sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

factotum[Domaine]

instance[Domaine]

vyjímat se, vypadatlook - trpět na, zakusitache, be in pain, hurt, suffer - být zcela v pořádku, být zdrávbe fine, be going strong, be well, do fine, do well - trpětsuffer - cítit se, mítfeel - udržet se, zůstatremain, rest, stay - trvatcontinue - zářitcoruscate, scintillate, sparkle - mást, ohromit, přivést do rozpaků, zmástbedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throw - patřit, řadit serank - point - chtít, muset, potřebovat, vyžadovatneed, require, want - compact, pack - být v klidu, nehýbat serest - cut - planout, vřítboil, seethe - chodit jako ve snáchmoon about, moon about/around, moon around, mope - jevit se, vypadat, vystoupit, zdát seappear, look, look to, seem - appear, seem - dlužitowe - patřitappertain to, belong, belong to, pertain to - krýt, pokrýt, uhrazovatcover, meet - represent - account - cut across - začínatbegin, start - začítbegin - dlít, státstand - vymezitdefine, delimit, delimitate, delineate, specify - be, go - add up, make sense - comprise, consist - ukázat seprove, turn, turn out, turn up - account for - zbýt, zůstatremain, stay behind - lepit se, podpořit, podporovat, státadhere, stand by, stick, stick by - civět, flákat se, lelkovat, loudat se, meškat, motat se, okounět, poflakovat se, posedávat, postávat, potloukat sefootle, hang about/around, hang around, lallygag, linger, loaf, loiter, lollygag, lounge, lurk, mess about, mill about, mill around, mooch, tarry - činit, činit celkem, čítat, dávat, dělat, dosahovat, obnášet, rovnat seadd up, aggregate, amount, amount to, come, make, number, total - být důležitý, mít význam, platit, záležetbe important, be of consequence, be of importance, be of relevance, be of significance, be relevant, be significant, care, count, matter, weigh - zasluhovatrate - zasloužit, zasloužit sibe deserving of, be due, be worth, be worthy, be worthy of, deserve, earn, merit - zaplatitbuy - shine - fall - spočívat, záležet, závisetdepend, rest - tvořit základunderlie - stink - ležet poddelimit, subtend - body forth, embody, incarnate, substantiate - pojmoutcontain, hold, take - přijít, vyjítbe, cost - měřitmeasure - čile se hýbat, hučet, šumět, vřítbuzz, hum, seethe - hojně se vyskytovat, oplývatabound - nedělat dobře, nesouhlasitdisaccord, disagree, discord - gape, yaw, yawn - být náchylný, inklinovat, klonit se, mít sklon k, přiklánět sebe given, be inclined to, have a tendency to, incline, lean, run, tend, tend to, tend towards - go, run - figurovatenter, figure - press - řádit, zuřitrage - být spojen s, souviset, týkat se, vztahovat sebe connected with, be correlated with, be linked with, be tied up, be tied up with, correlate with, interrelate, relate - rut - stagnate - neproudit, ustrnoutstagnate - být po ruce, hodit secome in handy - squat - hoodoo - hrozitbe at hand, be brewing, be imminent, be in the offing, impend - být v rozmezí, pohybovat serange, run - držet se, setrvat, vydržet, zbýt, zdržovat se, zůstatbe left, be left over, continue, remain, stay, stay on - prodávat sesell - překládat setranslate - head, head up - vysloužit sicome in for - rovnat se, srovnatcompare - spadatcome, fall - encounter, run into - gravitate - pay - divergovatdiverge - excelovatshine - iridesce - být, dlít, zůstávatlie - stand - tížithang - litter - konvenovat, vyhovovatbe convenient, be opportune, suit, suit fine - ukončitend, terminate - padnout, sedět, sednoutfit - nabízet selend - let go - náležet, patřitbelong - náležetbelong - kroutit se, vinout securve, twist, wind - prolínat sejumble, mingle - slibovatpromise - přijmoutaccept, take - čistit seclean - přitáhnout, táhnout, upoutatdraw - mýt , mýt se, prát, snášet praníwash - balancovatbalance - come, hail - hrátact - test - seem - splnitanswer - beat - hold - contain - connect - prodatsell - sell - kill - make - krášlit, ozdobovat, zdobitadorn, beautify, deck, decorate, embellish, grace - consist - zacházetwork - lubricate - dýchatbreathe - trim - swing - osculate - retard - transplant - cohere - namítat, protestovatobject - stick - recognize - distribute - put out - být členem, náležet, patřitbelong, belong to, be part of - dekorovatornament - suck - count - bake, broil - drown, swim - motat seswim - belong[Spéc.]

be (v.) • být (v.)

-

 


   Advertising ▼