sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.137s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

ÅrhusÅrhus - presskommuniképress release - domstolars behörighetjurisdiction - generalagentconcessionaire - socioekonomiska förhållandensocioeconomic conditions - Rådet för kulturellt samarbeteCouncil for Cultural Cooperation - CRESTCREST - Europeiska produktivitetsnämndenEuropean Productivity Agency - kärnenergiorganetNuclear Energy Agency - audivisuellt dokumentaudiovisual document - DubaiDubayy - jordbruksutvecklingsplanfarm development plan - skrivareprinter - saltvattensaltwater - grundvattengroundwater - spillvattenwastewater - sociokulturella inrättningarsociocultural facilities - Förenta staternaUnited States of America - EU:s fiskeripolitikCommunity fisheries - Internationella energiorganetInternational Energy Agency - getostgoats’ milk cheese - ost av komjölkcows’ milk cheese - FujayraAl Fujayrah - exilregeringgovernment-in-exile - audivisuell industriaudiovisual industry - rättspraxiscase-law - EG:s rättspraxisEC case-law - delstatFederation State - ohälsosam bostadsubstandard housing - Östra MalaysiaEastern Malaysia - Bretton Woods-avtaletBretton Woods Agreement - mikroekonomimicroeconomics - migration mellan städerinterurban migration - pendling inom städerintraurban commuting - Danmark öster om Stora Bälteast of the Great Belt - organisationsplanorganisation chart - trädtree - viltköttgame meat - ÅrhusAarhus - förskingringbreach of trust - limadhesive - statshandelState trading - detaljhandelretail trade - grossisthandelwholesale trade - vapenhandelarms trade - öst-västhandelEast-West trade - utrikeshandelforeign trade - inrikeshandeldomestic trade - internationell handelinternational trade - anslutning till Europeiska unionenaccession to the European Union - avsättningmarketing - ad hoc-kommittéad hoc committee - undersökningskommittécommittee of inquiry - Europakommissionen för de mänskliga rättigheternaCommission on Human Rights - FN-kommissionenUN Commission - parlamentskommittéparliamentary committee - EuropaparlamentskommittéEP Committee - kvalitativ analysqualitative analysis - tilldelning av kontraktaward of contract - ständig kommittéstanding committee - särskild kommittéspecialised committee - UN Technical Commission - kommissionärcommission agent - Brittiska samväldetCommonwealth - Europeiska gemenskapernaEuropean Communities - kommunmunicipality - tillsatsmedeladjuvant - masskommunikationmass communications - satellitkommunikationsatellite communications - presskommuniképress communiqué - kommunismcommunism - ComorernaComoros - försäkringsbolaginsurance company - förvaltningsrättslig behörighetadministrative powers - gemenskapens behörighetCommunity competence - saklig behörighetjurisdiction ratione materiae - centralförvaltningcentral government - den verkställande maktens behörighetexecutive competence - medlemsstaternas behörighetcompetence of the Member States - parlamentets befogenheterpowers of parliament - domstolars behörighetjurisdiction of the courts - gemensam behörighetjoint competence - territoriell behörighetterritorial jurisdiction - konkurrenskraftcompetitiveness, fight - komplementaritet i handelsutbytetcomplementarity of trade - konsumentbeteendeconsumer behaviour - utbildningsadministrationeducational administration - politisk hållningpolitical behaviour - elektronisk komponentelectronic component - oorganisk föreningmineral compound - befolkningsstrukturcomposition of the population - parlamentets sammansättningcomposition of parliament - bokföringaccounting - allmän bokföringfinancial accounting - nationalräkenskapernational accounts - skattemyndighettax authorities - offentligt räkenskapsväsenpublic accounting - regionala räkenskaperregional accounting - bokförareaccountant - räkenskaperaccount - koncernredovisningconsolidated account - rörelsekontotrading account - försäljningskontortied sales outlet - grevskap, län, storkommuncounty, shire - befolkningskoncentrationconcentration of the population - maktkoncentrationconcentration of powers - lokalförvaltninglocal government - ekonomisk koncentrationeconomic concentration - koncentrering av industriindustrial concentration - produktutformningproduct design - Macedonia - generalagentconcessionnaire - medelfristigt ekonomiskt stödmedium-term financial assistance - hållbar utvecklingsustainable development - sambocohabitation - konkurrenscompetition - internationell konkurrensinternational competition - offentlig förvaltningpublic administration - sammanfattningsummarising - kryddacondiment - villkor för biståndterms for aid - kvinnans ställningposition of women - arbetsvillkorworking conditions - levnadsvillkorliving conditions - ekonomiska förhållandeneconomic conditions - social situationsocial situation - socioekonomiska förhållandensocio-economic conditions - förpackningpreparation for market - tillträde till provadmission to examinations - atmosfäriska förhållandenatmospheric conditions - WCLWCL - FN-konferensUN Conference - förtrolighetconfidentiality - konfektyrtillverkningconfectionery - behörighetskonflikt mellan domstolarconflict of jurisdiction - behörighetskonfliktconflict of powers - rättsmissbrukmisuse of a right - avfallsförbränningwaste incineration - tillfällig införseltemporary admission - arbetsmarknadskonfliktlabour dispute - internationell konfliktinternational conflict - raskonfliktracial conflict - social konfliktsocial conflict - sjukledighetsick leave - havandeskapsledighetmaternity leave - ledighet för utbildningtraining leave - föräldraledighetparental leave - betald ledighetpaid leave - obetald ledighetunpaid leave - ledighet av sociala skälleave on social grounds - frysningfreezing - konglomeratconglomerate - KongoCongo - konjunkturshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Europeiska unionens rådCouncil of the European Union - bolagsstyrelseboard of directors - EC Association Council - adoptionadoption of a child - CCCCCC - TullsamarbetsrådetCCD - ASPACAspac - EuroparådetCouncil of Europe - EuroparådsländerCouncil of Europe countries - FN:s säkerhetsrådUN Security Council - FN:s förvaltarskapsrådUN Trusteeship Council - Rådet för kommuner och regioner i EuropaCouncil of European Municipalities and Regions - ministerrådCouncil of Ministers - antagande av en lagadoption of a law by vote - Europeiska rådetEuropean Council - Nordiska rådetNordic Council - Nordiska rådet-länderNordic Council countries - lantbruksrådagricultural adviser - konservering av livsmedelfood preserving - bevarande av fiskebeståndenconservation of fish stocks - resursbevarandeconservation of resources - konservatismconservatism - konservfabrikcannery - konsolidering av skuldenrescheduling of public debt - konsumentconsumer - konsumtionconsumption - livsmedelskonsumtionfood consumption - vattenförbrukningwater consumption - energiförbrukningenergy consumption - hushållskonsumtionhousehold consumption - antagande av budgetadoption of the budget - slutkonsumtionfinal consumption - inhemsk konsumtiondomestic consumption - konsumtion per personper capita consumption - författningconstitution - partibildningformation of a party - bolagsbildningincorporation - kontroll av författningsenlighetcontrol of constitutionality - ekonomibyggnadagricultural building - vägbyggeroad building - metallkonstruktionmetal structure - skeppsbyggnadshipbuilding - informationstjänsterconsultation of information - samråd med arbetstagareworker consultation - containercontainer - valtvistobjections to an election result - vuxenadult - tullkvottariff quota - preventivmetodcontraception - förkortning av arbetsveckanshorter working week - avtalcontract - försäkringsavtalinsurance contract - arbetsavtalwork contract - efterbildningindustrial counterfeiting - EADIEADI - kryssfanerplywood - skattskyldigtaxpayer - administrativ kontrolladministrative control - lufttrafikkontrollair traffic control - budgetkontrollbudgetary control - förvaltningsrevisionmanagement audit - kommunikationskontrollcontrol of communications - EFTAEFTA - föroreningskontrollpollution control - likviditetskontrollliquidity control - driftkontrollproduction control - kvalitetskontroll av industriprodukterquality control of industrial products - atypiskt arbetenon-standard employment - valutakontrollexchange control - kontroll av företagssammanslagningmerger control - kunskapskontrollassessment - migrationskontrollmigration control - maktmissbrukabuse of power - EFTA-länderEFTA countries - priskontrollprice control - finanskontrollfinancial control - parlamentarisk kontrollparliamentary control - växtskyddskontrollplant health control - sjukdomsförebyggande verksamhethealth control - CIV-konventionenCIV Convention - kollektivavtalcollective agreement - flygplatsairport - ArushakonventionenArusha Convention - LomékonventionenLomé Convention - första Lomékonventionenfirst Lomé Convention - andra Lomékonventionensecond Lomé Convention - YaoundékonventionenYaoundé Convention - FN-konventionUN convention - ekonomisk konvergenseconomic convergence - energiomvandlingenergy conversion - konvertibilitetcurrency convertibility - CooköarnaCook Islands - administrativt samarbeteadministrative cooperation - handelspolitiskt samarbetetrade cooperation - kulturellt samarbetecultural cooperation - ekonomiskt samarbeteeconomic cooperation - europeiskt samarbeteEuropean cooperation - finansiellt samarbetefinancial cooperation - aerosolaerosol - industriellt samarbeteindustrial cooperation - institutionellt samarbeteinstitutional cooperation - samarbete mellan företaginter-company cooperation - internationellt samarbeteinternational cooperation - samarbete mellan rättsinstanserjudicial cooperation - militärt samarbetemilitary cooperation - monetärt samarbetemonetary cooperation - politiskt samarbetepolitical cooperation - regionalt samarbeteregional cooperation - bestämning av markanvändningallocation of land - vetenskapligt samarbetescientific cooperation - syd-sydsamarbeteSouth-South cooperation - tekniskt samarbetetechnical cooperation - gränsöverskridande samarbetecross-border cooperation - kooperativcooperative - jordbrukskooperativagricultural cooperative - konsumentkooperativconsumer cooperative - kreditföreningcredit union - samordning av biståndcoordination of aid - KöpenhamnCopenhagen - prisinformationpublishing of prices - gemensam äganderättjoint ownership - SydkoreaSouth Korea - NordkoreaNorth Korea - CoreperCoreper - korporatismcorporatism - fetterfats - animaliskt fettanimal fats - vegetabiliskt fettvegetable fats - korrespondenscorrespondence - korrosioncorrosion - politisk anslutningpolitical affiliation - korruptioncorruption - KorsikaCorsica - Costa RicaCosta Rica - börsnoteringstock-exchange listing - ElfenbenskustenCôte d'Ivoire - sociala avgiftersocial-security contribution - sockeravgiftsugar levy - bomullcotton - statskuppcoup d'état - befraktningchartering - Europeiska gemenskapernas domstolEC Court of Justice - EG:s revisionsrättEC Court of Auditors - Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternaEuropean Court of Human Rights - Internationella domstolenInternational Court of Justice - migrationsströmmigratory movement - vattendragwatercourse - AfghanistanAfghanistan - värdepapperskursprice of securities - mäklarebroker - anläggningskostnadequipment cost - investeringskostnadinvestment cost - kapitalkostnadcost of capital - distributionskostnaddistribution cost - driftkostnadoperating cost - utbildningskostnadeducation costs - AfrasecAfrasec - byggkostnadconstruction costs - föroreningskostnadcost of pollution - hälso- och sjukvårdskostnaderhealth costs - levnadskostnadercost of living - produktionskostnadproduction cost - lagringskostnadstorage cost - direkt kostnaddirect cost - kreditkostnadcost of borrowing - lönekostnadwage cost - tillgång till utbildningaccess to education - AfrikaAfrica - socialkostnadsocial cost - konstnärligt skapandeartistic creation - skapande av arbetstillfällenjob creation - kreditcredit - kortfristig kreditshort-term credit - exportkreditexport credit - importkreditimport credit - konsumentkreditconsumer credit - långfristig kreditlong-term credit - engelsktalande AfrikaEnglish-speaking Africa - medelfristig kreditmedium-term credit - handelskredittrade credit - swapswap arrangement - investeringslåninvestment loan - betalningsbemyndigandepayment appropriation - rembursdocumentary credit - realkreditreal estate credit - industrikreditindustrial credit - internationell kreditinternational credit - gräddecream - CentralafrikaCentral Africa - glassdairy ice cream - CRESTCrest - KretaCrete - krigsförbrytelsewar crime - kriminologicriminology - energikrisenergy crisis - politisk krispolitical crisis - ekonomisk tillväxteconomic growth - NordafrikaNorth Africa - ICRCICRC - kräftdjur, skaldjurcrustacean, shellfish - KubaCuba - läderleather - kopparcopper - kulturculture - spannmålsodlingcereal-growing - terrassodlingterrace cropping - foderväxtodlingfodder-growing - SydafrikaSouth Africa - fruktodlingfruit-growing - industrigrödeodlingagro-industrial cropping - handelsträdgårdsodlingmarket gardening - flerårig odlingpermanent crop - populärkulturpopular culture - hydroponikhydroponics - växthusodlingglasshouse cultivation - odling av tropiska växtertropical agriculture - jordbruksproduktion för lokal avsättningself-sufficiency farming - kumulation av pensionercumulative pension entitlement - fransktalande AfrikaFrench-speaking Africa - CuraçaoCuraçao - KykladernaCyclades - konjunkturcykeleconomic cycle - DanmarkDenmark - regioner i Danmarkregions of Denmark - parlamentsdebattparliamentary debate - avverkningdeforestation - decentraliseringdecentralisation - ansvarsfrihet vad gäller budgetenbudgetary discharge - Södra AfrikaSouthern Africa - avfallwaste - jordbruksavfallagricultural waste - industriavfallindustrial waste - icke återvinningsbart avfallnon-recoverable waste - radioaktivt avfallradioactive waste - beslutdecision - gemenskapsbeslutCommunity decision - EuratombeslutEAEC Decision - VästafrikaWest Africa - allmänt EKSG-beslutECSC general Decision - individuellt EKSG-beslutECSC individual Decision - anmälan om konkurrensbegränsningrestrictive-practice notification - anmälan av kandidatannouncement of candidacy - röstförklaringexplanation of voting - ÖstafrikaEast Africa - ekonomisk take-offeconomic take-off - avkoloniseringdecolonisation - rösträkningcounting of the votes - begränsat självstyredevolution - administrativ indelningadministrative unit - valkretsindelningdivision into constituencies - dekretdecree - skattelättnadtax relief - antirobotförsvaranti-missile defence - underskottloss - budgetunderskottbudget deficit - deflationdeflation - röjningclearing of land - miljöförstöringdegradation of the environment - tillgång till arbetejob access - skolålderschool age - kriminellt beteendedelinquency - ungdomsbrottslighetjuvenile delinquency - platsansökanjob application - konsumentefterfråganconsumer demand - energibehovenergy demand - regeringens avgångresignation of the government - utlandskontoragency abroad - demokratidemocracy - folkdemokratipeople's democracy - demokratiseringdemocratisation - demokratisering av skolväsendetdemocratisation of education - demografidemography - denatureringdenaturing - lättfördärvliga varorperishable goods - Euratoms försörjningsbyråEAEC Supply Agency - befolkningstäthetpopulation density - departement - utomeuropeiskt departement - utgiftexpenditure - livsmedelsutgiftfood expenditure - budgetutgiftbudgetary expenditure - pressbyråpress agency - konsumtionsutgiftconsumption expenditure - administrativ utgiftadministrative expenditure - utgift utanför budgetextra-budgetary expenditure - statlig utgiftnational expenditure - icke-obligatorisk utgiftnon-compulsory expenditure - obligatorisk utgiftcompulsory expenditure - driftutgiftoperational expenditure - offentlig utgiftpublic expenditure - avpolitiseringdepoliticisation - avfolkningdepopulation - deporteraddeportee - försäljningsagentsales agent - bankinsättningbank deposit - nedskrivning av kapitalcapital depreciation - avregleringderegulation - nedrustningdisarmament - katastrof orsakad av människanman-made disaster - naturkatastrofnatural disaster - befattningsbeskrivningjob description - ökendesert - ökenspridningdesertification - dehydratiseringdehydration - tillbakadragande av kandidaturwithdrawal of candidacy - civil olydnadcivil disobedience - förstörelse av odlingardestruction of crops - EPA - sundstrait - utlandsskuldexternal debt - statsskuldpublic debt - andra kammarenUpper House - devalveringdevaluation - ekonomisk utvecklingeconomic development - NEA - industriell utvecklingindustrial development - integrerad utvecklingintegrated development - regional utvecklingregional development - samhällsutvecklingsocial development - utländsk valutaforeign currency - diabetesdiabetes - nord-sydförbindelserNorth-South relations - diktaturdictatorship - regionkontorregional agency - dictionary, lexicon - kulturell skillnadcultural difference - internationell tvistinternational dispute - informationsspridningdissemination of information - kulturspridningdissemination of culture - begränsad spridninglimited circulation - selektiv informationsspridningselective dissemination of information - företagsstorleksize of business - examensbevisdiploma - företagsledningcompany management - direktivdirective - gemenskapsdirektivCommunity directive - partidisciplinvoting discipline - skivarkivrecord library - talspeech - tillgång till informationaccess to information - sexuell diskrimineringsexual discrimination - ekonomisk diskrimineringeconomic discrimination - språkdiskrimineringlinguistic discrimination - politisk diskrimineringpolitical discrimination - rasdiskrimineringracial discrimination - religiös diskrimineringreligious discrimination - prisskillnadprice disparity - ekonomisk skillnadeconomic disparity - regional skillnadregional disparity - konserveringsmedelpreservative - medicinskt centermedical centre - livsmedelsresurserfood resources - disponibel energiavailable energy resources - styranordningdriving mechanism - säkerhetsanordningsafety device - signalanordningsignalling device - oliktänkandedissidence - upplösning av parlamentetdissolution of parliament - avskräckningdeterrent - destilleringdistillation - varudistributiondistributive trades - energidistributionenergy distribution - vattenförsörjningwater supply - elförsörjningelectricity supply - ensamåterförsäljaravtalexclusive distribution agreement - produktionsspridningproduct diversification - spridning av exportdiversification of exports - arbetsledaresupervisor - internationell arbetsdelninginternational division of labour - skilsmässadivorce - rättsläralegal doctrine - dokumentdocument - audivisuellt dokumentaudio-visual document - identitetshandlingidentity document - sammanträdesdokumentdocument for discussion at a sitting - bebyggelsebuilt-up area - tulldokumentcustoms document - officiellt dokumentofficial document - parlamentsdokumentparliamentary document - dokumentationdocumentation - TolvöarnaDodecanese - DominicaDominica - skadadamage - krigsskadawar damage - skadestånddamages - gåvobistånddonation - gåvagift - tullväsencustoms - DubaiDubai - dubbelbeskattningdouble taxation - dubbelt medborgarskapdual nationality - dubbelarbeteholding of two jobs - bebyggelse på landsbygdenrural settlement - preliminär tolftedelprovisional twelfth - muddringdredging - dräneringdrainage - DrentheDrenthe - rätt till utbildningright to education - rätt till informationright to information - rätt till kulturright to culture - stadsbebyggelseurban centre - tillgång till rättslig prövningright to justice - förvaltningsrättadministrative law - luftfartsrättair law - antidumpningstullanti-dumping duty - rätt till arbeteright to work - banklagstiftninglaw of banking - växelrättlaw on negotiable instruments - civilrättcivil law - handelsrättcommercial law - gemenskapsrättCommunity law - politisk oropolitical unrest - författningsrättconstitutional law - sedvanerättcustomary law - upphovsrättcopyright - registreringsavgiftregistration tax - landningsavgiftright to stopover - etableringsrättright of establishment - strejkrättright to strike - energilagstiftningenergy law - miljörättenvironmental law - ekonomiskt aggregateconomic aggregate - rymdlagstiftninglaw of outer space - individens rättigheterrights of the individual - konkurrensrättcompetition law - familjerättfamily law - krigslagarlaw of war - havsrättlaw of the sea - demonstrationsfrihetright to demonstrate - fiskerättigheterfishing rights - tillgång till ett yrkeaccess to a profession - förköpsrättright of pre-emption - återtaganderättright of repossession - rösträttright to vote - försäkringslagstiftninginsurance law - patenträttpatent law - statsrättlaw of nations - utlänningars rättigheterrights of aliens - minoriteters rättigheterrights of minorities - associationsrättcompany law - transporträtttransport law - bostadslagstiftninghousing law - arbetsrättlabour law - vallagstiftningelectoral law - deltidsjordbrukpart-time farming - finansrättfinancial legislation - skatterätttax law - internationell skatterättinternational tax law - skogsvårdslagstiftningforestry legislation - internationell lagstiftning om mänskliga rättigheterinternational human rights law - internationell rättinternational law - internationell privaträttprivate international law - folkrättpublic international law - ekologiskt jordbrukorganic farming - sjörättmaritime law - äktenskapslagstiftningmatrimonial law - nationell rättnational law - kärnenergilagstiftningnuclear law - straffrättcriminal law - ekonomisk brottsligheteconomic offence - internationell straffrättinternational criminal law - privaträttprivate law - kommersiellt jordbrukcommercial farming - offentlig rättpublic law - lagstiftning för landsbygdagrarian law - sociallagstiftningsocial legislation - territorialrättterritorial law - politisk högerpolitical right - medborgerliga rättighetercivil rights - mänskliga rättigheterhuman rights - kvinnors rättigheterwomen's rights - kontraktsjordbrukcontract farming - särskilda dragningsrätterspecial drawing rights - dumpningdumping - förväntad livslängdlife expectancy - studietidlength of studies - hyrestidlength of lease - arbetstidworking time - lagstadgad arbetstidlegal working time - AASM-länderAAMS countries - gemensam jordbruksdriftgroup farming - East AngliaEast Anglia - vattenwater - gemenskapsvattenCommunity waters - perkolationsvattenpercolation water - badvattenbathing water - spritspirits - inre farvatteninland waters - bergsjordbrukhill farming - internationellt vatteninternational waters - saltvattensalt water - grundvattenground water - ytvattensurface water - territorialvattenterritorial waters - spillvattenwaste water - handel med jordbruksprodukteragricultural trade - handelsutbytetrading operation - självhushållsjordbruksubsistence farming - informationsutbyteinformation transfer - publikationsutbyteexchange of publications - handel med tredje landextra-Community trade - handel inom gemenskapenintra-Community trade - handelsutbyte per ländergrupptrade by group of countries - handelsutbyte per landtrade by country - handelsutbyte per produkttrade by product - urvalsampling - extensivt jordbrukextensive farming - löneskalapay scale - belysninglighting - utlandsskolaschool abroad - EuropaskolaEuropean school - internationell skolainternational school - förskolanursery school - nationell skolanational school - ekologiecology - ekologismecologism - ekonometrieconometrics - marknadstillträdemarket access - intensivt jordbrukintensive farming - ekonomieconomy - jordbruksekonomiagricultural economics - kollektiv ekonomicollectivised economy - samordnad ekonomiconcerted economic action - stordriftsfördelareconomies of scale - energibesparingenergy saving - strukturell anpassningstructural adjustment - krigsekonomiwar economy - företagsekonomibusiness administration - regioner i Österrikeregions of Austria - jordbruk i MedelhavsområdetMediterranean agriculture - marknadsekonomimarket economy - självförsörjningsekonomisubsistence economy - transportekonomitransport economics - statskontrollerad ekonomicontrolled economy - hushållsekonomihousekeeping economy - skogsekonomiforestry economics - industriell ekonomiindustrial economy - internationell ekonomiworld economy - blandekonomimixed economy - nationalekonominational economy - jordbrukslivsmedelsindustriagri-foodstuffs - planekonomiplanned economy - postindustriell ekonomipost-industrial economy - offentlig ekonomipublic economy - regional ekonomiregional economy - underjordisk ekonomiunderground economy - stadsekonomiurban economy - SkottlandScotland - ekosystemecosystem - euroeuro - agroindustriagro-industry - förlagsverksamhetpublishing - utbildningeducation - hemundervisninghome education - konstundervisningart education - jämförande pedagogikcomparative education - grundläggande utbildningbasic education - folkbildningmass education - vuxenutbildningadult education - utbildning av utlänningareducation of foreigners - utbildning utanför skolsystemetnon-formal education - allmän fortbildningcontinuing education - gymnastik- och idrottsundervisningphysical education - förskoleutbildningpre-school education - hälsoupplysninghealth education - sexualundervisningsex education - specialundervisningspecial education - sötningsmedelsweetener - elevantalnumber of pupils - agronomiagronomy - radioaktivt utsläppradioactive effluent - lika lönequal pay - likabehandlingequal treatment - likhet inför lagenequality before the law - EgyptenArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - marknadsutvidgningmarket enlargement - citrusfruktcitrus fruit - upptagande i röstlängdregistration of voters - valelection - extra valearly election - val till EuropaparlamentetEuropean election - indirekt valindirect election - lokalt vallocal election - nationellt valnational election - parlamentsvalparliamentary election - fyllnadsvalby-election - IDAIDA - presidentvalpresidential election - primärvalprimary election - väljarkårelectorate - elektrokemielectrochemistry - elektrometallurgielectrometallurgy - elektronikelectronics - elektroteknikelectrotechnology - uppfödninglivestock farming - ekonomiskt stödeconomic support - uppfödning med tillgång till utomhusvistelsefree-range farming - kräftdjursodlingcrustacean farming - intensiv uppfödningintensive livestock farming - elevpupil - valbarhetright to stand for election - bortskaffande av avfallwaste disposal - myndighetsförklaringemancipation - emballagepackaging - betesgångpasture fattening - tappning på flaskabottling - sysselsättningsstödemployment aid - emigrationemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Förenade arabemiratenUnited Arab Emirates - Förenade arabemiraten-länderUnited Arab Emirates countries - emission av värdepapperissue of securities - sedelutgivningissuing of currency - transportolyckatransport accident - skyddat arbetedesignated employment - anställdwhite-collar worker - kontorspersonaloffice worker - offentliganställdpublic service employee - arbetsgivareemployer - lånborrowing, loan, money loan - utlandsbiståndforeign aid - gemenskapslånCommunity borrowing - internationellt låninternational loan - offentlig upplåningpublic borrowing - emulgeringsmedel för livsmedelfood emulsifier - skuldsättningindebtedness - vågenergiwave energy - mjuk energisoft energy - exportstödexport aid - hård energihard energy - elenergielectrical energy - vindenergiwind energy - geotermisk energigeothermal energy - vattenkrafthydraulic energy - vattenkraftenergihydroelectric power - tidvattenenergitidal energy - kärnenerginuclear energy - förnybar energirenewable energy - hektarstödaid per hectare - solenergisolar energy - värmeenergithermal energy - barnchild - övergivet barnabandoned child - barn till migrerandechild of migrant - barn födda utom äktenskapetnatural child - enda barnetonly child - utgiftsåtagandecommitment of expenditure - gödningsmedelfertiliser - kemiskt gödningsmedelchemical fertiliser - investeringsstödinvestment aid - organiskt gödningsmedelorganic fertiliser - gödningfattening - politiskt bortförandepolitical kidnapping - ekonomisk undersökningeconomic survey - konsumentundersökningconsumer survey - social undersökningsocial survey - dataregistreringdata recording - dokumentregistreringdocumentary reference recording - byggstödbuilding subsidy - bränsleanrikningfuel enrichment - lärareteacher - utbildningsväsenteaching - distansundervisningdistance learning - lantbruksutbildningagricultural education - datorstödd undervisningprogrammed learning - konfessionell undervisningdenominational education - språkundervisninglanguage teaching - allmän utbildninggeneral education - kostnadsfri utbildningfree education - moderniseringsstödmodernisation aid - konfessionslös undervisningsecular education - medicinsk utbildningmedical training - obligatorisk skolgångcompulsory education - utbildning av paramedicinsk personalparamedical training - tvärvetenskaplig undervisningmultidisciplinary education - forskarutbildningpostgraduate education - grundskoleutbildningprimary education - privat utbildningprivate education - yrkesinriktad utbildningvocational education - statlig utbildningpublic education - produktionsstödproduction aid - naturvetenskaplig undervisningscientific education - gymnasieutbildningsecondary education - högre utbildninghigher education - teknisk utbildningtechnical education - konkurrensbegränsningsavtalrestrictive trade practice - horisontellt avtalhorizontal agreement - olagligt avtalunlawful agreement - internationell kartellinternational cartel - vertikalt avtalvertical agreement - livsmedelsbiståndfood aid - ömsesidigt bistånd mellan jordbrukaremutual assistance among farmers - icke tullmässigt handelshindernon-tariff barrier - tullmässigt handelshindertariff barrier - tekniskt handelshindertechnical barrier - tullagercustoms warehouse - företagtype of business - hantverksföretagcraft business - handelsföretagdistribution business - samriskföretagjoint venture - uthyrningsföretagrental business - transportföretagtransport company - utländskt företagforeign enterprise - europeiskt företagEuropean undertaking - familjeföretagfamily business - förvaltningsbolagtrust company - fastighetsföretagreal estate business - enmansföretagsole proprietorship - arbetsolycksfalloccupational accident - hjälp till utsatta grupperaid to disadvantaged groups - industriföretagindustrial enterprise - multinationellt företagmultinational enterprise - privatföretagprivate sector - offentligt företagpublic sector - underhållmaintenance - skötsel av odlingcrop maintenance - fysisk miljöphysical environment - sparmedelsavings - företagsstödaid to undertakings - tvångssparandecompulsory saving - epidemiepidemic - epidemiologiepidemiology - EpirusEpirus - uttömning av resurserexhaustion of resources - EcuadorEcuador - hästdjurequidae - budgetbalansbudgetary equilibrium - ekologisk balansecological balance - bilateralt biståndbilateral aid - jordbruksutrustningagricultural equipment - gemensamma inrättningarcommunity facilities - fordonsutrustningvehicle parts - elektronisk utrustningelectronic equipment - industriutrustningindustrial equipment - sociokulturella inrättningarsocio-cultural facilities - EKSG-stödECSC aid - idrottsanläggningsports facilities - likvärdighet mellan examensbevisequivalence of diplomas - ergonomiergonomics - vulkanutbrottvolcanic eruption - slaverislavery - diskonteringdiscounting - luftrumair space - europeiskt rättsområdeEuropean legal area - grönområdegreen area - gemenskapsstödCommunity aid - SpanienSpain - regioner i Spanienregions of Spain - skyddad artprotected species - industrispionageindustrial espionage - provningtesting - kärnvapenprovnuclear test - ExtremaduraExtremadura - kompletterande stöd för produktersupplementary aid for products - establishment - institut med särskild ställningspecial-status institution - läroanstalteducational institution - allmännyttig inrättninginstitution of public utility - budgetuppställningdrawing up of the budget - sjukvårdsinrättningmedical institution - kriminalvårdsanstaltpenal institution - offentlig inrättningpublic institution - tenntin - guldväxelfotgold-exchange standard - katastrofbiståndemergency aid - guldmyntfotgold standard - statState - civilståndcivil status - undantagstillståndrule under emergency powers - nödlägestate of emergency - välfärdsstatWelfare State - Förenta staternaUnited States - statligt stödState aid - etanolethanol - EtiopienEthiopia - etnologiethnology - etiketteringlabelling - genomförbarhetsstudiefeasibility study - marknadsundersökningmarket research - arbetsstudiework study - studentstudent - utländsk studentforeign student - ekonomiskt biståndeconomic aid - eurokreditEurocredit - eurovalutaEurocurrency - eurodollarEurodollar - euroobligationEurobond - euromarknadEuromarket - eurokommunismEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - eurohögerEuroright - EurogruppenEurogroup - EuropaEurope - naturabiståndaid in kind - NordeuropaNorthern Europe - SydeuropaSouthern Europe - VästeuropaWestern Europe - Central- och ÖsteuropaEastern Europe - EuropêcheEuropeche - interaktivitetinteractivity - eutrofieringeutrophication - budgetuppskattningbudgetary assessment - projektbedömningproject evaluation - resursutvärderingevaluation of resources - slaktbiprodukteroffal - kärnenergiolyckanuclear accident - finansiellt biståndfinancial aid - teknikvärderingtechnology assessment - skatteflykttax avoidance - provexamination - jordbruksöverskottagricultural surplus - undantag från EG-behandlingexclusion from EC treatment - projektledningproject management - budgetgenomförandeimplementation of the budget - verkställighet av domenforcement of ruling - undantag från godtagna konkurrensbegränsningarexemption from restrictive-practice authorisation - tullbefrielsetariff exemption - budgetårfinancial year - begåvningsflyktbrain drain - jordbrukarefarmer - jordbruksföretagagricultural holding - statligt jordbruksföretagState farm - blandjordbruksföretagmixed farm - exploatering av havenexploitation of the seas - resursutnyttjandeexploitation of resources - familjejordbrukfamily farming - skogsbruksföretagforestry holding - mjölkproduktionsföretagdairy farm - sprängämneexplosive - exportexport - kapitalexportexport of capital - expropriationexpropriation - multilateralt biståndmultilateral aid - utvisningdeportation - exterritorialitetextra-territoriality - utvinning av malmmining extraction - utlämningextradition - extremhögerextreme right - extremvänsterextreme left - Fjärran ÖsternFar East - faktureringinvoicing - icke återbetalningsbart biståndnon-refundable aid - låg inkomstlow income - konkursbankruptcy - hungerhunger - driftformtype of tenure - ägarjordbrukowner farming - blandad brukningsformmixed tenure - familjfamily - barnrik familjlarge family - familj genom ingiftefamily by marriage - FAOFAO - privat biståndprivate aid - finmalet mjölcereal flour - fascismFascism - faunaanimal life - EFMSEMCF - fertilitetfertility - hemmafruhousewife - regionalt stödregional aid - migrerande kvinnafemale migrant - EUGFJEAGGF - garantisektionen vid EUGFJEAGGF Guarantee Section - utvecklingssektionen vid EUGFJEAGGF Guidance Section - järniron - arrendetenant farming - kollektivjordbrukcollective farm - mönstergårdmodel farm - färjaferryboat - hälso- och sjukvårdsbiståndhealth aid - IFLAIFLA - träfiberwood fibre - glasfiberglass fibre - textilfibertextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - FijiFiji, Republic of Fiji - mul- och klövsjukafoot-and-mouth disease - sektorstödsectoral aid - trådwire - fisknätfishing net - dotterbolagsubsidiary - gemensamt dotterbolagjoint subsidiary - finansieringfinancing - kortfristig finansieringshort-term financing - långfristig finansieringlong-term financing - medelfristig finansieringmedium-term financing - social omsorgwelfare - gemenskapsfinansieringCommunity financing - kompensationsfinansieringcompensatory financing - kompletterande finansieringsupplementary financing - finansiering av biståndfinancing of aid - industrifinansieringindustrial financing - exportfinansieringexport financing - partifinansieringparty financing - budgetfinansieringbudget financing - valfinansieringelection financing - nationell finansieringnational financing - punktskattexcise duty - internationella finanserinternational finance - lokala finanserlocal authority finances - offentliga finanserpublic finance - FinlandFinland - FynFunen - skattesystemtax system - UnicefUnicef - kärnklyvningnuclear fission - IEA - prissättningfixing of prices - lönesättningwage determination - provinsen VästflandernProvince of West Flanders - provinsen ÖstflandernProvince of East Flanders - spannmålsflingorcereal flakes - floraplant life - blomsterodlingfloriculture - flottningrafting - flygplansflottaaircraft fleet - IAEAIAEA - fiskeflottafishing fleet - inre vattenvägsflottainland waterway fleet - handelsflottamerchant fleet - konjunktursvängningcyclical fluctuation - prissvängningprice fluctuation - ekonomisk svängningeconomic fluctuation - strukturförändringstructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - ISSAIASS - UNFPAUNFPA - civilförvaltningcivil service - tjänstemancivil servant - EG-tjänstemanEuropean official - kustnära havsbotteninshore grounds - havsbottensea-bed - stiftelsefoundation - EG-fondEC fund - AjmanAjman - gemensam fondcommon fund - goodwillgoodwill - ERUFERDF - rörelsekapitalworking capital - Europeiska monetära fondenEuropean Monetary Fund - gjutjärncast-iron - borrningdrilling - offshoreborrningoffshore drilling - ajourneringadjournment - skogforest - skyddsskogclassified forest - högskoghigh forest - lågskogcoppiced woodland - naturskognatural forest - kulturskogforest plantation - tullformalitetercustoms formalities - ledarskapsutbildningmanagement training - lärarutbildningteacher training - prisbildningprice formation - personalutbildningin-service training - yrkesutbildningvocational training - växelkursjusteringcurrency adjustment - formulärform - ugnfurnace - leverantörsupplier - tillhandahållande av handlingarsupplying of documents - rättegångskostnaderlegal expenses - skolavgifterschool fees - valutgifterelection expenses - allmänna omkostnaderoverheads - läkemedelskostnaderpharmaceutical expenses - FrankrikeFrance - franska utomeuropeiska departementFrench Overseas Departments - franska utomeuropeiska territorierFrench Overseas Territories - regioner i Frankrikeregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - tullfrihetexemption from customs duties - bedrägerifraud - valfuskelectoral fraud - LAIALAIA - skattefusktax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - elevnärvaroschool attendance - fraktsatsfreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - ostcheese - halvhård ostsemi-soft cheese - hårdosthard cheese - LAIA-länderLafta countries - mjuk ostsoft cheese - blå- eller grönmögelostblue-veined cheese - fårostsheep's milk cheese - getostgoat's milk cheese - ost av komjölkcow's milk cheese - smältostprocessed cheese - färskostfresh cheese - ostfabrikcheese factory - gränsfrontier - fruktfruit - frukt med skalnut - stenfruktstone fruit - kärnfruktpip fruit - färsk fruktfresh fruit - tropisk frukttropical fruit - FujayraFujairah - sammanslagning av företagmerger - kärnfusionnuclear fusion - GabonGabon - AlbanienAlbania, Republic of Albania - GalapagosöarnaGalapagos - GalicienGalicia - GambiaGambia - säkerhetguarantee - kreditgaranticredit guarantee - inkomstgarantiguaranteed income - investeringsskyddinvestment protection - barnomsorgchild care - alkoholalcohol - svinnwastage - GATTGATT - politisk vänsterpolitical left - vänsterradikalismleftism - gasgas - avgasercombustion gases - naturgasnatural gas - gasrörledninggas pipeline - syntetisk alkoholchemical alcohol - arealuttagset-aside - byggnadsingenjörsväsencivil engineering - kvigaheifer - geokemigeochemistry - geography - ekonomisk geografieconomic geography - politisk geografipolitical geography - geologigeology - geofysikgeophysics - gerontologigerontology - ledningmanagement - internredovisningmanagement accounting - företagsförvaltningbusiness management - rumslig planeringarea management - avfallshanteringwaste management - fiskeriförvaltningfishery management - resursförvaltningmanagement of resources - logistiklogistics - alkoholismalcoholism - personaladministrationpersonnel administration - finansförvaltningfinancial management - målinriktad företagsstyrningmanagement planning - GhanaGhana - viltgame animal - GibraltarGibraltar - isice - glukosglucose - golfgulf - regeringgovernment - exilregeringgovernment in exile - revolutionsregeringrebel government - matfettfood fat - industrifettindustrial fat - AlentejoAlentejo - storföretaglarge business - storjordbruklarge holding - Stora AntillernaGreater Antilles - kostnadsfri läkarvårdfree medical care - GreklandEllas, Greece, Hellenic Republic - centrala GreklandCentral Greece - regioner i Greklandregions of Greece - GrenadaGrenada - strejkstrike - AlgarveAlgarve - GrönlandGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andinska gruppenAndean Group - Andinska gruppen-länderAndean Group countries - intressegruppinterest group - koncerngroup of companies - tiogruppenGroup of Ten - ADR-avtaletADR agreement - AlgerietAlgeria - politisk grupppolitical group - människorättsrörelsehuman rights movement - inköpssammanslutningbuying group - ekonomisk intressegrupperingEconomic Interest Grouping - producentgruppproducer group - etnisk gruppethnic group - algeralgae - språkgrupplinguistic group - krossgryngroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - krigwar - inbördeskrigcivil war - frihetskrigwar of independence - gränskrigborder war - kallt krigcold war - kärnvapenkrignuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - EkvatorialguineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Franska GuyanaFrench Guiana - boendehabitat - landsbygdsboenderural habitat - stadsboendeurban habitat - fodermedelanimal feedingstuffs - matvanoreating habits - köpvanorpurchasing habits - provinsen HainautProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamburgHamburg - funktionshindraddisabled person - tullharmoniseringcustoms harmonisation - industriellt tillverkat fodermanufactured feedingstuffs - skatteharmoniseringtax harmonisation - Haute-NormandieUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHawaii - helikopterhelicopter - HessenHessen - barnmatbaby food - sommartidsummertime - frågestundquestion time - övertidovertime - hinduismHinduism - historiahistory - histologihistology - holdingbolagholding company - SydhollandSouth Holland - NordhollandNorth Holland - berett livsmedelprepared foodstuff - dråphomicide - godkännandeapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - UngernHungary - psykiatrisk institutionpsychiatric institution - arbetsschemawork schedule - förädlat livsmedelprocessed foodstuff - flexibel arbetstidflexible working hours - trädgårdsodlinghorticulture - humlehops - animalisk oljaanimal oil - jordnötsoljagroundnut oil - olivoljaolive oil - fiskoljafish oil - tjockoljaheavy oil - mineraloljamineral oil - födanutrition - spilloljaused oil - vegetabilisk oljaoil, vegetable oil - oljebearbetningsanläggningoil mill - utmätningsmanbailiff - humanisering av arbetethumanisation of work - kolvätehydrocarbon - vätehydrogen - hydrogeologihydrogeology - utfodringanimal nutrition - hydrologihydrology - livsmedelshygienfood hygiene - hälsa på arbetsplatsenoccupational health - hypotekmortgage - politisk ideologipolitical ideology - AETR-avtaletAETR agreement - människofödahuman nutrition - jamsyam - IIEPIIEP - holme, kobbe, ö, skärisland, isle - Île-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - KanalöarnaChannel Islands - CaymanöarnaCayman Islands - KarolinernaCaroline Islands - WindwardöarnaWindward Islands - FäröarnaFaeroes - Joniska öarnaIonian Islands - MarianernaMariana Islands - LeewardöarnaLeeward Islands - Turks- och CaicosöarnaTurks and Caicos Islands - JungfruöarnaVirgin Islands - skuldnedsättningdebt reduction - företagsregistreringregistration of a company - immigrationimmigration - parlamentarisk immunitetparliamentary immunity - immunologiimmunology - reklameffektimpact of advertising - imperialismimperialism - lokalisering av företagbusiness location - ÖsttysklandGerman Democratic Republic - importimport - skatttax - gemenskapsskattCommunity tax - inkomstskatt för fysisk personpersonal income tax - direkt skattdirect tax - fastighetsskattproperty tax - schablonskattflat-rate tax - indirekt skattindirect tax - lokal skattlocal tax - nationell skattnational tax - icke personlig skattnon-personal tax - konsumtionsskatttax on consumption - förmögenhetsskattwealth tax - skatt på realisationsvinstcapital gains tax - arvs- och gåvoskattcapital transfer tax - kapitalskatttax on capital - inkomstskatttax on income - skatt på inkomst av självständig verksamhettax on profits of self-employment - skatt på inkomst av kapitaltax on investment income - regioner i Tysklandregions of Germany - löneskatttax on employment income - bolagsskattcorporation tax - tryckeriprinting - konteringaccounting entry - arbetsoförmågaincapacity for work - brandfire - oförenlighetincompatibility - Incotermsincoterms - IndienIndia - skadeersättningindemnification - legeringalloy - försäkringsersättninginsurance indemnity - bosättningsbidraginstallation allowance - avgångsvederlagseverance pay - parlamentsarvodeparliamentary allowance - ekonomiskt oberoendeeconomic independence - nationellt oberoendenational independence - tekniskt oberoendetechnological independence - indexreglering av priserprice indexing - indexreglering av lönerwage indexing - dokumentindexeringdocument indexing - divergensindikatordivergence indicator - ekonomisk indikatoreconomic indicator - social indikatorsocial indicator - prisindexprice index - IndonesienIndonesia - industrialiseringindustrialisation - luftfartsindustriaeronautical industry - rymdfartsindustriaerospace industry - valförbundelectoral alliance - livsmedelsindustrifood industry - bilindustrimotor vehicle industry - kemisk industrichemical industry - filmindustrifilm industry - kulturindustriculture industry - rustningsindustriarms industry - audivisuell industriaudio-visual industry - informationsindustriinformation industry - skoindustrifootwear industry - tilläggsförmånadditional benefit - kommunikationsindustricommunications industry - verktygsmaskinindustrimachine-tool industry - fiskeindustrifishing industry - restaurangbranschcatering industry - köttindustrimeat processing industry - massa- och pappersindustripulp and paper industry - högteknisk industriadvanced technology industry - förädlingsindustriprocessing industry - dryckesindustribeverage industry - ramavtalframework agreement - studiestödeducation grant - färgämnesindustridyestuffs industry - gödningsmedelsindustrifertiliser industry - plastindustriplastics industry - tjänstesektorservice industry - telekommunikationsindustritelecommunications industry - träindustriwood industry - gummiindustrirubber industry - läderindustrileather industry - dödsfallsersättningdeath grant - kylindustrirefrigeration industry - leksaksindustritoy industry - bokindustribook trade - möbelindustrifurniture industry - sockerindustrisugar industry - tobaksindustritobacco industry - glasindustriglass industry - beklädnadsindustriclothing industry - vakuumindustrivacuum industry - moderskapsbidragmaternity benefit - elektronikindustrielectronics industry - elektroteknisk industrielectrical engineering - exportindustriexport industry - urindustriclock and watch industry - hotellindustrihotel industry - informationsteknikindustriinformation technology industry - mejeriindustridairy industry - lätt industrilight industry - tung industriheavy industry - tilldelning av resurserallocation of resources - mekanisk industrimechanical engineering - gruvindustrimining industry - kärnenergiindustrinuclear industry - optisk industrioptical industry - oljeindustrioil industry - läkemedelsindustripharmaceutical industry - fotografisk industriphotographic industry - järn- och stålindustriiron and steel industry - textilindustritextile industry - alfabetiseringelimination of illiteracy - sociala skillnadersocial inequality - inflationinflation - informationinformation - handelsinformationtrade information - informering av arbetstagareworker information - konsumentinformationconsumer information - informatikcomputer systems - administrativ databehandlingbusiness data processing - dokumentbehandlinginformation storage and retrieval - processautomatiseringindustrial data processing - AlsaceAlsace - medicinsk databehandlingmedical computing - lagöverträdelseoffence - transportinfrastrukturtransport infrastructure - industriell infrastrukturindustrial infrastructure - ingenjörengineer - inblandninginterference - politiskt maktskiftepolitical alternation - lagstiftningsinitiativlegislative initiative - innovationinnovation - översvämningflood - försummelse att inställa sigfailure to report for duty - livsmedelstillsynfood inspection - yrkesinspektionlabour inspectorate - skolinspektionschool inspection - veterinärbesiktningveterinary inspection - aluminiumaluminium - hamnanläggningharbour installation - tillsynsorgansupervisory body - EFIETUI - AVS-EG-institutionACP-EC institution - gemenskapsinstitutionEU institution - finansinstitutfinancial institution - politisk institutionpolitical institution - religiös institutionreligious institution - FN:s specialorganisationerUN specialist institution - förbättring av boendemiljöhousing improvements - förundersökningjudicial investigation - musikinstrumentmusical instrument - finansiellt instrumentfinancial instrument - gemenskapens finansiella instrumentCommunity financial instrument - INTALINTAL - integrering av migrerandeintegration of migrants - ekonomisk integrationeconomic integration - europeisk integrationEuropean integration - produktionsförbättringproduction improvement - valutaintegrationmonetary integration - politisk integrationpolitical integration - regional integrationregional integration - social integrationsocial integration - intellektuellintellectual - röstavsiktvoting intentions - ömsesidigt ekonomiskt beroendeeconomic interdependence - yrkesförbudexclusion from public-sector employment - EG-avtalEC agreement - växtförädlingplant breeding - räntainterest - mellanhandtrade intermediary - InternationalenWorkers International - SocialistinternationalenSocialist International - intagning på psykiatrisk anstaltpsychiatric confinement - interpellationquestion put to a minister - tolkninginterpreting - jordförbättringsoil improvement - lagtolkninginterpretation of the law - finansiell interventionfinancial intervention - marknadsinterventionmarket intervention - uppfinninginvention - investeringinvestment - utlandsinvesteringinvestment abroad - gemenskapsinvesteringCommunity investment - direktinvesteringdirect investment - utländsk investeringforeign investment - industriinvesteringindustrial investment - internationell investeringinternational investment - privat investeringprivate investment - offentlig investeringpublic investment - regional investeringregional investment - hemfridbreach of domicile - jodiodine - IrakIraq - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - arbetstidens förläggningarrangement of working time - IrlandIreland - NordirlandNorthern Ireland - regioner i Irlandregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglukosisoglucose - isolatorinsulator - utveckling av skogsbrukforestry development - byggnadsisoleringbuilding insulation - ljudisoleringsound insulation - värmeisoleringthermal insulation - isolationismisolationism - IsraelIsrael - ItalienItaly - regioner i Italienregions of Italy - trädafallow - JamaicaJamaica - vattenbyggnadsarbetehydraulic works - JapanJapan - köksträdgårdkitchen garden - JavaJava - hasardspelgame of chance - ungdomaryoung person - ung arbetstagareyoung worker - olympiska spelenOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordanienJordan - officiell tidningOfficial Journal - vattenhushållning inom jordbruketwater management in agriculture - sammanhängande arbetsdagcontinuous working day - judendomJudaism - domarejudge - domruling - förvaltningsdomstoladministrative court - civildomstolcourt of civil jurisdiction - specialdomstolcourt having special jurisdiction - landsbygdsutvecklingrural development - allmän domstolordinary court of law - militärdomstolmilitary court - brottmålsdomstolcriminal court - ungdomsdomstoljuvenile court - socialdomstolsocial court - högre instanshigher court - böterfine - rättspraxiscase law - EG:s rättspraxisEC case law - fruktsaftfruit juice - grönsakssaftvegetable juice - jutejute - KambodjaCambodia - kapockkapok - KenyaKenya - ändringamendment - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - RéunionRéunion - kvalitetsmärkequality label - laktoslactose - ullwool - mjölkmilk - konsumtionsmjölkdrinking milk - handelsavtaltrade agreement - koncentrerad mjölkconcentrated milk - obehandlad mjölkraw milk - skummjölkskimmed milk - mjölkpulverpowdered milk - helmjölkwhole milk - fermenterad mjölkfermented milk - homogeniserad mjölkhomogenised milk - pastöriserad mjölkpasteurised milk - steriliserad mjölksterilised milk - gödslingsoil conditioning - produktlanseringlaunching of a product - delstatState of a Federation - språklanguage - främmande språkforeign language - modersmålmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - kaninrabbit - LatioLatium - AmerikaAmerica - lagenlighetlegality - lagstiftninglegislation - livsmedelslagstiftningfoodstuffs legislation - antidumpningslagstiftninganti-dumping legislation - antitrustlagstiftninganti-trust legislation - delegerad lagstiftningsbefogenhetdelegated legislation - läkemedelslagstiftningpharmaceutical legislation - växtskyddslagstiftningplant health legislation - hälsolagstiftninghealth legislation - skollagstiftningschool legislation - veterinärlagstiftningveterinary legislation - valperiodlegislative period - självförsvarself-defence - legitimitetlegitimacy - grönsakvegetable - lökbulb vegetable - bladgrönsakleaf vegetable - fruktgrönsakfruit vegetable - CentralamerikaCentral America - rotgrönsakroot vegetable - färsk grönsakfresh vegetable - baljfruktleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - djurleukosanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalismliberalism - NordamerikaNorth America - liberalisering av handelliberalisation of trade - LiberiaLiberia - föreningsfrihetfreedom of association - yttrandefrihetfreedom of expression - åsiktsfrihetfreedom of opinion - informationsfrihetfreedom of communication - pressfrihetfreedom of the press - fri sjöfartfreedom of navigation - SydamerikaSouth America - mötesfrihetfreedom of assembly - näringsfrihetfreedom of trade - religionsfrihetfreedom of religious beliefs - bokhandelbookshop - fri rörlighet för kapitalfree movement of capital - fri rörlighet för varorfree movement of goods - LatinamerikaLatin America - fri rörlighet för personerfree movement of persons - fri rörlighet för arbetstagarefree movement of workers - fri konkurrensfree competition - rätt till självbestämmandefreedom of self-determination - fri omsättningfree circulation - frihet att tillhandahålla tjänsterfreedom to provide services - LibyenLibya - patentlicenspatents licence - handelslicenstrade licence - exportlicensexport licence - asbestasbestos - importlicensimport licence - transportlicenstransport licence - uppsägningdismissal - kollektiv uppsägningcollective dismissal - övertalighetredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korkcork - provinsen LiègeProvince of Liège - fiskeområdenfishing grounds - arbetsplatsworkplace - stärkelsestarch - trafiklinjetransport lines - brunkollignite - ArabförbundetArab League - ArabförbundsländerArab League countries - LigurienLiguria - LimburgLimburg - provinsen LimburgProvince of Limbourg - begränsning av saluföringmarketing restriction - associationsavtalassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - kolsyrad dryckaerated drink - LimousinLimousin - spånadslinflax - oljelinseed flax - tackaingot - lingvistiklinguistics - likörliqueur - likvidationliquidation - avskrivningamortisation - konkursförvaltningreceivership - godkännande av utgiftervalidation of expenditure - likviditetmoney-market liquidity - internationell likviditetinternational liquidity - bunden listafixed party list - röstlängdelectoral register - litteraturliterature - grå litteraturgrey literature - amortering av statsskuldenredemption of public debt - kuststräckalittoral - leveransdelivery - lokaliseringsplats för energienergy site - produktionsplatslocation of production - fastighetsuthyrningproperty leasing - avbetalningsköphire purchase - lockoutlockout - bostadhousing - analfabetismilliteracy - flerfamiljshusmulti-storey dwelling - enfamiljshussingle-family housing - ohälsosam bostadsub-standard housing - subventionerad bostadsubsidised housing - programvarasoftware - laglaw - finanslagfinance act - ramlagoutline law - fritidleisure - LombardietLombardy - LorraineLorraine - låg hyralow rent - smörjmedellubricants - lekotektoy library - brandskyddfire protection - föroreningsbekämpningpollution control measures - bekämpning av grov brottslighetfight against crime - svinnbekämpningfight against wastage - klasskampclass struggle - nytto-kostnadsanalyscost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - provinsen LuxembourgProvince of Luxembourg - lusernlucerne - frystorkningfreeze-drying - MacaoMacao, Macau - maskinmachinery - jordbruksmaskinagricultural machinery - kontorsmaskinoffice equipment - lönsamhetsanalyscost-effectiveness analysis - skördemaskinharvester - hydraulisk maskinhydraulic machinery - verktygsmaskinmachine tool - pneumatisk maskinpneumatic machinery - textilmaskintextile machine - MashriqMashreq - makroekonomimacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - input-outputanalysinput-output analysis - stormarknadsupermarket - lågprisbutikdiscount store - MaghrebMaghreb - domare och åklagaremagistrate - magnesiummagnesium - person i arbetskraftenlabour force - lantarbetskraftagricultural labour force - familjearbetskraftfamily worker - kvinnlig arbetskraftfemale worker - vattenanalyswater analysis - upprätthållande av arbetstillfällenjob preservation - fredsbevarandepeacekeeping - sädcorn, Indian corn, maize, Zea mays - förlagpublisher - absolut majoritetabsolute majority - myndighetsålderage of majority - majoritetsröstningmajority voting - politisk majoritetpolitical majority - kvalificerad majoritetqualified majority - tyst majoritetsilent majority - informationsanalysinformation analysis - enkel majoritetsimple majority - sjukdomillness - djursjukdomanimal disease - luftvägssjukdomrespiratory disease - hjärt-kärlsjukdomcardiovascular disease - endemisk sjukdomendemic disease - infektionssjukdomcontagious disease - psykisk sjukdommental illness - yrkessjukdomoccupational disease - tropisk sjukdomtropical disease - växtsjukdomplant disease - ungdomsmissnöjedisaffection of young people - VästmalaysiaPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalaysiaMalaysia - MaldivernaMaldives - MaliMali - felnäringmalnutrition - FalklandsöarnaFalkland Islands - maltmalt - demografisk analysdemographic analysis - MaltaMalta - havsdäggdjurmarine mammal - Engelska kanalenEnglish Channel - fullmaktpower of attorney - mandatelective office - manganmanganese - kulturevenemangcultural event - maniokcassava - balansanalysbalance-sheet analysis - icke yrkesutbildad arbetareunskilled worker - lärobokschool textbook - maoismMaoism - marknadmarket - terminsmarknadfutures market - jordbruksmarknadagricultural market - gemenskapens jordbruksmarknadCommunity agricultural market - avistamarknadspot market - kostnadsanalyscost analysis - gemensam marknadcommon market - Arabiska gemensamma marknadenArab Common Market - Arabiska gemensamma marknaden-länderArab Common Market countries - gemenskapsmarknadCommunity market - leveranskontraktsupplies contract - underhandskontraktnegotiated contract - bygg- och anläggningskontraktworks contract - valutamarknadforeign exchange market - ekonomisk analyseconomic analysis - råvarumarknadcommodities market - arbetsmarknadlabour market - utländsk marknadforeign market - finansmarknadfinancial market - fastighetsmarknadreal estate market - inhemsk marknaddomestic market - internationell marknadinternational market - öppen marknadopen market - penningmarknadmoney market - offentligt kontraktpublic contract - finansanalysfinancial analysis - reglerad marknadofficial market - MarcheMarches - margarinmargarine - marginaltrading margin - fluktuationsmarginalfluctuation margin - marginaliseringmarginalisation - äktenskapmarriage - MarockoMorocco - samhällsanalyssocial analysis - varumärketrademark - MartiniqueMartinique - marxismMarxism - budgetomslutningbudget volume - penningmängdmoney supply - byggmaterialbuilding materials - eldfasta materialheat-resisting materials - belysningsmateriellighting equipment - anarkismanarchism - bygg- och anläggningsutrustningconstruction equipment - borrutrustningdrilling equipment - lyftanordninghoisting equipment - elektrisk utrustningelectrical equipment - maskinutrustningmechanical equipment - matematikmathematics - mjölkfettmilk fat - plastplastics - AseanAsean - råmaterialraw material - radioaktivt materialradioactive materials - MauritiusMauritius - MauretanienIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-länderCACM countries - finmekanikprecision engineering - maskinteknikgeneral mechanical engineering - Asean-länderAsean countries - mekaniseringmechanisation - mekanisering av jordbrukmechanisation of agriculture - växelkursmekanismexchange-rate mechanism - stödmekanismsupport mechanism - medicinmedicine - yrkesmedicinoccupational medicine - förebyggande hälso- och sjukvårddisease prevention - skolhälsovårdschool medicine - veterinärmedicinveterinary medicine - slaktningslaughter of animals - Bretton Woods-avtaletBretton Woods agreement - anatomianatomy - medlaremediator - megapolmegalopolis - MelanesienMelanesia - melassmolasses - hushållhousehold - jordbrukshushållfarm household - månadslönmonthly pay - snickerijoinery - metallsmidemetalwork - krigsveteranex-serviceman - havsea - ÖstersjönBaltic Sea - Irländska sjönIrish Sea - AndalusienAndalusia - AndorraAndorra - Norska havetNorwegian Sea - NordsjönNorth Sea - anhydridanhydride - MedelhavetMediterranean Sea - kvicksilvermercury - åtgärd med motsvarande verkanmeasure having equivalent effect - metallermetals - järnmetallferrous metal - tungmetallheavy metal - icke-järnmetallnon-ferrous metal - ädelmetallprecious metal - metalloidmetalloid - slaktdjurslaughter animal - pulvermetallurgipowder metallurgy - andelsbrukshare farming - blandsädmeslin - meteorologimeteorology - metanolmethanol - forskningsmetodresearch method - statistisk metodstatistical method - metrologimetrology - huvudstad, metropolcapital, city, metropolis, urban center - husdjurfarm animal - MexicoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonomimicro-economics - mikroformmicroform - MikronesienMicronesia - Midi-PyrenéesMidi-Pyrenees - East MidlandsEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - honunghoney - dragdjurdraught animal - migrationmigration - pendlingcommuting - återflyttningreturn migration - familjemigrationfamily migration - tvångsmigrationenforced migration - gränsmigrationfrontier migration - illegal migrationillegal migration - inhemsk migrationinternal migration - migration mellan städerinter-urban migration - kompensationsavtalclearing agreement - tamdjurdomestic animal - pendling inom städerintra-urban commuting - migration inom gemenskapenCommunity migration - yrkesbetingad migrationoccupational migration - migration mellan landsbygdsregionerrural migration - migration från landsbygd till stadmigration from the countryside to the town - säsongsmigrationseasonal migration - arbetsmiljöworking environment - skolmiljöschool environment - politisk aktivistpolitical militant - avelsdjurbreeding animal - militarisering av rymdenmilitarisation of space - militarismmilitarism - hirsmillet - järnmalmiron ore - icke-järnhaltig malmnon-ferrous ore - icke-metallisk malmnon-metallic ore - mineralogimineralogy - levande djurlive animal - åklagarmyndighetpublic prosecutor's department - ministerminister - minderårighetinfancy - nationell minoritetnational minority - sexuell minoritetsexual minority - kvarnindustriflour milling, mill - robotmissile - metallmöbelmetal furniture - arbetskraftens rörlighetlabour mobility - omsättning av jordbruksmarkland mobility - geografisk rörlighetgeographical mobility - boendemässig rörlighetresidential mobility - studeranderörlighetstudent mobility - social rörlighetsocial mobility - finansieringssättfinancing method - valsättvoting method - transportsättmode of transport - ekonomisk modelleconomic model - företagsmoderniseringcompany modernisation - industrimoderniseringmodernisation of industry - modernisering av jordbruksföretagfarm modernisation - budgetändringbudgetary amendment - MoliseMolise - blötdjurmollusc - årsbokyearbook - MoluckernaMoluccas - molybdenmolybdenum - MonacoMonaco - konstitutionell monarkiconstitutional monarchy - mondialismUniversalism - MongolietMongolia - pengarmoney - reservvalutareserve currency - elektroniska pengarelectronic funds transfer - sedlarpaper money - internationell valutainternational currency - nationell valutanational currency - bankmedeldeposit money - enkammarsystemunicameral system - monokratimonocracy - monografimonograph - monopolmonopoly - köparmonopolmonopsony - statligt monopolState monopoly - importmonopolimport monopoly - AntarktisAntarctica - informationsmonopolmonopoly of information - fiskalt monopolfiscal monopoly - MontserratMontserrat - bergmountain - monetärt utjämningsbeloppmonetary compensatory amount - etikethics - allmän moralpublic morality - dödlighetstalmortality - spädbarnsdödlighetinfant mortality - yrkesbetingad dödlighetoccupational mortality - motorengine - förslag om misstroendevotummotion of censure - konsumentmotivationconsumer motivation - antibiotikaantibiotic - politisk motivationpolitical motivation - självständighetsrörelseautonomous movement - antirasiströrelseanti-racist movement - opinionsrörelsertrends of opinion - kapitalrörelsecapital movement - kvinnorörelsewomen's movement - ungdomsrörelseyouth movement - nationell befrielserörelsenational liberation movement - produktionsdelningsavtalcomplementarity agreement - miljörörelseecology movement - europeisk rörelseEuropean Movement - arbetarrörelseworkers' movement - bonderörelsefarmers' movement - social rörelsesocial movement - kommunikationsmedelmeans of communication - massmediermass media - jordbruksproduktionsmedelmeans of agricultural production - transportmedelmeans of transport - medelstort företagmedium-sized business - medelstort jordbrukmedium-sized holding - MoçambiqueMozambique - flerspråkighetmultilingualism - flerpartisystemmultiparty system - MunsterMunster - museummuseum - musikmusic - Brittiska AntillernaBritish West Indies - svampodlingmushroom-growing - NAFONAFO - NamibiaNamibia - provinsen NamurProvince of Namur - födelsetalbirths - nationalsocialismNational Socialism - förstatligandenationalisation - Franska AntillernaFrench West Indies - nationalismnationalism - medborgarskapnationality - juridiska personers nationalitetnationality of legal persons - naturalisationnaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - lufttrafikair traffic - flodsjöfartinland waterway shipping - sjöfartmaritime shipping - Nederländska AntillernaNetherlands Antilles - lastfartygcargo vessel - pråmbärande fartygbarge carrier ship - handlaremerchant - avtalsförhandlingcollective bargaining - TokyorundanTokyo Round - DillonrundanDillon Round - KennedyrundanKennedy Round - tullförhandlingtariff negotiations - antisemitismanti-semitism - NepalNepal - neutralitetneutrality - nytt gemenskapsinstrumentNew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nickelnickel - NigerNiger - utbildningsnivålevel of education - föroreningsgraddegree of pollution - provinsen AntwerpenProvince of Antwerp - levnadsstandardstandard of living - ljudnivånoise level - palmnötpalm nut - nomadlivnomadism - nomenklaturnomenclature - kontoplanbudgetary classification - nomenklatur för jordbruksprodukteragricultural product nomenclature - tullnomenklaturtariff nomenclature - ANZUSAnzus - alliansfrihetnon-alignment - oberoende ledamotnon-attached member - icke-våldnon-violence - NordjyllandNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardiseringstandardisation - standardstandard - livsmedelsstandardfood standard - ANZUS-länderAnzus countries - biologisk standardbiological standard - handelsnormmarketing standard - arbetsreglerlabour standard - social normsocial norm - notarienotary - apartheidapartheid - ny ekonomisk världsordningnew economic order - Nya KaledonienNew Caledonia - Nya ZeelandNew Zealand - olägenhetnuisance - ogiltigt valinvalidity of an election - giftermålsfrekvensmarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - samarbetsavtalcooperation agreement - statslös personstateless person - vapenvägranconscientious objection - obligationbond - underhållsskyldighetmaintenance obligation - konkurrensklausulnon-competition clause - utvecklingshinderobstacle to development - OCAMAMCO - OCAM-länderCCAM countries - aperitifaperitif - OECDOECD - OECD-länderOECD countries - oceanocean - Södra IshavetAntarctic Ocean - Norra IshavetArctic Ocean - AtlantenAtlantic Ocean - Indiska oceanenIndian Ocean - Stilla havetPacific Ocean - OceanienOceania - oceanografioceanography - biodlingapiculture - OCASOCAS - OCAS-länderOCAS countries - OASOAS - OAS-länderOAS countries - Danmark öster om Stora BältEast of the Great Belt - äggegg - konstverkwork of art - EPOEPO - ämbetsmanpublic legal official - inspelningsutrustningrecording equipment - ledig platsjob vacancy - energiutbudavailable energy - utbud och efterfrågansupply and demand - uppköpsbudtakeover bid - ILOILO - olivodlingolive-growing - oljerörledningoil pipeline - spårämnetrace element - oligopololigopoly - köparoligopololigopsony - olivolive - PLOPLO - OmanOman - UmbrienUmbria - EG-ombudsmanEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC-länderOPEC countries - bankverksamhetbanking - börsaffärstock-exchange transaction - valutatransaktionexchange transaction - allmän opinionpublic opinion - PublikationsbyrånOOPEC - oppositionopposition - politisk oppositionpolitical opposition - guldgold - datorcomputer - regeringsförordningordinance - mätutrustningmeasuring equipment - dagordningagenda - yrkesorganisationprofessional society - allmän ordningpublic order - gemenskapsorgan - organisationsplanorganization chart - administrativ organisationadministrative structures - afrikanska organisationerAfrican organisation - afro-asiatiska organisationerAfro-Asian organisations - precisionsinstrumentprecision instrument - amerikanska organisationerAmerican organisation - arabiska organisationerArab organisation - asiatiska organisationerAsian organisation - den gemensamma organisationen av marknadernacommon organisation of markets - kulturorganisationcultural organisation - organisering av skolväsendetorganisation of teaching - radioutrustningradio equipment - produktionsorganiseringorganisation of production - yrkesorganiseringorganisation of professions - FNUNO - partiorganisationparty organisation - transportorganiseringorganisation of transport - marknadsorganiseringmarket organisation - WarszawapaktenWarsaw Pact Organisation - arbetsorganiseringorganisation of work - televisionsutrustningtelevision equipment - valorganiseringorganisation of elections - europeiska organisationerEuropean organisation - mellanstatliga organisationerintergovernmental organisation - internationell organisationinternational organisation - latinamerikanska organisationerLatin American organisation - icke-statliga organisationernon-governmental organisation - elektronisk apparatelectronic device - kornbarley - inriktning av jordbrukagricultural guidance - yrkesvägledningvocational guidance - studievägledningeducational guidance - föräldralöst barnorphan - EurostatSOEC - NATONATO - NATO-länderNATO countries - SEATOSEATO - Afrikanska enhetsorganisationenAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - jordbruksverktygagricultural implement - handverktyghand tool - konstbyggnadstructure - arbetareblue-collar worker - yrkesarbetareskilled worker - specialiserad arbetaresemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - fårsheep - äggproduktegg product - oxidoxide - syreoxygen - ozonozone - betalningpayment - förskottsbetalningadvance payment - anbudsinfordraninvitation to tender - internationell betalninginternational payment - betalningar inom gemenskapenintra-Community payment - brödbread - PakistanPakistan - listblandningcross voting - PanamaPanama - valutakorgbasket of currencies - bakningbread-making - direkt tillämplighetdirect applicability - paper - Papua Nya GuineaPapua New Guinea - skatteliknande avgiftquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parasitologiparasitology - vagnparkvehicle fleet - rullande järnvägsmaterielrolling stock - nationalparknational park - tillämpning av lagenapplication of legislation - skifteplot - ensamstående föräldersingle parent - släktskaprelationship - valutaparitetexchange parity - köpkraftsparitetpurchasing power parity - parlamentparliament - EuropaparlamentetEuropean Parliament - nationellt parlamentnational parliament - regionalt parlamentregional parliament - parlamentsledamotMember of Parliament - genomförande av gemenskapsrättnational implementation of Community law - ledamot av EuropaparlamentetMember of the European Parliament - uppdelning av egendomdivision of property - kommunistiskt partiCommunist Party - konservativt partiConservative Party - demokratiskt partiDemocratic Party - kristdemokratiskt partiChristian Democratic Party - miljöpartiEcology Party - europeiskt partiEuropean party - användningsform för solenergisolar energy end-use applications - liberalt partiLiberal Party - politiskt partipolitical party - republikanskt partiRepublican Party - socialdemokratiskt partiSocial Democratic Party - socialistiskt partiSocialist Party - arbetarpartiLabour Party - enpartisystemone-party system - aktieinnehavshareholding - kvinnors delaktighetparticipation of women - arbetstagarinflytandeworker participation - personalbedömningstaff assessment - valdeltagandeturnout of voters - politiskt deltagandepolitical involvement - delaktighet i samhällslivetsocial participation - passpassport - europeiskt passEuropean passport - pastöriseringpasteurisation - pastapasta - frihandelsavtalfree-trade agreement - lärlingapprentice - konditoripastry-making - kulturarvcultural heritage - arbetsgivarorganisationemployers' organisation - utarmningpauperisation - fattigdompoverty - fartygsflaggship's flag - bekvämlighetsflaggflag of convenience - lärlingsutbildningapprenticeship - associerat landassociated country - NederländernaNetherlands - nederländska ULTNetherlands OCT - regioner i Nederländernaregions of the Netherlands - BaskienBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - öststaterEastern Bloc countries - försörjningsupply - Pays de la LoireLoire Region - givarlanddonor country - utvecklingslanddeveloping countries - utomeuropeiska länder och territorieroverseas countries and territories - industrilandindustrialised country - medlemslandmember country - mindre utvecklat landleast-developed country - tredje landthird country - trafikavgifttoll - hudar och skinnanimal skin - vapenförsörjningarms supply - kustfiskeinshore fishing - sötvattenfiskefreshwater fishing - djuphavsfiskedeep-sea fishing - industrifiskeindustrial fishing - havsfiskesea fishing - fisk kastad överborddiscarded fish - traditionellt fisketraditional fishing - fiskarefisherman - energiförsörjningenergy supply - ny pedagogiknew educational methods - dödsstraffdeath penalty - PeloponnesosPeloponnese - pråmbarge - bristshortage - livsmedelsbristfood shortage - finansiell utjämningfinancial equalisation - vattenbrukaquaculture, aquiculture - aktiv förädlinginward processing - passiv förädlingoutward processing - fiskeperiodfishing season - EC transitional period - körkortdriving licence - europeiskt körkortEuropean driving licence - byggnadstillståndbuilding permit - AquitaineAquitaine - fisketillståndfishing permit - arbetstillståndwork permit - PeruPeru - personifiering av maktpersonalisation of power - äldre personelderly person - frånskild persondivorced person - gift personmarried person - SaudiarabienSaudi Arabia - juridisk personlegal person - fysisk personnatural person - separerad personseparated person - ensamståendeone person household - änkepersonwidowed person - personalstaff - markpersonalground staff - EG-tjänstemän i kategori AEC category A staff - jordnötgroundnut - EG-tjänstemän i kategori BEC category B staff - EG-tjänstemän i kategori CEC category C staff - EG-tjänstemän i kategori DEC category D staff - föraredrivers - transportpersonaltransport staff - juridiskt yrkelegal profession - fartygs- och flygbesättningcrew - kriminalvårdspersonalpenitentiary staff - AragonienAragon - ekonomisk förlustfinancial loss - djurpestanimal plague - bekämpningsmedelpesticide - småföretagsmall business - små och medelstora företagsmall and medium-sized enterprises - småjordbruksmallholding - småstadsmall town - Små AntillernaLesser Antilles - petitionpetition - petrokemipetrochemicals - oljedollarpetrodollar - oljapetroleum - farmakologipharmacology - FilippinernaPhilippines - philosophy - politisk filosofipolitical philosophy - arbitragearbitrage - fosforphosphorus - fotokemiphotochemistry - solcellphotovoltaic cell - arbetsfysiologioccupational physiology - kärnfysiknuclear physics - PicardiePicardy - reservdelspare part - PiemontePiedmont - internationell skiljedominternational arbitration - ädelstenprecious stones - bränslecellfuel cell - kapningpiracy - fiskodlingfish farming - cykelbanacycle track - kapitalplaceringinvestment transaction - tulltaktariff ceiling - politisk skiljedompolitical arbitration - slättplain - antikrisplananti-crisis plan - stadsplantown-planning scheme - ColomboplanenColombo Plan - utvecklingsplandevelopment plan - finansieringsplanfinancing plan - planktonplankton - trädodlingarboriculture - utbildningsplaneringeducational planning - familjeplaneringfamily planning - produktionsplaneringproduction planning - transportplaneringtransport planning - marknadsplaneringmarket planning - ekonomisk planeringeconomic planning - finansiell planeringfinancial planning - trädsapling, tree - industriplaneringindustrial planning - nationell planeringnational planning - regional planeringregional planning - sektoriell planeringsectoral planning - fröplantaseedling - planteringplantation - vattenväxtaquatic plant - foderväxtfodder plant - industrigrödaindustrial plant - oljeväxtoleaginous plant - barrträdconifer - rotfruktroot crop - textilväxttextile plant - tropisk växttropical plant - odling under plastfoliecultivation under plastic - mjukningsmedelplasticiser - plattaplate - politiskt programpolitical programme - kontinentalsockelcontinental shelf - platinaplatinum - gipsplaster, plaster of Paris - lövträddeciduous tree - full sysselsättningfull employment - blylead - plutoniumplutonium - däckpneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - vikt och dimensionweight and size - försäljningsställemercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - fiskfish - sötvattenfiskfreshwater fish - havsfisksea fish - färsk fiskfresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - polispolice - kriminalpoliscriminal investigation department - jordbrukspolitikagricultural policy - gemensam jordbrukspolitikcommon agricultural policy - nationell jordbrukspolitiknational agricultural policy - regional jordbrukspolitikregional farm policy - livsmedelspolitikfood policy - bankpolitikbanking policy - budgetpolitikbudget policy - handelspolitiktrade policy - gemensam handelspolitikcommon commercial policy - gemenskapspolitikCommunity policy - begränsningsavtalvoluntary restraint agreement - arkeologiarchaeology, archeology - gemenskapens sysselsättningspolitikCommunity employment policy - gemensam fiskeripolitikcommon fisheries policy - gemensam prispolitikcommon price policy - gemensam transportpolitikcommon transport policy - konjunkturpolitikshort-term economic policy - kulturpolitikcultural policy - biståndspolitikaid policy - åtstramningspolitikausterity policy - interventionspolitikintervention policy - investeringspolitikinvestment policy - försvarspolitikdefence policy - utvecklingspolitikdevelopment policy - finansieringspolitikfinancing policy - utbildningspolitikeducation policy - sysselsättningspolitikemployment policy - företagspolitikbusiness policy - miljöpolitikenvironmental policy - arkitekturarchitecture - informationspolitikinformation policy - kommunikationspolitikcommunications policy - konkurrenspolitikcompetition policy - byggpolitikconstruction policy - fiskeripolitikfisheries policy - jordbruksproduktionspolitikagricultural production policy - forskningspolitikresearch policy - hälso- och sjukvårdspolitikhealth policy - nativitetspolitikbirth policy - produktionspolitikproduction policy - solbyggnadstekniksolar architecture - stödpolitiksupport policy - befolkningspolitikpopulation policy - blockpolitikEast-West policy - valutapolitikexchange policy - exportpolitikexport policy - importpolitikimport policy - prispolitikprices policy - inkomstpolitikincomes policy - lönepolitikpay policy - arkivarchives - strukturpolitik inom jordbruketpolicy on agricultural structures - transportpolitiktransport policy - kreditpolitikcredit policy - bostadspolitikhousing policy - ekonomisk politikeconomic policy - energipolitikenergy policy - europeisk försvarspolitikEuropean defence policy - utrikespolitikforeign policy - familjepolitikfamily policy - finanspolitikfinancial policy - ArktisArctic - skattepolitikfiscal policy - skogspolitikforestry policy - regeringspolitikgovernment policy - industripolitikindustrial policy - inrikespolitikdomestic policy - migrationspolitikmigration policy - penningpolitikmonetary policy - agromonetär politikagri-monetary policy - hamnpolitikports policy - gemensam hamnpolitikcommon ports policy - silversilver - regionalpolitikregional policy - gemenskapens regionalpolitikCommunity regional policy - socialpolitiksocial policy - strukturpolitikstructural policy - tullpolitiktariff policy - gemensam tullpolitikcommon tariff policy - förorenande ämnepollutant - luftförorenande ämneatmospheric pollutant - vattenförorenande ämnewater pollutant - föroreningpollution - ArgentinaArgentina - bullerföroreningnoise pollution - luftföroreningatmospheric pollution - kemisk föroreningchemical pollution - förorening från landbaserade källorpollution from land-based sources - vattenföroreningwater pollution - livsmedelsföroreningfood contamination - kustföroreningcoastal pollution - förorening av vattendragpollution of waterways - markföroreningsoil pollution - havsföroreningmarine pollution - dry farmingdry farming - organisk föroreningorganic pollution - förorening från jordbrukpollution from agricultural sources - radioaktiv föroreningradioactive pollution - förorening av stratosfärenstratospheric pollution - termisk föroreningthermal pollution - gränsöverskridande föroreningtransfrontier pollution - PolenPoland - multikulturmixed cropping - polymerpolymer - PolynesienPolynesia - Franska PolynesienFrench Polynesia - potatispotato - värmepumpheat pump - arbetskraftworking population - förvärvsarbetande inom jordbrukworking population engaged in agriculture - sysselsatt befolkningpersons in work - befolkning i yrkesverksam ålderpopulation of working age - världsbefolkningworld population - icke yrkesverksam befolkningnon-working population - fiskeavtalfishing agreement - kemiskt vapenchemical weapon - landsbygdsbefolkningrural population - stadsbefolkningurban population - svinswine - fiskehamnfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugal - regioner i Portugalregions of Portugal - dominerande ställningdominant position - post- och telekommunikationsväsenpostal and telecommunications services - konventionellt vapenconventional weapon - kaliumpotassium - utvecklingspotentialdevelopment potential - ApulienApulia - bogseringpush towing - stoftdust - politisk befogenhetpolitical power - budgetbefogenhetbudgetary power - köpkraftpurchasing power - prövningsbefogenhetpower of assessment - verkställande befogenhetpower of implementation - initiativbefogenhetpower of initiative - kontrollbefogenhetsupervisory power - beslutsbefogenhetpower of decision - förhandlingsbefogenhetpower to negotiate - ratificeringsbefogenhetpower of ratification - diskretionär befogenhetdiscretionary power - verkställande maktexecutive power - dömande maktjudicial power - lagstiftande maktlegislative power - lagstiftande befogenhetstatutory power - offentliga myndigheterpublic authorities - förpaketeringpre-packaging - allmänna preferensergeneralised preferences - jordbruksavgiftagricultural levy - EKSG-avgiftECSC levy - första anställningenfirst job - spädbarnearly childhood - kärnvapennuclear weapon - jordbearbetningsoil preparation - påföljdspreskriptionbarring of penalties by limitation - parlamentets talmanSpeaker of Parliament - presspress, public press - politisk presspolitical press - efterlevandeförmånsurvivor's benefit - tillhandahållande av tjänsterprovision of services - taktiskt kärnvapentactical nuclear weapon - familjebidragfamily benefit - social förmånsocial-security benefit - utlåningloan - EIB-lånEIB loan - EKSG-lånECSC loan - Community loan - EuratomlånEuratom loan - föroreningsförebyggandeprevention of pollution - kortfristig prognosshort-term forecast - långfristig prognoslong-term forecast - medelfristig prognosmedium-term forecast - budgetberäkningbudget estimate - ekonomisk prognoseconomic forecasting - rättens företrädeprimacy of the law - gemenskapsrättens företrädeprecedence of Community law - bonusbonus payment - slaktbidragslaughter premium - röjningsbidraggrubbing premium - bidrag för avstående från saluförandenon-marketing premium - försäkringspremieinsurance premium - lagringsbidragstorage premium - primörearly fruit and vegetables - principen om att förorenaren betalarpolluter pays principle - överordnat ekonomiskt måleconomic priority - försvarsmaktarmed forces - beslutsfattandedecision-making - politisk fångepolitical prisoner - rättighetsberövandedeprivation of rights - prisprices - prisintervallbracket price - exportprisexport price - importprisimport price - konsumentprisconsumer price - yrkesarméprofessional army - producentprisproducer price - jordbruksprisfarm prices - livsmedelsprisfood price - cif-priscif price - inköpsprispurchase price - slussprissluice-gate price - interventionsprisintervention price - målprisnorm price - prisavtalprice agreement - militärmaterielmilitary equipment - anbudsprisoffer price - orienteringsprisguide price - basprisbasic price - aktiveringsprisactivating price - detaljhandelsprisretail price - grossistpriswholesale price - energiprisprice of energy - jordbruksmarkprisprice of farm land - marknadsprismarket prices - referensprisreference price - aromämneflavouring - återtagspriswithdrawal price - självkostnadspriscost price - tröskelpristhreshold price - stödprissupport price - parkeringsavgiftstandage - försäljningsprisselling price - råvarupriscommodity price - diskriminerande prisdiscriminatory price - arrendeavgiftfarm rent - världsmarknadsprisworld market price - förvaltningsbeslutadministrative order - förutfastställt prisprice fixed in advance - pris fritt ombordfree-on-board price - pris fritt gränsenfree-at-frontier price - utlösningspristrigger price - garanterat prisguaranteed price - bestämt prisimposed price - riktpristarget price - industriprisindustrial price - fri prissättningfree price - maximiprismaximum price - bevattningirrigation - minimiprisminimum price - garanterat minimiprisguaranteed minimum price - genomsnittsprisaverage price - förmånsprispreferential price - nedsatt prisreduced price - leveransprisdelivered price - representativt prisrepresentative price - konstarts - representativt marknadsprisrepresentative market price - socialt problemsocial problem - stadsproblemurban problem - kemisk processchemical process - elektrisk processelectrical process - fysikalisk processphysical process - förvaltningsförfarandeadministrative procedure - antisubventionsförfarandeanti-subsidy proceeding - populärkonstpopular art - budgetförfarandebudgetary procedure - tvistemålsförfarandecivil procedure - förfarande vid disciplinärendendisciplinary proceedings - rättegångsförfarandejudicial proceedings - lagstiftningsförfarandelegislative procedure - parlamentsförfarandeparliamentary procedure - brottmålsförfarandecriminal procedure - MellanösternMiddle East - presentartikelgift item - produktionproduction - löpandebandsproduktionassembly line production - jordbruksproduktionagricultural production - livsmedelsproduktionfood production - animalieproduktionanimal production - hantverksproduktioncraft production - gemenskapsproduktionCommunity production - kontinuerlig produktioncontinuous production - energiproduktionenergy production - väteproduktionhydrogen production - massproduktionmass production - fiskeriproduktfishery product - underproduktionunderproduction - industriproduktionindustrial production - världsproduktionworld production - inhemsk produktionnational production - vegetabilieproduktioncrop production - produktivitetproductivity - produktivitet inom jordbruketagricultural productivity - dekorationsartikeldecorative item - jordbruksmarkens produktivitetland productivity - arbetsproduktivitetwork productivity - spannmålsproduktcereal product - fruktproduktfruit product - grönsaksproduktvegetable product - fiskproduktfish product - sockerproduktsugar product - jordbruksproduktagricultural product - livsmedelfoodstuff - förädlad livsmedelsproduktprocessed food product - animalisk produktanimal product - köttproduktmeat product - kemikalierchemical product - oorganisk kemikalieinorganic chemical product - koncentrerad produktconcentrated product - förpackad produktpackaged product - fryst produktfrozen product - kosmetisk produktcosmetic product - sportartikelsports equipment - förpackningsartikelpackaging product - rengöringsmedelpolishing and scouring preparations - råvaraprimary product - konfektyrconfectionery product - masskonsumtionsvaramass-consumption product - ersättningsproduktsubstitute product - dehydratiserad produktdesiccated product - dietproduktdietary product - träproduktwood product - toalettartikeltoilet article - bulkvarabulk product - rökt produktsmoked product - industriproduktindustrial product - brandfarlig produktinflammable product - snabblöslig produktinstant product - bruttonationalproduktgross domestic product - bestrålad produktirradiated product - mjölkproduktmilk product - frystorkad produktfreeze-dried product - färdigvaramanufactured goods - metallproduktmetal product - gruvproduktmining product - nationalproduktdomestic product - bruttonationalinkomstgross national product - ny produktnew product - ursprungsproduktoriginating product - oljeproduktpetroleum product - farmaceutisk produktpharmaceutical product - hushållsartikelhousehold article - proteinproduktprotein products - rekonstituerad produktreconstituted product - kyld produktrefrigerated product - bruttoregionalproduktgross regional product - saltad produktsalted product - halvfabrikatsemi-manufactured goods - känslig produktsensitive product - djupfryst produktdeep-frozen product - textilprodukttextile product - hantverkarecraftsman - veterinärmedicinsk produktveterinary product - handelsyrkesales occupation - yrke inom finansväsendetfinancial occupation - fritt yrkeliberal profession - vårdyrkehealth care profession - paramedicinskt personalparamedical profession - WFPWFP - åtgärdsprogramaction programme - biståndsprogramaid programme - undervisningsplanteaching curriculum - forskningsprogramresearch programme - valprogramelection programme - vetenskapligt framstegscientific progress - investeringsprojektinvestment project - budgetförslagdraft budget - propositiongovernment bill - forskningsprojektresearch project - industriprojektindustrial project - säljfrämjande åtgärdersales promotion - handelsfrämjande åtgärdertrade promotion - investeringsfrämjande åtgärderinvestment promotion - markexploateringproperty development - befordranpromotion - valpropagandaelection campaign publicity - EG-förslagEC proposal - scenkonstperforming arts - motionnon-government bill - allmän egendompublic property - jordegendomland and buildings - jordbruksfastighetagricultural real estate - fast egendomreal property - industriell äganderättindustrial property - immateriell äganderättintellectual property - lösörepersonal property - enskild egendomprivate property - ArubaAruba - mineralprospekteringmineral prospecting - framtidsforskningforward studies - prostitutionprostitution - bullerskyddnoise protection - miljöskyddenvironmental protection - skydd av faunanprotection of animal life - skydd av floranprotection of plant life - privatlivets helgdprotection of privacy - ESAESA - djurskyddprotection of animals - skydd av delägareprotection of shareholders - kommunikationshemlighetprotection of communications - skydd av grundläggande rättigheterprotection of freedoms - minoritetsskyddprotection of minorities - diplomatiskt skydddiplomatic protection - konsumentskyddconsumer protection - specialiseringsavtalspecialisation agreement - AsienAsia - marknadsskyddmarket protection - kulturmiljövårdheritage protection - skydd av landskapetcountryside conservation - markskyddsoil protection - barn- och mödravårdcare of mothers and infants - protektionismprotectionism - animaliskt proteinanimal protein - syntetiskt proteinsynthetic protein - mjölkproteinmilk protein - SydasienSouth Asia - vegetabiliskt proteinvegetable protein - avtalsprotokollprotocol to an agreement - sockerprotokollprotocol on sugar - prototypprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provinsprovince - psykiatripsychiatry - psykologipsychology - arbetspsykologioccupational psychology - publikationpublication - gemenskapspublikationCommunity publication - offentliggörande av en lagpublication of a law - reklamadvertising - otillbörlig reklamadvertising malpractice - offentliggörande av räkenskaperpublication of accounts - offentliggörande av taxorpublication of tariffs - QatarQatar - politisk asylpolitical asylum - yrkeskvalifikationprofessional qualifications - miljökvalitetquality of the environment - livskvalitetquality of life - produktkvalitetproduct quality - landad fångstmängdquantity of fish landed - socialt missgynnad gruppsocially disadvantaged class - skriftlig frågawritten question - muntlig frågaoral question - parlamentarisk frågaparliamentary question - saneringdecontamination - beslutsmässighetquorum - fångstkvotcatch quota - valkvotelectoral quota - radioaktivitetradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radio, radioutsändning, sändande, sändningbroadcasting, broadcast medium - strålskyddradiation protection - FN:s generalförsamlingUN General Assembly - oljeraffineringoil refining - sockerraffineringsugar refining - druvagrape - firmanamnbusiness name - repatriering av kapitalrepatriation of capital - rapportreport - förhållandet jordbruk-handelagriculture-trade relationship - förhållandet jordbruk-industriagriculture-industry relationship - verksamhetsberättelseannual report - kommittébetänkandecommittee report - forskningsrapportresearch report - tillnärmning av lagstiftningapproximation of laws - tillnärmning av politikapproximation of policies - Ras al-KhaymaRas Al Khaimah - skatteunderlagbasis of tax assessment - ratificering av avtalratification of an agreement - relationstalratio - kärnreaktornuclear reactor - omskolningvocational retraining - upprustningrearmament - återförsäkringreinsurance - folkräkningcensus - befolkningsräkningpopulation census - utbildningsbiståndassistance in training - recessioneconomic recession - intäktrevenue - exportintäktexport revenue - upptagande till prövningadmissibility - forskningresearch - lantbruksforskningagronomic research - tillämpad forskningapplied research - energiforskningenergy research - dokumentsökningdocument retrieval - miljöforskningenvironmental research - skogsforskningforestry research - fiskeriforskningfishery research - industriforskningindustrial research - medicinsk forskningmedical research - vetenskaplig forskningscientific research - skördharvest - rekommendationrecommendation - gemenskapsrekommendationCommunity recommendation - ekonomiskt avtaleconomic agreement - ömsesidig socialförsäkringmutual assistance scheme - EKSG-rekommendationECSC recommendation - EuratomrekommendationEAEC recommendation - erkännande av examensbevisrecognition of diplomas - ekonomisk återuppbyggnadeconomic reconstruction - omställning till trädgårdsodlingconversion to horticulture - omställning av besättningherd conversion - industriell omställningindustrial conversion - omställning från mjölk- till köttproduktionconversion to beef production - omställning av produktionredirection of production - överklagande i förvaltningsärendeappeal to an administrative authority - talan om upphävandeaction for annulment - passivitetstalanaction for failure to act - talan om fördragsbrottaction for failure to fulfil an obligation - rekryteringrecruitment - föreningassociation - energiutvinningenergy recovery - återvinning av kapitalrecycling of capital - återvinning av avfallwaste recycling - aromatisk växtaromatic plant - minskning av styrkorforce reduction - medicinalväxtmedical plant - sojabönoljasoya bean oil - solrosoljasunflower seed oil - arbetstidsförkortningreduction of working time - viltköttmeat from game - kaninköttrabbit meat - majsoljamaize oil - tullnedsättningtariff reduction - skummjölkspulverskimmed milk powder - rediskonteringrediscounting - revalveringrevaluation - återexportre-export - torkad produktdried product - konsistensgivaretexture agent - förfarande i brådskande fallsummary procedure - jordbruksstödaid to agriculture - folkomröstningreferendum - gemenskapspreferensCommunity preference - förvaltningsreformadministrative reform - reformering av den gemensamma jordbrukspolitikenreform of the CAP - jordbruksreformagrarian reform - reglering av jordbruksproduktionregulation of agricultural production - utbildningsreformeducational reform - kvot inom jordbrukspolitikenagricultural quota - garantitröskelguarantee threshold - alternativ jordbruksproduktionalternative agricultural production - skatt på oljor och fettertax on oils and fats - jordreformland reform - mindre gynnat jordbruksområdeless-favoured agricultural area - kvinnlig jordbrukarewoman farmer - ung jordbrukareyoung farmer - rättsreformjudicial reform - sammanslutning av jordbruksföretaggrouping of farms - företagsredovisningfarm return - växtskyddsproduktplant health product - flyktingrefugee - herbicidherbicide - rabiesrabies - mjölkproduktiondairy production - spannmålsersättningcereal substitute - politisk flyktingpolitical refugee - skogsvårdsföreningforestry group - anbudsvägranrefusal to bid - virkesproduktionwood production - skogsfastighetforestry property - kronoskogpublicly-owned forest - enskild skogprivate forest - leveransvägranrefusal to sell - skaldjursodlingshellfish farming - vattenbruksproduktfishery produce - fiskelicensfishing licence - auktoritärt styreauthoritarian regime - biståndsordningaid system - uppdelning av företagdemerger - transnationellt företagtransnational corporation - exklusivt inköpsavtalexclusive purchasing agreement - allmännyttigt företagpartly nationalised undertaking - selektiv distributionselective distribution agreement - system för markinnehavlandholding system - elektronisk postelectronic mail - gränsöverskridande dataflödecross-frontier data flow - kommersiellt mediumcommercial media - ekonomiskt systemeconomic system - lokalmedierlocal media - privatmedierprivate media - militärstyremilitary regime - överföringsnättransmission network - telekonferensvideophone conference - europeisk televisionEuropean television - parlamentariskt systemparliamentary system - betal-TVpay television - videotexVideotex - hemdatorindustrihome computing - datalagringinformation storage - politiskt systempolitical system - tillämpad informatikcomputer applications - databrottslighetcomputer crime - datarättdata-processing law - artificiell intelligensartificial intelligence - regionregion - Europeiska unionens officiella tidningEU Official Journal - piratverksamhet inom dataindustrincomputer piracy - jordbruksregionagricultural region - valprövningelection monitoring - mandatkumulationmultiple office holding - valresultatelection result - delegering av befogenheterdelegation of power - BrysselBrussels region - parlamentsdelegationparliamentary delegation - rösträttsåldervoting age - federalismfederalism - kustregioncoastal region - plebiscitplebiscite - röstfördelningdistribution of votes - rådgivande befogenhetadvisory power - utvecklingsregiondevelopment region - tillsättningsbefogenhetpower to appoint - privilegiumprivilege - radikalt partiradical party - bergsregionmountain region - mindre gynnad regionless-favoured region - framtvingat försvinnandeforced disappearance - politisk minoritetpolitical minority - poliskontrollpolice checks - pacifismpacifism - civilförsvarcivil defence - ekonomisk regioneconomic region - röstning genom ställföreträdarevote by delegation - konsortiumconsortium - FlandernFlanders - verkställande organexecutive body - regeringsprogramgovernment programme - gränsregionfrontier region - marknadsstödmarket support - ekonomisk omställningeconomic conversion - industriregionindustrial region - omställningsstödredevelopment aid - omstruktureringsstödaid for restructuring - avsättningsstödsales aid - industristödaid to industry - omfördelning av inkomstredistribution of income - EG-region i medelhavsområdetEC Mediterranean region - humanitär hjälphumanitarian aid - flyktinghjälpaid to refugees - hjälp till katastrofofferaid to disaster victims - utvecklingsbistånddevelopment aid - prioriterad regionpriority region - landsbygdsregionrural region - nytt industrilandnewly industrialised country - turistregiontourist region - social ekonomisocial economy - räkenskaper för jordbrukssektorneconomic accounts for agriculture - VallonienWalloon region - konsekvensundersökningimpact study - ekonomisk konsekvenseconomic consequence - samrådsförfarandeconciliation procedure - regionaliseringregionalisation - tunnelbanaunderground railway - stortransportfordonlarge vehicle - rymdtransportspace transport - rymdfarkostspace vehicle - regionalisering av handelregionalisation of trade - rymdstationspace station - regionalismregionalism - fordonsuthyrningvehicle rental - transportområdedestination of transport - förordningregulation - fartcertifikatship's passport - fraktkostnadtransport price - gemenskapsförordningCommunity regulation - taxegodkännandeapproval of tariffs - hamntrafikport traffic - EuratomförordningEAEC Regulation - trafikkontrolltraffic control - transportkvottransport quota - transportmarknadtransport market - fordonsregistreringvehicle registration - fordonshandlingarvehicle documents - tvistlösningsettlement of disputes - befordringstidlength of journey - höghastighetstransporthigh-speed transport - transportdokumenttransport document - körtiddriving period - trafiksäkerhetskontrollroadworthiness tests - resebyråtravel agency - budgetförordningfinancial regulation - transportavtalcontract of carriage - delägarecompany member - offentligt ackordcomposition - handelsbestämmelsertrade regulations - stadsplanebestämmelsertown-planning regulations - flyglinjeairline - vägtrafikroad traffic - jaktföreskrifterhunting regulations - sjöfartspolitikshipping policy - havskonferensmaritime conference - trafikbestämmelsertraffic regulations - dumpning av avfalldumping of waste - lagring av avfallstorage of waste - byggföreskrifterbuilding regulations - giftigt ämnetoxic substance - icke förorenande fordonnon-polluting vehicle - exploatering av havsbottenexploitation of the sea-bed - ersättning av resurserreplacement of resources - miljöpåverkanenvironmental impact - miljöövervakningenvironmental monitoring - förebyggande av jordskalvsskadorseismic monitoring - kustskyddshore protection - hastighetsbestämmelserspeed control - vattenförvaltningwater management - konkurrensbegränsningskontrollcontrol of restrictive practices - geofysisk miljögeophysical environment - stillastående vattenstagnant water - reglering av investeringarregulation of investments - marina organismermarine life - vilda djur och växterwildlife - försäkringinsurance - prisbestämmelserprice regulations - vegetabilietillgångarplant resources - flodmynningestuary - jordbrukskatastrofagricultural disaster - tullbestämmelsercustoms regulations - avlövningdefoliation - erosionerosion - förorening från motorfordonmotor vehicle pollution - transportbestämmelsertransport regulations - förorening genom kolvätenoil pollution - metallföroreningmetal pollution - förorening från fartygpollution from ships - industriell föroreningindustrial pollution - marknadsregleringmarket stabilisation - exportavgiftexport levy - importavgiftimport levy - födelsekontrollbirth control - illegal handelillicit trade - interventionsorganintervention agency - NimexeNimexe - reglering av transaktionerregulation of transactions - ursprungsbeteckningdesignation of origin - suspensivt tullförfarandecustoms procedure suspending duties - återimportre-import - tullrestitutioncustoms drawback - återanpassning i skolanre-integration into school - EG:s tullområdeEC customs territory - rehabiliteringsocial rehabilitation - enhetsdokumentsingle document - förenkling av formalitetersimplification of formalities - avvisande av budgetenrejection of the budget - specificering av tulltaxenummerspecification of tariff heading - handelsförbindelsertrade relations - finansiellt avtalfinancial agreement - exportkreditförsäkringexport credit insurance - termiskt utsläppthermal discharge - kompensationshandelcountertrade - gemenskapsexportCommunity export - gemenskapsimportCommunity import - varor och tjänstergoods and services - reflationreflation - produktionsvaraintermediate goods - bilaterala förbindelserbilateral relations - kapitalvaracapital goods - begagnad varaused goods - integrerad handelintegrated trade - kulturella förbindelsercultural relations - industrikonsumtionintermediate consumption - världskonsumtionworld consumption - marknadsföringmerchandising - marknadsföringsteoritheory of marketing - diplomatiska förbindelserdiplomatic relations - handelsarrangemangtrade event - pris exklusive skatter och avgifterprice net of tax - arbetsmarknadsrelationerlabour relations - förlustbringande försäljningselling at a loss - självbetjäningself-service store - detaljhandelssammanslutningaffiliated retailing - ambulerande handelitinerant trade - fristående handlareindependent retailer - kedjebutikchain store - förhållandet skola-industrischool-industry relations - grossistmarknadwholesale trading centre - distributördistributor - ekonomiska förbindelsereconomic relations - privata sektorns likvida medelprivate-sector liquidity - förhållandet kyrka-statchurch-State relations - olycksfallsförsäkringpersonal accident insurance - öst-västförbindelserEast-West relations - förbindelser mellan industrierinter-industrial relations - valutakrismonetary crisis - förbindelser mellan institutionerinterinstitutional relations - valutarestriktionexchange restriction - internationella förbindelserinternational relations - räntefri kreditfree credit - diskontodiscount rate - kreditåtstramningcredit control - interparlamentariska förbindelserinterparliamentary relations - fondbörsstock exchange - förbindelser inom gemenskapenintra-Community relations - kapitalflyktoutflow of capital - överföringspristransfer pricing - förhållandet lagstiftande - verkställande maktlegislative-executive relations - mycket kortfristig finansieringvery short-term financing - monetära förhållandenmonetary relations - finansiering av företagcorporate finance - multilaterala förbindelsermultilateral relations - sakförsäkringproperty insurance - personförsäkringpersonal insurance - koassuransco-insurance - förhållandet stad-landsbygdtown-country relationship - kreditinstitutcredit institution - industribankfinance house - automatiserad bankverksamhetelectronic banking - yrkesskadeförsäkringoccupational accident insurance - mänskliga relationerhuman relations - banktillsynbanking supervision - bankavgifterbank charges - budgetanslagbudget appropriation - allmän budgetgeneral budget - PRpublic relations - regionala finanserregional finances - religionreligion - finansiering av gemenskapsbudgetenfinancing of the Community budget - medlemsstaternas bidragMember State's contribution - regeringsombildningcabinet reshuffle - skattekonventiontax convention - skattekontrolltax inspection - återbetalningredemption - extraordinär skattspecial tax - skiftesomfördelningreparcelling - taxeintervallbracket rate - befrielse från exporttullarremission of export duties - styckeprisunit price - stödtaxasupport tariff - blandat prismixed price - ersättning av importimport substitution - pris på jordbruksprodukterprice of agricultural produce - ersättning för arbeteremuneration of work - jordbruksförsäkringagricultural insurance - avkastningcrop yield - samhällskunskapcivics - handelsutbildningcommercial education - läromedelteaching materials - programvara för utbildningteaching software - förhållandet skola-arbetslivschool-working life relations - stadssaneringurban renewal - neurobiologineurobiology - räntabilitetprofitability - gynekologigynaecology - neurologineurology - pediatrikpaediatrics - odontologidental medicine - första hjälpenfirst aid - alternativmedicinalternative medicine - industriell omorganiseringindustrial reorganisation - akustikacoustics - optikoptics - cybernetikcybernetics - petrologipetrology - fördelning av bistånddistribution of aid - religiös sektreligious sect - teologitheology - skatteutjämningdistribution of the tax burden - inre marknadsingle market - befolkningens geografiska fördelninggeographical distribution of the population - familj med en förälderone-parent family - adoptivbarnadopted child - motorfordonsförsäkringmotor vehicle insurance - fördelning av produktiondistribution of production - familjeskyddfamily protection - uppdelning av marknadenmarket-sharing agreement - konstgjord befruktningartificial reproductive techniques - artificiell inseminationartificial insemination - provrörsbefruktningtest tube fertilisation - förmögenhetsfördelningdistribution of wealth - surrogatmammasurrogate mother - föräldraauktoritetparental authority - mandatfördelningallocation of seats - föräldraskapdescendant - efternamnsurname - föräldraansvarparental responsibility - boskillnadjudicial separation - befolkningsdynamikpopulation dynamics - inkomstfördelningdistribution of income - migrerandemigrant - arbetsfördelningallocation of work - befolkningsmigrationmigration for settlement purposes - återflyttningsstödrepatriation grant - befolkningsåldringageing of the population - yrkesmässig rörlighetjob mobility - geografisk spridninggeographical distribution - åldersfördelningdistribution by age - fördelning per invånareper capita distribution - hedersbevisninghonour - frivilligarbetevoluntary work - frivilligorganisationvoluntary organisation - arbetslöshetsförsäkringunemployment insurance - fördelning per anställddistribution per employed person - spelgaming - spelinrättninggaming establishment - automatspelautomatic game - könsfördelningdistribution by sex - sportfiskesport fishing - turistströmtourist exchange - utlandsturismforeign tourism - turism på landsbygdenrural tourism - förteckningdirectory - turistmässig infrastrukturtourist infrastructure - socialbudgetsocial budget - omplanteringreplanting - europeisk socialpolitikEuropean social policy - brottsbekämpningprevention of delinquency - kriminalitetcrime - fysiskt funktionshindradphysically disabled - överföring av anslagcarry-over of appropriations - psykiskt funktionshindradmentally disabled - hemlös personhomelessness - könsstympningsexual mutilation - veckovilaweekly rest period - narkotikahandeldrug traffic - allmänmedicingeneral medicine - socialvårdsocial assistance - sociala inrättningarsocial facilities - lagstiftning om social trygghetsocial security legislation - socialarbetesocial work - hemtjänsthome help - tilläggspensionsupplementary pension - fackligt ombudunion representative - hälsokorthealth card - vårdkostnaderhealth expenditure - sjukhuskostnaderhospital expenses - diplomatisk representationdiplomatic representation - intagning på sjukhushospitalisation - hemsjukvårdhome care - patientens rättigheterpatient's rights - allmän hälsovårdpublic hygiene - socialmedicinsocial medicine - kreditförsäkringcredit insurance - personalrepresentationworkers' representation - privat läkarvårdprivate medical treatment - stadsbyggnadurban construction - stadsinfrastruktururban infrastructure - egendomsmarknadproperty market - politisk representationpolitical representation - hyresregleringrent regulations - Isle of ManIsle of Man - Castilla-LeónCastile-Leon - proportionell representationproportional representation - Castilla-La ManchaCastile-La Mancha - KantabrienCantabria - BalearernaBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta och MelillaCeuta and Melilla - repressionrepression - MadridCommunity of Madrid - ValenciaCommunity of Valencia - MurciaRegion of Murcia - NordportugalNorthern Portugal - centrala PortugalCentral Portugal - Lissabon och TejodalenLisbon and the Tagus Valley - NordenglandNorthern England - NordvästenglandNorth-West England - SydostenglandSouth-East England - SydvästenglandSouth-West England - ekonomisk återhämtningeconomic recovery - Antigua och BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher och NevisSaint Christopher and Nevis - reproduktionduplicating - Saint Vincent och GrenadinernaSaint Vincent and the Grenadines - US Virgin Islands - Maghreb-områdetGreat Maghreb - djuravelanimal breeding - vegetativ förökningplant propagation - MarshallöarnaMarshall Islands - Amerikanska SamoaAmerican Samoa - invaliditetsförsäkringdisability insurance - republikrepublic - polarområdepolar region - Dominikanska republikenDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - beordran om skyddsarbeterequisitioning of workers - biologiskt vapenbiological weapon - massförstörelsevapenweapon of mass destruction - strategiskt kärnvapenstrategic nuclear weapon - informationsnätinformation network - atombombatomic bomb - informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgfarm accountancy data network - ballistisk robotballistic missile - fjärrstyrd robotguided missile - interkontinental robotintercontinental missile - trafiknättransport network - krigsflottawarships - järnvägsnätrail network - rymdvapenspace-based weapons - laservapenlaser weapon - brandvapenincendiary weapon - eldvapen och ammunitionfirearms and munitions - vattenvägsnätnetwork of navigable waterways - markstridskrafterland forces - paramilitär styrkaparamilitary force - vägnätroad network - flygvapenair force - reservarméreserve army - utlandsstationerad styrkaforces abroad - flottanavy - reserverreserves - kvinnlig militärtjänstwomen's military service - frivillig militärtjänstvoluntary military service - bokföringsmässig reservprovision - försvarsutgiftdefence expenditure - strategiskt försvarstrategic defence - valutareservforeign-exchange reserves - internationell säkerhetinternational security - rustningspolitikarms policy - europeisk rustningspolitikEuropean arms policy - europeisk säkerhetEuropean security - icke-spridning av kärnvapennuclear non-proliferation - rustningsbegränsningarms limitation - kärnvapennedrustningcreation of nuclear-free zones - naturreservatnature reserve - rustningsharmoniseringharmonisation of weapons - bosättningsortresidence - internationellt avtalinternational agreement - bilateralt avtalbilateral agreement - multilateralt avtalmultilateral agreement - fritidsbostadsecondary residence - internationella förhandlingarinternational negotiations - undertecknande av avtalsignature of an agreement - internationellt instrumentinternational instrument - internationell konventioninternational convention - rester av bekämpningsmedelpesticide residue - resolutionresolution - träavfallwood residue - EuropakonventionEuropean convention - internationell FN-överenskommelseUN international covenant - internationell politikinternational affairs - uppsägning av kontrakttermination of a contract - internationell frågainternational issue - skadeförsäkringindemnity insurance - hartsresin - förbindelser mellan de två tyska staternarelations between the two German States - officiellt besökofficial visit - internationellt biståndinternational aid - uppförandekodexcode of conduct - internationella sanktionerinternational sanctions - gemenskapsresolutionCommunity resolution - religiös gruppreligious group - sociokulturell gruppsocio-cultural group - livsmedelsoberoendeself-sufficiency in food - samarbetspolitikcooperation policy - FN-resolutionUN resolution - samarbete i rättsfrågorlegal cooperation - militär ockupationmilitary occupation - EuropaparlamentsresolutionEP resolution - ockuperat områdeoccupied territory - multinationell styrkamultinational force - ansvarliability - krigsfångeprisoner of war - Armenien-fråganArmenian question - kurdfråganKurdistan question - Palestina-fråganPalestinian question - Tysklands återföreningunification of Germany - internationellt ansvarinternational responsibility - CDECDE - euromissilEuro-missile - rustningskontrollarms control - ministeransvarministerial responsibility - START-avtaletSTART agreement - ABM-avtaletABM Agreement - fredszonpeace zone - sjukförsäkringhealth insurance - straffrättsligt ansvarcriminal liability - OSSEOSCE - långtidsarbetslöshetlong-term unemployment - återgång till arbetslivetreintegration into working life - politiskt ansvarpolitical responsibility - arbetslöshetsbekämpningfight against unemployment - arbetskraftsplaneringmanpower planning - arbetsdelningjob sharing - medborgarenational - upphörande av anställningsförhållandetermination of employment - arbetsomläggningchange of job - lokalt sysselsättningsinitiativlocal employment initiative - obetalt arbeteunpaid work - gemenskapsmedborgareCommunity national - tidsbegränsat arbetetemporary employment - animalietillgångaranimal resources - ungdomsarbeteyouth employment - kvinnoarbetefemale work - havets tillgångarresources of the sea - kompetensutvecklingupdating of skills - ekonomiska resursereconomic resources - praktiktraineeship - vattentillgångarwater resources - marktillgångarsoil resources - sysselsättningsstatistikemployment statistics - energitillgångarenergy resources - hjälparbetareauxiliary worker - utlandsstationerad arbetstagareexpatriate worker - sjöförsäkringmarine insurance - entreprenörentrepreneur - verkställande direktörmanaging director - fiskeresurserfishery resources - självständigt verksam personself-employed person - mineraltillgångarmineral resources - helgdagpublic holiday - söndagsarbeteSunday working - naturtillgångarnatural resources - arbetstaktrate of work - förnybara tillgångarrenewable resources - distansarbeteteleworking - lönestopppay freeze - tilläggsmedeladditional resources - lönesänkningpay cut - löneförmånfringe benefit - kostnadsersättningar och traktamentenallowances and expenses - budgetmedelbudgetary resources - personaltillsättningappointment of staff - egna medelown resources - arbetsordningrules of procedure - provanställningprobationary period - personalmatsalcatering - fackliga rättighetertrade union rights - fackföreningsfrihettrade union freedom - yrkesetikprofessional ethics - obligatorisk försäkringcompulsory insurance - exportbidragexport refund - vinstdelningprofit sharing - importbidragimport refund - fackföreningsvaltrade union election - arbetsmarknadspartsocial partners - tjänstemannaförbundunion of civil servants - yrkessammanslutningprofessional association - fackföreningtrade union - produktionsbidragproduction refund - exportrestriktionexport restriction - diplomatyrkediplomatic profession - importrestriktionimport restriction - yrke inom kommunikationssektorncommunications profession - konkurrensbegränsningrestriction on competition - administrativt yrkeadministrative personnel - sekretariatspersonalsecretarial staff - handelsrestriktiontrade restriction - informationsyrkeinformation profession - vetenskapligt yrkescientific profession - tekniskt yrketechnical profession - frihetsinskränkningrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - försäkringsyrkeinsurance occupation - kvantitativ restriktionquantitative restriction - småhandlaresmall retailer - tandläkaredentist - läkaredoctor - veterinärveterinarian - apotekarepharmacist - barnmorskamidwife - konstnärligt yrkeartistic profession - privatförsäkringprivate insurance - industriell omstruktureringindustrial restructuring - litterärt yrkeliterary profession - rörelseresultatoperating result - försäljningspersonalsales staff - handelsrepresentantsales representative - jordbruksföretagets resultatagricultural performance - skolresultatschool results - datayrkeinformation technology profession - yrke inom turismtourist profession - hotellyrkehotel profession - serviceyrkeservice occupation - återinförande av tullarrestoration of customs duties - yrke inom bankväsendetbanking profession - professionell sportprofessional sport - transittransit - skolmässig retarderingbackwardness at school - europeiskt industriområdeEuropean industrial area - gemenskapens industripolitikCommunity industrial policy - tillbakadragande från marknadenwithdrawal from the market - hantverkhandicrafts - småindustrismall industry - medelstor industrimedium-sized industry - små och medelstora industriersmall and medium industries - pensionärretired person - lokalisering av industrilocation of industry - industriell frizonindustrial free zone - förtidspensioneringearly retirement - teknologiparktechnology park - produktionsöverskottproduction surplus - hanteringhandling - allmän försäkringpublic insurance - bränsleupparbetningfuel reprocessing - industriell tillverkningindustrial manufacturing - produktionskvotproduction quota - produktionsstatistikproduction statistics - producentansvarproducer's liability - ny tekniknew technology - toppmötesummit meeting - ren teknikclean technology - traditionell tekniktraditional technology - teknisk processtechnological process - tekniska föreskriftertechnical regulations - produktlivslängdproduct life - felaktig varadefective product - ministermöteministerial meeting - teknisk specifikationtechnical specification - europeisk standardEuropean standard - internationell standardinternational standard - harmonisering av standarderharmonisation of standards - teknisk bestämmelsetechnical rule - internationellt möteinternational meeting - återvinningsteknikrecycling technology - forskningsbudgetresearch budget - löneförhöjningpay rise - EurekaEureka - forskningspersonalresearch staff - gemenskapens forskningspolitikCommunity research policy - förhållandet industri-forskningindustry-research relations - återförsäljaredealer - inkomstincome - forskningsorganresearch body - märkesnamnbrand name - registrerat varumärkeregistered trademark - formgivningdesigns and models - extrainkomstsupplementary income - varumärkesrätttrademark law - europeiskt varumärkeEuropean trademark - djurförsökexperiment on animals - försök på människorexperiment on humans - företagsforskningcompany research - grundforskningbasic research - militär forskningmilitary research - universitetsforskninguniversity research - ansvarsförsäkringthird-party insurance - inkomst av investeringinvestment income - G-77-ländernaGroup of 77 - ContadoragruppenContadora Group - avhängigt territoriumdependent territory - konsumentrörelseconsumer movement - jordbrukarinkomstfarmers' income - sekretariatsersättningsecretarial allowance - transport av farligt godstransport of dangerous goods - jordbruksföretagets inkomstfarm income - pedagogisk metodteaching method - hushållsinkomsthousehold income - beskattningsbar inkomsttaxable income - nationalinkomstnational income - mineralresurser i havenunderwater mineral resources - annan inkomst än lönincome in addition to normal pay - avancerade materialadvanced materials - golvbeläggningfloor coverings - supraledande legeringsuperconducting alloy - kompositmaterialcomposite materials - teknisk keramiktechnical ceramics - specialpolymerspecial polymer - amorfa materialamorphous materials - mikropartikelultra-fine particle - biomaterialbiomaterials - minneslegeringshape-memory alloy - författningsändringconstitutional revision - ADN-avtaletADN agreement - kringutrustningperipheral - semesterspridningstaggering of holidays - lagändringamendment of a law - mikrodatormicro-computer - turistpolitiktourism policy - transportförsäkringtransport insurance - industriell revolutionindustrial revolution - Internationella arbetsbyrånInternational Labour Office - Ecosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nordrhein-WestfalenNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rheinland-PfalzRhineland-Palatinate - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkorEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Europeiska institutet i FlorensEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - rikedomwealth - UEMOAWAEMU - livförsäkringlife assurance - ricincastor bean - ADCADC - RingkøbingRingkoebing - CACMCACM - risktäckninginsured risk - DACDAC - hälsoriskhealth risk - kärnkraftspolitiknuclear policy - risrice - oljepolitikpetroleum policy - lagring av kolvätenstorage of hydrocarbons - avveckling av kraftverkdecommissioning of power stations - energi från jordbruksgrödoragro-energy - energiindustrienergy industry - gasoholgasohol - motoralkoholmotor spirit - robotteknikrobotics - energiproduktenergy-generating product - kolindustricoal industry - robotiseringrobotisation - kolpolitikcoalmining policy - kolbearbetningcoal processing - malmfyndighetore deposit - social rollsocial role - gruvdriftmining operation - gruvproduktionmining production - åldersförsäkringpension scheme - RoskildeRoskilde - malmbrytningmining of ore - metallmalmmetallic ore - bauxitbauxite - bituminösa materialbituminous materials - jord- och stenarterearths and stones - saltsalt - mekaniskt lagerbearing - fosfatphosphate - pottaskapotash - RumänienRomania, Roumania, Rumania - oljeprospekteringpetroleum exploration - oljeutvinningextraction of oil - offshoreanläggningoffshore structure - oljeproduktionpetroleum production - butanbutane - alkan, paraffinalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - råoljacrude oil - bensinpetrol - dieselbränslediesel fuel - eldningsoljafuel oil - Förenade kungariketUnited Kingdom - propanpropane gas - flygbränsleaviation fuel - blyfri bensinlead-free petrol - Förenade kungarikets ULTUnited Kingdom OCT - offshoreoljaoffshore oil - regioner i Förenade kungariketregions of the United Kingdom - kraftverkpower plant - elindustrielectrical industry - RwandaRwanda - kraftverkslokaliseringsiting of power stations - vattenkraftutbyggnadhydroelectric development - SabaSaba - reaktorkylningreactor cooling system - kärnkeminuclear chemistry - astronomiastronomy - SabahSabah - bestrålat bränsleirradiated fuel - sackarossucrose - bioprocessbioprocess - bioindustribio-industry - bioteknikbiotechnology - specialkemikalierspecial chemicals - VästsaharaWestern Sahara - icke-platt produktnon-flat product - platt produktflat product - plåtsheet - profilsection - SahelSahel - tunnplåtthin sheet - isterlard - kemisk basindustriraw chemical industry - kemiskt grundämnechemical element, element - kemisk föreningchemical compound, compound - färger och lackerpaints and varnishes - Sint EustatiusSaint Eustatius - medikamentmedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Sint MaartenSaint Martin - organisk kemikalieorganic chemical - bekämpningsmedelsindustripesticides industry - metallindustrimetallurgical industry - avtal mellan företaginter-company agreement - AsturienPrincipality of Asturias - Saint Pierre och MiquelonSaint Pierre and Miquelon - järn- och stålproduktiron and steel product - bult- och skruvindustribolt and screw industry - plåtslageri och knivsmidetinplate and cutlery industry - järnvarorironmongery - järnproduktiron product - metalliseringmetal coating - Saint HelenaSaint Helena - järn- och stålbearbetningsmaskiniron and steel-working machinery - specialstålspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimonantimony - berylliumberyllium - kadmiumcadmium - ferrolegeringferro-alloy - tantaltantalum - utmätningseizure of goods - cykel- och motorcykelindustricycle and motorcycle industry - verktygsindustritool industry - vetenskaplig utrustningscientific apparatus - lönpay - medicinsk-kirurgisk utrustningmedical and surgical instruments - ackordslönpiece work pay - kylanläggningcold store - timlönhourly wage - industrirobotindustrial robot - lön för arbete i hemmetwages for housework - minimilönminimum pay - pumppump - IATAIATA - arbetstagarewage earner - audivisuell utrustningaudio-visual equipment - ljudåtergivningsutrustningsound reproduction equipment - SalomonöarnaSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elkabelelectric cable - telekommunikationsutrustningtelecommunications equipment - elektrisk hushållsapparathousehold electrical appliance - administrativ påföljdadministrative penalty - elektrisk industrimaskinindustrial electric machinery - elmaskinelectric machinery - elektromagnetisk utrustningelectro-magnetic equipment - gemenskapspåföljdCommunity sanction - videoskivavideo disc - videokassettvideo cassette - inspelningsmediumrecording medium - ekonomiska sanktionereconomic sanctions - skivarecord - optiskt mediumoptical medium - inspelningrecording - strålningsapparatapparatus based on the use of rays - radiokommunikationradio telecommunications - mikroelektronikmicroelectronics - påföljdpenalty - byggindustribuilding industry - elementbyggandeprefabrication - byggplattabuilding slab - storskaligt anläggningsarbetelarge-scale construction - kartongpaperboard - agglomererat träbonded wood - folkhälsapublic health - lädervaruindustrifancy leather goods and glove-making industry - pälsberedningsindustrihides and furskins industry - São Tomé och PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - sybehörhaberdashery - SardinienSardinia - syntetfiberman-made fibre - naturfibernatural fibre - diverse industriermiscellaneous industries - bolag med begränsad ansvarighetprivate limited company - smycken och guldsmedsarbetenjewellery and goldsmith's articles - bovetebuckwheat - sociala rättighetersocial rights - politiska rättigheterpolitical rights - ekonomiska rättighetereconomic rights - stadga om de mänskliga rättigheternacharter on human rights - SaarlandSaarland - ateismatheism - satellitsatellite - rörelsefrihetfreedom of movement - arbetstillfredsställelsejob satisfaction - åtgärder mot diskrimineringanti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnisk diskrimineringethnic discrimination - sexuell frihetsexual freedom - främlingsfientlighetxenophobia - jämställdhet mellan kvinnor och mänequality between men and women - akademisk frihetacademic freedom - rätt till utvecklingright to development - barns rättigheterchildren's rights - grym och kränkande behandlingcruel and degrading treatment - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - skydd av barnchild protection - brott mot mänsklighetencrime against humanity - lagens retroaktiva verkanretroactivity of a law - jämförande rättcomparative law - förvaltningsvetenskapadministrative science - lokal lagstiftninglocal legislation - informationsvetenskapinformation science - civilrättsligt ansvarcivil liability - avtalsenligt ansvarcontractual liability - beteendevetenskapbehavioural sciences - äganderättownership - atlasatlas - marklärasoil science - privatiseringprivatisation - ekonomisk vetenskapeconomics - arvinheritance - rättsvetenskaplegal science - lagstiftning om arvsrättlaw of succession - andelsägandetime-sharing - servituteasement - nyttjande av rättigheterenjoyment of rights - hemvistlegal domicile - biologisk vetenskaplife sciences - solvensfinancial solvency - brott mot personcrime against individuals - egendomsbrottcrime against property - olaga frihetsberövandeillegal restraint - naturvetenskapphysical sciences - statsvetenskappolitical science - tullbedrägericustoms fraud - tillämpad vetenskapapplied sciences - förtaldefamation - skattebrotttax offence - geovetenskapearth sciences - fängelsestraffimprisonment - kriminalvårdslagstiftninglaw relating to prisons - internprisoner - samhällsvetenskapsocial sciences - förvandlingsstraffalternative sentence - frigångconditional discharge - konfiskationconfiscation of property - strafflindringreduction of sentence - överföring av internertransfer of prisoners - kriminalvårdssystemprison system - anstaltsförvaltningprison administration - politisk splittringpolitical split - åtalspreskriptionlimitation of legal proceedings - förhandlinglegal hearing - atmosfäratmosphere - skolgångschooling - rättshjälplegal aid - anhållandearrest - rättslig undersökningjudicial inquiry - husrannsakansearch - rannsakningshäktedetention before trial - försvarets rättigheterrights of the defence - val i två omgångardouble-ballot voting system - val i en omgångsingle-ballot system - listvallist voting system - EC action to establish liability - talan i personalmålaction by staff - hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörandereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - majoritetsvalmajority voting system - val i enmansvalkretsuninominal voting system - handelsdomstolcommercial court - parlamentssammanträdeparliamentary sitting - skiljedomstolcourt of arbitration - internationell domstolinternational court - skattedomstolfiscal court - torkadrought - juridisk rådgivarelegal adviser - lekmannadomarelay magistrate - havsområdemaritime area - högförräderithreat to national security - banksekretessbanking secrecy - havsbevakningmaritime surveillance - havens frihetfreedom of the seas - industrihemlighetindustrial secret - yttre rymdextra-atmospheric space - egendom i rymdenspace property right - tystnadspliktprofessional secret - utnyttjande av rymdenuse of outer space - FN-sekretariatetUN Secretariat - utländsk medborgareforeign national - uppehållstillståndresidence permit - inresetillstånd för utlänningaradmission of aliens - ekonomisk sektoreconomic sector - blandäktenskapmixed marriage - primär sektorprimary sector - internationell rätt - nationell rättinternational law - national law - internationell ekonomisk lagstiftninginternational economic law - förvaltningsansvaradministrative responsibility - offentlig ekonomisk lagstiftningpublic economic law - kvartär sektorquaternary sector - EG-beslutEC Decision - EG-direktivEC Directive - sekundär sektorsecondary sector - gemenskapens rättssystemCommunity legal system - sekundärlagstiftningsecondary legislation - EuratomdirektivEAEC Directive - EG-rekommendationEC recommendation - tertiär sektortertiary sector - EG-förordningEC Regulation - genomförandeförordningimplementing Regulation - EuratomyttrandeEAEC opinion - försörjningssäkerhetsecurity of supply - EKSG-yttrandeECSC opinion - EG-domstolens yttrandeopinion of the EC Court of Justice - harmonisering av socialförsäkringssystemsocial-security harmonisation - anställningstrygghetjob security - EC external competence - EG-protokollEC Protocol - FusionsfördragetMerger Treaty - transportsäkerhettransport safety - Europeiska enhetsaktenSingle European Act - EC Accession Treaty - produktsäkerhetproduct safety - EAEC Joint Undertaking - EG-kommissionenEC Commission - arbetarskyddoccupational safety - Europeiska unionens förbindelserEU relations - ACP-EC Council of Ministers - nukleär säkerhetnuclear safety - ledamot av EG-domstolenmember of the EC Court of Justice - ledamot av kommissionenEuropean Commissioner - allmän säkerhetpublic safety - EACEAC - trafiksäkerhetroad safety - EC association agreement - AVS-EG-konventionACP-EC Convention - social trygghetsocial security - ACP-EC Committee of Ambassadors - ACP-EC Joint Committee - tredje Lomékonventionenthird Lomé Convention - EURESEURES - EUFEDF - ESFESF - utvidgning av Europeiska unionenenlargement of the Union - bostadstilldelninghousing allocation - rågrye - Europeiska unionenEuropean Union - EG:s historiahistory of Europe - kemiskt saltchemical salt - medlemskap i Europeiska unionenEuropean Union membership - LAESLAES - gemensamt ställningstagandejoint position - gemensam åtgärdjoint action - Fördraget om Europeiska unionenTreaty on European Union - LAES-länderLAES countries - europeiskt politiskt samarbeteEuropean political cooperation - EC competition - elevurvalselection of pupils - kompletterande handelsmekanismsupplementary trade mechanism - riskförebygganderisk prevention - naturlig risknatural hazard - industririskindustrial hazard - ekonomisk liberalismeconomic liberalism - tullarcustoms duties - tullkontrollcustoms inspection - avgifter enligt gemensamma tulltaxanCCT duties - utsädeseed - mått och vikterweights and measures - konservpreserved product - halvmetallsemi-metal - bestrålningirradiation - existensminimuminkomstsubsistence level income - personvapenpersonal weapon - grovmalet mjölmeal - mecenatpatronage - anställningsprovadministrative competition - offentligt sammanträdepublic hearing - SenegalSenegal - maktfördelningseparation of powers - psykoanalyspsychoanalysis - silkesodlingsericulture - bildkonstvisual arts - kulturell mångfaldcultural pluralism - seder och brukcustoms and traditions - tjänstservice - arkitektoniskt arvarchitectural heritage - kyrkachurch - hymnanthem - flaggaflag - kundserviceafter-sales service - litterär och konstnärlig äganderättliterary and artistic property - vapenfri tjänstalternative service - aerodynamikaerodynamics - termodynamikthermodynamics - plasmafysikplasma physics - laserfysiklaser physics - genteknikgenetic engineering - målningpainting - arbetsförmedlingemployment service - villkorlig frigivningrelease on licence - kapitalökningcapital increase - vårdinstitutionhealth service - jordbrukets ställningagricultural situation - postens finansiella tjänsterpost office financial services - utfärdande av en lagpromulgation of a law - ledamöters ekonomiska intressenfinancial interests of members - arabiskt-afrikanskt samarbeteArab-African cooperation - kostnadsfri tjänstfree service - europeiskt-arabiskt samarbeteEuro-Arab cooperation - kommissionsdelegationCommission Delegation - gemenskapskontrollCommunity control - additionalitetsprincipprinciple of additionality - värnpliktnational service - randområdeperipheral region - öregionisland region - mest gynnad nationmost-favoured nation - avgiftsbelagd tjänstpayable service - budgetbilagasubsidiary budget - postväsenpostal service - flerspråkig ordbokmultilingual dictionary - förkortningslexikondictionary of abbreviations - offentlig tjänstpublic service - uppslagsbokencyclopaedia - tesaurusthesaurus - tidskriftperiodical publication - underrättelsetjänstsecret service - hushållsavfalldomestic waste - monokultursingle-crop farming - socialtjänstsocial services - tidningnewspaper - sesamsesame - prisstegringprice increase - parlamentssessionparliamentary session - SeychellernaSeychelles - IFCIFC - universitetuniversity - djurtransporttransport of animals - föreningsrörelseassociative movement - SharjaSharjah - SicilienSicily - stationering av styrkorstationing of forces - parlamentsmandatparliamentary seat - huvudkontorcentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - ledigt mandatvacant seat - AustralienAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - trafikanordningtraffic signs - foder till sällskapsdjurpet food - SingaporeSingapore - surt regnacid rain - försäkringsskadainsurance claim - stadsplaneraretown-planning profession - dokumentationsverktygdocumentary tool - fiberduknon-woven fabric - sirapsyrup - Egeiska öarnaAegean Islands - KanarieöarnaCanary Islands - sisalsisal - Europaparlamentets presidiumBureau of the EP - ordförandePresident - seismologiseismology - vice ordförandeVice-President - generalsekreterareSecretary General - institutionell verksamhetinstitutional activity - institutionens säteseat of Community institution - institutionell reforminstitutional reform - institutionell behörighetcompetence of the institution - EG:s situationEC situation - familjeförhållandemarital status - rymdfartspolitikspace policy - självförsörjningself-supply - finansiell ställningfinancial situation - socialismsocialism - sammanslutningorganisation - aktiebolagpublic limited company - civilrättslig associationcivil-law association - yrkessamverkanprofessional partnership - handelsrättslig associationfirm governed by commercial law - blandekonomibolagmixed-ownership company - investmentbolaginvestment company - bolag med aktie- eller andelskapitalcompany with share capital - bussbus - konsumtionssamhälleconsumer society - handelsbolagpartnership - kommanditbolaglimited partnership - dolt delägarskapundisclosed partnership - europeiskt bolagEuropean company - moderbolagparent company - ideell föreningnon-profit organisation - sociologisociology - SönderjyllandSouth Jutland - silkesilk - egen konsumtionown consumption - handikappomsorgcare of the disabled - sojabönasoya bean - lösningsmedelsolvent - SomaliaSomalia - stickprovsundersökningsample survey - opinionsundersökningopinion poll - sorghumsorghum - självbestämmandeself-determination - SudanSudan - svavelsulphur - anbudsgivningtendering - informationskällasource of information - biståndskällasource of aid - rättskällasource of law - underutvecklingunderdevelopment - biproduktby-product - jordbruksbiproduktagricultural by-product - självfinansieringself-financing - mjölkbiproduktmilk by-product - metallbiproduktmetal by-product - trasproletariatsub-proletariat - undernäringundernourishment - underbefolkningunderpopulation - legotillverkningsub-contracting - självförvaltningself-management - familjeförsörjarebreadwinner - prisstödprice support - jordbruksprisstödfarm price support - kortfristigt monetärt stödmonetary support - nationell suveränitetnational sovereignty - produktionsspecialiseringproduct specialisation - specialisering av handelspecialisation of trade - budgetspecificeringbudgetary specification - frivillig begränsningvoluntary restraint - fastighetsspekulationbuilding speculation - SporadernaSporades - sportsport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - prisstabilitetprice stability - inkomststabiliseringincome stabilisation - ekonomisk stabiliseringeconomic stabilisation - stalluppfödningindoor livestock farming - branschavtalinter-professional agreement - automatiseringautomation - ekonomisk stagnationeconomic stagnation - försöksgårdexperimental farm - statistikstatistics - jordbruksstatistikagricultural statistics - gemenskapsstatistikCommunity statistics - befolkningsstatistikpopulation statistics - fiskestatistikfishing statistics - bilmotor car - ekonomisk statistikeconomic statistics - finansstatistikfinancial statistics - industristatistikindustrial statistics - internationell statistikinternational statistics - nationell statistiknational statistics - officiell statistikofficial statistics - regional statistikregional statistics - Berlins statusstatus of Berlin - Jerusalems statusstatus of Jerusalem - tjänstemannaföreskrifterregulations for civil servants - självstyreautonomy - personalföreskrifterstaff regulations - rättslig statuslegal status - politisk statuspolitical status - yrkesställningoccupational status - social statussocial status - steriliseringsterilisation - skatteincitamenttax incentive - lagerstock - gemenskapslagerCommunity stock - finansiell autonomifinancial autonomy - konjunkturlagereconomic contingency stock - interventionslagerintervention stock - överskottslagersurplus stock - minimilagerminimum stock - världslagerworld stock - privat lagerprivate stock - offentligt lagerpublic stock - buffertlagerbuffer stock - lagringstorage - lagring av vapenstockpiling of weapons - energilagringenergy storage - lagring av livsmedelstorage of food - dokumentlagringdocument storage - StorköpenhamnGreater Copenhagen - StorstrømStorstroem - jordbrukets strukturagricultural structure - sysselsättningsstrukturemployment structure - företagsstrukturcompany structure - budgetbemyndigandebudget authorisation - ekonomisk struktureconomic structure - industristrukturindustrial structures - institutionsstrukturinstitutional structure - social struktursocial structure - bedövningsmedelnarcotic - cancerframkallande ämnecarcinogenic substance - farligt ämnedangerous substance - godtagna konkurrensbegränsningarrestrictive-practice authorisation - exportsubventionexport subsidy - livsmedelsersättningfood substitute - överlåtelse av jordbruksföretagtransfer of farms - filialbranch - sockersugar - vitsockerwhite sugar - råsockerraw sugar - betsockerbeet sugar - transporttillståndtransport authorisation - rörsockercane sugar - SverigeSweden - avgivna röstervotes cast - allmän rösträttuniversal suffrage - självmordsuicide - SchweizSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - utnyttjad jordbruksarealutilised agricultural area - ersättarealternate - pristilläggadditional duty - datamediuminformation medium - magnetiskt mediummagnetic medium - nedskärning av arbetstillfällenjob cuts - avskaffande av tullarabolition of customs duties - överstatlighetsupranationality - överexploatering av resurserover-exploitation of resources - skogsarealwooded area - jordbruksarealarea of holding - gräsmarkgrassland - huvudarealmain acreage - djupfrysningdeep-freezing - bridreaktorbreeder reactor - SurinamSurinam - överbefolkningoverpopulation - valutaavtalmonetary agreement - motorvägmotorway - överproduktionover-production - marknadsövervakningmarket supervision - biståndsuppehållsuspension of aid - påföljdsuppskovsuspension of sentence - befrielse från tullarsuspension of customs duties - SwazilandSwaziland - skogsvårdsilviculture - ÖsterrikeAustria - SyrienSyria - SysminSysmin - banksystembanking system - utbildningssystemeducational system - farming systemfarming system - informationssysteminformation system - informationssystem för företagsledningenmanagement information system - kommunikationssystemcommunications systems - bokföringssystemaccounting system - odlingssystemcultivation system - AuvergneAuvergne - FN-systemetUnited Nations system - dokumentationssysteminformation service - valsystemelectoral system - europeiskt valsystemEuropean electoral system - europeiskt bokföringssystemEuropean accounting system - Europeiska monetära systemetEuropean Monetary System - internationellt valutasysteminternational monetary system - standardiserat bokföringssystemstandardised accounting system - tobaktobacco - rökningsmoking - TaiwanTaiwan - TanzaniaTanzania - mattacarpet - flygfraktsatsair freight rate - transporttaxatransportation tariff - tulltaxacustoms tariff - Gemensamma tulltaxancommon customs tariff - järnvägstaxarailway tariff - förskottadvance - posttaxapostal charges - förmånstulltariff preference - passagerartaxapassenger tariff - infrastrukturavgiftcharges for use of infrastructure - tjurbull - självförsörjningsgradself-sufficiency rate - växelkursexchange rate - preliminärt budgetförslagpreliminary draft budget - momssatsVAT rate - flytande växelkursfloating rate - centralkurscentral rate - representativ kursrepresentative rate - TawalTawal - prisbestämningassessment of prices - axelavgiftaxle tax - exportskattexport tax - importskattimport tax - stämpelskattstamp duty - utjämningsavgiftcountervailing charge - avgift med motsvarande verkancharge having equivalent effect - producenters medansvarproducer co-responsibility - transiteringsavgifttransit charge - skatt på inkomst av näringsverksamhetbusiness tax - bränsleaccisfuel tax - civilflygcivil aviation - fordonsskattvehicle tax - TchadChad - TjeckoslovakienCzechoslovakia - odlingsteknikcultivation techniques - ledningsmetodermanagement techniques - installationsutrustningbuilding services - tekniktechnology - livsmedelsteknikfood technology - militärflygplanmilitary aircraft - materialteknikmaterials technology - mjuk tekniksoft technology - energiteknikenergy technology - mellanteknikintermediate technology - kärnteknologinuclear technology - oljeteknikoil technology - telekommunikationtelecommunications - telefaxfacsimile - fjärranalysremote sensing - fjäderfäuppfödningpoultry farming - kabel-TVcable distribution - telegraftelegraph - telematiktelematics - telefonphone, telephone, telephone set - tvtelecasting, television, TV, video - telextelex - vittnesmålevidence - vilarest period - politisk riktningpolitical tendency - Europeiska valutaavtaletEuropean Monetary Agreement - []plan, flygmaskin, flygplanaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - stressmental stress - handelsvillkorterms of trade - terminologiterminology - byggtomtbuilding plot - industritomtindustrial plot - nedlagd jordbruksmarkabandoned land - jordbruksmarkagricultural land - kronojordState-owned land - ouppodlad markuncultivated land - åkermarkarable land - yttrandeopinion - nyodlad markreclaimed land - utomeuropeiskt territoriumoverseas territory - terrorismterrorism - ThailandThailand - tetea - terapitherapeutics - avhandlingthesis - EG-yttrandeEC opinion - ThessalienThessaly - VästthrakienWestern Thrace - TimorTimor - ÖsttimorEast Timor - titantitanium - växelnegotiable instrument - biljettticket - TogoTogo - TongaTonga - tortyrtorture - ToscanaTuscany - torvpeat - massturismmass tourism - solrossunflower - EuropaparlamentsyttrandeEP opinion - toxikologitoxicology - narkotikamissbrukdrug addiction - traktortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - översättningtranslation - EG-fördragEC Treaty - ParisfördragetECSC Treaty - RomfördragetEEC Treaty - EuratomfördragetEAEC Treaty - WarszawapaktsländerWarsaw Pact countries - mjölkmaskinmilking machine - vattenbehandlingwater treatment - informationsbehandlinginformation processing - ordbehandlingword processing - databehandlingdataprocessing - malmbearbetningore processing - växtskyddsbehandlingplant health treatment - finansiell transaktionfinancial transaction - omlokalisering av företagtransfer of businesses - kapitalöverföringcapital transfer - överföring av pensionsrätttransfer of pension rights - folkomflyttningtransfer of population - tekniköverföringtechnology transfer - havreoats - bearbetning av livsmedelfood processing - gemenskapstransiteringCommunity transit - tulltransiteringcustoms transit - translitterationtransliteration - dataöverföringdata transmission - överlåtelse av egendomtransfer of property - abortabortion - lufttransportair transport - kombinerad transportcombined transport - energitransportenergy transport - upplandstransporthinterland transport - befordran av varorcarriage of goods - ytbefordransurface transport - personbefordrancarriage of passengers - kollektiv transportpublic transport - illegal abortillegal abortion - järnvägstransportrail transport - transport på inre vattenväginland waterway transport - individuell transportprivate means of transport - interkontinental transportintercontinental transport - inrikestransportinland transport - internationell transportinternational transport - internationell vägtransportinternational road transport - transport inom gemenskapenintra-Community transport - sjötransportmaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - multifiberavtalmultifibre agreement - abort av hälsoskältherapeutic abortion - nationell transportnational transport - kabeltransportcable transport - rörledningstransportpipeline transport - transport för annans räkningcarriage for hire or reward - transport för egen räkningown-account transport - kollektivtrafikmeans of public conveyance - regional transportregional transport - vägtransportroad transport - skolskjutsschool transport - halvkollektiv transportsemi-public transport - transport under tullkontrolltransport under customs control - underjordisk transportunderground transport - förortstrafiksuburban transport - landtransportland transport - gränsöverskridande transporttransfrontier transport - stadstransporturban transport - transportörcarrier - arbetework - hemarbetehome working - kvävenitrogen - löpandebandsarbeteassembly line work - heltidsarbetefull-time employment - deltidsarbetepart-time employment - svart arbetemoonlighting - lagarbeteteam work - nattarbetenight work - barnarbetechild labour - skiftarbeteshift work - skolarbeteschoolwork - äldre arbetstagareolder worker - olaglig arbetskraftclandestine worker - gemenskapsarbetstagareCommunity worker - gränsarbetarefrontier worker - funktionshindrad arbetstagareworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - kroppsarbetaremanual worker - migrerande arbetstagaremigrant worker - säsongsarbetareseasonal worker - socialarbetaresocial worker - anläggningsarbetepublic works - klöverclover - BahamasBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - statskassaTreasury - Trinidad och TobagoTrinidad and Tobago - triticaletriticale - BahrainBahrain - byteshandelbarter - trusttrust - kanal, rör, rörledning, slang, trumma, tubconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - djurtuberkulosanimal tuberculosis - volframtungsten - TunisienTunisia - turbinturbine - TurkietTurkey - förmyndarskapguardianship - bärsoft fruit - TuvaluTuvalu - rörledningpiping - momsVAT - UDEACCAEEU - UDEAC-länderCAEEU countries - BLEUBLEU - Europeiska tullunionenEECU - VEU-länderWEU countries - ITUITU - Umm al-QaywaynUmm Al Qaiwain - enhällighetunanimity - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - nationell samlingnational unification - VEUWEU - hyreskontraktlease - UASUAS - tullunioncustoms union - ekonomisk unioneconomic union - Ekonomiska och monetära unionenEconomic and Monetary Union - Europeiska betalningsunionenEuropean Payments Union - Interparlamentariska unionenInterparliamentary Union - preferensavtalpreferential agreement - hyreskontrakt för affärslokalbusiness lease - UEMOA-ländernaWAEMU countries - valutaunionmonetary union - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - djurenhetlivestock unit - jordbruksarrendefarm lease - UNRWAUNRWA - APUAPPU - UPUUPU - uranuranium - urbaniseringurbanisation - stadsplaneringtown planning - USSRUSSR - UruguayUruguay - transportanvändaretransport user - prisfallprice reduction - nyckelfärdig fabrikturnkey factory - nyttjanderättusufruct - informationsanvändareinformation user - användning av bistånduse of aid - vattenanvändninguse of water - energianvändningenergy use - markanvändningland use - fredlig användning av energipeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - handelsbalanstrade balance - semesterholiday - vaccinvaccine - vaccinationvaccination - kocow - am- och dikosuckler cow - mjölkkodairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - mervärdeadded value - börsvärdemarket capitalisation - handelsvärdevalue of trade - underskott i betalningsbalansenbalance-of-payments deficit - tullvärdecustoms valuation - värdepappersecurities - vanadinvanadium - VanuatuVanuatu - VatikanstatenVatican - kalvcalf - fordonvehicle - svävareair-cushion vehicle - tvåhjuligt fordontwo-wheeled vehicle - motorfordonmotor vehicle - jordbruksfordonagricultural vehicle - elfordonelectric vehicle - spårbundet fordonvehicle on rails - nyttofordoncommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - betalningsbalansens osynliga posterinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - försäljningsale - kreditförsäljningcredit sale - hemförsäljningdoor-to-door selling - detaljförsäljningretail selling - rabatterad försäljningdiscount sale - auktionsförsäljningauction sale - direktförsäljningdirect selling - grossistförsäljningwholesale selling - betalningsbalansbalance of payments - tullfri försäljningduty-free sale - distansförsäljningdistance selling - fruktträdgårdorchard - granskning av räkenskaperauditing - glasglass - Danmark väster om Stora BältWest of the Great Belt - VästsjällandWest Zealand - BaliBali - beklädnadclothing - köttmeat - nötköttbeef - getköttgoatmeat - hästkötthorsemeat - buffelköttbuffalo meat - kalvköttveal - fjäderfäköttpoultrymeat - urbenat köttboned meat - färskt köttfresh meat - BalkanBalkan Peninsula, Balkans - fårköttsheepmeat - grisköttpigmeat - ViborgViborg - parlamentets vice talmanDeputy Speaker of Parliament - brottsoffervictim - civilt offercivilian victim - krigsofferwar victim - text-TVbroadcast videography - interaktiv videotexinteractive videotex - yrkesintroduktionintegration into employment - andra valomgångensecond ballot - föreningslivcollective activities - affärslivbusiness activity - politikpolitics - skollivschool life - samhällslivsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vingårdvineyard - stadtown - medelstor stadmedium-sized town - ny stadnew town - satellitstadsatellite town - vinwine - smaksatt vinflavoured wine - vitvinwhite wine - lantvinlocal wine - kvalitetsvinwine of superior quality - bordsvintable wine - vin på flaskabottled wine - starkvinfortified wine - bandstrip - mousserande vinsparkling wine - rosévinrosé wine - rödvinred wine - icke-mousserande vinstill wine - vinberedningvinification - sexuellt våldsexual violence - våldviolence - regeringsvåldgovernment violence - politiskt våldpolitical violence - överföringcredit transfer - BangladeshBangladesh - vitaminvitamin - vinodlingviticulture - inre vattenväginland waterway - internationell vattenväginternational waterway - motortrafikledexpressway - bankbank - landsvägcountry road - väg i stadsområdeurban road - vägväsenroad services department - stöldtheft - fjäderfäpoultry - Afrikanska utvecklingsbankenAfrican Development Bank - slaktat fjäderfäslaughtered poultry - värpfjäderfälaying poultry - levande fjäderfälive poultry - handelsvolymtrade volume - transaktionsvolymtrading volume - röstningvote - blankröstblank ballot paper - jordbruksbankagricultural bank - omröstning om en text i dess helhetvote on a text as a whole - omröstning om en lagpassage of a bill - elektronisk omröstningelectronic voting - omröstning genom namnupproproll-call vote - ogiltig röstinvalid ballot paper - obligatorisk röstningcompulsory voting - förtidsröstningadvance voting - poströstningpostal vote - röstning genom ombudproxy vote - parlamentsomröstningparliamentary vote - centralbankcentral bank - preferensröstningpreferential voting - offentlig röstningopen ballot - sluten omröstningsecret ballot - resatravel - paketresainclusive tour - gruppresagroup travel - vulkanologivolcanology - jordbrukets rådgivningsorganagricultural advisory services - Wallis och FutunaWallis and Futuna - yoghurtyoghourt - affärsbankcommercial bank - YemenYemen - före detta Sydyemenformer South Yemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslavienYugoslavia - Demokratiska republiken KongoDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinkzinc - föreningsbankcooperative bank - arid zonarid zone - klimatzonclimatic zone - bostadsområderesidential area - fångstområdecatch area - frihandelsområdefree-trade area - fiskezonfishing area - exklusiv ekonomisk zonexclusive economic zone - ekvatorialzonequatorial zone - frizonfree zone - SALT-avtaletSALT Agreement - investeringsbankinvestment bank - kall zonfrigid zone - fuktig zonhumid zone - valutaområdecurrency area - fotgängarzonpedestrian zone - förorenat områdepolluted area - skyddat områdeprotected area - katastrofområdedisaster area - subtropisk zonsubtropical zone - förortsområdesuburban area - taxezontariff zone - utvecklingsbankdevelopment bank - tempererad zontemperate zone - tropisk zontropical zone - stadsområdeurban area - zoologizoology - landshypotekland bank - VärldsbankenWorld Bank - folkbankpeople's bank - privatbankprivate bank - offentlig bankpublic bank - BarbadosBarbados - sektorsavtalsectoral agreement - prislistaprice list - stångbar - låg lönlow pay - databasdatabase - militärbasmilitary base - BasilicataBasilicata - Basse-NormandieLower Normandy - NiedersachsenLower Saxony - TABTAB - fartygvessel - råvaruavtalcommodity agreement - fiskefartygfishing vessel - tankfartygtanker - byggnadbuilding - fritidsbåtpleasure craft - industribyggnadindustrial building - offentlig byggnadpublic building - BayernBavaria - tullavtaltariff agreement - sköna konsterfine arts - EIBEIB - BelgienBelgium - regioner och språkområden i Belgienregions and communities of Belgium - BelizeBelize - vinstprofit - biståndsmottagareaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-länderBenelux countries - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudaBermuda - näringsbehovnutritional needs - bostadsbehovhousing need - arbetskraftsbehovmanpower needs - befolkningstillväxtpopulation growth - vattenbehovwater requirements - vegetabiliskt fodermedelfodder - finansieringsbehovfinancial requirements - betongconcrete - foderbetafodder beet - sockerbetasugar beet - BEUCBEUC - smörbutter - vegetabiliskt smörvegetable butter - BhutanBhutan - produktionsökningincrease in production - bibliografibibliography - biblioteklibrary - barnbibliotekchildren's library - nationalbiblioteknational library - folkbibliotekpublic library - vetenskapligt bibliotekscientific library - universitetsbibliotekuniversity library - tvåkammarsystembicameral system - IDBIDB - ackulturationacculturation - slumslum - IBEIBE - allmänningcommon land - kulturminnecultural object - konsumtionsvaraconsumer goods - varaktig konsumtionsvaradurable goods - icke varaktig konsumtionsvaranon-durable goods - social välfärdsocial well-being - åtalspunktcharge - ölbeer - balansräkningbalance sheet - försörjningsbalanssupply balance sheet - energibalansenergy audit - personalekonomisk redovisningsocial audit - biokemibiochemistry - biokonversionbioconversion - biologisk nedbrytbarhetbiodegradability - bioenergibioenergy - biogasbiogas - biografibiography - biologibiology - biomassabiomass - biosfärbiosphere - tvåpartisystemtwo-party system - polariseringbipolarisation - MyanmarMyanmar - köppurchase - kexfabrikbiscuit factory - vismutbismuth - vetewheat - durumvetedurum wheat - mjukt vetecommon wheat - prisstoppprice freeze - oxebeef animal - brännvedfuel wood - konstruktionsvirkewood for construction - kreditköpcredit purchase - skogsplanteringafforestation - dryckbeverage - alkoholhaltig dryckalcoholic beverage - alkoholfri drycknon-alcoholic beverage - BoliviaBolivia - statsskuldsväxeltreasury bill - BonaireBonaire - räntesubventioninterest-rate subsidy - trikåvarorknitted and crocheted goods - interventionsköpintervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikbotany, phytology - BotswanaBotswana - buddismBuddhism - bageribakery - BourgogneBurgundy - varubörscommodities exchange - nötkreaturcattle - syraacid - provinsen Flamländska BrabantProvince of Flemish Brabant - NordbrabantNorth Brabant - provinsen Vallonska BrabantProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BrasilienBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - patentpatent - europeiskt patentEuropean patent - BISBIS - oorganisk syrainorganic acid - brombromine - brucellosbrucellosis - bullernoise - BruneiBrunei - budgetbudget - gemenskapsbudgetCommunity budget - statsbudgetnational budget - försvarsbudgetdefence budget - extraordinär budgetextraordinary budget - organisk syraorganic acid - familjebudgethousehold budget - ECSC operating budget - reklambudgetadvertising budget - ändringsbudgetamending budget - europeisk socialbudgetEuropean social budget - tilläggsbudgetsupplementary budget - upptagande i budgeteninclusion in the budget - BulgarienBulgaria - valsedelballot paper - stålsteel - informationsbyråinformation centre - vallokalpolling station - parlamentspresidiumbureau of parliament - partiledningpolitical executive - administrativa formaliteteradministrative formalities - kontorsautomatiseringoffice automation - smöroljabutter oil - skuggkabinettshadow cabinet - AbruzzoAbruzzi - AzorernaAzores - kustsjöfartmaritime cabotage - kakaococoa - fastighetsregisterland register - chefexecutive - administrativ chefmanager - EG:s språktjänstEC language service - AVS-länderACP countries - mellanchefmiddle management - högre chefsenior management - ComeconCMEA - Comecon-länderCMEA countries - kaffecoffee - sparbanksavings bank - hypotekskassamortgage bank - CalabriaCalabria - kostnadsberäkningcosting - förvärvande av egendomacquisition of property - läsårsplaneringplanning of the school year - KamerunCameroon - regleringsårmarketing year - valkampanjelection campaign - CampaniaCampania - campingcamping - KanadaCanada - PanamakanalenPanama Canal - inlärninglearning - cancercancer - kandidatcandidate - sockerrörsugar cane - ÖAGCAO - Kap VerdeCape Verde - dokumentanskaffningdocument acquisition - capacity to exercise rights - lastkapacitetcarrying capacity - rättslig handlingsförmågacapacity to contract - capacity to have rights and obligations - vetoveto - consultation procedure - ministeriumministry - skattmästaretreasurer - lokalt vald representantlocally elected representative - självstyrande enhetautonomous community - regionalförvaltningregional government - kolonialismcolonialism - vetenskapligt utbytescientific exchange - produktionskapacitetproduction capacity - militära sanktionermilitary sanctions - internationell hjälparbetareinternational voluntary worker - VästbanksfråganWest Bank question - gemenskapsrätt - nationell rättCommunity law - national law - EuropaparlamentsdelegationEP delegation - Ekosoc-yttrandeESC opinion - gemenskapsförvaltningEuropean civil service - Europaparlamentets samtyckeEP assent - ACP-EC Joint Assembly - Europaparlamentets ordförandePresident of the EP - Europaparlamentets vice ordförandeVice-President of the EP - Europaparlamentets kvestorQuaestor of the EP - EG-domstolens domjudgment of the EC Court - antieuropeisk rörelseanti-European movement - strukturfonderStructural Funds - arbetsdomstollabour tribunal - lagringskapacitetstorage capacity - advokatbarrister - tjallarerepentance - angränsande zoncontiguous zone - polisförvarsurveillance - överklagande av enskildappeals by private individuals - ekonomisk situationeconomic situation - produktionsfaktorfactor of production - tillväxtpolgrowth point - integrerat utvecklingsprogramintegrated development programme - IMPIMP - nord-sydhandelNorth-South trade - transportkapacitettransport capacity - spekulationskapitalspeculative funds - offentlig finansieringpublic financing - prisharmoniseringharmonisation of prices - kapitalmarknadcapital market - riskkapitalventure capital - EG:s allmänna budgetEC general budget - mamma-, moderskap, mödra-maternity, motherhood - kulturpriscultural prize - rättskapacitetlegal capacity - anglikanismAnglicanism - katolicismCatholicism - ortodoxiOrthodoxy - protestantismProtestantism - nöjesparkleisure park - yrke inom restaurangbranschencatering profession - maffiaMafia - bioetikbio-ethics - hemligt sällskapsecret society - regional kulturregional culture - aidsAIDS - markprisprice of land - öppet universitetopen university - utbildningsbudgeteducation budget - utbytesprogram inom utbildningsväsendeteducational exchange - EurydiceEurydice - erkännande av utbildningarrecognition of studies - pressföretagpress undertaking - teletexTeletex - datasäkerhetdata protection - interaktivt nätinteractive network - filmproduktionfilm production - programindustriprogrammes industry - audivisuell samproduktionaudio-visual co-production - audivisuellt programaudio-visual programme - audivisuell produktionaudio-visual production - informationsteknikinformation technology - högupplösningstelevisionhigh-definition television - videokommunikationvideo communications - audivisuell kommunikationspolitikaudio-visual communications policy - audivisuell piratverksamhetaudio-visual piracy - europeiskt audivisuellt områdeEuropean audio-visual area - programspridningsfrihetfree movement of programmes - kommunikationstaxacommunications tariff - informationslagstiftninglaw relating to information - databehandling inom rättsväsendetlegal data processing - fjärrladdningdownloading - programmeringsspråkprogramming language - maskinöversättningmachine translation - energioberoendeself-sufficiency in energy - industrikapitalindustrial capital - samarbetsförfarandecooperation procedure - överföring av behörighettransfer of competence - startande av företagbusiness start-up - servicebolagservices company - personaluthyrningsföretagtemporary employment agency - bildskärmsarbetevideo display unit work - vägcabotageroad cabotage - flod- och kanalbåtstransportwaterway transport - sjöfartskanalship canal - förbindelse över Engelska kanalencross-channel connection - inrikestaxanational tariff - internationell taxainternational tariff - vägtransporttaxaroad transport tariff - rymdnavigeringspace navigation - förvaltningsåtgärdadministrative measure - aktiekapitalshare capital - skogsskyddforest conservation - Tyrrenska havetTyrrhenian Sea - Adriatiska havetAdriatic Sea - Liguriska havetLigurian Sea - Egeiska havetAegean Sea - Joniska havetIonian Sea - insektsbekämpningfight against insects - omstrukturering av jordbruksmarkland restructuring - insekticidinsecticide - fiskebestämmelserfishing regulations - fiskeinspektionfishing controls - huvudstadcapital city - flerårig grönsakperennial vegetable - färsk produktfresh product - kvalitetsstandardquality standard - säkerhetsstandardsafety standard - teknisk standardtechnical standard - COSTCOST - forskning och utvecklingresearch and development - rymdforskningspace research - rymdteknikspace technology - utländskt kapitalforeign capital - syntetiskt gummisynthetic rubber - naturgumminatural rubber - järnvägsindustrirailway industry - träkolcharcoal - lyxvaruindustriluxury products industry - den självstyrande provinsen BolzanoAutonomous Province of Bolzano - den självstyrande provinsen TrentoAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - HabitatUN Habitat - EG-anställdEC servants - getgoat - bifångstby-catch - tillåten fångstmängdauthorised catch - fiskfångstcatch of fish - fångstmängd per artcatch by species - total fångstmängdtotal catch - gemenskapsrättsaktCommunity act - VästindienCaribbean Islands - organisk kemicoal by-products industry - kolcarbon - motorbränslemotor fuel - slaktkroppcarcass - CaricomCaricom - Caricom-länderCaricom countries - skoltäthetdistribution of schools - kartellcartel - affärshändelsecommercial transaction - kartograficartography - betalningsflödecash flow - straffregistercriminal record - katalogiseringcataloguing - KatalonienCatalonia - katalogcatalogue - social yrkeskategorisocio-professional category - valborgenelectoral deposit - möteshandlingarconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - manman - CIUCID - EU-landEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - joniserande strålningionising radiation - natriumsodium - metallbearbetningmetalworking - ädelgasrare gas - döddeath - organtransplanteringorgan transplant - blodtransfusionblood transfusion - metallavfallmetal waste - huvudväg inom gemenskapenCommunity trunk route - vårdnadcustody - ungdomsutbyteyouth exchange scheme - elementarpartikelfundamental particle - atomatom - analytisk kemianalytical chemistry - spektrometrispectrometry - CEAO-länderCEAO countries - cytologicytology - kalciumcalcium - medicinsk diagnosmedical diagnosis - nukleärmedicinnuclear medicine - läkarundersökningmedical examination - ledamot av revisionsrättenmember of the EC Court of Auditors - byggsäkerhetbuilding safety - Europeiska miljöbyrånEuropean Environment Agency - handbokguide - europeisk symbolEuropean symbol - officiellt språkofficial language - olycka i hemmetaccident in the home - gemenskapsprogramCommunity programme - tropisk skogtropical forest - personliga tillhörigheterpersonal effects - fjärde Lomékonventionenfourth Lomé Convention - elektromagnetisk störningelectromagnetic interference - frekvensbandwaveband - legosoldatmercenary - minnesfestcommemoration - vänskapsförbindelsetwinning - körkortsutbildningdriving instruction - dopningperformance drugs - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheternaEuropean Convention on Human Rights - EKSGECSC - EG:s förstainstansrättEC Court of First Instance - förutsättningar för pensionretirement conditions - gräns inom gemenskapeninternal Community frontier - campingfordoncamping vehicle - antidumpningsåtgärdanti-dumping measure - informatikens inverkanimpact of information technology - datakommunikationdisclosure of information - militärt ingreppmilitary intervention - export av avfallexport of waste - biståndsarbetaredevelopment worker - radiobiologiradiobiology - frånvaro från arbetetabsenteeism - påvlig aktpapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Europeiska gemenskapenEuropean Community - EuratomEAEC - ogift personunmarried person - cellulosacellulose - CEMTECMT - censurcensorship - Centralafrikanska republikenCentral African Republic - kärnkraftverknuclear power station - centralisering av informationcentralisation of information - CentreCentre - köpcentershopping centre - EAEC Joint Research Centre - datorcentralcomputer centre - dokumentationscenterdocumentation centre - politisk mittpolitical centre - värddatoron line data service - keramikceramics - spannmålcereals - cerealieprodukter för livsmedelfood cereals - aktieshare - foderspannmålfodder cereals - brödspannmålcereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - ursprungsintygcertificate of origin - varucertifikatmovement certificate - hälsointyghealth certificate - EFSETUC - åtallegal action - upphörande av verksamhetcessation of trading - nedläggning av jordbrukcessation of farming - betalningsinställelsesuspension of payments - eldupphörcease-fire - industri- och handelskammarechamber of commerce and industry - direktvald kammaredirectly-elected chamber - förbundskammarefederal chamber - parlamentskammareparliamentary chamber - champagnechampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - social förändringsocial change - teknologisk förändringtechnological change - hampahemp - chaptaliseringchaptalisation - stenkolcoal - kolgruvedriftcoal mining - axeltryckaxle weight - aktieägareshareholder - försörjningspliktdependant - nyttolastpayload - lastload - HavannastadganHavana Charter - Förenta Nationernas stadgaUnited Nations Charter - Europeiska socialstadganEuropean Social Charter - jakthunting - pannaboiler - tillgång till EG-informationaccess to Community information - tillgång till rättsväsendetaccess to the courts - ATP-avtaletATP Agreement - EC trade agreement - EC cooperation agreement - SchengenavtaletSchengen Agreement - europeiskt associationsavtalEuropean Association Agreement - EC interim agreement - interinstitutionellt avtalinterinstitutional agreement - blandat avtalmixed agreement - elackumulatorelectricity storage device - gemenskapens regelverkCommunity acquis - skadeståndstalan i brottmålassociated action for damages - gemenskapsåtgärdCommunity action - talan i tvistemålcivil proceedings - brottmålstalancriminal proceedings - skadeståndstalancivil liability proceedings - allmänt åtalpublic prosecution - gemenskapsverksamhetCommunity activity - justering av finansiell översiktadaptation of financial perspectives - biträdande av ett avtalaccession to an agreement - institutionsförvaltningadministration of the Institutions - anslagdisplay - portugisisktalande AfrikaPortuguese-speaking Africa - Afrika söder om Saharasub-Saharan Africa - Europeiska myndigheten för utvärdering av läkemedelEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Europeiska arbetsmiljöbyrånEuropean Agency for Safety and Health at Work - våldsbrottphysical aggression - parkeringsplatsparking area - NAFTANAFTA - allergiallergy - ambassadembassy - fysisk planeringtown and country planning - före detta DDRformer GDR - före detta USSRformer USSR - tjänsteålderseniority - före detta socialistländerformer socialist countries - EnglandEngland - pälsdjurfur-bearing animal - gasapparatgas appliance - informationsteknikanvändninginformation technology applications - fördjupning av Europeiska unionendeepening of the European Union - AtlantbågenAtlantic Arc - arkipelagarchipelago - ArmenienArmenia - SAARCSAARC - hisslift - CentralasienCentral Asia - parlamentarisk församlingparliamentary assembly - administrativt självstyreadministrative autonomy - försäljningstillståndmarket approval - preliminary draft EC budget - stridsflygplancombat aircraft - AzerbajdzjanAzerbaijan - Europeiska centralbankenEuropean Central Bank - rättslig grundlegal basis - RhendalenRhine Valley - VitrysslandBelarus - nettomottagarenet recipient - EBRDEBRD - strategisk produktdual-use good - djurs välbefinnandeanimal welfare - biologisk mångfaldbiodiversity - biotopbiotope - penningtvättmoney laundering - tvättinrättningcleaning industry - tropiskt trätropical wood - bombplanbomber - Bosnien-HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - flygcabotageair cabotage - gemenskapens stödramarCommunity support framework - vetenskaplig beräkningscientific calculation - tidsplan för EMUtimetable for EMU - yrkeskarriärprofessional career - utbyggnadskortexpansion card - ljudkassettaudio cassette - NACCNACC - OSSCIS - kvalitetscirkelquality control circle - gemenskapscertifieringCommunity certification - klimatförändringclimate change - byte av politiskt systemchange of political system - EG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetsEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - europeisk stadgaEuropean charter - internationell stadgainternational charter - kirurgsurgeon - kyrkogårdcemetery - försvårande omständigheteraggravating circumstances - förmildrande omständighetermitigating circumstances - europeiskt medborgarskapEuropean citizenship - oskäligt avtalsvillkorunfair terms of contract - avtalsklausulcontract terms - undantagsklausulopt-out clause - COCOMCOCOM - civilrättslig lagsamlingcivil code - brottsbalkpenal code - kodifiering av gemenskapsrättencodification of Community law - ekonomisk och social sammanhållningeconomic and social cohesion - hår- och skönhetsvårdhairdressing and beauty care - lokal förvaltningsenhetlocal authority - regional förvaltningsenhetregional authority - uppvärmningheating - Gemensamma EES-kommitténEEA Joint Committee - Gemensamma rådgivande EES-kommitténEEA Joint Consultative Committee - EC management committee - EC regulatory committee - RegionkommitténCommittee of the Regions - EC joint committee - EES gemensamma parlamentarikerkommittéEEA joint parliamentary committee - komitologicomitology - handel med organtrade in organs - konsthandelart trade - flamländskt språkområdeFlemish Community - fransktalande språkområdeFrench-speaking Community - tysktalande språkområdeGerman-speaking Community - Belgiens språkområdencommunities of Belgium - Europaparlamentets befogenheterpowers of the EP - EG-institutionernas befogenheterpowers of the EC Institutions - datorstödd konstruktioncomputer assisted design - arbetsgivarförbundemployers' confederation - fackförbundtrade union confederation - europeisk konferensEuropean conference - EC Intergovernmental Conference - internationell konferensinternational conference - Internationella arbetskonferensenInternational Labour Conference - trepartskonferenstripartite conference - etnisk konfliktethnic conflict - ledighet för politisk verksamhetleave for political activities - Gulfens samarbetsrådGulf Cooperation Council - EES-rådetEEA Council - rådgivning och konsultverksamhetconsultancy - pant på förorenande produktdeposit on a polluting product - konsolidering av gemenskapsrättenconsolidation of Community law - konsulatconsulate - förvaltningsrättsligt avtaladministrative contract - ekonomisk kompensation för ett avtalfinancial compensation of an agreement - nettobidragsgivarenet contributor - BNI-medelGNP contribution - gränskontrollborder control - kontroll av statligt stödcontrol of State aid - exportövervakningmonitoring of exports - mellanstatlig EG-konventionEC Intergovernmental Convention - samarbete i inrikes frågorcooperation in home affairs - tullsamarbetecustoms cooperation - miljösamarbeteenvironmental cooperation - EC intergovernmental cooperation - EC interinstitutional cooperation - interparlamentariskt samarbeteinter-parliamentary cooperation - samarbete mellan rättsinstanser inom EUEU judicial cooperation - polisiärt samarbetepolice cooperation - EU police cooperation - bostadsrättsföreninghousing cooperative - samordning av finansieringcoordination of financing - samordning av EMU-politikcoordination of EMU policies - Afrikas hornHorn of Africa - EurocorpsEuropean army corps - COSACCOSAC - fordranclaim - organiserad brottslighetorganised crime - urvalskriteriumeligibility criteria - konvergenskriteriumconvergence criteria - KroatienCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - dubbelinkomstoverlapping of income - cykloncyclone - självdeklarationtax return - förklaring om gemenskapsintressedeclaration of Community interest - offentligt uttalandepublic statement - utgivningstidfristpublishing deadline - insiderhandelinsider trading - miljöbrottenvironmental offence - sexualbrottsexual offence - produktbeteckningproduct designation - uppsägning av avtalwithdrawal from an agreement - jordbruksutgiftagricultural expenditure - gemenskapsutgiftCommunity expenditure - EC administrative expenditure - EC research expenditure - EC operational expenditure - strukturutgiftstructural expenditure - undantag från gemenskapsrättenderogation from Community law - skulddebt - tullskuldcustoms debt - andra fasen av EMUsecond stage of EMU - tjänstemannaplikterduties of civil servants - social dialogsocial dialogue - social dialog på gemenskapsnivåCommunity social dialogue - spridning av EG-informationdissemination of Community information - EC budgetary discipline - militär disciplinmilitary discipline - diskriminering på grund av nationalitetdiscrimination on the basis of nationality - reningsanordninganti-pollution device - medicinska uppgiftermedical data - personuppgifterpersonal data - talerättright of action - asylrättright of asylum - obligationsrättlaw of obligations - regional lagstiftningregional law - tjänstemäns rättigheterrights of civil servants - skärmscreen - privat ecuprivate ECU - utbildning på ungdomsvårdsskolaeducation of young offenders - personalaktierworkers' stock ownership - drivhuseffektgreenhouse effect - utarbetande av gemenskapsrättendrafting of Community law - regionalvalregional election - fosterembryo and foetus - språkanvändninguse of languages - militärövningmilitary training - EC Institutional balance - skyddsutrustningprotective equipment - datorutrustningcomputer equipment - tryckluftsutrustningpressure equipment - värme- ochh kylutrustningthermal equipment - rättsfelmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Europeiska ekonomiska samarbetsområdetEuropean Economic Area - EstlandEstonia - uppställning av gemenskapsbudgetendrawing up of the Community budget - konfessionell statnon-secular State - rättsstatrule of law - förbundsstatfederal State - islamisk statIslamic State - konfessionslös statsecular State - enhetsstatunitarian State - jämförande studiecomparative study - fallstudiecase study - medborgarnas Europacitizens' Europe - EuropolEuropol - straffverkställighetcarrying out of sentence - yrkeserfarenhetprofessional experience - sakkunnigutlåtande på begäran av domstolexpert's report ordered by a court - extremismextremism - datorstödd tillverkningcomputer assisted manufacturing - faciliteter för handikappadefacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - internationell civilförvaltninginternational civil service - internationell tjänstemaninternational civil servant - institutionernas arbetssättoperation of the Institutions - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsenEuropean Training Foundation - SammanhållningsfondenCohesion Fund - EuroparådsfondCouncil of Europe fund - Europeiska investeringsfondenEuropean Investment Fund - kontorsmaterieloffice supplies - skattefrihettax-free allowance - bedrägeri mot gemenskapenfraud against the Community - gemenskapens yttre gränsexternal frontier of the Community - drivhusgasgreenhouse gas - genetikgenetics - GeorgienGeorgia - zigenaregypsy - hungerstrejkhunger strike - VisegradländerVisegrad countries - G-24-ländernaGroup of Twenty-Four - sammanslutning av förvaltningsenheterassociation of local authorities - europeisk ekonomisk intressegrupperingEuropean Economic Interest Grouping - sexuella trakasseriersexual harassment - stridshelikoptercombat helicopter - fornhistoriaancient history - samtidshistoriacontemporary history - medeltidshistoriamedieval history - modern historiamodern history - historikhistorical account - affärstidertrading hours - kulturell identitetcultural identity - FFUFIFG - bildimage - diplomatisk immunitetdiplomatic immunity - ekonomisk infrastruktureconomic infrastructure - gemenskapsinitiativCommunity initiative - initiativ för europeisk tillväxtEuropean growth initiative - insektinsect - startramplaunch facility - sanitära anläggningarplumbing equipment - Europeiska institutet för offentlig administrationEuropean Institute of Public Administration - Europeiska monetära institutetEuropean Monetary Institute - EEA joint institution - ekonomiskt instrument för miljöneconomic instrument for the environment - oväderbad weather - sammankoppling av systemsystems interconnection - kollektivt intressecollective interest - rättsligt intresseinterest in bringing an action - internatskolaboarding school - InterpolInterpol - matförgiftningfood poisoning - judeJew - domstolcourts and tribunals - författningsdomstolconstitutional court - KazakstanKazakhstan - KirgisistanKyrgyzstan - KosovoKosovo - miljömärkeeco-label - sjölake - modersmjölkmother's milk - bärfarkostlaunch vehicle - europeiskt språkEuropean language - minoritetsspråkminority language - icke-europeiskt språknon-European language - regionalt språkregional language - levande språkliving language - skivminnesenhetdisc drive - LettlandLatvia - liberalisering av marknadenliberalisation of the market - fri luftfartfreedom of the skies - LitauenLithuania - uthyrninghiring - genomförandelagstiftningorganic law - tomtstyckningdividing up of land - f.d. jugoslaviska republiken MakedonienFormer Yugoslav Republic of Macedonia - medfödd sjukdomcongenital disease - näringsrelaterad sjukdomnutritional disease - hudsjukdomskin disease - blodsjukdomblood disease - sjukdom i matsmältningssystemetgastrointestinal disease - neurologisk sjukdomneurological disease - endokrin sjukdomendocrine disease - sexuellt överförd sjukdomsexually transmitted disease - vilt däggdjurwild mammal - sportevenemangsporting event - militärmanövermilitary manoeuvres - tjänstekontraktservices contract - EG:s överensstämmelsemärkningEC conformity marking - pungdjurmarsupial - material av animaliskt ursprungmaterial of animal origin - EMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-West Pomerania - vård av försäkringskasseansluten läkarestandard agreement health care - rättsmedicinforensic medicine - receptfritt läkemedelover-the-counter drug - läkemedel till djurveterinary drug - Kaspiska havetCaspian Sea - Svarta havetBlack Sea - Röda havetRed Sea - MercosurMercosur - nationell genomförandeåtgärdnational implementing measure - mikroorganismmicroorganism - vattenmiljöaquatic environment - havsmiljömarine environment - gruvarbetareminer - undersökningsmissionfact-finding mission - modemmodem - MontenegroCrna Gora, Montenegro - monumentmonument - politisk moralpolitical morality - förhandlingar om ett EG-avtalnegotiation of an EC agreement - UruguayrundanUruguay Round - Kombinerade nomenklaturenCombined Nomenclature - farmaceutisk nomenklaturdrugs classification - icke-spridning av vapennon-proliferation of arms - miljöstandardenvironmental standard - ny sysselsättningsformnew type of employment - observatörobserver - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbrukEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - EG:s varumärkesbyråCommunity Trademark Office - fågelbird - EU cooperation body - beslutande organdecision-making body - gemensamt organEC joint body - organisering av hälso- och sjukvårdorganisation of health care - VärldshandelsorganisationenWorld Trade Organisation - idrottsorganisationsports body - gemenskapsinrättningCommunity body - genetiskt modifierad organismgenetically modified organism - EC body and agency - UzbekistanUzbekistan - sponsringsponsorship - gemenskapssponsringCommunity sponsorship - Partnerskap för fredPartnership for Peace - baltiska staternaBaltic States - OSS-länderCIS countries - AGS-länderGCC countries - gulfstaternaGulf States - Mercosur-länderMercosur countries - icke-associerat landnon-associated country - tredje länder i Medelhavsområdetthird countries in the Mediterranean - CÖECEEC - överlåtbara utsläppsrättertradeable emission permit - civil personalcivilian personnel - kontraktsanställd personalcontract staff - vårdpersonalnursing staff - militär personalmilitary personnel - finansiell översiktfinancial perspectives - GUSPCFSP - rättsfilosofiphilosophy of law - klagomål till kommissionencomplaint to the Commission - skadeväxtharmful plant - levande växtliving plant - mediepluralismpluralism in the media - gemenskapens miljöpolitikCommunity environmental policy - enhetlig valutapolitiksingle exchange-rate policy - visumpolitikvisa policy - enhetlig monetär politiksingle monetary policy - stratosfärförorenande ämnestratospheric pollutant - infödd befolkningindigenous population - pornografipornography - hangarfartygaircraft carrier - rättslig åtgärdlegal process - förhistoriaprehistory - första fasen av EMUfirst stage of EMU - statschefhead of State - ordförandeskap i Europeiska unions rådEU Council Presidency - kommissionens ordförandePresident of the Commission - vetenskaplig pressscientific press - bevisproof - förebyggande av olyckoraccident prevention - principen om ömsesidigt erkännandemutual recognition principle - subsidiaritetsprincipenprinciple of subsidiarity - allmän rättsprincipgeneral legal principle - EC infringement procedure - medbeslutandeförfarandecodecision procedure - förlikningsförfarande - särskilt förfarandespecial procedure - homeopatisk produkthomeopathic product - återvinningsproduktrecycled product - yrke inom tullväsendetcustoms profession - alternativmedicinskt yrkepractitioner of alternative medicine - gemenskapens lagstiftningsprogramCommunity legislative programme - operationellt programoperational programme - projekt av gemenskapsintresseproject of Community interest - draft EC budget - främjande av Europatankenpromotion of the European idea - finansprotokollfinancial protocol - datorstödd utgivningcomputer assisted publishing - offentlighet vid debatterpublic conduct of debates - förtroendevotumconfidence motion - Tibet-fråganTibetan question - prejudiciell frågapreliminary issue - förlängning av avtalrenewal of an agreement - överklagande till EG:s ombudsmanappeal to the EC Ombudsman - talan som väcks vid förvaltningsdomstolaction brought before an administrative court - talan som väcks vid EG-domstolenaction brought before the EC Court of Justice - talan om upphävande av ett EG-beslutaction for annulment of an EC decision - talan om myndighetsskadeståndsansvaraction to establish liability on the part of an administration - miljöavgiftenvironmental tax - ekonomisk reformeconomic reform - politisk reformpolitical reform - gemenskapens tullförfarandeCommunity customs procedure - exporttullförfarandeexport customs procedure - ordning för gemenskapsfinansieringCommunity financing arrangements - alpregionAlpine Region - fiskeberoende regionregion dependent on fishing - stödberättigad regioneligible region - europeisk regionEuropean Region - industriregion på tillbakagångdeclining industrial region - folkbokföringcivil register - parlamentets arbetsordningparliamentary rules of procedure - förhållandet medborgare-myndighetcitizen-authority relations - förhållandet stat - regionrelations between the State and the regions - EC interinstitutional relations - fördelning av befogenheterdivision of powers - fördelning av gemenskapsfinansieringdistribution of Community funding - reptilreptile - MoldavienRepublic of Moldova - SlovakienSlovak Republic - TjeckienCzech Republic - energinätenergy grid - datanätverkcomputer network - lokalt nätlocal area network - transeuropeiskt nättrans-European network - bokningreservation - EC budgetary reserve - parlamentsresolutionresolution of parliament - momsmedelVAT resource - källskattdeduction at source - omprövning av avtalrevision of an agreement - revision of the EC Treaty - omprövning av finansiell översiktrevision of financial perspectives - Europeiska unionens internationella rollthe EU's international role - gnagarerodent - rojalismroyalism - RysslandRussia - djurhälsaanimal health - psykisk hälsamental health - SachsenSaxony - Sachsen-AnhaltSaxony-Anhalt - medicinsk vetenskapmedical science - skulptursculpture - ESCBESCB - statshemlighetState secret - institutionssekretariatsecretariat of an Institution - jordbrukssektorfarming sector - flygsäkerhetair safety - säkerhets- och bevakningstjänstsecurity services - sjösäkerhetmaritime safety - jordskalvearthquake - medvetandegörande av allmänhetenpublic awareness campaign - Serbien, Serbien och MontenegroSerbia, Serbia and Montenegro - nätservernetwork server - statlig hälso- och sjukvårdState health service - apamonkey - historisk platshistoric site - politisk situationpolitical situation - SlovenienRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - hälso- och sjukvårdhealth care - sjukvårdnursing care - ubåtsubmarine - medicinsk specialitetmedical specialisation - djurutställninganimal show - budgetstabilisatorbudgetary stabiliser - utbildningsstatistikeducation statistics - driftledare för jordbruksföretaghead of agricultural holding - hälso- och sjukvårdsstatistikhealth statistics - transportstatistiktransport statistics - turiststatistiktourism statistics - europeisk rättslig statusEuropean legal status - stimulantiastimulant - lagring av avfall under jordunderground storage of waste - fiskeristrukturfisheries structure - psykotropiskt preparatpsychotropic substance - användarstödhelp desk - läkemedelskontrolldrug surveillance - multilateral övervakningmultilateral surveillance - kommunförbundjoint authority - operativsystemoperating system - databashanteringssystemdatabase management system - vårdsystemhealth care system - databehandlingssystemcomputer system - rättssystemlegal system - kalkylprogramspreadsheet - TadzjikistanTajikistan - finansieringsnivåfinancing level - strategisk teknikdual-use technology - datorterminalcomputer terminal - självstyrande palestinska territorierautonomous territories of Palestine - territorier i före detta Jugoslavienterritories of the former Yugoslavia - ThüringenThuringia - människohandeltrafficking in persons - lugnande medeltranquiliser - bearbetning under tullkontrollprocessing under customs control - förvaltningsinsynadministrative transparency - insyn i beslutsfattandettransparency in decision-making - sjuktransporttransport of patients - traumatrauma - säsongsarbeteseasonal employment - EG:s trojkaCommunity Troika - tredje fasen av EMUthird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - administrativ tillsynadministrative supervision - UkrainaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europeiska politiska unionenEuropean Political Union - informationsteknikanvändareinformation technology user - alternativ användning av jordbruksprodukteralternative use of agricultural products - smittbäraredisease vector - stridsvagncombat vehicle - överträdelse av gemenskapsrättinfringement of Community law - rättsmedelappeal - VojvodinaVojvodina - resandetraveller - demilitariserad zondemilitarised zone - känsligt områdesensitive area - regeringschefhead of government - oppositionsledareleader of the opposition - familjeöverhuvudhead of household - besättninglivestock - checkcheque - omsättningturnover - ChileChile - kemichemistry - livsmedelskemifood chemistry - teknisk kemiindustrial chemistry - KinaChina - kirurgisurgery - klorchlorine - programbudgeteringprogramme budgeting - val av teknikchoice of technology - arbetslöshetunemployment - konjunkturarbetslöshetcyclical unemployment - dold arbetslöshethidden unemployment - kvinnoarbetslöshetfemale unemployment - ungdomsarbetslöshetyouth unemployment - deltidsarbetslöshetshort-time working - säsongsarbetslöshetseasonal unemployment - strukturarbetslöshetstructural unemployment - permitteringtemporary layoff - arbetslöshet på grund av ny teknikunemployment due to technical progress - valskolkabstentionism - verksamhetsgrenbranch of activity - arbetslösunemployed person - kristendomChristianity - kromchromium - CypernCyprus - cidercider - OIMIOM - ekonomisk verksamheteconomic activity - cementcement - filmcinema - cirkulärcircular - civilisationcivilisation - styrande klassruling class - underklasslower class - medelklassmiddle class - arbetarklassworking class - bondeklasspeasant class - klass, rang, socialklass, ståndclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - överklassupper class - klassificeringclassification - skiljedomsklausularbitration clause - spärregelallocation clause - skyddsklausulprotective clause - självständig verksamhetself-employment - prästerskapclergy - kundercustomers - klimatclimate - luftkonditioneringair conditioning - bokslutclosing of accounts - politisk klubbpolitical club - WFCWFC - UnctadUnctad - politisk koalitionpolitical coalition - koboltcobalt - kodningcoding - vägtrafikreglerhighway code - sjötrafikreglernavigational code - arbetslagsamlingwork code - lagsamlinglegal code - fredlig samlevnadpeaceful co-existence - medfinansieringco-financing - medbestämmandeco-determination - kokscoke - budgetsamarbetebudgetary cooperation - skatteuppbördtax collection - datainsamlingdata collection - solfångaresolar collector - kollektivismcollectivism - landsbygdssamhällerural community - territoriell förvaltningsenhetregional and local authorities - stadssamhälleurban community - ColombiaColombia - skolanpassningadjustment to school - färgämnedyestuff - livsmedelsfärgämnefood colouring - syntetiskt livsmedelsfärgämneartificial food colouring - naturligt livsmedelsfärgämnenatural food colouring - rapsoil seed rape - bränslefuel - ersättningsbränslesubstitute fuel - fossilt bränslefossil fuel - social anpassningsocial adjustment - kärnbränslenuclear fuel - EC agriculture committee - EC committee - EC advisory committee - företagsnämndworks council - livsmedelstillsatsfood additive - EU Council committee - Europeiska ekonomiska och sociala kommitténEuropean Economic and Social Committee - EG:s monetära kommittéEC Monetary Committee - joint committee on EC matters - EC standing committee - UN Standing Committee - EC scientific committee - EC technical committee - kommersiellt skiljeförfarandecommercial arbitration - revisionaudit - virtuellt bibliotekvirtual library - Översättningscentrum för Europeiska unionens organTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Gemenskapens växtsortsmyndighetCommunity Plant Variety Office - Afrikanska stadgan för människans och folkens rättigheterAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Europeiska energistadganEuropean Energy Charter - social klausulsocial clause - UNCEDUNCED - Europeiskt företagsrådEuropean Works Council - InternetInternet - elektronisk handelelectronic commerce - Europeiska standardiseringsinstitutetEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - erkännande av yrkesutbildningskvalifikationerrecognition of vocational training qualifications - granskning av kvaliteten på jordbruksprodukterquality control of agricultural products - EFTA-domstolenEFTA Court - riskavfallhazardous waste - pliktleveranslegal deposit - social dumpningsocial dumping - hävdvunnen rättestablished right - övergångsekonomitransition economy - elektronisk utgivningelectronic publishing - enzymenzyme - BSEBSE - europeiska sociala samarbetsområdetEuropean social area - gruppen för de mest industrialiserade ländernagroup of leading industrialised countries - GATSGATS - RiogruppenRio Group - fredsskapandeestablishment of peace - ekonomisk informationeconomic intelligence - zoozoo - fisksjukdomarfish disease - globaliseringglobalisation - multimediamultimedia - Byrån för harmonisering inom den inre marknadenOffice for Harmonisation in the Internal Market - VärldstullorganisationenWorld Customs Organisation - Organet för tvistlösningDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofilipaedophilia - proportionalitetsprincipenprinciple of proportionality - jämförande reklamcomparative advertising - regioner i Finlandregions of Finland - regioner i Sverigeregions of Sweden - reglering på telekommunikationsområdetregulation of telecommunications - informationssamhälleinformation society - AmsterdamfördragetTreaty of Amsterdam - ekonomisk övergångeconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - yrkeslivworking life - euroområdeteuro area - zoonoszoonosis - TARICTARIC - FFIICFTU - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - IOEIOE - kloningcloning - handelstvisttrade dispute - bolag i svårighetercompany in difficulties - elektronisk motorväginformation highway - intranätintranet - extranätextranet - webbläsarebrowser - dokumentförvaltningdocument management - elektronisk dokumentförvaltningEDM - OCROCR - digitaliseringdigitisation - skannerscanner - NiederösterreichNiederösterreich - OberösterreichOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TyrolenTyrol - VorarlbergVorarlberg - WienVienna - APEC-ländernaAPEC countries - CEEPCEEP - betalningsperioddeadline for payment - stabilitetspaktenstability pact - ungdomspolitikyouth policy - konsumentpolitikconsumer policy - gemenskapspolitik-nationell politikCommunity policy-national policy - Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighetEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - RIFJHA - åldersdiskrimineringage discrimination - könsdiskrimineringdiscrimination on the basis of sexual orientation - äldreomsorgcare for the elderly - ogrundad uppsägningunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Östra FinlandItä-Suomi - Mellersta FinlandVäli-Suomi - Norra FinlandPohjois-Suomi - NylandUusimaa - Södra FinlandEtelä-Suomi - ÅlandAhvenanmaa - EG:s avtal om socialpolitikSocial Policy Agreement - diskriminering av funktionshindradediscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - förenkling av lagstiftningsimplification of legislation - DNADNA - virtuell verklighetvirtual reality - bildsyntespicture synthesis - utvärderingsmetodevaluation method - observationobservation - gemenskapsmetodenprinciple of communitisation - statens ansvarliability of the state - simuleringsimulation - importbevakningsurveillance concerning imports - jämförande analyscomparative analysis - orsaksanalysanalysis of causes - kvantitativ analysquantitative analysis - särskild ledighetspecial leave - närmare samarbetecloser cooperation - hypermediahypermedia - hypertexthypertext - eutanasieuthanasia - PalauPalau - NorfolkönNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - yttrande från gemenskapsinstitutionernaCommunity opinion - revisionsrättens yttrandeCourt of Auditors opinion - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheternaEU Charter of Fundamental Rights - demokratiskt underskottdemocratic deficit - hög representant för GUSPHigh Representative for the CFSP - Resolution of the Council of the European Union - Europeiska rådets resolutionresolution of the European Council - produktionssättmode of production - produktionsmålproduction target - produktionsteknikproduction technique - transgent djurtransgenic animal - transgen växttransgenic plant - innovationsspridningdiffusion of innovations - prestationsnormproduction standard - föråldrad teknikobsolete technology - teknisk framsynprospective technological studies - organisation av forskningenorganisation of research - vetenskaplig upptäcktscientific discovery - försiktighetsprincipprecautionary principle - fältundersökningfield research - forskningsresultatresearch results - spårbarhettraceability - hållbart jordbruksustainable agriculture - europeiska jordbruksmodellenEuropean agricultural model - plan för miljöåtgärder inom jordbruketagri-environmental plan - markpolitikland policies - jordbruksprojektfarming project - jordbruksområde med miljöbetingade restriktioneragricultural area with environmental restrictions - trädjordbrukagroforestry - felslagen skördcrop losses - jordbruksinventeringagricultural census - konstbevattnad odlingirrigated agriculture - växelbrukcrop rotation - silosilo - energiodlingenergy crop - oljeväxtodlingoil crop - husdjursvetenskapzootechnics - boreal skogboreal forest - hållbart skogsbruksustainable forest management - skogscertifieringforest certification - europeisk skogspolitikEuropean forestry policy - EficsEFICS - medelhavsskogMediterranean forest - tempererad skogtemperate forest - skogsstatistikforestry statistics - europeisk valutaEuropean currency - ecuEcu - euriborEURIBOR - omräkningskursconversion rate - AsDBADB - CABEICABEI - CDBCaribank - jordbrukskreditagricultural credit - stabilitetsprogramstability programme - europeiskt skattesamarbeteEuropean tax cooperation - skattereformtax reform - arbetslöshet bland invandraremigrant unemployment - yrkesinriktad fortbildningcontinuing vocational training - Employment Committee - europeisk sysselsättningsstrategiEuropean Employment Strategy - arbetstagarens anpassningsförmågaworker adaptability - flexibilitet på arbetsmarknadenlabour flexibility - föråldrad kompetensskill obsolescence - brist på arbetskraftlabour shortage - mångsidiga arbetstagaremulti-skilled worker - rekrytering från konkurrerande företaghead-hunting - omplacering av arbetstagarereassignment - nedflyttning till lägre befattningdemotion - EkofinrådetEcofin - icke-deltagande landnon-participating country - deltagarlandparticipating country - materials hållfasthetresistance of materials - riktmärkningbenchmarking - ickedödande vapennon-lethal weapon - rättvis handelfair trade - koncession på tjänsterservice concession - affärsavtalcommercial contract - internationellt skiljedomsförfarande i handelstvisterinternational commercial arbitration - allmännyttiga tjänsterservices of general interest - elektronisk signaturelectronic signature - handelsstatistiktrade statistics - uteslutning ur en internationell organisationexclusion from an international organisation - Europa-Medelhavs-partnerskapetEuro-Mediterranean partnership - utvärdering av biståndaid evaluation - konfliktförebyggande åtgärderconflict prevention - etnisk rensningethnic cleansing - antipersonella vapenanti-personnel weapon - spionageespionage - militär hemlighetmilitary secret - försvarsstatistikdefence statistics - jordanalyssoil analysis - rymdvetenskapspace science - astronautikastronautics - klimatologiclimatology - bioklimatologibioclimatology - markkemisoil chemistry - kulturgeograficultural geography - befolkningsgeografihuman geography - regionalgeografiregional geography - geomorfologigeomorphology - sedimentologisedimentology - jordmånstypsoil type - etnografiethnography - arbetslivssociologiindustrial sociology - miljöekonomienvironmental economics - miljöundervisningenvironmental education - vattenskyddwater protection - minskade gasutsläppreduction of gas emissions - ansvar för miljöskadorenvironmental liability - miljöstatistikenvironmental statistics - whale - marint ekosystemmarine ecosystem - terrestert ekosystemterrestrial ecosystem - sälseal - försurningacidification - slam från reningsverksewage sludge - illegal deponiunauthorised dumping - kemiskt avfallchemical waste - elektroniskt avfallelectronic waste - sjukhusavfallhospital waste - oavsiktlig föroreningaccidental pollution - lokal föroreninglocal pollution - internationell adoptioninternational adoption - generationskonfliktconflict of generations - adoptionsrättadoption law - ombildad familjstepfamily - polygamipolygamy - familjesolidaritetfamily solidarity - diasporadiaspora - gemenskapens migrationspolitikCommunity migration policy - äldres beroendeställningdependence of elderly persons - befolkningsprognospopulation forecast - generationsförnyelsegeneration renewal - kristenChristian - muslimMuslim - europeisk föreningEuropean association - funktionshindrades oberoendeindependence of the disabled - socialt beteendesocial behaviour - integrering av funktionshindradeintegration of the disabled - social paktsocial pact - barnpornografichild pornography - religiös turismreligious tourism - ungdomsvåldyouth violence - våld i skolanviolence at school - våld i hemmetdomestic violence - kulturellt undantagcultural exception - europeisk identitetEuropean identity - religiös fundamentalismreligious fundamentalism - nyreligiösa rörelsernew religion - europeiskt kulturevenemangEuropean cultural event - kulturfrämjandecultural promotion - allmän sjukförsäkringuniversal health coverage - medicinsk rättmedical law - felbehandlingmedical error - kronisk sjukdomchronic illness - generiskt läkemedelgeneric drug - säkra livsmedelfood safety - palliativ vårdpalliative care - självregleringself-regulation - förvaltningsbestämmelseradministrative code - rättshistoriahistory of law - oavsiktlig regelöverträdelseunintentional crime - mobbningpsychological harassment - straffrihetimpunity - minderårigas straffansvarcriminal responsibility of minors -