sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.14s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

ernstigseriamente - in een ommezien, in een wip, onmiddellijkinstantaneamente - extraextra - eerder, voordien, vroegerantes, antigamente, previamente - aankoop, aanschaf, aanschaffing, aanwinst, besteding, boodschap, boodschappen, het kopen, inkoop, inkopen, koop, machtspositie, opkoopcompra - aankoop, boodschap, boodschappen, boodschappen doen het, inkopencompras - opvolging - onteigeningdesapropriação, expropriação - grant, subsidisation, subsidization (en) - de laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijkrecentemente, ultimamente, utlimamente - internationaalinternacionalmente - huur, verhuring, verhuuraluguer, arrendamento, locação - arbiter, bemiddelaar, jurylid, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsrechter, trait d'union, trait-d'unionárbitro, juiz, juíza - embargo, handelsembargo, handelsverbod, uitvoerverbodembargo, restrição - benard, kritiekcrítica, crítico - alomvattend, overal geldend, universeelglobalmente, universalmente - te betalenpagável - omhooggaan, oplopen, opslaan, stijgenlevantar, subir - accrue (en) - ijdel, tevergeefs, vergeefs, voor nietsbaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - besparing, matigingpoupança - uitleveringextradição, extraditação/extradição? - emancipatie, ontheffing, ontslag, plichtsvervulling, verzelfstandigingdespedimento, exoneração - afgelasting, annulering, opzeggingcancelamento - bevriezen, blokkeren, immobiliseren, inactiveren - gratis, kosteloos, kosteloze, kostenloos, verniet, voor niets, vrijde graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimated (en) - loonsverlaging, salarisverlaging - verzorgingsmaatschappij, verzorgingsstaat, welvaartsmaatschappij, welvaartsstaatde segurança estado social QUERY - het slinkenesgotamento - afslag, prijsdaling, prijsverlaging - afschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaaratrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - ophopingacumulação - kreupelheid, slechte kwaliteit - cap, ceiling, roof (en) - aanplant, aanplanting, beplanting, plantageplantação - aankoopsom, koopsompreço - kolonialismecolonialismo - neokolonialismeneocolonialismo - gepensioneerde, rentetrekker, vijfenzestigplusserpensionista - eerherstel, rehabilitatie - diversifiërenalargar - geploeter, gezwoeg, Labour - ernstig, gewichtiggrave - bedriegerij, bedrog, beduvelarij, begoocheling, kloterij, misleiding, mystificatie, verlakkerij, verneukerij, vervalsing - close (en) - indexering, prijscompensatie - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - fok, fokkerij, teelt - capitalisation, capitalization (en) - acuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijldimediata, imediato, instantâneo - allocatie, stadstuin, toekenning, toewijzing, verkaveling, verlening, volkstuinatribuição - herverdeling, herverkaveling - new deal (en) - rantsoeneringracionamento - aandeel, deel, pak, pakket, part, portieparte, porção - filantropie, menslievendheidfilantropia - afhandeling, handelsovereenkomst, transactie, transaktieefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - containeroverslag, giro-overschrijving, overboeking, overhandiging, overheveling, overschrijving, storting, transfer - overdrachtsrechttransferência de bens - aflevering, bezorging - bewaargeving, bewaarstellingdepósito - bruikleen - betaling, uitbetalingpagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - admissie, consent, dwanglicentie, groen licht, inwilliging, licentie, pas, pasje, permissie, toelating, toestemming, vergunning, verloflicença, permissão - terugkrijgen, terugontvangen - collectivisatie, collectivizatie, kollektivisatiecoletivização - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - tewerkstellingemprego - mobilisatiemobilização - decentralisatie, decentralisme, decentralizatiedescentralização - vrijdesvencilhado, isento - arbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktiefprodutivo - vergeefs, vruchteloosinfructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - arm, welgesteldnecessitado/endinheirado - welgesteldconfortável - arm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaarindigente, pobre - blut, platzakduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - behoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogendindigente, necessitado - straatarmcom muita falta de, sem um tostão - verhuizenmudar-se - bijdragen, contribuerencontribuir, levantar - vooruitbetalenpagar adiantado - bekopen, bonificeren, goedmaken, herstellen, indemniseren, retribueren, schadeloosstellen, vergoedencompensar, remediar - afbetalen, afdoen, afrekenen, bezoldigen, dokken, gesalarieerd, lappen, neerleggen, neertellen, offeren, salariëren, schokken, schuiven, uittellen, vereffenen, verrekenen, voldoen - betalen, inlossen, uitbetalenpagar - pay (en) - betalen en ontslaan, bezoldigen, bijleggen, bonificeren, compenseren, gesalarieerd, goedmaken, retribueren, salariëren, vergoedencompensar, despedir - kwijtraken, verliezen - betalen, draaien, verdienenvirar - bieden, een aanbod doen, een bod doen, offerte doen voor, opbiedenconcorrer, oferecer - deponeren, stortendepositar, registrar - lenen, ontlenenpedir emprestado - give (en) - prefer (en) - aannemen, bekleden, bezighouden, huren, in dienst nemen, plaatsen, tewerkstellenadmitir, contratar - collectiviseren, collectivizeren, kollectiviserencolectivizar - declare (en) - aanmelden, aanwerven, inschrijven, lichten, opgeven, rekruteren, werven - economischeconómico - ergonomic (en) - afvalproduct, afvalprodukt, bijproduct, bijprodukt, nevenproduct, nevenprodukt, spin-offderivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produktieprodução - boot, kiel, schip, schuit, vaartuigbarco, nave, navio - bagagerijtuig, bagagewagen, bagagewagentje, inslagzijde, steekwagen, tramwagen, tramweg, wagentje, witkarbonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - eindafrekening, eindbedrag, som, totaal, totaalbedragsoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarisme - malthusianisme - monetarism (en) - arbeidsleer, biotechniek, biotechnologie, ergonomieergonomia - economie, economische wetenschappen, ekonomische wetenschappen, staathuishoudkundeeconomia - speltheorie - econometrieeconometria - supply-side economics (en) - utilitarismeutilitarismo - maoïsmemaoísmo - arbitration clause (en) - charter, chartertoestel, chartervliegtuig, handvest, oorkonde, vrijbriefcarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - licentie, octrooi, patent, startvergunningpatente - bon, factuur, nota, rekeningconta, factura, fatura - betalingsbewijs, bon, bonnetje, kassabon, kwitantie, ontvangbewijs, ontvangsbewijs, ontvangstbewijs, recepis, reçurecibo - aanbesteding, contract - c.a.o., collectieve arbeidsovereenkomst - arbeidscontract, arbeidskontrakt, arbeidsovereenkomst, tewerkstellingsakkoord, werknemersverklaring, werkovereenkomstcontrato de trabalho - economische politiek, ekonomische politiekpolítica económica - fiscal policy (en) - control (en) - kostenbewaking, prijsbeheersing, prijsbinding, prijscontrole, prijsregelingcontrole de preços - base, floor (en) - protectiepolitiek, protectionisme, protektiepolitiek, protektionismeproteccionismo - afspraak, akkoord, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemmingacordo - beding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, term, voorbeding, voorwaardecondição - cao-onderhandelingen - conjunctuur, conjunctuurbeweging, conjunctuurgolf - financiële instellinginstituição financeira - beroepsvervoerder, transportbedrijf, transporteur, transportonderneming, vervoerbedrijf, vervoerder, vervoersbedrijf, vervoersondernemingcarreto, transportadora, transporte - blok, machtsblokbloco - arbeiders, arbeidskrachten, arbeidsvolume, beroepsbevolking, mankracht, menskracht, personeelforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - bond, syndicaat, vakbeweging, vakbond, vakcentrale, vakfederatie, vakorganisatie, vakverbond, vakvereniging, werknemersorganisatiemovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - autopark, wagenpark - kapitalismecapitalismo - industrialismeindustrialismo - markteconomie, vrije-markteconomielivre empresa - staatskapitalisme - Internationale - nationaal-socialisme, nazismenacional socialismo, nazismo - economie, ekonomieeconomia - onderbouw, stichtingfundação - trustmaatschappijsociedade fiduciária - achterland, bush, bush-bush, jungle, oerbos, oerwoud, rimboeinterior - bemiddelaar, bemiddelaarster, bruggebouwer, bruggenbouwer, contactpersoon, intercedent, intermediair, intermedium, mediateur, middelaar, onderhandelaar, trait d'union, trait-d'union, tussenpersoonintermediária, intermediário, medianeiro - curator, ontvangerdestinatário, liquidador, receptor - geadresseerdedestinatário - bankier, geldhandelaarbanqueiro - begunstigde, erfgenaam, gebeneficieerde, rentetrekkerbeneficiário - lenerquem pede emprestado - broker-dealer (en) - debiteur, gedelegeerde, lener, schuldenaardevedor, devedora - tolk, vertalerdrogomano, pescador - econome, econoom, ekonome, ekonoom, huishoudkundige, staathuishoudkundigeeconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - borg, waarborgabonadora, fiadora - interpreet, tolk, translateur, vertaalprogramma, vertolkerintérprete - huurder, pachterarrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - bewindsman, excellentie, min., minister - associé, compagnon, coöperator, danser, danspartner, firmant, handelsgenoot, maat, medespeler, partner, tafeldame, teamgenoot, vennootsócio - actuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundigeestatístico, perito de estatística - bankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, vertellercaixa, contador - penningmeester, quaestor, schatmeestertesoureiro - adjunct-directeur, conrector, onderdirecteur, prorector, vice-president, vice-presidente, vice-voorzitster, vice-voorzittervice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - staatsdomeindomínio público - bezitting, bezittingen, goederen, holding, rommel, spul, substantiepertences, substância, tralha - koopwoning, privébezit, privé-bezitpropriedade pessoal - bezittingen, goederenobjetos de uso pessoal - bedoening, spullencoisas - immobilia, immobiliën ''m, onroerend goed, pl'', vastgoedbem imóvel, ben imóvel - grond, grondbezit, grondeigendom, landbezit, landeigendom, landgoedpropriedade, terras - aarde, landcampo, gleba, terra, terreno - huurwoning, verpachting - gemeengoed, gemeenschappelijk bezit, openbaar bezit, staatsbezit, staatseigendompropriedade pública - bouwgrondterras - financiën, geld, geldmiddelen, middel, middelen, thesaurie, vermogendinheiro, numerário - maatschappelijk inkomen, nationaal inkomen - B.N.P., bruto nationaal product, bruto nationaal produktproduto nacional bruto - bruto nationaal productproduto interno bruto - ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingswerk - aanmoedigingspremie, bonus, incentive, opleg, premie, prestatiedrang, spaarpremie, starterspremie, startpremie, startsubsidie, supplement, toeslagbónus - zakgeldajuste, rectificação, regulagem - onkosten, onkostenvergoeding, uitgaaf, uitgave, verblijfsvergoedingdespesa, gasto - disbursal, disbursement, expense (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, proceskosten, productiekosten, produktiekosten, uitgaaf, uitgavecusto - capital expenditure, capital outlay (en) - afdracht, beloning, betalingpagamento - arbeidsloon, beloning, bezoldiging, ereloon, honorarium, inkomen, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, remuneratie, traktement, weddepagamento - loonvloer, minimuminkomen, minimumloonsalário mínimo - discount, rebate (en) - afkoopsom, compensatie, schadevergoeding, schuldvereffening, tegemoetkoming, uitkoopcompensação - alimentatie, onderhoudskostenpensão de alimentos - payola (en) - interest, inzet, rente, rente ''v''juro, juros - reimbursement (en) - honorariumvencimento - schadepenningen, smartegeld, smartengeldrestituição - arbeidsloon, bezoldiging, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, loon, salaris, traktementemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebenda, prebendado, prebendário - privilégio - baksjisj, douceur, drinkgeld, fooi, tipgorjeta, gratificação - child support (en) - penalty (en) - levenspeil, levensstandaard, welvaartspeilcusto de vida - distribution cost (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, productiekosten, produktiekostencusto de produção - aankoopsom, koopsom - aanbiedingsprijs, vraagprijs, winkelwaardepreço de venda, preço inicial - inkoopprijs, koopprijs, nieuwprijspreço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - beleggingsobject, investeringinvestimento - balanswaarde, boekwaardevalor contábil - expeditie, riskante onderneming, speculatie, windhandelaventura - onderpand, pand, pandgoed, securiteit - aanbetalingdepósito, entrada - hypotheek, hypotheekakte, hypotheekrente, krediethypotheekhipoteca - aval, borgstelling, cautie, garantiebewijs, kwaliteitsgarantie, verpanding, wisselborgtocht, zekerheidsstelling, zekerheidstellinggarantia - extrato de conta - contanten, fonds, geldmiddelen, kontanten, staatspapierfundos - credit, delging, krediet, kredietverlening, kredietverstrekkingcrédito - deficit (en) - begrotingstekort, financieringstekort, overheidstekortdéfice orçamental - limited liability (en) - schulddívida - binnenlandse schuld, staatsschulddívida interna, dívida pública - bijschrift, promesse, schuldbewijs - feodaliteit, geldlening, leen, lening, ontlening, staatsfonds, staatsleningempréstimo, empréstimo contraído - charge (en) - bescheid, bescheiden, stukken, verslagregisto - balansbalança, equilíbrio, folha de saldo - betalingsbalansbalança de pagamentos - bankconto, bankrekening, lopende rekening, r.c., rc, rekening-courantconta corrente - intake, registerregisto - conspicuous consumption (en) - consumptie, nuttigingconsumo - vraagdemanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - leveringfornecimento - competitie - handelsrelatie, zakenrelatie, zakenvriendrelações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestandcrise - autarchie, autarkie, autonomie, zelfbestuur, zelfvoorzieningautarcia - solvency (en) - insolvabiliteit, insolventie, onvermogeninsolvência - bankbreuk, bankroet, buiteling, deconfiture, failliet, faillissement, falingfalência - eigendompropriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - volledige werkgelegenheid, voltijds werkpleno emprego - prosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheidprosperidade - obligation (en) - schuld, schuldenlast, schuldplichtigheidgratidão - debt (en) - rijkdom, weelderigheidopulência - mammon, rijkdommamona - behoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurieindigência, pobreza - begrotingsjaar, belastingjaar, boekjaar, dienstjaarexercício financeiro - huurakte, huurcontract, huurovereenkomstcontrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Advertising ▼