sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.156s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

uzavřený, zavřenýclosed - čistý, neposkvrněný, panenskýpure, vestal, virgin, virginal, virtuous - homoerotic - paederastic, pederastic - polyandrous - aristokratický, šlechtickýaristocratic, aristocratical, blue, blue-blooded, gentle, patrician - bratrstvo, chlapecký studentský spolek, spolekbrotherhood, fraternity, sodality - bar, legal community, legal profession - duchovenstvoclergy, priesthood - světský stavlaity, temporalty - voliči, voličská základna, voličstvoelectorate - dělnická třída, proletariátlabor, labour, proletariat, working class - labor force, labor pool - lower class, underclass - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie - chasa, lidská síla, pracovní síla, zaměstnanciemployees, hands, labour, manpower, men, workers, workforce, work force - fandom - služba, státní službacivil service - byrokracie, byrokratická zeměbureaucracy, bureaucratism, officialdom, red tape, wheels of government - Boddhisatva, Bodhisattva - vestal virgin - uchazeč, žadatel, zájemceapplicant, applier - prostý občancommoner, common man, common person - -ice, mediátor, prostředník, spojka, zprostředkovatelgo-between, intercessor, intermediary, intermediator, mediator, middleman - JunkerJunker - duenna - obviněná osoba, obviněný, obžalovaný, žalovanýdefendant, suspect, the accused - accuser - ministrantacolyte - radníalderman, alderwoman - -kyně, mecenáš, mecenáš, -ka, příznivecangel, backer - rozhodčí, soudcearbiter, arbitrator, judge, referee, umpire - bailee - baronetBart - begum - beneficiary, donee - best friend - Big Brother - nájemceboss, hirer - živitelbreadwinner - druh, druh, -žka, důvěrný přítel, -ka, kamarád, kámoš, kumpán, -kyněbrother, buddy, chum, close, crony, fellow, intimate, mate, pal, sidekick - burgess, burgher - aspirant, čekatel, kandidát, uchazečcandidate, prospect - catechumen, neophyte - Cavalier, Royalist - choragus - chóristachorister - státní úředníkcivil servant - bojovník, frontový voják, rváč, zápasníkbattler, belligerent, combatant, fighter, scrapper - soudruhComrade - konkubína, souložniceconcubine, courtesan, courtezan, doxy, paramour - náhončí, pomahač, spojenec, společník, stoupeneccollaborator, confederate, henchman, partner in crime - spolek, styk, známostconnection - příjemceconsignee - count palatine - hraběnkacountess - britský státní příslušník, věřitelcreditor, patrial - korunní princ, následník trůnucrown prince, dauphin, heir apparent, heir to the throne, Prince of Wales, prince royal, successor to the throne - kyrysníkcuirassier - duchovní, farář, kněz, pastor, vikářchaplain, curate, minister, minister of religion, parson, pastor, priest, rector, vicar - carczar, tsar, tzar - dalajlámaDalai Lama, Grand Lama - dauphin - dlužníkdebitor, debtor - demagogdemagog, demagogue, manipulator, rabble-rouser - vkladateldepositor - designated hitter - divorcee, grass widow - dóžedoge - Druid - vojenský kapelníkdrum major - kněžna, vévodkyněduchess - arcivévodaarchduke - hraběcount, earl - emancipator, manumitter - emírameer, amir, emeer, emir - poselemissary, envoy - císař, -ovnaemperor, kaiser, Kaiser roll - císařovnaempress, kaiserin - evangelista, misionářevangelist, gospeler, gospeller, revivalist - excelenceExcellency, His Excellency, Lordship, Your Excellency, Your Lordship - vykonavatel, vykonavatel závětiexecutor, executrix - deportovaná osoba, exil, exulant, psanecdeportee, exile - fakírfakeer, fakir, faqir, faquir - polní maršálfield marshal - vyšší důstojníkfield-grade officer, field officer, FO - finalistafinalist - first baseman, first sacker - flamen - plácačkaflapper - lichotníkadulator, apple-polisher, cajoler, flatterer, wheedler - alien, foreigner, noncitizen, outlander, stranger - otec, zakladatelbeginner, father, founder, founding father - svobodný statkářfranklin - kdo známkuje, tenclassifying screen, grader, grading screen, sizing screen - velkovévodagrand duke - grandee - griot - groupie - guide - halapartníkhalberdier - enforcer, hatchet man - head of household - vysoký komisařhigh commissioner - držitel, nositelholder - rukojmíhostage, surety - hospodyně, paní domuhomemaker, housewife, lady of the house, woman of the house - choť, starýhubby, husband, married man - obrazoboreciconoclast, image breaker - imam, imaum - učenec, vědecerudite person, initiate, learned person, pundit, savant, scholar - příbuzní z druhé strany švagr, tchýně apod.in-law, relative-in-law - provokatéragitator, firebrand, inciter, instigant, instigator, provoker - vetřelecinterloper, intruder, trespasser - útočník, vetřelecencroacher, invader - bigwig, kingpin, top banana - banneret, knight banneret, knight of the square flag - knight-errant - vševědknow-all, know-it-all - Kshatriya - dáma, peerkaLady, noblewoman, peer, peeress - kopiníklancer - landgrave - neodborníklayman, layperson, secular - nájemceleaseholder, lessee - legát, papežský legát, papežský nuncius, papežský vyslaneclegate, official emissary - licentiate - slabšíoutsider, underdog - koryfej, osobnost, špička, významná osobnostguiding light, leading light, luminary, notability, notable, star - mužman - marquess - markýzmarquess, marquis - ceremoniář, konferenciéremcee, host, marshal, master of ceremonies - médium, spiritistické médiummedium, sensitive, spiritualist - doručitelbearer - Dago, metic - miles gloriosus - milord - mizantrop, mrzoutmisanthrope, misanthropist - model, modelkamodel, poser - hrdina, vzor, vzornýmodel, role model - Moghul, Mogul - Monsignor, My Lord - most valuable player, MVP - moujik, mujik, muzhik, muzjik - nováček, nově příchozíentrant, fledgeling, fledgling, freshman, neophyte, newbie, newcomer, starter - kočovník, nomádnomad - adept, nováček, novicbeginner, debutant, fledgling, initiate, newbie, noob, novice, tenderfoot, tiro, tyro - nunciusnuncio, papal nuncio - řečníkorator, prayer, public speaker, rhetorician, speechifier, speechmaker - hudební aranžér, ka, organizátor, pořadatelarranger, organiser, organizer - osiřelýorphan - pária, psanec, vyděděnec, vyvrhelcastaway, Ishmael, leper, outcast, pariah - majitel, pan, pán, paní, vládcecrowned head, lord, master, monarch, overlord, prince, ruler, sovereign - osobní, pasažérpassenger, rider - pendragon - interpret, představitel, účinkujícíperformer, performing artist - donchuán, světákCorinthian, man-about-town, playboy - zmocněnec, zplnomocněnec, zplnomocněný zástupceauthorised agent, authorized agent, delegate, plenipotentiary, proxy - kořistník, lupič, plenitelbrigand, corsair, despoiler, freebooter, looter, pillager, pirate, plunderer, raider, robber, rover, spoiler - politický vězeňpolitical prisoner - -čkapol, political leader, politician, politico - vlivinfluence, influencing - bully, cut-up, hoaxer, practical joker, prankster, tease, tormentor, tricker, trickster - princprince - prince consort - Prince of Wales - kněžna, princeznaprincess - crown princess, dauphine, heir apparent, heiress to the throne, princess royal - válečný zajatec, zajatecPOW, prisoner of war - proselyte - psychopomp - rádžaraja, rajah - poustevníkanchoress, anchoret, anchorite, ancress, hermit - konkurence, konkurent, rival, sok, sok, -yně, soupeřící, soupeř, soupeřící, soutěžící, uchazeč, vyzývatel, -yněchallenger, competition, competitor, contender, instigator, rival - roomie, roommate, roomy - saddhu, sadhu - školák, žákpupil, schoolboy, schoolgirl - -ačka, dítě školou povinné, školák, -yněpupil, school-age child, schoolboy, schoolchild, schoolgirl - žákschoolgirl - Sea Scout - semifinalist - šach, šáhShah, Shah of Iran - šejkArab chief, sheik, sheikh, tribal sheik, tribal sheikh - Shudra, Sudra - Sir - sestraSister - sister-in-law - lenoch, ulejvákshirker, slacker - dříč, otrokhard worker, slave, striver - pederast, smrad, sviněbugger, pederast, sod, sodomist, sodomite - sojourner - zeťson-in-law - hlasatel, -ka, mluvčí, řečník, referent, spíkrspeaker, talker, utterer, verbaliser, verbalizer - Speaker - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi - kakabus, morous, mrzout, rušitel dobré nálady, sucharkilljoy, party pooper, spoilsport, wet blanket - -kyně, pravý sportovec, sportovecsport, sportsman, sportswoman - stakeholder - dubl, dvojník, náhrada, náhradní, náhradník, podpora, směna, střídání, zálohaalternate, backup, backup man, deputy, double, fill-in, locum tenens, relief, reliever, replacement, stand-in, substitute, surrogate, understudy - nevlastní bratr, sestrahalf brother, half-brother, half-sister, stepbrother, stepsister - nevlastní dceradaughter-in-law, stepchild, stepdaughter - macecha, mačecha, macocha, matka, nevlastní matka, nevlastní otec, otčím, otecdad-in-law, stepfather, stepmother - nevlastní synstepchild, stepson - -á, podřízenýfoot soldier, subordinate, subsidiary, underling - reserve, second-stringer, substitute - náhradní matkasurrogate mother - survivor - patolízal, pochlebník, podlézavec, podlízavec, šplhounass-kisser, bootlicker, brownnose, coaxer, crawler, creep, fawner, groveler, groveller, lackey, lickspittle, spaniel, sweet-talker, sycophant, toady - Tartufe, Tartuffe - Ted, Teddy boy - towner, townsman - praktikanttrainee - tulák, vagabund, vandrákbum, hobo, tramp - reship, transfer, transferee - vysokoškolákundergrad, undergraduate - nezaměstnanýunemployed person - union representative - uchvatitel, uzurpátorsupplanter, usurper - rekreantholidaymaker, holiday maker, holiday-maker, tourist, vacationer, vacationist - -á, dárek, dárek, psaníčko, miláček, psaníčko, vyvolený, vyvolený, -ásweetheart, valentine - vazalfeudatory, liege, liege lord, liegeman, liege man, liege subject, vassal - vigilance man, vigilante - -ka, venkovan, vesničanvillager - viscount - vikomtviscount - rozkošníksybarite, voluptuary - cestovatel, cestující, -katraveller, voyager - voyérpeeper, Peeping Tom, voyeur - VozkaAuriga, carter, waggoner, wagoner - relict, widow, widow woman - vdovecwidower, widowman - madam, paníma'am, Madam, Miss, Mrs, Mrs., Ms - svědekattestant, attestator, attestor, witness - donchuán, kozel, sukničkář, záletníkmanwhore, philanderer, womaniser, womanizer - wonder woman - mladý zbohatlík, yuppieyuppie, yuppy - homelessness - hodnost, místo, společenské postavenírank, social rank, social station, social status - command - rodinný stav, stavcivil state, civil status, condition, marital status, state - manželský svazek, manželství, stav manželskýmarriage, matrimony, spousal relationship, union, wedlock - sňatekendogamy, inmarriage, intermarriage - smíšené manželstvíexogamy, intermarriage - marriage of convenience - monogamiemonogamousness, monogamy - mnohomužstvípolyandry - bigamiepolygamy - panenstvíimmaculacy, virginity - zajetícaptivity, closed-loop control, enslavement - otročení, poddanství, porobabondage, dependence, dependency, servitude - manství, nevolnictví, poddanstvíserfdom, serfhood, vassalage - zajetícaptivity, immurement, imprisonment, incarceration - durance - military rank, military rating, paygrade, rating - kingship[Domaine]

-

 


   Advertising ▼