sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.094s


 » 

analogical dictionary

active (en) - おとずれ, こうりん, らいりん, 到来, 来臨, 訪れ, 降臨komst - boot, bring up, reboot, reset (en) - 続けるdoorgaan - 受け取る, 完了形をつくる, 感じている, 持つdenken, hebben, koesteren, krijgen, ontvangen, voelen - 異なるfluctueren, gewijzigd, herscheppen, modificeren, muteren, variëren, veranderen, wijzigen, wisselen - ~に影響を与えるvan invloed zijn op - ~の状態になるgaan, geraken, komen, raken, treden, vallen - 代える , 変える, 換える, 替える , 着換えるherleiden, inruilen, inspringen, inspringen voor, invallen, invallen voor, veranderen, verruilen, vervangen, verwisselen, waarnemen, waarnemen voor, zich omkleden - 修正するwijzigen - 変化 , 変更aanpassing, alteratie, verandering, wijziging - versificatie - belangenspreiding, parallellisatie - 編集aanpassing, accommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bewerking, bijstelling, modificatie, mutatie, verandering, wijziging, wissel, wisseling - containeroverslag, giro-overschrijving, omvorming, omzetting, overboeking, overhandiging, overschrijving, storting, transfer, transformatie, transpositie - 終了, 結びbea aindiging, beëindiging, besluit, determinatie, einde, eindiging, stopzetting, vaststelling, woordeinde - とうきゅうどうさ, 完了, 投球動作afronding, afwerking, completering, voleinding, voltooiing - blokkeren - 開始aanzet - しょしゅつ, はっしょう, 初出, 発祥debuut, inleiding, introductie, invoering, maiden-speech - そうし, そうせつ, そうりつ, ちゅうぞう, 創始, 創立, 創設, 鋳造creatie - 安定させるstabiliseren, stabilizeren - regularise, regularize (en) - おきる, おこなわれる, おこる, 行われる, 起きる, 起こるafspelen, gebeuren, gebeuren met of aan, geschieden, gevallen, omgaan, passeren, plaatsgrijpen, plaatshebben, plaatsvinden, spelen, voltrekken - 置き去るachterlaten, overlaten - transformed (en) - 取り除く, 解凍するlaten ontdooien, ontdooien - metamorfoseren, modificeren, ombouwen, omtoveren, omvormen, omzetten, transformeren, transmuteren - transformatie - 改訂herziening, modificatie, modifikatie, redres, revisie, wijziging - 変形, 転換bekering, conversie, omzetting, verandering - しょくりん, ちさん, りょくか, りょっか, 植林, 治山, 緑化aanplant, bebossing, beplanting, bosaanplant - しんりんさいせい, 森林再生herbebossing - 消滅するverdwijnen - afnemen, kleineren, kwaadspreken - 開くontsluiten, openbreken, openen - 切換えるoverschakelen, verwisseling, wisseling - overladen, overplaatsen, overplanten, transporteren - draw (en) - make (en) - 音読するdoorbladeren, doorkijken, doorzien, laden, scannen - declasseren, overklassen, overtroeven - come (en) - 確認するaffirmeren, bevestigen, confirmeren, geconfirmeerd - toedenken, veronderstellen, vooronderstellen, vooropstellen - 日付をつけるdateren - verdraaien, vertekenen, verwringen - 保険をかける, 確信させる, 確実にするborgen, ervoor zorgen, garanderen, instaan, verzekeren, waarborgen - vergoelijken, verminderen, verzachten - 示すaanwijzen, aflezen, opnemen, optekenen, registreren, tapen - duiden, wijzen - intend, mean, signify, stand for (en) - deleten, wissen - 下線を引く, 強調するaanzetten, accentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, hameren, nadruk leggen op de, onderlijnen, onderstrepen, profileren, tamboereren - ちゅうこう, 中興opleving, renaissance, wedergeboorte, wederopbloei, wederopleving - かいせい, こうせい, そせい, ふっかつ, よみがえ, よみがえり, リザレクション, 回生, 復活, 更生, 生き返り, 甦, 甦生, 蘇り, 蘇生herrijzenis, opstanding, resurrectie, verrijzenis, wederopstanding - 商うbehandelen, handeldrijven, handelen in - とりつくす, 使い尽くす, 取り尽くすafgrazen, afwerken, opgaan, opgebruiken, uithollen, uitputten, verbruiken, verteren - 支えるdragen, omhooghouden, ondersteunen, ophouden, steunen - ささえる, 支える, 立てかけるondersteunen, steunen, zetten tegen - add on, affix, append, supplement (en) - interconnect, interlink (en) - となりあう, となりあう], 隣り合う, 隣合うaaneensluiten, aansluiten, grenzen, grenzen aan, omgrenzen - verstoppen - ひきつけるaantrekken, inpalmen, intrekken - 動く - aanrichten - 呼び起こすdoen, inzamelen, opbrengen, ophalen, voortoveren, wekken - ならし運転する, ひき起こす, 始めさせる, 引き起こすaan de gang krijgen, inrijden, ontketenen - establish, give (en) - 動機づける, 動機を与えるaanzetten, begeesteren, drijven, enthousiasmeren, motiveren, opwarmen - のりこむ, のりだす, 乗り出す, 乗り込む, 始まる, 始める, 始動するbeginnen, beginnen aan, openen, overgaan tot - bear, turn out (en) - はずかしめる, 体面を傷つける, 辱めるvernederen - 気絶させるaangrijpen, aanpakken, choqueren, onthutsen, ontstellen, ontzetten, schokken, shockeren, verdoven, vloeren - stochastic (en) - いなす, おいたてる, おいちらす, おいはらう, おいまくる, おいやる, おっぱらう, しりぞける, はらいだす, はらいのける, 却ける, 往なす, 払い出す, 払い除ける, 斥ける, 追い払う, 追い捲くる, 追い散らす, 追い立てる, 追い遣る, 追っぱらう, 退けるopjagen, verdrijven, verjagen, wegdrijven, wegjagen - すぎる, する, はさまる, へる, 為る, 経る, 経過する, 通る, 過ぎる, 陥るachteruitgaan, doorkomen, ertussen liggen, omgaan, omkomen, slijten, verglijden, verlopen, verstrijken, vervlieden, vervliegen, verzinken, vlieden, vliegen, voorbijgaan, voorbijvliegen - blootstellen, onderwerpen - go (en) - かわる, ばける, 化ける, 変わるdraaien, omgaan, worden - 容易に消えないblijven, maar langzaam verdwijnen, persevereren, persisteren, volharden - 修正wijziging - しんれいげんしょう, パラサイコロジー, 心霊現象parapsychologie - しゅったい, ぞくはつ, できごと, ハプニング, ハペニング, 出来, 出来事, 続発gebeurde, gebeurtenis, geschiedenis, ontwikkeling, voorval - 挿話episode, voorval - 万一, 不測の事態eventualiteit - casus belli - 修正, 気分転換afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, keer, variatie, variëteit, wending, wijziging - ぐうぜん, 偶然accident, auto-ongeluk, toeval, toevalligheid - 出来事incident, voorval - ふかこうりょく, 不可抗力natuurramp - 変化golfbeweging, ondulatie, slag, undulatie, variatie - 周波, 循環circulatie, cirkelgang, kringloop, kringloopproces, omloop, rondgang, roulatie - 周期circulatie, cirkelgang, cyclus, kringloop, kringloopproces, omloop, rondgang, roulatie - かいき, さいねん, 再燃, 再発, 回帰herhaling, terugkeer - transition (en) - 転換omzetting, transformatie, transmutatie, verandering - omschakeling, overgang, overschakeling, overstap, passage, switch - グリーンレボリューション - とっぱつ, はっせい, 発生, 突発uitbarsting - けいきじゅんかん, 景気循環conjunctuur, conjunctuurbeweging, conjunctuurgolf - evenement, gebeuren, gebeurtenis, happening - 変化verandering - げんせい, しぜんはっせい, 原生, 自然発生abiogenese, abiogenesis, autogenese, zelfwording - capillarity, capillary action (en) - voedselketen - かんたいぜんせん, きょくぜんせん, 寒帯前線, 極前線koudefront, koufront - squall line (en) - occluded front, occlusion (en) - ごうう, どしゃぶり, どしゃ降り, 土砂降り, 大雨, 豪雨bui, hoosbui, luierbroekje, plensbui, plensregen, regen, regenbui, regenval, stortbui, waterhoos, watervloed, wolkbreuk - Jpan, リアクタンス - ふうせつ, ふぶき, 吹雪, 大吹雪, 暴風雪 , 風雪blizzard, sneeuwjacht, sneeuwstorm, sneeuwstrom - dopplereffect - らいう, 雷雨onweersbui - toruku, トルクkoppel, torsie, wringing - 蒸気圧dampspanning - きしょう, くもゆき, こう, そらあい, そらもよう, てんき, てんこう, てんしょう, てんしょく, ひより, ようき, ウエザー, 候, 天候, 天気, 天色, 天象, 日和, 気象, 空合い, 空模様, 陽気, 雲行きluchtgesteldheid, weer, weersgesteldheid, weersomstandigheden, weersomstandigheid - かざぐも, こうせいようそ, こうよう, しょほ, ふううん, 初歩, 構成要素, 綱要, 自然力, 風雲elementen - さんぱい, 酸敗 - ぎょうけつ, ぎょうこ, こか, 凝固, 凝結, 団結, 固化stolling - ほうしゃせい, ほうしゃのう, 放射性, 放射能 - プロセス, 過程 bewerken, bewerking, ontwikkelingsgang, proces, verloop - かこう, しょり, そうさ, プロセシング, プロセッシング, 処理, 加工, 操作bewerking - ecological succession, succession (en) - しぜんせんたく, しぜんとうた, てきしゃせいぞん, ゆうしょうれっぱい, ナチュラルセレクション, 優勝劣敗, 自然淘汰, 自然選択, 適者生存assortiment, overleving, sortering, sortiment, verschot - 変化verandering - occurrence (en) - 反応, 行動gedrag - がいじつリズム, 概日リズム[Domaine]

-

 


   Advertising ▼