sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.187s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

děsivěalarmingly, hideously, horribly, horrifically, horrifyingly - hltavý, nenasytný, žravýgluttonous, voracious - dělat simake - acquisitive - chamtivý, chtivý, hrabivý, lačný, lakomý, nenasytný, prahnoucíacquisitive, avaricious, covetous, grabby, grasping, greedy, prehensile, rapacious - pasivní, trpnýinactive, passive - bezstarostně, jásavěblithely, brightly, cheerfully, chirpily, delightfully, gaily, gayly, gladly, happily, jauntily, joyfully, joyously, jubilantly, merrily, mirthfully, with enjoyment, with relish - zblízkaexhaustively, thoroughly - naschvál, schválně, úmyslně, záměrněadvisedly, by choice, by design, consciously, deliberately, designedly, expressly, from spite, intentionally, on purpose, out of spite, purposefully, purposely, purposively, voluntarily, wilfully, willfully - maně, nechtě, nechtíc, neradaccidentally, inadvertently, involuntarily, unintentionally, unwittingly - netečněpassively - zděšenýaghast, appalled, confounded, dismayed, distressed, in a state, off one's stroke, shocked, startled, unsettled - panikářskýfrantic, frightened, panic, panicked, panicky, panic-stricken, panic-struck, terrified - neochvějný, neústupnýunblinking, unflinching, unintimidated, unshrinking - odpovědněaccountably, responsibly - amnézie, ztráta pamětiamnesia, blackout, loss of memory, memory loss - hrdě, pyšněproudly - jistě, najisto, opravdu, ovšem, přece, rozhodně, rozhodně, určitě, samozřejmě, s jistotou, spolehlivě, určitěcertain, certainly, definitely, for certain, for sure, indeed, reliably, safely, securely, sure, sure as shooting, sure enough, surely - communally, conjointly, jointly, together - vážněearnestly, gravely, in all earnestness, in earnest, seriously, solemnly - odvážně, statečněbravely, courageously, gallantly, pluckily - přepečlivě, svědomitěconscientiously, dutifully, painstakingly, religiously, scrupulously - střízlivěgravely, soberly, staidly - drze, odvážněboldly - dovedně, obratně, schopně, vhodněably, aptly, capably, competently - bázlivě, s obavami, úzkostlivě, znepokojeněanxiously, apprehensively, fearfully, full of suspense, in suspense, timidly, timorously, uneasily, worriedly - intellectually - slavnostněsolemnly - hruběcoarsely - děsivě, děsný, strašnýatrocious, frightful, heinous, homely, horrible, horrifying, inelegant, plain, terrible, ugly, unlovely, unsightly - bázlivý, hrůznýawful, dire, direful, dread, dreaded, dreadful, fearful, fearsome, formidable, frightening, horrendous, horrific, terrible - hrozivý, odpuzující, temnýbaleful, forbidding, menacing, minacious, minatory, ominous, sinister, threatening - děsivý, hrůzostrašný, hrůzyplný, jako ve zlém snubloodcurdling, eerie, gruesome, hair-raising, lurid, nightmarish, uncanny - bázlivý, hrůzný, strašidelnýchilling, creepy, ghastly, grim, grisly, scarey, scary, shivery, shuddery - obávaný, statečnýformidable, redoubtable, unnerving - hrůzný, odporný, odpudivý, špatný, strašidelnýghastly, grim, grisly, gruesome, macabre, sick - improperly - nebojácně, neochvějně, neohroženě, odvážně, směleaudaciously, boldly, brazenly, daringly, dauntlessly, fearlessly, intrepidly, undauntedly, unflinchingly - inteligentněintelligently, sharply, shrewdly, smartly - galantně, pozorně, slušně, zdvořile, zvdořilecourteously, courtly, politely - hrubě, neslušně, nezdvořilediscourteously, impolitely, rudely - srdečněcordially, heartily, warmly - laskavě, přívětivě, s dobrou náladou, vesele, vlídně, žoviálněaffably, amiably, chummily, friendlily, genially, good-humouredly, graciously, lovably, loveably - zlověstněominously - nebojácný, neohrožený, odvážnýaudacious, brave, dauntless, fearless, hardy, intrepid, undaunted, unfearing, unflinching - horrifyingly - bázlivý, ustrašenýfearful, timorous, trepid - srdnatý, udatnýbrave, courageous, gallant, plucky, stout-hearted, valiant - otřesně, strašněappallingly - statečný, udatnývaliant, valorous - zbabělýcowardly, fearful - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid - poor-spirited, pusillanimous, unmanly - arogantněarrogantly, condescendingly, presumptuously - jistěassuredly - chamtivě, hltavě, nenasytněacquisitively, avariciously, avidly, covetously, desirously, eagerly, graspingly, greedily, hungrily, keenly, rapaciously, thirstily - churlishly, surlily - volitionally, willingly - detailní, podrobnýblow-by-blow, circumstantial, detailed, elaborate, elaborated - letmý, zběžnýcasual, cursory, facile, passing, perfunctory, shallow, superficial - equably - formidably - rád, s ochotou, s radostífain, gladly, happy, lief, willingly, with pleasure - gluttonously - grudgingly - veselýblithe, blithesome, lighthearted, light-hearted, lightsome - bezstarostný, veselý, živýbuoyant, cheerful, chirpy, gay, jaunty, jolly, perky - bezhlavě, lehkomyslně, nedbaleaudaciously, bravely, daringly, foolhardily, rashly, recklessly - hrdinně, hrdinskyheroically - apatickyimpassively - individualizovatindividualise, individualize, personalise, personalize - rozumnějudiciously - shovívavěaccommodatingly, complacently, compliantly, indulgently, kindly, laxly, leniently, obligingly, smugly - drippily, mawkishly - jednotvárněmonotonously - phlegmatically - chatrněpunily, puny, scantily, scanty, tight, tightly - smyslněsensually, sultrily - solitarily - stoically - statečněvaliantly, valorously - gluttonously, voraciously - chápat, dovědět se, mít pochopení, rozumět, vyrozumětunderstand - dojít, pochopit, srovnat si v makovicicatch on, cotton on, get it, get onto, get wise, latch on, tumble, twig - chápat, pochopit, pojmout, říci správně, uvědomovat siappreciate, get right, realise, realize, see, understand - vědětcognise, cognize, know - znátknow, know how to - dokázat, dovést, umětknow - poznat, znátexperience, know, live - know - zaměnit, zmotatconfound, confuse - číst mezi řádkyread between the lines - interpretovatconstrue, interpret, see - pochopit, vyložit si, vzítread, take - galantníchivalrous, gallant, knightly - příkrý, prudkýabrupt, brusk, brusque, curt, short, snappy - lišit se, odlišit sedifferentiate, distinguish, mark - anticipovat, předvídatanticipate, foreknow, foresee, previse - prodávatsell - nadchnout, naklonit si, přesvědčit, ubezpečit, získat, získat siconvert, convince, win over - odradit, odrazovat, rozmluvitdeter, dissuade - Jean Piaget, Piaget - B. F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner, Fred Skinner, Skinner - citovýaffectional, affective, emotive - skrytý, vnitřníinner, interior, internal - charakterizovat, popisovatcharacterise, characterize, qualify - přetrvávání, stálost, úpornost, výdrž, vytrvalostperseverance, perseveration, persistence - aggro - činnost, jednání, vystupování, způsobyactions, behavior, behaviour, comportment, conduct, demeanor, demeanour, doings - chováníbehavior, behaviour - chladný, neosobnícold - intelektuální, rozumovýintellectual - inteligentníclever, intelligent, shrewd - úmyslný, vědomýintentional, knowing, wilful - nezamýšlenýunintended - introspective, introverted, self-examining - svéstmake, score, seduce - onanovatfuck off, jack off, jerk off, masturbate, she-bop, wank - poslušnýobedient - proti, vzpurnýcontrary, obstinate, perverse, wayward - umíněný, zatvrzelýfroward, headstrong, obstinate, pigheaded, self-willed, wilful, willful - přivolávat, říkat si, říkat si oask for, invite - vyvolatdraw - dmýchatfire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake - assure, reassure - planout, vřítboil, seethe - děsit, lekat, nahnat, nahnat strach, poděsit, polekat, poplašit, postrašit, vylekat, vystrašitaffright, cow, fright, frighten, give a start, scare, scare away, scare off, startle, strike fear/terror $iµetc$/iµ into, strike terror into - děsit, lekat, polekat, vyděsit, zděsitalarm, appal, appall, dismay, horrify - rozrušit, unavit, vynervovat, zdeptat, zneklidnitenervate, faze, unnerve, unsettle - die - odstrašit, polekat, zastrašitbrowbeat, dash, daunt, frighten away, frighten off, intimidate, pall, scare, scare away, scare off - dopálit, popudit, rozzuřitexasperate, incense, infuriate - rozčarovat, trémovat, uvést do rozpaků, znervóznitconfound, confuse, discomfit, discompose, disconcert, embarrass, faze, untune, upset - vyvést z míry, zmástbemuse, bewilder, discombobulate, throw - zahanbitabash, embarrass - trpět, vytrpětsuffer - přijít, ztratitlose - zklamat, zraditdisappoint, let down - degradovat, pokořit, ponížit, potupit, zahanbitabase, chagrin, humble, humiliate, mortify - ponížit, topit-2, utopitdebase, degrade, demean, disgrace, put down, take down - snížitreduce - kontrolovat se, ovládat secontrol, keep in line, manipulate - povznéstelate, intoxicate, lift up, pick up, uplift - cheer, embolden, encourage, hearten, perk up, recreate - podpořit, povzbuditencourage - odrazovat, zrazovatdiscourage - deprimovat, zošklivit, zprotivitdishearten, put off - hořet, horovat, planout, plátburn - arogantní, domýšlivý, namyšlený, opovážlivýarrogant, chesty, self-important - domýšlivý, panský, pohrdavý, povýšený, povznesený, povznešený, pyšný, zpupnýdisdainful, haughty, imperious, lofty, lordly, overbearing, prideful, sniffy, supercilious, superior, swaggering - domýšlivý, ješitný, nadutý, nafoukanýconceited, egotistic, egotistical, self-conceited, swollen, swollen-headed, vain - dbající, dbalý, pamětlivý, uvědomělýaware, mindful - zodpovědnýresponsible - zcitlivětsensitise, sensitize - dojmout, povzbudit, stimulovat, vyvolat, vzrušitexcite, stimulate, stir - čertovský, rozpustilýarch, impish, implike, mischievous, pixilated, prankish, puckish, wicked - střízlivý, vážnýserious, sober, unplayful - najítfind - svědčitmilitate - ovlivnit, ovlivňovatact upon, influence, work - charakterizovatcharacterise, characterize - behaviorálníbehavioral, behavioural - antisemitskýantisemitic, anti-semitic - image, persona - hlava, mysl, psychika, vědomíbrain, head, mind, nous, psyche - nevědomíunconscious, unconscious mind - intelligence - hlava, mozek, mozková kapacitabrain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit - lest, lstivost, mazanost, prohnanost, záludnost, zchytralostartfulness, astuteness, brains, brightness, craft, craftiness, cunning, foxiness, guile, sharpness, slickness, slyness, wiliness, wit - opožděnost, zaostalostbackwardness, mental retardation, retardation, slowness, subnormality - schopnost, talentfaculty, mental faculty, module - starost, věc, záležitostconcern, lookout - aféra, věc, záležitostaffair, matter, thing - ivory tower - anima - pozornost, zainteresovanost, zapleteníinterest, involvement - confusedness, confusion, disarray, mental confusion, muddiness - rozčarování, zatemnění, zmatekbafflement, befuddlement, bemusement, bewilderment, dumbfoundness, mystification, obfuscation, perplexity, puzzlement, stupefaction - zmatekperplexity - hádanka, tajemství, záhadaclosed book, enigma, inscrutability, mysteriousness, mystery, riddle, secret - dilemadilemma, predicament, quandary, trade-off - jistotacertainty - důvěra, jistota, sebedůvěraassurance, authority, confidence, self-assurance, self-confidence, sureness - jistotaaudacity, certainty, certitude, cocksureness, daring, overconfidence, recklessness - důvěrareliance, trust - diskuse, nejistota, pochyby, podezřelostdoubt, doubtfulness, dubiety, dubiousness, incertitude, misgiving, question, uncertainty - nedůvěra, obava, pochybnost, podezřenídistrust, misgiving, mistrust, suspicion - princip, zásadyprinciple, principles - psychologiepsychological science, psychology - cognitive psychology - child psychology, developmental psychology, genetic psychology - experimental psychology, psychonomics - psychophysics - behaviourismusbehaviorism, behavioristic psychology, behaviourism, behaviouristic psychology - fyziologická psychologieneuropsychology, physiological psychology, psychophysiology - psychometrics, psychometrika, psychometry - configurationism, Gestalt psychology - sociální psychologiesocial psychology - group dynamics - voice - parapsychologist - psycholog, psycholožka, -žkapsychologist - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung - inteligenční kvocientI.Q., intelligence quotient, IQ - blaho, blaženost, dokonalé štěstí, rozkoš, sedmé nebebliss, blissfulness, cloud nine, seventh heaven, walking on air - aboulia, abulia - anhedonia - hypnotický stav, hypnózahypnosis - autosugesceself-hypnosis - hypochondriehypochondria, hypochondriasis - napětí, tlakstress, tenseness, tension - logické chování, racionalita, rozumné chování, rozumnostrationality, reason, reasonableness - melancholie, trudnomyslnostmelancholia - iritace, podráždění, podrážděnostannoyance, botheration, irritation, vexation - asociace, spojení, vazbaassociation - klima, náladaclimate, mood[Domaine]

-

 


   Advertising ▼