sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.121s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

AarhusÅrhus - tiskové komuniképress release - kompetence soudcejurisdiction - koncesionářconcessionaire - společensko-hospodářské poměrysocioeconomic conditions - Rada pro kulturní spolupráciCouncil for Cultural Cooperation - Výbor pro vědecký a technický výzkumCREST - Evropská agentura pro produktivituEuropean Productivity Agency - Agentura pro nukleární energiiNuclear Energy Agency - audiovizuální dokumentaudiovisual document - DubajDubayy - rozvojový plán podnikufarm development plan - printer - slaná vodasaltwater - spodní vodagroundwater - odpadní vodawastewater - kulturní a sociální vybavenostsociocultural facilities - Spojené státyUnited States of America - rybářství SpolečenstvíCommunity fisheries - Mezinárodní agentura pro energiiInternational Energy Agency - kozí sýrgoats’ milk cheese - sýr z kravského mlékacows’ milk cheese - FudžajraAl Fujayrah - exilová vládagovernment-in-exile - audiovizuální průmyslaudiovisual industry - soudcovské právocase-law - výklad zákonů ESEC case-law - členská země federaceFederation State - nezdravé bydlenísubstandard housing - Východní MalajsieEastern Malaysia - brettonwoodská dohodaBretton Woods Agreement - mikroekonomiemicroeconomics - migrace mezi městyinterurban migration - pohyb ve městěintraurban commuting - Oest for Storebaelteast of the Great Belt - organizační schémaorganisation chart - stromtree - zvěřinagame meat - AarhusAarhus - zpronevěrabreach of trust - lepidloadhesive - státní obchodState trading - maloobchodretail trade - velkoobchodwholesale trade - obchod se zbraněmiarms trade - obchod Východ-ZápadEast-West trade - zahraniční obchodforeign trade - vnitřní obchoddomestic trade - mezinárodní obchodinternational trade - přistoupení k Evropské uniiaccession to the European Union - marketingmarketing - dočasný výborad hoc committee - vyšetřovací komisecommittee of inquiry - Komise pro lidská právaCommission on Human Rights - komise OSNUN Commission - parlamentní výborparliamentary committee - výbor EPEP Committee - kvalitativní analýzaqualitative analysis - přidělení zakázkyaward of contract - stálý výborstanding committee - zvláštní výborspecialised committee - technická komise OSNUN Technical Commission - zástupce na provizicommission agent - Britské společenstvíCommonwealth - Evropská společenstvíEuropean Communities - obecmunicipality - adjuvansadjuvant - masová komunikacemass communications - satelitní přenossatellite communications - tiskové komuniképress communiqué - komunismuscommunism - KomoryComoros - pojišťovnainsurance company - správní pravomocadministrative powers - příslušnost SpolečenstvíCommunity competence - věcná příslušnostjurisdiction ratione materiae - ústřední orgány státní správycentral government - pravomoc výkonné mociexecutive competence - příslušnost členských státůcompetence of the Member States - kompetence parlamentupowers of parliament - kompetence soudcejurisdiction of the courts - společná příslušnostjoint competence - místní příslušnostterritorial jurisdiction - konkurenceschopnostcompetitiveness, fight - komplementarita obchoducomplementarity of trade - chování spotřebiteleconsumer behaviour - vedení školyeducational administration - politické chovánípolitical behaviour - elektronická součástkaelectronic component - anorganické sloučeninymineral compound - složení obyvatelstvacomposition of the population - složení parlamentucomposition of parliament - účetnictvíaccounting - finanční účetnictvífinancial accounting - národní účtynational accounts - daňové orgánytax authorities - účetnictví veřejných institucípublic accounting - regionální účetnictvíregional accounting - účetníaccountant - účetaccount - konsolidovaný účetconsolidated account - operativní účettrading account - vázaný prodejtied sales outlet - hrabstvícounty, shire - soustřeďování obyvatelconcentration of the population - soustředění pravomocíconcentration of powers - místní orgány státní správylocal government - hospodářská koncentraceeconomic concentration - koncentrace průmysluindustrial concentration - koncepce výrobkuproduct design - Macedonia - koncesionářconcessionnaire - střednědobá finanční pomocmedium-term financial assistance - trvale udržitelný rozvojsustainable development - nesezdané soužitícohabitation - soutěžcompetition - mezinárodní soutěžinternational competition - veřejná správapublic administration - resumésummarising - kořenícondiment - podmínky pomociterms for aid - ženská otázkaposition of women - pracovní podmínkyworking conditions - životní podmínkyliving conditions - ekonomické podmínkyeconomic conditions - sociální stavsocial situation - společensko-hospodářské poměrysocio-economic conditions - úprava zboží pro prodejpreparation for market - připuštění ke zkoušceadmission to examinations - atmosférické podmínkyatmospheric conditions - Světová konfederace práceWCL - konference OSNUN Conference - důvěrná informaceconfidentiality - cukrovinkyconfectionery - kompetenční konfliktconflict of jurisdiction - kompetenční sporconflict of powers - zneužití právamisuse of a right - spalování odpaduwaste incineration - dočasné povolenítemporary admission - pracovní sporlabour dispute - mezinárodní konfliktinternational conflict - rasový konfliktracial conflict - společenský konfliktsocial conflict - zdravotní dovolenásick leave - mateřská dovolenámaternity leave - studijní volnotraining leave - omluvené překážky v zaměstnáníparental leave - dovolená na zotavenoupaid leave - neplacené volnounpaid leave - omluvená nepřítomnost v prácileave on social grounds - zmrazování potravinfreezing - smíšený koncernconglomerate - KongoCongo - krátkodobý hospodářský vývojshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Rada Evropské unieCouncil of the European Union - správní radaboard of directors - Rada přidružení ESEC Association Council - adopce dítěteadoption of a child - Rada pro kulturní spolupráciCCC - Rada pro celní spolupráciCCD - Rada pro Asii a TichomoříAspac - Rada EvropyCouncil of Europe - země Rady EvropyCouncil of Europe countries - Rada bezpečnosti OSNUN Security Council - Poručenská rada OSNUN Trusteeship Council - Rada samosprávných obcí a regionůCouncil of European Municipalities and Regions - rada ministrůCouncil of Ministers - schválení zákonaadoption of a law by vote - Evropská radaEuropean Council - Severská radaNordic Council - země Severské radyNordic Council countries - zemědělský poradceagricultural adviser - konzervace potravinfood preserving - hájení rybí násadyconservation of fish stocks - zachování zdrojůconservation of resources - konzervatismusconservatism - konzervárnacannery - konsolidace státního dluhurescheduling of public debt - spotřebitelconsumer - spotřebaconsumption - spotřeba potravinfood consumption - spotřeba vodywater consumption - spotřeba energieenergy consumption - spotřeba domácnostíhousehold consumption - přijetí rozpočtuadoption of the budget - konečná spotřebafinal consumption - domácí spotřebadomestic consumption - spotřeba na hlavuper capita consumption - ústavaconstitution - založení stranyformation of a party - založení společnostiincorporation - kontrola ústavnosticontrol of constitutionality - zemědělské budovyagricultural building - silniční stavbyroad building - kovová konstrukcemetal structure - stavba lodíshipbuilding - konzultování informaceconsultation of information - porada s pracovníkyworker consultation - kontejnercontainer - volební sporobjections to an election result - dospělýadult - celní kvótatariff quota - antikoncepcecontraception - krátký pracovní týdenshorter working week - smlouvacontract - pojistná smlouvainsurance contract - pracovní smlouvawork contract - paděláníindustrial counterfeiting - Evropské sdružení institucí pro výzkum a výchovuEADI - překližkaplywood - daňový poplatníktaxpayer - správní kontrolaadministrative control - letecká kontrolaair traffic control - kontrola rozpočtubudgetary control - kontrola managementumanagement audit - kontrola komunikacecontrol of communications - Evropské sdružení volného obchoduEFTA - kontrola znečištěnípollution control - kontrola likvidityliquidity control - řízení výrobyproduction control - řízení jakosti průmyslových výrobkůquality control of industrial products - nestandardní pracovní poměrnon-standard employment - devizové právoexchange control - kontrola fúzímerger control - ověřování znalostíassessment - kontrola migracímigration control - zneužití pravomociabuse of power - země EFTAEFTA countries - řízení cenprice control - finanční kontrolafinancial control - parlamentní kontrolaparliamentary control - ochrana rostlinplant health control - zdravotní inspekcehealth control - úmluva CIVCIV Convention - kolektivní smlouvacollective agreement - letištěairport - úmluva z ArushyArusha Convention - úmluva z LoméLomé Convention - úmluva z Lomé Ifirst Lomé Convention - úmluva z Lomé IIsecond Lomé Convention - úmluva z JaundeYaoundé Convention - konvence OSNUN convention - hospodářské sbližováníeconomic convergence - přeměna energieenergy conversion - směnitelnost měnycurrency convertibility - Cookovy ostrovyCook Islands - správní spolupráceadministrative cooperation - obchodní spoluprácetrade cooperation - kulturní spoluprácecultural cooperation - hospodářská spolupráceeconomic cooperation - evropská spolupráceEuropean cooperation - finanční spoluprácefinancial cooperation - aerosolaerosol - průmyslová spolupráceindustrial cooperation - spolupráce mezi institucemiinstitutional cooperation - mezipodniková spolupráceinter-company cooperation - mezinárodní spolupráceinternational cooperation - soudní spoluprácejudicial cooperation - vojenská spoluprácemilitary cooperation - měnová spoluprácemonetary cooperation - politická spoluprácepolitical cooperation - regionální spolupráceregional cooperation - využití půdyallocation of land - vědecká spoluprácescientific cooperation - spolupráce Jih-JihSouth-South cooperation - technická spoluprácetechnical cooperation - přeshraniční spoluprácecross-border cooperation - družstvocooperative - zemědělské družstvoagricultural cooperative - spotřební družstvoconsumer cooperative - úvěrové družstvocredit union - koordinace poskytování pomocicoordination of aid - KodaňCopenhagen - zveřejňování cenpublishing of prices - spoluvlastnictvíjoint ownership - Jižní KoreaSouth Korea - Severní KoreaNorth Korea - Výbor stálých zástupcůCoreper - korporativismuscorporatism - tukfats - živočišný tukanimal fats - rostlinný tukvegetable fats - korespondencecorrespondence - korozecorrosion - politická příslušnostpolitical affiliation - korupcecorruption - KorsikaCorsica - KostarikaCosta Rica - kotování na burzestock-exchange listing - Pobřeží SlonovinyCôte d'Ivoire - sociální příspěveksocial-security contribution - daň z cukrusugar levy - bavlnacotton - státní převratcoup d'état - nájem lodichartering - Soudní dvůr ESEC Court of Justice - Účetní dvůr ESEC Court of Auditors - Evropský soud pro lidská právaEuropean Court of Human Rights - Mezinárodní soudní dvůrInternational Court of Justice - migrační proudmigratory movement - vodní tokwatercourse - AfgánistánAfghanistan - kurz cenných papírůprice of securities - makléřbroker - náklady na zařízeníequipment cost - investiční nákladyinvestment cost - kapitálové nákladycost of capital - distribuční nákladydistribution cost - provozní nákladyoperating cost - náklady na vzděláváníeducation costs - Organizace afroasijské hospodářské spolupráceAfrasec - stavební nákladyconstruction costs - náklady za znečištěnícost of pollution - náklady na zdravíhealth costs - životní nákladycost of living - výrobní nákladyproduction cost - náklady skladovánístorage cost - přímé nákladydirect cost - výpůjční nákladycost of borrowing - mzdové nákladywage cost - přístup ke vzděláníaccess to education - AfrikaAfrica - sociální nákladysocial cost - umělecká tvorbaartistic creation - vytváření pracovních příležitostíjob creation - úvěrcredit - krátkodobý úvěrshort-term credit - vývozní úvěrexport credit - dovozní úvěrimport credit - spotřební úvěrconsumer credit - dlouhodobý úvěrlong-term credit - anglofonní AfrikaEnglish-speaking Africa - střednědobý úvěrmedium-term credit - obchodní úvěrtrade credit - swapová úmluvaswap arrangement - investiční úvěrinvestment loan - výdaje splatné v rozpočtovém rocepayment appropriation - dokumentární akreditivdocumentary credit - hypotekární úvěrreal estate credit - průmyslový úvěrindustrial credit - mezinárodní úvěrinternational credit - smetanacream - střední AfrikaCentral Africa - mražený smetanový krémdairy ice cream - Výbor pro vědecký a technický výzkumCrest - KrétaCrete - válečný zločinwar crime - kriminologiecriminology - energetická krizeenergy crisis - politická krizepolitical crisis - hospodářský růsteconomic growth - severní AfrikaNorth Africa - Červený křížICRC - korýš, korýšicrustacean, shellfish - KubaCuba - kůželeather - měďcopper - kulturaculture - pěstování obilovincereal-growing - terasové pěstováníterrace cropping - pícninářstvífodder-growing - Jihoafrická republikaSouth Africa - pěstování ovocefruit-growing - průmyslové pěstování plodinagro-industrial cropping - zelinářstvímarket gardening - monokulturová plodinapermanent crop - lidová kulturapopular culture - hydroponiehydroponics - pěstování ve skleníkuglasshouse cultivation - tropické zemědělstvítropical agriculture - samozásobitelské pěstování rostlinself-sufficiency farming - kumulování dávekcumulative pension entitlement - frankofonní AfrikaFrench-speaking Africa - CuracaoCuraçao - KykladyCyclades - hospodářský cykluseconomic cycle - DánskoDenmark - dánské regionyregions of Denmark - parlamentní rozpravaparliamentary debate - odlesňovánídeforestation - decentralizacedecentralisation - rozpočtové absolutoriumbudgetary discharge - jižní AfrikaSouthern Africa - odpadwaste - zemědělský odpadagricultural waste - průmyslový odpadindustrial waste - nevyužitelný odpadnon-recoverable waste - radioaktivní odpadradioactive waste - rozhodnutídecision - rozhodnutí SpolečenstvíCommunity decision - rozhodnutí EuratomEAEC Decision - západní AfrikaWest Africa - všeobecné rozhodnutí ESUOECSC general Decision - individuální rozhodnutí ESUOECSC individual Decision - ohlášení restriktivních praktikrestrictive-practice notification - ohlášení kandidaturyannouncement of candidacy - vyhlášení výsledků hlasováníexplanation of voting - východní AfrikaEast Africa - hospodářský starteconomic take-off - dekolonizacedecolonisation - sčítání hlasůcounting of the votes - dekoncentracedevolution - administrativní členěníadministrative unit - rozdělení na volební krajedivision into constituencies - dekretdecree - daňová úlevatax relief - protiraketová obranaanti-missile defence - ztrátaloss - rozpočtový schodekbudget deficit - deflacedeflation - klučeníclearing of land - zhoršování životního prostředídegradation of the environment - přístup k zaměstnáníjob access - školní věkschool age - delikvencedelinquency - zločinnost mládežejuvenile delinquency - poptávka po zaměstnáníjob application - spotřebitelská poptávkaconsumer demand - potřeba energieenergy demand - odstoupení vládyresignation of the government - zahraniční zastoupeníagency abroad - demokraciedemocracy - lidová demokraciepeople's democracy - demokratizacedemocratisation - demokratizace vzdělánídemocratisation of education - demografiedemography - denaturacedenaturing - zboží podléhající zkázeperishable goods - zásobovací agentura EURATOMEAEC Supply Agency - hustota obyvatelstvapopulation density - departement - zámořský departement - výdajexpenditure - výdaje na potravinyfood expenditure - rozpočtové výdajebudgetary expenditure - tisková agenturapress agency - spotřební výdajeconsumption expenditure - správní výdajeadministrative expenditure - mimorozpočtové výdajeextra-budgetary expenditure - státní výdajenational expenditure - nepovinné výdajenon-compulsory expenditure - povinné výdajecompulsory expenditure - provozní výdajeoperational expenditure - veřejné výdajepublic expenditure - odpolitizovánídepoliticisation - úbytek obyvatelstvadepopulation - deportovaná osobadeportee - obchodní referentsales agent - bankovní vkladbank deposit - snížení hodnoty kapitálucapital depreciation - deregulacederegulation - odzbrojenídisarmament - katastrofa způsobená člověkemman-made disaster - přírodní katastrofanatural disaster - popis prácejob description - poušťdesert - dezertifikacedesertification - dehydratacedehydration - odstoupení z kanditaturywithdrawal of candidacy - občanská neposlušnostcivil disobedience - zničení úrodydestruction of crops - Evropská agentura pro produktivituEPA - úžinastrait - zahraniční dluhexternal debt - státní dluhpublic debt - horní komoraUpper House - devalvacedevaluation - hospodářský rozvojeconomic development - Agentura pro nukleární energiiNEA - rozvoj průmysluindustrial development - integrovaný rozvojintegrated development - regionální rozvojregional development - společenský rozvojsocial development - zahraniční měnaforeign currency - diabetes - vztahy mezi Severem a JihemNorth-South relations - diktaturadictatorship - oblastní zastoupeníregional agency - lexikondictionary, lexicon - kulturní rozdílcultural difference - mezinárodní sporinternational dispute - rozšiřování informacídissemination of information - šíření kulturydissemination of culture - omezené šíření informacílimited circulation - adresné rozšiřování informacíselective dissemination of information - velikost podnikusize of business - vysvědčenídiploma - vedení společnosticompany management - směrnicedirective - směrnice SpolečenstvíCommunity directive - hlasovací kázeňvoting discipline - diskotékarecord library - projevspeech - zpřístupňování informacíaccess to information - diskriminace na základě pohlavísexual discrimination - ekonomická diskriminaceeconomic discrimination - jazyková diskriminacelinguistic discrimination - politická diskriminacepolitical discrimination - rasová diskriminaceracial discrimination - náboženská diskriminacereligious discrimination - cenová nerovnostprice disparity - ekonomická disparitaeconomic disparity - regionální rozdílnostregional disparity - konzervační prostředekpreservative - zdravotnické zařízenímedical centre - potravinové zdrojefood resources - dosažitelné zdroje energieavailable energy resources - mechanismus řízenídriving mechanism - bezpečnostní zařízenísafety device - signalizační zařízenísignalling device - disidentdissidence - rozpuštění parlamentudissolution of parliament - zastrašovánídeterrent - destilacedistillation - distribucedistributive trades - distribuce energieenergy distribution - rozvod vodywater supply - rozvod elektřinyelectricity supply - dohoda o výhradní distribuciexclusive distribution agreement - diverzifikace výrobyproduct diversification - diverzifikace vývozudiversification of exports - odpovědný pracovníksupervisor - mezinárodní dělba práceinternational division of labour - rozvoddivorce - právní doktrínalegal doctrine - dokumentdocument - audiovizuální dokumentaudio-visual document - identifikační průkazidentity document - parlamentní tiskydocument for discussion at a sitting - aglomeracebuilt-up area - celní dokladcustoms document - úřední dokumentofficial document - parlamentní dokumentparliamentary document - dokumentacedocumentation - DodekanesosDodecanese - DominikaDominica - škodadamage - válečná škodawar damage - náhrada škodydamages - finanční sbírkadonation - dargift - clocustoms - DubajDubai - dvojí zdaněnídouble taxation - dvojí státní příslušnostdual nationality - dvojí zaměstnáníholding of two jobs - venkovská aglomeracerural settlement - prozatímní dvanáctinaprovisional twelfth - hloubenídredging - odvodňovánídrainage - DrentheDrenthe - právo na vzděláníright to education - právo na informaceright to information - právo na kultururight to culture - městská aglomeraceurban centre - právo na spravedlnostright to justice - správní právoadministrative law - letecké právoair law - protidumpingové cloanti-dumping duty - právo na práciright to work - bankovní právolaw of banking - směnečné právolaw on negotiable instruments - občanské právocivil law - obchodní právocommercial law - právo Evropské unieCommunity law - politické zmatkypolitical unrest - ústavní právoconstitutional law - zvykové právocustomary law - autorské právocopyright - daň z převodu nemovitostiregistration tax - poplatek za mezipřistáníright to stopover - svoboda usazováníright of establishment - právo na stávkuright to strike - energetické právoenergy law - ekologické právoenvironmental law - souhrnná ekonomická veličinaeconomic aggregate - kosmické právolaw of outer space - práva jednotlivcerights of the individual - soutěžní právocompetition law - rodinné právofamily law - válečné právolaw of war - mořské právolaw of the sea - právo na demonstraceright to demonstrate - rybolovná právafishing rights - přístup k povoláníaccess to a profession - předkupní právoright of pre-emption - právo obnovit drženíright of repossession - právo volitright to vote - pojistné právoinsurance law - patentové právopatent law - vnitrostátní právolaw of nations - cizinecké právorights of aliens - práva menšinrights of minorities - zákon o obchodních společnostechcompany law - dopravní právotransport law - bytové právohousing law - pracovní právolabour law - volební právoelectoral law - dočasné zemědělské hospodařenípart-time farming - finanční právofinancial legislation - daňové právotax law - mezinárodní daňové právointernational tax law - lesní legislativaforestry legislation - mezinárodní humanitární právointernational human rights law - mezinárodní právointernational law - mezinárodní právo soukroméprivate international law - mezinárodní právo veřejnépublic international law - ekologické zemědělské hospodářstvíorganic farming - námořní právomaritime law - manželské právomatrimonial law - národní právonational law - jaderné právonuclear law - trestní právocriminal law - hospodářský trestný čineconomic offence - mezinárodní trestní právointernational criminal law - soukromé právoprivate law - komerční hospodařenícommercial farming - veřejné právopublic law - zemědělské právoagrarian law - sociální právosocial legislation - územní suverenitaterritorial law - politická pravicepolitical right - občanská právacivil rights - lidská právahuman rights - práva ženwomen's rights - smluvní hospodařenícontract farming - zvláštní práva čerpáníspecial drawing rights - dumpingdumping - předpokládaná délka životalife expectancy - délka studialength of studies - délka pronájmulength of lease - pracovní dobaworking time - zákonná pracovní dobalegal working time - země AAMSAAMS countries - skupinové hospodařenígroup farming - Východní AnglieEast Anglia - vodawater - vody SpolečenstvíCommunity waters - průsaková vodapercolation water - užitková vodabathing water - destilátyspirits - vnitrozemské vodyinland waters - hospodaření v podhorských oblastechhill farming - mezinárodní vodyinternational waters - slaná vodasalt water - spodní vodaground water - povrchová vodasurface water - vnitrostátní vodyterritorial waters - odpadní vodawaste water - obchod zemědělskými výrobkyagricultural trade - obchodní operacetrading operation - samozásobitelské hospodařenísubsistence farming - výměna informacíinformation transfer - výměna publikacíexchange of publications - obchod se státy mimo Společenstvíextra-Community trade - obchod uvnitř Společenstvíintra-Community trade - obchod podle skupin zemítrade by group of countries - obchod podle zemítrade by country - obchod podle výrobkůtrade by product - vzorkovánísampling - extenzivní hospodářstvíextensive farming - mzdové tarifypay scale - svítidlalighting - škola v zahraničíschool abroad - evropská školaEuropean school - mezinárodní školainternational school - mateřská školanursery school - národní školanational school - ekologieecology - ekologismusecologism - ekonometrieeconometrics - přístup na trhmarket access - intenzivní hospodářstvíintensive farming - hospodářstvíeconomy - zemědělská ekonomikaagricultural economics - kolektivní hospodářstvícollectivised economy - koordinovaná ekonomikaconcerted economic action - ekonomika měřítkaeconomies of scale - úspora energieenergy saving - strukturální úpravastructural adjustment - válečné hospodářstvíwar economy - správa podnikubusiness administration - rakouské regionyregions of Austria - zemědělství středomořské oblastiMediterranean agriculture - tržní ekonomikamarket economy - subsistenční ekonomiesubsistence economy - dopravní hospodářstvítransport economics - řízená ekonomikacontrolled economy - domácí hospodařeníhousekeeping economy - lesnická ekonomikaforestry economics - průmyslová ekonomikaindustrial economy - světová ekonomikaworld economy - smíšená ekonomikamixed economy - národní hospodářstvínational economy - zemědělsko-potravinářský sektoragri-foodstuffs - plánované hospodářstvíplanned economy - postindustriální hospodářstvípost-industrial economy - veřejný sektorpublic economy - regionální hospodářstvíregional economy - stínová ekonomikaunderground economy - hospodaření městaurban economy - SkotskoScotland - ekosystémecosystem - euroeuro - zemědělský zpracovatelský průmyslagro-industry - vydávánípublishing - vzděláváníeducation - domácí studiumhome education - umělecká výchovaart education - srovnávací vzdělávánícomparative education - základní vzděláváníbasic education - osvětamass education - vzdělávání dospělýchadult education - vzdělávání cizincůeducation of foreigners - neformální výukanon-formal education - celoživotní vzdělávánícontinuing education - tělesná výchovaphysical education - předškolní výchovapre-school education - zdravotní výchovahealth education - sexuální výchovasex education - speciální vzděláváníspecial education - sladidlosweetener - počet žákůnumber of pupils - agronomieagronomy - radioaktivní odpadní vodaradioactive effluent - rovnocenné odměňováníequal pay - rovné zacházeníequal treatment - rovnost před zákonemequality before the law - EgyptArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalvadorEl Salvador - rozšíření trhumarket enlargement - citrusové ovocecitrus fruit - zápis do volebního seznamuregistration of voters - volbyelection - předčasné volbyearly election - evropské volbyEuropean election - zakázaná volbaindirect election - místní volbylocal election - všeobecné volbynational election - parlamentní volbyparliamentary election - doplňovací volbyby-election - Mezinárodní asociace pro rozvojIDA - prezidentské volbypresidential election - primárkyprimary election - voličské právoelectorate - elektrochemieelectrochemistry - elektrometalurgieelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotechnikaelectrotechnology - chov dobytkalivestock farming - hospodářská podporaeconomic support - volná pastvafree-range farming - chov korýšůcrustacean farming - intenzivní chov hospodářských zvířatintensive livestock farming - žákpupil - pasivní volební právoright to stand for election - zneškodňování odpaduwaste disposal - emancipaceemancipation - obalová technikapackaging - pasenípasture fattening - plnění lahvíbottling - podpora zaměstnanostiemployment aid - emigraceemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Spojené arabské emirátyUnited Arab Emirates - země Spojených arabských emirátůUnited Arab Emirates countries - emise cenných papírůissue of securities - emise měnyissuing of currency - dopravní nehodatransport accident - hájené zaměstnánídesignated employment - pracovníkwhite-collar worker - úředníkoffice worker - státní zaměstnanecpublic service employee - zaměstnavatelemployer - půjčka, vypůjčka, výpůjčkaborrowing, loan, money loan - pomoc do zahraničíforeign aid - půjčky SpolečenstvíCommunity borrowing - mezinárodní půjčkainternational loan - veřejné půjčkypublic borrowing - potravinářský emulgátorfood emulsifier - zadluženostindebtedness - energie vlnwave energy - alternativní energiesoft energy - podpora vývozuexport aid - energie z pevných palivhard energy - elektrická energieelectrical energy - větrná energiewind energy - geotermální energiegeothermal energy - vodní energiehydraulic energy - hydroelektrická energiehydroelectric power - slapová energietidal energy - jaderná energienuclear energy - obnovitelná energierenewable energy - dotace na hektaraid per hectare - solární energiesolar energy - tepelná energiethermal energy - dítěchild - opuštěné dítěabandoned child - dítě migrující rodinychild of migrant - nemanželské dítěnatural child - jedináčekonly child - celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém rocecommitment of expenditure - hnojivafertiliser - průmyslová hnojivachemical fertiliser - investiční podporainvestment aid - organická hnojivaorganic fertiliser - výkrmfattening - politický únospolitical kidnapping - ekonomický přehledeconomic survey - průzkum spotřebyconsumer survey - sociální průzkumsocial survey - pořizování datdata recording - dokumentační záznamdocumentary reference recording - stavební výpomocbuilding subsidy - obohacování palivafuel enrichment - učitelteacher - školstvíteaching - distanční vzdělávánídistance learning - zemědělské vzděláváníagricultural education - programované vyučováníprogrammed learning - konfesijní vzdělávánídenominational education - výuka jazykůlanguage teaching - všeobecné školstvígeneral education - bezplatné školstvífree education - podpora modernizacemodernisation aid - laické školstvísecular education - lékařské vzdělávánímedical training - povinná školní docházkacompulsory education - zdravotnické školstvíparamedical training - víceoborová výukamultidisciplinary education - postgraduální studiumpostgraduate education - základní vzděláníprimary education - soukromé školstvíprivate education - odborné školstvívocational education - veřejné školstvípublic education - podpora výrobyproduction aid - vědecké vzděláníscientific education - střední vzdělánísecondary education - vysokoškolské vzděláníhigher education - technické vzdělávánítechnical education - restriktivní obchodní postuprestrictive trade practice - horizontální dohodahorizontal agreement - nezákonná dohodaunlawful agreement - mezinárodní kartelinternational cartel - vertikální dohodavertical agreement - potravinová pomocfood aid - vzájemná výpomoc mezi farmářimutual assistance among farmers - mimotarifní překážkynon-tariff barrier - celní bariératariff barrier - technická překážkatechnical barrier - celní skladcustoms warehouse - druh podnikutype of business - živnostcraft business - odbytový podnikdistribution business - společný podnikjoint venture - leasingová společnostrental business - dopravní podniktransport company - zahraniční podnikforeign enterprise - evropský podnikEuropean undertaking - rodinný podnikfamily business - svěřenská společnosttrust company - obchod s nemovitostmireal estate business - podnik jednotlivcesole proprietorship - pracovní úrazoccupational accident - pomoc sociálně znevýhodněným skupinámaid to disadvantaged groups - průmyslový podnikindustrial enterprise - nadnárodní společnostmultinational enterprise - soukromý sektorprivate sector - veřejné vlastnictvípublic sector - údržbamaintenance - ořezávánícrop maintenance - přirozené prostředíphysical environment - úsporysavings - podpora podnikáníaid to undertakings - povinné úsporycompulsory saving - epidemieepidemic - epidemiologieepidemiology - EpirusEpirus - vyčerpávání zdrojůexhaustion of resources - EkvádorEcuador - equidaeequidae - vyrovnanost rozpočtubudgetary equilibrium - ekologická rovnováhaecological balance - dvoustranná pomocbilateral aid - zemědělská technikaagricultural equipment - kolektivní vybavenostcommunity facilities - příslušenství vozuvehicle parts - elektronická zařízeníelectronic equipment - vybavení průmysluindustrial equipment - kulturní a sociální vybavenostsocio-cultural facilities - pomoc Evropského společenství uhlí a oceliECSC aid - sportovní vybavenísports facilities - rovnocennost diplomůequivalence of diplomas - ergonomieergonomics - vulkanická erupcevolcanic eruption - otroctvíslavery - diskontovánídiscounting - vzdušný prostorair space - evropský soudní prostorEuropean legal area - zelená plochagreen area - pomoc SpolečenstvíCommunity aid - ŠpanělskoSpain - španělské regionyregions of Spain - chráněný druhprotected species - průmyslová špionážindustrial espionage - testovánítesting - jaderný pokusnuclear test - EstremaduraExtremadura - kompenzační příplatek na výrobkysupplementary aid for products - závodestablishment - finanční instituce se zvláštním poslánímspecial-status institution - výchovně vzdělávací zařízeníeducational institution - veřejně prospěšná službainstitution of public utility - sestavování rozpočtudrawing up of the budget - nemocniční zařízenímedical institution - vězeňské institucepenal institution - veřejná institucepublic institution - cíntin - standard zlaté devizygold-exchange standard - naléhavá pomocemergency aid - zlatý standardgold standard - státState - osobní stavcivil status - zvláštní stavrule under emergency powers - výjimečný stavstate of emergency - stát sociálních jistotWelfare State - Spojené státyUnited States - státní podporaState aid - ethanolethanol - EtiopieEthiopia - etnologieethnology - značení zboží nálepkamilabelling - studie proveditelnostifeasibility study - průzkum trhumarket research - studie prácework study - studentstudent - zahraniční studentforeign student - hospodářská pomoceconomic aid - eurokreditEurocredit - euroměnaEurocurrency - eurodolarEurodollar - eurobondEurobond - eurotrhEuromarket - eurokomunismusEurocommunism - Evropská organizace pro bezpečnost letového provozuEurocontrol - evropská praviceEuroright - Evropská skupinaEurogroup - EvropaEurope - naturální pomocaid in kind - severní EvropaNorthern Europe - jižní EvropaSouthern Europe - západní EvropaWestern Europe - východní EvropaEastern Europe - EuropecheEuropeche - interaktivní přístupinteractivity - eutrofizaceeutrophication - přepočtený rozpočetbudgetary assessment - hodnocení projektuproject evaluation - oceňování zdrojůevaluation of resources - vnitřnostioffal - jaderná havárienuclear accident - finanční pomocfinancial aid - hodnocení technologiítechnology assessment - vyhýbání se danímtax avoidance - zkouškaexamination - zemědělský přebytekagricultural surplus - výjimka z dohody ESexclusion from EC treatment - vedení projektuproject management - plnění rozpočtuimplementation of the budget - výkon rozhodnutíenforcement of ruling - osvobození restriktivních praktik od schvalovací povinnostiexemption from restrictive-practice authorisation - celní výjimkatariff exemption - fiskální rokfinancial year - únik mozkůbrain drain - zemědělecfarmer - zemědělský podnikagricultural holding - státní statekState farm - farma se smíšeným způsobem hospodařenímixed farm - využití mořeexploitation of the seas - využívání zdrojůexploitation of resources - rodinné hospodařenífamily farming - těžba dřevaforestry holding - mléčná farmadairy farm - výbušninaexplosive - vývozexport - vývoz kapitáluexport of capital - vyvlastněníexpropriation - mnohostranná pomocmultilateral aid - vyhoštěnídeportation - exteritorialitaextra-territoriality - důlní dobývánímining extraction - vydáníextradition - krajní praviceextreme right - krajní leviceextreme left - Dálný východFar East - fakturaceinvoicing - nevratná pomocnon-refundable aid - nízký příjemlow income - konkurzbankruptcy - hladhunger - typ údržbytype of tenure - vlastnické hospodařeníowner farming - smíšená údržbamixed tenure - rodinafamily - početná rodinalarge family - širší rodinafamily by marriage - Organizace OSN pro výživu a zemědělstvíFAO - soukromá pomocprivate aid - obilná moukacereal flour - fašismusFascism - živočišná říšeanimal life - Evropský fond pro měnovou spolupráciEMCF - plodnostfertility - žena v domácnostihousewife - regionální pomocregional aid - migrující ženafemale migrant - Evropský zemědělský orientační a záruční fondEAGGF - Záruční sekce EZOZFEAGGF Guarantee Section - Poradní sekce EZOZFEAGGF Guidance Section - železoiron - pachttenant farming - společné hospodářstvícollective farm - modelový podnikmodel farm - trajektferryboat - zdravotní pomochealth aid - Mezinárodní knihovnická asociaceIFLA - dřevní vlákninawood fibre - skleněné vláknoglass fibre - textilní vláknotextile fibre - Mezinárodní dokumentační sdruženíFID - Mezinárodní fond pro zemědělský rozvojIFAD - FidžiFiji, Republic of Fiji - slintavka a kulhavkafoot-and-mouth disease - podpora sektorové ekonomikysectoral aid - drátwire - rybářská síťfishing net - dceřiná společnostsubsidiary - společná dceřiná společnostjoint subsidiary - financovánífinancing - krátkodobé financováníshort-term financing - dlouhodobé financovánílong-term financing - střednědobé financovánímedium-term financing - sociální pomocwelfare - financování SpolečenstvíCommunity financing - kompenzační financovánícompensatory financing - doplňkové financovánísupplementary financing - financování pomocifinancing of aid - financování průmysluindustrial financing - financování vývozuexport financing - financování stranyparty financing - financování rozpočtubudget financing - financování volebelection financing - státní financovánínational financing - spotřební daňexcise duty - mezinárodní financeinternational finance - finance místních úřadůlocal authority finances - veřejné financepublic finance - FinskoFinland - FunenFunen - daňová soustavatax system - UnicefUnicef - jaderné štěpenínuclear fission - Mezinárodní agentura pro energiiIEA - dohodnutí cenfixing of prices - stanovení mzdywage determination - provincie Západní FlandryProvince of West Flanders - provincie Východní FlandryProvince of East Flanders - obilní vločkycereal flakes - rostlinná říšeplant life - květinářstvífloriculture - plavení dřívírafting - letecká flotilaaircraft fleet - Mezinárodní agentura pro atomovou energiiIAEA - rybářská flotilafishing fleet - říční loďstvoinland waterway fleet - obchodní loďstvomerchant fleet - cyklická fluktuacecyclical fluctuation - pohyb cenprice fluctuation - hospodářské výkyvyeconomic fluctuation - strukturální výkyvystructural fluctuation - fluorfluorine - Mezinárodní měnový fondIMF - Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečeníIASS - Populační fond OSNUNFPA - veřejná funkcecivil service - státní úředníkcivil servant - evropský úředníkEuropean official - pobřežní mělčinyinshore grounds - mořské dnosea-bed - nadacefoundation - fondy ESEC fund - AdžmánAjman - společný fondcommon fund - goodwillgoodwill - Evropský fond pro regionální rozvojERDF - provozní kapitálworking capital - Evropský měnový fondEuropean Monetary Fund - litinacast-iron - vrtánídrilling - šelfové vrtáníoffshore drilling - odročení projednáváníadjournment - lesforest - roztříděný lesclassified forest - semenný leshigh forest - výmladkový lescoppiced woodland - přírodní lesnatural forest - lesní výsadbaforest plantation - celní formalitycustoms formalities - manažerské vzdělávánímanagement training - vzdělávání pedagogůteacher training - tvorba cenprice formation - příprava při zaměstnáníin-service training - profesní přípravavocational training - kurzové korekcecurrency adjustment - formulářform - pecfurnace - dodavatelsupplier - dodání dokumentusupplying of documents - náklady řízenílegal expenses - školnéschool fees - volební výdajeelection expenses - režijní nákladyoverheads - farmaceutické nákladypharmaceutical expenses - FrancieFrance - francouzské zámořské departementyFrench Overseas Departments - francouzská zámořská územíFrench Overseas Territories - francouzské regionyregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - osvobození od celních poplatkůexemption from customs duties - podvodfraud - volební podvodelectoral fraud - Latinskoamerické sdružení volného obchoduLAIA - zkrácení danětax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - školní docházkaschool attendance - dopravnéfreight rate - Furlandsko-Julské BenátskoFriuli-Venezia Giulia - FrískoFriesland - sýrcheese - sýr holandského typusemi-soft cheese - tvrdý sýrhard cheese - země LaftaLafta countries - měkký sýrsoft cheese - sýr roquefortského typublue-veined cheese - ovčí sýrsheep's milk cheese - kozí sýrgoat's milk cheese - sýr z kravského mlékacow's milk cheese - tavený sýrprocessed cheese - čerstvý sýrfresh cheese - sýrárnacheese factory - hranicefrontier - ovocefruit - ořechnut - peckovinastone fruit - jádrovinapip fruit - čerstvé ovocefresh fruit - tropické ovocetropical fruit - FudžajraFujairah - fúze podnikůmerger - jaderná fúzenuclear fusion - GabonGabon - AlbánieAlbania, Republic of Albania - GalapágyGalapagos - GalicieGalicia - GambieGambia - zárukaguarantee - záruka úvěrucredit guarantee - garantovaný příjemguaranteed income - ochrana investicinvestment protection - hlídání dětíchild care - alkoholalcohol - plýtváníwastage - Všeobecná dohoda o clech a obchoduGATT - politická levicepolitical left - levicový extremismusleftism - plyngas - spalovací plynycombustion gases - zemní plynnatural gas - plynovodgas pipeline - chemický alkoholchemical alcohol - vynětí půdy z produkceset-aside - inženýrské stavitelstvícivil engineering - jaloviceheifer - geochemiegeochemistry - geography - hospodářský zeměpiseconomic geography - politický zeměpispolitical geography - geologiegeology - geofyzikageophysics - gerontologiegerontology - managementmanagement - manažerské účetnictvímanagement accounting - podnikové vedeníbusiness management - územní managementarea management - nakládání s odpademwaste management - rybářské obhospodařovánífishery management - hospodaření se zdrojimanagement of resources - logistikalogistics - alkoholismusalcoholism - personální oddělenípersonnel administration - finanční řízenífinancial management - manažerské plánovánímanagement planning - GhanaGhana - lovná zvěřgame animal - GibraltarGibraltar - ledice - glukózaglucose - zálivgulf - vládagovernment - exilová vládagovernment in exile - povstalecká vládarebel government - potravinářský tukfood fat - technický tukindustrial fat - AlentejoAlentejo - velký podniklarge business - velký zemědělský podniklarge holding - Velké AntilyGreater Antilles - bezplatná zdravotní péčefree medical care - ŘeckoEllas, Greece, Hellenic Republic - Střední ŘeckoCentral Greece - řecké regionyregions of Greece - GrenadaGrenada - stávkastrike - AlgarveAlgarve - GrónskoGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andská skupinaAndean Group - země Andské skupinyAndean Group countries - zájmová skupinainterest group - skupina podnikůgroup of companies - Skupina desetiGroup of Ten - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zbožíADR agreement - AlžírskoAlgeria - parlamentní klubpolitical group - hnutí za lidská právahuman rights movement - nákupní skupinabuying group - ekonomické zájmové sdruženíEconomic Interest Grouping - svaz zemědělských výrobcůproducer group - etnická skupinaethnic group - vodní řasyalgae - jazyková skupinalinguistic group - obilné kroupygroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GerderlandGelderland - válkawar - občanská válkacivil war - válka za nezávislostwar of independence - pohraniční válkaborder war - studená válkacold war - jaderná válkanuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Rovníková GuineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Francouzská GuyanaFrench Guiana - bydleníhabitat - bydlení na venkověrural habitat - bydlení ve městěurban habitat - krmivaanimal feedingstuffs - stravovací zvyklostieating habits - nákupní zvyklostipurchasing habits - provincie HainautProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamburkHamburg - zdravotně postižený člověkdisabled person - harmonizace celcustoms harmonisation - průmyslově vyráběná krmivamanufactured feedingstuffs - harmonizace danítax harmonisation - Horní NormandieUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawaii - vrtulníkhelicopter - HesenskoHessen - dětská výživababy food - letní čassummertime - doba na dotazyquestion time - přesčasovertime - hinduismusHinduism - historiehistory - histologiehistology - holdingová společnostholding company - Jižní HolandskoSouth Holland - Severní HolandskoNorth Holland - hotové potravinyprepared foodstuff - vraždahomicide - homologaceapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - MaďarskoHungary - psychiatrická léčebnapsychiatric institution - pracovní rozvrhwork schedule - zpracované potravinyprocessed foodstuff - pružná pracovní dobaflexible working hours - zahradnictvíhorticulture - chmelhops - živočišný olejanimal oil - podzemnicový olejgroundnut oil - olivový olejolive oil - rybí olejfish oil - těžká naftaheavy oil - minerální olejmineral oil - výživanutrition - použitý olejused oil - rostlinný olejoil, vegetable oil - lisovna olejeoil mill - soudní úředníkbailiff - zlidštění prácehumanisation of work - uhlovodíkyhydrocarbon - vodíkhydrogen - hydrogeologiehydrogeology - výživa zvířatanimal nutrition - hydrologiehydrology - hygiena výživyfood hygiene - zdraví na pracovištioccupational health - hypotékamortgage - politická ideologiepolitical ideology - Evropská dohoda o silniční dopravěAETR agreement - lidská výživahuman nutrition - jamyam - Mezinárodní institut pro plánovanou výchovuIIEP - ostrovisland, isle - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Normanské ostrovyChannel Islands - Kajmanské ostrovyCayman Islands - ostrovy KarolínyCaroline Islands - Návětrné ostrovyWindward Islands - Faerské ostrovyFaeroes - Jónské ostrovyIonian Islands - ostrovy MarianyMariana Islands - Závětrné ostrovyLeeward Islands - Ostrovy Turks a CaicosTurks and Caicos Islands - Panenské ostrovyVirgin Islands - snižování dluhudebt reduction - obchodní rejstříkregistration of a company - imigraceimmigration - parlamentní imunitaparliamentary immunity - imunologieimmunology - propagační účinekimpact of advertising - imperialismusimperialism - umístění podnikubusiness location - Německá demokratická republikaGerman Democratic Republic - dovozimport - daňtax - daň SpolečenstvíCommunity tax - daň z příjmu fyzických osobpersonal income tax - přímá daňdirect tax - daň z majetkuproperty tax - paušální daňflat-rate tax - nepřímá daňindirect tax - místní daňlocal tax - celostátní daňnational tax - věcná daňnon-personal tax - daň ze spotřebytax on consumption - daň z bohatstvíwealth tax - daň z kapitálového ziskucapital gains tax - daň z převodu vlastnictvícapital transfer tax - daň z kapitálutax on capital - daň z příjmůtax on income - výdělková daň nekomerčnítax on profits of self-employment - daň z příjmu z investictax on investment income - německé regionyregions of Germany - daň ze mzdytax on employment income - daň z příjmů právnických osobcorporation tax - printing - účetní položkaaccounting entry - pracovní nezpůsobilostincapacity for work - požárfire - neslučitelnostincompatibility - Incotermsincoterms - IndieIndia - odškodněníindemnification - slitinaalloy - pojistné plněníinsurance indemnity - zaváděcí podporainstallation allowance - odstupnéseverance pay - poslanecká dietaparliamentary allowance - hospodářská nezávislosteconomic independence - národní nezávislostnational independence - technologická nezávislosttechnological independence - indexace cenprice indexing - mzdová indexacewage indexing - indexace dokumentůdocument indexing - indikátor divergencedivergence indicator - hospodářský ukazateleconomic indicator - společenský ukazatelsocial indicator - cenový indexprice index - IndonésieIndonesia - industrializaceindustrialisation - letecký průmyslaeronautical industry - kosmický průmyslaerospace industry - volební alianceelectoral alliance - potravinářský průmyslfood industry - automobilový průmyslmotor vehicle industry - chemický průmyslchemical industry - filmový průmyslfilm industry - zábavní průmyslculture industry - zbrojařský průmyslarms industry - audiovizuální průmyslaudio-visual industry - informační průmyslinformation industry - obuvnický průmyslfootwear industry - zvláštní dávkyadditional benefit - komunikační průmyslcommunications industry - výroba obráběcích strojůmachine-tool industry - rybářský průmyslfishing industry - hromadné stravovánícatering industry - masný průmyslmeat processing industry - průmysl papíru a celulózypulp and paper industry - průmysl moderní technologieadvanced technology industry - zpracovatelský průmyslprocessing industry - průmysl nápojůbeverage industry - rámcová dohodaframework agreement - stipendiumeducation grant - průmysl barvivdyestuffs industry - výroba průmyslových hnojivfertiliser industry - průmysl plastůplastics industry - průmysl služebservice industry - telekomunikační průmysltelecommunications industry - dřevozpracující průmyslwood industry - gumárenský průmyslrubber industry - kožedělný průmyslleather industry - příspěvek na pohřebdeath grant - chladírenský průmyslrefrigeration industry - výroba hračektoy industry - knižní průmyslbook trade - nábytkářský průmyslfurniture industry - cukrovarnický průmyslsugar industry - tabákový průmysltobacco industry - sklářský průmyslglass industry - oděvní průmyslclothing industry - vakuová technikavacuum industry - mateřský příspěvekmaternity benefit - elektronický průmyslelectronics industry - elektrotechnický průmyslelectrical engineering - vývozní odvětví průmysluexport industry - hodinářský průmyslclock and watch industry - hotelový průmyslhotel industry - průmysl informačních technologiíinformation technology industry - mlékárenský průmysldairy industry - lehký průmysllight industry - těžký průmyslheavy industry - alokace zdrojůallocation of resources - strojírenstvímechanical engineering - těžební průmyslmining industry - jaderný průmyslnuclear industry - výroba optických přístrojůoptical industry - ropný průmysloil industry - farmaceutický průmyslpharmaceutical industry - fotografický materiálphotographic industry - výroba železa a oceliiron and steel industry - textilní průmysltextile industry - alfabetizaceelimination of illiteracy - sociální nerovnostsocial inequality - inflaceinflation - informaceinformation - obchodní informacetrade information - informování pracovníkůworker information - informace pro spotřebiteleconsumer information - informatika a průmysl zpracování datcomputer systems - informatika v obchodu a managementubusiness data processing - ukládání a vyhledávání informacíinformation storage and retrieval - zpracování dat v průmysluindustrial data processing - AlsaskoAlsace - medicínská informatikamedical computing - trestný činoffence - dopravní infrastrukturatransport infrastructure - průmyslová infrastrukturaindustrial infrastructure - inženýrengineer - vměšováníinterference - politické střídánípolitical alternation - zákonodárná iniciativalegislative initiative - novinkainnovation - povodeňflood - nenastoupení vojenské službyfailure to report for duty - inspekce potravinfood inspection - pracovní inspekcelabour inspectorate - školní inspekceschool inspection - veterinární inspekceveterinary inspection - hliníkaluminium - přístavharbour installation - kontrolní úřadsupervisory body - Evropský odborový institutETUI - instituce ACP - ESACP-EC institution - instituce Evropské unieEU institution - finanční institucefinancial institution - politická institucepolitical institution - instituce náboženstvíreligious institution - speciální instituce OSNUN specialist institution - zlepšování bydleníhousing improvements - soudní vyšetřováníjudicial investigation - hudební nástrojemusical instrument - finanční nástrojfinancial instrument - finanční nástroje SpolečenstvíCommunity financial instrument - Institut pro latinskoamerickou integraciINTAL - integrace přistěhovalcůintegration of migrants - ekonomická integraceeconomic integration - evropská integraceEuropean integration - zdokonalování výrobyproduction improvement - měnová integracemonetary integration - politická integracepolitical integration - regionální integraceregional integration - začlenění do společnostisocial integration - inteligenceintellectual - volební předpokladvoting intentions - vzájemná hospodářská závislosteconomic interdependence - zákaz výkonu povoláníexclusion from public-sector employment - smlouva s ESEC agreement - šlechtění rostlinplant breeding - úrokinterest - obchodní zprostředkovateltrade intermediary - dělnická internacionálaWorkers International - Socialistická internacionálaSocialist International - internace na psychiatriipsychiatric confinement - parlamentní interpelacequestion put to a minister - tlumočeníinterpreting - meliorace půdysoil improvement - interpretace právainterpretation of the law - finanční intervencefinancial intervention - tržní intervencemarket intervention - vynálezinvention - investiceinvestment - investice do zahraničíinvestment abroad - investice ESCommunity investment - přímá investicedirect investment - zahraniční investiceforeign investment - průmyslová investiceindustrial investment - mezinárodní investiceinternational investment - soukromá investiceprivate investment - veřejná investicepublic investment - regionální investiceregional investment - porušení domovní svobodybreach of domicile - jodiodine - IrákIraq - ÍránIran - Irian JayaIrian Jaya - uspořádání pracovní dobyarrangement of working time - IrskoIreland - Severní IrskoNorthern Ireland - irské regionyregions of Ireland - Institut OSN pro sociální rozvojUNRISD - islámIslam - Iceland, Republic of Iceland - Mezinárodní organizace pro normalizaciISO - izoglukózaisoglucose - izolátorinsulator - rozvoj lesnictvíforestry development - izolace stavbybuilding insulation - zvuková izolacesound insulation - tepelná izolacethermal insulation - izolacionismusisolationism - IzraelIsrael - ItálieItaly - italské regionyregions of Italy - úhorfallow - JamajkaJamaica - vodohospodářské stavbyhydraulic works - JaponskoJapan - užitková zahradakitchen garden - JávaJava - hazardní hrygame of chance - mladý člověkyoung person - mladý pracovníkyoung worker - olympijské hryOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordánskoJordan - úřední listOfficial Journal - vodohospodářství v zemědělstvíwater management in agriculture - jednoduchá frekvencecontinuous working day - judaismusJudaism - soudcejudge - rozsudekruling - správní soudadministrative court - civilní soudcourt of civil jurisdiction - zvláštní soudcourt having special jurisdiction - rozvoj venkovarural development - obecný soudordinary court of law - vojenský soudmilitary court - trestní soudcriminal court - soud pro mladistvéjuvenile court - sociální soudsocial court - soud vyšší instancehigher court - pokutafine - soudcovské právocase law - výklad zákonů ESEC case law - ovocná šťávafruit juice - zeleninová šťávavegetable juice - jutajute - KambodžaCambodia - kapokkapok - KeňaKenya - pozměňovací návrhamendment - KiribatiKiribati - KuvajtKuwait - ReunionRéunion - označení kvalityquality label - laktózalactose - vlnawool - mlékomilk - konzumní mlékodrinking milk - obchodní dohodatrade agreement - kondenzované mlékoconcentrated milk - syrové mlékoraw milk - odtučněné mlékoskimmed milk - sušené mlékopowdered milk - plnotučné mlékowhole milk - zakysané mlékofermented milk - homogenizované mlékohomogenised milk - pasterované mlékopasteurised milk - trvanlivé mlékosterilised milk - zlepšování půdysoil conditioning - uvedení výrobku na trhlaunching of a product - členská země federaceState of a Federation - jazyklanguage - cizí jazykforeign language - mateřský jazykmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - králíkrabbit - LatiumLatium - AmerikaAmerica - zákonnostlegality - legislativalegislation - potravinová legislativafoodstuffs legislation - protidumpingová legislativaanti-dumping legislation - protitrustová legislativaanti-trust legislation - delegované zákonodárstvídelegated legislation - farmaceutická legislativapharmaceutical legislation - rostlinolékařská legislativaplant health legislation - zdravotnická legislativahealth legislation - školská legislativaschool legislation - veterinární legislativaveterinary legislation - zákonodárný sborlegislative period - sebeobranaself-defence - legitimitalegitimacy - zeleninavegetable - cibulová zeleninabulb vegetable - listová zeleninaleaf vegetable - plodová zeleninafruit vegetable - Střední AmerikaCentral America - kořenová zeleninaroot vegetable - čerstvá zeleninafresh vegetable - lusková zeleninaleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leukóza zvířatanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalismusliberalism - Severní AmerikaNorth America - liberalizace obchoduliberalisation of trade - LibérieLiberia - svoboda spolčovánífreedom of association - svoboda projevufreedom of expression - svoboda přesvědčenífreedom of opinion - svoboda slovafreedom of communication - svoboda tiskufreedom of the press - svoboda plavbyfreedom of navigation - Jižní AmerikaSouth America - svoboda shromažďovánífreedom of assembly - svoboda obchodufreedom of trade - svoboda vyznánífreedom of religious beliefs - knihkupectvíbookshop - volný pohyb kapitálufree movement of capital - volný pohyb zbožífree movement of goods - Latinská AmerikaLatin America - volný pohyb osobfree movement of persons - volný pohyb pracovníkůfree movement of workers - volná soutěžfree competition - právo na sebeurčenífreedom of self-determination - volný oběhfree circulation - svoboda poskytovat službyfreedom to provide services - LibyeLibya - patentová licencepatents licence - obchodní licencetrade licence - vývozní povoleníexport licence - azbestasbestos - dovozní povoleníimport licence - dopravní licencetransport licence - propuštěnídismissal - hromadné propouštěnícollective dismissal - propouštění z ekonomických důvodůredundancy - LichtenštejnskoLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korekcork - provincie LutychProvince of Liège - loviště rybfishing grounds - pracovištěworkplace - škrobstarch - dopravní linkatransport lines - hnědé uhlílignite - Arabská ligaArab League - země Arabské ligyArab League countries - LigurieLiguria - LimburskoLimburg - provincie LimbourgProvince of Limbourg - prodejní omezenímarketing restriction - asociační dohodaassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - sycený nápojaerated drink - LimousinLimousin - lenflax - len setýseed flax - ingotingot - jazykovědalinguistics - likérliqueur - zrušení společnostiliquidation - odpisamortisation - nucená správareceivership - potvrzení výdajůvalidation of expenditure - likvidita peněžního trhumoney-market liquidity - mezinárodní likviditainternational liquidity - konečný volební seznamfixed party list - seznam voličůelectoral register - literaturaliterature - šedá literaturagrey literature - umořování veřejného dluhuredemption of public debt - pobřežílittoral - roznáškadelivery - energetická lokalitaenergy site - umístění výrobylocation of production - pronájem nemovitostiproperty leasing - koupě na splátkyhire purchase - výluka z prácelockout - bythousing - negramotnostilliteracy - činžovní důmmulti-storey dwelling - rodinný důmsingle-family housing - nezdravé bydlenísub-standard housing - sociální bytsubsidised housing - softwaresoftware - zákonlaw - zákon o rozpočtufinance act - rámcový zákonoutline law - volný časleisure - LombardieLombardy - LorraineLorraine - nízký nájemlow rent - mazivolubricants - půjčovna hračektoy library - ochrana proti požárufire protection - opatření na kontrolu znečištěnípollution control measures - boj proti zločinufight against crime - opatření proti plýtvánífight against wastage - třídní bojclass struggle - analýza nákladů a výnosůcost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - provincie LucemburgProvince of Luxembourg - vojtěškalucerne - lyofilizacefreeze-drying - MacaoMacao, Macau - strojní zařízenímachinery - zemědělské strojeagricultural machinery - kancelářské strojeoffice equipment - analýza efektivnosti nákladůcost-effectiveness analysis - sklízečeharvester - hydraulické strojehydraulic machinery - obráběcí strojmachine tool - pneumatické zařízenípneumatic machinery - textilní strojtextile machine - MashrekMashreq - makroekonomiemacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - analýza vstupů a výstupůinput-output analysis - supermarketsupermarket - prodejna levným zbožímdiscount store - MaghrebMaghreb - soudce a státní zástupcemagistrate - hořčíkmagnesium - pracovní sílalabour force - zemědělská pracovní sílaagricultural labour force - rodinná pracovní sílafamily worker - ženská pracovní sílafemale worker - analýza vodywater analysis - udržení pracovní příležitostijob preservation - udržování mírupeacekeeping - obilícorn, Indian corn, maize, Zea mays - nakladatelstvípublisher - nadpoloviční většinaabsolute majority - zletilostage of majority - většina hlasůmajority voting - politická většinapolitical majority - kvalifikovaná většinaqualified majority - mlčící většinasilent majority - informační analýzainformation analysis - prostá většinasimple majority - nemocillness - choroby zvířatanimal disease - onemocnění cest dýchacíchrespiratory disease - kardiovaskulární onemocněnícardiovascular disease - endemická nemocendemic disease - infekční nemoccontagious disease - mentální chorobamental illness - nemoc z povoláníoccupational disease - tropická nemoctropical disease - choroba rostlinyplant disease - neklid mládežedisaffection of young people - Malajský poloostrovPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalajsieMalaysia - MaledivyMaldives - MaliMali - malnutricemalnutrition - Falklandské ostrovyFalkland Islands - sladmalt - demografický rozbordemographic analysis - MaltaMalta - mořští savcimarine mammal - Lamanšský průlivEnglish Channel - plná mocpower of attorney - poslanecký mandátelective office - manganmanganese - kulturní akcecultural event - kasavacassava - bilanční analýzabalance-sheet analysis - pomocný dělníkunskilled worker - učebniceschool textbook - maoismusMaoism - trhmarket - termínový trhfutures market - zemědělský trhagricultural market - zemědělský trh SpolečenstvíCommunity agricultural market - promptní trhspot market - analýza nákladůcost analysis - společný trhcommon market - Společný arabský obchodArab Common Market - země Společného arabského obchoduArab Common Market countries - trh SpolečenstvíCommunity market - dohoda o dodávkáchsupplies contract - vítězná zakázkanegotiated contract - dohoda o provedení pracíworks contract - devizový trhforeign exchange market - ekonomická analýzaeconomic analysis - trh zbožícommodities market - trh prácelabour market - zahraniční trhforeign market - finanční trhfinancial market - trh s pozemkyreal estate market - domácí trhdomestic market - mezinárodní trhinternational market - volný trhopen market - peněžní trhmoney market - veřejná zakázkapublic contract - finanční analýzafinancial analysis - oficiální trhofficial market - MarcheMarches - margarínmargarine - obchodní rozpětítrading margin - fluktuační pásmofluctuation margin - vyloučení ze společnostimarginalisation - manželstvímarriage - MarokoMorocco - sociální analýzasocial analysis - značkatrademark - MartinikMartinique - marxismusMarxism - rozpočtová sumabudget volume - peněžní zásobamoney supply - stavební materiálbuilding materials - tepelně odolný materiálheat-resisting materials - osvětlovací technikalighting equipment - anarchismusanarchism - stavební strojeconstruction equipment - vrtné zařízenídrilling equipment - zdvihací zařízeníhoisting equipment - elektrická zařízeníelectrical equipment - mechanické přístroje a zařízenímechanical equipment - matematikamathematics - mléčný tukmilk fat - plastplastics - Společenství jihovýchodních asijských národůAsean - surovinaraw material - radioaktivní materiályradioactive materials - MauriciusMauritius - Mauretánie, MauritánieIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - země Středoamerického společného trhuCACM countries - přesné strojírenstvíprecision engineering - všeobecné strojírenstvígeneral mechanical engineering - země AseanAsean countries - mechanizacemechanisation - zemědělská mechanizacemechanisation of agriculture - mechanismus směnných kurzůexchange-rate mechanism - podpůrný mechanismussupport mechanism - lékařstvímedicine - pracovní lékařstvíoccupational medicine - prevence nemocídisease prevention - školní lékařstvíschool medicine - veterinární medicínaveterinary medicine - porážka zvířatslaughter of animals - brettonwoodská dohodaBretton Woods agreement - anatomieanatomy - ombudsmanmediator - megalopolemegalopolis - MelanésieMelanesia - melasamolasses - domácnosthousehold - zemědělská domácnostfarm household - měsíční mzdamonthly pay - truhlářstvíjoinery - metalurgický závodmetalwork - válečný veteránex-serviceman - mořesea - Baltické mořeBaltic Sea - Irské mořeIrish Sea - AndalusieAndalusia - AndorraAndorra - Norské mořeNorwegian Sea - Severní mořeNorth Sea - anhydridanhydride - Středozemní mořeMediterranean Sea - rtuťmercury - opatření s rovnocenným účinkemmeasure having equivalent effect - kovymetals - železný kovferrous metal - těžký kovheavy metal - neželezný kovnon-ferrous metal - drahý kovprecious metal - metaloidmetalloid - jatečné zvířeslaughter animal - prášková metalurgiepowder metallurgy - podílnické hospodařeníshare farming - luskovino-obilná směskameslin - meteorologiemeteorology - methanolmethanol - výzkumná metodaresearch method - statistická metodastatistical method - metrologiemetrology - hlavní město, metropolecapital, city, metropolis, urban center - hospodářské zvířefarm animal - MexikoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonomiemicro-economics - mikroformamicroform - MikronésieMicronesia - Midi-PyrénéesMidi-Pyrenees - Východní MidlandsEast Midlands - Západní MidlandsWest Midlands - medhoney - tažné zvíředraught animal - migracemigration - kyvadlová migracecommuting - zpětná migracereturn migration - stěhování rodinyfamily migration - nucená migraceenforced migration - pohraniční migracefrontier migration - nelegální migraceillegal migration - vnitřní migraceinternal migration - migrace mezi městyinter-urban migration - clearingová dohodaclearing agreement - domácí zvíředomestic animal - pohyb ve městěintra-urban commuting - migrace ve SpolečenstvíCommunity migration - stěhování za pracíoccupational migration - vylidňování venkovarural migration - migrace z venkova do městamigration from the countryside to the town - sezónní migraceseasonal migration - pracovní prostředíworking environment - školní prostředíschool environment - politický funkcionářpolitical militant - chov zvířatbreeding animal - militarizace kosmického prostorumilitarisation of space - militarismusmilitarism - prosomillet - železná rudairon ore - neželezné rudynon-ferrous ore - nerudní surovinynon-metallic ore - mineralogiemineralogy - živá zvířatalive animal - státní zástupcepublic prosecutor's department - ministrminister - nezletilostinfancy - národnostní menšinanational minority - sexuální menšinasexual minority - mlýnský průmyslflour milling, mill - raketamissile - kovový nábytekmetal furniture - mobilita pracovní sílylabour mobility - půdní mobilitaland mobility - geografická mobilitageographical mobility - sídlištní mobilitaresidential mobility - školní mobilitastudent mobility - sociální mobilitasocial mobility - způsob financovánífinancing method - způsob hlasovánívoting method - druh dopravymode of transport - ekonomický modeleconomic model - modernizace podnikucompany modernisation - modernizace průmyslumodernisation of industry - modernizace farmyfarm modernisation - úprava rozpočtubudgetary amendment - MoliseMolise - měkkýšimollusc - ročenkayearbook - MolukyMoluccas - molybdenmolybdenum - MonakoMonaco - parlamentní monarchieconstitutional monarchy - světová politikaUniversalism - MongolskoMongolia - penízemoney - rezervní měnareserve currency - elektronický převod finančních prostředkůelectronic funds transfer - papírové penízepaper money - mezinárodní měnainternational currency - národní měnanational currency - depozitní penízedeposit money - jednokomorový systémunicameral system - monokraciemonocracy - monografiemonograph - monopolmonopoly - nákupní monopolmonopsony - státní monopolState monopoly - dovozní monopolimport monopoly - AntarktidaAntarctica - monopol na informacemonopoly of information - fiskální monopolfiscal monopoly - MontserratMontserrat - pohořímountain - měnová vyrovnávací platbamonetary compensatory amount - etikaethics - veřejná morálkapublic morality - úmrtnostmortality - dětská úmrtnostinfant mortality - úmrtí při výkonu povoláníoccupational mortality - motorengine - návrh na vyslovení nedůvěrymotion of censure - motivace spotřebiteleconsumer motivation - antibiotikumantibiotic - politická motivacepolitical motivation - separatistické hnutíautonomous movement - antirasistické hnutíanti-racist movement - názorové hnutítrends of opinion - pohyb kapitálucapital movement - ženské hnutíwomen's movement - hnutí mladýchyouth movement - hnutí za národní osvobozenínational liberation movement - dohoda o komplementárnosticomplementarity agreement - ekologické hnutíecology movement - evropské hnutíEuropean Movement - dělnické hnutíworkers' movement - rolnické hnutífarmers' movement - sociální hnutísocial movement - sdělovací prostředkymeans of communication - hromadné sdělovací prostředkymass media - zemědělské výrobní prostředkymeans of agricultural production - dopravní prostředekmeans of transport - středně velký podnikmedium-sized business - střední zemědělský podnikmedium-sized holding - MosambikMozambique - vícejazyčnostmultilingualism - systém mnoha politických stranmultiparty system - MunsterMunster - muzeummuseum - hudbamusic - Anglické AntilyBritish West Indies - pěstování hubmushroom-growing - Severozápadní atlantická rybářská organizaceNAFO - NamibieNamibia - provincie NamurProvince of Namur - porodnostbirths - nacionální socialismusNational Socialism - znárodněnínationalisation - Francouzské AntilyFrench West Indies - nacionalismusnationalism - státní občanstvínationality - sídlo právnické osobynationality of legal persons - udělení občanstvínaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - letecký provozair traffic - říční plavbainland waterway shipping - námořní plavbamaritime shipping - Nizozemské AntilyNetherlands Antilles - nákladní loďcargo vessel - vlečný nákladní člunbarge carrier ship - obchodníkmerchant - kolektivní vyjednávánícollective bargaining - Tokijské koloTokyo Round - Dillonovo koloDillon Round - Kennedyho koloKennedy Round - tarifní jednánítariff negotiations - antisemitismusanti-semitism - NepálNepal - neutralitaneutrality - Nové nástroje SpolečenstvíNew Community Instrument - NikaraguaNicaragua - niklnickel - NigerNiger - stupeň vzdělánílevel of education - stupeň znečištěnídegree of pollution - provincie AntverpyProvince of Antwerp - životní úroveňstandard of living - hladina hlukunoise level - palmový ořechpalm nut - kočovnictvínomadism - nomenklaturanomenclature - rozpočtová skladbabudgetary classification - názvosloví zemědělských výrobkůagricultural product nomenclature - nomenklatura celního sazebníkutariff nomenclature - AnzusAnzus - neúčastnon-alignment - nezávislýnon-attached member - nenásilínon-violence - Severní JutskoNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - normalizacestandardisation - normastandard - potravinová normafood standard - země ANZUSAnzus countries - biologická normabiological standard - tržní zvyklostimarketing standard - zákonné pracovní podmínkylabour standard - společenská normasocial norm - notářnotary - apartheidapartheid - nový ekonomický řádnew economic order - Nová KaledonieNew Caledonia - Nový ZélandNew Zealand - škodlivý faktornuisance - neplatnost volbyinvalidity of an election - sňatečnostmarriage rate - Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO - Asijská organizace pro produktivituAPO - dohoda o spoluprácicooperation agreement - osoba bez státního občanstvístateless person - odepření povinné vojenské službyconscientious objection - obligacebond - vyživovací povinnostmaintenance obligation - konkurenční doložkanon-competition clause - překážka rozvojeobstacle to development - Africká a malgašská unie hospodářské spolupráceAMCO - země Společné africko-mauricijské organizaceCCAM countries - aperitivaperitif - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojOECD - země OECDOECD countries - oceánocean - Jižní ledové mořeAntarctic Ocean - Severní ledový oceánArctic Ocean - Atlantický oceánAtlantic Ocean - Indický oceánIndian Ocean - Tichý oceánPacific Ocean - OceánieOceania - oceánografieoceanography - včelařstvíapiculture - Organizace středoamerických státůOCAS - země OCASOCAS countries - Organizace amerických státůOAS - země OASOAS countries - Oest for StorebaeltEast of the Great Belt - vejceegg - umělecké dílowork of art - Evropský patentový úřadEPO - solicitorpublic legal official - nahrávací přístrojrecording equipment - nabídka zaměstnáníjob vacancy - energetická nabídkaavailable energy - nabídka a poptávkasupply and demand - nabídka na převzetí firmytakeover bid - Mezinárodní organizace práceILO - pěstování olivolive-growing - ropovodoil pipeline - stopový prvektrace element - oligopololigopoly - nákupní oligopololigopsony - olivaolive - Organizace pro osvobození PalestinyPLO - OmánOman - UmbrieUmbria - ombudsman ESEC Ombudsman - Mezinárodní námořní organizaceIMO - Světová meteorologická organizaceWMO - Světová organizace duševního vlastnictvíWIPO - Světová zdravotnická organizaceWHO - Organizace OSN pro průmyslový rozvojUnido - Organizace arabských zemí vyvážejících ropuOAPEC - Organizace zemí vyvážejících ropuOPEC - země OPECOPEC countries - bankovnictvíbanking - burzovní obchodstock-exchange transaction - devizová transakceexchange transaction - veřejné míněnípublic opinion - Úřad pro oficiální publikace ESOOPEC - názorový protivníkopposition - politická opozicepolitical opposition - zlatogold - počítačcomputer - vyhláškaordinance - měřidla a měřicí zařízenímeasuring equipment - program schůzeagenda - profesní komoraprofessional society - veřejný pořádekpublic order - pomocné orgány Společenství - organizační schémaorganization chart - struktura státní správyadministrative structures - africká organizaceAfrican organisation - afroasijské organizaceAfro-Asian organisations - přesný přístrojprecision instrument - americká organizaceAmerican organisation - arabská organizaceArab organisation - asijská organizaceAsian organisation - společná organizace trhucommon organisation of markets - kulturní organizacecultural organisation - organizace školstvíorganisation of teaching - rozhlasový přijímačradio equipment - organizace výrobyorganisation of production - profesní organizaceorganisation of professions - Organizace spojených národůUNO - organizace stranyparty organisation - organizace dopravyorganisation of transport - organizace trhumarket organisation - Organizace Varšavské smlouvyWarsaw Pact Organisation - organizace práceorganisation of work - televizní přijímačtelevision equipment - organizace voleborganisation of elections - evropské organizaceEuropean organisation - mezivládní organizaceintergovernmental organisation - mezinárodní organizaceinternational organisation - latinskoamerické organizaceLatin American organisation - nevládní organizacenon-governmental organisation - elektronický prvekelectronic device - ječmenbarley - řízení zemědělstvíagricultural guidance - profesní poradenstvívocational guidance - výchovné poradenstvíeducational guidance - sirotekorphan - Statistický úřad ESSOEC - NATONATO - země NATONATO countries - Jihovýchodoasijský paktSEATO - Africká unieAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - zemědělské náčiníagricultural implement - nářadíhand tool - inženýrské stavbystructure - dělníkblue-collar worker - kvalifikovaný dělníkskilled worker - specializovaný dělníksemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - ovcesheep - vaječný výrobekegg product - oxidoxide - kyslíkoxygen - ozónozone - platbapayment - zálohová platbaadvance payment - vypsání soutěžeinvitation to tender - mezinárodní platbainternational payment - platba v rámci ESintra-Community payment - chlébbread - PákistánPakistan - panašovánícross voting - PanamaPanama - měnový košbasket of currencies - výroba chlebabread-making - přímá aplikovatelnostdirect applicability - paper - Papua - Nová GuineaPapua New Guinea - parafiskalitaquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parazitologieparasitology - automobilový parkvehicle fleet - železniční parkrolling stock - národní parknational park - aplikace zákonaapplication of legislation - parcelaplot - svobodná matkasingle parent - příbuzenský vztahrelationship - devizová paritaexchange parity - parita kupní sílypurchasing power parity - parlamentparliament - Evropský parlamentEuropean Parliament - národní parlamentnational parliament - regionální parlamentregional parliament - člen parlamentuMember of Parliament - národní implementace práva Společenstvínational implementation of Community law - poslanec EPMember of the European Parliament - vlastnický podíldivision of property - komunistická stranaCommunist Party - konzervativní stranaConservative Party - demokratická stranaDemocratic Party - křesťansko-demokratická stranaChristian Democratic Party - ekologická stranaEcology Party - evropská stranaEuropean party - využití solární energiesolar energy end-use applications - liberální stranaLiberal Party - politická stranapolitical party - republikánská stranaRepublican Party - sociálně-demokratická stranaSocial Democratic Party - socialistická stranaSocialist Party - labouristická stranaLabour Party - režim jedné politické stranyone-party system - držba akciíshareholding - účast ženparticipation of women - účast pracovníkůworker participation - hodnocení pracovníkastaff assessment - volební účastturnout of voters - politická účastpolitical involvement - společenská účastsocial participation - cestovní paspassport - evropský cestovní pasEuropean passport - pasterizacepasteurisation - těstovinypasta - dohoda o volném obchodufree-trade agreement - učeňapprentice - cukrářstvípastry-making - kulturní dědictvícultural heritage - organizace zaměstnavatelůemployers' organisation - zbídačovánípauperisation - chudobapoverty - lodní vlajkaship's flag - smluvní vlajkaflag of convenience - učňovské vzděláváníapprenticeship - přidružená zeměassociated country - NizozemskoNetherlands - nizozemské zámořské země a územíNetherlands OCT - nizozemské regionyregions of the Netherlands - BaskickoBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - východní zeměEastern Bloc countries - dodávkasupply - region LoiryLoire Region - dárcedonor country - rozvojové zemědeveloping countries - zámořské země a územíoverseas countries and territories - průmyslová zeměindustrialised country - členská zeměmember country - méně vyvinuté zeměleast-developed country - třetí zeměthird country - mýtotoll - zvířecí kůžeanimal skin - zásobování zbraněmiarms supply - příbřežní rybolovinshore fishing - sladkovodní rybolovfreshwater fishing - rybolov na volném mořideep-sea fishing - průmyslový rybolovindustrial fishing - mořský rybolovsea fishing - vrácený úlovekdiscarded fish - tradiční rybolovtraditional fishing - rybářfisherman - zásobování energiíenergy supply - nová pedagogikanew educational methods - trest smrtideath penalty - PeloponésPeloponnese - člunbarge - nedostatekshortage - nedostatek potravinfood shortage - finanční zrovnoprávněnífinancial equalisation - akvakulturaaquaculture, aquiculture - úprava zboží v tuzemskuinward processing - úprava zboží v zahraničíoutward processing - rybářská sezónafishing season - přechodné obdobíEC transitional period - řidičský průkazdriving licence - evropský řidičský průkazEuropean driving licence - stavební povoleníbuilding permit - AkvitánskoAquitaine - povolení k rybolovufishing permit - pracovní povoleníwork permit - PeruPeru - zosobnění mocipersonalisation of power - starý člověkelderly person - rozvedená osobadivorced person - manželémarried person - Saúdská ArábieSaudi Arabia - právnická osobalegal person - fyzická osobanatural person - odloučená osobaseparated person - jednočlenná domácnostone person household - ovdovělá osobawidowed person - zaměstnancistaff - pozemní obsluhaground staff - zaměstnanec ES kategorie AEC category A staff - podzemnice olejnágroundnut - zaměstnanec ES kategorie BEC category B staff - zaměstnanec ES kategorie CEC category C staff - zaměstnanec ES kategorie DEC category D staff - jízdní personáldrivers - dopravní zaměstnanectransport staff - právnická profeselegal profession - posádkacrew - vězeňský personálpenitentiary staff - AragonieAragon - finanční ztrátafinancial loss - mor zvířatanimal plague - pesticidypesticide - malý podniksmall business - malé a střední podnikysmall and medium-sized enterprises - malý zemědělský podniksmallholding - malé městosmall town - Malé AntilyLesser Antilles - peticepetition - petrochemiepetrochemicals - petrodolarpetrodollar - ropapetroleum - farmakologiepharmacology - FilipínyPhilippines - philosophy - politická filozofiepolitical philosophy - směnečná arbitrážarbitrage - fosforphosphorus - fotochemiephotochemistry - fotočlánekphotovoltaic cell - pracovní fyziologieoccupational physiology - jaderná fyzikanuclear physics - PikardiePicardy - náhradní součástkaspare part - PiemontPiedmont - mezinárodní arbitrážinternational arbitration - drahokamyprecious stones - palivový článekfuel cell - pirátstvípiracy - chov rybfish farming - cyklistická stezkacycle track - investiční operaceinvestment transaction - celní stroptariff ceiling - politická arbitrážpolitical arbitration - náhorní plošinaplain - protikrizový plánanti-crisis plan - plán výstavbytown-planning scheme - Plán z KolombaColombo Plan - plán rozvojedevelopment plan - plán financovánífinancing plan - planktonplankton - pěstování stromůarboriculture - plánování vzděláváníeducational planning - plánování rodičovstvífamily planning - plánování výrobyproduction planning - plánování dopravytransport planning - plánování trhumarket planning - hospodářské plánováníeconomic planning - finanční plánovánífinancial planning - stromsapling, tree - průmyslové plánováníindustrial planning - ústřední plánovánínational planning - regionální plánováníregional planning - sektorové plánovánísectoral planning - sadbaseedling - výsadbaplantation - vodní rostlinyaquatic plant - krmná rostlinafodder plant - průmyslová rostlinaindustrial plant - olejnatá rostlinaoleaginous plant - jehličnanconifer - kořenová plodinaroot crop - textilní rostlinatextile plant - tropická rostlinatropical plant - pěstování pod fóliícultivation under plastic - plastifikátorplasticiser - plochá ocelplate - politický programpolitical programme - pevninský šelfcontinental shelf - platinaplatinum - omítka, sádra, sádrová malta, sádrovýplaster, plaster of Paris - listnatý stromdeciduous tree - plná zaměstnanostfull employment - olovolead - plutoniumplutonium - pneumatikapneumatic tyre - Program OSN pro rozvojUNDP - Program OSN pro životní prostředíUNEP - hmotnost a rozměryweight and size - maloobchodní prodejna, odbyt, odbytová prodejnamercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - rybafish - sladkovodní rybafreshwater fish - mořská rybasea fish - čerstvá rybafresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policiepolice - kriminální policiecriminal investigation department - zemědělská politikaagricultural policy - společná zemědělská politikacommon agricultural policy - národní zemědělská politikanational agricultural policy - regionální zemědělská politikaregional farm policy - potravinová politikafood policy - bankovní politikabanking policy - rozpočtová politikabudget policy - obchodní politikatrade policy - společná obchodní politikacommon commercial policy - politika SpolečenstvíCommunity policy - dohoda o dobrovolném omezenívoluntary restraint agreement - archeologiearchaeology, archeology - komunitární politika zaměstnanostiCommunity employment policy - společná rybářská politikacommon fisheries policy - společná cenová politikacommon price policy - společná dopravní politikacommon transport policy - krátkodobá hospodářská politikashort-term economic policy - kulturní politikacultural policy - politika pomociaid policy - politika úsporných opatřeníausterity policy - intervenční politikaintervention policy - investiční politikainvestment policy - obranná politikadefence policy - rozvojová politikadevelopment policy - politika financovánífinancing policy - politika vzděláváníeducation policy - politika zaměstnanostiemployment policy - podniková politikabusiness policy - ekologická politikaenvironmental policy - architekturaarchitecture - informační politikainformation policy - komunikační politikacommunications policy - soutěžní politikacompetition policy - stavební politikaconstruction policy - rybářská politikafisheries policy - zemědělská výrobní politikaagricultural production policy - politika výzkumuresearch policy - zdravotní politikahealth policy - politika porodnostibirth policy - výrobní politikaproduction policy - solární architekturasolar architecture - podpůrná politikasupport policy - populační politikapopulation policy - politika dvou blokůEast-West policy - devizová politikaexchange policy - vývozní politikaexport policy - dovozní politikaimport policy - cenová politikaprices policy - příjmová politikaincomes policy - mzdová politikapay policy - archívarchives - politika zemědělských strukturpolicy on agricultural structures - dopravní politikatransport policy - úvěrová politikacredit policy - bytová politikahousing policy - hospodářská politikaeconomic policy - energetická politikaenergy policy - evropská obranná politikaEuropean defence policy - zahraniční politikaforeign policy - rodinná politikafamily policy - finanční politikafinancial policy - ArktidaArctic - fiskální politikafiscal policy - lesnická politikaforestry policy - vládní politikagovernment policy - průmyslová politikaindustrial policy - vnitřní politikadomestic policy - migrační politikamigration policy - měnová politikamonetary policy - zemědělská měnová politikaagri-monetary policy - přístavní politikaports policy - společná přístavní politikacommon ports policy - stříbrosilver - regionální politikaregional policy - regionální politika ESCommunity regional policy - sociální politikasocial policy - strukturální politikastructural policy - celní politikatariff policy - společná celní politikacommon tariff policy - škodlivinypollutant - znečišťující příměsi v atmosféřeatmospheric pollutant - škodliviny ve voděwater pollutant - znečišťování životního prostředípollution - ArgentinaArgentina - hluková zátěžnoise pollution - znečišťování atmosféryatmospheric pollution - chemické znečišťováníchemical pollution - znečištění z pevninských zdrojůpollution from land-based sources - znečišťování vodywater pollution - kontaminace potravinfood contamination - znečišťování pobřežícoastal pollution - znečišťování vodních tokůpollution of waterways - znečišťování půdysoil pollution - znečišťování mořemarine pollution - bezzávlahové hospodářstvídry farming - znečišťování organickými látkamiorganic pollution - znečišťování ze zemědělských zdrojůpollution from agricultural sources - radioaktivní znečištěníradioactive pollution - znečišťování stratosférystratospheric pollution - tepelné znečišťováníthermal pollution - znečišťování překračující hranicetransfrontier pollution - PolskoPoland - smíšené pěstování mixed cropping - polymerpolymer - PolynésiePolynesia - Francouzská PolynésieFrench Polynesia - bramborpotato - tepelné čerpadloheat pump - ekonomicky činné obyvatelstvoworking population - ekonomicky činná zemědělská populaceworking population engaged in agriculture - pracující část obyvatelstvapersons in work - obyvatelé v aktivním věkupopulation of working age - světová populaceworld population - nepracující část obyvatelstvanon-working population - rybářské dohodyfishing agreement - chemická zbraňchemical weapon - venkovské obyvatelstvorural population - městské obyvatelstvourban population - prasataswine - rybářský přístavfishing port - PortorikoPuerto Rico - PortugalskoPortugal - portugalské regionyregions of Portugal - dominantní postavenídominant position - spojepostal and telecommunications services - konvenční zbraňconventional weapon - draslíkpotassium - rozvojový potenciáldevelopment potential - ApulieApulia - tlačná remorkážpush towing - prachdust - politická mocpolitical power - rozpočtová pravomocbudgetary power - kupní sílapurchasing power - právo posouzenípower of assessment - prováděcí pravomocpower of implementation - právo iniciovatpower of initiative - kontrolní mocsupervisory power - rozhodovací pravomocpower of decision - jednací pravomocpower to negotiate - ratifikační pravomocpower of ratification - právo volné úvahy při výkonu pravomocídiscretionary power - výkonná mocexecutive power - soudní pravomocjudicial power - zákonodárná moclegislative power - nařizovací mocstatutory power - orgány veřejné správypublic authorities - balenípre-packaging - všeobecné preferencegeneralised preferences - zemědělská daňagricultural levy - daň ESUOECSC levy - první zaměstnánífirst job - útlé dětstvíearly childhood - jaderná zbraňnuclear weapon - příprava půdysoil preparation - promlčení výkonu trestubarring of penalties by limitation - předseda parlamentuSpeaker of Parliament - novinářipress, public press - politický tiskpolitical press - příspěvek pozůstalýmsurvivor's benefit - poskytování služebprovision of services - taktická jaderná zbraňtactical nuclear weapon - rodinné přídavkyfamily benefit - sociální dávkysocial-security benefit - půjčkaloan - úvěry EIBEIB loan - úvěry ESUDECSC loan - úvěry SpolečenstvíCommunity loan - úvěry EURATOMEuratom loan - prevence znečištěníprevention of pollution - krátkodobá prognózashort-term forecast - dlouhodobá prognózalong-term forecast - střednědobá prognózamedium-term forecast - rozpočtový odhadbudget estimate - ekonomická prognózaeconomic forecasting - nadřazenost zákonaprimacy of the law - nadřazenost práva Společenstvíprecedence of Community law - prémiebonus payment - jateční příplatekslaughter premium - příplatek za klučení pařezůgrubbing premium - netržní prémienon-marketing premium - pojistnéinsurance premium - skladový příplatekstorage premium - rané ovoce a zeleninaearly fruit and vegetables - zásada "znečišťovatel platí"polluter pays principle - hospodářské priorityeconomic priority - armádaarmed forces - rozhodovánídecision-making - politický vězeňpolitical prisoner - zbavení právdeprivation of rights - cenyprices - cenové rozpětíbracket price - vývozní cenaexport price - dovozní cenaimport price - spotřebitelská cenaconsumer price - profesionální armádaprofessional army - cena výrobceproducer price - zemědělské cenyfarm prices - cena potravinfood price - cena cifcif price - kupní cenapurchase price - cena plavební komorysluice-gate price - intervenční cenaintervention price - cílová cenanorm price - dohoda o cenáchprice agreement - zbraněmilitary equipment - nabídková cenaoffer price - orientační cenaguide price - základní cenabasic price - aktivační cenaactivating price - maloobchodní cenaretail price - velkoobchodní cenawholesale price - cena energieprice of energy - cena zemědělské půdyprice of farm land - tržní cenamarket prices - srovnávací cenareference price - zchutňující látkaflavouring - cena do odvoláníwithdrawal price - nákladová cenacost price - prahová cenathreshold price - podpůrná cenasupport price - parkovací poplatekstandage - prodejní cenaselling price - komoditní cenacommodity price - diskriminační cenadiscriminatory price - pachtovnéfarm rent - světová cenaworld market price - správní rozhodnutíadministrative order - předem stanovená cenaprice fixed in advance - cena fobfree-on-board price - cena franko hranicefree-at-frontier price - zaváděcí cenatrigger price - zaručená cenaguaranteed price - pevná cenaimposed price - směrná cenatarget price - výrobní cenaindustrial price - volná cenafree price - maximální cenamaximum price - zavlažováníirrigation - minimální cenaminimum price - zaručená minimální cenaguaranteed minimum price - průměrná cenaaverage price - preferenční cenapreferential price - snížená cenareduced price - dodací cenadelivered price - reprezentativní cenarepresentative price - uměníarts - reprezentativní tržní cenarepresentative market price - sociální problémsocial problem - problematika městurban problem - chemický proceschemical process - elektrický proceselectrical process - fyzikální procesphysical process - správní řízeníadministrative procedure - protisubvenční řízeníanti-subsidy proceeding - lidové uměnípopular art - rozpočtová pravidlabudgetary procedure - občanskoprávní řízenícivil procedure - disciplinární právodisciplinary proceedings - soudní řízeníjudicial proceedings - legislativní proceslegislative procedure - parlamentní procesparliamentary procedure - trestní řízenícriminal procedure - Blízký a střední východMiddle East - dárkové předmětygift item - výrobaproduction - pásová výrobaassembly line production - zemědělská výrobaagricultural production - potravinářská výrobafood production - živočišná výrobaanimal production - řemeslná výrobacraft production - komunitární výrobaCommunity production - kontinuální výrobacontinuous production - výroba energieenergy production - výroba vodíkuhydrogen production - sériová výrobamass production - produkt rybolovufishery product - deficitní výrobaunderproduction - průmyslová výrobaindustrial production - světová výrobaworld production - národní produkcenational production - rostlinná výrobacrop production - produktivitaproductivity - zemědělská produktivitaagricultural productivity - dekorační předmětydecorative item - produktivita zemědělské půdyland productivity - produktivita prácework productivity - obilní výrobekcereal product - ovocný výrobekfruit product - zeleninový produktvegetable product - rybí výrobekfish product - cukrový výrobeksugar product - zemědělský výrobekagricultural product - potravinyfoodstuff - zpracovaný potravinářský výrobekprocessed food product - živočišný výrobekanimal product - masný výrobekmeat product - chemický výrobekchemical product - výrobek anorganické chemieinorganic chemical product - koncentrovaný výrobekconcentrated product - zabalený výrobekpackaged product - mražený výrobekfrozen product - kosmetický přípravekcosmetic product - sportovní potřebysports equipment - obalový materiálpackaging product - čisticí a lešticí prostředkypolishing and scouring preparations - základní výrobekprimary product - cukrářský výrobekconfectionery product - výrobek široké spotřebymass-consumption product - zaměnitelný výrobeksubstitute product - desikovaný výrobekdesiccated product - dietní výrobekdietary product - výrobky ze dřevawood product - toaletní potřebytoilet article - hromadný výrobekbulk product - uzený výrobeksmoked product - průmyslový výrobekindustrial product - hořlavinainflammable product - instantní výrobekinstant product - hrubý domácí produktgross domestic product - ozářený výrobekirradiated product - mléčný výrobekmilk product - lyofilizovaný výrobekfreeze-dried product - finální výrobekmanufactured goods - kovový výrobekmetal product - důlní produktymining product - domácí produktdomestic product - hrubý národní produktgross national product - nový výrobeknew product - původní výrobekoriginating product - ropný produktpetroleum product - farmaceutický výrobekpharmaceutical product - potřeby pro domácnosthousehold article - bílkovinné výrobkyprotein products - rekonstituovaný výrobekreconstituted product - chlazený výrobekrefrigerated product - hrubý regionální produktgross regional product - solený výrobeksalted product - polotovarsemi-manufactured goods - citlivý výrobeksensitive product - hlubokomražený výrobekdeep-frozen product - textilní výrobektextile product - živnostníkcraftsman - veterinární produktveterinary product - zaměstnanec obchodusales occupation - finanční povolánífinancial occupation - svobodné povoláníliberal profession - zdravotnické povoláníhealth care profession - pomocná lékařská profeseparamedical profession - Světový program výživyWFP - akční programaction programme - program pomociaid programme - vzdělávací programteaching curriculum - výzkumný programresearch programme - volební programelection programme - vědecký pokrokscientific progress - investiční projektinvestment project - návrh rozpočtudraft budget - vládní návrh zákonagovernment bill - výzkumný projektresearch project - průmyslový projektindustrial project - podpora prodejesales promotion - podpora obchodutrade promotion - podpora investicinvestment promotion - odbyt nemovitostíproperty development - povýšenípromotion - volební propagaceelection campaign publicity - návrh ESEC proposal - kulturní představeníperforming arts - nevládní návrh zákonanon-government bill - veřejný majetekpublic property - nemovitostland and buildings - zemědělská nemovitostagricultural real estate - nemovitý majetekreal property - průmyslové vlastnictvíindustrial property - duševní vlastnictvíintellectual property - movitý majetekpersonal property - soukromý majetekprivate property - ArubaAruba - průzkum nerostných surovinmineral prospecting - výhledová studieforward studies - prostituceprostitution - ochrana proti hlukunoise protection - ochrana životního prostředíenvironmental protection - ochrana živočišné říšeprotection of animal life - ochrana rostlinné říšeprotection of plant life - ochrana soukromíprotection of privacy - Evropská kosmická agenturaESA - ochrana zvířatprotection of animals - ochrana akcionářůprotection of shareholders - ochrana komunikacíprotection of communications - ochrana práv a svobodprotection of freedoms - ochrana menšinprotection of minorities - diplomatická ochranadiplomatic protection - ochrana spotřebiteleconsumer protection - dohoda o specializacispecialisation agreement - AsieAsia - ochrana trhumarket protection - ochrana kulturního dědictvíheritage protection - ochrana krajinycountryside conservation - ochrana půdysoil protection - ochrana matky a dítětecare of mothers and infants - protekcionismusprotectionism - živočišná bílkovinaanimal protein - syntetická bílkovinasynthetic protein - mléčná bílkovinamilk protein - jižní AsieSouth Asia - rostlinná bílkovinavegetable protein - protokol o dohoděprotocol to an agreement - dohoda o cukruprotocol on sugar - prototypprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provincieprovince - psychiatriepsychiatry - psychologiepsychology - psychologie práceoccupational psychology - publikacepublication - publikace ESCommunity publication - publikace zákonapublication of a law - propagaceadvertising - nekalá reklamaadvertising malpractice - zveřejnění účtůpublication of accounts - zveřejnění tarifůpublication of tariffs - KatarQatar - politický azylpolitical asylum - odborná kvalifikaceprofessional qualifications - kvalita životního prostředíquality of the environment - kvalita životaquality of life - jakost výrobkuproduct quality - výtěžek výlovuquantity of fish landed - sociálně znevýhodněná vrstvasocially disadvantaged class - písemný dotazwritten question - ústní dotazoral question - parlamentní dotazparliamentary question - dekontaminacedecontamination - kvorumquorum - lovná kvótacatch quota - volební čísloelectoral quota - radioaktivitaradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - rozhlasové vysílání, vysíláníbroadcasting, broadcast medium - radiační ochranaradiation protection - Valné shromáždění OSNUN General Assembly - rafinace ropyoil refining - rafinace cukrusugar refining - hroznové vínogrape - obchodní názevbusiness name - repatriace kapitálurepatriation of capital - zprávareport - zemědělsko-obchodní vztahyagriculture-trade relationship - zemědělsko-průmyslové vztahyagriculture-industry relationship - zpráva o činnostiannual report - zpráva výborucommittee report - výzkumná zprávaresearch report - přibližování legislativyapproximation of laws - sbližování politikapproximation of policies - Rás al-ChajmaRas Al Khaimah - daňový základbasis of tax assessment - ratifikace dohodyratification of an agreement - poměrratio - jaderný reaktornuclear reactor - rekvalifikacevocational retraining - znovuvyzbrojenírearmament - zajištěníreinsurance - censuscensus - sčítání lidupopulation census - pomoc ve vzděláníassistance in training - hospodářská receseeconomic recession - příjem - platbarevenue - příjem z vývozuexport revenue - přípustnost řízeníadmissibility - výzkumresearch - zemědělský výzkumagronomic research - aplikovaný výzkumapplied research - energetický výzkumenergy research - vyhledávání dokumentůdocument retrieval - výzkum životního prostředíenvironmental research - lesnický výzkumforestry research - rybářský výzkumfishery research - průmyslový výzkumindustrial research - lékařský výzkummedical research - vědecký výzkumscientific research - sklizeňharvest - doporučenírecommendation - doporučení SpolečenstvíCommunity recommendation - hospodářská dohodaeconomic agreement - sociální vzájemné pojištěnímutual assistance scheme - doporučení Evropského společenství uhlí a oceliECSC recommendation - doporučení EuratomEAEC recommendation - uznání diplomurecognition of diplomas - hospodářská přestavbaeconomic reconstruction - přechod k zahradnictvíconversion to horticulture - přemístění stádaherd conversion - přestavba průmysluindustrial conversion - přechod k produkci hovězího skotuconversion to beef production - přesměrování zemědělské výrobyredirection of production - správní odvoláníappeal to an administrative authority - žaloba na zrušeníaction for annulment - žaloba na nečinnostaction for failure to act - žaloba pro porušení smlouvyaction for failure to fulfil an obligation - náborrecruitment - sdruženíassociation - náhrada energieenergy recovery - recyklace kapitálurecycling of capital - recyklace odpaduwaste recycling - aromatická rostlinaaromatic plant - snižování ozbrojených silforce reduction - léčivá rostlinamedical plant - sójový olejsoya bean oil - slunečnicový olejsunflower seed oil - zkrácení pracovní dobyreduction of working time - zvěřinameat from game - králičí masorabbit meat - kukuřičný olejmaize oil - snížení celtariff reduction - sušené odtučněné mlékoskimmed milk powder - rediskontrediscounting - revalvacerevaluation - reexportre-export - sušený výrobekdried product - prostředek ovlivňující strukturutexture agent - zkrácené řízenísummary procedure - podpora zemědělstvíaid to agriculture - referendumreferendum - preference SpolečenstvíCommunity preference - správní reformaadministrative reform - reforma společné zemědělské politikyreform of the CAP - zemědělská reformaagrarian reform - regulace zemědělské výrobyregulation of agricultural production - reforma školstvíeducational reform - zemědělská kvótaagricultural quota - práh garanceguarantee threshold - alternativní zemědělská výrobaalternative agricultural production - daň z tuků a olejůtax on oils and fats - pozemková reformaland reform - znevýhodněná zemědělská oblastless-favoured agricultural area - rolnicewoman farmer - mladý zemědělecyoung farmer - soudní reformajudicial reform - sdružení zemědělských podnikůgrouping of farms - zemědělský výkazfarm return - přípravky ochrany rostlinplant health product - uprchlíkrefugee - herbicidyherbicide - vzteklinarabies - výroba mlékadairy production - náhražka obilovincereal substitute - politický uprchlíkpolitical refugee - lesnická sdruženíforestry group - odmítnutí nabízetrefusal to bid - produkce dřevawood production - vlastnictví lesůforestry property - státní lesypublicly-owned forest - soukromé lesyprivate forest - odmítnutí dodávatrefusal to sell - chov vodních měkkýšůshellfish farming - rybářská výrobafishery produce - rybářská licencefishing licence - autoritativní režimauthoritarian regime - režim pomociaid system - rozpad fúzovaných společnostídemerger - transnacionální společnosttransnational corporation - dohoda o výhradním nákupuexclusive purchasing agreement - obecně prospěšný podnikpartly nationalised undertaking - dohoda o selektivní distribuciselective distribution agreement - systém vlastnictví půdylandholding system - elektronická poštaelectronic mail - přeshraniční tok datcross-frontier data flow - komerční médiumcommercial media - hospodářský systémeconomic system - místní médiumlocal media - soukromé médiumprivate media - vojenský režimmilitary regime - přenosová síťtransmission network - telekonferencevideophone conference - evropská televizeEuropean television - parlamentní zřízeníparliamentary system - placená televizepay television - videotexVideotex - home computinghome computing - ukládání datinformation storage - politický režimpolitical system - aplikovaná informatikacomputer applications - počítačová kriminalitacomputer crime - datové právodata-processing law - umělá inteligenceartificial intelligence - regionregion - Úřední věstník Evropské unieEU Official Journal - počítačové pirátstvícomputer piracy - zemědělský regionagricultural region - monitorování volebelection monitoring - kumulace mandátůmultiple office holding - volební výsledkyelection result - přenesení pravomocidelegation of power - bruselský regionBrussels region - parlamentní delegaceparliamentary delegation - volební věkvoting age - federalismusfederalism - pobřežní oblastcoastal region - plebiscitplebiscite - rozdělení hlasovacích lístkůdistribution of votes - poradní pravomocadvisory power - rozvojová oblastdevelopment region - jmenovací mocpower to appoint - výsadaprivilege - radikální stranaradical party - horský regionmountain region - znevýhodněná oblastless-favoured region - mizení osobforced disappearance - politická menšinapolitical minority - policejní kontrolapolice checks - pacifismuspacifism - civilní ochranacivil defence - hospodářská oblasteconomic region - zmocnění k hlasovánívote by delegation - konsorciumconsortium - FlandryFlanders - výkonný orgánexecutive body - vládní programgovernment programme - pohraniční oblastfrontier region - podpora trhumarket support - ekonomická konverzeeconomic conversion - průmyslový regionindustrial region - podpora transformaceredevelopment aid - podpora restrukturalizaceaid for restructuring - podpora odbytusales aid - podpora průmysluaid to industry - přerozdělování příjmůredistribution of income - středomořský region ESEC Mediterranean region - humanitární pomochumanitarian aid - pomoc uprchlíkůmaid to refugees - pomoc obětem neštěstíaid to disaster victims - rozvojová pomocdevelopment aid - prioritní regionpriority region - venkovský regionrural region - nově industrializovaná zeměnewly industrialised country - turistická oblasttourist region - sociální hospodářstvísocial economy - účty agrárního sektorueconomic accounts for agriculture - valonský regionWalloon region - analýza dopaduimpact study - hospodářský důsledekeconomic consequence - dohodovací řízeníconciliation procedure - regionalizaceregionalisation - metrounderground railway - nákladní vozidlolarge vehicle - kosmická přepravaspace transport - kosmická loďspace vehicle - regionalizace obchoduregionalisation of trade - orbitální stanicespace station - regionalismusregionalism - pronájem vozuvehicle rental - dopravní oblastdestination of transport - nařízeníregulation - plavební licenceship's passport - cena za dopravutransport price - nařízení SpolečenstvíCommunity regulation - schválení tarifůapproval of tariffs - přístavní provozport traffic - nařízení EuratomEAEC Regulation - kontrola provozutraffic control - dopravní kvótatransport quota - dopravní trhtransport market - státní poznávací značkavehicle registration - doklady vozidlavehicle documents - řešení sporůsettlement of disputes - přepravní dobalength of journey - vysokorychlostní dopravahigh-speed transport - dopravní dokladytransport document - doba řízenídriving period - technická kontrolaroadworthiness tests - cestovní kancelářtravel agency - finanční předpisyfinancial regulation - smlouva o dopravěcontract of carriage - společníkcompany member - vyrovnání s věřitelicomposition - obchodní pravidlatrade regulations - zákon o urbanismutown-planning regulations - letecká linkaairline - silniční provozroad traffic - myslivecká legislativahunting regulations - námořní politikashipping policy - námořní konferencemaritime conference - dopravní předpisytraffic regulations - likvidace odpadních látekdumping of waste - skladování odpadustorage of waste - stavební právobuilding regulations - jedovatá látkatoxic substance - ekologické vozidlonon-polluting vehicle - využití mořského dnaexploitation of the sea-bed - nahrazování zdrojůreplacement of resources - vliv na životní prostředíenvironmental impact - sledování životního prostředíenvironmental monitoring - seizmické monitorováníseismic monitoring - ochrana pobřežíshore protection - kontrola rychlostispeed control - zpracování vodywater management - kontrola restriktivních praktikcontrol of restrictive practices - fyzicko-geografické prostředígeophysical environment - stojatá vodastagnant water - regulace investicregulation of investments - mořští živočichovémarine life - volná přírodawildlife - pojištěníinsurance - cenová regulaceprice regulations - rostlinné zdrojeplant resources - ústí řekyestuary - zemědělská katastrofaagricultural disaster - celní právocustoms regulations - defoliacedefoliation - erozeerosion - znečišťování motorovými vozidlymotor vehicle pollution - přepravní předpisytransport regulations - znečišťování ropnými produktyoil pollution - znečišťování životního prostředí kovymetal pollution - znečištění způsobené loďmipollution from ships - průmyslové znečišťováníindustrial pollution - regulace trhumarket stabilisation - vývozní přirážkaexport levy - dovozní přirážkaimport levy - kontrola porodnostibirth control - nedovolený obchodillicit trade - intervenční orgánintervention agency - statistická klasifikace zahraničního obchodu EHSNimexe - řízení obchoduregulation of transactions - označení původudesignation of origin - celní režim s dočasným zrušením celcustoms procedure suspending duties - reimportre-import - systém navracení celcustoms drawback - znovuzapojení do vzdělávacího procesure-integration into school - celní území ESEC customs territory - znovuzapojení do společnostisocial rehabilitation - jednotná celní deklaracesingle document - zjednodušení celních postupůsimplification of formalities - zamítnutí rozpočturejection of the budget - vymezení podle číslaspecification of tariff heading - obchodní vztahytrade relations - finanční dohodafinancial agreement - pojišťění vývozních úvěrůexport credit insurance - uvolňování teplathermal discharge - kompenzační obchodcountertrade - vývoz SpolečenstvíCommunity export - dovoz SpolečenstvíCommunity import - zboží a službygoods and services - oživení hospodářstvíreflation - meziproduktyintermediate goods - dvoustranné vztahybilateral relations - výrobní prostředkycapital goods - použité zbožíused goods - integrovaný obchodintegrated trade - kulturní vztahycultural relations - výrobní spotřebaintermediate consumption - světová spotřebaworld consumption - inzerování zbožímerchandising - marketingová koncepcetheory of marketing - diplomatické vztahydiplomatic relations - obchodní událosttrade event - cena bez daněprice net of tax - pracovní vztahylabour relations - prodej se ztrátouselling at a loss - obchod se samoobsluhouself-service store - sdružené maloobchodní podnikáníaffiliated retailing - obchodní cestujícíitinerant trade - samostatný obchodníkindependent retailer - obchodní filiálkachain store - vztahy mezi školou a průmyslemschool-industry relations - centrální velkoobchodwholesale trading centre - distributordistributor - hospodářské vztahyeconomic relations - likvidita soukromého sektoruprivate-sector liquidity - vztah mezi církví a státemchurch-State relations - úrazové pojištěnípersonal accident insurance - vztahy mezi Východem a ZápademEast-West relations - meziodvětvové vztahyinter-industrial relations - měnová krizemonetary crisis - vztahy mezi institucemiinterinstitutional relations - devizové omezeníexchange restriction - mezinárodní vztahyinternational relations - bezúročný úvěrfree credit - diskontní sazbadiscount rate - kontrola úvěrucredit control - meziparlamentní vztahyinterparliamentary relations - burza cenných papírůstock exchange - vztahy mezi členskými státy ESintra-Community relations - únik kapitáluoutflow of capital - účtování vnitropodnikových centransfer pricing - vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocílegislative-executive relations - velmi krátkodobé financovánívery short-term financing - měnové relacemonetary relations - financování podnikucorporate finance - mnohostranné vztahymultilateral relations - pojištění majetkuproperty insurance - pojištění osobpersonal insurance - společné pojištěníco-insurance - vztah mezi městem a venkovemtown-country relationship - úvěrová institucecredit institution - finanční důmfinance house - elektronické bankovnictvíelectronic banking - pojištění proti pracovnímu úrazuoccupational accident insurance - mezilidské vztahyhuman relations - bankovní dohledbanking supervision - bankovní poplatekbank charges - příděl rozpočtových prostředkůbudget appropriation - společný rozpočetgeneral budget - vztahy s veřejnostípublic relations - regionální financeregional finances - náboženstvíreligion - financování rozpočtu Společenstvífinancing of the Community budget - příspěvky členských státůMember State's contribution - změny ve vláděcabinet reshuffle - daňová úmluvatax convention - daňová kontrolatax inspection - umořováníredemption - mimořádná daňspecial tax - rozparcelováníreparcelling - rozpětí sazbybracket rate - prominutí vývozního claremission of export duties - jednotková cenaunit price - podpůrný tarifsupport tariff - smíšená cenamixed price - substituce dovozuimport substitution - cena zemědělských výrobkůprice of agricultural produce - odměňování za práciremuneration of work - zemědělské pojištěníagricultural insurance - výnos zemědělských plodincrop yield - občanská výchovacivics - obchodní vzdělávánícommercial education - učební pomůckateaching materials - výukový softwareteaching software - vztahy mezi školou a profesním životemschool-working life relations - obnova městaurban renewal - neurobiologieneurobiology - ziskovostprofitability - gynekologiegynaecology - neurologieneurology - pediatriepaediatrics - zubní lékařstvídental medicine - první pomocfirst aid - alternativní medicínaalternative medicine - reorganizace průmysluindustrial reorganisation - akustikaacoustics - optikaoptics - kybernetikacybernetics - petrologiepetrology - rozdělení pomocidistribution of aid - náboženská sektareligious sect - teologietheology - rozložení daňového břemenedistribution of the tax burden - jednotný trhsingle market - zeměpisné rozdělení obyvatelstvageographical distribution of the population - neúplná rodinaone-parent family - adoptované dítěadopted child - pojištění motorových vozidelmotor vehicle insurance - odbyt výrobydistribution of production - ochrana rodinyfamily protection - rozdělení trhumarket-sharing agreement - umělé oplodněníartificial reproductive techniques - umělé oplodnění zvířatartificial insemination - oplodnění ve zkumavcetest tube fertilisation - rozdělování bohatstvídistribution of wealth - náhradní matkasurrogate mother - rodičovská pravomocparental authority - rozdělení mandátůallocation of seats - potomekdescendant - příjmenísurname - rodičovská odpovědnostparental responsibility - soudní rozlukajudicial separation - dynamika obyvatelstvapopulation dynamics - rozdělování příjmůdistribution of income - migrujícímigrant - dělba práceallocation of work - osidlovánímigration for settlement purposes - podpora při návraturepatriation grant - stárnutí obyvatelstvaageing of the population - profesní mobilitajob mobility - prostorové rozloženígeographical distribution - rozdělení podle věkudistribution by age - rozdělování podle počtu obyvatelper capita distribution - vyznamenáníhonour - dobročinná prácevoluntary work - dobročinná organizacevoluntary organisation - podpora v nezaměstnanostiunemployment insurance - rozdělování podle zaměstnaných osobdistribution per employed person - hragaming - hernagaming establishment - automatická hraautomatic game - dělení podle pohlavídistribution by sex - sportovní rybářstvísport fishing - výměna turistůtourist exchange - zahraniční cestovní ruchforeign tourism - přírodní turistikarural tourism - seznamdirectory - infrastruktura cestovního ruchutourist infrastructure - sociální rozpočetsocial budget - znovuvysazováníreplanting - evropská sociální politikaEuropean social policy - boj proti zločinnostiprevention of delinquency - trestná činnostcrime - tělesně postižený člověkphysically disabled - rozpočtový přesuncarry-over of appropriations - mentálně postižený člověkmentally disabled - bezdomovechomelessness - pohlavní zmrzačenísexual mutilation - volno po pracovním týdnuweekly rest period - obchodování s drogamidrug traffic - všeobecné lékařstvígeneral medicine - sociální péčesocial assistance - sociální zařízenísocial facilities - legislativa sociálního zabezpečenísocial security legislation - sociální prácesocial work - pomoc do domácnostihome help - penzijní připojištěnísupplementary pension - zástupce odborůunion representative - zdravotní průkazhealth card - výdaje na zdravíhealth expenditure - hospitalizační nákladyhospital expenses - diplomatické zastoupenídiplomatic representation - hospitalizacehospitalisation - domácí péčehome care - práva pacientapatient's rights - veřejná hygienapublic hygiene - sociální lékařstvísocial medicine - úvěrové pojištěnícredit insurance - zastoupení zaměstnancůworkers' representation - soukromé lékařstvíprivate medical treatment - výstavba městurban construction - městská infrastrukturaurban infrastructure - trh nemovitostíproperty market - politická reprezentacepolitical representation - úprava nájmůrent regulations - ostrov ManIsle of Man - Kastilie a LeónCastile-Leon - poměrné zastoupeníproportional representation - Kastilie a La ManchaCastile-La Mancha - KantábrieCantabria - Baleárské ostrovyBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta a MelillaCeuta and Melilla - represerepression - město MadridCommunity of Madrid - město ValencieCommunity of Valencia - region MurcíaRegion of Murcia - Severní PortugalskoNorthern Portugal - Střední PortugalskoCentral Portugal - Lisabon a údolí TejaLisbon and the Tagus Valley - Severní AnglieNorthern England - Severozápadní AnglieNorth-West England - Jihovýchodní AnglieSouth-East England - Jihozápadní AnglieSouth-West England - hospodářská obnovaeconomic recovery - Antigua a BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Svatý Kryštof a NevisSaint Christopher and Nevis - reprodukováníduplicating - Svatý Vincenc a GrenadinySaint Vincent and the Grenadines - Americké Panenské ostrovyUS Virgin Islands - Velký MaghrebGreat Maghreb - šlechtění zvířatanimal breeding - rozmnožování rostlinplant propagation - Marshallovy ostrovyMarshall Islands - Americká SamoaAmerican Samoa - invalidní pojištěnídisability insurance - republikarepublic - polární oblastipolar region - Dominikánská republikaDominican Republic - Pitcairnovy ostrovyPitcairn Islands - pracovní povinnostrequisitioning of workers - biologická zbraňbiological weapon - zbraň hromadného ničeníweapon of mass destruction - strategická jaderná zbraňstrategic nuclear weapon - informační síťinformation network - atomová bombaatomic bomb - zemědělská účetní síťfarm accountancy data network - balistická střelaballistic missile - řízená střelaguided missile - mezikontinentální střelaintercontinental missile - dopravní síťtransport network - námořní sílywarships - železniční síťrail network - kosmická zbraňspace-based weapons - laserová zbraňlaser weapon - palná zbraňincendiary weapon - střelná zbraň a střelivofirearms and munitions - plavební síťnetwork of navigable waterways - pozemní vojskaland forces - polovojenské sílyparamilitary force - silniční síťroad network - vojenské letectvoair force - zálohyreserve army - vojska v zahraničíforces abroad - vojenské námořnictvonavy - rezervyreserves - vojenská služba ženwomen's military service - dobrovolná vojenská službavoluntary military service - podnikový rezervní fondprovision - výdaje na obranudefence expenditure - strategická obranastrategic defence - devizové rezervyforeign-exchange reserves - mezinárodní bezpečnostinternational security - politika zbrojeníarms policy - evropská politika zbrojeníEuropean arms policy - evropská bezpečnostEuropean security - nešíření jaderných zbranínuclear non-proliferation - omezení zbrojeníarms limitation - denuklearizacecreation of nuclear-free zones - přírodní rezervacenature reserve - sladění zbrojeníharmonisation of weapons - sídloresidence - mezinárodní dohodainternational agreement - dvoustranná dohodabilateral agreement - mnohostranná dohodamultilateral agreement - místo přechodného pobytusecondary residence - mezinárodní jednáníinternational negotiations - podpis dohodysignature of an agreement - mezinárodní nástrojinternational instrument - mezinárodní úmluvainternational convention - rezidua pesticidůpesticide residue - rezoluceresolution - dřevěný odpadwood residue - evropská konvenceEuropean convention - mezinárodní úmluva OSNUN international covenant - mezinárodní politikainternational affairs - zánik smlouvytermination of a contract - mezinárodní otázkainternational issue - pojištění proti škoděindemnity insurance - pryskyřiceresin - vnitroněmecké vztahyrelations between the two German States - oficiální návštěvaofficial visit - mezinárodní pomocinternational aid - kodex chovánícode of conduct - mezinárodní sankceinternational sanctions - rezoluce SpolečenstvíCommunity resolution - náboženská skupinareligious group - společensko-kulturní skupinasocio-cultural group - potravinová nezávislostself-sufficiency in food - politika spoluprácecooperation policy - rezoluce OSNUN resolution - právní spoluprácelegal cooperation - vojenská okupacemilitary occupation - rezoluce Evropského parlamentuEP resolution - okupované územíoccupied territory - nadnárodní ozbrojené sílymultinational force - odpovědnostliability - válečný zajatecprisoner of war - armenská otázkaArmenian question - kurdská otázkaKurdistan question - palestinská otázkaPalestinian question - sjednocení Německaunification of Germany - mezinárodní právní odpovědnostinternational responsibility - Konference o odzbrojení v EvropěCDE - euroraketyEuro-missile - kontrola zbrojeníarms control - ministerská odpovědnostministerial responsibility - dohoda STARTSTART agreement - dohoda ABMABM Agreement - oblast mírupeace zone - zdravotní pojištěníhealth insurance - trestní odpovědnostcriminal liability - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v EvropěOSCE - dlouhodobá nezaměstnanostlong-term unemployment - opětovné zapojení do pracovního procesureintegration into working life - politická odpovědnostpolitical responsibility - boj proti nezaměstnanostifight against unemployment - plánování pracovních silmanpower planning - sdílení pracovních místjob sharing - státní občannational - skončení pracovního poměrutermination of employment - změna zaměstnáníchange of job - místní iniciativa v zaměstnanostilocal employment initiative - neplacená práceunpaid work - občan SpolečenstvíCommunity national - pracovní poměr na dobu určitoutemporary employment - živočišné zdrojeanimal resources - práce mládežeyouth employment - práce ženfemale work - mořské zdrojeresources of the sea - doplnění kvalifikaceupdating of skills - ekonomické zdrojeeconomic resources - zaškolovánítraineeship - vodní zdrojewater resources - půdní zdrojesoil resources - statistika zaměstnanostiemployment statistics - zdroje energieenergy resources - pomocná sílaauxiliary worker - pracovník v zahraničíexpatriate worker - námořní pojištěnímarine insurance - podnikatelentrepreneur - ředitel podnikumanaging director - rybářské zdrojefishery resources - osoba samostatně výdělečně činnáself-employed person - nerostné zdrojemineral resources - státní svátekpublic holiday - práce v neděliSunday working - přírodní zdrojenatural resources - pracovní temporate of work - obnovitelné zdrojerenewable resources - práce na dálkuteleworking - zablokování mezdpay freeze - dodatečné zdrojeadditional resources - snížení mezdpay cut - naturální mzdafringe benefit - dietaallowances and expenses - rozpočtové zdrojebudgetary resources - jmenování pracovníkůappointment of staff - vlastní zdrojeown resources - jednací řádrules of procedure - zkušební dobaprobationary period - společné stravovánícatering - odborová právatrade union rights - práva odborůtrade union freedom - profesní etikaprofessional ethics - povinné pojištěnícompulsory insurance - kompenzace ztráty z vývozuexport refund - zainteresování pracovníkůprofit sharing - refundace dovozuimport refund - odborářské volbytrade union election - sociální partneřisocial partners - odborový svaz státních zaměstnancůunion of civil servants - profesní sdruženíprofessional association - odborový svaztrade union - refundace výrobyproduction refund - vývozní omezeníexport restriction - diplomatická službadiplomatic profession - dovozní omezeníimport restriction - komunikační profesecommunications profession - omezování soutěžerestriction on competition - administrativní personáladministrative personnel - zaměstnanci sekretariátusecretarial staff - obchodní omezenítrade restriction - informační profeseinformation profession - vědecký pracovníkscientific profession - technická profesetechnical profession - omezení svobodyrestriction of liberty - -čkapol, political leader, politician, politico - profese v pojišťovnictvíinsurance occupation - kvantitativní omezeníquantitative restriction - malý obchodníksmall retailer - zubní lékařdentist - lékařdoctor - veterinářveterinarian - lékárníkpharmacist - porodní asistentkamidwife - umělecká profeseartistic profession - soukromé pojištěníprivate insurance - průmyslová restrukturalizaceindustrial restructuring - literátliterary profession - provozní výsledekoperating result - prodejní personálsales staff - obchodní zástupcesales representative - hospodářský výsledek zemědělstvíagricultural performance - školní výsledkyschool results - informační inženýrstvíinformation technology profession - práce v cestovním ruchutourist profession - hotelová profesehotel profession - služby obyvatelstvuservice occupation - znovuzavedení celrestoration of customs duties - bankovní povoláníbanking profession - profesionální sportprofessional sport - tranzittransit - zaostávání ve školebackwardness at school - Evropský průmyslový prostorEuropean industrial area - průmyslová politika ESCommunity industrial policy - stažení z trhuwithdrawal from the market - řemeslohandicrafts - průmyslová malovýrobasmall industry - střední podnikmedium-sized industry - malá a střední průmyslová odvětvísmall and medium industries - důchodceretired person - rozmístění průmyslulocation of industry - průmyslová volná zónaindustrial free zone - předčasný důchodearly retirement - technologický areáltechnology park - výrobní přebytekproduction surplus - manipulace se zbožímhandling - státní pojištěnípublic insurance - přepracování palivafuel reprocessing - průmyslové zpracováníindustrial manufacturing - výrobní kvótyproduction quota - výrobní statistikaproduction statistics - odpovědnost výrobceproducer's liability - nová technologienew technology - vrcholná schůzkasummit meeting - čistá technologieclean technology - tradiční technologietraditional technology - technologický postuptechnological process - technické předpisy a normytechnical regulations - životnost výrobkuproduct life - vadný výrobekdefective product - schůzka ministrůministerial meeting - technická specifikacetechnical specification - evropská normaEuropean standard - mezinárodní normainternational standard - sladění noremharmonisation of standards - technický předpistechnical rule - mezinárodní schůzkainternational meeting - recyklovánírecycling technology - rozpočet na výzkumresearch budget - navýšení mezdpay rise - program EurekaEureka - výzkumný pracovníkresearch staff - komunitární politika pro výzkumCommunity research policy - vztahy mezi průmyslem a výzkumemindustry-research relations - dealerdealer - příjemincome - výzkumný ústavresearch body - obchodní značkabrand name - registrovaná obchodní známkaregistered trademark - průmyslové a užitné vzorydesigns and models - vedlejší příjmysupplementary income - právo na obchodní značkutrademark law - evropská značkaEuropean trademark - pokus na zvířatechexperiment on animals - pokus na lidechexperiment on humans - podnikový výzkumcompany research - základní výzkumbasic research - vojenský výzkummilitary research - univerzitní výzkumuniversity research - pojištění zákonné odpovědnostithird-party insurance - investiční příjeminvestment income - skupina 77Group of 77 - skupina ContadoraContadora Group - závislé územídependent territory - spotřebitelské hnutíconsumer movement - příjem zemědělcefarmers' income - náhrada výloh sekretariátusecretarial allowance - přeprava nebezpečného nákladutransport of dangerous goods - zemědělský příjemfarm income - pedagogická metodateaching method - příjem domácnostihousehold income - zdanitelný příjemtaxable income - národní důchodnational income - podmořské nerostné zdrojeunderwater mineral resources - nemzdové příjmyincome in addition to normal pay - moderní materiályadvanced materials - podlahové krytinyfloor coverings - supravodivá slitinasuperconducting alloy - kompozitní materiálycomposite materials - technická keramikatechnical ceramics - speciální polymerspecial polymer - amorfní materiálamorphous materials - ultrajemná částiceultra-fine particle - biohmotabiomaterials - slitina s tvarovou pamětíshape-memory alloy - změna ústavyconstitutional revision - dohoda ADNADN agreement - periferní jednotkaperipheral - rozvržení prázdninstaggering of holidays - novela zákonaamendment of a law - osobní počítačmicro-computer - politika cestovního ruchutourism policy - dopravní pojištěnítransport insurance - průmyslová revoluceindustrial revolution - Mezinárodní úřad práceInternational Labour Office - EcosocEcosoc - Vysoký komisariát OSN pro uprchlíkyUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Severní Porýní-VestfálskoNorth Rhine-Westphalia - Evropská exportní bankaEEB - Porýní-FalcRhineland-Palatinate - Rhone-AlpesRhône-Alpes - Evropská společnost pro atomovou energiiEAES - Evropská agentura pro jadernou energiiENEA - Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínekEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Evropský univerzitní institut ve FlorenciiEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - Evropská unie pro rozhlasové vysíláníEBU - bohatstvíwealth - Západoafrická ekonomická a měnová unieWAEMU - životní pojištěnílife assurance - skočeccastor bean - Asijské rozvojové centrumADC - RingkoebimgRingkoebing - Středoamerický společný trhCACM - pojistné rizikoinsured risk - Výbor rozvojové pomociDAC - zdravotní rizikohealth risk - jaderná politikanuclear policy - rýžerice - ropná politikapetroleum policy - skladování uhlovodíkůstorage of hydrocarbons - vyřazování elektráren z provozudecommissioning of power stations - agroenergieagro-energy - energetický průmyslenergy industry - gazoholgasohol - motorový líhmotor spirit - robotikarobotics - nositel energieenergy-generating product - uhelný průmyslcoal industry - robotizacerobotisation - politika těžby uhlícoalmining policy - zpracování uhlícoal processing - ložiska rudore deposit - společenská rolesocial role - důlní provozmining operation - důlní produkcemining production - důchodové pojištěnípension scheme - RoskildeRoskilde - těžba rudmining of ore - rudní surovinymetallic ore - bauxitbauxite - bituminózní materiálybituminous materials - zeminy a kámenearths and stones - sůlsalt - ložiskobearing - fosfátyphosphate - potašpotash - RumunskoRomania, Roumania, Rumania - ropný výzkumpetroleum exploration - těžba ropyextraction of oil - pobřežní ropná zařízeníoffshore structure - produkce ropypetroleum production - butanbutane - parafínalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - surová ropacrude oil - benzínpetrol - dieslová naftadiesel fuel - topný olejfuel oil - Spojené královstvíUnited Kingdom - propanpropane gas - letecký benzínaviation fuel - bezolovnatý benzínlead-free petrol - zámořské země a území Spojeného královstvíUnited Kingdom OCT - šelfová ropaoffshore oil - regiony Spojeného královstvíregions of the United Kingdom - elektrárnapower plant - elektrárenský průmyslelectrical industry - RwandaRwanda - umísťování elektrárensiting of power stations - hydroelektrické zařízeníhydroelectric development - SabaSaba - chladící systém reaktorureactor cooling system - jaderná chemienuclear chemistry - astronomieastronomy - SabahSabah - ozářené palivoirradiated fuel - sacharózasucrose - biologický procesbioprocess - bioprůmyslbio-industry - biotechnologiebiotechnology - chemické specialityspecial chemicals - Západní SaharaWestern Sahara - tažené výrobkynon-flat product - válcované výrobkyflat product - plechsheet - profilsection - SahelSahel - fóliethin sheet - sádlolard - zpracování chemických surovinraw chemical industry - chemický prvek, prvekchemical element, element - chemická sloučenina, sloučeninachemical compound, compound - nátěrové hmotypaints and varnishes - Svatý EustachSaint Eustatius - lékmedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Svatý MartinSaint Martin - výrobek organické chemieorganic chemical - průmysl pesticidůpesticides industry - metalurgický průmyslmetallurgical industry - mezipodniková dohodainter-company agreement - AsturiePrincipality of Asturias - Saint Pierre a MiquelonSaint Pierre and Miquelon - hutnický výrobekiron and steel product - kovový spojovací materiálbolt and screw industry - nožířstvítinplate and cutlery industry - železářské zbožíironmongery - výrobky ze železairon product - povrchová úprava kovůmetal coating - Svatá HelenaSaint Helena - hutnické strojní zařízeníiron and steel-working machinery - speciální ocelispecial steels - Svatá LucieSaint Lucia - antimonantimony - beryliumberyllium - kadmiumcadmium - ferroslitinaferro-alloy - tantaltantalum - zabavení věciseizure of goods - výroba jízdních kol a motocyklůcycle and motorcycle industry - výroba nástrojůtool industry - vědecký přístrojscientific apparatus - mzdapay - prostředky zdravotnické technikymedical and surgical instruments - úkolová mzdapiece work pay - chladicí zařízenícold store - hodinová mzdahourly wage - průmyslový robotindustrial robot - odměna za práci domawages for housework - minimální mzdaminimum pay - čerpadlopump - Mezinárodní asociace pro leteckou dopravuIATA - zaměstnanecwage earner - audiovizuální technikaaudio-visual equipment - reprodukční zvuková soustavasound reproduction equipment - Šalamounovy ostrovySolomon Islands - Nezávislý stát SamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektrický kabelelectric cable - telekomunikační technikatelecommunications equipment - elektrický spotřebič pro domácnosthousehold electrical appliance - správní postihadministrative penalty - elektrické stroje pro průmyslindustrial electric machinery - elektrické strojeelectric machinery - elektromagnetická zařízeníelectro-magnetic equipment - sankce SpolečenstvíCommunity sanction - videodiskvideo disc - videokazetavideo cassette - nahrávací médiumrecording medium - hospodářské sankceeconomic sanctions - zvukový nosičrecord - optický nosičoptical medium - nahrávkarecording - zářičapparatus based on the use of rays - bezdrátová telekomunikaceradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - trestní sankcepenalty - stavebnictvíbuilding industry - výroba staveních dílcůprefabrication - omítkybuilding slab - velké stavbylarge-scale construction - lepenkapaperboard - aglomerované dřevobonded wood - zdraví veřejnostipublic health - výroba galanterního zboží a rukavicfancy leather goods and glove-making industry - kožišiny a jejich zpracováníhides and furskins industry - Svatý Tomáš a Princův ostrovSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - galanteriehaberdashery - SardinieSardinia - syntetické vláknoman-made fibre - přírodní vláknonatural fibre - různá průmyslová odvětvímiscellaneous industries - soukromá společnost s ručením omezenýmprivate limited company - bižuterie a zlatnické výrobkyjewellery and goldsmith's articles - pohankabuckwheat - sociální právasocial rights - politická právapolitical rights - ekonomická právaeconomic rights - Charta lidských právcharter on human rights - SárskoSaarland - ateismusatheism - družicesatellite - svoboda pohybufreedom of movement - uspokojení z prácejob satisfaction - antidiskriminační politikaanti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnická diskriminaceethnic discrimination - sexuální svobodasexual freedom - xenofobiexenophobia - rovnost mezi muži a ženamiequality between men and women - akademické svobodyacademic freedom - právo na rozvojright to development - práva dítětechildren's rights - kruté a ponižující zacházenícruel and degrading treatment - Šlesvicko-HolštýnskoSchleswig-Holstein - ochrana dítětechild protection - trestný čin proti lidskosticrime against humanity - retroaktivita zákonaretroactivity of a law - srovnávací právocomparative law - správní vědaadministrative science - právní předpisy místní správylocal legislation - informační vědainformation science - občanskoprávní odpovědnostcivil liability - závazková odpovědnostcontractual liability - vědy o chováníbehavioural sciences - vlastnictvíownership - atlasatlas - pedologiesoil science - privatizaceprivatisation - ekonomieeconomics - dědictvíinheritance - právní vědalegal science - dědické právolaw of succession - časově vymezené spoluvlastnictvítime-sharing - služebnosteasement - využití právenjoyment of rights - trvalý pobytlegal domicile - přírodní vědylife sciences - solventnostfinancial solvency - trestný čin proti osobámcrime against individuals - trestný čin proti majetkucrime against property - omezování osobní svobodyillegal restraint - fyzikální vědyphysical sciences - politologiepolitical science - celní deliktycustoms fraud - aplikované vědyapplied sciences - pomluvadefamation - daňový trestný čintax offence - vědy o Zemiearth sciences - odnětí svobodyimprisonment - vězeňské právolaw relating to prisons - vězeňprisoner - humanitní vědysocial sciences - alternativní trestalternative sentence - podmínečné propuštěníconditional discharge - propadnutí věcíconfiscation of property - zmírnění trestureduction of sentence - přeřazení odsouzenéhotransfer of prisoners - vězeňský režimprison system - vězeňská správaprison administration - politické rozštěpenípolitical split - promlčenílimitation of legal proceedings - výslechlegal hearing - atmosféraatmosphere - školní vzděláváníschooling - právní pomoclegal aid - zadrženíarrest - soudní dokazováníjudicial inquiry - prohlídkasearch - vazbadetention before trial - právo na obhajoburights of the defence - dvoukolové hlasovánídouble-ballot voting system - jednokolové hlasovánísingle-ballot system - hlasování en bloclist voting system - žaloba pro určení odpovědnostiEC action to establish liability - žaloba zaměstnance institucí ESaction by staff - žádost o rozhodnutí o předběžné otázcereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - většinové hlasovánímajority voting system - hlasování o každém kandidátovi zvlášťuninominal voting system - obchodní soudcommercial court - parlamentní zasedáníparliamentary sitting - arbitrážní soudcourt of arbitration - mezinárodní soudinternational court - finanční soudfiscal court - suchodrought - právní poradcelegal adviser - laický soudcelay magistrate - mořská oblastmaritime area - trestné činy proti bezpečnosti státuthreat to national security - bankovní tajemstvíbanking secrecy - námořní policiemaritime surveillance - svoboda volného mořefreedom of the seas - průmyslové tajemstvíindustrial secret - kosmický prostorextra-atmospheric space - vlastnické právo v kosmuspace property right - služební tajemstvíprofessional secret - využívání kosmického prostoruuse of outer space - sekretariát OSNUN Secretariat - cizí státní občanforeign national - povolení k pobyturesidence permit - vstup cizincůadmission of aliens - ekonomický sektoreconomic sector - smíšené manželstvímixed marriage - primární sektorprimary sector - mezinárodní-vnitrostátní právointernational law - national law - mezinárodní hospodářské právointernational economic law - správní odpovědnostadministrative responsibility - hospodářské právo veřejnépublic economic law - kvartérní sektorquaternary sector - rozhodnutí KomiseEC Decision - směrnice KomiseEC Directive - sekundární sektorsecondary sector - právní řád ESCommunity legal system - druhotná legislativasecondary legislation - směrnice EuratomEAEC Directive - doporučení ESEC recommendation - terciární sfératertiary sector - nařízení KomiseEC Regulation - implementující nařízeníimplementing Regulation - stanovisko EuratomEAEC opinion - bezpečnost dodávkysecurity of supply - stanovisko ESUOECSC opinion - stanovisko Soudního dvora ESopinion of the EC Court of Justice - sladění sociálních zabezpečenísocial-security harmonisation - ochrana pracovních příležitostíjob security - vnější příslušnost ECEC external competence - protokol ESEC Protocol - smlouva o slučováníMerger Treaty - bezpečnost dopravytransport safety - Jednotný evropský aktSingle European Act - smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímEC Accession Treaty - bezpečnost výrobkuproduct safety - společný podnik EuratomEAEC Joint Undertaking - komise ESEC Commission - bezpečnost při prácioccupational safety - vnější vztahy Evropské unieEU relations - Rada ministrů ACP - ESACP-EC Council of Ministers - jaderná bezpečnostnuclear safety - soudci Soudního dvora ESmember of the EC Court of Justice - člen komise ESEuropean Commissioner - veřejná bezpečnostpublic safety - Evropské sdružení pro spolupráciEAC - bezpečnost silničního provozuroad safety - smlouva o přidružení k ESEC association agreement - Úmluva mezi ES a ACPACP-EC Convention - sociální zabezpečenísocial security - Výbor velvyslanců ACP - ESACP-EC Committee of Ambassadors - Společný výbor ACP - ESACP-EC Joint Committee - úmluva z Lomé IIIthird Lomé Convention - systém EURESEURES - Evropský rozvojový fondEDF - Evropský sociální fondESF - rozšiřování Evropské unieenlargement of the Union - přidělování bytůhousing allocation - žitorye - Evropská unieEuropean Union - dějiny evropského integračního procesuhistory of Europe - chemická sůlchemical salt - členství v Evropské uniiEuropean Union membership - Latinskoamerický hospodářský systémLAES - společný postojjoint position - společná akcejoint action - Smlouva o Evropské uniiTreaty on European Union - země LAESLAES countries - Evropská politická spolupráceEuropean political cooperation - výběrové řízení ESEC competition - výběr žákůselection of pupils - doplňkový obchodní mechanismussupplementary trade mechanism - předcházení ekologickým rizikůmrisk prevention - přírodní rizikonatural hazard - průmyslové ekologické rizikoindustrial hazard - hospodářský liberalismuseconomic liberalism - clacustoms duties - celní kontrolacustoms inspection - cla podle CCTCCT duties - osivoseed - váhy a míryweights and measures - konzervovaný výrobekpreserved product - polokovsemi-metal - ozařování potravinirradiation - životní minimumsubsistence level income - osobní zbraňpersonal weapon - obilní šrotmeal - mecenášstvípatronage - konkurz do státní správyadministrative competition - veřejné slyšenípublic hearing - SenegalSenegal - oddělení pravomocíseparation of powers - psychoanalýzapsychoanalysis - hedvábnictvísericulture - obrazové uměnívisual arts - kulturní pluralismuscultural pluralism - zvyky a tradicecustoms and traditions - službyservice - stavební památkyarchitectural heritage - církevchurch - hymnaanthem - vlajkaflag - poprodejní servisafter-sales service - literární a umělecké vlastnictvíliterary and artistic property - civilní službaalternative service - aerodynamikaaerodynamics - termodynamikathermodynamics - fyzika plasmyplasma physics - laserová fyzikalaser physics - genetické inženýrstvígenetic engineering - malířstvípainting - zprostředkovatelna práceemployment service - podmíněné propuštěnírelease on licence - navýšení kapitálucapital increase - zdravotnická službahealth service - zemědělská situaceagricultural situation - poštovní finanční službypost office financial services - vyhlášení zákonapromulgation of a law - finanční příjem členů parlamentufinancial interests of members - arabsko-africká spolupráceArab-African cooperation - bezplatné službyfree service - evropsko-arabská spolupráceEuro-Arab cooperation - delegace Komise ESCommission Delegation - kontrola SpolečenstvíCommunity control - princip spolufinancováníprinciple of additionality - základní vojenská službanational service - okrajové územíperipheral region - ostrovní regionisland region - doložka nejvyšších výhodmost-favoured nation - placené službypayable service - vedlejší rozpočetsubsidiary budget - poštovní službapostal service - vícejazyčný slovníkmultilingual dictionary - slovník zkratekdictionary of abbreviations - veřejná službapublic service - encyklopedieencyclopaedia - tezaurusthesaurus - periodikumperiodical publication - tajná službasecret service - odpad z domácnostídomestic waste - monokulturní hospodářstvísingle-crop farming - sociální službysocial services - novinynewspaper - sezamsesame - zvýšení cenprice increase - schůze parlamentuparliamentary session - SeychelySeychelles - Mezinárodní finanční sdruženíIFC - univerzitauniversity - přeprava zvířattransport of animals - asociační hnutíassociative movement - ŠardžáSharjah - SicílieSicily - ubytování vojskstationing of forces - parlamentní křesloparliamentary seat - centrála, hejtmanství, ředitelství, stan, ústředí, ústředí firmycentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - volné křeslovacant seat - AustrálieAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - dopravní značkytraffic signs - krmiva pro domácí zvířatapet food - SingapurSingapore - kyselý déšťacid rain - pojistný nárokinsurance claim - městský architekttown-planning profession - dokumentační nástrojdocumentary tool - netkaná textilienon-woven fabric - sirupsyrup - ostrovy Egejského mořeAegean Islands - Kanárské ostrovyCanary Islands - sisalsisal - předsednictvo EPBureau of the EP - předsedaPresident - seizmologieseismology - místopředsedaVice-President - generální sekretářSecretary General - činnost základních institucíinstitutional activity - sídlo instituceseat of Community institution - reforma základních institucíinstitutional reform - pravomoc institucecompetence of the institution - situace ESEC situation - rodinný stavmarital status - kosmická politikaspace policy - soběstačnostself-supply - finanční situacefinancial situation - socialismussocialism - organizaceorganisation - veřejná společnost s ručením omezenýmpublic limited company - občanskoprávní sdruženícivil-law association - profesní obchodní společnostprofessional partnership - komerční firmafirm governed by commercial law - společnost se smíšeným vlastnictvímmixed-ownership company - investiční společnostinvestment company - akciová společnostcompany with share capital - autobusbus - spotřební společnostconsumer society - veřejná obchodní společnostpartnership - komanditní společnostlimited partnership - tiché společenstvíundisclosed partnership - evropská společnostEuropean company - mateřská společnostparent company - nezisková organizacenon-profit organisation - sociologiesociology - Jižní JutskoSouth Jutland - hedvábísilk - vlastní spotřebaown consumption - péče o postižené osobycare of the disabled - sojový bobsoya bean - rozpouštědlosolvent - SomálskoSomalia - namátkový výzkumsample survey - průzkum veřejného míněníopinion poll - čiroksorghum - sebeurčeníself-determination - SúdánSudan - sírasulphur - soutěžní řízenítendering - informační zdrojsource of information - zdroj pomocisource of aid - prameny právasource of law - nedostatečný rozvojunderdevelopment - vedlejší produktby-product - zemědělský vedlejší produktagricultural by-product - samofinancováníself-financing - vedlejší mléčný výrobekmilk by-product - vedlejší produkty z výroby kovůmetal by-product - deklasovaná třídasub-proletariat - podvýživaundernourishment - nedostatečné osídleníunderpopulation - subdodávkasub-contracting - samospráva pracovníkůself-management - živitel rodinybreadwinner - cenová podporaprice support - podpora zemědělských cenfarm price support - měnová podporamonetary support - suverenita státunational sovereignty - specializace výrobyproduct specialisation - specializace obchoduspecialisation of trade - rozpočtová specifikacebudgetary specification - dobrovolné omezenívoluntary restraint - spekulace s nemovitostmibuilding speculation - SporadySporades - sportsport - Srí LankaSri Lanka - Systém pro stabilizaci exportních výnosůStabex - cenová stabilitaprice stability - stabilizace příjmůincome stabilisation - stabilizace hospodářstvíeconomic stabilisation - stájový chovindoor livestock farming - mezioborová dohodainter-professional agreement - automatizaceautomation - hospodářská stagnaceeconomic stagnation - pokusný podnikexperimental farm - statistikastatistics - zemědělská statistikaagricultural statistics - statistika ESCommunity statistics - demografická statistikapopulation statistics - rybářská statistikafishing statistics - automobilmotor car - hospodářská statistikaeconomic statistics - finanční statistikafinancial statistics - statistika průmysluindustrial statistics - mezinárodní statistikainternational statistics - národní statistikanational statistics - oficiální statistikaofficial statistics - regionální statistikaregional statistics - status Berlínastatus of Berlin - status Jeruzalémastatus of Jerusalem - statut úředníkaregulations for civil servants - územní samosprávaautonomy - statut zaměstnancestaff regulations - právní postavenílegal status - politický statuspolitical status - profesní statusoccupational status - společenský statussocial status - sterilizacesterilisation - daňový podněttax incentive - zásobystock - komunitární zásobyCommunity stock - finanční autonomiefinancial autonomy - ekonomická rezervaeconomic contingency stock - intervenční zásobaintervention stock - přebytečné zásobysurplus stock - minimální zásobaminimum stock - světové zásobyworld stock - soukromý skladprivate stock - veřejný skladpublic stock - vyrovnávací zásobybuffer stock - skladovánístorage - skladování zbranístockpiling of weapons - ukládání energieenergy storage - skladování potravinstorage of food - ukládání dokumentůdocument storage - Velká KodaňGreater Copenhagen - StorstroemStorstroem - zemědělská strukturaagricultural structure - struktura zaměstnanostiemployment structure - struktura podnikucompany structure - schválení rozpočtubudget authorisation - hospodářská strukturaeconomic structure - průmyslová strukturaindustrial structures - institucionální strukturainstitutional structure - společenská strukturasocial structure - omamná látkanarcotic - karcinogenní látkacarcinogenic substance - nebezpečná látkadangerous substance - schválení restriktivních praktikrestrictive-practice authorisation - vývozní dotaceexport subsidy - náhražka potravinfood substitute - převod faremtransfer of farms - pobočkabranch - cukrsugar - bílý cukrwhite sugar - surový cukrraw sugar - řepný cukrbeet sugar - povolení k přepravětransport authorisation - třtinový cukrcane sugar - ŠvédskoSweden - platné hlasyvotes cast - všeobecné volební právouniversal suffrage - sebevraždasuicide - ŠvýcarskoSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - zemědělsky využívaná půdautilised agricultural area - náhradníkalternate - cenová přirážkaadditional duty - informační médiuminformation medium - magnetický nosičmagnetic medium - zrušení pracovních místjob cuts - zrušení celabolition of customs duties - supranacionalitasupranationality - přečerpávání zdrojůover-exploitation of resources - zalesněná plochawooded area - obhospodařovaná výměraarea of holding - travní porostgrassland - základní výměramain acreage - hluboké zmrazovánídeep-freezing - množivý reaktorbreeder reactor - SurinamSurinam - přelidněníoverpopulation - měnová dohodamonetary agreement - dálnicemotorway - nadvýrobaover-production - dohled nad trhemmarket supervision - pozastavení pomocisuspension of aid - odklad výkonu trestususpension of sentence - dočasné zrušení clasuspension of customs duties - SvazijskoSwaziland - pěstování lesůsilviculture - RakouskoAustria - SýrieSyria - SysminSysmin - bankovní systémbanking system - školský systémeducational system - systém hospodařenífarming system - informační systéminformation system - informační systém pro potřeby řízenímanagement information system - komunikační systémcommunications systems - účetní systémaccounting system - pěstební systémcultivation system - AuvergneAuvergne - systém OSNUnited Nations system - informační službainformation service - volební systémelectoral system - evropský volební systémEuropean electoral system - evropský účetní systémEuropean accounting system - Evropský měnový systémEuropean Monetary System - mezinárodní měnový systéminternational monetary system - jednotný účetní systémstandardised accounting system - tabáktobacco - kouřenísmoking - TaiwanTaiwan - TanzanieTanzania - kobereccarpet - letecký tarifair freight rate - dopravní tariftransportation tariff - celní sazebníkcustoms tariff - společný celní sazebníkcommon customs tariff - železniční tarifrailway tariff - zálohaadvance - poštovní sazbapostal charges - preferenční celní sazbytariff preference - osobní tarifpassenger tariff - tarifikace infrastrukturycharges for use of infrastructure - býkbull - míra soběstačnostiself-sufficiency rate - směnný kurzexchange rate - předběžný návrh rozpočtupreliminary draft budget - sazba DPHVAT rate - pohyblivý kurzfloating rate - centrální sazbacentral rate - reprezentativní kursrepresentative rate - TawalTawal - určování maximálních cen státemassessment of prices - poplatek z počtu nápravaxle tax - vývozní daňexport tax - dovozní daňimport tax - kolkovnéstamp duty - vyrovnávací dávkacountervailing charge - dávka se stejným účinkemcharge having equivalent effect - spoluzodpovědnost výrobceproducer co-responsibility - transitní poplatektransit charge - živnostenská daňbusiness tax - daň z pohonných hmotfuel tax - civilní letectvícivil aviation - daň z motorových vozidelvehicle tax - ČadChad - ČeskoslovenskoCzechoslovakia - pěstební metodycultivation techniques - technika řízenímanagement techniques - vybavenost stavebbuilding services - technologietechnology - potravinářská technologiefood technology - vojenský letounmilitary aircraft - technologie materiálůmaterials technology - jemná technologiesoft technology - energetická technologieenergy technology - kombinovaná technologieintermediate technology - jaderná technologienuclear technology - technologie ropyoil technology - telekomunikacetelecommunications - telefaxfacsimile - dálkový průzkumremote sensing - chov drůbežepoultry farming - kabelová televizecable distribution - telegraftelegraph - telematikatelematics - telefon, telefonní přístrojphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - výslech svědkaevidence - doba odpočinkurest period - politické zaměřenípolitical tendency - Evropská měnová úmluvaEuropean Monetary Agreement - letadlo, letounaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - psychické vypětímental stress - směnné relaceterms of trade - terminologieterminology - stavební pozemekbuilding plot - průmyslový pozemekindustrial plot - opuštěná půdaabandoned land - zemědělská půdaagricultural land - půda ve vlastnictví státuState-owned land - trvale neobdělávaná půdauncultivated land - orná půdaarable land - stanoviskoopinion - zúrodněná půdareclaimed land - zámořské teritoriumoverseas territory - terorismusterrorism - ThajskoThailand - čajtea - léčbatherapeutics - kandidátská prácethesis - stanovisko ESEC opinion - ThessalieThessaly - Západní TrácieWestern Thrace - TimorTimor - Východní TimorEast Timor - titantitanium - převoditelný cenný papírnegotiable instrument - jízdenkaticket - TogoTogo - TongaTonga - mučenítorture - ToskánskoTuscany - rašelinapeat - masová turistikamass tourism - slunečnicesunflower - stanovisko EPEP opinion - toxikologietoxicology - drogová závislostdrug addiction - traktorytractor - Zákon o rozšíření obchoduTrade Expansion Act - překladtranslation - smlouva ESEC Treaty - smlouva ESUOECSC Treaty - smlouva o Evropském hospodářském společenstvíEEC Treaty - smlouva ESAEEAEC Treaty - země Varšavské smlouvyWarsaw Pact countries - dojicí strojemilking machine - úprava vodywater treatment - zpracování informacíinformation processing - editace textůword processing - zpracování datdataprocessing - zpracování rudore processing - ochrana zdraví rostlinplant health treatment - finanční transakcefinancial transaction - přemístění podnikutransfer of businesses - kapitálový převodcapital transfer - převod práva na důchodtransfer of pension rights - přesun obyvatelstvatransfer of population - transfer technologietechnology transfer - ovesoats - zpracování potravinfood processing - tranzit uvnitř SpolečenstvíCommunity transit - celní tranzitcustoms transit - transliteracetransliteration - přenos datdata transmission - převod vlastnictvítransfer of property - potratabortion - letecká dopravaair transport - kombinovaná dopravacombined transport - přeprava energieenergy transport - přeprava do vnitrozemíhinterland transport - nákladní dopravacarriage of goods - povrchová dopravasurface transport - osobní dopravacarriage of passengers - hromadná dopravapublic transport - nelegální potratillegal abortion - železniční dopravarail transport - doprava po plavební cestěinland waterway transport - individuální dopravaprivate means of transport - mezikontinentální dopravaintercontinental transport - vnitrostátní dopravainland transport - mezinárodní dopravainternational transport - mezinárodní silniční dopravainternational road transport - doprava uvnitř Společenstvíintra-Community transport - námořní dopravamaritime transport - Abú ZabíAbu Dhabi - dohoda o vláknechmultifibre agreement - terapeutický potrattherapeutic abortion - národní dopravanational transport - kabelová přepravacable transport - doprava potrubímpipeline transport - nájemní dopravacarriage for hire or reward - vnitropodniková dopravaown-account transport - veřejná dopravameans of public conveyance - regionální dopravaregional transport - silniční dopravaroad transport - doprava žákůschool transport - poloveřejná dopravasemi-public transport - doprava pod celním dohledemtransport under customs control - podzemní přepravaunderground transport - příměstská dopravasuburban transport - pozemní dopravaland transport - přeshraniční dopravatransfrontier transport - městská dopravaurban transport - dopravcecarrier - prácework - práce domahome working - dusíknitrogen - práce u pásuassembly line work - plný pracovní úvazekfull-time employment - částečný pracovní úvazekpart-time employment - práce na černomoonlighting - pracovní skupinateam work - práce v nocinight work - práce dětíchild labour - práce na směnyshift work - školní práceschoolwork - starší pracovníkolder worker - nelegální pracovníkclandestine worker - pracovník ze SpolečenstvíCommunity worker - přeshraniční pracovníkfrontier worker - zdravotně postižený pracovníkworker with disabilities - Bádensko-WürtemberskoBaden-Württemberg - manuální pracovníkmanual worker - migrující pracovníkmigrant worker - sezónní pracovníkseasonal worker - sociální pracovníksocial worker - veřejné stavitelstvípublic works - jetelclover - BahamyBahamas - Tridentsko-Horní AdižeTrentino-Alto Adige - státní pokladnaTreasury - Trinidad a TobagoTrinidad and Tobago - tritikaletriticale - BahrajnBahrain - výměnný obchodbarter - trusttrust - potrubí, roura, trouba, trubka, tubaconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - tuberkulóza zvířatanimal tuberculosis - wolframtungsten - TuniskoTunisia - turbínaturbine - TureckoTurkey - poručenstvíguardianship - bobulové ovocesoft fruit - TuvaluTuvalu - potrubípiping - daň z přidané hodnotyVAT - Unie středoafrických státůCAEEU - země CAEEUCAEEU countries - Belgicko-lucemburská hospodářská unieBLEU - Hospodářská a celní unie EvropyEECU - země Západoevropské unieWEU countries - Mezinárodní telekomunikační unieITU - Umm al KuvajnUmm Al Qaiwain - jednomyslné hlasováníunanimity - Centrum OSN pro regionální rozvojUNCRD - UnescoUnesco - národní sjednocenínational unification - Západoevropská unieWEU - pronájemlease - Unie afrických státůUAS - celní uniecustoms union - hospodářská unieeconomic union - Hospodářská a měnová unieEconomic and Monetary Union - Evropská platební unieEuropean Payments Union - Meziparlamentní unieInterparliamentary Union - preferenční dohodapreferential agreement - obchodní pronájembusiness lease - země WAEMUWAEMU countries - měnová uniemonetary union - Svaz pro mezinárodní navigaci RýnaUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - dobytčí jednotkalivestock unit - pachtovní smlouvafarm lease - Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkůmUNRWA - Parlamentní unie pro Asii a PacifikAPPU - Světová poštovní unieUPU - uranuranium - urbanizaceurbanisation - urbanismustown planning - Svaz sovětských socialistických republikUSSR - UruguayUruguay - cestující veřejnosttransport user - snížení cenprice reduction - závod na klíčturnkey factory - ususfructususufruct - uživatel informacíinformation user - použití pomociuse of aid - využití vodyuse of water - využití energieenergy use - zemědělské využívání půdyland use - mírové využití energiepeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - obchodní bilancetrade balance - dovolenáholiday - vakcínavaccine - očkovánívaccination - krávacow - kojná krávasuckler cow - dojnicedairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - přidaná hodnotaadded value - tržní kapitalizacemarket capitalisation - hodnota obchoduvalue of trade - pasivní platební bilancebalance-of-payments deficit - celní hodnotacustoms valuation - cenné papírysecurities - vanadvanadium - VanuatuVanuatu - VatikánVatican - telecalf - vozidlovehicle - vznášedloair-cushion vehicle - jednostopé vozidlotwo-wheeled vehicle - motorové vozidlomotor vehicle - zemědělský vůzagricultural vehicle - elektrický vůzelectric vehicle - kolejové vozidlovehicle on rails - užitkové vozidlocommercial vehicle - VejleVejle - BenátskoVeneto - neviditelná obchodní bilanceinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - prodejsale - prodej na úvěrcredit sale - podomní obchoddoor-to-door selling - maloobchodní prodejretail selling - prodej se slevoudiscount sale - aukční prodejauction sale - přímý prodejdirect selling - velkoobchodní prodejwholesale selling - platební bilancebalance of payments - bezcelní prodejduty-free sale - zásilkový obchoddistance selling - ovocný sadorchard - auditauditing - skloglass - Vest for StorebaeltWest of the Great Belt - Západní ZealandWest Zealand - BaliBali - oděvclothing - masomeat - hovězí masobeef - kozí masogoatmeat - koňské masohorsemeat - buvolí masobuffalo meat - telecí masoveal - drůbeží masopoultrymeat - vykostěné masoboned meat - čerstvé masofresh meat - Balkán, Balkánský poloostrovBalkan Peninsula, Balkans - skopové masosheepmeat - vepřové masopigmeat - ViborgViborg - místopředseda parlamentuDeputy Speaker of Parliament - oběťvictim - civilní oběťcivilian victim - válečná oběťwar victim - vysílaný videotextbroadcast videography - interaktivní videotexinteractive videotex - vstup do zaměstnáníintegration into employment - balotážsecond ballot - společenská činnostcollective activities - předmět podnikáníbusiness activity - politický životpolitics - školní životschool life - společenský životsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vinicevineyard - městotown - střední městomedium-sized town - nové městonew town - satelitní městosatellite town - vínowine - aromatizované vínoflavoured wine - bílé vínowhite wine - místní vínolocal wine - výběrové vínowine of superior quality - stolní vínotable wine - lahvové vínobottled wine - alkoholizované vínofortified wine - pásovinastrip - šumivé vínosparkling wine - růžové vínorosé wine - červené vínored wine - nešumivé vínostill wine - vinné kvašenívinification - sexuálně motivované násilísexual violence - násilíviolence - násilí státugovernment violence - politické násilípolitical violence - převod úvěrucredit transfer - BangladéšBangladesh - vitamin - vinohradnictvíviticulture - vnitrozemská vodní cestainland waterway - mezinárodní vodní cestainternational waterway - magistrálaexpressway - bankabank - venkovská komunikacecountry road - městská komunikaceurban road - městské komunikaceroad services department - krádežtheft - drůbežpoultry - Africká rozvojová bankaAfrican Development Bank - jatečná drůbežslaughtered poultry - nosnicelaying poultry - živá drůbežlive poultry - objem obchodutrade volume - objem obchodůtrading volume - hlasovánívote - prázdný hlasovací lístekblank ballot paper - zemědělská bankaagricultural bank - zablokované hlasovánívote on a text as a whole - hlasování o zákonupassage of a bill - elektronické hlasováníelectronic voting - hlasování podle jmenroll-call vote - neplatné hlasováníinvalid ballot paper - povinné hlasovánícompulsory voting - anticipační hlasováníadvance voting - korespondenční hlasovánípostal vote - zastoupení při hlasováníproxy vote - hlasování parlamentuparliamentary vote - centrální bankacentral bank - preferenční hlasovánípreferential voting - veřejné hlasováníopen ballot - tajné hlasovánísecret ballot - cestatravel - organizovaná cestainclusive tour - skupinová cestagroup travel - vulkanologievolcanology - zemědělské poradenstvíagricultural advisory services - Wallis a FutunaWallis and Futuna - jogurtyoghourt - komerční bankacommercial bank - JemenYemen - bývalý Jižní Jemenformer South Yemen - Yorkshire a HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslávieYugoslavia - Demokratická republika KongoDemocratic Republic of Congo - ZambieZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinekzinc - družstevní bankacooperative bank - pásmo suchaarid zone - klimatické pásmoclimatic zone - obytná zónaresidential area - rybolovná plochacatch area - oblast volného obchodufree-trade area - rybolovná oblastfishing area - výlučná ekonomická zónaexclusive economic zone - rovníkové pásmoequatorial zone - svobodné pásmofree zone - dohoda SALTSALT Agreement - investiční bankainvestment bank - studené pásmofrigid zone - vlhké pásmohumid zone - měnová oblastcurrency area - pěší zónapedestrian zone - znečištěná oblastpolluted area - chráněné územíprotected area - oblast katastrofydisaster area - subtropické pásmosubtropical zone - předměstísuburban area - tarifní zónatariff zone - rozvojová bankadevelopment bank - mírné pásmotemperate zone - tropické pásmotropical zone - městská zónaurban area - zoologiezoology - pozemková bankaland bank - Světová bankaWorld Bank - lidová bankapeople's bank - soukromá bankaprivate bank - státní bankapublic bank - BarbadosBarbados - odvětvová dohodasectoral agreement - ceníkprice list - tyčbar - nízká mzdalow pay - databázedatabase - vojenská základnamilitary base - BasilicataBasilicata - Dolní NormandieLower Normandy - Dolní SaskoLower Saxony - Úřad technické pomociTAB - loďvessel - komoditní dohodacommodity agreement - rybářská loďfishing vessel - cisternová loďtanker - stavbabuilding - výletní plavidlopleasure craft - průmyslová budovaindustrial building - administrativní budovapublic building - BavorskoBavaria - celní dohodatariff agreement - výtvarná uměnífine arts - Evropská investiční bankaEIB - BelgieBelgium - belgické regionyregions and communities of Belgium - BelizeBelize - ziskprofit - přijímací zeměaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - země BeneluxuBenelux countries - BeninBenin - BerlínBerlin - BermudyBermuda - potravní potřebanutritional needs - nedostatek bytůhousing need - potřeba pracovních silmanpower needs - růst počtu obyvatelpopulation growth - požadavky na voduwater requirements - rostlinné krmivofodder - finanční požadavkyfinancial requirements - betonconcrete - krmná řepafodder beet - cukrová řepasugar beet - Evropský úřad svazů spotřebitelůBEUC - máslobutter - rostlinné máslovegetable butter - BhútánBhutan - zvýšení výrobyincrease in production - bibliografiebibliography - knihovnalibrary - knihovna pro děti a mládežchildren's library - národní knihovnanational library - veřejná knihovnapublic library - vědecká knihovnascientific library - univerzitní knihovnauniversity library - dvoukomorový systémbicameral system - Meziamerická rozvojová bankaIDB - akulturaceacculturation - nouzová kolonieslum - Mezinárodní úřad pro vzděláváníIBE - obecní půdacommon land - kulturní majetekcultural object - spotřební zbožíconsumer goods - zboží dlouhodobé spotřebydurable goods - zboží krátkodobé spotřebynon-durable goods - sociální blahobytsocial well-being - obžalovanýcharge - pivobeer - bilancebalance sheet - bilance dodáveksupply balance sheet - energetická bilanceenergy audit - sociální auditsocial audit - biochemiebiochemistry - biokonverzebioconversion - biologická rozložitelnostbiodegradability - bioenergiebioenergy - bioplynbiogas - životopisbiography - biologiebiology - biomasabiomass - biosférabiosphere - vláda dvou politických strantwo-party system - bipolarizacebipolarisation - MyanmarMyanmar - koupěpurchase - výrobna pečivabiscuit factory - bismutbismuth - pšenicewheat - pšenice tvrdádurum wheat - pšenice obecnácommon wheat - zmrazení cenprice freeze - vůlbeef animal - palivové dřívífuel wood - stavební dřevowood for construction - nákup na úvěrcredit purchase - zalesňováníafforestation - nápojebeverage - alkoholický nápojalcoholic beverage - nealkoholický nápojnon-alcoholic beverage - BolívieBolivia - pokladniční poukázkatreasury bill - BonaireBonaire - subvence na úhradu úrokůinterest-rate subsidy - pletené a háčkované zbožíknitted and crocheted goods - intervenční nákupyintervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikabotany, phytology - BotswanaBotswana - budhismusBuddhism - pekárnabakery - BurgundskoBurgundy - zbožová burzacommodities exchange - skotcattle - kyselinaacid - Brabantsko-flanderská provincieProvince of Flemish Brabant - Severní BrabantskoNorth Brabant - Brabantsko-valonská provincieProvince of Walloon Brabant - BrémyBremen - BrazílieBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretaňBrittany - patentpatent - evropský patentEuropean patent - Banka pro mezinárodní platbyBIS - anorganická kyselinainorganic acid - brombromine - brucelózabrucellosis - hluknoise - BrunejBrunei - rozpočetbudget - rozpočet SpolečenstvíCommunity budget - státní rozpočetnational budget - rozpočet na obranudefence budget - mimořádný rozpočetextraordinary budget - organická kyselinaorganic acid - rodinný rozpočethousehold budget - operativní rozpočet ESUOECSC operating budget - rozpočet na reklamuadvertising budget - opravný rozpočetamending budget - evropský sociální rozpočetEuropean social budget - doplňkový rozpočetsupplementary budget - začlenění do rozpočtuinclusion in the budget - BulharskoBulgaria - hlasovací lístekballot paper - ocelsteel - informační střediskoinformation centre - volební místnostpolling station - úřad parlamentubureau of parliament - užší vedení stranypolitical executive - správní formalityadministrative formalities - kancelářská automatizaceoffice automation - máselný olejbutter oil - stínový kabinetshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzoryAzores - pobřežní plavbamaritime cabotage - kakaococoa - katastr nemovitostíland register - vedoucí pracovníkexecutive - řídící pracovníkmanager - jazyková služba ESEC language service - Africké, karibské a tichomořské zeměACP countries - střední technický kádrmiddle management - hlavní vedení podnikusenior management - Rada vzájemné hospodářské pomociCMEA - země RVHPCMEA countries - kávacoffee - spořitelnasavings bank - hypoteční bankamortgage bank - KalábrieCalabria - kalkulacecosting - nabytí vlastnictvíacquisition of property - organizace školního rokuplanning of the school year - KamerunCameroon - marketingový rokmarketing year - volební kampaňelection campaign - KampánieCampania - kempcamping - KanadaCanada - Panamský průplavPanama Canal - osvojování vědomostílearning - rakovinacancer - kandidátcandidate - cukrová třtinasugar cane - Východoafrické společenstvíCAO - Republika Zeleného mysuCape Verde - získávání dokumentůdocument acquisition - způsobilost k právním úkonůmcapacity to exercise rights - nosnostcarrying capacity - způsobilost uzavřít smlouvucapacity to contract - způsobilost k právůmcapacity to have rights and obligations - vetoveto - konsultační proceduraconsultation procedure - ministerstvoministry - kvestortreasurer - místní poslaneclocally elected representative - samosprávná obecautonomous community - regionální orgány státní správyregional government - kolonialismuscolonialism - vědecká výměnascientific exchange - výrobní kapacitaproduction capacity - vojenské sankcemilitary sanctions - dobrovolník mezinárodní pomociinternational voluntary worker - otázka západního břehu JordánuWest Bank question - komunitární právo-národní právoCommunity law - national law - delegace EPEP delegation - stanovisko ESCESC opinion - evropská veřejná službaEuropean civil service - souhlasné stanovisko EPEP assent - Společné shromáždění ACP - ESACP-EC Joint Assembly - předseda EPPresident of the EP - místopředseda EPVice-President of the EP - kvestor EPQuaestor of the EP - rozsudek Soudního dvora ESjudgment of the EC Court - hnutí proti rozšiřování Evropyanti-European movement - strukturální fondyStructural Funds - pracovní soudlabour tribunal - skladovací kapacitastorage capacity - advokátbarrister - lítostrepentance - pobřežní vodycontiguous zone - policejní zadrženísurveillance - žaloba jednotlivé osobyappeals by private individuals - hospodářská situaceeconomic situation - výrobní faktorfactor of production - těžiště rozvojegrowth point - integrovaný program rozvojeintegrated development programme - Integrovaný program pro StředomoříIMP - obchod Sever-JihNorth-South trade - přepravní kapacitatransport capacity - spekulační prostředkyspeculative funds - financování z veřejných prostředkůpublic financing - harmonizace cenharmonisation of prices - kapitálový trhcapital market - rizikový kapitálventure capital - všeobecný rozpočet ESEC general budget - mateřský, mateřstvímaternity, motherhood - cena za kulturucultural prize - právní subjektivitalegal capacity - anglikánská církevAnglicanism - katolicismusCatholicism - pravoslavíOrthodoxy - protestantismusProtestantism - zábavní parkleisure park - gastronomický oborcatering profession - mafieMafia - bioetikabio-ethics - tajný spoleksecret society - regionální kulturaregional culture - AIDSAIDS - cena pozemkuprice of land - otevřená univerzitaopen university - rozpočet školstvíeducation budget - školní výměnaeducational exchange - EurydiceEurydice - uznání studiarecognition of studies - tiskový podnikpress undertaking - teletexTeletex - ochrana datdata protection - interaktivní síťinteractive network - filmová tvorbafilm production - programová produkceprogrammes industry - audiovizuální koprodukceaudio-visual co-production - audiovizuální programaudio-visual programme - audiovizuální produkceaudio-visual production - informační technologieinformation technology - televize s vysokou rozlišovací schopnostíhigh-definition television - videokomunikacevideo communications - audiovizuální politikaaudio-visual communications policy - audiovizuální pirátstvíaudio-visual piracy - evropský audiovizuální prostorEuropean audio-visual area - volný pohyb programůfree movement of programmes - komunikační sazbycommunications tariff - informační legislativalaw relating to information - právní informatikalegal data processing - downloadingdownloading - programovací jazykprogramming language - strojový překladmachine translation - soběstačnost v zásobování energiíself-sufficiency in energy - průmyslový kapitálindustrial capital - kooperační procedurycooperation procedure - přenos příslušnostitransfer of competence - budování podnikubusiness start-up - podnik služebservices company - zprostředkovatelna dočasné prácetemporary employment agency - práce s počítačemvideo display unit work - silniční kabotážroad cabotage - říční přepravawaterway transport - mořský průplavship canal - tunel pod kanálem La Manchecross-channel connection - vnitřní tarifnational tariff - mezinárodní tarifinternational tariff - silniční poplatekroad transport tariff - kosmická navigacespace navigation - správní opatřeníadministrative measure - akciový kapitálshare capital - ochrana lesaforest conservation - Tyrrhenské mořeTyrrhenian Sea - Jaderské mořeAdriatic Sea - Ligurské mořeLigurian Sea - Egejské mořeAegean Sea - Ionské mořeIonian Sea - boj proti hmyzufight against insects - restrukturalizace půdního fonduland restructuring - insekticidyinsecticide - regulace rybolovufishing regulations - rybářská inspekcefishing controls - hlavní městocapital city - víceletá zeleninaperennial vegetable - čerstvý výrobekfresh product - norma kvalityquality standard - bezpečnostní normasafety standard - technická normatechnical standard - Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumuCOST - výzkum a vývojresearch and development - kosmický výzkumspace research - vesmírná technologiespace technology - zahraniční kapitálforeign capital - syntetický kaučuksynthetic rubber - přírodní kaučuknatural rubber - výroba kolejových vozidelrailway industry - dřevěné uhlícharcoal - výroba luxusního zbožíluxury products industry - autonomní provincie BolzánoAutonomous Province of Bolzano - autonomní provincie TridentAutonomous Province of Trento - Evropská konference pro správu pošt a telekomunikacíCEPT - Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotikINCB - Habitat OSNUN Habitat - zaměstnanec ESEC servants - kozagoat - vedlejší úlovekby-catch - povolený úlovekauthorised catch - úlovek rybcatch of fish - rybolov podle druhůcatch by species - celkový úlovektotal catch - právní akt SpolečenstvíCommunity act - Karibská oblastCaribbean Islands - chemie uhlícoal by-products industry - uhlíkcarbon - motorové palivomotor fuel - jatečný trupcarcass - Společenství karibských státůCaricom - země CaricomCaricom countries - síť školdistribution of schools - kartelcartel - obchodní záležitostcommercial transaction - kartografiecartography - cash flowcash flow - trestní rejstříkcriminal record - katalogizacecataloguing - KatalánieCatalonia - katalogcatalogue - socio-profesní kategoriesocio-professional category - volební kauceelectoral deposit - konferenční sborníkconference proceedings - Centrum mezinárodního obchoduITC - Komise pro jižní PacifikSPC - ženskýadult female, dame, daughter of Eve, woman - mužman - Centrum pro průmyslový rozvojCID - země EUEU country - Evropská konference pro civilní letectvíECAC - Východoafrické hospodářské společenstvíCEAE - Západoafrické hospodářské společenstvíCEAO - ionizující zářeníionising radiation - sodíksodium - zpracování kovůmetalworking - vzácný plynrare gas - smrtdeath - transplantace orgánůorgan transplant - krevní transfúzeblood transfusion - kovový odpadmetal waste - komunitární osaCommunity trunk route - právo dozorucustody - výměna mladých a studentůyouth exchange scheme - elementární částicefundamental particle - atomatom - analytická chemieanalytical chemistry - spektrometriespectrometry - země CEAOCEAO countries - cytologiecytology - vápníkcalcium - lékařská diagnózamedical diagnosis - nukleární lékařstvínuclear medicine - lékařská prohlídkamedical examination - člen Účetního dvora ESmember of the EC Court of Auditors - bezpečnost budovbuilding safety - Evropská agentura pro životní prostředíEuropean Environment Agency - příručkaguide - evropský symbolEuropean symbol - oficiální jazykofficial language - mimopracovní úrazaccident in the home - program SpolečenstvíCommunity programme - tropický lestropical forest - osobní vlastnictvípersonal effects - úmluva z Lomé IVfourth Lomé Convention - škodlivý vliv elektromagnetického zářeníelectromagnetic interference - frekvenční pásmowaveband - žoldnéřmercenary - oslavacommemoration - družbatwinning - dopravní školenídriving instruction - dopováníperformance drugs - Evropská úmluva o ochraně lidských právEuropean Convention on Human Rights - Evropské společenství uhlí a oceliECSC - Soud prvního stupněEC Court of First Instance - podmínky pro odchod do důchoduretirement conditions - vnitřní hranice mezi státy EUinternal Community frontier - obytný přívěscamping vehicle - protidumpingové opatřeníanti-dumping measure - vliv informačních technologiíimpact of information technology - zprostředkování datdisclosure of information - vojenský zásahmilitary intervention - vývoz odpaduexport of waste - náhradní služba v rozvojové zemidevelopment worker - radiobiologieradiobiology - absence v práciabsenteeism - papežská listinapapal act - Hospodářské společenství států západní AfrikyECOWAS - Evropské centrum pro odborné školstvíCedefop - Evropské společenstvíEuropean Community - Evropské společenství pro atomovou energiiEAEC - svobodný stavunmarried person - celulózacellulose - Evropská konference ministrů dopravyECMT - cenzuracensorship - Středoafrická republikaCentral African Republic - jaderná elektrárnanuclear power station - soustřeďování informacícentralisation of information - CentreCentre - nákupní střediskoshopping centre - Společné výzkumné střediskoEAEC Joint Research Centre - výpočetní střediskocomputer centre - dokumentační střediskodocumentation centre - politický středpolitical centre - přímá datová službaon line data service - keramikaceramics - obilovinycereals - potravinářské obilovinyfood cereals - akcieshare - krmné obilovinyfodder cereals - obiloviny pro výrobu chlebacereals of bread-making quality - Evropská organizace pro jaderný výzkumCERN - Evropská organizace pro výzkum kosmického prostoruESRO - osvědčení o původucertificate of origin - potvrzení o pohybu zbožímovement certificate - zdravotní osvědčeníhealth certificate - Evropská konfederace odborových svazůETUC - žalobalegal action - zánik společnosticessation of trading - ukončení zemědělské činnosticessation of farming - zastavení platebsuspension of payments - příměřícease-fire - obchodní a průmyslová komorachamber of commerce and industry - dolní komoradirectly-elected chamber - federální sněmovnafederal chamber - komora parlamentuparliamentary chamber - sektchampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - společenská změnasocial change - technologická změnatechnological change - konopíhemp - chaptalováníchaptalisation - uhlícoal - těžba uhlícoal mining - nápravový tlakaxle weight - akcionářshareholder - vyživovaná osobadependant - užitečné zatíženípayload - nákladload - Havanská chartaHavana Charter - charta Spojených národůUnited Nations Charter - evropská sociální chartaEuropean Social Charter - lovhunting - kotelboiler - přístup k informacím ESaccess to Community information - přístup k souduaccess to the courts - dohoda ATPATP Agreement - obchodní smlouva ESEC trade agreement - Smlouva o spolupráci ESEC cooperation agreement - Schengenská dohodaSchengen Agreement - Evropská dohoda o přidruženíEuropean Association Agreement - předběžná smlouva ESEC interim agreement - dohoda mezi orgányinterinstitutional agreement - smíšená smlouvamixed agreement - zásobník elektrické energieelectricity storage device - Acquis SpolečenstvíCommunity acquis - žaloba o náhradu škody v adhezním řízeníassociated action for damages - akce SpolečenstvíCommunity action - občanskoprávní žalobacivil proceedings - žaloba v trestním řízenícriminal proceedings - žaloba na občanskoprávní odpovědnostcivil liability proceedings - trestní stíhánípublic prosecution - činnost ESCommunity activity - úprava finanční prognózyadaptation of financial perspectives - přistoupení k dohoděaccession to an agreement - správa instituceadministration of the Institutions - zobrazenídisplay - lusofonní AfrikaPortuguese-speaking Africa - subsaharská Afrikasub-Saharan Africa - Evropská agentura pro hodnocení léčebných produktůEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Europská agentura pro bezpečnost práceEuropean Agency for Safety and Health at Work - fyzické násilíphysical aggression - parkovací plochaparking area - Severoamerická zóna volného obchoduNAFTA - alergieallergy - velvyslanectvíembassy - územní plánovánítown and country planning - bývalá NDRformer GDR - bývalý SSSRformer USSR - služební stáříseniority - bývalé socialistické zeměformer socialist countries - AnglieEngland - kožešinová zvířatafur-bearing animal - plynové zařízenígas appliance - použití výpočetní technikyinformation technology applications - prohlubování Evropské uniedeepening of the European Union - atlantický obloukAtlantic Arc - souostrovíarchipelago - ArménieArmenia - Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráciSAARC - výtahlift - Střední AsieCentral Asia - parlamentní shromážděníparliamentary assembly - autonomní správaadministrative autonomy - povolení k prodejimarket approval - předběžný návrh rozpočtu ESpreliminary draft EC budget - bitevní letouncombat aircraft - ÁzerbájdžánAzerbaijan - Evropská ústřední bankaEuropean Central Bank - právní základlegal basis - PorýníRhine Valley - BěloruskoBelarus - čistý příjemnet recipient - Evropská banka pro obnovu a rozvojEBRD - předmět dvojího využitídual-use good - péče o pohodu zvířatanimal welfare - biologická diverzitabiodiversity - biotopbiotope - praní špinavých penězmoney laundering - čistírenský průmyslcleaning industry - tropické dřevotropical wood - bombardovací letounbomber - Bosna a HercegovinaBosnia-Herzegovina - BraniborskoBrandenburg - letecká kabotážair cabotage - koncepce podpory ESCommunity support framework - vědecký výpočetscientific calculation - časový plán HMUtimetable for EMU - pracovní dráhaprofessional career - rozšiřující kartaexpansion card - audiokazetaaudio cassette - Rada severoatlantické spolupráceNACC - Společenství nezávislých státůCIS - cyklus kontroly kvalityquality control circle - komunitární certifikaceCommunity certification - změna klimatuclimate change - změna politického režimuchange of political system - Charta ES o základních sociálních právech pracujícíchEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - evropská chartaEuropean charter - mezinárodní chartainternational charter - chirurgsurgeon - hřbitovcemetery - přitěžující okolnostiaggravating circumstances - polehčující okolnostimitigating circumstances - občanství EUEuropean citizenship - ustanovení příčící se dobrým mravůmunfair terms of contract - ustanovení smlouvycontract terms - ustanovení o výjimkáchopt-out clause - Koordinační výbor pro mnohostrannou kontrolu vývozuCOCOM - občanský zákoníkcivil code - trestní zákoníkpenal code - kodifikace komunitárního právacodification of Community law - hospodářská a sociální soudržnosteconomic and social cohesion - kadeřnictví a kosmetikahairdressing and beauty care - místní zastupitelstvolocal authority - regionální celekregional authority - vytápěníheating - Společný výbor EHPEEA Joint Committee - Společný poradní výbor EHPEEA Joint Consultative Committee - řídící výbor ESEC management committee - regulační výborEC regulatory committee - Výbor regionůCommittee of the Regions - společný výbor ESEC joint committee - Společný parlamentní výbor EHPEEA joint parliamentary committee - komitologiecomitology - obchod s orgánytrade in organs - obchod s uměnímart trade - flanderská oblastFlemish Community - francouzská oblastFrench-speaking Community - německá oblastGerman-speaking Community - belgické oblasticommunities of Belgium - příslušnost EPpowers of the EP - příslušnost institucí ESpowers of the EC Institutions - počítačový designcomputer assisted design - konfederace zaměstnavatelůemployers' confederation - odborová konfederacetrade union confederation - evropská konferenceEuropean conference - mezivládní konference Evropských společenstvíEC Intergovernmental Conference - mezinárodní konferenceinternational conference - Mezinárodní konference práceInternational Labour Conference - tripartitní konferencetripartite conference - etnický sporethnic conflict - politické prázdninyleave for political activities - Rada spolupráce arabských států ZálivuGulf Cooperation Council - Rada EHPEEA Council - poradenstvíconsultancy - záruka za znečišťující produktdeposit on a polluting product - konsolidace komunitárního právaconsolidation of Community law - konzulátconsulate - správní smlouvaadministrative contract - náhrada za dohodufinancial compensation of an agreement - čistý příspěveknet contributor - příspěvky z HNPGNP contribution - hraniční kontrolaborder control - kontrola státní pomocicontrol of State aid - kontrola vývozumonitoring of exports - Úmluva mezi členskými státyEC Intergovernmental Convention - spolupráce ve vnitrostátních záležitostechcooperation in home affairs - celní spoluprácecustoms cooperation - spolupráce v oblasti životního prostředíenvironmental cooperation - mezistátní spolupráceEC intergovernmental cooperation - spolupráce mezi orgány ESEC interinstitutional cooperation - meziparlamentní spolupráceinter-parliamentary cooperation - spolupráce v oblasti justiceEU judicial cooperation - policejní spoluprácepolice cooperation - policejní spolupráce EUEU police cooperation - družstevní důmhousing cooperative - koordinace financovánícoordination of financing - koordinace politik v Evropské měnové uniicoordination of EMU policies - Africký rohHorn of Africa - Evropský armádní sborEuropean army corps - Konference výborů pro evropské záležitostiCOSAC - pohledávkaclaim - organizovaný zločinorganised crime - stanovená kritériaeligibility criteria - konvergenční kritériaconvergence criteria - ChorvatskoCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - souběh příjmůoverlapping of income - větrná smršťcyclone - daňové přiznánítax return - prohlášení zájmu Společenstvídeclaration of Community interest - veřejné prohlášenípublic statement - vydavatelská lhůtapublishing deadline - insider tradinginsider trading - trestný čin proti životnímu prostředíenvironmental offence - sexuálně motivovaný trestný činsexual offence - označení výrobkuproduct designation - vypovědění smlouvywithdrawal from an agreement - zemědělské výdajeagricultural expenditure - výdaje SpolečenstvíCommunity expenditure - administrativní výdaje ESEC administrative expenditure - výdaje ES na výzkumEC research expenditure - operační výdaje ESEC operational expenditure - strukturální výdaje na výzkumstructural expenditure - vyčlenění z komunitárního právaderogation from Community law - dluhdebt - celní dluhcustoms debt - druhá fáze HMUsecond stage of EMU - povinnosti úředníkaduties of civil servants - sociální dialogsocial dialogue - sociální dialog SpolečenstvíCommunity social dialogue - rozšiřování informací ESdissemination of Community information - rozpočtová disciplína ESEC budgetary discipline - vojenská disciplínamilitary discipline - diskriminace na základě státní příslušnostidiscrimination on the basis of nationality - zařízení zabraňující znečištěníanti-pollution device - lékařské údajemedical data - osobní údajepersonal data - právo podat návrhright of action - azylové právoright of asylum - závazkové právolaw of obligations - regionální právoregional law - práva úředníkarights of civil servants - obrazovkascreen - soukromá ECUprivate ECU - zvláštní výchovná péčeeducation of young offenders - zaměstnanecké akcieworkers' stock ownership - skleníkový efektgreenhouse effect - legislativní proces ESdrafting of Community law - regionální volbyregional election - zárodek a plodembryo and foetus - užití jazykůuse of languages - vojenský výcvikmilitary training - rovnováha institucí ESEC Institutional balance - ochranné zařízeníprotective equipment - počítačové zařízenícomputer equipment - tlakové zařízenípressure equipment - topné zařízeníthermal equipment - justiční omylmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Evropský hospodářský prostorEuropean Economic Area - EstonskoEstonia - příprava rozpočtu Společenstvídrawing up of the Community budget - nesekularizovaný státnon-secular State - právní státrule of law - federacefederal State - islámský státIslamic State - sekularizovaný státsecular State - unitární státunitarian State - srovnávací studiecomparative study - případová studiecase study - Evropa občanůcitizens' Europe - EuropolEuropol - výkon trestucarrying out of sentence - praxe v oboruprofessional experience - znalecký posudekexpert's report ordered by a court - extremismusextremism - počítačem řízená výrobacomputer assisted manufacturing - pomůcky pro postižené osobyfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - mezinárodní veřejná funkceinternational civil service - zaměstnanec mezinárodní organizaceinternational civil servant - činnost orgánuoperation of the Institutions - Evropská nadace pro vzděláváníEuropean Training Foundation - Fond soudržnostiCohesion Fund - fondy Rady EvropyCouncil of Europe fund - Evropský investiční fondEuropean Investment Fund - kancelářské potřebyoffice supplies - obnos nepodléhající zdaněnítax-free allowance - podvod proti Společenstvífraud against the Community - hranice EU s třetími státyexternal frontier of the Community - skleníkový plyngreenhouse gas - genetikagenetics - GruzieGeorgia - Romgypsy - hladovkahunger strike - skupina VisegradVisegrad countries - Skupina dvaceti čtyřGroup of Twenty-Four - sdružování měst a obcíassociation of local authorities - Evropské ekonomické zájmové sdruženíEuropean Economic Interest Grouping - sexuální obtěžovánísexual harassment - bojový vrtulníkcombat helicopter - historie starověkuancient history - soudobá historiecontemporary history - historie středověkumedieval history - novější historiemodern history - historický přehledhistorical account - otevírací dobatrading hours - kulturní identitacultural identity - finanční nástroj pro orientaci rybolovuFIFG - imageimage - diplomatická imunitadiplomatic immunity - hospodářská infrastrukturaeconomic infrastructure - iniciativa ESCommunity initiative - iniciativa pro hospodářský růst v EvropěEuropean growth initiative - hmyzinsect - odpalovací rampalaunch facility - sanitární instalaceplumbing equipment - Evropský institut veřejné správyEuropean Institute of Public Administration - Evropský měnový institutEuropean Monetary Institute - instituce EHPEEA joint institution - ekonomické nástroje životního prostředíeconomic instrument for the environment - nepříznivé počasíbad weather - počítačová kompatibilitasystems interconnection - společný zájemcollective interest - právní zájeminterest in bringing an action - internátní školaboarding school - InterpolInterpol - otrava zkaženými potravinamifood poisoning - židJew - vrchní soudcourts and tribunals - ústavní soudconstitutional court - KazachstánKazakhstan - KyrgyzstánKyrgyzstan - KosovoKosovo - ekologická nálepkaeco-label - jezerolake - mateřské mlékomother's milk - nosná raketalaunch vehicle - evropský jazykEuropean language - menšinový jazykminority language - mimoevropský jazyknon-European language - regionální jazykregional language - živý jazykliving language - disková jednotkadisc drive - LotyšskoLatvia - liberalizace trhuliberalisation of the market - svoboda vzdušného prostorufreedom of the skies - LitvaLithuania - najímáníhiring - institucionální zákonorganic law - parcelacedividing up of land - Bývalá jugoslávská republika MakedonieFormer Yugoslav Republic of Macedonia - vrozená nemoccongenital disease - nutriční nemocnutritional disease - kožní nemocskin disease - krevní onemocněníblood disease - nemoc trávicího ústrojígastrointestinal disease - nemoc nervového systémuneurological disease - endokrinní nemocendocrine disease - pohlavně přenosné nemocisexually transmitted disease - volně žijící savciwild mammal - sportovní událostsporting event - vojenské cvičenímilitary manoeuvres - dohoda o službáchservices contract - značka kvality ESEC conformity marking - vačnatcimarsupial - materiál živočišného původumaterial of animal origin - kurzový mechanismus EMSEMS exchange-rate mechanism - Meklenbursko-Přední PomořanskoMecklenburg-West Pomerania - standardní lékařská péčestandard agreement health care - soudní lékařstvíforensic medicine - volně prodejný lékover-the-counter drug - veterinární lékveterinary drug - Kaspické mořeCaspian Sea - Černé mořeBlack Sea - Rudé mořeRed Sea - MercosurMercosur - implementující opatření státunational implementing measure - mikroorganismusmicroorganism - vodní prostředíaquatic environment - mořské prostředímarine environment - horníkminer - vyšetřovací misefact-finding mission - modemmodem - Černá horaCrna Gora, Montenegro - památkamonument - politická morálkapolitical morality - vyjednávání smlouvy ESnegotiation of an EC agreement - Uruguayské koloUruguay Round - kombinovaná nomenklaturaCombined Nomenclature - seznam léčivdrugs classification - nešíření zbrojenínon-proliferation of arms - ekologická normaenvironmental standard - nový typ zaměstnánínew type of employment - pozorovatelobserver - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislostEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Evropský úřad pro ochranné známkyCommunity Trademark Office - ptácibird - orgán pro spolupráci EUEU cooperation body - rozhodovací orgánydecision-making body - společný orgán ESEC joint body - organizace zdravotnictvíorganisation of health care - Světová obchodní organizaceWorld Trade Organisation - sportovní organizacesports body - komunitární organizaceCommunity body - geneticky modifikovaný organismusgenetically modified organism - orgány a agentury ESEC body and agency - UzbekistánUzbekistan - sponzorstvísponsorship - sponzoring SpolečenstvíCommunity sponsorship - Partnerství pro mírPartnership for Peace - Baltské zeměBaltic States - země Společenství nezávislých státůCIS countries - země Rady pro spolupráci v ZálivuGCC countries - země ZálivuGulf States - země MercosurMercosur countries - nepřidružená zeměnon-associated country - třetí země Středomoříthird countries in the Mediterranean - státy střední a východní EvropyCEEC - obchodovatelné emisní povolenítradeable emission permit - civilní personálcivilian personnel - smluvní pracovnícicontract staff - zdravotní personálnursing staff - vojenský personálmilitary personnel - finanční prognózyfinancial perspectives - Společná zahraniční a bezpečnostní politikaCFSP - filozofie právaphilosophy of law - stížnost ke komisicomplaint to the Commission - škodlivé rostlinyharmful plant - živé rostlinyliving plant - pluralismus médiípluralism in the media - ekologická politika SpolečenstvíCommunity environmental policy - jednotná kurzovní politikasingle exchange-rate policy - vízová politikavisa policy - jednotná měnová politikasingle monetary policy - látky znečišťující stratosférustratospheric pollutant - původní obyvatelstvoindigenous population - pornografiepornography - letadlová loďaircraft carrier - soudní stíhánílegal process - prehistorieprehistory - první fáze HMUfirst stage of EMU - hlava státuhead of State - předsednictví v Radě EUEU Council Presidency - předseda komise ESPresident of the Commission - vědecká literaturascientific press - důkazproof - úrazová prevenceaccident prevention - princip vzájemného uznávánímutual recognition principle - princip subsidiarityprinciple of subsidiarity - obecné principy právageneral legal principle - žaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvyEC infringement procedure - spolurozhodovací proceduracodecision procedure - dohadovací řízení - zvláštní řízeníspecial procedure - homeopatický lékhomeopathic product - recyklovaný výrobekrecycled product - celníkcustoms profession - provozovatel alternativní medicínypractitioner of alternative medicine - legislativní plánCommunity legislative programme - operativní programoperational programme - záměr zájmu Společenstvíproject of Community interest - návrh rozpočtu ESdraft EC budget - šíření evropské myšlenkypromotion of the European idea - finanční protokolfinancial protocol - počítačem řízené publikovánícomputer assisted publishing - veřejnost zasedánípublic conduct of debates - otázka důvěryconfidence motion - tibetská otázkaTibetan question - předběžná otázkapreliminary issue - obnovení dohodyrenewal of an agreement - stížnost k ombudsmanovi ESappeal to the EC Ombudsman - správní žalobaaction brought before an administrative court - žaloba k Evropskému soudnímu dvoruaction brought before the EC Court of Justice - žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ESaction for annulment of an EC decision - žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánuaction to establish liability on the part of an administration - ekologická daňenvironmental tax - hospodářská reformaeconomic reform - politická reformapolitical reform - celní režim SpolečenstvíCommunity customs procedure - vývozní celní režimexport customs procedure - finanční režim SpolečenstvíCommunity financing arrangements - alpský regionAlpine Region - region závislý na rybolovuregion dependent on fishing - potřebný regioneligible region - evropský regionEuropean Region - upadající průmyslová oblastdeclining industrial region - evidence obyvatelstvacivil register - jednací řád parlamentuparliamentary rules of procedure - občansko-správní vztahycitizen-authority relations - vztah mezi státem a regionemrelations between the State and the regions - vnitřní vztahyEC interinstitutional relations - dělba pravomocídivision of powers - rozdělování komunitárních fondůdistribution of Community funding - plazireptile - Moldavská republikaRepublic of Moldova - SlovenskoSlovak Republic - Česká republikaCzech Republic - energetická rozvodná síťenergy grid - počítačová síťcomputer network - lokální síťlocal area network - transevropská síťtrans-European network - rezervacereservation - rozpočtové rezervy ESEC budgetary reserve - usnesení parlamenturesolution of parliament - zdroje z DPHVAT resource - srážky ze mzdydeduction at source - revize dohodyrevision of an agreement - změna smlouvy ESrevision of the EC Treaty - kontrola finančních prognózrevision of financial perspectives - mezinárodní role EUthe EU's international role - hlodavcirodent - monarchismusroyalism - RuskoRussia - zdraví zvířatanimal health - duševní zdravímental health - SaskoSaxony - Sasko-AnhaltskoSaxony-Anhalt - lékařská vědamedical science - sochařstvísculpture - Evropský systém ústředních bankESCB - státní tajemstvíState secret - sekretariát institucesecretariat of an Institution - agrární sektorfarming sector - vzdušná bezpečnostair safety - bezpečnostní službysecurity services - námořní bezpečnostmaritime safety - zemětřeseníearthquake - kampaň na získání veřejnostipublic awareness campaign - Srbsko, Srbsko a Černá HoraSerbia, Serbia and Montenegro - síťový servernetwork server - státní zdravotní službaState health service - opicemonkey - historické místohistoric site - politická situacepolitical situation - SlovinskoRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - zdravotní péčehealth care - ošetřovatelská péčenursing care - ponorkasubmarine - lékařský obormedical specialisation - představení se zvířatyanimal show - rozpočtová stabilitabudgetary stabiliser - statistika vzděláváníeducation statistics - vedoucí zemědělského podnikuhead of agricultural holding - zdravotní statistikahealth statistics - dopravní statistikatransport statistics - statistika cestovního ruchutourism statistics - subjektivita podle evropského právaEuropean legal status - povzbuzující prostředekstimulant - podzemní skladování odpaduunderground storage of waste - rybářské strukturyfisheries structure - psychotropní látkapsychotropic substance - podpora uživatelehelp desk - kontrola léčivdrug surveillance - multilaterální dozormultilateral surveillance - společná správa obcíjoint authority - operační systémoperating system - systém řízení báze datdatabase management system - zdravotní systémhealth care system - počítačový systémcomputer system - soudní systémlegal system - tabulkový editorspreadsheet - TádžikistánTajikistan - finanční vyrovnávánífinancing level - duální technologiedual-use technology - terminálcomputer terminal - Palestinská autonomní územíautonomous territories of Palestine - země bývalé Jugoslávieterritories of the former Yugoslavia - DuryňskoThuringia - obchodování s lidmitrafficking in persons - uklidňující prostředektranquiliser - zpracování pod celní kontrolouprocessing under customs control - průhlednost administrativyadministrative transparency - průhlednost rozhodovánítransparency in decision-making - převoz nemocnýchtransport of patients - úraztrauma - sezónní zaměstnáníseasonal employment - TrojkaCommunity Troika - třetí fáze HMUthird stage of EMU - TurkmenistánTurkmenistan - správní dohledadministrative supervision - UkrajinaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Evropská politická unieEuropean Political Union - uživatel výpočetní technikyinformation technology user - alternativní využití zemědělských výrobkůalternative use of agricultural products - vektor nemocidisease vector - bojové vozidlocombat vehicle - porušení komunitárního právainfringement of Community law - odvoláníappeal - VojvodinaVojvodina - cestujícítraveller - demilitarizovaná zónademilitarised zone - citlivá oblastsensitive area - premiérhead of government - šéf opoziceleader of the opposition - hlava rodinyhead of household - hospodářská zvířatalivestock - šekcheque - obratturnover - ChileChile - chemiechemistry - potravinářská chemiefood chemistry - průmyslová chemieindustrial chemistry - ČínaChina - chirurgiesurgery - chlorchlorine - programové rozpočtováníprogramme budgeting - výběr technologiechoice of technology - nezaměstnanostunemployment - konjunkturální nezaměstnanostcyclical unemployment - skrytá nezaměstnanosthidden unemployment - nezaměstnanost ženfemale unemployment - nezaměstnanost mladýchyouth unemployment - krátkodobá nezaměstnanostshort-time working - sezónní nezaměstnanostseasonal unemployment - strukturální nezaměstnanoststructural unemployment - přerušení práce z technických důvodůtemporary layoff - technologická nezaměstnanostunemployment due to technical progress - neúčast ve volbáchabstentionism - obor podnikáníbranch of activity - nezaměstnanýunemployed person - křesťanstvíChristianity - chromchromium - KyprCyprus - jablečné vínocider - Mezinárodní organizace pro migraciIOM - ekonomická aktivitaeconomic activity - cementcement - filmcinema - oběžníkcircular - civilizacecivilisation - vedoucí třídaruling class - nižší třídalower class - střední třídamiddle class - dělnická třídaworking class - rolnická třídapeasant class - společenská třída, třída, vrstvaclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - horní třídaupper class - klasifikaceclassification - rozhodčí doložkaarbitration clause - omezovací klauzuleallocation clause - ochranná podmínkaprotective clause - samostatná výdělečná činnostself-employment - duchovenstvoclergy - zákaznícicustomers - podnebíclimate - klimatizaceair conditioning - účetní uzávěrkaclosing of accounts - politický klubpolitical club - Světová rada pro výživuWFC - Konference OSN o obchodu a rozvojiUnctad - politická koalicepolitical coalition - kobaltcobalt - kódovánícoding - pravidla silničního provozuhighway code - plavební řádnavigational code - zákoník prácework code - zákoníklegal code - mírové soužitípeaceful co-existence - společné financováníco-financing - spolurozhodováníco-determination - kokscoke - spolupráce na rozpočtubudgetary cooperation - vybírání danítax collection - sběr datdata collection - solární kolektorsolar collector - kolektivismuscollectivism - venkovské společenstvírural community - správní celekregional and local authorities - městské společenstvíurban community - KolumbieColombia - přizpůsobení školeadjustment to school - barvivodyestuff - potravinářské barvivofood colouring - umělé potravinářské barvivoartificial food colouring - přírodní potravinářské barvivonatural food colouring - řepka olejnáoil seed rape - hořlavina, otop, palivo, pohonná látka, topivofuel - náhradní palivosubstitute fuel - fosilní palivofossil fuel - společenské přizpůsobenísocial adjustment - jaderné palivonuclear fuel - zemědělský výbor ESEC agriculture committee - výbor ESEC committee - poradní výbor ESEC advisory committee - podniková radaworks council - potravinářské aditivumfood additive - výbor Rady EUEU Council committee - Evropský hospodářský a sociální výborEuropean Economic and Social Committee - měnový výbor ESEC Monetary Committee - paritní výbor ESjoint committee on EC matters - stálý výbor ESEC standing committee - stálý výbor OSNUN Standing Committee - vědecký výbor ESEC scientific committee - technický výbor ESEC technical committee - obchodní arbitrážcommercial arbitration - podnikový auditaudit - virtuální knihovnavirtual library - Překladatelské centrum pro orgány Evropské unieTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Úřad Společenství pro ochranu odrůd rostlinCommunity Plant Variety Office - Africká charta pro lidská práva a práva národůAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - evropská energetická chartaEuropean Energy Charter - sociální klauzulesocial clause - Konference OSN o životním prostředí a rozvojiUNCED - Evropská rada zaměstnancůEuropean Works Council - InternetInternet - elektronický obchodelectronic commerce - evropský institut pro normalizaciEuropean Standards Institute - Evropský výbor pro normalizaciCEN - Evropský výbor pro normalizaci v elektroniceCENELEC - Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacíchETSI - uznání dokladů o odborné kvalifikacirecognition of vocational training qualifications - kontrola kvality zemědělských výrobkůquality control of agricultural products - Soudní dvůr Evropského sdružení volného obchoduEFTA Court - nebezpečný odpadhazardous waste - povinný výtisklegal deposit - sociální dumpingsocial dumping - zákonem chráněná právaestablished right - hospodářství v přechodném obdobítransition economy - elektronické publikováníelectronic publishing - enzymenzyme - bovinní spongiformní encefalopatieBSE - evropský sociální prostorEuropean social area - skupina nejvyspělejších zemí světagroup of leading industrialised countries - Všeobecná dohoda o obchodu službamiGATS - Rioská skupinaRio Group - nastolení míruestablishment of peace - ekonomické zpravodajstvíeconomic intelligence - zoologická zahradazoo - nemoc rybfish disease - globalizaceglobalisation - multimédiummultimedia - Úřad pro harmonizaci vnitřního trhuOffice for Harmonisation in the Internal Market - Světová celní organizaceWorld Customs Organisation - Orgán pro řešení sporůDispute Settlement Body - Asijsko-pacifické hospodářské společenstvíAPEC - pedofiliepaedophilia - zásada proporcionalityprinciple of proportionality - srovnávací reklamacomparative advertising - finské regionyregions of Finland - švédské regionyregions of Sweden - regulace telekomunikacíregulation of telecommunications - informační společnostinformation society - Amsterodamská smlouvaTreaty of Amsterdam - ekonomická transformaceeconomic transition - investiční opatření související s obchodemTRIMS - obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictvíTRIPS - Sdružení evropských průmyslových a zaměstnavatelských svazůUNICE - pracovní životworking life - eurozónaeuro area - zoonózazoonosis - integrovaný sazebník Evropských společenstvíTARIC - Mezinárodní konfederace svobodných odborůICFTU - Hospodářské společenství států střední AfrikyECCAS - Evropská telekomunikační satelitní organizaceEUTELSAT - Evropská liga pro hospodářskou spolupráci ELEC - Mezinárodní úřad pro nákazy zvířatIOE - klonovánícloning - obchodní sportrade dispute - podnik v potížíchcompany in difficulties - informační dálniceinformation highway - intranetintranet - extranetextranet - webový prohlížečbrowser - správa dokumentůdocument management - elektronická správa dokumentůEDM - elektronické rozpoznávání písmaOCR - digitalizace dokumentůdigitisation - skenerscanner - Dolní RakouskoNiederösterreich - Horní RakouskoOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KorutanskoCarinthia - SalcburskoSalzburg - ŠtýrskoSteiermark - TyrolskoTyrol - VorarlberskoVorarlberg - VídeňVienna - země APECAPEC countries - Evropské centrum podniků veřejného sektoru CEEP - platební lhůtadeadline for payment - Pakt o stabilitě a růstustability pact - politika mládežeyouth policy - spotřebitelská politikaconsumer policy - politika Společenství - národní politika Community policy-national policy - Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobieEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - justice a vnitřní věciJHA - diskriminace na základě věkuage discrimination - diskriminace na základě sexuální orientacediscrimination on the basis of sexual orientation - péče o seniorycare for the elderly - neoprávněné propuštěníunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Smaland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Úmluva o sociální politiceSocial Policy Agreement - diskriminace na základě zdravotního postiženídiscrimination based on disability - Úřad pro humanitární pomoc Evropského společenstvíECHO - Evropský úřad pro boj proti podvodůmOLAF - zjednodušení legislativysimplification of legislation - deoxyribonukleová kyselinaDNA - virtuální realitavirtual reality - počítačová grafikapicture synthesis - způsob vyhodnoceníevaluation method - pozorováníobservation - komunitizaceprinciple of communitisation - odpovědnost členského státuliability of the state - simulacesimulation - kontrola dovozusurveillance concerning imports - komparativní analýzacomparative analysis - analýza příčinanalysis of causes - kvantitativní analýzaquantitative analysis - zvláštní dovolenáspecial leave - užší spoluprácecloser cooperation - hypermédiumhypermedia - hypertexthypertext - eutanázieeuthanasia - PalauPalau - NorfolkNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - názor SpolečenstvíCommunity opinion - stanovisko Účetního dvoraCourt of Auditors opinion - Charta základních lidských práv Evropské UnieEU Charter of Fundamental Rights - demokratický deficitdemocratic deficit - vysoký zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politikuHigh Representative for the CFSP - usnesení Rady Evropské unieResolution of the Council of the European Union - usnesení Rady Evropyresolution of the European Council - režim produkcemode of production - výrobní cílproduction target - výrobní postupproduction technique - geneticky modifikovaný živočichtransgenic animal - geneticky modifikovaná rostlinatransgenic plant - šíření inovacídiffusion of innovations - pracovní normaproduction standard - zastaralá technologieobsolete technology - výhledové technologické studieprospective technological studies - organizace výzkumuorganisation of research - vědecký objevscientific discovery - zásada předběžné opatrnostiprecautionary principle - terénní výzkumfield research - výsledky výzkumuresearch results - možnost zpětného vysledovánítraceability - udržitelné zemědělstvísustainable agriculture - evropský zemědělský modelEuropean agricultural model - agro-environmentální plánagri-environmental plan - pozemková politikaland policies - zemědělský projektfarming project - zemědělská oblast s environmentálními omezenímiagricultural area with environmental restrictions - agrolesnictvíagroforestry - ztráta na úroděcrop losses - agrocenzusagricultural census - závlahové zemědělstvíirrigated agriculture - střídání plodincrop rotation - silosilo - energetická plodinaenergy crop - olejnatá plodinaoil crop - zootechnikazootechnics - boreální lesboreal forest - udržitelné lesní hospodářstvísustainable forest management - lesní certifikaceforest certification - evropská lesnická politikaEuropean forestry policy - Evropský lesnický informační a komunikační systémEFICS - mediteránní lesMediterranean forest - les mírného pásmatemperate for