sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.124s


 » 

analogical dictionary

actie, daad, handeling, verrichtingčin, djelo - actie, aktie, handeling, rechtshandeling, verrichtingakcija - koers, loop, manierkurs, smjer, tijek, tijek zbivanja - performance (en) - fait accompli, voldongen feit - besef, bewustwording, vervulling, verwezenlijkingostvarenje, realizacija - bevrediging, satisfactie, vervullingostvarenje, postignuce - attainment (en) - bewust, doelbewust, doelgericht, expres, gericht, met opzet, met voorbedachte rade, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vrijwillig, welbewust, weloverwogennamjerno - concretisering, effectuering, implementatie, implementering, opbouw, prestatie, realisatie, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, uitvoer, uitvoering, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrengingpredstavljanje - consolideren, sterker wordenskrutiti, učvrstiti, zgusnuti - maatregel, pas, sprong, stap, voetstapmjera - build up, develop (en) - aanwakkeren, activeren, opwekken, opwinden, prikkelen, prikkelendaktivirati - corrigeren, rechtzetten, verbeterenispraviti - abuse, misuse, pervert (en) - beredderen, beter maken, corrigeren, gladstrijken, rechtzetten, redderen, verbeterenispraviti, popravljati, ukazati na pogrešku - slotwerk, zwanenzang, zwanezanglabuđi pjev - bedwingen, begrenzen, beperken, indammen, inkrimpen, inperken, limiteren, terugdringenograničiti, omeđiti, postaviti granicu - afbakenen, afgrenzen, afpalen, afperken, afzetten, bebakenen, demarqueren, omschrijven, uitzettenograničiti - bevriezen, blokkeren, immobiliseren, inactiveren - gewennen, wennenpriviknuti se - make, make up (en) - als feuilleton publiceren, als serie publiceren - tooien - aanpassen, stemmen - doorbijten, doordouwen, doorzetten, standhouden, volharden, volhoudenbiti uporan, ne popuštati, ustrajati - afsluiten, beëindigen, besluiten, eindigen, ophouden, stoppen, terminerenprekinuti, svršiti, završiti - onderdrukkeniskorijeniti, ugasiti - persoonlijk opvatten - actief, activiteit, aktiviteit, bedrijvigheid, bezigheid, drukte, occupatie, werking, werkzaamheden, werkzaamheidslobodna aktivnost - compliceren - operatie - aangorden, gereedmaken, installeren, instrueren, klaarmaken, opmaken, prepareren, voorbereiden, warmdraaien - leefpatroon, leefwijze, levenspatroon, levenswijs, levenswijze, wegnačin života, put, putanja - diversifiëren - aanvullen, bijladen, bijvullen, dempen, dichtgooien, navullen, opstoppen, opvullen, plempen, toegooien, volgieten, vol maken, volpompen, volschenken, vullennapuniti do kraja - afbouwen, afdoen, afhandelen, afwerken, afwikkelen, definitief regelendati konačan oblik, finalizirati - in overeenstemming brengen - afstemmen, harmoniëren, in harmonie brengen - aftimmeren, opdweilen, verzettendovršiti, obaviti - behandelen, bewerkenobraditi, obrađivati - opschonen, schonen - vereeuwigenovjekovječiti - arbeid, emplooi, werkposao, proizvod, rad, radno mjesto, rezultat rada, zadaća, zadatak, zaposlenje - bediening, procedure, werking, werkwijzeu tijeku - service (en) - geploeter, gezwoeg, Labour - inspanning, krachtsinspanning, uitoefeningnapor, naprezanje - handenarbeid, handwerk, mankracht, menskracht - door de vingers zien, nalaten, ontgaan, over het hoofd zien, overslaan, overspringen, skippen, vergeten, voorbijzienprevidjeti, zanemariti - buitensluiten, uitgesloten, uitsluiten, uitzonderen, weglatenisključiti, ispustiti, izostaviti, izuzeti - afperken, constitueren, vastleggen - aanvaarden, accepteren, doorslikken, nemen, pikken, slikken, vretengutati - arbeid, corvee, job, karwei, klus, taak, werk, werklast, werkstukkućni posao - emplooi, functie, rol - ligging - wensen, willenhtjeti, željeti - aanstellingsbrief, benoeming, benoemingsbrief, boodschap, missie, zending - boodschap, missie, opdrachtmisija, obaviti nešto, obaviti sitan zadatak, ostvariti cilj, zadaća - erin laten lopenuzrokovati neuspjeh - inspanning, krachtsinspanning, poging, trynapor, nastojanje, pokušaj, potez, trud, zgoditak - give (en) - arbeidskrachten, expeditie, lijkbezorging, onderneming, opdracht, opgaaf, opgave, project, taak, uitvaartverzorging, werklastradna snaga - afstrepen, doorhalen, doorstrepen, schrappen, uitschrijven, wegstrepenprecrtati, prekrižiti s popisa - mijden, ontwijken, vermijdenizbjegavati - loochenen, ontkennen, verloochenen, verzaken - aanbevelen, bekleden, bevelen, heiligen, inzetten, toevertrouwen, toewijden, verbinden, wijdenposvetiti se, posvetiti se nečemu - door de vingers zien, een oogje dichtknijpen voor, ekskuseren, excuseren, vergeven, vergoelijken, verontschuldigen, verschonenispričati, oprostiti, zaboraviti - military mission, mission (en) - bestendiging, hervatting, vervolgblad, voortzettingnastavljanje - reduplicatie, verdubbeling - bereidingswijze, procedure, proces, receptuur, verwerking, werkwijze - transvestie, transvestitisme, travestie - money laundering (en) - actie - give, pay (en) - abandonneren, loslaten, opgeven, prijsgeven, terzijde geschoven worden, uitval, uitvallen, verlatenpropasti - adm., administratie, regulatie - meester worden, overwinnen, overzwemmen, temmen, verwerkenprijeći, svladati - voorbereidingpripremiti se, spremanje, učenje - beperking - beschermen, beveiligen, indekkenočuvati, osigurati, zaštititi - doen en laten, gedrag, gedraging, houding, optreden, procesvoeringdjela, način ponašanja, ponašanje, učinjene stvari, upravljanje, vladanje, vodstvo - beantwoorden aan, verzadigenzadovoljiti - abstineren, desisteren, onthouden, zich onthoudenapstinirati - opzettelijknamjeran - bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, bijeenrapen, collectioneren, lezen, paren, rapen, samenbrengen, samenkrimpen, sparen, verenigen, vergaderen, vergaren, verkrampen, verzamelen, zich samentrekkendobivati, skupljati - binnengaan, inleidenući, ulaziti - afrukken, aftrekken, bevlekken, bevredigen, geilpompen, masturberen, onaneren, rukken, zichzelf bevredigen - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - maken - proširit se, stasati - als eerste doenpredvoditi, uvoditi - bewerkstelligen, teweegbrengen, veroorzakenizazvati podsmijeh, uzrokovati - instellen, oprichtenosnovati, utemeljiti - bewerken - spelen - opzetten, spelensvirati - acteren, optreden, spelen, uitspelenglumiti, predstavljati - concerteren, musiceren, spelen - kweken, planten, telen, verbouwen - compartimenteren, delen, onderverdelen, scheiden, splitsen, subcategoriseren, verdelenpodijeliti u grupe - blootstellen, onderwerpen - constitueren, grondvesten, instellen, institueren, oprichten, stichten, vestigen - bezighouden, dienen, doen, functioneren, occuperen, opereren, ophouden, werkenraditi - opstokenčačkati, ložiti - beproeven, pogen, trachten, uitproberen, zien, zoekeniskušavati, ispitati, ispitivati, isprobavati, kušati, nastojati, pokušaj, pokušati - beproeven, mikken, nastreven, ogen, streven, trachtennastojati - aanhouden, een andere keer uitstellen tot, opschuiven, uitnodiging voor een ander moment, uitstellen, verdagen, verschuiven, vertraagd, vertragen, verzettenljubazno odbiti poziv ili ponudu, odgoditi, odlagati, odložiti - het voorbeeld volgen, naspelenslijediti primjer - aanhouden, continueren, cultiveren, doorbijten, doordouwen, doordrammen, doordrijven, doorgaan, doorgaan met, doorlopen, doorzetten, houden, lopen, onderhouden, standhouden, verdergaan, verder gaan, volhouden, voortduren, voortgaan met, voortzetten, vorderennastaviti, nastaviti s radom, nastavljati, nositi, produljiti, u hodu - doorgaan met - behavioral, behavioural (en) - operationeeloperativan, u funkciji - creatie, schepping, werk, werkstuk - willekeur, wilsuitingvolja, želja - keer, maal - advent[Domaine]

-

 


   Advertising ▼