sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.11s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

activeaktivní, činný - advent, comingnástup, příchod - boot, bring up, reboot, reset - continuetrvat - experience, havemít - alter, change, varyměnit, obměnit, pozměnit - affect, bear on, bear upon, impact, touch, touch onovlivnit, postihnout, poznamenat - become, fall, get, go, grow, makebýt, dostat, dostat se, stávat se - change, commute, convert, exchange, replacepřevléknout se, rozměnit, směnit, vyměnit, vyměnit si - modifymodifikovat - changezměna - metrication, metrification - diversification, variegationdiverzifikace, rozrůznění - adjustment, alteration, change, changing, edit, modification, variationobměna, úprava, změna - transfer, transferencepřesun, převedení - conclusion, ending, terminationkonec, zakončení, zánik, závěr - closing, completion, culmination, mop up, take up, windupdokončení, dokončování, koncovka, konec - engagezařadit - beginning, commencement, startpočátek, zahájení - debut, entry, first appearance, introduction, launching, unveilingdebut, křest, uvedení - creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, originationzaložení - firm up, stabilise, stabilize, steadystabilizovat, ustálit, zpevnit - regularise, regularizezpravidelnit - come about, fall out, go on, hap, happen, occur, pass, pass off, take placedít se, dojít, konat se, náhodou, nastat, odehrát se, přihodit se, proběhnout, udát se, zběhnout se - leave, leave behindnechat, zanechat - transformed - defrost, deice, de-iceodmrazit, rozmrazit - modify, remodel, transform, transmute, transubstantiatepřeměnit, přetvořit - transformation, translationtransformace - alteration, change, modification, revisionopravení, pozměnění, revize, zkontrolování, zkorigování, změnění - conversion, transformationkonverze, přeměna, převedení, změna účelu nebo funkce - afforestation, forestationzalesnění - reafforestation, re-afforestation, reforestation - disappear, vanishzaniknout - detract, take awayzlehčovat - open, open upotevřít, rozdělat, skýtat - change, shift, switchobrátit, přejít, přepnout - transfer, transplant, transpose - drawchýlit se, spět - make - read, scansnímat - outclasspředčit, předstihnout - come - affirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustaindosvědčovat, potvrzovat - presuppose, suppose - date, date stampdatovat, mít datum - distort, falsify, garble, pervert, twist, warpkomolit, zkomolit - assure, ensure, guarantee, insure, securejistit, pojistit, ujistit, zabezpečit, zajistit - extenuate, mitigate, palliatezmírnit - read, record, register, shownaměřit, odčíst, odečíst, ukázat, ukazovat - showmluvit - intend, mean, signify, stand fornaznačit - delete, erasemazat, vymazat - accent, accentuate, emphasise, emphasize, lay/put stress on, punctuate, stress, underline, underscorepodtrhnout, vytknout, vyzdvihnout, zdůraznit - exit of underground stream, rebirth, renaissance, renascence, resurgence, revitalisation, revitalization, revival, revivificationobnova, obroda - resurrectionvzkříšení, zmrtvýchvstání - address, cover, deal, handle, plow, treatpojednat, prodávat, traktovat, vést - consume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use, use up, wipe outdobrat, spotřebovat, vybrat, vyčerpat, vypotřebovat, žrát - hold, hold up, support, sustaindržet, nést, podepřít, podpírat - hold up, prop, prop up, shore, shore up, support, sustain, upholdopřít, podepřít, zapřít-1 - add on, affix, append, supplementopatřit - interconnect, interlinkpropojit - abut, abut on, adjoin, border, border on, butt, butt against, butt on, edge, marchsousedit - back up, block, choke, choke off, clog, clog up, congest, foulpřiškrtit, zacpat, zanést - attract, draw, draw in, pull, pull inpoutat, přitahovat - runběžet, fungovat - bring, make for, play, work, wreaknadělat, napáchat, přinést, přivodit, vyvolat, způsobit, způsobovat - arouse, bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, put forward, raise, stirpřivolat, vyvolat - activate, actuate, run in, set off, spark, spark off, touch off, trigger, trigger off, tripodpálit, podnítit, přimět, roznítit, spustit, vyvolat, zaběhávat - establish, give - actuate, incite, motivate, move, prompt, propelmotivovat, podnítit, stimulovat - commence, embark on, proceed, set about, start, start updát se do, rozběhnout, započít - bear, turn outnosit, zrodit - debase, degrade, demean, disgrace, put down, take downponížit, topit-2, utopit - ball over, blow out of the water, floor, shock, stun, take abackomráčit, uzemnit - stochastic - chase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, turn backodehnat, zapudit - elapse, fly, fly by, glide by, go along, go by, intervene, lapse, pass, slide by, slip, slip away, slip by, slip pastmíjet, projít, uběhnout, upadnout, uplynout - subjectpodrobit, vystavit - go - become, turnpřeměnit se, proměnit se, stát se - die hard, endure, persist, prevail, runmít tuhý život, panovat, přetrvávat, převládat, trvat - modification - parapsychology, psychic phenomena, psychic phenomenonparapsychologie - happening, natural event, occurrence, occurrentpříhoda, událost - episodeepizoda - contingence, contingency, eventualityeventualita, možnost - casus belli - alteration, change, modification, transformationproměna, snížení, úprava - accident, chance event, fortuity, strokenáhoda, nahodilost - incidentincident, událost - act of God, force majeure, inevitable accident, natural disaster, unavoidable casualty, vis majorvyšší moc, vyšší vůle - fluctuation, variationzměna - cycle, oscillationkoloběh, perioda - cyclecyklus - recurrence, returnnávrat, nový výskyt - transitionskok - shift, transformation, transmutationposun, změna - changeover, conversion, passage, transitionkonverze, převrat - green revolution - eruption, irruption, outbreakpropuknutí, vypuknutí - business cycle, trade cyclehospodářský cyklus - affair, function, occasion, social function, social occasionakce - changepřeměna, proměna - abiogenesis, autogenesis, autogeny, spontaneous generation - capillarity, capillary action - food chainpotravní řetězec - cold front, polar frontstudená fronta - squall line - occluded front, occlusion - cloudburst, deluge, downpour, pelter, pouring rain, rainstorm, shower, soaker, torrent, waterspoutliják, průtrž mračen - reactance - blizzard, snowstormchumelenice, fujavice, metelice, sněhová bouře, sněhová vichřice, vánice - Doppler effect, Doppler shift - electrical storm, electric storm, thunderstorm - torque, torsiontočivý moment - vapor pressure, vapour pressure - atmospheric condition, conditions, weather, weather conditionpočasí - elementsživly - acidification, anthropogenic acidificationokyselení - curing, hardening, heat setting, set, solidification, solidifying, thermosetting, thermo setting, thermo-settingléčení - action, activity, natural action, natural processpřírodní proces - physical process, processděj, proces - processingzpracování - ecological succession, successionekologická sukcese - natural selection, selection, survival, survival of the fittestpřírodní výběr, přirozená selekce, přirozený výběr - change - occurrencevýskyt - behavior, behaviourchování, reakce - circadian rhythm, nychthemeron[Domaine]

-

 


   Advertising ▼