sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.078s


 » 

analogical dictionary

active - komstadvent, coming - boot, bring up, reboot, reset - doorgaancontinue - denken, hebben, koesteren, krijgen, ontvangen, voelenexperience, have - fluctueren, gewijzigd, herscheppen, modificeren, muteren, variëren, veranderen, wijzigen, wisselenalter, change, vary - van invloed zijn opaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - gaan, geraken, komen, raken, treden, vallenbecome, fall, get, go, grow, make - herleiden, inruilen, inspringen, inspringen voor, invallen, invallen voor, veranderen, verruilen, vervangen, verwisselen, waarnemen, waarnemen voor, zich omkledenchange, commute, convert, exchange, replace - wijzigenmodify - aanpassing, alteratie, verandering, wijzigingchange - versificatiemetrication, metrification - belangenspreiding, parallellisatiediversification, variegation - aanpassing, accommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bewerking, bijstelling, modificatie, mutatie, verandering, wijziging, wissel, wisselingadjustment, alteration, change, changing, edit, modification, variation - containeroverslag, giro-overschrijving, omvorming, omzetting, overboeking, overhandiging, overschrijving, storting, transfer, transformatie, transpositietransfer, transference - bea aindiging, beëindiging, besluit, determinatie, einde, eindiging, stopzetting, vaststelling, woordeindeconclusion, ending, termination - afronding, afwerking, completering, voleinding, voltooiingclosing, completion, culmination, mop up, take up, windup - blokkerenengage - aanzetbeginning, commencement, start - debuut, inleiding, introductie, invoering, maiden-speechdebut, entry, first appearance, introduction, launching, unveiling - creatiecreation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination - stabiliseren, stabilizerenfirm up, stabilise, stabilize, steady - regularise, regularize - afspelen, gebeuren, gebeuren met of aan, geschieden, gevallen, omgaan, passeren, plaatsgrijpen, plaatshebben, plaatsvinden, spelen, voltrekkencome about, fall out, go on, hap, happen, occur, pass, pass off, take place - achterlaten, overlatenleave, leave behind - transformed - laten ontdooien, ontdooiendefrost, deice, de-ice - metamorfoseren, modificeren, ombouwen, omtoveren, omvormen, omzetten, transformeren, transmuterenmodify, remodel, transform, transmute, transubstantiate - transformatietransformation, translation - herziening, modificatie, modifikatie, redres, revisie, wijzigingalteration, change, modification, revision - bekering, conversie, omzetting, veranderingconversion, transformation - aanplant, bebossing, beplanting, bosaanplantafforestation, forestation - herbebossingreafforestation, re-afforestation, reforestation - verdwijnendisappear, vanish - afnemen, kleineren, kwaadsprekendetract, take away - ontsluiten, openbreken, openenopen, open up - overschakelen, verwisseling, wisselingchange, shift, switch - overladen, overplaatsen, overplanten, transporterentransfer, transplant, transpose - draw - make - doorbladeren, doorkijken, doorzien, laden, scannenread, scan - declasseren, overklassen, overtroevenoutclass - come - affirmeren, bevestigen, confirmeren, geconfirmeerdaffirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustain - toedenken, veronderstellen, vooronderstellen, vooropstellenpresuppose, suppose - daterendate, date stamp - verdraaien, vertekenen, verwringendistort, falsify, garble, pervert, twist, warp - borgen, ervoor zorgen, garanderen, instaan, verzekeren, waarborgenassure, ensure, guarantee, insure, secure - vergoelijken, verminderen, verzachtenextenuate, mitigate, palliate - aanwijzen, aflezen, opnemen, optekenen, registreren, tapenread, record, register, show - duiden, wijzenshow - intend, mean, signify, stand for - deleten, wissendelete, erase - aanzetten, accentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, hameren, nadruk leggen op de, onderlijnen, onderstrepen, profileren, tamboererenaccent, accentuate, emphasise, emphasize, lay/put stress on, punctuate, stress, underline, underscore - opleving, renaissance, wedergeboorte, wederopbloei, wederoplevingexit of underground stream, rebirth, renaissance, renascence, resurgence, revitalisation, revitalization, revival, revivification - herrijzenis, opstanding, resurrectie, verrijzenis, wederopstandingresurrection - behandelen, handeldrijven, handelen inaddress, cover, deal, handle, plow, treat - afgrazen, afwerken, opgaan, opgebruiken, uithollen, uitputten, verbruiken, verterenconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use, use up, wipe out - dragen, omhooghouden, ondersteunen, ophouden, steunenhold, hold up, support, sustain - ondersteunen, steunen, zetten tegenhold up, prop, prop up, shore, shore up, support, sustain, uphold - add on, affix, append, supplement - interconnect, interlink - aaneensluiten, aansluiten, grenzen, grenzen aan, omgrenzenabut, abut on, adjoin, border, border on, butt, butt against, butt on, edge, march - verstoppenback up, block, choke, choke off, clog, clog up, congest, foul - aantrekken, inpalmen, intrekkenattract, draw, draw in, pull, pull in - run - aanrichtenbring, make for, play, work, wreak - doen, inzamelen, opbrengen, ophalen, voortoveren, wekkenarouse, bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, put forward, raise, stir - aan de gang krijgen, inrijden, ontketenenactivate, actuate, run in, set off, spark, spark off, touch off, trigger, trigger off, trip - establish, give - aanzetten, begeesteren, drijven, enthousiasmeren, motiveren, opwarmenactuate, incite, motivate, move, prompt, propel - beginnen, beginnen aan, openen, overgaan totcommence, embark on, proceed, set about, start, start up - bear, turn out - vernederendebase, degrade, demean, disgrace, put down, take down - aangrijpen, aanpakken, choqueren, onthutsen, ontstellen, ontzetten, schokken, shockeren, verdoven, vloerenball over, blow out of the water, floor, shock, stun, take aback - stochastic - opjagen, verdrijven, verjagen, wegdrijven, wegjagenchase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, turn back - achteruitgaan, doorkomen, ertussen liggen, omgaan, omkomen, slijten, verglijden, verlopen, verstrijken, vervlieden, vervliegen, verzinken, vlieden, vliegen, voorbijgaan, voorbijvliegenelapse, fly, fly by, glide by, go along, go by, intervene, lapse, pass, slide by, slip, slip away, slip by, slip past - blootstellen, onderwerpensubject - go - draaien, omgaan, wordenbecome, turn - blijven, maar langzaam verdwijnen, persevereren, persisteren, volhardendie hard, endure, persist, prevail, run - wijzigingmodification - parapsychologieparapsychology, psychic phenomena, psychic phenomenon - gebeurde, gebeurtenis, geschiedenis, ontwikkeling, voorvalhappening, natural event, occurrence, occurrent - episode, voorvalepisode - eventualiteitcontingence, contingency, eventuality - casus bellicasus belli - afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, keer, variatie, variëteit, wending, wijzigingalteration, change, modification, transformation - accident, auto-ongeluk, toeval, toevalligheidaccident, chance event, fortuity, stroke - incident, voorvalincident - natuurrampact of God, force majeure, inevitable accident, natural disaster, unavoidable casualty, vis major - golfbeweging, ondulatie, slag, undulatie, variatiefluctuation, variation - circulatie, cirkelgang, kringloop, kringloopproces, omloop, rondgang, roulatiecycle, oscillation - circulatie, cirkelgang, cyclus, kringloop, kringloopproces, omloop, rondgang, roulatiecycle - herhaling, terugkeerrecurrence, return - transition - omzetting, transformatie, transmutatie, veranderingshift, transformation, transmutation - omschakeling, overgang, overschakeling, overstap, passage, switchchangeover, conversion, passage, transition - green revolution - uitbarstingeruption, irruption, outbreak - conjunctuur, conjunctuurbeweging, conjunctuurgolfbusiness cycle, trade cycle - evenement, gebeuren, gebeurtenis, happeningaffair, function, occasion, social function, social occasion - veranderingchange - abiogenese, abiogenesis, autogenese, zelfwordingabiogenesis, autogenesis, autogeny, spontaneous generation - capillarity, capillary action - voedselketenfood chain - koudefront, koufrontcold front, polar front - squall line - occluded front, occlusion - bui, hoosbui, luierbroekje, plensbui, plensregen, regen, regenbui, regenval, stortbui, waterhoos, watervloed, wolkbreukcloudburst, deluge, downpour, pelter, pouring rain, rainstorm, shower, soaker, torrent, waterspout - reactance - blizzard, sneeuwjacht, sneeuwstorm, sneeuwstromblizzard, snowstorm - dopplereffectDoppler effect, Doppler shift - onweersbuielectrical storm, electric storm, thunderstorm - koppel, torsie, wringingtorque, torsion - dampspanningvapor pressure, vapour pressure - luchtgesteldheid, weer, weersgesteldheid, weersomstandigheden, weersomstandigheidatmospheric condition, conditions, weather, weather condition - elementenelements - acidification, anthropogenic acidification - stollingcuring, hardening, heat setting, set, solidification, solidifying, thermosetting, thermo setting, thermo-setting - action, activity, natural action, natural process - bewerken, bewerking, ontwikkelingsgang, proces, verloopphysical process, process - bewerkingprocessing - ecological succession, succession - assortiment, overleving, sortering, sortiment, verschotnatural selection, selection, survival, survival of the fittest - veranderingchange - occurrence - gedragbehavior, behaviour - circadian rhythm, nychthemeron[Domaine]

-

 


   Advertising ▼