sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.218s


 » 

analogical dictionary

oproepen, wekkenarouse, awaken, rouse, wake, waken, wake up - in slaap brengen, in slaap doen vallen, in slaap sussencause to sleep, lull to sleep, put to sleep - aantasten, stemmenaffect - aanhalen, verversenfreshen, refresh, refreshen - bemesten, bevruchten, inseminerenfecundate, fertilise, fertilize, inseminate - indispose - huilencry - etiolate - animalise, animalize, brutalise, brutalize - aanpassen, converteren, omvormen, omzetten, transformeren, veranderenchange, convert - opalise, opalize - arterialise, arterialize - krijgen, stemmenget, make - counterchange, interchange, transpose - vascularise, vascularize - decrepitate - suburbanise, suburbanize - radicaal veranderenoverturn, revolutionise, revolutionize - etiolerenetiolate - barbarise, barbarize - alkalinise, alkalinize - mythiseren, mythologiserenmythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorise, allegorize - ontmythologiserendemythologise, demythologize - brengenbring, land - coarsen - van invloed zijn opaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - alchemise, alchemize - alcoholise, alcoholize - vormen, vormgevenform, shape - afrondenround, round down, round off, round out - ophangensuspend - versoberensober - reconstruct - hoger draaien, uitbreiden, uitslaan, verbreden, verhogen, verruimenadd to, augment, boost, broaden, enlarge, expand, extend, heighten, increase, raise, spread, turn up, up, widen - ease off, ease up, let up - assimilerenassimilate - dissimilate - omzetten, wisselencommute, convert, exchange - vitalise, vitalize - deblokkeren, opschonen, schonen, vrijmakenclear, unclutter - aanwakkeren, activeren, opwekken, opwinden, prikkelen, prikkelendactivate - activate - verticuterenactivate, aerate - activate - deactivate, inactivate - afstompen, stillen, versuffenblunt, deaden, dull - herbouwen, ombouwen, overmaken, verbouwen, verspijkeren, vertimmerenreconstruct, redo, remodel - bewerken, bezorgen, editen, monteren, redigeren, uitgeven, wijzigenedit, redact - cut, edit, edit out - chasten, subdue, tame - chasten, moderate, temper - beteren, beter maken, bijspijkeren, bijstellen, bijwerken, perfectioneren, vervolmakenameliorate, amend, better, improve, improve on, meliorate - verergeren, verscherpen, verzwarenaggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsen - begieten, gieten, natmaken, nat maken, plassen inwet - afdrogen, dehydreren, doen opdrogen, drogen, droogleggen, droogmaken, droogstoken, droogzetten, opdrogendry, dry off, dry out, dry up, wipe dry - lubricate - harden, pantseren, versterken, wapenenbeef up, fortify, reinforce, strengthen, tone - fortify, lace, spike - afzwakken, bagatelliseren, ondermijning, verslappen, verzwakkenweaken - blunt - oxyderenoxidate, oxidise, oxidize - aaneensluiten, binden, een fusie aangaan, fuseren, fusioneren, groeperen, overgaan in, samenkomen, samenvloeien, scharen, uniëren, unificeren, uniformeren, verenigen, vervlakkenconflate, merge, unify, unite - doen verouderen, oud doen worden, verouwelijkenage - rijpen, volwassen wordenmature, ripen - antiquate, antique - antiquate - gevormd, ontplooien, ontwikkelen, vormendevelop, make grow - soften - aantasten, benadelen, beschadigen, blutsen, breken, butsen, deuken, doorbreken, duperen, havenen, indeuken, nadeel toebrengen, schade berokkenen aan, schaden, schade toebrengen, schenden, slecht zijn voorbe bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantage - ossify - acerbate - stabiliseren, stabilizerenfirm up, stabilise, stabilize, steady - destabiliserendestabilise, destabilize - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - desensitise, desensitize - ergens bekend mee raken, gewennen, op dreef komen, wennenaccustom, get the feel of, habituate - in de war brengen, in de war maken, ontregelen, rommelen in, verknoeiendisarrange, disarray, disorder, disturb, make a mess of, mess about/around, mess up, upset - discolor, discolour - inkleuren, kleuren, tintencolor, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourize - vlekkenstain - hue - lelijk maken, verlelijkenuglify - ontstemmenuntune - afstellen, bijstellen, gelijkzetten, instellen, stellen, verstellenadjust, correct, set - opgevenset - ongeschikt makendisqualify, indispose, unfit - africhten, dresseren, drillen, temmenbreak in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, train - verbreden, verruimen, verwijdenwiden - dehydrogeniserendehydrogenate, dehydrogenize - hydreren, hydrogenerenhydrogenate, hydrogenize - oxygenise, oxygenize - donkeren, duisteren, verdonkeren, verduisterendarken - helder maken, helder worden, oplichtenbrighten, lighten, lighten up - vervagen, wegdoezelenblear, blur - gedeeltelijk verborgenblot out, hide, obliterate, obscure, veil - aan het gezicht onttrekken, uitwissen, verschansen, verschuilen, wegkruipenblot out, hide, obliterate, obscure, veil - kokencook - afslanken, lijnenslenderise, slenderize - crack - dismiss, dissolve - afbreken, afsluiten, beëindigen, besluiten, eindigen, ophouden, sluiten, stoppen, terminerenclose, end, stop, terminate - defog, demist - concentrate, condense, contract - afkoelen, bekoelen, koelen, verkoelenchill, cool, cool down, cool off, ice, refrigerate - opwarmen, verhitten, verwarmen, warmenheat, heat up - opwarmen, stoken, verhitten, verwarmen, warmenheat, heat up, warm, warm up - koken, opkokenboil - bevriezen, invriezen, vriezenfreeze - blaren veroorzaken, krijgenblister - omschakelen, switchenchange over, shift, switch - altereren, omzetten, transponerentranspose - herleiden, overgaan, overschakelen, overspringen, overstappenchange over, convert - transform - transform - transform - transmuterentransmute - metamorfoseren, modificeren, ombouwen, omtoveren, omvormen, omzetten, transformeren, transmuterenmodify, remodel, transform, transmute, transubstantiate - ash - metamorfoseren, omvormen, transformerentransform, translate - beterenreclaim, rectify, reform, regenerate - bekeren, converterenconvert, proselytize - Islamise, Islamize - omkeren, overhoophaleninvert, reverse, turn back - invert - op bestelling makencustomise, customize - persoonlijk opvattenindividualise, individualize, personalise, personalize - professionaliseren, professionalizeren, verzakelijkendepersonalise, depersonalize, make businesslike, make professional, objectify, professionalise, professionalize - sharpen - dalendrop, flatten - disintegrate - magnetiserenmagnetise, magnetize - demagnetiseren, ontmagnetiserendegauss, demagnetise, demagnetize - eenvoudig voorstellen, simplificeren, vereenvoudigen, vergemakkelijken, versimpelensimplify, streamline - compliceren, doorborduren, voortbordurencomplicate, elaborate, rarify, refine - refine - complicerencomplicate, perplex - pressurise, pressurize, supercharge - centraliseren, centralizeren, samentrekkencentralise, centralize, concentrate - decentraliseren, decentralizerendecentralise, decentralize, deconcentrate - socialise, socialize - aangorden, gereedmaken, installeren, instrueren, klaarmaken, opmaken, prepareren, voorbereiden, warmdraaien, zorgen voorfix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set up - internationalisereninternationalise, internationalize - bolshevise, bolshevize, communise, communize - europeaniseren, vereuropesenEuropeanise, Europeanize - europeaniseren, vereuropesenEuropeanise, Europeanize - verdierlijkenbestialise, bestialize - amerikaniserenAmericanise, Americanize - verfransenFrenchify, gallicize - beschaven, civiliseren, civilizerencivilise, civilize - nationaliseren, nationalizeren, socialiserennationalise, nationalize - denationaliseren, denationalizeren, privatiserendenationalise, denationalize - naturaliseren, naturalizerennaturalise, naturalize - denaturaliserendenaturalise, denaturalize - naturaliserennaturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - even, even out - evenarenequal, equalise, equalize, equate, match - opstijven, verstevigenstiffen - losdoen, losdraaien, losgaan, loskrijgen, loslaten, losmaken, losnemen, losser maken, lostrekken, verslappen, vrijlatendetach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfasten - aandraaien, dichtknopen, spannen, strakker doen worden, verstevigenfasten, tighten - transitivise, transitivize - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - aandikken, binden, verdikkeninspissate, thicken - full - diversifia aren, diversifiërendiversify - verschalen, verslaandeaden - check, delay, retard - beknibbelen, beknibbelen op, besnoeien, gereduceerd, korten, minderen, mogelijk maken zo klein, reduceren, terugbrengen, verkleinen, verminderen, verminderen metcurtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, diminish, lessen, minify, minimise, minimize, reduce, skimp, skimp on, stint, stint on - uitpersen, vloeibaar makenliquefy, liquidise, liquidize, liquify - solvate - dissolve - validerenvalidate - nietig verklaren, ongeldig maken, ongeldig verklarendeclare invalid, invalidate, vitiate, void - ledigen, leeghalen, leegmaken, legen, opdrinken, opzuipen, uithalen, uitpompenempty - aanvullen, bijladen, bijvullen, dempen, dichtgooien, navullen, opstoppen, opvullen, plempen, toegooien, volgieten, vol maken, volpompen, volschenken, vullenfill, fill up, make full, pump up, top up - verzadigensaturate - clot, coagulate - louden - normaliserennormalise, normalize, renormalise, renormalize - morph - neutralise, neutralize - commercialiseren, commercializeren, te koop aanbieden, vercommercialiseren, vercommercializerencommercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for sale - flocculeren, purificeren, purifiëren, reinigen, zuiverenpurge, purify, sanctify - mechanise, mechanize - automatiseren, automatizerenautomate, automatise, automatize - automatise, automatize - mechanise, mechanize - accorderen, afstemmen, harmoniëren, harmoniseren, in harmonie brengen, samenklinkenchord, harmonise, harmonize - polarise, polarize - transfigureren, verheerlijkenglorify - opwerkencontaminate - devaluerendevalue - insulate - calcify - geürbaniseerd, industrialiseren, urbaniseren, verstedelijkenurbanise, urbanize - urbanise, urbanize - emulsify - demulsify - decarboxylate - nazify - bemesten, mestenfecundate, fertilise, fertilize - klarenclarify - aangeven, aanwijzen, bevlekken, bevlekt worden, kenmerken, markeren, merkenmark - barb - nick - buiten werking stellen, diskwalificeren, onbruikbaar makendisable, disenable, incapacitate, put out of order, turn off - in staat stellenenable - de-emphasise, de-emphasize, destress - mals makentender, tenderise, tenderize - charge - veraangenamen, verzachten, verzoeten, zoetenease, sweeten - iodinate - ionate - archaïserenarchaise, archaize - inform - officialise, officialize - verwesteren, verwestersenoccidentalise, occidentalize, westernise, westernize - orientalise, orientalize - acetylate, acetylise, acetylize - achromatise, achromatize - collimate, parallel - camp - klassiek makenclassicise, classicize - conventionalise, conventionalize - decimalise, decimalize - duizelig makendizzy, make dizzy - vergiftigenenvenom, poison - veruiterlijkenexteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - aantrekkelijk makenglamorise, glamorize, glamourise, glamourize - introvert - laïciseren, seculariserenlaicise, laicize - politiseren, politizeren, verpolitiekenpoliticise, politicize - proof - romanticise, romanticize - rusticate - sauce - shallow, shoal - spannentense - steiler wordensteepen - scrambelen, vervormenscramble - ontcijferen, verstaanmake sense, unscramble - unsex - verglazenvitrify - pall - saponify - expand, extend - set aside, suspend - bemodderen, vertroebelenmake turbid, mud, muddy - transform - opheffen, opsteken, tillen, verheffen, verhogenadvance, elevate, hoist, lift, put up, raise - ruw maken, ruw worden, verruwencoarsen, harshen - dinge - demonise, demonize - devilise, devilize, diabolise, diabolize - vergeestelijkenetherealize, etherialise - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animate, animise, animize - opschonen, schonenclear - dynamise, dynamize - dynamise, dynamize - rarefy, sublimate, subtilize - evaporeren, verdampen, vervliegen, vervluchtigenvaporise, vaporize, volatilise, volatilize - uniformise, uniformize - symmetrisch makensymmetrise, symmetrize - vereeuwigeneternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalize - denaturerendenature - denaturerendenature - denature - sanitise, sanitize - verbify - shift - sputter - draw - make - dope - prostrate - excite - energise, energize, excite - shake - outmode - spice, spice up - shorten - think - make - deflate - inflate - reflate - digitaliserendigitalise, digitalize, digitise, digitize - gelatinise, gelatinize - recombine - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - masculinise, masculinize, virilise, virilize - masculinize - disharmonize, dissonate - sexualise, sexualize - schematiseren, schematizerenoutline, schematise, schematize - patent - constitutionalise, constitutionalize - rationalise, rationalize - plastificerenplasticise, plasticize - rarefy - heiden makenheathenize, paganise, paganize - incandesce - deaminate, deaminize - angulate - circularize - sensitise, sensitize - sensitise, sensitize - depolariserendepolarise, depolarize - intensify - isomerise, isomerize - legitimate - evaporate, vaporise, vaporize - industrialise, industrialize - opacify - opsonize - militarise, militarize - nationalise, nationalize - recommend - sentimentalise, sentimentalize - solemnise, solemnize - territorialise, territorialize - transaminate - glorify, spiritualize, transfigure - unsanctify - vesiculate - visualise, visualize - mottle, variegate - ventilate - vivify - vulgarise, vulgarize - supple - professionalise, professionalize - smut - still - weaponize - blur, confuse, obnubilate, obscure - moderate, tame, tone down - benevelen, overschaduwen, verbijsteren, verduisteren, verwarrenobfuscate - synchronise, synchronize - matigenmince, moderate, soften - militariseren, militarizerenmilitarise, militarize - afketsen, afspringen, afstuitenbreak down, crush - aanzetten, mesten, vetmestenfat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump out - knoeiendisturb, tamper, touch - afstompen, dof makendull - bot makenabate, blunt, dull - scherpen, slijpensharpen - coarsen - losmakenloosen - losmakenloosen, undo, untie - besnaren, bespannen, snaren aanbrengenstring - straighten, straighten out - bring - alliëren, amalgameren, legeren, mêleren, mengen, mixen, samendoen, samengaan, samensmelten, samenvoegen, synthetiseren, unificeren, uniformeren, verenen, verenigen, vermengen, vervlakken, zich mengenamalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unify - belasten, drukken, laden, opladencharge - put - doen, kuisen, opruimen, reinigen, reinigend, schoonmaken, wegruimen, zuiverenclean, do out, make clean - bekladden, besmetten, bevuilen, vuilmakenbegrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soil - depress, lower - deform - break, break up - veranderenalter - aankleden, bewerken, decoreren, opgesmukt, opluisteren, opsieren, opsmukken, optooien, optuigen, ornamenteren, tooien, verfraaien, versierenadorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament - humaniseren, vermenselijkenhumanise, humanize - vernederenhumble - vervreemdenalien, alienate, disaffect, estrange - right - bedwelmen, benevelendesensitise, desensitize - deodoriseren, desodoriserendeodorise, deodorize, deodourise - ontwikkelendevelop - blur - verblindenblind - change intensity - change taste - capture - verlenenadd, bestow, bring, contribute, impart, lend - reestablish, reinstate, restore - liberaliserenliberalise, liberalize - bestraffen, compenseren, goedmaken, vergoeden, verzoenencompensate, correct, redress, right - democratiserendemocratise, democratize - neutralize - corrumperen, perverteren, verliederlijkencorrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate - loosen, relax - flocculate - turn - cohere - overladen, overplaatsen, overplanten, transporterentransfer, transplant, transpose - betrekken, dimmen, dof maken, donkeren, duisteren, schemeren, versomberen, worden, zwart maken, zwart wordenblacken, cloud, dim, dip, obscure - brighten - soften - shade - ophouden, retarderen, vertragendecelerate, slow, slow down - accelereren, optrekken, sjezen, sneller gaan, vaart krijgenaccelerate, pick up speed, speed, speed up - embrittle - bubble - radicalize - eroticize, sex up - piggyback - port - lifehack - cloud - substitueren, terugleggen, vervangendisplace, exchange, interchange, replace, substitute - unify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

aanpassing, alteratie, verandering, wijzigingchange - accommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bijstelling, modificatie, mutatieadjustment, alteration, modification - veranderingchange - afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, keer, variatie, variëteit, verandering, wending, wijzigingalteration, change, modification - changer, modifier - veranderingchange - veranderingchange - wijzigbaareditable, modifiable - alterable[Dérivé]

alter (v.) • change (v.) • helpen (v.) • modify (v. trans.) • veranderen (v.)

-

 


   Advertising ▼