sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.11s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

aktivní, činnýactive - nástup, příchodadvent, coming - boot, bring up, reboot, reset - trvatcontinue - mítexperience, have - měnit, obměnit, pozměnitalter, change, vary - ovlivnit, postihnout, poznamenataffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - být, dostat, dostat se, stávat sebecome, fall, get, go, grow, make - převléknout se, rozměnit, směnit, vyměnit, vyměnit sichange, commute, convert, exchange, replace - modifikovatmodify - změnachange - metrication, metrification - diverzifikace, rozrůzněnídiversification, variegation - obměna, úprava, změnaadjustment, alteration, change, changing, edit, modification, variation - přesun, převedenítransfer, transference - konec, zakončení, zánik, závěrconclusion, ending, termination - dokončení, dokončování, koncovka, konecclosing, completion, culmination, mop up, take up, windup - zařaditengage - počátek, zahájeníbeginning, commencement, start - debut, křest, uvedenídebut, entry, first appearance, introduction, launching, unveiling - založenícreation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination - stabilizovat, ustálit, zpevnitfirm up, stabilise, stabilize, steady - zpravidelnitregularise, regularize - dít se, dojít, konat se, náhodou, nastat, odehrát se, přihodit se, proběhnout, udát se, zběhnout secome about, fall out, go on, hap, happen, occur, pass, pass off, take place - nechat, zanechatleave, leave behind - transformed - odmrazit, rozmrazitdefrost, deice, de-ice - přeměnit, přetvořitmodify, remodel, transform, transmute, transubstantiate - transformacetransformation, translation - opravení, pozměnění, revize, zkontrolování, zkorigování, změněníalteration, change, modification, revision - konverze, přeměna, převedení, změna účelu nebo funkceconversion, transformation - zalesněníafforestation, forestation - reafforestation, re-afforestation, reforestation - zaniknoutdisappear, vanish - zlehčovatdetract, take away - otevřít, rozdělat, skýtatopen, open up - obrátit, přejít, přepnoutchange, shift, switch - transfer, transplant, transpose - chýlit se, spětdraw - make - snímatread, scan - předčit, předstihnoutoutclass - come - dosvědčovat, potvrzovataffirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustain - presuppose, suppose - datovat, mít datumdate, date stamp - komolit, zkomolitdistort, falsify, garble, pervert, twist, warp - jistit, pojistit, ujistit, zabezpečit, zajistitassure, ensure, guarantee, insure, secure - zmírnitextenuate, mitigate, palliate - naměřit, odčíst, odečíst, ukázat, ukazovatread, record, register, show - mluvitshow - naznačitintend, mean, signify, stand for - mazat, vymazatdelete, erase - podtrhnout, vytknout, vyzdvihnout, zdůraznitaccent, accentuate, emphasise, emphasize, lay/put stress on, punctuate, stress, underline, underscore - obnova, obrodaexit of underground stream, rebirth, renaissance, renascence, resurgence, revitalisation, revitalization, revival, revivification - vzkříšení, zmrtvýchvstáníresurrection - pojednat, prodávat, traktovat, véstaddress, cover, deal, handle, plow, treat - dobrat, spotřebovat, vybrat, vyčerpat, vypotřebovat, žrátconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use, use up, wipe out - držet, nést, podepřít, podpírathold, hold up, support, sustain - opřít, podepřít, zapřít-1hold up, prop, prop up, shore, shore up, support, sustain, uphold - opatřitadd on, affix, append, supplement - propojitinterconnect, interlink - souseditabut, abut on, adjoin, border, border on, butt, butt against, butt on, edge, march - přiškrtit, zacpat, zanéstback up, block, choke, choke off, clog, clog up, congest, foul - poutat, přitahovatattract, draw, draw in, pull, pull in - běžet, fungovatrun - nadělat, napáchat, přinést, přivodit, vyvolat, způsobit, způsobovatbring, make for, play, work, wreak - přivolat, vyvolatarouse, bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, put forward, raise, stir - odpálit, podnítit, přimět, roznítit, spustit, vyvolat, zaběhávatactivate, actuate, run in, set off, spark, spark off, touch off, trigger, trigger off, trip - establish, give - motivovat, podnítit, stimulovatactuate, incite, motivate, move, prompt, propel - dát se do, rozběhnout, započítcommence, embark on, proceed, set about, start, start up - nosit, zroditbear, turn out - ponížit, topit-2, utopitdebase, degrade, demean, disgrace, put down, take down - omráčit, uzemnitball over, blow out of the water, floor, shock, stun, take aback - stochastic - odehnat, zapuditchase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, turn back - míjet, projít, uběhnout, upadnout, uplynoutelapse, fly, fly by, glide by, go along, go by, intervene, lapse, pass, slide by, slip, slip away, slip by, slip past - podrobit, vystavitsubject - go - přeměnit se, proměnit se, stát sebecome, turn - mít tuhý život, panovat, přetrvávat, převládat, trvatdie hard, endure, persist, prevail, run - modification - parapsychologieparapsychology, psychic phenomena, psychic phenomenon - příhoda, událosthappening, natural event, occurrence, occurrent - epizodaepisode - eventualita, možnostcontingence, contingency, eventuality - casus belli - proměna, snížení, úpravaalteration, change, modification, transformation - náhoda, nahodilostaccident, chance event, fortuity, stroke - incident, událostincident - vyšší moc, vyšší vůleact of God, force majeure, inevitable accident, natural disaster, unavoidable casualty, vis major - změnafluctuation, variation - koloběh, periodacycle, oscillation - cykluscycle - návrat, nový výskytrecurrence, return - skoktransition - posun, změnashift, transformation, transmutation - konverze, převratchangeover, conversion, passage, transition - green revolution - propuknutí, vypuknutíeruption, irruption, outbreak - hospodářský cyklusbusiness cycle, trade cycle - akceaffair, function, occasion, social function, social occasion - přeměna, proměnachange - abiogenesis, autogenesis, autogeny, spontaneous generation - capillarity, capillary action - potravní řetězecfood chain - studená frontacold front, polar front - squall line - occluded front, occlusion - liják, průtrž mračencloudburst, deluge, downpour, pelter, pouring rain, rainstorm, shower, soaker, torrent, waterspout - reactance - chumelenice, fujavice, metelice, sněhová bouře, sněhová vichřice, vániceblizzard, snowstorm - Doppler effect, Doppler shift - electrical storm, electric storm, thunderstorm - točivý momenttorque, torsion - vapor pressure, vapour pressure - počasíatmospheric condition, conditions, weather, weather condition - živlyelements - okyseleníacidification, anthropogenic acidification - léčenícuring, hardening, heat setting, set, solidification, solidifying, thermosetting, thermo setting, thermo-setting - přírodní procesaction, activity, natural action, natural process - děj, procesphysical process, process - zpracováníprocessing - ekologická sukceseecological succession, succession - přírodní výběr, přirozená selekce, přirozený výběrnatural selection, selection, survival, survival of the fittest - change - výskytoccurrence - chování, reakcebehavior, behaviour - circadian rhythm, nychthemeron[Domaine]

-

 


   Advertising ▼