sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.202s


 » 

analogical dictionary

заставлять становиться (другой)helpen[ClasseHyper.]

sexuality (en)[Domaine]

Removing (en)[Domaine]

causes (en)[Domaine]

переменаaanpassing, alteratie, verandering, wijziging - модификацияaccommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bijstelling, modificatie, mutatie - изменениеverandering - замена, изменение, модификация, переменаafwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, keer, variatie, variëteit, verandering, wending, wijziging - changer, modifier (en) - изменениеverandering - изменениеverandering - alterable (en) - поддающийся изменениюwijzigbaar[Dérivé]

gaan, kenteren, keren, lopen, marcheren, omslaan, veranderen, verlopen, wisselen[Cause]

возбуждать, пробуждатьoproepen, wekken - усыпитьin slaap brengen, in slaap doen vallen, in slaap sussen - aantasten, stemmen - aanhalen, verversen - оплодотворять, удобрятьbemesten, bevruchten, insemineren - indispose (en) - плакатьhuilen - etiolate (en) - animalise, animalize, brutalise, brutalize (en) - изменятьaanpassen, converteren, omvormen, omzetten, transformeren, veranderen - opalise, opalize (en) - arterialise, arterialize (en) - krijgen, stemmen - counterchange, interchange, transpose (en) - vascularise, vascularize (en) - decrepitate (en) - suburbanise, suburbanize (en) - революционизироватьradicaal veranderen - etioleren - barbarise, barbarize (en) - alkalinise, alkalinize (en) - mythiseren, mythologiseren - allegorise, allegorize (en) - ontmythologiseren - brengen - coarsen (en) - воздействоватьvan invloed zijn op - alchemise, alchemize (en) - alcoholise, alcoholize (en) - vormen, vormgeven - округлить, округлятьafronden - подвешиватьophangen - versoberen - reconstruct (en) - в размерах, прибавлять, увеличивать, увеличивать в объёмеhoger draaien, uitbreiden, verbreden, verhogen, verruimen - ease off, ease up, let up (en) - assimileren - dissimilate (en) - смягчать наказаниеomzetten, wisselen - vitalise, vitalize (en) - откашливаться, очищатьdeblokkeren, opschonen, schonen, vrijmaken - активизироватьaanwakkeren, activeren, opwekken, opwinden, prikkelen, prikkelend - activate (en) - verticuteren - activate (en) - deactivate, inactivate (en) - притуплятьafstompen, stillen, versuffen - herbouwen, ombouwen, overmaken, verbouwen, verspijkeren, vertimmeren - изменять , монтировать, править , редактироватьbewerken, bezorgen, editen, monteren, redigeren, uitgeven, wijzigen - вымарывать, вычеркивать - chasten, subdue, tame (en) - chasten, moderate, temper (en) - улучшать, улучшаться/улучшиться, усовершенствоватьbeteren, beter maken, bijspijkeren, bijstellen, bijwerken, perfectioneren, vervolmaken - усугублять, ухудшатьverergeren, verscherpen, verzwaren - мочитьbegieten, gieten, natmaken, nat maken, plassen in - высушить, высыхать, вытирать насухо, обсыхать, сушитьafdrogen, dehydreren, doen opdrogen, drogen, droogleggen, droogmaken, droogstoken, droogzetten, opdrogen - lubricate (en) - подкреплять, укреплятьharden, pantseren, versterken, wapenen - fortify, lace, spike (en) - ослаблятьafzwakken, bagatelliseren, ondermijning, verslappen, verzwakken - blunt (en) - oxyderen - объединять, сменятьсяaaneensluiten, binden, een fusie aangaan, fuseren, fusioneren, groeperen, overgaan in, samenkomen, samenvloeien, scharen, uniëren, unificeren, uniformeren, verenigen, vervlakken - старить/состарить /doen verouderen, oud doen worden, verouwelijken - зреть, развиться, созретьrijpen, volwassen worden - antiquate, antique (en) - antiquate (en) - gevormd, ontplooien, ontwikkelen, vormen - смягчаться - испортить, нанести ущерб, повредить, повреждатьaantasten, benadelen, beschadigen, blutsen, breken, butsen, deuken, doorbreken, duperen, havenen, indeuken, nadeel toebrengen, schade berokkenen aan, schaden, schade toebrengen, schenden, slecht zijn voor - ossify (en) - acerbate (en) - делать устойчивымstabiliseren, stabilizeren - destabiliseren - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize (en) - desensitise, desensitize (en) - войти в курс дела, осваиватьсяergens bekend mee raken, gewennen, op dreef komen, wennen - загубить, напугать, приводить в беспорядок, рытьсяin de war brengen, in de war maken, ontregelen, rommelen in, verknoeien - discolor, discolour (en) - раскрашиватьinkleuren, kleuren, tinten - пачкатьvlekken - hue (en) - обезображивать, уродоватьlelijk maken, verlelijken - ontstemmen - ставить, устанавливатьafstellen, bijstellen, gelijkzetten, instellen, stellen, verstellen - задавать, подаватьopgeven - делать негодным, делать непригоднымongeschikt maken - приручатьafrichten, dresseren, drillen, temmen - verbreden, verruimen, verwijden - удалять водородdehydrogeniseren - hydreren, hydrogeneren - oxygenise, oxygenize (en) - затемнять, темнетьdonkeren, duisteren, verdonkeren, verduisteren - освежатьhelder maken, helder worden, oplichten - затуманиватьvervagen, wegdoezelen - gedeeltelijk verborgen - закрывать, заслонять, стиратьaan het gezicht onttrekken, uitwissen, verschansen, verschuilen, wegkruipen - готовить, готовитьсяkoken - afslanken, lijnen - трескаться - dismiss, dissolve (en) - завершить, закончить, закрывать, закрыть, кончиться, окончать, прекращать/прекратитьafbreken, afsluiten, beëindigen, besluiten, eindigen, ophouden, sluiten, stoppen, termineren - рассеивать туман - concentrate, condense, contract (en) - охлаждатьafkoelen, bekoelen, koelen, verkoelen - накаляться, разогреватьopwarmen, verhitten, verwarmen, warmen - гретьopwarmen, stoken, verhitten, verwarmen, warmen - koken, opkoken - замораживать, заморозитьbevriezen, invriezen, vriezen - покрываться волдырями, пузырямиblaren veroorzaken, krijgen - переключать, переключатьсяomschakelen, switchen - altereren, omzetten, transponeren - herleiden, overgaan, overschakelen, overspringen, overstappen - transform (en) - transform (en) - transform (en) - transmuteren - metamorfoseren, modificeren, ombouwen, omtoveren, omvormen, omzetten, transformeren, transmuteren - посыпать пеплом - metamorfoseren, omvormen, transformeren - beteren - обращатьbekeren, converteren - Islamise, Islamize (en) - переворачивать, переставлятьomkeren, overhoophalen - invert (en) - op bestelling maken - воплощать, олицетворять, относить на свой счетpersoonlijk opvatten - verzakelijken - sharpen (en) - dalen - disintegrate (en) - намагничиватьmagnetiseren - размагничиватьdemagnetiseren, ontmagnetiseren - упрощатьeenvoudig voorstellen, simplificeren, vereenvoudigen, vergemakkelijken, versimpelen - ослож-нятьcompliceren, doorborduren, voortborduren - refine (en) - ослож-нятьcompliceren - pressurise, pressurize, supercharge (en) - централизоватьcentraliseren, centralizeren, samentrekken - децентрализировать, децентрализоватьdecentraliseren, decentralizeren - socialise, socialize (en) - обеспечить, позаботитьсяaangorden, gereedmaken, installeren, instrueren, klaarmaken, opmaken, prepareren, voorbereiden, warmdraaien, zorgen voor - internationaliseren - bolshevise, bolshevize, communise, communize (en) - europeaniseren, vereuropesen - europeaniseren, vereuropesen - verdierlijken - amerikaniseren - verfransen - цивилизоватьbeschaven, civiliseren, civilizeren - национализироватьnationaliseren, nationalizeren, socialiseren - денационализировать, лишать национальных прав, лишать национальных чертdenationaliseren, denationalizeren, privatiseren - naturaliseren, naturalizeren - denaturaliseren - naturaliseren - denaturalise, denaturalize (en) - even, even out (en) - сровнять с землёй /to make level with earth/egaliseren, egalizeren, gelijk maken - opstijven, verstevigen - отделять, отпускать, отрывать, уменьшатьlosdoen, losdraaien, losgaan, loskrijgen, loslaten, losmaken, losnemen, losser maken, lostrekken, verslappen, vrijlaten - сжиматьсяaandraaien, dichtknopen, spannen, strakker doen worden, verstevigen - transitivise, transitivize (en) - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize (en) - утолщать, утолщатьсяaandikken, binden, verdikken - full (en) - разнообразитьdiversifia aren, diversifiëren - verschalen, verslaan - check, delay, retard (en) - доводить до минимумаbeknibbelen, beknibbelen op, besnoeien, gereduceerd, korten, minderen, mogelijk maken zo klein, reduceren, terugbrengen, verkleinen, verminderen, verminderen met - смешивать в миксереuitpersen, vloeibaar maken - solvate (en) - dissolve (en) - valideren - nietig verklaren, ongeldig maken, ongeldig verklaren - опорожнять, опустошать, опустошить, пустетьledigen, leeghalen, leegmaken, legen, opdrinken, opzuipen, uithalen, uitpompen - доливать, наполнятьaanvullen, bijladen, bijvullen, dempen, dichtgooien, navullen, opstoppen, opvullen, plempen, toegooien, volgieten, vol maken, volpompen, volschenken, vullen - verzadigen - clot, coagulate (en) - louden (en) - normaliseren - morph (en) - neutralise, neutralize (en) - превращать в источник доходаcommercialiseren, commercializeren, te koop aanbieden, vercommercialiseren, vercommercializeren - flocculeren, purificeren, purifiëren, reinigen, zuiveren - mechanise, mechanize (en) - автоматизироватьautomatiseren, automatizeren - automatise, automatize (en) - mechanise, mechanize (en) - гармонизироватьaccorderen, afstemmen, harmoniëren, harmoniseren, in harmonie brengen, samenklinken - polarise, polarize (en) - прославлятьtransfigureren, verheerlijken - opwerken - девальвироватьdevalueren - insulate (en) - calcify (en) - geürbaniseerd, industrialiseren, urbaniseren, verstedelijken - urbanise, urbanize (en) - emulsify (en) - demulsify (en) - decarboxylate (en) - nazify (en) - оплодотворять, удобрятьbemesten, mesten - klaren - оставлять пятно, пачкаться, ставить меткуaangeven, aanwijzen, bevlekken, bevlekt worden, kenmerken, markeren, merken - barb (en) - nick (en) - делать неспособным, дисквалифицироватьbuiten werking stellen, diskwalificeren, onbruikbaar maken - давать возможностьin staat stellen - de-emphasise, de-emphasize, destress (en) - развариватьmals maken - charge (en) - veraangenamen, verzachten, verzoeten, zoeten - iodinate (en) - ionate (en) - подражать архаическим формам, употреблять архаизмыarchaïseren - inform (en) - officialise, officialize (en) - европеизироватьverwesteren, verwestersen - придавать восточный характер - acetylate, acetylise, acetylize (en) - achromatise, achromatize (en) - collimate, parallel (en) - camp (en) - возводить в образец, подражать классическому стилюklassiek maken - conventionalise, conventionalize (en) - decimalise, decimalize (en) - вызывать головокружение, дурманить, ошеломлятьduizelig maken - отравить, подложить ядvergiftigen - veruiterlijken - приукрашиватьaantrekkelijk maken - introvert (en) - секуляризироватьlaïciseren, seculariseren - заниматься политикой, рассуждать о политикеpolitiseren, politizeren, verpolitieken - proof (en) - romanticise, romanticize (en) - rusticate (en) - sauce (en) - shallow, shoal (en) - напрягать, напрягатьсяspannen - steiler worden - зашифровыватьscrambelen, vervormen - раскодироватьontcijferen, verstaan - unsex (en) - verglazen - pall (en) - saponify (en) - expand, extend (en) - set aside, suspend (en) - испачкатьbemodderen, vertroebelen - transform (en) - повышать, подниматьopheffen, opsteken, tillen, verheffen, verhogen - делать грубымruw maken, ruw worden, verruwen - dinge (en) - demonise, demonize (en) - devilise, devilize, diabolise, diabolize (en) - vergeestelijken - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize (en) - animate, animise, animize (en) - opschonen, schonen - dynamise, dynamize (en) - dynamise, dynamize (en) - rarefy, sublimate, subtilize (en) - испарять, испаряться, распылять, улетучивать, улетучиватьсяevaporeren, verdampen, vervliegen, vervluchtigen - uniformise, uniformize (en) - делать симметричным, располагать симметричноsymmetrisch maken - увековечиватьvereeuwigen - denatureren - denatureren - denature (en) - sanitise, sanitize (en) - быть многословным, превращать в глагол - shift (en) - sputter (en) - draw (en) - make (en) - dope (en) - prostrate (en) - excite (en) - energise, energize, excite (en) - shake (en) - outmode (en) - spice, spice up (en) - shorten (en) - think (en) - make (en) - deflate (en) - inflate (en) - reflate (en) - digitaliseren - gelatinise, gelatinize (en) - recombine (en) - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize (en) - masculinise, masculinize, virilise, virilize (en) - masculinize (en) - disharmonize, dissonate (en) - sexualise, sexualize (en) - schematiseren, schematizeren - patent (en) - constitutionalise, constitutionalize (en) - rationalise, rationalize (en) - plastificeren - rarefy (en) - обращать в язычество, придавать языческий характерheiden maken - incandesce (en) - deaminate, deaminize (en) - angulate (en) - circularize (en) - sensitise, sensitize (en) - sensitise, sensitize (en) - деполяризовать, расшатыватьdepolariseren - intensify (en) - isomerise, isomerize (en) - legitimate (en) - испаряться - industrialiseren, industrializeren - opacify (en) - opsonize (en) - militarise, militarize (en) - nationalise, nationalize (en) - recommend (en) - sentimentalise, sentimentalize (en) - solemnise, solemnize (en) - territorialise, territorialize (en) - transaminate (en) - glorify, spiritualize, transfigure (en) - unsanctify (en) - vesiculate (en) - visualise, visualize (en) - mottle, variegate (en) - ventilate (en) - vivify (en) - vulgarise, vulgarize (en) - делать гибким, делать мягким, делаться гибким, делаться мягким - professionaliseren, professionalizeren - smut (en) - still (en) - weaponize (en) - blur, confuse, obnubilate, obscure (en) - moderate, tame, tone down (en) - затемнять, сбивать с толку, туманить рассудокbenevelen, overschaduwen, verbijsteren, verduisteren, verwarren - synchronise, synchronize (en) - умерятьmatigen - militariseren, militarizeren - afketsen, afspringen, afstuiten - толстетьaanzetten, mesten, vetmesten - ковыряться, соватьсяknoeien - afstompen, dof maken - затуплятьсяbot maken - заострять, заточить, точитьscherpen, slijpen - coarsen (en) - losmaken - развязыватьlosmaken - натягиватьbesnaren, bespannen, snaren aanbrengen - straighten, straighten out (en) - bring (en) - смешиватьсяalliëren, amalgameren, legeren, mêleren, mengen, mixen, samendoen, samengaan, samensmelten, samenvoegen, synthetiseren, unificeren, uniformeren, verenen, verenigen, vermengen, vervlakken, zich mengen - belasten, drukken, laden, opladen - put (en) - убиратьdoen, kuisen, opdoen, opruimen, reinigen, reinigend, schoonmaken, wegruimen, zuiveren - загрязнять, пачкать bekladden, besmetten, bevuilen, vuilmaken - depress, lower (en) - deform (en) - break, break up (en) - изменять, изменяться, переделыватьveranderen - почтить, украшатьaankleden, bewerken, decoreren, opgesmukt, opluisteren, opsieren, opsmukken, optooien, optuigen, ornamenteren, tooien, verfraaien, versieren - делать гуманным, облагораживать, очеловечивать, смягчать, становиться гуманнымhumaniseren, vermenselijken - унижатьvernederen - отчуждатьvervreemden - right (en) - bedwelmen, benevelen - дезодорировать, уничтожать дурной запахdeodoriseren, desodoriseren - проявлятьontwikkelen - blur (en) - verblinden - change intensity (en) - change taste (en) - capture (en) - придаватьverlenen - восстанавливать, исправлять, перенести на другое место, поправлять - liberaliseren - исправлять, компенсироватьbestraffen, compenseren, goedmaken, vergoeden, verzoenen - democratiseren - neutralize (en) - развращать, совращатьcorrumperen, perverteren, verliederlijken - ослабить, ослаблять, распустить, смягчать, смягчить - flocculate (en) - turn (en) - cohere (en) - overladen, overplaatsen, overplanten, transporteren - затуманиватьсяbetrekken, dimmen, dof maken, donkeren, duisteren, schemeren, versomberen, worden, zwart maken, zwart worden - brighten (en) - soften (en) - shade (en) - снижать скоростьophouden, retarderen, vertragen - набирать скорость, увеличивать скорость, ускорять/ускоритьaccelereren, optrekken, sjezen, sneller gaan, vaart krijgen - embrittle (en) - bubble (en) - radicalize (en) - eroticize, sex up (en) - piggyback (en) - port (en) - lifehack (en) - cloud (en) - вытеснять, заменятьsubstitueren, terugleggen, vervangen - unify, unite (en)[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

переменаaanpassing, alteratie, verandering, wijziging - модификацияaccommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bijstelling, modificatie, mutatie - изменениеverandering - замена, изменение, модификация, переменаafwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, keer, variatie, variëteit, verandering, wending, wijziging - changer, modifier (en) - изменениеverandering - изменениеverandering - поддающийся изменениюwijzigbaar - alterable (en)[Dérivé]

helpen (v.) • veranderen (v.) • переделывать (v.)

-

 


   Advertising ▼