sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.11s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

comunicaçãoiletişim - língua xhosa - polisintético - aspastırnak, tırnak işareti - idioma, língua, linguagemdil, doğal dil, konuşma ve yazı dili, lisan - epigramaepigram, iğneli söz, nükte, nükteli söz, taşlama, vecize - ponto de exclamaçãoünlem, ünlem işareti - pithily, sententiously (en) - homógrafoeş sesli, eşyazımlı sözcük - idiolect (en) - semantically (en) - com ironia, laconicamentemüstehzî bir şekilde - ... dili, ifade, zeban - çıplaklık - direito, limpodüzgün, pürüzsüz, temiz, tertipli - imaculado, impecávellekesiz, tertemiz - articularaçık seçik konuşmak, demek, ifade etmek, sesletmek, söylemek, tane tane söylemek, telaffuz etmek - traduzirçevirmek, terceme, tercüme, tercüme etmek - telegraphically, tersely (en) - epigramáticoepigram tarzında, hicivli, nükteli - bem aproveitado, sucintoküçük, kısa, özlü, ufak ve derli toplu - brusco, lacónicokaba, nezaketsizce kısa - prolixobıktıracak kadar uzun - bilmek - Old (en) - Modern, New (en) - definirtanımlamak - transliterarbaşka alfabe ile yazmak, başka dilde yazmak - formal (en) - coloquialkonuşma diline ait, konuşma ile ilgili - ideográfico - semânticoanlam ile ilgili, anlamsal - rúnicogermen alfabesi ile yazılmış, rünik - homophonous (en) - etimológico - epônimo - psycholinguistics (en) - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics (en) - fonemática, fonêmica, fonologiafonoloji, sesbilim - lexicologiasözcükbilim - onomástico - pragmatics (en) - semânticaanlambilim, semantik - deixis (en) - Grimm's law (en) - Verner's law (en) - sociolinguistics (en) - contextobağlam, kontekst - frasecümle - word (en) - antónimo, antônimokarşıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcük - amálgama, palavra entrecruzadabileşik kelime, iki kelimeden oluşmuş sözcük - türetme sözcük - gösteren - baş sözcük - heteronym (en) - homónimoeş sesli, sesdeş - altkavram - alt kavram, üstkavram - loan, loanword (en) - metonym (en) - hapax legomenon, nonce word (en) - palíndromopalindrom - radicalkök - étimokök, köken, sözcük kökü - calco, decalque lingüístico, empréstimo - sinónimoeşanlamlı - termodeyim, terim - nomenclatura, terminologiaterminoloji - manner name, troponym (en) - vocábulokelime, söz, sözcük - sílabahece, seslem - lexeme (en) - morfemabiçimbirim, morfem - prefixoön ek - ending, termination (en) - gerúndioisim-fiil, ulaç - substantivo contável - nome próprio, substantivo próprioözel isim - cins isim - isim fiil - nome de família, sobrenome, último nomesoyadı - antenome, nome de baptismo, nome próprio, prenome, primeiro nomead, ilk ad, isim - baptismal name, Christian name (en) - praenomen (en) - anônimo, desconhecido, pseudônimoanonim, imzasız, isimsiz - stage name (en) - pseudônimotakma ad - başlık - title (en) - Alexandrine (en) - imla sistemi, yazım sistemi - Armenian, Armenian alphabet (en) - ortografiaheceleme, imla, imlâ, yazım - Ação de escrever incorretamente uma palavra., erro de soletração, Palavra com ortografia incorreta. - boustrophedon (en) - silabáriohece işaretleri listesi - Linear A (en) - Linear B (en) - cópula, verbo de ligaçãobağ, birleştirici yapı, koşaç - folk etymology (en) - sentido, signifcadoanlam, mana - ambiguidade, anfibologia - eufemismoedeb-i kelam, kibar deyim, örtmece - fraseçift anlamlı söz, lastikli söz - conclusão de uma piada, ponto culminantefıkranın komik cümlesi - carácterkarakter - acento agudo - aksan işareti - sinal de movimente curto - cedilhaçengel, harf - circunflexoinceltme işareti, kemik çevreleyen - macron, sinal de vogal longauzatma işareti - tiltilde - diérese, tremaiki sesli harfin ayrılması - monogramamonogram, öz simge - caixa alta, letra maiúscula - caixa baixa, letra minúscula, minúsculaküçük harf - type (en) - blank, space (en) - ideogramafikir belirten işaret, ideogram - logogram, sözcük ifade eden işaret - ponto finalderece, nokta, puan, sayı - ponto de interrogaçao, ponto de interrogaçãosoru işareti - ponto e vírgulanoktalı virgül - linguagem de sinaisişaret dili - fingerspelling, finger spelling (en) - American sign language, ASL (en) - sinaljest, vücut hareketi - Basic English (en) - esperanto - Europan (en) - Idiom Neutral (en) - interlínguaInterlingua - Ido (en) - Latino sine flexione (en) - Novial (en) - Pasigraphy (en) - Ro (en) - Solresol (en) - command language, query language, search language (en) - metalanguage (en) - língua maternaanadil - língua tonal - crioulo - língua francakarma/melez dil - Chinook Jargon, Oregon Jargon (en) - língua francaortak dil, uluslararası ticari dil - Yuman (en) - Chinook, Chinookan (en) - Beijing dialect, Mandarin, Mandarin Chinese, Mandarin dialect (en) - Shanghai dialect, Wu, Wu dialect (en) - Cantonese, Cantonese dialect, Yue, Yue dialect (en) - Hakka, Hakka dialect (en) - Qiang, Qiangic (en) - Bai, Baic (en) - Karen, Karenic (en) - Lolo, Yi (en) - Chin, Kuki, Kuki-Chin (en) - Naga (en) - Abor, Dafla, Miri, Mirish (en) - Red Tai (en) - Shan, Tai Long (en) - Tay (en) - Zhuang (en) - Yay (en) - Sundanese (en) - Balinese, Balinesian (en) - Cebuan, Cebuano (en) - Hottentot, Khoikhoi, Khoikhoin (en) - PIE, Proto-Indo European (en) - arménioErmenice - eslavo eclesiástico - servo-croata - Old Prussian (en) - inglêsİngilizce - inglês americanoAmerikan İngilizcesi - Middle English (en) - Modern English (en) - Anglo-Saxon, Old English (en) - Almanca - Old High German (en) - Middle High German (en) - yiddishEskenazi - Low German, Plattdeutsch (en) - Old Saxon (en) - Old Norse (en) - Landsmaal, Landsmal, New Norwegian, Nynorsk (en) - faroês - Lapp, Saame, Saami, Same, Sami (en) - irlandêsİrlandaca - Middle Irish (en) - língua gaélica escocesa - classical Latin (en) - Vulgar Latin (en) - Medieval Latin (en) - Neo Latin, Neo-Latin, New Latin (en) - Old French (en) - Anglo-French, Anglo-Norman (en) - occitano - galego - East Tocharian, Turfan, Turfan dialect (en) - Sanskritçe - Sindhi (en) - Bihari (en) - Mahratti, Marathi (en) - Avestan, Zend (en) - Afghan, Afghani, Pashto, Pashtu, Paxto (en) - Lycian (en) - Modern Greek, New Greek (en) - Byzantine Greek, Medieval Greek, Middle Greek (en) - Ancient Greek (en) - Doric, Doric dialect (en) - Ionic (en) - Ubykh (en) - Kanarese, Kannada (en) - malaiala - Gondi (en) - Manda (en) - Bolanci, Bole (en) - Angas (en) - Pidlimdi, Tera, Yamaltu (en) - Bura, Pabir (en) - Daba, Kola, Musgoi (en) - Bata (en) - Sibine, Somrai (en) - Akkadian (en) - arábico - Fang (en) - Chaga, Chagga, Kichaga (en) - Kinyarwanda (en) - Nyamwezi (en) - Basuto, Sesotho (en) - Swahili (en) - Ful, Fula, Fulani, Peul (en) - Serer (en) - Wolof (en) - Dinka (en) - satır - galicismofransızca kökenli sözcük - kısaltma - apokop, son hecenin kaldırılması - acrograma, acronimo, acrônimo, siglabaş harflerden oluşan sözcük - pentâmetrobeş heceli mısra - hexâmetroaltı ayaklı dize - ses - fonemafonem, ses birimi - allophone (en) - ditongoçift ünlü - schwa, shwa (en) - glide, semivowel (en) - alveolar, alveolar consonant, dental, dental consonant (en) - consoante explosiva, consoante oclusiva - explosivopatlama - consoante labialdudak ünsüzü - oclusão glótica - nasalação, nasalamento, nasalização - fricativafrikatif, sürtünmeli sessiz harf - africado, africativoyarı kapantılı ünsüz - nasal, nasal consonant (en) - pronúncia erradayanlış telâffuz - homófonoeşsesli sözcük, sesteş sözcük - articulaçãosesleme - articulação, prolação, pronúncia, pronunciaçãosesletim, telaffuz - ditado, dito, provérbio, rifãoatasözü, ibare, ifade, laf, söz - dito, lema, slogandüstur, niyet, özdeyiş, slogan - axioma, ditado, máximaaksiyom, belit, özdeyiş, vecize - aforismoözdeyiş, vecize - adágio, provérbioata sözü - dialecto, dialetolehçe - calão, gíria, jargãoargo - etimologistaetimolog, köktenbilimci - Noah Webster, Webster (en) - aphaeresis, apheresis (en) - aphesis (en) - assimilaçãosindirme - elipseeksilti - holonymy, whole to part relation (en) - parça-bütün ilişkisi - words per minute, wpm (en)[Domaine]

-

 


   Advertising ▼