sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.028s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

AarhusÅrhus - komunikat prasowypress release - jurysdykcjajurisdiction - koncesjonariuszconcessionaire - warunki społeczno-ekonomicznesocioeconomic conditions - Rada Współpracy KulturalnejCouncil for Cultural Cooperation - CRESTCREST - European Productivity Agency - Nuclear Energy Agency - dokument audiowizualnyaudiovisual document - DubajDubayy - program rozwoju rolnictwafarm development plan - drukarkaprinter - woda słonasaltwater - woda podziemnagroundwater - ściekiwastewater - infrastruktura społeczno-kulturalnasociocultural facilities - USAUnited States of America - rybołówstwo wspólnotoweCommunity fisheries - International Energy Agency - ser kozigoats’ milk cheese - ser krowicows’ milk cheese - Al-FudżajraAl Fujayrah - rząd na uchodźstwiegovernment-in-exile - przemysł audiowizualnyaudiovisual industry - orzecznictwocase-law - orzecznictwo WEEC case-law - jednostka federalnaFederation State - mieszkanie substandardowesubstandard housing - Malezja WschodniaEastern Malaysia - Porozumienie z Bretton Woods 1944Bretton Woods Agreement - mikroekonomiamicroeconomics - migracja między miastamiinterurban migration - migracja wewnątrz miastaintraurban commuting - Wschód Wielkiego Bełtueast of the Great Belt - schemat organizacyjnyorganisation chart - drzewotree - dziczyznagame meat - Aarhus - nadużycie zaufaniabreach of trust - klejadhesive - handel państwowyState trading - handel detalicznyretail trade - handel hurtowywholesale trade - handel broniąarms trade - handel Wschód-ZachódEast-West trade - handel zagranicznyforeign trade - handel wewnętrznydomestic trade - handel międzynarodowyinternational trade - przystąpienie do Unii Europejskiejaccession to the European Union - marketingmarketing - komisja ad hocad hoc committee - komisja śledczacommittee of inquiry - Komisja Praw Człowieka RECommission on Human Rights - komisje ONZUN Commission - komisja parlamentarnaparliamentary committee - komisja Parlamentu EuropejskiegoEP Committee - analiza jakościowaqualitative analysis - przyznanie kontraktuaward of contract - komisja stałastanding committee - komisja nadzwyczajnaspecialised committee - Komisja Techniczna ONZUN Technical Commission - komisantcommission agent - Wspólnota BrytyjskaCommonwealth - Wspólnoty EuropejskieEuropean Communities - gminamunicipality - polepszaczadjuvant - komunikowanie masowemass communications - łączność satelitarnasatellite communications - press communiqué - komunizmcommunism - KomoryComoros - towarzystwo ubezpieczenioweinsurance company - kompetencja administracyjnaadministrative powers - kompetencje WECommunity competence - właściwość rzeczowajurisdiction ratione materiae - administracja centralnacentral government - kompetencje władzy wykonawczejexecutive competence - kompetencje państw członkowskichcompetence of the Member States - kompetencje parlamentupowers of parliament - jurisdiction of the courts - kompetencje wspólnejoint competence - jurysdykcja terytorialnaterritorial jurisdiction - konkurencyjnośćcompetitiveness, fight - komplementarność w handlucomplementarity of trade - zachowanie konsumentaconsumer behaviour - administracja szkołyeducational administration - zachowania politycznepolitical behaviour - element elektronicznyelectronic component - związek nieorganicznymineral compound - struktura ludnościcomposition of the population - skład parlamentucomposition of parliament - rachunkowośćaccounting - rachunkowość finansowafinancial accounting - rachunki narodowenational accounts - organ podatkowytax authorities - rachunkowość publicznapublic accounting - rachunkowość regionalnaregional accounting - księgowyaccountant - rachunekaccount - rachunek skonsolidowanyconsolidated account - konto operacyjnetrading account - kantor sprzedażytied sales outlet - hrabstwocounty, shire - koncentracja ludnościconcentration of the population - koncentracja władzyconcentration of powers - administracja lokalnalocal government - koncentracja gospodarczaeconomic concentration - koncentracja przemysłuindustrial concentration - projektowanie produktuproduct design - Macedonia greckaMacedonia - concessionnaire - średnioterminowa pomoc finansowamedium-term financial assistance - ekorozwójsustainable development - wspólne pożyciecohabitation - konkurencjacompetition - konkurencja międzynarodowainternational competition - administracja publicznapublic administration - streszczaniesummarising - przyprawacondiment - warunki pomocyterms for aid - sytuacja kobietposition of women - warunki pracyworking conditions - poziom życialiving conditions - warunki gospodarczeeconomic conditions - warunki społecznesocial situation - socio-economic conditions - konfekcjonowaniepreparation for market - dopuszczenie do egzaminuadmission to examinations - warunki atmosferyczneatmospheric conditions - WCLWCL - konferencja ONZUN Conference - poufność informacjiconfidentiality - cukiernictwoconfectionery - kolizja jurysdykcjiconflict of jurisdiction - konflikt władzyconflict of powers - nadużycie prawamisuse of a right - spalanie odpadówwaste incineration - przywóz czasowytemporary admission - spór pracylabour dispute - konflikt międzynarodowyinternational conflict - konflikt rasowyracial conflict - konflikt społecznysocial conflict - urlop zdrowotnysick leave - urlop macierzyńskimaternity leave - urlop szkoleniowytraining leave - urlop wychowawczyparental leave - urlop płatnypaid leave - urlop bezpłatnyunpaid leave - urlop socjalnyleave on social grounds - zamrażaniefreezing - konglomeratconglomerate - KongoCongo - koniunktura gospodarczashort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Rada Unii EuropejskiejCouncil of the European Union - rada nadzorczaboard of directors - Rada Stowarzyszeniowa WEEC Association Council - adopcjaadoption of a child - CCC - CCDCCD - ASPACAspac - Rada EuropyCouncil of Europe - kraje Rady EuropyCouncil of Europe countries - Rada Bezpieczeństwa ONZUN Security Council - Rada Powiernicza ONZUN Trusteeship Council - Rada Gmin i Regionów EuropyCouncil of European Municipalities and Regions - Rada MinistrówCouncil of Ministers - przyjęcie ustawyadoption of a law by vote - Rada EuropejskaEuropean Council - Rada NordyckaNordic Council - kraje Rady NordyckiejNordic Council countries - doradca rolniczyagricultural adviser - konserwowanie żywnościfood preserving - ochrona zasobów rybnychconservation of fish stocks - ochrona zasobówconservation of resources - konserwatyzmconservatism - przemysł konserwowycannery - konsolidacja długurescheduling of public debt - konsumentconsumer - konsumpcjaconsumption - konsumpcja żywnościfood consumption - zużycie wodywater consumption - zużycie energiienergy consumption - konsumpcja gospodarstwa domowegohousehold consumption - przyjęcie budżetuadoption of the budget - konsumpcja bezpośredniafinal consumption - konsumpcja krajowadomestic consumption - konsumpcja na głowęper capita consumption - konstytucjaconstitution - tworzenie partiiformation of a party - tworzenie spółkiincorporation - kontrola konstytucyjnościcontrol of constitutionality - budynek rolniczyagricultural building - budowa drógroad building - budownictwo stalowemetal structure - budownictwo okrętoweshipbuilding - doradztwo informacyjneconsultation of information - konsultacja pracowniczaworker consultation - kontenercontainer - protesty wyborczeobjections to an election result - osoba dorosłaadult - kontyngent celnytariff quota - antykoncepcjacontraception - krótszy tydzień pracyshorter working week - umowa cywilnacontract - umowa ubezpieczeniainsurance contract - umowa o pracęwork contract - fałszerstwo przemysłoweindustrial counterfeiting - EADIEADI - sklejkaplywood - podatniktaxpayer - kontrola administracyjnaadministrative control - kontrola ruchu lotniczegoair traffic control - kontrola budżetowabudgetary control - kontrola zarządczamanagement audit - kontrola komunikowaniacontrol of communications - EFTAEFTA - kontrola zanieczyszczeńpollution control - kontrola płynnościliquidity control - kontrola produkcjiproduction control - kontrola jakości produktów przemysłowychquality control of industrial products - praca atypowanon-standard employment - kontrola dewizowaexchange control - kontrola fuzjimerger control - sprawdzanie wiedzyassessment - regulacja migracjimigration control - nadużycie władzyabuse of power - kraje EFTAEFTA countries - kontrola cenprice control - kontrola finansowafinancial control - kontrola parlamentarnaparliamentary control - inspekcja ochrony roślinplant health control - inspekcja sanitarnahealth control - Konwencja CIV 1970CIV Convention - układ zbiorowycollective agreement - lotniskoairport - konwencja z Arusha 1968Arusha Convention - konwencja z LoméLomé Convention - pierwsza konwencja z Lomé 1975first Lomé Convention - druga konwencja z Lomé 1979second Lomé Convention - Konwencja z Yaoundé 1963Yaoundé Convention - konwencja ONZUN convention - konwergencja gospodarczaeconomic convergence - przetwarzanie energiienergy conversion - wymienialność walutycurrency convertibility - Wyspy CookaCook Islands - współpraca administracyjnaadministrative cooperation - współpraca handlowatrade cooperation - współpraca kulturalnacultural cooperation - współpraca gospodarczaeconomic cooperation - współpraca europejskaEuropean cooperation - współpraca finansowafinancial cooperation - aerozolaerosol - współpraca przemysłowaindustrial cooperation - współpraca instytucjonalnainstitutional cooperation - współpraca między przedsiębiorstwamiinter-company cooperation - współpraca międzynarodowainternational cooperation - współpraca sądowajudicial cooperation - współpraca wojskowamilitary cooperation - współpraca walutowamonetary cooperation - współpraca politycznapolitical cooperation - współpraca regionalnaregional cooperation - przydział ziemiallocation of land - współpraca naukowascientific cooperation - współpraca Południe-PołudnieSouth-South cooperation - współpraca technicznatechnical cooperation - współpraca transgranicznacross-border cooperation - spółdzielniacooperative - spółdzielnia rolniczaagricultural cooperative - spółdzielnia spożywcówconsumer cooperative - spółdzielnia kredytowacredit union - koordynacja pomocycoordination of aid - KopenhagaCopenhagen - opublikowanie cenpublishing of prices - współwłasnośćjoint ownership - Korea PołudniowaSouth Korea - Korea PółnocnaNorth Korea - CoreperCoreper - korporacjonizmcorporatism - tłuszczfats - tłuszcz zwierzęcyanimal fats - tłuszcz roślinnyvegetable fats - korespondencjacorrespondence - korozjacorrosion - przynależność politycznapolitical affiliation - korupcjacorruption - KorsykaCorsica - KostarykaCosta Rica - notowanie giełdowestock-exchange listing - Wybrzeże Kości SłoniowejCôte d'Ivoire - składka na ubezpieczenia społecznesocial-security contribution - cło od cukrusugar levy - bawełnacotton - zamach stanucoup d'état - czarterchartering - Europejski Trybunał SprawiedliwościEC Court of Justice - Europejski Trybunał ObrachunkowyEC Court of Auditors - Europejski Trybunał Praw CzłowiekaEuropean Court of Human Rights - Międzynarodowy Trybunał SprawiedliwościInternational Court of Justice - ruch migracyjnymigratory movement - ciek wodnywatercourse - AfganistanAfghanistan - kursy papierów wartościowychprice of securities - pośrednikbroker - koszty wyposażeniaequipment cost - koszty inwestycyjneinvestment cost - koszty materiałowecost of capital - koszty dystrybucjidistribution cost - koszty operacyjneoperating cost - koszty oświatyeducation costs - AfrasecAfrasec - koszty budowyconstruction costs - koszty zanieczyszczeniacost of pollution - koszty opieki zdrowotnejhealth costs - koszty utrzymaniacost of living - koszty produkcjiproduction cost - koszty składowaniastorage cost - koszty bezpośredniedirect cost - koszty kredytucost of borrowing - koszty płacwage cost - dostęp do oświatyaccess to education - AfrykaAfrica - koszty społecznesocial cost - twórczość artystycznaartistic creation - tworzenie miejsc pracyjob creation - kredytcredit - kredyt krótkoterminowyshort-term credit - kredyt eksportowyexport credit - kredyt importowyimport credit - kredyt konsumenckiconsumer credit - kredyt długoterminowylong-term credit - Afryka angielskojęzycznaEnglish-speaking Africa - kredyt średnioterminowymedium-term credit - kredyt handlowytrade credit - operacja swapswap arrangement - kredyt inwestycyjnyinvestment loan - autoryzacja płatnościpayment appropriation - akredytywa dokumentowadocumentary credit - kredyt mieszkaniowyreal estate credit - kredyt przemysłowyindustrial credit - kredyt międzynarodowyinternational credit - śmietanacream - Afryka ŚrodkowaCentral Africa - lodydairy ice cream - Crest - KretaCrete - przestępstwo wojennewar crime - kryminologiacriminology - kryzys energetycznyenergy crisis - kryzys politycznypolitical crisis - wzrost gospodarczyeconomic growth - Afryka PółnocnaNorth Africa - Czerwony KrzyżICRC - skorupiakcrustacean, shellfish - KubaCuba - skóra wyprawionaleather - miedźcopper - kulturaculture - uprawa zbóżcereal-growing - uprawa tarasowaterrace cropping - uprawa roślin paszowychfodder-growing - RPASouth Africa - sadownictwofruit-growing - uprawa przemysłowaagro-industrial cropping - uprawa warzywmarket gardening - uprawa wieloletniapermanent crop - kultura ludowapopular culture - uprawa bezglebowahydroponics - uprawa pod szkłemglasshouse cultivation - uprawa roślin tropikalnychtropical agriculture - uprawa na własne potrzebyself-sufficiency farming - kumulowanie się emeryturcumulative pension entitlement - Afryka francuskojęzycznaFrench-speaking Africa - CuraçaoCuraçao - Cyclades - cykl gospodarczyeconomic cycle - DaniaDenmark - regiony Daniiregions of Denmark - debata parlamentarnaparliamentary debate - wylesianiedeforestation - decentralizacjadecentralisation - odciążenie budżetubudgetary discharge - Afryka PołudniowaSouthern Africa - odpadywaste - odpady rolniczeagricultural waste - odpady przemysłoweindustrial waste - odpady nieodzyskiwalnenon-recoverable waste - odpady radioaktywneradioactive waste - decyzjadecision - decyzja WECommunity decision - decyzja EuratomuEAEC Decision - Afryka ZachodniaWest Africa - decyzja ogólna EWWSECSC general Decision - decyzja indywidualna EWWSECSC individual Decision - zawiadomienie o kartelurestrictive-practice notification - zgłoszenie kandydataannouncement of candidacy - wyjaśnienie do głosowaniaexplanation of voting - Afryka WschodniaEast Africa - start gospodarczyeconomic take-off - dekolonizacjadecolonisation - zliczanie głosówcounting of the votes - dekoncentracjadevolution - podział administracyjnyadministrative unit - okręg wyborczydivision into constituencies - dekretdecree - ulga podatkowatax relief - obrona przeciwrakietowaanti-missile defence - deficytloss - deficyt budżetowybudget deficit - deflacjadeflation - oczyszczanie gruntówclearing of land - degradacja środowiskadegradation of the environment - dostęp do zatrudnieniajob access - wiek szkolnyschool age - wykroczeniedelinquency - przestępczość nieletnichjuvenile delinquency - poszukiwanie pracyjob application - popyt konsumpcyjnyconsumer demand - zapotrzebowanie na energięenergy demand - dymisja rząduresignation of the government - oddział zagranicznyagency abroad - demokracjademocracy - demokracja ludowapeople's democracy - demokratyzacjademocratisation - demokratyzacja oświatydemocratisation of education - demografiademography - denaturacjadenaturing - artykuły psujące sięperishable goods - Agencja Zaopatrzenia EuratomuEAEC Supply Agency - gęstość zaludnieniapopulation density - departament - departament zamorski - wydatekexpenditure - wydatki na żywnośćfood expenditure - wydatki budżetowebudgetary expenditure - agencja prasowapress agency - wydatki konsumpcyjneconsumption expenditure - wydatki administracyjneadministrative expenditure - wydatki pozabudżetoweextra-budgetary expenditure - wydatki państwowenational expenditure - wydatki nieobowiązkowenon-compulsory expenditure - wydatki obowiązkowecompulsory expenditure - wydatki operacyjneoperational expenditure - wydatki publicznepublic expenditure - depolityzacjadepoliticisation - wyludnieniedepopulation - deportowanydeportee - agent handlowysales agent - depozyt bankowybank deposit - deprecjacja kapitałucapital depreciation - deregulacjaderegulation - rozbrojeniedisarmament - katastrofa wywołana przez człowiekaman-made disaster - klęska żywiołowanatural disaster - opis pracyjob description - pustyniadesert - dezertyfikacjadesertification - dehydratacjadehydration - wycofanie kandydaturywithdrawal of candidacy - nieposłuszeństwo obywatelskiecivil disobedience - niszczenie plonówdestruction of crops - EPA - cieśninastrait - dług zagranicznyexternal debt - dług publicznypublic debt - izba wyższaUpper House - dewaluacjadevaluation - rozwój gospodarczyeconomic development - NEA - rozwój przemysłowyindustrial development - rozwój zintegrowanyintegrated development - rozwój regionalnyregional development - rozwój społecznysocial development - dewizyforeign currency - cukrzycadiabetes - stosunki Północ-PołudnieNorth-South relations - dyktaturadictatorship - oddział regionalnyregional agency - leksykondictionary, lexicon - różnice kulturowecultural difference - spór międzynarodowyinternational dispute - rozpowszechnianie informacjidissemination of information - upowszechnianie kulturydissemination of culture - ograniczony obieglimited circulation - selektywna dystrybucja informacjiselective dissemination of information - wielkość przedsiębiorstwasize of business - dyplomdiploma - kierowanie przedsiębiorstwemcompany management - dyrektywadirective - dyrektywa WECommunity directive - dyscyplina głosowaniavoting discipline - biblioteka nagrań dźwiękowychrecord library - przemówieniespeech - dostęp do informacjiaccess to information - dyskryminacja ze względu na płećsexual discrimination - dyskryminacja ekonomicznaeconomic discrimination - dyskryminacja językowalinguistic discrimination - dyskryminacja politycznapolitical discrimination - dyskryminacja rasowaracial discrimination - dyskryminacja religijnareligious discrimination - zróżnicowanie cenprice disparity - zróżnicowanie gospodarczeeconomic disparity - zróżnicowanie regionalneregional disparity - środek konserwującypreservative - przychodniamedical centre - zasoby żywnościowefood resources - dostępne zasoby energiiavailable energy resources - układ kierowniczydriving mechanism - urządzenie zabezpieczającesafety device - urządzenia sygnałowe i oświetleniowesignalling device - dysydencjadissidence - rozwiązanie parlamentudissolution of parliament - odstraszaniedeterrent - destylacjadistillation - zbytdistributive trades - dystrybucja energiienergy distribution - zaopatrzenie w wodęwater supply - zaopatrzenie w energię elektrycznąelectricity supply - dystrybucja wyłącznaexclusive distribution agreement - dywersyfikacja produkcjiproduct diversification - dywersyfikacja eksportudiversification of exports - mistrzsupervisor - międzynarodowy podział pracyinternational division of labour - rozwóddivorce - doktryna prawnalegal doctrine - dokumentdocument - audio-visual document - dokument tożsamościidentity document - dokument posiedzeniadocument for discussion at a sitting - obszar zabudowanybuilt-up area - dokument celnycustoms document - dokument urzędowyofficial document - dokument parlamentarnyparliamentary document - dokumentacjadocumentation - Dodecanese - DominikaDominica - szkodadamage - szkody wojennewar damage - naprawienie szkodydamages - darydonation - darowiznagift - urząd celnycustoms - Dubai - podwójne opodatkowaniedouble taxation - podwójne obywatelstwodual nationality - podwójne zatrudnienieholding of two jobs - wieśrural settlement - prowizorium budżetoweprovisional twelfth - bagrowaniedredging - drenowaniedrainage - DrentheDrenthe - prawo do naukiright to education - prawo do informacjiright to information - prawo do kulturyright to culture - aglomeracja miejskaurban centre - prawo do sprawiedliwościright to justice - prawo administracyjneadministrative law - prawo lotniczeair law - cło antydumpingoweanti-dumping duty - prawo do pracyright to work - prawo bankowelaw of banking - prawo wekslowelaw on negotiable instruments - prawo cywilnecivil law - prawo handlowecommercial law - prawo wspólnotoweCommunity law - niepokoje politycznepolitical unrest - prawo konstytucyjneconstitutional law - prawo zwyczajowecustomary law - prawo autorskiecopyright - opłata rejestracyjnaregistration tax - prawo postojuright to stopover - prawo zakładania przedsiębiorstwright of establishment - prawo do strajkuright to strike - prawo energetyczneenergy law - prawo ochrony środowiskaenvironmental law - agregat ekonomicznyeconomic aggregate - prawo kosmicznelaw of outer space - prawa jednostkirights of the individual - prawo konkurencjicompetition law - prawo rodzinnefamily law - prawo wojennelaw of war - prawo morzalaw of the sea - prawo do manifestacjiright to demonstrate - prawo połowówfishing rights - dostęp do zawoduaccess to a profession - prawo pierwokupuright of pre-emption - prawo odzyskania własnościright of repossession - czynne prawo wyborczeright to vote - prawo ubezpieczenioweinsurance law - prawo patentowepatent law - prawo państwlaw of nations - prawo obcychrights of aliens - prawa mniejszościrights of minorities - prawo o spółkachcompany law - prawo transportowetransport law - prawo lokalowehousing law - prawo pracylabour law - prawo wyborczeelectoral law - działalność rolnicza w niepełnym wymiarzepart-time farming - prawo finansowefinancial legislation - prawo podatkowetax law - międzynarodowe prawo podatkoweinternational tax law - prawo leśneforestry legislation - międzynarodowe prawo humanitarneinternational human rights law - prawo międzynarodoweinternational law - międzynarodowe prawo prywatneprivate international law - międzynarodowe prawo publicznepublic international law - rolnictwo ekologiczneorganic farming - prawo morskiemaritime law - prawo małżeńskiematrimonial law - prawo krajowenational law - prawo atomowenuclear law - prawo karnecriminal law - przestępstwo gospodarczeeconomic offence - międzynarodowe prawo karneinternational criminal law - prawo prywatneprivate law - rolnicza produkcja towarowacommercial farming - prawo publicznepublic law - prawo rolneagrarian law - prawo socjalnesocial legislation - prawo terytorialneterritorial law - prawicapolitical right - prawa obywatelacivil rights - prawa człowiekahuman rights - prawa kobietwomen's rights - kontraktacjacontract farming - specjalne prawa ciągnieniaspecial drawing rights - dumpingdumping - długość życialife expectancy - długość kształcenialength of studies - okres najmulength of lease - czas pracyworking time - ustawowy czas pracylegal working time - kraje AAMSAAMS countries - kółko rolniczegroup farming - Anglia WschodniaEast Anglia - wodawater - wody WECommunity waters - woda filtrowanapercolation water - woda do kąpielibathing water - wódkaspirits - wody wewnętrzneinland waters - rolnictwo górskiehill farming - wody międzynarodoweinternational waters - salt water - ground water - woda powierzchniowasurface water - wody terytorialneterritorial waters - waste water - handel rolnyagricultural trade - obrót handlowytrading operation - rolnictwo samozaopatrzeniowesubsistence farming - wymiana informacjiinformation transfer - wymiana publikacjiexchange of publications - handel zewnętrzny WEextra-Community trade - handel wewnętrzny WEintra-Community trade - handel według grup krajówtrade by group of countries - handel według krajówtrade by country - handel według produktówtrade by product - pobieranie próbsampling - rolnictwo ekstensywneextensive farming - skala płacpay scale - oświetlenielighting - szkoła zagranicznaschool abroad - szkoła europejskaEuropean school - szkoła międzynarodowainternational school - przedszkolenursery school - szkoła narodowanational school - ekologiaecology - ekologizmecologism - ekonometriaeconometrics - dostęp do rynkumarket access - rolnictwo intensywneintensive farming - gospodarkaeconomy - ekonomika rolnaagricultural economics - gospodarka kolektywnacollectivised economy - gospodarka zgodnaconcerted economic action - korzyści skalieconomies of scale - oszczędność energiienergy saving - dostosowanie strukturalnestructural adjustment - gospodarka wojennawar economy - ekonomika przedsiębiorstwabusiness administration - regiony Austriiregions of Austria - rolnictwo śródziemnomorskieMediterranean agriculture - gospodarka rynkowamarket economy - gospodarka naturalnasubsistence economy - ekonomika transportutransport economics - gospodarka kontrolowanacontrolled economy - ekonomika gospodarstwa domowegohousekeeping economy - gospodarka leśnaforestry economics - gospodarka przemysłowaindustrial economy - gospodarka światowaworld economy - gospodarka mieszanamixed economy - gospodarka narodowanational economy - gospodarka żywnościowaagri-foodstuffs - gospodarka planowaplanned economy - gospodarka postindustrialnapost-industrial economy - gospodarka publicznapublic economy - gospodarka regionalnaregional economy - gospodarka podziemnaunderground economy - gospodarka komunalnaurban economy - SzkocjaScotland - ekosystemecosystem - euroeuro - przemysł rolnyagro-industry - działalność wydawniczapublishing - oświataeducation - nauczanie domowehome education - przedmioty artystyczneart education - oświata porównawczacomparative education - przedmioty podstawowebasic education - kształcenie masowemass education - kształcenie dorosłychadult education - kształcenie cudzoziemcóweducation of foreigners - nauczanie pozaszkolnenon-formal education - kształcenie ustawicznecontinuing education - wychowanie fizycznephysical education - nauczanie przedszkolnepre-school education - edukacja zdrowotnahealth education - wychowanie seksualnesex education - szkolnictwo specjalnespecial education - środek słodzącysweetener - liczba uczniównumber of pupils - agronomiaagronomy - wyciek radioaktywnyradioactive effluent - równość wynagrodzeniaequal pay - równość traktowaniaequal treatment - równość wobec prawaequality before the law - EgiptArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalwadorEl Salvador - poszerzanie rynkumarket enlargement - owoce cytrusowecitrus fruit - wpis do rejestru wyborcówregistration of voters - wyboryelection - wybory przedterminoweearly election - wybory europejskieEuropean election - wybory pośrednieindirect election - wybory lokalnelocal election - wybory krajowenational election - wybory parlamentarneparliamentary election - wybory uzupełniająceby-election - IDA - wybory prezydenckiepresidential election - prawyboryprimary election - elektoratelectorate - elektrochemiaelectrochemistry - elektrometalurgiaelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotechnikaelectrotechnology - chów zwierzątlivestock farming - wsparcie ekonomiczneeconomic support - chów wolnowybiegowyfree-range farming - hodowla skorupiakówcrustacean farming - chów intensywnyintensive livestock farming - uczeńpupil - bierne prawo wyborczeright to stand for election - usuwanie odpadówwaste disposal - usamodzielnienieemancipation - pakowaniepackaging - wypas na pastwiskupasture fattening - butelkowaniebottling - pomoc na rzecz zatrudnieniaemployment aid - emigracjaemigration - Emilia-RomaniaEmilia-Romagna - Zjednoczone Emiraty ArabskieUnited Arab Emirates - kraje Zjednoczonych Emiratów ArabskichUnited Arab Emirates countries - emisja papierów wartościowychissue of securities - emisja pieniądzaissuing of currency - wypadek w komunikacjitransport accident - miejsce pracy chronionejdesignated employment - pracownik umysłowywhite-collar worker - pracownik biuraoffice worker - pracownik służby publicznejpublic service employee - pracodawcaemployer - pożyczkaborrowing, loan, money loan - pomoc zagranicznaforeign aid - zapożyczenie WECommunity borrowing - pożyczka międzynarodowainternational loan - zapożyczenie publicznepublic borrowing - emulgator spożywczyfood emulsifier - zadłużenieindebtedness - energia falwave energy - energia czystasoft energy - wspieranie eksportuexport aid - energia konwencjonalnahard energy - energia elektrycznaelectrical energy - energia wiatruwind energy - energia geotermicznageothermal energy - energia wodnahydraulic energy - energia hydroelektrycznahydroelectric power - energia pływówtidal energy - energia jądrowanuclear energy - energia odnawialnarenewable energy - pomoc na hektaraid per hectare - energia słonecznasolar energy - energia cieplnathermal energy - dzieckochild - dziecko porzuconeabandoned child - dziecko migrantachild of migrant - dziecko pozamałżeńskienatural child - dziecko jedyneonly child - zaangażowanie wydatków budżetowychcommitment of expenditure - nawozyfertiliser - nawozy sztucznechemical fertiliser - wspieranie inwestycjiinvestment aid - nawozy organiczneorganic fertiliser - tuczfattening - uprowadzenie osoby politycznejpolitical kidnapping - badanie ekonomiczneeconomic survey - badanie potrzeb konsumentaconsumer survey - badanie społecznesocial survey - rejestracja danychdata recording - opracowywanie dokumentówdocumentary reference recording - finansowanie budownictwabuilding subsidy - wzbogacanie paliwafuel enrichment - nauczycielteacher - szkolnictwoteaching - nauczanie na odległośćdistance learning - szkoła rolniczaagricultural education - nauczanie wspomagane komputeremprogrammed learning - szkolnictwo wyznaniowedenominational education - nauka językalanguage teaching - szkolnictwo ogólnokształcącegeneral education - szkolnictwo bezpłatnefree education - pomoc na rzecz modernizacjimodernisation aid - szkolnictwo laickiesecular education - szkoła medycznamedical training - szkolnictwo obowiązkowecompulsory education - szkoła paramedycznaparamedical training - kształcenie multidyscyplinarnemultidisciplinary education - kształcenie podyplomowepostgraduate education - szkolnictwo podstawoweprimary education - szkolnictwo prywatneprivate education - szkolnictwo zawodowevocational education - szkolnictwo publicznepublic education - wspieranie produkcjiproduction aid - przedmioty ścisłescientific education - szkolnictwo ponadpodstawowesecondary education - szkolnictwo wyższehigher education - szkoła technicznatechnical education - porozumienie kartelowerestrictive trade practice - porozumienie horyzontalnehorizontal agreement - kartel zakazanyunlawful agreement - kartel międzynarodowyinternational cartel - porozumienie wertykalnevertical agreement - pomoc żywnościowafood aid - pomoc wzajemna wśród rolnikówmutual assistance among farmers - bariera pozataryfowanon-tariff barrier - bariera celnatariff barrier - bariera technicznatechnical barrier - skład celnycustoms warehouse - przedsiębiorstwotype of business - zakład rzemieślniczycraft business - przedsiębiorstwo handlowedistribution business - joint-venturejoint venture - przedsiębiorstwo wynajmurental business - przedsiębiorstwo transportowetransport company - przedsiębiorstwo zagraniczneforeign enterprise - przedsiębiorstwo europejskieEuropean undertaking - przedsiębiorstwo rodzinnefamily business - towarzystwo funduszy powierniczychtrust company - przedsiębiorstwo handlu nieruchomościamireal estate business - firma jednoosobowasole proprietorship - wypadek przy pracyoccupational accident - pomoc dla pokrzywdzonych społecznieaid to disadvantaged groups - przedsiębiorstwo przemysłoweindustrial enterprise - przedsiębiorstwo wielonarodowemultinational enterprise - przedsiębiorstwo prywatneprivate sector - przedsiębiorstwo państwowepublic sector - konserwacjamaintenance - pielęgnowanie roślincrop maintenance - środowisko fizycznephysical environment - oszczędnościsavings - pomoc dla przedsiębiorstwaid to undertakings - oszczędności przymusowecompulsory saving - epidemiaepidemic - epidemiologiaepidemiology - EpirEpirus - wyczerpywanie się zasobówexhaustion of resources - EkwadorEcuador - zwierzęta wierzchoweequidae - równowaga budżetowabudgetary equilibrium - równowaga ekologicznaecological balance - pomoc dwustronnabilateral aid - sprzęt rolniczyagricultural equipment - infrastruktura komunalnacommunity facilities - części pojazduvehicle parts - sprzęt elektronicznyelectronic equipment - urządzenia przemysłoweindustrial equipment - socio-cultural facilities - pomoc EWWSECSC aid - urządzenia sportowesports facilities - równoważność dyplomówequivalence of diplomas - ergonomiaergonomics - erupcja wulkanicznavolcanic eruption - niewolnictwoslavery - dyskontodiscounting - przestrzeń powietrznaair space - europejska przestrzeń prawnaEuropean legal area - tereny zielonegreen area - pomoc WspólnotyCommunity aid - HiszpaniaSpain - regiony Hiszpaniiregions of Spain - gatunki chronioneprotected species - szpiegostwo przemysłoweindustrial espionage - testowanietesting - próby nuklearnenuclear test - EstremaduraExtremadura - pomoc uzupełniająca do produktówsupplementary aid for products - przedsiębiorstwo powiązaneestablishment - instytucja o specjalnym statusiespecial-status institution - instytucje oświatoweeducational institution - organizacje pożytku publicznegoinstitution of public utility - planowanie budżetudrawing up of the budget - zakład opieki zdrowotnejmedical institution - zakład karnypenal institution - instytucja publicznapublic institution - cynatin - system waluty dewizowo-złotejgold-exchange standard - pomoc natychmiastowaemergency aid - system waluty złotejgold standard - państwoState - stan cywilnycivil status - stan nadzwyczajnyrule under emergency powers - stan wyjątkowystate of emergency - państwo opiekuńczeWelfare State - United States - pomoc państwowaState aid - etanolethanol - EtiopiaEthiopia - etnologiaethnology - etykietowanielabelling - studium wykonalnościfeasibility study - badanie rynkumarket research - analiza pracywork study - studentstudent - student zagranicznyforeign student - pomoc gospodarczaeconomic aid - eurokredytEurocredit - eurowalutaEurocurrency - eurodolarEurodollar - euroobligacjaEurobond - eurorynekEuromarket - eurokomunizmEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - europrawicaEuroright - EurogroupEurogroup - EuropaEurope - pomoc w naturzeaid in kind - Europa PółnocnaNorthern Europe - Europa PołudniowaSouthern Europe - Europa ZachodniaWestern Europe - Europa WschodniaEastern Europe - Europeche - interaktywnośćinteractivity - eutrofizacjaeutrophication - ocena budżetubudgetary assessment - ocena projektuproject evaluation - ocena zasobówevaluation of resources - podrobyoffal - awaria jądrowanuclear accident - pomoc finansowafinancial aid - ocena technologiitechnology assessment - uchylanie się od podatkutax avoidance - egzaminexamination - nadwyżka produktów rolnychagricultural surplus - wyłączenie spod działania WEexclusion from EC treatment - zarządzanie projektemproject management - wykonanie budżetuimplementation of the budget - postępowanie egzekucyjneenforcement of ruling - zwolnienie z zezwolenia na kartelexemption from restrictive-practice authorisation - zwolnienie od cłatariff exemption - rok budżetowyfinancial year - drenaż mózgówbrain drain - rolnikfarmer - gospodarstwo rolneagricultural holding - gospodarstwo państwoweState farm - gospodarstwo wielouprawowemixed farm - eksploatacja mórzexploitation of the seas - eksploatacja zasobówexploitation of resources - gospodarstwo rodzinnefamily farming - wyrąbforestry holding - gospodarstwo mleczarskiedairy farm - materiał wybuchowyexplosive - eksportexport - eksport kapitałuexport of capital - wywłaszczenieexpropriation - pomoc wielostronnamultilateral aid - deportacjadeportation - eksterytorialnośćextra-territoriality - eksploatacja górniczamining extraction - ekstradycjaextradition - skrajna prawicaextreme right - skrajna lewicaextreme left - Daleki WschódFar East - fakturainvoicing - pomoc bezzwrotnanon-refundable aid - niski dochódlow income - upadłośćbankruptcy - głódhunger - forma użytkowania ziemitype of tenure - działalność rolnicza we własnym gospodarstwieowner farming - użytkowanie mieszanemixed tenure - rodzinafamily - rodzina wielodzietnalarge family - powinowactwofamily by marriage - FAOFAO - pomoc prywatnaprivate aid - mąka zbożowacereal flour - faszyzmFascism - zwierzętaanimal life - Europejski Fundusz Współpracy WalutowejEMCF - dzietnośćfertility - gospodyni domowahousewife - pomoc regionalnaregional aid - kobieta migrującafemale migrant - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji RolnejEAGGF - EFOGR-Sekcja GwarancjiEAGGF Guarantee Section - EFOGR-Sekcja OrientacjiEAGGF Guidance Section - żelazoiron - dzierżawa gruntówtenant farming - gospodarstwo kolektywnecollective farm - gospodarstwo przykładowemodel farm - promferryboat - pomoc medycznahealth aid - IFLAIFLA - włókno drzewnewood fibre - włókno szklaneglass fibre - włókno tekstylnetextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - FidżiFiji, Republic of Fiji - pryszczycafoot-and-mouth disease - wspieranie sektorówsectoral aid - drutwire - sieć rybackafishing net - przedsiębiorstwo zależnesubsidiary - joint subsidiaryjoint subsidiary - finansowaniefinancing - finansowanie krótkoterminoweshort-term financing - finansowanie długoterminowelong-term financing - finansowanie średnioterminowemedium-term financing - pomoc społecznawelfare - finansowanie WECommunity financing - finansowanie kompensacyjnecompensatory financing - finansowanie uzupełniającesupplementary financing - finansowanie pomocyfinancing of aid - finansowanie przemysłuindustrial financing - finansowanie eksportuexport financing - finansowanie partiiparty financing - finansowanie budżetubudget financing - finansowanie wyborówelection financing - finansowanie państwowenational financing - akcyzaexcise duty - finanse międzynarodoweinternational finance - finanse gminylocal authority finances - finanse publicznepublic finance - FinlandiaFinland - FioniaFunen - system podatkowytax system - UNICEFUnicef - rozszczepienie jądranuclear fission - IEA - ustalanie cenfixing of prices - kształtowanie płacwage determination - Flandria ZachodniaProvince of West Flanders - Flandria WschodniaProvince of East Flanders - płatki zbożowecereal flakes - roślinnośćplant life - uprawa kwiatówfloriculture - spławrafting - statek powietrznyaircraft fleet - IAEAIAEA - flota rybackafishing fleet - flota śródlądowainland waterway fleet - flota handlowamerchant fleet - wahania cyklicznecyclical fluctuation - fluktuacja cenprice fluctuation - wahania gospodarczeeconomic fluctuation - zmiany strukturalnestructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - służba państwowacivil service - urzędnik państwowycivil servant - urzędnik europejskiej służby cywilnejEuropean official - tereny przybrzeżneinshore grounds - dno morzasea-bed - fundacjafoundation - fundusz WEEC fund - AdżmanAjman - fundusz wspólnycommon fund - wartość firmygoodwill - Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoERDF - kapitał obrotowyworking capital - Europejski Fundusz WalutowyEuropean Monetary Fund - żeliwocast-iron - wiertnictwodrilling - wiercenie na morzuoffshore drilling - odroczenie debatyadjournment - lasforest - las chronionyclassified forest - las wysokopiennyhigh forest - las odroślowycoppiced woodland - las naturalnynatural forest - plantacja leśnaforest plantation - formalności celnecustoms formalities - szkoła zarządzaniamanagement training - kształcenie nauczycieliteacher training - kształtowanie cenprice formation - szkolenie przyzakładowein-service training - szkolenie zawodowevocational training - korekta kursu walutowegocurrency adjustment - formularzform - piecfurnace - dostawcasupplier - dostarczanie dokumentówsupplying of documents - koszty sądowelegal expenses - opłaty szkolneschool fees - koszty wyborówelection expenses - koszty ogólneoverheads - koszty lekówpharmaceutical expenses - FrancjaFrance - francuskie departamenty zamorskieFrench Overseas Departments - francuskie terytoria zamorskieFrench Overseas Territories - regiony Francjiregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - ulga celnaexemption from customs duties - fałszerstwofraud - oszustwo wyborczeelectoral fraud - ALADILAIA - oszustwo podatkowetax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - frekwencja szkolnaschool attendance - frachtfreight rate - Friuli-Wenecja JulijskaFriuli-Venezia Giulia - FryzjaFriesland - sercheese - ser półtwardysemi-soft cheese - ser twardyhard cheese - kraje ALADILafta countries - ser miękkisoft cheese - ser pleśniowyblue-veined cheese - ser owczysheep's milk cheese - goat's milk cheese - cow's milk cheese - ser topionyprocessed cheese - ser twarogowyfresh cheese - serowarstwocheese factory - granicafrontier - owocefruit - orzechnut - owoce pestkowestone fruit - owoce ziarnkowepip fruit - owoce świeżefresh fruit - owoce tropikalnetropical fruit - Fujairah - fuzja przedsiębiorstwmerger - synteza jądrowanuclear fusion - GabonGabon - AlbaniaAlbania, Republic of Albania - GalapagosGalapagos - Galicia - GambiaGambia - gwarancjaguarantee - gwarancja kredytucredit guarantee - dochód gwarantowanyguaranteed income - ochrona inwestycjiinvestment protection - opieka nad dzieckiemchild care - alkoholalcohol - marnotrawstwowastage - GATTGATT - lewicapolitical left - radykalizm lewicowyleftism - gazgas - spalinycombustion gases - gaz ziemnynatural gas - gazociąggas pipeline - alkohol chemicznychemical alcohol - odłogowanie ziemiset-aside - inżynieria lądowacivil engineering - jałówkaheifer - geochemiageochemistry - geografiageography - geografia gospodarczaeconomic geography - geografia politycznapolitical geography - geologiageology - geofizykageophysics - gerontologiagerontology - zarządzaniemanagement - rachunkowość zarządczamanagement accounting - zarządzanie przedsiębiorstwembusiness management - zagospodarowanie przestrzennearea management - gospodarka odpadamiwaste management - gospodarka rybackafishery management - zagospodarowanie zasobówmanagement of resources - zarządzanie materiałamilogistics - alkoholizmalcoholism - zarządzanie personelempersonnel administration - zarządzanie finansamifinancial management - zarządzanie strategicznemanagement planning - GhanaGhana - zwierzynagame animal - GibraltarGibraltar - lódice - glukozaglucose - zatokagulf - rządgovernment - government in exile - rząd rewolucyjnyrebel government - tłuszcz jadalnyfood fat - tłuszcz technicznyindustrial fat - AlentejoAlentejo - przedsiębiorstwo dużelarge business - gospodarstwo dużelarge holding - Wielkie AntyleGreater Antilles - bezpłatna opieka zdrowotnafree medical care - GrecjaEllas, Greece, Hellenic Republic - Grecja ŚrodkowaCentral Greece - regiony Grecjiregions of Greece - GrenadaGrenada - strajkstrike - AlgarveAlgarve - GrenlandiaGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Grupa AndyjskaAndean Group - kraje Grupy AndyjskiejAndean Group countries - grupa interesuinterest group - ugrupowanie gospodarczegroup of companies - Grupa DziesięciuGroup of Ten - Umowa ADR 1957ADR agreement - AlgieriaAlgeria - ugrupowanie politycznepolitical group - ruch na rzecz praw człowiekahuman rights movement - grupa kupującabuying group - Zgrupowanie Interesów GospodarczychEconomic Interest Grouping - grupa producenckaproducer group - grupa etnicznaethnic group - glonyalgae - grupa językowalinguistic group - kaszagroat - GwadelupaGuadeloupe - GwatemalaGuatemala - GeldriaGelderland - wojnawar - wojna domowacivil war - wojna o niepodległośćwar of independence - wojna granicznaborder war - zimna wojnacold war - wojna jądrowanuclear war - GwineaGuinea - Gwinea BissauGuinea-Bissau - Gwinea RównikowaEquatorial Guinea - GujanaGuyana - Gujana FrancuskaFrench Guiana - warunki mieszkaniowehabitat - mieszkanie na wsirural habitat - mieszkanie w mieścieurban habitat - karma dla zwierzątanimal feedingstuffs - nawyki żywienioweeating habits - przyzwyczajenia kupującychpurchasing habits - HainaultProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamburgHamburg - osoba niepełnosprawnadisabled person - harmonizacja przepisów celnychcustoms harmonisation - pasza przemysłowamanufactured feedingstuffs - harmonizacja podatkówtax harmonisation - Normandia GórnaUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawajeHawaii - śmigłowiechelicopter - HesjaHessen - żywność dla niemowlątbaby food - czas letnisummertime - godzina zapytańquestion time - godziny nadliczboweovertime - hinduizmHinduism - historiahistory - histologiahistology - holdingholding company - Holandia PołudniowaSouth Holland - Holandia PółnocnaNorth Holland - danie gotoweprepared foodstuff - zabójstwohomicide - certyfikacjaapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - WęgryHungary - szpital psychiatrycznypsychiatric institution - regulacja czasu pracywork schedule - artykuły spożywcze przetworzoneprocessed foodstuff - ruchomy czas pracyflexible working hours - ogrodnictwohorticulture - chmielhops - olej zwierzęcyanimal oil - olej arachidowygroundnut oil - oliwaolive oil - olej rybnyfish oil - olej ciężkiheavy oil - olej mineralnymineral oil - żywnośćnutrition - olej zużytyused oil - olej roślinnyoil, vegetable oil - przemysł olejarskioil mill - komornik sądowybailiff - humanizacja pracyhumanisation of work - węglowodórhydrocarbon - wodórhydrogen - hydrogeologiahydrogeology - żywienie zwierzątanimal nutrition - hydrologiahydrology - higiena żywieniafood hygiene - higiena pracyoccupational health - hipotekamortgage - ideologia politycznapolitical ideology - Umowa AETR 1970AETR agreement - odżywianiehuman nutrition - ignamyam - IIEPIIEP - wyspaisland, isle - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Wyspy NormandzkieChannel Islands - KajmanyCayman Islands - KarolinyCaroline Islands - Wyspy ZawietrzneWindward Islands - Wyspy OwczeFaeroes - Wyspy JońskieIonian Islands - Mariana Islands - Wyspy PodwietrzneLeeward Islands - Turks i CaicosTurks and Caicos Islands - Dziewicze Wyspy BrytyjskieVirgin Islands - redukcja długudebt reduction - rejestracja spółkiregistration of a company - imigracjaimmigration - immunitet parlamentarnyparliamentary immunity - immunologiaimmunology - wpływ reklamyimpact of advertising - imperializmimperialism - lokalizacja przedsiębiorstwabusiness location - NRDGerman Democratic Republic - importimport - podatektax - podatek wspólnotowyCommunity tax - podatek dochodowy od osób fizycznychpersonal income tax - podatek bezpośrednidirect tax - podatek od nieruchomościproperty tax - podatek liniowyflat-rate tax - podatek pośredniindirect tax - podatek lokalnylocal tax - podatek państwowynational tax - podatek realnynon-personal tax - podatek konsumpcyjnytax on consumption - podatek od bogactwawealth tax - podatek od zysków kapitałowychcapital gains tax - podatek od spadków i darowizncapital transfer tax - podatek majątkowytax on capital - podatek dochodowytax on income - podatek dochodowy zryczałtowanytax on profits of self-employment - podatek od papierów wartościowychtax on investment income - regiony Niemiecregions of Germany - podatek od wynagrodzeńtax on employment income - podatek dochodowy od osób prawnychcorporation tax - drukarstwoprinting - księgi rachunkoweaccounting entry - niezdolność do pracyincapacity for work - pożarfire - niepołączalność urzędówincompatibility - INCOTERMSincoterms - IndieIndia - odszkodowanieindemnification - stopalloy - odszkodowanie ubezpieczenioweinsurance indemnity - ułatwienie startu młodym rolnikominstallation allowance - odprawaseverance pay - dieta parlamentarnaparliamentary allowance - niezależność ekonomicznaeconomic independence - niepodległośćnational independence - niezależność technicznatechnological independence - indeksacja cenprice indexing - indeksacja płacwage indexing - indeksowaniedocument indexing - wskaźnik rozbieżnościdivergence indicator - wskaźnik gospodarczyeconomic indicator - wskaźnik społecznysocial indicator - indeks cenprice index - IndonezjaIndonesia - industrializacjaindustrialisation - przemysł lotniczyaeronautical industry - przemysł lotniczy i kosmonautycznyaerospace industry - koalicja wyborczaelectoral alliance - przemysł spożywczyfood industry - przemysł samochodowymotor vehicle industry - przemysł chemicznychemical industry - przemysł filmowyfilm industry - przemysł kulturowyculture industry - przemysł zbrojeniowyarms industry - audio-visual industry - przemysł informacyjnyinformation industry - przemysł obuwniczyfootwear industry - zasiłek uzupełniającyadditional benefit - przemysł środków komunikowaniacommunications industry - przemysł obrabiarkowymachine-tool industry - przemysł rybnyfishing industry - restauratorstwocatering industry - przemysł mięsnymeat processing industry - przemysł papierniczypulp and paper industry - przemysł zaawansowanych technologiiadvanced technology industry - przemysł przetwórczyprocessing industry - przemysł napojówbeverage industry - umowa ramowaframework agreement - pomoc materialna dla uczących sięeducation grant - przemysł barwnikówdyestuffs industry - przemysł nawozowyfertiliser industry - przemysł tworzyw sztucznychplastics industry - przemysł usługservice industry - przemysł telekomunikacyjnytelecommunications industry - przemysł drzewnywood industry - przemysł gumowyrubber industry - przemysł skórzanyleather industry - zasiłek pogrzebowydeath grant - przemysł chłodniczyrefrigeration industry - przemysł zabawkarskitoy industry - przemysł książkowybook trade - przemysł meblarskifurniture industry - przemysł cukrowniczysugar industry - przemysł tytoniowytobacco industry - przemysł szklarskiglass industry - przemysł odzieżowyclothing industry - przemysł próżniowyvacuum industry - zasiłek macierzyńskimaternity benefit - przemysł elektronicznyelectronics industry - przemysł elektrotechnicznyelectrical engineering - przemysł eksportowyexport industry - zegarmistrzostwoclock and watch industry - hotelarstwohotel industry - przemysł informatycznyinformation technology industry - przemysł mleczarskidairy industry - przemysł lekkilight industry - przemysł ciężkiheavy industry - alokacja zasobówallocation of resources - przemysł maszynowymechanical engineering - górnictwomining industry - przemysł jądrowynuclear industry - przemysł optycznyoptical industry - przemysł naftowyoil industry - przemysł farmaceutycznypharmaceutical industry - przemysł fotograficznyphotographic industry - przemysł hutniczyiron and steel industry - przemysł włókienniczytextile industry - zwalczanie analfabetyzmuelimination of illiteracy - nierówność społecznasocial inequality - inflacjainflation - informacjainformation - informacja handlowatrade information - informacja pracowniczaworker information - informacja konsumenckaconsumer information - informatykacomputer systems - informatyka w biznesiebusiness data processing - przechowywanie i wyszukiwanie informacjiinformation storage and retrieval - informatyka przemysłowaindustrial data processing - AlzacjaAlsace - informatyka medycznamedical computing - przestępstwooffence - infrastruktura transportowatransport infrastructure - infrastruktura przemysłowaindustrial infrastructure - inżynierengineer - ingerencjainterference - alternacja politycznapolitical alternation - inicjatywa ustawodawczalegislative initiative - innowacjainnovation - powódźflood - dezercjafailure to report for duty - kontrola żywnościfood inspection - inspekcja pracylabour inspectorate - inspekcja szkolnaschool inspection - inspekcja weterynaryjnaveterinary inspection - aluminiumaluminium - portharbour installation - organ kontrolnysupervisory body - ISEETUI - instytucja AKP-WEACP-EC institution - instytucje Unii EuropejskiejEU institution - instytucja finansowafinancial institution - instytucja politycznapolitical institution - instytucje religijnereligious institution - organizacje wyspecjalizowane ONZUN specialist institution - polepszenie warunków mieszkaniowychhousing improvements - śledztwojudicial investigation - instrument muzycznymusical instrument - instrument finansowyfinancial instrument - instrument finansowy WECommunity financial instrument - INTALINTAL - integracja migrantówintegration of migrants - integracja gospodarczaeconomic integration - integracja europejskaEuropean integration - ulepszanie produkcjiproduction improvement - integracja walutowamonetary integration - integracja politycznapolitical integration - integracja regionalnaregional integration - integracja społecznasocial integration - intellectual - intencje wyborczevoting intentions - współzależność ekonomicznaeconomic interdependence - zakaz wykonywania zawoduexclusion from public-sector employment - umowa Wspólnoty EuropejskiejEC agreement - uszlachetnianie roślinplant breeding - odsetkiinterest - pośrednik handlowytrade intermediary - Międzynarodówka RobotniczaWorkers International - Międzynarodówka SocjalistycznaSocialist International - zamknięcie w zakładzie psychiatrycznympsychiatric confinement - interpelacja parlamentarnaquestion put to a minister - tłumaczenie symultaniczneinterpreting - ulepszanie glebysoil improvement - wykładnia prawainterpretation of the law - interwencja finansowafinancial intervention - interwencja rynkowamarket intervention - wynalazczośćinvention - inwestycjeinvestment - inwestycja za granicąinvestment abroad - inwestycja wspólnotowaCommunity investment - inwestycja bezpośredniadirect investment - inwestycja zagranicznaforeign investment - inwestycja przemysłowaindustrial investment - inwestycja międzynarodowainternational investment - inwestycja prywatnaprivate investment - inwestycja publicznapublic investment - inwestycja regionalnaregional investment - nienaruszalność mieszkaniabreach of domicile - jodiodine - IrakIraq - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - organizacja czasu pracyarrangement of working time - IrlandiaIreland - Irlandia PółnocnaNorthern Ireland - regiony Irlandiiregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - izoglukozaisoglucose - materiał izolacyjnyinsulator - rozwój leśnictwaforestry development - izolacja budynkubuilding insulation - izolacja akustycznasound insulation - izolacja cieplnathermal insulation - izolacjonizmisolationism - IzraelIsrael - WłochyItaly - regiony Włochregions of Italy - ugórfallow - JamajkaJamaica - inżynieria wodnahydraulic works - JaponiaJapan - ogród przydomowykitchen garden - JawaJava - gra hazardowagame of chance - młodzieżyoung person - pracownik młodocianyyoung worker - OlimpiadaOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordaniaJordan - dziennik urzędowyOfficial Journal - melioracjawater management in agriculture - czas pracy w ruchu ciągłymcontinuous working day - judaizmJudaism - sędziajudge - wyrokruling - sądownictwo administracyjneadministrative court - sądownictwo cywilnecourt of civil jurisdiction - sądownictwo szczególnecourt having special jurisdiction - rozwój wsirural development - sądownictwo powszechneordinary court of law - sądownictwo wojskowemilitary court - sądownictwo karnecriminal court - sądownictwo dla nieletnichjuvenile court - sądownictwo społecznesocial court - sądownictwo wyższehigher court - kara pieniężnafine - case law - EC case law - sok owocowyfruit juice - sok warzywnyvegetable juice - jutajute - KambodżaCambodia - kapokkapok - KeniaKenya - poprawkaamendment - KiribatiKiribati - KuwejtKuwait - ReunionRéunion - znak jakościquality label - laktozalactose - wełnawool - mlekomilk - mleko pitnedrinking milk - umowa handlowa międzynarodowatrade agreement - mleko zagęszczoneconcentrated milk - mleko suroweraw milk - mleko odtłuszczoneskimmed milk - mleko w proszkupowdered milk - mleko pełnewhole milk - mleko fermentowanefermented milk - mleko homogenizowanehomogenised milk - mleko pasteryzowanepasteurised milk - mleko sterylizowanesterilised milk - nawożeniesoil conditioning - wprowadzanie produktu na ryneklaunching of a product - State of a Federation - języklanguage - język obcyforeign language - język ojczystymother tongue - Langwedocja-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - królikrabbit - LacjumLatium - AmerykaAmerica - praworządnośćlegality - ustawodawstwolegislation - prawo żywnościowefoodstuffs legislation - ustawodawstwo antydumpingoweanti-dumping legislation - ustawodawstwo antytrustoweanti-trust legislation - ustawodawstwo delegowanedelegated legislation - prawo farmaceutycznepharmaceutical legislation - prawo ochrony roślinplant health legislation - prawo sanitarnehealth legislation - prawo oświatoweschool legislation - prawo weterynaryjneveterinary legislation - kadencja parlamentulegislative period - obrona koniecznaself-defence - prawowitośćlegitimacy - warzywavegetable - roślina warzywna bulwiastabulb vegetable - roślina warzywna liściowaleaf vegetable - roślina warzywna owocowafruit vegetable - Ameryka CentralnaCentral America - roślina warzywna korzeniowaroot vegetable - warzywa świeżefresh vegetable - roślina warzywna strączkowaleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - białaczka zwierzątanimal leucosis - LibanLebanon - liberalizmliberalism - Ameryka PółnocnaNorth America - liberalizacja handluliberalisation of trade - LiberiaLiberia - wolność stowarzyszeńfreedom of association - wolność słowafreedom of expression - wolność myślifreedom of opinion - wolność informacjifreedom of communication - wolność prasyfreedom of the press - wolność żeglugifreedom of navigation - Ameryka PołudniowaSouth America - wolność zgromadzeńfreedom of assembly - wolność handlufreedom of trade - wolność wyznaniafreedom of religious beliefs - księgarstwobookshop - swobodny przepływ kapitałufree movement of capital - swobodny przepływ towarówfree movement of goods - Ameryka ŁacińskaLatin America - swobodny przepływ osóbfree movement of persons - swobodny przepływ pracownikówfree movement of workers - wolna konkurencjafree competition - prawo do śmiercifreedom of self-determination - wolny obrótfree circulation - swobodny przepływ usługfreedom to provide services - LibiaLibya - licencja patentowapatents licence - koncesja handlowatrade licence - licencja eksportowaexport licence - azbestasbestos - licencja importowaimport licence - koncesja transportowatransport licence - zwolnienie z pracydismissal - zwolnienia grupowecollective dismissal - redukcja etatówredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korekcork - Prowincja LiegeProvince of Liège - łowiskofishing grounds - miejsce pracyworkplace - skrobiastarch - linie transportowetransport lines - węgiel brunatnylignite - Liga Państw ArabskichArab League - kraje Ligi Państw ArabskichArab League countries - LiguriaLiguria - LimburgiaLimburg - Prowincja LimburgiaProvince of Limbourg - ograniczenia sprzedażymarketing restriction - umowa o stowarzyszeniuassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - napój gazowanyaerated drink - LimousinLimousin - lenflax - len oleistyseed flax - sztabaingot - językoznawstwolinguistics - likierliqueur - likwidacja spółkiliquidation - amortyzacjaamortisation - postępowanie upadłościowereceivership - zatwierdzenie wydatkówvalidation of expenditure - płynnośćmoney-market liquidity - płynność międzynarodowainternational liquidity - lista zblokowanafixed party list - rejestr wyborcówelectoral register - literaturaliterature - szara literaturagrey literature - obsługa długu publicznegoredemption of public debt - wybrzeżelittoral - dostawadelivery - lokalizacja energiienergy site - lokalizacja produkcjilocation of production - najem lokaluproperty leasing - kupno na ratyhire purchase - lokautlockout - budownictwo mieszkaniowehousing - analfabetyzmilliteracy - budownictwo wielorodzinnemulti-storey dwelling - budownictwo jednorodzinnesingle-family housing - sub-standard housing - mieszkanie komunalnesubsidised housing - oprogramowaniesoftware - ustawalaw - ustawa budżetowafinance act - projekt ustawyoutline law - rekreacjaleisure - LombardiaLombardy - LotaryngiaLorraine - niski czynszlow rent - smarlubricants - ludotekatoy library - ochrona przeciwpożarowafire protection - walka z zanieczyszczeniempollution control measures - walka z przestępczościąfight against crime - zwalczanie marnotrawstwafight against wastage - walka klasclass struggle - analiza kosztów i korzyścicost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Prowincja LuksemburgProvince of Luxembourg - lucernalucerne - liofilizacjafreeze-drying - MakauMacao, Macau - maszynamachinery - maszyny rolniczeagricultural machinery - maszyny biuroweoffice equipment - analiza skutecznościcost-effectiveness analysis - żniwiarkaharvester - maszyna hydraulicznahydraulic machinery - obrabiarkamachine tool - maszyna pneumatycznapneumatic machinery - maszyna włókienniczatextile machine - MaszrekMashreq - makroekonomiamacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MaderaMadeira - analiza input-outputinput-output analysis - supermarketsupermarket - sklep dyskontowydiscount store - MaghrebMaghreb - urzędnik sądowymagistrate - magnezmagnesium - siła roboczalabour force - siła robocza w rolnictwieagricultural labour force - pracownik-członek rodzinyfamily worker - pracownik-kobietafemale worker - analiza wodywater analysis - utrzymanie miejsc pracyjob preservation - utrzymywanie pokojupeacekeeping - zbożecorn, Indian corn, maize, Zea mays - instytucja wydawniczapublisher - większość bezwzględnaabsolute majority - pełnoletnośćage of majority - większość głosówmajority voting - większość politycznapolitical majority - większość kwalifikowanaqualified majority - milcząca większośćsilent majority - analiza informacjiinformation analysis - większość zwykłasimple majority - chorobaillness - choroba zwierzątanimal disease - choroba dróg oddechowychrespiratory disease - choroby układu krążeniacardiovascular disease - choroba endemicznaendemic disease - choroba zakaźnacontagious disease - choroba psychicznamental illness - choroba zawodowaoccupational disease - choroba tropikalnatropical disease - choroba roślinplant disease - niepokoje młodzieżydisaffection of young people - Półwysep MalajskiPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalezjaMalaysia - MalediwyMaldives - MaliMali - złe odżywianiemalnutrition - FalklandyFalkland Islands - słódmalt - analiza demograficznademographic analysis - MaltaMalta - ssak morskimarine mammal - kanał La MancheEnglish Channel - pełnomocnictwopower of attorney - mandat przedstawicielskielective office - manganmanganese - wydarzenie kulturalnecultural event - maniokcassava - analiza bilansubalance-sheet analysis - pracownik niewykwalifikowanyunskilled worker - podręcznikschool textbook - maoizmMaoism - rynekmarket - rynek terminowyfutures market - rynek rolnyagricultural market - rynek rolny WECommunity agricultural market - rynek kasowyspot market - analiza kosztówcost analysis - wspólny rynekcommon market - Arabski Wspólny RynekArab Common Market - kraje Arabskiego Wspólnego RynkuArab Common Market countries - rynek WECommunity market - umowa dostawysupplies contract - zamówienia z wolnej rękinegotiated contract - umowa o roboty budowlaneworks contract - rynek dewizowyforeign exchange market - analiza ekonomicznaeconomic analysis - rynek towarowycommodities market - rynek pracylabour market - rynek zagranicznyforeign market - rynek finansowyfinancial market - rynek nieruchomościreal estate market - rynek wewnętrznydomestic market - rynek międzynarodowyinternational market - rynek walutowy wolnyopen market - rynek pieniężnymoney market - zamówienia publicznepublic contract - analiza finansowafinancial analysis - rynek urzędowyofficial market - MarcheMarches - margarynamargarine - marża handlowatrading margin - granice wahań kursówfluctuation margin - wykluczenie społecznemarginalisation - małżeństwomarriage - MarokoMorocco - analiza społecznasocial analysis - znak towarowytrademark - MartynikaMartinique - marksizmMarxism - rozmiary budżetubudget volume - zasoby pieniężnemoney supply - materiały budowlanebuilding materials - materiały ogniotrwałeheat-resisting materials - sprzęt oświetleniowylighting equipment - anarchizmanarchism - maszyny budowlaneconstruction equipment - urządzenie wiertniczedrilling equipment - urządzenie dźwignicowehoisting equipment - urządzenie elektryczneelectrical equipment - urządzenie mechanicznemechanical equipment - matematykamathematics - tłuszcz mlecznymilk fat - tworzywa sztuczneplastics - ASEANAsean - surowiecraw material - substancja promieniotwórczaradioactive materials - MauritiusMauritius - MauretaniaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MajottaMayotte - kraje MCCACACM countries - mechanika precyzyjnaprecision engineering - mechanika maszyngeneral mechanical engineering - kraje ASEANAsean countries - mechanizacjamechanisation - mechanizacja rolnictwamechanisation of agriculture - mechanizm kursowo-interwencyjnyexchange-rate mechanism - mechanizm wsparciasupport mechanism - medycynamedicine - medycyna pracyoccupational medicine - zapobieganie chorobomdisease prevention - medycyna szkolnaschool medicine - weterynariaveterinary medicine - ubój zwierzątslaughter of animals - Bretton Woods agreement - anatomiaanatomy - rzecznik praw obywatelskichmediator - duże miastomegalopolis - MelanezjaMelanesia - melasamolasses - gospodarstwo domowehousehold - gospodarstwo wiejskiefarm household - wynagrodzenie miesięcznemonthly pay - stolarstwojoinery - kowalstwometalwork - kombatantex-serviceman - morzesea - Morze BałtyckieBaltic Sea - Morze IrlandzkieIrish Sea - AndaluzjaAndalusia - AndoraAndorra - Morze NorweskieNorwegian Sea - Morze PółnocneNorth Sea - bezwodnikanhydride - Morze ŚródziemneMediterranean Sea - rtęćmercury - środki o skutku równoważnymmeasure having equivalent effect - metalmetals - metal żelaznyferrous metal - metal ciężkiheavy metal - metal nieżelaznynon-ferrous metal - metal szlachetnyprecious metal - metaloidmetalloid - zwierzęta rzeźneslaughter animal - metalurgia proszkówpowder metallurgy - półdzierżawashare farming - meslinmeslin - meteorologiameteorology - metanolmethanol - metoda badawczaresearch method - metoda statystycznastatistical method - metrologiametrology - metropolia, stolicacapital, city, metropolis, urban center - zwierzęta gospodarskiefarm animal - MeksykMexico - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economics - mikroformamicroform - Micronesia - PirenejeMidi-Pyrenees - Midlands WschodniEast Midlands - Midlands ZachodniWest Midlands - miódhoney - zwierzęta pociągowedraught animal - migracjamigration - migracja wahadłowacommuting - repatriacjareturn migration - migracja rodzinnafamily migration - migracja przymusowaenforced migration - migracja przygranicznafrontier migration - migracja nielegalnaillegal migration - migracja wewnętrznainternal migration - inter-urban migration - umowa kompensacyjnaclearing agreement - zwierzęta domowedomestic animal - intra-urban commuting - migracja w granicach UECommunity migration - migracja zawodowaoccupational migration - migracja wiejskarural migration - migracja wieś-miastomigration from the countryside to the town - migracja sezonowaseasonal migration - środowisko pracyworking environment - środowisko szkolneschool environment - działacz politycznypolitical militant - zwierzęta hodowlanebreeding animal - militaryzacja kosmosumilitarisation of space - militaryzmmilitarism - prosomillet - ruda żelazairon ore - ruda nieżelaznanon-ferrous ore - surowce niemetalicznenon-metallic ore - mineralogiamineralogy - zwierzę żywelive animal - prokuratorpublic prosecutor's department - ministerminister - nieletniośćinfancy - mniejszość narodowanational minority - mniejszość seksualnasexual minority - młynflour milling, mill - broń rakietowamissile - meble metalowemetal furniture - ruchliwość pracowniczalabour mobility - obrót ziemiąland mobility - mobilność geograficznageographical mobility - mobilność mieszkaniowaresidential mobility - mobilność studentówstudent mobility - ruchliwość społecznasocial mobility - sposób finansowaniafinancing method - system głosowaniavoting method - rodzaj transportumode of transport - model ekonomicznyeconomic model - modernizacja przedsiębiorstwacompany modernisation - modernizacja przemysłumodernisation of industry - modernizacja rolnictwafarm modernisation - modyfikacja budżetubudgetary amendment - MoliseMolise - mięczakmollusc - rocznikyearbook - MolukiMoluccas - molibdenmolybdenum - MonakoMonaco - monarchia parlamentarnaconstitutional monarchy - globalizmUniversalism - MongoliaMongolia - walutamoney - waluta rezerwowareserve currency - pieniądz elektronicznyelectronic funds transfer - banknotypaper money - waluta międzynarodowainternational currency - waluta krajowanational currency - pieniądz bezgotówkowydeposit money - jednoizbowośćunicameral system - monokracjamonocracy - monografiamonograph - monopolmonopoly - monopol zakupumonopsony - monopol państwowyState monopoly - monopol importuimport monopoly - AntarktykaAntarctica - monopol na informacjęmonopoly of information - monopol podatkowyfiscal monopoly - MontserratMontserrat - górymountain - pieniężna kwota wyrównawczamonetary compensatory amount - etykaethics - moralność publicznapublic morality - śmiertelnośćmortality - śmiertelność niemowlątinfant mortality - śmiertelność zawodowaoccupational mortality - silnikengine - wniosek o wotum nieufnościmotion of censure - motywacje konsumentaconsumer motivation - antybiotykantibiotic - motywacja politycznapolitical motivation - ruch separatystycznyautonomous movement - ruch przeciw rasizmowianti-racist movement - ruchy politycznetrends of opinion - ruch kapitałucapital movement - ruch kobietwomen's movement - ruch młodzieżowyyouth movement - ruch wyzwolenia narodowegonational liberation movement - umowa uzupełniającacomplementarity agreement - ruch ekologicznyecology movement - ruch europejskiEuropean Movement - ruch robotniczyworkers' movement - ruch chłopskifarmers' movement - ruch społecznysocial movement - środki komunikowaniameans of communication - media masowemass media - środki produkcji rolnejmeans of agricultural production - środki transportumeans of transport - przedsiębiorstwo średniemedium-sized business - gospodarstwo średniemedium-sized holding - MozambikMozambique - wielojęzycznośćmultilingualism - system wielopartyjnymultiparty system - MunsterMunster - muzeummuseum - muzykamusic - Antyle BrytyjskieBritish West Indies - uprawa grzybówmushroom-growing - NAFONAFO - NamibiaNamibia - Prowincja NamurProvince of Namur - przyrost naturalnybirths - socjalizm narodowyNational Socialism - nacjonalizacjanationalisation - Antyle FrancuskieFrench West Indies - nacjonalizmnationalism - obywatelstwonationality - przynależność państwowa osób prawnychnationality of legal persons - nadanie obywatelstwanaturalisation - NauruNauru - NawarraNavarre - ruch lotniczyair traffic - żegluga śródlądowainland waterway shipping - żegluga morskamaritime shipping - Antyle HolenderskieNetherlands Antilles - statek towarowycargo vessel - barkowiecbarge carrier ship - handlowiecmerchant - negocjacje zbiorowecollective bargaining - Runda TokijskaTokyo Round - Runda DillonaDillon Round - Runda Kennedy'egoKennedy Round - negocjacje celnetariff negotiations - antysemityzmanti-semitism - NepalNepal - neutralnośćneutrality - Nowy Instrument WspólnotowyNew Community Instrument - NikaraguaNicaragua - nikielnickel - NigerNiger - szczeble szkolnictwalevel of education - stopień zanieczyszczeniadegree of pollution - Prowincja AntwerpiaProvince of Antwerp - standard życiastandard of living - poziom hałasunoise level - orzech palmowypalm nut - koczownictwonomadism - nomenklaturanomenclature - klasyfikacja budżetowabudgetary classification - wykaz produktów rolnychagricultural product nomenclature - nomenklatura taryfowatariff nomenclature - ANZUSAnzus - niezaangażowanienon-alignment - poseł niezrzeszonynon-attached member - ruch niestosowania przemocynon-violence - Jutlandia PółnocnaNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - normalizacjastandardisation - normastandard - norma żywnościowafood standard - kraje ANZUSAnzus countries - normy biologicznebiological standard - norma handlowamarketing standard - normy pracylabour standard - norma społecznasocial norm - notariusznotary - apartheidapartheid - nowy ład ekonomicznynew economic order - Nowa KaledoniaNew Caledonia - Nowa ZelandiaNew Zealand - czynniki szkodliwenuisance - nieważność wyborówinvalidity of an election - wskaźnik zawierania małżeństwmarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - umowa o współpracycooperation agreement - apatrydastateless person - obiekcje światopoglądoweconscientious objection - obligacjabond - obowiązek alimentacyjnymaintenance obligation - zakaz konkurencjinon-competition clause - przeszkoda w rozwojuobstacle to development - OCAMAMCO - CCAM countries - aperitifaperitif - OECDOECD - kraje OECDOECD countries - oceanocean - Ocean PołudniowyAntarctic Ocean - Ocean ArktycznyArctic Ocean - Ocean AtlantyckiAtlantic Ocean - Ocean IndyjskiIndian Ocean - Ocean SpokojnyPacific Ocean - OceaniaOceania - oceanografiaoceanography - pszczelarstwoapiculture - OCASOCAS - kraje OCASOCAS countries - OASOAS - kraje OASOAS countries - East of the Great Belt - jajkoegg - dzieło sztukiwork of art - EPOEPO - pracownik wymiaru sprawiedliwościpublic legal official - sprzęt do nagrywaniarecording equipment - oferta miejsc pracyjob vacancy - podaż energiiavailable energy - podaż i popytsupply and demand - publiczna oferta przejęciatakeover bid - ILOILO - uprawa oliwekolive-growing - rurociąg naftowyoil pipeline - mikroelementtrace element - oligopololigopoly - oligopsonoligopsony - oliwkaolive - PLOPLO - OmanOman - UmbriaUmbria - Ombudsman WEEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UNIDOUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - kraje OPECOPEC countries - bankowośćbanking - transakcja giełdowastock-exchange transaction - obrót dewizowyexchange transaction - opinia publicznapublic opinion - OPOCEOOPEC - opozycjaopposition - opozycja politycznapolitical opposition - złotogold - komputercomputer - rozporządzenieordinance - przyrząd pomiarowymeasuring equipment - porządek dziennyagenda - izba zawodowaprofessional society - porządek publicznypublic order - organe communautaire (fr) - organization chart - organizacja administracjiadministrative structures - organizacje afrykańskieAfrican organisation - organizacje afro-azjatyckieAfro-Asian organisations - przyrząd precyzyjnyprecision instrument - organizacje amerykańskieAmerican organisation - organizacje arabskieArab organisation - organizacje azjatyckieAsian organisation - wspólna organizacja rynkówcommon organisation of markets - organizacje kulturalnecultural organisation - organizacja kształceniaorganisation of teaching - sprzęt radiowyradio equipment - organizacja produkcjiorganisation of production - organizacja zawoduorganisation of professions - ONZUNO - organizacja partiiparty organisation - organizacja transportuorganisation of transport - organizacja rynkumarket organisation - Układ WarszawskiWarsaw Pact Organisation - organizacja pracyorganisation of work - sprzęt telewizyjnytelevision equipment - organizacja wyboróworganisation of elections - organizacje europejskieEuropean organisation - organizacje międzyrządoweintergovernmental organisation - organizacje międzynarodoweinternational organisation - organizacje Ameryki ŁacińskiejLatin American organisation - organizacje pozarządowenon-governmental organisation - urządzenie elektroniczneelectronic device - jęczmieńbarley - orientacja rolnaagricultural guidance - poradnictwo zawodowevocational guidance - poradnictwo szkolneeducational guidance - sierotaorphan - Biuro Statystyczne WESOEC - NATONATO - kraje NATONATO countries - SEATOSEATO - Unia AfrykańskaAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - narzędzia rolniczeagricultural implement - narzędzia ręcznehand tool - obiekt mostowystructure - robotnikblue-collar worker - pracownik wykwalifikowanyskilled worker - robotnik przyuczonysemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - owcasheep - produkt jajecznyegg product - tlenekoxide - tlenoxygen - ozonozone - płatnośćpayment - zaliczkaadvance payment - zaproszenie do składania ofertinvitation to tender - płatność międzynarodowainternational payment - płatność wewnątrzwspólnotowaintra-Community payment - chlebbread - PakistanPakistan - wolny wybór kandydatów z różnych listcross voting - PanamaPanama - koszyk walutbasket of currencies - wypiek chlebabread-making - bezpośrednie stosowaniedirect applicability - paper - Papua-Nowa GwineaPapua New Guinea - parapodatekquasi-fiscal charge - ParagwajParaguay - parazytologiaparasitology - park samochodowyvehicle fleet - tabor kolejowyrolling stock - park narodowynational park - stosowanie ustawyapplication of legislation - działka rolnaplot - samotny rodzicsingle parent - pokrewieństworelationship - parytet walutowyexchange parity - parytet siły nabywczejpurchasing power parity - parlamentparliament - Parlament EuropejskiEuropean Parliament - parlament narodowynational parliament - parlament regionalnyregional parliament - członek parlamentuMember of Parliament - stosowanie prawa wspólnotowegonational implementation of Community law - członek Parlamentu EuropejskiegoMember of the European Parliament - podział własnościdivision of property - partia komunistycznaCommunist Party - partia konserwatywnaConservative Party - partia demokratycznaDemocratic Party - partia chrześcijańsko-demokratycznaChristian Democratic Party - partia ekologicznaEcology Party - partia europejskaEuropean party - wykorzystanie energii słonecznejsolar energy end-use applications - partia liberalnaLiberal Party - partia politycznapolitical party - partia republikańskaRepublican Party - partia socjaldemokratycznaSocial Democratic Party - partia socjalistycznaSocialist Party - partia pracyLabour Party - system monopartyjnyone-party system - udział w spółceshareholding - udział kobietparticipation of women - partycypacja pracowniczaworker participation - ocena pracownikastaff assessment - frekwencja wyborczaturnout of voters - partycypacja politycznapolitical involvement - partycypacja społecznasocial participation - paszportpassport - paszport europejskiEuropean passport - pasteryzacjapasteurisation - makaronpasta - umowa o wolnym handlufree-trade agreement - praktykantapprentice - ciastkarstwopastry-making - dziedzictwo kulturycultural heritage - organizacje pracodawcówemployers' organisation - zubożeniepauperisation - ubóstwopoverty - bandera statkuship's flag - bandera dogodnaflag of convenience - praktyka zawodowaapprenticeship - kraj stowarzyszonyassociated country - HolandiaNetherlands - holenderskie terytoria zamorskieNetherlands OCT - regiony Holandiiregions of the Netherlands - Kraj BaskówBasque Country - WaliaCambria, Cymru, Wales - kraje socjalistyczneEastern Bloc countries - zaopatrzeniesupply - Region LoaryLoire Region - kraj pomagającydonor country - kraje rozwijające siędeveloping countries - kraje i terytoria zamorskieoverseas countries and territories - kraj uprzemysłowionyindustrialised country - kraj członkowskimember country - kraje mniej rozwinięteleast-developed country - kraj trzecithird country - mytotoll - skóra zwierzątanimal skin - zaopatrzenie w brońarms supply - rybołówstwo przybrzeżneinshore fishing - rybołówstwo słodkowodnefreshwater fishing - rybołówstwo dalekomorskiedeep-sea fishing - rybołówstwo przemysłoweindustrial fishing - rybołówstwo morskiesea fishing - ryba odrzuconadiscarded fish - rybołówstwo tradycyjnetraditional fishing - rybakfisherman - zaopatrzenie w energięenergy supply - nowe metody nauczanianew educational methods - kara śmiercideath penalty - PeloponezPeloponnese - barkabarge - brakishortage - braki żywnościowefood shortage - wyrównywanie finansowefinancial equalisation - kultura wodnaaquaculture, aquiculture - uszlachetnianie czynneinward processing - uszlachetnianie bierneoutward processing - okres połowufishing season - okres przejściowy WEEC transitional period - prawo jazdydriving licence - europejskie prawo jazdyEuropean driving licence - pozwolenie budowlanebuilding permit - AkwitaniaAquitaine - zezwolenie połowowefishing permit - pozwolenie na pracęwork permit - PeruPeru - personifikacja władzypersonalisation of power - osoba starszaelderly person - osoba rozwiedzionadivorced person - osoba zamężnamarried person - Arabia SaudyjskaSaudi Arabia - osoba prawnalegal person - osoba fizycznanatural person - osoba w separacjiseparated person - osoba samotnaone person household - osoba owdowiaławidowed person - personelstaff - personel naziemnyground staff - personel WE kategorii AEC category A staff - orzech ziemnygroundnut - personel WE kategorii BEC category B staff - personel WE kategorii CEC category C staff - personel WE kategorii DEC category D staff - kierowcadrivers - personel transportutransport staff - zawód prawniczylegal profession - załogacrew - personel więzieniapenitentiary staff - AragoniaAragon - strata finansowafinancial loss - pomór zwierzątanimal plague - pestycydpesticide - przedsiębiorstwo małesmall business - przedsiębiorstwa małe i średniesmall and medium-sized enterprises - gospodarstwo małesmallholding - małe miastosmall town - Małe AntyleLesser Antilles - petycjapetition - petrochemiapetrochemicals - petrodolarpetrodollar - ropa naftowapetroleum - farmakologiapharmacology - FilipinyPhilippines - filozofiaphilosophy - filozofia politycznapolitical philosophy - arbitraż finansowyarbitrage - fosforphosphorus - fotochemiaphotochemistry - ogniwo słonecznephotovoltaic cell - fizjologia pracyoccupational physiology - fizyka jądrowanuclear physics - PikardiaPicardy - części zamiennespare part - PiemontPiedmont - arbitraż międzynarodowyinternational arbitration - kamień szlachetnyprecious stones - ogniwo paliwowefuel cell - uprowadzeniepiracy - hodowla rybfish farming - ścieżka rowerowacycle track - lokata kapitałuinvestment transaction - plafon taryfowytariff ceiling - arbitraż politycznypolitical arbitration - równinaplain - plan antykryzysowyanti-crisis plan - plan zagospodarowania miastatown-planning scheme - Plan KolomboColombo Plan - plan rozwojudevelopment plan - plan finansowaniafinancing plan - planktonplankton - uprawa drzewarboriculture - planowanie w oświacieeducational planning - planowanie rodzinyfamily planning - planowanie produkcjiproduction planning - planowanie transportutransport planning - planowanie rynkumarket planning - planowanie gospodarczeeconomic planning - planowanie finansowefinancial planning - drzewosapling, tree - planowanie w przemyśleindustrial planning - planowanie gospodarki narodowejnational planning - planowanie regionalneregional planning - planowanie sektorowesectoral planning - sadzonkaseedling - sadzenieplantation - roślina wodnaaquatic plant - roślina pastewnafodder plant - roślina przemysłowaindustrial plant - roślina oleistaoleaginous plant - drzewo iglasteconifer - roślina okopowaroot crop - roślina włóknistatextile plant - roślina tropikalnatropical plant - uprawa pod foliącultivation under plastic - plastyfikatorplasticiser - płyta metalowaplate - program politycznypolitical programme - szelf kontynentalnycontinental shelf - platynaplatinum - gips, gipsowyplaster, plaster of Paris - drzewo liściastedeciduous tree - pełne zatrudnieniefull employment - ołówlead - plutonplutonium - oponapneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - ciężar i wymiaryweight and size - punkt sprzedażymercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - rybafish - ryba słodkowodnafreshwater fish - ryba morskasea fish - ryba świeżafresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policjapolice - organy ściganiacriminal investigation department - polityka rolnaagricultural policy - wspólna polityka rolnacommon agricultural policy - krajowa polityka rolnanational agricultural policy - regionalna polityka rolnaregional farm policy - polityka żywieniowafood policy - polityka bankowabanking policy - polityka budżetowabudget policy - polityka handlowatrade policy - wspólna polityka handlowacommon commercial policy - polityka wspólnotowaCommunity policy - porozumienie o dobrowolnym ograniczeniuvoluntary restraint agreement - archeologiaarchaeology, archeology - polityka zatrudnienia WECommunity employment policy - wspólna polityka rybołówstwacommon fisheries policy - wspólna polityka cenowacommon price policy - wspólna polityka transportowacommon transport policy - polityka koniunkturalnashort-term economic policy - polityka kulturalnacultural policy - polityka pomocyaid policy - polityka oszczędnościowaausterity policy - polityka interwencyjnaintervention policy - polityka inwestycyjnainvestment policy - polityka obronnadefence policy - polityka rozwojowadevelopment policy - polityka finansowaniafinancing policy - polityka oświatowaeducation policy - polityka zatrudnieniaemployment policy - polityka przedsiębiorstwabusiness policy - polityka ochrony środowiskaenvironmental policy - architekturaarchitecture - polityka informacyjnainformation policy - polityka w zakresie komunikowaniacommunications policy - polityka konkurencjicompetition policy - polityka budowlanaconstruction policy - polityka rybołówstwafisheries policy - polityka produkcji rolniczejagricultural production policy - polityka naukowaresearch policy - polityka zdrowotnahealth policy - polityka ds. urodzeńbirth policy - polityka produkcyjnaproduction policy - architektura słonecznasolar architecture - polityka wsparciasupport policy - polityka demograficznapopulation policy - polityka Wschód-ZachódEast-West policy - polityka dewizowaexchange policy - polityka eksportowaexport policy - polityka importowaimport policy - polityka cenowaprices policy - polityka dochodowaincomes policy - polityka płacpay policy - archiwumarchives - polityka struktur rolnychpolicy on agricultural structures - polityka transportowatransport policy - polityka kredytowacredit policy - polityka mieszkaniowahousing policy - polityka gospodarczaeconomic policy - polityka energetycznaenergy policy - europejska polityka obronnaEuropean defence policy - polityka zagranicznaforeign policy - polityka rodzinnafamily policy - polityka finansowafinancial policy - ArktykaArctic - polityka podatkowafiscal policy - polityka leśnaforestry policy - polityka rządowagovernment policy - polityka przemysłowaindustrial policy - polityka wewnętrznadomestic policy - polityka migracyjnamigration policy - polityka walutowamonetary policy - polityka agromonetarnaagri-monetary policy - polityka portowaports policy - wspólna polityka portowacommon ports policy - srebrosilver - polityka regionalnaregional policy - polityka regionalna WECommunity regional policy - polityka społecznasocial policy - polityka strukturalnastructural policy - polityka celnatariff policy - wspólna polityka celnacommon tariff policy - środki zanieczyszczającepollutant - środki zanieczyszczające atmosferęatmospheric pollutant - środki zanieczyszczające wodęwater pollutant - zanieczyszczeniepollution - ArgentynaArgentina - zagrożenie hałasemnoise pollution - zanieczyszczenie atmosferyatmospheric pollution - zanieczyszczenie chemicznechemical pollution - zanieczyszczenie ze źródeł lądowychpollution from land-based sources - zanieczyszczenie wodywater pollution - zanieczyszczenie chemiczne żywnościfood contamination - zanieczyszczenie wybrzeżacoastal pollution - zanieczyszczenie dróg wodnychpollution of waterways - zanieczyszczenie glebysoil pollution - zanieczyszczenie morzamarine pollution - uprawa na suchodry farming - zanieczyszczenie organiczneorganic pollution - zanieczyszczenie pochodzenia rolniczegopollution from agricultural sources - zanieczyszczenie radioaktywneradioactive pollution - zanieczyszczenie stratosferystratospheric pollution - zanieczyszczenie termicznethermal pollution - zanieczyszczenie transgranicznetransfrontier pollution - PolskaPoland - produkcja wielokierunkowamixed cropping - polimerpolymer - PolinezjaPolynesia - Polinezja FrancuskaFrench Polynesia - ziemniakpotato - pompa ciepłaheat pump - ludność aktywna zawodowoworking population - ludność rolniczaworking population engaged in agriculture - ludność pracującapersons in work - ludność w wieku do pracypopulation of working age - ludność świataworld population - ludność niepracującanon-working population - umowa połowowafishing agreement - broń chemicznachemical weapon - ludność wiejskarural population - ludność miejskaurban population - trzoda chlewnaswine - port rybackifishing port - PortorykoPuerto Rico - PortugaliaPortugal - regiony Portugaliiregions of Portugal - pozycja dominującadominant position - poczta i telekomunikacjapostal and telecommunications services - broń konwencjonalnaconventional weapon - potaspotassium - potencjał rozwojowydevelopment potential - ApuliaApulia - holowaniepush towing - pyłydust - władza politycznapolitical power - władza budżetowabudgetary power - siła nabywczapurchasing power - kompetencje do ocenianiapower of assessment - kompetencje do wdrażaniapower of implementation - prawo inicjatywypower of initiative - kompetencje do kontrolowaniasupervisory power - kompetencje do decydowaniapower of decision - kompetencje do negocjowaniapower to negotiate - kompetencje do ratyfikowaniapower of ratification - władza dyskrecjonalnadiscretionary power - władza wykonawczaexecutive power - władza sądowniczajudicial power - władza ustawodawczalegislative power - kompetencje do stanowienia aktów wykonawczychstatutory power - organy państwowepublic authorities - paczkowanie wstępnepre-packaging - preferencje ogólnegeneralised preferences - cło rolneagricultural levy - podatek EWWSECSC levy - pierwsze zatrudnieniefirst job - niemowlęearly childhood - broń jądrowanuclear weapon - uprawa glebysoil preparation - ułaskawieniebarring of penalties by limitation - przewodniczący parlamentuSpeaker of Parliament - prasapress, public press - prasa politycznapolitical press - renta rodzinnasurvivor's benefit - świadczenie usługprovision of services - taktyczna broń jądrowatactical nuclear weapon - zasiłek rodzinnyfamily benefit - świadczenia socjalnesocial-security benefit - pożyczkaloan - pożyczka EBIEIB loan - pożyczka EWWSECSC loan - pożyczka WECommunity loan - pożyczka EuratomuEuratom loan - zapobieganie zanieczyszczeniuprevention of pollution - prognoza krótkoterminowashort-term forecast - prognoza długoterminowalong-term forecast - prognoza średnioterminowamedium-term forecast - preliminarz budżetowybudget estimate - prognoza gospodarczaeconomic forecasting - nadrzędność prawaprimacy of the law - pierwszeństwo prawa wspólnotowegoprecedence of Community law - premiabonus payment - premia za ubójslaughter premium - dopłata za karczowaniegrubbing premium - rekompensata za wycofanie z rynkunon-marketing premium - składka ubezpieczeniowainsurance premium - dopłata za magazynowaniestorage premium - nowalijkiearly fruit and vegetables - zasada zanieczyszczający płacipolluter pays principle - priorytet gospodarczyeconomic priority - wojskoarmed forces - podejmowanie decyzjidecision-making - więzień politycznypolitical prisoner - pozbawienie prawdeprivation of rights - cenaprices - rozpiętość cenbracket price - cena eksportowaexport price - cena importowaimport price - cena dla nabywcyconsumer price - wojsko zawodoweprofessional army - cena fabrycznaproducer price - cena rolnafarm prices - cena żywnościfood price - cena cifcif price - cena zakupupurchase price - cena zaporowasluice-gate price - cena interwencyjnaintervention price - cena kierunkowanorm price - porozumienie cenoweprice agreement - uzbrojeniemilitary equipment - cena ofertowaoffer price - cena orientacyjnaguide price - cena zasadniczabasic price - cena aktywacyjnaactivating price - cena detalicznaretail price - cena hurtowawholesale price - cena energiiprice of energy - cena gruntów rolnychprice of farm land - cena rynkowamarket prices - cena referencyjnareference price - aromatyflavouring - cena wycofaniawithdrawal price - cena kosztucost price - cena progowathreshold price - cena subwencyjnasupport price - opłata parkingowastandage - cena sprzedażyselling price - cena surowcówcommodity price - cena dyskryminacyjnadiscriminatory price - cena dzierżawyfarm rent - cena na rynku światowymworld market price - zarządzenieadministrative order - cena ustalona z góryprice fixed in advance - cena FOBfree-on-board price - cena franco granicafree-at-frontier price - cena spustowatrigger price - cena gwarantowanaguaranteed price - cena państwowaimposed price - cena docelowatarget price - cena przemysłowaindustrial price - cena wolnafree price - cena maksymalnamaximum price - nawadnianieirrigation - cena minimalnaminimum price - cena minimalna gwarantowanaguaranteed minimum price - cena średniaaverage price - cena preferencyjnapreferential price - cena obniżonareduced price - cena francodelivered price - cena reprezentatywnarepresentative price - sztukaarts - reprezentatywna cena rynkowarepresentative market price - problemy społecznesocial problem - problem miejskiurban problem - proces chemicznychemical process - proces elektrycznyelectrical process - proces fizycznyphysical process - postępowanie administracyjneadministrative procedure - postępowanie antysubwencyjneanti-subsidy proceeding - sztuka ludowapopular art - procedura budżetowabudgetary procedure - postępowanie cywilnecivil procedure - postępowanie dyscyplinarnedisciplinary proceedings - postępowanie sądowejudicial proceedings - procedura ustawodawczalegislative procedure - procedura parlamentarnaparliamentary procedure - postępowanie karnecriminal procedure - Środkowy WschódMiddle East - upominekgift item - produkcjaproduction - produkcja taśmowaassembly line production - produkcja rolniczaagricultural production - produkcja żywnościfood production - produkcja zwierzęcaanimal production - produkcja rzemieślniczacraft production - produkcja WspólnotyCommunity production - produkcja ciągłacontinuous production - produkcja energiienergy production - produkcja wodoruhydrogen production - produkcja masowamass production - produkt rybołówstwafishery product - produkcja deficytowaunderproduction - produkcja przemysłowaindustrial production - produkcja światowaworld production - produkcja krajowanational production - produkcja roślinnacrop production - produktywnośćproductivity - produkcyjność rolnictwaagricultural productivity - artykuły dekoracyjnedecorative item - wydajność ziemiland productivity - wydajność pracywork productivity - produkt zbożowycereal product - produkt owocowyfruit product - produkt warzywnyvegetable product - produkt rybnyfish product - produkt cukrowysugar product - produkt rolnyagricultural product - artykuły spożywczefoodstuff - produkt spożywczy przetworzonyprocessed food product - produkt zwierzęcyanimal product - produkt mięsnymeat product - produkt chemicznychemical product - produkt chemiczny nieorganicznyinorganic chemical product - koncentrat spożywczyconcentrated product - produkt paczkowanypackaged product - produkt mrożonyfrozen product - produkt kosmetycznycosmetic product - artykuły sportowesports equipment - produkt opakowaniowypackaging product - środki czyszczącepolishing and scouring preparations - produkt podstawowyprimary product - produkt cukierniczyconfectionery product - produkt masowej konsumpcjimass-consumption product - produkt zastępczysubstitute product - produkt dehydratyzowanydesiccated product - produkt dietetycznydietary product - produkt drzewnywood product - artykuły toaletowetoilet article - produkt luzembulk product - produkt wędzonysmoked product - produkt przemysłowyindustrial product - materiały łatwopalneinflammable product - produkt instantinstant product - produkt krajowy bruttogross domestic product - produkt napromieniowanyirradiated product - produkt mleczarskimilk product - produkt liofilizowanyfreeze-dried product - produkt gotowymanufactured goods - produkt metalowymetal product - produkt górniczymining product - produkt krajowydomestic product - produkt narodowy bruttogross national product - produkt nowynew product - pochodzenie produktuoriginating product - produkt naftowypetroleum product - produkt farmaceutycznypharmaceutical product - artykuły gospodarstwa domowegohousehold article - produkt białkowyprotein products - produkt odtworzonyreconstituted product - produkt chłodzonyrefrigerated product - produkt regionalny bruttogross regional product - produkt solonysalted product - półproduktsemi-manufactured goods - produkt wrażliwysensitive product - produkt głęboko mrożonydeep-frozen product - produkt włókienniczytextile product - rzemieślnikcraftsman - produkt weterynaryjnyveterinary product - zawód handlowysales occupation - zawód finansistyfinancial occupation - wolny zawódliberal profession - personel służby zdrowiahealth care profession - personel paramedycznyparamedical profession - WFPWFP - program działaniaaction programme - program pomocyaid programme - program nauczaniateaching curriculum - program badańresearch programme - program wyborczyelection programme - postęp naukowyscientific progress - projekt inwestycyjnyinvestment project - projekt budżetudraft budget - rządowy projekt ustawygovernment bill - projekt badawczyresearch project - projekt przemysłowyindustrial project - promocja sprzedażysales promotion - promocja handlutrade promotion - stymulowanie inwestycjiinvestment promotion - inwestycja budowlanaproperty development - awanspromotion - propaganda wyborczaelection campaign publicity - propozycja WEEC proposal - sztuka scenicznaperforming arts - pozarządowy projekt ustawynon-government bill - własność państwowapublic property - własność ziemskaland and buildings - własność rolnaagricultural real estate - własność nieruchomareal property - własność przemysłowaindustrial property - własność intelektualnaintellectual property - własność ruchomapersonal property - własność prywatnaprivate property - ArubaAruba - poszukiwanie kopalinmineral prospecting - prognoza perspektywicznaforward studies - prostytucjaprostitution - ochrona przed hałasemnoise protection - ochrona środowiskaenvironmental protection - ochrona życia zwierzątprotection of animal life - ochrona roślinprotection of plant life - prawo do prywatnościprotection of privacy - ESAESA - ochrona zwierzątprotection of animals - ochrona udziałowcówprotection of shareholders - ochrona komunikowaniaprotection of communications - ochrona praw człowiekaprotection of freedoms - ochrona mniejszościprotection of minorities - ochrona dyplomatówdiplomatic protection - ochrona konsumentaconsumer protection - umowa o specjalizacjispecialisation agreement - AzjaAsia - ochrona rynkumarket protection - ochrona dziedzictwa kulturyheritage protection - ochrona krajobrazucountryside conservation - ochrona glebysoil protection - opieka nad matką i dzieckiemcare of mothers and infants - protekcjonizmprotectionism - białko zwierzęceanimal protein - białko syntetycznesynthetic protein - białko mlekamilk protein - Azja PołudniowaSouth Asia - białko roślinnevegetable protein - protokół do umowyprotocol to an agreement - protokół ds. cukruprotocol on sugar - prototypprototype - Prowansja-Alpy-Wybrzeże LazuroweProvence-Alpes-Côte d'Azur - prowincjaprovince - psychiatriapsychiatry - psychologiapsychology - psychologia pracyoccupational psychology - publikacjapublication - publikacja wspólnotowaCommunity publication - publikacja ustawypublication of a law - reklamaadvertising - reklama nieuczciwaadvertising malpractice - ogłaszanie sprawozdań finansowychpublication of accounts - opublikowanie taryfypublication of tariffs - KatarQatar - azyl politycznypolitical asylum - kwalifikacje zawodoweprofessional qualifications - stan środowiska naturalnegoquality of the environment - jakość życiaquality of life - jakość produktuproduct quality - ilość ryb wyładowanychquantity of fish landed - grupa społecznie poszkodowanychsocially disadvantaged class - zapytanie pisemnewritten question - zapytanie ustneoral question - zapytanie parlamentarneparliamentary question - odkażaniedecontamination - quorumquorum - kwota połowowacatch quota - iloraz wyborczyelectoral quota - promieniotwórczośćradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - nadwaniebroadcasting, broadcast medium - ochrona radiologicznaradiation protection - Zgromadzenie Ogólne ONZUN General Assembly - rafinacja naftyoil refining - rafinacja cukrusugar refining - winogronagrape - nazwa firmybusiness name - repatriacja kapitałurepatriation of capital - sprawozdaniereport - stosunki rolnictwo-handelagriculture-trade relationship - stosunki rolnictwo-przemysłagriculture-industry relationship - sprawozdanie z działalnościannual report - sprawozdanie komisjicommittee report - sprawozdanie z badańresearch report - harmonizacja prawaapproximation of laws - zbliżanie politykapproximation of policies - Ras al-ChajmaRas Al Khaimah - wymiar podatkubasis of tax assessment - ratyfikacja umowyratification of an agreement - wskaźnikratio - reaktor jądrowynuclear reactor - przekwalifikowanie zawodowevocational retraining - remilitaryzacjarearmament - reasekuracjareinsurance - spis powszechnycensus - spis ludnościpopulation census - pomoc w oświacieassistance in training - recesja gospodarczaeconomic recession - wpływyrevenue - wpływy z eksportuexport revenue - dopuszczalność postępowaniaadmissibility - badaniaresearch - badania w rolnictwieagronomic research - badania stosowaneapplied research - badania nad energiąenergy research - wyszukiwanie dokumentówdocument retrieval - badania ekologiczneenvironmental research - badania w leśnictwieforestry research - badania w zakresie rybołówstwafishery research - badania przemysłoweindustrial research - badania w medycyniemedical research - badania naukowescientific research - żniwaharvest - zalecenierecommendation - zalecenie WECommunity recommendation - umowa gospodarczaeconomic agreement - ubezpieczenie wzajemnemutual assistance scheme - zalecenie EWWSECSC recommendation - zalecenie EuratomuEAEC recommendation - uznawanie dyplomówrecognition of diplomas - odbudowa gospodarczaeconomic reconstruction - przestawienie na ogrodnictwoconversion to horticulture - konwersja stadaherd conversion - przestawienie przemysłuindustrial conversion - przestawienie na produkcję mięsnąconversion to beef production - przestawienie kierunku produkcji rolnejredirection of production - zażalenie administracyjneappeal to an administrative authority - skarga o unieważnienieaction for annulment - skarga w sprawie bezczynnościaction for failure to act - skarga w sprawie naruszenia traktatuaction for failure to fulfil an obligation - przyjęcie do pracyrecruitment - stowarzyszenieassociation - odzysk energiienergy recovery - recyrkulacja kapitałurecycling of capital - ponowne wykorzystanie odpadówwaste recycling - roślina aromatycznaaromatic plant - redukcja sił zbrojnychforce reduction - roślina leczniczamedical plant - olej sojowysoya bean oil - olej słonecznikowysunflower seed oil - skracanie czasu pracyreduction of working time - meat from game - mięso króliczerabbit meat - olej kukurydzianymaize oil - redukcja cełtariff reduction - mleko w proszku odtłuszczoneskimmed milk powder - redyskontorediscounting - rewaluacjarevaluation - reeksportre-export - produkt suszonydried product - zagęstniktexture agent - postępowanie uproszczonesummary procedure - pomoc dla rolnictwaaid to agriculture - referendumreferendum - preferencje wspólnotoweCommunity preference - reforma administracyjnaadministrative reform - reforma WPRreform of the CAP - reforma rolnaagrarian reform - prawo produkcji rolniczejregulation of agricultural production - reforma oświatyeducational reform - kwota rolnaagricultural quota - próg gwarantowanyguarantee threshold - alternatywna produkcja rolniczaalternative agricultural production - podatek od tłuszczów jadalnychtax on oils and fats - reforma gruntówland reform - zacofany region rolniczyless-favoured agricultural area - kobieta rolnikwoman farmer - młody rolnikyoung farmer - reforma sądownictwajudicial reform - stowarzyszenie rolniczegrouping of farms - sprawozdanie z gospodarstwa rolnegofarm return - środki ochrony roślinplant health product - uchodźcarefugee - herbicydherbicide - wściekliznarabies - produkcja mlekadairy production - substytut zbóżcereal substitute - uchodźca politycznypolitical refugee - wspólnota leśnaforestry group - odmowa ofertyrefusal to bid - produkcja drewnawood production - własność lasuforestry property - las państwowypublicly-owned forest - las prywatnyprivate forest - odmowa sprzedażyrefusal to sell - hodowla mięczakówshellfish farming - produkcja rybackafishery produce - licencja połowowafishing licence - system autorytarnyauthoritarian regime - system pomocyaid system - podział przedsiębiorstwademerger - przedsiębiorstwo transnarodowetransnational corporation - umowa o wyłączności zakupuexclusive purchasing agreement - przedsiębiorstwo użyteczności publicznejpartly nationalised undertaking - dystrybucja selektywnaselective distribution agreement - system własności ziemilandholding system - poczta elektronicznaelectronic mail - przepływ danych przez granicęcross-frontier data flow - media komercyjnecommercial media - system gospodarczyeconomic system - media lokalnelocal media - media prywatneprivate media - reżym wojskowymilitary regime - sieć telekomunikacyjnatransmission network - telekonferencjavideophone conference - telewizja europejskaEuropean television - system parlamentarnyparliamentary system - telewizja płatnapay television - wideotekstVideotex - domowe zastosowanie komputerahome computing - przechowywanie informacjiinformation storage - system politycznypolitical system - informatyka stosowanacomputer applications - przestępstwo komputerowecomputer crime - prawo komputerowedata-processing law - sztuczna inteligencjaartificial intelligence - regionregion - Dziennik Urzędowy UEEU Official Journal - piractwo komputerowecomputer piracy - region rolniczyagricultural region - sprawdzanie ważności wyborówelection monitoring - kumulacja mandatówmultiple office holding - wyniki wyborówelection result - delegacja uprawnieńdelegation of power - region BrukseliBrussels region - delegacja parlamentarnaparliamentary delegation - wiek uprawniający do głosowaniavoting age - federalizmfederalism - region przybrzeżnycoastal region - plebiscytplebiscite - rozkład głosówdistribution of votes - kompetencje do doradzaniaadvisory power - region rozwijający siędevelopment region - kompetencje do mianowaniapower to appoint - przywilej parlamentarnyprivilege - partia radykalnaradical party - region górskimountain region - region zacofanyless-favoured region - zniknięcie pod przymusemforced disappearance - mniejszość politycznapolitical minority - kontrola policyjnapolice checks - pacyfizmpacifism - obrona cywilnacivil defence - region gospodarczyeconomic region - głosowanie przez zastępcówvote by delegation - konsorcjumconsortium - FlandriaFlanders - organy administracjiexecutive body - program rządowygovernment programme - region przygranicznyfrontier region - wspieranie rynkumarket support - restrukturyzacja ekonomicznaeconomic conversion - region przemysłowyindustrial region - wspieranie przekształceńredevelopment aid - pomoc na restrukturyzacjęaid for restructuring - wspieranie sprzedażysales aid - pomoc dla przemysłuaid to industry - redystrybucja dochoduredistribution of income - region śródziemnomorski WEEC Mediterranean region - pomoc humanitarnahumanitarian aid - pomoc uchodźcomaid to refugees - pomoc ofiarom klęskaid to disaster victims - pomoc rozwojowadevelopment aid - region uprzywilejowanypriority region - region wiejskirural region - kraje nowo uprzemysłowionenewly industrialised country - region turystycznytourist region - gospodarka społecznasocial economy - rachunkowość rolnaeconomic accounts for agriculture - region WalońskiWalloon region - analiza wpływuimpact study - skutek ekonomicznyeconomic consequence - procedura zgodyconciliation procedure - regionalizacjaregionalisation - metrounderground railway - duży pojazd transportowylarge vehicle - transport kosmicznyspace transport - pojazd kosmicznyspace vehicle - regionalizacja w handluregionalisation of trade - stacja kosmicznaspace station - regionalizmregionalism - najem pojazduvehicle rental - obszar transportudestination of transport - akt prawnyregulation - świadectwo zdolności żeglugowejship's passport - opłata transportowatransport price - rozporządzenie WECommunity regulation - zatwierdzenie taryfapproval of tariffs - obrót portowyport traffic - rozporządzenie EuratomuEAEC Regulation - kontrola ruchu drogowegotraffic control - kwota transportowatransport quota - rynek transportowytransport market - rejestracja pojazduvehicle registration - dokument pojazduvehicle documents - regulowanie sporówsettlement of disputes - okres czasu jazdylength of journey - transport dużych prędkościhigh-speed transport - dokument transportowytransport document - okres prowadzenia pojazdudriving period - dozór technicznyroadworthiness tests - agencja turystycznatravel agency - rozporządzenie finansowefinancial regulation - umowa przewozucontract of carriage - wspólnikcompany member - ugoda sądowacomposition - przepisy handlowetrade regulations - prawo urbanistycznetown-planning regulations - linia lotniczaairline - ruch drogowyroad traffic - prawo łowieckiehunting regulations - polityka morskashipping policy - konferencja morskamaritime conference - przepisy ruchu drogowegotraffic regulations - zatapianie odpadówdumping of waste - przechowywanie odpadówstorage of waste - prawo budowlanebuilding regulations - substancja toksycznatoxic substance - pojazd ekologicznynon-polluting vehicle - eksploatacja dna morzaexploitation of the sea-bed - zastępowanie zasobówreplacement of resources - wpływ na środowiskoenvironmental impact - monitoring środowiskaenvironmental monitoring - pomiary sejsmiczneseismic monitoring - ochrona wybrzeżashore protection - ograniczenie prędkościspeed control - gospodarka wodnawater management - przeciwdziałanie praktykom monopolistycznymcontrol of restrictive practices - środowisko geofizycznegeophysical environment - woda stojącastagnant water - prawo o inwestycjachregulation of investments - życie morzamarine life - gatunki dzikiewildlife - ubezpieczenieinsurance - regulacja cenprice regulations - zasoby roślinneplant resources - ujście rzekiestuary - klęska w rolnictwieagricultural disaster - prawo celnecustoms regulations - defoliacjadefoliation - erozjaerosion - zanieczyszczenie spalinamimotor vehicle pollution - przepisy transportowetransport regulations - zanieczyszczenie olejamioil pollution - zanieczyszczenie metalamimetal pollution - zanieczyszczenie przez statkipollution from ships - zanieczyszczenie przemysłoweindustrial pollution - regulowanie rynkumarket stabilisation - cło eksportoweexport levy - cło importoweimport levy - regulacja urodzeńbirth control - handel nielegalnyillicit trade - agencja interwencyjnaintervention agency - NimexeNimexe - przepisy dotyczące transakcjiregulation of transactions - oznaczenie pochodzeniadesignation of origin - procedura celna zawieszająca opłatycustoms procedure suspending duties - reimportre-import - cło zwrotnecustoms drawback - ponowna integracja szkolnare-integration into school - obszar celny WEEC customs territory - rehabilitacja społecznasocial rehabilitation - jednolity dokument celnysingle document - uproszczenie formalności celnychsimplification of formalities - odrzucenie budżeturejection of the budget - specyfikacja taryfowaspecification of tariff heading - stosunki handlowetrade relations - umowa finansowafinancial agreement - ubezpieczenie eksportuexport credit insurance - wydzielanie ciepłathermal discharge - handel kompensacyjnycountertrade - eksport wspólnotowyCommunity export - import wspólnotowyCommunity import - dobra i usługigoods and services - reflacjareflation - dobra produkcyjneintermediate goods - stosunki dwustronnebilateral relations - dobra kapitałowecapital goods - towar używanyused goods - handel zintegrowanyintegrated trade - stosunki kulturalnecultural relations - konsumpcja przemysłowaintermediate consumption - konsumpcja światowaworld consumption - merchandisingmerchandising - teoria marketingutheory of marketing - stosunki dyplomatycznediplomatic relations - wydarzenie handlowetrade event - cena bez podatkuprice net of tax - stosunki pracylabour relations - sprzedaż ze stratąselling at a loss - samoobsługaself-service store - stowarzyszenie handlowcówaffiliated retailing - handel obwoźnyitinerant trade - handel niezależnyindependent retailer - sklep siecichain store - powiązania szkoła-przemysłschool-industry relations - centrum hurtowewholesale trading centre - dystrybutor handlowydistributor - stosunki gospodarczeeconomic relations - dostępność gotówkiprivate-sector liquidity - stosunek Państwo-Kościółchurch-State relations - ubezpieczenie od wypadkówpersonal accident insurance - stosunki Wschód-ZachódEast-West relations - powiązania między przemysłamiinter-industrial relations - kryzys walutowymonetary crisis - stosunki międzyinstytucjonalneinterinstitutional relations - ograniczenia dewizoweexchange restriction - stosunki międzynarodoweinternational relations - kredyt nieoprocentowanyfree credit - stopa dyskontowadiscount rate - kontrola kredytucredit control - stosunki międzyparlamentarneinterparliamentary relations - giełda papierów wartościowychstock exchange - stosunki wewnątrzwspólnotoweintra-Community relations - odpływ kapitałuoutflow of capital - cena transferowatransfer pricing - władza ustawodawcza a wykonawczalegislative-executive relations - finansowanie na bardzo krótki terminvery short-term financing - stosunki walutowemonetary relations - finansowanie przedsiębiorstwcorporate finance - stosunki wielostronnemultilateral relations - ubezpieczenie majątkoweproperty insurance - ubezpieczenie osobowepersonal insurance - koasekuracjaco-insurance - stosunki miasto-wieśtown-country relationship - instytucja kredytowacredit institution - bank przemysłowyfinance house - bankowość elektronicznaelectronic banking - ubezpieczenie od wypadku przy pracyoccupational accident insurance - stosunki interpersonalnehuman relations - nadzór bankowybanking supervision - koszty bankowebank charges - środki budżetowebudget appropriation - budżet ogólnygeneral budget - public relationspublic relations - finanse samorządu terytorialnegoregional finances - religiareligion - finansowanie budżetu WEfinancing of the Community budget - wkład krajów członkowskichMember State's contribution - przetasowanie rządowecabinet reshuffle - konwencja podatkowatax convention - kontrola podatkowatax inspection - spłataredemption - podatek specjalnyspecial tax - scalanie gruntówreparcelling - rozpiętość taryfbracket rate - zwolnienie z cła eksportowegoremission of export duties - cena jednostkowaunit price - taryfa wsparciasupport tariff - cena mieszanamixed price - zastępowanie importuimport substitution - cena produktów rolnychprice of agricultural produce - wynagrodzenie za pracęremuneration of work - ubezpieczenie rolneagricultural insurance - ploncrop yield - wychowanie obywatelskiecivics - szkoła handlowacommercial education - materiały dydaktyczneteaching materials - oprogramowanie edukacyjneteaching software - powiązania szkoła-życie zawodoweschool-working life relations - modernizacja miasturban renewal - neurobiologianeurobiology - rentownośćprofitability - ginekologiagynaecology - neurologianeurology - pediatriapaediatrics - stomatologiadental medicine - pierwsza pomocfirst aid - medycyna alternatywnaalternative medicine - reorganizacja przemysłuindustrial reorganisation - akustykaacoustics - optykaoptics - cybernetykacybernetics - petrologiapetrology - rozdział pomocydistribution of aid - sekta religijnareligious sect - teologiatheology - rozkład podatkówdistribution of the tax burden - rynek jednolitysingle market - rozkład zaludnieniageographical distribution of the population - rodzina niepełnaone-parent family - dziecko adoptowaneadopted child - ubezpieczenie samochodumotor vehicle insurance - dystrybucja produkcjidistribution of production - ochrona rodzinyfamily protection - podział rynkumarket-sharing agreement - sztuczna prokreacjaartificial reproductive techniques - sztuczne zapłodnienieartificial insemination - zapłodnienie in vitrotest tube fertilisation - podział bogactwadistribution of wealth - matka nosicielkasurrogate mother - władza rodzicielskaparental authority - podział miejscallocation of seats - zstępnidescendant - nazwiskosurname - odpowiedzialność rodzicówparental responsibility - separacja sądowajudicial separation - ruch naturalny ludnościpopulation dynamics - podział dochodudistribution of income - migrantmigrant - podział pracyallocation of work - osadnictwomigration for settlement purposes - pomoc dla repatriantówrepatriation grant - starzenie się ludnościageing of the population - ruchliwość zawodowajob mobility - rozmieszczenie geograficznegeographical distribution - rozkład według wiekudistribution by age - rozkład na głowęper capita distribution - odznaczeniehonour - działalność charytatywnavoluntary work - organizacje charytatywnevoluntary organisation - zasiłek dla bezrobotnychunemployment insurance - rozkład na osobę pracującądistribution per employed person - grygaming - przemysł rozrywkowygaming establishment - gra automatycznaautomatic game - rozkład według płcidistribution by sex - wędkarstwo sportowesport fishing - wymiana turystycznatourist exchange - turystyka zagranicznaforeign tourism - turystyka wiejskarural tourism - wykazdirectory - infrastruktura turystycznatourist infrastructure - budżet socjalnysocial budget - przesadzanie roślinreplanting - europejska polityka społecznaEuropean social policy - walka z przestępczością drobnąprevention of delinquency - przestępczośćcrime - osoba niepełnosprawna fizyczniephysically disabled - przeniesienie środków budżetowychcarry-over of appropriations - osoba niepełnosprawna umysłowomentally disabled - bezdomnośćhomelessness - okaleczenie seksualnesexual mutilation - odpoczynek tygodniowyweekly rest period - handel narkotykamidrug traffic - medycyna ogólnageneral medicine - wsparcie społecznesocial assistance - infrastruktura społecznasocial facilities - prawo ubezpieczeń społecznychsocial security legislation - praca społecznasocial work - pielęgniarka społecznahome help - emerytura dodatkowasupplementary pension - przedstawicielstwo związkoweunion representative - karta zdrowiahealth card - koszty świadczeń lekarskichhealth expenditure - koszty hospitalizacjihospital expenses - przedstawicielstwo dyplomatycznediplomatic representation - hospitalizacjahospitalisation - opieka domowahome care - prawa pacjentapatient's rights - higiena publicznapublic hygiene - medycyna społecznasocial medicine - ubezpieczenie kredytucredit insurance - reprezentacja pracownikówworkers' representation - lecznictwo prywatneprivate medical treatment - budownictwo miejskieurban construction - infrastruktura miejskaurban infrastructure - rynek mieszkaniowyproperty market - reprezentacja politycznapolitical representation - regulacja czynszurent regulations - Wyspa ManIsle of Man - Kastylia i LeonCastile-Leon - system proporcjonalnyproportional representation - Kastylia i La ManchaCastile-La Mancha - KantabriaCantabria - BalearyBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta i MelillaCeuta and Melilla - represjerepression - MadrytCommunity of Madrid - WalencjaCommunity of Valencia - MurcjaRegion of Murcia - Portugalia PółnocnaNorthern Portugal - Portugalia ŚrodkowaCentral Portugal - Lizbona i Dolina TaguLisbon and the Tagus Valley - Anglia PółnocnaNorthern England - Anglia Północno-ZachodniaNorth-West England - Anglia Południowo-WschodniaSouth-East England - Anglia Południowo-ZachodniaSouth-West England - ożywienie gospodarczeeconomic recovery - Antigua i BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Kitts i NevisSaint Christopher and Nevis - kopiowanieduplicating - Saint Vincent i GrenadynySaint Vincent and the Grenadines - Dziewicze Wyspy Stanów ZjednoczonychUS Virgin Islands - Wielki MaghrebGreat Maghreb - hodowla zwierzątanimal breeding - hodowla roślinplant propagation - Wyspy MarshallaMarshall Islands - Samoa AmerykańskieAmerican Samoa - renta inwalidzkadisability insurance - republikarepublic - region polarnypolar region - DominikanaDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - żądania pracownikówrequisitioning of workers - broń biologicznabiological weapon - broń masowego rażeniaweapon of mass destruction - strategiczna broń jądrowastrategic nuclear weapon - sieć informacyjnainformation network - atomic bomb - sieć danych rachunkowości rolnejfarm accountancy data network - rakieta balistycznaballistic missile - rakieta naprowadzanaguided missile - rakieta międzykontynentalnaintercontinental missile - sieć transportowatransport network - flota wojennawarships - sieć kolejowarail network - broń kosmicznaspace-based weapons - broń laserowalaser weapon - broń zapalającaincendiary weapon - broń palna i amunicjafirearms and munitions - sieć dróg wodnychnetwork of navigable waterways - wojska lądoweland forces - jednostki paramilitarneparamilitary force - sieć drogowaroad network - wojska lotniczeair force - wojsko rezerwowereserve army - siły zbrojne za granicąforces abroad - marynarka wojennanavy - rezerwyreserves - służba wojskowa kobietwomen's military service - ochotnicza służba wojskowavoluntary military service - fundusz rezerwowyprovision - wydatki na obronędefence expenditure - obrona strategicznastrategic defence - rezerwa dewizowaforeign-exchange reserves - bezpieczeństwo międzynarodoweinternational security - polityka zbrojeniowaarms policy - europejska polityka zbrojeniowaEuropean arms policy - bezpieczeństwo europejskieEuropean security - nierozprzestrzenianie broni jądrowejnuclear non-proliferation - ograniczenie zbrojeńarms limitation - denuklearyzacjacreation of nuclear-free zones - rezerwat przyrodynature reserve - ujednolicenie uzbrojeniaharmonisation of weapons - miejsce zamieszkaniaresidence - umowa międzynarodowainternational agreement - umowa dwustronnabilateral agreement - umowa wielostronnamultilateral agreement - drugie miejsce zamieszkaniasecondary residence - negocjacje międzynarodoweinternational negotiations - podpisanie umowysignature of an agreement - instrument międzynarodowyinternational instrument - konwencja międzynarodowainternational convention - pozostałość pestycydupesticide residue - rezolucjaresolution - odpady drzewnewood residue - konwencja europejskaEuropean convention - pakt międzynarodowy ONZUN international covenant - polityka międzynarodowainternational affairs - rozwiązanie umowytermination of a contract - problemy międzynarodoweinternational issue - ubezpieczenie od szkodyindemnity insurance - żywicaresin - stosunki NRD-RFNrelations between the two German States - wizyta oficjalnaofficial visit - pomoc międzynarodowainternational aid - kodeks postępowaniacode of conduct - sankcje międzynarodoweinternational sanctions - rezolucja WECommunity resolution - grupa religijnareligious group - socio-cultural group - samowystarczalność żywnościowaself-sufficiency in food - polityka współpracycooperation policy - rezolucja ONZUN resolution - współpraca prawnalegal cooperation - okupacja wojskowamilitary occupation - rezolucja Parlamentu EuropejskiegoEP resolution - terytorium okupowaneoccupied territory - siły wielonarodowemultinational force - odpowiedzialnośćliability - jeńcy wojenniprisoner of war - problem armeńskiArmenian question - problem kurdyjskiKurdistan question - problem palestyńskiPalestinian question - zjednoczenie Niemiecunification of Germany - odpowiedzialność międzynarodowainternational responsibility - CDECDE - eurorakietaEuro-missile - kontrola zbrojeńarms control - odpowiedzialność ministraministerial responsibility - układ STARTSTART agreement - układ ABM 1972ABM Agreement - strefa pokojowapeace zone - ubezpieczenie zdrowotnehealth insurance - odpowiedzialność karnacriminal liability - OBWEOSCE - bezrobocie długookresowelong-term unemployment - powrót do zatrudnieniareintegration into working life - odpowiedzialność politycznapolitical responsibility - walka z bezrobociemfight against unemployment - planowanie zatrudnieniamanpower planning - job sharingjob sharing - obywatelnational - rozwiązanie stosunku pracytermination of employment - zmiana pracychange of job - inicjatywa lokalna na rzecz zatrudnienialocal employment initiative - praca bezpłatnaunpaid work - obywatel WspólnotyCommunity national - praca czasowatemporary employment - zasoby zwierzęceanimal resources - zatrudnianie młodychyouth employment - praca kobietfemale work - zasoby morskieresources of the sea - doskonalenie zawodoweupdating of skills - zasoby gospodarczeeconomic resources - staż szkoleniowytraineeship - zasoby wodnewater resources - zasoby glebowesoil resources - statystyka zatrudnieniaemployment statistics - zasoby energiienergy resources - pracownik pomocniczyauxiliary worker - pracownik oddelegowany za granicęexpatriate worker - ubezpieczenie morskiemarine insurance - przedsiębiorcaentrepreneur - dyrektor przedsiębiorstwamanaging director - zasoby rybackiefishery resources - zawód samodzielnyself-employed person - zasoby mineralnemineral resources - święto państwowepublic holiday - praca w niedzielęSunday working - zasoby naturalnenatural resources - tempo pracyrate of work - zasoby odnawialnerenewable resources - praca na odległośćteleworking - zamrożenie płacpay freeze - wpływy dodatkoweadditional resources - obniżka płacpay cut - świadczenia dodatkowefringe benefit - dietyallowances and expenses - dochody budżetowebudgetary resources - nominacjaappointment of staff - środki własneown resources - regulaminrules of procedure - okres próbnyprobationary period - gastronomiacatering - prawa związków zawodowychtrade union rights - wolność związków zawodowychtrade union freedom - etyka zawodowaprofessional ethics - ubezpieczenie obowiązkowecompulsory insurance - refundacja eksportowaexport refund - udział pracowników w zyskachprofit sharing - refundacja importowaimport refund - wybory do związków zawodowychtrade union election - partnerzy społecznisocial partners - union of civil servants - organizacje zawodoweprofessional association - związek zawodowytrade union - refundacja produkcjiproduction refund - ograniczenia eksportoweexport restriction - przedstawiciel dyplomatycznydiplomatic profession - ograniczenia importoweimport restriction - zawód związany z komunikowaniemcommunications profession - ograniczenia konkurencjirestriction on competition - personel administracjiadministrative personnel - personel sekretariatusecretarial staff - ograniczenia handlutrade restriction - kadry informacyjneinformation profession - personel naukowo-technicznyscientific profession - pracownik technicznytechnical profession - ograniczenie wolnościrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - pośrednik ubezpieczeniowyinsurance occupation - ograniczenia ilościowequantitative restriction - drobny handelsmall retailer - stomatologdentist - lekarzdoctor - weterynarzveterinarian - farmaceutapharmacist - położnamidwife - zawód artystyartistic profession - ubezpieczenie prywatneprivate insurance - restrukturyzacja przemysłuindustrial restructuring - zawód literataliterary profession - wynik operacyjnyoperating result - personel sprzedażysales staff - przedstawiciel handlowysales representative - działalność rolniczaagricultural performance - wyniki nauczaniaschool results - zawód informatykainformation technology profession - pracownik turystykitourist profession - hotelarzhotel profession - zawód usługowyservice occupation - przywrócenie cełrestoration of customs duties - pracownik bankubanking profession - sport zawodowyprofessional sport - tranzyttransit - opóźnienie w nauczaniubackwardness at school - europejska przestrzeń przemysłowaEuropean industrial area - polityka przemysłowa WECommunity industrial policy - wycofanie się z rynkuwithdrawal from the market - rzemiosłohandicrafts - przemysł drobnysmall industry - przemysł średnimedium-sized industry - przemysł drobny i średnismall and medium industries - emerytretired person - lokalizacja przemysłulocation of industry - industrial free zone - emerytura wcześniejszaearly retirement - park technologicznytechnology park - nadwyżka produkcjiproduction surplus - przeładunekhandling - ubezpieczenie publicznepublic insurance - przerób paliwafuel reprocessing - wytwórczość przemysłowaindustrial manufacturing - kwota produkcyjnaproduction quota - statystyka produkcjiproduction statistics - odpowiedzialność producentaproducer's liability - nowe technologienew technology - spotkanie na szczyciesummit meeting - czysta technologiaclean technology - technologia tradycyjnatraditional technology - proces technologicznytechnological process - regulacje technicznetechnical regulations - cykl życia produktuproduct life - produkt wybrakowanydefective product - spotkanie na szczeblu ministerialnymministerial meeting - specyfikacja technicznatechnical specification - norma europejskaEuropean standard - norma międzynarodowainternational standard - harmonizacja normharmonisation of standards - przepisy technicznetechnical rule - spotkanie międzynarodoweinternational meeting - technologia recyklingurecycling technology - budżet na badaniaresearch budget - podwyżka płacpay rise - EurekaEureka - pracownik naukowyresearch staff - polityka naukowa WECommunity research policy - powiązania przemysł-naukaindustry-research relations - dilerdealer - dochódincome - instytucje naukoweresearch body - nazwa firmowabrand name - znak towarowy zastrzeżonyregistered trademark - wzór użytkowy i zdobniczydesigns and models - dochód dodatkowysupplementary income - prawo znaków towarowychtrademark law - europejski znak towarowyEuropean trademark - eksperyment na zwierzętachexperiment on animals - eksperyment na ludziachexperiment on humans - badania w przedsiębiorstwiecompany research - badania podstawowebasic research - badania wojskowemilitary research - badania uniwersyteckieuniversity research - ubezpieczenie odpowiedzialnościthird-party insurance - dochód z inwestycji kapitałowychinvestment income - Grupa 77Group of 77 - Grupa z ContadoryContadora Group - terytorium zależnedependent territory - ruch konsumenckiconsumer movement - dochody rolnikówfarmers' income - ryczałt na biuro parlamentarnesecretarial allowance - transport ładunków niebezpiecznychtransport of dangerous goods - dochód rolniczyfarm income - metody nauczaniateaching method - dochód gospodarstwa domowegohousehold income - dochód opodatkowanytaxable income - dochód narodowynational income - zasoby mineralne podwodneunderwater mineral resources - dochód poza pensjąincome in addition to normal pay - materiały zaawansowaneadvanced materials - pokrycie podłogifloor coverings - stop nadprzewodzącysuperconducting alloy - materiały kompozytowecomposite materials - ceramika technicznatechnical ceramics - polimer specjalnyspecial polymer - materiały amorficzneamorphous materials - cząstka ultradrobnaultra-fine particle - biomateriałybiomaterials - stop z pamięcią kształtushape-memory alloy - nowelizacja konstytucjiconstitutional revision - Umowa ADN 2000ADN agreement - urządzenia peryferyjneperipheral - rozkład wakacjistaggering of holidays - nowelizacja ustawyamendment of a law - mikrokomputermicro-computer - polityka turystycznatourism policy - ubezpieczenie transportowetransport insurance - rewolucja przemysłowaindustrial revolution - BITInternational Labour Office - Rada Gospodarczo-Społeczna ONZEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nadrenia Północna-WestfaliaNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Nadrenia-PalatynatRhineland-Palatinate - Rodan-AlpyRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i PracyEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Europejski Instytut FlorencjiEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - bogactwowealth - WAEMUWAEMU - ubezpieczenie na życielife assurance - rącznikcastor bean - ADCADC - Ringkoebing - Środkowoamerykański Wspólny RynekCACM - ryzyko ubezpieczenioweinsured risk - DACDAC - ryzyko zdrowotnehealth risk - polityka nuklearnanuclear policy - ryżrice - polityka naftowapetroleum policy - magazynowanie węglowodorówstorage of hydrocarbons - zamknięcie elektrownidecommissioning of power stations - agroenergiaagro-energy - energetykaenergy industry - gazoholgasohol - paliwo alkoholowemotor spirit - robotykarobotics - nośnik energiienergy-generating product - przemysł węglowycoal industry - robotyzacjarobotisation - polityka węglowacoalmining policy - przetwórstwo węglacoal processing - złoże rudore deposit - rola społecznasocial role - kopalniamining operation - produkcja górniczamining production - emeryturapension scheme - RoskildeRoskilde - wydobywanie rudmining of ore - surowce metalicznemetallic ore - boksytbauxite - materiały bitumicznebituminous materials - ziemie i kamienieearths and stones - sólsalt - łożyskobearing - fosforanphosphate - potażpotash - RumuniaRomania, Roumania, Rumania - poszukiwanie ropy naftowejpetroleum exploration - wydobywanie ropy naftowejextraction of oil - urządzenia na morzuoffshore structure - produkcja ropypetroleum production - butanbutane - parafinaalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - olej surowycrude oil - benzynapetrol - olej napędowydiesel fuel - olej opałowyfuel oil - Wielka BrytaniaUnited Kingdom - propanpropane gas - kerozynaaviation fuel - benzyna bezołowiowalead-free petrol - brytyjskie terytoria zamorskieUnited Kingdom OCT - ropa z dna morskiegooffshore oil - regiony Wielkiej Brytaniiregions of the United Kingdom - elektrowniapower plant - przemysł elektrycznyelectrical industry - RwandaRwanda - lokalizacja elektrownisiting of power stations - budowa hydroelektrownihydroelectric development - SabaSaba - chłodzenie reaktorareactor cooling system - chemia jądrowanuclear chemistry - astronomiaastronomy - Sabah - paliwo napromieniowaneirradiated fuel - sacharozasucrose - proces biologicznybioprocess - bioprzemysłbio-industry - biotechnologiabiotechnology - chemikalia specjalnespecial chemicals - Sahara ZachodniaWestern Sahara - produkt niepłaskinon-flat product - produkt płaskiflat product - blachasheet - kształtowniksection - SahelSahel - folia cienkathin sheet - smaleclard - przemysł chemiczny surowcówraw chemical industry - pierwiastek chemicznychemical element, element - związek chemicznychemical compound, compound - farby i lakierypaints and varnishes - Saint EustatiusSaint Eustatius - lekmedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Saint MartinSaint Martin - produkt chemiczny organicznyorganic chemical - przemysł pestycydówpesticides industry - przemysł metalurgicznymetallurgical industry - porozumienie między przedsiębiorstwamiinter-company agreement - AsturiaPrincipality of Asturias - Saint-Pierre i MiquelonSaint Pierre and Miquelon - produkt hutniczyiron and steel product - produkcja śrub i nakrętekbolt and screw industry - blacharstwo i produkcja sztućcówtinplate and cutlery industry - artykuły żelazneironmongery - produkt żelaznyiron product - powłoki metalowemetal coating - Święta HelenaSaint Helena - urządzenie dla przemysłu hutniczegoiron and steel-working machinery - stale specjalnespecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antymonantimony - berylberyllium - kadmcadmium - stop żelazaferro-alloy - tantaltantalum - zajęcie mieniaseizure of goods - przemysł pojazdów dwukołowychcycle and motorcycle industry - przemysł narzędziowytool industry - aparatura naukowascientific apparatus - płacapay - sprzęt medycznymedical and surgical instruments - płaca akordowapiece work pay - urządzenie chłodniczecold store - płaca za godzinęhourly wage - robot przemysłowyindustrial robot - wynagrodzenie za pracę domowąwages for housework - płaca minimalnaminimum pay - pompapump - IATAIATA - pracownikwage earner - audio-visual equipment - sprzęt do odtwarzania dźwiękusound reproduction equipment - Wyspy SalomonaSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - kabel elektrycznyelectric cable - sprzęt telekomunikacyjnytelecommunications equipment - urządzenie elektryczne gospodarstwa domowegohousehold electrical appliance - kara administracyjnaadministrative penalty - maszyna elektryczna przemysłowaindustrial electric machinery - maszyna elektrycznaelectric machinery - urządzenie elektromagnetyczneelectro-magnetic equipment - sankcje WECommunity sanction - wideodyskvideo disc - wideokasetavideo cassette - nośnik do nagrywaniarecording medium - sankcje ekonomiczneeconomic sanctions - płyta dźwiękowarecord - dysk optycznyoptical medium - nagranierecording - aparatura wykorzystująca promieniowanieapparatus based on the use of rays - telekomunikacja radiowaradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - karapenalty - budownictwobuilding industry - prefabrykacjaprefabrication - płyta budowlanabuilding slab - roboty na wielką skalęlarge-scale construction - kartonpaperboard - drewno przetworzonebonded wood - zdrowie publicznepublic health - galanteria skórzanafancy leather goods and glove-making industry - przemysł futrzarskihides and furskins industry - Wyspy św. Tomasza i KsiążęcaSão Tomé and Príncipe - Sarawak - pasmanteriahaberdashery - SardyniaSardinia - włókno sztuczneman-made fibre - włókno naturalnenatural fibre - różne gałęzie przemysłumiscellaneous industries - spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąprivate limited company - wyroby jubilerskiejewellery and goldsmith's articles - grykabuckwheat - prawa socjalnesocial rights - prawa politycznepolitical rights - prawa ekonomiczneeconomic rights - karta praw człowiekacharter on human rights - SaaraSaarland - ateizmatheism - satelitasatellite - swoboda poruszania sięfreedom of movement - satysfakcja z pracyjob satisfaction - walka z dyskryminacjąanti-discriminatory measure - know-howknow-how - dyskryminacja etnicznaethnic discrimination - wolność seksualnasexual freedom - ksenofobiaxenophobia - równość mężczyzn i kobietequality between men and women - wolność naukiacademic freedom - prawo do rozwojuright to development - prawa dzieckachildren's rights - okrutne i poniżające traktowaniecruel and degrading treatment - Szlezwik-HolsztynSchleswig-Holstein - ochrona dzieckachild protection - zbrodnia przeciwko ludzkościcrime against humanity - retroaktywność ustawyretroactivity of a law - prawo porównawczecomparative law - nauki administracyjneadministrative science - ustawodawstwo lokalnelocal legislation - informacja naukowainformation science - odpowiedzialność cywilnacivil liability - odpowiedzialność kontraktowacontractual liability - nauki behawiorystycznebehavioural sciences - własnośćownership - atlasatlas - gleboznawstwosoil science - prywatyzacjaprivatisation - ekonomiaeconomics - dziedziczenieinheritance - nauka prawalegal science - prawo spadkowelaw of succession - timesharingtime-sharing - służebnośćeasement - korzystanie z prawenjoyment of rights - miejsce stałego zamieszkanialegal domicile - nauki o życiulife sciences - wypłacalność finansowafinancial solvency - przestępstwo przeciwko osobiecrime against individuals - przestępstwo przeciwko mieniucrime against property - uprowadzenie osobyillegal restraint - nauki fizycznephysical sciences - nauki politycznepolitical science - przestępstwo celnecustoms fraud - nauki stosowaneapplied sciences - zniesławieniedefamation - wykroczenie podatkowetax offence - nauki o ziemiearth sciences - pozbawienie wolnościimprisonment - prawo penitencjarnelaw relating to prisons - więzieńprisoner - nauki społecznesocial sciences - kara zastępczaalternative sentence - zwolnienie tymczasoweconditional discharge - konfiskata mieniaconfiscation of property - złagodzenie karyreduction of sentence - transfer więźniówtransfer of prisoners - system penitencjarnyprison system - administracja więzieniaprison administration - rozłam politycznypolitical split - przedawnienielimitation of legal proceedings - rozprawa sądowalegal hearing - atmosferaatmosphere - skolaryzacjaschooling - pomoc prawnalegal aid - aresztarrest - dochodzenie sądowejudicial inquiry - przeszukaniesearch - areszt tymczasowydetention before trial - prawo do obronyrights of the defence - głosowanie w 2 turachdouble-ballot voting system - głosowanie w 1 turzesingle-ballot system - głosowanie na listęlist voting system - skarga dotycząca odpowiedzialności WEEC action to establish liability - skarga personeluaction by staff - odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępnereference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - system większościowymajority voting system - głosowanie w okręgach jednomandatowychuninominal voting system - sądownictwo handlowecommercial court - posiedzenie parlamentuparliamentary sitting - sądownictwo polubownecourt of arbitration - sądownictwo międzynarodoweinternational court - sądownictwo skarbowefiscal court - suszadrought - radca prawnylegal adviser - ławniklay magistrate - obszar morskimaritime area - zagrożenie bezpieczeństwa państwathreat to national security - tajemnica bankowabanking secrecy - nadzór morskimaritime surveillance - wolność mórzfreedom of the seas - tajemnica przemysłowaindustrial secret - przestrzeń kosmicznaextra-atmospheric space - własność przestrzenispace property right - tajemnica zawodowaprofessional secret - wykorzystanie przestrzeni kosmicznejuse of outer space - Sekretariat ONZUN Secretariat - cudzoziemiecforeign national - prawo pobyturesidence permit - przyjmowanie cudzoziemcówadmission of aliens - sektor gospodarczyeconomic sector - małżeństwo mieszanemixed marriage - sektor pierwszyprimary sector - prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzneinternational law - national law - międzynarodowe prawo gospodarczeinternational economic law - odpowiedzialność administracyjnaadministrative responsibility - publiczne prawo gospodarczepublic economic law - sektor czwartyquaternary sector - decyzja Komisji WEEC Decision - EC Directive - sektor drugisecondary sector - porządek prawny WECommunity legal system - prawo wtórnesecondary legislation - dyrektywa EuratomuEAEC Directive - EC recommendation - sektor trzecitertiary sector - EC Regulation - rozporządzenie wykonawczeimplementing Regulation - opinia EuratomuEAEC opinion - bezpieczeństwo dostawsecurity of supply - opinia EWWSECSC opinion - opinia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościopinion of the EC Court of Justice - ujednolicenie ubezpieczeń społecznychsocial-security harmonisation - bezpieczeństwo zatrudnieniajob security - zewnętrzne kompetencje WEEC external competence - protokół WEEC Protocol - Traktat o Fuzji 1965Merger Treaty - bezpieczeństwo transportutransport safety - Jednolity Akt Europejski 1986Single European Act - traktat o przystąpieniu do WEEC Accession Treaty - bezpieczeństwo produktuproduct safety - wspólne przedsięwzięcie EuratomuEAEC Joint Undertaking - Komisja EuropejskaEC Commission - bezpieczeństwo pracyoccupational safety - stosunki Unii EuropejskiejEU relations - Rada Ministrów AKP-WEACP-EC Council of Ministers - bezpieczeństwo jądrowenuclear safety - członek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościmember of the EC Court of Justice - komisarz europejskiEuropean Commissioner - bezpieczeństwo publicznepublic safety - EAC - bezpieczeństwo drogoweroad safety - umowa o stowarzyszeniu WEEC association agreement - konwencja AKP-WEACP-EC Convention - ubezpieczenie społecznesocial security - komitet ambasadorów AKP-WEACP-EC Committee of Ambassadors - Wspólny Komitet AKP-WEACP-EC Joint Committee - trzecia konwencja z Lomé 1984third Lomé Convention - EURESEURES - Europejski Fundusz RozwojuEDF - Europejski Fundusz SocjalnyESF - rozszerzanie Unii Europejskiejenlargement of the Union - przydział mieszkańhousing allocation - żytorye - Unia EuropejskaEuropean Union - historia Europyhistory of Europe - sól chemicznachemical salt - członkostwo Unii EuropejskiejEuropean Union membership - SELALAES - wspólne stanowiskojoint position - wspólne działaniejoint action - Traktat o Unii Europejskiej 1992Treaty on European Union - kraje SELALAES countries - europejska współpraca politycznaEuropean political cooperation - konkurs WEEC competition - dobór uczniówselection of pupils - uzupełniający mechanizm handlowysupplementary trade mechanism - zapobieganie zagrożeniomrisk prevention - zagrożenie naturalnenatural hazard - zagrożenie przemysłoweindustrial hazard - liberalizm gospodarczyeconomic liberalism - opłata celnacustoms duties - inspekcja celnacustoms inspection - cło handloweCCT duties - nasionaseed - miary i wagiweights and measures - produkt konserwowanypreserved product - półmetalsemi-metal - obróbka radiacyjnairradiation - dochód socjalny minimumsubsistence level income - broń osobistapersonal weapon - kaszkameal - mecenatpatronage - konkurs na stanowiskoadministrative competition - przesłuchanie w komisjachpublic hearing - SenegalSenegal - podział władzseparation of powers - psychoanalizapsychoanalysis - jedwabnictwosericulture - sztuka wizualnavisual arts - wielokulturowośćcultural pluralism - zwyczaje i tradycjecustoms and traditions - usługiservice - dziedzictwo architektonicznearchitectural heritage - kościółchurch - hymnanthem - flagaflag - obsługa posprzedażnaafter-sales service - własność literacka i artystycznaliterary and artistic property - służba zastępczaalternative service - aerodynamikaaerodynamics - termodynamikathermodynamics - fizyka plazmyplasma physics - fizyka laserowalaser physics - inżynieria genetycznagenetic engineering - malarstwopainting - pośrednictwo pracyemployment service - zwolnienie warunkowerelease on licence - podwyższenie kapitałucapital increase - służba zdrowiahealth service - sytuacja rolnictwaagricultural situation - finansowe usługi pocztowepost office financial services - promulgacja ustawypromulgation of a law - korzyści finansowe parlamentarzystyfinancial interests of members - współpraca arabsko-afrykańskaArab-African cooperation - usługi bezpłatnefree service - współpraca europejsko-arabskaEuro-Arab cooperation - delegacja Komisji EuropejskiejCommission Delegation - kontrola wspólnotowaCommunity control - zasada dodatkowościprinciple of additionality - służba wojskowanational service - region peryferyjnyperipheral region - region wyspiarskiisland region - kraj największego uprzywilejowaniamost-favoured nation - usługi płatnepayable service - budżet subsydiarnysubsidiary budget - pocztapostal service - słownik wielojęzycznymultilingual dictionary - słownik skrótówdictionary of abbreviations - służba publicznapublic service - encyklopediaencyclopaedia - tezaurusthesaurus - wydawnictwo periodyczneperiodical publication - tajne służbysecret service - odpady komunalnedomestic waste - monokulturasingle-crop farming - służba socjalnasocial services - gazetanewspaper - sezamsesame - wzrost cenprice increase - sesja parlamentarnaparliamentary session - SeszeleSeychelles - IFC - uniwersytetuniversity - transport zwierząttransport of animals - ruch stowarzyszeniowyassociative movement - SzardżaSharjah - SycyliaSicily - stacjonowanie wojskstationing of forces - miejsce w parlamencieparliamentary seat - siedziba firmycentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - mandat nieobsadzonyvacant seat - AustraliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - znaki drogowetraffic signs - pokarm dla zwierząt domowychpet food - SingapurSingapore - kwaśny deszczacid rain - roszczenie ubezpieczenioweinsurance claim - urbanistatown-planning profession - narzędzia dokumentacyjnedocumentary tool - materiał nietkanynon-woven fabric - syropsyrup - Aegean Islands - Wyspy KanaryjskieCanary Islands - sizalsisal - Prezydium Parlamentu EuropejskiegoBureau of the EP - przewodniczącyPresident - sejsmologiaseismology - wiceprzewodniczącyVice-President - Sekretarz GeneralnySecretary General - funkcjonowanie instytucjiinstitutional activity - siedziba instytucjiseat of Community institution - reforma instytucjonalnainstitutional reform - kompetencje instytucjicompetence of the institution - sytuacja WEEC situation - stan małżeńskimarital status - polityka przestrzeni kosmicznejspace policy - samozaopatrzenieself-supply - sytuacja finansowafinancial situation - socjalizmsocialism - spółkaorganisation - spółka akcyjnapublic limited company - spółka cywilnacivil-law association - spółka partnerskaprofessional partnership - spółka handlowafirm governed by commercial law - spółka mieszanamixed-ownership company - towarzystwo funduszy inwestycyjnychinvestment company - spółka kapitałowacompany with share capital - autobusbus - społeczeństwo konsumpcyjneconsumer society - spółka osobowapartnership - spółka komandytowalimited partnership - spółka cichaundisclosed partnership - spółka europejskaEuropean company - firma macierzystaparent company - organizacje niedochodowenon-profit organisation - socjologiasociology - Jutlandia PołudniowaSouth Jutland - jedwabsilk - konsumpcja indywidualnaown consumption - opieka nad niepełnosprawnymcare of the disabled - sojasoya bean - rozpuszczalniksolvent - SomaliaSomalia - sondażsample survey - badanie opinii publicznejopinion poll - sorgosorghum - samookreślenieself-determination - SudanSudan - siarkasulphur - przetargtendering - źródła informacjisource of information - źródła pomocysource of aid - źródła prawasource of law - zacofanie gospodarczeunderdevelopment - produkt ubocznyby-product - uboczny produkt rolnyagricultural by-product - samofinansowanieself-financing - uboczny produkt mleczarskimilk by-product - uboczny produkt metalowymetal by-product - lumpenproletariatsub-proletariat - niedożywienieundernourishment - niedostateczne zaludnienieunderpopulation - sub-contracting - samorządself-management - główny żywicielbreadwinner - podtrzymywanie cenprice support - podtrzymywanie cen produktów rolnychfarm price support - wsparcie monetarnemonetary support - suwerenność państwnational sovereignty - specjalizacja produkcjiproduct specialisation - specjalizacja w handluspecialisation of trade - szczegółowość budżetubudgetary specification - dobrowolne ograniczenievoluntary restraint - spekulacja nieruchomościamibuilding speculation - Sporades - sportsport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - stabilizacja cenprice stability - stabilizacja dochoduincome stabilisation - stabilizacja gospodarczaeconomic stabilisation - chów alkierzowyindoor livestock farming - inter-professional agreement - automatyzacjaautomation - stagnacja gospodarczaeconomic stagnation - gospodarstwo doświadczalneexperimental farm - statystykastatistics - statystyka rolnictwaagricultural statistics - statystyka Unii EuropejskiejCommunity statistics - statystyka demograficznapopulation statistics - statystyka rybołówstwafishing statistics - samochódmotor car - statystyka gospodarczaeconomic statistics - statystyka finansowafinancial statistics - statystyka przemysłuindustrial statistics - statystyka międzynarodowainternational statistics - statystyka narodowanational statistics - statystyka urzędowaofficial statistics - statystyka regionalnaregional statistics - status Berlinastatus of Berlin - status Jerozolimystatus of Jerusalem - status urzędnika państwowegoregulations for civil servants - autonomiaautonomy - regulamin pracystaff regulations - status prawnylegal status - status politycznypolitical status - status zawodowyoccupational status - status społecznysocial status - sterylizacjasterilisation - bodźce podatkowetax incentive - składstock - zapasy WECommunity stock - autonomia finansowafinancial autonomy - zapasy koniunkturalneeconomic contingency stock - zapasy interwencyjneintervention stock - nadwyżka magazynowasurplus stock - zapas minimalnyminimum stock - zapasy światoweworld stock - skład prywatnyprivate stock - skład publicznypublic stock - zapas buforowybuffer stock - magazynowaniestorage - składowanie bronistockpiling of weapons - przechowywanie energiienergy storage - przechowywanie żywnościstorage of food - przechowywanie dokumentówdocument storage - Wielka KopenhagaGreater Copenhagen - Storstroem - struktura rolnictwaagricultural structure - struktura zatrudnieniaemployment structure - struktura przedsiębiorstwacompany structure - autoryzacja budżetubudget authorisation - struktura gospodarczaeconomic structure - struktura przemysłuindustrial structures - struktura instytucjiinstitutional structure - struktura społecznasocial structure - narkotyknarcotic - substancja rakotwórczacarcinogenic substance - substancja niebezpiecznadangerous substance - zezwolenie na kartelrestrictive-practice authorisation - subwencja eksportowaexport subsidy - zamiennik żywnościfood substitute - przekazanie gospodarstwa rolnegotransfer of farms - oddziałbranch - cukiersugar - cukier białywhite sugar - cukier surowyraw sugar - cukier buraczanybeet sugar - zezwolenie transportowetransport authorisation - cukier trzcinowycane sugar - SzwecjaSweden - głosy oddanevotes cast - wybory powszechneuniversal suffrage - samobójstwosuicide - SzwajcariaSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - powierzchnia uprawutilised agricultural area - zastępca członkaalternate - dodatek cenowyadditional duty - nośnik informacjiinformation medium - nośnik magnetycznymagnetic medium - ograniczanie zatrudnieniajob cuts - zniesienie cełabolition of customs duties - ponadpaństwowośćsupranationality - nadmierna eksploatacja zasobówover-exploitation of resources - teren zalesionywooded area - powierzchnia gospodarstwaarea of holding - użytki zielonegrassland - powierzchnia podstawowamain acreage - zamrażanie głębokiedeep-freezing - reaktor powielającybreeder reactor - SurinamSurinam - przeludnienieoverpopulation - umowa walutowamonetary agreement - autostradamotorway - nadprodukcjaover-production - kontrola rynkumarket supervision - zawieszenie pomocysuspension of aid - zawieszenie karysuspension of sentence - zawieszenie cełsuspension of customs duties - SuaziSwaziland - leśnictwosilviculture - AustriaAustria - SyriaSyria - SysminSysmin - system bankowybanking system - system oświatyeducational system - ustrój rolnyfarming system - system informacyjnyinformation system - informacyjny system zarządzaniamanagement information system - system komunikowaniacommunications systems - system rozliczeniowyaccounting system - system uprawycultivation system - OwerniaAuvergne - agendy ONZUnited Nations system - system dokumentacyjnyinformation service - system wyborczyelectoral system - europejski system wyborczyEuropean electoral system - europejski system rozliczeniowyEuropean accounting system - Europejski System WalutowyEuropean Monetary System - międzynarodowy system walutowyinternational monetary system - znormalizowany system rozliczeniowystandardised accounting system - tytońtobacco - nikotynizmsmoking - TajwanTaiwan - TanzaniaTanzania - dywancarpet - taryfa lotniczaair freight rate - taryfa przewozowatransportation tariff - taryfa celnacustoms tariff - wspólna taryfa celnacommon customs tariff - taryfa kolejowarailway tariff - zaliczka budżetowaadvance - taryfa pocztowapostal charges - preferencyjna taryfa celnatariff preference - taryfa pasażerskapassenger tariff - opłaty za korzystanie z infrastrukturycharges for use of infrastructure - bykbull - poziom samozaopatrzeniaself-sufficiency rate - kurs dewizowyexchange rate - wstępny projekt budżetupreliminary draft budget - stawka VATVAT rate - kurs dewizowy zmiennyfloating rate - kurs centralnycentral rate - kurs reprezentatywnyrepresentative rate - TawalTawal - określanie cenassessment of prices - opłata od liczby osiaxle tax - podatek eksportowyexport tax - podatek importowyimport tax - opłata skarbowastamp duty - cło wyrównawczecountervailing charge - opłata o skutku równoważnymcharge having equivalent effect - współodpowiedzialność producentówproducer co-responsibility - opłata tranzytowatransit charge - podatek od prowadzenia działalności gospodarczejbusiness tax - podatek paliwowyfuel tax - lotnictwo cywilnecivil aviation - podatek od środków transportowychvehicle tax - CzadChad - CzechosłowacjaCzechoslovakia - zabieg agrotechnicznycultivation techniques - techniki zarządzaniamanagement techniques - wyposażenie budynkówbuilding services - technologiatechnology - technologia żywnościfood technology - lotnictwo wojskowemilitary aircraft - technologia materiałówmaterials technology - technologia miękkasoft technology - technologia energetycznaenergy technology - technologia pośredniaintermediate technology - technika jądrowanuclear technology - technologia ropyoil technology - telekomunikacjatelecommunications - telefaksfacsimile - teledetekcjaremote sensing - drobiarstwopoultry farming - telewizja kablowacable distribution - telegraftelegraph - telematykatelematics - telefon, telefon,phone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telekstelex - świadekevidence - czas wolny od pracyrest period - tendencja politycznapolitical tendency - Europejski Układ WalutowyEuropean Monetary Agreement - aeroplan, samolotaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - stresmental stress - terms of tradeterms of trade - terminologiaterminology - działka budowlanabuilding plot - działka przemysłowaindustrial plot - ziemia leżąca odłogiemabandoned land - ziemia rolniczaagricultural land - grunty państwoweState-owned land - nieużytkiuncultivated land - użytki ornearable land - opiniaopinion - ziemia odzyskana pod uprawęreclaimed land - terytorium zamorskieoverseas territory - terroryzmterrorism - TajlandiaThailand - herbatatea - leczenietherapeutics - dysertacjathesis - EC opinion - TesaliaThessaly - Western Thrace - TimorTimor - Timor WschodniEast Timor - tytantitanium - wekselnegotiable instrument - biletticket - TogoTogo - TongaTonga - torturytorture - ToskaniaTuscany - torfpeat - turystyka masowamass tourism - słoneczniksunflower - opinia Parlamentu EuropejskiegoEP opinion - toksykologiatoxicology - narkomaniadrug addiction - traktortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - tłumaczenietranslation - traktat Wspólnot EuropejskichEC Treaty - Traktat o EWWS 1951ECSC Treaty - Traktat o EWG 1957EEC Treaty - Traktat o EWEA 1957EAEC Treaty - kraje Układu WarszawskiegoWarsaw Pact countries - dojarka mechanicznamilking machine - uzdatnianie wodywater treatment - przetwarzanie informacjiinformation processing - przetwarzanie tekstówword processing - przetwarzanie danychdataprocessing - przeróbka rudore processing - zabieg ochrony roślinplant health treatment - transakcja finansowafinancial transaction - transfer przedsiębiorstwatransfer of businesses - transfer kapitałucapital transfer - przekazanie prawa do emeryturytransfer of pension rights - wysiedleniatransfer of population - transfer technologiitechnology transfer - owiesoats - przetwórstwo spożywczefood processing - tranzyt WECommunity transit - tranzyt celnycustoms transit - transliteracjatransliteration - transmisja danychdata transmission - przeniesienie własnościtransfer of property - aborcjaabortion - transport lotniczyair transport - transport kombinowanycombined transport - transport energiienergy transport - transport w głąb krajuhinterland transport - transport towarowycarriage of goods - transport naziemnysurface transport - transport pasażerskicarriage of passengers - transport zbiorowypublic transport - aborcja nielegalnaillegal abortion - transport kolejowyrail transport - transport wodny śródlądowyinland waterway transport - transport indywidualnyprivate means of transport - transport międzykontynentalnyintercontinental transport - transport wewnętrznyinland transport - transport międzynarodowyinternational transport - międzynarodowy transport drogowyinternational road transport - transport wewnętrzny WEintra-Community transport - transport morskimaritime transport - Abu ZabiAbu Dhabi - porozumienie tekstylnemultifibre agreement - aborcja terapeutycznatherapeutic abortion - transport krajowynational transport - transport linowycable transport - transport rurociągowypipeline transport - transport najemny lub za wynagrodzeniemcarriage for hire or reward - transport własnyown-account transport - transport środkami publicznymimeans of public conveyance - transport regionalnyregional transport - transport drogowyroad transport - transport szkolnyschool transport - transport semipublicznysemi-public transport - transport pod zamknięciem celnymtransport under customs control - transport podziemnyunderground transport - transport podmiejskisuburban transport - transport lądowyland transport - transport transgranicznytransfrontier transport - transport miejskiurban transport - przewoźnikcarrier - pracawork - praca w domuhome working - azotnitrogen - praca przy taśmieassembly line work - praca na pełnym etaciefull-time employment - praca w niepełnym wymiarzepart-time employment - praca na czarnomoonlighting - praca zespołowateam work - praca nocnanight work - praca dziecichild labour - praca zmianowashift work - praca szkolnaschoolwork - pracownik starszyolder worker - pracownik nielegalnyclandestine worker - pracownik z WECommunity worker - pracownik przygranicznyfrontier worker - pracownik niepełnosprawnyworker with disabilities - Badenia-WirtembergiaBaden-Württemberg - pracownik fizycznymanual worker - pracownik migrującymigrant worker - pracownik sezonowyseasonal worker - pracownik socjalnysocial worker - roboty publicznepublic works - koniczynaclover - BahamyBahamas - Trydent-Górna AdygaTrentino-Alto Adige - Skarb PaństwaTreasury - Trynidad i TobagoTrinidad and Tobago - pszenżytotriticale - BahrajnBahrain - handel wymiennybarter - trusttrust - kanał, przewód, rura, rurowyconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - gruźlica zwierzątanimal tuberculosis - wolframtungsten - TunezjaTunisia - turbinaturbine - TurcjaTurkey - opiekuństwoguardianship - owoce jagodowesoft fruit - TuwaluTuvalu - rurociągpiping - VATVAT - UDEACCAEEU - kraje UDEACCAEEU countries - UEBLBLEU - UEDEEECU - kraje Unii ZachodnioeuropejskiejWEU countries - ITUITU - Umm Al Qaiwain - jednogłośnośćunanimity - UNCRDUNCRD - UNESCOUnesco - zjednoczenie narodowenational unification - Unia ZachodnioeuropejskaWEU - umowa najmulease - UEAUAS - unia celnacustoms union - unia gospodarczaeconomic union - Unia Gospodarcza i WalutowaEconomic and Monetary Union - Europejska Unia PłatniczaEuropean Payments Union - Unia MiędzyparlamentarnaInterparliamentary Union - umowa preferencyjnapreferential agreement - najem na działalność gospodarcząbusiness lease - kraje WAEMUWAEMU countries - unia walutowamonetary union - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - jednostka żywego inwentarzalivestock unit - umowa dzierżawyfarm lease - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uranuranium - urbanizacjaurbanisation - urbanistykatown planning - ZSRRUSSR - UrugwajUruguay - użytkownik transportutransport user - spadek cenprice reduction - fabryka gotowa pod kluczturnkey factory - użytkowanieusufruct - użytkownik informacjiinformation user - wykorzystanie pomocyuse of aid - użycie wodyuse of water - wykorzystanie energiienergy use - użytkowanie gruntówland use - pokojowe wykorzystanie energiipeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - bilans handlowytrade balance - wakacjeholiday - szczepionkavaccine - szczepienievaccination - krowacow - krowa mamkasuckler cow - krowa mlecznadairy cow - Dolina AostyValle d'Aosta - wartość dodanaadded value - wartość giełdowamarket capitalisation - wartość obrotuvalue of trade - deficyt bilansu płatniczegobalance-of-payments deficit - wartość celnacustoms valuation - papiery wartościowesecurities - wanadvanadium - WanuatuVanuatu - WatykanVatican - cielęcalf - pojazdvehicle - pojazd na poduszce powietrznejair-cushion vehicle - pojazd dwukołowytwo-wheeled vehicle - pojazd mechanicznymotor vehicle - pojazd rolniczyagricultural vehicle - pojazd elektrycznyelectric vehicle - pojazd szynowyvehicle on rails - samochód ciężarowycommercial vehicle - VejleVejle - Wenecja EuganejskaVeneto - bilans niewidocznyinvisible trade balance - WenezuelaVenezuela - sprzedażsale - sprzedaż na kredytcredit sale - sprzedaż domokrążnadoor-to-door selling - sprzedaż detalicznaretail selling - sprzedaż z rabatemdiscount sale - aukcjaauction sale - sprzedaż bezpośredniadirect selling - sprzedaż hurtowawholesale selling - bilans płatniczybalance of payments - sprzedaż bezcłowaduty-free sale - sprzedaż wysyłkowadistance selling - sadorchard - rewizja ksiągauditing - szkłoglass - West of the Great Belt - West Zealand - BaliBali - odzieżclothing - mięsomeat - mięso wołowebeef - mięso koziegoatmeat - mięso końskiehorsemeat - mięso bawolebuffalo meat - mięso cielęceveal - mięso drobiowepoultrymeat - mięso odkostnioneboned meat - mięso świeżefresh meat - Półwysep BałkańskiBalkan Peninsula, Balkans - mięso baraniesheepmeat - mięso wieprzowepigmeat - ViborgViborg - wiceprzewodniczący parlamentuDeputy Speaker of Parliament - ofiaravictim - ofiary cywilnecivilian victim - ofiary wojnywar victim - teletekstbroadcast videography - wideotekst interakcyjnyinteractive videotex - włączenie się w życie zawodoweintegration into employment - balotażsecond ballot - działalność społecznacollective activities - działalność spółkibusiness activity - życie politycznepolitics - życie szkolneschool life - życie społecznesocial life - WietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - winnicavineyard - miastotown - miasto średniej wielkościmedium-sized town - nowe miastonew town - miasto satelitasatellite town - winowine - wino aromatyzowaneflavoured wine - wino białewhite wine - wino miejscowelocal wine - wino wysokiej jakościwine of superior quality - wino stołowetable wine - wino butelkowebottled wine - wino alkoholizowanefortified wine - taśmastrip - wino musującesparkling wine - wino różowerosé wine - wino czerwonered wine - wino cichestill wine - wyrób winavinification - przemoc seksualnasexual violence - przemocviolence - przemoc państwowagovernment violence - przemoc politycznapolitical violence - przelewcredit transfer - BangladeszBangladesh - witaminavitamin - uprawa winorośliviticulture - droga wodna śródlądowainland waterway - międzynarodowa droga wodnainternational waterway - droga ekspresowaexpressway - bankbank - droga wiejskacountry road - droga miejskaurban road - utrzymanie drógroad services department - kradzieżtheft - dróbpoultry - Afrykański Bank RozwojuAfrican Development Bank - drób ubityslaughtered poultry - drób nieśnylaying poultry - drób żywylive poultry - wolumen handlutrade volume - wolumen transakcjitrading volume - głosowanievote - niewypełniona karta do głosowaniablank ballot paper - bank rolnyagricultural bank - głosowanie nad całościąvote on a text as a whole - uchwalenie projektu ustawypassage of a bill - głosowanie elektroniczneelectronic voting - głosowanie imienneroll-call vote - głos nieważnyinvalid ballot paper - głosowanie obowiązkowecompulsory voting - głosowanie przedterminoweadvance voting - głosowanie korespondencyjnepostal vote - głosowanie per procuraproxy vote - głosowanie parlamentarneparliamentary vote - bank centralnycentral bank - głosowanie preferencyjnepreferential voting - głosowanie jawneopen ballot - głosowanie tajnesecret ballot - podróżtravel - podróż za cenę zryczałtowanąinclusive tour - podróż grupowagroup travel - wulkanologiavolcanology - doradztwo rolniczeagricultural advisory services - Wallis i FutunaWallis and Futuna - jogurtyoghourt - bank handlowycommercial bank - JemenYemen - były Jemen Południowyformer South Yemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire and Humberside - JugosławiaYugoslavia - Demokratyczna Republika KongaDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - Zeeland - ZimbabweZimbabwe - cynkzinc - bank spółdzielczycooperative bank - strefa suchaarid zone - strefy klimatyczneclimatic zone - dzielnica mieszkaniowaresidential area - strefa połowówcatch area - strefa wolnego handlufree-trade area - strefa rybołówstwafishing area - wyłączna strefa ekonomicznaexclusive economic zone - strefa równikowaequatorial zone - strefa wolnocłowafree zone - układ SALTSALT Agreement - bank inwestycyjnyinvestment bank - strefa zimnafrigid zone - strefa wilgotnahumid zone - obszar walutowycurrency area - strefa dla pieszychpedestrian zone - obszar skażonypolluted area - obszar chronionyprotected area - obszar klęskidisaster area - strefa podzwrotnikowasubtropical zone - przedmieściesuburban area - strefa taryfowatariff zone - bank rozwojudevelopment bank - strefa umiarkowanatemperate zone - strefa tropikalnatropical zone - obszar miejskiurban area - zoologiazoology - bank ziemskiland bank - Bank ŚwiatowyWorld Bank - bank ludowypeople's bank - bank prywatnyprivate bank - bank publicznypublic bank - BarbadosBarbados - umowa resortowasectoral agreement - tabela cenprice list - prętbar - niska płacalow pay - baza danychdatabase - baza wojskowamilitary base - BasilicataBasilicata - Normandia DolnaLower Normandy - Saksonia DolnaLower Saxony - TABTAB - jednostka pływającavessel - umowa towarowacommodity agreement - statek rybackifishing vessel - zbiornikowiectanker - budowlabuilding - łódź rekreacyjnapleasure craft - budynek przemysłowyindustrial building - budynek publicznypublic building - BawariaBavaria - umowa celnatariff agreement - sztuki pięknefine arts - Europejski Bank InwestycyjnyEIB - BelgiaBelgium - regiony Belgiiregions and communities of Belgium - BelizeBelize - zyskprofit - otrzymujący pomocaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - kraje BeneluksuBenelux countries - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudyBermuda - zapotrzebowanie pokarmowenutritional needs - potrzeby mieszkaniowehousing need - zapotrzebowanie na siłę robocząmanpower needs - przyrost ludnościpopulation growth - zapotrzebowanie na wodęwater requirements - pasza roślinnafodder - zapotrzebowanie finansowefinancial requirements - betonconcrete - burak pastewnyfodder beet - burak cukrowysugar beet - BEUCBEUC - masłobutter - masło roślinnevegetable butter - BhutanBhutan - wzrost produkcjiincrease in production - bibliografiabibliography - bibliotekalibrary - biblioteka dziecięcachildren's library - biblioteka narodowanational library - biblioteka publicznapublic library - biblioteka naukowascientific library - biblioteka uniwersyteckauniversity library - dwuizbowośćbicameral system - IDBIDB - akulturacjaacculturation - dzielnica ruderslum - IBEIBE - grunty komunalnecommon land - zasoby kulturycultural object - dobra konsumpcyjneconsumer goods - towar trwałego użytkudurable goods - towar nietrwałego użytkunon-durable goods - dobrobyt społecznysocial well-being - oskarżeniecharge - piwobeer - bilansbalance sheet - bilans zaopatrzeniasupply balance sheet - bilans energetycznyenergy audit - bilans społecznysocial audit - biochemiabiochemistry - biokonwersjabioconversion - rozkład biologicznybiodegradability - bioenergiabioenergy - biogazbiogas - biografiabiography - biologiabiology - biomasabiomass - biosferabiosphere - system dwupartyjnytwo-party system - bipolaryzacjabipolarisation - MyanmarMyanmar - kupnopurchase - fabryka wafli i herbatnikówbiscuit factory - bizmutbismuth - pszenicawheat - pszenica twardadurum wheat - pszenica zwyczajnacommon wheat - zamrożenie cenprice freeze - wółbeef animal - drewno opałowefuel wood - drewno budowlanewood for construction - kupno na kredytcredit purchase - zalesianieafforestation - napójbeverage - napój alkoholowyalcoholic beverage - napój bezalkoholowynon-alcoholic beverage - BoliwiaBolivia - bon skarbowytreasury bill - BonaireBonaire - interest-rate subsidy - dziewiarstwoknitted and crocheted goods - zakup interwencyjnyintervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botanikabotany, phytology - BotswanaBotswana - buddyzmBuddhism - piekarstwobakery - BurgundiaBurgundy - giełda towarowacommodities exchange - bydłocattle - kwasacid - Brabancja flamandzkaProvince of Flemish Brabant - Brabancja PółnocnaNorth Brabant - Brabancja walońskaProvince of Walloon Brabant - BremaBremen - BrazyliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretaniaBrittany - patentpatent - patent europejskiEuropean patent - BISBIS - kwas nieorganicznyinorganic acid - brombromine - brucelozabrucellosis - hałasnoise - BruneiBrunei - budżetbudget - budżet WECommunity budget - budżet państwanational budget - budżet obronnydefence budget - budżet nadzwyczajnyextraordinary budget - kwas organicznyorganic acid - budżet rodzinnyhousehold budget - budżet funkcjonalny EWWSECSC operating budget - budżet na reklamęadvertising budget - poprawka budżetowaamending budget - europejski budżet socjalnyEuropean social budget - budżet dodatkowysupplementary budget - umieszczenie w budżecieinclusion in the budget - BułgariaBulgaria - karta do głosowaniaballot paper - stalsteel - ośrodek informacjiinformation centre - lokal wyborczypolling station - prezydium parlamentubureau of parliament - władze partiipolitical executive - formalności administracyjneadministrative formalities - automatyzacja biuraoffice automation - olej maślanybutter oil - gabinet cienishadow cabinet - AbruzjaAbruzzi - AzoryAzores - transport przybrzeżnymaritime cabotage - kakaococoa - katasterland register - kadra kierowniczaexecutive - menedżermanager - służba językowa WEEC language service - kraje AKPACP countries - kadra średniego szczeblamiddle management - kadra wyższego szczeblasenior management - RWPGCMEA - kraje RWPGCMEA countries - kawacoffee - kasa oszczędnościowasavings bank - bank hipotecznymortgage bank - KalabriaCalabria - rachunek kosztówcosting - nabycie własnościacquisition of property - rok szkolnyplanning of the school year - KamerunCameroon - rok gospodarczy w rolnictwiemarketing year - kampania wyborczaelection campaign - KampaniaCampania - campingcamping - KanadaCanada - Kanał PanamskiPanama Canal - uczenie sięlearning - nowotwórcancer - kandydatcandidate - trzcina cukrowasugar cane - CAOCAO - Zielony PrzylądekCape Verde - gromadzenie dokumentówdocument acquisition - zdolność do czynności prawnychcapacity to exercise rights - nośnośćcarrying capacity - zdolność do zawierania umówcapacity to contract - zdolność do korzystania z prawcapacity to have rights and obligations - wetoveto - procedura konsultacjiconsultation procedure - ministerstwoministry - skarbniktreasurer - wybieralne władze lokalnelocally elected representative - autonomiczna jednostka terytorialnaautonomous community - administracja regionalnaregional government - kolonializmcolonialism - wymiana naukowascientific exchange - zdolność produkcyjnaproduction capacity - sankcje militarnemilitary sanctions - wolontariusz międzynarodowyinternational voluntary worker - problem CisjordaniiWest Bank question - prawo wspólnotowe-prawo krajoweCommunity law - national law - delegacja Parlamentu EuropejskiegoEP delegation - opinia ESCESC opinion - europejska służba cywilnaEuropean civil service - zgoda PEEP assent - Wspólne Zgromadzenie AKP-WEACP-EC Joint Assembly - przewodniczący Parlamentu EuropejskiegoPresident of the EP - wiceprzewodniczący Parlamentu EuropejskiegoVice-President of the EP - kwestor Parlamentu EuropejskiegoQuaestor of the EP - orzecznictwo sądu WEjudgment of the EC Court - ruch antyeuropejskianti-European movement - fundusze strukturalneStructural Funds - sądownictwo pracylabour tribunal - pojemność magazynustorage capacity - adwokatbarrister - świadek koronnyrepentance - strefa przyległacontiguous zone - dozór policyjnysurveillance - skarga indywidualnaappeals by private individuals - sytuacja gospodarczaeconomic situation - czynnik produkcjifactor of production - punkt wzrostugrowth point - zintegrowany program rozwojuintegrated development programme - IMPIMP - handel Północ-PołudnieNorth-South trade - zdolność przewozowatransport capacity - kapitał spekulacyjnyspeculative funds - finansowanie publicznepublic financing - ujednolicanie cenharmonisation of prices - rynek kapitałowycapital market - venture capitalventure capital - budżet ogólny WEEC general budget - macierzyństwomaternity, motherhood - nagroda kulturalnacultural prize - zdolność prawnalegal capacity - anglikanizmAnglicanism - katolicyzmCatholicism - prawosławieOrthodoxy - protestantyzmProtestantism - park rekreacyjnyleisure park - pracownik gastronomiicatering profession - mafiaMafia - bioetykabio-ethics - organizacje tajnesecret society - kultura regionalnaregional culture - AIDSAIDS - cena terenuprice of land - uniwersytet otwartyopen university - budżet oświatyeducation budget - wymiana edukacyjnaeducational exchange - EurydiceEurydice - uznawanie studiówrecognition of studies - przedsiębiorstwo prasowepress undertaking - TeletexTeletex - ochrona danychdata protection - sieć interakcyjnainteractive network - produkcja kinematograficznafilm production - przemysł programówprogrammes industry - audio-visual co-production - audio-visual programme - audio-visual production - technologia informacyjnainformation technology - telewizja wysokiej rozdzielczościhigh-definition television - wideokomunikacjavideo communications - audio-visual communications policy - audio-visual piracy - European audio-visual area - swobodny przepływ programówfree movement of programmes - taryfa telekomunikacyjnacommunications tariff - prawo informacyjnelaw relating to information - informatyka prawniczalegal data processing - ładowanie zdalnedownloading - język programowaniaprogramming language - tłumaczenie automatycznemachine translation - niezależność energetycznaself-sufficiency in energy - kapitał przemysłowyindustrial capital - procedura współpracycooperation procedure - przekazywanie kompetencjitransfer of competence - założenie firmybusiness start-up - przedsiębiorstwo usługoweservices company - agencja pracy czasowejtemporary employment agency - praca przy komputerzevideo display unit work - kabotaż drogowyroad cabotage - transport wodnywaterway transport - kanał morskiship canal - eurotunelcross-channel connection - taryfa wewnętrznanational tariff - taryfa międzynarodowainternational tariff - taryfa drogowaroad transport tariff - loty kosmicznespace navigation - akt administracyjnyadministrative measure - kapitał spółkishare capital - ochrona lasówforest conservation - Morze TyrreńskieTyrrhenian Sea - Morze AdriatyckieAdriatic Sea - Morze LiguryjskieLigurian Sea - Morze EgejskieAegean Sea - Morze JońskieIonian Sea - zwalczanie szkodnikówfight against insects - restrukturyzacja gruntówland restructuring - insektycydinsecticide - przepisy rybackiefishing regulations - kontrola rybołówstwafishing controls - stolicacapital city - roślina warzywna wieloletniaperennial vegetable - produkt świeżyfresh product - norma jakościquality standard - norma bezpieczeństwasafety standard - norma technicznatechnical standard - COSTCOST - badania i rozwójresearch and development - badanie kosmosuspace research - technologia kosmicznaspace technology - kapitał obcyforeign capital - kauczuk syntetycznysynthetic rubber - kauczuk naturalnynatural rubber - przemysł kolejowyrailway industry - węgiel drzewnycharcoal - przemysł produktów luksusowychluxury products industry - autonomiczna prowincja BolzanoAutonomous Province of Bolzano - autonomiczna prowincja TrydentAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - Habitat ONZUN Habitat - pracownik WEEC servants - kozagoat - połów dodatkowyby-catch - połów dopuszczalnyauthorised catch - połów rybcatch of fish - połów według gatunkówcatch by species - połów całkowitytotal catch - akt wspólnotowyCommunity act - KaraibyCaribbean Islands - karbochemiacoal by-products industry - carbon - paliwo silnikowemotor fuel - carcass - CaricomCaricom - kraje CaricomCaricom countries - lokalizacja szkółdistribution of schools - kartelcartel - transakcja handlowacommercial transaction - kartografiacartography - cash flowcash flow - rejestr skazanychcriminal record - katalogowaniecataloguing - KataloniaCatalonia - katalogcatalogue - socio-professional category - kaucja wyborczaelectoral deposit - materiały konferencyjneconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - mężczyznaman - CDICID - EU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - promieniowanie jonizująceionising radiation - sódsodium - obróbka metalimetalworking - gaz szlachetnyrare gas - śmierćdeath - przeszczepianie narządóworgan transplant - przetaczanie krwiblood transfusion - odpady metalowemetal waste - wspólnotowa oś komunikacyjnaCommunity trunk route - prawo opiekuńczecustody - wymiana młodzieżyyouth exchange scheme - cząstka elementarnafundamental particle - atomatom - chemia analitycznaanalytical chemistry - spektrometriaspectrometry - kraje CEAOCEAO countries - cytologiacytology - wapńcalcium - diagnoza medycznamedical diagnosis - medycyna nuklearnanuclear medicine - badanie lekarskiemedical examination - członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowegomember of the EC Court of Auditors - bezpieczeństwo budynkówbuilding safety - Europejska Agencja Ochrony ŚrodowiskaEuropean Environment Agency - poradnikguide - symbole europejskieEuropean symbol - język państwowyofficial language - wypadek w domuaccident in the home - program wspólnotowyCommunity programme - las tropikalnytropical forest - przedmioty osobistego użytkupersonal effects - czwarta konwencja z Lomé 1989fourth Lomé Convention - promieniowanie elektromagnetyczneelectromagnetic interference - zakres częstotliwościwaveband - wojsko najemnemercenary - obchodycommemoration - partnerstwotwinning - szkolenie kierowcówdriving instruction - dopingperformance drugs - Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950European Convention on Human Rights - EWWSECSC - Sąd Pierwszej Instancji WEEC Court of First Instance - warunki przejścia na emeryturęretirement conditions - granica wewnętrzna WEinternal Community frontier - pojazd campingowycamping vehicle - środki antydumpingoweanti-dumping measure - wpływ informatykiimpact of information technology - udostępnianie danychdisclosure of information - interwencja militarnamilitary intervention - eksport odpadówexport of waste - pracownik do spraw rozwojudevelopment worker - radiobiologiaradiobiology - absencjaabsenteeism - dokument papieskipapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Wspólnota EuropejskaEuropean Community - EURATOMEAEC - osoba stanu wolnegounmarried person - celulozacellulose - ECMTECMT - cenzuracensorship - Republika ŚrodkowoafrykańskaCentral African Republic - elektrownia jądrowanuclear power station - centralizacja informacjicentralisation of information - CentreCentre - centrum handloweshopping centre - EAEC Joint Research Centre - centrum komputerowecomputer centre - ośrodek dokumentacjidocumentation centre - centrum politycznepolitical centre - dystrybutor baz danychon line data service - ceramikaceramics - zbożacereals - zboża konsumpcyjnefood cereals - akcjeshare - zboża paszowefodder cereals - zboża chlebowecereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - świadectwo pochodzenia produktucertificate of origin - świadectwo przewozowemovement certificate - świadectwo zdrowiahealth certificate - ETUCETUC - skargalegal action - zakończenie działalnościcessation of trading - zakończenie działalności rolniczejcessation of farming - wstrzymanie płatnościsuspension of payments - zawieszenie bronicease-fire - izba handlowa i przemysłowachamber of commerce and industry - izba niższadirectly-elected chamber - izba federalnafederal chamber - izba parlamentuparliamentary chamber - szampanchampagne - Szampania-ArdenyChampagne-Ardenne - przemiany społecznesocial change - rozwój technologiitechnological change - konopiehemp - scukrzanie winachaptalisation - węgielcoal - górnictwo węglowecoal mining - nacisk na ośaxle weight - akcjonariuszshareholder - osoba na utrzymaniudependant - ładunek użytecznypayload - ładunekload - Karta HawańskaHavana Charter - Karta Narodów Zjednoczonych 1945United Nations Charter - Europejska Karta SocjalnaEuropean Social Charter - polowaniehunting - kociołboiler - dostęp do informacji WEaccess to Community information - dostęp do wymiaru sprawiedliwościaccess to the courts - Umowa ATP 1970ATP Agreement - umowa handlowa WEEC trade agreement - umowa o współpracy WEEC cooperation agreement - Układ z SchengenSchengen Agreement - układ europejski o stowarzyszeniuEuropean Association Agreement - umowa tymczasowa WEEC interim agreement - porozumienie międzyinstytucjonalneinterinstitutional agreement - umowa mieszanamixed agreement - akumulator elektrycznyelectricity storage device - dorobek prawny WECommunity acquis - powództwo cywilne o roszczeniaassociated action for damages - akcja WECommunity action - powództwo w sprawie cywilnejcivil proceedings - powództwo w sprawie karnejcriminal proceedings - powództwo w sprawie odpowiedzialnościcivil liability proceedings - oskarżenie publicznepublic prosecution - działalność WECommunity activity - dostosowanie prognoz finansowychadaptation of financial perspectives - przystąpienie do umowyaccession to an agreement - administracja instytucjiadministration of the Institutions - prezentacja informacjidisplay - Afryka portugalskojęzycznaPortuguese-speaking Africa - Afryka subsaharyjskasub-Saharan Africa - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w PracyEuropean Agency for Safety and Health at Work - agresja fizycznaphysical aggression - parkingparking area - NAFTANAFTA - alergiaallergy - ambasadaembassy - planowanie przestrzennetown and country planning - była NRDformer GDR - kraje byłego ZSRRformer USSR - staż pracyseniority - kraje postkomunistyczneformer socialist countries - AngliaEngland - zwierzęta futerkowefur-bearing animal - urządzenie gazowegas appliance - stosowanie technologii informatycznychinformation technology applications - dalszy rozwój UEdeepening of the European Union - Łuk atlantyckiAtlantic Arc - archipelagarchipelago - ArmeniaArmenia - SAARCSAARC - windalift - Azja ŚrodkowaCentral Asia - zgromadzenie parlamentarneparliamentary assembly - autonomia administracyjnaadministrative autonomy - zezwolenie na sprzedażmarket approval - wstępny projekt budżetu WEpreliminary draft EC budget - samolot bojowycombat aircraft - AzerbejdżanAzerbaijan - Europejski Bank CentralnyEuropean Central Bank - podstawy prawnelegal basis - dolina RenuRhine Valley - BiałoruśBelarus - beneficjent nettonet recipient - EBRDEBRD - produkt podwójnego zastosowaniadual-use good - dobro zwierzątanimal welfare - bioróżnorodnośćbiodiversity - biotopbiotope - pranie pieniędzymoney laundering - pralniacleaning industry - drewno tropikalnetropical wood - samolot bombowybomber - Bosnia-Herzegovina - BrandenburgiaBrandenburg - kabotaż lotniczyair cabotage - podstawy wsparcia WspólnotyCommunity support framework - obliczenia naukowescientific calculation - kalendarz UGWtimetable for EMU - kariera zawodowaprofessional career - karta rozszerzeniaexpansion card - kaseta audioaudio cassette - Północnoatlantycka Rada WspółpracyNACC - Wspólnota Niepodległych PaństwCIS - koło jakościquality control circle - certyfikacja wspólnotowaCommunity certification - zmiany klimatyczneclimate change - przeobrażenia ustrojowechange of political system - EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - karta europejskaEuropean charter - karta międzynarodowainternational charter - chirurgsurgeon - cmentarzcemetery - okoliczności obciążająceaggravating circumstances - okoliczności łagodzącemitigating circumstances - obywatelstwo europejskieEuropean citizenship - klauzula abuzywnaunfair terms of contract - warunki umowycontract terms - klauzula opt-outopt-out clause - CoComCOCOM - kodeks cywilnycivil code - kodeks karnypenal code - kodyfikacja prawa wspólnotowegocodification of Community law - spójność ekonomiczna i społecznaeconomic and social cohesion - fryzjerstwo i kosmetykahairdressing and beauty care - samorząd lokalnylocal authority - samorząd regionalnyregional authority - ogrzewanieheating - Wspólny Komitet EOGEEA Joint Committee - Wspólny Komitet Konsultacyjny EOGEEA Joint Consultative Committee - komitet zarządzający WEEC management committee - komitet regulacyjny WEEC regulatory committee - Komitet RegionówCommittee of the Regions - wspólny komitet WEEC joint committee - wspólny komitet parlamentarny EOGEEA joint parliamentary committee - komitologiacomitology - handel narządamitrade in organs - handel dziełami sztukiart trade - wspólnota flamandzkaFlemish Community - wspólnota francuskojęzycznaFrench-speaking Community - wspólnota niemieckojęzycznaGerman-speaking Community - communities of Belgium - kompetencje Parlamentu Europejskiegopowers of the EP - kompetencje instytucji WEpowers of the EC Institutions - projektowanie wspomagane komputerowocomputer assisted design - konfederacja pracodawcówemployers' confederation - konfederacja związków zawodowychtrade union confederation - konferencja europejskaEuropean conference - konferencja międzyrządowa WEEC Intergovernmental Conference - konferencja międzynarodowainternational conference - Międzynarodowa Konferencja PracyInternational Labour Conference - konferencja trójstronnatripartite conference - konflikt etnicznyethnic conflict - urlop na działalność politycznąleave for political activities - Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki PerskiejGulf Cooperation Council - Rada EOGEEA Council - doradztwoconsultancy - depozyt ekologicznydeposit on a polluting product - konsolidacja prawa wspólnotowegoconsolidation of Community law - konsulatconsulate - umowa administracyjnaadministrative contract - rekompensata finansowa za umowęfinancial compensation of an agreement - płatnik nettonet contributor - wkład od dochodu narodowego bruttoGNP contribution - kontrola granicznaborder control - kontrola pomocy państwowejcontrol of State aid - monitoring of exports - konwencja międzyrządowa WEEC Intergovernmental Convention - współpraca w sprawach wewnętrznychcooperation in home affairs - współpraca celnacustoms cooperation - współpraca w zakresie ochrony środowiskaenvironmental cooperation - współpraca międzyrządowa UEEC intergovernmental cooperation - współpraca międzyinstytucjonalna WEEC interinstitutional cooperation - współpraca międzyparlamentarnainter-parliamentary cooperation - współpraca sądowa UEEU judicial cooperation - współpraca policyjnapolice cooperation - współpraca policyjna UEEU police cooperation - spółdzielnia mieszkaniowahousing cooperative - koordynacja finansowaniacoordination of financing - koordynacja polityk UGWcoordination of EMU policies - Róg AfrykiHorn of Africa - EurokorpusEuropean army corps - COSACCOSAC - roszczenieclaim - przestępczość zorganizowanaorganised crime - kryteria wymaganeeligibility criteria - kryteria konwergencjiconvergence criteria - ChorwacjaCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - kumulowanie dochodówoverlapping of income - huragancyclone - deklaracja podatkowatax return - deklaracja interesu wspólnotowegodeclaration of Community interest - oświadczenie publicznepublic statement - termin wydaniapublishing deadline - insider tradinginsider trading - przestępstwo przeciwko środowiskuenvironmental offence - przestępstwo seksualnesexual offence - opis produktuproduct designation - wypowiedzenie umowy międzynarodowejwithdrawal from an agreement - wydatki na rolnictwoagricultural expenditure - wydatki WECommunity expenditure - wydatki administracyjne WEEC administrative expenditure - wydatki na badania WEEC research expenditure - wydatki operacyjne WEEC operational expenditure - wydatki strukturalnestructural expenditure - derogacja prawa wspólnotowegoderogation from Community law - wierzytelnośćdebt - dług celnycustoms debt - druga faza UGWsecond stage of EMU - obowiązki urzędnika państwowegoduties of civil servants - dialog społecznysocial dialogue - dialog społeczny we WspólnocieCommunity social dialogue - rozpowszechnianie informacji WEdissemination of Community information - dyscyplina budżetowa WEEC budgetary discipline - dyscyplina wojskowamilitary discipline - dyskryminacja cudzoziemcówdiscrimination on the basis of nationality - środki do zmniejszania zanieczyszczeńanti-pollution device - dane medycznemedical data - dane osobowepersonal data - prawo petycjiright of action - prawo azyluright of asylum - prawo zobowiązańlaw of obligations - ustawodawstwo regionalneregional law - prawa urzędnika państwowegorights of civil servants - monitorscreen - ECU prywatneprivate ECU - pedagogika resocjalizacyjnaeducation of young offenders - akcjonariat pracowniczyworkers' stock ownership - efekt cieplarnianygreenhouse effect - stanowienie prawa wspólnotowegodrafting of Community law - wybory regionalneregional election - embrion i płódembryo and foetus - użycie językówuse of languages - szkoła wojskowamilitary training - równowaga instytucjonalna WEEC Institutional balance - sprzęt ochronnyprotective equipment - sprzęt komputerowycomputer equipment - urządzenie ciśnieniowepressure equipment - urządzenie ciepłowniczethermal equipment - wadliwość postępowania sądowegomiscarriage of justice - ErytreaEritrea - Europejski Obszar GospodarczyEuropean Economic Area - EstoniaEstonia - planowanie budżetu WEdrawing up of the Community budget - państwo wyznaniowenon-secular State - państwo prawnerule of law - państwo federalnefederal State - kraje muzułmańskieIslamic State - państwo laickiesecular State - państwo unitarneunitarian State - studia porównawczecomparative study - studia przypadkówcase study - Europa obywatelicitizens' Europe - EuropolEuropol - wykonanie karycarrying out of sentence - doświadczenie zawodoweprofessional experience - ekspertyza sądowaexpert's report ordered by a court - skrajnośćextremism - wytwarzanie wspomagane komputerowocomputer assisted manufacturing - urządzenia dla niepełnosprawnychfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - międzynarodowa służba cywilnainternational civil service - urzędnik międzynarodowej służby cywilnejinternational civil servant - funkcjonowanie instytucji WEoperation of the Institutions - Europejska Fundacja KształceniaEuropean Training Foundation - Fundusz SpójnościCohesion Fund - fundusz Rady EuropyCouncil of Europe fund - Europejski Fundusz InwestycyjnyEuropean Investment Fund - artykuły biuroweoffice supplies - kwota wolna od podatkutax-free allowance - fraud against the Community - external frontier of the Community - gaz cieplarnianygreenhouse gas - genetykagenetics - GruzjaGeorgia - Cyganiegypsy - strajk głodowyhunger strike - kraje Grupy WyszehradzkiejVisegrad countries - Grupa Dwudziestu CzterechGroup of Twenty-Four - związek gminassociation of local authorities - Europejskie Zgrupowanie Interesów GospodarczychEuropean Economic Interest Grouping - napastowanie seksualnesexual harassment - śmigłowiec bojowycombat helicopter - historia starożytnaancient history - historia współczesnacontemporary history - historia średniowiecznamedieval history - historia nowożytnamodern history - historyczny aspekthistorical account - godziny otwarcia sklepówtrading hours - tożsamość kulturowacultural identity - Instrument Finansowy Ukierunkowania RybołówstwaFIFG - wizerunekimage - immunitet dyplomatycznydiplomatic immunity - infrastruktura gospodarczaeconomic infrastructure - inicjatywa wspólnotowaCommunity initiative - europejska inicjatywa wzrostuEuropean growth initiative - owadinsect - platforma startowalaunch facility - urządzenie sanitarneplumbing equipment - Europejski Instytut Administracji PublicznejEuropean Institute of Public Administration - Europejski Instytut WalutowyEuropean Monetary Institute - wspólna instytucja EOGEEA joint institution - instrument ekonomiczny ochrony środowiskaeconomic instrument for the environment - zła pogodabad weather - połączenie między systemamisystems interconnection - interes publicznycollective interest - interes w ochronie prawnejinterest in bringing an action - internatboarding school - InterpolInterpol - zatrucie żywnościfood poisoning - ŻydziJew - sądownictwocourts and tribunals - sądownictwo konstytucyjneconstitutional court - KazachstanKazakhstan - KirgistanKyrgyzstan - KosowoKosovo - ekologiczny znak jakościeco-label - jeziorolake - mleko matkimother's milk - rakieta nośnalaunch vehicle - język europejskiEuropean language - język mniejszościminority language - język pozaeuropejskinon-European language - język regionalnyregional language - język naturalnyliving language - urządzenia odczytującedisc drive - ŁotwaLatvia - liberalizacja rynkuliberalisation of the market - wolność przestrzenifreedom of the skies - LitwaLithuania - najemhiring - ustawa organicznaorganic law - podział gruntówdividing up of land - MacedoniaFormer Yugoslav Republic of Macedonia - choroba wrodzonacongenital disease - choroba żywieniowanutritional disease - choroby skóryskin disease - choroby krwiblood disease - choroby układu pokarmowegogastrointestinal disease - choroby układu nerwowegoneurological disease - choroby endokrynologiczneendocrine disease - choroby przenoszone drogą płciowąsexually transmitted disease - ssak dzikiwild mammal - wydarzenie sportowesporting event - ćwiczenia wojskowemilitary manoeuvres - umowa o świadczenie usługservices contract - znak zgodności CEEC conformity marking - torbaczmarsupial - materiał pochodzenia zwierzęcegomaterial of animal origin - mechanizm kursowy ESWEMS exchange-rate mechanism - Meklemburgia-Pomorze PrzednieMecklenburg-West Pomerania - gwarantowane świadczenia medycznestandard agreement health care - medycyna sądowaforensic medicine - lek ogólnodostępnyover-the-counter drug - lek weterynaryjnyveterinary drug - Morze KaspijskieCaspian Sea - Morze CzarneBlack Sea - Morze CzerwoneRed Sea - MercosurMercosur - narodowe środki implementacyjnenational implementing measure - mikroorganizmmicroorganism - środowisko wodneaquatic environment - środowisko morskiemarine environment - górnikminer - misja międzynarodowafact-finding mission - modemmodem - CzarnogóraCrna Gora, Montenegro - zabytekmonument - moralność politycznapolitical morality - negocjowanie umowy WEnegotiation of an EC agreement - Runda UrugwajskaUruguay Round - Scalona NomenklaturaCombined Nomenclature - spis lekówdrugs classification - nierozprzestrzenianie broninon-proliferation of arms - norma ekologicznaenvironmental standard - nowe formy zatrudnienianew type of employment - obserwatorobserver - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Community Trademark Office - ptakbird - organ współpracy UEEU cooperation body - organ decyzyjnydecision-making body - wspólny organ WEEC joint body - organizacja ochrony zdrowiaorganisation of health care - Światowa Organizacja HandluWorld Trade Organisation - organizacje sportowesports body - organy Wspólnot EuropejskichCommunity body - organizm genetycznie zmodyfikowanygenetically modified organism - EC body and agency - UzbekistanUzbekistan - sponsoringsponsorship - sponsoring WECommunity sponsorship - Partnerstwo dla PokojuPartnership for Peace - kraje bałtyckieBaltic States - kraje WNPCIS countries - Kraje GCCGCC countries - Zatoka PerskaGulf States - kraje MercosurMercosur countries - kraj niestowarzyszonynon-associated country - kraje trzecie śródziemnomorskiethird countries in the Mediterranean - Europa Środkowo-WschodniaCEEC - zbywalne pozwolenie na emisjętradeable emission permit - personel cywilnycivilian personnel - pracownik kontraktowycontract staff - personel pielęgniarskinursing staff - kadra wojskowamilitary personnel - prognoza finansowafinancial perspectives - WPZBCFSP - filozofia prawaphilosophy of law - skarga do Komisjicomplaint to the Commission - chwastharmful plant - roślina żywaliving plant - pluralizm mediówpluralism in the media - polityka ochrony środowiska WECommunity environmental policy - jednolita polityka kursów walutsingle exchange-rate policy - polityka wizowavisa policy - jednolita polityka walutowasingle monetary policy - środki zanieczyszczające stratosferęstratospheric pollutant - ludność tubylczaindigenous population - pornografiapornography - lotniskowiecaircraft carrier - ściganie sądowelegal process - prehistoriaprehistory - pierwsza faza UGWfirst stage of EMU - głowa państwahead of State - przewodnictwo Radzie UEEU Council Presidency - przewodniczący Komisji EuropejskiejPresident of the Commission - prasa naukowascientific press - dowódproof - zapobieganie wypadkomaccident prevention - zasada wzajemnego uznawaniamutual recognition principle - zasada subsydiarnościprinciple of subsidiarity - ogólna zasada prawageneral legal principle - procedura sankcji WEEC infringement procedure - procedura współdecydowaniacodecision procedure - procedura koncyliacyjna - postępowanie szczególnespecial procedure - produkt homeopatycznyhomeopathic product - produkt wtórnyrecycled product - służba celnacustoms profession - praktyk medycyny alternatywnejpractitioner of alternative medicine - program legislacyjny WECommunity legislative programme - program operacyjnyoperational programme - projekt będący przedmiotem zainteresowania WEproject of Community interest - projekt budżetu WEdraft EC budget - promocja idei europejskiejpromotion of the European idea - protokół finansowyfinancial protocol - automatyzacja prac wydawniczychcomputer assisted publishing - jawność obradpublic conduct of debates - wniosek o wotum zaufaniaconfidence motion - problem TybetuTibetan question - zagadnienie wstępnepreliminary issue - przedłużenie umowyrenewal of an agreement - skarga do Ombudsmana WEappeal to the EC Ombudsman - skarga do sądu administracyjnegoaction brought before an administrative court - skarga w sprawach spornych WEaction brought before the EC Court of Justice - skarga o unieważnienie aktu WEaction for annulment of an EC decision - skarga w sprawie odpowiedzialności administracyjnejaction to establish liability on the part of an administration - podatek ekologicznyenvironmental tax - reforma gospodarczaeconomic reform - reforma politycznapolitical reform - procedura celna WECommunity customs procedure - procedura celna wywozowaexport customs procedure - system finansowania WECommunity financing arrangements - region alpejskiAlpine Region - region zależny od rybołówstwaregion dependent on fishing - region spełniający kryteriaeligible region - region europejskiEuropean Region - upadający region przemysłowydeclining industrial region - akta stanu cywilnegocivil register - regulamin parlamentuparliamentary rules of procedure - stosunki administracja-obywatelcitizen-authority relations - stosunki Państwo-regionrelations between the State and the regions - stosunki międzyinstytucjonalne WEEC interinstitutional relations - podział kompetencjidivision of powers - rozkład finansów wspólnotowychdistribution of Community funding - gadreptile - MołdowaRepublic of Moldova - Slovak Republic - CzechyCzech Republic - sieć energetycznaenergy grid - sieć informatycznacomputer network - sieć lokalnalocal area network - sieć ogólnoeuropejskatrans-European network - rezerwacjareservation - rezerwa budżetowa WEEC budgetary reserve - rezolucja parlamenturesolution of parliament - dochody z VATVAT resource - potrącenie z wynagrodzeniadeduction at source - rewizja umowyrevision of an agreement - rewizja traktatu WErevision of the EC Treaty - rewizja prognoz finansowychrevision of financial perspectives - międzynarodowa rola UEthe EU's international role - gryzońrodent - monarchizmroyalism - RosjaRussia - zdrowie zwierzątanimal health - zdrowie psychicznemental health - SaksoniaSaxony - Saksonia-AnhaltSaxony-Anhalt - nauki medycznemedical science - rzeźbasculpture - Europejski System Banków CentralnychESCB - tajemnica państwowaState secret - sekretariat instytucjisecretariat of an Institution - rolnictwofarming sector - bezpieczeństwo lotniczeair safety - usługi ochrony osób i mieniasecurity services - bezpieczeństwo morskiemaritime safety - trzęsienie ziemiearthquake - uwrażliwienie opinii publicznejpublic awareness campaign - Serbia, Serbia i CzarnogóraSerbia, Serbia and Montenegro - serwer sieciowynetwork server - państwowa służba zdrowiaState health service - małpamonkey - miejsce historycznehistoric site - sytuacja politycznapolitical situation - SłoweniaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - ochrona zdrowiahealth care - opieka nad chorymnursing care - okręt podwodnysubmarine - specjalności medycznemedical specialisation - pokaz zwierzątanimal show - stabilizator budżetowybudgetary stabiliser - statystyka oświatyeducation statistics - kierownik gospodarstwa rolnegohead of agricultural holding - statystyka zdrowiahealth statistics - statystyka transportutransport statistics - statystyka turystykitourism statistics - europejski status prawnyEuropean legal status - środek pobudzającystimulant - podziemne przechowywanie odpadówunderground storage of waste - struktura rybołówstwafisheries structure - substancja psychotropowapsychotropic substance - wspomaganie użytkownikahelp desk - kontrola lekówdrug surveillance - nadzór wielostronnymultilateral surveillance - komunalny związek celowyjoint authority - system operacyjnyoperating system - system zarządzania bazą danychdatabase management system - system ochrony zdrowiahealth care system - system informatycznycomputer system - ustrój sądówlegal system - arkusz elektronicznyspreadsheet - TadżykistanTajikistan - poziom finansowaniafinancing level - technologia podwójnego zastosowaniadual-use technology - terminal komputerowycomputer terminal - autonomiczne terytorium Palestynyautonomous territories of Palestine - kraje byłej Jugosławiiterritories of the former Yugoslavia - TuryngiaThuringia - handel ludźmitrafficking in persons - środek uspokajającytranquiliser - przetwarzanie pod kontrolą celnąprocessing under customs control - jawność administracyjnaadministrative transparency - jawność procesów decyzyjnychtransparency in decision-making - transport pacjentówtransport of patients - uraztrauma - praca sezonowaseasonal employment - Trojka WECommunity Troika - trzecia faza UGWthird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - nadzór administracyjnyadministrative supervision - UkrainaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europejska Unia PolitycznaEuropean Political Union - użytkownik technologii informatycznejinformation technology user - alternatywne wykorzystanie produktów rolnychalternative use of agricultural products - nosiciel chorobydisease vector - pojazd bojowycombat vehicle - naruszenie prawa wspólnotowegoinfringement of Community law - środki odwoławczeappeal - WojwodinaVojvodina - podróżnytraveller - strefa zdemilitaryzowanademilitarised zone - obszar zagrożeniasensitive area - szef rząduhead of government - przywódca opozycjileader of the opposition - głowa rodzinyhead of household - żywy inwentarzlivestock - czekcheque - obrótturnover - ChileChile - chemiachemistry - chemia spożywczafood chemistry - chemia przemysłowaindustrial chemistry - ChinyChina - chirurgiasurgery - chlorchlorine - system budżetowyprogramme budgeting - wybór technologiichoice of technology - bezrobocieunemployment - bezrobocie cyklicznecyclical unemployment - bezrobocie ukrytehidden unemployment - bezrobocie kobietfemale unemployment - bezrobocie młodychyouth unemployment - krótki okres zatrudnieniashort-time working - bezrobocie sezonoweseasonal unemployment - bezrobocie strukturalnestructural unemployment - zawieszenie stosunku pracytemporary layoff - bezrobocie spowodowane postępem technicznymunemployment due to technical progress - powstrzymanie się od głosuabstentionism - działalność przedsiębiorstwabranch of activity - bezrobotnyunemployed person - chrześcijaństwoChristianity - chromchromium - CyprCyprus - wino jabłkowecider - IOMIOM - działalność gospodarczaeconomic activity - cementcement - kinocinema - okólnikcircular - cywilizacjacivilisation - klasa rządzącaruling class - klasa niższalower class - klasa średniamiddle class - klasa robotniczaworking class - chłopipeasant class - klasa, warstwaclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - klasa wyższaupper class - klasyfikacjaclassification - klauzula arbitrażowaarbitration clause - zasada progu wyborczegoallocation clause - klauzula ochronnaprotective clause - samozatrudnienieself-employment - duchowieństwoclergy - klientelacustomers - klimatclimate - klimatyzacjaair conditioning - zamknięcie ksiąg rachunkowychclosing of accounts - klub politycznypolitical club - WFCWFC - UNCTADUnctad - koalicja politycznapolitical coalition - kobaltcobalt - kodowaniecoding - kodeks drogowyhighway code - kodeks nawigacyjnynavigational code - kodeks pracywork code - kodeks prawalegal code - pokojowe współistnieniepeaceful co-existence - współfinansowanieco-financing - współdecydowanieco-determination - kokscoke - współpraca budżetowabudgetary cooperation - ściąganie podatkówtax collection - gromadzenie danychdata collection - kolektor słonecznysolar collector - kolektywizmcollectivism - gmina wiejskarural community - samorząd terytorialnyregional and local authorities - gmina miejskaurban community - KolumbiaColombia - adaptacja szkolnaadjustment to school - barwnikdyestuff - barwnik spożywczyfood colouring - syntetyczny barwnik spożywczyartificial food colouring - naturalny barwnik spożywczynatural food colouring - rzepakoil seed rape - opał, paliwofuel - paliwo zastępczesubstitute fuel - paliwo kopalnefossil fuel - adaptacja społecznasocial adjustment - paliwo jądrowenuclear fuel - komitet rolny WEEC agriculture committee - komitet WEEC committee - komitet doradczy WEEC advisory committee - rada pracowniczaworks council - dodatek do żywnościfood additive - komitet Rady UEEU Council committee - Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyEuropean Economic and Social Committee - komitet Walutowy WEEC Monetary Committee - komitet wspólny WEjoint committee on EC matters - komitet stały WEEC standing committee - komitety ONZUN Standing Committee - komitet naukowy WEEC scientific committee - komitet techniczny WEEC technical committee - arbitraż handlowycommercial arbitration - audytaudit - biblioteka wirtualnavirtual library - Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii EuropejskiejTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Wspólnotowy Urząd Odmian RoślinCommunity Plant Variety Office - Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981African Charter on Human and Peoples' Rights - Europejska Karta Energetyczna 1991European Energy Charter - klauzula socjalnasocial clause - UNCEDUNCED - europejska rada zakładowaEuropean Works Council - InternetInternet - handel elektronicznyelectronic commerce - Europejski Instytut NormalizacyjnyEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELEC - ETSIETSI - uznawanie kwalifikacji zawodowychrecognition of vocational training qualifications - kontrola jakości produktów rolnychquality control of agricultural products - Trybunał EFTAEFTA Court - odpady niebezpiecznehazardous waste - egzemplarz obowiązkowylegal deposit - dumping socjalnysocial dumping - prawo nabyteestablished right - gospodarka w okresie transformacjitransition economy - publikacja elektronicznaelectronic publishing - enzymenzyme - choroba wściekłych krówBSE - europejski obszar społecznyEuropean social area - grupa krajów najbardziej uprzemysłowionychgroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Grupa z RioRio Group - zaprowadzenie pokojuestablishment of peace - informacja gospodarczaeconomic intelligence - zoozoo - choroba rybfish disease - globalizacjaglobalisation - multimediamultimedia - Office for Harmonisation in the Internal Market - Światowa Organizacja CelnaWorld Customs Organisation - Organ Rozstrzygania SporówDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofiliapaedophilia - zasada proporcjonalnościprinciple of proportionality - reklama porównawczacomparative advertising - regiony Finlandiiregions of Finland - regiony Szwecjiregions of Sweden - prawo telekomunikacyjneregulation of telecommunications - społeczeństwo informacyjneinformation society - Traktat Amsterdamski 1997Treaty of Amsterdam - transformacja gospodarkieconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - życie zawodoweworking life - obszar euroeuro area - zoonozazoonosis - TARIC - ICFTUICFTU - CEEACECCAS - EUTELSAT - ELECELEC - OIEIOE - klonowaniecloning - konflikt handlowytrade dispute - przedsiębiorstwo w trudnej sytuacjicompany in difficulties - autostrada informacyjnainformation highway - intranetintranet - ekstranetextranet - przeglądarkabrowser - zarządzanie dokumentamidocument management - elektroniczne zarządzanie dokumentamiEDM - OCROCR - digitalizacjadigitisation - skanerscanner - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenland - KaryntiaCarinthia - SalzburgSalzburg - StyriaSteiermark - TyrolTyrol - VorarlbergVorarlberg - WiedeńVienna - kraje APECAPEC countries - CEEPCEEP - termin płatnoścideadline for payment - pakt stabilnościstability pact - polityka młodzieżowayouth policy - polityka konsumenckaconsumer policy - polityka wspólnotowa-polityka krajowaCommunity policy-national policy - Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i KsenofobiiEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - WSSWJHA - dyskryminacja ze względu na wiekage discrimination - dyskryminacja ze względu na orientację seksualnądiscrimination on the basis of sexual orientation - opieka nad osobami starszymicare for the elderly - bezpodstawne zwolnienie z pracyunfair dismissal - SztokholmStockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - porozumienie o polityce społecznejSocial Policy Agreement - dyskryminacja niepełnosprawnychdiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - uproszczenie przepisów prawnychsimplification of legislation - DNADNA - rzeczywistość wirtualnavirtual reality - synteza obrazupicture synthesis - metoda ocenyevaluation method - obserwacjaobservation - zasada uwspólnotowieniaprinciple of communitisation - liability of the state - symulacjasimulation - kontrola importusurveillance concerning imports - analiza porównawczacomparative analysis - analiza przyczynanalysis of causes - analiza ilościowaquantitative analysis - urlop szczególnyspecial leave - ściślejsza współpracacloser cooperation - hipermediahypermedia - hiperteksthypertext - eutanazjaeuthanasia - PalauPalau - Norfolk, Wyspa NorfolkNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - opinia wspólnotowaCommunity opinion - Court of Auditors opinion - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000EU Charter of Fundamental Rights - deficyt demokratycznydemocratic deficit - Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHigh Representative for the CFSP - rezolucja Rady Unii EuropejskiejResolution of the Council of the European Union - rezolucja Rady Europejskiejresolution of the European Council - sposób produkcjimode of production - cel produkcjiproduction target - technika produkcjiproduction technique - zwierzę transgenicznetransgenic animal - roślina transgenicznatransgenic plant - dyfuzja innowacjidiffusion of innovations - norma produkcyjnaproduction standard - technologia przestarzałaobsolete technology - prognozowanie technologiczneprospective technological studies - organizacja badańorganisation of research - odkrycie naukowescientific discovery - zasada przezornościprecautionary principle - badania terenowefield research - wyniki badańresearch results - identyfikacja pochodzeniatraceability - rolnictwo zrównoważonesustainable agriculture - europejski model rolnictwaEuropean agricultural model - plan rolnośrodowiskowyagri-environmental plan - polityka gruntowaland policies - projekt rolniczyfarming project - obszar rolniczy z ograniczeniami środowiskowymiagricultural area with environmental restrictions - agroleśnictwoagroforestry - szkody w rolnictwiecrop losses - spis rolnyagricultural census - uprawa nawadnianairrigated agriculture - płodozmiancrop rotation - silossilo - uprawa roślin energetycznychenergy crop - uprawa roślin oleistychoil crop - zootechnikazootechnics - las północnyboreal forest - zrównoważona gospodarka leśnasustainable forest management - certyfikacja lasówforest certification - europejska polityka leśnaEuropean forestry policy - EFICSEFICS - las śródziemnomorskiMediterranean forest - las strefy umiarkowanejtemperate forest - statystyka leśnictwaforestry statistics - waluta europejskaEuropean currency - ECUEcu - EURIBOR - kurs przeliczeniowyconversion rate - Azjatycki Bank RozwojuADB - CABEICABEI - CDBCaribank - kredyt rolnyagricultural credit - program stabilizacjistability programme - europejska współpraca podatkowaEuropean tax cooperation - reforma podatkowatax reform - bezrobocie migrantówmigrant unemployment - ustawiczne szkolenie zawodowecontinuing vocational training - Komitet Zatrudnienia WEEmployment Committee - europejska strategia zatrudnieniaEuropean Employment Strategy - zdolność adaptacyjna siły roboczejworker adaptability - elastyczność pracylabour flexibility - kwalifikacje przestarzałeskill obsolescence - brak siły roboczejlabour shortage - multi-skilled worker - headhuntinghead-hunting - przeniesienie na inne stanowiskoreassignment - degradacjademotion - EcofinEcofin - kraj nienależący do strefy euronon-participating country - kraj strefy europarticipating country - wytrzymałość materiałówresistance of materials - benchmarkingbenchmarking - broń nieśmiercionośnanon-lethal weapon - sprawiedliwy handelfair trade - koncesja na usługiservice concession - umowa w obrocie handlowymcommercial contract - międzynarodowy arbitraż handlowyinternational commercial arbitration - usługi interesu ogólnegoservices of general interest - podpis elektronicznyelectronic signature - statystyka handlutrade statistics - wykluczenie z organizacji międzynarodowejexclusion from an international organisation - partnerstwo eurośródziemnomorskieEuro-Mediterranean partnership - ocena pomocyaid evaluation - zapobieganie konfliktomconflict prevention - czystka etnicznaethnic cleansing - broń przeciwpiechotnaanti-personnel weapon - szpiegostwoespionage - tajemnica wojskowamilitary secret - statystyka obronnościdefence statistics - analiza glebysoil analysis - nauka o przestrzeni kosmicznejspace science - astronautykaastronautics - klimatologiaclimatology - bioklimatologiabioclimatology - chemia glebysoil chemistry - geografia kulturowacultural geography - antropogeografiahuman geography - geografia regionalnaregional geography - geomorfologiageomorphology - sedymentologiasedimentology - typ glebysoil type - etnografiaethnography - socjologia pracyindustrial sociology - ekonomia środowiskaenvironmental economics - edukacja ekologicznaenvironmental education - ochrona wódwater protection - ograniczenie emisji gazówreduction of gas emissions - odpowiedzialność za szkody środowiskowe