sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s


 » 

analogical dictionary

Jpan, たちふるまう, 立ち振る舞う, 行為actie, daad, handeling, verrichting - 行動actie, aktie, handeling, rechtshandeling, verrichting - こうどうほうしん, しんたい, 方向, 行動方針, 進路, 進退koers, loop, manier - performance (en) - fait accompli, voldongen feit - 実現, 認識besef, bewustwording, vervulling, verwezenlijking - 遂行bevrediging, satisfactie, vervulling - かくとく, きょうじゅ, 享受, 獲得 - ことさら, わざと, 態と, 故意に, 殊更bewust, doelbewust, doelgericht, expres, gericht, met opzet, met voorbedachte rade, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vrijwillig, welbewust, weloverwogen - 出来concretisering, effectuering, implementatie, implementering, opbouw, prestatie, realisatie, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, uitvoer, uitvoering, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging - 強化するconsolideren, sterker worden - 措置maatregel, pas, sprong, stap, voetstap - build up, develop (en) - 動きを起こさせるaanwakkeren, activeren, opwekken, opwinden, prikkelen, prikkelend - 直すcorrigeren, rechtzetten, verbeteren - abuse, misuse, pervert (en) - 改める, 正す, 治す, 訂正するberedderen, beter maken, corrigeren, gladstrijken, rechtzetten, redderen, verbeteren - はくちょうのうた, 最後の作品, 白鳥の歌slotwerk, zwanenzang, zwanezang - 制限する, 限る, 限定するbedwingen, begrenzen, beperken, indammen, inkrimpen, inperken, limiteren, terugdringen - 区画するafbakenen, afgrenzen, afpalen, afperken, afzetten, bebakenen, demarqueren, omschrijven, uitzetten - うけとめる, しめだす, 受け止める, 締め出す, 閉め出すbevriezen, blokkeren, immobiliseren, inactiveren - ならす, 慣らすgewennen, wennen - make, make up (en) - als feuilleton publiceren, als serie publiceren - tooien - aanpassen, stemmen - koshitsu-suru, こつこつやる, し続ける, ねばる, やり通す, 固執する, 尾を引く, 残存する, 粘る, 言い張る, 貫くdoorbijten, doordouwen, doorzetten, standhouden, volharden, volhouden - しまう, 仕舞う, 終える, 終わらせる, 終わる , 終了する afsluiten, beëindigen, besluiten, eindigen, ophouden, stoppen, termineren - うちぬく, 打ち抜く, 打ち貫く, 鎮圧するonderdrukken - persoonlijk opvatten - 営み, 活動actief, activiteit, aktiviteit, bedrijvigheid, bezigheid, drukte, occupatie, werking, werkzaamheden, werkzaamheid - こみいらせるcompliceren - 作戦operatie - 用意するaangorden, gereedmaken, installeren, instrueren, klaarmaken, opmaken, prepareren, voorbereiden, warmdraaien - いきかた, いきざま, せいかつほう, 生き方, 生き様, 生活法, 通路leefpatroon, leefwijze, levenspatroon, levenswijs, levenswijze, weg - わかれでる, 分かれ出るdiversifiëren - 満たすaanvullen, bijladen, bijvullen, dempen, dichtgooien, navullen, opstoppen, opvullen, plempen, toegooien, volgieten, vol maken, volpompen, volschenken, vullen - 結末をつけるafbouwen, afdoen, afhandelen, afwerken, afwikkelen, definitief regelen - 調和させるin overeenstemming brengen - 調和するafstemmen, harmoniëren, in harmonie brengen - やっつける, やっ付ける, やり終える, 遣っつける, 遣っ付けるaftimmeren, opdweilen, verzetten - 処理するbehandelen, bewerken - opschonen, schonen - 不滅にするvereeuwigen - 仕事, 仕事ぶり, 仕事場, 努力, 勤務先, 職arbeid, emplooi, werk - 実施bediening, procedure, werking, werkwijze - service (en) - しんく, しんろう, ろう, ろうえき, ろうく, ろうさく, ろうどう, ろうりょく, 労, 労作, 労働, 労力, 労動, 労役, 労苦, 辛労, 辛苦geploeter, gezwoeg, Labour - きんろう, どりょく, りっこう, りょっこう, 力行, 努力, 勤労, 行使inspanning, krachtsinspanning, uitoefening - てさぎょう, てしごと, ろうどう, 労働, 労動, 手仕事, 手作業handenarbeid, handwerk, mankracht, menskracht - 見落すdoor de vingers zien, nalaten, ontgaan, over het hoofd zien, overslaan, overspringen, skippen, vergeten, voorbijzien - ぬかす, 省く, 除外するbuitensluiten, uitgesloten, uitsluiten, uitzonderen, weglaten - ねかせる, 寝かせるafperken, constitueren, vastleggen - すみこむ, 住み込む, 飲み込むaanvaarden, accepteren, doorslikken, nemen, pikken, slikken, vreten - zatsumu, zatsuyō, ざつえき, 雑務, 雑役, 雑用arbeid, corvee, job, karwei, klus, taak, werk, werklast, werkstuk - emplooi, functie, rol - 場所ligging - 望む, 欲しい , ~したいwensen, willen - aanstellingsbrief, benoeming, benoemingsbrief, boodschap, missie, zending - おつかい, お使い, しめい, つかい, ようむき, 任務, 使い, 使い走り, 使命, 用向き, 遣いboodschap, missie, opdracht - ひっかけるerin laten lopen - ごらん, ご覧, トライ, 企て, 努力, 御覧, 試みinspanning, krachtsinspanning, poging, try - give (en) - 労働者arbeidskrachten, expeditie, lijkbezorging, onderneming, opdracht, opgaaf, opgave, project, taak, uitvaartverzorging, werklast - けずる, しめだす, ふさぐ, 削る, 削除する, 塞ぐ, 壅ぐ, 消す, 締め出す, 閉め出すafstrepen, doorhalen, doorstrepen, schrappen, uitschrijven, wegstrepen - 避けるmijden, ontwijken, vermijden - loochenen, ontkennen, verloochenen, verzaken - ささげるaanbevelen, bekleden, bevelen, heiligen, inzetten, toevertrouwen, toewijden, verbinden, wijden - 大目に見る, 許すdoor de vingers zien, een oogje dichtknijpen voor, ekskuseren, excuseren, vergeven, vergoelijken, verontschuldigen, verschonen - ぐんじにんむ, 軍事任務 - 継続bestendiging, hervatting, vervolgblad, voortzetting - くりかえし, くり返し, 繰り返しreduplicatie, verdubbeling - かてい, てじゅん, 手順, 流儀, 過程bereidingswijze, procedure, proces, receptuur, verwerking, werkwijze - transvestie, transvestitisme, travestie - しきんせんじょう, マネーロンダリング, 資金洗浄 - actie - give, pay (en) - 捨てられるabandonneren, loslaten, opgeven, prijsgeven, terzijde geschoven worden, uitval, uitvallen, verlaten - adm., administratie, regulatie - 乗り越える, 克服 , 征服する , 打ち勝つ, ~を制するmeester worden, overwinnen, overzwemmen, temmen, verwerken - 準備, 用意voorbereiding - 束縛beperking - たすける, まもる , 保護する, 助ける, 守るbeschermen, beveiligen, indekken - ふるまい, 行いdoen en laten, gedrag, gedraging, houding, optreden, procesvoering - 満たすbeantwoorden aan, verzadigen - 控えるabstineren, desisteren, onthouden, zich onthouden - 故意のopzettelijk - あつめる, まとめる, 採取する, 纏める, 集めるbijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, bijeenrapen, collectioneren, lezen, paren, rapen, samenbrengen, samenkrimpen, sparen, verenigen, vergaderen, vergaren, verkrampen, verzamelen, zich samentrekken - 入, 入る binnengaan, inleiden - めくafrukken, aftrekken, bevlekken, bevredigen, geilpompen, masturberen, onaneren, rukken, zichzelf bevredigen - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - 作るmaken - 発達する - 開拓するals eerste doen - 引き起こすbewerkstelligen, teweegbrengen, veroorzaken - 設ける, 設立するinstellen, oprichten - bewerken - 上演される, 演じるspelen - 演奏するopzetten, spelen - 出す, 演じるacteren, optreden, spelen, uitspelen - 上演される, 演じるconcerteren, musiceren, spelen - kweken, planten, telen, verbouwen - 分割する, 別れるcompartimenteren, delen, onderverdelen, scheiden, splitsen, subcategoriseren, verdelen - blootstellen, onderwerpen - constitueren, grondvesten, instellen, institueren, oprichten, stichten, vestigen - 働くbezighouden, dienen, doen, functioneren, occuperen, opereren, ophouden, werken - かき立てる, 火をたくopstoken - やってみる, 悩ます, 試してみる, ~しようとするbeproeven, pogen, trachten, uitproberen, zien, zoeken - つとめる, はげむ, 努める, 努力する, 励む, 務める, 勤めるbeproeven, mikken, nastreven, ogen, streven, trachten - くりさがる, くりさげる, くりのべる, のばす, ほうじる, またの機会によろしく, みあわせる, 伸ばす, 報じる, 延ばす, 延期する, 繰り下がる, 繰り下げる, 繰り延べる, 繰延べる, 見合わせるaanhouden, een andere keer uitstellen tot, opschuiven, uitnodiging voor een ander moment, uitstellen, verdagen, verschuiven, vertraagd, vertragen, verzetten - まねするhet voorbeeld volgen, naspelen - がんばる, やってゆく, 継続する, 続けて~する, 続ける, 進むaanhouden, continueren, cultiveren, doorbijten, doordouwen, doordrammen, doordrijven, doorgaan, doorgaan met, doorlopen, doorzetten, houden, lopen, onderhouden, standhouden, verdergaan, verder gaan, volhouden, voortduren, voortgaan met, voortzetten, vorderen - おしとおす, とおす, もちつづける, 徹す, 押し通す, 持ち続ける, 透す, 通すdoorgaan met - behavioral, behavioural (en) - 運転可能なoperationeel - 仕事creatie, schepping, werk, werkstuk - 意欲willekeur, wilsuiting - たび, 度keer, maal - さいこうりん, さいらい, さいりん, 再来, 再臨, 再降臨advent[Domaine]

-

 


   Advertising ▼