sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.109s


 » 

analogical dictionary

независимое состояние, независимость, самостоятельный доходzelfbeschikkingsrecht - плебисцит, референдумplebisciet, plesbisciet, referendum, volksbesluit, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - фашизмfascisme - выполнениеexecutie, export, exporthandel, implementatie, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, terdoodbrenging, terechtstelling, uitvoer, uitvoerhandel, uitvoering, voltrekking - принятие, усыновлениеaanvaarding, acceptatie, adoptie, bijval, weerklank - выборыelectie, verkiezing, verkiezingen - переизбрание, полу-half, herkiezing, herverkiezing - референдумplebisciet, plesbisciet, referendum, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - голосование, право голосаstem, stemming, stemrecht - всеобщие выборыalgemene verkiezingen, parlementsverkiezing, parlementsverkiezingen - primary, primary election (en) - вотум, выборы, голос, голосованиеballotage, stem, stembusgang, stemming, votum - тайное голосованиеgeheime stemming - veto, vetorecht - делать устойчивымstabiliseren, stabilizeren - участник кампанииactievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaat - гражданин, гражданка, жительburger, inwoner, staatsburger - соблюдениеuitvoering - владычество, правлениеautoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, landsregering, overheid, regering, regiem, regime - аболиционист, сторонник отменыabolitionist - полноправный гражданин, почетный гражданин, почетный гражданин города, свободный гражданинereburger - государство, странаgeboorteland, landaard, nationaliteit, volk, volksaard, volkseigen, volkskarakter - эмигрироватьemigreren, expatriëren - ухватиться заaangrijpen - терроризмterreur, terrorisme - кандидатураkandidaatstelling, kandidatuur, verkiezingscampagne - гарантироватьautoriseren, committeren, machtigen, mandateren, verzekeren, volmachtigen - общественный контроль - dwangmaatregel, sanctie, sanctiemaatregel, strafmaatregel - форма правленияbeleid, bestuur, gouvernement, politiek, regering, regeringsbeleid, regeringspolitiek, regime - навязывание, наказание, наложение, обложениеlast, oplegging, strafoplegging - socialisatie - воспитаниеopvoeding - понижениеschuldoverdracht - обнищаниеverarming - умиротворениеbevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiek - conciliation, placation, propitiation (en) - интернационализацияinternationalisatie, internationalisering, internationalizering - дискриминацияachterstelling, discriminatie, favoritisme, nepotisme, onderscheid, vriendjespolitiek - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - кумовство, непотизм, семейственностьfavoritisme, nepotisme, vriendjespolitiek - расизмracisme, rassehaat, rassendiscriminatie, rassenhaat, rassenideologie, rassenleer, rassenongelijkheid, rassentheorie, rassenwaan, rassewaan - seksisme - seksisme - стандартизацияharmonisatie, normalisatie, normalisering, normalizatie, normalizering, normstelling, regulatie, standaardisatie, standaardisering, systeemdwang, uniformering - стабилизацияstabilisatie - сопротивлениеverzet - защищать, отстаиватьverdedigen - action (en) - поддержка, средства к существованиюbemoediging, ondersteuning, steun, steunpilaar, support - адвокатура, деятельность адвоката, защита, пропагандаpleidooi, voorspraak - защитаbescherming - спонсированиеsponsorschap - индоссамент, одобрениеaantekening, bevestiging - одобрениеadhesie, agreatie, bijval, fiat, goedkeuring, goedvinden, instemming, sympathie, zegen - демократизацияdemocratisering, demokratisering, demokratizering - участиеcompliciteit, deelname, deelneming, engagement, inspraak, medeplichtigheid, medezeggenschap, participatie, verloving - возводить на престолbekleden - attesteren - голосовать - liberaliseren - представлятьrepresenteren, vertegenwoordigen - править, управлятьgebieden, heersen, overheersen, regeren - замучить, размалывать, размалываться, стачиватьtiranniseren - городской, гражданскийburger-, stad-, stads-, stedelijk - фашистскийfascistisch - патриотизмburgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefde - defensiebeleid - Chartism, chartist movement (en) - политологияpoliticologie, staatkunde, staatsleer, staatswetenschap - геополитикаgeopolitiek - анархизмanarchisme, wetteloosheid - Machiavellianism (en) - centrism, moderatism (en) - консерватизмbehoudzucht, conservatisme, konservatisme - tegenbeweging - democratie - социал-демократияsociaal-democratie - элитарностьelitairisme, elitarisme - экстремизмextremisme - federalisme - neoliberalism, neo-liberalism (en) - indeterminisme - koningsgezindheid, monarchisme, royalisme - Negritude (en) - progressivism (en) - радикализмradicalisme, radikalisme - республиканский дух, республиканствоrepublicanisme - utopian socialism (en) - милитаризмmilitarisme - курс, линия поведенияbeleid, polis, verzekeringscontract - social policy (en) - антидискриминационный закон, утверждающее действиеbevoordeling, bevoorrechting, positieve discriminatie, voorkeursbehandeling, voortrekking - внешняя политика - interventie - невмешательствоafzijdigheid, neutralisme, neutraliteit, non-interventie - manifest destiny (en) - изоляционизмisolationisme - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - диссидентствоonenigheid - дебатыdebat, disputatie - установкаbevestiging, installatie - возведение на престол, коронацияkroning - гонка вооруженийbewapeningswedloop, wapenwedloop - verkiezingscampagne - Iers Republikeins Leger, IRA - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - дворgerechtshof, hof, hofhouding, tribunaal - government-in-exile (en) - местное самоуправлениеgemeenteadministratie, gemeentedienst - народ, нацияnatie, volk - избирателиelectoraat, kiezers, kiezersvolk - сенатEerste Kamer, senaat - senaat - Huis van Afgevaardigden - Lagerhuis - British House of Lords, House of Lords (en) - законодательный органlegislatuur, wetgevende macht, wetgevende vergadering, wetgevend lichaam - legislative council (en) - Free World (en) - derde wereld - страна, страныdeelstaat, land - Derde Rijk, Dritte Reich - member (en) - allies (en) - Arab League (en) - Европейский союзEEG, EG, Euromarkt, Europese Economische Gemeenschap, Europese Gemeenschap, Europese Unie, Gemeenschap - НАТОNATO, NAVO, Noordatlantische Verdragsorganizatie - O.A.S., OAS - OPEC, organisatie van olie-exporterende landen, organizatie van olie-exporterende landen - великая державаgrootmacht, grote mogendheid, macht, machtsblok, mogendheid, supermacht, supermogendheid, wereldmacht - stadstaat, vrijstad - deelstaat - нацияmassa - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - избирательный округkiesdistrict - коллегия выборщиковkiescollege - machine, political machine (en) - народный фронт - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - СНГ, Содружество Независимых ГосударствGemenebest van Onafhankelijke Staten, GOS - Организация Объединённых НацийUNO, Verenigde naties, VN - конфедерацияbond, bondsstaat, confederatie, federatie, statenbond - федерацияbond, federatie - liga, unie, verbond, werknemersorganisatie - зал, палатаkamer, vergaderzaal - praatbarak, volksvertegenwoordiging - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - синдикализмsyndicalisme - kaderpersoneel - illegaliteit, ondergrondse, verzet, verzetsbeweging, verzetsorganisatie - democratie, republiek - гегемония, господство, руководствоhegemonie - олигархияoligarchie - плутократияgeldaristocratie, plutocratie - технократияtechnocratie - монархияkoningschap, koninkrijk, monarchie - двоевластиеdubbele - колонияkolonie, wijkcentrum, wingewest - делегация, депутацияafvaardiging, delegatie, deputatie, gezantschap, legatie, missie, schuldoverdracht, vertegenwoordiging - diplomatic mission (en) - диктатураabsolutisme, autoritair systeem, despotisme, dictatorschap, dictatuur, diktatorschap, diktatuur, dwingelandij, tirannie - machtsstaat, machtstaat, politiestaat - движениеbeweging, richting, stroming - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - город с самоуправлением - rotten borough (en) - English, English people (en) - французыFrans, Fransen, fransozen - администратор, руководящий работникadministrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflid - олдермен, ольдермен, член муниципалитетаwethouder - анархист, мятежникanarchist, anarchiste, nihilist, revolutionair - апостол, поборникapostel, discipel - Blimp, Colonel Blimp (en) - демократdemocraat, democrate, demokraat, demokrate, populist - вероотступник, изменник, отступникafgevallene, afvallige, apostaat, deserteur, geloofsverzaker, kerkverlater, renegaat - янычарjanitsaar - патриотnationalist, patriot, vaderlander - politica, politicus, politieker, politiek leider, politiek leidster, staatsman - префектprefect - правыйbuitenspeler, rechtsbuiten, rechtse, rechtsvoor, vleugelspeler - отступник, раскольникseparatist - Secretary General (en) - социальный работникagoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster - box, kamervoorzitter, luidsprekerbox, speaker, voorz., voorzitter - суфражисткаsuffragette - vakbondsvertegenwoordiger - избирательkeurvorst, kiesgerechtigde, kiesman, kiezer, kiezeres, stemgerechtigde, stemmer - Malcolm Little, Malcolm X (en) - большинствоmeerderheid - kracht - pax, vredigheid - анархия, хаосanarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheid - state of war, war (en) - холодная войнаkoude oorlog - независимостьmondigheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid - самостоятельностьautarkie, autonomie, onafhankelijk, zelfbeschikkingsrecht[Domaine]

-

 


   Advertising ▼