sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s


 » 

analogical dictionary

active (en) - ankomst到來, 到来 - omstarta - fortsätta继续 - äga, få, ha, hysa与其他动词组合表示过去时态, 得到, 怀有, 有 - variera变化, 改变 - påverka影响, 影響 - börja bli, falla变为, 变得, 成为, 成为..., 成為, 渐渐变得, 變得, 變為, 陷于 - byta, byta [], förvandla[]变化, 换衣 - modifiera修改 - förändring休假 - övergång till metersystemet - diversification, variegation (en) - inställning, justering, modifiering, modifikation修改, 调整 - transfer, transference (en) - avslutande, avslutning, upphörande結束, 结束 - fullbordan, slutförande完成 - engage (en) - begynnelse, början开始 - debut, entry, first appearance, introduction, launching, unveiling (en) - grundande創辦, 建立,成立 - stabilisera使...稳定, 使…穩定 - regularise, regularize (en) - äga rum, falla sig, gå till, hända [], inträffa, pågå(偶然)发生 - glömma, lämna留下 - transformed (en) - frosta av, tina upp解冻, 解凍, 除(去冰)霜 - modify, remodel, transform, transmute, transubstantiate (en) - transformation, translation (en) - revidering, revision修改, 校对 - förvandling, ombyggnad, omvändelse, omvandling改变, 改變, 改造,转化, 轉化, 转化 - skogsplantering - föryngring - försvinna消失 - avleda - öppna开, 開 - ändra转换,改变(方向、思想、节目等) - transfer, transplant, transpose (en) - draw (en) - make (en) - läsa朗讀 - distansera, utklassa, vida överträffa - come (en) - bekräfta, bestyrka確證, 證實 - presuppose, suppose (en) - datera注明日期 - förvanska, stympa - []svara för, försäkra, förvissa, övertyga, säkerställa, se till使确信, 使確信, 保證,擔保, 保证,担保, 给...保险 - bagatellisera, förringa, minska, överskyla - visa指示, 显示, 讀數是, 读数是, 顯示 - show (en) - intend, mean, signify, stand for (en) - delete, erase (en) - betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understryka划线于...之下, 劃線於…之下, 強調, 强调, 把重点放在...上, 重讀,著重, 重读,着重 - pånyttfödelse - []uppståndelse, uppståndelse复活, 復活 - föra, handla med买卖, 買賣 - []tömma, förbruka, göra slut på用尽, 用盡 - bära upp, stödja, stötta支撑 - luta, ställa把...靠在...上, 把…靠在…上, 支撐, 支撑 - add on, affix, append, supplement (en) - interconnect, interlink (en) - gränsa intill - stocka - dra till sig, fästa, rikta吸引 - 运转 - förorsaka, ta, utgjuta, utkräva, utlösa - framkalla, väcka唤起 - köra in, sätta i gång, utlösa, vara den tändande gnistan till引起(争吵等), 引起,激发, 引起,激發, 激起…爆炸,觸發, 着手做某事, 絆倒, 试运转 - establish, give (en) - motivera激发, 激發 - börja, ge sig in i, ge sig ut på, sätta i gång, starta, ta itu med创办, 創辦, 发动, 开始, 發動, 着手,开始, 著手,開始, 開始 - bear, turn out (en) - förnedra, förödmjuka使卑微 - bedöva打昏 - stokastisk - köra, slå, vifta bort驅赶開, 驱赶开 - falla, förfalla, förflyta, förflytta, infalla, passera []下降;滑落, 介于, 經過, 经过, 过, 陷入, (时间)消逝 - subject (en) - go (en) - bli, runda, snurra, svänga runt, vika om, vrida变得, 变成, 旋转, 绕过, 转动 - vara seglivad不易消失 - modifiering, modifikation修改 - parapsykologi - händelse發生 - episod(文艺作品中的)一段情节;插曲 - eventualitet可能发生的事件, 可能發生的事件, 意外事情[件] - casus belli (en) - []ändring, ändring, modifiering, modifikation, ombyte, omväxling休假, 修改, 变化, 改动, 改動, 改变, 變化 - slump, tillfällighet偶然 - händelse, incident小事件 - force majeure - variation变化, 變化 - kretslopp, period周期 - cykel周期 - återkommande, återkomst, upprepande, upprepning复发, 復發 - transition (en) - förändring, förskjutning去除 - omkoppling, omslag, övergång - green revolution (en) - utbrott喷发 - business cycle, trade cycle (en) - affair, function, occasion, social function, social occasion (en) - förändring变化 - abiogenesis, autogenesis, autogeny, spontaneous generation (en) - kapillaritet - food chain (en) - kallfront - squall line (en) - occluded front, occlusion (en) - skyfall, störtregn倾盆大雨, 傾盆大雨, 大暴雨 - reagering - snöstorm暴風雪, 暴風雪,大風雪, 暴风雪, 暴风雪,大风雪 - dopplereffekt - electrical storm, electric storm, thunderstorm (en) - vridmoment力矩 - ångtryck - väder, väderlek天气, 天氣 - elementen, väder och vind自然力;風雨, 自然力;风雨 - försurning - övergång till fast form, stelnande固化 - action, activity, natural action, natural process (en) - process进程, 進程 - tillverkning av - ecological succession, succession (en) - naturligt urval - förändring变化 - occurrence (en) - reaktion, sätt att reagera活动,行为,反应, 行為,反應 - circadian rhythm, nychthemeron (en)[Domaine]

-

 


   Advertising ▼