sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.109s


 » 

analogical dictionary

общение, связьcommunicatie - косаXhosa - полисинтетическийpolysynthetisch - aanhaling, aanhalingsteken, allegatie, citaat, quotatie, quote - языкspraak, taal - остроумная сентенция, сентенция, эпиграммаepigram, hekeldicht, hekelrijm, puntdicht, satire, schimpdicht, sneldicht, spotdicht, xeniën - восклицательный знакuitroepteken - pithily, sententiously (en) - омографhomograaf - idiolect - semantically (en) - сухоdroog, kort en bondig, kort en krachtig - стильtaaluiting - названиеpersoonsnaam - опрятный, чистоплотный, чистый, чи́стыйproper, schoon, zindelijk, zuiver - безукоризненный, безупречно чистый, чистыйvlekkeloos - отчётливо произноситьarticuleren - перевести ''pf.'', переводитьoverbrengen, overzetten, vertalen - telegraaf-, telegrafisch - афористичный, эпиграмматический, язвительныйaforistisch, epigrammatisch - компактный, краткий, сжатыйbeknopt, bondig, compact, kort samengevat - резкийkortaf, kort en bondig, kort en krachtig - многоречивыйlangdradig - horen, interpreteren, vernemen - Old (en) - Modern, New (en) - давать определениеdefinia aren - транслитерироватьherspellen - formal (en) - разговорная, разговорное, разговорныйgemeenzaam, gespreks-, idiomatisch, informeel, van de spreektaal - идеографическийideographisch - семантическийsemantisch - руническийrunen- - gelijkklinkend, homofoon - этимологическийetymologisch - дающий чему-л. свое имя, эпонимeponiem, naamgevend - psycholinguïstiek, taalpsychologie - taalgeschiedenis - фонологияfonetica, fonetiek, foniek, fonologie, klankleer, uitspraakleer - лексикологияlexicologie, lexikologie - ономастикаnaamkunde, onomastiek - pragmatiek - семантика, смыслbetekenisleer, semantiek, semasiologie - deixis (en) - Grimm's law (en) - Verner's law (en) - sociolinguïstiek - контекстcontext, perspectief, verband - предложение, фразаfrase, volzin, zin - word (en) - антонимantoniem, tegendeel, tegengestelde - языковая контаминацияmengwoord, samentrekking - derivative (en) - vorm - head, head word (en) - heteroniem - омонимhomoniem - гиперонимhyperoniem - гипонимhyponiem - bastaardwoord, leenwoord, lening - metonym (en) - hapax - палиндромanagram, kreeftdicht, letterkeer, omkeerwoord, palindroom, retrograde, spiegelwoord - основаstam, woordstam - этимонgrondbetekenis - калька, калькирование, копия на калькеleenvertaling, leenwoord, ontlening - синонимbetekenisverwant woord - терминterm, vakterm - терминологияnaamgeving, naamlijst, naamregister, namenregister, nomenclator, nomenclatuur, terminologie - manner name, troponym (en) - вокабулаmondelings - слогlettergreep, sillabe, syllabe - lexeem - морфемаmorfeem - приставкаkencijfer, kengetal, netnummer, prefix, voorvoegsel - achtervoegsel, suffix - герундийgerundium - telbaar substantief, telbaar zelfstandig naamwoord - имя собственноеeigennaam - имя нарицательноеappellatief, soortnaam, zaaknaam - отглагольное существительное - фамилияachternaam, alias, bijnaam, familienaam, geslachtsnaam, van - имяdoopnaam, persoonsnaam, voornaam - данное при крещении, имяdoopnaam - praenomen (en) - аноним, псевдонимanonymus, deknaam, nom de plume, pseud., pseudoniem, schuilnaam - artiestennaam, toneelnaam - литературный псевдоним - hoofdje, kop, kopje, opschrift - aftiteling, kampioenschap, titel, titelrol - alexandrijn - orthografie, spelling - Armenian, Armenian alphabet (en) - орфография, правописаниеorthografie, ortografie, schrijfwijze, spelling, spellingsleer - misspelling (en) - boustrophedon (en) - слоговая азбукаlettergreepschrift - Linear A (en) - Linear B (en) - амбоцептор, антитело, противотело, связкаcopula, koppelwerkwoord, koppelwoord - volksetymologie - значение, смыслbetekenis, verstand - двусмысленное выражение - эвфемизмeufemisme, verzachtende uitdrukking - quodlibet, woordenspel, woordspeling - ударная фразаrake slotzin - литераgrafeem, letterteken, schrift - accent aigu - accent grave, grafkuil, groeve - бревис, значок краткости над гласными, папское бревеbreve - седильcedille - циркумфлексaccent circonflexe, circumflex, dakje, samentrekkingsteken - знак долготы над гласным - тильдаtilde - умляутdeelteken, diaeresis, diëresis, trema, umlaut, umlautsteken - монограммаmonogram - прописная букваhoofdletter - строчная букваkleine letter, minuskel, onderkast, onderkastletter - type (en) - spatie - идеограммаbeeldteken, ideogram - заменяющие слово, знак или буква, логограммаlogo, logogram - знак препинания, очкоfrase, maandbloeding, maandstonden, menses, menstruatie, ongesteldheid, volzin - vraagteken - точка с запятойkommapunt, puntkomma - dactylologie, gebarentaal, gestiek, vingerspraak, vingertaal - fingerspelling, finger spelling (en) - American sign language, ASL (en) - знакgebaar, geste, teken - basisengels - эсперантоEsperanto - Europan (en) - Idiom Neutral (en) - интерлингва, интерли́нгваInterlingua - Ido - Latino sine flexione (en) - Novial (en) - Pasigraphy (en) - Ro (en) - Solresol (en) - ondervraagtaal, opvraagtaal, vraagtaal, zoektaal - metataal - moedertaal, moerstaal, stamtaal - toontaal - креол, креолизованный язык, креолкаcreools, mengtaal - гибридный языкmengtaal, pidgin - Chinook Jargon, Oregon Jargon (en) - лингва франка, общий язык, смешанный языкlingua franca, voertaal - Yuman (en) - Chinook, Chinookan (en) - Beijing dialect, Mandarin, Mandarin Chinese, Mandarin dialect (en) - Shanghai dialect, Wu, Wu dialect (en) - Kantonees - Hakka, Hakka dialect (en) - Qiang, Qiangic (en) - Bai, Baic (en) - Karen, Karenic (en) - Lolo, Yi (en) - Chin, Kuki, Kuki-Chin (en) - Naga (en) - Abor, Dafla, Miri, Mirish (en) - Red Tai (en) - Shan, Tai Long (en) - Tay (en) - Zhuang (en) - Yay (en) - Sundanese (en) - balinees - Cebuano - Hottentot, Hottentots - PIE, Proto-Indo European (en) - армянский языкArmeens - старославянский язык, церковнославянский языкkerkslavisch, Oudkerkslavisch - Servokroatisch, Servo-Kroatisch - Old Prussian (en) - английскийEngels - американский английскийAmerikaans - Middelengels - Modern English (en) - Anglo-Saxon, Old English (en) - Germaans, Hd., Hoogduits - Oudhoogduits - Middelhoogduits - идишJiddisch, Jiddisj - Nederduits - Oudsaksisch - Oudnoors - Nynorsk - фарерскийFaeröers - саамский языкLaps, Sami - Irish, Irish Gaelic (en) - Middle Irish (en) - шотландский языкSchots-Gaelisch - классическая латынь - вульгарная латыньVulgar Latijn - Medieval Latin (en) - Neolatijn - Oudfrans - Anglo-French, Anglo-Norman (en) - окситанскийOccitaans, Provençaals - галисиец, галисийка, галисийская, галисийский, галисийскоеGaliciër, Galicisch, Galicische - East Tocharian, Turfan, Turfan dialect (en) - санскритSanskriet - Sindhi (en) - Bihari (en) - Mahratti, Marathi (en) - Avestan, Zend (en) - пашто, пушту afghaan, Pasjtoe - Lycian (en) - Nieuwgrieks - Byzantine Greek, Medieval Greek, Middle Greek (en) - Oudgrieks, Oud-Grieks - Doric, Doric dialect (en) - Ionisch - Ubykh (en) - Kannada - малаяламMalayalam - Gondi (en) - Manda (en) - Bolanci, Bole (en) - Angas (en) - Pidlimdi, Tera, Yamaltu (en) - Bura, Pabir (en) - Daba, Kola, Musgoi (en) - Bata (en) - Sibine, Somrai (en) - Akkadisch - арабский, аравийскийarabistiek - Fang (en) - Chaga, Chagga, Kichaga (en) - Kinyarwanda (en) - Nyamwezi (en) - Basuto, Sesotho (en) - суахилиSwahili - Ful, Fula, Fulani, Peul (en) - Serer (en) - Wolof (en) - Dinka (en) - line (en) - галлицизмgallicisme - сокращениеabbreviatie, abbreviatuur, afk., afko, breviatuur, verkorting - апокопаapocope - акронимacroniem, initiaalwoord, letterwoord - пентаметрpentameter - гекзаметрhexameter - klank, spraakklank - фонемаfoneem, taalklank - allophone (en) - дифтонгdiftong, tweeklank - шваdoffe e, schwa, sjwa - glissando, halfklinker, halfvocaal - alveolair - взрывной согласный звук, смычныйocclusief - взрыв, плозия - губной звукlabiaal, lipklank, lipmedeklinker - гортанная смычка, твердый приступglottisslag - назализацияuitspraak door de neus - фрикативный, фрикативный звук, фрикативный согласныйfricatief, spirant - аффриката, аффрикативный звукaffricaat - nasaal, neusklank - неправильное произношениеverkeerde uitspraak - омофонhomofoon - артикуляцияarticulatie - произношениеterminologie, uitspraak, woordenkeus, woordkeus, woordkeuze - пoгoвoркa , пoслoвицa, поговорка, пословицаdictum, expressie, gezegde, kernspreuk, leenspreuk, proverbium, spreekwijze, spreekwoord, spreuk, uitdrukking, zegswijze - девиз, лозунг, пожелание, слоганadagium, kenspreuk, kernspreuk, kreet, leus, leuze, motto, parool, partijleus, riedel, schibbolet, sententie, sjibbolet, slagzin, slogan, spreuk, wapenspreuk, zinspreuk - аксиома, афоризм, правилоaforisme, axioma, grondregel, grondstelling, postulaat, stelregel, zinspreuk - афоризмaforisme, zinspreuk - adagium, kenspreuk, kernspreuk, proverbium, scheldnaam, schimpnaam, sententie, spotnaam, spreekwoord, spreuk, zinspreuk - диалектdialect, dialekt, gewesttaal, patois, streektaal - жаргонargot, Bargoens, beroepstaal, boeventaal, dieventaal, gemeenzame taal, groepstaal, jargon, kringtaal, slang, terminologie, vakjargon, vaktaal, vakterminologie - этимологetymoloog - Noah Webster, Webster (en) - aphaeresis, apheresis (en) - aphesis (en) - усвоениеassimilatie - эллипсисellips, samentrekken - holonymy, whole to part relation (en) - meronymy, part-of relation, part to whole relation, part-whole relation (en) - столько-то слов в минуту[Domaine]

-

 


   Advertising ▼