sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.247s


 » 

analogical dictionary

ÅrhusAarhus - press releasesporočilo za javnost - jurisdictionpristojnost sodišč - concessionairekoncesionar - socioeconomic conditionssocialno-ekonomske razmere - Council for Cultural CooperationCCC - CRESTCREST - European Productivity Agency - Nuclear Energy Agency - audiovisual documentavdiovizualni dokument - DubayyDubaj - farm development plankmetijski razvojni načrt - printertiskalnik - saltwaterslana voda - groundwaterpodtalnica - wastewaterodpadne vode - sociocultural facilitiesdružbeno-kulturni objekt - United States of AmericaZdružene države - Community fisheriesribištvo Skupnosti - International Energy Agency - goats’ milk cheesekozji sir - cows’ milk cheesekravji sir - Al FujayrahFujairah - government-in-exilevlada v izgnanstvu - audiovisual industryavdiovizualna industrija - case-lawsodna praksa - EC case-lawsodna praksa ES - Federation Statedržava članica federacije - substandard housingslabe stanovanjske razmere - Eastern MalaysiaVzhodna Malezija - Bretton Woods AgreementBrettonwoodski sporazum - microeconomicsmikroekonomija - interurban migrationmedmestna migracija - intraurban commutingmestni prevoz na delo - east of the Great Beltobmočje vzhodno od Velikega Belta - organisation chartorganigram - treedrevo - game meatdivjačina - AarhusAarhus - breach of trustzloraba zaupanja - adhesivelepilo - State tradingdržavna trgovina - retail tradetrgovina na drobno - wholesale tradetrgovina na debelo - arms tradetrgovina z orožjem - East-West tradetrgovina Vzhod-Zahod - foreign tradezunanja trgovina - domestic tradenotranja trgovina - international trademednarodna trgovina - accession to the European Unionpristop k Evropski uniji - marketingtrženje - ad hoc committeead hoc odbor - committee of inquirypreiskovalni odbor - Commission on Human RightsKomisija za človekove pravice - UN Commissionkomisija ZN - parliamentary committeeparlamentarni odbor - EP Committeeodbor EP - qualitative analysiskvalitativna analiza - award of contractoddaja javnega naročila - standing committeestalni odbor - specialised committeestrokovni odbor - UN Technical Commissionstrokovna komisija ZN - commission agentkomisionar - CommonwealthBritanska skupnost narodov - European CommunitiesEvropske skupnosti - municipalityobčina - adjuvantpomožna sestavina - mass communicationsmnožične komunikacije - satellite communicationssatelitske komunikacije - press communiquésporočilo za javnost - communismkomunizem - ComorosKomori - insurance companyzavarovalnica - administrative powersupravna pristojnost - Community competencepristojnost Skupnosti - jurisdiction ratione materiaestvarna pristojnost - central governmentcentralna uprava - executive competenceizvršilna pristojnost - competence of the Member Statespristojnost držav članic - powers of parliamentpristojnosti parlamenta - jurisdiction of the courtspristojnost sodišč - joint competenceskupna pristojnost - territorial jurisdictionkrajevna pristojnost - competitiveness, fightkonkurenčnost - complementarity of tradekomplementarnost trgovine - consumer behaviourvedenje potrošnika - educational administrationšolska uprava - political behaviourpolitično vedenje - electronic componentelektronska komponenta - mineral compoundanorganska spojina - composition of the populationsestava prebivalstva - composition of parliamentsestava parlamenta - accountingračunovodstvo - financial accountingfinančno računovodstvo - national accountssistem nacionalnih računov - tax authoritiesdavčna uprava - public accountingjavno računovodstvo - regional accountingregionalno računovodstvo - accountantračunovodja - accountračun - consolidated accountkonsolidirana bilanca - trading accountposlovni račun - tied sales outletprodajno zastopstvo - county, shiregrofija, okraj, okrožje - concentration of the populationkoncentracija prebivalstva - concentration of powerskoncentracija oblasti - local governmentlokalna uprava - economic concentrationkoncentracija gospodarske moči - industrial concentrationkoncentracija industrije - product designoblikovanje izdelka - Macedonia - concessionnairekoncesionar - medium-term financial assistancesrednjeročna finančna pomoč - sustainable developmenttrajnostni razvoj - cohabitationzunajzakonska skupnost - competitionkonkurenca - international competitionmednarodna konkurenca - public administrationjavna uprava - summarisingpriprava povzetka - condimentzačimba - terms for aidpogoji za dodelitev pomoči - position of womenpoložaj žensk - working conditionsdelovni pogoji - living conditionsživljenjske razmere - economic conditionsgospodarske razmere - social situationsocialno stanje - socio-economic conditionssocialno-ekonomske razmere - preparation for marketpriprava blaga za trg - admission to examinationspristop k izpitu - atmospheric conditionsrazmere v ozračju - WCLWCL - UN Conferencekonferenca ZN - confidentialityzaupnost - confectioneryproizvodnja slaščic - conflict of jurisdictionspor o pristojnosti - conflict of powersspor o pristojnosti oblasti - misuse of a rightzloraba pravice - waste incinerationsežig odpadkov - temporary admissionzačasni uvoz - labour disputedelovni spor - international conflictmednarodni konflikt - racial conflictrasni konflikt - social conflictsocialni konflikt - sick leaveodsotnost z dela zaradi bolezni - maternity leaveporodniški dopust - training leaveštudijski dopust - parental leavestarševski dopust - paid leaveplačani dopust - unpaid leaveneplačani dopust - leave on social groundsdopust iz socialnih pravic - freezingzamrzovanje - conglomeratekonglomerat - CongoKongo - short-term economic prospectskratkoročni gospodarski izgledi - ConnachtConnacht - Council of the European UnionSvet Evropske unije - board of directorsupravni odbor - EC Association CouncilPridružitveni svet ES - adoption of a childposvojitev - CCCCCC - CCDCCD - AspacAspac - Council of EuropeSvet Evrope - Council of Europe countriesdržave Sveta Evrope - UN Security CouncilVarnostni svet ZN - UN Trusteeship CouncilSkrbniški svet ZN - Council of European Municipalities and RegionsSvet evropskih občin in regij - Council of MinistersSvet ministrov - adoption of a law by voteizglasovanje zakona - European CouncilEvropski svet - Nordic CouncilNordijski svet - Nordic Council countriesdržave Nordijskega sveta - agricultural adviserkmetijski svetovalec - food preservingkonzerviranje živil - conservation of fish stocksohranjanje ribjega staleža - conservation of resourcesohranjanje virov - conservatismkonzervatizem - cannerytovarna konzerv - rescheduling of public debtreprogramiranje javnega dolga - consumerpotrošnik - consumptionpotrošnja - food consumptionporaba živil - water consumptionporaba vode - energy consumptionporaba energije - household consumptionporaba gospodinjstev - adoption of the budgetsprejetje proračuna - final consumptionkončna poraba - domestic consumptiondomača poraba - per capita consumptionporaba na osebo - constitutionustava - formation of a partyustanovitev stranke - incorporationustanovitev družbe - control of constitutionalitypresoja ustavnosti - agricultural buildinggospodarsko poslopje - road buildinggradnja cest - metal structurejeklena konstrukcija - shipbuildingladjedelništvo - consultation of informationuporaba informacij - worker consultationpridobitev mnenja delavcev - containerzabojnik - objections to an election resultvolilni spor - adultodrasla oseba - tariff quotatarifna kvota - contraceptionkontracepcija - shorter working weekskrajšan delovni teden - contractpogodba - insurance contractzavarovalna pogodba - work contractpogodba o delu - industrial counterfeitingindustrijsko ponarejanje - EADIEADI - plywoodvezan les - taxpayerdavčni zavezanec - administrative controlupravni nadzor - air traffic controlkontrola zračnega prometa - budgetary controlnadzor proračuna - management auditrevizija poslovodenja - control of communicationsnadzor komunikacij - EFTAEFTA - pollution controlnadzor onesnaževanja - liquidity controlnadzor likvidnosti - production controlkontrola proizvodnje - quality control of industrial productskontrola kakovosti industrijskih izdelkov - non-standard employmentnetipična oblika zaposlitve - exchange controldevizna kontrola - merger control - assessmentocenjevanje - migration controlnadzor nad migracijo - abuse of powerzloraba pooblastil - EFTA countriesdržave Efte - price controlnadzor cen - financial controlfinančni nadzor - parliamentary controlparlamentarni nadzor - plant health controlfitosanitarni nadzor - health controlzdravstveni nadzor - CIV ConventionKonvencija CIV - collective agreementkolektivna pogodba - airportletališče - Arusha ConventionKonvencija iz Arushe - Lomé ConventionLomejska konvencija - first Lomé ConventionLomejska konvencija I - second Lomé ConventionLomejska konvencija II - Yaoundé Conventionkonvencija iz Yaounde - UN conventionkonvencija ZN - economic convergenceekonomska konvergenca - energy conversionpretvarjanje energije - currency convertibilitykonvertibilnost valute - Cook IslandsCookovi otoki - administrative cooperationupravno sodelovanje - trade cooperationtrgovinsko sodelovanje - cultural cooperationkulturno sodelovanje - economic cooperationgospodarsko sodelovanje - European cooperationevropsko sodelovanje - financial cooperationfinančno sodelovanje - aerosolaerosol - industrial cooperationindustrijsko sodelovanje - institutional cooperationinstitucionalno sodelovanje - inter-company cooperationmedpodjetniško sodelovanje - international cooperationmednarodno sodelovanje - judicial cooperationpravosodno sodelovanje - military cooperationvojaško sodelovanje - monetary cooperationmonetarno sodelovanje - political cooperationpolitično sodelovanje - regional cooperationregionalno sodelovanje - allocation of landraba zemljišč - scientific cooperationznanstveno sodelovanje - South-South cooperationsodelovanje Jug-Jug - technical cooperationtehnično sodelovanje - cross-border cooperationčezmejno sodelovanje - cooperativezadruga - agricultural cooperativekmetijska zadruga - consumer cooperativepotrošniška zadruga - credit unionkreditna zadruga - coordination of aidusklajevanje pomoči - CopenhagenKøbenhavn - publishing of pricesobjava cen - joint ownershipsolastnina - South KoreaJužna Koreja - North KoreaSeverna Koreja - CoreperCoreper - corporatismkorporativizem - fatsmaščobe - animal fatsživalske maščobe - vegetable fatsrastlinske maščobe - correspondencedopisovanje - corrosionkorozija - political affiliationčlanstvo v stranki - corruptionkorupcija - CorsicaKorzika - Costa RicaKostarika - stock-exchange listingborzna kotacija - Côte d'IvoireSlonokoščena obala - social-security contributionprispevek za socialno varnost - sugar levydajatev za sladkor - cottonbombaž - coup d'étatdržavni udar - charteringčarterski prevoz - EC Court of JusticeSodišče ES - EC Court of AuditorsRačunsko sodišče ES - European Court of Human RightsEvropsko sodišče za človekove pravice - International Court of JusticeMeddržavno sodišče - migratory movementmigracijski tok - watercoursevodotok - AfghanistanAfganistan - price of securitiestečaj vrednostnih papirjev - brokerborzni posrednik - equipment coststroški opreme - investment costinvesticijski stroški - cost of capitalstroški kapitala - distribution costdistribucijski stroški - operating costobratovalni stroški - education costsstroški izobraževanja - AfrasecAfrasec - construction costsgradbeni stroški - cost of pollutionstroški onesnaževanja - health costsstroški zdravstvenega varstva - cost of livingživljenjski stroški - production costproizvodni stroški - storage coststroški skladiščenja - direct costneposredni stroški - cost of borrowingstroški posojila - wage coststroški za plače - access to educationdostop do izobraževanja - AfricaAfrika - social costsocialni stroški - artistic creationumetniško ustvarjanje - job creationustvarjanje delovnih mest - creditkredit - short-term creditkratkoročni kredit - export creditizvozni kredit - import credituvozni kredit - consumer creditpotrošniški kredit - long-term creditdolgoročno posojilo - English-speaking Africaanglofonska Afrika - medium-term creditsrednjeročni kredit - trade creditkomercialni kredit - swap arrangement - investment loaninvesticijski kredit - payment appropriationodobritev plačila - documentary creditdokumentarni akreditiv - real estate creditnepremičninski kredit - industrial creditindustrijsko posojilo - international creditmednarodni kredit - creamsmetana - Central Africasrednja Afrika - dairy ice creamsladoled - CrestCREST - CreteKreta - war crimevojni zločin - criminologykriminologija - energy crisisenergetska kriza - political crisispolitična kriza - economic growthgospodarska rast - North AfricaSeverna Afrika - ICRCRdeči križ - crustacean, shellfishlupinar, raki - CubaKuba - leatherusnje - copperbaker - culturekultura - cereal-growingpridelovanje žita - terrace croppingterasno pridelovanje - fodder-growinggojenje krmnih rastlin - South Africa - fruit-growingsadjarstvo - agro-industrial croppingpridelovanje industrijskih rastlin - market gardeningpridelava vrtnin za trg - permanent croptrajni nasad - popular culturepopularna kultura - hydroponicshidroponika - glasshouse cultivationpridelovanje v rastlinjakih - tropical agriculturetropsko kmetijstvo - self-sufficiency farmingsamooskrbno kmetijstvo - cumulative pension entitlementseštevanje pokojnin - French-speaking Africafrankofonska Afrika - CuraçaoCuraçao - CycladesKikladi - economic cyclegospodarski ciklus - DenmarkDanska - regions of Denmarkregije Danske - parliamentary debateparlamentarna razprava - deforestationkrčenje gozdov - decentralisationdecentralizacija - budgetary dischargerazrešnica glede proračuna - Southern Africa - wasteodpadki - agricultural wastekmetijski odpadki - industrial wasteindustrijski odpadki - non-recoverable wasteneuporabni odpadki - radioactive wasteradioaktivni odpadki - decisionodločba - Community decisionodločba Skupnosti - EAEC Decisionodločba ESAE - West Africazahodna Afrika - ECSC general Decisionsplošna odločba ESPJ - ECSC individual Decisionposamična odločba ESPJ - restrictive-practice notificationpriglasitev kartelnega sporazuma - announcement of candidacynajava kandidature - explanation of votingobrazložitev glasu - East Africavzhodna Afrika - economic take-offgospodarski vzpon - decolonisationdekolonizacija - counting of the votesštetje glasov - devolutiondevolucija - administrative unitupravna enota - division into constituenciesdelitev na volilne enote - decree - tax reliefdavčna olajšava - anti-missile defenceprotiraketna obramba - lossizguba - budget deficitproračunski primanjkljaj - deflationdeflacija - clearing of landpridobivanje obdelovalne zemlje - degradation of the environmentrazvrednotenje okolja - job accessdostop do zaposlitve - school agešoloobvezna starost - delinquencyprestopništvo - juvenile delinquencymladoletniško prestopništvo - job applicationprošnja za zaposlitev - consumer demandpovpraševanje potrošnikov - energy demandenergetske potrebe - resignation of the governmentodstop vlade - agency abroadzastopstvo v tujini - democracydemokracija - people's democracyljudska demokracija - democratisationdemokratizacija - democratisation of educationdemokratizacija izobraževanja - demographydemografija - denaturingdenaturacija - perishable goodshitro pokvarljivo blago - EAEC Supply AgencyAgencija za preskrbo ESAE - population densitygostota prebivalstva - departma - čezmorski departma - expenditureizdatek - food expenditureizdatki za hrano - budgetary expenditureproračunski odhodki - press agencytiskovna agencija - consumption expenditureizdatki za potrošne dobrine - administrative expenditureodhodki za poslovanje - extra-budgetary expenditureizvenproračunski odhodki - national expendituredržavni izdatki - non-compulsory expenditureneobvezni izdatki - compulsory expenditureobvezni izdatek - operational expenditureodhodki, ki nastanejo pri poslovanju - public expenditurejavnofinančni odhodki - depoliticisationdepolitizacija - depopulationupadanje prebivalstva - deporteeizgnanec - sales agentprodajni zastopnik - bank depositbančna vloga - capital depreciationzmanjšanje vrednosti kapitala - deregulationderegulacija - disarmamentrazorožitev - man-made disasternesreča, ki jo povzroči človek - natural disasternaravna nesreča - job descriptionopis delovnega mesta - desertpuščava - desertificationširjenje puščave - dehydrationdehidracija - withdrawal of candidacyumik kandidature - civil disobediencedržavljanska nepokorščina - destruction of cropsuničevanje kmetijskih kultur - EPA - straitožina - external debtzunanji dolg - public debtjavni dolg - Upper Housezgornji dom - devaluationdevalvacija - economic developmentgospodarski razvoj - NEA - industrial developmentindustrijski razvoj - integrated developmentcelostni razvoj - regional developmentregionalni razvoj - social developmentsocialni razvoj - foreign currencytuja valuta - diabetessladkorna bolezen - North-South relationsodnosi Sever-Jug - dictatorshipdiktatura - regional agencyregionalno predstavništvo - dictionary, lexiconleksikon - cultural differencekulturne razlike - international disputemednarodni spor - dissemination of informationrazširjanje informacij - dissemination of culturerazširjanje kulture - limited circulationomejeno razširjanje - selective dissemination of informationselektivno razširjanje informacij - size of businessvelikost podjetja - diplomadiploma - company managementvodenje družbe - directivedirektiva - Community directivedirektiva Skupnosti - voting disciplinestrankarska disciplina - record libraryfonoteka - speechgovor - access to informationdostop do informacij - sexual discriminationspolna diskriminacija - economic discriminationgospodarska diskriminacija - linguistic discriminationjezikovna diskriminacija - political discriminationpolitična diskriminacija - racial discriminationrasna diskriminacija - religious discriminationverska diskriminacija - price disparitycenovno neskladje - economic disparityekonomske razlike - regional disparityregionalne razlike - preservativekonzervans - medical centrezdravstveni dom - food resourcesprehrambni viri - available energy resourcesrazpoložljivi energetski viri - driving mechanismkrmilni mehanizem - safety devicevarnostna naprava - signalling devicesignalna naprava - dissidencedisidentstvo - dissolution of parliamentrazpustitev parlamenta - deterrentodvračanje - distillationdestilacija - distributive tradesdistribucija in prodaja - energy distributiondistribucija energije - water supplyoskrba z vodo - electricity supplyoskrba z električno energijo - exclusive distribution agreementizključna prodaja - product diversificationdiverzifikacija proizvodnje - diversification of exportsrazpršenost izvoza - supervisordelovodja - international division of labourmednarodna delitev dela - divorcerazveza zakonske zveze - legal doctrinepravna doktrina - documentdokument - audio-visual documentavdiovizualni dokument - identity documentosebni dokument - document for discussion at a sittingsejno gradivo - built-up areapozidano območje - customs documentcarinska listina - official documenturadni dokument - parliamentary documentparlamentarni dokument - documentationdokumentacija - DodecaneseDodekanez - DominicaDominika - damageškoda - war damagevojna škoda - damagesodškodnina - donationdonacija - giftdarilo - customscarina - DubaiDubaj - double taxationdvojna obdavčitev - dual nationalitydvojno državljanstvo - holding of two jobsdvojna zaposlitev - rural settlementpodeželsko naselje - provisional twelfthzačasna dvanajstina - dredgingbagranje - drainageodvodnjavanje - DrentheDrenthe - right to educationpravica do izobraževanja - right to informationpravica do obveščenosti - right to culturepravica do kulture - urban centremestno naselje - right to justicepravica do sodnega varstva - administrative lawupravno pravo - air lawletalsko pravo - anti-dumping dutyprotidampinška carina - right to workpravica do dela - law of bankingbančno pravo - law on negotiable instrumentspravo prenosnih vrednostnih papirjev - civil lawcivilno pravo - commercial lawtrgovinsko pravo - Community lawpravo Skupnosti - political unrestpolitična agitacija - constitutional lawustavno pravo - customary lawobičajno pravo - copyrightavtorska pravica - registration taxtaksa za vpis v register - right to stopoverpristojbina za pristajanje - right of establishmentpravica do ustanavljanja - right to strikepravica do stavke - energy lawenergetsko pravo - environmental lawpravo okolja - economic aggregateekonomski agregat - law of outer spacevesoljsko pravo - rights of the individualpravice posameznika - competition lawkonkurenčno pravo - family lawdružinsko pravo - law of warvojno pravo - law of the seamednarodno pomorsko pravo - right to demonstratepravica do demonstriranja - fishing rightsribolovne pravice - access to a professiondostop do poklica - right of pre-emptionpredkupna pravica - right of repossessionpravica odpovedi najemne pogodbe - right to voteaktivna volilna pravica - insurance lawzavarovalno pravo - patent lawpatentno pravo - law of nationspravo držav - rights of alienspravice tujcev - rights of minoritiespravice manjšin - company lawpravo družb - transport lawprometno pravo - housing lawstanovanjsko pravo - labour lawdelovno pravo - electoral lawvolilna zakonodaja - part-time farmingpolkmetije - financial legislationfinančna zakonodaja - tax lawdavčno pravo - international tax lawmednarodno davčno pravo - forestry legislationzakonodaja o gozdovih - international human rights lawmednarodno humanitarno pravo - international lawmednarodno pravo - private international lawmednarodno zasebno pravo - public international lawmednarodno javno pravo - organic farmingekološko kmetovanje - maritime lawpomorsko pravo - matrimonial lawpravo zakonske zveze - national lawnacionalno pravo - nuclear lawjedrsko pravo - criminal lawkazensko pravo - economic offencegospodarski prekršek - international criminal lawmednarodno kazensko pravo - private lawzasebno pravo - commercial farmingtržno kmetijstvo - public lawjavno pravo - agrarian lawkmetijsko pravo - social legislationsocialna zakonodaja - territorial lawteritorialno pravo - political rightpolitična desnica - civil rightsdržavljanske pravice - human rightsčlovekove pravice - women's rightspravice žensk - contract farmingpogodbeno kmetovanje - special drawing rightsposebne pravice črpanja - dumpingdamping - life expectancyživljenjska doba - length of studiestrajanje šolanja - length of leasetrajanje najema - working timedelovni čas - legal working timezakonsko določen delovni čas - AAMS countriesdržave ZADM - group farmingskupna kmetijska obdelava - East AngliaVzhodna Anglija - watervoda - Community watersvode Skupnosti - percolation waterpronicajoča voda - bathing waterkopalne vode - spiritsžgane pijače - inland waterscelinske vode - hill farminghribovsko kmetijstvo - international watersmednarodne vode - salt waterslana voda - ground waterpodtalnica - surface waterpovršinska voda - territorial watersteritorialne vode - waste waterodpadne vode - agricultural tradetrgovina s kmetijskimi proizvodi - trading operationtrgovinski promet - subsistence farmingkmetijska proizvodnja za lastno porabo - information transferizmenjava informacij - exchange of publicationsizmenjava publikacij - extra-Community tradetrgovina izven Skupnosti - intra-Community tradetrgovina znotraj Skupnosti - trade by group of countriestrgovinska menjava po skupinah držav - trade by countrytrgovinska menjava po državah - trade by productblagovna menjava po izdelkih - samplingvzorčenje - extensive farmingekstenzivno kmetijstvo - pay scaleplačilna lestvica - lightingrazsvetljava - school abroadšola v tujini - European schoolevropska šola - international schoolmednarodna šola - nursery schoolmala šola - national schoolnacionalna šola - ecologyekologija - ecologismekologizem - econometricsekonometrija - market accessdostop na trg - intensive farmingintenzivno kmetijstvo - economygospodarstvo - agricultural economicsagrarna ekonomija - collectivised economykolektivno gospodarstvo - concerted economic actiondogovorno gospodarstvo - economies of scaleekonomija obsega - energy savingvarčevanje z energijo - structural adjustmentstrukturno prilagajanje - war economyvojno gospodarstvo - business administrationekonomika podjetij - regions of Austriaregije Avstrije - Mediterranean agriculturesredozemsko kmetijstvo - market economytržno gospodarstvo - subsistence economynaturalno gospodarstvo - transport economicsekonomika prometa - controlled economynadzorovano gospodarstvo - housekeeping economygospodinjska opravila - forestry economicsgozdno gospodarstvo - industrial economyindustrijsko gospodarstvo - world economysvetovno gospodarstvo - mixed economymešano gospodarstvo - national economynacionalno gospodarstvo - agri-foodstuffskmetijsko-živilski sektor - planned economyplansko gospodarstvo - post-industrial economypostindustrijsko gospodarstvo - public economyjavno gospodarstvo - regional economyregionalno gospodarstvo - underground economysiva ekonomija - urban economymestno gospodarstvo - ScotlandŠkotska - ecosystemekosistem - euroevro - agro-industryživilskopredelovalna industrija - publishingzaložništvo - educationizobraževanje - home educationpouk na domu - art educationumetnostna vzgoja - comparative educationprimerjalna pedagogika - basic educationosnovno izobraževanje - mass educationmnožično izobraževanje - adult educationizobraževanje odraslih - education of foreignersizobraževanje tujcev - non-formal educationneformalna izobrazba - continuing educationpermanentno izobraževanje - physical educationtelesna vzgoja - pre-school educationpredšolska vzgoja - health educationzdravstvena vzgoja - sex educationspolna vzgoja - special educationposebni izobraževalni programi - sweetenersladilo - number of pupilsštevilo učencev - agronomyagronomija - radioactive effluentradioaktivne odpadne vode - equal payenako plačilo - equal treatmentenako obravnavanje - equality before the lawenakost pred zakonom - Arab Republic of Egypt, Egypt, United Arab RepublicEgipt - El SalvadorSalvador - market enlargementširitev trga - citrus fruitcitrus - registration of votersvpis v volilni imenik - electionvolitve - early electionpredčasne volitve - European electionevropske volitve - indirect electionposredne volitve - local electionlokalne volitve - national electionnacionalne volitve - parliamentary electionparlamentarne volitve - by-electionnadomestne volitve - IDAIDA - presidential electionpredsedniške volitve - primary electionpredhodne volitve - electoratevolilno telo - electrochemistryelektrokemija - electrometallurgyelektrometalurgija - electronicselektronika - electrotechnologyelektrotehnika - livestock farmingživinoreja - economic supportgospodarska podpora - free-range farmingtalna reja - crustacean farminggojenje rakov - intensive livestock farmingintenzivna živinoreja - pupilučenec - right to stand for electionpasivna volilna pravica - waste disposalodstranjevanje odpadkov - emancipationemancipacija - packagingpakiranje - pasture fatteningpašna vzreja - bottlingstekleničenje - employment aidpomoč za zaposlovanje - emigrationizseljevanje - Emilia-RomagnaEmilija-Romanja - United Arab EmiratesZdruženi arabski emirati - United Arab Emirates countriesdržave Združenih arabskih emiratov - issue of securitiesizdaja vrednostnih papirjev - issuing of currencyemisija denarja - transport accidentprometna nesreča - designated employmentzaščiteno delovno mesto - white-collar workeruslužbenec - office workerpisarniški delavec - public service employeezaposleni v javnih službah - employerdelodajalec - borrowing, loan, money loannajem posojila, posojilo - foreign aidpomoč tujini - Community borrowingnajem posojila Skupnosti - international loanmednarodno posojilo - public borrowingzadolževanje javnega sektorja - food emulsifierživilski emulgator - indebtednesszadolženost - wave energyenergija valov - soft energyalternativna energija - export aidizvozna pomoč - hard energytradicionalna energija - electrical energyelektrična energija - wind energyenergija vetra - geothermal energygeotermalna energija - hydraulic energyhidravlična energija - hydroelectric powerhidroelektrična energija - tidal energyenergija plimovanja - nuclear energyjedrska energija - renewable energyobnovljiva energija - aid per hectarepomoč na hektar - solar energysončna energija - thermal energytoplotna energija - childotrok - abandoned childzapuščeni otrok - child of migrantotrok migranta - natural childnezakonski otrok - only childedinec - commitment of expenditurenamenska poraba - fertilisergnojilo - chemical fertiliserkemično gnojilo - investment aidinvesticijska pomoč - organic fertiliserorgansko gnojilo - fatteningpitanje - political kidnappingpolitična ugrabitev - economic surveypregled gospodarskih gibanj - consumer surveypotrošniška raziskava - social surveydružbena raziskava - data recordingzapis podatkov - documentary reference recordingevidenca dokumentarnega gradiva - building subsidysubvencioniranje gradnje - fuel enrichmentoplemenitenje goriva - teacheručitelj - teachingpoučevanje - distance learningučenje na daljavo - agricultural educationkmetijsko izobraževanje - programmed learningprogramirani pouk - denominational educationkonfesionalno šolstvo - language teachingpoučevanje jezika - general educationsplošno izobraževanje - free educationbrezplačno šolanje - modernisation aidpomoč za posodobitev - secular educationlaično šolstvo - medical trainingmedicinsko izobraževanje - compulsory educationobvezno šolanje - paramedical trainingusposabljanje za pomožno zdravstveno osebje - multidisciplinary educationmultidisciplinarno izobraževanje - postgraduate educationpodiplomsko izobraževanje - primary educationosnovnošolsko izobraževanje - private educationzasebno šolstvo - vocational educationpoklicno izobraževanje - public educationjavno šolstvo - production aidproizvodna pomoč - scientific educationznanstveno izobraževanje - secondary educationsrednješolsko izobraževanje - higher educationvisokošolsko izobraževanje - technical educationtehnični pouk - restrictive trade practicekartelni sporazum - horizontal agreementhorizontalno povezovanje - unlawful agreementprepovedan sporazum - international cartelmednarodni kartel - vertical agreementvertikalno povezovanje - food aidpomoč v hrani - mutual assistance among farmersvzajemna pomoč med kmeti - non-tariff barriernecarinska ovira - tariff barriercarinska ovira - technical barriertehnična ovira - customs warehousecarinsko skladišče - type of businessvrsta podjetja - craft businessobrtno podjetje - distribution businesstrgovsko podjetje - joint ventureskupni podjem - rental businesspodjetje za izposojo - transport companyprevozno podjetje - foreign enterprisetuje podjetje - European undertakingevropsko podjetje - family businessdružinsko podjetje - trust companydružba za upravljanje - real estate businessnepremičninska družba - sole proprietorshipdružba z enim družbenikom - occupational accidentnesreča pri delu - aid to disadvantaged groupspomoč socialno ogroženim - industrial enterpriseindustrijsko podjetje - multinational enterprisemultinacionalna družba - private sectorzasebno podjetje - public sectorjavno podjetje - maintenancevzdrževanje - crop maintenancepridelava poljščin - physical environmentnaravno okolje - savingsprihranki - aid to undertakingspomoč podjetjem - compulsory savingobvezno varčevanje - epidemicepidemija - epidemiologyepidemiologija - EpirusEpir - exhaustion of resourcesizčrpanje virov - EcuadorEkvador - equidaekopitarji - budgetary equilibriumproračunsko ravnotežje - ecological balanceekološko ravnovesje - bilateral aiddvostranska pomoč - agricultural equipmentkmetijska oprema - community facilitiesjavna infrastruktura - vehicle partsoprema vozila - electronic equipmentelektronska oprema - industrial equipmentindustrijska oprema - socio-cultural facilitiesdružbeno-kulturni objekt - ECSC aidpomoč ESPJ - sports facilitiesšportni objekt - equivalence of diplomasenakovrednost diplom - ergonomicsergonomija - volcanic eruptionvulkanski izbruh - slaverysuženjstvo - discountingdiskontiranje - air spacezračni prostor - European legal areaevropski pravni prostor - green areazelena površina - Community aidpomoč Skupnosti - SpainŠpanija - regions of Spainregije Španije - protected specieszavarovana vrsta - industrial espionageindustrijska špijonaža - testingpreizkušanje - nuclear testjedrski poskus - ExtremaduraEstremadura - supplementary aid for productsdopolnilna pomoč za izdelke - establishmentustanavljanje - special-status institutioninstitucija s posebnim statusom - educational institutionizobraževalni zavod - institution of public utilitygospodarska javna služba - drawing up of the budgetpriprava proračuna - medical institutionzdravstvena ustanova - penal institutionkazenski zavod - public institutionjavna ustanova - tinkositer - gold-exchange standardsistem zlate valute - emergency aidnujna pomoč - gold standardzlata podlaga - Statedržava - civil statusosebno stanje - rule under emergency powerspristojnosti v izrednih razmerah - state of emergencyizredne razmere - Welfare Statedržava blaginje - United StatesZdružene države - State aiddržavna pomoč - ethanoletanol - EthiopiaEtiopija - ethnologyetnologija - labellingoznačevanje - feasibility studyštudija ekonomske upravičenosti - market researchtržna raziskava - work studyanaliza delovnega procesa - studentštudent/dijak - foreign studenttuji študent - economic aidgospodarska pomoč - Eurocreditevrokredit - Eurocurrencyevrovaluta - Eurodollarevrodolar - Eurobondevroobveznica - Euromarketevrotrg - Eurocommunismevrokomunizem - EurocontrolEurocontrol - Eurorightevropska desnica - EurogroupEvroskupina - EuropeEvropa - aid in kindpomoč v naravi - Northern Europeseverna Evropa - Southern Europejužna Evropa - Western Europezahodna Evropa - Eastern Europesrednja in vzhodna Evropa - EuropecheEuropeche - interactivityinteraktivnost - eutrophicationevtrofikacija - budgetary assessmentocena proračuna - project evaluationovrednotenje projekta - evaluation of resourcesovrednotenje virov - offaldrobovina - nuclear accidentjedrska nesreča - financial aidfinančna pomoč - technology assessmenttehnološka presoja - tax avoidanceizogibanje plačilu davka - examinationizpit - agricultural surpluskmetijski presežek - exclusion from EC treatmentizvzetje iz obravnave ES - project managementvodenje projekta - implementation of the budgetizvrševanje proračuna - enforcement of rulingizvršitev sodne odločbe - exemption from restrictive-practice authorisationoprostitev priglasitve kartelnega sporazuma - tariff exemptiontarifno izvzetje - financial yearproračunsko leto - brain drainbeg možganov - farmerkmet - agricultural holdingkmetijsko gospodarstvo - State farmdržavno kmetijsko gospodarstvo - mixed farmmešana kmetija - exploitation of the seasizkoriščanje morja - exploitation of resourcesizkoriščanje virov - family farmingdružinska kmetija - forestry holdingraba gozda - dairy farmkmetija za proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov - explosiverazstrelivo - exportizvoz - export of capitalizvoz kapitala - expropriationrazlastitev - multilateral aidmultilateralna pomoč - deportationizgon - extra-territorialityeksteritorialnost - mining extractionizkopavanje rude - extraditionizročitev - extreme rightskrajna desnica - extreme leftskrajna levica - Far EastDaljni vzhod - invoicingizstavljanje računov - non-refundable aidnepovratna pomoč - low incomenizek dohodek - bankruptcystečaj - hungerlakota - type of tenurevrsta posesti - owner farmingkmetovanje na lastni zemlji - mixed tenuremešana posest - familydružina - large familyvelika družina - family by marriagesvaštvo - FAOFAO - private aidzasebna pomoč - cereal flouržitna moka - Fascismfašizem - animal lifeživalstvo - EMCFESMS - fertilityplodnost - housewifegospodinja - regional aidregionalna pomoč - female migrantmigrantka - EAGGFEKUJS - EAGGF Guarantee SectionJamstveni oddelek EKUJS - EAGGF Guidance SectionUsmerjevalni oddelek EKUJS - ironželezo - tenant farmingzakup kmetijskih zemljišč - collective farmkmetijska skupnost - model farmvzorčna kmetija - ferryboattrajekt - health aidzdravstvena pomoč - IFLAIFLA - wood fibrelesno vlakno - glass fibrestekleno vlakno - textile fibretekstilno vlakno - FIDFID - IFADIFAD - Fiji, Republic of FijiFidži - foot-and-mouth diseaseparkljevka in slinavka - sectoral aidsektorska pomoč - wirežica - fishing netribiška mreža - subsidiaryhčerinska družba - joint subsidiaryskupna hčerinska družba - financingfinanciranje - short-term financingkratkoročno financiranje - long-term financingdolgoročno financiranje - medium-term financingsrednjeročno financiranje - welfaresocialno skrbstvo - Community financingfinanciranje Skupnosti - compensatory financingkompenzacijsko financiranje - supplementary financingdopolnilno financiranje - financing of aidfinanciranje pomoči - industrial financingfinanciranje industrije - export financingfinanciranje izvoza - party financingfinanciranje strank - budget financingfinanciranje proračuna - election financingfinanciranje volitev - national financingnacionalno financiranje - excise dutytrošarina - international financemednarodne finance - local authority financessredstva lokalne skupnosti - public financejavne finance - FinlandFinska - FunenFyn - tax systemdavčni sistem - UnicefUnicef - nuclear fissionjedrska cepitev - IEA - fixing of pricesdoločanje cen - wage determinationdoločanje plač - Province of West Flandersprovinca Zahodna Flandrija - Province of East Flandersprovinca Vzhodna Flandrija - cereal flakesžitni kosmiči - plant liferastlinstvo - floriculturegojenje cvetja - raftingsplavarjenje - aircraft fleetzračna flota - IAEAIAEA - fishing fleetribiško ladjevje - inland waterway fleetflota za plovbo po celinskih plovnih poteh - merchant fleettrgovsko ladjevje - cyclical fluctuationkonjunkturno nihanje - price fluctuationnihanje cen - economic fluctuationgospodarsko nihanje - structural fluctuationstrukturno nihanje - fluorinefluor - IMFMDS - IASSIASS - UNFPAUNFPA - civil servicejavna služba - civil servantjavni uslužbenec - European officialevropski uradnik - inshore groundsobalno morsko dno - sea-bedmorsko dno - foundationfundacija - EC fundsklad ES - AjmanAjman - common fundskupni sklad - goodwillposlovna vrednost firme - ERDFESRR - working capitalgibljiva sredstva - European Monetary FundEvropski monetarni sklad - cast-ironlito železo - drillingvrtanje - offshore drillingvrtanje v morsko dno - adjournmentodložitev - forestgozd - classified forestvarovani gozd - high forestvisoki gozd - coppiced woodlandnizki gozd - natural forestnaravni gozd - forest plantationgozdni nasad - customs formalitiescarinske formalnosti - management trainingusposabljanje za vodenje - teacher trainingusposabljanje učiteljev - price formationoblikovanje cen - in-service trainingusposabljanje na delovnem mestu - vocational trainingpoklicno usposabljanje - currency adjustmentvalutno prilagajanje - formobrazec - furnacepeč - supplierdobavitelj - supplying of documentsdostava dokumentov - legal expensessodni stroški - school feesšolnina - election expensesstroški volitev - overheadsrežijski stroški - pharmaceutical expensesizdatki za zdravila - FranceFrancija - French Overseas Departmentsfrancoski čezmorski departmaji - French Overseas Territoriesfrancoska čezmorska ozemlja - regions of Franceregije Francije - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranšizing - exemption from customs dutiesoprostitev carin - fraudgoljufija - electoral fraudponareditev volilnih rezultatov - LAIAALADI - tax evasiondavčna utaja - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - school attendanceobiskovanje pouka - freight rateprevoznina - Friuli-Venezia GiuliaFurlanija-Julijska krajina - FrieslandFrizija - cheesesir - semi-soft cheesepoltrdi sir - hard cheesetrdi sir - Lafta countriesdržave LAFTA - soft cheesemehki sir - blue-veined cheesesir s plesnijo - sheep's milk cheeseovčji sir - goat's milk cheesekozji sir - cow's milk cheesekravji sir - processed cheesetopljeni sir - fresh cheesemladi sir - cheese factorysirarna - frontierdržavna meja - fruitsadje - nutlupinasto sadje - stone fruitkoščičasto sadje - pip fruitpečkato sadje - fresh fruitsveže sadje - tropical fruittropski sadež - FujairahFujairah - mergerzdruževanje podjetij - nuclear fusionjedrska fuzija - GabonGabon - Albania, Republic of AlbaniaAlbanija - GalapagosOtočje Galapagos - GaliciaGalicija - GambiaGambija - guaranteeporoštvo - credit guaranteekreditna garancija - guaranteed incomezajamčeni dohodek - investment protectionvarstvo naložb - child careotroško varstvo - alcoholalkohol - wastagepotratna poraba - GATTGATT - political leftpolitična levica - leftismlevičarstvo - gasplin - combustion gaseszgorevalni plini - natural gaszemeljski plin - gas pipelineplinovod - chemical alcoholkemični alkohol - set-asidepraha - civil engineeringnizke gradnje - heifertelica - geochemistrygeokemija - geography - economic geographyekonomska geografija - political geographypolitična geografija - geologygeologija - geophysicsgeofizika - gerontologygerontologija - managementposlovodenje - management accountingposlovodno računovodstvo - business managementuprava podjetja - area managementurejanje prostora - waste managementravnanje z odpadki - fishery managementupravljanje ribištva - management of resourcesupravljanje z viri - logisticslogistika - alcoholismalkoholizem - personnel administrationkadrovske zadeve - financial managementfinančno poslovodenje - management planningposlovodenje po zastavljenih ciljih - GhanaGana - game animaldivjad - GibraltarGibraltar - iceled - glucoseglukoza - gulfzaliv - governmentvlada - government in exilevlada v izgnanstvu - rebel governmentrevolucionarna vlada - food fatjedilne maščobe - industrial fatindustrijske maščobe - AlentejoAlentejo - large businessveliko podjetje - large holdingveliko kmetijsko gospodarstvo - Greater AntillesVeliki Antili - free medical carebrezplačno zdravstveno varstvo - Ellas, Greece, Hellenic RepublicGrčija - Central GreeceSrednja Grčija - regions of Greeceregije Grčije - GrenadaGrenada - strikestavka - AlgarveAlgarve - Greenland, Gronland, Kalaallit NunaatGrenlandija - GroningenGroningen - Andean GroupAndska skupina - Andean Group countriesdržave Andske skupine - interest groupinteresna skupina - group of companiesskupina podjetij - Group of Tenskupina G-10 - ADR agreementSporazum ADR - AlgeriaAlžirija - political grouppolitična skupina - human rights movementgibanje za človekove pravice - buying groupnabavno združenje - Economic Interest Groupinggospodarsko interesno združenje - producer groupskupnost proizvajalcev - ethnic groupetnična skupina - algaealge - linguistic groupjezikovna skupina - groatdebeli zdrob - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGvatemala - GelderlandGelderland - warvojna - civil wardržavljanska vojna - war of independencevojna za neodvisnost - border warvojna za mejo - cold warhladna vojna - nuclear warjedrska vojna - GuineaGvineja - Guinea-BissauGvineja Bissau - Equatorial GuineaEkvatorialna Gvineja - GuyanaGvajana - French GuianaFrancoska Gvajana - habitatživljenjsko okolje - rural habitatpodeželsko življenjsko okolje - urban habitaturbano življenjsko okolje - animal feedingstuffsživalska krma - eating habitsprehranjevalne navade - purchasing habitsnakupovalne navade - Province of Hainaultprovinca Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamburgHamburg - disabled personinvalid - customs harmonisationcarinsko usklajevanje - manufactured feedingstuffsumetna krma - tax harmonisationdavčno usklajevanje - Upper NormandyZgornja Normandija - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHavaji - helicopterhelikopter - HessenHessen - baby foodotroška hrana - summertimepoletni čas - question timeposlanska vprašanja - overtimenadura - Hinduismhinduizem - historyzgodovina - histologyhistologija - holding companyholding - South HollandJužna Holandija - North HollandSeverna Holandija - prepared foodstuffpripravljeno živilo - homicideumor - approvalodobritev tipa - HondurasHonduras - Hong KongHongkong - HungaryMadžarska - psychiatric institutionpsihiatrična ustanova - work scheduledelovni urnik - processed foodstuffpredelano živilo - flexible working hoursgibljiv delovni čas - horticulturevrtnarstvo - hopshmelj - animal oilživalsko olje - groundnut oilarašidovo olje - olive oiloljčno olje - fish oilribje olje - heavy oiltežko olje - mineral oilmineralno olje - nutritionprehrana - used oilodpadno olje - oil, vegetable oilrastlinsko olje - oil milloljarna - bailiffsodni izvršitelj - humanisation of workhumanizacija dela - hydrocarbonogljikovodik - hydrogenvodik - hydrogeologyhidrogeologija - animal nutritionprehrana živali - hydrologyhidrologija - food hygienehigiena živil - occupational healthzdravje pri delu - mortgagehipoteka - political ideologypolitična ideologija - AETR agreementSporazum AETR - human nutritionprehrana ljudi - yamjam - IIEPIIEP - island, isleotok - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Channel IslandsKanalski otoki - Cayman IslandsKajmanski otoki - Caroline IslandsKarolinsko otočje - Windward IslandsPrivetrni otoki - FaeroesFerski otoki - Ionian IslandsJonski otoki - Mariana IslandsMariansko otočje - Leeward IslandsZavetrni otoki - Turks and Caicos IslandsOtoki Turks in Caicos - Virgin IslandsDeviški otoki - debt reductionzmanjšanje dolga - registration of a companyvpis družbe v sodni register - immigrationpriseljevanje - parliamentary immunityparlamentarna imuniteta - immunologyimunologija - impact of advertisingučinek oglaševanja - imperialismimperializem - business locationkraj poslovanja - German Democratic RepublicNemška demokratična republika - importuvoz - taxdavek - Community taxdavek Skupnosti - personal income taxdohodnina - direct taxneposredni davek - property taxdavek na nepremičnine - flat-rate taxpavšalni davek - indirect taxposredni davek - local taxlokalni davek - national taxnacionalni davek - non-personal taxrealni davek - tax on consumptiondavek na porabo - wealth taxdavek od premoženja - capital gains taxdavek na kapitalski dobiček - capital transfer taxdavek na prenos kapitala - tax on capitaldavek na kapital - tax on incomedavek na dohodek - tax on profits of self-employmentdavek na dobiček iz samostojne dejavnosti - tax on investment incomedavek na dohodek od naložb - regions of Germanyregije Nemčije - tax on employment incomedavek od plač - corporation taxdavek na dobiček pravnih oseb - printingtiskarstvo - accounting entryračunovodska vknjižba - incapacity for worknezmožnost za delo - firepožar - incompatibilitynezdružljivost - incotermsIncoterms - IndiaIndija - indemnificationpovrnitev škode - alloyzlitina - insurance indemnityzavarovalnina - installation allowancepomoč mladim kmetom - severance payodpravnina ob odpustu - parliamentary allowancenadomestila poslancem - economic independencegospodarska neodvisnost - national independencenacionalna neodvisnost - technological independencetehnološka neodvisnost - price indexingdoločanje indeksa gibanja cen - wage indexingindeksiranje plač - document indexingindeksiranje dokumenta - divergence indicatorkazalec odstopanja - economic indicatorgospodarski kazalec - social indicatorsocialni kazalec - price indexindeks gibanja cen - IndonesiaIndonezija - industrialisationindustrializacija - aeronautical industryletalska industrija - aerospace industryvesoljska industrija - electoral alliancevolilna koalicija - food industryživilska industrija - motor vehicle industryavtomobilska industrija - chemical industrykemična industrija - film industryfilmska industrija - culture industrykulturna industrija - arms industryoborožitvena industrija - audio-visual industryavdiovizualna industrija - information industryinformacijska industrija - footwear industryobutvena industrija - additional benefitdodatna dajatev - communications industrykomunikacijska industrija - machine-tool industryindustrija obdelovalnih strojev - fishing industryribištvo - catering industrygostinstvo - meat processing industrymesnopredelovalna industrija - pulp and paper industryindustrija celuloze in papirja - advanced technology industryvisoko razvita industrija - processing industrypredelovalna industrija - beverage industryindustrija pijač - framework agreementokvirni sporazum - education grantštipendija za izobraževanje - dyestuffs industryindustrija barvil - fertiliser industryindustrija gnojil - plastics industryindustrija umetnih mas - service industrystoritvene dejavnosti - telecommunications industrytelekomunikacijska industrija - wood industrylesna industrija - rubber industrygumarska industrija - leather industryusnjarska industrija - death grantposmrtnina - refrigeration industryproizvodnja hladilnih naprav - toy industryindustrija igrač - book tradeknjigotrštvo - furniture industrypohištvena industrija - sugar industryindustrija sladkorja - tobacco industrytobačna industrija - glass industrysteklarska industrija - clothing industryoblačilna industrija - vacuum industryindustrija za vakuumsko tehniko - maternity benefitdajatev za materinstvo - electronics industryelektronska industrija - electrical engineeringelektrotehnična industrija - export industryizvozna industrija - clock and watch industryurarska industrija - hotel industryhotelirstvo - information technology industryindustrija informacijske tehnologije - dairy industrymlečna industrija - light industrylahka industrija - heavy industrytežka industrija - allocation of resourcesdodelitev sredstev - mechanical engineeringstrojništvo - mining industryrudarstvo - nuclear industryjedrska industrija - optical industryoptična industrija - oil industrynaftna industrija - pharmaceutical industryfarmacevtska industrija - photographic industryfotografska industrija - iron and steel industryželezarska in jeklarska industrija - textile industrytekstilna industrija - elimination of illiteracyopismenjevanje - social inequalitysocialna neenakost - inflationinflacija - informationinformacija - trade informationkomercialne informacije - worker informationobveščanje delojemalca - consumer informationobveščanje potrošnikov - computer systemsinformatika - business data processingposlovna informatika - information storage and retrievaldokumentacijska obdelava podatkov - industrial data processingobdelava podatkov v industriji - AlsaceAlzacija - medical computingmedicinska informatika - offencekaznivo dejanje - transport infrastructureprometna infrastruktura - industrial infrastructureindustrijska infrastruktura - engineerinženir - interferencevmešavanje - political alternationpolitična zamenjava - legislative initiativezakonodajna pobuda - innovationinovacija - floodpoplava - failure to report for dutyizmikanje vojaški dolžnosti - food inspectionživilska inšpekcija - labour inspectorateinšpektorat za delo - school inspectionšolska inšpekcija - veterinary inspectionveterinarska inšpekcija - aluminiumaluminij - harbour installationpristaniški objekti - supervisory bodynadzorni organ - ETUIETUI - ACP-EC institutioninstitucija AKP-ES - EU institutioninstitucija EU - financial institutionfinančna institucija - political institutionpolitična ustanova - religious institutionverska ustanova - UN specialist institutionspecializirana organizacija ZN - housing improvementsizboljšanje stanovanjskih razmer - judicial investigationpreiskovalni postopek - musical instrumentglasbeni instrument - financial instrumentfinančni instrument - Community financial instrumentfinančni instrument Skupnosti - INTALINTAL - integration of migrantsvključevanje priseljencev - economic integrationgospodarsko povezovanje - European integrationevropsko povezovanje - production improvementizboljšanje proizvodnje - monetary integrationmonetarna integracija - political integrationpolitično povezovanje - regional integrationregionalno povezovanje - social integrationsocialna vključenost - intellectualintelektualci - voting intentionsvolja volivcev - economic interdependencegospodarska soodvisnost - exclusion from public-sector employmentprepoved opravljanja poklica - EC agreementsporazum ES - plant breedingžlahtnjenje rastlin - interestobresti - trade intermediarytrgovski posrednik - Workers InternationalDelavska internacionala - Socialist InternationalSocialistična internacionala - psychiatric confinementobvezno psihiatrično zdravljenje - question put to a ministerinterpelacija - interpretingtolmačenje - soil improvementizboljševanje tal - interpretation of the lawrazlaga prava - financial interventionfinančna intervencija - market interventionintervencija na trgu - inventionizum - investmentnaložba - investment abroadnaložba v tujini - Community investmentnaložbe Skupnosti - direct investmentneposredna naložba - foreign investmenttuja naložba - industrial investmentvlaganja v industriji - international investmentmednarodna naložba - private investmentzasebna naložba - public investmentjavna naložba - regional investmentregionalna naložba - breach of domicilenedotakljivost stanovanja - iodinejod - IraqIrak - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - arrangement of working timerazporeditev delovnega časa - IrelandIrska - Northern IrelandSeverna Irska - regions of Irelandregije Irske - UNRISDUNRISD - Islamislam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglucoseizoglukoza - insulatorizolator - forestry developmentizboljševanje gozdov - building insulationizolacija zgradbe - sound insulationzvočna izolacija - thermal insulationtoplotna izolacija - isolationismizolacionizem - IsraelIzrael - ItalyItalija - regions of Italyregije Italije - fallowledina - JamaicaJamajka - hydraulic worksvodno gospodarstvo - JapanJaponska - kitchen gardenzelenjavni vrt - JavaJava - game of chanceigra na srečo - young personmlad človek - young workermladi delavec - Olympic gamesolimpijske igre - Joint European TorusJoint European Torus - JordanJordanija - Official Journaluradni list - water management in agricultureupravljanje z vodami v kmetijstvu - continuous working dayneprekinjen delovni čas - Judaismžidovstvo - judgesodnik - rulingsodna odločba - administrative courtupravno sodišče - court of civil jurisdictioncivilno sodišče - court having special jurisdictionspecializirano sodišče - rural developmentrazvoj podeželja - ordinary court of lawredno sodišče - military courtvojaško sodišče - criminal courtkazensko sodišče - juvenile courtsodišče za mladoletnike - social courtsocialno sodišče - higher courtsodišče zadnje instance - finedenarna kazen - case lawsodna praksa - EC case lawsodna praksa ES - fruit juicesadni sok - vegetable juicezelenjavni sok - jutejuta - CambodiaKambodža - kapokkapok - KenyaKenija - amendmentamandma - KiribatiKiribati - KuwaitKuvajt - RéunionReunion - quality labelznak kakovosti - lactoselaktoza - woolvolna - milkmleko - drinking milkkonzumno mleko - trade agreementtrgovinski sporazum - concentrated milkkondenzirano mleko - raw milksurovo mleko - skimmed milkposneto mleko - powdered milkmleko v prahu - whole milkpolnomastno mleko - fermented milkfermentirano mleko - homogenised milkhomogenizirano mleko - pasteurised milkpasterizirano mleko - sterilised milksterilizirano mleko - soil conditioninggnojenje tal - launching of a productuvajanje izdelka na trg - State of a Federationdržava članica federacije - languagejezik - foreign languagetuji jezik - mother tonguematerinščina - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - rabbitkunec - LatiumLacij - AmericaAmerika - legalityzakonitost - legislationzakonodaja - foodstuffs legislationživilska zakonodaja - anti-dumping legislationprotidampinška zakonodaja - anti-trust legislationprotitrustovska zakonodaja - delegated legislationdelegirana zakonodaja - pharmaceutical legislationfarmacevtska zakonodaja - plant health legislationzakonodaja o zdravstvenem varstvu rastlin - health legislationzdravstvena zakonodaja - school legislationšolska zakonodaja - veterinary legislationveterinarska zakonodaja - legislative periodsklic zakonodajnega organa - self-defencesamoobramba - legitimacylegitimnost - vegetablezelenjava - bulb vegetablegomoljaste zelenjadnice - leaf vegetablelistna zelenjava - fruit vegetableplodovke - Central AmericaSrednja Amerika - root vegetablekorenovke - fresh vegetablesveža zelenjava - leguminous vegetablestročnice - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - animal leucosislevkoza - LebanonLibanon - liberalismliberalizem - North AmericaSeverna Amerika - liberalisation of tradeliberalizacija trgovine - LiberiaLiberija - freedom of associationsvoboda združevanja - freedom of expressionsvoboda izražanja - freedom of opinionsvoboda izražanja mnenja - freedom of communicationsvoboda komuniciranja - freedom of the presssvoboda tiska - freedom of navigationsvoboda plovbe - South AmericaJužna Amerika - freedom of assemblysvoboda zbiranja - freedom of tradesvoboda trgovine - freedom of religious beliefssvoboda veroizpovedi - bookshopknjigarna - free movement of capitalprosti pretok kapitala - free movement of goodsprosti pretok blaga - Latin AmericaLatinska Amerika - free movement of personsprosto gibanje oseb - free movement of workersprosto gibanje delavcev - free competitionsvobodna konkurenca - freedom of self-determinationpravica do samoodločbe - free circulationprosti promet - freedom to provide servicessvoboda opravljanja storitev - LibyaLibija - patents licencelicenca patenta - trade licencedovoljenje za opravljanje trgovinske dejavnosti - export licenceizvozno dovoljenje - asbestosazbest - import licenceuvozno dovoljenje - transport licencelicenca za opravljanje prevoza - dismissalodpust - collective dismissalkolektivni odpust - redundancyodpoved zaradi poslovnih razlogov - Liechtenstein, Principality of LiechtensteinLihtenštajn - corkpluta - Province of Liègeprovinca Liege - fishing groundsribje lovišče - workplacedelovno mesto - starchškrob - transport linesprevozne poti - lignitelignit - Arab LeagueArabska liga - Arab League countriesdržave Arabske lige - LiguriaLigurija - LimburgLimburg - Province of Limbourgprovinca Limbourg - marketing restrictionomejitev trženja - association agreementpridružitveni sporazum - Amnesty InternationalAmnesty International - aerated drinkgazirana pijača - LimousinLimousin - flaxlan - seed flaxoljni lan - ingotingot - linguisticsjezikoslovje - liqueurliker - liquidationlikvidacija - amortisationamortizacija - receivershipprisilna poravnava - validation of expenditurepotrditev izdatka - money-market liquiditylikvidnost denarnega trga - international liquiditymednarodna likvidnost - fixed party listnespremenljiva strankarska lista - electoral registervolilni imenik - literatureknjiževnost - grey literaturesiva literatura - redemption of public debtvračanje javnega dolga - littoralobala - deliverydobava - energy sitenahajališče energetskega vira - location of productionkraj kmetijske proizvodnje - property leasingnajem nepremičnin - hire purchasenajem z možnostjo nakupa - lockoutizprtje - housingstanovanje - illiteracynepismenost - multi-storey dwellingvečstanovanjska hiša - single-family housingenodružinska hiša - sub-standard housingslabe stanovanjske razmere - subsidised housingsocialno stanovanje - softwareprogramska oprema - lawzakon - finance actzakon o javnih financah - outline lawokvirni zakon - leisureprosti čas - LombardyLombardija - LorraineLorena - low rentnizka najemnina - lubricantsmazivo - toy libraryizposojevalnica igrač - fire protectionvarstvo pred požarom - pollution control measuresukrepi proti onesnaževanju - fight against crimeboj proti kriminalu - fight against wastageboj proti potratni porabi - class strugglerazredni boj - cost-benefit analysisanaliza stroškov in koristi - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, LuxemburgLuksemburg - Province of Luxembourgprovinca Luxembourg - lucernelucerna - freeze-dryingliofiliziranje - Macao, MacauMacao - machinerystroji - agricultural machinerykmetijski stroji - office equipmentpisarniški stroji - cost-effectiveness analysisanaliza gospodarnosti - harvesteržetveni stroj - hydraulic machineryhidravlični stroj - machine toolobdelovalni stroj - pneumatic machinerypnevmatski stroj - textile machinetekstilni stroj - MashreqMašrek - macroeconomicsmakroekonomija - MadagascarMadagaskar - MadeiraMadeira - input-output analysisinput-output analiza - supermarketsupermarket - discount storediskontna prodajalna - MaghrebMagreb - magistratesodnik/državni tožilec - magnesiummagnezij - labour forcedelovna sila - agricultural labour forcekmetijska delovna sila - family workerdružinski delavec - female workerdelavka - water analysisanaliza vode - job preservationohranjanje delovnih mest - peacekeepingohranjanje miru - corn, Indian corn, maize, Zea mays - publisherzaložba - absolute majorityabsolutna večina - age of majoritypolnoletnost - majority votingvečinsko glasovanje - political majoritypolitična večina - qualified majoritykvalificirana večina - silent majoritytiha večina - information analysisanaliza informacij - simple majoritynavadna večina - illnessbolezen - animal diseasebolezen živali - respiratory diseasebolezen dihal - cardiovascular diseasebolezen srca in ožilja - endemic diseaseendemična bolezen - contagious diseasenalezljiva bolezen - mental illnessduševna bolezen - occupational diseasepoklicna bolezen - tropical diseasetropska bolezen - plant diseasebolezen rastlin - disaffection of young peoplenezadovoljstvo mladih - Peninsular MalaysiaMalajski polotok - MalawiMalavi - MalaysiaMalezija - MaldivesMaldivi - MaliMali - malnutritionneustrezna prehrana - Falkland IslandsFalklandski otoki - maltslad - demographic analysisdemografska analiza - MaltaMalta - marine mammalmorski sesalec - English ChannelRokavski preliv - power of attorneypooblastilo - elective officevolilni mandat - manganesemangan - cultural eventkulturna prireditev - cassavamanioka - balance-sheet analysisanaliza bilance stanja - unskilled workernekvalificiran delavec - school textbookšolski učbenik - Maoismmaoizem - markettrg - futures marketterminski trg - agricultural marketkmetijski trg - Community agricultural marketkmetijski trg Skupnosti - spot marketpromptni trg - cost analysisstroškovna analiza - common marketskupni trg - Arab Common MarketArabski skupni trg - Arab Common Market countriesdržave Arabskega skupnega trga - Community markettrg Skupnosti - supplies contractpogodba za dobavo blaga - negotiated contractjavno naročilo po postopku s pogajanji - works contractjavno naročilo za izvedbo gradbenih del - foreign exchange marketdevizni trg - economic analysisekonomska analiza - commodities markettrg blaga - labour markettrg dela - foreign markettuji trg - financial marketfinančni trg - real estate marketzemljiški trg - domestic marketdomači trg - international marketmednarodni trg - open marketprosti trg - money marketdenarni trg - public contractjavno naročilo - financial analysisfinančna analiza - official marketuradni trg - MarchesMarke - margarinemargarina - trading margintrgovska marža - fluctuation marginmeje nihanja - marginalisationsocialna izključenost - marriagesklenitev zakonske zveze - MoroccoMaroko - social analysisdružbena analiza - trademarkznamka - MartiniqueMartinik - Marxismmarksizem - budget volumeobseg proračuna - money supplydenarna masa - building materialsgradbeni materiali - heat-resisting materialstoplotno odporni material - lighting equipmentsvetila - anarchismanarhizem - construction equipmentgradbena oprema - drilling equipmentvrtalna oprema - hoisting equipmentdvižne naprave - electrical equipmentelektromaterial - mechanical equipmentstrojna oprema - mathematicsmatematika - milk fatmlečna maščoba - plasticsumetne mase - AseanASEAN - raw materialsurovine - radioactive materialsradioaktivne snovi - MauritiusMauritius - Islamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, MuritaniyaMavretanija - MayotteMayotte - CACM countriesdržave CACM - precision engineeringfinomehanika - general mechanical engineeringsplošna strojegradnja - Asean countriesdržave ASEAN - mechanisationmehanizacija - mechanisation of agriculturemehanizacija kmetijstva - exchange-rate mechanismmehanizem deviznih tečajev - support mechanismmehanizem podpore - medicinemedicina - occupational medicinemedicina dela - disease preventionpreprečevanje bolezni - school medicinešolska medicina - veterinary medicineveterina - slaughter of animalszakol - Bretton Woods agreementBrettonwoodski sporazum - anatomyanatomija - mediatorposrednik - megalopolisvelemesto - MelanesiaMelanezija - molassesmelasa - householdgospodinjstvo - farm householdkmečko gospodinjstvo - monthly paymesečna plača - joinerystavbno mizarstvo - metalworkkovinarstvo - ex-servicemanvojni veteran - seamorje - Baltic SeaBaltsko morje - Irish SeaIrsko morje - AndalusiaAndaluzija - AndorraAndora - Norwegian SeaNorveško morje - North SeaSeverno morje - anhydrideanhidrid - Mediterranean SeaSredozemsko morje - mercuryživo srebro - measure having equivalent effectukrep z enakim učinkom - metalskovina - ferrous metalkovina železove skupine - heavy metaltežka kovina - non-ferrous metalbarvna kovina - precious metalplemenita kovina - metalloidmetaloid - slaughter animalklavna žival - powder metallurgyprašna metalurgija - share farmingspolovinarstvo - meslinsoržica - meteorologymeteorologija - methanolmetanol - research methodraziskovalna metoda - statistical methodstatistična metoda - metrologymeroslovje - capital, city, metropolis, urban centerglavno mesto, prestolnica - farm animalkoristna domača žival - MexicoMehika - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economicsmikroekonomija - microformmikrooblika - MicronesiaMikronezija - Midi-PyreneesMidi Pyrenees - East MidlandsEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - honeymed - draught animalvprežna žival - migrationmigracija - commutingdnevna migracija - return migrationvračanje migrantov - family migrationdružinska migracija - enforced migrationprisilno preseljevanje - frontier migrationobmejna migracija - illegal migrationnezakonito priseljevanje - internal migrationnotranja migracija - inter-urban migrationmedmestna migracija - clearing agreementklirinški sporazum - domestic animaldomača žival - intra-urban commutingmestni prevoz na delo - Community migrationmigracija v Skupnosti - occupational migrationdelovna migracija - rural migrationodseljevanje s podeželja - migration from the countryside to the townpreseljevanje s podeželja v mesto - seasonal migrationsezonska migracija - working environmentdelovno okolje - school environmentšolsko okolje - political militantpolitični aktivist - breeding animalplemenska žival - militarisation of spacemilitarizacija vesolja - militarismmilitarizem - milletproso - iron oreželezova ruda - non-ferrous orerude neželeznih kovin - non-metallic orenekovinske mineralne surovine - mineralogymineralogija - live animalživa žival - public prosecutor's departmentdržavno tožilstvo - ministerminister - infancymladoletnost - national minoritynarodna manjšina - sexual minorityspolna manjšina - flour milling, millmlinarstvo - missileizstrelek - metal furniturekovinsko pohištvo - labour mobilitymobilnost delovne sile - land mobilitymobilnost lastništva zemljišč - geographical mobilitygeografska mobilnost - residential mobilitymenjavanje prebivališča - student mobilitymobilnost študentov in dijakov - social mobilitysocialna mobilnost - financing methodnačin financiranja - voting methodnačin volitev - mode of transportvrsta prevoza - economic modelekonomski model - company modernisationposodobitev podjetja - modernisation of industryposodabljanje industrije - farm modernisationposodobitev kmetije - budgetary amendmentsprememba proračuna - MoliseMolise - molluscmehkužec - yearbookletopis - MoluccasMoluki - molybdenummolibden - MonacoMonako - constitutional monarchyustavna monarhija - Universalismuniverzalizem - MongoliaMongolija - moneydenar - reserve currencyrezervna valuta - electronic funds transferelektronski prenos sredstev - paper moneybankovci - international currencymednarodna valuta - national currencynacionalna valuta - deposit moneyknjižni denar - unicameral systemenodomni sistem - monocracysamovlada - monographmonografija - monopolymonopol - monopsonymonopson - State monopolydržavni monopol - import monopolyuvozni monopol - AntarcticaAntarktika - monopoly of informationmonopol nad informacijami - fiscal monopolydavčni monopol - MontserratMontserrat - mountaingora - monetary compensatory amountkompenzacijski znesek - ethicsetika - public moralityjavna morala - mortalitysmrtnost - infant mortalitysmrtnost dojenčkov - occupational mortalitypoklicna umrljivost - enginemotor - motion of censurepredlog nezaupnice - consumer motivationmotivacija potrošnika - antibioticantibiotik - political motivationpolitična motivacija - autonomous movementavtonomistično gibanje - anti-racist movementprotirasistično gibanje - trends of opinionpolitično gibanje - capital movementpretok kapitala - women's movementžensko gibanje - youth movementmladinsko gibanje - national liberation movementnarodnoosvobodilno gibanje - complementarity agreementsporazum o dopolnitvi - ecology movementekološko gibanje - European Movementevropsko gibanje - workers' movementdelavsko gibanje - farmers' movementkmečko gibanje - social movementsocialno gibanje - means of communicationkomunikacijsko sredstvo - mass mediamediji - means of agricultural productionkmetijska proizvajalna sredstva - means of transportprevozno sredstvo - medium-sized businesssrednje veliko podjetje - medium-sized holdingsrednje veliko kmetijsko gospodarstvo - MozambiqueMozambik - multilingualismvečjezičnost - multiparty systemvečstrankarski sistem - MunsterMunster - museummuzej - musicglasba - British West IndiesBritanski Antili - mushroom-growinggojenje gob - NAFONAFO - NamibiaNamibija - Province of Namurprovinca Namur - birthsnataliteta - National Socialismnacionalsocializem - nationalisationnacionalizacija - French West IndiesFrancoski Antili - nationalismnacionalizem - nationalitydržavljanstvo - nationality of legal personsdržavna pripadnost pravne osebe - naturalisationnaturalizacija - NauruNauru - NavarreNavarra - air trafficzračni promet - inland waterway shippingrečna plovba - maritime shippingpomorski prevoz - Netherlands AntillesNizozemski Antili - cargo vesseltovorno plovilo - barge carrier shipladja za prevoz tovora v maonah - merchanttrgovec - collective bargainingkolektivna pogajanja - Tokyo Roundtokijski krog pogajanj - Dillon RoundDillonov krog pogajanj - Kennedy RoundKennedyjev krog pogajanj - tariff negotiationscarinska pogajanja - anti-semitismantisemitizem - NepalNepal - neutralitynevtralnost - New Community Instrument - NicaraguaNikaragva - nickelnikelj - NigerNiger - level of educationstopnja izobrazbe - degree of pollutionstopnja onesnaženosti - Province of Antwerpprovinca Antwerpen - standard of livingživljenjski standard - noise levelraven hrupa - palm nutpalmov oreh - nomadismnomadstvo - nomenclaturenomenklatura - budgetary classificationekonomska klasifikacija - agricultural product nomenclaturenomenklatura kmetijskih proizvodov - tariff nomenclaturecarinska nomenklatura - AnzusANZUS - non-alignmentneuvrščenost - non-attached memberneodvisni poslanec - non-violencenenasilje - North JutlandSeverna Jutlandija - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardisationstandardizacija - standardstandard - food standard - Anzus countriesdržave ANZUS - biological standardbiološki standard - marketing standardtržni standard - labour standardstandardi dela - social normdružbena norma - notarynotar - apartheidapartheid - new economic ordernovi gospodarski red - New CaledoniaNova Kaledonija - New ZealandNova Zelandija - nuisancedejavnik obremenjevanja okolja - invalidity of an electionneveljavnost volitev - marriage ratestopnja sklepanja zakonskih zvez - ICAOICAO - APOAPO - cooperation agreementsporazum o sodelovanju - stateless personoseba brez državljanstva - conscientious objectionugovor vesti vojaški dolžnosti - bondobveznica - maintenance obligationdolžnost preživljanja - non-competition clausekonkurenčna klavzula - obstacle to developmentrazvojna ovira - AMCOOCAM - CCAM countriesdržave OCAM - aperitifaperitiv - OECDOECD - OECD countriesdržave OECD - oceanocean - Antarctic OceanJužno ledeno morje - Arctic OceanSeverno ledeno morje - Atlantic OceanAtlantski ocean - Indian OceanIndijski ocean - Pacific OceanTihi ocean - OceaniaOceanija - oceanographyoceanografija - apiculturečebelarstvo - OCASOCAS - OCAS countriesdržave OCAS - OASOAS - OAS countriesdržave OAS - East of the Great Beltobmočje vzhodno od Velikega Belta - eggjajce - work of artumetniško delo - EPOEPO - public legal officialuradnik - recording equipmentsnemalna oprema - job vacancyprosto delovno mesto - available energyponudba energije - supply and demandponudba in povpraševanje - takeover bidponudba za prevzem - ILOMOD - olive-growingpridelava oljk - oil pipelinenaftovod - trace elementelement v sledovih - oligopolyoligopol - oligopsonyoligopson - oliveoliva - PLOPLO - OmanOman - UmbriaUmbrija - EC OmbudsmanVaruh človekovih pravic ES - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC countriesdržave OPEC - bankingbančništvo - stock-exchange transactionborzni posel - exchange transactiondevizni posel - public opinionjavno mnenje - OOPECOPOCE - oppositionopozicija - political oppositionpolitična opozicija - goldzlato - computerračunalnik - ordinanceodlok - measuring equipmentmerilna naprava - agendadnevni red - professional societystanovska zbornica - public orderjavni red - organe communautaire (fr) - organization chartorganigram - administrative structuresupravna organizacija - African organisationafriška organizacija - Afro-Asian organisationsafro-azijska organizacija - precision instrumentprecizni instrument - American organisationameriška organizacija - Arab organisationarabska organizacija - Asian organisationazijska organizacija - common organisation of marketsskupna ureditev trga - cultural organisationkulturna organizacija - organisation of teachingorganizacija šolstva - radio equipmentradijski aparat - organisation of productionorganizacija proizvodnje - organisation of professionsstanovska organizacija - UNOOZN - party organisationorganizacija stranke - organisation of transportorganizacija prometa - market organisationtržna ureditev - Warsaw Pact OrganisationVaršavski pakt - organisation of workorganizacija dela - television equipmenttelevizijski aparat - organisation of electionsorganizacija volitev - European organisationevropska organizacija - intergovernmental organisationmedvladna organizacija - international organisationmednarodna organizacija - Latin American organisationlatinskoameriška organizacija - non-governmental organisationnevladna organizacija - electronic deviceelektronska naprava - barleyječmen - agricultural guidanceusmerjanje kmetijstva - vocational guidancepoklicno usmerjanje - educational guidancešolsko svetovanje - orphansirota - SOECEurostat - NATONATO - NATO countriesčlanice zveze NATO - SEATOSEATO - African UnionAfriška unija - Republic of Uganda, UgandaUganda - agricultural implementkmetijsko orodje - hand toolročno orodje - structureobjekt nizke gradnje - blue-collar workerdelavec - skilled workerkvalificiran delavec - semi-skilled workerpolkvalificiran delavec - OverijsselOverijssel - sheepovca - egg productjajčni izdelek - oxideoksid - oxygenkisik - ozoneozon - paymentplačilo - advance paymentpredplačilo - invitation to tenderrazpis - international paymentmednarodno plačilo - intra-Community paymentplačila znotraj Skupnosti - breadkruh - PakistanPakistan - cross votingpanaširanje - PanamaPanama - basket of currencieskošarica valut - bread-makingpeka kruha - direct applicabilityneposredna uporaba - paperpapirnat - Papua New GuineaPapua Nova Gvineja - quasi-fiscal chargedavku podobna dajatev - ParaguayParagvaj - parasitologyparazitologija - vehicle fleetvozni park - rolling stockželezniški vozni park - national parknarodni park - application of legislationuporaba zakona - plotparcela - single parentsamohranilec - relationshipsorodstvo - exchange parityvalutna pariteta - purchasing power paritypariteta kupne moči - parliamentparlament - European ParliamentEvropski parlament - national parliamentnacionalni parlament - regional parliamentregionalni parlament - Member of Parliamentparlamentarec - national implementation of Community lawuporaba prava Skupnosti - Member of the European Parliamentposlanec Evropskega parlamenta - division of propertydelitev lastnine - Communist Partykomunistična stranka - Conservative Partykonzervativna stranka - Democratic Partydemokratska stranka - Christian Democratic Partykrščanskodemokratska stranka - Ecology Partyekološka stranka - European partyevropska stranka - solar energy end-use applicationsuporaba sončne energije - Liberal Partyliberalna stranka - political partypolitična stranka - Republican Partyrepublikanska stranka - Social Democratic Partysocialdemokratska stranka - Socialist Partysocialistična stranka - Labour Partydelavska stranka - one-party systemenostrankarski sistem - shareholdingdelničarstvo - participation of womenudeležba žensk - worker participationsoodločanje delavcev - staff assessmentocenjevanje zaposlenih - turnout of votersvolilna udeležba - political involvementpolitično udejstvovanje - social participationsodelovanje v družbi - passportpotni list - European passportevropski potni list - pasteurisationpasterizacija - pastatestenine - free-trade agreementsporazum o prosti trgovini - apprenticevajenec - pastry-makingproizvodnja peciva - cultural heritagekulturna dediščina - employers' organisationorganizacija delodajalcev - pauperisationobubožanje - povertyrevščina - ship's flagladijska zastava - flag of conveniencezastava ugodnosti - apprenticeshipvajeništvo - associated countrypridružena država - NetherlandsNizozemska - Netherlands OCTČDO Nizozemske - regions of the Netherlandsregije Nizozemske - Basque CountryBaskija - Cambria, Cymru, WalesWales - Eastern Bloc countriesdržave Vzhodnega bloka - supplyoskrba - Loire Regionregija Loire - donor countrydržava donatorka - developing countriesdržave v razvoju - overseas countries and territoriesčezmorske države in ozemlja - industrialised countryindustrijska država - member countrydržava članica - least-developed countrynajmanj razvita država - third countrytretja država - tollcestnina - animal skinživalska koža - arms supplyoskrba z orožjem - inshore fishingobalni ribolov - freshwater fishingsladkovodno ribištvo - deep-sea fishingglobokomorski ribolov - industrial fishinggospodarski ribolov - sea fishingmorski ribolov - discarded fishzavržek - traditional fishingtradicionalno ribištvo - fishermanribič - energy supplyoskrba z energijo - new educational methodsnove pedagoške metode - death penaltysmrtna kazen - PeloponnesePeloponez - bargebarža - shortagepomanjkanje - food shortagepomanjkanje hrane - financial equalisationfinančna izravnava - aquaculture, aquicultureakvakultura - inward processingaktivno oplemenitenje - outward processingpasivno oplemenitenje - fishing seasonribolovna sezona - EC transitional periodprehodno obdobje ES - driving licencevozniško dovoljenje - European driving licenceevropsko vozniško dovoljenje - building permitgradbeno dovoljenje - AquitaineAkvitanija - fishing permitribolovna dovolilnica - work permitdovoljenje za delo - PeruPeru - personalisation of powerpoosebljenje oblasti - elderly personstarejša oseba - divorced personrazvezana oseba - married personporočena oseba - Saudi ArabiaSaudova Arabija - legal personpravna oseba - natural personfizična oseba - separated personločena oseba - one person householdsamsko gospodinjstvo - widowed personovdovela oseba - staffzaposleni - ground staffletališko zemeljsko osebje - EC category A staffuslužbenci ES kariernega razreda A - groundnutzemeljski orešek - EC category B staffuslužbenci ES kariernega razreda B - EC category C staffuslužbenci ES kariernega razreda C - EC category D staffuslužbenci ES kariernega razreda D - driversvozniki - transport staffzaposleni v prometu - legal professionpravniški poklic - crewposadka - penitentiary staffosebje kazenskega zavoda - AragonAragonija - financial lossfinančna izguba - animal plagueživalska kuga - pesticidepesticid - small businessmalo podjetje - small and medium-sized enterprisesmala in srednje velika podjetja - smallholdingmajhno kmetijsko gospodarstvo - small townmajhno mesto - Lesser AntillesMali Antili - petitionpeticija - petrochemicalspetrokemija - petrodollarnaftni dolar - petroleumnafta - pharmacologyfarmakologija - PhilippinesFilipini - philosophyfilozofija - political philosophypolitična filozofija - arbitragearbitražni posel - phosphorusfosfor - photochemistryfotokemija - photovoltaic cellsončna celica - occupational physiologyfiziologija dela - nuclear physicsjedrska fizika - PicardyPikardija - spare partnadomestni del - PiedmontPiemont - international arbitrationmednarodna arbitraža - precious stonesdragi kamni - fuel cellgorivna celica - piracypiratstvo - fish farmingribogojstvo - cycle trackkolesarska steza - investment transactionkapitalska naložba - tariff ceilingtarifni plafon - political arbitrationpolitično reševanje sporov - plainravnina - anti-crisis plankrizni načrt - town-planning schemezazidalni načrt - Colombo PlanNačrt iz Kolomba - development planrazvojni načrt - financing plannačrt financiranja - planktonplankton - arboriculturedrevesničarstvo - educational planningnačrtovanje izobraževanja - family planningnačrtovanje družine - production planningnačrtovanje proizvodnje - transport planningnačrtovanje prevoza - market planningnačrtovanje trga - economic planninggospodarsko načrtovanje - financial planningfinančno načrtovanje - sapling, treedrevo - industrial planningindustrijsko načrtovanje - national planningnačrtovanje na državni ravni - regional planningregionalno načrtovanje - sectoral planningsektorsko načrtovanje - seedlingsadika - plantationnasad - aquatic plantvodna rastlina - fodder plantkrmna rastlina - industrial plantindustrijska rastlina - oleaginous plantoljnica - coniferiglavec - root cropokopavina - textile plantpredivnica - tropical planttropska rastlina - cultivation under plasticpridelovanje pod folijo - plasticiserplastifikator - plateplošča - political programmepolitični program - continental shelfepikontinentalni pas - platinumplatina - plaster, plaster of Parismavec - deciduous treelistavec - full employmentpolna zaposlenost - leadsvinec - plutoniumplutonij - pneumatic tyrepnevmatika - UNDPUNDP - UNEPUNEP - weight and sizemase in dimenzije - mercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outletprodajalna - fishriba - freshwater fishsladkovodna riba - sea fishmorska riba - fresh fishsveža riba - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policepolicija - criminal investigation departmentkazenskopreiskovalni oddelek - agricultural policykmetijska politika - common agricultural policyskupna kmetijska politika - national agricultural policynacionalna kmetijska politika - regional farm policyregionalna kmetijska politika - food policyprehrambna politika - banking policybančna politika - budget policyproračunska politika - trade policytrgovinska politika - common commercial policyskupna trgovinska politika - Community policypolitika Skupnosti - voluntary restraint agreementsporazum o prostovoljnem omejevanju - archaeology, archeologyarheologija - Community employment policypolitika zaposlovanja Skupnosti - common fisheries policyskupna ribiška politika - common price policyskupna cenovna politika - common transport policyskupna prometna politika - short-term economic policykratkoročna ekonomska politika - cultural policykulturna politika - aid policypolitika pomoči - austerity policyvarčevalna politika - intervention policyintervencijska politika - investment policynaložbena politika - defence policyobrambna politika - development policyrazvojna politika - financing policypolitika financiranja - education policyizobraževalna politika - employment policypolitika zaposlovanja - business policyposlovna politika - environmental policyokoljska politika - architecturearhitektura - information policyinformacijska politika - communications policykomunikacijska politika - competition policypolitika konkurence - construction policygradbena politika - fisheries policyribiška politika - agricultural production policypolitika kmetijske proizvodnje - research policyraziskovalna politika - health policyzdravstvena politika - birth policypolitika rodnosti - production policyproizvodna politika - solar architecturesolarna arhitektura - support policypodporna politika - population policydemografska politika - East-West policyblokovska politika - exchange policydevizna politika - export policyizvozna politika - import policyuvozna politika - prices policycenovna politika - incomes policydohodkovna politika - pay policyplačna politika - archivesarhiv - policy on agricultural structurespolitika kmetijskih struktur - transport policyprometna politika - credit policykreditna politika - housing policystanovanjska politika - economic policyekonomska politika - energy policyenergetska politika - European defence policyevropska obrambna politika - foreign policyzunanja politika - family policydružinska politika - financial policyfinančna politika - ArcticArktika - fiscal policyfiskalna politika - forestry policygozdarska politika - government policyvladna politika - industrial policyindustrijska politika - domestic policynotranja politika - migration policymigracijska politika - monetary policymonetarna politika - agri-monetary policykmetijsko-monetarna politika - ports policypristaniščna politika - common ports policyskupna pristaniška politika - silversrebro - regional policyregionalna politika - Community regional policyregionalna politika Skupnosti - social policysocialna politika - structural policystrukturna politika - tariff policycarinska politika - common tariff policyskupna tarifna politika - pollutantonesnaževalo - atmospheric pollutantonesnaževalo zraka - water pollutantonesnaževalo vode - pollutiononesnaževanje - ArgentinaArgentina - noise pollutionobremenitev s hrupom - atmospheric pollutiononesnaževanje ozračja - chemical pollutionkemično onesnaževanje - pollution from land-based sourcesonesnaževanje s kopnega - water pollutiononesnaževanje vode - food contaminationonesnaženje živil - coastal pollutiononesnaževanje obal - pollution of waterwaysonesnaževanje vodotokov - soil pollutiononesnaževanje tal - marine pollutiononesnaževanje morja - dry farmingkmetovanje na sušnem območju - organic pollutionorgansko onesnaževanje - pollution from agricultural sourcesonesnaževanje iz kmetijskih virov - radioactive pollutionradioaktivno onesnaževanje - stratospheric pollutiononesnaževanje stratosfere - thermal pollutiontoplotno onesnaževanje - transfrontier pollutiončezmejno onesnaževanje - PolandPoljska - mixed croppingraznovrstna kmetijska pridelava - polymerpolimer - PolynesiaPolinezija - French PolynesiaFrancoska Polinezija - potatokrompir - heat pumptoplotna črpalka - working populationdelovno aktivno prebivalstvo - working population engaged in agriculturedelovno aktivno prebivalstvo v kmetijstvu - persons in workzaposlene osebe - population of working agedelovno sposobno prebivalstvo - world populationsvetovno prebivalstvo - non-working populationdelovno neaktivno prebivalstvo - fishing agreementribiški sporazum - chemical weaponkemično orožje - rural populationpodeželsko prebivalstvo - urban populationmestno prebivalstvo - swinesvinja - fishing portribiško pristanišče - Puerto RicoPortoriko - PortugalPortugalska - regions of Portugalregije Portugalske - dominant positionprevladujoč položaj - postal and telecommunications servicespošta in telekomunikacije - conventional weaponkonvencionalno orožje - potassiumkalij - development potentialrazvojni potencial - ApuliaApulija - push towingplovba v potisni navezi - dustprah - political powerpolitične pristojnosti - budgetary powerproračunska pooblastila - purchasing powerkupna moč - power of assessmentpooblastilo za presojo - power of implementationizvršilno pooblastilo - power of initiativepravica dajanja pobud - supervisory powerpooblastilo za nadzor - power of decisionpristojnost odločanja - power to negotiatepooblastilo za pogajanje - power of ratificationpristojnost za ratifikacijo - discretionary powerodločanje po prostem preudarku - executive powerizvršilna oblast - judicial powersodna oblast - legislative powerzakonodajna oblast - statutory powerzakonsko pooblastilo - public authoritiesdržavni organi - pre-packagingpakiranje za prodajo - generalised preferencessplošni preferenciali - agricultural levykmetijski prelevman - ECSC levyprelevman ESPJ - first jobprva zaposlitev - early childhoodzgodnje otroštvo - nuclear weaponjedrsko orožje - soil preparationpriprava tal - barring of penalties by limitationzastaranje izvršitve kazni - Speaker of Parliamentpredsednik parlamenta - press, public pressnovinarji, tisk - political presspolitični tisk - survivor's benefitdajatev za preživele družinske člane - provision of servicesopravljanje storitev - tactical nuclear weapontaktično jedrsko orožje - family benefitdružinska dajatev - social-security benefitsocialnovarstvena dajatev - loanposojilo - EIB loanposojilo EIB - ECSC loanposojilo ESPJ - Community loanposojilo Skupnosti - Euratom loanposojilo Euratom - prevention of pollutionpreprečevanje onesnaževanja - short-term forecastkratkoročna napoved - long-term forecastdolgoročna napoved - medium-term forecastsrednjeročna napoved - budget estimatenačrtovanje proračuna - economic forecastinggospodarska napoved - primacy of the lawprednost prava - precedence of Community lawprednost prava Skupnosti - bonus paymentdodatno nagrajevanje - slaughter premiumpremija za zakol - grubbing premiumpremija za izkrčitev - non-marketing premiumpremija za umaknitev iz prodaje - insurance premiumzavarovalna premija - storage premiumpremija za skladiščenje - early fruit and vegetableszgodnje sadje in zelenjava - polluter pays principle"načelo ""plača povzročitelj obremenitve""" - economic prioritygospodarska prioriteta - armed forcesoborožene sile - decision-makingodločanje - political prisonerpolitični zapornik - deprivation of rightsodvzem pravic - pricescene - bracket pricecenovni razpon - export priceizvozna cena - import priceuvozna cena - consumer pricepotrošniška cena - professional armypoklicna vojska - producer priceproizvodna cena - farm priceskmetijske cene - food pricecena živil - cif pricecena CIF - purchase pricenabavna cena - sluice-gate priceuvozna pragovna cena - intervention priceintervencijska cena - norm pricenormirana cena - price agreementdogovor o cenah - military equipmentvojaška oprema - offer priceponudbena cena - guide priceorientacijska cena - basic priceosnovna cena - activating priceaktivacijska cena - retail pricemaloprodajna cena - wholesale priceveleprodajna cena - price of energycena energije - price of farm landcena kmetijskega zemljišča - market pricestržna cena - reference pricereferenčna cena - flavouringaromat - withdrawal pricecena umika s trga - cost pricelastna cena - threshold pricecenovni prag - support pricezaščitna cena - standageparkirnina - selling priceprodajna cena - commodity pricecena blaga - discriminatory pricediskriminatorna cena - farm rent - world market pricesvetovna tržna cena - administrative orderupravna odredba - price fixed in advancevnaprej določena cena - free-on-board pricecena FOB - free-at-frontier pricecena franko meja - trigger pricesprožitvena cena - guaranteed pricezajamčena cena - imposed priceadministrativna cena - target priceciljna cena - industrial pricetovarniška cena - free priceprosto oblikovana cena - maximum pricenajvišja cena - irrigationnamakanje - minimum pricenajnižja cena - guaranteed minimum pricezajamčena najnižja cena - average pricepovprečna cena - preferential pricepreferencialna cena - reduced priceznižana cena - delivered pricefranko cena - representative pricereprezentativna cena - artsumetnost - representative market pricereprezentativna tržna cena - social problemsocialni problem - urban problemurbanistični problem - chemical processkemični proces - electrical processelektroliza - physical processfizikalni proces - administrative procedureupravni postopek - anti-subsidy proceedingprotisubvencijski postopek - popular artpopularna umetnost - budgetary procedurepostopek sprejemanja proračuna - civil procedurepravdni postopek - disciplinary proceedingsdisciplinski postopek - judicial proceedingssodni postopek - legislative procedurezakonodajni postopek - parliamentary procedureparlamentarni postopek - criminal procedurekazenski postopek - Middle EastBližnji in Srednji Vzhod - gift itemdarilni izdelek - productionproizvodnja - assembly line productionproizvodnja na tekočem traku - agricultural productionkmetijska proizvodnja - food productionproizvodnja živil - animal productionživalska proizvodnja - craft productionobrtna proizvodnja - Community productionproizvodnja Skupnosti - continuous productionneprekinjena proizvodnja - energy productionproizvodnja energije - hydrogen productionproizvodnja vodika - mass productionmnožična proizvodnja - fishery productribiški proizvod - underproductionnezadostna proizvodnja - industrial productionindustrijska proizvodnja - world productionsvetovna proizvodnja - national productiondomača proizvodnja - crop productionrastlinska proizvodnja - productivityproduktivnost - agricultural productivitykmetijska produktivnost - decorative itemokrasni predmet - land productivityproduktivnost tal - work productivitydelovna storilnost - cereal productžitni proizvod - fruit productsadni izdelek - vegetable productzelenjavni izdelek - fish productribji izdelek - sugar productsladkorni proizvod - agricultural productkmetijski proizvod - foodstuffživilo - processed food productpredelan proizvod - animal productživalski proizvod - meat productmesni izdelek - chemical productkemični izdelek - inorganic chemical productanorganski kemični izdelek - concentrated productkoncentrat - packaged productpakirano blago - frozen productzamrznjen izdelek - cosmetic productkozmetični izdelek - sports equipmentšportna oprema - packaging productembalaža - polishing and scouring preparationsčistila - primary productosnovni proizvod - confectionery productslaščice - mass-consumption productizdelek za široko porabo - substitute productnadomestni izdelek - desiccated productdehidrirani izdelek - dietary productdietetični proizvod - wood productlesni izdelek - toilet articletoaletni izdelek - bulk productrazsuto blago - smoked productprekajeni izdelek - industrial productindustrijski izdelek - inflammable productvnetljiv izdelek - instant productinstant izdelek - gross domestic productbruto domači proizvod - irradiated productobsevani izdelek - milk productmlečni izdelek - freeze-dried productliofilizirano živilo - manufactured goodskončni izdelek - metal productkovinski izdelek - mining productrudarski proizvod - domestic productdomači proizvod - gross national productbruto nacionalni proizvod - new productnov izdelek - originating productizdelek s poreklom - petroleum productnaftni derivat - pharmaceutical productfarmacevtski izdelek - household articlegospodinjski predmet - protein productsbeljakovinski izdelek - reconstituted productrekonstituiran izdelek - refrigerated producthlajen izdelek - gross regional productbruto regionalni proizvod - salted productnasoljen izdelek - semi-manufactured goodspolizdelek - sensitive productobčutljiv izdelek - deep-frozen productgloboko zamrznjen izdelek - textile producttekstilni izdelek - craftsmanobrtnik - veterinary productveterinarski izdelek - sales occupationtrgovski poklic - financial occupationpoklic v finančništvu - liberal professionsvobodni poklic - health care professionpoklic v zdravstvu - paramedical professionpomožni zdravstveni poklici - WFPWFP - action programmeakcijski program - aid programmeprogram pomoči - teaching curriculumučni program - research programmeraziskovalni program - election programmevolilni program - scientific progressznanstveni napredek - investment projectnaložbeni projekt - draft budgetpredlog proračuna - government billvladni predlog zakona - research projectraziskovalni projekt - industrial projectindustrijski projekt - sales promotionpospeševanje prodaje - trade promotionpospeševanje trgovine - investment promotionpospeševanje naložb - property developmentrazvoj nepremičnin - promotionnapredovanje - election campaign publicityvolilna propaganda - EC proposalpredlog ES - performing artsodrske umetnosti - non-government billnevladni predlog zakona - public propertyjavna lastnina - land and buildingsnepremičnine - agricultural real estatekmetijska zemljiška posest - real propertynepremično premoženje - industrial propertyindustrijska lastnina - intellectual propertyintelektualna lastnina - personal propertypremično premoženje - private propertyzasebna lastnina - ArubaAruba - mineral prospectingiskanje rude - forward studiesdolgoročna ocena možnosti - prostitutionprostitucija - noise protectionvarstvo pred hrupom - environmental protectionvarstvo okolja - protection of animal lifevarstvo živalstva - protection of plant lifevarstvo rastlinstva - protection of privacyvarstvo zasebnosti - ESAESA - protection of animalszaščita živali - protection of shareholdersvarstvo delničarjev - protection of communicationsvarstvo komunikacijske zasebnosti - protection of freedomsvarstvo svoboščin - protection of minoritiesvarstvo manjšin - diplomatic protectiondiplomatska zaščita - consumer protectionvarstvo potrošnikov - specialisation agreementsporazum o specializaciji - AsiaAzija - market protectionvarstvo trga - heritage protectionvarstvo kulturne dediščine - countryside conservationvarstvo krajine - soil protectionvarstvo tal - care of mothers and infantsskrb za matere in otroke - protectionismprotekcionizem - animal proteinživalska beljakovina - synthetic proteinsintetična beljakovina - milk proteinmlečna beljakovina - South AsiaJužna Azija - vegetable proteinrastlinska beljakovina - protocol to an agreementprotokol k sporazumu - protocol on sugarprotokol o sladkorju - prototypeprototip - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provinceprovinca - psychiatrypsihiatrija - psychologypsihologija - occupational psychologypsihologija dela - publicationpublikacija - Community publicationpublikacija Skupnosti - publication of a lawobjava zakona - advertisingoglaševanje - advertising malpracticenedopustno oglaševanje - publication of accountsobjava računovodskih izkazov - publication of tariffsobjava tarif - QatarKatar - political asylumpolitični azil - professional qualificationspoklicna kvalifikacija - quality of the environmentkakovost okolja - quality of lifekakovost življenja - product qualitykakovost izdelka - quantity of fish landedkoličina iztovorjenih rib - socially disadvantaged classsocialno ogroženi sloj - written questionpisno vprašanje - oral questionustno vprašanje - parliamentary questionparlamentarno vprašanje - decontaminationdekontaminacija - quorumsklepčnost - catch quotaulovna kvota - electoral quotavolilni količnik - radiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivityradioaktivnost - broadcasting, broadcast mediumoddajanje, radiodifuzija - radiation protectionvarstvo pred sevanjem - UN General AssemblyGeneralna skupščina ZN - oil refiningrafiniranje nafte - sugar refiningrafiniranje sladkorja - grapegrozdje - business namefirma - repatriation of capitalrepatriacija kapitala - reportporočilo - agriculture-trade relationshipodnos med kmetijstvom in trgovino - agriculture-industry relationshipodnos med kmetijstvom in industrijo - annual reportposlovno poročilo - committee reportporočilo odbora - research reportraziskovalno poročilo - approximation of lawspribliževanje zakonodaje - approximation of policiespribliževanje politik - Ras Al KhaimahRas al Khaimah - basis of tax assessmentdavčna osnova - ratification of an agreementratifikacija sporazuma - ratiorazmerje - nuclear reactorjedrski reaktor - vocational retrainingpoklicno prešolanje - rearmamentponovna oborožitev - reinsurancepozavarovanje - censuspopis - population censuspopis prebivalstva - assistance in trainingpomoč pri izobraževanju - economic recessiongospodarska recesija - revenueprejemek - export revenueprihodki od izvoza - admissibilitydopustnost postopka - researchraziskave - agronomic researchkmetijske raziskave - applied researchuporabne raziskave - energy researchenergetske raziskave - document retrievaliskanje dokumentov - environmental researchokoljske raziskave - forestry researchgozdne raziskave - fishery researchribiške raziskave - industrial researchindustrijske raziskave - medical researchmedicinske raziskave - scientific researchznanstvene raziskave - harvestžetev - recommendationpriporočilo - Community recommendationpriporočilo Skupnosti - economic agreementgospodarski sporazum - mutual assistance schemevzajemna socialna pomoč - ECSC recommendationpriporočilo ESPJ - EAEC recommendationpriporočilo ESAE - recognition of diplomaspriznavanje diplom - economic reconstructiongospodarska obnova - conversion to horticulturepreusmeritev v hortikulturo - herd conversionpreusmeritev proizvodnje rejnih živali - industrial conversionpreusmeritev industrije - conversion to beef productionpreusmeritev iz mlečne v mesno proizvodnjo - redirection of productionpreusmeritev kmetijske proizvodnje - appeal to an administrative authorityupravna pritožba - action for annulmentizpodbojna tožba - action for failure to acttožba zaradi opustitve - action for failure to fulfil an obligationtožba zaradi neizpolnitve obveznosti - recruitmentpridobivanje novih delavcev - associationzdruženje - energy recoveryrekuperacija energije - recycling of capitalponovno vlaganje kapitala - waste recyclingrecikliranje odpadkov - aromatic plantdišavnica - force reductionzmanjšanje vojnega sestava - medical plantzdravilna rastlina - soya bean oilsojino olje - sunflower seed oilsončnično olje - reduction of working timeskrajšanje delovnega časa - meat from gamedivjačina - rabbit meatkunčje meso - maize oilkoruzno olje - tariff reductiontarifno znižanje - skimmed milk powderposneto mleko v prahu - rediscountingrediskontiranje - revaluationrevalvacija - re-exportponovni izvoz - dried productsušeni izdelek - texture agentsredstvo za zgostitev - summary procedureskrajšani postopek - aid to agriculturepomoč kmetijstvu - referendumreferendum - Community preferencepreferencial Skupnosti - administrative reformupravna reforma - reform of the CAPreforma SKP - agrarian reformkmetijska reforma - regulation of agricultural productionureditev kmetijske proizvodnje - educational reformreforma vzgoje in izobraževanja - agricultural quotakmetijska kvota - guarantee thresholdjamstveni prag - alternative agricultural productionalternativna kmetijska proizvodnja - tax on oils and fatsdavek na maščobe - land reformzemljiška reforma - less-favoured agricultural areakmetijsko območje z omejenimi možnostmi - woman farmerkmetovalka - young farmermladi kmet - judicial reformreforma sodstva - grouping of farmszdruževanje kmetijskih gospodarstev - farm returnporočilo s kmetijskega gospodarstva - plant health productsredstvo za varstvo rastlin - refugeebegunec - herbicideherbicid - rabiessteklina - dairy productionmlečna proizvodnja - cereal substitutenadomestek za krmna žita - political refugeepolitični begunec - forestry groupgozdarsko združenje - refusal to bidodklonitev ponudbe - wood productionproizvodnja lesa - forestry propertylastništvo gozdov - publicly-owned forestdržavni gozd - private forestzasebni gozd - refusal to sellzavrnitev prodaje - shellfish farminggojenje školjk - fishery produceproizvod iz ribogojstva - fishing licenceribolovno dovoljenje - authoritarian regimeavtoritarni režim - aid systemsistem pomoči - demergerrazdružitev podjetij - transnational corporationtransnacionalno podjetje - exclusive purchasing agreementsporazum o izključni nabavi - partly nationalised undertakingpodjetje v javnem interesu - selective distribution agreementprodaja prek izbranih distributerjev - landholding systemzemljiškoposestni sistem - electronic mailelektronska pošta - cross-frontier data flowčezmejni pretok podatkov - commercial mediakomercialni mediji - economic systemgospodarski sistem - local medialokalna javna glasila - private mediazasebni mediji - military regimevojaški režim - transmission networkprenosno omrežje - videophone conferencetelekonferenca - European televisionevropska televizija - parliamentary systemparlamentarni sistem - pay televisionplačljiva televizija - Videotexvideoteks - home computinguporaba domačega računalnika - information storageshranjevanje podatkov - political systempolitični sistem - computer applicationsračunalniške aplikacije - computer crimeračunalniška kriminaliteta - data-processing lawpredpisi o obdelavi podatkov - artificial intelligenceumetna inteligenca - regionregija - EU Official JournalUradni list ES - computer piracyračunalniško piratstvo - agricultural regionkmetijsko območje - election monitoringnadzor volitev - multiple office holdingopravljanje več funkcij - election resultvolilni izid - delegation of powerprenos pooblastil - Brussels regionregija glavnega mesta Bruselj - parliamentary delegationparlamentarna delegacija - voting agestarostna meja za pridobitev volilne pravice - federalismfederalizem - coastal regionobalno območje - plebisciteplebiscit - distribution of votesrazdelitev glasov - advisory powersvetovalna pristojnost - development regionrazvojno območje - power to appointpooblastilo za imenovanje - privilegeprivilegij - radical partyradikalna stranka - mountain regiongorsko območje - less-favoured regionregija z omejenimi možnostmi - forced disappearanceprisilno izginotje - political minoritypolitična manjšina - police checkspolicijska kontrola - pacifismpacifizem - civil defencecivilna zaščita - economic regiongospodarska regija - vote by delegationglasovanje po zastopniku - consortiumkonzorcij - FlandersFlandrija - executive bodyizvršilni organ - government programmevladni program - frontier regionobmejno območje - market supporttržna podpora - economic conversionpreusmeritev gospodarstva - industrial regionindustrijsko območje - redevelopment aidpomoč za preusmeritev - aid for restructuringpomoč za prestrukturiranje - sales aidpomoč pri prodaji - aid to industrypomoč industriji - redistribution of incomeprerazporeditev dohodka - EC Mediterranean regionsredozemska regija ES - humanitarian aidhumanitarna pomoč - aid to refugeespomoč beguncem - aid to disaster victimspomoč žrtvam nesreč - development aidrazvojna pomoč - priority regionprednostna regija - rural regionpodeželje - newly industrialised countrynovo industrializirana država - tourist regionturistično območje - social economysocialna ekonomija - economic accounts for agricultureekonomski kmetijski račun - Walloon regionValonska regija - impact studyštudija učinkov - economic consequencegospodarske posledice - conciliation procedurespravni postopek - regionalisationregionalizacija - underground railwaypodzemna železnica - large vehicleprevozno sredstvo z veliko prostornino - space transportprevoz v vesolju - space vehiclevesoljsko plovilo - regionalisation of traderegionalizacija trgovine - space stationvesoljska postaja - regionalismregionalizem - vehicle rentalizposoja vozil - destination of transportobmočje prevoza - regulationuredba - ship's passportplovno dovoljenje - transport pricecena prevoza - Community regulationuredba Skupnosti - approval of tariffsodobritev tarif - port trafficpristaniški promet - EAEC Regulationuredba ESAE - traffic controlnadzor prometa - transport quotaprevozna kvota - transport marketprevozni trg - vehicle registrationregistracija vozila - vehicle documentsdokumenti vozila - settlement of disputesreševanje sporov - length of journeytrajanje prevoza - high-speed transportpromet visokih hitrosti - transport documentprevozna listina - driving periodtrajanje vožnje - roadworthiness teststehnični pregledi vozil - travel agencypotovalna agencija - financial regulationfinančni predpis - contract of carriageprevozna pogodba - company memberdružbenik - compositionsodna poravnava - trade regulationstrgovinski predpisi - town-planning regulationsurbanistični predpisi - airlineletalska linija - road trafficcestni promet - hunting regulationslovski predpisi - shipping policypomorska politika - maritime conferencekonferenca ladijskih prevoznikov - traffic regulationsprometni predpisi - dumping of wasteodmetavanje odpadkov v morje - storage of wasteskladiščenje odpadkov - building regulationsgradbeni predpisi - toxic substancestrupena snov - non-polluting vehiclevozilo, ki ne onesnažuje - exploitation of the sea-bedizkoriščanje morskega dna - replacement of resourcesnadomeščanje virov - environmental impactvpliv na okolje - environmental monitoringspremljanje stanja okolja - seismic monitoringseizmološka služba - shore protectionvarstvo obale - speed controlpredpisane hitrosti - water managementupravljanje voda - control of restrictive practicesnadzor nad kartelnimi sporazumi - geophysical environmentgeofizikalno okolje - stagnant waterstoječa voda - regulation of investmentspredpisi o naložbah - marine lifemorski organizmi - wildliferastlinstvo in živalstvo - insurancezavarovanje - price regulationsuravnavanje cen - plant resourcesrastlinski viri - estuaryestuarij - agricultural disasternaravna nesreča v kmetijstvu - customs regulationscarinski predpisi - defoliationosutost - erosionerozija - motor vehicle pollutiononesnaževanje z motornimi vozili - transport regulationsprevozni predpisi - oil pollutiononesnaževanje z ogljikovodiki - metal pollutiononesnaževanje s kovinami - pollution from shipsonesnaževanje z ladij - industrial pollutionindustrijsko onesnaževanje - market stabilisationregulacija trga - export levyizvozni prelevman - import levyuvozni prelevman - birth controlkontrola rojstev - illicit tradenedovoljena trgovina - intervention agencyintervencijska služba - NimexeNimexe - regulation of transactionsuravnavanje trgovinskega prometa - designation of originoznačba porekla - customs procedure suspending dutiesodložni carinski postopek - re-importponovni uvoz - customs drawbackpovračilo carin - re-integration into schoolponovna vključitev v šolo - EC customs territorycarinsko območje ES - social rehabilitationsocialna rehabilitacija - single documentenotna carinska listina - simplification of formalitiespoenostavitev carinskih formalnosti - rejection of the budgetzavrnitev proračuna - specification of tariff headingrazčlenitev tarifne številke - trade relationstrgovinski odnosi - financial agreementfinančni sporazum - export credit insurancezavarovanje izvoznih kreditov - thermal dischargeizpust toplote - countertradekompenzacijski posli - Community exportizvoz Skupnosti - Community importuvoz Skupnosti - goods and servicesblago in storitve - reflationoživljanje gospodarstva - intermediate goodsreprodukcijski material - bilateral relationsdvostranski odnosi - capital goodsinvesticijske dobrine - used goodsrabljeno blago - integrated tradetrgovska mreža - cultural relationskulturne povezave - intermediate consumptionindustrijska poraba - world consumptionsvetovna poraba - merchandising - theory of marketingteorija trženja - diplomatic relationsdiplomatski odnosi - trade eventposlovni dogodek - price net of taxcena brez davka - labour relationsodnosi med socialnimi partnerji - selling at a lossprodaja z izgubo - self-service storesamopostrežna trgovina - affiliated retailingmaloprodajno združenje - itinerant tradepotujoča trgovina - independent retailersamostojni trgovec na drobno - chain storeveriga trgovin - school-industry relationsodnosi med šolo in gospodarstvom - wholesale trading centreprodajno središče na debelo - distributordistributer - economic relationsekonomski odnosi - private-sector liquidityrazpoložljiva denarna sredstva - church-State relationsodnos med cerkvijo in državo - personal accident insuranceosebno nezgodno zavarovanje - East-West relationsodnosi Vzhod-Zahod - inter-industrial relationsmedpanožna razmerja - monetary crisisdenarna kriza - interinstitutional relationsmedinstitucionalni odnosi - exchange restrictiondevizna omejitev - international relationsmednarodni odnosi - free creditbrezobrestni kredit - discount ratediskontna stopnja - credit controlnadzor nad kreditnim potencialom - interparliamentary relationsmedparlamentarni odnosi - stock exchangeborza vrednostnih papirjev - intra-Community relationsodnosi znotraj Skupnosti - outflow of capitalodtok kapitala - transfer pricingtransferne cene - legislative-executive relationsodnos med zakonodajno in izvršilno oblastjo - very short-term financingfinanciranje na zelo kratek rok - monetary relationsmonetarni odnosi - corporate financefinanciranje podjetja - multilateral relationsvečstranski odnosi - property insurancepremoženjsko zavarovanje - personal insuranceosebno zavarovanje - co-insurancesozavarovanje - town-country relationshipodnos mesto-podeželje - credit institutionkreditna institucija - finance housegospodarska banka - electronic bankingelektronsko bančništvo - occupational accident insurancezavarovanje za primer poškodbe pri delu - human relationsmedčloveški odnosi - banking supervisionnadzor bančnega poslovanja - bank chargesbančni stroški - budget appropriationrazdelitev proračunskih sredstev - general budgetsplošni proračun - public relationsodnosi z javnostmi - regional financessredstva regij - religionreligija - financing of the Community budgetfinanciranje proračuna Skupnosti - Member State's contributionprispevek držav članic - cabinet reshufflerekonstrukcija vlade - tax conventiondavčni sporazum - tax inspectiondavčni nadzor - redemptionodplačevanje - special taxizredni davek - reparcellingkomasacija - bracket ratetarifna lestvica - remission of export dutiesodpustitev izvoznih dajatev - unit pricecena na enoto - support tariffpodporna tarifa - mixed pricemešana cena - import substitutionnadomestitev uvoza - price of agricultural producecena kmetijskih proizvodov - remuneration of workplačilo za delo - agricultural insurancekmetijsko zavarovanje - crop yieldhektarski donos - civicsdržavljanska vzgoja - commercial educationtrgovsko izobraževanje - teaching materialsučno gradivo - teaching softwaredidaktična programska oprema - school-working life relationsodnos šola-poklicno življenje - urban renewalprenova mesta - neurobiologynevrobiologija - profitabilitydonosnost - gynaecologyginekologija - neurologynevrologija - paediatricspediatrija - dental medicinestomatologija - first aidprva pomoč - alternative medicinealternativna medicina - industrial reorganisationreorganizacija industrije - acousticsakustika - opticsoptika - cyberneticskibernetika - petrologypetrologija - distribution of aidrazdeljevanje pomoči - religious sectverska sekta - theologyteologija - distribution of the tax burdenporazdelitev davčnih bremen - single marketenotni trg - geographical distribution of the populationgeografska porazdelitev prebivalstva - one-parent familyenoroditeljska družina - adopted childposvojeni otrok - motor vehicle insurancezavarovanje motornih vozil - distribution of productionrazporejanje proizvodnje - family protectionvarstvo družine - market-sharing agreementdelitev trga - artificial reproductive techniquesumetno razmnoževanje - artificial inseminationosemenitev - test tube fertilisationoploditev in vitro - distribution of wealthporazdelitev bogastva - surrogate mothernadomestna mati - parental authoritystarševske pravice - allocation of seatsrazdelitev sedežev - descendantpotomec - surnamepriimek - parental responsibilitystarševske dolžnosti - judicial separationločitev - population dynamicsdinamika prebivalstva - distribution of incomerazporejanje dohodka - migrantmigrant - allocation of workrazporeditev dela - migration for settlement purposesnaselitvena migracija - repatriation grantpomoč ob vrnitvi v matično državo - ageing of the populationstaranje prebivalstva - job mobilitypoklicna mobilnost - geographical distributiongeografska porazdelitev - distribution by agerazvrščanje po starosti - per capita distributionporazdelitev na prebivalca - honourčastno odlikovanje - voluntary workprostovoljno delo - voluntary organisationprostovoljna organizacija - unemployment insurancezavarovanje za primer brezposelnosti - distribution per employed personporazdelitev na zaposlenega - gamingigre - gaming establishmentzabavišče - automatic gameelektronska igra - distribution by sexrazvrščanje po spolu - sport fishingšportni ribolov - tourist exchangeturistični tokovi - foreign tourismtujski turizem - rural tourismkmečki turizem - directoryrazvid - tourist infrastructureturistična infrastruktura - social budgetsocialni proračun - replantingponovna zasaditev - European social policyevropska socialna politika - prevention of delinquencypreprečevanje prestopništva - crimekriminaliteta - physically disabledtelesno prizadeta oseba - carry-over of appropriationsprenos proračunskih sredstev - mentally disabledduševno prizadeta oseba - homelessnessbrezdomstvo - sexual mutilationspolna pohabljenost - weekly rest periodtedenski počitek - drug trafficpromet s prepovedanimi drogami - general medicinesplošna medicina - social assistancesocialna pomoč - social facilitiessocialna infrastruktura - social security legislationpravo socialne varnosti - social worksocialno delo - home helppomoč v gospodinjstvu - supplementary pensiondodatna pokojnina - union representativepredstavnik sindikata - health cardzdravstvena kartica - health expenditureizdatki v zdravstvu - hospital expensesbolnišnični stroški - diplomatic representationdiplomatsko predstavništvo - hospitalisationhospitalizacija - home carenega na domu - patient's rightsbolnikove pravice - public hygienejavno zdravstveno varstvo - social medicinesocialna medicina - credit insurancekreditno zavarovanje - workers' representationzastopanje zaposlenih - private medical treatmentzasebno zdravstvo - urban constructiongradnja mest - urban infrastructuremestna infrastruktura - property marketnepremičninski trg - political representationpolitično predstavništvo - rent regulationspredpisi o najemnih razmerjih - Isle of Manotok Man - Castile-LeonKastilija in León - proportional representationsorazmerna zastopanost - Castile-La ManchaKastilija in Manča - CantabriaKantabrija - Balearic IslandsBaleari - RiojaRioja - Ceuta and MelillaCeuta in Melilla - repressionzatiranje - Community of Madridavtonomna skupnost Madrid - Community of Valenciaavtonomna skupnost Valencia - Region of Murciaregija Murcia - Northern PortugalSeverna Portugalska - Central PortugalOsrednja Portugalska - Lisbon and the Tagus ValleyLizbona in dolina reke Tajo - Northern EnglandSeverna Anglija - North-West EnglandSeverozahodna Anglija - South-East EnglandJugovzhodna Anglija - South-West EnglandJugozahodna Anglija - economic recoveryokrevanje gospodarstva - Antigua and BarbudaAntigva in Barbuda - AnguillaAngvila - Saint Christopher and NevisSaint Kitts in Nevis - duplicatingrazmnoževanje - Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent in Grenadine - US Virgin IslandsAmeriški Deviški otoki - Great MaghrebVeliki Magreb - animal breedingreja živali - plant propagationrazmnoževanje rastlin - Marshall IslandsMarshallovi otoki - American SamoaAmeriška Samoa - disability insuranceinvalidsko zavarovanje - republicrepublika - polar regionpolarno območje - Dominican RepublicDominikanska republika - Pitcairn IslandsPitcairnski otoki - requisitioning of workersdelovna dolžnost - biological weaponbiološko orožje - weapon of mass destructionorožje za množično uničevanje - strategic nuclear weaponstrateško jedrsko orožje - information networkinformacijsko omrežje - atomic bombatomska bomba - farm accountancy data networkmreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev - ballistic missilebalistični izstrelek - guided missilevodeni izstrelek - intercontinental missilemedcelinska raketa - transport networkprometno omrežje - warshipsbojno ladjevje - rail networkželezniško omrežje - space-based weaponsvesoljsko orožje - laser weaponlasersko orožje - incendiary weaponzažigalno orožje - firearms and munitionsstrelno orožje in strelivo - network of navigable waterwaysomrežje plovnih poti - land forceskopenska vojska - paramilitary forceparavojaška enota - road networkcestno omrežje - air forcevojaško letalstvo - reserve armyrezervna sestava vojske - forces abroadvojaške sile na tujem - navyvojna mornarica - reservesrezerve - women's military servicevojaška dolžnost za ženske - voluntary military serviceprostovoljno služenje vojaškega roka - provisionračunovodska rezervacija - defence expenditureizdatki za obrambo - strategic defencestrateška obramba - foreign-exchange reservesdevizne rezerve - international securitymednarodna varnost - arms policyoboroževalna politika - European arms policyevropska oboroževalna politika - European securityevropska varnost - nuclear non-proliferationneširjenje jedrskega orožja - arms limitationomejevanje oboroževanja - creation of nuclear-free zonesjedrsko razoroževanje - nature reservenaravni rezervat - harmonisation of weaponsusklajevanje oborožitve - residenceprebivališče - international agreementmednarodni sporazum - bilateral agreementdvostranski sporazum - multilateral agreementvečstranski sporazum - secondary residencedrugo prebivališče - international negotiationsmednarodna pogajanja - signature of an agreementpodpis sporazuma - international instrumentmednarodni instrument - international conventionmednarodna konvencija - pesticide residueostanki pesticidov - resolutionresolucija - wood residuelesni odpadki - European conventionevropska konvencija - UN international covenantmednarodni sporazum OZN - international affairsmednarodna politika - termination of a contractprenehanje pogodbe - international issuemednarodno vprašanje - indemnity insuranceškodno zavarovanje - resinsmola - relations between the two German Statesodnosi med nemškima državama - official visituradni obisk - international aidmednarodna pomoč - code of conductkodeks ravnanja - international sanctionsmednarodne sankcije - Community resolutionresolucija Skupnosti - religious groupverska skupina - socio-cultural groupdružbeno-kulturna skupnost - self-sufficiency in foodsamooskrba s hrano - cooperation policypolitika sodelovanja - UN resolutionresolucija OZN - legal cooperationsodelovanje glede pravnih vprašanj - military occupationvojaška zasedba - EP resolutionresolucija EP - occupied territoryzasedeno ozemlje - multinational forcevečnacionalne sile - liabilityodgovornost - prisoner of warvojni ujetnik - Armenian questionarmensko vprašanje - Kurdistan questionkurdsko vprašanje - Palestinian questionpalestinsko vprašanje - unification of Germanyzdružitev Nemčije - international responsibilitymednarodna odgovornost - CDECDE - Euro-missileevroraketa - arms controlnadzor nad oboroževanjem - ministerial responsibilityodgovornost ministra - START agreementsporazum START - ABM Agreementsporazum ABM - peace zoneobmočje miru - health insurancezdravstveno zavarovanje - criminal liabilitykazenska odgovornost - OSCEOVSE - long-term unemploymentdolgotrajna brezposelnost - reintegration into working lifeponovna vključitev v delo - political responsibilitypolitična odgovornost - fight against unemploymentboj proti brezposelnosti - manpower planningnačrtovanje zaposlovanja - job sharingdelitev delovnega mesta - nationaldržavljan - termination of employmentprenehanje delovnega razmerja - change of jobpreoblikovanje delovnih mest - local employment initiativekrajevna pobuda za zaposlovanje - unpaid workneplačano delo - Community nationaldržavljan Skupnosti - temporary employmentzačasno delo - animal resourcesživalski viri - youth employmentzaposlovanje mladih - female workdelo žensk - resources of the seamorski viri - updating of skillsstrokovno izpopolnjevanje - economic resourcesgospodarski viri - traineeshippripravništvo - water resourcesvodni viri - soil resourcesviri tal - employment statisticsstatistika zaposlenosti - energy resourcesenergetski viri - auxiliary workerpomožni delavec - expatriate workerdelavec, napoten na delo v tujino - marine insurancepomorsko zavarovanje - entrepreneurpodjetnik - managing directordirektor družbe - fishery resourcesribolovni viri - self-employed personsamozaposleni - mineral resourcesmineralne surovine - public holidaydržavni praznik - Sunday workingnedeljsko delo - natural resourcesnaravni viri - rate of workritem dela - renewable resourcesobnovljivi viri - teleworkingdelo na daljavo - pay freezezamrznitev plač - additional resourcesdodatna sredstva - pay cutznižanje plač - fringe benefitdodatne ugodnosti - allowances and expensesdodatki in povračilo stroškov - budgetary resourcesviri proračunskih sredstev - appointment of staffimenovanje osebja - own resourceslastna sredstva - rules of procedureposlovnik - probationary periodposkusno delo - cateringmenza - trade union rightssindikalne pravice - trade union freedomsindikalna svoboda - professional ethicspoklicna etika - compulsory insuranceobvezno zavarovanje - export refundizvozno nadomestilo - profit sharingudeležba zaposlenih pri dobičku - import refunduvozno nadomestilo - trade union electionsindikalne volitve - social partnerssocialni partnerji - union of civil servantssindikat javnih uslužbencev - professional associationstanovsko združenje - trade unionsindikat - production refundproizvodno nadomestilo - export restrictionizvozna omejitev - diplomatic professiondiplomatski poklic - import restrictionuvozna omejitev - communications professionpoklic v komunikacijskih dejavnostih - restriction on competitionomejevanje konkurence - administrative personneladministrativni poklic - secretarial staffpisarniško osebje - trade restrictiontrgovinska omejitev - information professioninformacijski poklic - scientific professionznanstvenik - technical professiontehniški poklic - restriction of libertyomejitev prostosti - pol, political leader, politician, politicopolitik - insurance occupationzavarovalniški poklic - quantitative restrictionkoličinska omejitev - small retailermaloprodaja - dentistzobozdravnik - doctorzdravnik - veterinarianveterinar - pharmacistlekarnar - midwifebabica - artistic professionumetniški poklic - private insurancezasebno zavarovanje - industrial restructuringprestrukturiranje industrije - literary professionknjiževniki - operating resultposlovni izid - sales staffprodajno osebje - sales representativetrgovski zastopnik - agricultural performanceučinkovitost kmetijstva - school resultsšolski uspeh - information technology professionpoklici v informatiki - tourist professionpoklici v turizmu - hotel professionpoklic v hotelirstvu - service occupationstoritveno osebje - restoration of customs dutiesponovna uvedba carin - banking professionbančniški poklic - professional sportpoklicni šport - transittranzit - backwardness at schoolzaostajanje v šoli - European industrial areaevropski industrijski prostor - Community industrial policyindustrijska politika Skupnosti - withdrawal from the marketumik s trga - handicraftsobrt - small industrymalo gospodarstvo - medium-sized industrysrednje velika industrija - small and medium industriesmala in srednje velika industrija - retired personupokojenec - location of industryindustrijsko središče - industrial free zoneindustrijska prosta cona - early retirementpredčasna upokojitev - technology parktehnološki park - production surpluspresežek proizvodnje - handlingprekladanje - public insurancejavna zavarovalna družba - fuel reprocessingpredelava goriva - industrial manufacturingindustrijsko izdelovanje - production quotaproizvodna kvota - production statisticsstatistika proizvodnje - producer's liabilityodgovornost proizvajalca - new technologynova tehnologija - summit meetingsrečanje na vrhu - clean technologyčista tehnologija - traditional technologytradicionalna tehnologija - technological processtehnološki postopek - technical regulationstehnični predpisi - product lifeživljenjska doba izdelka - defective productizdelek z napako - ministerial meetingministrsko zasedanje - technical specificationtehnični opis - European standardevropski standard - international standardmednarodni standard - harmonisation of standardsusklajevanje standardov - technical ruletehnično pravilo - international meetingmednarodno srečanje - recycling technologytehnologija recikliranja - research budgetraziskovalni proračun - pay risezvišanje plač - EurekaEureka - research staffraziskovalci - Community research policyraziskovalna politika Skupnosti - industry-research relationsodnos industrija-raziskave - dealerpreprodajalec - incomedohodek - research bodyraziskovalna organizacija - brand nametrgovska znamka - registered trademarkregistrirana znamka - designs and modelsvzorci in modeli - supplementary incomedodatni dohodek - trademark lawpravo znamk - European trademarkevropska znamka - experiment on animalsposkusi na živalih - experiment on humansposkusi na ljudeh - company researchraziskave v podjetju - basic researchtemeljne raziskave - military researchvojaške raziskave - university researchvisokošolske raziskave - third-party insuranceobvezno škodno zavarovanje - investment incomekapitalski dobiček - Group of 77Skupina 77 - Contadora Groupskupina Contadora - dependent territoryodvisno ozemlje - consumer movementpotrošniško gibanje - farmers' incomedohodek kmetov - secretarial allowancedodatek za strokovno pomoč poslancem - transport of dangerous goodsprevoz nevarnega blaga - farm incomedohodek kmetije - teaching methodučna metoda - household incomedohodek gospodinjstva - taxable incomeobdavčljivi dohodek - national incomenacionalni dohodek - underwater mineral resourcesmineralne surovine morskega dna - income in addition to normal paydodatni zaslužek - advanced materialssodobni materiali - floor coveringstalna obloga - superconducting alloysuperprevodna zlitina - composite materialssestavljeni materiali - technical ceramicstehnična keramika - special polymerposebni polimer - amorphous materialsamorfni material - ultra-fine particlemikrodelec - biomaterialsbiomateriali - shape-memory alloyzlitina z oblikovnim spominom - constitutional revisionsprememba ustave - ADN agreementsporazum ADN - peripheralperiferna enota - staggering of holidaysrazporejanje dopustov - amendment of a lawsprememba zakona - micro-computermikroračunalnik - tourism policyturistična politika - transport insurancetransportno zavarovanje - industrial revolutionindustrijska revolucija - International Labour OfficeMednarodni urad dela - EcosocEcosoc - UNHCR, United Nations High Commission for RefugeesUNHCR - North Rhine-WestphaliaSeverno Porenje-Vestfalija - EEBEEB - Rhineland-PalatinatePorenje-Pfalz - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - European Foundation for the Improvement of Living and Working ConditionsEvropska fundacija za izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev - European University Institute of FlorenceEvropski inštitut v Firencah - RibeRibe - EBUEBU - wealthbogastvo - WAEMUWAEMU - life assuranceživljenjsko zavarovanje - castor beanricinus - ADCADC - RingkoebingRingkøbing - CACMMCCA - insured riskzavarovano tveganje - DACDAC - health risktveganje za zdravje - nuclear policyjedrska politika - riceriž - petroleum policynaftna politika - storage of hydrocarbonsskladiščenje ogljikovodikov - decommissioning of power stationsrazgradnja elektrarne - agro-energyagroenergija - energy industryenergetika - gasoholgazohol - motor spiritalkoholno pogonsko gorivo - roboticsrobotika - energy-generating productenergent - coal industrypremogovništvo - robotisationrobotizacija - coalmining policypremogovniška politika - coal processingobdelava premoga - ore depositnahajališče mineralne surovine - social roledružbena vloga - mining operationrudarski obrat - mining productionpridobivanje rude - pension schemesistem pokojninskega zavarovanja - RoskildeRoskilde - mining of oreizkoriščanje mineralnih surovin - metallic orekovinska ruda - bauxiteboksit - bituminous materialsbitumenski materiali - earths and stonesprsti in kamnine - saltsol - bearingležaj - phosphatefosfat - potashpepelika - Romania, Roumania, RumaniaRomunija - petroleum explorationiskanje nafte - extraction of oilčrpanje nafte - offshore structurevrtalna ploščad - petroleum productionpridobivanje nafte - butane - alkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin seriesparafin - crude oilsurova nafta - petrolbencin - diesel fueldizelsko gorivo - fuel oilkurilno olje - United KingdomZdruženo kraljestvo - propane gaspropan - aviation fuelkerozin - lead-free petrolneosvinčen bencin - United Kingdom OCTČDO Združenega kraljestva - offshore oilnafta iz morskega dna - regions of the United Kingdomregije Združenega kraljestva - power plantelektrarna - electrical industryelektroindustrija - RwandaRuanda - siting of power stationslokacija elektrarne - hydroelectric developmentpostavitev hidroelektrarne - SabaSaba - reactor cooling systemreaktorski hladilni sistem - nuclear chemistryjedrska kemija - astronomyastronomija - SabahSabah - irradiated fuelobsevano gorivo - sucrosesaharoza - bioprocessbiološki proces - bio-industrybioindustrija - biotechnologybiotehnologija - special chemicalsposebne kemikalije - Western SaharaZahodna Sahara - non-flat productneploski izdelek - flat productploski izdelek - sheetpločevina - sectionprofil - SahelSahel - thin sheettanka folija - lardsvinjska mast - raw chemical industrybazična kemična industrija - chemical element, elementkemični element - chemical compound, compoundkemična spojina - paints and varnishesbarve in laki - Saint EustatiusSt. Eustatius - medicamentzdravilo - San MarinoSan Marino - hormonehormon - Saint MartinSt. Maarten - organic chemicalorganski kemični izdelek - pesticides industryproizvodnja pesticidov - metallurgical industrymetalurška industrija - inter-company agreementsporazum med podjetji - Principality of AsturiasKneževina Asturija - Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre in Miquelon - iron and steel productželezni in jekleni izdelki - bolt and screw industryproizvodnja sornikov in vijakov - tinplate and cutlery industrykleparstvo in proizvodnja rezilnega orodja - ironmongeryželeznina - iron productželezni izdelek - metal coatingkovinska prevleka - Saint HelenaSveta Helena - iron and steel-working machineryobdelovalni stroji za železo in jeklo - special steelsspecialna jekla - Saint LuciaSaint Lucia - antimonyantimon - berylliumberilij - cadmiumkadmij - ferro-alloyželezova zlitina - tantalumtantal - seizure of goodsodvzem predmetov - cycle and motorcycle industryindustrija koles in motornih koles - tool industryorodjarstvo - scientific apparatusznanstvena oprema - payplača - medical and surgical instrumentsmedicinski in kirurški instrumenti - piece work payplačilo po učinku - cold storehladilnica - hourly wageurna postavka - industrial robotindustrijski robot - wages for houseworkplača za gospodinjsko delo - minimum payminimalna plača - pumpčrpalka - IATAIATA - wage earnerdelojemalec - audio-visual equipmentavdiovizualna oprema - sound reproduction equipmentnaprava za reprodukcijo zvoka - Solomon IslandsSalomonovi otoki - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western SamoaSamoa - electric cableelektrični kabel - telecommunications equipmenttelekomunikacijska oprema - household electrical applianceelektrični gospodinjski aparat - administrative penaltydisciplinski ukrep - industrial electric machineryindustrijski električni stroj - electric machineryelektrični stroj - electro-magnetic equipmentelektromagnetna oprema - Community sanctionsankcija Skupnosti - video discvideodisk - video cassettevideokaseta - recording mediumnosilec posnetka - economic sanctionsgospodarske sankcije - recordgramofonska plošča - optical mediumoptični nosilec - recordingposnetek - apparatus based on the use of rayssevalnik - radio telecommunicationsbrezžične telekomunikacije - microelectronicsmikroelektronika - penaltykazenska sankcija - building industrygradbeništvo - prefabricationprefabrikacija - building slabgradbena plošča - large-scale constructionvelika gradbena dela - paperboardlepenka - bonded woodzgoščen les - public healthjavno zdravje - fancy leather goods and glove-making industryproizvodnja usnjene galanterije - hides and furskins industrystrojarstvo in krznarstvo - São Tomé and PríncipeSao Tome in Principe - SarawakSarawak - haberdasherygalanterija - SardiniaSardinija - man-made fibresintetično vlakno - natural fibrenaravno vlakno - miscellaneous industriesdruge gospodarske dejavnosti - private limited companydružba z omejeno odgovornostjo - jewellery and goldsmith's articlesdraguljarski in zlatarski izdelki - buckwheatajda - social rightssocialne pravice - political rightspolitične pravice - economic rightsekonomske pravice - charter on human rightslistina o človekovih pravicah - SaarlandPosarje - atheismateizem - satellitesatelit - freedom of movementsvoboda gibanja - job satisfactionzadovoljstvo na delovnem mestu - anti-discriminatory measureboj proti diskriminaciji - know-howznanje in izkušnje - ethnic discriminationetnična diskriminacija - sexual freedomspolna svoboda - xenophobiaksenofobija - equality between men and womenenakost moških in žensk - academic freedomakademska svoboda - right to developmentpravica do razvoja - children's rightsotrokove pravice - cruel and degrading treatmentkruto in ponižujoče ravnanje - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - child protectionvarstvo otrok - crime against humanityzločin proti človečnosti - retroactivity of a lawpovratna veljavnost zakona - comparative lawprimerjalno pravo - administrative scienceupravna znanost - local legislationlokalna zakonodaja - information scienceinformacijska znanost - civil liabilitycivilnopravna odgovornost - contractual liabilitypogodbena odgovornost - behavioural sciencesbehavioristične znanosti - ownershiplastnina - atlasatlas - soil sciencepedologija - privatisationprivatizacija - economicsekonomija - inheritancedediščina - legal sciencepravna znanost - law of successiondedno pravo - time-sharingčasovni zakup - easementslužnost - enjoyment of rightsuživanje pravic - legal domicilestalno prebivališče - life sciencesbiološke vede - financial solvencyplačilna sposobnost - crime against individualskaznivo dejanje zoper posameznika - crime against propertykaznivo dejanje zoper premoženje - illegal restraintprotipraven odvzem prostosti - physical sciencesfizikalne vede - political sciencepolitične vede - customs fraudcarinska goljufija - applied sciencesuporabne znanosti - defamationobrekovanje - tax offencedavčno kaznivo dejanje - earth sciencesvede o Zemlji - imprisonmentzapor - law relating to prisonspravo izvrševanja kazni zapora - prisonerzapornik - social sciencesdružbene vede - alternative sentencenadomestna kazen - conditional dischargeprestajanje kazni v zavodu odprtega tipa - confiscation of propertyzaplemba premoženja - reduction of sentenceznižanje kazni - transfer of prisonerspremestitev zapornikov - prison systemzaporniški režim - prison administrationuprava zapora - political splitpolitični razcep - limitation of legal proceedingszastaranje kazenskega pregona - legal hearingsodno zaslišanje - atmosphereozračje - schoolingšolanje - legal aidpravna pomoč - arrestodvzem prostosti - judicial inquirysodna preiskava - searchpreiskava - detention before trialpripor - rights of the defencepravice obrambe - double-ballot voting systemdvokrožni volilni sistem - single-ballot systemenokrožni volilni sistem - list voting systemsistem volilnih list - EC action to establish liabilitytožba ES za ugotovitev odgovornosti - action by staffpritožba uslužbencev - reference to the EC Court of Justice for a preliminary rulingpredložiti Sodišču ES v predhodno odločanje - majority voting systemvečinski volilni sistem - uninominal voting systemuninominalni volilni sistem - commercial courtgospodarsko sodišče - parliamentary sittingseja parlamenta - court of arbitrationrazsodišče - international courtmednarodno sodišče - fiscal courtdavčno sodišče - droughtsuša - legal adviserpravni svetovalec - lay magistratesodnik porotnik - maritime areapomorsko območje - threat to national securityogrožanje državne varnosti - banking secrecybančna tajnost - maritime surveillancepomorski nadzor - freedom of the seassvoboda morij - industrial secretindustrijska skrivnost - extra-atmospheric spacevesolje - space property rightlastninska pravica v vesolju - professional secretpoklicna tajnost - use of outer spaceuporaba vesolja - UN Secretariatsekretariat ZN - foreign nationaltuji državljan - residence permitdovoljenje za bivanje - admission of aliensdovoljenje za vstop tujcev - economic sectorgospodarski sektor - mixed marriagemešana zakonska zveza - primary sectorprimarni sektor - international law - national lawmednarodno pravo - nacionalno pravo - international economic lawmednarodno gospodarsko pravo - administrative responsibilityupravna odgovornost - public economic lawgospodarsko upravno pravo - quaternary sectorkvartarni sektor - EC Decisionodločba ES - EC Directivedirektiva ES - secondary sectorsekundarni sektor - Community legal systempravni sistem Skupnosti - secondary legislationsekundarna zakonodaja - EAEC Directivedirektiva ESAE - EC recommendationpriporočilo ES - tertiary sectorterciarni sektor - EC Regulationuredba ES - implementing Regulationizvedbena uredba - EAEC opinionmnenje ESAE - security of supplyzanesljivost oskrbe - ECSC opinionmnenje ESPJ - opinion of the EC Court of Justicemnenje Sodišča ES - social-security harmonisationusklajevanje socialnega zavarovanja - job securityvarnost delovnega mesta - EC external competencezunanja pristojnost ES - EC Protocolprotokol ES - Merger TreatyPogodba o združitvi - transport safetyvarnost prevoza - Single European ActEnotna evropska listina - EC Accession Treatypogodba o pristopu k ES - product safetyvarnost proizvoda - EAEC Joint Undertakingskupno podjetje ESAE - EC CommissionKomisija ES - occupational safetyvarstvo pri delu - EU relationsodnosi EU - ACP-EC Council of MinistersSvet ministrov AKP-ES - nuclear safetyjedrska varnost - member of the EC Court of Justicečlan Sodišča ES - European Commissionerevropski komisar - public safetyjavna varnost - EACEZS - road safetyvarnost v cestnem prometu - EC association agreementpridružitveni sporazum ES - ACP-EC Conventionsporazum AKP-ES - social securitysocialna varnost - ACP-EC Committee of AmbassadorsOdbor veleposlanikov AKP-ES - ACP-EC Joint CommitteeSkupni odbor AKP-ES - third Lomé ConventionLomejska konvencija III - EURESEURES - EDFERS - ESFESS - enlargement of the Unionširitev Evropske unije - housing allocationdodeljevanje stanovanj - rye - European UnionEvropska unija - history of Europezgodovina Evrope - chemical saltkemična sol - European Union membershipčlanstvo v Evropski uniji - LAESSELA - joint positionskupno stališče - joint actionskupni ukrep - Treaty on European UnionPogodba o Evropski uniji - LAES countriesdržave SELA - European political cooperationevropsko politično sodelovanje - EC competitionrazpis ES - selection of pupilsselekcija učencev - supplementary trade mechanismdodatni trgovinski mehanizem - risk preventionpreprečevanje tveganja - natural hazardnaravna nevarnost - industrial hazardtehnološka nevarnost - economic liberalismgospodarski liberalizem - customs dutiescarinske dajatve - customs inspectioncarinska kontrola - CCT dutiesdajatve SCT - seedseme - weights and measuresmere in uteži - preserved productkonzerviran izdelek - semi-metalpolkovina - irradiationobsevanje - subsistence level incomeeksistenčni minimum - personal weaponosebno orožje - mealdrobni zdrob - patronagemecenstvo - administrative competitionrazpis za upravne delavce - public hearingjavno zaslišanje - SenegalSenegal - separation of powersdelitev oblasti - psychoanalysispsihoanaliza - sericulturesvilogojstvo - visual artsvizualne umetnosti - cultural pluralismkulturni pluralizem - customs and traditionsšege in navade - servicestoritev - architectural heritagestavbna dediščina - churchcerkev - anthemhimna - flagzastava - after-sales servicepoprodajne storitve - literary and artistic propertyknjiževna in umetniška lastnina - alternative servicecivilno služenje vojaškega roka - aerodynamicsaerodinamika - thermodynamicstermodinamika - plasma physicsfizika plazme - laser physicslaserska fizika - genetic engineeringgenska tehnologija - paintingslikarstvo - employment serviceslužba za zaposlovanje - release on licencepogojni odpust - capital increasepovečanje kapitala - health servicezdravstvena služba - agricultural situationpoložaj kmetijstva - post office financial servicesfinančne storitve pošte - promulgation of a lawrazglasitev zakona - financial interests of membersopravljanje pridobitne dejavnosti poslancev - Arab-African cooperationarabsko-afriško sodelovanje - free servicebrezplačna storitev - Euro-Arab cooperationevro-arabsko sodelovanje - Commission Delegationdelegacija Komisije - Community controlnadzor Skupnosti - principle of additionalitynačelo seštevanja - national servicevojaška služba - peripheral regionobrobna regija - island regionotoška regija - most-favoured nationdržava z največjimi ugodnostmi - payable servicestoritev proti plačilu - subsidiary budgetdodatni proračun za javne službe - postal servicepoštne storitve - multilingual dictionaryvečjezični slovar - dictionary of abbreviationsslovar kratic - public servicejavna storitev - encyclopaediaenciklopedija - thesaurustezaver - periodical publicationperiodika - secret servicetajna služba - domestic wastegospodinjski odpadki - single-crop farmingmonokultura - social servicessocialne službe - newspaperčasopis - sesamesezam - price increasezvišanje cen - parliamentary sessionzasedanje parlamenta - SeychellesSejšeli - IFCIFC - universityuniverza - transport of animalsprevoz živali - associative movementzdruževalno gibanje - SharjahSharjah - SicilySicilija - stationing of forcesnamestitev sil - parliamentary seatsedež v parlamentu - central office, head office, headquarters, home base, home office, main officesedež podjetja - vacant seatprost sedež - AustraliaAvstralija - Sierra LeoneSierra Leone - traffic signsprometna signalizacija - pet foodhrana za male domače živali - SingaporeSingapur - acid rainkisli dež - insurance claimodškodninski zahtevek - town-planning professionurbanist - documentary tooldokumentacijsko orodje - non-woven fabricnetkani tekstil - syrupsirup - Aegean IslandsEgejski otoki - Canary IslandsKanarski otoki - sisalsisal - Bureau of the EPpredsedstvo EP - Presidentpredsednik - seismologyseizmologija - Vice-Presidentpodpredsednik - Secretary Generalgeneralni sekretar - institutional activitydelovanje institucije - seat of Community institutionsedež institucije - institutional reforminstitucionalna reforma - competence of the institutionpristojnost institucije - EC situationstanje ES - marital statuszakonski stan - space policyvesoljska politika - self-supplysamooskrba - financial situationfinančni položaj - socialismsocializem - organisationgospodarska družba - public limited companydelniška družba - civil-law associationdružba civilnega prava - professional partnershippoklicno združenje - firm governed by commercial lawtrgovinska družba - mixed-ownership companymešana družba - investment companyinvesticijska družba - company with share capitalkapitalska družba - busavtobus - consumer societypotrošniška družba - partnershiposebna družba - limited partnershipkomanditna družba - undisclosed partnershiptiha družba - European companyevropska družba - parent companymatična družba - non-profit organisationneprofitna organizacija - sociologysociologija - South JutlandJužna Jutlandija - silksvila - own consumptionlastna poraba - care of the disabledskrb za osebe s posebnimi potrebami - soya beansoja - solventtopilo - SomaliaSomalija - sample surveyraziskava vzorca - opinion polljavnomnenjska raziskava - sorghumsirek - self-determinationsamoodločba - SudanSudan - sulphuržveplo - tenderingoddaja ponudbe - source of informationvir informacij - source of aidvir pomoči - source of lawpravni vir - underdevelopmentnerazvitost - by-productstranski proizvod - agricultural by-productkmetijski stranski proizvod - self-financingsamofinanciranje - milk by-productmlečni stranski izdelek - metal by-productkovinski stranski proizvod - sub-proletariatlumpenproletariat - undernourishmentpodhranjenost - underpopulationredka poseljenost - sub-contractingoddaja del podizvajalcem - self-managementsamoupravljanje - breadwinnerhranitelj družine - price supportsubvencioniranje cen - farm price supportsubvencioniranje cen v kmetijstvu - monetary supportdenarna podpora - national sovereigntydržavna suverenost - product specialisationspecializacija proizvodnje - specialisation of tradespecializacija trgovine - budgetary specificationnamembnost proračunskih sredstev - voluntary restraintsamoomejevanje - building speculationšpekuliranje z nepremičninami - SporadesSporadi - sportšport - Sri LankaŠrilanka - StabexStabex - price stabilitystabilnost cen - income stabilisationstabilizacija dohodkov - economic stabilisationgospodarska stabilizacija - indoor livestock farminghlevska živinoreja - inter-professional agreementmedpanožni sporazum - automationavtomatizacija - economic stagnationgospodarska stagnacija - experimental farmposkusna kmetija - statisticsstatistika - agricultural statisticskmetijska statistika - Community statisticsstatistika Skupnosti - population statisticsdemografska statistika - fishing statisticsribiška statistika - motor caravtomobil - economic statisticsgospodarska statistika - financial statisticsfinančna statistika - industrial statisticsindustrijska statistika - international statisticsmednarodna statistika - national statisticsdržavna statistika - official statisticsuradna statistika - regional statisticsregionalna statistika - status of Berlinstatus Berlina - status of Jerusalemstatus Jeruzalema - regulations for civil servantspredpisi o javnih uslužbencih - autonomyavtonomija - staff regulationskadrovski predpisi - legal statuspravni status - political statuspolitični status - occupational statuspoklicni status - social statusdružbeni položaj - sterilisationsterilizacija - tax incentivedavčna spodbuda - stockzaloga - Community stockzaloge Skupnosti - financial autonomyfinančna avtonomija - economic contingency stockkonjunkturne zaloge - intervention stockintervencijske zaloge - surplus stockpresežek zalog - minimum stockminimalna zaloga - world stocksvetovna zaloga - private stockzasebne zaloge - public stockjavne zaloge - buffer stockdržavne rezerve - storageskladiščenje - stockpiling of weaponskopičenje orožja - energy storageskladiščenje energije - storage of foodskladiščenje hrane - document storageshranjevanje dokumentov - Greater CopenhagenStorkøbenhavn - StorstroemStorstrøm - agricultural structurekmetijska struktura - employment structurestruktura zaposlenosti - company structuresestava družbe - budget authorisationodobritev proračuna - economic structurestruktura gospodarstva - industrial structuresstruktura industrije - institutional structureinstitucionalna struktura - social structuresocialna struktura - narcoticnarkotik - carcinogenic substancerakotvorna snov - dangerous substancenevarna snov - restrictive-practice authorisationodobritev kartelnega sporazuma - export subsidyizvozna spodbuda - food substituteprehrambni nadomestek - transfer of farmsprenos kmetij - branchpodružnica - sugarsladkor - white sugarbeli sladkor - raw sugarsurovi sladkor - beet sugarpesni sladkor - transport authorisationdovoljenje za prevoz - cane sugartrsni sladkor - SwedenŠvedska - votes castveljavni oddani glas - universal suffragesplošna volilna pravica - suicidesamomor - SwitzerlandŠvica - SulawesiSulavesi - SumatraSumatra - utilised agricultural areaizkoriščeno kmetijsko zemljišče - alternatenadomestni član - additional dutydoplačilo - information mediumnosilec podatkov - magnetic mediummagnetni nosilec podatkov - job cutsukinjanje delovnih mest - abolition of customs dutiesodprava carin - supranationalitynaddržavnost - over-exploitation of resourcesčezmerno izkoriščanje virov - wooded areagozdna površina - area of holdingvelikost kmetijskega gospodarstva - grasslandtravinje - main acreageglavno kmetijsko zemljišče - deep-freezinggloboko zamrzovanje - breeder reactoroplodni reaktor - SurinamSurinam - overpopulationprenaseljenost - monetary agreementmonetarni sporazum - motorwayavtocesta - over-productionprekomerna proizvodnja - market supervisionnadzor trga - suspension of aidzačasna ustavitev pomoči - suspension of sentenceodložitev izvršitve kazni - suspension of customs dutieszačasna opustitev carin - SwazilandSvazi - silviculturegojenje gozdov - AustriaAvstrija - SyriaSirija - SysminSysmin - banking systembančni sistem - educational systemšolski sistem - farming systemsistem kmetovanja - information systeminformacijski sistem - management information systemposlovodni informacijski sistem - communications systemskomunikacijski sistem - accounting systemračunovodski sistem - cultivation systemsistem pridelovanja - AuvergneAuvergne - United Nations systemsistem Združenih narodov - information servicedokumentacijski sistem - electoral systemvolilni sistem - European electoral systemevropski volilni sistem - European accounting systemevropski računovodski sistem - European Monetary Systemevropski monetarni sistem - international monetary systemmednarodni denarni sistem - standardised accounting systemenoten računovodski sistem - tobaccotobak - smokingkajenje - TaiwanTajvan - TanzaniaTanzanija - carpetpreproga - air freight ratetarifa za zračni prevoz tovora - transportation tariffprevozna tarifa - customs tariffcarinska tarifa - common customs tariffskupna carinska tarifa - railway tariffželezniška tarifa - advanceakontacija iz zakladnice - postal chargescene poštnih storitev - tariff preferencetarifni preferencial - passenger tariffpotniška tarifa - charges for use of infrastructureuporabnina za infrastrukturo - bullbik - self-sufficiency ratestopnja samooskrbe - exchange ratedevizni tečaj - preliminary draft budgetpredhodni predlog proračuna - VAT ratestopnja DDV - floating ratedrseči tečaj - central ratesrednji tečaj - representative ratereprezentativni tečaj - TawalTawal - assessment of pricesadministrativno določanje cen - axle taxdavek na število osi - export taxizvozna dajatev - import taxuvozna davščina - stamp dutykolkovina - countervailing chargeizravnalna dajatev - charge having equivalent effectdajatev z enakim učinkom - producer co-responsibilitysoodgovornost proizvajalcev - transit chargetranzitna pristojbina - business taxdavek od dohodkov iz dejavnosti - fuel taxdavek na goriva - civil aviationletalski potniški promet - vehicle taxdavek na motorna vozila - ChadČad - CzechoslovakiaČehoslovaška - cultivation techniquesnačin pridelave - management techniquesmetode poslovodenja - building servicesstavbna oprema - technologytehnologija - food technologyživilska tehnologija - military aircraftvojaški zrakoplov - materials technologytehnologija materialov - soft technologymehka tehnologija - energy technologyenergetska tehnologija - intermediate technologyvmesna tehnologija - nuclear technologyjedrska tehnologija - oil technologynaftna tehnologija - telecommunicationstelekomunikacije - facsimiletelefaks - remote sensingdaljinsko zaznavanje - poultry farmingperutninarstvo - cable distributionkabelska televizija - telegraphtelegraf - telematicstelematika - phone, telephone, telephone settelefon, telefonski - telecasting, television, TV, videotelevizija - telexteleks - evidencepričanje - rest periododmor - political tendencypolitična usmeritev - European Monetary AgreementEvropski denarni sporazum - aeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runaboutavion, letalo, zrakoplov - mental stressstres - terms of tradepogoji menjave - terminologyterminologija - building plotstavbno zemljišče - industrial plotindustrijsko zemljišče - abandoned landopuščeno zemljišče - agricultural landkmetijsko zemljišče - State-owned landdržavna zemlja - uncultivated landneobdelan svet - arable landobdelovalna zemlja - opinionmnenje - reclaimed landpridobljena obdelovalna zemlja - overseas territoryčezmorsko ozemlje - terrorismterorizem - ThailandTajska - teačaj - therapeuticsterapija - thesisdiplomska naloga - EC opinionmnenje ES - ThessalyTesalija - Western Thracezahodna Trakija - TimorTimor - East TimorVzhodni Timor - titaniumtitan - negotiable instrumentprenosni instrument - ticketvozovnica - TogoTogo - TongaTonga - torturemučenje - TuscanyToskana - peatšota - mass tourismmnožični turizem - sunflowersončnica - EP opinionmnenje EP - toxicologytoksikologija - drug addictionzasvojenost z mamili - tractortraktor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - translationprevajanje - EC TreatyPogodba ES - ECSC TreatyPogodba o ustanovitvi ESPJ - EEC TreatyPogodba EGS - EAEC TreatyPogodba ESAE - Warsaw Pact countriesdržave Varšavskega pakta - milking machinemolzni stroj - water treatmentobdelava vode - information processingobdelava informacij - word processingurejanje besedil - dataprocessingobdelava podatkov - ore processingpredelava mineralnih surovin - plant health treatmentpostopki zdravstvenega varstva rastlin - financial transactionfinančni posel - transfer of businessesprenos poslovanja - capital transferprenos kapitala - transfer of pension rightsprenos pravice do pokojnine - transfer of populationpreseljevanje prebivalstva - technology transferprenos tehnologije - oatsoves - food processingživilska predelava - Community transittranzit Skupnosti - customs transitcarinski tranzit - transliterationtransliteracija - data transmissionprenos podatkov - transfer of propertyprenos lastninske pravice - abortionumetna prekinitev nosečnosti - air transportprevoz po zraku - combined transportkombinirani prevoz - energy transportprenos energije - hinterland transportprevoz v notranjost - carriage of goodsprevoz blaga - surface transportkopenski in vodni prevoz - carriage of passengersprevoz oseb - public transportjavni prevoz - illegal abortionnedovoljena prekinitev nosečnosti - rail transportželezniški promet - inland waterway transportprevoz po celinskih plovnih poteh - private means of transportzasebni prevoz - intercontinental transportmedcelinski prevoz - inland transportnotranji prevoz - international transportmednarodni prevoz - international road transportmednarodni cestni promet - intra-Community transportpromet v Skupnosti - maritime transportmorski prevoz - Abu DhabiAbu Dhabi - multifibre agreementsporazum o tekstilnih proizvodih - therapeutic abortionumetna prekinitev nosečnosti iz zdravstvenih razlogov - national transportnacionalni prevoz - cable transportkabelski prenos - pipeline transportcevovodni transport - carriage for hire or rewardprevoz za najem ali plačilo - own-account transportprevoz za lastne potrebe - means of public conveyanceprevoz z javnimi prevoznimi sredstvi - regional transportregionalni promet - road transportcestni prevoz - school transportšolski prevoz - semi-public transportpoljavni promet - transport under customs controlprevoz pod carinskim nadzorom - underground transportpodzemni prevoz - suburban transportprimestni prevoz - land transportkopenski promet - transfrontier transportobmejni promet - urban transportmestni prevoz - carrierprevoznik - workdelo - home workingdelo na domu - nitrogendušik - assembly line workdelo za tekočim trakom - full-time employmentzaposlitev s polnim delovnim časom - part-time employmentzaposlitev s krajšim delovnim časom - moonlightingdelo na črno - team worktimsko delo - night worknočno delo - child labourdelo otrok - shift workizmensko delo - schoolworkšolsko delo - older workerstarejši delavec - clandestine workerdelavec na črno - Community workerdelavec iz Skupnosti - frontier workerobmejni delavec - worker with disabilitiesdelavec invalid - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - manual workerfizični delavec - migrant workerdelavec migrant - seasonal workersezonski delavec - social workersocialni delavec - public worksjavna gradbena dela - cloverdetelja - BahamasBahami - Trentino-Alto AdigeTrentino-Zgornje Poadižje - Treasuryzakladnica - Trinidad and TobagoTrinidad in Tobago - triticaletritikala - BahrainBahrajn - bartermenjava blaga za blago - trusttrust - conduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubingcev, cevka, cevni material, tuba, vod - animal tuberculosisživalska tuberkuloza - tungstenvolfram - TunisiaTunizija - turbineturbina - TurkeyTurčija - guardianshipvaruštvo - soft fruitjagodičevje - TuvaluTuvalu - pipingcevi - VATDDV - CAEEUUDEAC - CAEEU countriesdržave UDEAC - BLEUBLEU - EECUEECU - WEU countriesdržave članice ZEU - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm al Qaiwain - unanimitysoglasnost - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - national unificationzdružitev države - WEUZEU - leasenajem - UASUAS - customs unioncarinska unija - economic unionekonomska unija - Economic and Monetary UnionEkonomska in monetarna unija - European Payments UnionEvropska plačilna unija - Interparliamentary UnionMedparlamentarna unija - preferential agreementpreferencialni sporazum - business leasenajem poslovnih prostorov - WAEMU countriesdržave Zahodnoafriške ekonomske in monetarne unije - monetary unionmonetarna unija - UNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - livestock unitglava živine - farm leasezakup kmetije - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraniumuran - urbanisationurbanizacija - town planningurbanizem - USSRZSSR - UruguayUrugvaj - transport useruporabnik prevoznih storitev - price reductionznižanje cen - turnkey factorytovarna na ključ - usufructužitek - information useruporabnik informacije - use of aiduporaba pomoči - use of waterraba voda - energy useraba energije - land useraba tal - peaceful use of energyuporaba energije v miroljubne namene - UtrechtUtrecht - trade balancetrgovinska bilanca - holidaypočitnice - vaccinecepivo - vaccinationcepljenje - cowkrava - suckler cowkrava dojilja - dairy cowkrava molznica - Valle d'Aostadolina Aoste - added valuedodana vrednost - market capitalisationtržna vrednost podjetja - value of tradevrednost trgovinske menjave - balance-of-payments deficitprimanjkljaj v plačilni bilanci - customs valuationcarinska vrednost - securitiesvrednostni papirji - vanadiumvanadij - VanuatuVanuatu - VaticanVatikan - calftele - vehiclevozilo - air-cushion vehiclevozilo na zračni blazini - two-wheeled vehicledvokolesno vozilo - motor vehiclemotorno vozilo - agricultural vehiclekmetijsko vozilo - electric vehicleelektrično vozilo - vehicle on railstirno vozilo - commercial vehiclegospodarsko vozilo - VejleVejle - VenetoBenečija - invisible trade balancebilanca storitvene menjave - VenezuelaVenezuela - saleprodaja - credit saleprodaja na kredit - door-to-door sellingprodaja od vrat do vrat - retail sellingprodaja na drobno - discount saleprodaja s popustom - auction saledražba - direct sellingneposredna prodaja - wholesale sellingprodaja na debelo - balance of paymentsplačilna bilanca - duty-free salebrezcarinska prodaja - distance sellingprodaja na daljavo - orchardsadovnjak - auditingrevidiranja - glasssteklo - West of the Great Beltobmočje zahodno od Velikega Belta - West ZealandVestsjaelland - BaliBali - clothingoblačila - meatmeso - beefgoveje meso - goatmeatkozje meso - horsemeatkonjsko meso - buffalo meatbivolje meso - vealtelečje meso - poultrymeatperutninsko meso - boned meatodkoščeno meso - fresh meatsveže meso - Balkan Peninsula, BalkansBalkan - sheepmeatovčje meso - pigmeatprašičje meso - ViborgViborg - Deputy Speaker of Parliamentpodpredsednik parlamenta - victimžrtev - civilian victimcivilna žrtev - war victimžrtev vojne - broadcast videographyteletekst - interactive videotexinteraktivni videoteks - integration into employmentvključevanje v delovni proces - second ballotdrugi krog volitev - collective activitiesskupinske dejavnosti - business activityposlovna dejavnost - politicspolitika - school lifešolsko življenje - social lifedružbeno življenje - Annam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet NamVietnam - vineyardvinograd - townmesto - medium-sized townsrednje veliko mesto - new townnovo mesto - satellite townsatelitsko naselje - winevino - flavoured winearomatizirano vino - white winebelo vino - local winedeželno vino - wine of superior qualityvrhunsko vino - table winenamizno vino - bottled wineustekleničeno vino - fortified winealkoholizirano vino - striptrak - sparkling winepeneče vino - rosé winevino rosé - red winerdeče vino - still winemirno vino - vinificationvinifikacija - sexual violencespolno nasilje - violencenasilje - government violencedržavno nasilje - political violencepolitično nasilje - credit transferbančno nakazilo - BangladeshBangladeš - vitaminvitamin, vitaminski - viticulturevinogradništvo - inland waterwaycelinska plovna pot - international waterwaymednarodna plovna pot - expresswayhitra cesta - bankbanka - country roadpodeželska cesta - urban roadmestna cesta - road services departmentcestne službe - thefttatvina - poultryperutnina - African Development BankAfriška razvojna banka - slaughtered poultryzaklana perutnina - laying poultrynesnice - live poultryživa perutnina - trade volumeobseg trgovinske menjave - trading volumeobseg poslovanja - voteglasovanje - blank ballot paperprazna glasovnica - agricultural bankkmetijska banka - vote on a text as a wholeglasovanje o besedilu v celoti - passage of a billsprejem zakona - electronic votingelektronsko glasovanje - roll-call votepoimensko glasovanje - invalid ballot paperneveljavna glasovnica - compulsory votingvolilna dolžnost - advance votingpredčasno glasovanje - postal voteglasovanje po pošti - proxy voteglasovanje po pooblaščencu - parliamentary voteparlamentarno glasovanje - central bankcentralna banka - preferential votingpreferenčno glasovanje - open ballotjavno glasovanje - secret ballottajno glasovanje - travelpotovanje - inclusive tourpaketno potovanje - group travelskupinsko potovanje - volcanologyvulkanologija - agricultural advisory serviceskmetijsko svetovanje - Wallis and FutunaWallis in Futuna - yoghourtjogurt - commercial bankposlovna banka - YemenJemen - former South Yemennekdanji Južni Jemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire in Humberside - YugoslaviaJugoslavija - Democratic Republic of CongoDemokratična republika Kongo - ZambiaZambija - ZeelandZelandija - ZimbabweZimbabve - zinccink - cooperative bankzadružna banka - arid zonesušno območje - climatic zonepodnebni pas - residential areastanovanjsko območje - catch arealovišče - free-trade areaobmočje proste trgovine - fishing arearibolovno območje - exclusive economic zoneizključna ekonomska cona - equatorial zoneekvatorialni pas - free zoneprosta cona - SALT Agreementsporazum SALT - investment bankinvesticijska banka - frigid zonemrzli pas - humid zonevlažni pas - currency areadenarno območje - pedestrian zonecona za pešce - polluted areaonesnaženo območje - protected areazavarovano območje - disaster areaprizadeto območje - subtropical zonesubtropski pas - suburban areapredmestje - tariff zonetarifno območje - development bankrazvojna banka - temperate zonezmerni pas - tropical zonetropski pas - urban areamestno območje - zoologyzoologija - land banksklad kmetijskih zemljišč - World BankSvetovna banka - people's bankljudska banka - private bankzasebna banka - public bankdržavna banka - BarbadosBarbados - sectoral agreementpanožni sporazum - price listcenik - barpalica - low paynizka plača - databasepodatkovna zbirka - military basevojaška baza - BasilicataBazilikata - Lower NormandySpodnja Normandija - Lower SaxonySpodnja Saška - TABTAB - vesselplovilo - commodity agreementsporazum o osnovnih proizvodih - fishing vesselribiško plovilo - tankertanker - buildingzgradba - pleasure craftizletniško plovilo - industrial buildingindustrijski objekt - public buildingjavna zgradba - BavariaBavarska - tariff agreementtarifni sporazum - fine artslepe umetnosti - EIBEIB - BelgiumBelgija - regions and communities of Belgiumregije in skupnosti Belgije - BelizeBelize - profitdobiček - aid recipientprejemnik pomoči - Benelux, Benelux countriesBeneluks - Benelux countriesdržave Beneluksa - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudaBermudi - nutritional needsprehrambne potrebe - housing needstanovanjske potrebe - manpower needspotreba po delovni sili - population growthrast prebivalstva - water requirementspotrebe po vodi - fodderkrma - financial requirementsfinančne potrebe - concretebeton - fodder beetkrmna pesa - sugar beetsladkorna pesa - BEUCBEUC - buttermaslo - vegetable butterrastlinsko maslo - Bhutan - increase in productionpovečanje proizvodnje - bibliographybibliografija - libraryknjižnica - children's libraryotroška in mladinska knjižnica - national librarynarodna knjižnica - public libraryjavna knjižnica - scientific libraryznanstvena knjižnica - university libraryuniverzitetna knjižnica - bicameral systemdvodomni sistem - IDBIDB - acculturationakulturacija - slumrevna četrt - IBEIBE - common landobčinsko zemljišče - cultural objectkulturna dobrina - consumer goodspotrošno blago - durable goodstrajne dobrine - non-durable goodskratkotrajne porabne dobrine - social well-beingdružbena blaginja - chargeobtožba - beerpivo - balance sheetbilanca - supply balance sheetpreskrbovalna bilanca - energy auditenergetska bilanca - social auditsocialno poročilo - biochemistrybiokemija - bioconversionbiokonverzija - biodegradabilitybiološka razgradljivost - bioenergybioenergija - biogasbioplin - biographyživljenjepis - biologybiologija - biomassbiomasa - biospherebiosfera - two-party systemdvostrankarski sistem - bipolarisationbipolarizacija - MyanmarMjanmar - purchasenakup - biscuit factorytovarna piškotov - bismuthbizmut - wheatpšenica - durum wheatpšenica durum - common wheatnavadna pšenica - price freezezamrznitev cen - beef animalvol - fuel woodles za ogrevanje - wood for constructiongradbeni les - credit purchasenakup na kredit - afforestationpogozdovanje - beveragepijača - alcoholic beveragealkoholna pijača - non-alcoholic beveragebrezalkoholna pijača - BoliviaBolivija - treasury billzakladna menica - BonaireBonaire - interest-rate subsidysubvencionirana obrestna mera - knitted and crocheted goodspletenine - intervention buyingintervencijski odkup - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botany, phytologybotanika - BotswanaBocvana - Buddhismbudizem - bakerypekarna - BurgundyBurgundija - commodities exchangeblagovna borza - cattlegovedo - acidkislina - Province of Flemish Brabantprovinca Flamski Brabant - North BrabantSeverni Brabant - Province of Walloon Brabantprovinca Valonski Brabant - BremenBremen - Brasil, Brazil, Federative Republic of BrazilBrazilija - BrittanyBretanja - patentpatent - European patentevropski patent - BISBIS - inorganic acidanorganska kislina - brominebrom - brucellosisbruceloza - noisehrup - BruneiBrunej - budgetproračun - Community budgetproračun Skupnosti - national budgetdržavni proračun - defence budgetproračun za obrambo - extraordinary budgetizredni proračun - organic acidorganska kislina - household budgetdružinski proračun - ECSC operating budgetoperativni proračun ESPJ - advertising budgetsredstva za oglaševanje - amending budgetrebalans proračuna - European social budgetevropski socialni proračun - supplementary budgetdopolnilni proračun - inclusion in the budgetvključitev v proračun - BulgariaBolgarija - ballot paperglasovnica - steeljeklo - information centreinformacijski urad - polling stationvolišče - bureau of parliamentkolegij predsednika parlamenta - political executiveizvršilni organ stranke - administrative formalitiesupravna formalnost - office automationavtomatizacija pisarniškega poslovanja - butter oilmasleno olje - shadow cabinetvlada v senci - AbruzziAbruci - AzoresAzori - maritime cabotagepomorska kabotaža - cocoakakav - land registerzemljiški kataster - executivevodilni delavci - managermenedžer - EC language servicejezikovna služba ES - ACP countriesdržave AKP - middle managementsrednji vodstveni delavci - senior managementvišji vodstveni delavci - CMEASEV - CMEA countriesdržave SEV - coffeekava - savings bankhranilnica - mortgage bankhipotekarna banka - CalabriaKalabrija - costingizračun stroškov - acquisition of propertypridobitev lastnine - planning of the school yearšolski koledar - CameroonKamerun - marketing yeartržno leto - election campaignvolilna kampanja - CampaniaKampanija - campingkampiranje - CanadaKanada - Panama CanalPanamski prekop - learningučenje - cancerrak - candidatekandidat - sugar canesladkorni trst - CAOCAO - Cape VerdeZelenortski otoki - document acquisitionpridobivanje dokumentacije - capacity to exercise rightsopravilna sposobnost - carrying capacitynosilnost - capacity to contractposlovna sposobnost - capacity to have rights and obligationspravna sposobnost - vetoveto - consultation procedureposvetovalni postopek - ministryministrstvo - treasurergeneralni sekretar parlamenta - locally elected representativevoljeni predstavnik lokalne skupnosti - autonomous communityavtonomna skupnost - regional governmentregionalna uprava - colonialismkolonializem - scientific exchangeznanstvena izmenjava - production capacityproizvodna zmogljivost - military sanctionsvojaške sankcije - international voluntary workermednarodni prostovoljec - West Bank questionvprašanje Zahodnega brega - Community law - national lawpravo Skupnosti - nacionalno pravo - EP delegationdelegacija EP - ESC opinionmnenje ESO - European civil serviceevropska javna služba - EP assentprivolitev EP - ACP-EC Joint AssemblyParitetna skupščina AKP-ES - President of the EPpredsednik EP - Vice-President of the EPpodpredsednik EP - Quaestor of the EPkvestor EP - judgment of the EC Courtsodba Sodišča ES - anti-European movementprotievropsko gibanje - Structural Fundsstrukturni skladi - labour tribunaldelovno sodišče - storage capacityskladiščna zmogljivost - barristerodvetnik - repentanceskesanje - contiguous zonezunanji morski pas - surveillancepolicijski nadzor - appeals by private individualspritožbe posameznikov - economic situationgospodarski položaj - factor of productionproizvodni dejavnik - growth pointtežišče rasti - integrated development programmeprogram celostnega razvoja - IMPIMP - North-South tradetrgovina Sever-Jug - transport capacityprevozne zmogljivosti - speculative fundsšpekulativni kapital - public financingjavno financiranje - harmonisation of pricesusklajevanje cen - capital marketkapitalski trg - venture capitaltvegani kapital - EC general budgetsplošni proračun ES - maternity, motherhoodmaterinstvo - cultural prizenagrada na področju kulture - legal capacitypravna in poslovna sposobnost - Anglicanismanglikanizem - Catholicismkatolicizem - Orthodoxypravoslavje - Protestantismprotestantizem - leisure parkrekreacijski park - catering professionpoklic v gostinstvu - Mafiamafija - bio-ethicsbioetika - secret societytajno združenje - regional cultureregionalna kultura - AIDSaids - price of landcena zemljišča - open universityodprta univerza - education budgetproračun za izobraževanje - educational exchangeizmenjava v šolstvu - EurydiceEurydice - recognition of studiespriznavanje študija - press undertakingčasopisno podjetje - Teletexteleteks - data protectionvarstvo podatkov - interactive networkinteraktivno omrežje - film productionfilmska produkcija - programmes industryprogramska industrija - audio-visual co-productionavdiovizualna koprodukcija - audio-visual programmeavdiovizualni program - audio-visual productionavdiovizualna produkcija - information technologyinformacijska tehnologija - high-definition televisiontelevizija z visoko ločljivostjo - video communicationsvideokomunikacije - audio-visual communications policyavdiovizualna politika - audio-visual piracyavdiovizualno piratstvo - European audio-visual areaevropski avdiovizualni prostor - free movement of programmesprost pretok programov - communications tariffcene komunikacijskih storitev - law relating to informationpravo na področju obveščanja - legal data processingpravna informatika - downloadingnalaganje s strežnika - programming languageprogramski jezik - machine translationstrojno prevajanje - self-sufficiency in energysamooskrba z energijo - industrial capitalindustrijski kapital - cooperation procedurepostopek sodelovanja - transfer of competenceprenos pristojnosti - business start-upustanovitev podjetja - services companystoritveno podjetje - temporary employment agencypodjetje za posredovanje začasnega dela - video display unit workdelo z zaslonom - road cabotagekabotaža v cestnem prometu - waterway transportplovba po celinskih plovnih poteh - ship canalplovni kanal - cross-channel connectionpovezava čez Rokavski preliv - national tarifftarifa v notranjem prometu - international tariffmednarodna tarifa - road transport tarifftarifa za cestni prevoz - space navigationvesoljska plovba - administrative measureupravni ukrep - share capitaldelniški kapital - forest conservationvarstvo gozdov - Tyrrhenian SeaTirensko morje - Adriatic SeaJadransko morje - Ligurian SeaLigursko morje - Aegean SeaEgejsko morje - Ionian SeaJonsko morje - fight against insectszatiranje žuželk - land restructuringizboljšanje strukture tal - insecticideinsekticid - fishing regulationsribolovna ureditev - fishing controlsnadzor nad ribolovom - capital cityglavno mesto - perennial vegetablezelenjavne trajnice - fresh productsveži izdelek - quality standardstandard kakovosti - safety standardvarnostni standard - technical standardtehnični standard - COSTCOST - research and developmentraziskave in razvoj - space researchvesoljske raziskave - space technologyvesoljska tehnologija - foreign capitaltuji kapital - synthetic rubbersintetični kavčuk - natural rubbernaravni kavčuk - railway industryproizvodnja tirnih vozil - charcoallesno oglje - luxury products industryproizvodnja luksuznega blaga - Autonomous Province of Bolzanoavtonomna pokrajina Bolzano - Autonomous Province of Trentoavtonomna pokrajina Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - UN HabitatHabitat OZN - EC servantsuslužbenci ES - goatkoza - by-catchprilov - authorised catchdovoljeni ulov - catch of fishribolov - catch by speciesulov po vrstah - total catchcelotni ulov - Community actakt Skupnosti - Caribbean IslandsKaribi - coal by-products industryindustrija stranskih proizvodov premoga - carbonogljik - motor fuelpogonsko gorivo - carcasstrup - CaricomCaricom - Caricom countriesdržave Caricom - distribution of schoolsmreža šol - cartelkartel - commercial transactiontrgovski posel - cartographykartografija - cash flowdenarni tok - criminal recordkazenska evidenca - cataloguingkatalogizacija - CataloniaKatalonija - cataloguekatalog - socio-professional categorysocialno-poklicna kategorija - electoral depositvolilna varščina - conference proceedingszbornik - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - manmoški - CIDCID - EU countrydržava EU - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionising radiationionizirajoče sevanje - sodiumnatrij - metalworkingpredelava kovin - rare gasžlahtni plin - deathsmrt - organ transplantpresajanje organov - blood transfusiontransfuzija - metal wastekovinski odpadki - Community trunk routeprometna os Skupnosti - custodyskrbništvo - youth exchange schemeizmenjava mladih - fundamental particleosnovni delec - atomatom - analytical chemistryanalitska kemija - spectrometryspektrometrija - CEAO countriesdržave CEAO - cytologycitologija - calciumkalcij - medical diagnosiszdravniška diagnoza - nuclear medicinenuklearna medicina - medical examinationzdravniški pregled - member of the EC Court of Auditorsčlan Računskega sodišča ES - building safetyvarnost zgradb - European Environment AgencyEvropska agencija za okolje - guidepriročnik - European symbolevropski simbol - official languageuradni jezik - accident in the homenesreča na domu - Community programmeprogram Skupnosti - tropical foresttropski gozd - personal effectsosebni predmeti - fourth Lomé ConventionLomejska konvencija IV - electromagnetic interferenceelektromagnetne motnje - wavebandvalovno območje - mercenaryplačanec - commemorationspominska svečanost - twinningpobratena mesta - driving instructionavtošola - performance drugsuporaba nedovoljenih poživil - European Convention on Human RightsEvropska konvencija o človekovih pravicah - ECSCESPJ - EC Court of First InstanceSodišče prve stopnje ES - retirement conditionspogoji za upokojitev - internal Community frontiernotranja meja Skupnosti - camping vehiclebivalno vozilo - anti-dumping measureprotidampinški ukrep - impact of information technologyučinek informacijske tehnologije - disclosure of informationrazkritje informacij - military interventionvojaški poseg - export of wasteizvoz odpadkov - development workerrazvojni svetovalec - radiobiologyradiobiologija - absenteeismizostajanje z dela - papal actpapeška listina - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - European CommunityEvropska skupnost - EAECESAE - unmarried personneporočena oseba - celluloseceluloza - ECMTECMT - censorshipcenzura - Central African RepublicSrednjeafriška republika - nuclear power stationjedrska elektrarna - centralisation of informationcentralizacija informacij - Centreregija Centre - shopping centrenakupovalno središče - EAEC Joint Research CentreSkupni raziskovalni center ESAE - computer centreračunalniški center - documentation centredokumentacijski center - political centrepolitično središče - on line data servicecentralni podatkovni strežnik - ceramicskeramika - cerealsžita - food cerealsprehrambna žita - sharedelnica - fodder cerealskrmna žita - cereals of bread-making qualitykrušna žita - CERNCERN - ESROESRO - certificate of originpotrdilo o poreklu - movement certificatepotrdilo o gibanju blaga - health certificatezdravstveno spričevalo - ETUCEKS - legal actiontožba pred sodiščem - cessation of tradingprenehanje opravljanja dejavnosti - cessation of farmingopustitev kmetovanja - suspension of paymentsustavitev plačil - cease-firepremirje - chamber of commerce and industrygospodarska zbornica - directly-elected chamberneposredno izvoljeni dom - federal chamberzvezni dom - parliamentary chamberparlamentarni dom - champagnešampanjec - Champagne-ArdenneŠampanja-Ardeni - social changedružbena sprememba - technological changetehnološka sprememba - hempkonoplja - chaptalisationdosladkanje - coalpremog - coal miningpridobivanje premoga - axle weightosna obremenitev - shareholderdelničar - dependantvzdrževani družinski član - payloadkoristna nosilnost - loadtovor - Havana CharterHavanska listina - United Nations CharterUstanovna listina Združenih narodov - European Social CharterEvropska socialna listina - huntinglov - boilerkotel - access to Community informationdostop do informacij Skupnosti - access to the courtsdostop do sodnega varstva - ATP Agreementsporazum ATP - EC trade agreementtrgovinski sporazum ES - EC cooperation agreementsporazum ES o sodelovanju - Schengen AgreementSchengenski sporazum - European Association Agreementevropski pridružitveni sporazum - EC interim agreementzačasni sporazum ES - interinstitutional agreementmedinstitucionalni sporazum - mixed agreementmešani sporazum - electricity storage deviceelektrični akumulator - Community acquispravni red Skupnosti - associated action for damagesadhezijski postopek - Community actionukrep Skupnosti - civil proceedingscivilna tožba - criminal proceedingskazenska tožba - civil liability proceedingstožba na ugotovitev civilne odgovornosti - public prosecutionkazenski pregon - Community activitydejavnost Skupnosti - adaptation of financial perspectivesprilagoditev finančnega načrta - accession to an agreementpristop k sporazumu - administration of the Institutionsupravljanje institucij - displayprikaz - Portuguese-speaking Africaluzofonska Afrika - sub-Saharan Africapodsaharska Afrika - European Agency for the Evaluation of Medicinal ProductsEvropska agencija za ocenjevanje zdravil - European Agency for Safety and Health at WorkEvropska agencija za varnost in zdravje pri delu - physical aggressionnapad na življenje ali telo - parking areaparkirišče - NAFTA - allergyalergija - embassyveleposlaništvo - town and country planningprostorsko načrtovanje - former GDRnekdanja NDR - former USSRnekdanja ZSSR - senioritydelovni staž - former socialist countriesnekdanje socialistične države - EnglandAnglija - fur-bearing animalkožuhar - gas applianceplinska naprava - information technology applicationsuporaba informacijske tehnologije - deepening of the European Unionpoglabljanje Evropske unije - Atlantic ArcAtlantski greben - archipelagoarhipelag - ArmeniaArmenija - SAARCSAARC - liftdvigalo - Central AsiaOsrednja Azija - parliamentary assemblyparlamentarna skupščina - administrative autonomyupravna avtonomija - market approvaldovoljenje za prodajo - preliminary draft EC budgetpredhodni predlog proračuna ES - combat aircraftbojno letalo - AzerbaijanAzerbajdžan - European Central BankEvropska centralna banka - legal basispravna podlaga - Rhine Valleydolina Rena - BelarusBelorusija - net recipientneto prejemnik - EBRDEBRD - dual-use goodblago z dvojno rabo - animal welfaredobro počutje živali - biodiversitybiotska raznovrstnost - biotopebiotop - money launderingpranje denarja - cleaning industryčistilnica - tropical woodtropski les - bomberbombnik - Bosnia-HerzegovinaBosna in Hercegovina - BrandenburgBrandenburg - air cabotagekabotaža v zračnem prometu - Community support frameworkokvir podpore Skupnosti - scientific calculationznanstveni izračun - timetable for EMUčasovni razpored EMU - professional careerpoklicna pot - expansion cardrazširitvena kartica - audio cassetteavdiokaseta - NACCNACC - CISSND - quality control circleskupina za kakovost - Community certificationcertificiranje Skupnosti - climate changesprememba podnebja - change of political systemsprememba političnega sistema - EC Charter of the Fundamental Social Rights of WorkersListina ES o temeljnih socialnih pravicah delavcev - European charterevropska listina - international chartermednarodna listina - surgeonkirurg - cemeterypokopališče - aggravating circumstancesobteževalne okoliščine - mitigating circumstancesolajševalna okoliščina - European citizenshipevropsko državljanstvo - unfair terms of contractnepošteni pogodbeni pogoji - contract termspogodbeni pogoji - opt-out clauseklavzula o izvzetju - COCOMCOCOM - civil codecivilni zakonik - penal codekazenski zakonik - codification of Community lawkodifikacija prava Skupnosti - economic and social cohesionekonomska in socialna kohezija - hairdressing and beauty carefrizerstvo in kozmetika - local authoritylokalna oblast - regional authorityregionalna oblast - heatingogrevanje - EEA Joint CommitteeSkupni odbor EGP - EEA Joint Consultative CommitteeSkupni posvetovalni odbor EGP - EC management committeeupravljalni odbor ES - EC regulatory committeeregulativni odbor ES - Committee of the RegionsOdbor regij - EC joint committeeskupni odbor ES - EEA joint parliamentary committeeSkupni parlamentarni odbor EGP - comitologykomitologija - trade in organstrgovina s človeškimi organi - art tradetrgovina z umetninami - Flemish CommunityFlamska skupnost - French-speaking Communityfrancosko govoreča skupnost - German-speaking Communitynemško govoreča skupnost - communities of Belgiumskupnosti Belgije - powers of the EPpristojnosti EP - powers of the EC Institutionspristojnosti institucij ES - computer assisted designračunalniško podprto projektiranje - employers' confederationzveza delodajalcev - trade union confederationzveza sindikatov - European conferenceevropska konferenca - EC Intergovernmental Conferencemedvladna konferenca ES - international conferencemednarodna konferenca - International Labour ConferenceMednarodna konferenca dela - tripartite conferencetristransko zasedanje - ethnic conflictetnični spor - leave for political activitiesdopust za politično udejstvovanje - Gulf Cooperation CouncilSvet za zalivsko sodelovanje - EEA CouncilSvet EGP - consultancysvetovanje - deposit on a polluting productpovračilo za obremenjevanje - consolidation of Community lawpriprava prečiščenih besedil prava Skupnosti - consulatekonzulat - administrative contractupravna pogodba - financial compensation of an agreementfinančno nadomestilo za sporazum - net contributorneto plačnik - GNP contributionprispevki po BNP - border controlmejna kontrola - control of State aidnadzor državnih pomoči - monitoring of exportsnadzor izvoza - EC Intergovernmental Conventionmeddržavna konvencija ES - cooperation in home affairssodelovanje na področju notranjih zadev - customs cooperationcarinsko sodelovanje - environmental cooperationokoljsko sodelovanje - EC intergovernmental cooperationmeddržavno sodelovanje EU - EC interinstitutional cooperationmedinstitucionalno sodelovanje ES - inter-parliamentary cooperationmedparlamentarno sodelovanje - EU judicial cooperationpravosodno sodelovanje EU - police cooperationpolicijsko sodelovanje - EU police cooperationpolicijsko sodelovanje EU - housing cooperativestanovanjska zadruga - coordination of financingusklajevanje financiranja - coordination of EMU policiesusklajevanje politik EMU - Horn of AfricaAfriški rog - European army corpsEvrokorpus - COSACCOSAC - claimterjatev - organised crimeorganizirani kriminal - eligibility criteriamerilo za pridobitev pomoči - convergence criteriakonvergenčno merilo - Croatia, Hrvatska, Republic of CroatiaHrvaška - overlapping of incomedvojni zaslužek - cycloneciklon - tax returndavčna napoved - declaration of Community interestizjava o interesu Skupnosti - public statementjavna izjava - publishing deadlinerok za objavo - insider tradingtrgovanje na podlagi notranjih informacij - environmental offencekaznivo dejanje zoper okolje - sexual offencekaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost - product designationpoimenovanje izdelka - withdrawal from an agreementodpoved sporazuma - agricultural expenditureizdatki za kmetijstvo - Community expenditureodhodki Skupnosti - EC administrative expenditureodhodki ES za poslovanje - EC research expenditureodhodki ES za raziskave - EC operational expenditureodhodki ES, ki nastanejo pri poslovanju - structural expenditurestrukturni izdatki - derogation from Community lawodstopanje od prava Skupnosti - debtdolg - customs debtcarinski dolg - second stage of EMUdruga faza EMU - duties of civil servantsdolžnosti javnih uslužbencev - social dialoguesocialni dialog - Community social dialoguesocialni dialog v Skupnosti - dissemination of Community informationrazširjanje informacij Skupnosti - EC budgetary disciplineproračunska disciplina ES - military disciplinevojaška disciplina - discrimination on the basis of nationalitydiskriminacija na podlagi državljanstva - anti-pollution devicenaprava proti onesnaževanju - medical datazdravstveni podatki - personal dataosebni podatki - right of actionpravica do tožbe - right of asylumpravica do azila - law of obligationsobligacijsko pravo - regional lawregionalna zakonodaja - rights of civil servantspravice javnih uslužbencev - screenzaslon - private ECUzasebni eku - education of young offendersvzgojni nadzor - workers' stock ownershipdelničarstvo zaposlenih - greenhouse effectučinek tople grede - drafting of Community lawpriprava zakonodaje Skupnosti - regional electionregionalne volitve - embryo and foetuszarodek in plod - use of languagesuporaba jezikov - military trainingvojaško usposabljanje - EC Institutional balanceravnovesje institucij ES - protective equipmentzaščitna oprema - computer equipmentračunalniška oprema - pressure equipmenttlačna oprema - thermal equipmenttoplotne naprave - miscarriage of justicesodna zmota - EritreaEritreja - European Economic AreaEvropski gospodarski prostor - EstoniaEstonija - drawing up of the Community budgetpriprava proračuna Skupnosti - non-secular Statekonfesionalna država - rule of lawpravna država - federal Statezvezna država - Islamic Stateislamska država - secular Statelaična država - unitarian Stateunitarna država - comparative studyprimerjalna študija - case studyštudija primera - citizens' EuropeEvropa državljanov - EuropolEuropol - carrying out of sentenceizvršitev kazni - professional experiencepoklicne izkušnje - expert's report ordered by a courtizvedensko mnenje - extremismekstremizem, skrajnost - computer assisted manufacturingračunalniško podprta proizvodnja - facilities for the disabledpripomočki za invalide - FlevolandFlevoland - international civil servicemednarodna javna služba - international civil servantmednarodni javni uslužbenec - operation of the Institutionsdelovanje institucij - European Training FoundationEvropska ustanova za usposabljanje - Cohesion FundKohezijski sklad - Council of Europe fundsklad Sveta Evrope - European Investment FundEvropski investicijski sklad - office suppliespisarniški material - tax-free allowancedovoljen brezcarinski uvoz - fraud against the Communitygoljufija zoper Skupnost - external frontier of the Communityzunanja meja Skupnosti - greenhouse gastoplogredni plin - geneticsgenetika - GeorgiaGruzija - gypsyRom - hunger strikegladovna stavka - Visegrad countriesVišegrajska skupina - Group of Twenty-FourSkupina 24 - association of local authoritieszdruženje občin - European Economic Interest GroupingEvropsko gospodarsko interesno združenje - sexual harassmentspolno nadlegovanje - combat helicopterbojni helikopter - ancient historystarejša zgodovina - contemporary historysodobna zgodovina - medieval historysrednjeveška zgodovina - modern historynovejša zgodovina - historical accountkronološko poročilo - trading hoursobratovalni čas - cultural identitykulturna prepoznavnost - FIFGFIUR - imageimidž - diplomatic immunitydiplomatska imuniteta - economic infrastructuregospodarska infrastruktura - Community initiativepobuda Skupnosti - European growth initiativepobuda za rast v Evropi - insectžuželka - launch facilityizstrelitvena rampa - plumbing equipmentsanitarna oprema - European Institute of Public AdministrationEvropski inštitut za javno upravo - European Monetary InstituteEvropski monetarni inštitut - EEA joint institutionskupna institucija EGP - economic instrument for the environmentekonomski instrument za okolje - bad weatherslabo vreme - systems interconnectionmedsebojna povezava sistemov - collective interestjavni interes - interest in bringing an actionpravovarstveni interes - boarding schoolinternat - InterpolInterpol - food poisoningzastrupitev s hrano - Jewžid - courts and tribunalssodišča - constitutional courtustavno sodišče - KazakhstanKazahstan - KyrgyzstanKirgizistan - KosovoKosovo - eco-labelekološka oznaka - lakejezero - mother's milkmaterino mleko - launch vehiclenosilna raketa - European languageevropski jezik - minority languagemanjšinski jezik - non-European languageneevropski jezik - regional languageregionalni jezik - living languageživi jezik - disc drivediskovni pogon - LatviaLatvija - liberalisation of the marketliberalizacija trga - freedom of the skiessuverenost nad zračnim prostorom - LithuaniaLitva - hiringoddajanje v najem - organic laworganizacijski zakon - dividing up of landparceliranje - Former Yugoslav Republic of MacedoniaNekdanja jugoslovanska republika Makedonija - congenital diseaseprirojena bolezen - nutritional diseaseprehranska bolezen - skin diseasekožna bolezen - blood diseasekrvna bolezen - gastrointestinal diseasebolezen prebavil - neurological diseasebolezni živčevja - endocrine diseaseendokrina bolezen - sexually transmitted diseasespolno prenosljiva bolezen - wild mammalprostoživeči sesalec - sporting eventšportna prireditev - military manoeuvresvojaški manevri - services contractjavno naročilo za storitve - EC conformity markingoznaka skladnosti CE - marsupialvrečar - material of animal originsnov živalskega izvora - EMS exchange-rate mechanismmehanizem deviznih tečajev EMS - Mecklenburg-West PomeraniaMecklenburg-Predpomerjansko - standard agreement health careobvezno zdravstveno zavarovanje - forensic medicinesodna medicina - over-the-counter drugzdravila v prosti prodaji - veterinary drugzdravilo za uporabo v veterinarski medicini - Caspian SeaKaspijsko jezero - Black SeaČrno morje - Red SeaRdeče morje - MercosurMercosur - national implementing measurenacionalni izvedbeni ukrep - microorganismmikroorganizem - aquatic environmentvodno okolje - marine environmentmorsko okolje - minerrudar - fact-finding missionpreiskovalna misija - modemmodem - Crna Gora, MontenegroČrna gora - monumentspomenik - political moralitypolitična morala - negotiation of an EC agreementpogajanje za sklenitev sporazuma ES - Uruguay RoundUrugvajski krog pogajanj - Combined Nomenclaturekombinirana nomenklatura - drugs classificationfarmacevtska nomenklatura - non-proliferation of armsneširjenje orožja - environmental standardokoljski standard - new type of employmentnova vrsta zaposlitve - observeropazovalec - European Monitoring Centre for Drugs and Drug AdditionEvropski center za spremljanje mamil in zasvojenosti z mamili - Community Trademark OfficeUrad Skupnosti za znamke - birdptica - EU cooperation bodyorgan za sodelovanje EU - decision-making bodyorgan odločanja - EC joint bodyskupni organ ES - organisation of health careorganizacija zdravstvenega varstva - World Trade OrganisationSvetovna trgovinska organizacija - sports bodyšportna organizacija - Community bodyorgan Skupnosti - genetically modified organismgenetsko spremenjen organizem - EC body and agencyspecializirani organi in agencije ES - UzbekistanUzbekistan - sponsorshippokroviteljstvo - Community sponsorshippokroviteljstvo Skupnosti - Partnership for PeacePartnerstvo za mir - Baltic Statesbaltiške države - CIS countriesdržave SND - GCC countriesdržave Sveta za zalivsko sodelovanje - Gulf Stateszalivske države - Mercosur countriesdržave Mercosur - non-associated countrynepridružena država - third countries in the Mediterraneansredozemske države nečlanice EU - CEECdržave SVE - tradeable emission permitprenosno emisijsko dovoljenje - civilian personnelcivilno osebje - contract staffpogodbeno zaposleni - nursing staffnegovalno osebje - military personnelvojaško osebje - financial perspectivesfinančni načrt - CFSPSZVP - philosophy of lawfilozofija prava - complaint to the Commissionpritožba na Komisijo - harmful plantškodljiva rastlina - living plantživa rastlina - pluralism in the mediapluralizem medijev - Community environmental policyokoljska politika Skupnosti - single exchange-rate policyenotna politika deviznega tečaja - visa policyvizumska politika - single monetary policyenotna monetarna politika - stratospheric pollutantonesnaževalo stratosfere - indigenous populationavtohtono prebivalstvo - pornographypornografija - aircraft carrierletalonosilka - legal processsodni pregon - prehistoryprazgodovina - first stage of EMUprva faza EMU - head of Statevodja države - EU Council Presidencypredsedstvo Sveta EU - President of the Commissionpredsednik Komisije - scientific pressznanstveni tisk - proofdokaz - accident preventionpreprečevanje nesreč - mutual recognition principlenačelo vzajemnega priznavanja - principle of subsidiaritynačelo subsidiarnosti - general legal principlesplošno pravno načelo - EC infringement procedurepostopek ES v primeru kršitve - codecision procedurepostopek soodločanja - procédure de conciliation (fr) - special procedureposebni postopek - homeopathic producthomeopatski izdelek - recycled productrecikliran izdelek - customs professioncarinski poklic - practitioner of alternative medicineizvajalec alternativne medicine - Community legislative programmezakonodajni program Skupnosti - operational programmeoperativni program - project of Community interestprojekt v interesu Skupnosti - draft EC budgetpredlog proračuna ES - promotion of the European ideaširjenje evropske ideje - financial protocolfinančni protokol - computer assisted publishingračunalniško podprto založništvo - public conduct of debatesjavnost razprav - confidence motionvprašanje zaupnice - Tibetan questiontibetansko vprašanje - preliminary issuepredhodno vprašanje - renewal of an agreementpodaljšanje sporazuma - appeal to the EC Ombudsmanpritožba Varuhu človekovih pravic ES - action brought before an administrative courttožba pred upravnim sodiščem - action brought before the EC Court of Justicetožba pred Sodiščem ES - action for annulment of an EC decisiontožba za razveljavitev odločitve ES - action to establish liability on the part of an administrationtožba na ugotovitev upravne odgovornosti - environmental taxokoljski davek - economic reformgospodarska reforma - political reformpolitična reforma - Community customs procedurecarinski postopek Skupnosti - export customs procedureizvozni carinski postopek - Community financing arrangementssistem financiranja Skupnosti - Alpine Regionalpska regija - region dependent on fishingregija, odvisna od ribolova - eligible regionregija, ki izpolnjuje pogoje - European Regionevropska regija - declining industrial regionnazadujoča industrijska regija - civil registerregister prebivalstva - parliamentary rules of procedureposlovnik parlamenta - citizen-authority relationsodnosi med upravo in državljani - relations between the State and the regionsodnosi med državo in regijami - EC interinstitutional relationsmedinstitucionalni odnosi ES - division of powersdelitev pristojnosti - distribution of Community fundingrazdeljevanje sredstev Skupnosti - reptileplazilec - Republic of MoldovaRepublika Moldavija - Slovak RepublicSlovaška republika - Czech RepublicČeška republika - energy gridenergetsko omrežje - computer networkračunalniško omrežje - local area networklokalno omrežje - trans-European networkvseevropsko omrežje - reservationrezervacija - EC budgetary reserveproračunska rezerva ES - resolution of parliamentresolucija parlamenta - VAT resourceprihodki od DDV - deduction at sourcedavek po odbitku - revision of an agreementrevizija sporazuma - revision of the EC Treatyrevizija Pogodbe ES - revision of financial perspectivessprememba finančnega načrta - the EU's international rolemednarodna vloga EU - rodentglodalec - royalismrojalizem - RussiaRusija - animal healthzdravje živali - mental healthduševno zdravje - SaxonySaška - Saxony-AnhaltSaška-Anhalt - medical sciencemedicinske vede - sculpturekiparstvo - ESCBESCB - State secretdržavna tajnost - secretariat of an Institutionsekretariat institucije - farming sectorkmetijski sektor - air safetyvarnost v zračnem prometu - security servicesvarovanje in nadzor - maritime safetyvarnost v morskem prometu - earthquakepotres - public awareness campaignozaveščanje javnosti - Serbia, Serbia and MontenegroSrbija, Srbija in Črna Gora - network servermrežni strežnik - State health servicedržavna zdravstvena služba - monkeyopica - historic sitezgodovinska znamenitost - political situationpolitični položaj - Republic of Slovenia, Slovenia, SlovenijaSlovenija - health carezdravstveno varstvo - nursing carezdravstvena nega - submarinepodmornica - medical specialisationmedicinska specializacija - animal shownastopanje živali - budgetary stabiliserproračunski stabilizator - education statisticsstatistika izobraževanja - head of agricultural holdinggospodar kmetijskega gospodarstva - health statisticszdravstvena statistika - transport statisticsstatistika prometa - tourism statisticsstatistika turizma - European legal statusevropski pravni status - stimulantpoživilo - underground storage of wastepodzemno odlagališče odpadkov - fisheries structurestruktura ribištva - psychotropic substancepsihotropna snov - help deskpodpora uporabnikom - drug surveillancenadzor zdravil - multilateral surveillancevečstranski nadzor - joint authorityinteresno združenje občin - operating systemoperacijski sistem - database management systemsistem upravljanja baze podatkov - health care systemsistem zdravstvenega varstva - computer systemračunalniški sistem - legal systemorganizacija sodstva - spreadsheetrazpredelnica - TajikistanTadžikistan - financing levelstopnja financiranja - dual-use technologytehnologija z dvojno rabo - computer terminalračunalniški terminal - autonomous territories of Palestineavtonomna ozemlja Palestine - territories of the former Yugoslaviaozemlja nekdanje Jugoslavije - ThuringiaTuringija - trafficking in personstrgovina z ljudmi - tranquiliserpomirjevalo - processing under customs controlpredelava pod carinskim nadzorom - administrative transparencypreglednost uprave - transparency in decision-makingpreglednost odločanja - transport of patientsprevoz bolnikov - traumapoškodba - seasonal employmentsezonsko delo - Community TroikaTrojka Skupnosti - third stage of EMUtretja faza EMU - TurkmenistanTurkmenistan - administrative supervisionupravno varstvo - UkraineUkrajina - Ulster-DonegalUlster-Donegal - European Political UnionEvropska politična unija - information technology useruporabnik informacijske tehnologije - alternative use of agricultural productsalternativna uporaba kmetijskih proizvodov - disease vectorprenašalec bolezni - combat vehiclebojno vozilo - infringement of Community lawkršitev prava Skupnosti - appealpravno sredstvo - VojvodinaVojvodina - travellerpotnik - demilitarised zonedemilitarizirana cona - sensitive areaobčutljivo območje - head of governmentpredsednik vlade - leader of the oppositionvodja opozicije - head of householdglava družine - livestockstalež živine - chequeček - turnoverpromet podjetja - ChileČile - chemistrykemija - food chemistryživilska kemija - industrial chemistryindustrijska kemija - ChinaKitajska - surgerykirurgija - chlorineklor - programme budgetingsistem načrtovanja proračuna - choice of technologyizbira tehnologije - unemploymentbrezposelnost, nezaposlenost - cyclical unemploymentkonjunkturna brezposelnost - hidden unemploymentprikrita brezposelnost - female unemploymentbrezposelnost žensk - youth unemploymentbrezposelnost mladih - short-time workingnepolna zaposlenost - seasonal unemploymentsezonska brezposelnost - structural unemploymentstrukturna brezposelnost - temporary layoffčakanje na delo - unemployment due to technical progresstehnološki presežek - abstentionismvolilna neudeležba - branch of activitydejavnost podjetja - unemployed personbrezposelna oseba - Christianitykrščanstvo - chromiumkrom - CyprusCiper - ciderjabolčnik - IOMIOM - economic activitygospodarska dejavnost - cementcement - cinemafilmska umetnost - circularokrožnica - civilisationcivilizacija - ruling classvladajoči sloj - lower classnižji sloj - middle classsrednji sloj - working classdelavski razred - peasant classkmečki sloj - class, rank, social class, socio-economic class, stratumdružbeni sloj, plast - upper classvišji sloj - classificationklasifikacija - arbitration clausearbitražna klavzula - allocation clausedoločilo o volilnem pragu - protective clausezaščitna klavzula - self-employmentsamozaposlitev - clergyduhovščina - customersstranke - climatepodnebje - air conditioningklimatizacija - closing of accountszaključni račun - political clubpolitični klub - WFCWFC - UnctadUnctad - political coalitionpolitična koalicija - cobaltkobalt - codingkodiranje - highway codecestnoprometni predpisi - navigational codepredpisi o plovbi - work codedelovnopravna zakonodaja - legal codezakonik - peaceful co-existencemiroljubno sobivanje - co-financingsofinanciranje - co-determinationsoodločanje - cokekoks - budgetary cooperationsodelovanje pri proračunskih zadevah - tax collectionpobiranje davka - data collectionzbiranje podatkov - solar collectorsončni kolektor - collectivismkolektivizem - rural communitypodeželska skupnost - regional and local authoritiesregionalne in lokalne oblasti - urban communitymestna skupnost - ColombiaKolumbija - adjustment to schoolprilagoditev šoli - dyestuffbarvilo - food colouringživilsko barvilo - artificial food colouringumetno živilsko barvilo - natural food colouringnaravno živilsko barvilo - oil seed rapeoljna repica - fuelgorivo - substitute fuelnadomestno gorivo - fossil fuelfosilno gorivo - social adjustmentsocialno prilagajanje - nuclear fueljedrsko gorivo - EC agriculture committeeodbor za kmetijstvo ES - EC committeeodbor ES - EC advisory committeesvetovalni odbor ES - works councilsvet delavcev - food additiveživilski dodatek - EU Council committeeodbor Sveta EU - European Economic and Social CommitteeEkonomsko-socialni odbor ES - EC Monetary CommitteeMonetarni odbor ES - joint committee on EC mattersskupni odbor za zadeve ES - EC standing committeestalni odbor ES - UN Standing Committeestalni odbor OZN - EC scientific committeeznanstveni odbor ES - EC technical committeetehnični odbor ES - commercial arbitrationtrgovinska arbitraža - auditrevizija - virtual libraryvirtualna knjižnica - Translation Centre for the Bodies of the European UnionPrevajalski center za organe Evropske unije - Community Plant Variety OfficeUrad Skupnosti za sorte rastlin - African Charter on Human and Peoples' RightsAfriška listina človekovih pravic in pravic ljudstev - European Energy CharterEvropska energetska listina - social clausesocialna klavzula - UNCEDUNCED - European Works CouncilEvropski svet delavcev - Internetinternet - electronic commerceelektronsko poslovanje - European Standards Instituteevropski inštitut za standardizacijo - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - recognition of vocational training qualificationspriznavanje poklicnih kvalifikacij - quality control of agricultural productsnadzor kakovosti kmetijskih proizvodov - EFTA CourtSodišče EFTA - hazardous wastenevarni odpadki - legal depositobvezni izvod - social dumpingsocialni dumping - established rightpridobljena pravica - transition economygospodarstvo v tranziciji - electronic publishingelektronsko objavljanje - enzymeencim - BSEBSE - European social areaevropski socialni prostor - group of leading industrialised countriesskupina industrijsko najbolj razvitih držav - GATSGATS - Rio GroupSkupina iz Ria - establishment of peacevzpostavitev miru - economic intelligencegospodarske informacije - zooživalski vrt - fish diseasebolezen rib - globalisationglobalizacija - multimediavečpredstavnost - Office for Harmonisation in the Internal MarketUrad za usklajevanje na notranjem trgu - World Customs OrganisationSvetovna carinska organizacija - Dispute Settlement BodyOrgan za reševanje sporov - APECAPEC - paedophiliapedofilija - principle of proportionalitynačelo sorazmernosti - comparative advertisingprimerjalno oglaševanje - regions of Finlandregije Finske - regions of Swedenregije Švedske - regulation of telecommunicationsurejanje telekomunikacij - information societyinformacijska družba - Treaty of AmsterdamAmsterdamska pogodba - economic transitiongospodarska tranzicija - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - working lifedelovno življenje - euro areaevroobmočje - zoonosiszoonoza - TARICTARIC - ICFTUICFTU - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - IOEOIE - cloningkloniranje - trade disputetrgovinski spor - company in difficultiespodjetje v težavah - information highwayinformacijska avtocesta - intranetintranet - extranetekstranet - browserbrskalnik - document managementupravljanje z dokumenti - EDMelektronsko upravljanje podatkov - OCROCR - digitisationdigitalizacija - scanneroptični čitalnik - NiederösterreichSpodnja Avstrija - OberösterreichZgornja Avstrija - BurgenlandGradiščanska - CarinthiaKoroška - SalzburgSalzburška - SteiermarkŠtajerska - TyrolTirolska - VorarlbergVorarlberg - ViennaDunaj - APEC countriesdržave APEC - CEEPCEEP - deadline for paymentrok plačila - stability pactpakt o stabilnosti - youth policymladinska politika - consumer policypotrošniška politika - Community policy-national policypolitika Skupnosti - nacionalna politika - European Monitoring Centre on Racism and XenophobiaEvropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije - JHAPNZ - age discriminationstarostna diskriminacija - discrimination on the basis of sexual orientationdiskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti - care for the elderlyskrb za starejše - unfair dismissalodpust brez odpovednega razloga - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Social Policy Agreementsporazum o socialni politiki - discrimination based on disabilitydiskriminacija na podlagi invalidnosti - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplification of legislationpoenostavitev zakonodaje - DNADNK - virtual realityvirtualna resničnost - picture synthesissinteza slike - evaluation methodmetoda vrednotenja - observationopazovanje - principle of communitisationnačelo prenosa na Skupnosti - liability of the stateodgovornost države - simulationsimulacija - surveillance concerning importsnadzor uvoza - comparative analysisprimerjalna analiza - analysis of causesanaliza vzrokov - quantitative analysiskvantitativna analiza - special leaveizredni dopust - closer cooperationokrepljeno sodelovanje - hypermediahipermediji - hypertexthipertekst - euthanasiaevtanazija - PalauPalau - Norfolk IslandNorfolški otok - NiueNiue - TokelauZvezni otoki - CeutaCeuta - MelillaMelilla - Community opinionmnenje Skupnosti - Court of Auditors opinionmnenje Računskega sodišča - EU Charter of Fundamental RightsListina EU o temeljnih pravicah - democratic deficitdemokratični deficit - High Representative for the CFSPvisoki predstavnik za SZVP - Resolution of the Council of the European Unionresolucija Sveta Evropske unije - resolution of the European Councilresolucija Evropskega sveta - mode of productionnačin proizvodnje - production targetproizvodni cilj - production techniquetehnika proizvodnje - transgenic animaltransgena žival - transgenic planttransgena rastlina - diffusion of innovationsširjenje inovacij - production standarddoseganje norme - obsolete technologyzastarela tehnologija - prospective technological studiesraziskave posledic uvajanja novih tehnologij - organisation of researchorganizacija raziskovanja - scientific discoveryznanstveno odkritje - precautionary principlenačelo previdnosti - field researchterenska raziskava - research resultsrezultati raziskav - traceabilitysledljivost - sustainable agriculturetrajnostno kmetijstvo - European agricultural modelevropski kmetijski model - agri-environmental plankmetijsko-okoljski načrt - land policieszemljiška politika - farming projectkmetijski projekt - agricultural area with environmental restrictionskmetijsko območje z okoljskimi omejitvami - agroforestryagrogozdarstvo - crop lossesslaba letina - agricultural censuspopis kmetijskih gospodarstev - irrigated agriculturenamakalno poljedelstvo - crop rotationkolobarjenje - silosilos - energy cropenergetske rastline - oil cropoljnice - zootechnicszootehnika - boreal forestborealni gozd - sustainable forest managementtrajnostno gospodarjenje z gozdovi - forest certificationcertificiranje gozdov - European forestry policyevropska gozdarska politika - EFICSEFICS - Mediterranean forestsredozemski gozd - temperate forestgozd zmernega podnebja - forestry statisticsgozdarska statistika - European currencyevropska valuta - Ecueku - EURIBOREURIBOR - conversion ratemenjalno razmerje - ADB - CABEI - CaribankKaribska razvojna banka - agricultural creditkmetijski kredit - stability programmeprogram stabilnosti - European tax cooperationevropsko sodelovanje na področju davkov - tax reformdavčna reforma - migrant unemploymentbrezposelnost delavca migranta - continuing vocational trainingstalno poklicno usposabljanje - Employment Committeeodbor za zaposlovanje ES - European Employment Strategyevropska strategija zaposlovanja - worker adaptabilityprilagodljivost delavca - labour flexibilityfleksibilnost dela - skill obsolescencezastarele poklicne kvalifikacije - labour shortagepomanjkanje delovne sile - multi-skilled workermnogostranski delavec - head-huntinglov na glave - reassignmentprerazporeditev - demotionrazporeditev na nižje delovno mesto - EcofinEcofin - non-participating countrydržava članica, ki ni uvedla evra - participating countrydržava evroobmočja - resistance of materialsodpornost materialov - benchmarkingprimerjalna presoja - non-lethal weaponnesmrtonosno orožje - fair tradepravična trgovina - service concessionkoncesija za opravljanje storitev - commercial contracttrgovinska pogodba - international commercial arbitrationmednarodna trgovinska arbitraža - services of general intereststoritve splošnega pomena - electronic signatureelektronski podpis - trade statisticstrgovinska statistika - exclusion from an international organisationizključitev iz mednarodne organizacije - Euro-Mediterranean partnershipEvro-sredozemsko partnerstvo - aid evaluationovrednotenje pomoči - conflict preventionpreprečevanje sporov - ethnic cleansingetnično čiščenje - anti-personnel weaponprotipehotno orožje - espionagevohunjenje - military secretvojaška skrivnost - defence statisticsstatistika na področju obrambe - soil analysisanaliza tal - space scienceznanost o vesolju - astronauticsastronavtika - climatologyklimatologija - bioclimatologybioklimatologija - soil chemistrykemija tal - cultural geographykulturna geografija - human geographydružbena geografija - regional geographyregionalna geografija - geomorphologygeomorfologija - sedimentologysedimentologija - soil typetip tal - ethnographyetnografija - industrial sociologysociologija dela - environmental economicsokoljska ekonomika - environmental educationokoljsko izobraževanje - water protectionvarstvo voda</