sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.078s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

kontakt, spojení, stykcontact - dosvědčovat, potvrzovataffirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustain - komunikovat, navázat/udržovat kontaktcommunicate, intercommunicate - propagovat, tradovatcommunicate, pass, pass along, pass on, put across, put across/over - intervenovat, mít spojení, prosit za, rozsoudit, zakročitarbitrate, intercede, intermediate, liaise, mediate - dohodnout, probrat, projednat, vyjednat, vyjednávatnegociate, negotiate, talk terms - nadchnout, naklonit si, přesvědčit, ubezpečit, získat, získat siconvert, convince, win over - povzbuditencourage - přerušit, rušit, skákat do řečibarge in, barge in on, break in, break in on, butt in, chime in, chip in, chisel in, cut in, cut in on, hear out, heckle, interrupt, put in - opovrhnout, pohrdnoutdisdain, freeze off, pooh-pooh, reject, scorn, spurn, turn down - dát souhlas, přivolit, svolit, uvolit seaccept, consent, go for - odstoupit, vycouvat, vyvléknout seback away, back out, crawfish, crawfish out, pull back, pull in one's horns, retreat, withdraw - stornovat, zrušitabrogate, annul, countermand, lift, overrule, overturn, quash, repeal, rescind, reverse, revoke, vacate - schválit, souhlasit, svolitaccede, acquiesce, assent - debatovat, diskuse, diskutovat, diskutovat o, pohovořit, povídat si, prodebatovat, prodiskutovat, prohovořit, projednatdiscuss, hash out, talk over - stát, stát si, trvatinsist, take a firm stand - předvést, projevit, prokázat, svědčitattest, certify, demonstrate, evidence, manifest - domluvit, nabádat, napomenout, napomínat, pokáratadmonish, reprove - castigate, chasten, chastise, correct, discipline, mortify, objurgate - vyhubovat, vynadatbrush down, tell off - pokárat, vyčíst, vyčítatblame, reproach, upbraid - aktualizovat, doškolitupdate - driblovat, kroutit sebeat around the bush, equivocate, palter, prevaricate, tergiversate - komolit, zkomolitdistort, falsify, garble, pervert, twist, warp - ostouzet, podceňovat, shazovat, znevažovatbelittle, disparage, pick at - carp at, cavil at, niggle, nitpick - černit, očernit, očerňovat, osočit, pomlouvat, pomluvit, pošpinit, vochlovat, zostuditasperse, belittle, besmirch, blacken s.o.'s good name, calumniate, cast aspersions on, defame, denigrate, depreciate, disparage, libel, run down, slander, smear, smirch, sully - lát, tupitrail, revile, vilify, vituperate - opěvovat, oslavovat, vychválit, vychvalovataggrandise, aggrandize, exalt, extol, glorify, idolize, laud, praise, proclaim - snižovat, znevážit, znevažovatbelittle, denigrate, derogate, minimize - napadnout, pochybovatimpugn - zpochybnitchallenge, dispute, gainsay - předložit, vznéstgive to consider, give to think about, present, propound, submit - konzultovatconsult - pochlebovatadulate, incense - brown-nose, butter up - defend, fend for, support - představit, uvést, vpravitacquaint, introduce, present - předložitpresent - popřát, přátbid, wish - pomlouvatbackbite, bitch, gossip about - mít soucit s, truchlitbe/feel sorry for, bemoan, be sorry about, be sorry for, bewail, deplore, lament, regret, weep for, weep over - křičet, vykřiknout, vzkřiknout, zvolatcall out, cry, cry out, exclaim, outcry, shout - hulákat, pokřikovatshout out, vociferate - kroutitconvolute, pervert, sophisticate, twist, twist around - objasnit, ozřejmit, vyjasnit, vysvětlitclarify, clear up, elucidate - vyjmenovatlist, name - strefovat seaim - podrobně rozpracovat, rozhovořit sedilate, elaborate, enlarge, expand, expatiate, exposit, expound, flesh out, lucubrate - nafouknoutaggrandise, aggrandize, blow up, dramatise, dramatize, embellish, embroider, lard, pad - charakterizovat, popisovatcharacterise, characterize, qualify - definovatdefine - projít si, zopakovatgo over, ingeminate, iterate, reiterate, repeat, restate, retell, run over, say after, say again - artikulovatarticulate, enunciate, vocalise, vocalize - artikulovat, formulovat, nastylizovat, vyjádřit, zformulovatarticulate, formulate, give voice, phrase, word - potvrditconfirm, reassert - dosvědčit, prokázat, svědčitbear witness, evidence, prove, show, testify - uvéstabduce, adduce, advance, cite, put forward - dělat poznámky, podotknout, poznamenat, zmínit semention, note, observe, remark - specifikovat, zpřesnitparticularise, particularize, specialise, specialize, specify - nadhodit, vznéstbring up, raise - dotknout se, narážet, narazit, zmínit seadvert, allude, touch - narážetaim, drive, get - dodatadd, append, supply - besedovat, brebentit, klábosit, klevetit, pohovořit si, pomlouvat, popovídat si, povídat si, štěbetat, tlachat, žvanitblabber, blabber on, chaffer, chat, chatter, chew the fat, chitchat, chit-chat, claver, confab, confabulate, gab, gossip, jabber, jaw, natter, prattle, shoot the breeze, talk, tattle, visit - udatexpress, state - přenést, vykopat kanálchannel, channelise, channelize, transfer, transmit, transport - pozvat, zvátask in, invite - invite, receive, take in - vyvolatdraw - dojít, dorazit, přijítcome, come in - přenést, sdělitcommunicate, convey, transmit - prozraditgive - přihlásit selog in, log-in, log on - souvisetrelate - přenostransmission - interakce, komunikování, spojenícommunicating, communication - photojournalism - telefonický hovor, telefonní hovorcall, communication, connection, connexion, line, phone call, telephone call, telephone connection, telephone connexion, telephone conversation - collect call, collect phone call, reverse charge call - rozhlasradio, radiocommunication, wireless - telecasting, television, TV, video - amplitudová modulaceAM, amplitude modulation - kmitočtová modulaceFM, frequency modulation - řeč tělabody language - dialog, dialogue, duologue - konferenceconference, group discussion - promluvalanguage utterance, linguistic utterance, speech act - litanielitany - telepatiemind reading, telepathy, thought transference[Domaine]

-

 


   Advertising ▼