sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.153s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

AarhusÅrhus - comunicat de presăpress release - competenţă jurisdicţionalăjurisdiction - concesionarconcessionaire - condiţii socio-economicesocioeconomic conditions - Consiliul pentru Cooperare CulturalăCouncil for Cultural Cooperation - Comitetul pentru Cercetare Tehnico-ŞtiinţificăCREST - Agenţia Europeană pentru ProductivitateEuropean Productivity Agency - Agenţia pentru Energie NuclearăNuclear Energy Agency - document audio-vizualaudiovisual document - DubaiDubayy - plan de dezvoltare a fermelorfarm development plan - imprimantăprinter - apă săratăsaltwater - ape subteranegroundwater - ape rezidualewastewater - facilităţi socio-culturalesociocultural facilities - Statele UniteUnited States of America - pescuit comunitarCommunity fisheries - Agenţia Internaţională a EnergieiInternational Energy Agency - brânză de caprăgoats’ milk cheese - brânză de vacăcows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - guvern în exilgovernment-in-exile - industria audio-videoaudiovisual industry - jurisprudenţăcase-law - jurisprudenţă Comunitatea EuropeanăEC case-law - stat în cadrul unei federaţiiFederation State - locuinţă insalubrăsubstandard housing - SabahEastern Malaysia - Acordul Bretton WoodsBretton Woods Agreement - microeconomiemicroeconomics - migraţie interurbanăinterurban migration - migraţie intraurbanăintraurban commuting - Storebaelt de Esteast of the Great Belt - organigramăorganisation chart - copactree - carne de vânatgame meat - Aarhus - abuz de încrederebreach of trust - adezivadhesive - comerţ de statState trading - comerţ cu amănuntulretail trade - comerţ en-groswholesale trade - comerţ cu armearms trade - comerţ Est-VestEast-West trade - comerţ exteriorforeign trade - comerţ interiordomestic trade - comerţ internaţionalinternational trade - aderare la Uniunea Europeanăaccession to the European Union - marketingmarketing - comisie parlamentară ad hocad hoc committee - comisie parlamentară de anchetăcommittee of inquiry - Comisia pentru Drepturile OmuluiCommission on Human Rights - comisie ONUUN Commission - comisie parlamentarăparliamentary committee - comisie a Parlamentului EuropeanEP Committee - analiză calitativăqualitative analysis - adjudecarea unui contractaward of contract - comisie parlamentară permanentăstanding committee - comisie parlamentară specializatăspecialised committee - comisie tehnică ONUUN Technical Commission - comisionarcommission agent - CommonwealthCommonwealth - Comunităţile EuropeneEuropean Communities - municipiumunicipality - adjuvantadjuvant - comunicare de masămass communications - comunicaţii prin satelitsatellite communications - press communiqué - comunismcommunism - Insulele ComoreComoros - societate de asigurareinsurance company - puteri administrativeadministrative powers - competenţă comunitarăCommunity competence - competenţă judiciarăjurisdiction ratione materiae - administraţie centralăcentral government - competenţa executivuluiexecutive competence - competenţa statelor membre ale Uniunii Europenecompetence of the Member States - parlament competenţepowers of parliament - jurisdiction of the courts - competenţă juridică mixtăjoint competence - competenţă jurisdicţională teritorialăterritorial jurisdiction - spirit de luptăcompetitiveness, fight - complementaritate comercialăcomplementarity of trade - comportamentul cumpărătoruluiconsumer behaviour - administraţie în învăţământeducational administration - comportament politicpolitical behaviour - componente electroniceelectronic component - compus mineralmineral compound - structura populaţieicomposition of the population - structura parlamentuluicomposition of parliament - contabilitateaccounting - contabilitate financiarăfinancial accounting - conturi naţionalenational accounts - administraţie financiarătax authorities - contabilitate bugetarăpublic accounting - contabilitate regionalăregional accounting - contabilaccountant - contaccount - cont consolidatconsolidated account - tranzacţionare în conttrading account - evidenţa vânzărilortied sales outlet - comitat, district, ţinutcounty, shire - concentrare demograficăconcentration of the population - concentrarea puteriiconcentration of powers - administraţie localălocal government - concentrare economicăeconomic concentration - concentrare industrialăindustrial concentration - proiectarea produselorproduct design - MacedoniaMacedonia - concessionnaire - asistenţă financiară pe termen mediumedium-term financial assistance - dezvoltare durabilăsustainable development - concubinajcohabitation - concurenţăcompetition - concurenţă internaţionalăinternational competition - administraţie publicăpublic administration - sintezăsummarising - condimentecondiment - condiţii pentru primirea ajutoruluiterms for aid - condiţia femeiiposition of women - condiţii de muncăworking conditions - condiţii de trailiving conditions - condiţii economiceeconomic conditions - situaţie socialăsocial situation - socio-economic conditions - pregătirea mărfurilor pentru comercializarepreparation for market - admiterea la examenadmission to examinations - condiţii atmosfericeatmospheric conditions - Confederaţia Mondială a MunciiWCL - conferinţă ONUUN Conference - confidenţialitateconfidentiality - cofetărieconfectionery - conflict de jurisdicţieconflict of jurisdiction - conflict de competenţeconflict of powers - abuz de dreptmisuse of a right - incinerarea deşeurilorwaste incineration - acces vamal temporartemporary admission - conflict de muncălabour dispute - conflict internaţionalinternational conflict - conflict rasialracial conflict - conflict socialsocial conflict - concediu medicalsick leave - concediu de maternitatematernity leave - concediu pentru formare profesionalătraining leave - concediu parentalparental leave - concediu plătitpaid leave - concediu fără platăunpaid leave - concediu din motive socialeleave on social grounds - congelarefreezing - conglomerat corporativconglomerate - CongoCongo - perspective economice pe termen scurtshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Consiliul Uniunii EuropeneCouncil of the European Union - consiliu de administraţieboard of directors - Consiliul de Asociere la Uniunea EuropeanăEC Association Council - adopţia copiluluiadoption of a child - CCC - Consiliul pentru Cooperare VamalăCCD - Consiliul Asia-PacificAspac - Consiliul EuropeiCouncil of Europe - Consiliul Ţărilor EuropeneCouncil of Europe countries - Consiliul de Securitate ONUUN Security Council - Consiliul de Tutelă al ONUUN Trusteeship Council - Comitetul Regiunilor şi Municipiilor EuropeneCouncil of European Municipalities and Regions - Consiliul de MiniştriCouncil of Ministers - adoptarea legiloradoption of a law by vote - Consiliul EuropeanEuropean Council - Consiliul NordicNordic Council - Consiliul Ţărilor NordiceNordic Council countries - consilier agricolagricultural adviser - conservarea alimentelorfood preserving - conservarea peşteluiconservation of fish stocks - conservare resurseconservation of resources - conservatorismconservatism - industria conservelorcannery - replanificarea datoriei publicerescheduling of public debt - consumatoriconsumer - consumconsumption - consum alimentarfood consumption - consum de apăwater consumption - consum energeticenergy consumption - consum casnichousehold consumption - adoptare bugetadoption of the budget - consum finalfinal consumption - consum interndomestic consumption - consum pe cap de locuitorper capita consumption - constituţieconstitution - înfiinţarea unui partidformation of a party - constituirea unei asociaţii într-o societate comercialăincorporation - control constituţionalcontrol of constitutionality - construcţii în agriculturăagricultural building - construcţie de drumuriroad building - construcţie metalicămetal structure - şantier navalshipbuilding - consultare de informaţiiconsultation of information - consilierea salariatuluiworker consultation - containercontainer - contencios electoralobjections to an election result - adulţiadult - cotă tarifarătariff quota - contracepţiecontraception - săptămână redusă de lucrushorter working week - contractcontract - contract de asigurareinsurance contract - contract de muncăwork contract - mărfuri industriale contrafăcuteindustrial counterfeiting - Asociaţia Europeană a Institutelor de Cercetare şi Formare în DezvoltareEADI - placajplywood - plătitor de taxetaxpayer - control administrativadministrative control - control trafic aerianair traffic control - control bugetarbudgetary control - auditul managementuluimanagement audit - controlul comunicaţiilorcontrol of communications - AELSEFTA - controlul poluăriipollution control - controlul lichidităţilorliquidity control - controlul producţieiproduction control - controlul calităţii produselor industrialequality control of industrial products - activităţi profesionale atipicenon-standard employment - controlul schimbului valutarexchange control - controlul fuziuniimerger control - evaluarea activităţii şcolareassessment - controlul migraţieimigration control - abuz de putereabuse of power - Ţări din Cadrul AelsEFTA countries - controlul preţurilorprice control - control financiarfinancial control - control parlamentarparliamentary control - control fitosanitarplant health control - controlul sănătăţiihealth control - Convenţia Internaţională privind Transportul Călătorilor şi Bagajelor pe Calea FeratăCIV Convention - înţelegere colectivăcollective agreement - aeroportairport - Convenţia ArushaArusha Convention - Convenţia LomeLomé Convention - prima Convenţie LOMEfirst Lomé Convention - a doua Convenţie Lomesecond Lomé Convention - Convenţia YaoundeYaoundé Convention - convenţie ONUUN convention - convergenţă economicăeconomic convergence - conversie de energieenergy conversion - convertibilitate monedăcurrency convertibility - Insulele CookCook Islands - cooperare administrativăadministrative cooperation - cooperare comercialătrade cooperation - cooperare culturalăcultural cooperation - cooperare economicăeconomic cooperation - cooperare europeanăEuropean cooperation - cooperare financiarăfinancial cooperation - aerosoliaerosol - cooperare industrialăindustrial cooperation - cooperare între instituţiiinstitutional cooperation - cooperarea firmelorinter-company cooperation - cooperare internaţionalăinternational cooperation - cooperare judiciarăjudicial cooperation - cooperare militarămilitary cooperation - cooperare monetarămonetary cooperation - cooperare politicăpolitical cooperation - cooperare regionalăregional cooperation - destinaţia terenurilorallocation of land - cooperare ştiinţificăscientific cooperation - cooperare Sud-SudSouth-South cooperation - cooperare tehnicătechnical cooperation - cooperare transfrontalierăcross-border cooperation - cooperativecooperative - cooperativă agricolăagricultural cooperative - cooperativă de consumconsumer cooperative - cooperativă de creditcredit union - coordonarea ajutoarelorcoordination of aid - CopenhagaCopenhagen - publicarea preţurilorpublishing of prices - proprietate comunăjoint ownership - Coreea de SudSouth Korea - Coreea de NordNorth Korea - COREPERCoreper - corporatismcorporatism - grăsimifats - grăsimi animaleanimal fats - grăsimi vegetalevegetable fats - corespondenţăcorrespondence - coroziunecorrosion - afiliere politicăpolitical affiliation - corupţiecorruption - CorsicaCorsica - Costa RicaCosta Rica - cotizaţie bursierăstock-exchange listing - Côte d'IvoireCôte d'Ivoire - contribuţie la asigurările socialesocial-security contribution - cotizaţie pentru zahărsugar levy - bumbaccotton - lovitură de statcoup d'état - închirierea unui mijloc de transportchartering - Curtea de Justiţie a Comunităţii EuropeneEC Court of Justice - Curtea Europeană de ConturiEC Court of Auditors - Curtea Europeană a Drepturilor OmuluiEuropean Court of Human Rights - Curtea Internaţională de JustiţieInternational Court of Justice - mişcare migratoaremigratory movement - curs de apăwatercourse - AfganistanAfghanistan - valoarea bursieră a titlurilor de proprietateprice of securities - brokerbroker - preţul echipamentuluiequipment cost - costuri de investiţieinvestment cost - costuri de capitalcost of capital - costuri de distribuţiedistribution cost - cheltuieli de exploatareoperating cost - costurile învăţământuluieducation costs - AFRASECAfrasec - construcţii costuriconstruction costs - costul poluăriicost of pollution - costuri pentru sănătatehealth costs - costul vieţiicost of living - costuri de producţieproduction cost - costuri de depozitarestorage cost - costuri directedirect cost - cheltuieli de creditarecost of borrowing - costuri salarialewage cost - acces la educaţieaccess to education - AfricaAfrica - cost socialsocial cost - creaţie artisticăartistic creation - crearea de locuri de muncăjob creation - creditcredit - credit pe termen scurtshort-term credit - credit de exportexport credit - credit de importimport credit - credit de consumconsumer credit - credit pe termen lunglong-term credit - Africa anglofonăEnglish-speaking Africa - credit pe termen mediumedium-term credit - credit comercialtrade credit - aranjament swapswap arrangement - împrumut pentru investiţieinvestment loan - destinaţia plăţilorpayment appropriation - credit documentardocumentary credit - credit imobiliarreal estate credit - credit industrialindustrial credit - credit internaţionalinternational credit - smântânăcream - Africa CentralăCentral Africa - îngheţatădairy ice cream - Crest - CretaCrete - crime de războiwar crime - criminologiecriminology - criză energeticăenergy crisis - criză politicăpolitical crisis - creştere economicăeconomic growth - Africa de NordNorth Africa - Comitetul Internaţional al Crucii RoşiiICRC - crustaceucrustacean, shellfish - CubaCuba - pieleleather - cuprucopper - culturăculture - cultura cerealelorcereal-growing - culturi în teraseterrace cropping - cultivarea furajelorfodder-growing - Africa de SudSouth Africa - pomiculturăfruit-growing - cultura plantelor tehniceagro-industrial cropping - cultură de legumemarket gardening - culturi permanentepermanent crop - cultură popularăpopular culture - culturi fără pământhydroponics - culturi de serăglasshouse cultivation - agricultură tropicalătropical agriculture - cultivarea pământului pentru consum propriuself-sufficiency farming - dreptul la pensie cumulatăcumulative pension entitlement - Africa francofonăFrench-speaking Africa - CuraaoCuraçao - Cyclades - ciclu economiceconomic cycle - DanemarcaDenmark - regiuni ale Danemarceiregions of Denmark - dezbateri parlamentareparliamentary debate - despăduriredeforestation - descentralizaredecentralisation - descărcare bugetarăbudgetary discharge - Africa MeridionalăSouthern Africa - deşeuriwaste - deşeuri agricoleagricultural waste - deşeuri industrialeindustrial waste - deşeuri nerecuperabilenon-recoverable waste - deşeuri radioactiveradioactive waste - deciziedecision - decizie comunitarăCommunity decision - decizie CEEAEAEC Decision - Africa de VestWest Africa - decizie generală CECOECSC general Decision - decizie individuală CECOECSC individual Decision - notificare de practică restrictivărestrictive-practice notification - anunţarea candidaturiiannouncement of candidacy - declaraţie de votexplanation of voting - Africa de EstEast Africa - avânt economiceconomic take-off - decolonizaredecolonisation - numărare voturicounting of the votes - deconcentraredevolution - unitate administrativăadministrative unit - repartizarea pe circumscripţii electoraledivision into constituencies - decretdecree - degrevare fiscalătax relief - apărare anti-rachetăanti-missile defence - pierdereloss - deficit bugetarbudget deficit - deflaţiedeflation - defrişareclearing of land - degradarea mediuluidegradation of the environment - acces la muncăjob access - vârstă şcolarăschool age - delincvenţădelinquency - delincvenţă juvenilăjuvenile delinquency - cerere de angajare în muncăjob application - pretenţiile consumatoruluiconsumer demand - cerere de energieenergy demand - demisia guvernuluiresignation of the government - reprezentanţă străinăagency abroad - democraţiedemocracy - democraţia popularăpeople's democracy - democratizaredemocratisation - democratizarea învăţământuluidemocratisation of education - demografiedemography - denaturaredenaturing - mărfuri perisabileperishable goods - Agenţia de Aprovizionare EuratomEAEC Supply Agency - densitatea populaţieipopulation density - département (fr) - departament francez de peste mări - cheltuieliexpenditure - cheltuieli pentru hranăfood expenditure - cheltuieli bugetarebudgetary expenditure - agenţie de presăpress agency - cheltuieli pentru consumconsumption expenditure - cheltuieli administrativeadministrative expenditure - cheltuieli extrabugetareextra-budgetary expenditure - cheltuieli naţionalenational expenditure - cheltuieli neobligatoriinon-compulsory expenditure - cheltuieli obligatoriicompulsory expenditure - cheltuieli operaţionaleoperational expenditure - cheltuieli publicepublic expenditure - depolitizaredepoliticisation - depopularedepopulation - deportatdeportee - agent de vânzărisales agent - depozit bancarbank deposit - deprecierea capitaluluicapital depreciation - abrogarea regulamentelor ce impun controale ale operaţiunilor de piaţăderegulation - dezarmaredisarmament - dezastru provocat de omman-made disaster - dezastru naturalnatural disaster - fişa de atribuţii pe postjob description - deşertdesert - deşertificaredesertification - deshidrataredehydration - retragerea candidaturiiwithdrawal of candidacy - nesupunere civicăcivil disobedience - distrugerea recoltelordestruction of crops - EPA - strâmtoristrait - datorie externăexternal debt - datorie publicăpublic debt - camera superioară a parlamentuluiUpper House - devalorizaredevaluation - dezvoltare economicăeconomic development - NEA - dezvoltare industrialăindustrial development - dezvoltare economică integratăintegrated development - dezvoltare economică regionalăregional development - dezvoltare socialăsocial development - valutăforeign currency - diabetdiabetes - relaţii Nord-SudNorth-South relations - dictaturădictatorship - agenţie regionalăregional agency - dicţio­nar, dic­ţio­nar, lexicon, vocabulardictionary, lexicon - diferenţă culturalăcultural difference - diferend internaţionalinternational dispute - diseminarea informaţieidissemination of information - răspândirea culturiidissemination of culture - circulaţie limitatălimited circulation - diseminarea selectivă a informaţieiselective dissemination of information - mărimea unei întreprinderisize of business - diplomădiploma - managementul firmeicompany management - directivădirective - directivă comunitarăCommunity directive - disciplină de votvoting discipline - fonotecărecord library - discursspeech - acces la informaţieaccess to information - discriminare sexualăsexual discrimination - discriminare economicăeconomic discrimination - discriminare lingvisticălinguistic discrimination - discriminare politicăpolitical discrimination - discriminare rasialăracial discrimination - discriminare religioasăreligious discrimination - decalaj de preţprice disparity - inegalitate economicăeconomic disparity - decalaj în dezvoltarea regiunilorregional disparity - conservantpreservative - centru medicalmedical centre - resurse de hranăfood resources - resurse energetice disponibileavailable energy resources - dispozitiv de conducere a unui mecanismdriving mechanism - dispozitiv de siguranţăsafety device - dispozitiv de semnalizaresignalling device - dizidenţădissidence - dizolvarea parlamentuluidissolution of parliament - politică de intimidaredeterrent - distilaredistillation - comerţ distributivdistributive trades - distribuţia energieienergy distribution - alimentare cu apăwater supply - distribuţia energiei electriceelectricity supply - acord de distribuţie exclusivăexclusive distribution agreement - diversificarea produselorproduct diversification - diversificarea exporturilordiversification of exports - supraveghetorsupervisor - diviziunea internaţională a munciiinternational division of labour - divorţdivorce - doctrină juridicălegal doctrine - documentdocument - audio-visual document - document de identitateidentity document - documente de şedinţădocument for discussion at a sitting - aglomerare urbanăbuilt-up area - document vamalcustoms document - document oficialofficial document - document parlamentarparliamentary document - documentaredocumentation - Dodecanese - DominicaDominica - daunedamage - pagube de războiwar damage - despăgubiridamages - donaţiedonation - donaţie drept civilgift - vamăcustoms - Dubai - dublă impuneredouble taxation - naţionalitate dublădual nationality - salariat cu două locuri de muncăholding of two jobs - aşezare ruralărural settlement - buget preliminarprovisional twelfth - dragaredredging - drenajdrainage - DrentheDrenthe - drept la educaţieright to education - dreptul la informareright to information - drept la culturăright to culture - centru urbanurban centre - drept la justiţieright to justice - drept administrativadministrative law - drept aerianair law - drept antidumpinganti-dumping duty - dreptul la muncăright to work - drept bancarlaw of banking - drept cambiallaw on negotiable instruments - drept civilcivil law - drept comercialcommercial law - drept comunitarCommunity law - agitaţie politicăpolitical unrest - drept constituţionalconstitutional law - drept vamalcustomary law - drept de autorcopyright - taxă de înregistrareregistration tax - drept de staţionareright to stopover - drept de reşedinţă într-o ţarăright of establishment - dreptul la grevăright to strike - dreptul energieienergy law - dreptul mediuluienvironmental law - agregat economiceconomic aggregate - drept cosmiclaw of outer space - drepturile individuluirights of the individual - dreptul concurenţeicompetition law - dreptul familieifamily law - dreptul războiuluilaw of war - dreptul măriilaw of the sea - drept de manifestareright to demonstrate - drept de pescuitfishing rights - acces la o profesieaccess to a profession - drept de preemţiuneright of pre-emption - drept de repunere în posesieright of repossession - drept de votright to vote - dreptul asigurărilorinsurance law - dreptul patentelorpatent law - dreptul naţiunilorlaw of nations - drepturile străinilorrights of aliens - drepturile minorităţilorrights of minorities - dreptul societăţilor comercialecompany law - dreptul transporturilortransport law - drept locativhousing law - dreptul munciilabour law - drept electoralelectoral law - munci agricole în timp parţialpart-time farming - legislaţie financiarăfinancial legislation - drept fiscaltax law - drept fiscal internaţionalinternational tax law - legislaţie silvicăforestry legislation - drept internaţional umanitarinternational human rights law - drept internaţionalinternational law - drept internaţional privatprivate international law - drept internaţional publicpublic international law - agricultură ecologicăorganic farming - drept maritimmaritime law - drept matrimonialmatrimonial law - drept naţionalnational law - drept nuclearnuclear law - drept penalcriminal law - infracţiuni economiceeconomic offence - drept internaţional penalinternational criminal law - drept privatprivate law - agricultură comercialăcommercial farming - drept publicpublic law - drept agraragrarian law - legislaţie socialăsocial legislation - drept teritorialterritorial law - dreapta politicăpolitical right - drepturi civilecivil rights - drepturile omuluihuman rights - drepturile femeilorwomen's rights - agricultură contractualăcontract farming - drept special de tirajspecial drawing rights - dumpingdumping - speranţă de viaţălife expectancy - durata studiilorlength of studies - durata contractului de închirierelength of lease - timp de lucruworking time - timp de lucru legallegal working time - AAMS countries - asociaţie agricolăgroup farming - Anglia de EstEast Anglia - apăwater - ape comunitareCommunity waters - infiltrări de apepercolation water - apă bună pentru baiebathing water - spirtoasespirits - ape interioareinland waters - agricultură montanăhill farming - ape internaţionaleinternational waters - salt water - ground water - ape de suprafaţăsurface water - ape teritorialeterritorial waters - waste water - comerţ agricolagricultural trade - operaţiuni comercialetrading operation - agricultură de subzistenţăsubsistence farming - transfer de informaţiiinformation transfer - schimb de publicaţiiexchange of publications - comerţ extracomunitarextra-Community trade - comerţ intracomunitarintra-Community trade - schimburi comerciale între un grup de statetrade by group of countries - comerţ între statetrade by country - comerţ cu produsetrade by product - eşantionaresampling - agricultură extensivăextensive farming - scară de salarizarepay scale - iluminatlighting - şcoli în străinătateschool abroad - şcoli europeneEuropean school - şcoli internaţionaleinternational school - unitate de învăţământ preşcolarnursery school - şcoli naţionalenational school - ecologieecology - ecologismecologism - econometrieeconometrics - acces pe piaţămarket access - agricultură intensivăintensive farming - economieeconomy - economie agrarăagricultural economics - economie colectivizatăcollectivised economy - acţiune economică concertatăconcerted economic action - reducerea costurilor de producţieeconomies of scale - economie de energieenergy saving - reformă structuralăstructural adjustment - economie de războiwar economy - administrarea afaceriibusiness administration - regiuni ale Austrieiregions of Austria - agricultură mediteraneanăMediterranean agriculture - economie de piaţămarket economy - economie de subzistenţăsubsistence economy - economia transporturilortransport economics - economie dirijatăcontrolled economy - economie casnicăhousekeeping economy - economie forestierăforestry economics - economie industrialăindustrial economy - economie mondialăworld economy - economie mixtămixed economy - economie naţionalănational economy - produs agro-alimentaragri-foodstuffs - economie planificatăplanned economy - economie postindustrialăpost-industrial economy - economie publicăpublic economy - economie regionalăregional economy - economie subteranăunderground economy - economie urbanăurban economy - ScoţiaScotland - ecosistemecosystem - Euroeuro - agroindustrieagro-industry - activitate editorialăpublishing - învăţământeducation - învăţământ la domiciliuhome education - învăţământ de artăart education - învăţământ comparatcomparative education - învăţământ de bazăbasic education - învăţământ de masămass education - educaţie adulţiadult education - învăţământ pentru străinieducation of foreigners - învăţământ neformalnon-formal education - educaţie permanentăcontinuing education - educaţie fizicăphysical education - învăţământ preşcolarpre-school education - învăţământ medicalhealth education - educaţie sexualăsex education - învăţământ specialspecial education - îndulcitorsweetener - efectiv şcolarnumber of pupils - agronomieagronomy - scurgeri radioactiveradioactive effluent - equal pay - tratament egal pentru toţi cetăţeniiequal treatment - egalitate în faţa legiiequality before the law - Egipt, Republica Arabă EgiptArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - extinderea pieţeimarket enlargement - citricecitrus fruit - înregistrarea alegătorilorregistration of voters - alegerielection - alegeri anticipateearly election - alegeri europeneEuropean election - alegeri indirecteindirect election - alegeri localelocal election - alegeri naţionalenational election - alegeri parlamentareparliamentary election - alegeri parţialeby-election - IDA - alegeri prezidenţialepresidential election - alegeri preliminareprimary election - electoratelectorate - electrochimieelectrochemistry - electrometalurgieelectrometallurgy - electronicăelectronics - electrotehnologieelectrotechnology - fermă de animalelivestock farming - susţinere economicăeconomic support - creşterea animalelor în adăposturi deschisefree-range farming - creşterea crustaceelorcrustacean farming - creşterea intensivă a şepteluluiintensive livestock farming - elevpupil - eligibilitateright to stand for election - evacuare deşeuriwaste disposal - emancipareemancipation - ambalajpackaging - păşune de calitatepasture fattening - înbutelierebottling - ajutor la angajareemployment aid - emigraţieemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Emiratele Arabe UniteUnited Arab Emirates - ţări ale Emiratelor Arabe UniteUnited Arab Emirates countries - securitatea pieţei financiareissue of securities - emitere de monedăissuing of currency - accident de transporttransport accident - ocupaţie pentru persoane cu dizabilităţidesignated employment - funcţionar foarte instruitwhite-collar worker - funcţionaroffice worker - angajat în funcţie publicăpublic service employee - patronemployer - împrumut, îm­pru­­mutborrowing, loan, money loan - ajutor externforeign aid - primirea unui împrumut comunitarCommunity borrowing - împrumut internaţionalinternational loan - împrumut publicpublic borrowing - emulsificator alimentarfood emulsifier - îndatorareindebtedness - energia valurilorwave energy - energie neconvenţionalăsoft energy - ajutor pentru exportexport aid - energie tradiţionalăhard energy - energie electricăelectrical energy - energie eolianăwind energy - energie geotermicăgeothermal energy - energie hidraulicăhydraulic energy - energie hidroelectricăhydroelectric power - flux de energietidal energy - energie nuclearănuclear energy - energie reutilizabilărenewable energy - ajutor pe hectaraid per hectare - energie solarăsolar energy - energie termicăthermal energy - copilchild - copil abandonatabandoned child - copil de emigrantchild of migrant - copil naturalnatural child - copil uniconly child - angajament de cheltuielicommitment of expenditure - fertilizatorfertiliser - fertilizator chimicchemical fertiliser - ajutor pentru investiţieinvestment aid - fertilizator organicorganic fertiliser - îngrăşarefattening - răpire politicăpolitical kidnapping - privire generală asupra economieieconomic survey - sondaje de opinie pentru consumatoriconsumer survey - anchetă socialăsocial survey - înregistrarea datelordata recording - înregistrarea documentarădocumentary reference recording - subvenţii pentru construcţiibuilding subsidy - combustibil îmbogăţitfuel enrichment - profesoriteacher - pedagogieteaching - învăţământ la distanţădistance learning - învăţământ agricolagricultural education - învăţământ ajutat de computerprogrammed learning - învăţământ confesionaldenominational education - învăţarea limbiilanguage teaching - învăţământ generalgeneral education - învăţământ gratuitfree education - ajutor pentru modernizaremodernisation aid - învăţământ laicsecular education - pregătire medicalămedical training - învăţământ obligatoriucompulsory education - învăţământ paramedicalparamedical training - învăţământ multidisciplinarmultidisciplinary education - învăţământ postuniversitarpostgraduate education - învăţământ primarprimary education - învăţământ particularprivate education - învăţământ profesionalvocational education - învăţământ publicpublic education - ajutor pentru producţieproduction aid - educaţie ştiinţificăscientific education - învăţământ secundarsecondary education - învăţământ superiorhigher education - învăţământ tehnictechnical education - practică comercială restrictivărestrictive trade practice - înţelegere pe orizontalăhorizontal agreement - acord ilegalunlawful agreement - cartel internaţionalinternational cartel - înţelegere pe verticalăvertical agreement - ajutor alimentarfood aid - asistenţă mutuală între fermierimutual assistance among farmers - barieră netarifarănon-tariff barrier - barieră tarifarătariff barrier - barieră tehnicătechnical barrier - depozit vamalcustoms warehouse - tip de afaceretype of business - industrie meşteşugăreascăcraft business - repartizarea afacerilordistribution business - joint venturejoint venture - afaceri cu închirierirental business - companie de transporttransport company - întreprinderi străineforeign enterprise - întreprindere europeanăEuropean undertaking - asociaţie familialăfamily business - societate fiduciarătrust company - agenţie imobiliarăreal estate business - afacere individualăsole proprietorship - accident profesionaloccupational accident - ajutor pentru categorii sociale defavorizateaid to disadvantaged groups - întreprindere industrialăindustrial enterprise - întreprinderi multinaţionalemultinational enterprise - sector privatprivate sector - sector publicpublic sector - întreţineremaintenance - întreţinerea culturilorcrop maintenance - mediu înconjurătorphysical environment - economisiresavings - subvenţii pentru întreprinderiaid to undertakings - economisire forţatăcompulsory saving - epidemieepidemic - epidemiologieepidemiology - EpirusEpirus - epuizarea resurselorexhaustion of resources - EcuadorEcuador - cabalineequidae - echilibru bugetarbudgetary equilibrium - echilibru ecologicecological balance - asistenţă bilateralăbilateral aid - echipament agricolagricultural equipment - facilităţi comunitarecommunity facilities - accesorii ale vehicululuivehicle parts - echipament electronicelectronic equipment - echipament industrialindustrial equipment - socio-cultural facilities - ajutor CECOECSC aid - bază sportivăsports facilities - echivalarea diplomelorequivalence of diplomas - ergonomieergonomics - erupţie vulcanicăvolcanic eruption - sclavieslavery - scontarediscounting - spaţiu aerianair space - spaţiu juridic europeanEuropean legal area - zonă verdegreen area - asistenţă comunitarăCommunity aid - SpaniaSpain - regiuni ale Spanieiregions of Spain - specii protejateprotected species - spionaj industrialindustrial espionage - testări industrialetesting - teste nuclearenuclear test - ExtremaduraExtremadura - ajutor suplimentar pentru produsesupplementary aid for products - înfiinţarea firmeiestablishment - instituţii cu statut specialspecial-status institution - instituţii de învăţământeducational institution - instituţie de utilitate publicăinstitution of public utility - stabilirea bugetuluidrawing up of the budget - instituţii medicalemedical institution - penitenciarepenal institution - instituţii publicepublic institution - cositortin - etalon aur-devizegold-exchange standard - asistenţă de urgenţăemergency aid - etalon aurgold standard - statState - stare civilăcivil status - stare de excepţierule under emergency powers - stare de necesitatestate of emergency - stat socialWelfare State - United States - ajutor de statState aid - etanolethanol - EtiopiaEthiopia - etnologieethnology - etichetarelabelling - studiu de fezabilitatefeasibility study - studiu de piaţămarket research - studiul munciiwork study - studentstudent - student străinforeign student - ajutor economiceconomic aid - eurocreditEurocredit - eurodevizEurocurrency - EurodolarEurodollar - EurobondEurobond - piaţa EuroEuromarket - eurocomunismEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - dreapta europeanăEuroright - EurogrupEurogroup - EuropaEurope - ajutor în naturăaid in kind - Europa de NordNorthern Europe - Europa de SudSouthern Europe - Europa de VestWestern Europe - Europa de EstEastern Europe - Europeche - acţiune interactivăinteractivity - eutrofizareeutrophication - evaluare bugetarăbudgetary assessment - evaluarea proiectuluiproject evaluation - evaluarea resurselorevaluation of resources - gunoi animalieroffal - accident nuclearnuclear accident - ajutor financiarfinancial aid - evaluare tehnologicătechnology assessment - evaziune fiscalătax avoidance - examenexamination - surplus agricolagricultural surplus - excepţii de la normele comunitareexclusion from EC treatment - managementul proiectelorproject management - execuţie bugetarăimplementation of the budget - autoritatea lucrului judecatenforcement of ruling - scutire de autorizaţie de practică restricţionatăexemption from restrictive-practice authorisation - scutire de taxe vamaletariff exemption - an financiarfinancial year - exodul creierelorbrain drain - agricultorfarmer - holding agricolagricultural holding - fermă de statState farm - fermă mixtămixed farm - exploatarea mărilorexploitation of the seas - exploatarea resurselorexploitation of resources - fermă familialăfamily farming - holding forestierforestry holding - fermă de laptedairy farm - explozibilexplosive - exportexport - export de capitalexport of capital - expropriereexpropriation - ajutor multilateralmultilateral aid - deportaredeportation - extrateritorialitateextra-territoriality - mineritmining extraction - extrădareextradition - extrema dreaptăextreme right - extrema stângăextreme left - Orientul ÎndepărtatFar East - facturareinvoicing - ajutor nerambursabilnon-refundable aid - venit miclow income - falimentbankruptcy - foametehunger - regim de exploatare agricolătype of tenure - agricultură individualăowner farming - perioadă intermediară între poziţia de proprietar si cea de chiriaş al unei fermemixed tenure - familiefamily - familie numeroasălarge family - familie constituită prin căsătoriefamily by marriage - FAOFAO - ajutor privat din partea bisericii, fundaţiilor, etc.private aid - făină de cerealecereal flour - fascismFascism - faunăanimal life - Fondul European de Cooperare MonetarăEMCF - fertilitatefertility - casnicăhousewife - asistenţă regionalăregional aid - femeie migrantăfemale migrant - Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă FEOGAEAGGF - secţia de garantare FEOGAEAGGF Guarantee Section - secţia de orientare FEOGAEAGGF Guidance Section - fieriron - arendătenant farming - fermă colectivăcollective farm - fermă modelmodel farm - feribotferryboat - asistenţă sanitarăhealth aid - IFLAIFLA - fibră lemnoasăwood fibre - fibră de sticlăglass fibre - fibre textiletextile fibre - FIDFID - Fondul Internaţional pentru Dezvoltare AgricolăIFAD - FijiFiji, Republic of Fiji - febră aftoasăfoot-and-mouth disease - ajutor sectorialsectoral aid - sârmăwire - plasă de pescuitfishing net - filialăsubsidiary - filială comună pentru mai multe întreprinderijoint subsidiary - finanţarefinancing - finanţare pe termen scurtshort-term financing - finanţare pe termen lunglong-term financing - finanţare pe termen mediumedium-term financing - bunăstarewelfare - finanţare comunitarăCommunity financing - finanţare compensatoriecompensatory financing - finanţare suplimentarăsupplementary financing - finanţarea ajutoruluifinancing of aid - industrie-finanţareindustrial financing - finanţarea exportuluiexport financing - partide politice finanţareparty financing - finanţare bugetarăbudget financing - finanţarea alegerilorelection financing - finanţare naţionalănational financing - accizeexcise duty - finanţe internaţionaleinternational finance - finanţe localelocal authority finances - finanţe publicepublic finance - FinlandaFinland - FunenFunen - fiscalitatetax system - UnicefUnicef - fisiune nuclearănuclear fission - IEA - fixarea preţurilorfixing of prices - stabilirea salariuluiwage determination - Provincia Flandra OccidentalăProvince of West Flanders - Provincia Flandra OrientalăProvince of East Flanders - fulgi de cerealecereal flakes - florăplant life - floriculturăfloriculture - transport pe plutărafting - flotă aerianăaircraft fleet - Agenţia Internaţională pentru Energie AtomicăIAEA - flotă de pescuitfishing fleet - flotă fluvialăinland waterway fleet - flotă comercialămerchant fleet - fluctuaţii ciclice în economiecyclical fluctuation - fluctuaţia preţurilorprice fluctuation - fluctuaţie economicăeconomic fluctuation - fluctuaţie structuralăstructural fluctuation - fluorinăfluorine - FMIIMF - Asociaţia Internaţională a Securităţii SocialeIASS - Fondul Naţiunilor Unite pentru Activităţi DemograficeUNFPA - funcţie publicăcivil service - funcţionar publiccivil servant - funcţionar europeanEuropean official - fundul mării în zona litoralăinshore grounds - fund de maresea-bed - fundaţiefoundation - fonduri Comunitatea EuropeanăEC fund - AdjmanAjman - fond comuncommon fund - fond de comerţgoodwill - Fondul European Regional pentru DezvoltareERDF - fond de rulmentworking capital - Fondul Monetar EuropeanEuropean Monetary Fund - fontăcast-iron - forajdrilling - foraj marinoffshore drilling - amânareadjournment - pădureforest - rezervaţie forestierăclassified forest - pădure din zona montanăhigh forest - pădure de arbuşticoppiced woodland - pădure naturalănatural forest - plantaţie forestierăforest plantation - formalităţi vamalecustoms formalities - instruire managerialămanagement training - instruirea profesorilorteacher training - formarea preţurilorprice formation - instruire la locul de muncăin-service training - formare profesionalăvocational training - ajustare monetarăcurrency adjustment - tipizatform - furnalfurnace - furnizorisupplier - furnizare de documentesupplying of documents - cheltuieli de judecatălegal expenses - taxă şcolarăschool fees - cheltuieli electoraleelection expenses - cheltuieli generaleoverheads - cheltuieli pentru medicamentepharmaceutical expenses - FranţaFrance - Departamentul pentru teritorii în afara Franţei metropolitaneFrench Overseas Departments - Teritorii din afara Franţei metropolitaneFrench Overseas Territories - regiuni ale Franţeiregions of France - Franche-ComtFranche-Comté - francizăfranchising - franciză vamalăexemption from customs duties - fraudăfraud - fraudă electoralăelectoral fraud - Asociaţia Latino-Americană de Comerţ LiberLAIA - fraudă fiscalătax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - frecvenţă şcolarăschool attendance - rată de încărcarefreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - brânzăcheese - brânză semi-slabăsemi-soft cheese - brânzeturi cu pastă durăhard cheese - Ţări din America LatinăLafta countries - brânză slabăsoft cheese - brânză tip roquefortblue-veined cheese - brănză de oaiesheep's milk cheese - goat's milk cheese - cow's milk cheese - brânză prelucratăprocessed cheese - brânză proaspătăfresh cheese - fabrică de brânzeturicheese factory - frontierăfrontier - fructefruit - nucinut - fructe cu sâmburistone fruit - sâmburele fructuluipip fruit - fructe proaspetefresh fruit - fructe tropicaletropical fruit - Fujairah - fuziunemerger - fuziune nuclearănuclear fusion - GabonGabon - AlbaniaAlbania, Republic of Albania - Galapagos, InsuleleGalapagos - GaliţiaGalicia - GambiaGambia - garanţieguarantee - garanţie de creditcredit guarantee - venit garantatguaranteed income - protecţia investiţiilorinvestment protection - îngrijirea copiilorchild care - alcoolalcohol - risipăwastage - GATTGATT - stânga politicăpolitical left - stângismleftism - combustibil gazosgas - gaze de arderecombustion gases - gaze naturalenatural gas - conducte de gaze naturalegas pipeline - alcool chimicchemical alcohol - necultivarea pământuluiset-aside - inginerie civilăcivil engineering - juncăheifer - geochimiegeochemistry - geografiegeography - geografie economicăeconomic geography - geopoliticăpolitical geography - geologiegeology - geofizicăgeophysics - gerontologiegerontology - managementmanagement - gestiune contabilămanagement accounting - managementul afacerilorbusiness management - gestionarea mediului înconjurătorarea management - managementul deşeurilorwaste management - managementul pescuituluifishery management - managementul resurselormanagement of resources - logisticălogistics - alcoolismalcoholism - managementul resurselor umanepersonnel administration - management financiarfinancial management - managementul planificăriimanagement planning - GhanaGhana - vânatgame animal - GibraltarGibraltar - gheaţăice - glucozăglucose - golfgulf - guverngovernment - government in exile - guvern insurecţionalrebel government - grăsimi alimentarefood fat - grăsimi industrialeindustrial fat - AlentejoAlentejo - întreprinderi marilarge business - exploataţie agricolă marelarge holding - Antilele MariGreater Antilles - îngrijire medicală gratuităfree medical care - GreciaEllas, Greece, Hellenic Republic - Grecia CentralăCentral Greece - regiuni ale Grecieiregions of Greece - GrenadaGrenada - grevăstrike - AlgarveAlgarve - GroenlandaGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Grupul AndinAndean Group - Ţări din Grupul AndinAndean Group countries - grup de intereseinterest group - grup de companiigroup of companies - Grupul celor 10Group of Ten - Acord European privind Transportul Rutier Internaţional al Produselor PericuloaseADR agreement - AlgeriaAlgeria - grup parlamentar politicpolitical group - mişcări în favoarea drepturilor omuluihuman rights movement - grup de cumpărătoribuying group - grup de interese economiceEconomic Interest Grouping - grup de producătoriproducer group - grup etnicethnic group - algăalgae - grup lingvisiticlinguistic group - crupegroat - GuadelupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - războiwar - război civilcivil war - război de independenţăwar of independence - război de frontierăborder war - război rececold war - război nuclearnuclear war - GuineaGuinea - Guinea-bissauGuinea-Bissau - Guineea EcuatorialăEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Guiana FrancezăFrench Guiana - habitathabitat - habitat ruralrural habitat - habitat urbanurban habitat - hrană pentru animaleanimal feedingstuffs - obiceiuri alimentareeating habits - obişnuinţa de a cumpărapurchasing habits - Provincia HainaulProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamburgHamburg - persoane cu dizabilităţidisabled person - armonizare vamalăcustoms harmonisation - alimente industrialemanufactured feedingstuffs - armonizare fiscalătax harmonisation - Normandia SuperioarăUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawaii - elicopterhelicopter - HessenHessen - alimente pentru copiibaby food - ora de varăsummertime - timp alocat pentru întrebăriquestion time - timp de lucru suplimentarovertime - hinduismHinduism - istoriehistory - histologiehistology - holdingholding company - Olanda de SudSouth Holland - Olanda de NordNorth Holland - alimente preparateprepared foodstuff - omuciderehomicide - omologareapproval - HondurasHonduras - Hong KongHong Kong - UngariaHungary - spital de psihiatriepsychiatric institution - program de lucruwork schedule - alimente prelucrateprocessed foodstuff - program de lucru flexibilflexible working hours - horticulturăhorticulture - hameihops - uleiuri animaleanimal oil - ulei de arahidegroundnut oil - ulei de măslineolive oil - ulei de peştefish oil - uleiuri greleheavy oil - ulei mineralmineral oil - alimentaţienutrition - ulei uzatused oil - ulei vegetaloil, vegetable oil - presă de uleiurioil mill - portărelbailiff - umanizarea munciihumanisation of work - hidrocarburăhydrocarbon - hidrogenhydrogen - hidrogeologiehydrogeology - alimentaţia animaleloranimal nutrition - hidrologiehydrology - igienă alimentarăfood hygiene - igiena munciioccupational health - ipotecămortgage - ideologie politicăpolitical ideology - Convenţia Europeană privind Transporturile RutiereAETR agreement - alimentaţie umanăhuman nutrition - ignamyam - Institutul Internaţional pentru Planificarea ÎnvăţământuluiIIEP - insulăisland, isle - Ile de FranceIle-de-France - GuamGuam - Insulele ChannelChannel Islands - Insulele CaymanCayman Islands - Insulele CarolineCaroline Islands - Insulele WindwardWindward Islands - Insulele FeroeFaeroes - Insulele IonieneIonian Islands - Insulele MarianeMariana Islands - Insulele LeewardLeeward Islands - Insulele Turks şi CaicosTurks and Caicos Islands - Insulele VirgineVirgin Islands - reducerea datoriilordebt reduction - registrul comerţuluiregistration of a company - imigraţieimmigration - imunitate parlamentarăparliamentary immunity - imunologieimmunology - impact publicitarimpact of advertising - imperialismimperialism - sediul firmeibusiness location - Republica Democrată GermaniaGerman Democratic Republic - importimport - impozittax - impozit pe salariu al angajaţilor instituţiilor comunitareCommunity tax - impozit pe venitul personalpersonal income tax - impozit directdirect tax - impozit pe proprietateproperty tax - impozit globalflat-rate tax - impozit indirectindirect tax - impozit locallocal tax - impozit naţionalnational tax - impozit realnon-personal tax - impozit pe consumtax on consumption - impozit pe averewealth tax - impozit pe plus valoarecapital gains tax - impozit pe transfer patrimonialcapital transfer tax - impozit pe capitaltax on capital - impozit pe venittax on income - impozit pe profitul non-comericialtax on profits of self-employment - impozit pe venitul din capitaltax on investment income - regiuni ale Germanieiregions of Germany - impozit pe salariutax on employment income - impozit corporativcorporation tax - tipografieprinting - imputare contabilăaccounting entry - incapacitate de muncăincapacity for work - incendiufire - incompatibilitateincompatibility - Incoterms termenii internaţionali de comerţincoterms - IndiaIndia - indemnizaţieindemnification - aliajalloy - despăgubiri în asigurăriinsurance indemnity - indemnizaţie de instalareinstallation allowance - compensaţie pentru concediereseverance pay - indemnizaţie parlamentarăparliamentary allowance - independenţă economicăeconomic independence - independenţă naţionalănational independence - independenţă tehnologicătechnological independence - indexarea preţurilorprice indexing - indexarea salariilorwage indexing - indexarea documentelordocument indexing - indicator de divergenţădivergence indicator - indicator economiceconomic indicator - indicator socialsocial indicator - nivelul preţurilorprice index - IndoneziaIndonesia - industrializareindustrialisation - industria aeronauticăaeronautical industry - industria aerospaţialăaerospace industry - alianţe electoraleelectoral alliance - industria alimentarăfood industry - industria de automobilemotor vehicle industry - industria chimicăchemical industry - industria cinematograficăfilm industry - industrie culturalăculture industry - industria de armamentarms industry - audio-visual industry - industria informaţieiinformation industry - industria încălţăminteifootwear industry - beneficiu suplimentaradditional benefit - industria comunicaţiilorcommunications industry - industria maşinilor-uneltemachine-tool industry - industria peşteluifishing industry - industrie de cateringcatering industry - industria prelucrării cărniimeat processing industry - industria celulozei şi hârtieipulp and paper industry - industrie de înaltă tehnologieadvanced technology industry - industrie prelucrătoareprocessing industry - industria băuturilorbeverage industry - acord cadruframework agreement - bursă de studiieducation grant - industria coloranţilordyestuffs industry - industria îngrăşămintelorfertiliser industry - industria materialelor plasticeplastics industry - industria serviciilorservice industry - industria telecomunicaţiilortelecommunications industry - industria lemnuluiwood industry - industria cauciuculuirubber industry - industria pieilor şi blănurilorleather industry - ajutor de decesdeath grant - industria aparatelor frigorificerefrigeration industry - industria jucăriilortoy industry - industria cărţiibook trade - industria mobileifurniture industry - industria zahăruluisugar industry - industria tutunuluitobacco industry - industria sticleiglass industry - industria confecţiilorclothing industry - industria ambalării în vidvacuum industry - alocaţie pentru maternitatematernity benefit - industria electronicăelectronics industry - industria electrotehnicăelectrical engineering - industria exporturilorexport industry - industria pentru orologii şi ceasorniceclock and watch industry - industria hotelierăhotel industry - industria tehnologiei informaticeinformation technology industry - industria lapteluidairy industry - industria uşoarălight industry - industria greaheavy industry - alocare resurseallocation of resources - industria mecanicămechanical engineering - industrie minierămining industry - industrie nuclearănuclear industry - industrie opticăoptical industry - industria petroluluioil industry - industria farmaceuticăpharmaceutical industry - industria fotografieiphotographic industry - industria siderurgicăiron and steel industry - industria textilătextile industry - eliminare analfabetismelimination of illiteracy - inechitate socialăsocial inequality - inflaţieinflation - informaţiiinformation - informaţie comercialătrade information - informarea salariatuluiworker information - informarea consumatorilorconsumer information - informaticăcomputer systems - informatică de gestiunebusiness data processing - stocarea şi regăsirea informaţieiinformation storage and retrieval - procesarea industrială a datelorindustrial data processing - AlsaciaAlsace - informatică medicalămedical computing - infracţiunioffence - infrastructura transporturilortransport infrastructure - infrastructură industrialăindustrial infrastructure - inginerengineer - amestec în treburile altui statinterference - alternanţă politicăpolitical alternation - iniţiativă legislativălegislative initiative - inovaţieinnovation - inundaţieflood - insubordonarefailure to report for duty - inspecţie alimentarăfood inspection - inspectoratul de muncălabour inspectorate - inspecţie şcolarăschool inspection - inspecţie veterinarăveterinary inspection - aluminiualuminium - instalaţii portuareharbour installation - organ de controlsupervisory body - Institutul European al SindicatelorETUI - instituţie ACP-ECACP-EC institution - instituţii din Uniunea EuropeanăEU institution - instituţii financiarefinancial institution - instituţii politicepolitical institution - instituţii religioasereligious institution - instituţii specializate ONUUN specialist institution - modernizarea locuinţeihousing improvements - anchetă judiciarăjudicial investigation - instrumente muzicalemusical instrument - instrumente financiarefinancial instrument - instrumente financiare comunitareCommunity financial instrument - Institutul de Integrare pentru America LatinăINTAL - integrarea emigranţilorintegration of migrants - integrare economicăeconomic integration - integrare europeanăEuropean integration - îmbunătăţirea producţieiproduction improvement - integrare monetarămonetary integration - integrare politicăpolitical integration - integrare regionalăregional integration - integrare socialăsocial integration - intelectualiintellectual - intenţii de votvoting intentions - interdependenţă economicăeconomic interdependence - interdicţie profesionalăexclusion from public-sector employment - acorduri ale Comunităţii EuropeneEC agreement - îngrijirea plantelorplant breeding - dobândăinterest - intermediere comercialătrade intermediary - Internaţionala MuncitoreascăWorkers International - Internaţionala SocialistăSocialist International - internare la psihiatriepsychiatric confinement - interpelare parlamentarăquestion put to a minister - interpretareinterpreting - ameliorarea soluluisoil improvement - interpretarea dreptuluiinterpretation of the law - intervenţie financiarăfinancial intervention - intervenţie pe piaţămarket intervention - invenţieinvention - investiţiiinvestment - investiţii în străinătateinvestment abroad - investiţii comunitareCommunity investment - investiţii directedirect investment - investiţii străineforeign investment - investiţii industrialeindustrial investment - investiţii internaţionaleinternational investment - investiţii privateprivate investment - investiţii publicepublic investment - investiţii regionaleregional investment - violare de domiciliubreach of domicile - iodiodine - IrakIraq - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - organizarea timpului de muncăarrangement of working time - IrlandaIreland - Irlanda de NordNorthern Ireland - regiuni ale Irlandeiregions of Ireland - Institutul de Cercetare al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare SocialăUNRISD - islamIslam - IslandaIceland, Republic of Iceland - ISOISO - izoglucozăisoglucose - izolantinsulator - dezvoltare forestierăforestry development - izolaţii în construcţiibuilding insulation - izolaţie fonicăsound insulation - izolaţie termicăthermal insulation - izolaţionismisolationism - IsraelIsrael - ItaliaItaly - regiuni ale Italieiregions of Italy - teren în asolamentfallow - JamaicaJamaica - lucrări hidraulicehydraulic works - JaponiaJapan - grădinăritkitchen garden - JavaJava - jocuri de norocgame of chance - tineriyoung person - muncitor tânăryoung worker - jocuri olimpiceOlympic games - Torus European ComunJoint European Torus - IordaniaJordan - monitor oficialOfficial Journal - administrarea apei în agriculturăwater management in agriculture - zi de lucru continuăcontinuous working day - iudaismJudaism - judecătorjudge - hotărâre judecătoreascăruling - curte administrativăadministrative court - tribunal pentru jurisdicţie civilăcourt of civil jurisdiction - curte cu jurisdicţie specialăcourt having special jurisdiction - dezvoltare ruralărural development - organizare judecătoreascăordinary court of law - tribunal militarmilitary court - tribunal penalcriminal court - tribunal pentru minorijuvenile court - tribunal socialsocial court - Curte Supremă de Justiţiehigher court - amendăfine - case law - EC case law - suc de fructefruit juice - suc de legumevegetable juice - iutăjute - CambodgiaCambodia - capockapok - KenyaKenya - amendamentamendment - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - ReunionRéunion - marcă de calitatequality label - lactozălactose - lânăwool - laptemilk - lapte de băutdrinking milk - acord comercialtrade agreement - lapte concentratconcentrated milk - lapte neprelucratraw milk - lapte degresatskimmed milk - lapte prafpowdered milk - lapte integralwhole milk - lapte fermentatfermented milk - lapte omogenizathomogenised milk - lapte pasteurizatpasteurised milk - lapte sterilizatsterilised milk - fertilizarea soluluisoil conditioning - lansarea unui produslaunching of a product - State of a Federation - limbajlanguage - limbă străinăforeign language - limbă maternămother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - iepurerabbit - LazioLatium - AmericaAmerica - legalitatelegality - legislaţielegislation - legislaţie privind alimentelefoodstuffs legislation - legislaţie antidumpinganti-dumping legislation - legislaţie antitrustanti-trust legislation - delegare legislativădelegated legislation - legislaţie farmaceuticăpharmaceutical legislation - legislaţie fitosanitarăplant health legislation - legislaţie sanitarăhealth legislation - legislaţie şcolarăschool legislation - legislaţie veterinarăveterinary legislation - legislaturălegislative period - legitimă apărareself-defence - legitimitatelegitimacy - legumevegetable - bulb vegetalbulb vegetable - legume cu frunzeleaf vegetable - produs vegetalfruit vegetable - America CentralăCentral America - legume rădăcionoaseroot vegetable - legume proaspetefresh vegetable - leguminoase pentru boabeleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leucoză animalăanimal leucosis - LibanLebanon - liberalismliberalism - America de NordNorth America - liberalizarea comerţuluiliberalisation of trade - LiberiaLiberia - libertate de asocierefreedom of association - libertate de expresiefreedom of expression - libertate de opiniefreedom of opinion - libertatea de comunicarefreedom of communication - libertatea preseifreedom of the press - libertatea navigaţieifreedom of navigation - America de SudSouth America - libertatea de asocierefreedom of assembly - libertatea comerţuluifreedom of trade - libertate religioasăfreedom of religious beliefs - librăriebookshop - libera circulaţie a capitaluluifree movement of capital - libera circulaţie a mărfurilorfree movement of goods - America LatinăLatin America - libera circulaţie a persoanelorfree movement of persons - libera circulaţie a forţei de muncăfree movement of workers - concurenţă liberăfree competition - libertatea de autodeterminarefreedom of self-determination - circulaţie vamală liberăfree circulation - libertatea de a oferi serviciifreedom to provide services - LibiaLibya - licenţă pentru brevetpatents licence - licenţă comercialătrade licence - licenţă de exportexport licence - azbestasbestos - licenţă de importimport licence - licenţă de transporttransport licence - concedieredismissal - concediere colectivăcollective dismissal - concediere din motive economiceredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - dop de plutăcork - Provincia LiegeProvince of Liège - pescuitfishing grounds - loc de muncăworkplace - amidonstarch - linii de transporttransport lines - lignitlignite - Liga ArabăArab League - stat din Liga ArabăArab League countries - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Provincia LimburgProvince of Limbourg - restricţie de comercializaremarketing restriction - acord de asociereassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - băuturi gazoaseaerated drink - LimousinLimousin - inflax - seminţe de inseed flax - lingouingot - lingvisticălinguistics - lichiorliqueur - lichidare judiciarăliquidation - amortizareamortisation - lichidarea bunurilorreceivership - decontarea cheltuielilorvalidation of expenditure - lichiditate monetarămoney-market liquidity - lichidităţi internaţionaleinternational liquidity - listă electorală fixăfixed party list - regim electoralelectoral register - literaturăliterature - documente nepublicategrey literature - achitare datorie publicăredemption of public debt - litorallittoral - livraredelivery - localizarea surselor de energieenergy site - localizarea producţiei agricolelocation of production - leasing imobiliarproperty leasing - vânzare în ratehire purchase - închiderea întreprinderiilockout - locuinţăhousing - analfabetismilliteracy - bloc de locuinţemulti-storey dwelling - locuinţă unifamilialăsingle-family housing - sub-standard housing - locuinţă socialăsubsidised housing - softwaresoftware - legilaw - legea bugetuluifinance act - lege cadruoutline law - timp liberleisure - LombardiaLombardy - LorenaLorraine - chirie moderatălow rent - lubrifianţilubricants - bibliotecă ludicătoy library - protecţie contra incendiilorfire protection - măsuri pentru controlul poluăriipollution control measures - lupta împotriva criminalităţiifight against crime - lupta împotriva risipirii resurselorfight against wastage - luptă de clasăclass struggle - analiza cost-beneficiucost-benefit analysis - Luxemburgcapital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Provincia LuxemburgProvince of Luxembourg - lucernălucerne - uscare prin congelarefreeze-drying - MacaoMacao, Macau - maşinăriemachinery - maşini agricoleagricultural machinery - echipament de birouoffice equipment - analiza eficacităţii costurilorcost-effectiveness analysis - combină agricolăharvester - instalaţii hidraulicehydraulic machinery - maşini-uneltemachine tool - unelte pneumaticepneumatic machinery - utilaje folosite în industria textilătextile machine - MashreqMashreq - macroeconomiemacroeconomics - MadagascarMadagascar - MaderaMadeira - analiza economică a intrărilor-ieşirilorinput-output analysis - supermarketsupermarket - magazin cu mărfuri la preţ redusdiscount store - MaghrebMaghreb - magistratmagistrate - magneziumagnesium - forţă de muncălabour force - forţă de muncă în agriculturăagricultural labour force - mănă de lucru familialăfamily worker - forţă de muncă femininăfemale worker - analiza apeiwater analysis - păstrarea locului de muncăjob preservation - menţinerea păciipeacekeeping - corn, Indian corn, maize, Zea mays - editorpublisher - majoritate absolutăabsolute majority - majoritate civilăage of majority - vot majoritarmajority voting - majoritate politicăpolitical majority - majoritate calificatăqualified majority - majoritate tăcutăsilent majority - analiza informaţieiinformation analysis - majoritate simplăsimple majority - boliillness - bolile animaleloranimal disease - boli respiratoriirespiratory disease - boli cardiovascularecardiovascular disease - boli endemiceendemic disease - boli contagioasecontagious disease - boli psihicemental illness - boli profesionaleoccupational disease - boli tropicaletropical disease - bolile plantelorplant disease - tulburări afective la tineridisaffection of young people - Peninsula MalaysiaPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalaysiaMalaysia - MaldiveMaldives - MaliMali - malnutriţiemalnutrition - Falkland, InsuleleFalkland Islands - malţmalt - analiză demograficădemographic analysis - MaltaMalta - mamifer marinmarine mammal - Canalul MâneciiEnglish Channel - competenţele avocatuluipower of attorney - mandat electoralelective office - manganmanganese - eveniment culturalcultural event - manioccassava - analiza bilanţuluibalance-sheet analysis - muncitor necalificatunskilled worker - manuale şcolareschool textbook - maoismMaoism - piaţămarket - piaţă pentru contracte cu livrare viitoarefutures market - piaţă agricolăagricultural market - piaţă agricolă comunitarăCommunity agricultural market - piaţă cu plata pe locspot market - analiza costurilorcost analysis - piaţă comunăcommon market - Piaţa Arabă ComunăArab Common Market - Piaţa Comună a Ţărilor ArabeArab Common Market countries - piaţă comunitarăCommunity market - contract de furnizaresupplies contract - contract negociatnegotiated contract - piata locurilor de muncăworks contract - piaţă de schimb valutarăforeign exchange market - analiză economicăeconomic analysis - facilităţi de piaţăcommodities market - piaţa munciilabour market - piaţă externăforeign market - piaţă financiarăfinancial market - piaţă imobiliarăreal estate market - piaţă internădomestic market - piaţă internaţionalăinternational market - piaţă deschisăopen market - piaţă monetarămoney market - contract publicpublic contract - analiză financiarăfinancial analysis - piaţă oficialăofficial market - Regiunea MarcheMarches - margarinămargarine - marjă comercialătrading margin - marjă de fluctuaţiefluctuation margin - marginalizare socialămarginalisation - căsătoriemarriage - MarocMorocco - analiză socialăsocial analysis - marcă comercialătrademark - MartinicaMartinique - marxismMarxism - masă bugetarăbudget volume - masă monetarămoney supply - material de construcţiibuilding materials - materiale rezistente la căldurăheat-resisting materials - echipament de iluminatlighting equipment - anarhismanarchism - echipamente pentru construcţiiconstruction equipment - echipament de forajdrilling equipment - macaralehoisting equipment - echipament electricelectrical equipment - echipament mecanicmechanical equipment - matematicămathematics - materii grase din laptemilk fat - materiale plasticeplastics - ASEANAsean - materie primăraw material - substanţe radioactiveradioactive materials - MauritiusMauritius - MauritaniaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - ţări membre ale Pieţei Comune Central AmericaneCACM countries - mecanică finăprecision engineering - mecanică generalăgeneral mechanical engineering - ţări ASEANAsean countries - mecanizaremechanisation - mecanizarea agriculturiimechanisation of agriculture - mecanism de intervenţie monetarăexchange-rate mechanism - mecanism de susţineresupport mechanism - medicinămedicine - medicina munciioccupational medicine - prevenirea bolilordisease prevention - medicină şcolarăschool medicine - medicină veterinarăveterinary medicine - tăierea animalelorslaughter of animals - Bretton Woods agreement - anatomieanatomy - avocatul poporuluimediator - megalopolismegalopolis - MelaneziaMelanesia - melasămolasses - gospodărie familialăhousehold - gospodărie agricolăfarm household - plăţi lunaremonthly pay - atelier de tâmplăriejoinery - piesă de metalmetalwork - veteran de războiex-serviceman - maresea - Marea BalticăBaltic Sea - Marea IrlandeiIrish Sea - AndaluziaAndalusia - AndorraAndorra - Marea NorvegieiNorwegian Sea - Marea NorduluiNorth Sea - anhidridăanhydride - Marea MediteranăMediterranean Sea - mercurmercury - măsură cu efect echivalentmeasure having equivalent effect - metalemetals - metale feroaseferrous metal - metale greleheavy metal - metale neferoasenon-ferrous metal - metale preţioaseprecious metal - metaloidmetalloid - animal pentru tăiereslaughter animal - metalurgia pulberilorpowder metallurgy - arendare parţială a pământuluishare farming - nutreţuri combinatemeslin - meteorologiemeteorology - metanolmethanol - metodă de cercetareresearch method - metode statisticestatistical method - metrologiemetrology - capitală, metropolă, oraş, urbecapital, city, metropolis, urban center - animal de fermăfarm animal - MexicMexico - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economics - microdocumentmicroform - MicroneziaMicronesia - Pirineii de SudMidi-Pyrenees - Midlands de EstEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - miere de albinehoney - animal de tracţiunedraught animal - migraţiemigration - migraţie alternativăcommuting - repatrierereturn migration - migraţia familieifamily migration - migraţie forţatăenforced migration - migraţie de frontierăfrontier migration - migraţie ilegalăillegal migration - migraţie internăinternal migration - inter-urban migration - acord de decontare clearingclearing agreement - animal domesticdomestic animal - intra-urban commuting - migraţie comunitarăCommunity migration - migraţie profesionalăoccupational migration - migraţie ruralărural migration - migraţie sat-oraşmigration from the countryside to the town - migraţie sezonierăseasonal migration - mediu de lucruworking environment - mediu şcolarschool environment - activist politicpolitical militant - animal pentru reproducerebreeding animal - militarizarea spaţiuluimilitarisation of space - militarismmilitarism - meimillet - minereu de fieriron ore - minereu neferosnon-ferrous ore - minereu nemetalicnon-metallic ore - mineralogiemineralogy - animal viulive animal - Ministerul Publicpublic prosecutor's department - miniştriminister - vârsta copilărieiinfancy - minorităţi naţionalenational minority - minoritate sexualăsexual minority - făinăflour milling, mill - rachetămissile - confecţii metalicemetal furniture - flexibilitatea cererii de muncă faţă de ofertălabour mobility - mobilitatea proprietarilor de terenuriland mobility - mobilitate geograficăgeographical mobility - mobilitate rezidenţialăresidential mobility - mobilitate şcolarăstudent mobility - mobilitate socialăsocial mobility - modalitate de finanţarefinancing method - sistem de votvoting method - tipuri de transportmode of transport - model economiceconomic model - modernizarea întreprinderiicompany modernisation - modernizarea industrieimodernisation of industry - modernizarea fermelor agricolefarm modernisation - rectificare bugetarăbudgetary amendment - MoliseMolise - moluştemollusc - anuaryearbook - MoluccasMoluccas - molibdenmolybdenum - MonacoMonaco - monarhie constituţionalăconstitutional monarchy - mondializareUniversalism - MongoliaMongolia - monedămoney - monedă de rezervăreserve currency - transfer electronic de valorielectronic funds transfer - bancnotăpaper money - monedă de schimb internaţionalinternational currency - monedă naţionalănational currency - depozit monetardeposit money - parlament unicameralunicameral system - monocraţiemonocracy - monografiemonograph - monopolmonopoly - monopol de cumpăraremonopsony - monopol de statState monopoly - monopolul importurilorimport monopoly - AntarcticaAntarctica - monopol informaţionalmonopoly of information - monopol fiscalfiscal monopoly - MontserratMontserrat - muntemountain - sumă monetară compensatorie în agriculturămonetary compensatory amount - eticăethics - morală publicăpublic morality - mortalitatemortality - mortalitate infantilăinfant mortality - mortalitate profesionalăoccupational mortality - motorengine - moţiune de cenzurămotion of censure - motivarea consumatorilorconsumer motivation - antibioticantibiotic - motivaţie politicăpolitical motivation - mişcare autonomăautonomous movement - mişcare anti-rasistăanti-racist movement - curent de opinietrends of opinion - mişcare de capitalcapital movement - mişcare feministăwomen's movement - mişcare de tineretyouth movement - mişcare de eliberare naţionalănational liberation movement - convenţie complementarăcomplementarity agreement - mişcare ecologicăecology movement - mişcare europeanăEuropean Movement - mişcare muncitoreascăworkers' movement - mişcare ţărăneascăfarmers' movement - mişcare socialăsocial movement - mijloc de comunicaremeans of communication - mass-mediamass media - tehnologie agricolămeans of agricultural production - mijloace de transportmeans of transport - întreprinderi mediimedium-sized business - exploataţie agricolă de dimensiuni mediimedium-sized holding - MozambicMozambique - multilingvismmultilingualism - pluripartidismmultiparty system - MunsterMunster - muzeumuseum - muzicămusic - Indiile de Vest BritaniceBritish West Indies - cultivarea ciupercilormushroom-growing - Oganizaţia de Pescuit Nord-Vest-AtlanticăNAFO - NamibiaNamibia - Provincia NamurProvince of Namur - natalitatebirths - naţional socialismNational Socialism - naţionalizarenationalisation - Indiile de Vest FrancezeFrench West Indies - naţionalismnationalism - naţionalitatenationality - naţionalitatea persoanei juridicenationality of legal persons - naturalizarenaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - trafic aerianair traffic - navigaţie fluvialăinland waterway shipping - navigaţie maritimămaritime shipping - Antilele OlandezeNetherlands Antilles - cargoucargo vessel - barjă transportoarebarge carrier ship - comerciantmerchant - negociere colectivăcollective bargaining - Runda TokyoTokyo Round - Runda DillonDillon Round - Runda KennedyKennedy Round - negocieri tarifaretariff negotiations - antisemitismanti-semitism - NepalNepal - neutralitateneutrality - instrument comunitar nouNew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nichelnickel - NigerNiger - nivel de şcolarizarelevel of education - grad de poluaredegree of pollution - Provincia AnversProvince of Antwerp - standard de viaţăstandard of living - nivel de zgomotnoise level - nucă de palmierpalm nut - nomadismnomadism - nomenclatornomenclature - clasificare bugetarăbudgetary classification - nomenclatorul produselor agricoleagricultural product nomenclature - nomenclator de tarifetariff nomenclature - AnzusAnzus - nealinierenon-alignment - parlamentar independentnon-attached member - nonviolenţănon-violence - Iutlanda de NordNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardizarestandardisation - standardstandard - standard de hranăfood standard - ţări membre ANZUSAnzus countries - standard biologicbiological standard - norme de comercializaremarketing standard - standard de muncălabour standard - normă socialăsocial norm - notarnotary - apartheidapartheid - noua ordine economicănew economic order - Noua CaledonieNew Caledonia - Noua ZeelandăNew Zealand - noxenuisance - invalidarea alegerilorinvalidity of an election - statistica căsătoriilormarriage rate - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei CivileICAO - Organizaţia Asiatică pentru ProductivitateAPO - acord de cooperarecooperation agreement - apatridstateless person - obiecţie de conştiinţă la serviciu militarconscientious objection - obligaţiunebond - obligaţie de întreţineremaintenance obligation - clauză de neconcurenţănon-competition clause - piedici în calea dezvoltăriiobstacle to development - OCAMAMCO - CCAM countries - aperitivaperitif - OCDEOECD - Ţări din Cadrul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare EconomicăOECD countries - oceanocean - Oceanul AntarcticAntarctic Ocean - Oceanul ArcticArctic Ocean - Oceanul AtlanticAtlantic Ocean - Oceanul IndianIndian Ocean - Oceanul PacificPacific Ocean - OceaniaOceania - oceanografieoceanography - apiculturăapiculture - Organizaţia Statelor Americii CentraleOCAS - ţări din America CentralăOCAS countries - Organizaţia Statelor AmericaneOAS - ţări aparţinând Organizaţiei Statelor AmericaneOAS countries - East of the Great Belt - ouăegg - opere de artăwork of art - Oficiul European pentru InvenţiiEPO - consilier publicpublic legal official - echipament de înregistrarerecording equipment - ofertă de locuri de muncăjob vacancy - energie disponibilăavailable energy - cerere şi ofertăsupply and demand - ofertă publică de cumpărare de acţiunitakeover bid - OIMILO - cultivarea măslinilorolive-growing - conducte de petroloil pipeline - oligoelementtrace element - oligopololigopoly - oligopsonieoligopsony - măslineolive - Organizaţia pentru Eliberarea PalestineiPLO - OmanOman - UmbriaUmbria - Avocatul Poporului Comunitatea EuropeanăEC Ombudsman - Organizaţia Maritimă InternaţionalăIMO - Organizaţia Mondială de MeteorologieWMO - Organizaţia Mondială a Proprietăţii IntelectualeWIPO - OMSWHO - ONUDIUnido - Organizaţia Ţărilor Arabe Exportatoare de PetrolOAPEC - OPECOPEC - ţări membre OPECOPEC countries - activitate bancarăbanking - tranzacţie bursierăstock-exchange transaction - tranzacţie valutarăexchange transaction - opinie publicăpublic opinion - Oficiul pentru Publicaţiile Oficiale ale CEOOPEC - opoziţieopposition - opoziţie politicăpolitical opposition - aurgold - calculatorcomputer - ordonanţăordinance - echipament de măsurămeasuring equipment - agendă parlamentarăagenda - societate profesionalăprofessional society - ordine publicăpublic order - organe communautaire (fr) - organization chart - structură administrativăadministrative structures - organizaţii africaneAfrican organisation - organizaţii africano-asiaticeAfro-Asian organisations - instrumente de precizieprecision instrument - organizaţii americaneAmerican organisation - organizaţii arabeArab organisation - organizaţii din AsiaAsian organisation - organizarea comună a pieţeicommon organisation of markets - organizaţii culturalecultural organisation - organizarea învăţământuluiorganisation of teaching - echipament radioradio equipment - organizarea producţieiorganisation of production - organizarea profesieiorganisation of professions - ONUUNO - organizarea partidelor politiceparty organisation - organizarea transportuluiorganisation of transport - organizarea pieţeimarket organisation - Organizaţia Pactului de la VarşoviaWarsaw Pact Organisation - organizarea munciiorganisation of work - echipament de televiziunetelevision equipment - organizarea alegerilororganisation of elections - Organizaţii EuropeneEuropean organisation - organizaţii interguvernamentaleintergovernmental organisation - organizaţii internaţionaleinternational organisation - organizaţii din America LatinăLatin American organisation - organizaţii neguvernamentalenon-governmental organisation - dispozitiv electronicelectronic device - orzbarley - orientare agricolăagricultural guidance - orientare profesionalăvocational guidance - orientare şcolarăeducational guidance - orfanorphan - EUROSTATSOEC - NATONATO - ţări membre NATONATO countries - Organizaţia Tratatului Asiei de Sud-EstSEATO - Uniunea AfricanăAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - unelte agricoleagricultural implement - unelte de mânăhand tool - construcţii civilestructure - lucrătorblue-collar worker - personal calificatskilled worker - lucrător specializatsemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - oaiesheep - produse din ouegg product - oxizioxide - oxigenoxygen - ozonozone - plăţipayment - plăţi în avansadvance payment - licitaţieinvitation to tender - plăţi internaţionaleinternational payment - plăţi intra-comunitareintra-Community payment - pâinebread - PakistanPakistan - vot combinatcross voting - PanamaPanama - coş monetarbasket of currencies - panificaţiebread-making - aplicabilitate directă a actelor comunitaredirect applicability - paper - Papua Noua GuineePapua New Guinea - parafiscalitatequasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parazitologieparasitology - parc de maşinivehicle fleet - material rulantrolling stock - parc naţionalnational park - aplicarea legiiapplication of legislation - parcelăplot - părinte singursingle parent - rudenierelationship - paritate de schimb valutarexchange parity - paritatea puterii de cumpărarepurchasing power parity - Parlamentparliament - Parlamentul EuropeanEuropean Parliament - parlament naţionalnational parliament - parlament regionalregional parliament - parlamentarMember of Parliament - implementarea naţională a dreptului comunitarnational implementation of Community law - membru al Parlamentului EuropeanMember of the European Parliament - divizarea proprietăţiidivision of property - partide comunisteCommunist Party - partide conservatoareConservative Party - partide democrateDemocratic Party - partide creştin democrateChristian Democratic Party - partide ecologisteEcology Party - partide europeneEuropean party - utilizarea energiei solaresolar energy end-use applications - partide liberaleLiberal Party - partide politicepolitical party - partide republicaneRepublican Party - partide social democrateSocial Democratic Party - partide socialisteSocialist Party - partide muncitoreştiLabour Party - unipartidismone-party system - participare financiară în cadrul unei companiishareholding - participarea femeilorparticipation of women - participarea salariaţilorworker participation - evaluarea personaluluistaff assessment - participare electoralăturnout of voters - participare politicăpolitical involvement - participare socialăsocial participation - paşaportpassport - paşaport europeanEuropean passport - pasteurizarepasteurisation - pastepasta - acord de comerţ liberfree-trade agreement - ucenicapprentice - patiseriepastry-making - patrimoniu culturalcultural heritage - patronatemployers' organisation - pauperizarepauperisation - sărăciepoverty - pavilion de navigaţieship's flag - pavilion de complezenţăflag of convenience - ucenicie la locul de muncăapprenticeship - ţări asociateassociated country - OlandaNetherlands - Teritoriile OlandezeNetherlands OCT - regiuni ale Olandeiregions of the Netherlands - Ţara BascilorBasque Country - Ţara GalilorCambria, Cymru, Wales - state din Blocul EsticEastern Bloc countries - aprovizionaresupply - Regiunea LoareiLoire Region - ţară donatoaredonor country - ţări în curs de dezvoltaredeveloping countries - ţări şi teritorii stăine de peste mărioverseas countries and territories - ţări industrializateindustrialised country - ţări membremember country - ţări mai puţin dezvoltateleast-developed country - ţări din Lumea a treiathird country - barieră unde se încasează taxetoll - piele de animaleanimal skin - furnizarea de armamentarms supply - pescuit de coastăinshore fishing - pescuit în apă dulcefreshwater fishing - pescuit în ape adâncideep-sea fishing - pescuit industrialindustrial fishing - pescuit în maresea fishing - peşte returnatdiscarded fish - pescuit tradiţionaltraditional fishing - pescarfisherman - furnizarea de energieenergy supply - metode noi de învăţarenew educational methods - pedeapsa cu moarteadeath penalty - PeloponezPeloponnese - barjăbarge - penurieshortage - criză de alimentefood shortage - egalizare financiarăfinancial equalisation - acvaculturăaquaculture, aquiculture - prelucrarea mărfurilor de importinward processing - export temporar de mărfuri pentru prelucrareoutward processing - sezon de pescuitfishing season - perioadă de tranziţie Comunitatea EuropeanăEC transitional period - permis de conduceredriving licence - permis de conducere europeanEuropean driving licence - autorizaţie de construcţiebuilding permit - AcquitaniaAquitaine - permis de pescuitfishing permit - permis de muncăwork permit - PeruPeru - personalizarea puteriipersonalisation of power - persoane vârstniceelderly person - persoane divorţatedivorced person - persoane căsătoritemarried person - Arabia SaudităSaudi Arabia - persoane juridicelegal person - persoane fizicenatural person - persoane separateseparated person - persoane care se autoîntreţinone person household - văduvwidowed person - resurse umanestaff - personal de la solground staff - personal de categoria A al CEEC category A staff - arahidegroundnut - personal de categoria B al CEEC category B staff - personal de categoria C al CEEC category C staff - personal de categoria D al CEEC category D staff - conducătorul unui vehiculdrivers - personal din transporturitransport staff - profesii juridicelegal profession - echipajcrew - personalul penitenciarelorpenitentiary staff - AragonAragon - pierdere financiarăfinancial loss - pestă animalăanimal plague - pesticidepesticide - întreprinderi micismall business - întreprinderi mici şi mijlociismall and medium-sized enterprises - mică proprietatesmallholding - oraş micsmall town - Antilele MiciLesser Antilles - petiţiepetition - petrochimiepetrochemicals - petrodolarpetrodollar - ţiţeipetroleum - farmacologiepharmacology - FilipinePhilippines - filosofie, filo­sofie, filozofiephilosophy - filozofie politicăpolitical philosophy - arbitraj financiararbitrage - fosforphosphorus - fotochimiephotochemistry - celulă fotovoltaicăphotovoltaic cell - fiziologia munciioccupational physiology - fizică nuclearănuclear physics - PicardyPicardy - piesă de schimbspare part - PiedmontPiedmont - arbitraj internaţionalinternational arbitration - pietre preţioaseprecious stones - dispozitiv de conversie a energiei chimicefuel cell - pirateriepiracy - pisciculturăfish farming - pistă pentru bicicletecycle track - investiţii de capitalinvestment transaction - plafon tarifartariff ceiling - arbitraj politicpolitical arbitration - câmpieplain - plan anticriză în economieanti-crisis plan - hartă de planificare urbanătown-planning scheme - Planul ColomboColombo Plan - program de dezvoltare economicădevelopment plan - plan de finanţarefinancing plan - planktonplankton - arboriculturăarboriculture - planificare şcolarăeducational planning - planificare familialăfamily planning - planificarea producţieiproduction planning - planificare în transporturitransport planning - planificare de piaţămarket planning - planificare economicăeconomic planning - planificare financiarăfinancial planning - arbore, copac, pomsapling, tree - planificare industrialăindustrial planning - planificare naţionalănational planning - planificare regionalăregional planning - planificare sectorialăsectoral planning - răsadseedling - plantaţiiplantation - plante acvaticeaquatic plant - plante furajerefodder plant - plante industrialeindustrial plant - plante oleaginoaseoleaginous plant - coniferconifer - culturi de rădăcinoaseroot crop - plante textiletextile plant - plante tropicaletropical plant - culturi sub folie de plasticcultivation under plastic - plastifiereplasticiser - laminareplate - program politicpolitical programme - platou continentalcontinental shelf - platinăplatinum - tencuialăplaster, plaster of Paris - foioasedeciduous tree - locuri de muncă pentru toţi solicitanţiifull employment - plumblead - plutoniuplutonium - anvelopepneumatic tyre - Programul Naţiunilor Unite pentru DezvoltareUNDP - Programul Naţiunilor Unite pentru MediuUNEP - mărimi şi greutăţiweight and size - piaţă de desfaceremercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - peştefish - peşte de apă dulcefreshwater fish - peşte de maresea fish - peşte proaspătfresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - poliţiepolice - poliţie judiciarăcriminal investigation department - politică agricolăagricultural policy - politică agricolă comunăcommon agricultural policy - politică agricolă naţionalănational agricultural policy - politică agricolă regionalăregional farm policy - politică alimentarăfood policy - politică bancarăbanking policy - politică bugetarăbudget policy - politică comercialătrade policy - politică comercială comunăcommon commercial policy - politică comunitarăCommunity policy - acord de limitare voluntarăvoluntary restraint agreement - arheologiearchaeology, archeology - politică comunitară de angajare a forţei de muncăCommunity employment policy - politica comunitară a pescuituluicommon fisheries policy - politică comună de preţuricommon price policy - politică comună a transporturilorcommon transport policy - politică economică pe termen scurtshort-term economic policy - politică culturalăcultural policy - politică de asistenţăaid policy - politică de austeritateausterity policy - politică economică de intervenţieintervention policy - politică de investiţiiinvestment policy - politică de apăraredefence policy - politică de dezvoltare economicădevelopment policy - politică de finanţarefinancing policy - politica învăţământuluieducation policy - politică de angajare a forţei de muncăemployment policy - politica afacerilorbusiness policy - politica mediului înconjurătorenvironmental policy - arhitecturăarchitecture - politică de informareinformation policy - politica comunicaţiilorcommunications policy - politica în domeniul concurenţeicompetition policy - politica construcţiilorconstruction policy - politica pescuituluifisheries policy - politica producţiei agricoleagricultural production policy - politică de cercetareresearch policy - politică în sănătatehealth policy - politica natalităţiibirth policy - conducerea producţieiproduction policy - construcţie pentru captarea energiei solaresolar architecture - politică de susţineresupport policy - politică demograficăpopulation policy - politică Est-VestEast-West policy - politica pieţei valutareexchange policy - politică de exportexport policy - politica importurilorimport policy - politica preţurilorprices policy - politica veniturilorincomes policy - politică salarialăpay policy - arhivearchives - politică structurală agricolăpolicy on agricultural structures - politica transporturilortransport policy - politică de creditcredit policy - politici pentru locuinţehousing policy - politică economicăeconomic policy - politică energeticăenergy policy - politică europeană de apărareEuropean defence policy - politică externăforeign policy - politică familialăfamily policy - politică financiarăfinancial policy - ArcticaArctic - politică fiscalăfiscal policy - politică forestierăforestry policy - politică guvernamentalăgovernment policy - politică industrialăindustrial policy - politică internădomestic policy - politica migraţieimigration policy - politică monetarămonetary policy - politică monetară agricolăagri-monetary policy - politică portuarăports policy - politică portuară comunăcommon ports policy - argintsilver - politică regionalăregional policy - politică comunitară regionalăCommunity regional policy - politică socialăsocial policy - politică structuralăstructural policy - politică tarifarătariff policy - politică tarifară comunăcommon tariff policy - poluantpollutant - poluant atmosfericatmospheric pollutant - poluant al apeiwater pollutant - poluarepollution - ArgentinaArgentina - poluare fonicănoise pollution - poluare atmosfericăatmospheric pollution - poluare chimicăchemical pollution - poluare maritimă cauzată de deşeuripollution from land-based sources - poluarea apeiwater pollution - hrană contaminatăfood contamination - poluare litoralăcoastal pollution - poluarea canalelor navigabilepollution of waterways - poluarea soluluisoil pollution - poluare maritimămarine pollution - culturi în zone aridedry farming - poluare organicăorganic pollution - poluare din surse agricolepollution from agricultural sources - poluare radioactivăradioactive pollution - poluare stratosfericăstratospheric pollution - poluare termicăthermal pollution - poluare transfrontierătransfrontier pollution - PoloniaPoland - culturi agricole mixtemixed cropping - polimeripolymer - PolineziaPolynesia - Polinezia FrancezăFrench Polynesia - cartofpotato - pompă de căldurăheat pump - populaţie activăworking population - populaţie activă în agriculturăworking population engaged in agriculture - persoane active în muncăpersons in work - populaţie aptă de muncăpopulation of working age - populaţie mondialăworld population - populaţie inactivănon-working population - acord de pescuitfishing agreement - arme chimicechemical weapon - populaţie ruralărural population - populaţie urbanăurban population - porcineswine - port pescărescfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugaliaPortugal - regiuni ale Portugalieiregions of Portugal - poziţie dominantădominant position - servicii poştale şi de telecomunicaţiipostal and telecommunications services - arme convenţionaleconventional weapon - potasiupotassium - potenţial de dezvoltare economicădevelopment potential - ApuliaApulia - remorcare navalăpush towing - prafdust - putere politicăpolitical power - putere bugetarăbudgetary power - putere de cumpărarepurchasing power - putere de evaluarepower of assessment - putere de implementarepower of implementation - putere de iniţiativăpower of initiative - putere de controlsupervisory power - putere de deciziepower of decision - puterea de a negociapower to negotiate - putere de ratificarepower of ratification - putere discreţionarădiscretionary power - putere executivăexecutive power - putere judecătoreascăjudicial power - putere legislativălegislative power - putere legitimăstatutory power - autoritate publicăpublic authorities - preambalarea produselorpre-packaging - tarif preferenţial generalizatgeneralised preferences - taxă vamală pentru produse agricoleagricultural levy - taxă CECOECSC levy - ocupaţie de bazăfirst job - copilărie timpurieearly childhood - arme nuclearenuclear weapon - pregătirea soluluisoil preparation - prescripţiebarring of penalties by limitation - Preşedintele ParlamentuluiSpeaker of Parliament - presăpress, public press - presă politicăpolitical press - drepturile supravieţuitoruluisurvivor's benefit - ofertă de serviciiprovision of services - arme nucleare tacticetactical nuclear weapon - ajutor social familialfamily benefit - prestaţie socialăsocial-security benefit - acordare împrumutloan - împrumut al Băncii Europene pentru InvestiţiiEIB loan - împrumut CECOECSC loan - împrumut comunitarCommunity loan - împrumut EuratomEuratom loan - măsuri de prevenire a poluăriiprevention of pollution - previziune economică pe termen scurtshort-term forecast - previziune economică pe termen lunglong-term forecast - prognoză economică pe termen mediumedium-term forecast - estimarea bugetuluibudget estimate - previziune economicăeconomic forecasting - supremaţia legiiprimacy of the law - prioritatea dreptului comunitarprecedence of Community law - plata primelorbonus payment - primă de abatorslaughter premium - primă pentru desfiinţarea culturilor agricolegrubbing premium - primă de necomercializarenon-marketing premium - primă de asigurareinsurance premium - primă de depozitarestorage premium - fructe şi legume timpuriiearly fruit and vegetables - principiul poluatorul plăteştepolluter pays principle - prioritate economicăeconomic priority - forţe armatearmed forces - luarea deciziilordecision-making - deţinut politicpolitical prisoner - privare de drepturideprivation of rights - preţuriprices - interval de preţuribracket price - preţ la exportexport price - preţ de importimport price - preţ de consumconsumer price - armată profesionistăprofessional army - preţ de producătorproducer price - preţuri agricolefarm prices - preţul produselor alimentarefood price - cif price - preţ de cumpărarepurchase price - preţ limităsluice-gate price - preţ de intervenţie în agriculturăintervention price - preţ de obiectivnorm price - acord de preţuriprice agreement - armamentmilitary equipment - ofertă de preţoffer price - preţ orientativguide price - preţ de bazăbasic price - preţ de activareactivating price - preţ de vănzare cu amănuntulretail price - preţ de vânzare en-groswholesale price - preţul energieiprice of energy - preţul terenurilor agricoleprice of farm land - preţ de piaţămarket prices - preţ de referinţă în agriculturăreference price - aromeflavouring - preţ de retragerewithdrawal price - preţ de costcost price - preţ iniţialthreshold price - preţ de susţinere pentru produsele agricolesupport price - preţ de staţionarestandage - preţ de vânzareselling price - preţul produselor de bazăcommodity price - preţ discriminatoriudiscriminatory price - preţ de arendarefarm rent - preţul pieţei internaţionaleworld market price - decizie administrativăadministrative order - preţ prestabilitprice fixed in advance - preţ franco la bordul naveifree-on-board price - preţ franco la frontierăfree-at-frontier price - preţ minim de referinţătrigger price - preţ garantatguaranteed price - preţ impusimposed price - preţ ţintătarget price - preţ industrialindustrial price - preţ liberfree price - preţ maximmaximum price - irigaţiiirrigation - preţ minimminimum price - preţ minim garantatguaranteed minimum price - preţ mediuaverage price - preţ preferenţialpreferential price - preţ redusreduced price - preţ de livraredelivered price - preţ reprezentativrepresentative price - artăarts - preţul pieţeirepresentative market price - probleme socialesocial problem - probleme urbaneurban problem - proces chimicchemical process - proces electricelectrical process - proces fizicphysical process - procedură administrativăadministrative procedure - procedura antisubvenţiiloranti-subsidy proceeding - artă popularăpopular art - procedură bugetarăbudgetary procedure - procedură civilăcivil procedure - procedură disciplinarădisciplinary proceedings - procedură legalăjudicial proceedings - procedură legislativălegislative procedure - procedură parlamentarăparliamentary procedure - procedură penalăcriminal procedure - Orientul MijlociuMiddle East - cadourigift item - producţieproduction - linie de asamblare în producţieassembly line production - producţie agricolăagricultural production - producţie alimentarăfood production - producţie animalierăanimal production - producţie de artizanatcraft production - producţie comunitarăCommunity production - producţie continuăcontinuous production - producţie energeticăenergy production - producerea hidrogenuluihydrogen production - producţie de masămass production - articole de pescuitfishery product - subproducţieunderproduction - producţie industrialăindustrial production - producţie mondialăworld production - producţie naţionalănational production - cultura plantelorcrop production - productivitateproductivity - productivitate agricolăagricultural productivity - obiect decorativdecorative item - productivitatea pământuluiland productivity - productivitatea munciiwork productivity - produs cerealiercereal product - produse din fructefruit product - produs alimentar din legumevegetable product - preparate din peştefish product - produs zaharossugar product - produs agricolagricultural product - alimentefoodstuff - produs alimentar complexprocessed food product - produs de origine animalăanimal product - produs din carnemeat product - produs chimicchemical product - produs chimic anorganicinorganic chemical product - produs concentratconcentrated product - produs ambalatpackaged product - produs îngheţatfrozen product - produs cosmeticcosmetic product - echipament sportivsports equipment - material pentru ambalajpackaging product - produse pentru lustruire şi curăţirepolishing and scouring preparations - produs de bazăprimary product - produs de cofetărieconfectionery product - produse de larg-consummass-consumption product - produs substitutivsubstitute product - produs deshidratatdesiccated product - produs dieteticdietary product - produs din lemnwood product - articole de toaletătoilet article - produs vracbulk product - produs afumatsmoked product - produs industrialindustrial product - produs inflamabilinflammable product - produs instantinstant product - produs intern brutgross domestic product - produs iradiatirradiated product - produs lactatmilk product - produse uscate prin congelarefreeze-dried product - produse fabricatemanufactured goods - produs metalicmetal product - produs miniermining product - produs interndomestic product - produs naţional brutgross national product - produs nounew product - produs originaloriginating product - produs petrolierpetroleum product - produs farmaceuticpharmaceutical product - articole de menajhousehold article - produse proteiceprotein products - produs reconstituitreconstituted product - produs refrigeratrefrigerated product - produs regional brutgross regional product - produs săratsalted product - produse semifabricatesemi-manufactured goods - produs sensibilsensitive product - produs congelatdeep-frozen product - produs textiltextile product - meşteşugarcraftsman - produs veterinarveterinary product - profesii comercialesales occupation - ocupaţie în finanţefinancial occupation - profesii liberaleliberal profession - profesii în medicinăhealth care profession - profesii paramedicaleparamedical profession - Programul mondial alimentarWFP - program de acţiuneaction programme - program de asistenţăaid programme - curriculum şcolarteaching curriculum - program de cercetareresearch programme - program electoralelection programme - progres ştiinţificscientific progress - proiect de investiţiiinvestment project - proiect de bugetdraft budget - proiect de lege guvernamentalgovernment bill - proiect de cercetareresearch project - proiect industrialindustrial project - promoţie comercialăsales promotion - promovarea schimburilor comercialetrade promotion - promovarea investiţiilorinvestment promotion - dezvoltarea proprietăţii imobiliareproperty development - promovarea în muncăpromotion - propagandă electoralăelection campaign publicity - propunere Comunitatea EuropeanăEC proposal - arta spectacoluluiperforming arts - propunere legislativănon-government bill - proprietate publicăpublic property - proprietate funciarăland and buildings - proprietate agricolăagricultural real estate - proprietate imobiliarăreal property - proprietate industrialăindustrial property - proprietate intelectualăintellectual property - proprietate mobiliarăpersonal property - proprietate privatăprivate property - ArubaAruba - prospectare minierămineral prospecting - previziune pe termen lungforward studies - prostituţieprostitution - protecţie antifonicănoise protection - protecţia mediului înconjurătorenvironmental protection - protecţia fauneiprotection of animal life - protecţia floreiprotection of plant life - protecţia vieţii privateprotection of privacy - Agenţia Europeană SpaţialăESA - protecţia animalelorprotection of animals - protecţia acţionarilorprotection of shareholders - protecţia comunicăriiprotection of communications - protecţia libertăţilorprotection of freedoms - protecţia minorităţilorprotection of minorities - protecţie diplomaticădiplomatic protection - protecţia consumatoruluiconsumer protection - acord de specializarespecialisation agreement - AsiaAsia - protecţia pieţeimarket protection - protecţia patrimoniuluiheritage protection - conservarea peisajuluicountryside conservation - protecţia soluluisoil protection - îngrijire mamă şi copilcare of mothers and infants - protecţionismprotectionism - proteine animaleanimal protein - proteină sinteticăsynthetic protein - proteină din laptemilk protein - Asia de SudSouth Asia - proteină vegetalăvegetable protein - protocol la un acordprotocol to an agreement - protocol asupra zahăruluiprotocol on sugar - prototipprototype - Provence-Alpi-Coasta de AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provincieprovince - psihiatriepsychiatry - psihologiepsychology - psihologia munciioccupational psychology - publicaţiepublication - publicaţie comunitarăCommunity publication - publicarea legiipublication of a law - publicitateadvertising - publicitate abuzivăadvertising malpractice - publicarea conturilorpublication of accounts - publicarea tarifelor de transportpublication of tariffs - QatarQatar - azil politicpolitical asylum - calificare profesionalăprofessional qualifications - calitatea mediului înconjurătorquality of the environment - calitatea vieţiiquality of life - calitatea produselorproduct quality - cantitate de peşte descărcatăquantity of fish landed - categorie socială defavorizatăsocially disadvantaged class - întrebări scrise adresate de parlamentari Guvernuluiwritten question - întrebări orale adresate de parlamentari Guvernuluioral question - întrebări adresate de parlamentari Guvernuluiparliamentary question - decontaminaredecontamination - cvorumquorum - cotă de pescuitcatch quota - cotă electoralăelectoral quota - radioactivitateradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radiodifuziunebroadcasting, broadcast medium - protecţie radioactivăradiation protection - Adunarea Generală ONUUN General Assembly - rafinarea ţiţeiuluioil refining - rafinarea zahăruluisugar refining - strugurigrape - denumirea firmeibusiness name - repatrierea capitaluluirepatriation of capital - raportreport - raport agricultură-comerţagriculture-trade relationship - relaţii agro-industrialeagriculture-industry relationship - raport anualannual report - raportul comisiei parlamentarecommittee report - raport de cercetareresearch report - armonizare legislativăapproximation of laws - aproximarea politicilorapproximation of policies - Ras al KhaimaRas Al Khaimah - bază de impozitarebasis of tax assessment - ratificarea unui acordratification of an agreement - raţieratio - reactor nuclearnuclear reactor - reconversie profesionalăvocational retraining - reînarmarerearmament - reasigurarereinsurance - recensământcensus - recensământul populaţieipopulation census - asistenţă în pregătirea profesionalăassistance in training - recesiune economicăeconomic recession - încasărirevenue - profit din exportexport revenue - admisibilitatea probeloradmissibility - cercetareresearch - cercetare agricolăagronomic research - cercetare aplicatăapplied research - cercetare ştiinţifică în energieenergy research - cercetare documentarădocument retrieval - cercetare ştiinţifică pentru mediul înconjurătorenvironmental research - cercetare ştiinţifică forestierăforestry research - cercetare piscicolăfishery research - cercetare industrialăindustrial research - cercetare medicalămedical research - cercetare ştiinţificăscientific research - recoltăharvest - recomandarerecommendation - recomandare comunitarăCommunity recommendation - acord economiceconomic agreement - ajutor social oferit din afara sistemului de asigurărimutual assistance scheme - recomandare CECOECSC recommendation - recomandare EuratomEAEC recommendation - recunoaşterea diplomelorrecognition of diplomas - reconstrucţie economicăeconomic reconstruction - reconversie în horticulturăconversion to horticulture - reconversia şepteluluiherd conversion - conversie industrialăindustrial conversion - conversie spre produse din carne de vităconversion to beef production - redirecţionarea producţieiredirection of production - apel la o autoritate administrativăappeal to an administrative authority - recurs în anulareaction for annulment - recurs pentru omisiuneaction for failure to act - recurs pentru omisiunea de a îndeplini o obligaţieaction for failure to fulfil an obligation - recrutarea forţei de muncărecruitment - asociaţieassociation - recuperarea energieienergy recovery - reciclare capitalrecycling of capital - reciclare deşeuriwaste recycling - plante aromaticearomatic plant - reducerea forţelor militareforce reduction - plante medicinalemedical plant - ulei de soiasoya bean oil - ulei din sămânţă de floarea soareluisunflower seed oil - reducerea timpului de lucrureduction of working time - meat from game - carne de iepurerabbit meat - ulei de porumbmaize oil - reducerea taxelor vamaletariff reduction - lapte praf degresatskimmed milk powder - rescontarerediscounting - reevaluare monetarărevaluation - reexportre-export - alimente confiatedried product - stabilizator alimentartexture agent - procedură de urgenţăsummary procedure - asistenţă agricolăaid to agriculture - referendumreferendum - tratament preferenţial comercial comunitarCommunity preference - reformă administrativăadministrative reform - reforma Politicii Agricole Comunereform of the CAP - reformă agrarăagrarian reform - reglementarea producţiei agricoleregulation of agricultural production - reforma învăţământuluieducational reform - cotă agricolăagricultural quota - prag de garantareguarantee threshold - producţie agricolă alternativăalternative agricultural production - taxă pe uleiuri şi grăsimi animaletax on oils and fats - reforma terenurilorland reform - zonă agricolă defavorizatăless-favoured agricultural area - femeie fermierwoman farmer - fermier tânăryoung farmer - reformă judiciarăjudicial reform - grup de fermegrouping of farms - fişa exploatării agricolefarm return - produse fitosanitareplant health product - refugiaţirefugee - ierbicidherbicide - turbarerabies - producţie de laptedairy production - înlocuitor de cerealecereal substitute - refugiaţi politicpolitical refugee - grup forestierforestry group - refuzarea ofertei pentru licitaţierefusal to bid - producţia lemnuluiwood production - proprietate forestierăforestry property - pădure a statuluipublicly-owned forest - pădure privatăprivate forest - refuzarea vânzăriirefusal to sell - pepinieră de moluşteshellfish farming - produs piscicolfishery produce - licenţă de pescuitfishing licence - regim autoritarauthoritarian regime - sistem de asistenţăaid system - scindarea întreprinderiidemerger - corporaţie transnaţionalătransnational corporation - acord de cumpărare exclusivăexclusive purchasing agreement - întreprindere parţial naţionalizatăpartly nationalised undertaking - acord de distribuţie selectivăselective distribution agreement - regimul proprietăţii funciarelandholding system - poştă electronicăelectronic mail - flux transfrontier de datecross-frontier data flow - mass-media comercialăcommercial media - sistem economiceconomic system - mass-media localălocal media - companie media privatăprivate media - regim militarmilitary regime - reţea de transmisietransmission network - videoconferinţăvideophone conference - televiziune europeanăEuropean television - sistem parlamentarparliamentary system - plata abonamentului tvpay television - videotextVideotex - folosirea computerului la domiciliuhome computing - stocarea informaţiilorinformation storage - regim politicpolitical system - aplicaţii pe calculatorcomputer applications - criminalitate informaticăcomputer crime - drept informaticdata-processing law - inteligenţă artificialăartificial intelligence - regiuneregion - Jurnal Oficial al Uniunii EuropeneEU Official Journal - piraterie informaticăcomputer piracy - regiune agricolăagricultural region - monitorizare alegerielection monitoring - cumul de mandatemultiple office holding - rezultate alegerielection result - delegare de atribuţiidelegation of power - Regiunea BruxellesBrussels region - delegaţie parlamentarăparliamentary delegation - vârstă de votarevoting age - federalismfederalism - regiune litoralăcoastal region - plebiscitplebiscite - repartizarea voturilordistribution of votes - putere consultativăadvisory power - regiune de dezvoltaredevelopment region - puterea de a numipower to appoint - privilegiu parlamentarprivilege - partide radicaleradical party - regiune montanămountain region - regiuni defavorizateless-favoured region - dispariţie de persoaneforced disappearance - minoritate politicăpolitical minority - control efectuat de poliţiepolice checks - pacifismpacifism - apărare civilăcivil defence - regiune economicăeconomic region - vot prin delegaţievote by delegation - consorţiuconsortium - FlandraFlanders - executivexecutive body - program guvernamentalgovernment programme - zonă de frontierăfrontier region - sprijinirea pieţeimarket support - conversie economicăeconomic conversion - zonă industrialăindustrial region - ajutor pentru reconversie economicăredevelopment aid - ajutor pentru restructurare economicăaid for restructuring - ajutor pentru comercializaresales aid - asistenţă în industrieaid to industry - redistribuirea veniturilorredistribution of income - regiunea mediterană a UEEC Mediterranean region - ajutor umanitarhumanitarian aid - asistenţă pentru refugiaţiaid to refugees - ajutor pentru victimele dezastreloraid to disaster victims - ajutor pentru dezvoltaredevelopment aid - regiuni prioritarepriority region - regiune ruralărural region - ţări nou industrializatenewly industrialised country - regiune turisticătourist region - economie socialăsocial economy - conturi economice pentru agriculturăeconomic accounts for agriculture - Regiunea ValonăWalloon region - studiu de impactimpact study - consecinţe economiceeconomic consequence - procedură de conciliereconciliation procedure - regionalizareregionalisation - metrouunderground railway - vehicul de tracţiune grealarge vehicle - transport spaţialspace transport - vehicul spaţialspace vehicle - regionalizarea comerţuluiregionalisation of trade - staţie spaţialăspace station - regionalismregionalism - închiriere de maşinivehicle rental - destinaţia transportuluidestination of transport - regulamentregulation - permis de navigaţieship's passport - preţ de transporttransport price - regulament comunitarCommunity regulation - aprobarea tarifelorapproval of tariffs - trafic portuarport traffic - regulament EuratomEAEC Regulation - control trafictraffic control - cotă de transporttransport quota - piaţa transporturilortransport market - înmatricularea vehicululuivehicle registration - actele maşiniivehicle documents - reglementarea diferendelorsettlement of disputes - durata călătorieilength of journey - mijloace de transport de mare vitezăhigh-speed transport - document de transporttransport document - timp de conduceredriving period - testare tehnică a drumurilorroadworthiness tests - agenţie de turismtravel agency - regulament financiarfinancial regulation - contract de transportcontract of carriage - asociatcompany member - acord cu creditoriicomposition - reglementări comercialetrade regulations - legislaţie urbanisticătown-planning regulations - linie aerianăairline - circulaţie rutierăroad traffic - reglementări privind vânătoareahunting regulations - politică maritimăshipping policy - conferinţă maritimămaritime conference - reglementări de trafictraffic regulations - deversarea în apă a deşeurilordumping of waste - depozitarea deşeurilorstorage of waste - dreptul construcţiilorbuilding regulations - substanţe toxicetoxic substance - vehicul nepoluantnon-polluting vehicle - exploatarea platformei marineexploitation of the sea-bed - înlocuirea resurselorreplacement of resources - impactul asupra mediului înconjurătorenvironmental impact - monitorizarea mediului înconjurătorenvironmental monitoring - monitorizare seismicăseismic monitoring - pază de coastăshore protection - reglementarea vitezeispeed control - managementul apeiwater management - controlul practicilor restrictivecontrol of restrictive practices - mediu geofizicgeophysical environment - apă stătătoarestagnant water - reglementarea investiţiilorregulation of investments - specii marinemarine life - viaţă sălbaticăwildlife - asigurareinsurance - reglementarea preţurilorprice regulations - resurse vegetaleplant resources - estuarestuary - dezastru agricolagricultural disaster - legislaţie vamalăcustoms regulations - desfrunziredefoliation - eroziuneerosion - poluare produsă de autovehiculemotor vehicle pollution - reglementarea transportuluitransport regulations - poluare cu petroloil pollution - poluare cu metalemetal pollution - poluare produsă de navepollution from ships - poluare industrialăindustrial pollution - stabilizarea pieţeimarket stabilisation - impozit pe exportexport levy - plafon de importimport levy - controlul naşterilorbirth control - comerţ ilicitillicit trade - organism de intervenţie în activitatea comercialăintervention agency - NimexeNimexe - reglementarea tranzacţiilorregulation of transactions - marcarea originii produsuluidesignation of origin - procedură de scutire de taxe vamalecustoms procedure suspending duties - reimportre-import - rambursarea taxelor vamalecustoms drawback - reintegrare şcolarăre-integration into school - teritoriu vamal al CEEC customs territory - reabilitare socialăsocial rehabilitation - document unicatsingle document - simplificarea formalităţilor vamalesimplification of formalities - respingerea bugetuluirejection of the budget - specificarea poziţiei tarifarespecification of tariff heading - relaţii comercialetrade relations - acord financiarfinancial agreement - asigurare pentru exportexport credit insurance - emisii termicethermal discharge - schimb în compesaţiecountertrade - export comunitarCommunity export - import comunitarCommunity import - bunuri şi serviciigoods and services - relansare economicăreflation - bunuri de producţieintermediate goods - relaţii bilateralebilateral relations - bunuri de capitalcapital goods - bunuri uzateused goods - comerţ integratintegrated trade - relaţii culturalecultural relations - consum industrialintermediate consumption - consum mondialworld consumption - comercializarea mărfurilormerchandising - teoria marketinguluitheory of marketing - relaţii diplomaticediplomatic relations - întâlniri comercialetrade event - price net of tax - relaţii de muncălabour relations - vânzare în pierdereselling at a loss - magazin cu autoservireself-service store - comerţ asociataffiliated retailing - comerţ itinerantitinerant trade - comerţ independentindependent retailer - lanţ de magazinechain store - raport şcoală-industrieschool-industry relations - piaţă de interes naţionalwholesale trading centre - distribuitor comercialdistributor - relaţii economiceeconomic relations - lichiditate monetară în sectorul privatprivate-sector liquidity - relaţii biserică-statchurch-State relations - asigurare personală de accidentepersonal accident insurance - relaţii Est-VestEast-West relations - relaţii interindustrialeinter-industrial relations - criză monetarămonetary crisis - relaţii între instituţiiinterinstitutional relations - restricţie de schimb valutarexchange restriction - relaţii internaţionaleinternational relations - credit fără dobândăfree credit - rată a scontuluidiscount rate - controlul creditelorcredit control - relaţii interparlamentareinterparliamentary relations - bursă de valoristock exchange - relaţii intracomunitareintra-Community relations - scurgere de capitaloutflow of capital - evaluarea preţului în vederea transferuluitransfer pricing - relaţii legislativ-executivlegislative-executive relations - finanţare pe termen foarte scurtvery short-term financing - relaţii monetaremonetary relations - finanţarea întreprinderiicorporate finance - relaţii multilateralemultilateral relations - asigurarea proprietăţiiproperty insurance - asigurare personalăpersonal insurance - coasigurareco-insurance - relaţii sat-oraştown-country relationship - instituţii de creditcredit institution - bancă industrialăfinance house - servicii bancare electroniceelectronic banking - asigurare în caz de accident de muncăoccupational accident insurance - relaţii umanehuman relations - supervizarea activităţii bancarebanking supervision - cheltuieli bancarebank charges - buget alocarebudget appropriation - buget generalgeneral budget - relaţii cu publiculpublic relations - finanţe regionaleregional finances - religiereligion - buget comunitar finanţarefinancing of the Community budget - contribuţia statelor membreMember State's contribution - remaniere guvernamentalăcabinet reshuffle - acord fiscaltax convention - control fiscaltax inspection - rambursare împrumutredemption - impozit specialspecial tax - reparcelarereparcelling - baremul preţurilor în transporturibracket rate - reducerea taxelor de exportremission of export duties - preţ unitarunit price - tarif preferenţial pentru transportsupport tariff - preţ mixtmixed price - înlocuirea importurilorimport substitution - preţul produselor agricole interneprice of agricultural produce - remuneraţia munciiremuneration of work - asigurare agricolăagricultural insurance - randament agricolcrop yield - educaţie civicăcivics - învăţământ comercialcommercial education - material didacticteaching materials - software didacticteaching software - relaţii şcoală-viaţă profesionalăschool-working life relations - reabilitare urbanăurban renewal - neurobiologieneurobiology - rentabilitateprofitability - ginecologiegynaecology - neurologieneurology - pediatriepaediatrics - stomatologiedental medicine - prim ajutorfirst aid - medicină alternativăalternative medicine - reorganizare industrialăindustrial reorganisation - acusticăacoustics - opticăoptics - ciberneticăcybernetics - petrologiepetrology - repartizarea ajutoarelordistribution of aid - secte religioasereligious sect - teologietheology - repartizarea impozitelordistribution of the tax burden - piaţă unicăsingle market - distribuţia geografică a populaţieigeographical distribution of the population - familie monoparentalăone-parent family - copil adoptatadopted child - asigurare automotor vehicle insurance - distribuţia producţieidistribution of production - protecţia familieifamily protection - acord pentru împărţirea pieţeimarket-sharing agreement - tehnici de reproducere artificialăartificial reproductive techniques - inseminare artificialăartificial insemination - fertilizare în vitrotest tube fertilisation - repartiţia bogăţieidistribution of wealth - mamă purtătoaresurrogate mother - autoritate părinteascăparental authority - repartizarea mandatelorallocation of seats - filiaţiedescendant - nume de familiesurname - responsabilitate părinteascăparental responsibility - separaţie judiciarăjudicial separation - dinamica populaţieipopulation dynamics - repartizarea veniturilordistribution of income - migrantmigrant - repartizarea munciiallocation of work - colonizaremigration for settlement purposes - ajutor pentru repatriererepatriation grant - îmbătrânirea populaţieiageing of the population - mobilitate profesionalăjob mobility - distribuţie geograficăgeographical distribution - repartizare după vârstădistribution by age - repartizare pe cap de locuitorper capita distribution - decoraţiehonour - muncă voluntarăvoluntary work - organizaţii de voluntarivoluntary organisation - ajutor de şomajunemployment insurance - repartizarea pe persoană angajatădistribution per employed person - jocurigaming - sală de jocurigaming establishment - jocuri automateautomatic game - repartizare după sexdistribution by sex - pescuit sportivsport fishing - schimb de turiştitourist exchange - turism străinforeign tourism - turism ruralrural tourism - repertoardirectory - infrastructură turisticătourist infrastructure - buget socialsocial budget - replantarereplanting - politică socială europeanăEuropean social policy - prevenirea delincvenţeiprevention of delinquency - criminalitatecrime - dizabilitate fizicăphysically disabled - report de creditcarry-over of appropriations - persoane cu dizabilităţi psihicementally disabled - persoane fără adăposthomelessness - mutilare sexualăsexual mutilation - odihnă săptămânalăweekly rest period - trafic de droguridrug traffic - medicină generalăgeneral medicine - asistenţă socialăsocial assistance - facilitate socialăsocial facilities - dreptul securităţii socialesocial security legislation - muncă socialăsocial work - asistenţă la domiciliuhome help - pensie suplimentarăsupplementary pension - reprezentant sindicalunion representative - carnet de sănătatehealth card - cheltuieli pentru sănătatehealth expenditure - cheltuieli de spitalizarehospital expenses - reprezentare diplomaticădiplomatic representation - spitalizarehospitalisation - îngrijire medicală la domiciliuhome care - drepturile pacientuluipatient's rights - igienă publicăpublic hygiene - medicină socialăsocial medicine - asigurare de creditcredit insurance - reprezentarea salariaţilorworkers' representation - tratament medical privatprivate medical treatment - construcţii urbaneurban construction - infrastructură urbanăurban infrastructure - piaţă funciarăproperty market - reprezentare politicăpolitical representation - reglementări privind închirierea imobilelorrent regulations - Insulele ManIsle of Man - Castilia - LeonCastile-Leon - reprezentare proporţionalăproportional representation - Castilia - La ManchaCastile-La Mancha - CantabriaCantabria - Insulele BaleareBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta şi MelillaCeuta and Melilla - represiunerepression - Comunitatea MadriduluiCommunity of Madrid - Comunitatea ValencieiCommunity of Valencia - Regiunea MurciaRegion of Murcia - Portugalia de NordNorthern Portugal - Portugalia CentralăCentral Portugal - Lisabona şi Vale Do TejoLisbon and the Tagus Valley - Anglia de NordNorthern England - Anglia de Nord-VestNorth-West England - Anglia de Sud-EstSouth-East England - Anglia de Sud-VestSouth-West England - redresare economicăeconomic recovery - Antigua şi BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Sfântul Cristofor şi NevisSaint Christopher and Nevis - multiplicareduplicating - Sfântul Vicenţiu şi GrenadineSaint Vincent and the Grenadines - Insulele Virgine ale Statelor UniteUS Virgin Islands - Marele MaghrebGreat Maghreb - creşterea animaleloranimal breeding - răspândirea plantelorplant propagation - Insulele MarshallMarshall Islands - Samoa AmericanăAmerican Samoa - asigurare de invaliditatedisability insurance - republicărepublic - regiune polarăpolar region - Republica DominicanăDominican Republic - Insulele PitcairnPitcairn Islands - rechiziţionarea forţei de muncărequisitioning of workers - arme biologicebiological weapon - arme de distrugere în masăweapon of mass destruction - arme nucleare strategicestrategic nuclear weapon - reţea de informaţiiinformation network - atomic bomb - reţea de informaţii contabile agricolefarm accountancy data network - rachetă balisticăballistic missile - rachetă teleghidatăguided missile - rachetă intercontinentalăintercontinental missile - reţea de transporttransport network - navă de războiwarships - reţea feroviarărail network - arme spaţialespace-based weapons - arme laserlaser weapon - arme incendiareincendiary weapon - arme de foc şi muniţiifirearms and munitions - reţea de navigaţie fluvialănetwork of navigable waterways - armată terestrăland forces - forţe paramilitareparamilitary force - reţea de drumuriroad network - forţe aerieneair force - armată de rezervăreserve army - forţe militare în străinătateforces abroad - marină militarănavy - rezerve specialereserves - serviciu militar femininwomen's military service - serviciu militar voluntarvoluntary military service - rezervă contabilăprovision - cheltuieli de apăraredefence expenditure - apărare strategicăstrategic defence - rezerve valutareforeign-exchange reserves - securitate internaţionalăinternational security - politică de înarmarearms policy - politică europeană de armamentEuropean arms policy - securitate europeanăEuropean security - neproliferarea armelor nuclearenuclear non-proliferation - limitarea înarmăriiarms limitation - crearea de zone denuclearizatecreation of nuclear-free zones - rezervaţie naturalănature reserve - standardizarea armelor de focharmonisation of weapons - rezidenţăresidence - acord internaţionalinternational agreement - acord bilateralbilateral agreement - acord multilateralmultilateral agreement - rezidenţă secundarăsecondary residence - negocieri internaţionaleinternational negotiations - semnarea unui acordsignature of an agreement - instrumente internaţionaleinternational instrument - convenţie internaţionalăinternational convention - reziduuri de pesticidepesticide residue - rezoluţieresolution - reziduuri lemnoasewood residue - convenţie europeanăEuropean convention - pact internaţional ONUUN international covenant - politică internaţionalăinternational affairs - încetarea unui contracttermination of a contract - probleme internaţionaleinternational issue - asigurare pentru dauneindemnity insurance - răşinăresin - relaţii între cele două state germanerelations between the two German States - vizite oficialeofficial visit - ajutor internaţionalinternational aid - cod de conduită în relaţiile internaţionalecode of conduct - sancţiuni internaţionaleinternational sanctions - rezoluţie comunitarăCommunity resolution - grup religiosreligious group - socio-cultural group - autonomie alimentarăself-sufficiency in food - politică de cooperarecooperation policy - rezoluţie ONUUN resolution - cooperare legislativălegal cooperation - cucerire armatămilitary occupation - rezoluţie a Parlamentului EuropeanEP resolution - teritoriu ocupatoccupied territory - forţe multinaţionalemultinational force - responsabilitate juridicăliability - prizonier de războiprisoner of war - problema armeanăArmenian question - problema KurdistanuluiKurdistan question - problema palestinianăPalestinian question - unificarea Germanieiunification of Germany - responsabilitate internaţionalăinternational responsibility - Conferinţa pentru Dezarmare din EuropaCDE - euroracheteEuro-missile - controlul armamentelorarms control - responsabilitate ministerialăministerial responsibility - Tratatul STARTSTART agreement - Acordul ABMABM Agreement - zonă de pacepeace zone - asigurare de sănătatehealth insurance - responsabilitate penalăcriminal liability - OSCEOSCE - şomaj pe termen lunglong-term unemployment - reinserţie profesionalăreintegration into working life - responsabilitate politicăpolitical responsibility - lupta împotriva şomajuluifight against unemployment - planificarea mâinii de lucrumanpower planning - loc de muncă cu timp parţialjob sharing - resortisantnational - încetarea activităţii angajatuluitermination of employment - schimbarea locului de muncăchange of job - iniţiativă locală de angajare a forţei de muncălocal employment initiative - muncă neplătităunpaid work - cetăţean comunitarCommunity national - muncă temporarătemporary employment - resurse animaleanimal resources - munca tineriloryouth employment - munca femeilorfemale work - resurse marineresources of the sea - recalificare profesionalăupdating of skills - resurse economiceeconomic resources - stagiu de formare profesionalătraineeship - resurse de apăwater resources - resurse ale soluluisoil resources - statistica locurilor de muncăemployment statistics - resurse energeticeenergy resources - muncitor auxiliarauxiliary worker - muncitor expatexpatriate worker - asigurare maritimămarine insurance - antreprenorentrepreneur - director de întreprinderemanaging director - resurse piscicolefishery resources - liber profesionistself-employed person - resurse mineralemineral resources - sărbători naţionalepublic holiday - muncă în zilele de sărbătoareSunday working - resurse naturalenatural resources - normă de lucrurate of work - resurse reutilizabilerenewable resources - muncă la distanţăteleworking - îngheţarea plăţilorpay freeze - resurse bugetare suplimentareadditional resources - reducerea salariilorpay cut - drepturi băneşti suplimentare salariuluifringe benefit - alocaţii şi cheltuieliallowances and expenses - resurse bugetarebudgetary resources - numire pe post a personaluluiappointment of staff - resurse propriiown resources - regulament interiorrules of procedure - angajare în muncă de probăprobationary period - cateringcatering - drepturi sindicaletrade union rights - libertate sindicalătrade union freedom - etică profesionalăprofessional ethics - asigurare obligatoriecompulsory insurance - subvenţii pentru exportul produselor agricoleexport refund - repartizarea profituluiprofit sharing - restituire la importimport refund - alegeri sindicaletrade union election - parteneriat socialsocial partners - union of civil servants - asociaţie profesionalăprofessional association - sindicattrade union - restituirea producţieiproduction refund - restricţie de exportexport restriction - profesii în diplomaţiediplomatic profession - restricţie de importimport restriction - profesii în comunicaţiicommunications profession - restricţionarea concurenţeirestriction on competition - personal administrativadministrative personnel - personal pentru secretariatsecretarial staff - restricţii comercialetrade restriction - profesii în ştiinţa informăriiinformation profession - profesii ştiinţificescientific profession - profesii tehnicetechnical profession - restricţii ale libertăţiirestriction of liberty - om politic, politicianpol, political leader, politician, politico - profesii în asigurăriinsurance occupation - restricţie cantitativăquantitative restriction - mic comerciantsmall retailer - dentistdentist - medicdoctor - veterinarveterinarian - farmacistpharmacist - moaşămidwife - profesii artisticeartistic profession - asigurare privatăprivate insurance - restructurare industrialăindustrial restructuring - profesii literareliterary profession - rezultatul exploatăriioperating result - vânzătorsales staff - agent comercialsales representative - performanţe agricoleagricultural performance - rezultate şcolareschool results - profesii în tehnologia informaţieiinformation technology profession - profesii în turismtourist profession - profesii hotelierehotel profession - personal de serviciuservice occupation - reconsiderarea obligaţiilor vamalerestoration of customs duties - profesii bancarebanking profession - sport profesionistprofessional sport - tranzittransit - şcoală ajutătoarebackwardness at school - zonă industrială europeanăEuropean industrial area - politică industrială comunitarăCommunity industrial policy - retragere de pe piaţăwithdrawal from the market - artizanathandicrafts - mica industriesmall industry - industrii ale întreprinderilor mijlociimedium-sized industry - industrii ale întreprinderilor mici şi mijlociismall and medium industries - pensionarretired person - amplasament industriallocation of industry - industrial free zone - pensionare anticipatăearly retirement - parc tehnologictechnology park - surplus de producţieproduction surplus - manipularehandling - asigurare publicăpublic insurance - combustibil reprelucratfuel reprocessing - industrie manufacturierăindustrial manufacturing - cotă de producţieproduction quota - statistica producţieiproduction statistics - responsabilitatea producătoruluiproducer's liability - tehnologie avansatănew technology - reuniune la nivel înaltsummit meeting - tehnologie ecologicăclean technology - tehnologie tradiţionalătraditional technology - proces tehnologictechnological process - reglementări tehnicetechnical regulations - durata de viaţă a unui produsproduct life - produs defectdefective product - reuniune ministerialăministerial meeting - specificaţii tehnicetechnical specification - standard europeanEuropean standard - standard internaţionalinternational standard - armonizarea standardelorharmonisation of standards - regulament tehnictechnical rule - reuniune internaţionalăinternational meeting - tehnologie de reciclarerecycling technology - buget de cercetareresearch budget - creşterea plăţilorpay rise - Eureka - cercetătoriresearch staff - politică comunitară de cercetareCommunity research policy - relaţii cercetare-producţieindustry-research relations - dealerdealer - venitincome - organism de cercetareresearch body - brand comercialbrand name - marcă comercială înregistratăregistered trademark - desene şi modele industrialedesigns and models - venit suplimentarsupplementary income - dreptul mărcilortrademark law - marcă comercială europeanăEuropean trademark - experienţe pe animaleexperiment on animals - experienţe pe oameniexperiment on humans - institut de cercetarecompany research - cercetare fundamentalăbasic research - cercetare militarămilitary research - cercetare universitarăuniversity research - asigurare de responsabilitate civilăthird-party insurance - venit investitinvestment income - Grupul celor 77Group of 77 - Grupul ContadoraContadora Group - teritoriu vasaldependent territory - organizaţii ale consumatorilorconsumer movement - venit din agriculturăfarmers' income - indemnizaţie de secretariatsecretarial allowance - transport de produse periculoasetransport of dangerous goods - venit agricolfarm income - metode pedagogiceteaching method - venit casnichousehold income - venit impozabiltaxable income - venit naţionalnational income - resurse minerale submarineunderwater mineral resources - venit nesalarialincome in addition to normal pay - materiale avansateadvanced materials - pardosealăfloor coverings - aliaj supraconductorsuperconducting alloy - materiale compozitecomposite materials - ceramică tehnicătechnical ceramics - polimeri specialispecial polymer - materiale amorfeamorphous materials - particule ultrafineultra-fine particle - biomaterialebiomaterials - aliaj cu memorieshape-memory alloy - revizuirea constituţieiconstitutional revision - Convenţia ADNADN agreement - echipamente perifericeperipheral - planificarea concediilorstaggering of holidays - revizuirea legiloramendment of a law - microcomputermicro-computer - politica turismuluitourism policy - asigurare pentru transporttransport insurance - revoluţie industrialăindustrial revolution - Biroul Internaţional al MunciiInternational Labour Office - ECOSOCEcosoc - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru RefugiaţiUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Rinul de Nord-WestphaliaNorth Rhine-Westphalia - Banca Europeană pentru ExportEEB - Renania-PalatinatRhineland-Palatinate - Rhône-AlpesRhône-Alpes - Societatea Europeană a Energiei AtomiceEAES - Agenţia Europeană pentru Energie NuclearăENEA - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Trai şi de MuncăEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Institutul Universitar European din FlorenţaEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - Uniunea Europeană de Radiodifuziune UEREBU - bogăţiewealth - Uniunea Economică şi Monetară a Africii de VestWAEMU - asigurare de viaţălife assurance - ricincastor bean - Centrul Asiatic pentru DezvoltareADC - Ringkoebing - Piaţa Comună Central AmericanăCACM - risc de asigurareinsured risk - Comitetul de Asistenţă pentru DezvoltareDAC - riscuri pentru sănătatehealth risk - politică nuclearănuclear policy - orezrice - politică petrolierăpetroleum policy - depozitarea hidrocarburilorstorage of hydrocarbons - dezactivarea centralelor energeticedecommissioning of power stations - agro-energieagro-energy - industrie energeticăenergy industry - carburant cu alcoolgasohol - alcool carburantmotor spirit - roboticărobotics - produs energeticenergy-generating product - industria cărbuneluicoal industry - robotizarerobotisation - politica exploatărilor minierecoalmining policy - prelucrarea cărbuneluicoal processing - zăcământ de minereuore deposit - rol socialsocial role - exploatare minierămining operation - producţie minierămining production - pensiepension scheme - RoskildeRoskilde - exploatarea minereuluimining of ore - minereu metalicmetallic ore - bauxităbauxite - materiale bituminoasebituminous materials - roci şi argileearths and stones - saresalt - cuzinetbearing - fosfatphosphate - zăcământ de potasiupotash - RomâniaRomania, Roumania, Rumania - exploatare petroliferăpetroleum exploration - extragerea ţiţeiuluiextraction of oil - platformă maritimă petroliferăoffshore structure - producţie de petrolpetroleum production - butanbutane - parafinăalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - ţiţei neprelucratcrude oil - benzină autopetrol - combustibil pentru motoare dieseldiesel fuel - păcurăfuel oil - Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de NordUnited Kingdom - propanpropane gas - combustibil avioaneaviation fuel - benzină fără plumblead-free petrol - Teritorii din afara Regatului UnitUnited Kingdom OCT - petrol marinoffshore oil - regiuni ale Regatului Unitregions of the United Kingdom - staţie energeticăpower plant - industrie electricăelectrical industry - RwandaRwanda - amplasare centrale energeticesiting of power stations - amenajări hidroelectricehydroelectric development - SabaSaba - sistem de răcire a unui reactorreactor cooling system - chimie nuclearănuclear chemistry - astronomieastronomy - Sabah - combustibil iradiatirradiated fuel - zaharozăsucrose - bioprocesbioprocess - bioindustriebio-industry - biotehnologiebiotechnology - produs chimic specialspecial chemicals - Sahara OccidentalăWestern Sahara - produs nelaminatnon-flat product - produs laminatflat product - tablăsheet - secţiunesection - SahelSahel - filmthin sheet - unturălard - industrie chimică de bazăraw chemical industry - elementchemical element, element - combinaţie, compus chimicchemical compound, compound - lacuri şi vopselepaints and varnishes - Saint EustatiusSaint Eustatius - medicamentemedicament - San MarinoSan Marino - hormonihormone - Saint MartinSaint Martin - compus chimic organicorganic chemical - industria pesticidelorpesticides industry - industria metalurgicămetallurgical industry - acord între companiiinter-company agreement - Principatul AsturiasPrincipality of Asturias - Saint Pierre şi MiquelonSaint Pierre and Miquelon - produse din fier şi oţeliron and steel product - industrie de buloane şi şuruburibolt and screw industry - industria articolelor de menajtinplate and cutlery industry - produse din fierironmongery - produs de forjăiron product - metalizaremetal coating - Insula Sfânta ElenaSaint Helena - mijloace de producţie în siderurgieiron and steel-working machinery - oţeluri specialespecial steels - Sfânta LuciaSaint Lucia - antimoniuantimony - beriliuberyllium - cadmiucadmium - feroaliajferro-alloy - tantaltantalum - sechestru bunuriseizure of goods - industria de biciclete şi motocicletecycle and motorcycle industry - industria uneltelortool industry - aparatură ştiinţificăscientific apparatus - salariupay - instrumente medicale şi chirurgicalemedical and surgical instruments - salariu după cantitatea de muncăpiece work pay - echipament de răcirecold store - salariu plătit cu orahourly wage - robot industrialindustrial robot - salariu pentru munci casnicewages for housework - salariu minimminimum pay - pompăpump - Asociaţia Internaţională pentru Transport AerianIATA - salariatwage earner - audio-visual equipment - echipament de reproducere a sunetuluisound reproduction equipment - Insulele SolomonSolomon Islands - SamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - cablu electricelectric cable - echipament de telecomunicaţiitelecommunications equipment - aparatură electrocasnicăhousehold electrical appliance - sancţiuni administrativeadministrative penalty - instalaţie electrică industrialăindustrial electric machinery - maşini electriceelectric machinery - echipament electromagneticelectro-magnetic equipment - sancţiuni comunitareCommunity sanction - disc videovideo disc - casetă videovideo cassette - suport pentru înregistrărirecording medium - sancţiuni economiceeconomic sanctions - discrecord - suport opticoptical medium - înregistrare audio-videorecording - laserapparatus based on the use of rays - radiotelecomunicaţiiradio telecommunications - microelectronicămicroelectronics - pedepsepenalty - industria construcţiilorbuilding industry - prefabricateprefabrication - panou de construcţiebuilding slab - construcţie la scară marelarge-scale construction - mucavapaperboard - lemn aglomeratbonded wood - sănătate publicăpublic health - industria de pielărie şi marochinărie de luxfancy leather goods and glove-making industry - industria pielărieihides and furskins industry - Sao Tomé şi PríncipeSão Tomé and Príncipe - Sarawak - merceriehaberdashery - SardiniaSardinia - fire sinteticeman-made fibre - fibre naturalenatural fibre - industrii diversemiscellaneous industries - societate privată cu răspundere limitatăprivate limited company - bijuterii şi produse ornamentalejewellery and goldsmith's articles - hrişcăbuckwheat - drepturi socialesocial rights - drepturi politicepolitical rights - drepturi economiceeconomic rights - Carta drepturilor omuluicharter on human rights - SaarlandSaarland - ateismatheism - satelitsatellite - libera circulaţiefreedom of movement - satisfacţie profesionalăjob satisfaction - măsuri pentru combaterea discriminăriianti-discriminatory measure - know-howknow-how - discriminare etnicăethnic discrimination - libertate sexualăsexual freedom - xenofobiexenophobia - egalitate între sexeequality between men and women - autonomie universitarăacademic freedom - dreptul la dezvoltareright to development - drepturile copiluluichildren's rights - tratament crud şi degradantcruel and degrading treatment - Schleswig-holsteinSchleswig-Holstein - protecţia copiluluichild protection - crime împotriva umanităţiicrime against humanity - retroactivitatea legilorretroactivity of a law - drept comparatcomparative law - ştiinţe administrativeadministrative science - legislaţie elaborată de administraţia localălocal legislation - ştiinţa informaţieiinformation science - responsabilitate civilăcivil liability - responsabilitate contractualăcontractual liability - psihologia comportamentuluibehavioural sciences - proprietateownership - atlasatlas - ştiinţa soluluisoil science - privatizareprivatisation - ştiinţe economiceeconomics - succesiuniinheritance - dreptlegal science - dreptul succesiunilorlaw of succession - proprietari multiplitime-sharing - servituteeasement - beneficierea de drepturienjoyment of rights - domiciliu legallegal domicile - ştiinţe biologicelife sciences - solvabilitate financiarăfinancial solvency - infracţiuni contra persoaneicrime against individuals - infracţiuni contra proprietăţiicrime against property - sechestrare de persoaneillegal restraint - fizicăphysical sciences - ştiinţe politicepolitical science - fraudă vamalăcustoms fraud - ştiinţe aplicateapplied sciences - calomniedefamation - infracţiuni fiscaletax offence - ştiinţele pământuluiearth sciences - detenţiuneimprisonment - drept penitenciarlaw relating to prisons - deţinuţiprisoner - ştiinţe socialesocial sciences - pedepse alternativealternative sentence - eliberare condiţionatăconditional discharge - confiscarea proprietăţiiconfiscation of property - reducerea pedepseireduction of sentence - transfer de deţinuţitransfer of prisoners - sistem penitenciarprison system - administraţia penitenciarelorprison administration - sciziune politicăpolitical split - prescripţia acţiunii juridicelimitation of legal proceedings - audiere judiciarălegal hearing - atmosferăatmosphere - şcolarizareschooling - asistenţă juridicălegal aid - arestarrest - interogatoriujudicial inquiry - percheziţiesearch - detenţie preventivădetention before trial - drept la apărarerights of the defence - al doilea tur de scrutindouble-ballot voting system - tur de scrutin unicsingle-ballot system - sistem de vot pe listelist voting system - recurs pentru stabilirea responsabilităţii CEEC action to establish liability - recurs al personaluluiaction by staff - trimitere la Curtea de Justiţie a CE pentru o procedură preliminarăreference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - sistem de vot majoritarmajority voting system - sistem de vot uninominaluninominal voting system - tribunal comercialcommercial court - şedinţă parlamentarăparliamentary sitting - curte de arbitrajcourt of arbitration - curte internaţionalăinternational court - curte fiscalăfiscal court - secetădrought - consilier juridiclegal adviser - juratlay magistrate - zonă maritimămaritime area - infracţiuni contra securităţii statuluithreat to national security - secret bancarbanking secrecy - supraveghere maritimămaritime surveillance - principiul libertăţii măriifreedom of the seas - secret industrialindustrial secret - spaţiu extraatmosfericextra-atmospheric space - drept de proprietate spaţialăspace property right - secret profesionalprofessional secret - utilizarea spaţiului cosmicuse of outer space - Secretariat ONUUN Secretariat - străiniforeign national - permis de rezidenţăresidence permit - vize pentru străiniadmission of aliens - sector economiceconomic sector - căsătorie mixtămixed marriage - sector primarprimary sector - drept internaţional - drept naţionalinternational law - national law - drept economic internaţionalinternational economic law - responsabilitate administrativăadministrative responsibility - drept administrativ economicpublic economic law - sector cuaternarquaternary sector - decizie Comunitatea EuropeanăEC Decision - directivă Comunitatea EuropeanăEC Directive - sector secundarsecondary sector - sistem juridic comunitarCommunity legal system - legislaţie secundarăsecondary legislation - directivă CEEAEAEC Directive - recomandare Comisia EuropeanăEC recommendation - sector terţiartertiary sector - regulament Comunitatea EuropeanăEC Regulation - regulament de aplicareimplementing Regulation - aviz EuratomEAEC opinion - siguranţa aprovizionăriisecurity of supply - aviz CECOECSC opinion - opinie a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europeneopinion of the EC Court of Justice - armonizarea securităţii socialesocial-security harmonisation - garantarea locului de muncăjob security - competenţa externă a Comunităţii EuropeneEC external competence - protocol Comunitatea EuropeanăEC Protocol - tratat de fuziuneMerger Treaty - siguranţa transportuluitransport safety - Actul Unic EuropeanSingle European Act - Acordul de Aderare la Comunitatea EuropeanăEC Accession Treaty - siguranţa produsuluiproduct safety - acţiuni comune EuratomEAEC Joint Undertaking - Comisia EuropenăEC Commission - securitatea munciioccupational safety - relaţii externe Uniunea EuropeanăEU relations - Consiliul de Miniştri ACP-ECACP-EC Council of Ministers - securitate nuclearănuclear safety - membru al Curţii de Justiţie a Comunităţii Europenemember of the EC Court of Justice - comisar europeanEuropean Commissioner - siguranţă publicăpublic safety - EAC - siguranţă pe drumurile publiceroad safety - acorduri de asociere la Comunitatea EuropeanăEC association agreement - Convenţia ACP-ECACP-EC Convention - securitate socialăsocial security - Comitetul de Ambasadori ACP-CEACP-EC Committee of Ambassadors - Comitet comun ACP-ECACP-EC Joint Committee - a treia Convenţie Lomethird Lomé Convention - Sistem European de Difuzare a Ofertelor şi Cererilor de AngajareEURES - Fondul European de Dezvoltare FEDEDF - Fondul Social EuropeanESF - lărgirea Uniunii Europeneenlargement of the Union - alocaţie pentru locuinţăhousing allocation - secarărye - Uniunea EuropeanăEuropean Union - istoria Europeihistory of Europe - sare chimicăchemical salt - apartenenţa la Uniunea EuropeanăEuropean Union membership - Sistemul Economic Latino-American SELALAES - poziţie comună a statelor membre în Consiliul Europeanjoint position - acţiune comună de cooperare guvernamentală în consiliul europeanjoint action - Tratatul Uniunii Europene. Maastricht. 1992Treaty on European Union - ţări SELALAES countries - cooperare politică europeanăEuropean political cooperation - concurenţă Comunitatea EuropeanăEC competition - selecţia elevilorselection of pupils - mecanism comercial suplimentarsupplementary trade mechanism - prevenirea riscurilorrisk prevention - risc naturalnatural hazard - risc industrialindustrial hazard - liberalism economiceconomic liberalism - taxă vamalăcustoms duties - inspecţie vamalăcustoms inspection - obligaţii vamale comune aplicate importurilor din ţări terţeCCT duties - seminţeseed - măsuri şi greutăţiweights and measures - alimente conservatepreserved product - semimetalsemi-metal - iradierea alimentelorirradiation - venit minim de subzistenţăsubsistence level income - arme pentru uz personalpersonal weapon - făină integralămeal - patronaj culturalpatronage - concurs administrativadministrative competition - audiere publicăpublic hearing - SenegalSenegal - separaţia puterilorseparation of powers - psihanalizăpsychoanalysis - sericiculturăsericulture - arte vizualevisual arts - pluralism culturalcultural pluralism - obiceiuri şi tradiţiicustoms and traditions - serviciiservice - patrimoniu arhitecturalarchitectural heritage - bisericăchurch - imnanthem - drapelflag - service de garanţieafter-sales service - proprietate literară şi artisticăliterary and artistic property - serviciu militar civilalternative service - aerodinamicăaerodynamics - termodinamicăthermodynamics - fizica plasmeiplasma physics - fizica laseruluilaser physics - inginerie geneticăgenetic engineering - picturăpainting - birou de angajareemployment service - liberare condiţionatărelease on licence - creştere de capitalcapital increase - servicii medicalehealth service - situaţie agricolăagricultural situation - servicii financiare ale oficiilor poştalepost office financial services - promulgarea legiipromulgation of a law - interesele financiare ale parlamentarilorfinancial interests of members - cooperare arabo-africanăArab-African cooperation - serviciu gratuitfree service - cooperare euro-arabăEuro-Arab cooperation - Delegaţia Comisiei EuropeneCommission Delegation - control comunitarCommunity control - principiul adiţionalităţiiprinciple of additionality - serviciu militarnational service - regiune perifericăperipheral region - regiune insularăisland region - clauza naţiunii celei mai favorizatemost-favoured nation - serviciu plătitpayable service - buget complementarsubsidiary budget - servicii poştalepostal service - dicţionar poliglotmultilingual dictionary - dicţionar de abrevieridictionary of abbreviations - serviciu publicpublic service - enciclopedieencyclopaedia - tezaur-instrument bibliograficthesaurus - publicaţii periodiceperiodical publication - serviciu secretsecret service - deşeuri menajeredomestic waste - cultură agricolă unicăsingle-crop farming - servicii socialesocial services - ziarnewspaper - susansesame - creşterea preţurilorprice increase - sesiune parlamentarăparliamentary session - SeychellesSeychelles - IFC - universitateuniversity - transport animaletransport of animals - mişcare asociativăassociative movement - ShardjahSharjah - SiciliaSicily - staţionare de forţe armatestationing of forces - mandat parlamentarparliamentary seat - cartier general, sediucentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - loc vacant pe liste electoralevacant seat - AustraliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - indicatoare de circulaţietraffic signs - hrană pentru animale de companiepet food - SingaporeSingapore - ploaie acidăacid rain - asigurare în caz de dezastruinsurance claim - profesii în planificare urbanătown-planning profession - instrumente documentaredocumentary tool - material neţesutnon-woven fabric - siropsyrup - Aegean Islands - Insulele CanareCanary Islands - sisalsisal - Biroul Permanent al Parlamentului EuropeanBureau of the EP - PreşedintePresident - seismologieseismology - vicepreşedinteVice-President - Secretar generalSecretary General - activitatea instituţiilorinstitutional activity - sediul instituţiilor comunitareseat of Community institution - reformă instituţionalăinstitutional reform - competenţă instituţionalăcompetence of the institution - situaţia Comunităţii EuropeneEC situation - statut matrimonialmarital status - politică spaţialăspace policy - autoaprovizionareself-supply - situaţie financiarăfinancial situation - socialismsocialism - organizaţiiorganisation - societate comercială cu răspundere limitatăpublic limited company - societate civilăcivil-law association - parteneriat profesionalprofessional partnership - societate comercialăfirm governed by commercial law - societate comercială mixtămixed-ownership company - societate de investiţiiinvestment company - societate comercială pe acţiunicompany with share capital - autobuzbus - societate de consumconsumer society - parteneriatpartnership - societate comercială în comanditălimited partnership - societate comercială în participaţiuneundisclosed partnership - societate comercială europeanăEuropean company - societate mamăparent company - organizaţii nonprofitnon-profit organisation - sociologiesociology - Iutlanda de SudSouth Jutland - mătasesilk - consum propriuown consumption - persoane cu dizabilităţi asistenţăcare of the disabled - soiasoya bean - solventsolvent - SomaliaSomalia - sondajsample survey - sondaj de opinieopinion poll - sorgsorghum - autodeterminareself-determination - SudanSudan - sulfurăsulphur - ofertătendering - surse de informaresource of information - provenienţa ajutoruluisource of aid - izvoare de dreptsource of law - subdezvoltareunderdevelopment - subprodusby-product - subprodus agricolagricultural by-product - autofinanţareself-financing - subprodus lactatmilk by-product - subprodus metalicmetal by-product - subproletariatsub-proletariat - subnutriţieundernourishment - subpopulareunderpopulation - sub-contracting - autogestiuneself-management - susţinător de familiebreadwinner - sprijinirea preţurilorprice support - subvenţionare preţuri de fermăfarm price support - susţinere monetarămonetary support - suveranitate naţionalănational sovereignty - specializarea producţieiproduct specialisation - specializarea comerţuluispecialisation of trade - specificaţie bugetarăbudgetary specification - limitare voluntarăvoluntary restraint - speculaţii clădiribuilding speculation - Sporades - sportsport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - stabilitatea preţurilorprice stability - stabilizare venituriincome stabilisation - stabilitate economicăeconomic stabilisation - creşterea şeptelului în adăposturiindoor livestock farming - inter-professional agreement - automatizareautomation - stagnare economicăeconomic stagnation - fermă experimentalăexperimental farm - statisticăstatistics - statistică agricolăagricultural statistics - statistică comunitarăCommunity statistics - statistică demograficăpopulation statistics - statistică în pisciculturăfishing statistics - automobilemotor car - statistică economicăeconomic statistics - statistică financiarăfinancial statistics - statistică industrialăindustrial statistics - statistică internaţionalăinternational statistics - statistică naţionalănational statistics - statistică oficialăofficial statistics - statistică regionalăregional statistics - statutul Berlinuluistatus of Berlin - statutul Ierusalimuluistatus of Jerusalem - funcţionar public statutregulations for civil servants - autonomieautonomy - statutul personaluluistaff regulations - statut juridiclegal status - statutul politic al ţărilor din regiuni conflictualepolitical status - statut profesionaloccupational status - statut socialsocial status - sterilizaresterilisation - stimulent fiscaltax incentive - stocstock - stoc comunitarCommunity stock - autonomie financiarăfinancial autonomy - stoc conjuncturaleconomic contingency stock - stoc de intervenţieintervention stock - stoc excedentarsurplus stock - stoc minimalminimum stock - stoc mondialworld stock - stoc privatprivate stock - stoc publicpublic stock - stoc regulator de marfăbuffer stock - depozitarestorage - deţinere de armestockpiling of weapons - stocarea energieienergy storage - depozitarea alimentelorstorage of food - stocarea documentelordocument storage - Regiunea CopenhagaGreater Copenhagen - Storstroem - structură agricolăagricultural structure - structura forţei de muncăemployment structure - structura companieicompany structure - autorizare bugetarăbudget authorisation - structură economicăeconomic structure - structură industrialăindustrial structures - structură instituţionalăinstitutional structure - structură socialăsocial structure - narcoticenarcotic - substanţe cancerigenecarcinogenic substance - substanţe periculoasedangerous substance - autorizaţie de practică restrictivărestrictive-practice authorisation - subvenţie de exportexport subsidy - înlocuitor de hranăfood substitute - succesiune la exploatarea agricolătransfer of farms - sucursalăbranch - zahărsugar - zahăr rafinatwhite sugar - zahăr nerafinatraw sugar - zahăr din sfeclă de zahărbeet sugar - autorizaţie de transporttransport authorisation - zahăr din trestie de zahărcane sugar - SuediaSweden - vot exprimatvotes cast - sufragiu universaluniversal suffrage - sinucideresuicide - ElveţiaSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - suprafaţă agricolă utilizatăutilised agricultural area - parlamentar supleantalternate - preţ adiţionaladditional duty - suport material/imaterial pentru înregistrarea informaţieiinformation medium - mediu magneticmagnetic medium - reducerea locurilor de muncăjob cuts - desfiinţarea taxelor vamaleabolition of customs duties - supranaţionalitatesupranationality - supraexploatare a resurselorover-exploitation of resources - zonă împădurităwooded area - suprafaţă de terenarea of holding - păşunegrassland - suprafaţă principalămain acreage - congelare profundădeep-freezing - reactor regeneratorbreeder reactor - SurinamSurinam - suprapopulareoverpopulation - acord monetarmonetary agreement - autostradămotorway - supraproducţieover-production - supravegherea pieţeimarket supervision - suspendarea ajutoruluisuspension of aid - suspendarea pedepsei penalesuspension of sentence - suspendarea taxelor vamalesuspension of customs duties - SwazilandSwaziland - silviculturăsilviculture - AustriaAustria - SiriaSyria - Sysmin-susţinerea produselor miniereSysmin - sistem bancarbanking system - sistem de învăţământeducational system - sistem de exploatare agricolăfarming system - sistem de informaţiiinformation system - informaţie managerialămanagement information system - sistem de comunicaţiicommunications systems - sistem contabilaccounting system - sistem de culturăcultivation system - AuvergneAuvergne - Sistemul Naţiunilor UniteUnited Nations system - sistem de documentareinformation service - sistem electoralelectoral system - sistem electoral europeanEuropean electoral system - sistem contabil europeanEuropean accounting system - sistem monetar europeanEuropean Monetary System - sistem monetar internaţionalinternational monetary system - sistem contabil standardizatstandardised accounting system - tutuntobacco - tabagismsmoking - TaiwanTaiwan - TanzaniaTanzania - covorcarpet - transport aerian costuriair freight rate - tarif de transporttransportation tariff - tarif vamalcustoms tariff - tarif vamal comuncommon customs tariff - tarif pentru transportul feroviarrailway tariff - avansadvance - tarif poştalpostal charges - tarif preferenţialtariff preference - tarif per călătorpassenger tariff - taxă pentru folosirea infrastructuriicharges for use of infrastructure - taurbull - taxă de autoaprovizionareself-sufficiency rate - rată de schimbexchange rate - prioect preliminar de bugetpreliminary draft budget - valoarea TVAVAT rate - curs variabilfloating rate - central rate - taxă reprezentativărepresentative rate - TawalTawal - evaluarea preţurilorassessment of prices - taxă pe camionaxle tax - taxă de exportexport tax - taxă de importimport tax - taxă de timbrustamp duty - taxă compensatoriecountervailing charge - taxă vamală echivalentăcharge having equivalent effect - coresponsabilitatea producătoruluiproducer co-responsibility - taxă de tranzittransit charge - impozit pe afacerebusiness tax - taxă pe combustbilfuel tax - aviaţie civilăcivil aviation - impozit pe vehiculvehicle tax - CiadChad - CehoslavaciaCzechoslovakia - tehnici de cultivare în agriculturăcultivation techniques - tehnici de managementmanagement techniques - echiparea construcţiilorbuilding services - tehnologietechnology - tehnologie alimentarăfood technology - aviaţie militarămilitary aircraft - tehnologia materialelormaterials technology - tehnologie alternativăsoft technology - tehnologie energeticăenergy technology - tehnologie intermediarăintermediate technology - tehnologie nuclearănuclear technology - tehnologia ţiţeiuluioil technology - telecomunicaţiitelecommunications - facsimilfacsimile - teledetecţieremote sensing - ferme de păsăripoultry farming - televiziune prin cablucable distribution - telegraftelegraph - telematicătelematics - telefonphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - mărturie în instanţăevidence - concediurest period - tendinţe politicepolitical tendency - Acord Monetar EuropeanEuropean Monetary Agreement - aeronavă, aeroplan, aparat de zbor, avionaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - stress psihicmental stress - indicatori comercialiterms of trade - terminologieterminology - teren de construcţiebuilding plot - teren industrialindustrial plot - pământ abandonatabandoned land - teren agricolagricultural land - teren în proprietatea statuluiState-owned land - teren necultivatuncultivated land - teren arabilarable land - opinieopinion - teren redat agriculturiireclaimed land - teritorii îndepărtateoverseas territory - terorismterrorism - ThailandaThailand - ceaitea - terapeuticătherapeutics - tezăthesis - opinie a Comunităţii EuropeneEC opinion - ThesaliaThessaly - Western Thrace - TimorTimor - Timorul de EstEast Timor - titantitanium - titlu de creditnegotiable instrument - bilet de transportticket - TogoTogo - TongaTonga - torturătorture - ToscanaTuscany - turbăpeat - turism de masămass tourism - floarea soareluisunflower - opinie a Parlamentului EuropeanEP opinion - toxicologietoxicology - dependenţă de droguridrug addiction - tractortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - traduceretranslation - Tratatele Comunităţii EuropeneEC Treaty - Tratatul CECOECSC Treaty - Tratatul CEEEEC Treaty - Tratatul CEEAEAEC Treaty - ţările Pactului de la VarşoviaWarsaw Pact countries - mulgătoare mecanicămilking machine - tratarea apeiwater treatment - procesare informaţiiinformation processing - procesare textword processing - procesarea datelordataprocessing - tratarea minereurilorore processing - tratament fitosanitarplant health treatment - tranzacţie financiarăfinancial transaction - transferarea afacerilortransfer of businesses - transfer de capitalcapital transfer - transferul drepturilor de pensietransfer of pension rights - transfer de populaţietransfer of population - transfer de tehnologietechnology transfer - ovăzoats - prelucrarea hraneifood processing - tranzit comunitarCommunity transit - tranzit vamalcustoms transit - transliteraretransliteration - transmisia datelordata transmission - transfer de proprietatetransfer of property - avortabortion - transport aerianair transport - transport combinatcombined transport - energie transportenergy transport - transport interjudeţeanhinterland transport - transport de produsecarriage of goods - transport de suprafaţăsurface transport - transport de pasagericarriage of passengers - transport publicpublic transport - avort ilegalillegal abortion - transport feroviarrail transport - transport pe cursuri de ape interioareinland waterway transport - mijloace de transport privateprivate means of transport - transport intercontinentalintercontinental transport - transport interninland transport - transport internaţionalinternational transport - transport rutier internaţionalinternational road transport - transport intracomunitarintra-Community transport - transport maritimmaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - acordul multifibremultifibre agreement - avort terapeutictherapeutic abortion - transport naţionalnational transport - transport prin cablucable transport - transport prin conductepipeline transport - transport în contul unui terţcarriage for hire or reward - transport pe cont propriuown-account transport - mijloace de transport publicmeans of public conveyance - transport regionalregional transport - transport rutierroad transport - transport şcolarschool transport - transport semipublicsemi-public transport - transport sub control vamaltransport under customs control - transport subteranunderground transport - transport suburbansuburban transport - transport terestruland transport - transport transfrontaliertransfrontier transport - transport urbanurban transport - transportatorcarrier - muncăwork - muncă la domiciliuhome working - azotnitrogen - munca pe bandăassembly line work - normă întreagăfull-time employment - angajare cu jumătate de normăpart-time employment - muncă la negrumoonlighting - echipă de lucruteam work - muncă de noaptenight work - munca copiilorchild labour - muncă în schimburishift work - activitate şcolarăschoolwork - muncitor vârstnicolder worker - muncitor clandestinclandestine worker - salariat comunitarCommunity worker - munca la graniţăfrontier worker - muncitor cu dizabilităţiworker with disabilities - Baden-WrttembergBaden-Württemberg - lucrător manualmanual worker - muncitor migrantmigrant worker - muncitor sezonierseasonal worker - asistent socialsocial worker - lucrări publicepublic works - trifoiclover - BahamasBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - trezorerieTreasury - Trinidad şi TobagoTrinidad and Tobago - triticalătriticale - BahreinBahrain - barterbarter - trusttrust - conductă, ţeavă, ţevărie, tubconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - tuberculoză animalăanimal tuberculosis - tungstentungsten - TunisiaTunisia - turbinăturbine - TurciaTurkey - tutelăguardianship - fructe de păduresoft fruit - TuvaluTuvalu - instalaţiipiping - TVAVAT - Uniunea Vamală şi Economică Central AfricanăCAEEU - ţări membre ale Uniunii Vamale şi Economice Central AfricaneCAEEU countries - Uniunea Economică Belgiano-LuxemburghezăBLEU - Uniunea Economică Vamală EuropeanăEECU - ţări ale Uniunii Europei OccidentaleWEU countries - Uniunea Internaţională de TelecomunicaţiiITU - Umm Al Qaiwain - unanimitateunanimity - Centrul ONU pentru Dezvoltare RegionalăUNCRD - UnescoUnesco - unificare naţionalănational unification - UEOWEU - contract de închirierelease - Uniunea Statelor AfricaneUAS - uniune vamalăcustoms union - uniune economicăeconomic union - Uniunea Economică şi MonetarăEconomic and Monetary Union - Uniunea Europeană de PlăţiEuropean Payments Union - Uniunea InterparlamentarăInterparliamentary Union - acord preferenţialpreferential agreement - închirierea spaţiului comercialbusiness lease - ţările Uniunii Monetare a Africii de VestWAEMU countries - uniune monetarămonetary union - UNIR - UnisistUnisist - Unitar - capete de animal în şeptellivestock unit - contract de arendarefarm lease - UNRWAUNRWA - Uniunea Parlamentarilor din Asia-PacificAPPU - Uniunea Poştală UniversalăUPU - uraniuuranium - urbanizareurbanisation - urbanismtown planning - URSSUSSR - UruguayUruguay - pasagertransport user - reducere de preţprice reduction - fabrică la cheieturnkey factory - uzufructusufruct - utilizator de informaţieinformation user - utilizarea ajutoruluiuse of aid - utilizarea apeiuse of water - utilizarea energieienergy use - utilizarea terenuluiland use - utilizare paşnică a energieipeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - balanţă comercialătrade balance - vacanţăholiday - vaccinvaccine - vaccinarevaccination - vacăcow - vacă de prăsilăsuckler cow - vaci de laptedairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - valoare adăugatăadded value - valoare bursierămarket capitalisation - valoare comercialăvalue of trade - deficit al balanţei de plăţibalance-of-payments deficit - evaluare vamalăcustoms valuation - valori mobiliaresecurities - vanadiuvanadium - VanuatuVanuatu - VaticanVatican - viţelcalf - vehiculvehicle - vehicul pe pernă de aerair-cushion vehicle - vehicul pe două roţitwo-wheeled vehicle - vehicul cu motormotor vehicle - vehicul agricolagricultural vehicle - vehicul electricelectric vehicle - vehicul pe şinevehicle on rails - vehicul industrialcommercial vehicle - VejleVejle - VeneţiaVeneto - balanţă comercială invizibilăinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - vânzaresale - vânzare pe creditcredit sale - vânzare la domiciliudoor-to-door selling - vânzare cu amănuntulretail selling - vânzare la preţ redusdiscount sale - vânzare la licitaţieauction sale - vânzare directădirect selling - vânzare en-groswholesale selling - balanţă de plăţibalance of payments - vânzare liberă de taxeduty-free sale - vânzare la distanţădistance selling - livadăorchard - audit financiarauditing - sticlăglass - West of the Great Belt - Zeeland-ul de VestWest Zealand - BaliBali - confecţiiclothing - carnemeat - carne de vităbeef - carne de caprăgoatmeat - carne de calhorsemeat - carne de bivolbuffalo meat - carne de viţelveal - carne de pasărepoultrymeat - carne dezosatăboned meat - carne proaspătăfresh meat - BalcaniBalkan Peninsula, Balkans - carne de oaiesheepmeat - carne de porcpigmeat - ViborgViborg - vicepreşedinte al parlamentuluiDeputy Speaker of Parliament - victimăvictim - victimă civilăcivilian victim - victimă de războiwar victim - videografie difuzatăbroadcast videography - videografie interactivăinteractive videotex - integrare în muncăintegration into employment - scrutin de balotajsecond ballot - activitate colectivăcollective activities - afaceribusiness activity - politicăpolitics - viaţă şcolarăschool life - viaţă socialăsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - podgorievineyard - oraştown - oraş mediumedium-sized town - oraş nounew town - oraş satelitsatellite town - vinwine - vin aromatflavoured wine - vin albwhite wine - vin de regiunelocal wine - vin de calitate superioarăwine of superior quality - vin de masătable wine - vin îmbuteliatbottled wine - vin tonicfortified wine - bandăstrip - vin spumossparkling wine - vin rozerosé wine - vin roşured wine - vin uşorstill wine - vinificaţievinification - violenţă sexualăsexual violence - violenţăviolence - violenţă guvernamentalăgovernment violence - violenţă politicăpolitical violence - viramentcredit transfer - BangladeshBangladesh - vitaminăvitamin - viticulturăviticulture - canal de navigaţie interiorinland waterway - cale navigabilă internaţionalăinternational waterway - autostradă rapidă de circulaţieexpressway - bancăbank - şoselecountry road - drum orăşenescurban road - departament de servicii rutiereroad services department - furttheft - păsări domesticepoultry - Banca Africană de DezvoltareAfrican Development Bank - păsări de curte tăiateslaughtered poultry - păsări ouătoarelaying poultry - păsări viilive poultry - volumul schimburilor comercialetrade volume - volumul tranzacţiilor de capitaltrading volume - votvote - vot în albblank ballot paper - bancă agricolăagricultural bank - vot pentru ansamblul unui text de legevote on a text as a whole - etapele parcurse de un proiect de legepassage of a bill - vot electronicelectronic voting - vot prin apel nominalroll-call vote - vot nulinvalid ballot paper - vot obligatoriucompulsory voting - vot anticipatadvance voting - vot prin corespondenţăpostal vote - vot prin procurăproxy vote - vot parlamentarparliamentary vote - bancă centralăcentral bank - vot preferenţialpreferential voting - scrutin deschisopen ballot - vot secretsecret ballot - călătorietravel - călătorie inclusă în preţinclusive tour - călătorie în grupgroup travel - vulcanologievolcanology - servicii de consultanţă agricolăagricultural advisory services - Wallis şi FutunaWallis and Futuna - iaurtyoghourt - bancă comercialăcommercial bank - YemenYemen - fostul Iemen de Sudformer South Yemen - Yorkshire şi HumbersideYorkshire and Humberside - IugoslaviaYugoslavia - Congo, Republica DemocratăDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinczinc - bancă cooperatistăcooperative bank - zonă aridăarid zone - zonă climaticăclimatic zone - zonă rezidenţialăresidential area - zonă de captură a peşteluicatch area - zonă comercială liberăfree-trade area - zonă de pescuitfishing area - zonă economică exclusivăexclusive economic zone - zonă ecuatorialăequatorial zone - zonă liberăfree zone - Tratatul SALTSALT Agreement - bancă de investiţiiinvestment bank - zonă recefrigid zone - zonă umedăhumid zone - zonă monetarăcurrency area - zonă pietonalăpedestrian zone - zonă poluatăpolluted area - zonă protejatăprotected area - zonă sinistratădisaster area - zonă subtropicalăsubtropical zone - zonă suburbanăsuburban area - zonă tarifarătariff zone - bancă de dezvoltaredevelopment bank - zonă temperatătemperate zone - zonă tropicalătropical zone - zonă urbanăurban area - zoologiezoology - bancă funciarăland bank - Banca MondialăWorld Bank - bancă popularăpeople's bank - bancă privatăprivate bank - bancă de statpublic bank - BarbadosBarbados - acord sectorialsectoral agreement - listă de preţuriprice list - barăbar - salariu miclow pay - bază de datedatabase - bază militarămilitary base - BasilicataBasilicata - Normandia InferioarăLower Normandy - Saxonia InferioarăLower Saxony - BATTAB - navă maritimăvessel - acord asupra produselor de bazăcommodity agreement - vas de pescuitfishing vessel - tanc petroliertanker - construcţiibuilding - ambarcaţiuni de agrementpleasure craft - construcţii industrialeindustrial building - clădire publicăpublic building - BavariaBavaria - acord tarifartariff agreement - arte frumoasefine arts - BEIEIB - BelgiaBelgium - regiuni şi comunităţi din Belgiaregions and communities of Belgium - BelizeBelize - profitprofit - ţară beneficiară a ajutoruluiaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - State BeneluxBenelux countries - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudeBermuda - nevoi de hranănutritional needs - necesităţi de locuinţehousing need - cerere de mână de lucrumanpower needs - creşterea populaţieipopulation growth - necesar de apăwater requirements - furajefodder - necesităţi financiarefinancial requirements - betonconcrete - sfeclă furajerăfodder beet - sfeclă de zahărsugar beet - BEUCBEUC - untbutter - unt vegetalvegetable butter - BhutanBhutan - creştere a producţieiincrease in production - bibliografiebibliography - bibliotecălibrary - bibliotecă pentru copiichildren's library - bibliotecă naţionalănational library - bibliotecă publicăpublic library - bibliotecă ştiinţificăscientific library - bibliotecă universitarăuniversity library - parlament bicameralbicameral system - Banca Interamericană pentru DezvoltareIDB - aculturaţieacculturation - cartier mărginaşslum - Biroul Internaţional pentru EducaţieIBE - teren comuncommon land - bunuri culturalecultural object - bunuri de consumconsumer goods - bunuri de folosinţă îndelungatădurable goods - bunuri de folosinţă redusănon-durable goods - bunăstare socialăsocial well-being - acuzarecharge - berebeer - bilanţ contabilbalance sheet - bilanţ de aprovizionaresupply balance sheet - bilanţ energeticenergy audit - audit socialsocial audit - biochimiebiochemistry - bioconversiebioconversion - biodegradabilitatebiodegradability - bioenergiebioenergy - biogazbiogas - biografiebiography - biologiebiology - biomasăbiomass - biosferăbiosphere - bipartidismtwo-party system - bipolarizarebipolarisation - MyanmarMyanmar - cumpărarepurchase - fabrică de biscuiţibiscuit factory - bismutbismuth - grâuwheat - grişdurum wheat - grâu de varăcommon wheat - îngheţarea preţurilorprice freeze - boubeef animal - lemn de focfuel wood - lemn pentru construcţiiwood for construction - cumpărare pe creditcredit purchase - împădurireafforestation - băuturibeverage - băuturi alcoolicealcoholic beverage - băuturi nealcoolicenon-alcoholic beverage - BoliviaBolivia - bon de tezaurtreasury bill - Insula BonaireBonaire - interest-rate subsidy - tricotajeknitted and crocheted goods - cumpărare de intervenţieintervention buying - Borneo - Insula BornholmBornholm - botanicăbotany, phytology - BotswanaBotswana - budismBuddhism - brutăriebakery - BurgundiaBurgundy - facilităţi de schimbcommodities exchange - bovinecattle - acidacid - Provincia Brabantul FlamandProvince of Flemish Brabant - Brabantul de NordNorth Brabant - Provincia Brabantul ValonProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - Brazilia, Republica Federativă BraziliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretaniaBrittany - brevetpatent - patent europeanEuropean patent - Banca pentru Reglementări InternaţionaleBIS - acid anorganicinorganic acid - bromurăbromine - brucelozăbrucellosis - zgomotnoise - BruneiBrunei - bugetbudget - buget comunitarCommunity budget - buget naţionalnational budget - buget pentru apărarea naţionalădefence budget - buget extraordinarextraordinary budget - acid organicorganic acid - buget casnichousehold budget - buget operaţional CECOECSC operating budget - buget de publicitateadvertising budget - buget rectificativamending budget - buget social europeanEuropean social budget - suplimentarea bugetuluisupplementary budget - includere în bugetinclusion in the budget - BulgariaBulgaria - buletin de votballot paper - oţelsteel - centru de informareinformation centre - circumscripţie electoralăpolling station - biroul permanent al parlamentuluibureau of parliament - guvern politicpolitical executive - formalităţi birocraticeadministrative formalities - tehnolgie informatică de birouoffice automation - ulei de untbutter oil - cabinet fantomăshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzoreAzores - cabotaj maritimmaritime cabotage - cacaococoa - cadastruland register - funcţie de execuţieexecutive - managermanager - cadru lingvistic comunitarEC language service - ACP countries - cadre mediimiddle management - top managementsenior management - CAERCMEA - ţări membre ale CAERCMEA countries - cafeacoffee - bancă de economiisavings bank - bancă ipotecarămortgage bank - CalabriaCalabria - evaluarea costurilorcosting - cumpărarea unei proprietăţiacquisition of property - calendar şcolarplanning of the school year - CamerunCameroon - campanie agricolămarketing year - campanie electoralăelection campaign - CampaniaCampania - campingcamping - CanadaCanada - Canalul PanamaPanama Canal - acumulare de cunoştinţelearning - cancercancer - candidat în alegericandidate - trestie de zahărsugar cane - Comunitatea Africii OrientaleCAO - Capul VerdeCape Verde - achiziţie documentedocument acquisition - exercitarea drepturilor civilecapacity to exercise rights - capacitate de încărcarecarrying capacity - contractarecapacity to contract - drepturi civile şi obligaţiicapacity to have rights and obligations - vetoveto - procedură de consultanţăconsultation procedure - ministerministry - chestor al parlamentuluitreasurer - mandat locallocally elected representative - comunitate autonomăautonomous community - administraţie regionalăregional government - colonialismcolonialism - schimb ştiinţificscientific exchange - capacitate de producţieproduction capacity - sancţiuni militaremilitary sanctions - voluntar internaţionalinternational voluntary worker - West Bank question - drept comunitar-drept naţionalCommunity law - national law - Delegaţie a Parlamentului EuropeanEP delegation - avizul Comitetului Economic şi SocialESC opinion - funcţie publică europeanăEuropean civil service - aviz conform Parlamentului EuropeanEP assent - Adunare comună ACP-ECACP-EC Joint Assembly - Preşedintele Parlamentului EuropeanPresident of the EP - Vicepreşedinte al Parlamentului EuropeanVice-President of the EP - chestor al Parlamentului EuropeanQuaestor of the EP - decizie a Curţii de Justiţie a CEjudgment of the EC Court - mişcare antieuropeanăanti-European movement - fonduri structuraleStructural Funds - tribunale ale munciilabour tribunal - capacitate de depozitarestorage capacity - avocat pledantbarrister - regretul săvârşirii unei fapte penalerepentance - zonă contiguuăcontiguous zone - supraveghere judiciarăsurveillance - recurs al persoanelor privateappeals by private individuals - situaţie economicăeconomic situation - factor de producţiefactor of production - punct de creşteregrowth point - program de dezvoltare integratăintegrated development programme - programe integrate mediteraneeneIMP - comerţ Nord-SudNorth-South trade - capacitate de transporttransport capacity - capital speculativspeculative funds - finanţare publicăpublic financing - armonizarea preţurilorharmonisation of prices - piaţă de capitalcapital market - capital de riscventure capital - buget general al Comunităţii EuropeneEC general budget - maternitate, ma­ter­nitatematernity, motherhood - premiu culturalcultural prize - capacitate juridicălegal capacity - anglicanismAnglicanism - catolicismCatholicism - ortodoxismOrthodoxy - protestantismProtestantism - parc de distracţieleisure park - profesii în cateringcatering profession - mafiaMafia - bioeticăbio-ethics - societate secretăsecret society - cultură regionalăregional culture - SIDAAIDS - preţul terenurilorprice of land - universitate deschisăopen university - buget pentru învăţământeducation budget - schimb interşcolareducational exchange - EuridiceEurydice - recunoaşterea studiilorrecognition of studies - întreprindere de presăpress undertaking - teletextTeletex - protecţia datelordata protection - reţele interactiveinteractive network - producţie cinematograficăfilm production - industria programelor de calculatorprogrammes industry - audio-visual co-production - audio-visual programme - audio-visual production - tehnologia informaţieiinformation technology - televiziune digitală de înaltă rezoluţiehigh-definition television - videocomunicaţiivideo communications - audio-visual communications policy - audio-visual piracy - European audio-visual area - libera circulaţie de programe audiovizualefree movement of programmes - tarif de comunicaţiicommunications tariff - legislaţie privind informaţiilelaw relating to information - informatică juridicălegal data processing - descărcare datedownloading - limbaj de programareprogramming language - traducere automatămachine translation - independenţă energeticăself-sufficiency in energy - capital industrialindustrial capital - procedură de cooperarecooperation procedure - transfer de competenţă comunitarătransfer of competence - iniţierea unei afaceribusiness start-up - companie de serviciiservices company - agenţie de angajare temporară în muncătemporary employment agency - staţie de lucru videovideo display unit work - cabotaj rutierroad cabotage - transport fluvialwaterway transport - canal maritimship canal - eurotunelcross-channel connection - tarif naţionalnational tariff - tarif internaţionalinternational tariff - tarif pentru transportul rutierroad transport tariff - navigaţie spaţialăspace navigation - act administrativadministrative measure - capital socialshare capital - conservarea păduriiforest conservation - Marea TirenianăTyrrhenian Sea - Marea AdriaticăAdriatic Sea - Marea LiguricăLigurian Sea - Marea EgeeAegean Sea - Marea IonicăIonian Sea - lupta împotriva insectelorfight against insects - amenajare funciarăland restructuring - insecticidinsecticide - reglementarea pescuituluifishing regulations - controlul pescuituluifishing controls - capitalăcapital city - plante pereneperennial vegetable - produse proaspetefresh product - standard de calitatequality standard - norme de securitatesafety standard - standard tehnictechnical standard - cooperare europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologieiCOST - cercetare şi dezvoltareresearch and development - cercetare spaţialăspace research - tehnologie spaţialăspace technology - capital străinforeign capital - cauciuc sinteticsynthetic rubber - cauciuc naturalnatural rubber - industria feroviarărailway industry - mangalcharcoal - industria produselor de luxluxury products industry - Provincia Autonomă BolzanoAutonomous Province of Bolzano - Provincia Autonomă TrentoAutonomous Province of Trento - Conferinţa Europeană a Administraţiilor din Poştă şi TelecomunicaţiiCEPT - Biroul Internaţional pentru Controlul NarcoticelorINCB - habitat ONUUN Habitat - personal Comunitatea EuropeanăEC servants - caprăgoat - subprodus pescărescby-catch - pescuit autorizatauthorised catch - cantitate pescuităcatch of fish - pescuit pe speciicatch by species - cantitate totală pescuitătotal catch - act comunitarCommunity act - Insulele CaraibeCaribbean Islands - industria subproduselor carboniferecoal by-products industry - carboncarbon - combustibil motormotor fuel - carcass - Caricom-Comunitatea CaraibelorCaricom - ţări membre CaricomCaricom countries - repartizarea şcolilordistribution of schools - cartelcartel - tranzacţie comercialăcommercial transaction - cartografiecartography - flux de numerarcash flow - dosar penalcriminal record - catalogarecataloguing - CataloniaCatalonia - catalog bibliograficcatalogue - socio-professional category - garanţie electoralăelectoral deposit - lucrări ale conferinţelorconference proceedings - Centrul Internaţional de ComerţITC - Comisia Pacificului de SudSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - bărbaţiman - Centrul pentru Dezvoltare IndustrialăCID - EU country - Conferinţa Europeană a Aviaţiei CivileECAC - Comunitatea Economică Est-AfricanăCEAE - Uniunea Vamală Est-AfricanăCEAO - radiaţie ionizatăionising radiation - sodiusodium - siderurgiemetalworking - gaz rarrare gas - moartedeath - transplant de organeorgan transplant - transfuzie de sângeblood transfusion - deşeuri metalicemetal waste - autostrăzi comunitareCommunity trunk route - custodiecustody - schimburi culturale pentru tineriyouth exchange scheme - particulă elementarăfundamental particle - atomatom - chimie analiticăanalytical chemistry - spectrometriespectrometry - ţări membre ale Uniunii Vamale Est-AfricaneCEAO countries - citologiecytology - calciucalcium - diagnostic medicalmedical diagnosis - medicină nuclearănuclear medicine - consultaţie medicalămedical examination - membru al Curţii Europene a Auditorilormember of the EC Court of Auditors - siguranţa construcţiilorbuilding safety - Agenţia Europeană de MediuEuropean Environment Agency - ghidguide - simbol europeanEuropean symbol - limbă oficialăofficial language - accident casnicaccident in the home - program comunitarCommunity programme - pădure tropicalătropical forest - bunuri personalepersonal effects - a patra convenţie LOMEfourth Lomé Convention - interferenţe electromagneticeelectromagnetic interference - bandă de frecvenţăwaveband - mercenarimercenary - comemorarecommemoration - înfrăţiretwinning - instrucţiuni de conducere autodriving instruction - dopajperformance drugs - Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor FundamentaleEuropean Convention on Human Rights - Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OţeluluiECSC - Tribunalul CE de Primă InstanţăEC Court of First Instance - condiţii de pensionareretirement conditions - frontieră comunitară internăinternal Community frontier - rulotăcamping vehicle - antidumpinganti-dumping measure - impactul tehnologiei informaticeimpact of information technology - furnizare de informaţiidisclosure of information - intervenţie militarămilitary intervention - exportul deşeurilorexport of waste - muncă în cooperaredevelopment worker - radiobiologieradiobiology - absenteism la serviciuabsenteeism - act papalpapal act - Comunitatea Economică a Statelor Vest-AfricaneECOWAS - Centrul European pentru Dezvoltare şi Formare ProfesionalăCedefop - Comunitatea EuropeanăEuropean Community - EURATOMEAEC - celibatarunmarried person - celulozăcellulose - Conferinţa Europeană a Miniştrilor TransporturilorECMT - cenzurăcensorship - Republica CentrafricanăCentral African Republic - centrală nuclearănuclear power station - centralizarea informaţiilorcentralisation of information - Franţa CentralăCentre - centru comercialshopping centre - EAEC Joint Research Centre - centru de calculcomputer centre - centru de documentaredocumentation centre - centru politicpolitical centre - serviciu on line de dateon line data service - ceramicăceramics - cerealecereals - cereale alimentarefood cereals - acţiunishare - cereale furajerefodder cereals - cereale pentru panificaţiecereals of bread-making quality - CERNCERN - Organizaţia Europeană de Cercetare a SpaţiuluiESRO - certificat de provenienţă al mărfiicertificate of origin - certificat de circulaţiemovement certificate - certificat sanitarhealth certificate - Confederaţia Europeană a SindicatelorETUC - acţiune în justiţielegal action - încetarea activităţii întreprinderiicessation of trading - încetarea activităţii fermeicessation of farming - suspendarea plăţilorsuspension of payments - încetarea foculuicease-fire - cameră de comerţ şi industriechamber of commerce and industry - cameră parlamentară aleasă prin vot directdirectly-elected chamber - cameră federalăfederal chamber - cameră parlamentarăparliamentary chamber - şampaniechampagne - Champagne-ArdenneChampagne-Ardenne - reformă socialăsocial change - schimb de tehnologietechnological change - cânepăhemp - îndulcirea vinuluichaptalisation - cărbunecoal - mină de cărbunicoal mining - sarcină axialăaxle weight - acţionarshareholder - persoane dependentedependant - încărcătură utilăpayload - încărcareload - Carta de la HavanaHavana Charter - Carta ONUUnited Nations Charter - Carta Socială EuropeanăEuropean Social Charter - vânătoarehunting - boilerboiler - acces la informaţii comunitareaccess to Community information - acces la justiţieaccess to the courts - Acordul ATPATP Agreement - acorduri comerciale Comunitatea EuropeanăEC trade agreement - acorduri de cooperare Comunitatea EuropeanăEC cooperation agreement - Acordul SchengenSchengen Agreement - Acord European de AsociereEuropean Association Agreement - acorduri interimare ale Comunităţii EuropeneEC interim agreement - acord interinstituţionalinterinstitutional agreement - acord mixtmixed agreement - acumulatorelectricity storage device - acquis comunitarCommunity acquis - acţiune penală pentru recuperarea unui prejudiciuassociated action for damages - acţiune comunitarăCommunity action - acţiune civilăcivil proceedings - acţiune penalăcriminal proceedings - procedură de stabilire a răspunderii civilecivil liability proceedings - urmărire judiciarăpublic prosecution - activitate comunitarăCommunity activity - adaptarea perspectivelor financiareadaptation of financial perspectives - aderare la un acordaccession to an agreement - administrarea instituţiilor comunitareadministration of the Institutions - afişajdisplay - Africa vorbitoare de limbă portughezăPortuguese-speaking Africa - Africa Subsaharianăsub-Saharan Africa - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de MuncăEuropean Agency for Safety and Health at Work - agresiune fizicăphysical aggression - parcareparking area - Acordul Nord-American de Liber-SchimbNAFTA - alergieallergy - ambasadăembassy - planificare urbană şi regionalătown and country planning - Fosta Republică Democrată Germaniaformer GDR - ţări din fosta URSSformer USSR - vechime în funcţieseniority - foste ţări socialisteformer socialist countries - AngliaEngland - animal cu blanăfur-bearing animal - dispozitiv cu gazgas appliance - aplicaţii informaticeinformation technology applications - dezvoltare comunitarădeepening of the European Union - ţări pe malul Oceanului AtlanticAtlantic Arc - arhipelagarchipelago - ArmeniaArmenia - Asociaţia Asia de Sud pentru Cooperare RegionalăSAARC - liftlift - Asia CentralăCentral Asia - adunare parlamentarăparliamentary assembly - autonomie administrativăadministrative autonomy - autorizaţie de vânzaremarket approval - proiect de buget preliminar Comunitatea Europeanăpreliminary draft EC budget - avion de luptăcombat aircraft - AzerbaijanAzerbaijan - Banca Centrală EuropeanăEuropean Central Bank - bază juridicălegal basis - Valea RinuluiRhine Valley - BelarusBelarus - beneficiar netnet recipient - BERDEBRD - bunuri cu dublă întrebuinţaredual-use good - îngrijirea animaleloranimal welfare - biodiversitatebiodiversity - biotopbiotope - spălarea banilormoney laundering - curăţătorie chimică a hainelorcleaning industry - lemn tropicaltropical wood - bombardierbomber - Bosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - cabotaj aerianair cabotage - program-cadru de sprijin comunitarCommunity support framework - calcul ştiinţificscientific calculation - calendarul Uniunii Economice şi Monetaretimetable for EMU - carieră profesionalăprofessional career - placă de extensieexpansion card - casetă audioaudio cassette - Consiliul de Cooperare Nord-AtlanticNACC - CSICIS - circuitul controlului calităţiiquality control circle - atestare comunitarăCommunity certification - schimbare climaticăclimate change - schimbarea regimului politicchange of political system - EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - cartă europeanăEuropean charter - cartă internaţionalăinternational charter - chirurgsurgeon - cimitircemetery - circumstanţe agravanteaggravating circumstances - circumstanţe atenuantemitigating circumstances - cetăţenie europeanăEuropean citizenship - clauză contractuală abuzivăunfair terms of contract - clauză contractualăcontract terms - clauză de scutireopt-out clause - Comisia de coordonare pentru controlul exporturilor multilateraleCOCOM - cod civilcivil code - cod penalpenal code - codificarea dreptului comunitarcodification of Community law - coeziune economică şi socialăeconomic and social cohesion - coafor şi cosmeticăhairdressing and beauty care - autoritate localălocal authority - autoritate regionalăregional authority - căldurăheating - Comisia Mixtă pentru Spaţiul Economic EuropeanEEA Joint Committee - Comisia Consultativă Mixtă pentru Spaţiul Economic EuropeanEEA Joint Consultative Committee - Comitetul de Gestiune Comunitatea EuropeanăEC management committee - Comitetul de Reglementare Comunitatea EuropeanăEC regulatory committee - Comitetul RegiunilorCommittee of the Regions - comisie mixtă comunitarăEC joint committee - Comisia Parlamentară Mixtă pentru Spaţiul Comun EuropeanEEA joint parliamentary committee - comitologiecomitology - comerţ cu organetrade in organs - comerţ cu opere de artăart trade - Comunitatea FlamandăFlemish Community - Comunitatea vorbitorilor de limbă francezăFrench-speaking Community - Comunitatea vorbitorilor de limbă germanăGerman-speaking Community - communities of Belgium - puterile Parlamentului Europeanpowers of the EP - puterile instituţiilor din Comunitatea Europeanăpowers of the EC Institutions - design computerizatcomputer assisted design - confederaţie patronalăemployers' confederation - confederaţie sindicalătrade union confederation - conferinţă europeanăEuropean conference - Conferinţa Interguvernamentală a Comunităţii EuropeneEC Intergovernmental Conference - conferinţă internaţionalăinternational conference - Conferinţa Internaţională a MunciiInternational Labour Conference - conferinţă tripartitătripartite conference - conflict etnicethnic conflict - concediu pentru activităţi politiceleave for political activities - Consiliul de Cooperare al GolfuluiGulf Cooperation Council - Consiliul Spaţiului Economic EuropeanEEA Council - consultanţăconsultancy - depozit de produse poluantedeposit on a polluting product - consolidarea dreptului comunitarconsolidation of Community law - consulatconsulate - contract administrativadministrative contract - compensaţii financiare la un acordfinancial compensation of an agreement - contributor netnet contributor - contribuţie la Produsul Intern BrutGNP contribution - control de frontierăborder control - controlul ajutorului de statcontrol of State aid - monitoring of exports - Convenţie Interguvernamentală ComunitarăEC Intergovernmental Convention - cooperare afaceri internecooperation in home affairs - cooperare vamalăcustoms cooperation - cooperare mediu înconjuratorenvironmental cooperation - cooperare interguvernamentală în Comunitatea EuropeanăEC intergovernmental cooperation - cooperare interinstituţională Comunitatea EuropeanăEC interinstitutional cooperation - cooperare interparlamentarăinter-parliamentary cooperation - cooperare judiciară Uniunea EuropeanăEU judicial cooperation - poliţie cooperarepolice cooperation - cooperarea poliţiilor în Uniunea EuropeanăEU police cooperation - asociaţie de locatarihousing cooperative - coordonarea finanţăriicoordination of financing - coordonarea politicilor Uniunii Economice şi Monetarecoordination of EMU policies - Capul HornHorn of Africa - Corp militar europeanEuropean army corps - COSACCOSAC - creanţăclaim - crima organizatăorganised crime - criterii de eligibilitate pentru finanţareeligibility criteria - criterii de convergenţăconvergence criteria - CroaţiaCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - cumul de veniturioverlapping of income - cicloncyclone - declaraţie fiscalătax return - declaraţie de interese comunitaredeclaration of Community interest - declaraţie publicăpublic statement - termen de publicarepublishing deadline - abuz de informaţie preferenţialăinsider trading - infracţiuni asupra mediului înconjurătorenvironmental offence - infracţiuni sexualesexual offence - destinaţia produsuluiproduct designation - retragerea unui acordwithdrawal from an agreement - cheltuieli agricole comunitareagricultural expenditure - cheltuieli comunitareCommunity expenditure - cheltuieli administrative ale Comunităţii EuropeneEC administrative expenditure - cheltuieli pentru cercetare în Comunitatea EuropeanăEC research expenditure - cheltuieli operaţionale ale Comunităţii EuropeneEC operational expenditure - cheltuieli structuralestructural expenditure - derogare de la dreptul comunitarderogation from Community law - datoriedebt - datorii vamalecustoms debt - a doua etapă a Uniunii Economice şi Monetaresecond stage of EMU - funcţionar public îndatoririduties of civil servants - dialog socialsocial dialogue - dialog social comunitarCommunity social dialogue - diseminarea informaţiilor comunitaredissemination of Community information - disciplina bugetară a Comunităţii EuropeneEC budgetary discipline - disciplină militarămilitary discipline - discriminare bazată pe naţionalitatediscrimination on the basis of nationality - dispozitiv anti-poluareanti-pollution device - date medicalemedical data - date personalepersonal data - drept de acţionare în justiţieright of action - drept de azilright of asylum - dreptul obligaţiilorlaw of obligations - legislaţie regionalăregional law - funcţionar public drepturirights of civil servants - monitorscreen - Ecu privatprivate ECU - educaţie corecţionalăeducation of young offenders - acţionariatul salariaţilorworkers' stock ownership - efect de serăgreenhouse effect - elaborarea dreptului comunitardrafting of Community law - alegeri regionaleregional election - embrion şi fetusembryo and foetus - utilizarea limbiiuse of languages - instrucţie militarămilitary training - echilibru instituţional Comunitatea EuropeanăEC Institutional balance - echipament de protecţieprotective equipment - echipament pentru calculatoarecomputer equipment - echipament sub presiunepressure equipment - echipament termicthermal equipment - eroare judiciarămiscarriage of justice - EritreaEritrea - zonă economică europeanăEuropean Economic Area - EstoniaEstonia - stabilirea bugetului comunitardrawing up of the Community budget - stat confesionalnon-secular State - stat de dreptrule of law - stat federalfederal State - stat islamicIslamic State - stat laicsecular State - stat unitarunitarian State - studiu comparativcomparative study - studiu de cazcase study - Europa cetăţenilorcitizens' Europe - EuropolEuropol - executarea pedepseicarrying out of sentence - experienţă profesionalăprofessional experience - expertiză judiciarăexpert's report ordered by a court - extremism, ex­tre­mismextremism - producţie asistată pe calculatorcomputer assisted manufacturing - persoane cu dizabilităţi facilităţifacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - funcţie publică internaţionalăinternational civil service - funcţionar public internaţionalinternational civil servant - funcţionare instituţionalăoperation of the Institutions - Fundaţia Europeană de InstruireEuropean Training Foundation - fonduri de coeziuneCohesion Fund - fonduri ale Consiliului EuropeiCouncil of Europe fund - Fondul de Investiţii al Comunităţii EuropeneEuropean Investment Fund - articole de biroticăoffice supplies - franciză fiscalătax-free allowance - fraud against the Community - external frontier of the Community - gaz generator de efect de serăgreenhouse gas - geneticăgenetics - GeorgiaGeorgia - ţiganigypsy - greva foameihunger strike - ţările Grupului VişegradVisegrad countries - Grupul celor 24Group of Twenty-Four - asociaţii ale autorităţilor localeassociation of local authorities - grup european de interese economiceEuropean Economic Interest Grouping - hărţuire sexualăsexual harassment - elicopter de luptăcombat helicopter - istorie anticăancient history - istorie contemporanăcontemporary history - istorie medievalămedieval history - istorie modernămodern history - cronologiehistorical account - orar comercialtrading hours - identitate culturalăcultural identity - FEOPFIFG - imagine publicăimage - imunitate diplomaticădiplomatic immunity - infrastructură economicăeconomic infrastructure - iniţiativă comunitarăCommunity initiative - iniţiativă europeană de dezvoltare economicăEuropean growth initiative - insectăinsect - rampă de lansarelaunch facility - instalaţii sanitareplumbing equipment - Institutul European pentru Administraţie PublicăEuropean Institute of Public Administration - Institutul Monetar EuropeanEuropean Monetary Institute - instituţii comune pentru Spaţiul Economic EuropeanEEA joint institution - instrumente economice pentru mediueconomic instrument for the environment - vreme nefavorabilăbad weather - interconexiunea sistemelorsystems interconnection - interes colectivcollective interest - interes legitiminterest in bringing an action - internatboarding school - InterpolInterpol - otrăvirea alimentelorfood poisoning - evreiJew - curţi şi tribunalecourts and tribunals - Curte Constituţionalăconstitutional court - KazahstanKazakhstan - KirghizstanKyrgyzstan - KosovoKosovo - etichetă ecologicăeco-label - lacurilake - lapte maternmother's milk - lansator spaţiallaunch vehicle - limbaj europeanEuropean language - limbaj minoritarminority language - limbă neeuropeanănon-European language - limbaj regionalregional language - limbă vorbităliving language - unitate de discdisc drive - LetoniaLatvia - liberalizarea pieţeiliberalisation of the market - libertatea spaţiului aerianfreedom of the skies - LituaniaLithuania - închirierehiring - legi organiceorganic law - parcelarea terenurilordividing up of land - fosta Republică Iugoslavă a MacedonieiFormer Yugoslav Republic of Macedonia - boli congenitalecongenital disease - boli de nutriţienutritional disease - boli de pieleskin disease - boli ale sângeluiblood disease - tulburări gastrointestinalegastrointestinal disease - boli neurologiceneurological disease - boli endocrineendocrine disease - boli cu transmitere sexualăsexually transmitted disease - mamifer sălbaticwild mammal - eveniment sportivsporting event - manevre militaremilitary manoeuvres - contract de serviciiservices contract - marcaj comunitar de conformitateEC conformity marking - marsupialmarsupial - materii de origine animalămaterial of animal origin - mecanismul ratelor de schimb Sistemul Monetar EuropeanEMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-Pomerania de VestMecklenburg-West Pomerania - acord cadru de asistenţă medicalăstandard agreement health care - medicină legalăforensic medicine - medicamente cu vânzare fără reţetăover-the-counter drug - medicamente pentru uz veterinarveterinary drug - Marea CaspicăCaspian Sea - Marea NeagrăBlack Sea - Marea RoşieRed Sea - MercosurMercosur - măsuri de implementare naţionalănational implementing measure - microorganismemicroorganism - mediu acvaticaquatic environment - mediu marinmarine environment - minerminer - misiune de anchetăfact-finding mission - modemmodem - MuntenegruCrna Gora, Montenegro - monumentmonument - morală politicăpolitical morality - negocierea unui acord al CEnegotiation of an EC agreement - Runda UruguayUruguay Round - nomenclator statistic şi tarifar al CECombined Nomenclature - medicamente clasificaredrugs classification - neproliferarea armelornon-proliferation of arms - standard de mediuenvironmental standard - profesii noinew type of employment - observator internaţionalobserver - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Community Trademark Office - păsăribird - organizaţii de cooperare ale Uniunii EuropeneEU cooperation body - organism pentru luarea deciziilordecision-making body - organ mixt comunitarEC joint body - organizarea sistemului sanitarorganisation of health care - Organizaţia Mondială a ComerţuluiWorld Trade Organisation - organizaţii sportivesports body - organ comunitarCommunity body - organism modificat geneticgenetically modified organism - EC body and agency - UzbekistanUzbekistan - sponsorizaresponsorship - sponsorizare comunitarăCommunity sponsorship - parteneriat pentru pacePartnership for Peace - Ţările BalticeBaltic States - state CSICIS countries - state CCGGCC countries - Stat din GolfGulf States - State MercosurMercosur countries - ţări neasociatenon-associated country - ţări mediteraneene din lumea a treiathird countries in the Mediterranean - ţări din Europa Centrală şi de EstCEEC - permis negociabil al poluăriitradeable emission permit - personal civil în armatăcivilian personnel - personal angajat cu contractcontract staff - personal sanitarnursing staff - personal militarmilitary personnel - perspective financiarefinancial perspectives - PESCCFSP - filozofia dreptuluiphilosophy of law - plângere la Comisiecomplaint to the Commission - plante nociveharmful plant - plante viiliving plant - pluralism în mediapluralism in the media - politică comunitară privind mediul înconjurătorCommunity environmental policy - rată de schimb unicăsingle exchange-rate policy - politica vizelorvisa policy - politică monetară unicăsingle monetary policy - poluant stratosfericstratospheric pollutant - populaţie indigenăindigenous population - pornografiepornography - portavionaircraft carrier - acţiune legalălegal process - preistorieprehistory - prima etapă a Uniunii Economice şi Monetarefirst stage of EMU - şef de stathead of State - preşedinţia Consiliului Uniunii EuropeneEU Council Presidency - Preşedintele Comisiei Uniunii EuropenePresident of the Commission - presă ştiinţificăscientific press - probă judiciarăproof - prevenirea accidenteloraccident prevention - principiul recunoaşterii reciprocemutual recognition principle - principiul subsidiarităţiiprinciple of subsidiarity - principiu general de dreptgeneral legal principle - procedură comunitară în caz de infracţiuneEC infringement procedure - procedură de codeciziecodecision procedure - procédure de conciliation (fr) - procedură specialăspecial procedure - produs homeopathomeopathic product - produs reciclatrecycled product - lucrător vamalcustoms profession - practicant de medicină alternativăpractitioner of alternative medicine - program legislativ comunitarCommunity legislative programme - program operaţionaloperational programme - proiect de interes comunitarproject of Community interest - proiect de buget comunitardraft EC budget - promovarea ideii europenepromotion of the European idea - protocol financiarfinancial protocol - editare asistată pe calculatorcomputer assisted publishing - publicitatea dezbaterilorpublic conduct of debates - moţiune de încredereconfidence motion - problema tibetanăTibetan question - proceduri judiciare preliminarepreliminary issue - reînnoirea unui acordrenewal of an agreement - recurs la Ombudsman-ul Comunităţii Europeneappeal to the EC Ombudsman - contencios administrativaction brought before an administrative court - recurs contencios comunitaraction brought before the EC Court of Justice - recurs în anularea unei decizii a CEaction for annulment of an EC decision - recurs pentru stabilirea responsabilităţii administrativeaction to establish liability on the part of an administration - taxă pe mediuenvironmental tax - reformă economicăeconomic reform - reformă politicăpolitical reform - procedură vamală comunitarăCommunity customs procedure - procedură vamală de exportexport customs procedure - acord financiar comunitarCommunity financing arrangements - regiunea alpinăAlpine Region - regiune dependentă de pescuitregion dependent on fishing - regiune eligibilăeligible region - regiune europeanăEuropean Region - zonă industrială în declindeclining industrial region - înregistrarea populaţieicivil register - parlament regulamentparliamentary rules of procedure - relaţii cetăţean-autorităţicitizen-authority relations - relaţii între stat şi regiunirelations between the State and the regions - relaţii între instituţiile Comunităţii EuropeneEC interinstitutional relations - repartizarea competenţelordivision of powers - repartizarea finanţării comunitaredistribution of Community funding - reptilereptile - Republica MoldovaRepublic of Moldova - Slovak Republic - CehiaCzech Republic - reţea energeticăenergy grid - reţea de calculatoarecomputer network - reţea localălocal area network - reţea transeuropeanătrans-European network - rezervarereservation - rezerve bugetare Comunitatea EuropeanăEC budgetary reserve - rezoluţie parlamentarăresolution of parliament - resurse TVAVAT resource - deducere la sursădeduction at source - revizuirea unui acordrevision of an agreement - revizuirea tratatelor europenerevision of the EC Treaty - revizuirea perspectivelor financiarerevision of financial perspectives - rolul internaţional UEthe EU's international role - rozătoarerodent - monarhismroyalism - RusiaRussia - sănătatea animaleloranimal health - sănătate psihicămental health - SaxoniaSaxony - Saxonia-AnhaltSaxony-Anhalt - ştiinţe medicalemedical science - sculpturăsculpture - Sistemul European al Băncilor CentraleESCB - secret de statState secret - secretariatul unei instituţiisecretariat of an Institution - sector agricolfarming sector - siguranţă aerianăair safety - servicii private de pazăsecurity services - siguranţă maritimămaritime safety - cutremureearthquake - campanie de conştientizare publicăpublic awareness campaign - SerbiaSerbia, Serbia and Montenegro - server de reţeanetwork server - serviciu naţional de sănătateState health service - maimuţămonkey - sit istorichistoric site - situaţie politicăpolitical situation - SloveniaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - îngrijirea sănătăţiihealth care - îngrijire sanitarănursing care - submarinsubmarine - specializare medicalămedical specialisation - spectacol cu animaleanimal show - buget comunitar stabilizatbudgetary stabiliser - statistică învăţământeducation statistics - şef de holding agricolhead of agricultural holding - statistică medicalăhealth statistics - statistică de transporttransport statistics - statistică în turismtourism statistics - statut juridic europeanEuropean legal status - stimulentstimulant - depozitare subterană a deşeurilorunderground storage of waste - structuri de pescuitfisheries structure - substanţe psihotropepsychotropic substance - asistenţă tehnică pentru utilizatorhelp desk - farmacovigilenţădrug surveillance - supraveghere multilateralămultilateral surveillance - autoritate administrativă comunăjoint authority - sistem de operareoperating system - managementul bazelor de datedatabase management system - sistem pentru îngrijirea sănătăţiihealth care system - sistem informaticcomputer system - sistem juridiclegal system - program de calcul tabelarspreadsheet - TadjikistanTajikistan - nivel de finanţare comunitarăfinancing level - tehnologie cu dublă întrebuinţaredual-use technology - computer terminalcomputer terminal - Teritoriile Autonome ale Palestineiautonomous territories of Palestine - ex-Iugoslaviaterritories of the former Yugoslavia - TuringiaThuringia - trafic de persoanetrafficking in persons - tranchilizanttranquiliser - prelucrarea în vamă a mărfurilor noncomunitareprocessing under customs control - transparenţă administrativăadministrative transparency - transparenţă în luarea deciziilortransparency in decision-making - transportul pacienţilortransport of patients - traumătrauma - muncă sezonierăseasonal employment - troica comunitarăCommunity Troika - etapa a 3-a a Uniunii Economice şi Monetarethird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - supervizare administrativăadministrative supervision - UcrainaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Uniunea Politică EuropeanăEuropean Political Union - utilizator de informaticăinformation technology user - folosirea alternativă a produselor agricolealternative use of agricultural products - vector patologicdisease vector - vehicul de luptăcombat vehicle - nerespectarea dreptului comunitarinfringement of Community law - apelappeal - VoivodinaVojvodina - călătortraveller - zonă demilitarizatădemilitarised zone - zonă sensibilăsensitive area - şef de guvernhead of government - lider al opoziţieileader of the opposition - cap de familiehead of household - şeptellivestock - cec instrument de platăcheque - cifră de afaceriturnover - ChileChile - chimiechemistry - chimie alimentarăfood chemistry - chimie industrialăindustrial chemistry - ChinaChina - chirurgiesurgery - clorinăchlorine - planificare bugetarăprogramme budgeting - alegerea tehnologieichoice of technology - numărul şomerilor, şomajunemployment - şomaj cicliccyclical unemployment - şomaj ascunshidden unemployment - şomaj femininfemale unemployment - şomaj tineriyouth unemployment - şomaj parţialshort-time working - şomaj sezonierseasonal unemployment - şomaj sructuralstructural unemployment - şomaj tehnictemporary layoff - şomaj datorat progresului tehnicunemployment due to technical progress - abţinere votabstentionism - domeniu de activitatebranch of activity - şomerunemployed person - creştinismChristianity - cromchromium - CipruCyprus - cidrucider - Comisia Interguvernamentală pentru Migraţie EuropeanăIOM - activitate economicăeconomic activity - cimentcement - cinemacinema - circularăcircular - civilizaţiecivilisation - clasă conducătoareruling class - clasă socială defavorizatălower class - clasă socială de mijlocmiddle class - clasa muncitoareworking class - ţărănimepeasant class - clasăclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - clasă socială favorizatăupper class - clasificare documentarăclassification - clauză de arbitrajarbitration clause - clauză de repartizareallocation clause - clauză protecţionistăprotective clause - activitate non salarialăself-employment - clerclergy - clienţicustomers - climăclimate - aer condiţionatair conditioning - lichidare de conturiclosing of accounts - club politicpolitical club - Consiliul Mondial al AlimentaţieiWFC - Conferinţa Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltareUnctad - coaliţie politicăpolitical coalition - cobaltcobalt - codificarecoding - cod rutierhighway code - cod de navigaţienavigational code - codul munciiwork code - cod de legilegal code - coexistenţă paşnicăpeaceful co-existence - cofinanţareco-financing - cointeresareco-determination - cocscoke - cooperare bugetarăbudgetary cooperation - colectarea taxelortax collection - colectarea datelordata collection - colector de energie solarăsolar collector - colectivismcollectivism - comunitate ruralărural community - autoritate regională şi localăregional and local authorities - comunitate urbanăurban community - ColumbiaColombia - adaptare şcolarăadjustment to school - colorantdyestuff - colorant alimentarfood colouring - colorarea artificială a alimentelorartificial food colouring - colorant alimentar naturalnatural food colouring - ulei de seminţe de rapiţăoil seed rape - carburant, combusti­bilfuel - combustibil neconvenţionalsubstitute fuel - combustibil fosilfossil fuel - adaptare socialăsocial adjustment - combustibil nuclearnuclear fuel - comisie agricolă comunitarăEC agriculture committee - comisie a Comunităţii EuropeneEC committee - Comitetul Consultativ Comunitatea EuropeanăEC advisory committee - comitet de întreprindereworks council - aditivi alimentarifood additive - Comitetul Consiliului Uniunii EuropeneEU Council committee - Comitetul Economic şi Social al UEEuropean Economic and Social Committee - Comisia Monetară a Comunitaţii EuropeneEC Monetary Committee - comitet paritar al UEjoint committee on EC matters - Comitetul Permanent al Comunităţii EuropeneEC standing committee - Comitetul Permanent ONUUN Standing Committee - comisie ştiinţifică a Comunităţii EuropeneEC scientific committee - comisie tehnică a Comunităţii EuropeneEC technical committee - arbitraj comercialcommercial arbitration - auditaudit - bibliotecă virtualăvirtual library - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii EuropeneTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Oficiul Comunitar pentru Varietatea PlantelorCommunity Plant Variety Office - Carta africană a drepturilor omului şi popoarelorAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Carta europeană a energieiEuropean Energy Charter - clauză socialăsocial clause - Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltareUNCED - Consiliul European al MunciiEuropean Works Council - InternetInternet - comerţ electronicelectronic commerce - Institutul European de StandardizareEuropean Standards Institute - Comisia Europeană pentru StandardizareCEN - CENELEC - Institutul European de Standardizare în TelecomunicaţiiETSI - recunoaşterea calificării profesionalerecognition of vocational training qualifications - controlul calităţii produselor agricolequality control of agricultural products - Tribunalul AELSEFTA Court - deşeuri periculoasehazardous waste - depozit legallegal deposit - dumping socialsocial dumping - drept câştigatestablished right - economie de tranziţietransition economy - editare electronicăelectronic publishing - enzimeenzyme - boala vacii nebuneBSE - spaţiu social europeanEuropean social area - Grupul celor mai industrializate 7 ţărigroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Grupul de la RioRio Group - stabilirea păciiestablishment of peace - spionaj economiceconomic intelligence - grădină zoologicăzoo - boli ale peştilorfish disease - globalizareglobalisation - multimediamultimedia - Office for Harmonisation in the Internal Market - Organizaţia Mondială a VămilorWorld Customs Organisation - organism pentru reglementarea diferendelor comercialeDispute Settlement Body - Organizaţia de Cooperare Economică Asia-PacificAPEC - pedofiliepaedophilia - principiul proporţionalităţiiprinciple of proportionality - publicitate comparativăcomparative advertising - regiuni ale Finlandeiregions of Finland - regiuni ale Suedieiregions of Sweden - reglementarea telecomunicaţiilorregulation of telecommunications - societate informaţionalăinformation society - Tratatul Uniunii Europene. Amsterdam. 1997Treaty of Amsterdam - tranziţie economicăeconomic transition - TRIMS - TRIPS - Uniunea Confederaţiilor Industriaşilor şi Patronilor din EuropaUNICE - viaţă profesionalăworking life - zonă euroeuro area - zoonozăzoonosis - TARIC - Confederaţia Internaţională a Uniunilor Comerciale LibereICFTU - Comunitatea Economică a Statelor Central AfricaneECCAS - EUTELSAT - Liga Europeană pentru Cooperare EconomicăELEC - Oficiul Internaţional pentru EpizootiiIOE - clonarecloning - diferend comercialtrade dispute - întreprindere în dificultatecompany in difficulties - autostrăzi informaţionaleinformation highway - Intranetintranet - extranetextranet - browserbrowser - managementul documentelordocument management - managementul electronic al documentelorEDM - recunoaşterea optică a caracterelorOCR - digitalizaredigitisation - scannerscanner - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenland - CarintiaCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TirolTyrol - VorarlbergVorarlberg - VienaVienna - ţări membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică Asia-PacificAPEC countries - Centrul European al Întreprinderilor cu Participare PublicăCEEP - termen limită de platădeadline for payment - pact de stabilitatestability pact - politici pentru tineriyouth policy - politica consumatoruluiconsumer policy - politică comunitară - politică naţionalăCommunity policy-national policy - Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi XenofobieiEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - justiţie şi afaceri interneJHA - discriminare după vârstăage discrimination - discriminare bazată pe orientarea sexualădiscrimination on the basis of sexual orientation - îngrijirea persoanelor vârstnicecare for the elderly - concediere abuzivăunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - acord social Comunitatea EuropeanăSocial Policy Agreement - discriminare din motive de handicapdiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplicare legislativăsimplification of legislation - ADNDNA - realitate virtualăvirtual reality - imagine creată de computerpicture synthesis - metodă de evaluareevaluation method - tehnici ştiinţifice de observareobservation - principiul comunitizăriiprinciple of communitisation - liability of the state - simularesimulation - supravegherea importurilorsurveillance concerning imports - analiză comparativăcomparative analysis - cauzalitateanalysis of causes - analiză cantitativăquantitative analysis - concediu pentru nevoi specialespecial leave - coperare strânsăcloser cooperation - hipermediahypermedia - hipertexthypertext - eutanasieeuthanasia - PalauPalau - Insula NorfolkNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - Ceuta, OraşulCeuta - MelillaMelilla - opinie comunitarăCommunity opinion - Court of Auditors opinion - Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii EuropeneEU Charter of Fundamental Rights - deficit democraticdemocratic deficit - Înaltul Reprezentant PESCHigh Representative for the CFSP - rezoluţie a Consiliului Uniunii EuropeneResolution of the Council of the European Union - rezoluţie a Consiliului Europeanresolution of the European Council - mod de producţiemode of production - obiectivul producţieiproduction target - tehnici de producţieproduction technique - animal modificat genetictransgenic animal - plante modificate genetictransgenic plant - difuzarea inovaţiilordiffusion of innovations - standard de producţieproduction standard - tehnologie uzată moralobsolete technology - evaluarea introducerii noilor tehnologiiprospective technological studies - organizarea cercetăriiorganisation of research - descoperire ştiinţificăscientific discovery - principiul prudenţeiprecautionary principle - cercetare de terenfield research - rezultatele cercetăriiresearch results - identificaretraceability - agricultură durabilăsustainable agriculture - modelul agricol europeanEuropean agricultural model - plan agro-ambientalagri-environmental plan - politică funciarăland policies - proiect agricolfarming project - zonă agricolă cu restricţii medioambientaleagricultural area with environmental restrictions - agrosilviculturăagroforestry - pierderea recolteicrop losses - recensământ agricolagricultural census - agricultură irigatăirrigated agriculture -