sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.031s


 » 

analogical dictionary

contribution - legible, readableolvasható - clear, decipherable, readableolvasmányos - illegibleolvashatatlan - document - newspaper, paperhírlap, újság - folio, leaflevél - multimedia, multimedia systemmultimédia - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system - hypertext - press, public presssajtó - pieceírás - context, context of use, linguistic contextszövegösszefüggés - borrowing, calque, calque formation, loan translation, loanword, quote - head, header, heading - mistranslationhelytelen fordítás, pontatlan fordítás - Alexandrine - transliterationátirat, transzliteráció - phonetic transcription - cryptogram, cryptograph, secret writingspórás növény - literatureirodalom - science fictionsci-fi, tudományos-fantasztikus regény - novelette, novella, short storykisregény, rövid regény - thrillerkrimi - sagacsaládregény - mystery, mystery story, whodunit - detective novel, detective story, whodunit, whodunnitkrimi - allegory, apologue, fable, parablemese, mesebeszéd - explication de texte - poem, poetical work, rhyme, verse, verse formvers - bucolic, eclogue, idyl, idyllekloga - dirge, elegy, lamentelégia, gyászdal, sirám - Aeneid - free verse, vers libre - haiku - limericklimerick - Odyssey - chanson de geste - rhapsodyrapszódia - odeóda - envoi, envoy - quatrainnégysoros versszak - sursum corda - stanza, strophe, versestrófa, versszak - text, textual matterszöveg - copy, written matter - addenda, addendum, postscript, supplementfüggelék, toldalék, toldat - passage - excerpt, excerption, extract, selectionszemelvény - typewriting, typinggépelés, gépírás, írógépelés - hand, handwriting, longhand, script, writingkézírás - skywriting - calligraphy, chirography, penmanshipszép kézírás - inscription, letteringbetűtípus, felirat - Rosetta StoneRosette-i kő - manuscript, mskézirat - palimpsestpalimpszeszt, palimpszesztus, újra teleírt pergamen - roll, scrollkézirattekercs, tekercs - Dead Sea scrolls - debate, discourse, discussion, disquisition, dissertation, essay, treatiseértekezés - adaptation, version - monographmonográfia, tanulmány - composition, paper, report, theme - authority - prayer wheel - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing - Avesta, Zend-Avesta - Bible, Book, Christian Bible, Evangel, Good Book, Gospel, Holy Scripture, Holy Writ, Scripture, Scriptures, vulgate, Word, Word of Goda Biblia, a Szentírás, biblia, Ószövetség - Book of Genesis, Genesis - Book of Exodus, Exodus - Book of Leviticus, Leviticus - Book of Numbers, Numbers - Book of Deuteronomy, Deuteronomy - Book of Joshua, Joshua, Josue - Book of Judges, Judges - Book of Ruth, Ruth - Book of Esther, EstherEszter - Book of Job, Job - Book of Jeremiah, Jeremiah - Book of Jonah, Jonah - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke - Acts, Acts of the Apostles - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine - Septuagint - Angelus - Ave Maria, Hail Mary - Canticle of Simeon, Nunc dimittis - Kol Nidre - Litany - Lord's Prayer - Paternoster - Apocrypha - Upanishad - Psalm - biodata, curriculum vitae, CV, resume, résuméönéletrajz - document, papers, written documentokirat - certificate, certification, credential, credentials, diploma, letter of credence, school diplomaelmebajosnak nyilvánít - blank, form, form for completionűrlap - list, listing, record, registerjegyzék, lista - item, pointpont - bit of news, intelligence, message, news, news item, news report, piece of news, report, tidings, word - bibliography, list of booksbibliográfia - bill - criminal record, police record, record - index - keykulcs - inventory, stock listleltár - bill of fare, card, carte, carte du jour, menu, menu cardétlap, menü - price list, price-list, rate, tariffárjegyzék, árlista - roll, rosterbeosztás, munkarend - shortlist, short list - timetablemenetrend, órarend - timetable - documents, dossier, file, recordsaktacsomó - memo, memoranda, memorandumfeljegyzés, jegyzet - minute, minutes, proceedings, records, transactionsakták, előadások, jegyzőkönyv - computer file - binary file - document, text file - job application - folk etymology - anamnesis, medical history, medical record, previous history - biography, life, life history, life storyéletrajz, élettörténet, -rajz - autobiographyönéletrajz - hagiographylegendairodalom - profile - account, bill, check, invoiceszámla - crib, interlingual rendition, rendering, translation, versionpuska - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return - dissenting opinion - flowchart, flow chart, flow diagram, flow sheetfolyamatábra - documentation, software documentation - collection, compendium - anthology, choice collection of textsantológia - analecta, analectsválogatott írások - letter, missivehírnök - open letter - chain letter - epistleepisztola, levél - billet doux, billet-doux, love letter, love-letterszerelmeslevél - adieu, adios, arrivederci, auf wiedersehen, au revoir, bye, bye-bye, cheerio, goodby, good-by, goodbye, good-bye, good day, sayonara, so long, so long!viszlát! - bon voyage, send-offjó utat! - business card, calling card, card, visiting cardkártya, névjegykártya - gengén - basics, rudimentsalapismeretek - record - printing, printing process, printing techniquenyomás, nyomtatás - account, news report, report, story, write up - circular, newsletter, newssheethírlevél - comment, commentarykommentár - annotation, notation, notejegyzet - postscript, PSlóerő - crossword, crossword puzzlekeresztrejtvény - acrostic, word square - rebusképrejtvény, rébusz, rejtvény, talány - bill, card, notice, placard, poster, postingplakát, transzparens - flashcard, flash card - address - librettolibrettó, szövegkönyv - scenario - scenario, screenplay, scriptforgatókönyv - commedia dell'arte - melodramamelodráma - morality play - mystery play - Passion play - satyr play - stanza - anadiplosis, reduplication - epanalepsis - epiphora, epistrophe - anastrophe, inversion - antiphrasis - apophasis - catachresis - chiasmuschiazmus - litotes, meiosislitotész - prolepsis - figure, figure of speech, image, rhetorical figure, tropeszókép - exaggeration, hyperbolenagyítás - discourse, discussion, treatmentmegbeszélés, vita - catchword, motto, shibboleth, sloganjelmondat, jelszó, mottó, szlogen - axiom, maximalapigazság, mondás - aphorism, apophthegm, apothegmaforizma, velős mondás - epigram, quip, satirical poemepigramma, velős mondás - adage, byword, proverb, saw - banality, bromide, cliche, commonplace, crudity, grossness, platitude, vulgaritybanalitás, közhely - truismközhely, közhelyszerű igazság - conjuration, incantation, sortilegevarázsige - Decalogue, Ten Commandmentstízparancsolat - exam, examination, testteszt, vizsga - medical report - nursery rhymegyermekvers - comment, gossip, scuttlebuttpletyka - grapevine, pipeline, word of mouthszájról szájra terjedő hír - Sermon on the MountHegyi Beszéd - homily, preachmenthitszónoklat, szentbeszéd - reference, source - trilogytrilógia - cycle - imagism - account, accounting, account statement - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statementjövedelemkimutatás - balance, balance sheetmérleg - account book, book, book of account, ledger, legerfogadások, főkönyv - accounting entry, entry, ledger entry - accounting, accounting system, method of accounting - current accountfolyószámla[Domaine]

-