sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.047s


 » 

analogical dictionary

assustadoramente, horrivelmentesatraucoši - voraznepieēdināms, rijīgs - serkļūt - acquisitive (en) - avarento, ávido, cobiçoso, eávido, ganancioso, gulosoalkatīgs, mantkārīgs, mantrausīgs, rijīgs, skops - inactive, passive (en) - alegremente, felizmente, jubilosamente, por sortegavilējoši - exaustivamente - deliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamentear nodomu, ar nodomu/nolūku, tīšām, tīši - involuntariamente - passivamentepasīvi - horrorizadoapstulbots, pārsteigts - assustado, pânicopanikas pārņemts, panikas varā - inabalávelnesatricināms, stingrs - responsavelmentear atbildības izjūtu - amnésiaamnēzija, atmiņas zudums - orgulhosamentelepni - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramentedroši, droši vien, laikam taču, nekļūdīgi, noteikti, patiešām, patiesi, protams, protams!, skaidri - communally, conjointly, jointly, together (en) - seriamentenopietni - corajosamentedrosmīgi, drošsirdīgi - conscienciosamente, escrupulosamenteapzinīgi, pedantiski, precīzi - sobriamentenosvērti, prātīgi, skaidrā prātā - sem medodrosmīgi, izcelti, pārdroši - adequadamente, com conpetência, com eficiência, competentemente, habilmenteiespējami, kompetenti, piemēroti, prasmīgi, spējīgi - ansiosamente, apreensivamente, com constrangimentobažīgi, nedroši, nemierīgi, raižpilni, samulsumā - intellectually (en) - solenementenopietni, svinīgi - com grosseriapiedauzīgi, raupji, rupji - atroz, feio, terríveldrausmīgs - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelbaiļpilns, briesmīgs, šausmīgs - ameaçador, assustadoratbaidošs, briesmīgs, draudīgs - arrepiante, arripiante, horripilanteasinsstindzinošs, baismīgs, murgains, šaušalīgs, šausmīgs - acanhado, amedrontado, assustado, assustadoratbaidošs, bailīgs, drausmīgs - corajosobīstams, draudīgs - de mau gosto, macabrodrausmīgs, neizdevies, šaušalīgs, vājš - impropriamente - destemidamente, inabalavelmente, intrepidamentebezbailīgi, nesatricināmi, stingri - inteligentementeapķērīgi, gudri - cortesmente, cortêsmente, educadamentelaipni, pieklājīgi - com má educação, descortesmente, grosseiramentenepieklājīgi, rupji - com vontade, cordialmenteizjusti, sirsnīgi - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorlabsirdīgi, laipni, patīkami, pieklājīgi, pievilcīgi, sirsnīgi - de modo ameaçadordraudīgi - intrépido, sem medo/ADJ – destemidobezbailīgs - horrifyingly (en) - assustado, assustador, terrívelbaiļpilns, baismīgs, drausmīgs - corajosodrosmīgs, drošsirdīgs - horrivelmentedrausmīgi, šausmīgi - valentedrosmīgs, drošsirdīgs - assustadobaiļpilns - receoso, tímidobailīgs, bikls, kautrīgs - acanhado, envergonhado, tímido - arrogantementeaugstprātīgi, iedomīgi - indubitavelmentebez šaubām - avidamentealkatīgi, mantkārīgi, rijīgi - churlishly, surlily (en) - volitionally, willingly (en) - detalhado, exaustivo, pormenorizadodetalizēts, sīks - de relance, superficialpaviršs, steidzīgs - equably (en) - formidably (en) - alegremente, com muito gosto, de boa vontadear prieku, labprāt - gluttonously (en) - com má vontade, relutantementenelabprāt - alegre, contentebezrūpīgs, dzīvespriecīgs - alegre, contente, feliz, vivojautrs, līksms, rosīgs - descuidadamente, temerariamentepārgalvīgi - heroicamentevaronīgi - impassivelmenteapātiski, bezkaislīgi - tomar um assunto como pessoal, tornar pessoaliemiesot, personificēt - criteriosamente[]prātīgi - benevolamenteiecietīgi - drippily, mawkishly (en) - monotonamentemonotoni, vienmuļi - phlegmatically (en) - debilmente, justosīki, vārgulīgi - sensualmentejuteklīgi, jutekliski - solitarily (en) - stoically (en) - valentementedrosmīgi, drošsirdīgi - vorazmente - compreender, perceberdomāt, izprast, noprast, pazīt, pieņemt, saprasties - compreendersaprast, uztvert - acertar, reconheceraptvert, izprast, pareizi saprast/izdarīt, saprast - saberzināt - conhecerpazīt, prast - know (en) - experimentar, viverdzīvot, eksistēt, pārdzīvot, piedzīvot, pieredzēt - know (en) - confundirsajaukt, samainīt - ler nas entrelinhaslasīt starp rindām - analisar, construir, explicar, interpretar, traduzirizskaidrot, iztulkot - read, take (en) - cavalheirescobruņniecisks - brusco, desabridoskarbs, strups - differentiate, distinguish, mark (en) - antever, prevernojaust, paredzēt - venderreklamēt - conquistar, convencer, persuadirdabūt savā pusē, pārliecināt, pierunāt - dissuadiratrunāt - Jean Piaget, Piaget (en) - B. F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner, Fred Skinner, Skinner (en) - afetivoemocionāls, viegli aizkustināms - secretoapslēpts, iekšējs - descreverraksturot - insistência, perseverançaneatlaidība, nepiekāpība - aggro (en) - comportamento, feitosizdarības, izturēšanās, rīcība, uzvedība, uzvešanās - behavior, behaviour (en) - frionejūtīgs, nelaipns, vēss - intelectual - inteligenteapķērīgs, gudrs - intencionalapzināts, nodomāts, tīšs - unintended (en) - introspectivo - fazer, obrigarlikt, piespiest - fuck off, jack off, jerk off, masturbate, she-bop, wank (en) - obedientepaklausīgs - contrário, voluntariosoietiepīgs, kaprīzs, pretējs - obstinado, voluntariosoietiepīgs, stūrgalvīgs - atrairsagādāt sev nepatikšanas - draw (en) - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake (en) - assure, reassure (en) - boil, seethe (en) - assustar, espantar, sobressaltarizbiedēt, nobiedēt, pārsteigt, uzdzīt bailes - escandalizar, horrorizarbiedēt, pārbiedēt, šausmināt - perturbaratņemt drosmi, izsist no sliedēm, satraukt, uztraukt - die (en) - intimidariebaidīt, iebiedēt - enraivecersakaitināt, saniknot, satracināt - embaraçarapmulsināt, radīt neērtības - aturdirapmulsināt, samulsināt - embaraçar, envolver em dificuldades financeirasar parādiem apgrūtināts - sofrer - perderiet bojā, pazaudēt, pazust - decepcionar, desapontarpamest nelaimē, piekrāpt, pievilt cerības - abaixar, abater, humilhar, rebaixarpazemot - rebaixardegradēt, pazemināt, pazemot - reduzirpazemināt, samazināt - controlar-seapvaldīt, savaldīt - elevar, exaltar, extasiar-se, transportarsajūsmināt - animar, encorajar, estimular, incitariedrošināt, uzmundrināt - encorajar, incentivariedrošināt, uzmundrināt - discourage (en) - dishearten, put off (en) - burn (en) - arrogante, presunçosoaugstprātīgs, iedomīgs, uzpūtīgs - altaneiro, arrogante, desdenhosoaugstprātīgs, cēls, dižens, iedomīgs, nicīgs - convencido, vaidosoaugstprātīgs, iedomīgs, piepūties - atento, cuidadoso, que não esquecegādīgs, piesardzīgs, uzmanīgs - responsávelatbildīgs - sensitise, sensitize (en) - comover, despertar, excitaraizkustināt, rosināt, saviļņot, uzbudināt, uztraukt - endiabradodraiskulīgs, nebēdnīgs - sóbrionopietns, nosvērts - find (en) - lutar, militar, pugnarkarot - influenciarietekmēt - caracterizaratšķirties, būt raksturīgam - behavioral, behavioural (en) - anti-semitaantisemītisks - image, persona (en) - cabeça[]prāts, galva - inconscientezemapziņa - gara spējas, intelekts, prāts - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariablēdīgums, krāpšana, nodevīgums, veiklība, viltība, viltīgums, viltus - atrasoatpalicība - habilidade/condãoprasme, spēja - preocupação, responsabilidadedarīšana, tā ir jūsu pašu darīšana - assunto, caso, coisadarījums, darīšana, lieta - torre de marfim - anima (en) - envolvimentoaizraušanās, iepīšana, iesaistīšana, interese, līdzdalība - confusãoapmulsums, juceklis, neskaidrība - estupefacção, perplexidadeapjukums, apmulsums, samulsums - perplexidadeapmulsums - adivinha, enigma, misterio, mistériobrīnums, mīkla, noslēpums - dilemadilemma - certezapārliecība - auto-confiança, segurançadrošums, nekļūdīgums, paļāvība, pārliecība, pašapziņa, pašpaļāvība, pašpārliecība - certeza, temeridadepārliecība - reliance, trust (en) - dubiedade, dúvida, incertezaapšaubāmība, šaubas, šaubīgums - apreensão, desconfiançaļauna nojauta, neuzticība - princípiosprincipi, uzskati - psicologiapsiholoģija - cognitive psychology (en) - child psychology, developmental psychology, genetic psychology (en) - experimental psychology, psychonomics (en) - psychophysics (en) - behaviorismobiheiviorisms - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology (en) - psychometrics, psychometrika, psychometry (en) - configurationism, Gestalt psychology (en) - social psychology (en) - group dynamics (en) - voice (en) - parapsychologist (en) - psicóloga, psicólogopsihologs - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung (en) - quociente intelectualgarīgās attīstības koeficients - contentamento, sétimo céu, sétimo-céusvētlaime - aboulia, abulia (en) - anhedonia (en) - hipnosehipnoze - auto-sugestãoautosuģestija, pašiedvesma - hipocondriahipohondrija - nospriegojums, nostiepšana, spriedze, stress - moderação[]prātīgums - melancholia (en) - irritaçãoaizkaitinājums, kairinājums, uzbudinājums - lembrançasasociācija, saistība - humorgarastāvoklis, noskaņojums[Domaine]

-