sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.078s


 » 

analogical dictionary

ajobo, barcada, c/, carga, cargamento, cargazón, cargo, carguío, consigna, consignación, embarque, envío, flete, partida, remesa, transportecargo, consignatiegoederen, lading, last, loonpost, meetapparatuur, scheepslading, scheepsvracht, transport, verzending, vracht, vrachtgoed, zending - illegal insider trading, insider dealing, insider trading, self-dealing (en) - almoneda, remate, subastaafslag, auctie, auktie, boedelhuis, boelhuis, erfhuis, veiling, vendu, vendutie - capitalizaciónkapitaalaanwas, kapitalisatie - venderomzetten, slijten, verkopen - lector, subscriptorabonnee, geabonneerde, inschrijver, leeskop, lezer, ondertekenaar - entrega, repartoaflevering, bestelling, bezorging, leverantie, levering, traditie, verschaffing, voorziening - consignatiegoederen, handeltje, partij - despachar, enviar, remitirafschepen, uitzenden, verzenden - abacería, colmado, mercadokruidenierswinkel, kruidenierszaak, levensmiddelenbedrijf, markt, marktplein - acopio, almacenado, almacenaje, almacenamientodepot, opslaan, opslag, repositie - marcafabrieksmerk, handelsmerk, handelsnaam, merk, merk-, merknaam, trade-mark - botica, droguería, farmacia que también vende periódicos y comestiblesapotheek, artsenijbereidkunde, drogist, drogisterij, drugstore, farmaceutica, farmacie, gaper - almohada, camisa, funda, funda de almohadakussensloop - dealen - comercialcommercieel, handels- - no comercialniet-commercieel, non-profit - exportable - promoverbevorderen, promoten, pushen - inventarioinventaris, inventarisatie, inventarizatie - comercialismo, mercantilismo, mercantilizaciónbusiness, commerce, commercialisering, commercie, handel, handelsgeest, handelsverkeer, koophandel, koopmansgeest, zaak - negociokoophandel, zaken - librecambio, libre cambio, librecambismo, libre comercio, libre mercadovrijhandel - oferta inicial - business activity, commercial activity (en) - operation (en) - business (en) - aanloop - comercio, negocio, operaciónhandeltje, zaakje - importaciónhet invoeren, invoer - exportaciónuitvoer - chivo, contrabando, matute, matuteo, meteduríahet smokkelen, sluikhandel, sluikinvoer, smokkel, smokkelarij, smokkelhandel - distribucióndistributiewezen - márketing, merchandising, ventamarketing, marktanalyse, marktonderzoek, marktverkenning, merchandising, productiestrategie, produktiestrategie - narcotráfico - simoníasimonie - afzet, afzetmarkt, afzetmogelijkheid, koopdag, verkoping - dumping, dúmping, vaciado, vertidodumping, prijsbederf - retailing (en) - ventas por teléfonotelemarketing - altanería, buhonería, cetrería, halconería, reventa, volateríacolportage, straathandel, valkejacht, valkenjacht, valkerij - afzet - rastrillo, rastrillo benéficoliefdadigheidsbazaar, luizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarkt - embarcar, enviar, expedir, mandar, transportarverladen - enviar, hacer seguir, reenviar, reexpedir, remitirachternasturen, achternazenden, doorsturen, doorzenden, nasturen, nazenden - adquirir, percibir, recibiraankopen, aanschaffen, afnemen, betrekken, inkopen, kopen, verkrijgen, wegkopen - nemen - abonarse a, subscribir, suscribirse aabonneren, zich abonneren - pregonar, vender de puerta en puerta, vender por las callescolporteren, kolporteren, leuren, parlevinken, pushen, rondvertellen, uitventen, venten - aparato - sell (en) - libreríaboekenstalletje, boekhandel, boekwinkel - boutique, butí, tiendaboetiek, confectiezaak, kledingmagazijn, kledingzaak, modemagazijn, modezaak - canteen (en) - tienda en cadena - charcuterie (en) - artículo, artículos, bienes, género, géneros, mercancíagoed, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, producten, spul, vrachtgoed, waar, waren - artículos de consumo, bienes de consumoconsumptie-artikelen, consumptiegoederen, verbruiksgoederen - tienda cómoda - gran almacénhandelsnederzetting, toko, warenhuis - almacén, centro comercial, emporio, gran almacén, grandes almacenesdetailhandel, handelscentrum, kleinhandel, warenhuis - tienda de descuentocash-and-carry, disconteringsbank, discontobank, discount, discountzaak, weidewinkel - blonda, blondo, mantelitotaartrand - secador, secadoradroger, droogautomaat, droogmolen, droogtrommel, föhn, haardroger, siccatief, trommeldroger, wasdroger - bienes duraderosgebruiksgoederen - artículo de exportación, exportaciónexport, exportartikel, exportcijfer, uitvoer, uitvoerartikel - alfolí, almacén, cilla, granero, hórreo, pósito, trojgraanschuur, graanzolder, korenschuur, korenzolder, voorraadschuur - ferretería, quincalla, quincalleríaijzerhandel, ijzerwinkel - hiper, hipermercadohypermarkt, weidewinkel - importaciónhet invoeren, importgoederen, invoer - surtidoproduktaanbod - artículo, buhonería, carga, efecto, género, géneros, mercadería, mercancía, mercancías, productoartikel, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, spul, vracht, vrachtgoed, vrachtgoederen, waar, waren, winkelwaar - servilletaservet, vingerdoekje - pizzeríapizzeria - centro comercial, galeríasmiddenberm, winkelcentrum, winkelpassage - instituto de belleza, salón de bellezakapperszaak, kapsalon, schoonheidsinstituut, schoonheidssalon - bed sheet, sheet (en) - distribuidor automáticoautomaat, fruitautomaat, gokautomaat, gokkast, snoepautomaat, speelautomaat, trekautomaat - existencias, inventario, stock, surtidostock, voorraad - almacén, depósitodepot, entrepot, ligplaats, magazijn, opslag, opslagkosten, opslagplaats, opslagruimte, pakhuis, remise, stallingkosten, stapelhuis, stapelplaats, tramremise, veem, voorraadschuur - autoservicio, súper, supermercadosupermarkt, zelfbediening, zelfbedieningswinkel, zelfbedieningszaak - máquina expendedoraverkoopautomaat - código de barrasbarcode, bar code, barkode, streepjescode, streepjeskode, zebracode, zebrakode - billetebon, entreebewijs, entreebiljet, entreekaartje, kaart, kaartje, kiesbriefje, passagebiljet, stembiljet, stembriefje, tegoedbon, ticket, toegangsbewijs, toegangskaartje, voucher, waardebon - conocimiento, Conocimiento de Embarquecarga, cognossement, connossement, laadbrief, passagierslijst, vrachtbrief, vrachtcedel - ventaafzetmarkt, afzetmogelijkheid - order, purchase order (en) - venta por correopostorder - índice de preciosprijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijfer, prijsniveau, prijspeil - índice del coste de la vidaprijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijfer - política comercialhandelsbeleid, handelspolitiek - marca, marca registradagedeponeerd handelsmerk, geregistreerd handelsmerk, handelsmerk, merk - emblema, grafismo, logo, logotipo, marca de fábricabeeldmerk, logo, logogram, vignet, woordmerk - categoría, categoría de preciosprijsklasse - amarro, bulto, cajita, envoltijo, fardo, lío, mazo, paquete, sobrebundel, doos, keuzepakket, package, pak, pakje, pakket, programmapakket, standaardpakket, vakkenpakket - syndicaat - consorcio, poolconsortium, poule, syndicaat, trust - cartel, cártel, trustcartel, kartel, trust - douane-unie, tolunie - BeneluxBenelux - cámara de comercio, cámara de comercio y Fábricaskamer van koophandel - market, target group (en) - mercadillo, mercado de objetos usados, rastrillo, rastroluizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarkt - consumidorconsument, verbruiker - auditor, auditora, auditora de cuentas, auditor de cuentas, censora de cuentas, censor de cuentas, contable, contador, contadora, contralor, economista, tenedora de libros, tenedor de librosaccountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurier - agente de publicidad, anunciador, anunciante, publicistaadverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuse - agente de negocios, corredor, corredor/agente de bolsaagens, agent, commissionair, factoor, factor, handelsagent, handelsreiziger, makelaar, vertegenwoordiger - archipámpano, magnate, potentado, staffbaron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheer - barman, camarera, camarerobarbediende, barkeeper, barman, kelner, ober - librera, libreroboekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoper - ayudante de camarerohulpkelner - ejecutivo, empresaria, empresario, hombre de negocios, mujer de negocioszakenman - ejecutiva, empresaria, mujer de negocios, negociantazakenvrouw - adquiridor, adquiridora, adquiriente, cliente, comprador, compradoraaankoopster, aankoper, afnemer, inkoopster, inkoper, klant, koper, opkoopster, opkoper - empresa de catering, proveedorcateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijden - quincalleroventer - chartered accountant (en) - tintorerostomerij - concesionarioconcessiehouder, concessionaris - connection (en) - consignatario, destinatariogeadresseerde, geconsigneerde - clienteafnemer, cliënt, rekeninghouder, stempelaar, werkeloze, werkloze - distribuidordistributeur, verdeeldoos - contratista, contratista de obras, emprendedor, empresarioaanneemster, aannemer, ondernemer - exportador, exportadoraexporteur, uitvoerder, uitvoerster - pescadera, pescaderovisboer, vishandelaar, visvrouw - fondista, hospedero, hostelero, mesonero, patrón, patrona, posadera, posadero, ventera, venterogastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waard - importador, importadoraimporteur, invoerder, invoerster - almacenista, comerciante al por mayor, mayoristagroothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerker - arrendador, arrendadoraverhuurder, verpachter, verpachtster - mercero - mercader, negociantehandelaar, handelsman, koopman, koopvrouw - lechera, lechero, ordeñadora, repartidor de lechemelkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouw - computeroperator, operator, procesoperator - amo, dueño, propietariobezitster, bezitter, eigenaar, eigenares - repartidora de periódicos, repartidor de periódicosbladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisje - cantinero, patrón/dueño de un bar, tabernerocaf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaar - publicistapubliciteitsagent - agente inmobiliario, API, corredor de casas, corredor de fincashuismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goed - recepcionistadoktersassistente, receptionist - dueña de un restaurante, dueño de un restaurante, propietaria de un restaurante, propietario de un restaurante, restauradorrestaurateur - dependienta, vendedora - acquisiteur, advertentieacquisiteur - agente, comerciante, dependiente, representante, vendedorvertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediende - secretarioonderminister, secretaresse, secretaris, staatssecretaris - comercial, tendero, traficante, vendedorhandelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkoper - comerciante, tenderodetaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkelier - abastecedor, aprovisionador, asentista, suministradorfournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijf - comerciante, mayorista, negociante, tendera, tendero, tratantehandelaar, handelaarster, handelsman, kleine zelfstandige, koopman, koopvaarder, koopvaardijschip, koopvrouw, middenstander, middenstandster, neringdoende, winkelhouder, winkelhoudster, winkelier, winkelierster - Andrew Carnegie, Carnegie (en) - precio, tasaprijs, vervoerprijs - tarief - estipendio, honorario, honorarios, matrículacollegegeld, honorarium, inschrijfgeld, inschrijvingsgeld, prijs, vacatie, vacatiegeld - comisióncommissie - leenstelsel - tarifaniveau, tarief - acarreo, carga, flete, gastos de flete, gastos de transporte, mercancías, transportescheepsvracht, transportkosten, vervoerkosten, vrachtgoed, vrachtkosten, vrachtprijs - cambio, cotización, cotización de conversión, cotización de divisas, tipo de cambiogeldkoers, koers, muntkoers, omrekeningskoers, omrekenkoers, valutakoers, wissel, wisselkoers, wisselnotering - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - déficit comercialhandelstekort - libro mayor, línea postiza, talonarioboek, boekblok, boekje, grootboek, kasboek, lijst, steigerbalk - handelswaarde - levadurabakkersgist, gist - conservabilidad, estabilidad, inalterabilidad, período de conservación para la ventabewaartijd, houdbaarheid[Domaine]

-

 


   Advertising ▼