sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.296s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

alkalan, od alkalijaalkali, alkalik - acetilosalicilna kiselina, acetisal, aspirin, Bajerov aspirinaspirin - amonijakamonyak - informational RNA, messenger RNA, mRNA, template RNA (en) - kaon, kappa-meson, k-meson, K particle (en) - holy water (en) - tečanakıcı, sıvı - enzimenzim - radioaktivni element, актиниjумaktinyum - atomski broj 2, He, helijum, хелијумhelyum - atomski broj 94, plutonijum, Pu, плутониjумplutonyum, plütonyum - brucine (en) - catalyse, catalyze (en) - sound spectrum analysis, spectral analysis, spectrographic analysis, spectrography, spectrometry, spectroscopical analysis, spectroscopic analysis, spectroscopy, spectrum analysis (en) - precyistitiarıtmak, temizlemek - flabbily (en) - očistitiarıtmak, temizlemek - čvrstina, čvrstoćakatılık - rastvoritiçözülmek, çözünmek, erimek - rastopiti, rastvoritiçözmek, çözündürmek - technical (en) - hydrophilic (en) - lipophilic, lipotropic (en) - odstraniti sotuzdan arıtmak, tuzunu almak - chemical analysis, qualitative analysis (en) - kantitatif analiz, nicel çözümleme - colorimetric analysis, colorimetry (en) - titracijatitrasyon - dijalizadiyaliz, kanı süzerek temizleme - plasmapheresis (en) - supercritical (en) - atom numarası - carbon-14 dating, carbon dating, radiocarbon dating (en) - tek değerlikli - organic (en) - gasni, gasovitgaz gibi, gaz halinde, gazlı - bezvodansusuz - demoralisati, iskvariti, korumpirati, pervertirati, pokvariti, profanisati, zavestiahlakını bozmak, yoldan çıkarmak, yozlaştırmak - belančevinastalbüminli - razvodnjen, voden, vodenkastsu, su içeren, su ile ilgili, sulu - aselbentten elde edilen, benzoik - carboxyl, carboxylic (en) - atropin - karbonski, ugljenikarbon, karbon ile ilgili - dijatomički - Bordeaux mixture (en) - sirćetniasetik - aktinskiaktinik - katalističkikatalitik, tezleşik - chemical reactor (en) - chlorpromazine, Thorazine (en) - sumpornikükürtlü, sülfürik - heparin, Lipo-Hepin, Liquaemin (en) - hyoscine, scopolamine (en) - postojanostkıvam, yoğunluk - viskoznostviskozite, yarı sıvılık - prijemčivostbağlılık - compressibility, sponginess, squeezability (en) - krtost, lomljivostkolayca kırılma, kolay kırılır olma, narinlik - poroznostgözeneklilik, gözenekli yapı - permeabilnost, propustljivostgeçirgenlik - apsorbancija, apsorpcije, mogućnost upijanja - gustinayoğunluk - relative density (en) - bağıl atom kütlesi - molecular weight, relative molecular mass (en) - combining weight, eq, equivalent, equivalent weight (en) - concentration (en) - pH, pH scale, Sorensen scale (en) - M, molar concentration, molarity (en) - nerastvorivost, nerastvorljivostçözülemezlik, çözüşmezlik, erimezlik - collagen (en) - kütle hareket kanunu - biohemijabiokimya - hemijakimya - organska hemijaorganik kimya - inorganik kimya - fizička hemijafizikokimya, fiziko-kimya, fiziksel kimya - elektrohemijaelektroşimi - geohemijajeokimya - fotohemija - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - formül, kimyasal formül - molecular formula (en) - structural formula (en) - empirical formula (en) - glutenglüten, yapışkan madde - cooking oil (en) - oil, vegetable oil (en) - corn oil (en) - zeytinyağı - hurma yağı, rüşvet - groundnut oil, peanut oil (en) - sesame oil (en) - sunflower oil, sunflowerseed oil, sunflower seed oil, sunflower-seed oil (en) - et suyu - running water, tap water (en) - voda za picxeiçme suyu - soda, soda voda, soda-vodamaden suyu, soda - mineralna voda, кисела вода, минерална водаgazoz, maden suyu - carstvo - periyodik tablo - antimuon, positive muon (en) - antineutron (en) - antiparticle (en) - antiproton (en) - antitauon, tau-plus particle (en) - baryon, heavy particle (en) - beauty quark, bottom quark (en) - hemijski lanac, lanaczincir - charm quark (en) - down quark (en) - elektronelektron - elementary particle, fundamental particle (en) - hadron (en) - hyperon (en) - iyon - lambda hyperon, lambda particle (en) - mezonmeson - mu-meson, muon, negative muon (en) - neutrino (en) - neutronnötron - çekirdek parçası, nükleon - pi-mezon - pozitronartı elektron, pozitif elektron - protonproton - squark, strange quark (en) - top quark, truth quark (en) - up quark (en) - biohemičarbiokimyacı - hemičarkimyager - Dalton, John Dalton (en) - Faraday, Michael Faraday (en) - Dmitri Ivanovich Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleyev, Dmitri Mendeleev, Dmitri Mendeleyev, Mendeleev, Mendeleyev (en) - allotropism, allotropy (en) - photoemission (en) - bond, chemical bond (en) - covalent bond, homopolar bond (en) - hydrogen bond (en) - electrostatic bond, electrovalent bond, ionic bond (en) - metallic bond (en) - osmotic pressure (en) - pahulxa, snegulja, sneguljica, snežna pahuljicakar tanesi - buz kristali - pelud, polen, пелуд, поленçiçek tozu, polen - kolza yağı - vanilin - carnauba, carnauba wax (en) - acidifikacijaasidifikasyon, asitleme, asitleşme - adsorption, surface assimilation (en) - autocatalysis (en) - kalcinacija, okoštavanje - carbonation (en) - katalizakataliz, tezleşim - santrifüjleme - kimyasal değişim, kimyasal olay, kimyasal süreç - kimyasal reaksiyon, reaksiyon - kromatografi - zapaljivosttutuşma, yanma - koagulacija, zgrušavanjepıhtılaşma - desalinacijatuzdan arındırma - difuzijadifüzyon - emission (en) - exothermic reaction (en) - kademeli damıtma, kısmi distilasyon - lečenje, učrvšćivanjekatılaşma, sertleşme - hidrolizahidroliz - beneficiation, mineral dressing, mineral extraction, mineral processing, ore dressing, ore processing (en) - osmozageçişim, ozmos - oksidacijaoksidasyon, oksitlenme, paslanma, yükseltgenme - oxidation-reduction, oxidoreduction, redox (en) - fotosintezafotosentez - polimerizacijapolimerizasyon, polimerleşme - proteolysis (en) - reducing, reduction (en) - poboljšanjeinceltme - sabunlaşma - secondary emission (en) - solvation (en) - Solvay process (en) - içe tutunma, sorbsiyon - thermal emission, thermionic emission (en) - oktan ölçüsü - zamor materijalayorulma - agregatno stanxemaddenin hali - form, phase (en) - gasovito stanxegaz - plasma (en) - vrsta jedinjenjaaldehit - mešavina, mesxavina, smesa, smesxaharman, karışım - legura, slitinaalaşm - kolloid, kolloit, koloid, koloit - kompozicijakarışım, mahlut - eutectic (en) - otopina, rastvor, solucija, растворçözelti, eriyik, solüsyon - aqueous solution (en) - rastvor, suspenzijaasıltı, katı asıltı, süspansiyon - mumlu kil, plastisin - plastikleştirici, yumuşatıcı - politenpolietilen - acetyl, acetyl group, acetyl radical, ethanoyl group, ethanoyl radical (en) - polivinil hlorid - cinnamene, phenylethylene, styrene, vinylbenzene (en) - polistirenpolisitren - Styrofoam (en) - bakalit - polytetrafluoroethylene, Teflon (en) - sirćetna kiselinaasetik asit - acetone, dimethyl ketone, propanone (en) - acetilenasetilen - Agent Orange (en) - aminoasit - Ala, alanine, aminopropanoic acid (en) - asparagine (en) - aspartic acid (en) - canavanine (en) - CFC, chlorofluorocarbon (en) - citrulline (en) - cysteine (en) - cystine (en) - diamine (en) - essential amino acid (en) - glutamik asit - glutamine (en) - glycine (en) - hydroxyproline (en) - ornithine (en) - kiselinaasit, hamız - hloratklorat, klorik asit tuzu - hipoklorid, hipoklorit - hypophosphorous acid, orthophosphorous acid, phosphorous acid (en) - lysergic acid (en) - pyrophosphoric acid (en) - succinic acid (en) - sulfonic acid, sulphonic acid (en) - titania, titanic acid anhydride, titanic anhydride, titanic oxide, titanium dioxide, titanium oxide, titanium white (en) - alkalije, baza, luzxna soalkali, baz - atomatom - izotopizotop - element, hemijski elementelement, kimyasal element - inertni gasasal gaz - lanthanide, lanthanoid, lanthanon, rare earth, rare earth element, rare-earth element (en) - kovina, metalalaşım, maden, metal - plemeniti metalsoy metal - aluminijum, алуминиjумaliminyum, aluminyum, alüminyum - америциjумamerikyum - antimon, антимонantimon, rastık taşı - argon, аргонargon - arsen, arsenik - астатasatatin, astat, astatin - bakalavar umetnosti, titula, бариумbaryum - barium hydroxide (en) - беркелиjумberkelyum - berilijum, берилиjумberilyum - bizmut, бизмутbizmut - bor, борbor - brom, бромbrom - kompakt disk, кадмиjумkadmiyum - kalcijum, калциjумkalsiyum - kalifornijum, radio-aktivni elemenat, veštački, калифорниjумkaliforniyum - atomski broj 6, C, karbon, ugljenik, uglxenikkarbon - cerijum, церијумseryum - cezijum, цезиjумsezyum - hlor, хлорklor - hrom, legura hromaCr, krom-çelik alaşımı - kobalt, кобалтkobalt - atomski broj 29, bakar, Cu, бакарbakır - santimetar, кириjумküriyum - retki metali, диспрозиjумdisporsiyum, disprosyum - аjнштаjниjумaynştaynyum - erbijum, ербиjумerbiyum - evropijum, еуропиjумeuropyum - фермиjумfermiyum - fluor, флуорflor, fluor, flüor - францијумfransiyum - gadolinijum, гадолиниjумgadolinyum - galijum, галиjумgalyum - germanijum, германиjумgermanyum - atomski broj 79, Au, zlato - хафниjумhafniyum - холмиjумholmiyum - atomski broj 1, H, hidrogen, vodonik, водоникhidrojen - hydrogen atom (en) - deuterijumdöteryum - indijum, индиjумindiyum - jod - atomic number 77, Ir, iridijum, иридиjумiridyum - atomski broj 26, Fe, gvozxdxe, gvožđe, гвожђеdemir - kripton, криптонkripton - la, lantan, los anđeles, лантанlantan, los angeles - лавренциjумlorentiyum - atomski broj 82, olovo, Pb, оловоkurşun - litijum, литиjумlityum - lutecijum, лутециjумlütesyum - atomski broj 12, magnezijum, Mg, магнезиумmagnezyum - mangan, манганmangan, manganez - doktor, мендељевиjумmendelevyum - živa, живаcıva - molibden, молибденmolibden - неодиjумneodim - atomski broj 10, Ne, neon, неонneon - neptunijum, нептуниjумneptünyum - atomski broj 28, Ni, nikal, nikl, никалnikel - niobijum, ниобиjумniyobyum - azot, nitrogen, азотazot, nitrojen - odričan odgovor, нобелиjумaleyhte oy, hayır, nobelyum, numara, red, ret - osmijum, осмиjумosmiyum - atomski broj 8, kiseonik, kisik, O, кисеоникoksijen - liquid oxygen, LOX (en) - paladijumpaladyum - atomski broj, fosfor, P, фосфорfosfor - atomski broj 78, platina, Pt, платинаplatin - polonijum, полониjумpolonyum - atomic number 19, K, kalijum, калијумpotasyum - празеодиjумpraseodim - posle podne, прометиjумprometyum - protaktinijum, протоактиниjумprotaktinyum - atomski broj 88, Ra, radijumradyum - radon, радонradon - renijum, рениjумrenyum - rodijum, родиjумrodyum - rubidijum, рубидиjумrubidyum - rutenijum, рутениjумrutenyum - ратерфордиjумrutherfordyum - самариjумsamaryum - skandijum, скандиjумskandiyum - atomski broj 34, Se, selen, селенselenyum - Ag, atomski broj 47, srebro - atomski broj 11, Na, natrijum, натриjумsodyum - stroncijumstronsiyum - atomski broj 16, S, sumpor, сумпорkükürt - atomski broj 73, Ta, tantal, танталtantal - технициjумteknetyum - telur, телурtellür - terbijum, тербиjумterbiyum - talijum, талиjумtalyum - torijum, ториjумtoryum - tulijum, тулиjумtulyum, tülyum - atomic number 50, lim, Snçinko, teneke - titanijum, титанtitan, titanyum - atomski broj 74, volfram, W, волфрамtungsten, volfram, wolfram - uranijum, уранuranyum - vanadijum, ванадиjумvanadyum - ksenon, ксенонksenon - iterbijum, итербиjумiterbiyum - itrijum, итриjумitriyum - cink, цинкçinko - циркониjумzirkonyum - granatgrena, lâl - lecitin - molekul, molekulamolekül - monomer - perklorat - perchloric acid (en) - proline (en) - butanbütan - plin za rasvetuhavagazı, hava gazı - kokshava gazı, kok, kok kömürü - mazot - fosil yakıt - fueloil, fuel oil, fuel-oil, kalorifer yakıtı, kalyak - gasohol - benzin - kerozin, parafingazyağı, gaz yağı, kerosen - metanol, metil alkol, odun alkolü - opalopal - tresetturba, yer kömürü - pentose (en) - hexose (en) - propanpropan - pyridine (en) - piritmaden sülfürü, pirit - ribose (en) - ricin, ricin toxin (en) - dragi kamen, drago kamenje, dragulj, kamen, kresivoçakmak taşı, değerli taş, kıymetli taş, mücevher, taş - cabochon (en) - binder (en) - paste (en) - A, adenine (en) - adenosine monophosphate, adenylic acid, AMP (en) - adenosine triphosphate, ATP (en) - ahatakik, bilye, kantaşı, misket - alkoholalkol - etanol, hububat alkolü, tahıl alkolü - isopropanol, isopropyl alcohol (en) - denaturisani alkohol, špiritus - etiletil - aldose (en) - acetal (en) - acetaldehid - aldehyde-alcohol, aldol (en) - alkali metal - alkaloidalkaloid, alkaloit - alkene, olefin, olefine (en) - efedrin - pseudoephedrine (en) - nikotinnikotin - strihninstriknin - cupronickel (en) - electrum (en) - kalaj, kositar, kositer, legura kalaja i olova, калаjkalay, kalay ve kurşun alaşımı - white gold (en) - amit - inhibitorinhibitör - antioksidan - ağır su - organski spoj, organsko jedinxenxeorganik bileşik - belancyevina, proteinprotein - aleurone (en) - želatinjelatin - mucin (en) - actin (en) - albuminalbümin, yumurta akı - serum albumin (en) - keratin, rožninakeratin - chitin (en) - fibrinfibrin, lifli protein - amylase (en) - coagulase (en) - thrombin (en) - catalase (en) - rennet (en) - amin - karboksilik asit - šećerna kiselinasakarin asidi - sorbic acid (en) - masne kiselineyağ asidi - peptide (en) - amonijumamonyum - nišadoramonyum klorid - anilinanilin - hayvani yağ - kofeinkafein - antifrizantifriz - nitrik asit - nitrous acid (en) - nitrogen oxide (en) - azotdioksit, azot dioksit - anhidrid - vrsta rastvora - arginin - çadıruşağı otu, şeytantersi - ash (en) - austenite (en) - azide (en) - methylene blue, methylthionine chloride (en) - phenothiazine, thiodiphenylamine (en) - babbitt, Babbitt metal (en) - vrsta papira - barbituric acid, malonylurea (en) - benzolbenzen - sodyum benzoat - benzoic acid (en) - benzoyl peroxide (en) - bikarbonatbikarbonat - soda - reagensayıraç, denek, miyar, reaksiyon, reaktif, tepki - ağartıcı, beyazlatıcı - sredstvo za oksidisanjeoksidan - hidrojen peroksit, oksijenli su - borat - brimstone, native sulfur, native sulphur (en) - Britannia metal (en) - buffer solution (en) - animal fat (en) - butanol, butyl alcohol (en) - butanoic acid, butyric acid (en) - calcium hypochlorite (en) - kamforkâfur - capric acid, decanoic acid (en) - caproic acid, hexanoic acid (en) - caprylic acid (en) - carbamate (en) - carbamic acid (en) - karbidkarbit - karbohidrat, ugljeni hidrat, ugljeni hidratikarbohidrat, karbonhidrat - čađ, garis, kurum - ono što stvara rakkanserojen madde - celulozaselüloz, selülöz - nitro-celuloza - animal starch, glycogen (en) - inulin (en) - asit fenik - aktif kömür, emici kömür - grafitgrafit - ugljen-dioksidCO2, karbondioksit, karbon dioksit - carbon disulfide (en) - ugljen monoksid, ugljen-monoksidCO, karbonmonoksit, karbon monoksit - carbon tet, carbon tetrachloride, perchloromethane, tetrachloromethane (en) - karbonatkarbonat - carbon dioxide, carbonic acid (en) - coenzyme (en) - eşçarpan - vrsta poludragog kamenaakik taşı - liveno gvožde, liveno gvožđedökme demir - kovano gvožđedövme demir - čelik, cyelikpulat - nerđajući čelikpaslanmaz çelik - Damascus steel, Damask steel (en) - cat's eye, catseye, chrysoberyl cat's eye, cymophane, tiger's eye (en) - cementite, iron carbide (en) - kalcedonalaca akik, kalsedon - neurotransmitter (en) - monoamine neurotransmitter (en) - 5-hydroxytryptamine, serotonin (en) - acetylcholine (en) - endorphin (en) - klordioksit, klor dioksit - chromic acid (en) - chrysoprase (en) - limunska kiselinalimon asidi, sitrik asit - citrin - ugaljmaden/taş kömürü - antracitantrasit - bituminous coal, soft coal (en) - lignitkahverengi maden kömürü, linyit - ulje bakalarabalık yağı - composite material (en) - hemijski spoj, jedinxenxe, spojbileşik, kimyasal bileşik - constantan, Eureka (en) - konduktor, provodnik, sprovodnik - dielektrik, izolator, neprovodnikyalıtkan, yalıtkan madde - soğutma gazı, soğutma sıvısı - koralmercan - creatin, creatine (en) - cresol, methyl phenol (en) - sodyum siyanür - cyanide, nitril, nitrile (en) - cyanuric acid (en) - C, cytosine (en) - yaprakları döken ilaç, yaprakları döken zehir - andradite (en) - ДНКdeoksiribonükleik asit, dezoksiribonükleik asit, DNA - recombinant deoxyribonucleic acid, recombinant DNA (en) - ribonükleik asit, RNA - acceptor RNA, soluble RNA, transfer RNA, tRNA (en) - deoxyribose (en) - dimer (en) - dioksiddioksit - disaccharide (en) - distilled water (en) - dopamin - Duralumin, Duralümin - elastomer (en) - H2O, voda, водаsu - elektrikle çözünen madde, elektrolit - ekstrakt...suyu, öz - esterester - etanetan - ethyl acetate (en) - etilen - ethanediol, ethylene glycol, glycol (en) - propanediol, propylene glycol (en) - zehirli atık - feritdemir tuzu - đubre, đubrivogübre - organik gübre - soda niter, sodium nitrate (en) - šalitragüherçile, potasyum nitrat - potasyum siyanür - potasyum dikromat - propanoic acid, propionic acid (en) - putrescine (en) - đubrivo, балегаgübre - green manure (en) - masnoća, mastyağ - ferritin (en) - balıkyağı, balık yağı - kuvarslı bir tür kaya - kremençakmak taşı - fluor, fluoridflüorür - fluorocarbon (en) - formaldehidformaldehit - formik asit - preparatmüstahzar, preparat - fructose, fruit sugar, laevulose, levulose (en) - gorivo, ogrev, palivo, toplivo, zapalxivo sredstvomahrukat, yakacak, yakıt - fumaric acid (en) - furan, furane, furfuran (en) - furfural, furfuraldehyde (en) - galaktoz, süt şekeri - gallik asit - LPG - billur, kristal - tektite (en) - staklo - dağılmaz cam, mikalı cam - bojeno staklo, vitraž, витражrenkli cam, vitray - enamine (en) - enantiomer, enantiomorph (en) - glukozaglikoz - kan şekeri - glyceraldehyde, glyceric aldehyde (en) - acylglycerol, glyceride (en) - triglyceride (en) - gliceringliserin - nitoglicerinnitrogliserin - glycoside (en) - glucoside (en) - saponin (en) - glycolic acid, glycollic acid, hydroxyacetic acid (en) - glycoprotein (en) - lectin (en) - mastgres yağı - Greek fire (en) - G, guanine (en) - eterična uljauçucu yağ - gül yağı - linalool (en) - smolareçine, sakız - kopal, tropik reçine - balsam capivi, copaiba, copaiba balsam (en) - bendžamin - benzofuran, coumarone, cumarone (en) - bdellium (en) - copolymer (en) - poliüretan - halojen tuzu - halogenhalojen - hard water (en) - hemiacetal (en) - heptan - koji uništava travu, otrov protiv korovayabancı ot ilacı, yabani ot ilacı, yabani ot ilâcı - hexane (en) - alpha-lipoprotein, HDL, high-density lipoprotein (en) - histidine (en) - hydrazine (en) - hidridhidrojenli bileşim - uglxikovodonik, uglxovodonikhidrokarbon - hidroklorik asit - hydrogen chloride (en) - hydrogen fluoride (en) - hydrofluoric acid (en) - hydrogen iodide (en) - hydrogen sulfide (en) - hypo, sodium thiosulfate, sodium thiosulphate (en) - hypochlorous acid (en) - hydroxyl, hydroxyl group, hydroxyl radical (en) - led - inje, mrazkırağı - ledenicabuz sacağı/sarkıtı - Inconel (en) - glyoxaline, imidazole, iminazole (en) - mastilomürekkep - insekticid, sredstvo za ubijanje bubaböcek ilacı, böcek ilâcı - sredstvo protiv insekataböcek kovan ilâç - Invar (en) - invert sugar (en) - iodic acid (en) - iodide (en) - izosiyanat - isoleucine (en) - izomer - jaspisjasp, yeşimtaşı - ketone (en) - laktik asit, süt asiti - laktoz, süt şekeri - lazulitlâcivert taşı - larva öldürücü - dodecanoic acid, lauric acid (en) - lindane (en) - leucine (en) - hydrated oxide, hydroxide (en) - kalsiyum klorid, kalsiyum klorit - limonene (en) - 9, 12-octadecadienoic acid, linoleic acid, linolic acid (en) - linolenic acid (en) - lipase (en) - lipidilipit, yağ - lipoprotein (en) - tečnost, tecyna supstancaakışkan, sıvı - tečno, tecynost, tekucxinamayi, sıvı - liquid nitrogen (en) - liquid crystal, liquid crystal state, mesomorphic state, mesomorphism (en) - low brass (en) - beta-lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, low-density lipoprotein, �?-lipoprotein (en) - ceđküllü su, kül suyu - lizin - macromolekul, supermolekulmakromolekül - magnesium sulfate (en) - Malathion (en) - maleic acid (en) - maltozamaltoz - martensite (en) - melamin - metan - alkan, alkanski niz, methanski niz, parafinalkan, parafin - metilen - metil-grupametil - methionine (en) - birch oil, methyl salicylate, sweet-birch oil (en) - madeni yağ - MAO, monoamine oxidase (en) - monosaccharide, monosaccharose, simple sugar (en) - monoksidmonoksit - tartrate (en) - morganite (en) - myristic acid, tetradecanoic acid (en) - napalmnapalm - naftaneft - naftalinnaftalin - prirodni gasdoğalgaz, doğal gaz - nikl srebroalman gümüşü - NAD, nicotinamide adenine dinucleotide (en) - nitrobenzene (en) - nükleik asit - nucleoside (en) - base, nucleotide (en) - selüloz-asetat karışımı - cellulose triacetate, tiacetate fiber, triacetate, triacetate fibre (en) - polyamide, polymeric amide (en) - oktanoktan - ulje, ulxe - gas oil (en) - oleic acid (en) - oligosaccharide (en) - oniksdamarlı akik, onix - oxalacetic acid, oxaloacetic acid (en) - ethanedioic acid, oxalic acid (en) - oxidase (en) - oksidoksit - oxidoreductase (en) - oxime (en) - periodic acid (en) - hexadecanoic acid, palmitic acid (en) - papain (en) - pearlite (en) - pektinpektin, pelte - pepsinpepsin - Permalloy (en) - permanganatpermanganat - peridot - pesticidböcek ilacı, pestisit - nafta, petrolej, нафтаham petrol, petrol - system (en) - phenylalanine (en) - phosphine (en) - phospholipid (en) - orthophosphoric acid, phosphoric acid (en) - picric acid (en) - polymerase (en) - reverse transcriptase (en) - plasma (en) - alçı - polisakkarit - polimerpolimer - potasyum permanganat - polypropene, polypropylene (en) - potašakostik potas, yakıcı alkali - prah, prasxaktoz - propanal, propionaldehyde (en) - propanol, propyl alcohol (en) - acrolein, propenal (en) - acrylate, propenoate (en) - akrilik asit - acrylonitrile, propenonitrile, vinyl cyanide (en) - peptidase, protease, proteinase, proteolytic enzyme (en) - borosilicate glass, Pyrex (en) - pyruvic acid (en) - raffinose (en) - kırmızı kurşun tuzu, parlak kırmızı renk, vermilyon - talogartık, bakiye, geriye kalan - resorcinol (en) - rasolsalamura, tuzlu su - tatlı su - 2-hydroxybenzoic acid, salicylic acid (en) - sotuz - rotenone (en) - sodyum klorat - amonyum nitrat - silver nitrate (en) - kaustična soda, masna sodakostik soda, sodyum hidroksit - silver bromide (en) - nitratnitrat - nitritnitrit - sodium nitrite (en) - klorid, klorit - aluminium chloride, aluminum chloride (en) - silver chloride (en) - sarcosine (en) - serine (en) - myosin (en) - hemoglobinhemoglobin - myoglobin (en) - glutelin (en) - histone (en) - antiteloantikor - monoclonal, monoclonal antibody (en) - capsaicin (en) - piperin, piperine (en) - otrov, toksintoksin - petrol yağı, şist yağı - crna mast za obućuayakkabı boyası, kurşun tozu, siyah boya - silikat - silicon carbide (en) - silikon - siloxane (en) - silicijum-dioksidsilika - silica gel (en) - çamaşır sodası - sodium hypochlorite (en) - sodium iodide (en) - sodium sulfate, sodium sulphate (en) - spice (en) - primary solid solution, solid solution (en) - spray (en) - stachyose (en) - skrob, štirakkola, nişasta - kukuruzno brašnomısır nişastası, mısır unu - para, параbuhar, buhar enerjisi - vodena parasu buharı - paraduman, sis - water softener (en) - octadecanoic acid, stearic acid (en) - stearinstearin - steroid alcohol, sterol (en) - holesterolkolesterol - ergosterol (en) - cardiac glucoside, cardiac glycoside (en) - tallow (en) - saharozasakaroz, şeker - sulfatsulfat, sülfat - sulfidsülfit - kükürtdioksit, kükürt dioksit, sülfürdioksit, sülfür dioksit - aventurine, sunstone (en) - taninmazı tozu, tanen - tartarik asit - terpene (en) - tetrafluoroethylene (en) - threonine (en) - T, thymine (en) - thyme camphor, thymic acid, thymol (en) - toluentolüen, yanıcı hidrokarbür - tombak - turmalin - trace element (en) - aminopherase, aminotransferase, transaminase (en) - trichloracetic acid, trichloroacetic acid (en) - tryptophan, tryptophane (en) - tungstic acid (en) - tyrosine (en) - U, uracil (en) - mokraćaüre - ürik asit - valine (en) - laneno uljeketen tohumu yağı, keten yağı - Chinawood oil, china wood oil, China wood oil, china-wood oil, China-wood oil, Chinese wood oil, mu oil, tung oil, Tung oil, wood oil (en) - sirke - sumporna kiselina, vitriolsülfürik asit - pečatni vosak, vosak, vosak za pečat, voštanibal mumu, cilâ, kulak kiri, mühür mumu - ušni vosakkulak kiri - spermacetbalina yağı, ispermeçet - cadaverine (en) - surface-active agent, surfactant, wetter, wetting agent (en) - kitovo uljebalina yağı - drvo za ogrev, skosjeodun, yakacak odun - drvena kašakağıt hamuru, kâğıt hamuru - ksilozaksiloz, odun şekeri - ksilen - zirconia, zirconium dioxide, zirconium oxide (en) - zymase (en) - imide (en) - kurare[Domaine]

-

 


   Advertising ▼