sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.78s


 » 

analogical dictionary

fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsakbasicamente, fundamentalmente - enkelt, uteslutandecom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automatisktautomaticamente - alarmerande, oroandeassustadoramente, horrivelmente - enormt, oerhört, ofantligtimensamente - grovtaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - avsevärt, märkbartconsideravelmente - rentotal - däromkring, eller något däråt, eller så, en del, mer eller mindre, något, nära, nästan, omkring, runt, ungefär[], uppemota beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolut, alldeles, allra, as-, desto, död-, fullkomligt, fullständigt, fullt, helt, helt [], helt och hållet, rakt, rätt, totaltabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - enbart, endast, uteslutandeexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - bristfälligtimperfeitamente - av normallängd, full[], fullt ut, oavkortadcheio, totalmente - only (en) - glupande, omåttligvoraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fördelaktigtvantajosamente - rikligabundante - stabiltsubstancialmente - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - översvallande, sprudlande, ymnigexcessivo, exuberante - allvarligtseriamente - elakt, okynnigt, styggtcom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - acceptabel, godtagbaraceitável - alltid, alltsedan, för evigt, i alla sina dagar, jämt [], ständigtcontinuamente/sempre, sempre - always, forever (en) - allt emellanåt, allt som oftast, då och då, emellanåt, en och annan gång, här och där, med [] mellanrum, med intervaller, stundom, till och frånaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - konventionelltconvencionalmente - ändå, fast, i alla fall, likväl, på samma gång, samtidigtao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - än så länge, hittillsaté agora, até então, por enquanto - bedrift, bragd, hjältedåd, prestationdesempenho, façanha, feito - riktigt, verkligen, verkligtmuito - aktivactivo - akrobatiskacrobático - just dåmesmo agora - ögonblickligen, ögonblickligtinstantaneamente - kvick, pigg, rask, snabb, vigágil - tidigcedo, em breve - titt och tättcom frequência, com freqüência, frequentemente - då och då, ovanligen, sällan, sporadisktraramente - aktiv, gällande, i kraftactivo, em vigor - per se - eftertryckligt, emfatisktenfaticamente - uppriktigtverdadeiramente - kvittering, likställande, likställdhet, utjämningigualação - givetvis, naturligt, naturligtvis, självklartclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - klart, tydligen, tydligtclaramente - active (en) - enkelt, påtagligt, uppenbart, vanligtclaramente, simplesmente - av första intrycket att döma, skenbart, tydligenaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - inactive, passive (en) - särskilt, uttryckligenespecificamente - glatt, lyckligt, lyckligtvis, lyckosamt, lycksaligt, turligtcasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - record, track record (en) - beklagansvärt, beklagligtvis, dess värre, olyckligtvis, tyvärrinfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - egendomligt, märkligtextraordinariamente - alldeles för, alltför, för, överdrivetdemasiado, em demasia, excessivamente - förr eller senaremais cedo ou mais tarde - äntligen, långt om länge, sent omsider, slutligen, till slutno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - genast, i full fart, meddetsamma, med detsamma, med en gång, nu, nu genast, nu på ögonblicket, omedelbart, omgående, på en gång, på fläcken, som ett skott, straxagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direkt, raktdiretamente, imediatamente - ofötrutet, outsinligt, outtömligt, outtröttligtincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - snabbtrapidamente - för närvarande, så länge, tills vidarepor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abusively (en) - duktigt, flinkt, händigt, skickligtcom habilidade, habilmente - fasansfullt, förskräckligthorrivelmente - [] stora [], mycket, storligenmuito - drastisktdrasticamente - alls, på något visde qualquer maneira - ingalunda, på intet sättcertamente que não, de modo nenhum - framgång, succéêxito - exaustivamente - platt, utsträcktdiretamente, estendido - indirektindirectamente - en hel del, en massaimenso, um grande número - misslyckande, strejkandefalha, fracasso - abrupt, plötsligt, tvärtabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - erro - flink, händig, skicklighábil - äntligen, avslutningsvis, slutligen, till sistenfim, finalmente, por fim - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - blunder, tabbeengano, erro, gafe - blunder, tabbegafe - svagtdebilmente - på måfå, slumpmässigt, slumpvisa esmo, ao acaso - nästan, näst intillquase - framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligenprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - innerligt, ömt, tillgivetcarinhosamente, com afeição, ternamente - öppetabertamente - otvivelaktigt, utan tvivelindiscutivelmente, sem dúvida - passivtpassivamente - föraktfullt, hånfulltdesdenhosamente - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - besynnerligt, egendomligt, märkligtespecialmente, peculiarmente - hastigt, snabbtrapidamente - blankt, ovillkorligt, uttryckligen, villkorslöstcategoricamente, incondicionalmente - beständigt, evigt, evinnerligt, för evigt, tidlösteternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - bestående, permanent, varaktigtpara sempre, permanentemente - för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligtprovisoriamente, temporariamente - improviserat, oförberettde improviso - ideligen, ständigtconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginally (en) - farligt, vådligtperigosamente - energisktenergicamente - avgörande, avslutande, en gång för allaconclusivamente, uma vez de por todas - eländigt, sorgligtaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - delikat, fint, känsligt, ömtåligt, utsöktdelicadamente, refinadamente - ofördröjligen, utan dröjsmålsem demora - fort, skyndsam, snabbtrapidamente, rápido - i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvishabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - nyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistonerecentemente, ultimamente, utlimamente - ojämnterraticamente - bit för bit, efter hand, gradvis, lite i taget, så småningom, stegvis, successivt, undan för undangradualmente, pouco a pouco - bort, hit, hitåt, övercá/lá, para aqui, para cá - bra, passande, rättapto, bem, certo - fridfullttranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - eländig, miserabelmiserável - [] inne i [], in, på insidandentro, no interior, por dentro - internationelltinternacionalmente - ny-, nyligenrecém- - [] till, åter, igen, på nytt, tillde novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - konstant, oföränderligtinvariavelmente - mechanically (en) - företrädesvis, helstpreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - genomgående, systematisktsistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - livlösmorto - typiskttipicamente - allmänt, globalt, universelltglobalmente, universalmente - aldrig förut skådad, exempellös, utan motstyckesem precedente, sem precedentes - mysteriously, mystically (en) - på samma sättde modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - rätt, riktigcorrecto, correto, justo - i synnerhet, märkbart, påfallandemanifestamente, notavelmente - intensivtintensivamente - lämpligt, passandeadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulöst, fantastiskt, sagoliktfabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörligadequado, apropriado, certo, idôneo - incomprehensibly, inconceivably (en) - enträget - ytligtsuperficialmente - elakt, illa, ondskefulltmaldosamente, malevolamente - []klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligenao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - tillräckligtsuficientemente - nog, tillräckligbastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulationmanipulação - lätt, med lätthetfacilmente, prontamente - actually, really (en) - förslagen, illistig, illmarig, knipslug, listig, opålitlig, skälmsk, slipad, slug, smart, snygg, spjuveraktig, svekfullastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - på det hela tagetafinal, no conjunto, no fundo, no todo - uttrycksfull, vältaligeloquente - upphetsatexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - fräck, skamlösdescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - förhållandevis, jämförelsevis, proportionellt, relativtrelativamente - easily, readily (en) - avsevärt, påtagligt, tydligtclaramente, consideravelmente - allvarligt, uppriktigtseriamente - i god tid, i sinom tida horas, na devida altura - i grevens tid, precis i tidno, no último momento - attraktiv, tilltalandeatraente - off the cuff (en) - betagande, fängslande, fascinerande, förtrollandecativante, enfeitiçado, fascinante - tvärtompelo contrário - atractivo - älskvärd, charmerande, vackeralegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - bokstavligt, till punkt och prickaà letra - djärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappertcorajosamente - djuptimensamente, profundamente - otåligtimpacientemente - tåligt, tål-modigtpacientemente - dumt, enfaldigtestupidamente - kreativtcom criatividade - radikaltradicalmente - omsorgsfullt, samvetsgrantconscienciosamente, escrupulosamente - exceptionellt, osedvanligt, sällsyntexcepcionalmente - rentpuramente - prydligt, vårdatcom cuidado, limpamente, literalmente - energiskt, kraftfullt, spänstigtvigorosamente - klart, tydligen, tydligtclaramente - utmärkt, utomordentligtexcelentemente - enormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbartmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - menlöstfriamente - nyktertsobriamente - djärvtsem medo - trevligtagradavelmente - mysigtaconchegadamente, delicadamente - oanskaffbarnão obtenível - correspondingly (en) - begåvat, skickligtcom esperteza - allmäntpopularmente - intellectually (en) - reaktionreação, reacção - exageradamente - på ett stolt sättorgulhosamente - allvarligt, högtidligtsolenemente - klumpigtdesajeitadamente - grovt, oanständigt, råttcom grosseria - intensivtintensamente - spontantespontaneamente - fruktansvärd, ohyggligatroz, feio, terrível - avskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämdassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - minutiöst, pedantiskt, petigtmeticulosamente - avskräckande, farlig, frånstötande, hotandeameaçador, assustador - besvärligt, klumpigt, tafattdesajeitadamente - på ett triumferande sätttriunfalmente - bloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslikarrepiante, arripiante, horripilante - jämnt, regelbundetregularmente - läskig, läskigt, ruskig, skrämmandeacanhado, amedrontado, assustado, assustador - farlig, respektingivandecorajoso - idealet vore ..., idealiskt, perfekt, under idealiska förhållandenidealmente, teoricamente - barnsligtinfantilmente, puerilmente - makaber, sjuk, sorgligde mau gosto, macabro - oanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligtimpropriamente - uppmärksamtatentamente, cuidadosamente - enormt, kolossalt, väldigtenormemente, extraordinariamente - frikostigt, generöst, liberaltgenerosamente, liberalmente - lätt, obesväratsem esforço - i detaljem pormenor - fullbordan, slutförandeconclusão - lämpligen, utan olägenhetconvenientemente - inconveniently (en) - abstrakt - envistobstinadamente - segerrikt, segrandevencedoramente - förståndigt, klokt, vistprudentemente - dumt, oförståndigt, okloktestupidamente, imprudentemente - på ett intelligent sättinteligentemente - begripligt, förståeligtinteligivelmente - aristokratisktaristocraticamente - diplomatisktcom tacto, diplomaticamente - fiaskofiasco - på obestämd tidindefinidamente - alldeles, helt, korrekt, med rätta, rätt, riktigtbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - medmänskligt, välgörandebondosamente, caritativamente - långsamt, trögtmolemente - arrogant, förmäten, övermodigpresunçoso - förhastat, hastigt, i all hast, i en hast, påskyndat, skyndsamtà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satirisktsatiricamente - frikostigt, fritt, öppetlivremente - andligt, religiöst, själsligtespiritualmente - dunkelt, matt, otydligt, suddigtfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - sporadiskt - fantastiskt, häpnadsväckandeespantosamente, surpreendentemente - i överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigtabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - långtråkigtcansativamente, fastidiosamente - enastående, ojämförligtsumamente - härlig, lysande, praktfull, underbarbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - artigt, hövligtcortesmente, cortêsmente, educadamente - förtjusande, hänförandeencantador - grovt, oartigt, ohövligtcom má educação, descortesmente, grosseiramente - berömvärt, lov-admirávelmente, louvavelmente - angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörandeagradavelmente - otrevligtdesagradavelmente - hjärtligt, hurtfrisktcom vontade, cordialmente - artigt, förbindligt, gladlynt, vänligtafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämntpor pouco, por uma unha negra - välvillig, vänligbondoso, gentil - trogetfielmente - optimalóptimo - avvikande, onormaltanormalmente - permanentemente - angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörandeagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - innerligt, ömtafetuosamente, com afeição - invärtes, i sitt inre, i sitt stilla sinnesecretamente - gynnsamt, välvilligtfavoravelmente - desfavoravelmente - förbättrandemelhorativo - torrtcom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagtvagamente - bombastiskt, pompöst, svulstigtpomposamente - förbättringaperfeiçoamento, melhoria - framstegprogresso, promoção - envistobstinadamente - effektivt, verkningsfulltefectivamente, eficientemente - tragically (en) - på ett olycksbådande sättde modo ameaçador - justifiably, with good reason (en) - oblygtindecentemente - obehärskat, oemotståndligt, okontrolleratirresistivelmente - barskt, hårt, rigoröst, strängt, svårtrigorosamente, severamente - authoritatively, magisterially (en) - emendation, korrigering, rättande, rättelse, rättningcorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - häftigt, ilsket, rovlystet, vildsintferozmente - blodtörstigsanguinário - förbättring, reform, reformation, reformerandereforma - beautification (en) - classicamente - dunkelt, skumtobscuramente, sombriamente - modig, oförfärad, oförskräckt, oräddintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - konstnärligtartisticamente - i synnerhet, särskilt, specielltem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - moderniseringmodernização - lika, på ett likartat sättuniformemente - enduringly (en) - flagrant, påfallandedescaradamente - debasement, degradation (en) - framför alla andra, par excellencepor excelência - djärv, käck, modig, tappercorajoso - estetisktesteticamente - förfärligt, skrämmandehorrivelmente - modig, tappervalente - rädd, skrämdassustado - förorening, nedsmittningcontaminação, poluição - sjukligt blekassustadiço, medroso, receoso - blyg, försagd, timidreceoso, tímido - försagdacanhado, envergonhado, tímido - eländigt, i eländedesprezivelmente - arrogant, förmätetarrogantemente - audaciosamente - glupskt, ivrigtavidamente - amorosamente - assiduamente - klipskt, klokt, klyftigt, skarpsinnigtastutamente, sagazmente - maliciosamente - austeramente - girigt, glupskt, ivrigtavidamente - välvilligtbondosamente - bryskt, burdust, rent ut, trubbigtbruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - livligt, piggt, rasktagilmente, com esperteza, vivamente - kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängandecontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - endlessly, interminably (en) - dogmatisk, egensinnig, påstridigteimoso - oaktsamt, slarvigt, vårdslöstdesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - i dagligt tal, informellt, vardagligtcoloquialmente, informalmente - calmamente - adaptera, anpassaadaptar - []belåtetcom presunção - innehållsrikt, mångsidigt, omfattandecompletamente - i korthet, koncist, kontentan, kortfattad, kortfattat, kort och gott, kort sagt, summan av kardemummanbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - cynisktcinicamente - nedlåtandealtivamente, com condescendência - förvirratconfusamente - consequentially (en) - konstruktivtconstrutivamente - kallt, kyligt, lugnt, nonchalant, svaltcalmamente, com indiferença, friamente - osannolikt, otroligtimprovavelmente, incrivelmente - trovärdigtde modo convincente, plausivelmente - gåtfullt, hemlighetsfullt, mystisktenigmaticamente, misteriosamente - ett otal, inte pluralbildande, oräknebar, oräknelig, otaliginumerável, numeroso, sem conta - förtjusande, härligtdeliciosamente - kan [], kanhändapossivelmente - absurt, löjligtabsurdamente - flörtigtgarridamente, provocantemente - skamligtignobilmente - detaljerad, utförligdetalhado, exaustivo, pormenorizado - motbjudande, vidrigtofensivamente - flyktig, hastigde relance, superficial - djävulskt, ondskefullt, överdjävulsktdiabolicamente, muito - föraktligt, ömkligtbaixamente, desprezivelmente - diametraltdiametralmente, diretamente - flitigt, uthålligtdiligentemente - obehagligt, otrevligtdesagradavelmente - skamligt, skandalöst, vanhedrandesem honra, vergonhosamente - ärligt [], frispråkigt, oförbehållsamt, öppet, uppriktigt, uppriktigt []abertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - lojaltfielmente, lealmente - illojaltdeslealmente - proportionellt, proportionerligtproporcionalmente - respektfullt, vördnadsfulltrespeitosamente - respektlöstdesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatisktdogmaticamente - central (en) - drömmandepensativamente, sonhadoramente - begeistrat, extatiskt, hänförande, hänförtcom entusiasmo, extaticamente - kusligtassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - vågonda - egoistiskt, självisktegoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - undvikandeevasivamente - jämnt, regelbundetregularmente - på ett icke likvärdigt sättdesigualmente - omåttligt, orimligtexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - avspänningdescanso - liberalisering - bekant, förtroligtfamiliarmente - fanatisktfanaticamente - felfrittimpecavelmente - flabbily (en) - orubbligtinflexivelmente - kraftfulltvigorosamente - knoppasbrotar, germinar, rebentar - formidably (en) - distinkt, kännetecknande, karaktäristisk, karakteristisk, säregen, särskiljande, typiskcaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - på ett glänsande sättesplendorosamente - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotesktgrotescamente - motsträvigtcom má vontade, relutantemente - ljus- - harmonisktharmoniosamente - obetänksamt, överilatprecipitadamente - hänsynslöst, vårdslöstdescuidadamente, temerariamente - hjärtlöstcruelmente - heroiskt, hjältemodigtheroicamente - anskrämligt, vederstyggligthorrorosamente - hygieniskthigienicamente - enande, förening, sammanslagning, unionunião, unificação - återförenande, återföreningreunião - lättjefullt, sysslolöstpreguiçosamente - avbrott, avbrytande, störning, upplösninginterrupção - imperativamente, imperiosamente - fräckt, näsvist, oförskämt, uppkäftigtdescaradamente, impertinentemente, insolentemente - impulsivt, överilatimpetuosamente, impulsivamente - absolutamente - oförsiktigt, okloktimprudentemente - oförlikneligt, ojämförligtincomparavelmente - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - fyndigt, genialisktengenhosamente - i grunden, i sig - felsagtinoportunamente - lägligtoportunamente - insidiously, perniciously (en) - förenklasimplificar - förtjust ientusiasticamente - tungtlaboriosamente, penosamente - matt, slapptlanguidamente - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - befängt, fånigt, löjligt, orimligt, skrattretanderidiculamente - eftergivet, milt, överseendebenevolamente - arrangera, ordna, organisatör, organiseraarranjar, organizar - glatt, jämn, rak, ren, renlig, slätdireito, limpo - fläckfri, obefläckadimaculado, impecável - lugubremente - majestätisktmajestosamente - exploateringexploração - drippily, mawkishly (en) - dålig behandling, malträtering, misshandelmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - förföljelseperseguição - häxjaktcaça às bruxas - obarmhärtigt, samvetslöst, skoningslöstdesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minimalt, minutiöstminuciosamente - mirakulöstmilagrosamente, miraculosamente - []genomskinlig, halvgenomskinlig, translucenttranslúcido - eländigt, miserabeltinfelizmente, miseravelmente - Eskapismescapismo - enformigt, monotontmonotonamente - grumlig, rörigbarrento, toldado, túrbido, turvo - mjölkaktig, mjölkigleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - knipslug, skarp, skarpsinnigagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - objektivtobjectivamente - inställsamt, lismande, serviltservilmente - rikt, välmåendeopulentamente - skrytsamt, uppseendeväckande, vräkigtostentosamente - enveloping (en) - förtrolig, innerlig, intim, nära, närmastedo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - beklagansvärt, ömkligt, sorgligtlamentavelmente - meningslöstsem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - fint, näpet, söttlindamente - prosaisktprosaicamente - klent, ynkligtdebilmente, justo - besynnerligt, konstigt, underligtestranhamente - fridfullt, lugn, lugnt, stillsamt, tyst, vilsamtcalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - fullborda, göra fullständig, slutföracompletar - relevantly (en) - aktningsvärt, hedrandecom mérito, honrosamente - vördnadsfulltrespeitosamente, reverentemente - kraftfulltrobustamente - rymligamplo, espaçoso - begränsad, gnetig, hopträngd, inskränkt, trångconstrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - nöjd och belåten, väl till modscómodo, confortável - inquietante - känsligtvoluptuosamente - sensuellt, sinnligtsensualmente - fridfullt, lugntserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standard-padrão, uniformizado - duktigt, skickligtcom habilidade, habilmente - exceptionell, sällsynt, särskild, synnerligexcepcional - rare (en) - osedvanlig, ovanligincomum, invulgar - vanlig, vanligthabitual, usual - bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanligacostumado, do costume, habitual - enkel, vanligplebeu - eländigt, tarvligtsordidamente - särskild, speciellespecífico - respektiverespectivo - åtskild, skilddistinto, separado - uttrycksfullexpressivo, significativo - uttryckslössem expressão - strängtrigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - härligt, ljuvligt, ljuvt, sött, underbart, vackert, vänligtdocemente - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - ömtternamente - traditionellt, traditionsenligttradicionalmente - effektiv, kompetenteficiente - gnällig, kverulantiskimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - stimuleraestimular - fullständig, totalcompleto - frimodigt, öppenhjärtigt, oreserverat, utan begränsningar, utan några förbehåll, utan några villkor, utan villkorabsolutamente, francamente, incondicionalmente - fullständig, grundlig, uttömmandeexaustivo - fullständig, totaltotal - ovärdigtindignamente - incomplete, uncomplete (en) - till nyttautilmente - modigt, tappertvalentemente - ardorosamente - uselthorrivelmente - vorazmente - encyklopediskenciclopédico - fulltalig, i plenumplenário - wholeheartedly (en) - kvickt, slagfärdigt, spirituelltcom espírito - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - jasim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - specielltespecialmente - ögonblickligen, på direktenimediatamente - direkt, omedelbart, rakt framdirectamente, diretamente - koncisconciso, sucinto - epigrammatiskepigramático - kompakt, koncis, kortfattadbem aproveitado, sucinto - brysk, kort, lakonisk, tvärbrusco, lacónico - långrandig, mångordigprolixo - erotically (en) - förstörelse, ödeläggelsedevastação - bråk, hallå, omvälvning, oväsen, ståhej, väsenalgazarra, transtorno, tumulto - uppståndelse, väsenagitação, empurrão - -befolkad, full[], överfull, överfylldapinhado, superlotado - inkongruent, oförenlig, som inte passar ihopincongruente - tårtbit - profaned, violated (en) - serveserviço - big, large, prominent (en) - flagrant, grov, skändlig, uppenbarflagrante, manifesto, óbvio - ouppklarad saknegócios por concluir - constant (en) - [] återkommande, enformig, repeterande, tjatig, upprepad, upprepanderepetido, repetitivo - enstaka, sporadiskesporádico - know (en) - diskussionslystenrefilão - know (en) - konventionell, sedvanlig, traditionsbundenconvencional - conventional (en) - bisarr, konstigbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulty, trouble (en) - ansenlig, åtskillig, avsevärd, betydande, väsentligconsiderável - avsevärd, märkbarconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - förväxlaconfundir - chevaleresk, ridderligcavalheiresco - brysk, skarp, tvärbrusco, desabrido - fientlig, oartig, ovänligdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdigacreditável, plausível - ofattbar, otroliginacreditável, incrível - bitande, dräpande, skarp, svidandecáustico, fervente - crítica, crítico - allvarlig, betydelsefull, grav, viktiggrave - crucial, important (en) - föråldrad, omodernantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - nästan föråldradem desuso a cair - förbannad, fördömdamaldiçoado, maldita, maldito - fallfärdig, förfallen, ostadig, ranglig, risig, rucklig, skraltig, skranglig, vingligdecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - grov, plump, rå, tarvlig, vulgärcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - lugn, sansad, stadgad, stadig, stillsamcalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - odefinierad - primary (en) - decided, distinct (en) - fordrande, kinkig, knepig, krävandeexigente - hård, rigorös, strängrigoroso - angelägen - arbiträr, egenmäktig, godtyckligarbitrário - beräkna, räkna utcalcular - pålitligdigno de confiança - deviance, deviation (en) - dependent (en) - småsyndfalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - oavhängig, oberoende, självständigindependente - extravagansextravagância - desirable (en) - falskt spelcrime, jogada suja - avundsvärddesejável, edesejável, invejável - helgerån, skändlighet, vanhelgandeprofanidade, sacrilégio - som är att föredrapreferível - erotisk litteratur, pornografi, porrfilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - besvärlig, hård, mödosamdifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - kinkigdelicado - serious (en) - besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsamaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - elementär, enkel, nybörjar-, renelementar, simples - hal, inställsamsuave - flitig, oförtruten, trägenassíduo - oförtruten, outtröttligincansável - efterlåten, försumlig, loj, senfärdigdescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - rigg - good (en) - selektivselectivo - dunkel, oklar, otydligindistinto, inidstinto - general (en) - fara, risk, vådaperigo, risco - []härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägandedominante, predominante - fin, högt utveckladagudo - skydd, värndefesa - skiftandecambiante - begynnande, outveckladainda no início, imperfeito, rudimentar - konfronteraconfrontar - effektfull, effektiv, verkningsfull, verksameficaz, eficiente, vistoso - hård, mödosam, mycket ansträngande, slitsam, svår, tungcustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - hård, kraftig, tungabundante, forte - facile (en) - promiskuitetpromiscuidade - economic, economical (en) - rask, snabbexpeditivo, expedito/despachado - drastiskdrástico, edrástico - utrops-exclamatório - fast, stadigfirme - klumpig, tafattacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - entusiastiskentusiasta, entusiástico - entusiastisk, glupsk, hängiven, ivrig, nitisk, passioneradávido, entusiasta, entusiástico - fjäska för, hålla med, instämma med, krypa för, lisma, mjuka upp, smickra, smöra, söka ställa sig in hos, svansa för, vara smickrande föradular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - entydigeexplícito, explícito - esoterisk, förbehållen de invigdaesotérico - svårfattligabstruso - hemlig, mystisk, svårtillgängligmisterioso, secreto - allmänfattlig, exoterisk, populär, yttreexotérico, geral, popular - grund-, grundläggandebásico - eufemistisk, förmildrandeeufemístico, extenuante - grov, rå, ungefär, ungefärligaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - andlöst spännande, fantastisk, hisnandeempolgante - felaktig användning, missbrukabuso, má utilização - dyr, dyracaro, dispendioso - dyrbar, kostsam, värdefullcareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - billigabordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - grön, oerfaren, otränadinexperiente, verde - klargöra, klarläggaesclarecer - innerst, inresecreto - rättvisequitativo - främmande, obekant, okänddesconhecido, estranho - antik, gammal, gammaldags, gammalmodig, omodernantigo, antiquado, fora de moda, velho - gammalmodig, sjaskigdesengraçado - flottchique - ögonblicklig, omedelbarimediata, imediato, instantâneo - petig, petnogamelindroso/meticuloso - exigente, meticuloso - fyllig, knubbig, rund, trindrechonchudo - korpulent, mycket fetcorpulento, obeso - avtärd, benig, kantig, mager, skinntorr, smal, spinkig, tanig, utmärgladanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - organiseringarrumação - upprepandeconfirmação, reiteração, repetição - avskrivningcopiador - reproduktionreprodução - framhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighetinsistência, perseverança - grund-, grundläggandebásico - ritualrito, ritual - förståndig, frisk, i bra form, spänstig, sundsalutar, são, saudável - arbetsför, starkrobusto, são de corpo - betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understrykaacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - understrykaacentuar - kompromisslös, obeveklig, principfastintransigente - estrangeiro - ceremoniös, kruserlig, omständligcerimonioso - vilolägedesligado - good, well (en) - avhållsamhetabstinência - fatalfatal - frilivre, livro - occasional (en) - fresh (en) - färsk, hetrecente - förbindlig, hjärtlig, innerlig, sympatisk, trevlig, vänlig, varmafável, amistoso, bondoso, cordial - dysteramarrado - bördig, fruktbar, produktiv, rikfértil, produtivo - överbefolkad, tätt packadapinhado - mere (en) - such, such that (en) - särskild, speciellespecífico - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsyntgastador, generoso, liberal - generös, oförbehållsammagnânimo, muito liberal, munificente - dålig förvaltning, vanstyredesgoverno, prevaricação - elak, eländig, otäck, torftighumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - brabem - syntetisksintético - bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörandebenéfico, bom - behaglig, fin, välkommenagradável - läglig, lämplig, passandeconveniente - lugnande, stillandeapaziguamento - urdå-horrível - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - god, gott, snäll, vettigbom - white (en) - ondescuro - avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulskdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - arg, butter, gnällig, på dåligt humör, trumpen, vresigmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - retlig, vresigirritável - bister, butter, dunkel, dyster, hotfull, mörk, sur, surmulen, trumpenameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - butter, vresigmalhumorado - gradual (en) - oväntadsúbito - ungdomsvåld - katastrofal, ödesdigercatastrófico, desastroso - integration, integreringintegração - förtroendepromessa - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - besvärlig, betungande, påfrestande, svårpesado - oroande, plågsaminquietante - försörjning, stöd, stöttaapoio, suporte - heavy (en) - lätt, lindrigleve - enhetlig, homogenhomogéneo - gunst, tjänstfavor - beau geste (en) - attention (en) - hög, storelevado - mobiliseringmobilização - låg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringabaixa, baixo - hämnd, hämndlystnad, vedergällningrepresália, vingança - högalto - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringabaixo, inferior - high, high-pitched (en) - förbön, ingripande, inskridande, intervention, medlingintervenção, mediação - förnyanderenovação - öppenaberto - missledande, vilse-enganador - penetrera, tränga igenompenetrar - outlet, release, vent (en) - välkomnandeacolhedor - hot (en) - frusen - blåsig, kal, öppensombrio - kall, kyligfrio - övermänskligsobrehumano, sobre-humano - humanhumano - djurisk, råabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - clownaktig, tölpaktigapalhaçado - festlig, löjlig, skrattretande, underhållandecómico, ridículo - komisk, lustig, rolig, skojig, torroligcurioso, divertido, engraçado - dråplig, festlighilariante - bitande kvick, kvick, skarpsinnig, slagfärdig, spirituellespirituoso, vivo - brådstörtad, hast[]apressado - betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentligalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - stor, viktiggrande, importante - central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel-cardeal, central, essencial, fundamental, principal - första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigastprincipal - historiskhistórico - allvarlig, seriössério - estratégico - värdefullvalioso - obetydlig, trivialfútil - respektingivande, skräckinjagande, vördnadsbjudandeassustador, imponente - magnifik, praktfull, ståtlig, storslagenesplêndido - dekadentdecadente - informed (en) - folkrik, tätbefolkadpopuloso - oklanderlig, oskyldigirrepreensível - uppbygglig - intelectual - intelligentinteligente - intressantinteressante - fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundigabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - []tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tungaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - utanförliggande, yttreextrínseco - adventitious (en) - dysterdepressivo - bitter (en) - dyster, sorgliglúgubre - bekant, berömd, firad, framstående, illuster, känd, lysande, namnkunnig, ryktbarconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - i mansstorlekalto, farto, grande - bred, storarregalado, de largo - klumpigt, skrymmandevolumoso - rymligespaçoso, vasto - häpnadsväckande, kolossal, otroligastronómico, colossal, estupendo - enorm, jättestorenorme - enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldiggigante, gigantesco - kolossal, mastodont-gigantesco - enorm, oerhörd, ofantlig, väldigimenso, vasto - jätte-, jättestorenorme, muito grande, que bate - i liten skala, liten, obetydlig, små-pequeno - liten och nätt, mikro-, mycket liten, pyttelitendiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt litemínimo, minúsculo, nominal - annorlunda, avvikande, olik, olik[]diferente - anspråkslös, mindre, små, småttmodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragencomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - bestående, varaktigduradouro, durável - ändlös, oändligsem fim - kort, kortfattad, kortvarigbreve, curto - som varar ett ögonblick, tillfälligmomentâneo - klangfull, ljudande, sonorgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - älskvärd, vinnandequerido - älsklig, kelig, kramgo, mjuk, raradorável, fofinho, fofo - avskyvärd, förhatlig, förskräcklig, motbjudande, vedervärdighorrendo, horrível, odioso - blåögdde olhos azuis - kärleksfullamado - innerlig, kärleksfull, öm, tillgivenafectuoso, carinhoso, tenro, terno - amorös, förälskadapaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - fruntimmersaktigefeminado, feminino, próprio de mulher - barnsliginfantil - övermogenamolecido - högst, maximi-, störstmáximo - ganska liten, lägsta, minimal, minimi-, minst, minstamenor, mínimo - betydelsefull, meningsfullsignificativo - betydelselös, meningslösinsignificante, sem sentido. - obarmhärtigsem piedade - hårdhjärtad, kallblodig, mördande, obarmhärtig, obeveklig, samvetslös, skoningslösdesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - lindrig, mildsuave - intensivintensivo - svårsério - strong (en) - dra till sig, fästa, riktaatrair - magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivetexcessivo, exorbitante - ocker-, omåttlig, orimlig, rövar-exorbitante, exorbitante/excessivo - genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets-extremista, radical, ultra - retiring, unassuming (en) - degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktaddegenerado, devasso, dissoluto - fleramuitas, numerosos - många, talrikinúmero, numeroso - någrapoucas, pouco, poucos - global, världsomfattandemundial, mundialmente - natural (en) - spök-, spöklikfantasmal - därav följande, slutligconsequente/final - sistafinal, último - abnorm, onormalanormal - lydigobediente - clear, open (en) - frilivre - avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudandedetestável, repelente - äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdigdesagradável, nojento, repugnante - förnyarenovar - före detta, tidigareantigo - färskfresco, novo - recent (en) - ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommencom a idade de, idoso - fullborda, genomföra, utföra, uträttacumprir, desempenhar - läglig, lämpligoportuno - ordinärmedíocre - ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinärmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - alldaglig, vanlig, vardaglighabitual/corriqueiro - enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldigenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistisk - originelloriginal - hittills okänd, nymodiginsólito, novo - banbrytande - banal, nöttbanal, batido, gasto, trivial - konventionell, ortodox, renlärig, vedertagenortodoxo - iconoclastic (en) - ohöljd, öppenaberto - fanatiskfanático - innevarande, pågåendepresente - irenic (en) - häftig, skarp, svåragudo, sagaz - bestående, permanent, stadigvarandepermanente - impermanent, temporary (en) - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergåendeefémero, passageiro, transitório - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnandeevanescente, infinitesimal - förbryllad, förvirrad, perplexperplexo - paff, ställd, svarslöspexplexo - intim, personligíntimo, pessoal - assure, reassure (en) - anspråkslös, bara, blott, ren, vanlignu - enkelsimples - behaglig, njutbar, underhållande, välgörandeagradável - förtjusande, härligdeleitoso, delicioso - minska, reducera, sänkareduzir - underhåll-andedivertido - kul, rolig, skojig, trevligalegre, desviado, divertido - positiv, säkerpositivo - chockera, kränka, väcka anstöt hos, våldföra sig påescandalizar, insultar - negative (en) - neutral (en) - tillfredsställasatisfazer - ogenomförbar, ogörligimpraticável - kraftfull, kraftig, mäktig, potent, starkforte - discourage (en) - kraftig, mäktig, potent - kraftfull, starkvigoroso - kraftlös, maktlös, vanmäktigimpotente - viktigimportante - precispreciso - pompös, uppblåst, viktigpomposo - sekundär, underordnadsecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidentiellconfidencial - public (en) - open (en) - bördig, fruktbar, produktivprodutivo - fåfäng, fruktlös, olönsaminfructuoso, infrutífero, vão - lönande, lukrativlucrativo - fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörligatraente, correcto, decente - moraliskt sträng, prudentlig, striktcerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - arrogant, dryg, viktigarrogante, presunçoso - högdragen, högfärdig, högmodig, överlägsenaltaneiro, arrogante, desdenhoso - egenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåstconvencido, vaidoso - äkta, oblandad, renpuro - blank, glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät, tombranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apokryfiskapócrifo - dubiös, misstänkt, skuggig, skum, suspekt, tvivelaktigdúbio, sombroso, suspeito - högljuddbarulhento - avkopplande, fredlig, kall, kallblodig, lugn, rogivande, vilsamcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - stökig, störande, stormande, tumultartaddestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - tuff - kafkaesque (en) - surrealistisksurrealista - frisk, i gott skick, sundforte - bufflig, drumlig, fånig, slyngelaktig, tölpaktigaparvalhado, estúpido, grosseiro - grov, grov[], oanständig, ojämn, rå, skrovlig, sträváspero, grosseiro - dum, grov, kapital, kolossalcrasso, grosseiro - jämn, regelbundenregular - irrelevant (en) - aktad - beryktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvligdifamante, famigerado, infame - försonligconciliável, reconciliável - fast beslutendecidido - presentableapresentável - ansvarigresponsável - givandecompensador - oratorisk, retoriskretórico - pulserandepulsante - dåligt ställt/gott ställt, förmögennecessitado/endinheirado - som har det bra ställtconfortável - indigente, pobre - barskrapad, pank, utan ett öre, utfattigduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - behövande, nödlidande, utblottadindigente, necessitado - dåligt ställt, ont om, utfattigcom muita falta de, sem um tostão - luxuös, lyxig, överdådig, rik, välmåendeluxuoso, opulento, sumptuoso - kraftfull, robustrobusto - biffig, kraftig, muskulös, stadig, starkmuscular, musculoso, robusto - árcade, bucólico, idílico - riskfylldarriscado - farlig, farligt, ohälsosam, riskfylld, vådligarriscado, perigosa, perigoso - livsfarlig, självförstörande, självmords-, självmordsbenägen, vansinnigauto-destrutivo, suicida - olikartad, varierandevário - lik, likartad, liknandeparecido, semelhante, similar - galen, knäpp, knasig, med nötsmak, rubbad, trasig, vrickadde nozes, doido, louco, maluco - maníaco - sarkastisk, spydig, syrligsarcástico - ironisk, sardonisk, spydigsardónico, trocista - hånfull, satirisksatírico - otillfredsställande, otillräcklig - misslyckad, sorglig, tråkigdecepcionante, enganoso - formalistisk, pedantiskpedante - lärd, spränglärdsábio - tilldragandeatraente - själviskegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erogenerógeno - hygieniskhigiénico - extraneous, foreign (en) - allvarlig, allvarsam, seriössério - frivol, futtig, lättsinnig, tramsigfrívolo - okynnig, småjäkligendiabrado - allvarsamsóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - behagsjuk, flirtig, flörtig, kokett, lekfull, lockandeelegante, garrido, namorador - erotiskerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinös, liderlig, vällustiglibidinoso, sensual - liderlig, lystenlascivo, lúbrico - framträda, se ut, uppträdaaparecer - appear, seem (en) - visa [], visa upp - göra sig viktigexibir, pavonear-se - falkögdde olhos de lince - menande, talande, uttrycksfullimportante, significativo - oansenlig, obetydliginsignificanta, insignificante - enkel, renmero, simples - fundamental, grundläggandeelementar, essencial, fundamental, primário - inveckladintricado - intrikat, invecklad, komplicerad, krångligcomplicado - krypandeadulador, lisonjeiro - endaúnico - bra, duglig, duktig, effektiv, expert-, flink, kompetent, kunnig, kvalificerad, noggrann, ordentlig, sakkunnig, skicklig, snygg, valbarbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - mjukmacio - guppig, ojämn, skakigacidentada, acidentado - återfårecuperar - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - stabil, stadig, starkfirme, forte - munter, piggesperto, vivo - livfull, livligvivo - stabil, stadigestável - ostadig, vingligoscilante, vacilante - dra det kortaste strået, förloraperder, sair-se mal - vankelmodig - rät - potente - weak (en) - envis, hårdnackad, ihärdigpertinaz, teimoso - envis, halsstarrigmula - gensträvig, tredskcontumaz, obstinado, rebelde - framgångsrik, godkänd, lyckadbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - besviken, frustrerad, misslyckad, otillfredsställddecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt []bastante, suficiente - bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligtinadequado, insuficiente, insuficientemente - trångescasso - nedlåtandecondescendente, sobranceiro - hög , långagudo, alto - förstklassig, högre, överlägsen, utmärktsuperior - utmärkt, utomordentlig, ypperligeexímio, excelente, exímio - bra, fin, utmärktbelo, bom - billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelösbarato, desprezível, inútil, ordinário - affärsmässigrentável - medelmåttig, mediokermedíocre - dotter[]acessório, subsidiário - give, sacrifice (en) - förvånande, överraskandesurpreendente - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anakronistiskanacrónico, anacrônico anacrônica - metodisk, systematisksistemático - delikat, läckerdoce - stor-excessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degraderadegradar, despromover - dryg, ekonomisk, frugal, måttlig, snål, sparsameconómico, frugal, poupado - kladdig, smutsigsujo - förtiga, hemlighålla, uppehållaatrasar, suprimir - broskigcartilaginoso - frasig, knaprig, sprödestaladiço - arrangera, organiseraorganizar - cyniskcínico, ecínico - pålitlig, trofast, trogenfidedigno - representativrepresentativo - ära, hedra, vördahonrar - liberalise, liberalize (en) - hjälpsamútil - fåfäng, fruktlös, meningslösinútil, vão - valuable (en) - worthless (en) - skiftandeprótea - varierandevariável - iterativiterativo - instängd, kvav, tryckandeabafado - []ilsken, blodtörstig, grym, häftig, hänsynslös, rasande, rovlysten, ursinnig, våldsam, vildsintcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - syndfull, syndigpecaminoso - kontrollera, övervakacontrolar, restringir - ljummenmorno, tépido - tomar atitudes - betala för, sota förexpiar - åstadkomma, uppnå, vinnaatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - burra upp, fluffa upp, förstöra, knåpa, mixtra med, påta i, pilla, pilla med, pillra, pyssla i, slöaestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - förrådatrair - hälsosamsaudável - förolämpande, sårandeofensivo - recognise, recognize (en) - ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsyntestreita, estreito, limitado - främja, gynna, stödjadesenvolver, promover - help (en) - backa upp, stödjaapoiar - absurd, fånig, löjlig, orimlig, skrattretanderidículo, risível - åsnelik, enfaldigestúpido - ideologiskideológico - lura, svindlaburlar - ansätta, förfölja, plågaperseguir - försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall föraplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - nedlåta sigdignar-se - serve (en) - kommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre överfazer-se importante, mandar - levaviver - make (en) - dra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkringdemorar-se, descansar, vadiar - betyda, vara av betydelseimportar - matcha, passa ihop, stämma med, stämma överens, vara likacoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depend (en) - likna, vara likassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - överskrida, överstigaexceder - förslå, räcka, räcka till, vara nogbastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - fullgöra, infria, leva upp till, möta, stilla, tillfredsställa, tillmötesgå, uppfyllacumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - överträffasobressair - gällaaplicar-se - affect, involve, regard (en) - hållasegurar - [] passa ihop, gå ton i ton, harmonieracombinar, harmonizarse - defy, refuse, resist (en) - kompensera, ta igencompensar - lokal, orts-local - belong (en) - höra ihopfazer par - add (en) - sell (en) - technical (en) - ställ, ställningsuporte - listig, räv-astuto, manhoso, traiçoeiro - messianska - bildnings-, kultur-, kulturellcultural - skyddsrumabrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - förändringmudança - dyrgrip, pärla, rikedom, skattjóia, tesouro - golden calf (en) - minne, minne[], minnesgåva, souvenirrecordação, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - bagatell, nolla, obetydlig person, småsaker, strunt-, struntsak[], struntsummanulidade, uma insignificância - bördapeso - spirit (en) - naturentipo - livlighet, upplivande []animação - glad iver, hurtighetvivacidade - energi, kraft, styrkavigor - espri, kvickhet, sinneengenho, espírito - kamratskapcamaradagem - anpassningsförmågaadaptabilidade - intryckimpressão, marca - figure (en) - finhet, näpenhet, söthetlindeza - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karismacarisma - erotisk dragningskraft, sex appealsex-appeal - fulhetfealdade - fläckmancha - flinkhet, lätthet, ledighetfacilidade - svårighetdificuldade - fly in the ointment (en) - förenlighet, kompatibilitetcompatibilidade - kongruens, överensstämmelseconcordância, congruência - incompatibility (en) - conflict (en) - lämplighetadequação, conveniência, elegibilidade - tillgänglighetdisponibilidade - folkkynne, livssynética - doft, prägelambiente, atmosfera, traço - note (en) - caliber, calibre, quality (en) - förträfflighet, utmärkthet, ypperlighetvalor/excelência - majestät, ståtlighetimponência, majestade - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - likhetsemelhança, similardidade - homology (en) - jämförelse, parallellitetparalelismo - uniformity, uniformness (en) - homogenitethomogeneidade - likhetsemelhança - brist på överensstämmelse, diskrepansdiscrepância - försummad tidtempo perdido - olikhetdiferença - mångfald, olikhet, skiljaktighetdiversidade - change, variety (en) - smoke (en) - samhörighetskänsla, solidaritetsolidariedade - förveckling, invecklad beskaffenhet, trasslighetcomplexidade, complicação - regelbundenhetregularidade - organisation, organization, system (en) - oregelbundenhetirregularidade - spasticity (en) - instabilitetinstabilidade - stabilitet, stadighetestabilidade, firmeza - bekvämlighet, facilitet, fördel, lockelsecomodidade, vantagem - plausibilidade - exotism - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - akademism, formalismacademicismo - exakthetexactidão, precisão - exakthet, noggrannhet, precisioncorreção, exactidão, exatidão, precisão - brist på exakthet, felaktighet, inexakthet, oriktighetimprecisão, inexactidão - brist på exakthetimprecisão - elegans, nätthet, prydlighetelegância - eclat, pomp (en) - klassclasse - krimskrams - genomskinlighet, klarhet, tydlighetclareza - tydlighetclareza, explicitação - vaghetimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - rättfärdighet, rättmätighet, rättskaffenhet, redlighetprobidade, rectidão - rättskaffenhetequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - fromhet, gudfruktighetdevoção, piedade - religiositetdevoção, religiosidade - pietismbeatice, sentimento de piedade - fromhet, gudfruktansantidade - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbari, brutalitet, gräslighet, ohygglighet, råhet, skändlighetatrocidade, barbaridade, brutalidade - argsinthet, elakhet, grymhet, omänsklighet, ondskefullhet, vildhetmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - obeveklighetimplacabilidade - altruism, oegennyttaaltruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - konkurrenskraftcompetitividade - finess, finhet, ömtålighetdelicadeza, subtileza - conscience (en) - heroism, hjältemodheroísmo, valor - efterhängsenhet, flit, ihärdighet, trägenhetperseverança - omutbarhet, omutlighetincorruptibilidade - skenbarhetaparência enganadora, especiosidade - patriotismpatriotismo - naivitetingenuidade - självaktningrespeito próprio - skrytsamhetgabarolice - hybris, övermodhubris - livfullhetvivacidade - []lugn, fattning, lugn, ro, stillhetcalma, calmo, compostura, tranquilidade - aktning, respektrespeito - grosseria - nyhetnovidade - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - fåfängans marknad - behagfullhet, elegans, gracefavor, graça, graciosidade - el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrkacapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - kraftfullhet, robusthet, tålighetrobustez, vigor - modcoragem - uthållighetvitalidade - kraft, styrkaforça - intensitetintensidade - blodtörstighet, raseri, vildsinthetferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - Akilleshälcalcanhar de Aquiles - modernitet, modern- itet, nymodighetmodernidade - continuity, persistence (en) - fart, hastighet, raskhet, skyndsamhet, snabbhetpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - punktlighet, skyndsamhet, snabbhetpontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - yttre omständighetexterioridade - glibness, slickness (en) - omfång, volymvulto - ofantlighet, väldighet, väldig omfattningenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - kvantitetquantidade - brist, knapphet, magerhet, ringa tillgång, slarvighet, snålhetescassez, insuficiência, parcimónia - överflöd, slöseri, ymnighet, ymnighetshornabundância, cornucópia - brist, knapphet, sällsynthetcarência, escassez, falta - överflödexcesso, superabundância - överskottexcedente - överflöd, uppsjöexcedente, excesso, fartura - begränsning, gränslimite - omfång, områdealcance - gränserlimites - räckvidd, stadgande, synviddalcance, extensão, intenção, limite - valör, värdevalor - price (en) - det godabem, lado bom - benefit, welfare (en) - lyx, överflödluxo - [] nytta, användbarhetutilidade - fåfänglighet, fruktlöshet, meningslöshetinutilidade - genomförbarhet, möjlighetpraticabilidade - kompetenscompetência - tillgångvantagem - fördelvantagem, virtude - [] gunstapoio, nas graças de - behållning, fördel, utbyteproveito - bärighetrentabilidade - preference (en) - privilegiumprivilégio - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - avigsida, nackdeldesvantagem - limitação - brist, feldefeito - deprivation, loss (en) - prispreço - avigsida, baksida, hake, nackdeldesvantagem, inconveniente, senão - importance (en) - betydelse, viktimportância, significado - betydelse, viktpeso - medvetslöshet, vettlöshetalienação, insensatez - [] våld, kraft, mäktighet, styrkaforça - poder - livlighetvivacidade - inflytande, påverkaninfluência - tryckpressão - apparat, bil, maskineri - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - ändamålsenlighet, effektiviteteficácia, eficiência - form (en) - kraftlöshet, maktlöshet, slapphet, vanmäktighetimpotência - romantiskt skimmer, stjärnstoff - olöslighetinsolubilidade - lårcoxa, perna - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - sunt förnuftbom senso, realismo, senso comum - försiktighet, klokhetprudência - prudência - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - illistighet, knipslughet, list, slughet, smarthetagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - trolleribruxaria, feitiçaria, magia - himmel, himmelrike, paradiscéu, Paraíso - innovativeness (en) - koordination, koordinering, samordningcoordenação - mångsidighet, stor användbarhetversatilidade - fingerfärdighet, händighet, skicklighetdestreza - tekniktécnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - enigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystikadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemmadilema - svårighetdificuldade - problem, trouble (en) - försörjning, stödapoio, suporte - förankring, stödancorar - förbjuden frukt - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - ersättare, ersättningsubstituto - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - uppskattningapreciação - haute couture - modefluga, nyck, trendcapricho, mania, novidade - alternativkultur, motkultur - identifieringidentificação - pseudovetenskap - alternativ, valalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - tankeställare - issue (en) - förutsättning, villkorcondição - uppiggande pillerestimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - börda, en black om foten för ngn, en kvarnsten om ngns hals, last, påfrestningdever, fardo, peso, tarefa, ter que - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todo - enhetunidade - hjärtacoração - begriplighet, meningsignificado - insinuationimplicação, insinuação - det väsentliga, grunddrag, huvudsak, huvudpunkt, kärna: kontentan, kärnanessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - kriterium - föredöme, ideal, mönsterexemplo - fantasmagori, gyckelspelfantasmagória - prototypprotótipo - försmakantegosto - demonismo - acculturation, culture (en) - bildning, högre bildning, kännedom, kunskap, lärdomconhecimento, cultura, erudição - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - bigotteri, trångsynthetintolerância - fanatismfanatismo - konservatismconservadorismo - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - krux, springande punkt, svårighetbusílis - buzzword, slagord - abrakadabraabracadabra - rappakalja, smörjatolice - shadow, tincture, trace, vestige (en) - utrikespolitikpolítica externa - lösande, svarresolução - underdrift, underskattning, understatementmeia verdade - ironi, sarkasm, satir, spydighetironia, sarcasmo, sátira - slutpoängconclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - formalism, pedanteripedantismo - vältaligheteloquência - gobbledygook (en) - arkaismarcaísmo - talarkonst, välläsningelocução - strunt - technobabble (en) - koncishetconcisão - perifrascircunlóquio, perifrase - pleonasmpleonasmo - bild, metaformetáfora - svärord, svordompalavrão - hädelser, världslighetblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - bifall, medgivande, samtyckeassentimento, consentimento - avslöjande, tankeställare, uppdagande, väckarklocka, yppanderevelação - anspelning, insinuationinsinuação - voice (en) - förebud, gott omenauspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - abalo, sobressalto - malör, missöde, olyckaacidente, desventura - martyrdöd, martyrskapmartírio - avklippanderuptura - missödedesventura - elände, katastrof, olycka, tragedicalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - trettondagen, uppenbarelseepifania - livsöde, öde, ödet - förbättringmelhoramento - debacle, fiasco (en) - inställning, justeringajustamento, ajuste, rectificação - händelse, tilldragelseocasião - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - försämring, försvagningprejuízo - omvälvning, revolutionrevolução - avbräck, bakslag, motgångatraso - Fall (en) - konfliktconflito - aloofness, distance (en) - känslighetsensibilidade - arrangemangarranjo - societetalta roda - överbefolkningsuperpopulação - massa - borgarklass, bourgeoisie, medelklassburguesia, classe média - grupp, kolonicomunidade - civiliseringcivilização - coevals, contemporaries, generation (en) - blandning, mängd olika, sortiment, urvalsortimento, variedade - current, flow, stream (en) - kubismcubismo - sträcka - himlen, himmelrike[], himmelriket, paradis, Paradisetparaíso - cache, cacheminneesconderijo - fristad, skyddrefúgio - []öde, ödetdestino - Logos, Son, Word (en) - ynkryggcobarde - expertexperto, perito - niggerpreto - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - kulioperário - indianpele-vermelha - john bull, typisk engelsmanjohn bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - advokat, konsult, rådgivareassessor, conselheiro, consultor - djävel, jävla as, literary: mammaknullare, skitstövelfilho da puta - befogenhetautoridade - älskareamante - buse, huligan, ligist, råskinnarruaceiro, bruto, rufião - bäbis, baby c , spädbarnbebé, bebê - samlarecoleccionador - vapenvägrareobjector de consciência - cub, greenhorn, rookie (en) - bög, homofilbicha, dinheiro falso - bergsbo, lantis - kaffer, otrogen, svarting - light (en) - machine (en) - maestro, mästaremaestro, regente - lekkamratcompanheiro - kraft, makt, styrkaforça - liten killetronco de couve - shiksa, shikse (en) - syndarepecador - statsmanestadista, homem público - driftskostnaddespesas de exploração - anställningsförmånprivilégio - förlustperda - protection, security (en) - struntsumma - conspicuous consumption (en) - försämringdeterioração - utvecklingdesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - nollzero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimummínimo - punhado - aning, anstrykning, antydan, gnutta, spårtoque, traço, vestígio - bunt, hop, omgångfornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - armbågsrum, svängrum - basis, grundbase, pé - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - balans, fotfäste, jämvikt, jämviktslägeequilíbrio - vänskap, vänskap[]amizade - krislägecrise - element (en) - miljö, naturambiente, meio - jämviktequilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - status quostatus quo - natural state, state of nature, wild (en) - högsta, höjd, höjd[], höjden, höjdpunkt, klimax, kulmen, toppapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - fallcaso - ställning, statusposição social - plats, position, rang, ställninglugar - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - livvida - ordning, ordnungordem - peace (en) - anarkianarquia - kaos, oväsen, tumultpandemónio - incident (en) - omvälvningtranstorno - kallt krigguerra fria - meningsskiljaktighet, oenighetdiscordância - frihetliberdade - oavhängighet, oberoende, självstyreindependência, liberdade - polarisation, polarization (en) - baklås, dödläge, nollpunkt, stoppimpasse, umbral de lucro - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - erkännandereconhecimento - isolation, isoleringisolamento - förbättringmelhoria - development (en) - ur brukdesuso - renoveringrenovação - betydenhet, viktimportância - betoning, tonviktênfase - prestigeprestígio - anonymitetanonimato - berömmelse, namn, namnkunnighetcelebridade, fama, nome, renome, reputação - anseende, ryktefama - anseende, ryktefama, reputação - rykte - undergivenhet, uselhetdegradação, humilhação, infâmia, servilismo - dekadans, dekadens, förfalldecadência - herravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, suprematidomínio, predominância, superioridade, supremacia - dominans, herravälde, ledarställning, överlägsenhet, styredominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - förbannelseproblema - bedrövelse, eländeinfelicidade, miséria - angelägenhet, brådskande natur, vikturgência - press, tryckpressão - angrepp [], hemsökelseinfestação - helhettodo - fullständighetperfeição - fullständighet, helhettotalidade - bristfällighetimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - lott, ödedestino, fado, sorte - lycka, välgång, välståndprosperidade - framgång, succéàxito, sucesso - katastrof, svår olyckacatástrofe, desastre - misslyckande, strejkandefalta, fracasso, reprovação - framtidsperspektiv, möjligheter, utsikt[], -utsikterperspectiva, previsão - chans, chanse, möjlighet, spelrumchance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - lycka, välgång, välståndprosperidade - rikedom, riklighet, välståndopulência - mammon, rikedommamona - dålig beskaffenhet - fattigdomindigência, pobreza - hygiene (en) - avsaknad av fläckar, frihet från fläckarasseio - ordentlighet, ordningordem - lort, smuts, sotporcaria, sujidade - eländighet, tarvlighetsordidez - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - bisterhet, stränghetdureza, rigor - atmosfär, stämning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - säkerhetsegurança - säkerhet, skydd, skydds, trygghet, trygghetskänslasegurança - peace, public security (en) - beskydd, skyddprotecção - fara, riskperigo - danger (en) - clear and present danger (en) - fara, risk, vådaperigo - fara, hot, riskameaça, perigo - aptidão física - illumination, light (en) - de vises sten, vises stenpedra filosofal - dross, impurity (en) - dugg, smula, unsátomo - []spån, damm, puder, pulver, stoft - avfalldesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - domedag, yttersta domendia do juízo final, Juízo Final - stund, tid, tidpunkthora - period, tid, tidevarvépoca, idade - tidpunktaltura - bråkdel av en sekund, nafs, ögonblickfracção de segundos, instante - generation (en)[Domaine]

-