sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.106s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

ÅrhusAarhus - press releasesajtóközlemény - jurisdictionbíróságok illetékessége - concessionaireengedményes - socioeconomic conditionstársadalmi-gazdasági körülmények - Council for Cultural Cooperationa Kulturális Együttműködés Tanácsa - CRESTCREST - European Productivity AgencyEurópai Termelékenységi Ügynökség - Nuclear Energy AgencyAtomenergia-ügynökség - audiovisual documentaudiovizuális dokumentum - DubayyDubai - farm development planmezőgazdasági fejlesztési terv - printernyomtató - saltwatersós víz - groundwatertalajvíz - wastewaterszennyvíz - sociocultural facilitiesszociokulturális létesítmény - United States of AmericaAmerikai Egyesült Államok - Community fisheriesközösségi halászat - International Energy AgencyNemzetközi Energiaügynökség - goats’ milk cheesekecskesajt - cows’ milk cheesetehénsajt - Al FujayrahFujairah - government-in-exileemigráns kormány - audiovisual industryaudiovizuális szektor - case-lawesetjog - EC case-lawEK-esetjog - Federation Stateszövetségi tagállam - substandard housingkomfort nélküli lakás - Eastern MalaysiaKelet-Malajzia - Bretton Woods AgreementBretton Woods-i megállapodás - microeconomicsmikroökonómia - interurban migrationvárosok közötti migráció - intraurban commutingvároson belüli ingázás - east of the Great Belta Storebaelttől keletre fekvő terület - organisation chartszervezeti diagram - treefa - game meatvadhús - AarhusAarhus - breach of trusthűtlen kezelés - adhesiveragasztóanyag - State tradingállami kereskedelem - retail tradekiskereskedelem - wholesale tradenagykereskedelem - arms tradefegyverkereskedelem - East-West tradeKelet-Nyugat kereskedelem - foreign tradekülkereskedelem - domestic tradebelkereskedelem - international tradenemzetközi kereskedelem - accession to the European Unioncsatlakozás az Európai Unióhoz - marketingforgalmazás - ad hoc committeeeseti bizottság - committee of inquiryvizsgálóbizottság - Commission on Human RightsEmberi Jogok Bizottsága - UN CommissionENSZ-bizottság - parliamentary committeeparlamenti bizottság - EP CommitteeEP-bizottság - qualitative analysisminőségi elemzés - award of contractközbeszerzési szerződés odaítélése - standing committeeállandó bizottság - specialised committeeszakbizottság - UN Technical Commissionaz ENSZ technikai bizottsága - commission agentbizományos - CommonwealthNemzetközösség - European CommunitiesEurópai Közösségek - municipalityközség - adjuvantsegédanyag - mass communicationstömegkommunikáció - satellite communicationsműholdas távközlés - press communiquésajtóközlemény - communismkommunizmus - ComorosComore-szigetek - insurance companybiztosítótársaság - administrative powersközigazgatási hatáskör - Community competenceközösségi hatáskör - jurisdiction ratione materiaebírósági hatáskör - central governmentközponti kormányzat - executive competencekormányzati jogkör - competence of the Member Statestagállami hatáskör - powers of parliamenta parlament hatásköre - jurisdiction of the courtsbíróságok illetékessége - joint competencevegyes hatáskör - territorial jurisdictionhelyi bíráskodás - competitiveness, fightversenyképesség - complementarity of tradekereskedelem egymást kiegészítő jellege - consumer behaviourfogyasztói magatartás - educational administrationoktatási igazgatás - political behaviourpolitikai magatartás - electronic componentelektromos alkatrész - mineral compoundszervetlen vegyület - composition of the populationa népesség összetétele - composition of parliamentparlament összetétele - accountingszámvitel - financial accountingáltalános könyvelés - national accountsnemzeti számlák - tax authoritiesadóhatóságok - public accountingállami számvitel - regional accountingregionális számlák - accountantkönyvelő - accountszámla - consolidated accountkonszolidált éves beszámoló - trading accounteredménykimutatás - tied sales outletkötött árusítóhely - county, shiremegye - concentration of the populationnépesség összpontosulása - concentration of powershatalomkoncentráció - local governmenthelyi önkormányzat - economic concentrationgazdasági koncentráció - industrial concentrationiparkoncentráció - product designterméktervezés - Macedonia - concessionnaireengedményes - medium-term financial assistanceközéptávú pénzügyi támogatás - sustainable developmentfenntartható fejlődés - cohabitationegyüttélés - competitionverseny - international competitionnemzetközi verseny - public administrationközigazgatás - summarisingösszefoglalás - condimentízesítő - terms for aidsegély feltételei - position of womennők helyzete - working conditionsmunkakörülmények - living conditionséletkörülmények - economic conditionsgazdasági feltételek - social situationtársadalmi helyzet - socio-economic conditionstársadalmi-gazdasági körülmények - preparation for markettermékcsomagolás és -kiszerelés - admission to examinationsvizsgára bocsátás - atmospheric conditionslégköri viszonyok - WCLWCL - UN ConferenceENSZ konferencia - confidentialitytitoktartás - confectioneryédesipar - conflict of jurisdictionjoghatósági összeütközés - conflict of powershatásköri összeütközés - misuse of a rightjoggal való visszaélés - waste incinerationszemétégetés - temporary admissionideiglenes behozatal - labour disputemunkaügyi vita - international conflictnemzetközi konfliktus - racial conflictfaji konfliktus - social conflicttársadalmi konfliktus - sick leavebetegszabadság - maternity leaveszülési szabadság - training leavetanulmányi szabadság - parental leaveszülői szabadság - paid leavefizetett szabadság - unpaid leavefizetés nélküli szabadság - leave on social groundsszociális alapú munkahelyi távollét - freezingfagyasztás - conglomeratekonglomerátum - CongoKongó - short-term economic prospectskonjunktúra - ConnachtConnaught - Council of the European Unionaz Európai Unió Tanácsa - board of directorsigazgatótanács - EC Association CouncilEK Társulási Tanács - adoption of a childörökbefogadás - CCCCCC - CCDCCD - AspacASPAC - Council of EuropeEurópa Tanács - Council of Europe countriesaz Európa Tanács tagországai - UN Security Councilaz ENSZ Biztonsági Tanácsa - UN Trusteeship Councilaz ENSZ Gyámsági Tanácsa - Council of European Municipalities and RegionsEurópai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa - Council of Ministersminiszterek tanácsa - adoption of a law by votetörvény elfogadása - European CouncilEurópai Tanács - Nordic CouncilSkandináv Tanács - Nordic Council countriesaz Északi Tanács országai - agricultural advisermezőgazdasági tanácsadó - food preservingélelmiszer-tartósítás - conservation of fish stockshalállomány védelme - conservation of resourcesforrásmegőrzés - conservatismonzervativizmus - cannerytartósítóipar - rescheduling of public debtállamadósság átütemezése - consumerfogyasztó - consumptionfogyasztás - food consumptionélelmiszerfogyasztás - water consumptionvízfogyasztás - energy consumptionenergiafogyasztás - household consumptionháztartások fogyasztása - adoption of the budgeta költségvetés elfogadása - final consumptionvégső fogyasztás - domestic consumptionhazai fogyasztás - per capita consumptionegy főre jutó fogyasztás - constitutionalkotmány - formation of a partypártalapítás - incorporationtársaság alapítása - control of constitutionalityalkotmányosság vizsgálata - agricultural buildingmezőgazdasági épület - road buildingútépítés - metal structurefémszerkezet - shipbuildinghajógyártás - consultation of informationinformációk megismerése - worker consultationmunkavállalói konzultáció - containerkonténer - objections to an election resultválasztási kifogás - adultfelnőtt - tariff quotavámkontingens - contraceptionfogamzásgátlás - shorter working weekcsökkentett heti munkaidő - contractszerződés - insurance contractbiztosítási szerződés - work contractmunkaszerződés - industrial counterfeitinghamisítás - EADIEADI - plywoodlemezelt fatábla - taxpayeradófizető - administrative controlközigazgatási ellenőrzés - air traffic controllégiforgalmi irányítás - budgetary controlköltségvetési ellenőrzés - management audita menedzsment ellenőrzése - control of communicationsa kommunikáció ellenőrzése - EFTAEFTA - pollution controlkörnyezetszennyezés ellenőrzése - liquidity controllikviditás védelme - production controlgyártásellenőrzés - quality control of industrial productsipari termékek minőségellenőrzése - non-standard employmentatipikus foglalkoztatás - exchange controlárfolyam-szabályozás - merger controlvállalkozások összefonódásának ellenőrzése - assessmentértékelés - migration controlbevándorlási szabályozás - abuse of powerhatalommal való visszaélés - EFTA countriesEFTA-országok - price controlárellenőrzés - financial controlpénzügyi ellenőrzés - parliamentary controlparlamenti ellenőrzés - plant health controlnövény-egészségügyi ellenőrzés - health controlegészségügyi ellenőrzés - CIV ConventionCIV-egyezmény - collective agreementkollektív szerződés - airportrepülőtér - Arusha ConventionArushai Egyezmény - Lomé ConventionLoméi Egyezmény - first Lomé ConventionI. Loméi Egyezmény - second Lomé ConventionII. Loméi Egyezmény - Yaoundé ConventionYaoundéi egyezmény - UN conventionENSZ-egyezmény - economic convergencegazdasági konvergencia - energy conversionenergiaátalakítás - currency convertibilityvalutakonvertibilitás - Cook IslandsCook-szigetek - administrative cooperationközigazgatási együttműködés - trade cooperationkereskedelmi együttműködés - cultural cooperationkulturális együttműködés - economic cooperationgazdasági együttműködés - European cooperationeurópai együttműködés - financial cooperationpénzügyi együttműködés - aerosolaeroszol - industrial cooperationipari együttműködés - institutional cooperationintézményi együttműködés - inter-company cooperationvállalatközi együttműködés - international cooperationnemzetközi együttműködés - judicial cooperationigazságügyi együttműködés - military cooperationkatonai együttműködés - monetary cooperationmonetáris együttműködés - political cooperationpolitikai együttműködés - regional cooperationregionális együttműködés - allocation of landföldhasználat - scientific cooperationtudományos együttműködés - South-South cooperationDél-Dél együttműködés - technical cooperationműszaki együttműködés - cross-border cooperationhatárokon átnyúló együttműködés - cooperativeszövetkezet - agricultural cooperativemezőgazdasági szövetkezet - consumer cooperativefogyasztói szövetkezet - credit unionhitelszövetkezet - coordination of aidsegély koordinálása - CopenhagenKoppenhága - publishing of pricesárak közzététele - joint ownershipközös tulajdon - South KoreaDél-Korea - North KoreaÉszak-Korea - CoreperCOREPER - corporatismkorporativizmus - fatszsírok - animal fatsállati zsírok - vegetable fatsnövényi zsiradék - correspondencelevelezés - corrosionkorrózió - political affiliationpárttagság - corruptionkorrupció - CorsicaKorzika - Costa RicaCosta Rica - stock-exchange listingtőzsdei jegyzés - Côte d'IvoireElefántcsontpart - social-security contributiontársadalombiztosítási járulék - sugar levycukorlefölözés - cottongyapot - coup d'étatállamcsíny - charteringbérletbe adás - EC Court of JusticeAz Európai Közösségek Bírósága - EC Court of AuditorsEK Számvevőszék - European Court of Human RightsEmberi Jogok Európai Bírósága - International Court of JusticeNemzetközi Bíróság - migratory movementmigrációs mozgás - watercoursevízfolyás - AfghanistanAfganisztán - price of securitiesértékpapír-árfolyam - brokeralkusz - equipment costfelszerelési költség - investment costberuházási költség - cost of capitaltőkeköltség - distribution costforgalmazási költség - operating costműködési költség - education costsoktatási költség - AfrasecAfrasec - construction costsépítési költségek - cost of pollutionkörnyezetszennyezésből származó költségek - health costsegészségügyi költségek - cost of livingmegélhetési költségek - production costtermelési költség - storage costraktározási költség - direct costközvetlen költség - cost of borrowinghitelfelvételi költség - wage costbérköltség - access to educationoktatásba való bejutás - AfricaAfrika - social costtársadalmi költség - artistic creationművészeti alkotómunka - job creationmunkahelyteremtés - credithitel - short-term creditrövid lejáratú hitel - export creditexporthitel - import creditimporthitel - consumer creditfogyasztói hitel - long-term credithosszú lejáratú hitel - English-speaking Africaangol nyelvű Afrika - medium-term creditközéptávú hitel - trade creditkereskedelmi hitel - swap arrangementswap - investment loanberuházási hitel - payment appropriationkifizetési előirányzat - documentary creditokmányos meghitelezés - real estate creditingatlanhitel - industrial creditipari hitel - international creditnemzetközi hitel - creamtejszín - Central AfricaKözép-Afrika - dairy ice creamtejes jégkrém - CrestCREST - CreteKréta - war crimeháborús bűncselekmény - criminologykriminológia - energy crisisenergiaválság - political crisispolitikai válság - economic growthgazdasági növekedés - North AfricaÉszak-Afrika - ICRCICRC - crustacean, shellfishhéjas állat, rákféle - CubaKuba - leatherbőr - copperréz - culturekultúra - cereal-growinggabonatermesztés - terrace croppingteraszos művelés - fodder-growingtakarmánynövény-termesztés - South AfricaDél-Afrika - fruit-growinggyümölcstermesztés - agro-industrial croppingipari növénytermesztés - market gardeningzöldségkertészet - permanent cropállókultúra - popular culturepopuláris kultúra - hydroponicshidrokultúrás termesztés - glasshouse cultivationüvegházi termesztés - tropical agriculturetrópusi mezőgazdaság - self-sufficiency farmingsaját fogyasztásra történő termelés - cumulative pension entitlementtöbbszörös nyugdíjjogosultság - French-speaking Africafrancia nyelvű Afrika - CuraçaoCuraçao - CycladesKikládok - economic cyclegazdasági ciklus - DenmarkDánia - regions of DenmarkDánia régiói - parliamentary debateparlamenti vita - deforestationerdőirtás - decentralisationdecentralizáció - budgetary dischargeköltségvetési mentesítés - Southern AfricaAfrika déli része - wastehulladék - agricultural wastemezőgazdasági hulladék - industrial wasteipari hulladék - non-recoverable wastenem hasznosítható hulladék - radioactive wasteradioaktív hulladék - decisionhatározat - Community decisionközösségi határozat - EAEC DecisionEAEK-határozat - West AfricaNyugat-Afrika - ECSC general DecisionESZAK-általános határozat - ECSC individual DecisionESZAK egyedi határozat - restrictive-practice notificationversenykorlátozó magatartás bejelentése - announcement of candidacyjelöltállítás bejelentése - explanation of votingszavazás indoklása - East AfricaKelet-Afrika - economic take-offa gazdaság élénkülése - decolonisationdekolonizáció - counting of the votesszavazatszámlálás - devolutiondekoncentráció - administrative unitközigazgatási egység - division into constituenciesválasztókerületekre történő beosztás - decreeegyedi rendelet - tax reliefadókedvezmény - anti-missile defencerakétaelhárítás - lossdeficit - budget deficitköltségvetési hiány - deflationdefláció - clearing of landföldterület művelés alá vonása - degradation of the environmenta környezet romlása - job accessmunkavállalás - school ageiskolaköteles kor - delinquencybűnismétlés - juvenile delinquencyfiatalkori bűnözés - job applicationálláskeresés - consumer demandfogyasztói kereslet - energy demandenergiaigény - resignation of the governmentkormány lemondása - agency abroadkülföldi képviselet - democracydemokrácia - people's democracynépi demokrácia - democratisationdemokratizálódás - democratisation of educationaz oktatás demokratizálása - demographydemográfia - denaturingdenaturálás - perishable goodsromlandó áruk - EAEC Supply AgencyEuratom Ellátási Ügynökség - population densitynépsűrűség - département (fr) - département d'outre-mer (fr) - expenditurekiadás - food expenditureélelmiszerköltség - budgetary expenditureköltségvetési kiadás - press agencysajtóügynökség - consumption expenditurefogyasztási kiadás - administrative expenditureigazgatási kiadások - extra-budgetary expenditureköltségvetésen kívüli kiadások - national expenditurenemzeti kiadás - non-compulsory expenditurenem kötelező kiadások - compulsory expenditurekötelező kiadások - operational expenditureműködési kiadások - public expenditureállami kiadások - depoliticisationdepolitizáltság - depopulationnépességcsökkenés - deporteedeportált - sales agentértékesítési ügynök - bank depositbanki betét - capital depreciationtőkeérték-csökkenés - deregulationdereguláció - disarmamentleszerelés - man-made disasterember okozta katasztrófa - natural disastertermészeti csapás - job descriptionmunkakör - desertsivatag - desertificationelsivatagosodás - dehydrationdehidratálás - withdrawal of candidacyjelölt visszalépése - civil disobediencepolgári engedetlenség - destruction of cropsnövényi kultúrák megsemmisítése - EPAEPA - straittengerszoros - external debtkülföldi adósság - public debtállamadósság - Upper Housefelsőház - devaluationleértékelés - economic developmentgazdasági fejlődés - NEANEA - industrial developmentipari fejlődés - integrated developmentintegrált fejlesztés - regional developmentterületfejlesztés - social developmenttársadalmi fejlődés - foreign currencydeviza - diabetesdiabétesz - North-South relationsÉszak-Dél kapcsolatok - dictatorshipdiktatúra - regional agencyregionális képviselet - dictionary, lexiconlexikon - cultural differencekulturális különbség - international disputenemzetközi vita - dissemination of informationinformációterjesztés - dissemination of culturekultúra terjesztése - limited circulationkorlátozott terjesztés - selective dissemination of informationszelektív információterjesztés - size of businessvállalkozás mérete - diplomaoklevél - company managementvállalatvezetés - directiveirányelv - Community directiveközösségi irányelv - voting disciplineszavazási fegyelem - record libraryzeneműtár - speechbeszéd - access to informationinformációkhoz való hozzáférés - sexual discriminationnemi megkülönböztetés - economic discriminationgazdasági megkülönböztetés - linguistic discriminationnyelvi megkülönböztetés - political discriminationpolitikai megkülönböztetés - racial discriminationfaji megkülönböztetés - religious discriminationvallási megkülönböztetés - price disparityárkülönbség - economic disparitygazdasági egyenlőtlenség - regional disparityregionális egyenlőtlenség - preservativetartósítószer - medical centreegészségügyi központ - food resourcesélelmiszerforrások - available energy resourcesrendelkezésre álló energiaforrások - driving mechanismkormányberendezés - safety devicebiztonsági berendezés - signalling devicejelzőkészülék - dissidencemáskéntgondolkodás - dissolution of parliamentparlament feloszlatása - deterrentelrettentés - distillationlepárlás - distributive tradeselosztó kereskedelem - energy distributionenergiaelosztás - water supplyvízellátás - electricity supplyáramellátás - exclusive distribution agreementkizárólagos forgalmazási megállapodás - product diversificationa termelés diverzifikációja - diversification of exportsa kivitel diverzifikálása - supervisorművezető - international division of labournemzetközi munkamegosztás - divorceházasság felbontása - legal doctrinejogi doktrína - documentdokumentum - audio-visual documentaudiovizuális dokumentum - identity documentszemélyazonossági okmány - document for discussion at a sittingülésanyagok - built-up areaagglomeráció - customs documentvámokmány - official documenthivatalos dokumentum - parliamentary documentparlamenti dokumentum - documentationdokumentáció - DodecaneseDodekániszosz - DominicaDominika - damagekár - war damageháborús kár - damageskártérítés - donationadomány - giftajándék - customsvám - DubaiDubai - double taxationkettős adóztatás - dual nationalitykettős állampolgárság - holding of two jobskét munkahely fenntartása - rural settlementvidéki település - provisional twelfthideiglenes tizenkettedek - dredgingkotrás - drainagealagcsövezés - DrentheDrenthe - right to educationoktatáshoz való jog - right to informationinformációs szabadság - right to cultureművelődéshez való jog - urban centrevárosi agglomeráció - right to justiceigazságszolgáltatáshoz való jog - administrative lawközigazgatási jog - air lawlégijog - anti-dumping dutydömpingellenes vám - right to workmunkához való jog - law of bankingbankjog - law on negotiable instrumentsértékpapírjog - civil lawpolgári jog - commercial lawkereskedelmi jog - Community lawközösségi jog - political unrestpolitikai izgatás - constitutional lawalkotmányjog - customary lawszokásjog - copyrightszerzői jog - registration taxregisztrációs adó - right to stopoverútmegszakításhoz való jogosultság - right of establishmentletelepedési jog - right to strikesztrájkjog - energy lawenergiajog - environmental lawkörnyezetvédelmi jog - economic aggregategazdasági aggregátum - law of outer spacevilágűrjog - rights of the individualegyének jogai - competition lawversenyjog - family lawcsaládjog - law of wara háború joga - law of the seatengerjog - right to demonstratetüntetéshez való jog - fishing rightshalászati jog - access to a professionszakmába történő bejutás - right of pre-emptionelővásárlási jog - right of repossessionbérbeadó felmondási joga - right to voteaktív választójog - insurance lawbiztosítási jog - patent lawszabadalmi jog - law of nationsnemzetek joga - rights of aliensidegenjog - rights of minoritieskisebbségek jogai - company lawtársasági jog - transport lawközlekedési jog - housing lawlakásügyi jogszabályok - labour lawmunkajog - electoral lawválasztójog - part-time farmingrészidős művelés - financial legislationpénzügyi szabályozás - tax lawadójog - international tax lawnemzetközi adójog - forestry legislationerdészeti jogszabályok - international human rights lawnemzetközi emberi jogok - international lawnemzetközi jog - private international lawnemzetközi magánjog - public international lawnemzetközi közjog - organic farmingbiogazdálkodás - maritime lawtengerjogi szabályozás - matrimonial lawházassági jog - national lawnemzeti jog - nuclear lawnukleáris jog - criminal lawbüntetőjog - economic offencegazdasági bűncselekmény - international criminal lawnemzetközi büntetőjog - private lawmagánjog - commercial farmingkereskedelmi célú gazdálkodás - public lawközjog - agrarian lawagrárjog - social legislationszociális jogszabályok - territorial lawfelségjog - political rightpolitikai jobboldal - civil rightspolgári jogok - human rightsemberi jogok - women's rightsnők jogai - contract farmingszerződéses gazdálkodás - special drawing rightskülönleges lehívási jogok - dumpingdömping - life expectancyszületéskor várható élettartam - length of studiestanulmányok időtartama - length of leasebérlet időtartama - working timemunkaidő - legal working timejogszabályban meghatározott munkaidő - AAMS countriesAASM-országok - group farmingközös gazdálkodás - East AngliaKelet-Anglia - watervíz - Community watersközösségi vizek - percolation watercsurgalékvíz - bathing waterfürdésre alkalmas víz - spiritsszeszek - inland watersbelvizek - hill farminghegyvidéki gazdálkodás - international watersnemzetközi vizek - salt watersós víz - ground watertalajvíz - surface waterfelszíni vizek - territorial watersfelségvizek - waste waterszennyvíz - agricultural trademezőgazdasági kereskedelem - trading operationkereskedelmi forgalom - subsistence farmingönfenntartó gazdálkodás - information transferinformációcsere - exchange of publicationskiadványcsere - extra-Community tradeKözösségen kívüli kereskedelem - intra-Community tradeKözösségen belüli kereskedelem - trade by group of countriesországcsoportok szerinti kereskedelem - trade by countryországok szerinti kereskedelem - trade by producttermékek szerinti kereskedelem - samplingmintavétel - extensive farmingkülterjes gazdálkodás - pay scalebértábla - lightingvilágítás - school abroadkülföldön működő iskola - European schooleurópai iskola - international schoolnemzetközi iskola - nursery schoolóvoda - national schoolrendészeti iskola - ecologyökológia - ecologismökologizmus - econometricsökonometria - market accesspiacra jutás - intensive farmingbelterjes gazdálkodás - economygazdaság - agricultural economicsagrárgazdaságtan - collectivised economykollektivizált gazdaság - concerted economic actionösszehangolt gazdasági cselekvés - economies of scaleméretgazdaságosság - energy savingenergiamegtakarítás - structural adjustmentstrukturális kiigazítás - war economyháborús gazdálkodás - business administrationvállalati gazdálkodás - regions of AustriaAusztria régiói - Mediterranean agriculturemediterrán mezőgazdaság - market economypiacgazdaság - subsistence economyönellátó gazdálkodás - transport economicsközlekedésgazdaság - controlled economyirányított gazdaság - housekeeping economycsaládi gazdaság - forestry economicserdőgazdálkodás - industrial economyipari gazdaság - world economyvilággazdaság - mixed economyvegyes gazdaság - national economynemzetgazdaság - agri-foodstuffsagrárélelmiszer-ipar - planned economytervgazdaság - post-industrial economyposztindusztriális gazdaság - public economyállami gazdálkodás - regional economyregionális gazdaság - underground economyfeketegazdaság - urban economyvárosgazdálkodás - ScotlandSkócia - ecosystemökoszisztéma - euroeuró - agro-industryagroipar - publishingkönyvkiadás - educationoktatás - home educationotthoni tanulás - art educationművészeti oktatás - comparative educationösszehasonlító oktatás - basic educationalapoktatás - mass educationtömegoktatás - adult educationfelnőttoktatás - education of foreignerskülföldiek oktatása - non-formal educationiskolarendszeren kívüli oktatás - continuing educationfolyamatos tanulás - physical educationtestnevelés - pre-school educationóvodai nevelés - health educationegészségnevelés - sex educationszexuális nevelés - special educationspeciális oktatás - sweetenerédesítőszer - number of pupilstanulólétszám - agronomyagronómia - radioactive effluentradioaktív szennyvíz - equal payegyenlő díjazás - equal treatmentegyenlő bánásmód - equality before the lawtörvény előtti egyenlőség - Arab Republic of Egypt, Egypt, United Arab RepublicEgyiptom - El SalvadorSalvador - market enlargementpiacbővítés - citrus fruitcitrusfélék - registration of votersválasztók nyilvántartásba vétele - electionválasztás - early electionelőrehozott választás - European electioneurópai választás - indirect electionközvetett választás - local electionhelyi választások - national electionnemzeti választás - parliamentary electionparlamenti választás - by-electionidőközi választás - IDAIDA - presidential electionelnökválasztás - primary electionelőválasztás - electorateelektori testület - electrochemistryelektrokémia - electrometallurgyelektrometallurgia - electronicselektronika - electrotechnologyelektrotechnika - livestock farmingállattartás - economic supportgazdasági támogatás - free-range farmingkülterjes állattartás - crustacean farmingráktenyésztés - intensive livestock farmingbelterjes állattenyésztés - pupiltanuló - right to stand for electionpasszív választójog - waste disposalhulladék ártalmatlanítása - emancipationemancipáció - packagingcsomagolás - pasture fatteninglegeltetéses állattartás - bottlingpalackozás - employment aidfoglalkoztatási támogatás - emigrationkivándorlás - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - United Arab EmiratesEgyesült Arab Emírségek - United Arab Emirates countriesaz Egyesült Arab Emírségek országai - issue of securitiesértékpapír-kibocsátás - issuing of currencypénzkibocsátás - transport accidentközlekedési baleset - designated employmentvédett munkahely - white-collar workerfehérgalléros munkavállaló - office workerirodai alkalmazott - public service employeeközalkalmazott - employermunkaadó - borrowing, loan, money loankölcsön, kölcsönfelvétel - foreign aidkülföldi segély - Community borrowingközösségi hitelfelvétel - international loannemzetközi kölcsön - public borrowingállami kölcsönfelvétel - food emulsifieremulgeátor - indebtednesseladósodás - wave energyhullámenergia - soft energykörnyezetkímélő energia - export aidexporttámogatás - hard energykemény energia - electrical energyelektromos energia - wind energyszélenergia - geothermal energygeotermikus energia - hydraulic energyhidraulikus energia - hydroelectric powerhidroelektromos energia - tidal energyárapály-energia - nuclear energynukleáris energia - renewable energymegújuló energia - aid per hectarehektáronkénti támogatás - solar energynapenergia - thermal energyhőenergia - childgyermek - abandoned childelhagyott gyermek - child of migrantmigráns szülő gyermeke - natural childházasságon kívül született gyermek - only childegyetlen gyermek - commitment of expenditurekötelezettségvállalás kiadásokra - fertilisertrágya - chemical fertiliserműtrágya - investment aidbefektetési támogatás - organic fertiliserszerves trágya - fatteninghizlalás - political kidnappingpolitikai emberrablás - economic surveygazdasági felmérés - consumer surveya fogyasztás felmérése - social surveytársadalomstatisztikai felmérés - data recordingadatrögzítés - documentary reference recordingdokumentum adatrögzítése - building subsidyépítési támogatás - fuel enrichmenttüzelőanyag-dúsítás - teachertanár - teachingtanítás - distance learningtávoktatás - agricultural educationmezőgazdasági oktatás - programmed learningszámítógépes oktatás - denominational educationfelekezeti oktatás - language teachingnyelvoktatás - general educationáltalános oktatás - free educationingyenes oktatás - modernisation aidmodernizációs támogatás - secular educationnem felekezeti iskola - medical trainingorvosképzés - compulsory educationkötelező oktatás - paramedical trainingparamedicinai képzés - multidisciplinary educationmultidiszciplináris oktatás - postgraduate educationposztgraduális oktatás - primary educationalapfokú oktatás - private educationmagánoktatás - vocational educationszakoktatás - public educationközoktatás - production aidtermelési támogatás - scientific educationtudományos oktatás - secondary educationközépfokú oktatás - higher educationfelsőoktatás - technical educationműszaki oktatás - restrictive trade practiceversenykorlátozó megállapodás - horizontal agreementhorizontális megállapodás - unlawful agreementtiltott megállapodás - international cartelnemzetközi kartell - vertical agreementvertikális megállapodás - food aidélelmiszersegély - mutual assistance among farmersgazdálkodók kölcsönös segítségnyújtása - non-tariff barriernem tarifális akadály - tariff barriertarifális akadály - technical barriertechnikai akadály - customs warehousevámraktár - type of businessvállalkozás - craft businesskézműves vállalkozás - distribution businesskereskedelmi vállalkozás - joint ventureközös vállalat - rental businesslízingvállalkozás - transport companyközlekedési vállalat - foreign enterprisekülföldi vállalkozás - European undertakingeurópai vállalkozás - family businesscsaládi vállalkozás - trust companyvagyonkezelő társaság - real estate businessingatlanvállalkozás - sole proprietorshipegyszemélyes társaság - occupational accidentmunkahelyi baleset - aid to disadvantaged groupshátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatás - industrial enterpriseipari vállalkozás - multinational enterprisemultinacionális vállalat - private sectormagánvállalkozás - public sectorközvállalkozás - maintenancekarbantartás - crop maintenancenövényi kultúra megőrzése - physical environmentfizikai környezet - savingsmegtakarítások - aid to undertakingsvállalkozásoknak nyújtott támogatás - compulsory savingkényszerű takarékosság - epidemicepidémia - epidemiologyepidemiológia - EpirusEpírosz - exhaustion of resourcesforrások kimerülése - EcuadorEcuador - equidaelófélék - budgetary equilibriumköltségvetési egyensúly - ecological balanceökológiai egyensúly - bilateral aidkétoldalú segély - agricultural equipmentmezőgazdasági felszerelés - community facilitiesközösségi létesítmények - vehicle partsjárműrészek - electronic equipmentelektromos felszerelés - industrial equipmentipari berendezés - socio-cultural facilitiesszociokulturális létesítmény - ECSC aidESZAK-segély - sports facilitiessportlétesítmény - equivalence of diplomasoklevelek egyenértékűsége - ergonomicsergonómia - volcanic eruptionvulkánkitörés - slaveryrabszolgaság - discountingleszámítolás - air spacelégtér - European legal areaeurópai jogi térség - green areazöldterület - Community aidközösségi támogatás - SpainSpanyolország - regions of SpainSpanyolország régiói - protected speciesvédett fajok - industrial espionageipari kémkedés - testingvizsgálat - nuclear testnukleáris kísérlet - ExtremaduraExtremadura - supplementary aid for productskiegészítő terméktámogatás - establishmenttelephely - special-status institutionkülönleges feladattal megbízott pénzügyi intézmények - educational institutionoktatási intézmény - institution of public utilityközüzem - drawing up of the budgeta költségvetés megállapítása - medical institutionegészségügyi intézmény - penal institutionbüntetés-végrehajtási intézet - public institutionközjogi intézmény - tinón - gold-exchange standardarany-deviza standard - emergency aidsürgősségi segély - gold standardaranystandard - Stateállam - civil statusszemélyi állapot - rule under emergency powerskormányzás rendkívüli állapot esetén - state of emergencyrendkívüli állapot - Welfare Statejóléti állam - United StatesAmerikai Egyesült Államok - State aidállami támogatás - ethanoletanol - EthiopiaEtiópia - ethnologyetnológia - labellingcímkézés - feasibility studymegvalósíthatósági tanulmány - market researchpiackutatás - work studymunkatanulmány - studenthallgató - foreign studentkülföldi hallgató - economic aidgazdasági segély - Eurocrediteuróhitel - Eurocurrencyeuródeviza - Eurodollareuró-dollár - Eurobondeurókötvény - Euromarketeurópiac - Eurocommunismeurokommunizmus - EurocontrolEurocontrol - Eurorighteurópai jobboldal - EurogroupEurogroup - EuropeEurópa - aid in kindtermészetbeni segély - Northern EuropeÉszak-Európa - Southern EuropeDél-Európa - Western EuropeNyugat-Európa - Eastern EuropeKözép- és Kelet-Európa - EuropecheEuropeche - interactivityinteraktivitás - eutrophicationeutrofizáció - budgetary assessmentköltségvetési javaslat - project evaluationprojektelemzés - evaluation of resourcesa források értékelése - offalvágási melléktermék és belsőség - nuclear accidentnukleáris baleset - financial aidpénzügyi segély - technology assessmenttechnológiaértékelés - tax avoidanceadókikerülés - examinationvizsga - agricultural surplusmezőgazdasági többlet - exclusion from EC treatmentEK-elbánásból való kizárás - project managementprojektmenedzsment - implementation of the budgetköltségvetés végrehajtása - enforcement of rulingítélet végrehajtása - exemption from restrictive-practice authorisationversenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli mentesítés - tariff exemptiontarifális mentesség - financial yearköltségvetési év - brain drainagyelszívás - farmermezőgazdasági gazdálkodó - agricultural holdingmezőgazdasági üzem - State farmállami gazdaság - mixed farmvegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzem - exploitation of the seastengerek kihasználása - exploitation of resourcesforrások kiaknázása - family farmingcsaládi gazdálkodás - forestry holdingerdőgazdaság - dairy farmtejgazdaság - explosiverobbanóanyag - exportkivitel - export of capitaltőkekivitel - expropriationkisajátítás - multilateral aidmultilaterális segély - deportationkiutasítás - extra-territorialityextraterritorialitás - mining extractionbányakitermelés - extraditionkiadatás - extreme rightszélsőjobb - extreme leftszélsőbal - Far EastTávol-Kelet - invoicingszámlázás - non-refundable aidvissza nem térintendő segély - low incomealacsony jövedelem - bankruptcycsőd - hungeréhség - type of tenurehasználati viszony - owner farmingtulajdonosi művelés - mixed tenurerészesművelés - familycsalád - large familynagycsalád - family by marriagesógorság - FAOFAO - private aidmagánsegély - cereal flourgabonaliszt - Fascismfasizmus - animal lifeállatvilág - EMCFEMEA - fertilitytermékenység - housewifeháztartásbeli - regional aidregionális támogatás - female migrantmigráns nő - EAGGFEMOGA - EAGGF Guarantee SectionEMOGA Garanciarészleg - EAGGF Guidance SectionEMOGA Orientációs Részleg - ironvas - tenant farminghaszonbérlői gazdálkodás - collective farmszövetkezeti gazdaság - model farmmintagazdaság - ferryboatkomphajó - health aidegészségügyi segély - IFLAIFLA - wood fibrefarost - glass fibreüvegrost - textile fibretextilrost - FIDFID - IFADIFAD - Fiji, Republic of FijiFidzsi-szigetek - foot-and-mouth diseaseragadós száj- és körömfájás - sectoral aidágazati támogatás - wirehuzal - fishing nethalászháló - subsidiaryleányvállalat - joint subsidiaryközös leányvállalat - financingfinanszírozás - short-term financingrövid távú finanszírozás - long-term financinghosszú távú finanszírozás - medium-term financingközéptávú finanszírozás - welfareszociális segély - Community financingközösségi finanszírozás - compensatory financingkompenzációs finanszírozás - supplementary financingkiegészítő finanszírozás - financing of aidsegély finanszírozása - industrial financingipar finanszírozása - export financingexportfinanszírozás - party financingpártok finanszírozása - budget financinga költségvetés finanszírozása - election financingkampányfinanszírozás - national financingnemzeti finanszírozás - excise dutyjövedéki adó - international financenemzetközi pénzügyek - local authority financeshelyi pénzügyek - public financeállamháztartás - FinlandFinnország - FunenFunen - tax systemadórendszer - UnicefUnicef - nuclear fissionatommaghasadás - IEAIEA - fixing of pricesárrögzítés - wage determinationbérmegállapítás - Province of West FlandersNyugat-Flandria tartomány - Province of East FlandersKelet-Flandria tartomány - cereal flakesgabonapehely - plant lifenövényvilág - floriculturevirágkertészet - raftingfaúsztatás - aircraft fleetlégiflotta - IAEANAÜ - fishing fleethalászflotta - inland waterway fleetbelvízi hajóflotta - merchant fleetkereskedelmi flotta - cyclical fluctuationciklikus ingadozás - price fluctuationáringadozás - economic fluctuationgazdasági ingadozás - structural fluctuationstrukturális változások - fluorinefluor - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - civil serviceközszolgálat - civil servantköztisztviselő - European officialeurópai tisztviselő - inshore groundsparthoz közeli tengerfenék - sea-bedtengerfenék - foundationalapítvány - EC fundEK-alap - AjmanAdzsmán - common fundközös alap - goodwillcégérték - ERDFERFA - working capitalműködő tőke - European Monetary FundEurópai Monetáris Alap - cast-ironöntöttvas - drillingfúrás - offshore drillingtengeri fúrás - adjournmentelnapolás - foresterdő - classified forestvédett erdő - high forestszálerdő - coppiced woodlandcsemeteerdő - natural foresttermészetes erdő - forest plantationerdőültetvény - customs formalitiesvámalakiságok - management trainingvezetőképzés - teacher trainingtanárképzés - price formationárképzés - in-service trainingmunkahelyi képzés - vocational trainingszakképzés - currency adjustmentvalutakiigazítás - formformanyomtatvány - furnacekemence - supplierszállító - supplying of documentsdokumentumellátás - legal expenseseljárási költségek - school feestandíj - election expensesválasztási költségek - overheadsrezsiköltségek - pharmaceutical expensesgyógyszerköltségek - FranceFranciaország - French Overseas DepartmentsFranciaország tengerentúli megyéi - French Overseas Territoriesfrancia TOT - regions of FranceFranciaország régiói - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchise - exemption from customs dutiesvámmentesség - fraudcsalás - electoral fraudválasztási csalás - LAIALAFTA - tax evasionadókijátszás - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - school attendanceiskolalátogatás - freight ratefuvardíj - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - cheesesajt - semi-soft cheeseféllágy sajt - hard cheesekemény sajt - Lafta countriesLAFTA-országok - soft cheeselágy sajt - blue-veined cheesekéksajt - sheep's milk cheesejuhsajt - goat's milk cheesekecskesajt - cow's milk cheesetehénsajt - processed cheeseömlesztett sajt - fresh cheesefriss sajt - cheese factorysajtgyár - frontierhatár - fruitgyümölcs - nutdiófélék - stone fruitcsonthéjasok - pip fruitmaggyümölcs - fresh fruitfriss gyümölcs - tropical fruittrópusi gyümölcs - FujairahFujairah - mergervállalkozás egyesülése - nuclear fusionmagfúzió - GabonGabon - Albania, Republic of AlbaniaAlbánia - GalapagosGalápagos-szigetek - GaliciaGalícia - GambiaGambia - guaranteebiztosíték - credit guaranteehitelgarancia - guaranteed incomegarantált jövedelem - investment protectionberuházásvédelem - child caregyermekgondozás - alcoholalkohol - wastagepazarlás - GATTGATT - political leftpolitikai baloldal - leftismbaloldali radikalizmus - gasgáz - combustion gasesfüstgáz - natural gasföldgáz - gas pipelinegázvezeték - chemical alcoholkémiai alkohol - set-asideterületpihentetés - civil engineeringmagas- és mélyépítés - heiferüsző - geochemistrygeokémia - geography - economic geographygazdaságföldrajz - political geographypolitikai földrajz - geologygeológia - geophysicsgeofizika - gerontologygerontológia - managementmenedzsment - management accountingvállalati számvitel - business managementvállalkozás igazgatása - area managementterületrendezés - waste managementhulladékgazdálkodás - fishery managementhalgazdálkodás - management of resourceserőforrás-gazdálkodás - logisticslogisztika - alcoholismalkoholizmus - personnel administrationszemélyzetgazdálkodás - financial managementpénzügyi irányítás - management planningmenedzsment-stratégia - GhanaGhána - game animalvad - GibraltarGibraltár - icejég - glucoseglükóz - gulftengeröböl - governmentkormány - government in exileemigráns kormány - rebel governmentforradalmi kormány - food fatétkezési zsír - industrial fatipari zsír - AlentejoAlentejo - large businessnagyvállalkozás - large holdingnagy méretű mezőgazdasági üzem - Greater AntillesNagy-Antillák - free medical careingyenes orvosi ellátás - Ellas, Greece, Hellenic RepublicGörögország - Central GreeceKözép-Görögország - regions of GreeceGörögország régiói - GrenadaGrenada - strikesztrájk - AlgarveAlgarve - Greenland, Gronland, Kalaallit NunaatGrönland - GroningenGroningen - Andean GroupAndok-csoport - Andean Group countriesAndok-csoport országai - interest groupérdekcsoport - group of companiesvállalkozások csoportja - Group of TenTízek Csoportja - ADR agreementADR-megállapodás - AlgeriaAlgéria - political groupképviselőcsoport - human rights movementemberi jogi mozgalom - buying groupbeszerzői csoport - Economic Interest Groupinggazdasági egyesülés - producer grouptermelői csoport - ethnic groupetnikai csoport - algaealga - linguistic groupnyelvi csoport - groatdara - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGeldern - warháború - civil warpolgárháború - war of independencefüggetlenségi háború - border warhatárháború - cold warhidegháború - nuclear waratomháború - GuineaGuinea - Guinea-BissauBissau-Guinea - Equatorial GuineaEgyenlítői-Guinea - GuyanaGuyana - French GuianaFrancia Guyana - habitatélőhely - rural habitatvidéki lakóhely - urban habitatvárosi lakóhely - animal feedingstuffsállati takarmány - eating habitstáplálkozási szokások - purchasing habitsvásárlói szokások - Province of HainaultHainaut tartomány - HaitiHaiti - halogenhalogén - HamburgHamburg - disabled personfogyatékkal élő személy - customs harmonisationvámharmonizáció - manufactured feedingstuffsipari takarmány - tax harmonisationadóharmonizáció - Upper NormandyFelső-Normandia - Burkina FasoBurkina Fasói Köztársaság - HawaiiHawaii - helicopterhelikopter - HessenHessen - baby foodbébiétel - summertimenyári időszámítás - question timekérdések órája - overtimetúlóra - Hinduismhinduizmus - historytörténettudomány - histologyhisztológia - holding companyholdingtársaság - South HollandDél-Hollandia - North HollandÉszak-Hollandia - prepared foodstuffelőkészített élelmiszer - homicideemberölés - approvaljóváhagyás - HondurasHonduras - Hong KongHongkong - HungaryMagyarország - psychiatric institutionpszichiátriai intézmény - work schedulemunkarend - processed foodstufffeldolgozott élelmiszer - flexible working hoursrugalmas munkaidő - horticulturekertészet - hopskomló - animal oilállati olaj - groundnut oilmogyoróolaj - olive oilolívaolaj - fish oilhalolaj - heavy oilnehézolaj - mineral oilásványolaj - nutritiontáplálkozás - used oilfáradt olaj - oil, vegetable oilnövényi olaj - oil millolajmalom - bailiffbírósági végrehajtó - humanisation of workmunkakörülmények humanizálása - hydrocarbonszénhidrogén - hydrogenhidrogén - hydrogeologyhidrogeológia - animal nutritiontakarmányozás - hydrologyhidrológia - food hygieneélelmiszer-higiénia - occupational healthmunkahelyi egészségvédelem - mortgagejelzálog - political ideologypolitikai ideológia - AETR agreementAETR-megállapodás - human nutritionemberi táplálkozás - yamyamgyökér - IIEPIIEP - island, islesziget - Ile-de-FranceIle de France - GuamGuam - Channel IslandsCsatorna-szigetek - Cayman IslandsKajmán-szigetek - Caroline IslandsKarolina-szigetek - Windward IslandsSzél felőli szigetek - FaeroesFeröer-szigetek - Ionian IslandsIón-szigetek - Mariana IslandsMariana-szigetek - Leeward IslandsSzélcsendes-szigetek - Turks and Caicos IslandsTurks- és Caicos-szigetek - Virgin IslandsVirgin-szigetek - debt reductionadósságelengedés - registration of a companytársaság bejegyzése - immigrationbevándorlás - parliamentary immunityparlamenti mentesség - immunologyimmunológia - impact of advertisingreklámhatás - imperialismimperializmus - business locationúj tevékenység meghonosítása - German Democratic RepublicNémet Demokratikus Köztársaság - importbehozatal - taxadó - Community taxközösségi adó - personal income taxszemélyi jövedelemadó - direct taxközvetlen adó - property taxingatlanadó - flat-rate taxátalányadó - indirect taxközvetett adó - local taxhelyi adó - national taxnemzeti adó - non-personal taxtárgyi dó - tax on consumptionfogyasztási adó - wealth taxmagánszemélyt terhelő vagyonadó - capital gains taxértéknövekedési adó - capital transfer taxvagyonszerzési illeték - tax on capitalvállalkozást terhelő vagyonadó - tax on incomejövedelemadó - tax on profits of self-employmentönálló vállalkozók jövedelemadója - tax on investment incometőkenyereség-adó - regions of GermanyNémetország régiói - tax on employment incomebértömegadó - corporation taxtársasági adó - printingnyomtatás - accounting entrykönyvelési tétel - incapacity for workkeresőképtelenség - firetűz - incompatibilityösszeférhetetlenség - incotermsincoterms - IndiaIndia - indemnificationkártalanítás - alloyötvözet - insurance indemnitybiztosítási összeg - installation allowanceindulási támogatás - severance payvégkielégítés - parliamentary allowanceképviselői tiszteletdíj - economic independencegazdasági függetlenség - national independencenemzeti függetlenség - technological independencetechnológiai függetlenség - price indexingárindexálás - wage indexingmunkabérek indexálása - document indexingdokumentumindexelés - divergence indicatoreltérési indikátor - economic indicatorgazdasági mutató - social indicatorszociális indikátor - price indexárindex - IndonesiaIndonézia - industrialisationiparosítás - aeronautical industryrepülőgépipar - aerospace industryűrrepülőgép-ipar - electoral allianceválasztási koalíció - food industryélelmiszeripar - motor vehicle industrygépjárműipar - chemical industryvegyipar - film industryfilmipar - culture industrykulturális ipar - arms industryfegyvergyártás - audio-visual industryaudiovizuális szektor - information industryinformációs ágazat - footwear industrycipőipar - additional benefitkiegészítő juttatás - communications industrykommunikációs ipar - machine-tool industryszerszámgépipar - fishing industryhalászati ágazat - catering industryvendéglátóipar - meat processing industryhúsfeldolgozó ipar - pulp and paper industrycellulóz- és papíripar - advanced technology industrycsúcstechnológiás ipar - processing industryfeldolgozóipar - beverage industryitalgyártás - framework agreementkeretmegállapodás - education grantösztöndíj - dyestuffs industryfestékipar - fertiliser industryműtrágyaipar - plastics industryműanyagipar - service industryszolgáltatóipar - telecommunications industrytelekommunikációs szektor - wood industryfaipar - rubber industrygumiipar - leather industrybőripar - death granthaláleseti juttatás - refrigeration industryhűtőipar - toy industryjátékipar - book tradekönyvkereskedelem - furniture industrybútoripar - sugar industrycukoripar - tobacco industrydohányipar - glass industryüvegipar - clothing industryruhaipar - vacuum industryszivattyúipar - maternity benefitanyasági ellátás - electronics industryelektronikai ipar - electrical engineeringelektrotechnikai ipar - export industryexportipar - clock and watch industryóraipar - hotel industryszállodaipar - information technology industryinformatikai ágazat - dairy industrytejipar - light industrykönnyűipar - heavy industrynehézipar - allocation of resourceserőforrások elosztása - mechanical engineeringgépészet - mining industrybányászat - nuclear industrynukleáris ipar - optical industryoptikai ipar - oil industryolajipar - pharmaceutical industrygyógyszeripar - photographic industryfotóipar - iron and steel industryvas- és acélipar - textile industrytextilipar - elimination of illiteracyalfabetizáció - social inequalitytársadalmi egyenlőtlenség - inflationinfláció - informationinformáció - trade informationkereskedelmi adat - worker informationmunkavállalók tájékoztatása - consumer informationfogyasztói tájékoztatás - computer systemsinformatika - business data processingüzleti informatika - information storage and retrievalszámítógépes dokumentáció - industrial data processingipari informatika - AlsaceElzász - medical computingorvosi informatika - offencebüntetendő cselekmény - transport infrastructureközlekedési infrastruktúra - industrial infrastructureipari infrastruktúra - engineermérnök - interferencebeavatkozás - political alternationpolitikai változás - legislative initiativetörvénykezdeményezés - innovationinnováció - floodárvíz - failure to report for dutyönkényes eltávozás - food inspectionélelmiszer-felügyelet - labour inspectoratemunkafelügyelet - school inspectionszakfelügyelet - veterinary inspectionállat-egészségügyi vizsgálat - aluminiumalumínium - harbour installationkikötőberendezés - supervisory bodyellenőrző szerv - ETUIETUI - ACP-EC institutionAKCS-EK intézmény - EU institutionEU-intézmény - financial institutionpénzügyi intézmény - political institutionpolitikai intézmény - religious institutionvallási intézmény - UN specialist institutionaz ENSZ szakosított intézménye - housing improvementslakásfelújítás - judicial investigationvizsgálóbírói eljárás - musical instrumenthangszer - financial instrumentpénzügyi instrumentum - Community financial instrumentközösségi pénzügyi eszköz - INTALINTAL - integration of migrantsmigránsok beilleszkedése - economic integrationgazdasági integráció - European integrationeurópai integráció - production improvementa termelés javítása - monetary integrationmonetáris integráció - political integrationpolitikai integráció - regional integrationregionális integráció - social integrationtársadalmi beilleszkedés - intellectualértelmiség - voting intentionsválasztópolgárok akarata - economic interdependencekölcsönös gazdasági függőség - exclusion from public-sector employmentközhivataloktól való elzárás - EC agreementEK-megállapodás - plant breedingnövénynemesítés - interestkamat - trade intermediaryközvetítő kereskedő - Workers Internationalmunkásinternacionálé - Socialist Internationalszocialista internacionálé - psychiatric confinementelmegyógyintézetbe utalás - question put to a ministerinterpelláció - interpretingtolmácsolás - soil improvementtalajjavítás - interpretation of the lawjogértelmezés - financial interventionpénzügyi intervenció - market interventionpiaci intervenció - inventiontalálmány - investmentberuházás - investment abroadkülföldön történő befektetés - Community investmentközösségi beruházás - direct investmentközvetlen beruházás - foreign investmentkülföldi befektetés - industrial investmentipari befektetés - international investmentnemzetközi beruházás - private investmentmagánberuházás - public investmentállami beruházás - regional investmentregionális beruházás - breach of domicilemagánlakás sérthetetlensége - iodinejód - IraqIrak - IranIrán - Irian JayaIrian Jaya - arrangement of working timemunkaidő beosztása - IrelandÍrország - Northern IrelandÉszak-Írország - regions of IrelandÍrország régiói - UNRISDUNRISD - Islamiszlám - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglucoseizoglükóz - insulatorszigetelőanyag - forestry developmenterdőfejlesztés - building insulationépületszigetelés - sound insulationhangszigetelés - thermal insulationhőszigetelés - isolationismelszigetelődési politika - IsraelIzrael - ItalyOlaszország - regions of ItalyOlaszország régiói - fallowugar - JamaicaJamaicai Köztársaság - hydraulic worksvízépítés - JapanJapán - kitchen gardenkonyhakert - JavaJáva - game of chanceszerencsejáték - young personfiatal személy - young workerfiatal munkavállaló - Olympic gamesolimpia - Joint European TorusJoint European Torus - JordanJordánia - Official Journalhivatalos lap - water management in agriculturemezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodás - continuous working dayfolyamatos munkarend - Judaismjudaizmus - judgebíró - rulingítélet - administrative courtközigazgatási bíróság - court of civil jurisdictionpolgári ügyekben eljáró bíróság - court having special jurisdictionkülönbíróság - rural developmentvidékfejlesztés - ordinary court of lawrendes bíráskodás - military courtkatonai bíróság - criminal courtbüntetőbíróság - juvenile courtfiatalkorúak bírósága - social courttársadalombiztosítási bíráskodás - higher courtfellebbviteli bíróság - finepénzbüntetés - case lawesetjog - EC case lawEK-esetjog - fruit juicegyümölcslé - vegetable juicezöldséglé - jutejuta - CambodiaKambodzsa - kapokkapok - KenyaKenya - amendmentmódosítás - KiribatiKiribati - KuwaitKuvait - RéunionRéunion - quality labelminőséget igazoló címke - lactoselaktóz - woolgyapjú - milktej - drinking milkfogyasztási tej - trade agreementkereskedelmi megállapodás - concentrated milksűrített tej - raw milknyerstej - skimmed milkfölözött tej - powdered milktejpor - whole milkteljes tej - fermented milkfermentált tej - homogenised milkhomogenizált tej - pasteurised milkpasztőrözött tej - sterilised milksterilizált tej - soil conditioningtalaj kondicionálása - launching of a producttermékbevezetés - State of a Federationszövetségi tagállam - languagenyelv - foreign languageidegen nyelv - mother tongueanyanyelv - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaosz - rabbitházinyúl - LatiumLazio - AmericaAmerika - legalitytörvényesség - legislationtörvényalkotás - foodstuffs legislationélelmiszerjog - anti-dumping legislationdömpingellenes jogszabályok - anti-trust legislationtrösztellenes jogszabályok - delegated legislationfelhatalmazáson alapuló jogalkotás - pharmaceutical legislationgyógyszerjog - plant health legislationnövény-egészségügyi jogszabályok - health legislationegészségügyi jogszabályok - school legislationoktatási jogszabályok - veterinary legislationállat-egészségügyi jogszabályok - legislative periodtörvényhozási időszak - self-defencejogos védelem - legitimacylegitimitás - vegetablezöldség - bulb vegetablegumós zöldség - leaf vegetableleveles zöldség - fruit vegetablegyümölcszöldség - Central AmericaKözép-Amerika - root vegetablegyökérzöldség - fresh vegetablefriss zöldség - leguminous vegetablehüvelyes zöldségek - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - animal leucosisállati leukózis - LebanonLibanon - liberalismliberalizmus - North AmericaÉszak-Amerika - liberalisation of tradea kereskedelem liberalizálása - LiberiaLibéria - freedom of associationegyesülési szabadság - freedom of expressionszólásszabadság - freedom of opiniongondolatszabadság - freedom of communicationvéleménynyilvánítási szabadság - freedom of the presssajtószabadság - freedom of navigationhajózás szabadsága - South AmericaDél-Amerika - freedom of assemblygyülekezési jog - freedom of tradeiparűzési szabadság - freedom of religious beliefsvallásszabadság - bookshopkönyvesbolt - free movement of capitaltőke szabad mozgása - free movement of goodsáruk szabad mozgása - Latin AmericaLatin-Amerika - free movement of personsszemélyek szabad mozgása - free movement of workersmunkavállalók szabad mozgása - free competitionszabad verseny - freedom of self-determinationönrendelkezési jog - free circulationszabad forgalom - freedom to provide servicesszolgáltatásnyújtás szabadsága - LibyaLíbia - patents licenceszabadalmi engedély - trade licenceiparűzési engedély - export licencekiviteli engedély - asbestosazbeszt - import licencebehozatali engedély - transport licenceszállítói engedély - dismissalelbocsátás - collective dismissalkollektív elbocsátás - redundancylétszámcsökkentés gazdasági okokból - Liechtenstein, Principality of LiechtensteinLiechtenstein - corkparafa - Province of LiègeLiège tartomány - fishing groundshalászterület - workplacemunkahely - starchkeményítő - transport linesközlekedési útvonal - lignitebarnaszén - Arab LeagueArab Liga - Arab League countriesaz Arab Liga országai - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Province of LimbourgBelga-Limburg tartomány - marketing restrictionértékesítési korlátozás - association agreementtársulási megállapodás - Amnesty InternationalAmnesty International - aerated drinkszénsavas ital - LimousinLimousin - flaxlen - seed flaxolajlen - ingotfémrúd - linguisticsnyelvészet - liqueurlikőr - liquidationvégelszámolás - amortisationamortizáció - receivershipvagyon felszámolása - validation of expenditurekiadások érvényesítése - money-market liquiditylikviditás - international liquiditynemzetközi likviditás - fixed party listzárt lista - electoral registerválasztói névjegyzék - literatureszépirodalom - grey literatureszürke irodalom - redemption of public debtállamadósság törlesztése - littoralpartvidék - deliveryfuvarozás - energy siteenergia-lelőhely - location of productiona termelés helye - property leasingingatlan-bérbeadás - hire purchaselízing - lockoutmunkáskizárás - housinglakásügy - illiteracyírástudatlanság - multi-storey dwellingtöbbszintes ház - single-family housingcsaládi ház - sub-standard housingkomfort nélküli lakás - subsidised housingszociális lakás - softwareszoftver - lawtörvény - finance actköltségvetési törvény - outline lawkerettörvény - leisureszabadidő - LombardyLombardia - LorraineLotaringia - low rentalacsony lakbér - lubricantskenőanyag - toy libraryjátéktár - fire protectiontűzvédelem - pollution control measureskörnyezetszennyezés elleni küzdelem - fight against crimebűnüldözés - fight against wastagepazarlás elleni küzdelem - class struggleosztályharc - cost-benefit analysisköltség-haszon elemzés - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Province of LuxembourgLuxembourg tartomány - lucernelucerna - freeze-dryingliofilizálás - Macao, MacauMakaó - machinerymunkagép - agricultural machinerymezőgazdasági gép - office equipmentirodai berendezés - cost-effectiveness analysisköltséghatékonysági elemzés - harvesteraratógép - hydraulic machineryhidraulikus gépi berendezés - machine toolszerszámgép - pneumatic machinerypneumatikus munkagép - textile machinetextilgép - MashreqMashreq - macroeconomicsmakroökonómia - MadagascarMadagaszkár - MadeiraMadeira - input-output analysisinput-output elemzés - supermarketszupermarket - discount storediszkontáruház - MaghrebMaghreb - magistratebíró/ügyész - magnesiummagnézium - labour forcemunkaerő - agricultural labour forcemezőgazdasági munkaerő - family workerkisegítő családtag - female workernői munkavállaló - water analysisvízelemzés - job preservationmunkahelyek megtartása - peacekeepingbékefenntartás - corn, Indian corn, maize, Zea maysgabona - publisherkiadó - absolute majorityabszolút többség - age of majoritynagykorúság - majority votingtöbbségi szavazás - political majoritypolitikai többség - qualified majorityminősített többség - silent majoritycsendes többség - information analysisinformációelemzés - simple majorityegyszerű többség - illnessbetegség - animal diseaseállatbetegség - respiratory diseaselégzőszervi betegség - cardiovascular diseasekardiovaszkuláris betegség - endemic diseaseendemikus betegség - contagious diseasejárványos betegség - mental illnesselmebetegség - occupational diseasefoglalkozási betegség - tropical diseasetrópusi betegség - plant diseasenövénybetegség - disaffection of young peoplefiatalok elégedetlensége - Peninsular MalaysiaMalajziai-félsziget - MalawiMalawi - MalaysiaMalajzia - MaldivesMaldív-szigetek - MaliMali - malnutritionrosszul tápláltság - Falkland IslandsFalkland-szigetek - maltmaláta - demographic analysisdemográfiai elemzés - MaltaMálta - marine mammaltengeri emlősök - English ChannelLa Manche csatorna - power of attorneymeghatalmazás - elective officeképviselői mandátum - manganesemangán - cultural eventkulturális esemény - cassavamanióka - balance-sheet analysismérlegelemzés - unskilled workerszakképzetlen munkás - school textbooktankönyv - Maoismmaoizmus - marketpiac - futures markethatáridős piac - agricultural marketmezőgazdasági piac - Community agricultural marketközösségi mezőgazdasági piac - spot marketazonnali piac - cost analysisköltségelemzés - common marketközös piac - Arab Common MarketArab Közös Piac - Arab Common Market countriesaz Arab Közös Piac országai - Community marketközösségi piac - supplies contractárubeszerzési szerződés - negotiated contractszabadkézi vétel - works contractépítési beruházásra irányuló szerződés - foreign exchange marketdevizapiac - economic analysisközgazdasági elemzés - commodities marketárupiac - labour marketmunkaerőpiac - foreign marketkülső piac - financial marketpénzügyi piac - real estate marketföldpiac - domestic markethazai piac - international marketnemzetközi piac - open marketszabadpiac - money marketpénzpiac - public contractközbeszerzési szerződés - financial analysispénzügyi elemzés - official marketszabályozott piac - MarchesMarche - margarinemargarin - trading marginkereskedelmi árrés - fluctuation marginingadozási sáv - marginalisationszociális kirekesztés - marriageházasság - MoroccoMarokkó - social analysistársadalmi elemzés - trademarkvédjegy - MartiniqueMartinique - Marxismmarxizmus - budget volumeköltségvetési volumen - money supplypénzmennyiség - building materialsépítőanyagok - heat-resisting materialshőálló anyagok - lighting equipmentvilágítási berendezés - anarchismanarchizmus - construction equipmentépítési munkagép - drilling equipmentfúróberendezés - hoisting equipmentemelőszerkezet - electrical equipmentelektromos berendezések - mechanical equipmentgépi berendezés - mathematicsmatematika - milk fattejzsír - plasticsműanyagok - AseanASEAN - raw materialnyersanyag - radioactive materialsradioaktív anyagok - MauritiusMauritius - Islamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, MuritaniyaMauritánia - MayotteMayotte - CACM countriesCACM-országok - precision engineeringprecíziós gépgyártás - general mechanical engineeringáltalános gépgyártás - Asean countriesASEAN-országok - mechanisationgépesítés - mechanisation of agriculturemezőgazdaság gépesítése - exchange-rate mechanismmonetáris intervenciós mechanizmus - support mechanismtámogatási mechanizmus - medicineorvoslás - occupational medicinefoglalkozás-egészségügy - disease preventionbetegségmegelőzés - school medicineiskolaorvos - veterinary medicineállatorvos-tudomány - slaughter of animalsállatok levágása - Bretton Woods agreementBretton Woods-i megállapodás - anatomyanatómia - mediatorközvetítő - megalopolismegalopolisz - MelanesiaMelanézia - molassesmelasz - householdháztartás - farm householdmezőgazdasági háztartás - monthly payhavi munkabér - joineryasztalosmunka - metalworklakatosmunka - ex-servicemankatonaviselt - seatenger - Baltic SeaBalti-tenger - Irish SeaÍr-tenger - AndalusiaAndalúzia - AndorraAndorra - Norwegian SeaNorvég-tenger - North SeaÉszaki-tenger - anhydrideanhidrid - Mediterranean SeaFöldközi-tenger - mercuryhigany - measure having equivalent effectazonos hatású intézkedések - metalsfém - ferrous metalvasfém - heavy metalnehézfém - non-ferrous metalnemvasfém - precious metalnemesfém - metalloidmetalloid - slaughter animalvágóállat - powder metallurgyporkohászat - share farmingfeles bérlet - meslinkétszeres - meteorologymeteorológia - methanolmetanol - research methodkutatási módszer - statistical methodstatisztikai módszer - metrologymetrológia - capital, city, metropolis, urban centerfőváros, metropolisz - farm animalhaszonállat - MexicoMexikó - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economicsmikroökonómia - microformmikroforma - MicronesiaMikronézia - Midi-PyreneesMidi-Pyrénées - East MidlandsKelet-Midlands - West MidlandsNyugat-Midlands - honeyméz - draught animaligavonó állat - migrationmigráció - commutingingázás - return migrationhazatelepülés - family migrationcsaládi migráció - enforced migrationkényszermigráció - frontier migrationhatármenti migráció - illegal migrationillegális migráció - internal migrationbelső migráció - inter-urban migrationvárosok közötti migráció - clearing agreementklíringmegállapodás - domestic animalháziállat - intra-urban commutingvároson belüli ingázás - Community migrationközösségi migráció - occupational migrationszakmai migráció - rural migrationvidéki migráció - migration from the countryside to the townvidékről városba történő migráció - seasonal migrationidőszakos migráció - working environmentmunkakörnyezet - school environmentiskolai környezet - political militantpolitikai aktivista - breeding animaltenyészállat - militarisation of spacea világűr militarizálása - militarismmilitarizmus - milletköles - iron orevasérc - non-ferrous orenem vas fémérc - non-metallic orenem fémes érc - mineralogyásványtan - live animalélő állat - public prosecutor's departmentügyészség - ministerminiszter - infancykiskorúság - national minoritynemzeti kisebbség - sexual minoritynemi kisebbség - flour milling, millmalom, malomipar - missilerakéta - metal furniturefémbútor - labour mobilitymunkaerő mobilitása - land mobilityföldmobilitás - geographical mobilityföldrajzi mobilitás - residential mobilitylakóhelyi mobilitás - student mobilityiskolai mobilitás - social mobilitytársadalmi mobilitás - financing methodfinanszírozási módszer - voting methodválasztási módszer - mode of transportközlekedési mód - economic modelgazdasági modell - company modernisationa vállalkozás korszerűsítése - modernisation of industryaz ipar modernizálása - farm modernisationmezőgazdasági üzemek modernizációja - budgetary amendmentköltségvetési módosítás - MoliseMolise - molluscpuhatestűek - yearbookévkönyv - MoluccasMolukka-szigetek - molybdenummolibdén - MonacoMonaco - constitutional monarchyalkotmányos monarchia - Universalismuniverzalizmus - MongoliaMongólia - moneypénz - reserve currencytartalékvaluta - electronic funds transferelektronikus pénz - paper moneypapírpénz - international currencynemzetközi deviza - national currencynemzeti valuta - deposit moneybankszámlapénz - unicameral systemegykamarás rendszer - monocracymonarchia - monographmonográfia - monopolymonopólium - monopsonymonopszónia - State monopolyállami monopólium - import monopolyimportmonopólium - AntarcticaDéli-sark - monopoly of informationinformációs monopólium - fiscal monopolyadókivetési monopólium - MontserratMontserrat - mountainhegység - monetary compensatory amountpénzügyi kompenzációs összeg - ethicsetika - public moralityközerkölcs - mortalityhalandóság - infant mortalitycsecsemőhalandóság - occupational mortalityfoglalkozási halandóság - enginemotor - motion of censurebizalmatlansági indítvány - consumer motivationfogyasztók motivációja - antibioticantibiotikum - political motivationpolitikai motiváció - autonomous movementfüggetlenségi mozgalom - anti-racist movementantirasszista mozgalom - trends of opinionpolitikai mozgalom - capital movementtőkemozgás - women's movementnőmozgalom - youth movementifjúsági mozgalom - national liberation movementnemzeti felszabadító mozgalom - complementarity agreementgazdasági együttműködési megállapodás - ecology movementkörnyezetvédelmi mozgalom - European Movementeurópai mozgalom - workers' movementmunkásmozgalom - farmers' movementparasztmozgalom - social movementtársadalmi mozgalom - means of communicationkommunikációs eszköz - mass mediatömegmédia - means of agricultural productionmezőgazdasági termelési eszközök - means of transportszállítóeszköz - medium-sized businessközépvállalkozás - medium-sized holdingközepes méretű gazdaság - MozambiqueMozambik - multilingualismtöbbnyelvűség - multiparty systemtöbbpártrendszer - MunsterMünster - museummúzeum - musiczene - British West IndiesBrit Nyugat-India - mushroom-growinggombatermesztés - NAFONAFO - NamibiaNamíbia - Province of NamurNamur tartomány - birthsszületési arány - National Socialismnemzetiszocializmus - nationalisationállamosítás - French West IndiesFrancia Nyugat-India - nationalismnacionalizmus - nationalityállampolgárság - nationality of legal personsjogi személyek honossága - naturalisationhonosítás - NauruNauru - NavarreNavarra - air trafficlégi forgalom - inland waterway shippingbelvízi hajózás - maritime shippingtengeri hajózás - Netherlands AntillesHolland Antillák - cargo vesselteherszállító hajó - barge carrier shiphajón szállítható bárka - merchantkereskedő - collective bargainingkollektív tárgyalások - Tokyo RoundTokiói Forduló - Dillon RoundDillon-forduló - Kennedy RoundKennedy Forduló - tariff negotiationsvámtarifa-tárgyalás - anti-semitismantiszemitizmus - NepalNepál - neutralitysemlegesség - New Community InstrumentÚj közösségi eszköz - NicaraguaNicaragua - nickelnikkel - NigerNiger - level of educationoktatási szint - degree of pollutiona szennyezés mértéke - Province of AntwerpAntwerpen tartomány - standard of livingéletszínvonal - noise levelzajszint - palm nutpálmadió - nomadismnomadizálás - nomenclaturenómenklatúra - budgetary classificationköltségvetési nómenklatúra - agricultural product nomenclaturemezőgazdasági terméknómenklatúra - tariff nomenclaturevámtarifa-nómenklatúra - AnzusANZUS - non-alignmentel nem kötelezettség - non-attached memberfüggetlen képviselő - non-violenceerőszakmentesség - North JutlandÉszak-Jütland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardisationszabványosítás - standardszabvány - food standardélelmiszer-előírás - Anzus countriesANZUS-országok - biological standardbiológiai előírások - marketing standardforgalmazási előírás - labour standardmunkaügyi előírások - social normtársadalmi norma - notaryközjegyző - apartheidapartheid - new economic orderúj gazdasági rend - New CaledoniaÚj-Kaledónia - New ZealandÚj-Zéland - nuisanceártalom - invalidity of an electionválasztás érvénytelensége - marriage rateházasodási arány - ICAOICAO - APOAPO - cooperation agreementegyüttműködési megállapodás - stateless personhontalan - conscientious objectionszolgálat megtagadása - bondkötvény - maintenance obligationtartási kötelezettség - non-competition clauseversenytilalom - obstacle to developmentfejlődési akadály - AMCOAMCO - CCAM countriesOCAM-országok - aperitifaperitif - OECDOECD - OECD countriesOECD-országok - oceanóceán - Antarctic OceanDéli-Jeges-tenger - Arctic OceanJeges-tenger - Atlantic OceanAtlanti-óceán - Indian OceanIndiai-óceán - Pacific OceanCsendes-óceán - OceaniaÓceánia - oceanographyoceanográfia - apicultureméhészet - OCASOCAS - OCAS countriesODECA-országok - OASOAS - OAS countriesOAS-országok - East of the Great Belta Storebaelttől keletre fekvő terület - eggtojás - work of artműalkotás - EPOEPO - public legal officialigazságszolgáltatási alkalmazott - recording equipmentfelvevőkészülék - job vacancymunkahelyi üresedés - available energyenergiakínálat - supply and demandkínálat és kereslet - takeover bidnyilvános vételi ajánlat - ILOILO - olive-growingolívatermesztés - oil pipelineolajvezeték - trace elementnyomelem - oligopolyoligopólium - oligopsonyoligopszónia - oliveolíva - PLOPFSZ - OmanOmán - UmbriaUmbria - EC OmbudsmanEK ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUNIDO - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC countriesOPEC-országok - bankingbanki tevékenység - stock-exchange transactiontőzsdei ügylet - exchange transactiondevizaügylet - public opinionközvélemény - OOPECOPOCE - oppositionmásképp gondolkodó - political oppositionpolitikai ellenzék - goldarany - computerszámítógép - ordinancekülönrendelet - measuring equipmentmérőberendezés - agendanapirend - professional societyszakmai kamara - public orderközrend - közösségi szerv - organization chartszervezeti diagram - administrative structuresközigazgatás szervezete - African organisationafrikai szervezet - Afro-Asian organisationsafroázsiai szervezetek - precision instrumentfinommechanikai műszer - American organisationamerikai szervezet - Arab organisationarab szervezet - Asian organisationázsiai szervezet - common organisation of marketsközös piacszervezés - cultural organisationkulturális szervezet - organisation of teachingoktatásszervezés - radio equipmentrádiókészülék - organisation of productiona termelés szervezése - organisation of professionsszakmai szerveződés - UNOENSZ - party organisationpártszervezet - organisation of transportközlekedésszervezés - market organisationpiaci rendtartás - Warsaw Pact Organisationa Varsói Szerződés Szervezete - organisation of workmunkaszervezés - television equipmenttelevíziókészülék - organisation of electionsválasztások megszervezése - European organisationeurópai szervezet - intergovernmental organisationkormányközi szervezet - international organisationnemzetközi szervezet - Latin American organisationLatin-amerikai Szervezet - non-governmental organisationnem kormányzati szervezet - electronic deviceelektromos eszköz - barleyárpa - agricultural guidancemezőgazdasági orientáció - vocational guidancepályaválasztási tanácsadás - educational guidanceoktatási tanácsadás - orphanárva - SOECEurostat - NATONATO - NATO countriesNATO-országok - SEATOSEATO - African UnionAfrikai Unió - Republic of Uganda, UgandaUganda - agricultural implementmezőgazdasági eszköz - hand toolkéziszerszám - structureszerkezet - blue-collar workerkékgalléros munkavállaló - skilled workerszakmunkás - semi-skilled workerbetanított munkás - OverijsselOverijssel - sheepjuh - egg producttojástermék - oxideoxid - oxygenoxigén - ozoneózon - paymentfizetés - advance paymentelőlegfizetés - invitation to tenderpályázati felhívás - international paymentnemzetközi fizetési műveletek - intra-Community paymentKözösségen belüli fizetési műveletek - breadkenyér - PakistanPakisztán - cross votingvegyes jelöltlista állítása - PanamaPanama - basket of currenciesvalutakosár - bread-makingkenyérgyártás - direct applicabilityközvetlen alkalmazhatóság - paper - Papua New GuineaPápua Új-Guinea - quasi-fiscal chargeadó jellegű közteher - ParaguayParaguay - parasitologyparazitológia - vehicle fleettehergépjárműpark - rolling stockvasúti járműpark - national parknemzeti park - application of legislationtörvények alkalmazása - plotparcella - single parentnem házas szülő - relationshiphozzátartozói viszony - exchange parityárfolyamparitás - purchasing power parityvásárlóerő-paritás - parliamentparlament - European ParliamentEurópai Parlament - national parliamentnemzeti parlament - regional parliamentregionális parlament - Member of Parliamentparlamenti képviselő - national implementation of Community lawközösségi jog végrehajtása - Member of the European Parliamentaz Európai Parlament képviselője - division of propertytulajdonmegosztás - Communist Partykommunista párt - Conservative Partykonzervatív párt - Democratic Partydemokrata párt - Christian Democratic Partykereszténydemokrata párt - Ecology Partyzöldpárt - European partyeurópai párt - solar energy end-use applicationsnapenergia-felhasználás - Liberal Partyliberális párt - political partypolitikai párt - Republican Partyrepublikánus párt - Social Democratic Partyszociáldemokrata párt - Socialist Partyszocialista párt - Labour Partymunkáspárt - one-party systemegypártrendszer - shareholdingrészesedés - participation of womennők részvétele - worker participationmunkavállalói részvétel - staff assessmentalkalmazottak értékelése - turnout of votersválasztói részvétel - political involvementpolitikai részvétel - social participationtársadalmi részvétel - passportútlevél - European passporteurópai útlevél - pasteurisationpasztőrözés - pastaszáraztészta - free-trade agreementszabadkereskedelmi megállapodás - apprenticeszakmunkástanuló - pastry-makingcukrászat - cultural heritagekulturális örökség - employers' organisationmunkaadói szervezet - pauperisationelszegényedés - povertyszegénység - ship's flaglobogó - flag of convenienceolcsó lobogó - apprenticeshipszakmai képzés - associated countrytársult ország - NetherlandsHollandia - Netherlands OCTholland TOT - regions of the NetherlandsHollandia régiói - Basque CountryBaszkföld - Cambria, Cymru, WalesWales - Eastern Bloc countriesa keleti blokk országai - supplyellátás - Loire RegionLoire-vidék - donor countryadományozó ország - developing countriesfejlődő országok - overseas countries and territoriestengerentúli országok és területek - industrialised countryipari ország - member countrytagország - least-developed countrylegkevésbé fejlett országok - third countryharmadik ország - tollautópályadíj - animal skinállati bőr - arms supplyfegyverellátás - inshore fishingpart menti halászat - freshwater fishingédesvízi halászat - deep-sea fishingmélytengeri halászat - industrial fishingipari halászat - sea fishingtengeri halászat - discarded fishvisszaengedett hal - traditional fishinghagyományos halászat - fishermanhalász - energy supplyenergiaellátás - new educational methodsúj pedagógia - death penaltyhalálbüntetés - PeloponnesePeloponnészosz - bargebárka - shortageáruhiány - food shortageélelmiszer-hiány - financial equalisationpénzügyi kiegyenlítés - aquaculture, aquicultureakvakultúra - inward processingaktív feldolgozás - outward processingpasszív feldolgozás - fishing seasonhalászati idény - EC transitional periodEK átmeneti időszak - driving licencevezetői engedély - European driving licenceeurópai vezetői engedély - building permitépítési engedély - AquitaineAquitánia - fishing permithalászati engedély - work permitmunkavállalási engedély - PeruPeru - personalisation of powerhatalom megszemélyesítése - elderly personidős személy - divorced personelvált személy - married personházas személy - Saudi ArabiaSzaúd-Arábia - legal personjogi személy - natural persontermészetes személy - separated personkülön élő személy - one person householdegyszemélyes háztartás - widowed personözvegy - staffszemélyzet - ground staffföldi személyzet - EC category A staffA besorolási fokozatba tartozó EK-személyzet - groundnutföldimogyoró - EC category B staffB besorolási fokozatba tartozó EK-személyzet - EC category C staffC besorolási fokozatba tartozó EK-személyzet - EC category D staffD besorolási fokozatba tartozó EK-személyzet - driversvezetőszemélyzet - transport staffszállító személyzet - legal professionjogi szakma - crewa hajó és repülőgép személyzete - penitentiary staffbüntetés-végrehajtási személyzet - AragonAragónia - financial losspénzügyi veszteség - animal plagueállatjárvány - pesticidepeszticid - small businesskisvállalkozás - small and medium-sized enterpriseskis- és középvállalkozások - smallholdingkis méretű mezőgazdasági üzem - small townkisváros - Lesser AntillesKis-Antillák - petitionpetíció - petrochemicalspetrolkémia - petrodollarolajdollár - petroleumnyersolaj - pharmacologyfarmakológia - PhilippinesFülöp-szigetek - philosophyéletfilozófia - political philosophypolitikai filozófia - arbitragearbitrázs - phosphorusfoszfor - photochemistryfotokémia - photovoltaic cellnapelem - occupational physiologymunkaélettan - nuclear physicsmagfizika - PicardyPicardie - spare parttartalék alkatrész - PiedmontPiemonte - international arbitrationnemzetközi választottbíráskodás - precious stonesdrágakő - fuel celltüzelőanyag-cella - piracykalózkodás - fish farminghaltenyésztés - cycle trackkerékpárút - investment transactiontőkebefektetés - tariff ceilingvámplafon - political arbitrationpolitikai egyeztetés - plainsíkság - anti-crisis planválságrendezési terv - town-planning schemevárosrendezési terv - Colombo PlanColombo-terv - development planfejlesztési terv - financing planfinanszírozási terv - planktonplankton - arboriculturefatermesztés - educational planningoktatástervezés - family planningcsaládtervezés - production planninga termelés tervezése - transport planninga szállítás tervezése - market planningpiactervezés - economic planninggazdasági tervezés - financial planningpénzügyi tervezés - sapling, treefa - industrial planningipari tervezés - national planningállami tervezés - regional planningregionális tervezés - sectoral planningágazati tervezés - seedlingmagról nevelt növény - plantationültetvény - aquatic plantvízinövény - fodder planttakarmánynövény - industrial plantipari növény - oleaginous plantolajnövény - conifertűlevelűek - root cropkapásnövény - textile planttextilnövény - tropical planttrópusi növény - cultivation under plasticfóliás növénytermesztés - plasticiserplasztizálószer - platelemez - political programmepolitikai program - continental shelfkontinentális talapzat - platinumplatina - plaster, plaster of Parisgipsz - deciduous treelombhullató fa - full employmentteljes foglalkoztatottság - leadólom - plutoniumplutónium - pneumatic tyregumiabroncs - UNDPUNDP - UNEPUNEP - weight and sizesúly és méret - mercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outletárusítóhely - fishhal - freshwater fishédesvízi hal - sea fishtengeri hal - fresh fishfriss hal - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policerendőrség - criminal investigation departmentbűnügyi rendőrség - agricultural policyagrárpolitika - common agricultural policyközös agrárpolitika - national agricultural policynemzeti agrárpolitika - regional farm policyregionális agrárpolitika - food policyélelmiszer-politika - banking policybankpolitika - budget policyköltségvetési politika - trade policykereskedelempolitika - common commercial policyközös kereskedelempolitika - Community policyközösségi politika - voluntary restraint agreementönkorlátozási megállapodás - archaeology, archeologyrégészet - Community employment policyközösségi foglalkoztatáspolitika - common fisheries policyközös halászati politika - common price policyközös árpolitika - common transport policyközös közlekedéspolitika - short-term economic policykonjunktúrapolitika - cultural policykultúrpolitika - aid policysegélypolitika - austerity policymegszorító politika - intervention policyintervenciós politika - investment policybefektetési politika - defence policyvédelmi politika - development policyfejlesztési politika - financing policyfinanszírozási politika - education policyoktatáspolitika - employment policyfoglalkoztatáspolitika - business policyüzletpolitika - environmental policykörnyezetvédelmi politika - architectureépítészet - information policyinformációs politika - communications policykommunikációs politika - competition policyversenypolitika - construction policyépítési politika - fisheries policyhalászati politika - agricultural production policymezőgazdasági termelési politika - research policykutatáspolitika - health policyegészségügyi politika - birth policyszületésszabályozási politika - production policytermeléspolitika - solar architectureszoláris építészet - support policytámogatási politika - population policynépesedési politika - East-West policytömbpolitika - exchange policydevizapolitika - export policyexportpolitika - import policyimportpolitika - prices policyárpolitika - incomes policyjövedelempolitika - pay policybérpolitika - archiveslevéltár - policy on agricultural structuresagrárstruktúra-politika - transport policyközlekedéspolitika - credit policyhitelezési politika - housing policylakáspolitika - economic policygazdaságpolitika - energy policyenergiapolitika - European defence policyeurópai védelmi politika - foreign policykülpolitika - family policycsaládpolitika - financial policypénzügyi politika - ArcticÉszaki-sark - fiscal policyfiskális politika - forestry policyerdészeti politika - government policykormányzati politika - industrial policyiparpolitika - domestic policybelpolitika - migration policymigrációs politika - monetary policymonetáris politika - agri-monetary policyagrimonetáris politika - ports policykikötőpolitika - common ports policyközös kikötőpolitika - silverezüst - regional policyregionális politika - Community regional policyközösségi regionális politika - social policyszociálpolitika - structural policystrukturális politika - tariff policyvámtarifa-politika - common tariff policyközös vámtarifa-politika - pollutantszennyező anyag - atmospheric pollutantlégszennyező anyag - water pollutantvízszennyező anyag - pollutionkörnyezetszennyezés - ArgentinaArgentína - noise pollutionzajszennyezés - atmospheric pollutionlégszennyezés - chemical pollutionvegyi szennyezés - pollution from land-based sourcesszárazföldi eredetű szennyezés - water pollutionvízszennyezés - food contaminationélelmiszerszennyezés - coastal pollutionpartszennyezés - pollution of waterwaysvízfolyások szennyezése - soil pollutiontalajszennyezés - marine pollutiontengerszennyezés - dry farmingszárazgazdálkodás - organic pollutionszerves szennyezés - pollution from agricultural sourcesmezőgazdaság okozta szennyezés - radioactive pollutionradioaktív szennyezés - stratospheric pollutionsztratoszferikus szennyezés - thermal pollutionhőszennyezés - transfrontier pollutionhatáron átnyúló környezetszennyezés - PolandLengyelország - mixed croppingvegyesművelés - polymerpolimer - PolynesiaPolinézia - French PolynesiaFrancia Polinézia - potatoburgonya - heat pumphőszivattyú - working populationaktív népesség - working population engaged in agricultureaktív mezőgazdasági népesség - persons in workaktív foglalkoztatott népesség - population of working agemunkaképes korú népesség - world populationa világ népessége - non-working populationinaktív népesség - fishing agreementhalászati megállapodás - chemical weaponvegyi fegyver - rural populationagrárnépesség - urban populationvárosi népesség - swinesertés - fishing porthalászati kikötő - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugália - regions of PortugalPortugália régiói - dominant positionerőfölény - postal and telecommunications servicespostai és távközlési szolgáltatások - conventional weaponhagyományos fegyver - potassiumkálium - development potentialfejlődési potenciál - ApuliaApulia - push towingtolóhajózás - dustszilárd szennyezőanyag - political powerpolitikai hatalom - budgetary powerköltségvetési hatáskör - purchasing powervásárlóerő - power of assessmentmérlegelési jog - power of implementationvégrehajtási jogkör - power of initiativekezdeményezési jog - supervisory powerfelügyeleti jogkör - power of decisiondöntéshozatali hatáskör - power to negotiatetárgyalási felhatalmazás - power of ratificationmegerősítési jogkör - discretionary powerdiszkrecionális jogkör - executive powervégrehajtó hatalom - judicial powerbírói hatalom - legislative powerjogalkotói hatalom - statutory powerrendeletalkotási jog - public authoritieshatóságok - pre-packagingelőrecsomagolás - generalised preferencesáltalános preferenciák - agricultural levymezőgazdasági lefölözés - ECSC levyESZAK-járulék - first jobelső munkahely - early childhoodkorai gyermekkor - nuclear weaponnukleáris fegyver - soil preparationtalaj-előkészítés - barring of penalties by limitationbüntetés elévülése - Speaker of Parliamentparlament elnöke - press, public presssajtó - political presspolitikai sajtó - survivor's benefithozzátartozói nyugellátás - provision of servicesszolgáltatásnyújtás - tactical nuclear weaponharcászati nukleáris fegyver - family benefitcsaládi ellátás - social-security benefittársadalombiztosítási juttatás - loankölcsön - EIB loanEBB-kölcsön - ECSC loanESZAK-kölcsön - Community loanközösségi kölcsön - Euratom loanEuratom-kölcsön - prevention of pollutionkörnyezetszennyezés megelőzése - short-term forecaströvid távú előrejelzés - long-term forecasthosszú távú előrejelzés - medium-term forecastközéptávú előrejelzés - budget estimateköltségvetési becslés - economic forecastinggazdasági előrejelzés - primacy of the lawa jog szupremáciája - precedence of Community lawközösségi jog elsőbbsége - bonus paymentjutalom - slaughter premiumvágási támogatás - grubbing premiumkivágási támogatás - non-marketing premiumértékesítés megszüntetésére nyújtott jövedelemtámogatás - insurance premiumbiztosítási díj - storage premiumtárolási támogatás - early fruit and vegetableskorai zöldség és gyümölcs - polluter pays principlea szennyező fizet elve - economic prioritygazdasági prioritás - armed forcesfegyveres erők - decision-makinghatározathozatal - political prisonerpolitikai fogoly - deprivation of rightsjogfosztás - pricesár - bracket priceárrés - export priceexportár - import priceimportár - consumer pricefogyasztói ár - professional armyhivatásos hadsereg - producer pricetermelői ár - farm pricesmezőgazdasági ár - food priceélelmiszerár - cif pricecif-ár - purchase pricevételár - sluice-gate pricezsilipár - intervention priceintervenciós ár - norm priceszabványár - price agreementármegállapodás - military equipmentfegyverzet - offer priceajánlati ár - guide priceirányadó ár - basic pricealapár - activating priceaktiválási ár - retail pricekiskereskedelmi ár - wholesale pricenagykereskedelmi ár - price of energyenergiaár - price of farm landföldár - market pricespiaci ár - reference pricereferenciaár - flavouringaroma - withdrawal pricekivonási ár - cost priceönköltségi ár - threshold priceküszöbár - support pricetámogatott ár - standageparkolási díj - selling priceeladási ár - commodity pricenyersanyagár - discriminatory pricediszkriminatív ár - farm renthaszonbér - world market pricevilágpiaci ár - administrative orderközigazgatási határozat - price fixed in advanceelőre meghatározott ár - free-on-board priceköltségmentesen a hajó fedélzetére - free-at-frontier pricehatárparitásos ár - trigger pricetriggerár - guaranteed pricegarantált ár - imposed pricerögzített ár - target priceirányár - industrial priceipari ár - free priceszabad ár - maximum pricemaximálár - irrigationöntözés - minimum priceminimálár - guaranteed minimum pricegarantált minimálár - average priceátlagár - preferential pricepreferenciális ár - reduced pricekedvezményes ár - delivered pricebeszerzési ár - representative pricereprezentatív ár - artsművészetek - representative market priceirányadó piaci ár - social problemtársadalmi probléma - urban problemvárostervezési probléma - chemical processkémiai eljárás - electrical processelektromos eljárás - physical processfizikai eljárás - administrative procedureközigazgatási eljárás - anti-subsidy proceedingszubvencióellenes eljárás - popular artpopuláris művészet - budgetary procedureköltségvetési eljárás - civil procedurepolgári eljárás - disciplinary proceedingsfegyelmi eljárás - judicial proceedingsbírósági eljárás - legislative proceduretörvényalkotási eljárás - parliamentary procedureparlamenti eljárás - criminal procedurebüntetőeljárás - Middle EastKözel-Kelet - gift itemajándéktárgy - productiontermelés - assembly line productionszalagon gyártás - agricultural productionmezőgazdasági termelés - food productionélelmiszergyártás - animal productionállattenyésztés - craft productionkézműipari termelés - Community productionközösségi termelés - continuous productionfolyamatos termelés - energy productionenergiatermelés - hydrogen productionhidrogéngyártás - mass productiontömegtermelés - fishery producthalászati termék - underproductionelégtelen termelés - industrial productionipari termelés - world productionvilágtermelés - national productionnemzeti termelés - crop productionnövénytermesztés - productivitytermelékenység - agricultural productivitymezőgazdasági termelékenység - decorative itemdekorációs árucikk - land productivityföldterület termelékenysége - work productivitymunkahatékonyság - cereal productgabonakészítmény - fruit productgyümölcstermék - vegetable productzöldségtermék - fish producthaltermék - sugar productcukortermék - agricultural productmezőgazdasági termék - foodstuffélelmiszer - processed food productélelmiszerkészítmény - animal productállati termék - meat producthúskészítmény - chemical productvegyipari termék - inorganic chemical productszervetlen vegyi anyag - concentrated productsűrített élelmiszer - packaged productcsomagolt termék - frozen productfagyasztott termék - cosmetic productkozmetikai termék - sports equipmentsportfelszerelés - packaging productcsomagolóanyag - polishing and scouring preparationstisztítószer - primary productalaptermék - confectionery productédesipari termék - mass-consumption producttömegfogyasztási cikkek - substitute producthelyettesítő termék - desiccated productdehidratált termék - dietary productdiétás élelmiszer - wood productfatermék - toilet articlepiperecikk - bulk productömlesztett áru - smoked productfüstölt termék - industrial productipari termék - inflammable productgyúlékony termék - instant productinstant termék - gross domestic productbruttó hazai termék - irradiated productbesugárzott élelmiszer - milk producttejtermék - freeze-dried productliofilizált termék - manufactured goodselőállított termék - metal productfémtermék - mining productbányászati termék - domestic producthazai termék - gross national productbruttó nemzeti termék - new productúj termék - originating productszármazó termék - petroleum productkőolajtermék - pharmaceutical productgyógyszerkészítmény - household articleháztartási cikk - protein productsfehérjetermékek - reconstituted productsűrített alapanyagból készült termék - refrigerated producthűtött termék - gross regional productbruttó regionális termék - salted productsózott termék - semi-manufactured goodsfélkész áruk - sensitive productérzékeny termék - deep-frozen productmélyfagyasztott termék - textile producttextiltermék - craftsmankézműves - veterinary productállatorvosi termék - sales occupationkereskedelmi szakmák - financial occupationpénzügyi szakma - liberal professionszabadfoglalkozású - health care professionegészségügyi szakma - paramedical professionparamedicinális szakma - WFPWFP - action programmecselekvési program - aid programmesegélyprogram - teaching curriculumtanterv - research programmekutatási program - election programmeválasztási program - scientific progresstudományos fejlődés - investment projectberuházási projekt - draft budgetköltségvetési tervezet - government billkormány által előterjesztett törvényjavaslat - research projectkutatási projekt - industrial projectipari projekt - sales promotioneladásösztönzés - trade promotionkereskedelem ösztönzése - investment promotionberuházásösztönzés - property developmentingatlanfejlesztés - promotionszakmai előmenetel - election campaign publicityválasztási propaganda - EC proposalEK-javaslat - performing artselőadó-művészet - non-government billképviselői törvényjavaslat - public propertyállami tulajdon - land and buildingsföldtulajdon - agricultural real estatemezőgazdasági ingatlan - real propertyingatlantulajdon - industrial propertyipari tulajdon - intellectual propertyszellemi tulajdon - personal propertyszemélyes vagyontárgy - private propertymagántulajdon - ArubaAruba - mineral prospectingbányászati kutatás - forward studiesjövőtanulmányok - prostitutionprostitúció - noise protectionzajvédelem - environmental protectionkörnyezetvédelem - protection of animal lifeaz állatvilág védelme - protection of plant lifea növényvilág védelme - protection of privacya magánélet védelme - ESAESA - protection of animalsállatvédelem - protection of shareholderstársasági tagok védelme - protection of communicationskapcsolattartás védelme - protection of freedomsszabadságok védelme - protection of minoritieskissebségek védelme - diplomatic protectiondiplomáciai védelem - consumer protectionfogyasztóvédelem - specialisation agreementszakosítási megállapodás - AsiaÁzsia - market protectionpiacvédelem - heritage protectionnemzeti örökségvédelem - countryside conservationtermészeti környezet megőrzése - soil protectiontalajvédelem - care of mothers and infantsanya- és gyermekvédelem - protectionismprotekcionizmus - animal proteinállati fehérje - synthetic proteinszintetikus fehérje - milk proteintejfehérje - South AsiaDél-Ázsia - vegetable proteinnövényi fehérje - protocol to an agreementmegállapodás jegyzőkönyve - protocol on sugarcukorjegyzőkönyv - prototypeprototípus - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provincetartomány - psychiatrypszichiátria - psychologypszichológia - occupational psychologymunkapszichológia - publicationközzététel - Community publicationközösségi kiadvány - publication of a lawjogszabály kihirdetése - advertisingreklám - advertising malpracticetisztességtelen reklám - publication of accountselszámolások nyilvánossága - publication of tariffsa díjszabás közzététele - QatarKatar - political asylumpolitikai menedékjog - professional qualificationsszakképesítés - quality of the environmentkörnyezetminőség - quality of lifeéletminőség - product qualitytermékminőség - quantity of fish landedkifogott hal mennyisége - socially disadvantaged classhátrányos társadalmi helyzetű osztály - written questionírásbeli kérdés - oral questionszóbeli kérdés - parliamentary questionparlamenti kérdés - decontaminationszennyeződésmentesítés - quorumhatározatképesség - catch quotafogási kvóta - electoral quotaszükséges szavazatarány - radiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivityradioaktivitás - broadcasting, broadcast mediumműsorszórás, sugárzás - radiation protectionsugárvédelem - UN General AssemblyENSZ-közgyűlés - oil refiningkőolaj-finomítás - sugar refiningcukorfinomítás - grapeszőlő - business namecégnév - repatriation of capitaltőke hazatelepítése - reportjelentés - agriculture-trade relationshipa mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolata - agriculture-industry relationshipa mezőgazdaság és az ipar kapcsolata - annual reportéves jelentés - committee reportbizottsági jelentés - research reportkutatási jelentés - approximation of lawsjogszabályok közelítése - approximation of policiespolitikák közelítése - Ras Al KhaimahRasz el-Hajma - basis of tax assessmentadóalap - ratification of an agreementmegállapodás megerősítése - ratioviszonyszám - nuclear reactoratomreaktor - vocational retrainingszakmai átképzés - rearmamentújrafelfegyverkezés - reinsuranceviszontbiztosítás - censusteljes körű felmérés - population censusnépszámlálás - assistance in trainingképzési támogatás - economic recessiongazdasági recesszió - revenuebevétel - export revenueexportbevétel - admissibilitymegengedhetőség - researchkutatás - agronomic researchagrárkutatás - applied researchalkalmazott kutatás - energy researchenergiakutatás - document retrievaldokumentumok visszakeresése - environmental researchkörnyezetvédelmi kutatás - forestry researcherdészeti kutatás - fishery researchhalászati kutatás - industrial researchipari kutatás - medical researchorvosi kutatás - scientific researchtudományos kutatás - harvestbetakarítás - recommendationajánlás - Community recommendationközösségi ajánlás - economic agreementgazdasági megállapodás - mutual assistance schemekölcsönös biztosító - ECSC recommendationESZAK-ajánlás - EAEC recommendationEAEK-ajánlás - recognition of diplomasoklevelek elismerése - economic reconstructiongazdasági újjáépítés - conversion to horticulturekertészetre való áttérés - herd conversionállatállomány átállítása - industrial conversionipari átállás - conversion to beef productionhúsmarha-tenyésztésre való áttérés - redirection of productiontermelési áttérés - appeal to an administrative authorityfellebbezés közigazgatási szervnél - action for annulmentmegsemmisítési kereset - action for failure to actmulasztás megállapítása iránti kereset - action for failure to fulfil an obligationtagállami mulasztás megállapítása iránti kereset - recruitmentszemélyzetfelvétel - associationegyesület - energy recoveryenergetikai hasznosítás - recycling of capitaltőke visszaforgatása - waste recyclinga hulladék anyagában történő hasznosítása - aromatic plantaromanövény - force reductionhaderőcsökkentés - medical plantgyógynövény - soya bean oilszójaolaj - sunflower seed oilnapraforgóolaj - reduction of working timemunkaidő-csökkentés - meat from gamevadhús - rabbit meatnyúlhús - maize oilkukoricaolaj - tariff reductionvámcsökkentés - skimmed milk powdersovány tejpor - rediscountingviszontleszámítolás - revaluationátértékelés - re-exportújrakivitel - dried productszárított termék - texture agentstabilizátor - summary proceduregyorsított eljárás - aid to agriculturemezőgazdasági támogatás - referendumnépszavazás - Community preferenceközösségi preferencia - administrative reformközigazgatási reform - reform of the CAPKAP-reform - agrarian reformagrárreform - regulation of agricultural productiona mezőgazdasági termelés szabályozása - educational reformoktatási reform - agricultural quotamezőgazdasági kvóta - guarantee thresholdgaranciaküszöb - alternative agricultural productionalternatív mezőgazdasági termelés - tax on oils and fatsolaj- és zsírilleték - land reformföldreform - less-favoured agricultural areahátrányos helyzetű mezőgazdasági térség - woman farmernői gazdálkodó - young farmerfiatal gazdálkodó - judicial reformigazságszolgáltatási reform - grouping of farmsmezőgazdasági üzemek összefogása - farm returnmezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap - plant health productnövény-egészségügyi termék - refugeemenekült - herbicidegyomirtó szer - rabiesveszettség - dairy productiontejtermelés - cereal substitutegabonapótló - political refugeepolitikai menekült - forestry grouperdészeti érdekcsoport - refusal to bidajánlat elutasítása - wood productionfakitermelés - forestry propertyerdészeti tulajdon - publicly-owned forestállami erdő - private forestmagánerdő - refusal to sellértékesítés megtagadása - shellfish farmingkagylótenyésztés - fishery producehalászati termelés - fishing licencehalászati jogosítvány - authoritarian regimeautoritárius rendszer - aid systemsegélyrendszer - demergervállalkozás szétválása - transnational corporationtransznacionális vállalkozás - exclusive purchasing agreementkizárólagos beszerzési megállapodás - partly nationalised undertakingközhasznú vállalkozás - selective distribution agreementszelektív forgalmazási megállapodás - landholding systemföldtulajdoni rendszer - electronic mailelektronikus levél - cross-frontier data flowhatáron átnyúló adatáramlás - commercial mediakereskedelmi média - economic systemgazdasági rendszer - local mediahelyi média - private mediamagánmédia - military regimekatonai diktatúra - transmission networkadatátviteli hálózat - videophone conferencevideokonferencia - European televisioneurópai televízió - parliamentary systemparlamentáris rendszer - pay televisionelőfizetéses televízió - Videotexvideotex - home computingotthoni számítástechnika - information storageinformációtárolás - political systempolitikai rendszer - computer applicationsalkalmazott számítástechnika - computer crimeszámítógépes bűnözés - data-processing lawadatvédelmi jog - artificial intelligencemesterséges intelligencia - regionrégió - EU Official Journalaz EU Hivatalos Lapja - computer piracyszámítógépes kalózkodás - agricultural regionmezőgazdasági régió - election monitoringválasztási monitoring - multiple office holdingmandátumok halmozása - election resultválasztási eredmény - delegation of powerhatáskör delegálása - Brussels regionbrüsszeli régió - parliamentary delegationparlamenti küldöttség - voting ageválasztójogi korhatár - federalismföderalizmus - coastal regiontengerparti régió - plebisciteplebiszcitum - distribution of votesszavazateloszlás - advisory powervéleményezési jog - development regionfejlődő régió - power to appointkinevezési jog - privilegekiváltság - radical partyradikális párt - mountain regionhegyvidéki térség - less-favoured regionkevésbé fejlett térség - forced disappearanceeltűnés erőszakos körülmények között - political minoritypolitikai kisebbség - police checksrendőrségi ellenőrzés - pacifismpacifizmus - civil defencepolgári védelem - economic regiongazdasági régió - vote by delegationszavazás képviselő útján - consortiumkonzorcium - Flandersflamand régió - executive bodyvégrehajtó szerv - government programmekormányprogram - frontier regionhatár menti régió - market supportpiactámogatás - economic conversiongazdasági átalakulás - industrial regionipari térség - redevelopment aidátalakulási támogatás - aid for restructuringszerkezetátalakítási támogatás - sales aidértékesítési támogatás - aid to industryipari támogatás - redistribution of incomejövedelem-újraelosztás - EC Mediterranean regionEK mediterrán térség - humanitarian aidhumanitárius segítségnyújtás - aid to refugeessegély menekültek részére - aid to disaster victimskatasztrófa áldozatainak segélyezése - development aidfejlesztési segély - priority regionkiemelt régió - rural regionvidéki térség - newly industrialised countryújonnan iparosodott ország - tourist regionidegenforgalmi régió - social economyszociális gazdaság - economic accounts for agriculturemezőgazdasági számlák - Walloon regionvallon régió - impact studyhatástanulmány - economic consequencegazdasági következmény - conciliation procedureegyeztető eljárás - regionalisationregionalizáció - underground railwaymetró - large vehicletehergépjármű - space transportűrközlekedés - space vehicleűrjármű - regionalisation of tradea kereskedelem regionalizálása - space stationűrállomás - regionalismregionalizmus - vehicle rentaljárműkölcsönzés - destination of transportközlekedési terület - regulationrendelet - ship's passporthajóvezetői engedély - transport pricefuvarozási díj - Community regulationközösségi rendelet - approval of tariffsa fuvardíjszabás engedélyezése - port traffickikötőforgalom - EAEC RegulationEAEK-rendelet - traffic controlforgalomirányítás - transport quotaszállítási kontingens - transport marketközlekedési piac - vehicle registrationjárműnyilvántartás - vehicle documentsjárműokmány - settlement of disputesvitarendezés - length of journeyaz utazás időtartama - high-speed transportnagy sebességű közlekedés - transport documentfuvarokmány - driving periodvezetési idő - roadworthiness testsidőszakos műszaki vizsgálat - travel agencyutazási ügynökség - financial regulationköltségvetési rendelet - contract of carriageszállítási szerződés - company membertársasági tag - compositioncsődeljárás - trade regulationskereskedelmi rendelkezések - town-planning regulationsvárostervezési szabályozás - airlinelégitársaság - road trafficközúti forgalom - hunting regulationsvadászati jogszabályok - shipping policytengeriközlekedés-politika - maritime conferencetengeri konferencia - traffic regulationsközlekedési szabályok - dumping of wastehulladéklerakás - storage of wastehulladék tárolása - building regulationsépítési jogszabályok - toxic substancetoxikus anyag - non-polluting vehiclekörnyezetbarát jármű - exploitation of the sea-beda tengerfenék hasznosítása - replacement of resourcesforrások pótlása - environmental impactkörnyezeti hatás - environmental monitoringkörnyezetvédelmi ellenőrzés - seismic monitoringföldrengés-monitoring - shore protectionpartvédelem - speed controlsebességszabályozás - water managementvízgazdálkodás - control of restrictive practiceskartelljog - geophysical environmentgeofizikai környezet - stagnant waterállóvíz - regulation of investmentsbefektetési szabályok - marine lifea tenger élővilága - wildlifevadvilág - insurancebiztosítás - price regulationsárszabályozás - plant resourcesnövényállomány - estuarytorkolat - agricultural disastermezőgazdasági katasztrófa - customs regulationsvámszabályok - defoliationlevélvesztés - erosionerózió - motor vehicle pollutiongépjárművek okozta szennyezés - transport regulationsközlekedéspolitikai szabályok - oil pollutionolajszennyezés - metal pollutionfémek okozta szennyezés - pollution from shipshajók okozta szennyezés - industrial pollutionipari szennyezés - market stabilisationpiacszabályozás - export levyexportlefölözés - import levyimportilleték - birth controlszületésszabályozás - illicit tradetiltott kereskedelem - intervention agencyintervenciós hivatal - NimexeNimexe - regulation of transactionskereskedelemi szabályozás - designation of origineredetmegjelölés - customs procedure suspending dutiesvámfelfüggesztéses eljárás - re-importújrabehozatal - customs drawbackvámvisszatérítés - re-integration into schooliskolai újrabeilleszkedés - EC customs territoryEK vámterület - social rehabilitationtársadalmi rehabilitáció - single documentegységes vámokmány - simplification of formalitiesvámalakiságok egyszerűsítése - rejection of the budgeta költségvetési tervezet elutasítása - specification of tariff headingtarifális besorolás - trade relationskereskedelmi kapcsolatok - financial agreementpénzügyi megállapodás - export credit insuranceexportbiztosítása - thermal dischargehulladékhő - countertradecserekereskedelem - Community exportközösségi kivitel - Community importközösségi behozatal - goods and servicesáruk és szolgáltatások - reflationa gazdaság élénkítése - intermediate goodstermelési javak - bilateral relationskétoldalú kapcsolatok - capital goodstőkejavak - used goodshasznált áru - integrated tradeintegrált kereskedelem - cultural relationskulturális kapcsolatok - intermediate consumptionipari fogyasztás - world consumptionvilágfogyasztás - merchandisingmerchandising - theory of marketingmarketing - diplomatic relationsdiplomáciai kapcsolatok - trade eventkereskedelmi rendezvény - price net of taxnettó ár - labour relationsmunkaügyi kapcsolatok - selling at a lossveszteséges eladás - self-service storeönkiszolgáló - affiliated retailingtársulásos kiskereskedelem - itinerant tradevándorkereskedelem - independent retailerönálló kiskereskedés - chain storeüzletlánc - school-industry relationsaz iskola és a gazdasági élet kapcsolatai - wholesale trading centrenagybani piac - distributorterjesztő - economic relationsgazdasági kapcsolatok - private-sector liquiditypénzügyi likviditás - church-State relationsállam és egyház kapcsolata - personal accident insurancebalesetbiztosítás - East-West relationsKelet-Nyugat kapcsolatok - inter-industrial relationsiparközi kapcsolatok - monetary crisismonetáris válság - interinstitutional relationsintézményközi kapcsolatok - exchange restrictiondevizakorlátozás - international relationsnemzetközi kapcsolatok - free creditkamatmentes hitel - discount rateleszámítolási kamatláb - credit controlhitelkorlátozás - interparliamentary relationsinterparlamentáris kapcsolatok - stock exchangeértékpapírtőzsde - intra-Community relationsKözösségen belüli kapcsolatok - outflow of capitaltőkekiáramlás - transfer pricingtranszferár - legislative-executive relationsa törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata - very short-term financingnagyon rövid távú finanszírozás - monetary relationsmonetáris kapcsolatok - corporate financevállalati pénzügyek - multilateral relationstöbboldalú kapcsolatok - property insurancevagyonbiztosítás - personal insuranceszemélybiztosítás - co-insuranceegyüttbiztosítás - town-country relationshipkapcsolatok a város és a vidék között - credit institutionhitelintézet - finance houseiparbank - electronic bankingelektronikus banki szolgáltatás - occupational accident insurancemunkahelyi baleset-biztosítás - human relationsemberi kapcsolatok - banking supervisionbankfelügyelet - bank chargesbanki díjak - budget appropriationköltségvetési előirányzat - general budgetáltalános költségvetés - public relationsközönségkapcsolatok - regional financesregionális pénzügyek - religionvallás - financing of the Community budgeta közösségi költségvetés finanszírozása - Member State's contributiontagállami hozzájárulás - cabinet reshufflekormányátalakítás - tax conventionadóegyezmény - tax inspectionadóellenőrzés - redemptiontörlesztés - special taxkülönadó - reparcellingbirtokrendezés - bracket ratetarifatáblázat - remission of export dutieskiviteli vámok elengedése - unit priceegységár - support tarifftámogatott díjszabás - mixed pricevegyes ár - import substitutionimporthelyettesítés - price of agricultural producemezőgazdasági termékek ára - remuneration of workmunkaviszonyból származó jövedelem - agricultural insurancemezőgazdasági biztosítás - crop yieldterméshozam - civicsállampolgári nevelés - commercial educationkereskedelmi oktatás - teaching materialsoktatási anyag - teaching softwareoktatóprogram - school-working life relationskapcsolat az iskola és a munka világa között - urban renewalvárosrekonstrukció - neurobiologyneurobiológia - profitabilityjövedelmezőség - gynaecologynőgyógyászat - neurologyideggyógyászat - paediatricsgyermekgyógyászat - dental medicinefogorvostan - first aidelsősegély - alternative medicinealternatív gyógyászat - industrial reorganisationipari reorganizáció - acousticsakusztika - opticsoptika - cyberneticskibernetika - petrologykőzettan - distribution of aidsegély szétosztása - religious sectvallási szekta - theologyteológia - distribution of the tax burdenadóterhek megoszlása - single marketegységes piac - geographical distribution of the populationa népesség földrajzi megoszlása - one-parent familyegyszülős család - adopted childörökbefogadott gyermek - motor vehicle insurancegépjármű-biztosítás - distribution of productiona termelés elosztása - family protectioncsaládvédelem - market-sharing agreementpiacfelosztási megállapodás - artificial reproductive techniquesmesterséges megtermékenyítés - artificial inseminationmesterséges termékenyítés - test tube fertilisationin vitro megtermékenyítés - distribution of wealthjavak elosztása - surrogate motherdajkaanya - parental authorityszülői jog - allocation of seatsmandátumok elosztása - descendantleszármazás - surnamevezetéknév - parental responsibilityszülői felelősség - judicial separationkülönválás - population dynamicsnépességdinamika - distribution of incomejövedelemelosztás - migrantmigráns - allocation of workmunkaelosztás - migration for settlement purposesletelepedési célú migráció - repatriation granthazatelepülési támogatás - ageing of the populationnépességelöregedés - job mobilityszakmai mobilitás - geographical distributionföldrajzi eloszlás - distribution by agekormegoszlás - per capita distributionegy főre jutó elosztás - honourkitüntetés - voluntary workönkéntes munka - voluntary organisationönkéntes szervezet - unemployment insurancemunkanélküliségi biztosítás - distribution per employed personfoglalkoztatottak szerinti elosztás - gamingjáték - gaming establishmentjáték-szervezés - automatic gameelektronikus játék - distribution by sexnemi megoszlás - sport fishingsporthorgászat - tourist exchangeturistaforgalom - foreign tourismidegenforgalom - rural tourismfalusi turizmus - directoryrepertórium - tourist infrastructureidegenforgalmi infrastruktúra - social budgetszociális költségvetés - replantingújraültetés - European social policyeurópai szociálpolitika - prevention of delinquencybűnözés elleni küzdelem - crimebűnözés - physically disabledtesti fogyatékos - carry-over of appropriationselőirányzatok átcsoportosítása - mentally disabledszellemi fogyatékos - homelessnesshajléktalanság - sexual mutilationszexuális csonkítás - weekly rest periodheti pihenőidő - drug trafficvisszaélés kábítószerrel - general medicineáltalános orvostan - social assistanceszociális támogatás - social facilitiesszociális létesítmény - social security legislationtársadalombiztosítási jog - social workszociális munka - home helpotthoni segítségnyújtás - supplementary pensionkiegészítő nyugdíj - union representativeszakszervezeti képviselő - health cardegészségbiztosítási kártya - health expenditureegészségügyi kiadások - hospital expenseskórházi költségek - diplomatic representationdiplomáciai képviselet - hospitalisationhospitalizáció - home careotthoni ápolás - patient's rightsbetegjogok - public hygieneközegészségügy - social medicinetársadalom-orvostan - credit insurancehitelbiztosítás - workers' representationmunkavállalói képviselet - private medical treatmentmagánorvoslás - urban constructionvárosépítészet - urban infrastructurevárosi infrastruktúra - property marketingatlanpiac - political representationpolitikai képviselet - rent regulationsbérleti szabályozás - Isle of ManMan sziget - Castile-LeonKasztília és León - proportional representationarányos képviselet - Castile-La ManchaKasztília-La Mancha - CantabriaKantábria - Balearic IslandsBaleár-szigetek - RiojaRioja - Ceuta and MelillaCeuta és Melilla - repressionelnyomás - Community of Madridmadridi közösség - Community of Valenciavalenciai közösség - Region of MurciaMurciai Régió - Northern PortugalÉszak-Portugália - Central PortugalKözép-Portugália - Lisbon and the Tagus ValleyLisszabon és a Tejo völgye - Northern EnglandÉszak-Anglia - North-West EnglandÉszaknyugat-Anglia - South-East EnglandDélkelet-Anglia - South-West EnglandDélnyugat-Anglia - economic recoverygazdasági fellendülés - Antigua and BarbudaAntigua és Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher and NevisSaint Christopher és Nevis - duplicatingsokszorosítás - Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent és Grenadine-szigetek - US Virgin IslandsAmerikai Virgin-szigetek - Great MaghrebNagy-Maghreb - animal breedingállatnemesítés - plant propagationnövényszaporítás - Marshall IslandsMarshall-szigetek - American SamoaAmerikai Szamoa - disability insurancefogyatékkal élők biztosítása - republicköztársaság - polar regionsarkvidék - Dominican RepublicDominikai Köztársaság - Pitcairn IslandsPitcairn-szigetek - requisitioning of workersmunkavállalók igénybe vétele - biological weaponbiológiai fegyver - weapon of mass destructiontömegpusztító fegyver - strategic nuclear weaponstratégiai atomfegyver - information networkinformációs hálózat - atomic bombatombomba - farm accountancy data networkmezőgazdasági számviteli információs hálózat - ballistic missileballisztikus rakéta - guided missileirányított lövedék - intercontinental missileinterkontinentális rakéta - transport networkközlekedési hálózat - warshipshadiflotta - rail networkvasúthálózat - space-based weaponsűrfegyver - laser weaponlézerfegyver - incendiary weapongyújtófegyver - firearms and munitionslőfegyverek és lőszerek - network of navigable waterwayshajóúthálózat - land forcesszárazföldi hadsereg - paramilitary forcefélkatonai erők - road networkközúthálózat - air forcelégierő - reserve armytartalékos hadsereg - forces abroadkülföldön állomásozó haderők - navyhaditengerészet - reservestartalékok - women's military servicenői katonai szolgálat - voluntary military serviceönkéntes katonai szolgálat - provisioncéltartalék - defence expenditurevédelmi kiadások - strategic defencestratégiai védelem - foreign-exchange reservesdevizatartalék - international securitynemzetközi biztonság - arms policyfegyverzeti politika - European arms policyeurópai fegyverzetpolitika - European securityeurópai biztonság - nuclear non-proliferationnukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása - arms limitationfegyverzetkorlátozás - creation of nuclear-free zonesatomfegyvermentes övezet létrehozása - nature reservetermészetvédelmi terület - harmonisation of weaponsfegyverrendszerek összehangolása - residencelakóhely - international agreementnemzetközi megállapodás - bilateral agreementkétoldalú megállapodás - multilateral agreementtöbboldalú megállapodás - secondary residencemásodlagos lakóhely - international negotiationsnemzetközi tárgyalások - signature of an agreementmegállapodás aláírása - international instrumentnemzetközi jogi okmány - international conventionnemzetközi egyezmény - pesticide residuepeszticid-szermaradék - resolutionnemzetközi szervezet határozata - wood residuefahulladék - European conventioneurópai egyezmény - UN international covenantENSZ nemzetközi egyezségokmány - international affairsnemzetközi ügyek - termination of a contractszerződés megszüntetése - international issuenemzetközi kérdés - indemnity insurancekárbiztosítás - resingyanta - relations between the two German Statesa két német állam közötti kapcsolatok - official visithivatalos látogatás - international aidnemzetközi segítségnyújtás - code of conductmagatartási kódex - international sanctionsnemzetközi szankciók - Community resolutionközösségi állásfoglalás - religious groupvallási csoport - socio-cultural groupszociokulturális csoport - self-sufficiency in foodélelmiszer-önellátás - cooperation policyegyüttműködési politika - UN resolutionENSZ határozat - legal cooperationjogi együttműködés - military occupationkatonai megszállás - EP resolutionEP-állásfoglalás - occupied territorymegszállt terület - multinational forcetöbbnemzetiségű erők - liabilityfelelősség - prisoner of warhadifogoly - Armenian questionörmény-kérdés - Kurdistan questionkurdisztáni kérdés - Palestinian questionpalesztin-kérdés - unification of GermanyNémetország egyesülése - international responsibilitynemzetközi felelősség - CDECDE - Euro-missileeuromissile - arms controlfegyverzetellenőrzés - ministerial responsibilityminiszteri felelősség - START agreementSTART-megállapodás - ABM AgreementABM-szerződés - peace zonebékés övezet - health insuranceegészségbiztosítás - criminal liabilitybüntetőjogi felelősség - OSCEEBESZ - long-term unemploymenttartós munkanélküliség - reintegration into working lifemunkába történő visszailleszkedés - political responsibilitypolitikai felelősség - fight against unemploymentküzdelem a munkanélküliség ellen - manpower planninghumánerőforrás-tervezés - job sharingmegosztott munkavállalás - nationalállampolgár - termination of employmentmunkaviszony megszűnése - change of jobmunkahelyváltás - local employment initiativehelyi foglalkoztatási kezdeményezés - unpaid worknem fizetett munka - Community nationalEK-tagállam állampolgára - temporary employmentideiglenes foglalkoztatás - animal resourcesvadállomány - youth employmentfiatalkorúak foglalkoztatása - female worknői munka - resources of the seatengeri források - updating of skillsszakmai továbbképzés - economic resourcesgazdasági források - traineeshipszakmai gyakorlat - water resourcesvízkészlet - soil resourcesföldi erőforrás - employment statisticsfoglalkoztatási statisztika - energy resourcesenergiaforrások - auxiliary workersegédmunkás - expatriate workerkülföldre kirendelt munkavállaló - marine insurancetengeri szállítási biztosítás - entrepreneurvállalkozó - managing directorügyvezető igazgató - fishery resourceshalászati erőforrások - self-employed personönálló foglalkozás - mineral resourcesásványi nyersanyagok - public holidaymunkaszüneti nap - Sunday workingvasárnapi munka - natural resourcestermészeti erőforrások - rate of workmunkavégzés üteme - renewable resourcesmegújuló források - teleworkingtávmunka - pay freezefizetések befagyasztása - additional resourceskiegészítő források - pay cutbércsökkentés - fringe benefittermészetbeni juttatás - allowances and expensesjuttatások és költségtérítések - budgetary resourcesköltségvetési források - appointment of staffkinevezés - own resourcessaját források - rules of procedureeljárási szabályzat - probationary periodpróbaidő - cateringétkeztetés - trade union rightsszakszervezeti jogok - trade union freedomszakszervezeti szabadság - professional ethicsszakmai etika - compulsory insurancekötelező biztosítás - export refundexport-visszatérítés - profit sharingnyereségrészesedés - import refundimport-visszatérítés - trade union electionszakszervezeti választás - social partnersszociális partnerek - union of civil servantsközalkalmazotti szervezet - professional associationszakmai szövetség - trade unionszakszervezet - production refundtermelési visszatérítés - export restrictionkiviteli korlátozás - diplomatic professiondiplomáciai hivatal - import restrictionbehozatali korlátozás - communications professionkommunikációs szakma - restriction on competitionversenykorlátozás - administrative personneligazgatási személyzet - secretarial stafftitkársági személyzet - trade restrictionkereskedelmi korlátozás - information professioninformációs szakma - scientific professiontudományos hivatás - technical professionműszaki szakma - restriction of libertyszabadságkorlátozás - pol, political leader, politician, politico - insurance occupationbiztosítási szakma - quantitative restrictionmennyiségi korlátozás - small retailerkiskereskedés - dentistfogorvos - doctororvos - veterinarianállatorvos - pharmacistgyógyszerész - midwifeszülésznő - artistic professionművészpálya - private insurancemagánbiztosítás - industrial restructuringipari szerkezetátalakítás - literary professionirodalmi pálya - operating resultműködési eredmény - sales staffkereskedelmi személyzet - sales representativekereskedelmi képviselő - agricultural performancemezőgazdasági teljesítmény - school resultsiskolai eredmények - information technology professioninformatikai szakma - tourist professionidegenforgalmi szakma - hotel professionszállodai szakma - service occupationkiszolgálószemélyzet - restoration of customs dutiesa vámtételek visszaállítása - banking professionbankszakma - professional sportprofi sport - transitátszállítás - backwardness at schooltanulási zavarok - European industrial areaeurópai ipari térség - Community industrial policyközösségi iparpolitika - withdrawal from the marketpiacról történő visszavonás - handicraftskézműipar - small industrykisipar - medium-sized industryközépipar - small and medium industrieskis- és középipar - retired personnyugdíjas - location of industryipartelepítés - industrial free zoneipari szabadövezet - early retirementelőnyugdíjazás - technology parkműszaki park - production surplustermelési többlet - handlingáruátrakodás - public insuranceállami biztosítás - fuel reprocessingüzemanyag újrafeldolgozása - industrial manufacturingipari feldolgozás - production quotatermelési kvóta - production statisticstermelési statisztikák - producer's liabilitytermékfelelősség - new technologyúj technológia - summit meetingcsúcstalálkozó - clean technologytiszta technológia - traditional technologyhagyományos technológia - technological processtechnológiai folyamat - technical regulationsműszaki szabályok - product lifetermék élettartalma - defective producthibás termék - ministerial meetingminiszteri találkozó - technical specificationműszaki előírás - European standardeurópai szabvány - international standardnemzetközi szabvány - harmonisation of standardsa szabványok harmonizációja - technical ruleműszaki szabály - international meetingnemzetközi találkozó - recycling technologyújrafelhasználási technológia - research budgetkutatási költségvetés - pay risebéremelés - EurekaEureka - research staffkutató személyzet - Community research policyközösségi kutatási politika - industry-research relationsipari és kutatási kapcsolatok - dealerviszonteladó - incomejövedelem - research bodykutatóintézet - brand namemárkanév - registered trademarkbejegyzett védjegy - designs and modelsformatervezési minták és modellek - supplementary incomekiegészítő jövedelem - trademark lawvédjegyjog - European trademarkeurópai védjegy - experiment on animalsállatkísérlet - experiment on humansemberen végzett kísérlet - company researchvállalaton belül végzett kutatás - basic researchalapkutatás - military researchkatonai kutatás - university researchegyetemi kutatás - third-party insurancefelelősségbiztosítás - investment incomebefektetési jövedelem - Group of 7777-ek csoportja - Contadora GroupContadora-csoport - dependent territoryfüggő terület - consumer movementfogyasztói mozgalom - farmers' incomegazdálkodásból származó jövedelem - secretarial allowanceképviselői költségtérítés - transport of dangerous goodsveszélyes anyagok szállítása - farm incomemezőgazdasági jövedelem - teaching methodoktatási módszer - household incomeháztartások jövedelme - taxable incomeadóköteles jövedelem - national incomenemzeti jövedelem - underwater mineral resourcesa tengerfenék természeti kincsei - income in addition to normal paynem bér jellegű jövedelem - advanced materialskorszerű anyagok - floor coveringspadlóburkoló anyagok - superconducting alloyszupravezető ötvözet - composite materialskompozit anyag - technical ceramicsműszaki kerámia - special polymerspeciális polimer - amorphous materialsamorf anyagok - ultra-fine particleultrafinom részecske - biomaterialsbioanyagok - shape-memory alloyalakemlékező ötvözet - constitutional revisionalkotmány felülvizsgálata - ADN agreementADN-megállapodás - peripheralperiféria - staggering of holidaysszabadnapok elosztása - amendment of a lawtörvénymódosítás - micro-computerszemélyi számítógép - tourism policyidegenforgalmi politika - transport insurancefuvarbiztosítás - industrial revolutionipari forradalom - International Labour OfficeNemzetközi Munkaügyi Hivatal - EcosocECOSOC - UNHCR, United Nations High Commission for RefugeesUNHCR - North Rhine-WestphaliaÉszak-Rajna–Vesztfália - EEBEEB - Rhineland-PalatinateRajna-Pfalz - Rhône-AlpesRajna-Alpok - EAESEAES - ENEAENEA - European Foundation for the Improvement of Living and Working ConditionsEurópai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért - European University Institute of Florencefirenzei Európai Egyetemi Intézet - RibeRibe - EBUEBU - wealthjólét - WAEMUWAEMU - life assuranceéletbiztosítás - castor beanricinus - ADCADC - RingkoebingRingköbing - CACMCACM - insured riskkockázati fedezet - DACDAC - health riskegészségügyi kockázat - nuclear policynukleáris politika - ricerizs - petroleum policykőolaj-politika - storage of hydrocarbonsszénhidrogének raktározása - decommissioning of power stationserőművek leszerelése - agro-energyagrárenergia - energy industryenergiaipar - gasoholgasohol - motor spiritbioalkohol - roboticsrobottechnológia - energy-generating productenergiahordozó - coal industryszénipar - robotisationrobotizálás - coalmining policyszénbányászati politika - coal processingszénfeldolgozás - ore depositérclelőhely - social roletársadalmi szerep - mining operationbányászati tevékenység - mining productionbányászati termelés - pension schemenyugdíjrendszer - RoskildeRoskilde - mining of oreércbányászat - metallic orefémérc - bauxitebauxit - bituminous materialsbitumenes anyagok - earths and stonestalajok és kőzetek - salt - bearingcsapágyazás - phosphatefoszfát - potashkálisók - Romania, Roumania, RumaniaRománia - petroleum explorationkőolajkutatás - extraction of oilolajkitermelés - offshore structuretengeri létesítmény - petroleum productionkőolajtermelés - butanebután - alkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin seriesparaffin - crude oilkőolaj - petrolbenzin - diesel fueldízelüzemanyag - fuel oilfűtőolaj - United KingdomEgyesült Királyság - propane gaspropángáz - aviation fuelrepülőbenzin - lead-free petrolólmozatlan benzin - United Kingdom OCTbrit TOT - offshore oiltengeri olaj - regions of the United Kingdomaz Egyesült Királyság régiói - power planterőmű - electrical industryvillamosenergia-ipar - RwandaRuanda - siting of power stationserőmű telephelye - hydroelectric developmenthidroelektromos fejlesztés - SabaSaba - reactor cooling systemreaktorhűtés - nuclear chemistrynukleáris kémia - astronomyasztronómia - SabahSabah - irradiated fuelbesugárzott tüzelőanyag - sucroseszacharóz - bioprocessbioeljárás - bio-industrybioipar - biotechnologybiotechnológia - special chemicalsspeciális kémia - Western SaharaNyugat-Szahara - non-flat productnem lapos termék - flat productlapos termék - sheetpléh - sectionprofilvas - SahelSzahel - thin sheetvékony fólia - lardszalonna - raw chemical industrykémiai alapanyagipar - chemical element, elementkémiai elem - chemical compound, compoundkémiai vegyület - paints and varnishesfestékek és lakkok - Saint EustatiusSaint Eustatius - medicamentgyógyszer - San MarinoSan Marino - hormonehormon - Saint MartinSaint Martin - organic chemicalszerves vegyi anyag - pesticides industrypeszticidipar - metallurgical industryfémipar - inter-company agreementvállalatközi megállapodás - Principality of AsturiasAsztúriai Hercegség - Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre és Miquelon - iron and steel productvas- és acéltermékek - bolt and screw industrycsavargyártás - tinplate and cutlery industrybádogipar és késgyártás - ironmongeryvasáru - iron productvastermék - metal coatingfémbevonás - Saint HelenaSzent Ilona - iron and steel-working machineryvas- és acélipari munkagép - special steelskülönleges acél - Saint LuciaSaint Lucia - antimonyantimon - berylliumberillium - cadmiumkadmium - ferro-alloyferroötvözet - tantalumtantál - seizure of goodslefoglalás - cycle and motorcycle industrykerékpár- és motorkerékpár-gyártás - tool industrygépszerszám - scientific apparatustudományos berendezés - paydíjazás - medical and surgical instrumentsorvosi és sebészeti műszerek - piece work payteljesítménybér - cold storehűtőház - hourly wageórabér - industrial robotipari robot - wages for houseworkháztartási munka díjazása - minimum payminimálbér - pumppumpa - IATAIATA - wage earneralkalmazott - audio-visual equipmentaudiovizuális eszköz - sound reproduction equipmenthangreprodukciós berendezés - Solomon IslandsSalamon-szigetek - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - electric cableelektromos vezeték - telecommunications equipmenttávközlési eszköz - household electrical applianceháztartási elektromos készülék - administrative penaltyfegyelmi büntetés - industrial electric machineryipari elektromos gépek - electric machineryelektromos gépezet - electro-magnetic equipmentelektromágneses berendezés - Community sanctionközösségi szankció - video discvideolemez - video cassettevideokazetta - recording mediumadatrögzítő - economic sanctionsgazdasági szankció - recordhanglemez - optical mediumoptikai adathordozó - recordingfelvétel - apparatus based on the use of rayssugárforrás - radio telecommunicationsrádiós távközlés - microelectronicsmikroelektronika - penaltybüntetés - building industryépítőipar - prefabricationelőregyártás - building slabépítőlap - large-scale constructionnagyszabású építkezés - paperboardkarton - bonded woodpréselt fa - public healthközegészség - fancy leather goods and glove-making industrybőrdíszmű- és kesztyűipar - hides and furskins industryszőrme- és szűcsipar - São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - haberdasheryrövidáru-kereskedés - SardiniaSzardínia - man-made fibreszintetikus rostszál - natural fibretermészetes rost - miscellaneous industriesvegyesipar - private limited companykorlátolt felelősségű társaság - jewellery and goldsmith's articlesékszer- és aranyáru - buckwheathajdina - social rightsszociális jogok - political rightspolitikai jogok - economic rightsgazdasági jogok - charter on human rightsemberi jogi charta - SaarlandSaar-vidék - atheismateizmus - satelliteszatellit - freedom of movementmozgás szabadsága - job satisfactionmunkával való elégedettség - anti-discriminatory measuremegkülönböztetés-ellenes intézkedések - know-howknow-how - ethnic discriminationetnikai megkülönböztetés - sexual freedomnemi szabadság - xenophobiaxenofóbia - equality between men and womennők és férfiak közötti egyenlőség - academic freedomoktatás szabadsága - right to developmentfejlődéshez való jog - children's rightsgyermek jogai - cruel and degrading treatmentkegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - child protectiongyermekvédelem - crime against humanityemberiség elleni bűncselekmény - retroactivity of a lawvisszaható hatály - comparative lawösszehasonlító jog - administrative scienceigazgatástudomány - local legislationhelyi jogalkotás - information scienceinformációtudomány - civil liabilitypolgári jogi felelősség - contractual liabilityszerződéses felelősség - behavioural sciencesviselkedéstudomány - ownershiptulajdonjog - atlasatlasz - soil sciencetalajtan - privatisationprivatizáció - economicsközgazdaságtan - inheritanceöröklés - legal sciencejogtudomány - law of successionöröklési jog - time-sharingidőben megosztott használat - easementszolgalmi jog - enjoyment of rightsjogok élvezete - legal domicileállandó lakóhely - life sciencesélettudományok - financial solvencyfizetőképesség - crime against individualsszemély elleni bűncselekmény - crime against propertyvagyon elleni bűncselekmény - illegal restrainta személyi szabadság megsértése - physical sciencesfizikai tudományok - political sciencepolitológia - customs fraudvámcsalás - applied sciencesalkalmazott tudományok - defamationrágalmazás - tax offenceadóbűncselekmény - earth sciencesföldtudományok - imprisonmentszabadságelvonás - law relating to prisonsbüntetés-végrehajtási jog - prisonerfogvatartott - social sciencestársadalomtudományok - alternative sentencealternatív büntetés - conditional dischargefeltételes elítélés - confiscation of propertyvagyonelkobzás - reduction of sentencebüntetés enyhítése - transfer of prisonersfogvatartottak átszállítása - prison systembörtönrendszer - prison administrationbörtönigazgatás - political splitpolitikai megosztottság - limitation of legal proceedingselévülés - legal hearingbírósági tárgyalás - atmosphereatmoszféra - schoolingiskoláztatás - legal aidköltségmentesség - arrestletartóztatás - judicial inquirybírósági vizsgálat - searchházkutatás - detention before trialelőzetes letartóztatás - rights of the defencevédelemhez való jog - double-ballot voting systemkétfordulós választási rendszer - single-ballot systemegyfordulós választási rendszer - list voting systemlistás választási rendszer - EC action to establish liabilityközösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti kereset - action by staffalkalmazotti kereset - reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - majority voting systemtöbbségi szavazási rendszer - uninominal voting systemegyéni választókerületi rendszer - commercial courtkereskedelmi bíróság - parliamentary sittingparlamenti ülés - court of arbitrationválasztottbíróság - international courtnemzetközi igazságszolgáltatás - fiscal courtpénzügyi bíráskodás - droughtaszály - legal adviserjogtanácsos - lay magistrateülnök - maritime areatengeri terület - threat to national securityaz állam biztonságának veszélyeztetése - banking secrecybanktitok - maritime surveillancetengeri felügyelet - freedom of the seastengerek szabadsága - industrial secretipari titok - extra-atmospheric spacevilágűr - space property righttulajdonjog az űrben - professional secretszakmai titok - use of outer spacevilágűr használata - UN Secretariataz ENSZ Titkársága - foreign nationalkülföldi állampolgár - residence permittartózkodási engedély - admission of alienskülföldiek beutazása - economic sectorgazdasági szektor - mixed marriagevegyes házasság - primary sectorelsődleges szektor - international law - national lawnemzetközi jog-nemzeti jog - international economic lawnemzetközi gazdasági kapcsolatok joga - administrative responsibilityközigazgatási felelősség - public economic lawgazdaságirányítás joga - quaternary sectorinformációs szektor - EC DecisionEK-határozat - EC DirectiveEK-irányelv - secondary sectoripari szektor - Community legal systemközösségi jogrendszer - secondary legislationmásodlagos jog - EAEC DirectiveEAEK-irányelv - EC recommendationEK-ajánlás - tertiary sectorszolgáltatási szektor - EC RegulationEK-rendelet - implementing Regulationvégrehajtási rendelet - EAEC opinionEuratom-vélemény - security of supplyellátás biztonsága - ECSC opinionESZAK-vélemény - opinion of the EC Court of Justiceaz Európai Bíróság véleménye - social-security harmonisationtársadalombiztosítás harmonizálása - job securitybiztos munkahely - EC external competenceaz EK külső hatásköre - EC ProtocolEK-jegyzőkönyv - Merger TreatyEgyesülési szerződés - transport safetyközlekedésbiztonság - Single European ActEgységes Európai Okmány - EC Accession TreatyEK-csatlakozási szerződés - product safetytermékbiztonság - EAEC Joint UndertakingEuratom közös vállalkozás - EC CommissionEurópai Bizottság - occupational safetymunkahelyi biztonság - EU relationsEU-kapcsolatok - ACP-EC Council of MinistersAKCS-EK Miniszterek Tanácsa - nuclear safetynukleáris biztonság - member of the EC Court of JusticeAz Európai Közösségek Bíróságának tagja - European Commissionereurópai biztos - public safetyközbiztonság - EACEAC - road safetyközúti közlekedésbiztonság - EC association agreementEK-társulási megállapodás - ACP-EC ConventionAKCS–EK-egyezmény - social securityszociális biztonság - ACP-EC Committee of AmbassadorsAKCS-EK nagykövetek bizottsága - ACP-EC Joint CommitteeAKCS-EK vegyesbizottság - third Lomé ConventionIII. Loméi Egyezmény - EURESEURES - EDFEFA - ESFESZA - enlargement of the Unionaz Unió bővítése - housing allocationlakhatási támogatás - ryerozs - European UnionEurópai Unió - history of Europeaz európai építmény története - chemical saltkémiai só - European Union membershipeurópai uniós tagság - LAESLAES - joint positionegyüttes álláspont - joint actionegyüttes fellépés - Treaty on European UnionSzerződés az Európai Unióról - LAES countriesSELA-országok - European political cooperationEurópai Politikai Együttműködés - EC competitionEK-versenyvizsga - selection of pupilstanulók kiválasztása - supplementary trade mechanismkiegészítő kereskedelmi mechanizmus - risk preventionkockázatmegelőzés - natural hazardtermészeti veszélyek - industrial hazardipari veszély - economic liberalismgazdasági liberalizmus - customs dutiesvámtétel - customs inspectionvámvizsgálat - CCT dutiesKVT-vám - seedvetőmag - weights and measuresmértékek és tömegek - preserved productkonzerv - semi-metalfélfém - irradiationbesugárzás - subsistence level incomelétminimum - personal weaponszemélyi fegyver - mealgríz - patronagemecenatúra - administrative competitionfelvételi versenyvizsga - public hearingnyilvános ülés - SenegalSzenegál - separation of powershatalommegosztás - psychoanalysispszichoanalízis - sericultureselyemhernyó-tenyésztés - visual artsvizuális művészet - cultural pluralismkulturális pluralizmus - customs and traditionsszokások és hagyományok - serviceszolgáltatás - architectural heritageépítészeti örökség - churchtemplom - anthemhimnusz - flagzászló - after-sales servicevevőszolgálat - literary and artistic propertyirodalmi és művészeti tulajdon - alternative servicepolgári szolgálat - aerodynamicsaerodinamika - thermodynamicstermodinamika - plasma physicsplazmafizika - laser physicslézerfizika - genetic engineeringgéntechnológia - paintingfestészet - employment servicefoglalkoztatási szolgálat - release on licencefeltételes szabadságra bocsátás - capital increasetőkeemelés - health serviceegészségügyi szolgáltatás - agricultural situationmezőgazdasági helyzet - post office financial servicespostai pénzügyi szolgáltatások - promulgation of a lawtörvény kihirdetése - financial interests of membersképviselők gazdasági érdekeltségei - Arab-African cooperationarab-afrikai együttműködés - free serviceingyenes szolgáltatás - Euro-Arab cooperationeurópai-arab együttműködés - Commission Delegationa Bizottság küldöttsége - Community controlközösségi ellenőrzés - principle of additionalityaddicionalitás elve - national servicekatonai szolgálat - peripheral regionlegkülső régió - island regionszigeti régió - most-favoured nationlegnagyobb kedvezményes elbánás - payable servicepénzért nyújtott szolgáltatás - subsidiary budgetállami vállalatok költségvetése - postal servicepostai szolgáltatás - multilingual dictionarytöbbnyelvű szótár - dictionary of abbreviationsrövidítésszótár - public serviceközszolgáltatás - encyclopaediaenciklopédia - thesaurustezaurusz - periodical publicationfolyóirat - secret servicetitkosszolgálat - domestic wasteháztartási hulladék - single-crop farmingmonokultúra - social servicesszociális szolgáltatás - newspaperújság - sesameszezám - price increaseárnövekedés - parliamentary sessionülésszak - SeychellesSeychelle-szigetek - IFCIFC - universityegyetem - transport of animalsállatok szállítása - associative movementszövetkezeti mozgalom - SharjahSardzsa - SicilySzicília - stationing of forcescsapatok állomásoztatása - parliamentary seatparlamenti hely - central office, head office, headquarters, home base, home office, main officeszékhely - vacant seatbetöltetlen hely - AustraliaAusztrália - Sierra LeoneSierra Leone - traffic signsközlekedési jelzések - pet foodkisállateledel - SingaporeSzingapúr - acid rainsavas eső - insurance claimkáresemény - town-planning professionvárostervezési szakma - documentary tooldokumentációs eszköz - non-woven fabricnem szövött áruk - syrupszirup - Aegean IslandsÉgei-szigetek - Canary IslandsKanári-szigetek - sisalszizálkender - Bureau of the EPaz EP elnöksége - Presidentelnök - seismologyszeizmológia - Vice-Presidentalelnök - Secretary Generalfőtitkár - institutional activityintézményi tevékenység - seat of Community institutionközösségi intézmény székhelye - institutional reformintézményi reform - competence of the institutionintézmény hatásköre - EC situationEK-helyzet - marital statuscsaládi állapot - space policyűrpolitika - self-supplyönellátás - financial situationpénzügyi helyzet - socialismszocializmus - organisationtársaság - public limited companyrészvénytársaság - civil-law associationpolgári jogi társaság - professional partnershipmunkaközösség - firm governed by commercial lawkereskedelmi társaság - mixed-ownership companyvegyes tulajdonú gazdasági társaság - investment companybefektetési társaság - company with share capitaltőkeegyesítő társaság - busautóbusz - consumer societyfogyasztói társadalom - partnershipszemélyegyesítő társaság - limited partnershipbetéti társaság - undisclosed partnershipcsendes társaság - European companyeurópai részvénytársaság - parent companyanyavállalat - non-profit organisationnonprofit szervezet - sociologyszociológia - South JutlandDél-Jütland - silkselyem - own consumptionsaját fogyasztás - care of the disabledfogyatékkal élők ellátása - soya beanszójabab - solventoldószer - SomaliaSzomália - sample surveymintavételes felmérés - opinion pollközvélemény-kutatás - sorghumcirok - self-determinationönrendelkezés - SudanSzudán - sulphurkén - tenderingajánlattétel - source of informationinformációforrás - source of aidsegélyforrás - source of lawjogforrás - underdevelopmentelmaradottság - by-productmelléktermék - agricultural by-productmezőgazdasági melléktermék - self-financingönfinanszírozás - milk by-producttejipari melléktermék - metal by-productfémgyártási melléktermék - sub-proletariatszubproletariátus - undernourishmentalultápláltság - underpopulationalacsony népsűrűség - sub-contractingalvállalkozásba adás - self-managementmunkavállalói irányítás - breadwinnercsaládfenntartó - price supportártámogatás - farm price supportmezőgazdasági ártámogatás - monetary supportmonetáris támogatás - national sovereigntynemzeti szuverenitás - product specialisationtermelési szakosítás - specialisation of tradekereskedelem szakosodása - budgetary specificationköltségvetési egyediség - voluntary restraintönkorlátozás - building speculationingatlanspekuláció - SporadesÉszaki-Szporádok - sportsport - Sri LankaSrí Lanka - StabexStabex - price stabilityárstabilitás - income stabilisationjövedelmek stabilizációja - economic stabilisationa gazdaság stabilizálása - indoor livestock farmingbelterjes állattartás - inter-professional agreementszakmaközi megállapodás - automationautomatizálás - economic stagnationgazdasági stagnálás - experimental farmkísérleti gazdaság - statisticsstatisztika - agricultural statisticsagrárstatisztika - Community statisticsa Közösség statisztikája - population statisticsnépességstatisztika - fishing statisticshalászati statisztika - motor carautó - economic statisticsgazdasági statisztika - financial statisticspénzügyi statisztika - industrial statisticsiparstatisztika - international statisticsnemzetközi statisztika - national statisticsnemzeti statisztika - official statisticshivatalos statisztika - regional statisticsregionális statisztika - status of BerlinBerlin jogállása - status of JerusalemJeruzsálem jogállása - regulations for civil servantsköztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok - autonomyautonómia - staff regulationsszemélyzeti szabályzat - legal statusjogállás - political statuspolitikai státusz - occupational statusbeosztás - social statustársadalmi státusz - sterilisationsterilizálás - tax incentiveadóösztönzés - stockraktárkészlet - Community stockközösségi készletek - financial autonomypénzügyi autonómia - economic contingency stockkonjunktúrától függő készlet - intervention stockintervenciós készlet - surplus stocktöbbletkészlet - minimum stockminimális készlet - world stockvilágkészlet - private stockmagánkészletek - public stockállami készletek - buffer stockütközőkészlet - storageraktározás - stockpiling of weaponsfegyverkészletezés - energy storageenergiatárolás - storage of foodélelmiszer-tárolás - document storagedokumentumtárolás - Greater CopenhagenNagy-Koppenhága - StorstroemStorström - agricultural structureagrárstruktúra - employment structurefoglalkoztatási struktúra - company structurevállalati felépítés - budget authorisationengedélyezett költségvetési előirányzat - economic structuregazdasági szerkezet - industrial structuresiparszerkezet - institutional structureintézményi szerkezet - social structuretársadalmi struktúra - narcoticnarkotikum - carcinogenic substancerákkeltő anyag - dangerous substanceveszélyes anyag - restrictive-practice authorisationversenykorlátozó magatartás engedélyezése - export subsidyexportszubvenció - food substituteélelmiszer-helyettesítő - transfer of farmsmezőgazdasági üzem átadása - branchfióktelep - sugarcukor - white sugarfehércukor - raw sugarnyers cukor - beet sugarrépacukor - transport authorisationfuvarozási engedély - cane sugarnádcukor - SwedenSvédország - votes castleadott szavazatok - universal suffrageáltalános választójog - suicideöngyilkosság - SwitzerlandSvájc - SulawesiSulawesi - SumatraSzumátra - utilised agricultural areamezőgazdasági hasznosítású terület - alternatepóttag - additional dutyfelár - information mediumadathordozó - magnetic mediummágneses adathordozó - job cutslétszámleépítés - abolition of customs dutiesvámok megszüntetése - supranationalityszupranacionalitás - over-exploitation of resourcesa források túlzott mértékű kiaknázása - wooded areafás terület - area of holdingmezőgazdasági üzem területe - grasslandlegelő - main acreagefő művelési terület - deep-freezingmélyfagyasztás - breeder reactortenyészreaktor - SurinamSuriname - overpopulationtúlnépesedés - monetary agreementmonetáris megállapodás - motorwayautópálya - over-productiontúltermelés - market supervisionpiacfelügyelet - suspension of aidsegély felfüggesztése - suspension of sentencea büntetés végrehajtásának felfüggesztése - suspension of customs dutiesvámok felfüggesztése - SwazilandSzváziföld - silvicultureerdőművelés - AustriaAusztria - SyriaSzíria - SysminSysmin - banking systembankrendszer - educational systemoktatási rendszer - farming systemgazdálkodási rendszer - information systeminformációs rendszer - management information systemigazgatási információs rendszer - communications systemskommunikációs rendszer - accounting systemelszámolási rendszer - cultivation systemművelési rendszer - AuvergneAuvergne - United Nations systemaz Egyesült Nemzetek rendszere - information servicedokumentációs rendszer - electoral systemválasztási rendszer - European electoral systemeurópai választási rendszer - European accounting systemeurópai elszámolási rendszer - European Monetary SystemEurópai Monetáris Rendszer - international monetary systemnemzetközi monetáris rendszer - standardised accounting systemstandard elszámolási rendszer - tobaccodohány - smokingdohányzás - TaiwanTajvan - TanzaniaTanzánia - carpetszőnyeg - air freight ratelégi fuvardíjszabás - transportation tarifffuvardíjszabás - customs tariffvámtarifa - common customs tariffKözös Vámtarifa - railway tariffvasúti fuvardíjszabás - advanceelőleg - postal chargespostai díjszabás - tariff preferencetarifális preferencia - passenger tariffszemélyszállítási díjszabás - charges for use of infrastructureinfrastruktúrahasználati díj - bullbika - self-sufficiency rateönellátás mértéke - exchange rateárfolyam - preliminary draft budgetelőzetes költségvetési tervezet - VAT rateHÉA-mérték - floating ratelebegő árfolyam - central rateközépárfolyam - representative rateirányadó árfolyam - TawalTawal - assessment of pricesállami árrögzítés - axle taxúthasználati díj - export taxexportadó - import taximportadó - stamp dutybélyegilleték - countervailing chargekiegyenlítő díj - charge having equivalent effectazonos hatású díjak - producer co-responsibilitytermelői társfelelősség - transit chargetranzitdíj - business taxiparűzési adó - fuel taxüzemanyagadó - civil aviationpolgári légi közlekedés - vehicle taxgépjárműadó - ChadCsád - CzechoslovakiaCsehszlovákia - cultivation techniquesművelési technológia - management techniquesmenedzsment-technikák - building servicesépületszerelvény - technologytechnológia - food technologyélelmiszer-technológia - military aircraftkatonai repülőgép - materials technologyanyagtechnológia - soft technologysoft technológia - energy technologyenergiatechnológia - intermediate technologyközvetítő technológia - nuclear technologynukleáris technológia - oil technologykőolaj-technológia - telecommunicationstávközlés - facsimiletelefax - remote sensingtávérzékelés - poultry farmingbaromfitenyésztés - cable distributionkábelszolgáltató - telegraphtávirat - telematicstelematika - phone, telephone, telephone settelefon - telecasting, television, TV, video - telextelex - evidencetanúvallomás - rest periodpihenőidő - political tendencypolitikai irányzat - European Monetary AgreementEurópai Monetáris Megállapodás - aeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runaboutrepülőgép - mental stressstressz - terms of tradekülkereskedelmi cserearányok - terminologyterminológia - building plotépítési terület - industrial plotipari terület - abandoned landtermelés alóli kivont földterület - agricultural landmezőgazdasági földterület - State-owned landállami tulajdonú földterület - uncultivated landparlagon hagyott föld - arable landszántóterület - opinionvélemény - reclaimed landismét hasznosítható földterület - overseas territorytengerentúli területek - terrorismterrorizmus - ThailandThaiföld - teatea - therapeuticsterapeutika - thesisszakdolgozat - EC opinionEK-vélemény - ThessalyThesszália - Western ThraceNyugat-Trákia - TimorTimor - East TimorKelet-Timor - titaniumtitán - negotiable instrumentforgatható értékpapír - ticketjegy - TogoTogo - TongaTonga - torturekínzás - TuscanyToscana - peattőzeg - mass tourismtömegturizmus - sunflowernapraforgó - EP opinionEP-vélemény - toxicologytoxikológia - drug addictiondrogfüggőség - tractormezőgazdasági vontató - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - translationfordítás - EC TreatyEK-Szerződés - ECSC TreatyESZAK-Szerződés - EEC TreatyEGK-Szerződés - EAEC TreatyEAEK-Szerződés - Warsaw Pact countriesa Varsói Szerződés országai - milking machinefejőgép - water treatmentvízkezelés - information processinginformációfeldolgozás - word processingszövegszerkesztés - dataprocessingadatfeldolgozás - ore processingércfeldolgozás - plant health treatmentnövény-egészségügyi kezelés - financial transactionpénzügyi tranzakció - transfer of businessesvállalkozási tevékenység áthelyezése - capital transfertőkeátutalás - transfer of pension rightsnyugdíjjogosultság átruházása - transfer of populationáttelepülés - technology transfertechnológiaátadás - oatszab - food processingélelmiszer-feldolgozás - Community transitközösségi árutovábbítás - customs transitvámtranzit - transliterationátírás - data transmissionadatátvitel - transfer of propertytulajdonátruházás - abortionabortusz - air transportlégiközlekedés - combined transportkombinált szállítás - energy transportenergiaszállítás - hinterland transporthátországba történő szállítás - carriage of goodsáruszállítás - surface transportfelszíni szállítás - carriage of passengersszemélyszállítás - public transporttömegközlekedés - illegal abortionillegális abortusz - rail transportvasúti közlekedés - inland waterway transportbelvízi közlekedés - private means of transportegyéni közlekedés - intercontinental transportinterkontinentális közlekedés - inland transportbelföldi közlekedés - international transportnemzetközi közlekedés - international road transportnemzetközi közúti árufuvarozás - intra-Community transportKözösségen belüli közlekedés - maritime transporttengeri szállítás - Abu DhabiAbu Dhabi - multifibre agreement"multi-fibre" megállapodás - therapeutic abortionegészségügyi célú művi abortusz - national transportnemzeti közlekedés - cable transportkábelen történő szállítás - pipeline transportcsővezetéken történő szállítás - carriage for hire or rewardellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozás - own-account transportsaját számlás fuvarozás - means of public conveyancetömegközlekedési eszközzel történő szállítás - regional transportregionális közlekedés - road transportközúti közlekedés - school transportiskolabusz - semi-public transportállami és magán közlekedés - transport under customs controlvámzárral történő szállítás - underground transportföldalatti közlekedés - suburban transportelővárosi közlekedés - land transportszárazföldi közlekedés - transfrontier transporthatáron átnyúló forgalom - urban transportvárosi közlekedés - carrierszállítmányozó - workmunka - home workingotthoni munka - nitrogennitrogén - assembly line workfutószalag mellett végzett munka - full-time employmentteljes munkaidőben történő foglalkoztatás - part-time employmentrészmunkaidős foglalkoztatás - moonlightingfeketemunka - team workcsapatmunka - night workéjszakai munka - child labourgyermekmunka - shift workváltott műszakban végzett munka - schoolworkiskolai munka - older workeridős munkavállaló - clandestine workerfeketemunkás - Community workerközösségi munkavállaló - frontier workerhatár menti ingázó - worker with disabilitiesfogyatékkal élő munkavállaló - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - manual workerfizikai dolgozó - migrant workermigráns munkavállaló - seasonal workeridénymunkás - social workerszociális munkás - public worksközmunkák - cloverlóhere - BahamasBahama-szigetek - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - Treasuryállamkincstár - Trinidad and TobagoTrinidad és Tobago - triticaletritikálé - BahrainBahrein - barterbarter - trusttröszt - conduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubingcső, tubus - animal tuberculosisállati tuberkolózis - tungstenvolfrám - TunisiaTunézia - turbineturbina - TurkeyTörökország - guardianshipgyámság - soft fruitbogyós gyümölcs - TuvaluTuvalu - pipingcsőhálózat - VAThozzáadottérték-adó - CAEEUCAEEU - CAEEU countriesUDEAC-országok - BLEUBLGU - EECUEECU - WEU countriesNYEU-országok - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm Al Qaiwain - unanimityegyhangúság - UNCRDUNCRD - UnescoUNESCO - national unificationnemzetegyesítés - WEUNYEU - leasebérleti szerződés - UASUAS - customs unionvámunió - economic uniongazdasági unió - Economic and Monetary Uniongazdasági és monetáris unió - European Payments UnionEurópai Fizetési Unió - Interparliamentary UnionInterparlamentáris Unió - preferential agreementpreferenciális megállapodás - business leaseüzletbérlet - WAEMU countriesUEMOA-országok - monetary unionmonetáris unió - UNIRUNIR - UnisistUNISIST - UnitarUNITAR - livestock unitszámosállat-egység - farm leaseföldhaszonbérlet - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraniumurán - urbanisationurbanizáció - town planningvárostervezés - USSRSZSZKSZ - UruguayUruguay - transport usera közlekedésben résztvevők - price reductionárcsökkenés - turnkey factorykulcsrakész gyár - usufructhaszonélvezet - information userinformációfelhasználó - use of aidsegély felhasználása - use of watervízkészlet-hasznosítás - energy useenergiafelhasználás - land useterülethasználat - peaceful use of energyaz energia békés célú felhasználása - UtrechtUtrecht - trade balancekereskedelmi mérleg - holidayüdülés - vaccinevakcina - vaccinationvakcinálás - cowtehén - suckler cowanyatehén - dairy cowtejelő tehén - Valle d'AostaValle d'Aosta - added valuehozzáadott érték - market capitalisationtőkepiaci érték - value of tradekereskedelmi érték - balance-of-payments deficitfizetési mérleg hiánya - customs valuationvámérték - securitiesértékpapír - vanadiumvanádium - VanuatuVanuatu - VaticanVatikán - calfborjú - vehiclejármű - air-cushion vehiclelégpárnás vízi járművek - two-wheeled vehiclekétkerekű jármű - motor vehiclegépjármű - agricultural vehiclemezőgazdasági jármű - electric vehicleelektromos jármű - vehicle on railsvasúti jármű - commercial vehiclehaszongépjármű - VejleVejle - VenetoVeneto - invisible trade balanceláthatatlan kereskedelmi mérleg - VenezuelaVenezuela - saleértékesítés - credit salehitelre történő értékesítés - door-to-door sellingházaló kereskedelem - retail sellingkiskereskedelmi értékesítés - discount salekedvezményes áron történő értékesítés - auction saleárverés - direct sellingközvetlen értékesítés - wholesale sellingnagykereskedelmi értékesítés - balance of paymentsfizetési mérleg - duty-free salevámmentes értékesítés - distance sellingtávértékesítés - orchardgyümölcsös - auditingkönyvvizsgálat - glassüveg - West of the Great Belta Storebaelttől nyugatra fekvő terület - West ZealandNyugat-Zeeland - BaliBali - clothingruházat - meathús - beefmarhahús - goatmeatkecskehús - horsemeatlóhús - buffalo meatbivalyhús - vealborjúhús - poultrymeatbaromfihús - boned meatkicsontozott hús - fresh meatfriss hús - Balkan Peninsula, BalkansBalkán - sheepmeatbirkahús - pigmeatsertéshús - ViborgViborg - Deputy Speaker of Parliamentparlament alelnöke - victimsértett - civilian victimpolgári áldozat - war victimháborús áldozat - broadcast videographyteletext - interactive videotexinteraktív videotex - integration into employmentszakmai beilleszkedés - second ballotválasztás második fordulója - collective activitieskollektív tevékenységek - business activityüzleti tevékenység - politicspolitika - school lifeiskolai élet - social lifetársadalmi élet - Annam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet NamVietnam - vineyardszőlőültetvény - townváros - medium-sized townközepes méretű város - new townúj város - satellite townszatellitváros - winebor - flavoured wineízesített bor - white winefehérbor - local winetájbor - wine of superior qualityminőségi bor - table wineasztali bor - bottled winepalackos bor - fortified wineszeszezett bor - stripszalag - sparkling winepezsgő - rosé winerozé bor - red winevörösbor - still winecsendes bor - vinificationborkészítés - sexual violencenemi erőszak - violenceerőszak - government violenceállami kényszer - political violencepolitikai erőszak - credit transferátutalás - BangladeshBanglades - vitaminvitamin - viticultureszőlőtermesztés - inland waterwaybelvízi út - international waterwaynemzetközi víziút - expresswaygyorsforgalmi út - bankbank - country roadföldút - urban roadvárosi út - road services departmentközutak - theftlopás - poultrybaromfi - African Development BankAfrikai Fejlesztési Bank - slaughtered poultryvágott baromfi - laying poultrytojóbaromfi - live poultryélő baromfi - trade volumekereskedelmi volumen - trading volumekereskedés volumene - voteszavazás - blank ballot paperkitöltetlen szavazólap - agricultural bankagrárbank - vote on a text as a wholeszavazás a szöveg egészéről - passage of a billtörvényjavaslat elfogadása - electronic votingelektronikus szavazás - roll-call votenév szerinti szavazás - invalid ballot paperérvénytelen szavazólap - compulsory votingkötelező szavazás - advance votingelőszavazás - postal votelevélben történő szavazás - proxy votemeghatalmazott útján történő szavazás - parliamentary voteparlamenti szavazás - central bankközponti bank - preferential votingpreferenciális listás szavazás - open ballotnyílt szavazás - secret ballottitkos szavazás - travelutazás - inclusive tourszervezett utazás - group travelcsoportos utazás - volcanologyvulkanológia - agricultural advisory servicesmezőgazdasági tanácsadás - Wallis and FutunaWallis és Futuna - yoghourtjoghurt - commercial bankkereskedelmi bank - YemenJemen - former South Yemenvolt Dél-Jemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire és Humberside - YugoslaviaJugoszlávia - Democratic Republic of CongoKongói Demokratikus Köztársaság - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinccink - cooperative bankszövetkezeti hitelintézet - arid zoneszáraz öv - climatic zoneéghajlati övezet - residential arealakóövezet - catch areafogási terület - free-trade areaszabadkereskedelmi övezet - fishing areahalászati terület - exclusive economic zonekizárólagos gazdasági övezet - equatorial zoneegyenlítői öv - free zonevámszabad terület - SALT AgreementSALT-megállapodás - investment bankberuházási bank - frigid zonehideg övezet - humid zonenedves öv - currency areavalutaövezet - pedestrian zonegyalogos övezet - polluted areaszennyezett terület - protected areavédett terület - disaster areakatasztrófa sújtotta terület - subtropical zoneszubtrópusi öv - suburban areakertvárosi övezet - tariff zonedíjövezet - development bankfejlesztési bank - temperate zonemérsékelt övezet - tropical zonetrópusi övezet - urban areavárosi térség - zoologyállattan - land bankföldbank - World BankVilágbank - people's banknépbank - private bankmagánbank - public bankállami bank - BarbadosBarbados - sectoral agreementágazati megállapodás - price listárjegyzék - barrúd - low payalacsony fizetés - databaseadatbázis - military basekatonai bázis - BasilicataBasilicata - Lower NormandyAlsó-Normandia - Lower SaxonyAlsó-Szászország - TABTSH - vesselhajó - commodity agreementárumegállapodás - fishing vesselhalászhajó - tankertartályhajó - buildingépület - pleasure craftkedvtelési célú hajó - industrial buildingipari épület - public buildingközépület - BavariaBajorország - tariff agreementvámtarifa-megállapodás - fine artsszépművészetek - EIBEBB - BelgiumBelgium - regions and communities of BelgiumBelgium régiói és közösségei - BelizeBelize - profitnyereség - aid recipientsegély jogosultja - Benelux, Benelux countriesBenelux - Benelux countriesBenelux-államok - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudaBermuda - nutritional needstápanyagszükséglet - housing needlakásszükséglet - manpower needsmunkaerőigény - population growthnépességnövekedés - water requirementsvízigény - foddertakarmány - financial requirementspénzügyi szükségletek - concretebeton - fodder beettakarmányrépa - sugar beetcukorrépa - BEUCBEUC - buttervaj - vegetable butternövényi vaj - BhutanBhután - increase in productiona termelés növekedése - bibliographybibliográfia - librarykönyvtár - children's librarygyermekkönyvtár - national librarynemzeti könyvtár - public libraryközkönyvtár - scientific librarytudományos könyvtár - university libraryegyetemi könyvtár - bicameral systemkétkamarás rendszer - IDBIDB - acculturationkulturális asszimilálás - slumnyomornegyed - IBEIBE - common landközösségi földterület - cultural objectkulturális javak - consumer goodsfogyasztási cikkek - durable goodstartós fogyasztási cikkek - non-durable goodsnem tartós fogyasztási cikkek - social well-beingtársadalmi jólét - chargevád - beersör - balance sheetmérleg - supply balance sheetellátási mérleg - energy auditenergiamérleg - social auditszociális audit - biochemistrybiokémia - bioconversionbiokonverzió - biodegradabilitybiológiai lebonthatóság - bioenergybioenergia - biogasbiogáz - biographyéletrajz - biologybiológia - biomassbiomassza - biospherebioszféra - two-party systemkétpártrendszer - bipolarisationbipolarizáció - MyanmarMianmar - purchasevétel - biscuit factorykekszgyár - bismuthbizmut - wheatbúza - durum wheatdurumbúza - common wheatközönséges búza - price freezeárbefagyasztás - beef animalökör - fuel woodtűzifa - wood for constructionépületfa - credit purchasevásárlás hitelre - afforestationerdőtelepítés - beverageitalok - alcoholic beveragealkoholtartalmú ital - non-alcoholic beveragealkoholmentes ital - BoliviaBolívia - treasury billkincstárjegy - BonaireBonaire - interest-rate subsidykamattámogatás - knitted and crocheted goodskötött és hurkolt áru - intervention buyingintervenciós felvásárlás - BorneoBorneó - BornholmBornholm - botany, phytologybotanika - BotswanaBotswana - Buddhismbuddhizmus - bakerypékség - BurgundyBurgundia - commodities exchangeárutőzsde - cattleszarvasmarha - acidsav - Province of Flemish BrabantFlamand-Brabant tartomány - North BrabantÉszak-Brabant - Province of Walloon BrabantVallon-Brabant tartomány - BremenBréma - Brasil, Brazil, Federative Republic of BrazilBrazília - BrittanyBretagne - patentszabadalom - European patenteurópai szabadalom - BISBIS - inorganic acidszervetlen sav - brominebróm - brucellosisbrucellózis - noisezaj - BruneiBrunei - budgetköltségvetés - Community budgetközösségi költségvetés - national budgetállami költségvetés - defence budgetvédelmi költségvetés - extraordinary budgetrendkívüli költségvetés - organic acidszerves sav - household budgetcsaládi költségvetés - ECSC operating budgetESZAK működési költségvetés - advertising budgetreklámköltségvetés - amending budgetkorrekciós költségvetés - European social budgeteurópai szociális költségvetés - supplementary budgetpótköltségvetés - inclusion in the budgetköltségvetésbe történő belefoglalás - BulgariaBulgária - ballot paperszavazólap - steelacél - information centretájékoztatási iroda - polling stationszavazóhelyiség - bureau of parliamentaz országgyűlés hivatala - political executivepolitikai vezetés - administrative formalitiesközigazgatási alaki követelmények - office automationirodatechnika - butter oilvajolaj - shadow cabinetárnyékkormány - AbruzziAbruzzók - AzoresAzori-szigetek - maritime cabotagetengeri kabotázs - cocoakakaó - land registeringatlan-nyilvántartás - executivevezető - managermenedzser - EC language serviceEK nyelvi szolgálat - ACP countriesAKCS-országok - middle managementközépvezetés - senior managementfelső vezetés - CMEAKGST - CMEA countriesKGST-országok - coffeekávé - savings banktakarékpénztár - mortgage bankjelzálogbank - CalabriaCalabria - costingköltségszámítás - acquisition of propertyingatlanszerzés - planning of the school yeartanév - CameroonKamerun - marketing yeargazdasági év - election campaignválasztási kampány - CampaniaCampania - campingkemping - CanadaKanada - Panama CanalPanama-csatorna-övezet - learningtanulás - cancerrák - candidatejelölt - sugar canecukornád - CAOCAO - Cape VerdeZöld-foki-szigetek - document acquisitiondokumentumbeszerzés - capacity to exercise rightscselekvőképesség - carrying capacityhordképesség - capacity to contractügyleti képesség - capacity to have rights and obligationsjogképesség - vetovétó - consultation procedurekonzultációs eljárás - ministryminisztérium - treasurerquaestor - locally elected representativeönkormányzati képviselő - autonomous communityautonóm közösség - regional governmentregionális kormányzat - colonialismkolonializmus - scientific exchangetudományos ismeretek cseréje - production capacitytermelőkapacitás - military sanctionskatonai szankció - international voluntary workernemzetközi önkéntes - West Bank questionciszjordániai kérdés - Community law - national lawközösségi jog-nemzeti jog - EP delegationEP-küldöttség - ESC opinionGSZB-vélemény - European civil serviceeurópai közszolgálat - EP assentEP-hozzájárulás - ACP-EC Joint AssemblyAKCS-EK Közös Közgyűlés - President of the EPaz Európai Parlament elnöke - Vice-President of the EPaz Európai Parlament alelnöke - Quaestor of the EPaz EP quaestora - judgment of the EC CourtEK Bíróság ítélete - anti-European movementEurópa-ellenes mozgalom - Structural Fundsstrukturális alapok - labour tribunalmunkaügyi bíróság - storage capacityraktárkapacitás - barristerügyvéd - repentancemegbánás - contiguous zonecsatlakozó övezet - surveillanceőrizet - appeals by private individualsmagánszemély fellebbezése - economic situationgazdasági helyzet - factor of productiontermelési tényező - growth pointnövekedés súlypontja - integrated development programmeintegrált fejlesztési program - IMPIMP - North-South tradeÉszak-Dél kereskedelem - transport capacityszállítási kapacitás - speculative fundsspekulációs tőke - public financingállami finanszírozás - harmonisation of pricesárharmonizáció - capital markettőkepiac - venture capitalkockázati tőke - EC general budgetEK-általános költségvetés - maternity, motherhoodanyaság - cultural prizekulturális díj - legal capacityjog- és ügyleti képesség - Anglicanismanglikanizmus - Catholicismkatolicizmus - Orthodoxyortodoxia - Protestantismprotestantizmus - leisure parkszabadidőpark - catering professiongasztronómiai szakma - Mafiamaffia - bio-ethicsbioetika - secret societytitkos társaság - regional cultureregionális kultúra - AIDSAIDS - price of landtelekár - open universitynyitott egyetem - education budgetoktatási költségvetés - educational exchangeoktatási csereprogram - EurydiceEurydice - recognition of studiestanulmányok elismerése - press undertakingsajtóvállalkozás - Teletexteletex - data protectionadatvédelem - interactive networkinteraktív hálózat - film productionfilmgyártás - programmes industryműsoripar - audio-visual co-productionaudiovizuális koprodukció - audio-visual programmeaudiovizuális program - audio-visual productionaudiovizuális termék - information technologyinformációtechnológia - high-definition televisionnagy képfelbontású televízió - video communicationsvideokommunikáció - audio-visual communications policyaudiovizuális politika - audio-visual piracyaudiovizuális kalózkodás - European audio-visual areaeurópai audiovizuális térség - free movement of programmesprogramok szabad mozgása - communications tarifftávközlési díjszabás - law relating to informationtájékoztatáshoz való jog - legal data processingjogi informatika - downloadingletöltés - programming languageprogramnyelv - machine translationgépi fordítás - self-sufficiency in energyenergetikai függetlenség - industrial capitalipari tőke - cooperation procedureegyüttműködési eljárás - transfer of competencehatáskör-átruházás - business start-upvállalkozás indítása - services companyszolgáltató vállalat - temporary employment agencymunkaerő-kölcsönző ügynökség - video display unit workképernyő előtti munkavégzés - road cabotageközúti kabotázs - waterway transportvízi közlekedés - ship canalhajózható csatorna - cross-channel connectiona La Manche csatornán keresztül történő összeköttetés - national tariffbelföldi díjszabás - international tariffnemzetközi díjszabás - road transport tariffközúti fuvardíjszabás - space navigationűrutazás - administrative measureközigazgatási intézkedés - share capitaltársasági tőke - forest conservationerdővédelem - Tyrrhenian SeaTirrén-tenger - Adriatic SeaAdriai-tenger - Ligurian SeaLigur-tenger - Aegean SeaÉgei-tenger - Ionian SeaJón-tenger - fight against insectsrovarok elleni küzdelem - land restructuringbirtokszerkezet átalakítása - insecticiderovarölőszer - fishing regulationshalászati előírások - fishing controlshalászati ellenőrzés - capital cityfőváros - perennial vegetableévelő zöldségek - fresh productfriss termék - quality standardminőségi előírás - safety standardbiztonsági előírás - technical standardműszaki szabvány - COSTCOST - research and developmentkutatás és fejlesztés - space researchűrkutatás - space technologyvilágűr-technológia - foreign capitalkülföldi tőke - synthetic rubberszintetikus gumi - natural rubbertermészetes gumi - railway industryvasúti háttéripar - charcoalfaszén - luxury products industryluxusipar - Autonomous Province of BolzanoBolzano autonóm tartomány - Autonomous Province of TrentoTrento autonóm tartomány - CEPTCEPT - INCBINCB - UN HabitatHabitat - EC servantsEK-alkalmazott - goatkecske - by-catchjárulékos halfogás - authorised catchengedélyezett fogás - catch of fishhalfogás - catch by speciesfajonkénti fogás - total catchteljes fogás - Community actközösségi jogi aktus - Caribbean IslandsKarib-szigetek - coal by-products industryszénbázisú vegyipar - carbonszén - motor fuelüzemanyag - carcasshasított test - CaricomCaricom - Caricom countriesCARICOM-országok - distribution of schoolsiskolahálózat - cartelkartell - commercial transactionkereskedelmi ügylet - cartographykartográfia - cash flowcash-flow - criminal recordbűnügyi nyilvántartás - cataloguingkatalogizálás - CataloniaKatalónia - cataloguekatalógus - socio-professional categorytársadalmi-szakmai csoport - electoral depositválasztási biztosíték - conference proceedingskonferenciakötet - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman... nő, asszony - manférfi - CIDCID - EU countryEU-tagállam - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionising radiationionizáló sugárzás - sodiumnátrium - metalworkingfémmegmunkálás - rare gasnemesgáz - deathhalál - organ transplantszervátültetés - blood transfusionvérátömlesztés - metal wastefémhulladék - Community trunk routea Közösségen belüli közlekedési főútvonal - custodyszülői felügyeleti jog - youth exchange schemefiatalok csereprogramja - fundamental particleelemi részecske - atomatom - analytical chemistryanalitikai kémia - spectrometryspektrometria - CEAO countriesCEAO-országok - cytologycitológia - calciumkalcium - medical diagnosisorvosi diagnózis - nuclear medicinenukleáris medicina - medical examinationorvosi felülvizsgálat - member of the EC Court of Auditorsaz EK Számvevőszék tagja - building safetyépületbiztonság - European Environment AgencyEurópai Környezetvédelmi Ügynökség - guidekézikönyv - European symboleurópai szimbólum - official languagehivatalos nyelv - accident in the homeotthoni baleset - Community programmeközösségi program - tropical foresttrópusi erdő - personal effectsszemélyes használati tárgyak - fourth Lomé ConventionIV. Loméi Egyezmény - electromagnetic interferenceelektromágneses interferencia - wavebandhullámsáv - mercenaryzsoldos - commemorationmegemlékezés - twinningtestvérvárosi kapcsolat - driving instructionjárművezető-oktatás - performance drugsteljesítménynövelő szerek - European Convention on Human RightsEmberi Jogok Európai Egyezménye - ECSCESZAK - EC Court of First InstanceEurópai Közösségek Elsőfokú Bírósága - retirement conditionsnyugdíjazási feltételek - internal Community frontiera Közösség belső határa - camping vehiclelakókocsi - anti-dumping measuredömpingellenes intézkedések - impact of information technologyinformatikai hatás - disclosure of informationinformáció kiszolgáltatása - military interventionkatonai beavatkozás - export of wastehulladékexport - development workerfejlesztési tanácsadó - radiobiologyradiobiológia - absenteeismrendszeres munkahelyi távollét - papal actpápai bulla - ECOWASECOWAS - CedefopCEDEFOP - European CommunityEurópai Közösség - EAECEuratom - unmarried personnem házas személy - cellulosecellulóz - ECMTECMT - censorshipcenzúra - Central African RepublicKözép-afrikai Köztársaság - nuclear power stationatomerőmű - centralisation of informationaz információ centralizálása - CentreKözép-Franciaország - shopping centrebevásárlóközpont - EAEC Joint Research CentreEuratom Közös Kutatóközpont - computer centreszámítóközpont - documentation centredokumentációs központ - political centrepolitikai centrum - on line data serviceonline adatszolgáltatás - ceramicskerámia - cerealsgabonafélék - food cerealsétkezési gabona - sharerészvény - fodder cerealstakarmánygabona - cereals of bread-making qualitykenyérgabona - CERNCERN - ESROESRO - certificate of originszármazási bizonyítvány - movement certificateszállítási bizonyítvány - health certificateegészségügyi bizonyítvány - ETUCESZSZ - legal actionkereset - cessation of tradingüzleti tevékenység megszüntetése - cessation of farmingmezőgazdasági tevékenység megszüntetése - suspension of paymentskifizetések felfüggesztése - cease-firetűzszünet - chamber of commerce and industryipari és kereskedelmi kamara - directly-elected chamberképviselőház - federal chamberszövetségi parlament - parliamentary chamberparlamenti kamara - champagnechampagne - Champagne-ArdenneChampagne-Ardennes - social changetársadalmi változás - technological changetechnológiai változás - hempkender - chaptalisationbor cukrozása - coalkőszén - coal miningszénbányászat - axle weighttengelyterhelés - shareholderrészvényes - dependanteltartott - payloadterhelhetőség - loadrakomány - Havana CharterHavannai Charta - United Nations CharterEgyesült Nemzetek Alapokmánya - European Social CharterEurópai Szociális Charta - huntingvadászat - boilerkazán - access to Community informationközösségi információkhoz való hozzáférés - access to the courtsbírósági eljáráshoz való jog - ATP AgreementATP-megállapodás - EC trade agreementEK-kereskedelmi megállapodás - EC cooperation agreementEK-együttműködési megállapodás - Schengen AgreementSchengeni Megállapodás - European Association Agreementeurópai társulási megállapodás - EC interim agreementEK ideiglenes megállapodás - interinstitutional agreementintézményközi megállapodás - mixed agreementvegyes megállapodás - electricity storage deviceelektromos akkumulátor - Community acquisközösségi vívmányok - associated action for damagespolgári jogi igény érvényesítésére szolgáló kereset - Community actionközösségi fellépés - civil proceedingspolgári jogi kereset - criminal proceedingsbűnvádi eljárás - civil liability proceedingskártérítés iránti kereset - public prosecutionközvádas eljárás - Community activityközösségi tevékenység - adaptation of financial perspectivespénzügyi terv elfogadása - accession to an agreementcsatlakozás egy megállapodáshoz - administration of the Institutionsintézmények igazgatása - displayhirdetmény - Portuguese-speaking Africaportugál nyelvű Afrika - sub-Saharan Africaszubszaharai Afrika - European Agency for the Evaluation of Medicinal ProductsEurópai Gyógyszerértékelő Ügynökség - European Agency for Safety and Health at WorkEurópai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség - physical aggressionfizikai támadás - parking areaparkoló - NAFTANAFTA - allergyallergia - embassynagykövetség - town and country planningterületszervezés - former GDRvolt NDK - former USSRa volt Szovjetunió - seniorityrangidős tisztviselő - former socialist countriesvolt szocialista országok - EnglandAnglia - fur-bearing animalprémes állat - gas appliancegázfogyasztó készülék - information technology applicationsinformatika alkalmazása - deepening of the European Unionaz Európai Unió mélyítése - Atlantic Arcatlanti ív - archipelagoszigetcsoport - ArmeniaÖrményország - SAARCSAARC - liftfelvonó - Central AsiaKözép-Ázsia - parliamentary assemblyparlamenti közgyűlés - administrative autonomyigazgatási autonómia - market approvalforgalomba hozatali engedély - preliminary draft EC budgetelőzetes EK-költségvetési tervezet - combat aircraftharci repülőgép - AzerbaijanAzerbajdzsán - European Central BankEurópai Központi Bank - legal basisjogalap - Rhine ValleyRajna-völgy - BelarusBelarusz - net recipientnettó kedvezményezett - EBRDEBRD - dual-use goodkettős felhasználású áru - animal welfareállatjólét - biodiversitybiodiverzitás - biotopebiotóp - money launderingpénzmosás - cleaning industrytisztítóipar - tropical woodtrópusi fa - bomberbombavető - Bosnia-HerzegovinaBosznia és Hercegovina - BrandenburgBrandenburg - air cabotagelégi közlekedési kabotázs - Community support frameworkközösségi támogatási keretterv - scientific calculationtudományos számítás - timetable for EMUa GMU ütemezése - professional careerszakmai karrier - expansion cardbővítőkártya - audio cassetteaudiokazetta - NACCNACC - CISFÁK - quality control circleminőségellenőrző kör - Community certificationközösségi tanúsítás - climate changeéghajlatváltozás - change of political systempolitikai rendszer megváltozása - EC Charter of the Fundamental Social Rights of WorkersKözösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól - European chartereurópai charta - international charternemzetközi charta - surgeonsebész - cemeterytemető - aggravating circumstancessúlyosbító körülmények - mitigating circumstancesenyhítő körülmények - European citizenshipeurópai polgárság - unfair terms of contracttisztességtelen szerződési feltétel - contract termsszerződési feltétel - opt-out clauseopt-out záradék - COCOMCOCOM - civil codepolgári törvénykönyv - penal codebüntető törvénykönyv - codification of Community lawközösségi jogszabályok kodifikációja - economic and social cohesiongazdasági és társadalmi kohézió - hairdressing and beauty carehaj- és szépségápolás - local authorityhelyi hatóság - regional authorityregionális hatóság - heatingfűtés - EEA Joint CommitteeEGT-Vegyesbizottság - EEA Joint Consultative CommitteeEGT Tanácsadó Vegyesbizottság - EC management committeeEK-irányítóbizottság - EC regulatory committeeEK szabályozási bizottság - Committee of the RegionsRégiók Bizottsága - EC joint committeeEK-vegyesbizottság - EEA joint parliamentary committeeEGT Parlamenti Vegyesbizottság - comitologykomitológia - trade in organsszervkereskedelem - art trademűkincs-kereskedelem - Flemish Communityflamand közösség - French-speaking CommunityFrancia Közösség - German-speaking CommunityNémetajkú Közösség - communities of BelgiumBelgium közösségei - powers of the EPaz EP hatásköre - powers of the EC Institutionsaz EK intézményeinek hatásköre - computer assisted designszámítógépes tervezés - employers' confederationmunkaadók szövetsége - trade union confederationszakszervezetek szövetsége - European conferenceeurópai konferencia - EC Intergovernmental ConferenceEK kormányközi konferencia - international conferencenemzetközi konferencia - International Labour ConferenceNemzetközi Munkaügyi Konferencia - tripartite conferenceháromoldalú tanácskozás - ethnic conflictetnikai konfliktus - leave for political activitiesszabadságolás politikai tevékenység folytatása céljából - Gulf Cooperation CouncilÖböl-menti Együttműködési Tanács - EEA CouncilEGT Tanács - consultancytanácsadás és véleményezés - deposit on a polluting productkörnyezetszennyező termék betétdíja - consolidation of Community lawközösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása - consulatekonzulátus - administrative contractközigazgatási szerződés - financial compensation of an agreementmegállapodás pénzügyi ellentételezése - net contributornettó befizető - GNP contributionGNP alapú hozzájárulás - border controlhatárellenőrzés - control of State aidállami támogatások felügyelete - monitoring of exportsexportfelügyelet - EC Intergovernmental ConventionEK kormányközi egyezmény - cooperation in home affairsbelügyi együttműködés - customs cooperationvámügyi együttműködés - environmental cooperationkörnyezetvédelmi együttműködés - EC intergovernmental cooperationEK-kormányközi együttműködés - EC interinstitutional cooperationEK-intézményközi együttműködés - inter-parliamentary cooperationparlamentközi együttműködés - EU judicial cooperationEU igazságügyi együttműködés - police cooperationrendőrségi együttműködés - EU police cooperationEU rendőrségi együttműködés - housing cooperativelakásszövetkezet - coordination of financingfinanszírozás koordinálása - coordination of EMU policiesGMU-politikák összehangolása - Horn of AfricaAfrika szarva - European army corpsEurópa-hadtest - COSACCOSAC - claimkövetelés - organised crimeszervezett bűnözés - eligibility criteriajogosultsági feltételek - convergence criteriakonvergenciakritérium - Croatia, Hrvatska, Republic of CroatiaHorvátország - overlapping of incomejövedelemfelhalmozódás - cycloneforgószél - tax returnadóbevallás - declaration of Community interesta közösségi érdek kinyilvánítása - public statementnyilatkozat - publishing deadlinekiadási határidő - insider tradingbennfentes kereskedelem - environmental offencekörnyezet elleni bűncselekmények - sexual offencenemi erkölcs elleni bűncselekmény - product designationárucikkek megnevezése - withdrawal from an agreementmegállapodás felmondása - agricultural expendituremezőgazdasági kiadás - Community expenditureközösségi kiadás - EC administrative expenditureEK-igazgatási kiadások - EC research expenditureEK-kutatási kiadás - EC operational expenditureEK működési kiadások - structural expenditurestrukturális kiadás - derogation from Community laweltérés a közösségi jogtól - debtadósság - customs debtvámtartozás - second stage of EMUa GMU második szakasza - duties of civil servantsköztisztviselő kötelezettségei - social dialogueszociális párbeszéd - Community social dialogueközösségi szociális párbeszéd - dissemination of Community informationközösségi információk terjesztése - EC budgetary disciplineEK-költségvetési fegyelem - military disciplinekatonai fegyelem - discrimination on the basis of nationalityállampolgárság alapján történő megkülönböztetés - anti-pollution deviceszennyezéscsökkentő eszköz - medical dataorvosi adatok - personal dataszemélyes adatok - right of actionperképesség - right of asylummenedékjog - law of obligationskötelmi jog - regional lawregionális jog - rights of civil servantsköztisztviselők jogai - screenmonitor - private ECUmagán ECU - education of young offendersjavítóintézeti nevelés - workers' stock ownershipmunkavállalói részvénytulajdon - greenhouse effectüvegházhatás - drafting of Community lawközösségi jogszabályok megszövegezése - regional electionterületi választás - embryo and foetusembrió és magzat - use of languagesnyelvhasználat - military trainingkatonai kiképzés - EC Institutional balanceEK-intézményi egyensúly - protective equipmentvédőfelszerelés - computer equipmentszámítógép-berendezés - pressure equipmentnyomástartó berendezés - thermal equipmentfűtőberendezés - miscarriage of justicebírói tévedés - EritreaEritrea - European Economic AreaEurópai Gazdasági Térség - EstoniaÉsztország - drawing up of the Community budgeta közösségi költségvetés elkészítése - non-secular Statenem szekularizált állam - rule of lawjogállamiság - federal Stateszövetségi állam - Islamic Stateiszlám állam - secular Statevilági állam - unitarian Stateunitárius állam - comparative studyösszehasonlító tanulmány - case studyesettanulmány - citizens' Europepolgárok Európája - EuropolEuropol - carrying out of sentencebüntetés végrehajtása - professional experienceszakmai tapasztalat - expert's report ordered by a courtbíróság által elrendelt szakértői szakvélemény - extremismszélsőség, szélsőséges irányzat - computer assisted manufacturingszámítógépes gyártás - facilities for the disabledfogyatékkal élők számára szolgáló létesítmények - FlevolandFlevoland - international civil servicenemzetközi közszolgálat - international civil servantnemzetközi tisztviselő - operation of the Institutionsintézmények működése - European Training FoundationEurópai Képzési Alapítvány - Cohesion FundKohéziós Alap - Council of Europe fundEurópa Tanácsi Alap - European Investment FundEurópai Beruházási Alap - office suppliesirodaellátás - tax-free allowanceadómentes összeg - fraud against the CommunityKözösség érdekeit sértő csalás - external frontier of the Communitya Közösség külső határai - greenhouse gasüvegházhatást okozó gáz - geneticsgenetika - GeorgiaGrúzia - gypsyroma - hunger strikeéhségsztrájk - Visegrad countriesvisegrádi országok - Group of Twenty-FourHuszonnégyek Csoportja - association of local authoritieshelyi önkormányzati szövetség - European Economic Interest GroupingEurópai Gazdasági Egyesülés - sexual harassmentszexuális zaklatás - combat helicopterharci helikopter - ancient historyókortörténet - contemporary historylegújabbkori történelem - medieval historyközépkortörténet - modern historyújkortörténet - historical accounttörténeti áttekintés - trading hoursnyitvatartási idő - cultural identitykulturális identitás - FIFGHOPE - imageközmegítélés - diplomatic immunitydiplomáciai mentesség - economic infrastructuregazdasági infrastruktúra - Community initiativeközösségi kezdeményezés - European growth initiativeeurópai növekedési kezdeményezés - insectrovar - launch facilityindítóberendezés - plumbing equipmentszaniterek - European Institute of Public AdministrationEurópai Közigazgatási Intézet - European Monetary InstituteEurópai Monetáris Intézet - EEA joint institutionEGT-intézmény - economic instrument for the environmentkörnyezetvédelmi gazdasági eszköz - bad weatherzord időjárás - systems interconnectionrendszerek összekapcsolása - collective interestközös érdek - interest in bringing an actionkeresethez fűződő jogi érdek - boarding schoolinternátus - InterpolInterpol - food poisoningételmérgezés - Jewzsidó - courts and tribunalsbíráskodás - constitutional courtalkotmánybíróság - KazakhstanKazahsztán - KyrgyzstanKirgizisztán - KosovoKoszovó - eco-labelökocímke - lake - mother's milkanyatej - launch vehicleindítórakéta - European languageeurópai nyelv - minority languagekisebbségi nyelv - non-European languagenem európai nyelv - regional languageregionális nyelv - living languageélő nyelv - disc driveCD-meghajtó - LatviaLettország - liberalisation of the marketa piac liberalizációja - freedom of the skieslégi felségjog - LithuaniaLitvánia - hiringbérlet - organic lawszervezeti törvény - dividing up of landparcellázás - Former Yugoslav Republic of MacedoniaMacedónia Volt Jugoszláv Köztársaság - congenital diseaseveleszületett betegség - nutritional diseasetáplálkozási betegség - skin diseasebőrbetegség - blood diseasevérbetegség - gastrointestinal diseaseemésztőrendszeri betegség - neurological diseaseneurológiai megbetegedés - endocrine diseasehormonális betegség - sexually transmitted diseaseszexuálisan terjedő betegség - wild mammalvadon élő emlősök - sporting eventsportesemény - military manoeuvreskatonai hadművelet - services contractszolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés - EC conformity markingEK megfelelőségi jelölés - marsupialerszényesek - material of animal originállati eredetű anyag - EMS exchange-rate mechanismEMR árfolyam-mechanizmus - Mecklenburg-West PomeraniaMecklenburg-Nyugat-Pomeránia - standard agreement health caretársadalombiztosítási orvosi ellátás - forensic medicinetörvényszéki orvostan - over-the-counter drugvény nélkül adható gyógyszer - veterinary drugállatgyógyászati készítmény - Caspian SeaKaszpi-tenger - Black SeaFekete-tenger - Red SeaVörös-tenger - MercosurMercosur - national implementing measurenemzeti végrehajtási intézkedés - microorganismmikroorganizmus - aquatic environmentvízi környezet - marine environmenttengeri környezet - minerbányász - fact-finding missiontényfeltáró küldetés - modemmodem - Crna Gora, MontenegroMontenegró - monumentműemlék - political moralitypolitikai morál - negotiation of an EC agreementEK-megállapodásra vonatkozó tárgyalás - Uruguay RoundUruguayi Forduló - Combined NomenclatureKombinált Nómenklatúra - drugs classificationgyógyszernómenklatúra - non-proliferation of armsfegyverek elterjedésének megakadályozása - environmental standardkörnyezetvédelmi előírás - new type of employmentúj foglalkoztatási forma - observermegfigyelő - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Additiona Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja - Community Trademark OfficeKözösségi Védjegyhivatal - birdmadár - EU cooperation bodyEU együttműködési szerv - decision-making bodydöntéshozó szerv - EC joint bodyEK vegyes testület - organisation of health careegészségügy megszervezése - World Trade OrganisationKereskedelmi Világszervezet - sports bodysportszervezet - Community bodyközösségi hivatal - genetically modified organismgéntechnológiával módosított szervezet - EC body and agencyEK-hivatal és -ügynökség - UzbekistanÜzbegisztán - sponsorshipszponzorálás - Community sponsorshipközösségi szponzorálás - Partnership for PeacePartnerség a békéért - Baltic Statesbalti államok - CIS countriesFÁK-országok - GCC countriesGCC-országok - Gulf StatesÖböl-országok - Mercosur countriesMercosur-államok - non-associated countrynem társult ország - third countries in the Mediterraneanföldközi-tengeri harmadik országok - CEECKKEO - tradeable emission permitkibocsátáskereskedelmi engedély - civilian personnelpolgári alkalmazott - contract staffszerződéses alkalmazottak - nursing staffápolószemélyzet - military personnelkatonai állomány - financial perspectivespénzügyi terv - CFSPKKBP - philosophy of lawjogfilozófia - complaint to the CommissionBizottsághoz benyújtott panasz - harmful plantgyomnövény - living plantélő növény - pluralism in the mediamédiapluralizmus - Community environmental policyközösségi környezetvédelmi politika - single exchange-rate policyegységes árfolyam-politika - visa policyvízumpolitika - single monetary policyegységes monetáris politika - stratospheric pollutantsztratoszferikus szennyezőanyag - indigenous populationőshonos népesség - pornographypornográfia - aircraft carrierrepülőgép-anyahajó - legal processbírósági eljárás büntetőügyekben - prehistoryőstörténet - first stage of EMUa GMU első szakasza - head of Stateállamfő - EU Council Presidencyaz Európai Unió Tanácsának elnöksége - President of the Commissiona Bizottság elnöke - scientific presstudományos kiadvány - proofbizonyíték - accident preventionbalesetmegelőzés - mutual recognition principlekölcsönös elismerés elve - principle of subsidiarityszubszidiaritás elve - general legal principleáltalános jogi alapelv - EC infringement procedureaz EK-Szerződés megsértése miatti eljárás - codecision procedureegyüttdöntési eljárás - egyeztetőbizottsági eljárás - special procedurekülönleges eljárás - homeopathic producthomeopátiás termék - recycled productújrahasznosított anyagból készült termék - customs professionvámszakma - practitioner of alternative medicinealternatív gyógyász - Community legislative programmeközösségi jogalkotási program - operational programmeoperatív program - project of Community interestközösségi érdekű projekt - draft EC budgetEK-költségvetéstervezet - promotion of the European ideaaz Európa-gondolat előmozdítása - financial protocolpénzügyi jegyzőkönyv - computer assisted publishingszámítógépes kiadás - public conduct of debatesülések nyilvánossága - confidence motionbizalmi szavazás - Tibetan questiontibeti kérdés - preliminary issueelőzetes kérdés - renewal of an agreementmegállapodás megújítása - appeal to the EC OmbudsmanEK-ombudsmanhoz fordulás - action brought before an administrative courtközigazgatási bírósághoz benyújtott kereset - action brought before the EC Court of Justiceaz Európai Közösségek Bíróságához benyújtott kereset - action for annulment of an EC decisionEK semmisségi kereset - action to establish liability on the part of an administrationközigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti kereset - environmental taxkörnyezetvédelmi adó - economic reformgazdasági reform - political reformpolitikai reform - Community customs procedureközösségi vámeljárás - export customs procedurekiviteli vámeljárás - Community financing arrangementsközösségi finanszírozási rendszer - Alpine Regionalpesi régió - region dependent on fishinghalászattól függő régió - eligible regiontámogatásra jogosult régió - European Regioneurópai régió - declining industrial regionhanyatló ipari térség - civil registeranyakönyv - parliamentary rules of procedureparlamenti eljárási szabályzat - citizen-authority relationsállampolgár és hatóság viszonya - relations between the State and the regionsaz állam és a régiók kapcsolata - EC interinstitutional relationsEK-intézményközi kapcsolatok - division of powershatáskörmegosztás - distribution of Community fundingközösségi finanszírozás elosztása - reptilehüllő - Republic of MoldovaMoldovai Köztársaság - Slovak RepublicSzlovák Köztársaság - Czech RepublicCseh Köztársaság - energy gridenergiahálózat - computer networkszámítógépes hálózat - local area networkhelyi hálózat - trans-European networktranszeurópai hálózat - reservationhelyfoglalás - EC budgetary reserveEK-költségvetési tartalék - resolution of parliamentparlamenti határozat - VAT resourceHÉA-forrás - deduction at sourceforrásadó - revision of an agreementmegállapodás felülvizsgálata - revision of the EC TreatyEK-szerződés felülvizsgálata - revision of financial perspectivespénzügyi terv módosítása - the EU's international roleaz EU nemzetközi szerepe - rodentrágcsáló - royalismroyalizmus - RussiaOroszország - animal healthállategészségügy - mental healthmentálhigiéné - SaxonySzászország - Saxony-AnhaltSzász-Anhalt - medical scienceorvostudomány - sculptureszobrászat - ESCBKBER - State secretállamtitok - secretariat of an Institutionintézmény titkársága - farming sectormezőgazdasági szektor - air safetylégi közlekedésbiztonság - security servicesbiztonsági szolgáltatások - maritime safetytengeri közlekedésbiztonság - earthquakeföldrengés - public awareness campaignfelvilágosító kampány - Serbia, Serbia and MontenegroSzerbia, Szerbia és Montenegró - network serverhálózati szerver - State health serviceállami egészségügyi szolgálat - monkeymajom - historic sitetörténelmi emlékhely - political situationpolitikai helyzet - Republic of Slovenia, Slovenia, SlovenijaSzlovénia - health careegészségügyi ellátás - nursing carebetegápolás - submarinetengeralattjáró - medical specialisationorvosi szakterület - animal showállatbemutató - budgetary stabiliserköltségvetési stabilizáló - education statisticsoktatásstatisztika - head of agricultural holdinga mezőgazdasági üzem vezetője - health statisticsegészségügyi statisztika - transport statisticsközlekedésstatisztika - tourism statisticsidegenforgalmi statisztika - European legal statuseurópai jogállás - stimulantstimuláns - underground storage of wasteföldalatti hulladéktárolás - fisheries structurehalászati struktúra - psychotropic substancepszichotróp anyag - help deskszámítógépes ügyfélszolgálat - drug surveillancegyógyszerfelügyelet - multilateral surveillancetöbboldalú felügyelet - joint authorityönkormányzati társulás - operating systemoperációs rendszer - database management systemadatbáziskezelő rendszer - health care systemegészségügyi rendszer - computer systemszámítógépes rendszer - legal systemigazságszolgáltatási rendszer - spreadsheettáblázatkezelés - TajikistanTádzsikisztán - financing levelfinanszírozási szint - dual-use technologykettős felhasználású technológia - computer terminalszámítógépes terminál - autonomous territories of PalestinePalesztina autonóm területei - territories of the former Yugoslaviaa volt Jugoszlávia területei - ThuringiaTüringia - trafficking in personsemberkereskedelem - tranquilisernyugtató - processing under customs controlvámfelügyelet melletti feldolgozás - administrative transparencyközigazgatás átláthatósága - transparency in decision-makingdöntéshozás átláthatósága - transport of patientsbetegszállítás - traumatrauma - seasonal employmentszezonális foglalkoztatás - Community Troikaközösségi trojka - third stage of EMUGMU harmadik szakasza - TurkmenistanTürkmenisztán - administrative supervisionközigazgatási felügyelet - UkraineUkrajna - Ulster-DonegalUlster-Donegal - European Political Unioneurópai politikai unió - information technology userszámítógéphasználó - alternative use of agricultural productsmezőgazdasági termékek alternatív felhasználása - disease vectorbetegséghordozó - combat vehicleharci jármű - infringement of Community lawközösségi jog megsértése - appealfellebbezés - VojvodinaVajdaság - travellerutas - demilitarised zonedemilitarizált övezet - sensitive areaérzékeny terület - head of governmentkormányfő - leader of the oppositionellenzéki vezető - head of householdcsaládfő - livestockállatállomány - chequecsekk - turnoverforgalom - ChileChile - chemistrykémia - food chemistryélelmiszer-kémia - industrial chemistryipari kémia - ChinaKína - surgerysebészet - chlorineklór - programme budgetingköltségvetés-tervezési rendszer - choice of technologytechnológia kiválasztása - unemploymentmunkanélküliség - cyclical unemploymentkonjunkturális munkanélküliség - hidden unemploymentrejtett munkanélküliség - female unemploymentnői munkanélküliség - youth unemploymentfiatalok munkanélkülisége - short-time workingrészleges foglalkoztatás - seasonal unemploymentszezonális munkanélküliség - structural unemploymentstrukturális munkanélküliség - temporary layoffmunkaidőcsökkentés - unemployment due to technical progressa technikai fejlődés miatti munkanélküliség - abstentionismtartózkodás - branch of activityvállalkozás tevékenységi köre - unemployed personmunkanélküli - Christianitykereszténység - chromiumkróm - CyprusCiprus - cideralmabor - IOMIOM - economic activitygazdasági tevékenység - cementcement - cinemafilmművészet - circularkörrendelet - civilisationcivilizáció - ruling classuralkodó osztály - lower classalsó osztály - middle classközéposztály - working classmunkásosztály - peasant classföldművelők - class, rank, social class, socio-economic class, stratumtársadalmi osztály - upper classfelső osztály - classificationosztályozás - arbitration clauseválasztottbírósági kikötés - allocation clausemandátumszerzési küszöb - protective clausevédzáradék - self-employmentönálló vállalkozói tevékenység - clergypapság - customersügyfél - climateéghajlat - air conditioninglégkondicionálás - closing of accountsvégső elszámolás - political clubpolitikai kör - WFCWFC - UnctadUNCTAD - political coalitionpolitikai koalíció - cobaltkobalt - codingkódolás - highway codeközúti közlekedés szabályai - navigational codehajózási törvény - work codemunka törvénykönyve - legal codetörvénykönyv - peaceful co-existencebékés együttélés - co-financingtársfinanszírozás - co-determinationrészvétel a vállalati döntéshozatalban - cokekoksz - budgetary cooperationköltségvetési együttműködés - tax collectionadóbeszedés - data collectionadatgyűjtés - solar collectornapkollektor - collectivismkollektivizmus - rural communityvidéki közösség - regional and local authoritiesterületi és helyi hatóságok - urban communityvárosi közösség - ColombiaKolumbia - adjustment to schooliskolai beilleszkedés - dyestufffesték - food colouringszínezőanyag - artificial food colouringmesterséges élelmiszer-színezék - natural food colouringtermészetes élelmiszer-színezék - oil seed raperepce - fuelüzemanyag - substitute fuelhelyettesítő tüzelőanyag - fossil fuelfosszilis tüzelőanyag - social adjustmenttársadalmi adaptáció - nuclear fuelnukleáris tüzelőanyag - EC agriculture committeeaz EK mezőgazdasági bizottsága - EC committeeEK-bizottság - EC advisory committeeEK-tanácsadó bizottság - works councilüzemi tanács - food additiveélelmiszer-adalékanyag - EU Council committeeaz Európai Unió Tanácsának bizottsága - European Economic and Social CommitteeEurópai Gazdasági és Szociális Bizottság - EC Monetary CommitteeEK Monetáris Bizottság - joint committee on EC mattersEK vegyes bizottság - EC standing committeeEK-állandó bizottság - UN Standing Committeeaz ENSZ Állandó Bizottsága - EC scientific committeeEK Tudományos Bizottság - EC technical committeeEK-technikai bizottság - commercial arbitrationkereskedelmi választottbíráskodás - auditellenőrzés - virtual libraryvirtuális könyvtár - Translation Centre for the Bodies of the European Unionaz Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja - Community Plant Variety OfficeKözösségi Növényfajta-hivatal - African Charter on Human and Peoples' RightsAz Ember és a Népek Jogainak Afrikai Chartája - European Energy CharterEurópai Energia Charta - social clauseszociális záradék - UNCEDUNCED - European Works CouncilEurópai Üzemi Tanács - InternetInternet - electronic commerceelektronikus kereskedelem - European Standards InstituteEurópai Szabványügyi Intézet - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - recognition of vocational training qualificationsszakképesítések elismerése - quality control of agricultural productsmezőgazdasági termékek minőségellenőrzése - EFTA CourtEFTA Bíróság - hazardous wasteveszélyes hulladék - legal depositkötelespéldány - social dumpingszociális dömping - established rightszerzett jogok - transition economyátmeneti gazdaság - electronic publishingelektronikus kiadás - enzymeenzim - BSEBSE - European social areaeurópai szociális térség - group of leading industrialised countriesa vezető iparosodott országok csoportja - GATSGATS - Rio GroupRió-csoport - establishment of peacebéketeremtés - economic intelligencegazdasági hírszerzés - zooállatkert - fish diseasehalbetegségek - globalisationglobalizáció - multimediamultimédia - Office for Harmonisation in the Internal MarketBelső Piaci Harmonizációs Hivatal - World Customs OrganisationVámigazgatások Világszervezete - Dispute Settlement BodyVitarendezési Testület - APECAPEC - paedophiliapedofília - principle of proportionalityarányosság elve - comparative advertisingösszehasonlító reklám - regions of FinlandFinnország régiói - regions of SwedenSvédország régiói - regulation of telecommunicationstávközlés-szabályozás - information societyinformációs társadalom - Treaty of AmsterdamAmszterdami Szerződés - economic transitiongazdasági szerkezetváltás - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - working lifemunka világa - euro areaeuróövezet - zoonosiszoonózis - TARICTARIC - ICFTUICFTU - ECCASCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - IOEOIE - cloningklónozás - trade disputekereskedelmi vita - company in difficultiesnehézségekkel küzdő vállalkozás - information highwayinformációs sztráda - intranetintranet - extranetextranet - browserböngésző - document managementdokumentumkezelés - EDMEDK - OCROCR - digitisationdigitalizálás - scannerszkenner - NiederösterreichAlsó-Ausztria - OberösterreichFelső-Ausztria - BurgenlandBurgenland - CarinthiaKarintia - SalzburgSalzburg - SteiermarkStájerország - TyrolTirol - VorarlbergVorarlberg - ViennaBécs - APEC countriesAPEC-országok - CEEPCEEP - deadline for paymentfizetési határidő - stability pactstabilitási paktum - youth policyifjúságpolitika - consumer policyfogyasztóvédelmi politika - Community policy-national policyközösségi politika-nemzeti politika - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobiaa Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja - JHAIB - age discriminationéletkor szerinti megkülönböztetés - discrimination on the basis of sexual orientationszexuális beállítottság szerinti megkülönböztetés - care for the elderlyidősek ellátása - unfair dismissaljogellenes elbocsátás - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Social Policy Agreementszociálpolitikai megállapodás - discrimination based on disabilityfogyatékosság alapján történő megkülönböztetés - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplification of legislationjogszabályok egyszerűsítése - DNADNS - virtual realityvirtuális valóság - picture synthesisképfeldolgozás - evaluation methodértékelési módszer - observationmegfigyelés - principle of communitisationközösségiesítés elve - liability of the stateaz állam felelőssége - simulationszimuláció - surveillance concerning importsimportfelügyelet - comparative analysisösszehasonlító elemzés - analysis of causesokozati elemzés - quantitative analysismennyiségi elemzés - special leaverendkívüli szabadság - closer cooperationmegerősített együttműködés - hypermediahipermédiumok - hypertexthipertext - euthanasiaeutanázia - PalauPalau - Norfolk IslandNorfolk-sziget - NiueNiue - TokelauTokelau-szigetek - CeutaCeuta - MelillaMelilla - Community opinionközösségi vélemény - Court of Auditors opiniona Számvevőszék véleménye - EU Charter of Fundamental RightsAz Európai Unió alapjogi chartája - democratic deficitdemokráciadeficit - High Representative for the CFSPa KKBP főképviselője - Resolution of the Council of the European Unionaz Európai Unió Tanácsának állásfoglalása - resolution of the European Councilaz Európai Tanács állásfoglalása - mode of productiontermelési mód - production targettermelési cél - production techniquetermelési technika - transgenic animaltranszgenikus állatok - transgenic planttranszgenikus növények - diffusion of innovationsinnovációk elterjedése - production standardtermelési norma - obsolete technologyelavult technológia - prospective technological studiestechnológiai hatástanulmányok - organisation of researchkutatásszervezés - scientific discoverytudományos felfedezés - precautionary principleelővigyázatosság elve - field researchtereptanulmány - research resultskutatási eredmények - traceabilitynyomon követhetőség - sustainable agriculturefenntartható mezőgazdaság - European agricultural modeleurópai mezőgazdasági modell - agri-environmental planagrár-környezetvédelmi terv - land policiesföldpolitika - farming projectmezőgazdasági projekt - agricultural area with environmental restrictionskörnyezeti megszorítások alá eső mezőgazdasági térség - agroforestryagrárerdészet - crop lossesterményveszteség - agricultural censusmezőgazdasági összeírás - irrigated agricultureöntözéses művelés - crop rotationvetésforgó - silosiló - energy cropenergianövény - oil cropolajnövény-kultúra - zootechnicsállattenyésztési technológia - boreal forestboreális erdő - sustainable forest managementfenntartható erdőgazdálkodás - forest certificationerdőtanúsítás - European forestry policyeurópai erdészeti politika - EFICSEFICS - Mediterranean forestmediterrán erdő - temperate forestmérsékelt égövi erdő - forestry statisticserdészeti statisztika - European currencyeurópai valuta - EcuECU - EURIBOREURIBOR - conversion rateátváltási arányok - ADBADB - CABEICABEI - CaribankCDB - agricultural creditagrárhitel - stability programmestabilitási program - European tax cooperationeurópai adóügyi együttműködés - tax reformadóreform - migrant unemploymentmigráns munkanélküliség - continuing vocational trainingfolyamatos szakmai továbbképzés - Employment CommitteeEK foglalkoztatási bizottság - European Employment Strategyeurópai foglalkoztatási stratégia - worker adaptabilitymunkavállalók alkalmazkodóképessége - labour flexibilityrugalmas foglalkoztatás -