sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s


 » 

analogical dictionary

independência, liberdadezelfbeschikkingsrecht - plebiscitoplebisciet, plesbisciet, referendum, volksbesluit, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - fascismofascisme - desempenho, execuçãoexecutie, export, exporthandel, implementatie, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, terdoodbrenging, terechtstelling, uitvoer, uitvoerhandel, uitvoering, voltrekking - adopçãoaanvaarding, acceptatie, adoptie, bijval, weerklank - eleiçãoelectie, verkiezing, verkiezingen - reeleição, semi-half, herkiezing, herverkiezing - plebiscito, referendoplebisciet, plesbisciet, referendum, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - votostem, stemming, stemrecht - eleições geraisalgemene verkiezingen, parlementsverkiezing, parlementsverkiezingen - eleição primária - eleição, eleições, votação, votoballotage, stem, stembusgang, stemming, votum - votação secretageheime stemming - veto, vetorecht - estabilizarstabiliseren, stabilizeren - que faz campanhasactievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaat - cidadãoburger, inwoner, staatsburger - execuçãouitvoering - governoautoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, landsregering, overheid, regering, regiem, regime - abolicionistaabolitionist - cidadão de estado livre, homem livreereburger - povogeboorteland, landaard, nationaliteit, volk, volksaard, volkseigen, volkskarakter - emigraremigreren, expatriëren - aceitaraangrijpen - terrorismoterreur, terrorisme - candidaturakandidaatstelling, kandidatuur, verkiezingscampagne - garantirautoriseren, committeren, machtigen, mandateren, verzekeren, volmachtigen - social control (en) - dwangmaatregel, sanctie, sanctiemaatregel, strafmaatregel - governobeleid, bestuur, gouvernement, politiek, regering, regeringsbeleid, regeringspolitiek, regime - imposiçãolast, oplegging, strafoplegging - socialisatie - educaçãoopvoeding - relegaçãoschuldoverdracht - empobrecimentoverarming - apaziguamentobevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiek - conciliation, placation, propitiation (en) - internationalisatie, internationalisering, internationalizering - discriminação, favoritismoachterstelling, discriminatie, favoritisme, nepotisme, onderscheid, vriendjespolitiek - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismofavoritisme, nepotisme, vriendjespolitiek - racismoracisme, rassehaat, rassendiscriminatie, rassenhaat, rassenideologie, rassenleer, rassenongelijkheid, rassentheorie, rassenwaan, rassewaan - sexismoseksisme - seksisme - normalização, uniformizaçãoharmonisatie, normalisatie, normalisering, normalizatie, normalizering, normstelling, regulatie, standaardisatie, standaardisering, systeemdwang, uniformering - estabilizaçãostabilisatie - resistància, resistênciaverzet - defenderverdedigen - action (en) - apoiobemoediging, ondersteuning, steun, steunpilaar, support - advocacia, apoio dadopleidooi, voorspraak - proteção, protecçãobescherming - patrocíniosponsorschap - aprovaçãoaantekening, bevestiging - aprovaçãoadhesie, agreatie, bijval, fiat, goedkeuring, goedvinden, instemming, sympathie, zegen - democratizaçãodemocratisering, demokratisering, demokratizering - participaçãocompliciteit, deelname, deelneming, engagement, inspraak, medeplichtigheid, medezeggenschap, participatie, verloving - coroar, entronizarbekleden - attesteren - vote (en) - liberaliseren - representarrepresenteren, vertegenwoordigen - governar, reinargebieden, heersen, overheersen, regeren - tiranniseren - citadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbanoburger-, stad-, stads-, stedelijk - fascistafascistisch - patriotismoburgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefde - defensiebeleid - Chartism, chartist movement (en) - ciência políticapoliticologie, staatkunde, staatsleer, staatswetenschap - geopolíticageopolitiek - anarquismoanarchisme, wetteloosheid - Machiavellianism (en) - centrism, moderatism (en) - conservadorismobehoudzucht, conservatisme, konservatisme - tegenbeweging - democratie - sociaal-democratie - elitairisme, elitarisme - extremismoextremisme - federalismofederalisme - neoliberalism, neo-liberalism (en) - indeterminisme - monarquismokoningsgezindheid, monarchisme, royalisme - Negritude (en) - progressivism (en) - radicalismoradicalisme, radikalisme - republicanismorepublicanisme - utopian socialism (en) - militarismomilitarisme - beleid, polis, verzekeringscontract - social policy (en) - ação afirmativabevoordeling, bevoorrechting, positieve discriminatie, voorkeursbehandeling, voortrekking - política externa - interventie - afzijdigheid, neutralisme, neutraliteit, non-interventie - manifest destiny (en) - isolacionismoisolationisme - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - dissidênciaonenigheid - debatedebat, disputatie - instalaçãobevestiging, installatie - coroaçãokroning - corrida armamentistabewapeningswedloop, wapenwedloop - verkiezingscampagne - Exército Republicano Irlandês, IRAIers Republikeins Leger, IRA - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - cortegerechtshof, hof, hofhouding, tribunaal - government-in-exile (en) - gemeenteadministratie, gemeentedienst - povonatie, volk - eleitoradoelectoraat, kiezers, kiezersvolk - senadoEerste Kamer, senaat - senaat - Câmara dos deputadosHuis van Afgevaardigden - Câmara Baixa, Câmara dos comunsLagerhuis - British House of Lords, House of Lords (en) - legislativo, legislaturalegislatuur, wetgevende macht, wetgevende vergadering, wetgevend lichaam - legislative council (en) - Free World (en) - terceiro mundoderde wereld - nação, paísdeelstaat, land - Derde Rijk, Dritte Reich - member (en) - aliados - Arab League (en) - CEE, Comunidade Econômica Européia, União EuropeiaEEG, EG, Euromarkt, Europese Economische Gemeenschap, Europese Gemeenschap, Europese Unie, Gemeenschap - Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTANNATO, NAVO, Noordatlantische Verdragsorganizatie - O.A.S., OAS - OPECOPEC, organisatie van olie-exporterende landen, organizatie van olie-exporterende landen - potência mundial, superpotênciagrootmacht, grote mogendheid, macht, machtsblok, mogendheid, supermacht, supermogendheid, wereldmacht - cidade-estadostadstaat, vrijstad - deelstaat - massamassa - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - círculo eleitoralkiesdistrict - colégio eleitoralkiescollege - machine, political machine (en) - popular front (en) - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - CEIGemenebest van Onafhankelijke Staten, GOS - Organização das Nações UnidasUNO, Verenigde naties, VN - confederaçãobond, bondsstaat, confederatie, federatie, statenbond - federaçãobond, federatie - liga, unie, verbond, werknemersorganisatie - câmarakamer, vergaderzaal - praatbarak, volksvertegenwoordiging - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sindicalismosyndicalisme - kaderpersoneel - illegaliteit, ondergrondse, verzet, verzetsbeweging, verzetsorganisatie - repúblicademocratie, republiek - hegemoniahegemonie - oligarquiaoligarchie - plutocraciageldaristocratie, plutocratie - technocratie - monarquiakoningschap, koninkrijk, monarchie - diarquiadubbele - colónia, colôniakolonie, wijkcentrum, wingewest - delegaçãoafvaardiging, delegatie, deputatie, gezantschap, legatie, missie, schuldoverdracht, vertegenwoordiging - missão diplomática - autoritarismo, despotismo, ditadura, tiraniaabsolutisme, autoritair systeem, despotisme, dictatorschap, dictatuur, diktatorschap, diktatuur, dwingelandij, tirannie - estado policialmachtsstaat, machtstaat, politiestaat - movimentobeweging, richting, stroming - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - bairro, burgo, cidade - rotten borough (en) - English, English people (en) - francesesFrans, Fransen, fransozen - administrador, executivoadministrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflid - vereadorwethouder - anárquico, anarquistaanarchist, anarchiste, nihilist, revolutionair - apóstoloapostel, discipel - Blimp, Colonel Blimp (en) - democratademocraat, democrate, demokraat, demokrate, populist - apóstata, caçador de ratosafgevallene, afvallige, apostaat, deserteur, geloofsverzaker, kerkverlater, renegaat - janízarojanitsaar - patriota, patrióticonationalist, patriot, vaderlander - homem político, políticapolitica, politicus, politieker, politiek leider, politiek leidster, staatsman - prefeitoprefect - direitistabuitenspeler, rechtsbuiten, rechtse, rechtsvoor, vleugelspeler - secessionista, separatistaseparatist - Secretary General (en) - assistente socialagoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster - box, kamervoorzitter, luidsprekerbox, speaker, voorz., voorzitter - sufragistasuffragette - vakbondsvertegenwoordiger - constituinte, eleitor, votantekeurvorst, kiesgerechtigde, kiesman, kiezer, kiezeres, stemgerechtigde, stemmer - Malcolm Little, Malcolm X (en) - maioriameerderheid - kracht - pax, vredigheid - anarquiaanarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheid - state of war, war (en) - guerra friakoude oorlog - independênciamondigheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid - auto-suficiênciaautarkie, autonomie, onafhankelijk, zelfbeschikkingsrecht[Domaine]

-