sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.172s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

alarmingly, hideously, horribly, horrifically, horrifyinglyděsivě - gluttonous, voracioushltavý, nenasytný, žravý - makedělat si - acquisitive - acquisitive, avaricious, covetous, grabby, grasping, greedy, prehensile, rapaciouschamtivý, chtivý, hrabivý, lačný, lakomý, nenasytný, prahnoucí - inactive, passivepasivní, trpný - blithely, brightly, cheerfully, chirpily, delightfully, gaily, gayly, gladly, happily, jauntily, joyfully, joyously, jubilantly, merrily, mirthfully, with enjoyment, with relishbezstarostně, jásavě - exhaustively, thoroughlyzblízka - advisedly, by choice, by design, consciously, deliberately, designedly, expressly, from spite, intentionally, on purpose, out of spite, purposefully, purposely, purposively, voluntarily, wilfully, willfullynaschvál, schválně, úmyslně, záměrně - accidentally, inadvertently, involuntarily, unintentionally, unwittinglymaně, nechtě, nechtíc, nerad - passivelynetečně - aghast, appalled, confounded, dismayed, distressed, in a state, off one's stroke, shocked, startled, unsettledzděšený - frantic, frightened, panic, panicked, panicky, panic-stricken, panic-struck, terrifiedpanikářský - unblinking, unflinching, unintimidated, unshrinkingneochvějný, neústupný - accountably, responsiblyodpovědně - amnesia, blackout, loss of memory, memory lossamnézie, ztráta paměti - proudlyhrdě, pyšně - certain, certainly, definitely, for certain, for sure, indeed, reliably, safely, securely, sure, sure as shooting, sure enough, surelyjistě, najisto, opravdu, ovšem, přece, rozhodně, rozhodně, určitě, samozřejmě, s jistotou, spolehlivě, určitě - communally, conjointly, jointly, together - earnestly, gravely, in all earnestness, in earnest, seriously, solemnlyvážně - bravely, courageously, gallantly, pluckilyodvážně, statečně - conscientiously, dutifully, painstakingly, religiously, scrupulouslypřepečlivě, svědomitě - gravely, soberly, staidlystřízlivě - boldlydrze, odvážně - ably, aptly, capably, competentlydovedně, obratně, schopně, vhodně - anxiously, apprehensively, fearfully, full of suspense, in suspense, timidly, timorously, uneasily, worriedlybázlivě, s obavami, úzkostlivě, znepokojeně - intellectually - solemnlyslavnostně - coarselyhrubě - atrocious, frightful, heinous, homely, horrible, horrifying, inelegant, plain, terrible, ugly, unlovely, unsightlyděsivě, děsný, strašný - awful, dire, direful, dread, dreaded, dreadful, fearful, fearsome, formidable, frightening, horrendous, horrific, terriblebázlivý, hrůzný - baleful, forbidding, menacing, minacious, minatory, ominous, sinister, threateninghrozivý, odpuzující, temný - bloodcurdling, eerie, gruesome, hair-raising, lurid, nightmarish, uncannyděsivý, hrůzostrašný, hrůzyplný, jako ve zlém snu - chilling, creepy, ghastly, grim, grisly, scarey, scary, shivery, shudderybázlivý, hrůzný, strašidelný - formidable, redoubtable, unnervingobávaný, statečný - ghastly, grim, grisly, gruesome, macabre, sickhrůzný, odporný, odpudivý, špatný, strašidelný - improperly - audaciously, boldly, brazenly, daringly, dauntlessly, fearlessly, intrepidly, undauntedly, unflinchinglynebojácně, neochvějně, neohroženě, odvážně, směle - intelligently, sharply, shrewdly, smartlyinteligentně - courteously, courtly, politelygalantně, pozorně, slušně, zdvořile, zvdořile - discourteously, impolitely, rudelyhrubě, neslušně, nezdvořile - cordially, heartily, warmlysrdečně - affably, amiably, chummily, friendlily, genially, good-humouredly, graciously, lovably, loveablylaskavě, přívětivě, s dobrou náladou, vesele, vlídně, žoviálně - ominouslyzlověstně - audacious, brave, dauntless, fearless, hardy, intrepid, undaunted, unfearing, unflinchingnebojácný, neohrožený, odvážný - horrifyingly - fearful, timorous, trepidbázlivý, ustrašený - brave, courageous, gallant, plucky, stout-hearted, valiantsrdnatý, udatný - appallinglyotřesně, strašně - valiant, valorousstatečný, udatný - cowardly, fearfulzbabělý - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid - poor-spirited, pusillanimous, unmanly - arrogantly, condescendingly, presumptuouslyarogantně - assuredlyjistě - acquisitively, avariciously, avidly, covetously, desirously, eagerly, graspingly, greedily, hungrily, keenly, rapaciously, thirstilychamtivě, hltavě, nenasytně - churlishly, surlily - volitionally, willingly - blow-by-blow, circumstantial, detailed, elaborate, elaborateddetailní, podrobný - casual, cursory, facile, passing, perfunctory, shallow, superficialletmý, zběžný - equably - formidably - fain, gladly, happy, lief, willingly, with pleasurerád, s ochotou, s radostí - gluttonously - grudgingly - blithe, blithesome, lighthearted, light-hearted, lightsomeveselý - buoyant, cheerful, chirpy, gay, jaunty, jolly, perkybezstarostný, veselý, živý - audaciously, bravely, daringly, foolhardily, rashly, recklesslybezhlavě, lehkomyslně, nedbale - heroicallyhrdinně, hrdinsky - impassivelyapaticky - individualise, individualize, personalise, personalizeindividualizovat - judiciouslyrozumně - accommodatingly, complacently, compliantly, indulgently, kindly, laxly, leniently, obligingly, smuglyshovívavě - drippily, mawkishly - monotonouslyjednotvárně - phlegmatically - punily, puny, scantily, scanty, tight, tightlychatrně - sensually, sultrilysmyslně - solitarily - stoically - valiantly, valorouslystatečně - gluttonously, voraciously - understandchápat, dovědět se, mít pochopení, rozumět, vyrozumět - catch on, cotton on, get it, get onto, get wise, latch on, tumble, twigdojít, pochopit, srovnat si v makovici - appreciate, get right, realise, realize, see, understandchápat, pochopit, pojmout, říci správně, uvědomovat si - cognise, cognize, knowvědět - know, know how toznát - knowdokázat, dovést, umět - experience, know, livepoznat, znát - know - confound, confusezaměnit, zmotat - read between the linesčíst mezi řádky - construe, interpret, seeinterpretovat - read, takepochopit, vyložit si, vzít - chivalrous, gallant, knightlygalantní - abrupt, brusk, brusque, curt, short, snappypříkrý, prudký - differentiate, distinguish, marklišit se, odlišit se - anticipate, foreknow, foresee, previseanticipovat, předvídat - sellprodávat - convert, convince, win overnadchnout, naklonit si, přesvědčit, ubezpečit, získat, získat si - deter, dissuadeodradit, odrazovat, rozmluvit - Jean Piaget, Piaget - B. F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner, Fred Skinner, Skinner - affectional, affective, emotivecitový - inner, interior, internalskrytý, vnitřní - characterise, characterize, qualifycharakterizovat, popisovat - perseverance, perseveration, persistencepřetrvávání, stálost, úpornost, výdrž, vytrvalost - aggro - actions, behavior, behaviour, comportment, conduct, demeanor, demeanour, doingsčinnost, jednání, vystupování, způsoby - behavior, behaviourchování - coldchladný, neosobní - intellectualintelektuální, rozumový - clever, intelligent, shrewdinteligentní - intentional, knowing, wilfulúmyslný, vědomý - unintendednezamýšlený - introspective, introverted, self-examining - make, score, seducesvést - fuck off, jack off, jerk off, masturbate, she-bop, wankonanovat - obedientposlušný - contrary, obstinate, perverse, waywardproti, vzpurný - froward, headstrong, obstinate, pigheaded, self-willed, wilful, willfulumíněný, zatvrzelý - ask for, invitepřivolávat, říkat si, říkat si o - drawvyvolat - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wakedmýchat - assure, reassure - boil, seetheplanout, vřít - affright, cow, fright, frighten, give a start, scare, scare away, scare off, startle, strike fear/terror $iµetc$/iµ into, strike terror intoděsit, lekat, nahnat, nahnat strach, poděsit, polekat, poplašit, postrašit, vylekat, vystrašit - alarm, appal, appall, dismay, horrifyděsit, lekat, polekat, vyděsit, zděsit - enervate, faze, unnerve, unsettlerozrušit, unavit, vynervovat, zdeptat, zneklidnit - die - browbeat, dash, daunt, frighten away, frighten off, intimidate, pall, scare, scare away, scare offodstrašit, polekat, zastrašit - exasperate, incense, infuriatedopálit, popudit, rozzuřit - confound, confuse, discomfit, discompose, disconcert, embarrass, faze, untune, upsetrozčarovat, trémovat, uvést do rozpaků, znervóznit - bemuse, bewilder, discombobulate, throwvyvést z míry, zmást - abash, embarrasszahanbit - suffertrpět, vytrpět - losepřijít, ztratit - disappoint, let downzklamat, zradit - abase, chagrin, humble, humiliate, mortifydegradovat, pokořit, ponížit, potupit, zahanbit - debase, degrade, demean, disgrace, put down, take downponížit, topit-2, utopit - reducesnížit - control, keep in line, manipulatekontrolovat se, ovládat se - elate, intoxicate, lift up, pick up, upliftpovznést - cheer, embolden, encourage, hearten, perk up, recreate - encouragepodpořit, povzbudit - discourageodrazovat, zrazovat - dishearten, put offdeprimovat, zošklivit, zprotivit - burnhořet, horovat, planout, plát - arrogant, chesty, self-importantarogantní, domýšlivý, namyšlený, opovážlivý - disdainful, haughty, imperious, lofty, lordly, overbearing, prideful, sniffy, supercilious, superior, swaggeringdomýšlivý, panský, pohrdavý, povýšený, povznesený, povznešený, pyšný, zpupný - conceited, egotistic, egotistical, self-conceited, swollen, swollen-headed, vaindomýšlivý, ješitný, nadutý, nafoukaný - aware, mindfuldbající, dbalý, pamětlivý, uvědomělý - responsiblezodpovědný - sensitise, sensitizezcitlivět - excite, stimulate, stirdojmout, povzbudit, stimulovat, vyvolat, vzrušit - arch, impish, implike, mischievous, pixilated, prankish, puckish, wickedčertovský, rozpustilý - serious, sober, unplayfulstřízlivý, vážný - findnajít - militatesvědčit - act upon, influence, workovlivnit, ovlivňovat - characterise, characterizecharakterizovat - behavioral, behaviouralbehaviorální - antisemitic, anti-semiticantisemitský - image, persona - brain, head, mind, nous, psychehlava, mysl, psychika, vědomí - unconscious, unconscious mindnevědomí - intelligence - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, withlava, mozek, mozková kapacita - artfulness, astuteness, brains, brightness, craft, craftiness, cunning, foxiness, guile, sharpness, slickness, slyness, wiliness, witlest, lstivost, mazanost, prohnanost, záludnost, zchytralost - backwardness, mental retardation, retardation, slowness, subnormalityopožděnost, zaostalost - faculty, mental faculty, moduleschopnost, talent - concern, lookoutstarost, věc, záležitost - affair, matter, thingaféra, věc, záležitost - ivory tower - anima - interest, involvementpozornost, zainteresovanost, zapletení - confusedness, confusion, disarray, mental confusion, muddiness - bafflement, befuddlement, bemusement, bewilderment, dumbfoundness, mystification, obfuscation, perplexity, puzzlement, stupefactionrozčarování, zatemnění, zmatek - perplexityzmatek - closed book, enigma, inscrutability, mysteriousness, mystery, riddle, secrethádanka, tajemství, záhada - dilemma, predicament, quandary, trade-offdilema - certaintyjistota - assurance, authority, confidence, self-assurance, self-confidence, surenessdůvěra, jistota, sebedůvěra - audacity, certainty, certitude, cocksureness, daring, overconfidence, recklessnessjistota - reliance, trustdůvěra - doubt, doubtfulness, dubiety, dubiousness, incertitude, misgiving, question, uncertaintydiskuse, nejistota, pochyby, podezřelost - distrust, misgiving, mistrust, suspicionnedůvěra, obava, pochybnost, podezření - principle, principlesprincip, zásady - psychological science, psychologypsychologie - cognitive psychology - child psychology, developmental psychology, genetic psychology - experimental psychology, psychonomics - psychophysics - behaviorism, behavioristic psychology, behaviourism, behaviouristic psychologybehaviourismus - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiologyfyziologická psychologie - psychometrics, psychometrika, psychometry - configurationism, Gestalt psychology - social psychologysociální psychologie - group dynamics - voice - parapsychologist - psychologistpsycholog, psycholožka, -žka - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung - I.Q., intelligence quotient, IQinteligenční kvocient - bliss, blissfulness, cloud nine, seventh heaven, walking on airblaho, blaženost, dokonalé štěstí, rozkoš, sedmé nebe - aboulia, abulia - anhedonia - hypnosishypnotický stav, hypnóza - self-hypnosisautosugesce - hypochondria, hypochondriasishypochondrie - stress, tenseness, tensionnapětí, tlak - rationality, reason, reasonablenesslogické chování, racionalita, rozumné chování, rozumnost - melancholiamelancholie, trudnomyslnost - annoyance, botheration, irritation, vexationiritace, podráždění, podrážděnost - associationasociace, spojení, vazba - climate, moodklima, nálada[Domaine]

-

 


   Advertising ▼