sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.171s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

vážně, zlebadly, gravely, seriously, severely - okamžitěin a flash, in a jiffy, in a second, in a trice, in no time, instantaneously, instantly, in two shakes, outright - další, dodatečný, mimořádný, navícadditional, extra, other - dříve, předtímantecedently, before, formerly, previously - koupě, nákuppurchase - nákup, nakupování, nákupyshopping - posloupnostsuccession, taking over - vyvlastněnídispossession, expropriation - grant, subvencovánígrant, subsidisation, subsidization - nedávno, poslední doboulate, lately, latterly, of late, recently - mezinárodněinternationally - nájemletting, letting out, rental, renting, renting out - rozhodčí, soudcearbiter, arbitrator, judge, referee, umpire - embargoembargo, trade embargo, trade stoppage - kritický, závažnýcritical - globálněcomprehensively, globally, universally - splatnýcollectable, collectible, payable - stoupnout, vyléztclimb, go up, rise - narůstat, naskočit, přibývataccrue - bez užitku, bez výsledku, k ničemu, marně, nadarmo, naplanoavail, for nothing, futilely, ineffectually, in vain, to no effect, to no purpose, unavailingly, unsuccessfully, vainly - ekonomika, úsporaeconomy, saving - extradice, vydání, vydání stíhané osoby cizímu státuextradition - padák, propuštění, vyhazov, výpověď, zamítnutí, zproštěnídischarge, dismissal, dismission, firing, liberation, release, sack, sacking - odhláška, storno, stornování, zrušenícancellation - zmrazitblock, freeze, immobilise, immobilize - bezplatný, volný, zadarmo, zdarmacomplimentarily, for free, for nothing, free, free of charge, gratis, gratuitously - estimated - pay cut, salary cut - sociální státwelfare state - deplece, spotřebování, vyčerpání, vypotřebování, výrazné zmenšenídepletion - slevadeduction, discount, price reduction - bolestněgrievously - nárůst, přírůstekaccrual, accruement, accumulation - bída, žebrotaimpoverishment, poorness, poverty - stropcap, ceiling, roof - kultura, plantážplantation - damage, price, terms - kolonialismuscolonialism - neokolonizaceneocolonialism - důchodce, penzistapensionary, pensioner - odčinění, satisfakce, zadostiučiněníatonement, expiation, satisfaction - rozšířit, rozvětvitbranch out, broaden, diversify - práce, robotalabor, labour, toil - vážný, zlýdangerous, grave, grievous, life-threatening, serious, severe - podvodfraud - uzavřítclose - indexace, indexováníindexation - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus - chovbreeding - kapitalizacecapitalisation, capitalization - okamžitýimmediate, instant, instantaneous - přidělení, rozděleníallocation, allotment, apportioning, apportionment, assignation, assignment, award, conferment, grant, parceling, parcelling - přerozdělení, znovurozděleníreallocation, reallotment, reapportionment - new deal - přídělový systémrationing - díl, podíl, poměrná částgrist, parcel, portion, share - filantropie, lidumilnostcharity, humanitarianism, philanthropic gift, philanthropy - jednání, transakce, vyjednánídealing, dealings, transaction - international affairs, world affairs - převedení, převodtransfer, transference - převádění majetku, převedení, převodconveyance, conveyance of title, conveyancing, conveying - dodání, dodávka, doručenídelivery, legal transfer, livery - úschovabailment, deposit, payment into court - lease-lend, lend-lease - hrazení, platba, výplatadefrayal, defrayment, payment - compensatory spending, deficit spending, pump priming - povolení, souhlas, svoleníapproval, go-ahead, license, permission, permit - získat, znovunabýtget back, win back - kolektivizacecollectivisation, collectivization - chránitprotect - finanční pomoc, pomocaid, economic aid, financial aid - zaměstnáníemployment, engagement - mobilizacemobilisation, mobilization - decentralizacedecentralisation, decentralization, devolution - zadarmocomplimentary, costless, free, gratis, gratuitous, groundless - produktivníproductive, prolific - bezvýsledný, marný, neplodnýabortive, bootless, fruitless, futile, sleeveless, unfruitful, vain - nominálnínominal - majetný, nuzný, zámožnýaffluent, badly, flush, loaded, moneyed, wealthy, well off - dostatečný, uspokojivýcomfortable, easy, prosperous, well-fixed, well-heeled, well-off, well-situated, well-to-do - badly-off, poor - na mizině, rozbitý, švorc, zkrachovanýbroke, bust, flat broke, skint, stone-broke, stony-broke - bez prostředků, chudý, jsoucí bez peněz, jsoucí bez prostředků, nemající peníze, nezámožný, nuzný, potřebný, strádajícídestitute, impecunious, impoverished, indigent, necessitous, needy, poverty-stricken - bez haléře, nasuchu, na suchuhard up, impecunious, in straitened circumstances, penniless, penurious, pinched - přestěhovat se, přesunoutremove, transfer - vynaložitcontribute, put up - platit předem, předplatitprepay - kompenzovat, nahradit, napravit, odškodnit, vynahraditcompensate, indemnify, recompense, repair - splatit, vyplatit, zaplatitpay - zaplatit, zatáhnoutante up, pay, pay up - splatit, zaplatitpay - odškodnit, propustit, splatit, vyplatit, vyrovnat, vyrovnat se, zaplatitcompensate, make it up, make up, pay, pay off - prodělat, tratitlose, turn a loss - nést, rentovat se, táhnout se, vynést, zatáčetbear, pay, yield - podat nabídkubid, make a bid, make an offer, offer, tender - deponovat, uložit, vložit do bankybank, deposit - půjčit si, vypůjčit siborrow - give - preferovat, upřednostňovatprefer - angažovat, najmout, zaměstnat, zjednat siemploy, engage, hire, take on - kolektivizovatcollectivise, collectivize - declare - hlásit se, přihlásit, vstoupit, zapsat seenrol, enroll, enter, inscribe, recruit - ekonomický, hospodářskýeconomic, economical - ergonomic - vedlejší produktbyproduct, by-product, child company, corporate restructuring spin-out, independent spin-off, independent spin-off company, restructuring spin-out, spinoff, spin off, spin-off, spinoff business, spin-off business, spinoff company, spin-off company, spinoff enterprise, spin-off enterprise, spinoff firm, spin-off firm, spin-off venture company, spin out, spin-out, swarming - Keynesian - zařízenífacility, installation - výdej, výrobní výdejoutput, outturn, turnout - člun, loď, plavidlobarge, boat, craft, vessel - dráha, elektrika, tramvaj, tramvajová síť, trolejbusstreetcar, tram, tramcar, tramway, trolley, trolley car - celkové množství, součet, souhrn, totalita, úhrnaggregate, sum, total, totality - commutability, replaceability, substitutability - deficit, manko, schodekdeficit, shortage, shortfall - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan - rovnostářstvíegalitarianism, equalitarianism - Malthusianism, Malthusian theory - monetarism - ergonomiebioengineering, biotechnology, ergonomics - ekonomie, ekonomikaeconomics, economic science, political economy - game theory, theory of games - ekonometrieeconometrics - supply-side economics - utilitarismus, utilitarizmusutilitarianism - Maoism - arbitration clause - charta, majestát, stanovy, výsadní listinacharter - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter - patent, patent of invention - faktura, konto, účet, účtenkaaccount, bill, check, invoice - kvitance, potvrzenka, stvrzenka, účtenkabank cash certificate, delivery note, receipt, short-term borrowing - kontraktcontract - kolektivní smlouvacollective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract - pracovní smlouvacontract of employment, employee's statement, employment agreement, employment contract - hospodářská politikaeconomic policy - fiskální politikafiscal policy - control - cenová regulaceprice administration, price control, price maintenance - base, floor - celní ochranaprotectionism - domluva, shoda, souhlas, úmluvaagreement, understanding - podmínkacondition, term - collective bargaining - hospodářský cyklusbusiness cycle, trade cycle - finanční organizacefinancial institution, financial organisation, financial organization - přepravcecarrier, common carrier, contract carrier, haulage business, haulage contractor, haulage firm, hauler, haulier, transit company, transport company - blok, táboraxis, bloc, block, power bloc - chasa, lidská síla, pracovní síla, zaměstnanciemployees, hands, labour, manpower, men, workers, workforce, work force - day shift, day watch - odbor, odborová organizace, odborybrotherhood, labor union, trades union, trade union, union - závodní odborycompany union, entreprise union - park, vozový parkfleet - capitalism, capitalist economy - industrialism - tržní hospodářstvífree enterprise, laissez-faire economy, market economy, private enterprise - state capitalism - International - nacismus, národní socialismusnational socialism, Naziism, Nazism - ekonomie, ekonomika, hospodářská soustavaeconomic system, economy - nadacefoundation - trust company, trust corporation - divočina, zaostalý kraj, zázemíback country, backwoods, boondocks, hinterland, primaeval forest, primeval forest - -ice, mediátor, prostředník, spojka, zprostředkovatelgo-between, intercessor, intermediary, intermediator, mediator, middleman - adresát, adresátka, konkurzní správce, příjemce, přijímačreceiver, recipient - adresát, adresátkaaddressee - bankéř, peněžníkbanker - beneficiary, donee - vypůjčovatelborrower - broker-dealer - dlužníkdebitor, debtor - překladateldragoman - ekonom, -ka, národohospodářeconomic expert, economist - finance minister, minister of finance - tajemníkforeign minister, secretary of state - garant, ručitelguarantor, surety, warranter, warrantor - -ice, -ka, tlumočníkdragoman, interpreter, translator - nájemceleaseholder, lessee - Lord Chancellor, Lord High Chancellor - ministrgovernment minister, minister - společnice, společníkpartner - actuary, statistician - bankovní úředník, pokladníkbank clerk, cashier, teller, ticket clerk - pokladníkfinancial officer, treasurer - viceprezidentV.P., vice-chairman, vice president, vice-president - John Maynard Keynes, Keynes - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan - crown land, Crown property, demesne of the Crown, national domain, public domain, public land, Royal demesne, state land - hmota, krámy, látka, mast, nemovitost, věci, zavazadlabelongings, holding, property, stuff, substance - movitý majetek, osobní majetek, soukromé vlastnictví, soukromý majetekpersonal estate, personal property, personalty, private property - effects, personal effects - osobní věci, věcithings - nemovitost, nemovitý majetek, realitaimmovable, immovable property, real estate, real property, realty - majetek, nemovitost, nemovitý majetek, panství, pozemek, pozemky, statekacres, demesne, estate, land, landed estate, landed property, landholding, landownership, landowning, property, real estate - církevní půdaglebe - pronájemlease, letting, rental - veřejný majetekcommon property, public property - pozemekland - penízemoney - národní důchodgross national product, national income - GNP, gross national product, gross national profit - GDP, gross domestic product - aid to the developing countries, foreign aid - bonifikace, mimořádná odměna, prémie, přídavek, příplatekbonus, incentive - přídavekadjustment, allowance - spotřeba, útrata, výdajexpenditure, outgo, outlay, spending - výdaj, vydání, výlohadisbursal, disbursement, expense - náklad, soudní výlohycost - investiční výdajecapital expenditure, capital outlay - odměnapayment - gáže, odměna, příjem, služné, stálý plat, úplata, výdělek, výplataearnings, pay, remuneration, salary, wage - minimální mzdaminimum wage, wage-floor, wage minimum - rabat, skonto, slevadiscount, rebate - kompenzace, náhrada, odškodné, odškodněnícompensation, damage - alimenty, výživnéalimony, maintenance - korupcepayola - účast, úrok, vkladinterest, stake - refundace, úhradareimbursement - příjem, ziskemolument - odškodné, reparace, restituceamends, damages, indemnification, indemnity, redress, restitution - mzda, plat, příjemsalary, stipend, wage - prebendaprebend - požitek, vedlejší příjem, výhodafringe benefit, perk, perquisite - bakšiš, odměna, spropitné, spropytné, tuzérbacksheesh, baksheesh, bakshis, bakshish, gratuity, pourboire, tip - child support - penalty - životní nákladycost of living - distribuční nákladydistribution cost - production cost - price - prodejní cenaasking price, offered price, offering price, offer price, sale price, selling price - purchase price - náklady obětované příležitosti, náklady ušlé příležitostiopportunity cost - finanční ztrátafinancial loss - moral hazard - paper gold, special drawing rights - nehmotné aktivumintangible, intangible asset - investice, vkladinvestment, investment funds - účetní hodnotabook value - hazard, spekulacespeculation, venture - kauce, zárukasecurity, surety - zálohadeposit, down payment - hypotékamortgage - zárukaguarantee, guaranty - vyúčtování, zúčtováníaccount, accounting, account statement - hotovost, peněžní prostředky, peněžní zásobacash in hand, finances, fund, funds, monetary resource, pecuniary resource - kredit, úvěrcredit, deferred payment, part payment, payment on account - deficit, manko, schodekdeficit - rozpočtový deficit, rozpočtový schodekbudgetary deficit, budget deficit - limited liability - dluh, pohledávkadebt - domestic debt, national debt, public debt - dluhopis, dlužní úpis, obligacenote, note of hand, promissory note - půjčka, vypůjčka, výpůjčkaborrowing, loan, money loan - poplatekcharge - rejstřík, zápis, záznamrecord - bilance, rozvahabalance, balance sheet - platební bilancebalance of international payments, balance of payments - běžný účetcurrent account - matrika, registr, seznam, soupisregister - conspicuous consumption - spotřebaconsumption, economic consumption, usance, use, use of goods and services - poptávkacall, demand - economic growth - exponential decay, exponential return - dodávání, nabídka, zásobovánísupply - konkurencecompetition - účetaccount, business relationship - afilace, sdružení, seskupeníaffiliation, association, tie, tie-up - kritická situace, krizecrisis - autarkie, soběstačnostautarchy, autarky, economic self-sufficiency, self-sufficiency - platební schopnostsolvency - platební neschopnostinsolvency - bankrot, krach, úpadekbankruptcy, failure - vlastnictvíownership - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy - Great Depression - full employment - blahobyt, prosperitaprosperity - povinnost, závazekobligation - finanční závazek, peněžní závazek, zadluženostfinancial obligation, indebtedness, liability - dluh, pasivum, pohledávka, závazekdebt - bohatost, bohatství, hojnost, nadbytekaffluence, opulence, richness - mamonmammon - nedostatek, nouze, nuzotadestitution, indigence, need, neediness, pauperism, pauperization, penury - fiskální rokfinancial year, fiscal year, trading year - doba pronájmu, pronájemlease, term of a contract[Domaine]

-

 


   Advertising ▼