sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 1.607s


 » 

analogical dictionary

AarhusÅrhus - jurisdictiebevoegdheidjurisdiction - sociaal-economische omstandighedensocioeconomic conditions - Raad voor culturele samenwerkingCouncil for Cultural Cooperation - CrestCREST - Europees Agentschap voor productiviteitEuropean Productivity Agency - Agentschap voor kernenergieNuclear Energy Agency - audiovisueel documentaudiovisual document - DubaiDubayy - landbouwontwikkelingsplanfarm development plan - printerprinter - zout watersaltwater - grondwatergroundwater - afvalwaterwastewater - sociaal-culturele voorzieningensociocultural facilities - communautaire visserijCommunity fisheries - Internationaal EnergieagentschapInternational Energy Agency - geitenkaasgoats’ milk cheese - kaas van koeienmelkcows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - regering in ballingschapgovernment-in-exile - audiovisuele industrieaudiovisual industry - jurisprudentiecase-law - EG-jurisprudentieEC case-law - deelstaatFederation State - krotwoningsubstandard housing - micro-economiemicroeconomics - interstedelijke migratieinterurban migration - binnenstedelijke pendelintraurban commuting - Øst for Storebælteast of the Great Belt - organisatieschemaorganisation chart - vlees van wildgame meat - kwalitatieve analysequalitative analysis - concurrentiepositie, concurrentievermogen, konkurrentiepositie, vechtlustcompetitiveness - MacedoniMacedonia - verbranding van afvalwaste incineration - atypische arbeidnon-standard employment - schaaldier, schaaldierencrustacean, shellfish - functieomschrijvingjob description - statenrechtlaw of nations - vreemdelingenrechtrights of aliens - rechten van minderhedenrights of minorities - vennootschapsrechtcompany law - vervoersrechttransport law - rechtsregels volkshuisvestinghousing law - arbeidsrechtlabour law - kiesrechtelectoral law - deeltijdlandbouwpart-time farming - financiële voorschriftenfinancial legislation - internationaal fiscaal rechtinternational tax law - boswetgevingforestry legislation - internationaal humanitair rechtinternational human rights law - internationaal rechtinternational law - internationaal privaatrechtprivate international law - internationaal publiekrechtpublic international law - huwelijksrechtmatrimonial law - nationaal rechtnational law - kernenergierechtnuclear law - strafrechtcriminal law - economisch delicteconomic offence - internationaal strafrechtinternational criminal law - privaatrechtprivate law - commerciële landbouwcommercial farming - publiek rechtpublic law - agrarisch rechtagrarian law - sociaal rechtsocial legislation - territoriaal rechtterritorial law - politieke rechtervleugelpolitical right - burgerschapsrechtencivil rights - rechten van de menshuman rights - rechten van de vrouwwomen's rights - contractlandbouwcontract farming - bijzondere trekkingsrechtenspecial drawing rights - dumpingdumping - levensverwachtinglife expectancy - studieduurlength of studies - duur van het huurcontractlength of lease - arbeidsduurworking time - wettige arbeidsduurlegal working time - GASM-landenAAMS countries - groepslandbouwgroup farming - East AngliaEast Anglia - communautaire waterenCommunity waters - kwelwaterpercolation water - zwemwaterbathing water - binnenwatereninland waters - landbouw in berggebiedenhill farming - internationale watereninternational waters - zout watersalt water - oppervlaktewatersurface water - territoriale waterenterritorial waters - afvalwaterwaste water - handel in landbouwproductenagricultural trade - handelsverkeertrading operation - uitwisseling van informatieinformation transfer - uitwisseling van publicatiesexchange of publications - extracommunautair handelsverkeerextra-Community trade - intracommunautair handelsverkeerintra-Community trade - handelsverkeer per landengroeperingtrade by group of countries - handelsverkeer per landtrade by country - handelsverkeer per producttrade by product - extensieve landbouwextensive farming - loonschaalpay scale - school in het buitenlandschool abroad - Europese schoolEuropean school - internationale schoolinternational school - nationale schoolnational school - toegang tot de marktmarket access - intensieve landbouwintensive farming - economieeconomy - landbouweconomieagricultural economics - collectieve economiecollectivised economy - geconcerteerde economieconcerted economic action - structurele aanpassingstructural adjustment - oorlogseconomiewar economy - bedrijfseconomiebusiness administration - Oostenrijkse regio'sregions of Austria - mediterrane landbouwMediterranean agriculture - overlevingseconomiesubsistence economy - vervoerseconomietransport economics - geleide economiecontrolled economy - huishoudkundehousekeeping economy - bosbeheerforestry economics - industriële economieindustrial economy - internationale economieworld economy - gemengde economiemixed economy - nationale economienational economy - landbouw en voedingagri-foodstuffs - postindustriële economiepost-industrial economy - openbare financiënpublic economy - regionale economieregional economy - ondergrondse economieblack economy, underground economy - stedelijke economieurban economy - SchotlandScotland - ecosysteemecosystem - landbouwindustrieagro-industry - huisonderwijshome education - artistieke vormingart education - vergelijkend onderwijscomparative education - elementair onderwijsbasic education - volksonderwijsmass education - onderwijs voor volwassenenadult education - onderwijs voor buitenlanderseducation of foreigners - buitenschools onderwijsnon-formal education - permanente educatiecontinuing education - lichamelijke opvoedingphysical education - voorschools onderwijspre-school education - hygiëneonderwijshealth education - seksuele opvoedingsex education, the facts of life - buitengewoon onderwijsspecial education - aantal ingeschreven leerlingennumber of pupils - agronomieagronomy - radioactief afvalwaterradioactive effluent - gelijkheid van beloningequal pay - gelijke behandelingequal treatment - gelijkheid voor de wetequality before the law - EgypteArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - uitbreiding van de marktmarket enlargement - citrusfruitcitrus fruit - inschrijving op de kiezerslijstregistration of voters - verkiezingelection - vervroegde verkiezingearly election - Europese verkiezingEuropean election - getrapte verkiezingindirect election - gemeenteraadsverkiezinglocal election - landelijke verkiezingnational election - parlementsverkiezingparliamentary election - tussentijdse verkiezingby-election - IDAIDA - voorverkiezingprimary election - kiezerscorpselectorate - elektrochemieelectrochemistry - elektrometallurgieelectrometallurgy - elektronicaelectronics - elektrotechniekelectrotechnology - economische steuneconomic support - pluimveehouderij op de grondfree-range farming - teelt van schaaldierencrustacean farming - intensieve fokkerijintensive livestock farming - afvalverwijderingwaste disposal - verpakkenpackaging - vetweiderijpasture fattening - werkgelegenheidsbevorderingemployment aid - emigratieemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Verenigde-Arabische-EmiratenlandenUnited Arab Emirates countries - uitgifte van effectenissue of securities - monetaire emissieissuing of currency - ongeval bij het vervoertransport accident - gereserveerde arbeidsplaatsdesignated employment - kantoorpersoneeloffice worker - werkgeveremployer - hulp aan het buitenlandforeign aid - communautaire leningCommunity borrowing - internationale leninginternational loan - overheidsleningpublic borrowing - emulgator voor levensmiddelenfood emulsifier - schuldenlastindebtedness - golfslagenergiewave energy - zachte energiesoft energy - exportsteunexport aid - harde energiehard energy - elektrische energieelectrical energy - windenergiewind energy - geothermische energiegeothermal energy - hydro-elektrische energiehydroelectric power - getijdenenergietidal energy - steun per hectareaid per hectare - zonneënergie, zonne-energiesolar energy, solar power - thermische energiethermal energy - vondelingabandoned child - migrantenkindchild of migrant - onwettig kindnatural child - enig kindonly child - aangaan van betalingsverplichtingencommitment of expenditure - meststoffertiliser - investeringshulpinvestment aid - natuurlijke meststoforganic fertiliser - mestenfattening - politieke ontvoeringpolitical kidnapping - economisch onderzoekeconomic survey - onderzoek naar de consumptieconsumer survey - sociaal onderzoeksocial survey - invoer van gegevensdata recording - registratie van documentendocumentary reference recording - steun aan de bouwnijverheidbuilding subsidy - verrijking van de splijtstoffuel enrichment - leerkrachtteacher - onderwijs op afstanddistance learning - landbouwonderwijsagricultural education - computerondersteund onderwijsprogrammed learning - confessioneel onderwijsdenominational education - taalonderwijslanguage teaching - algemeen onderwijsgeneral education - kosteloos onderwijsfree education - moderniseringshulpmodernisation aid - wereldlijk onderwijssecular education - medisch onderwijsmedical training - schoolplichtcompulsory education - paramedisch onderwijsparamedical training - multidisciplinair onderwijsmultidisciplinary education - postuniversitair onderwijspostgraduate education - basisonderwijsprimary education - particulier onderwijsprivate education - beroepsonderwijsvocational education - openbaar onderwijspublic education - productiesteunproduction aid - onderwijs in de exacte vakkenscientific education - voortgezet onderwijssecondary education - hoger onderwijshigher education - technisch onderwijstechnical education - horizontale overeenkomsthorizontal agreement - internationale mededingingsregelinginternational cartel - verticale overeenkomstvertical agreement - voedselhulpfood aid - wederzijdse landbouwsteunmutual assistance among farmers - niet-tarifaire handelsbelemmeringnon-tariff barrier - tarifaire handelsbelemmeringtariff barrier - technische belemmeringtechnical barrier - douane-entrepotcustoms warehouse - ondernemingtype of business - ambachtelijk bedrijfcraft business - handelsondernemingdistribution business - gemeenschappelijke ondernemingjoint venture - verhuurbedrijfrental business - buitenlandse ondernemingforeign enterprise - Europese ondernemingEuropean undertaking - familiebedrijffamily business - administratiekantoortrust company - onderneming in onroerend goedreal estate business - eenmanszaaksole proprietorship - hulp aan minderbegunstigdenaid to disadvantaged groups - multinationale ondernemingmultinational enterprise - onderhoudmaintenance - verzorging van het gewascrop maintenance - fysisch milieuphysical environment - spaartegoedsavings - steun aan ondernemingenaid to undertakings - gedwongen sparencompulsory saving - epidemiologieepidemiology - EpirosEpirus - uitputting van hulpbronnenexhaustion of resources - EcuadorEcuador - paardachtigeequidae - budgettair evenwichtbudgetary equilibrium - ecologisch evenwichtecological balance - bilaterale hulpbilateral aid - landbouwmateriaalagricultural equipment - gemeenschapsvoorzieningencommunity facilities - automobieluitrustingvehicle parts - elektronische uitrustingelectronic equipment - sociaal-culturele voorzieningensocio-cultural facilities - EGKS-steunECSC aid - sportaccommodatiesports facilities - gelijkwaardigheid van diploma'sequivalence of diplomas - ergonomieergonomics - discontodiscounting - Europees justitieel gebiedEuropean legal area - groenvoorzieningengreen area - communautaire hulpCommunity aid - Spanje gebiedsdelenregions of Spain - beschermde soortprotected species - industriële spionageindustrial espionage - proeftesting - kernproefnuclear test - EstremaduraExtremadura - aanvullende productgerichte steunsupplementary aid for products - instelling met bijzonder statuutspecial-status institution - onderwijsinstellingeducational institution - instelling van openbaar nutinstitution of public utility - opstellen van de begrotingdrawing up of the budget - ziekenhuismedical institution - strafgevangenispenal institution - openbare instellingpublic institution - conservenblik, Sn, tinatomic number 50, Sn, tin - goudwisselstandaardgold-exchange standard - noodhulpemergency aid - uitzonderingstoestandrule under emergency powers - verzorgingsstaatWelfare State - overheidssteunState aid - EthiopiëEthiopia - etnologieethnology - etiketterenlabelling - studie over de uitvoerbaarheidfeasibility study - marktonderzoekmarket research - arbeidsstudiework study - buitenlandse studentforeign student - economische hulpeconomic aid - EurokredietEurocredit - EurodeviezenEurocurrency - EurodollarEurodollar - Euro-emissieEurobond - EuromarktEuromarket - euro-communismeEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - EurorechtsEuroright - EurogroepEurogroup - hulp in naturaaid in kind - Noord-EuropaNorthern Europe - Zuid-EuropaSouthern Europe - West-EuropaWestern Europe - EurovisserijEuropeche - interactiviteitinteractivity - eutrofiëringeutrophication - raming van de begrotingbudgetary assessment - projectevaluatieproject evaluation - evaluatie van de hulpbronnenevaluation of resources - kernongevalnuclear accident - technologische evaluatietechnology assessment - belastingvluchttax avoidance - schoolexamenexamination - landbouwoverschotagricultural surplus - uitsluiting van EG-behandelingexclusion from EC treatment - uitvoering van een projectproject management - uitvoering van de begrotingimplementation of the budget - tenuitvoerlegging van het vonnisenforcement of ruling - ontheffing van kartelvergunningexemption from restrictive-practice authorisation - vrijstelling van douanerechtentariff exemption - begrotingsjaarfinancial year - braindrainbrain drain - landbouwondernemingagricultural holding - staatslandbouwondernemingState farm - gemengde landbouwondernemingmixed farm - ontginning van de zeeënexploitation of the seas - ontginning van de hulpbronnenexploitation of resources - familie-landbouwondernemingfamily farming - bosexploitatieforestry holding - melkveehouderijdairy farm - explosieve stofexplosive - uitvoerexport - kapitaaluitvoerexport of capital - onteigeningexpropriation - multilaterale hulpmultilateral aid - uitwijzingdeportation - exterritorialiteitextra-territoriality - winning van delfstoffenmining extraction - uitleveringextradition - extreem linksextreme left - factureringinvoicing - niet-terugbetaalbare hulpnon-refundable aid - laag inkomenlow income - faillissementbankruptcy - bedrijfsvoeringtype of tenure - bedrijfsvoering door de eigenaarowner farming - gemengde bedrijfsvoeringmixed tenure - kinderrijk gezinlarge family - aangetrouwde familiefamily by marriage - FAOFAO - particuliere hulpprivate aid - meel van graancereal flour - faunaanimal life - EFMSEMCF - huisvrouwhousewife - regionale steunregional aid - migrerende vrouwfemale migrant - EOGFLEAGGF - EOGFL-garantieEAGGF Guarantee Section - EOGFL-oriëntatieEAGGF Guidance Section - Fe, ijzer, kluwen, knot, ijzeratomic number 26, Fe, iron - pachten van een boerenbedrijftenant farming - collectieve boerderijcollective farm - proefboerderijmodel farm - veerbootferryboat - gezondheidshulphealth aid - IFLAIFLA - houtvezelwood fibre - glasvezelglass fibre - textielvezeltextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - Fidji, Fiji, Fiji-eilandenFiji, Republic of Fiji - mond- en klauwzeerfoot-and-mouth disease - sectoriële steunsectoral aid - draadwire - visnetfishing net - gemeenschappelijke dochterondernemingjoint subsidiary - financieringfinancing - financiering op korte termijnshort-term financing - financiering op lange termijnlong-term financing - financiering op middellange termijnmedium-term financing - communautaire financieringCommunity financing - compenserende financieringcompensatory financing - aanvullende financieringsupplementary financing - financiering van de hulpfinancing of aid - financiering van de industrieindustrial financing - financiering van de uitvoerexport financing - partijfinancieringparty financing - financiering van de begrotingbudget financing - financiering van een verkiezingelection financing - nationale financieringnational financing - internationale financiëninternational finance - lokale financiënlocal authority finances - overheidsfinanciënpublic finance - FinlandFinland - FynFunen - fiscaliteittax system - UnicefUnicef - IEA OESOIEA - vaststelling van de prijzenfixing of prices - vaststelling van het loonwage determination - provincie West-VlaanderenProvince of West Flanders - provincie Oost-VlaanderenProvince of East Flanders - graanvlokkencereal flakes - floraplant life - bloementeeltfloriculture - vlottenrafting - luchtvlootaircraft fleet - IAEAIAEA - vissersvlootfishing fleet - binnenvaartvlootinland waterway fleet - koopvaardijvlootmerchant fleet - conjunctuurfluctuatiecyclical fluctuation - prijsfluctuatieprice fluctuation - economische fluctuatieeconomic fluctuation - structuurfluctuatiestructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - AISSIASS - UNFPAUNFPA - Europees ambtenaarEuropean official - kustwaterbodeminshore grounds - stichtingfoundation - fondsen EGEC fund - AjmanAjman - gemeenschappelijk fondscommon fund - handelszaakgoodwill - Europees Fonds voor regionale ontwikkelingERDF - vlottend kapitaalworking capital - Europees Monetair FondsEuropean Monetary Fund - gietijzercast-iron - borendrilling - offshoreboringoffshore drilling - beschermd bosclassified forest - houtopstandhigh forest - kreupelboscoppiced woodland - natuurbosnatural forest - cultuurbosforest plantation - douaneformaliteitcustoms formalities - managementopleidingmanagement training - opleiding van leerkrachtenteacher training - prijsvormingprice formation - praktijkopleidingin-service training - beroepsopleidingvocational training - monetaire aanpassingcurrency adjustment - leveranciersupplier - documentverschaffingsupplying of documents - gerechtskostenlegal expenses - onderwijskostenschool fees - kosten van de verkiezingenelection expenses - kosten van geneesmiddelenpharmaceutical expenses - Frankrijk DOMFrench Overseas Departments - Frankrijk LGOFrench Overseas Territories - Frankrijk gebiedsdelenregions of France - franchisingfranchising - douanevrijstellingexemption from customs duties - ALADILAIA - belastingfraudetax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - schoolbezoekschool attendance - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - kaascheese - halfharde kaassemi-soft cheese - harde kaashard cheese - ALADI-landenLafta countries - zachte kaassoft cheese - schimmelkaasblue-veined cheese - schapenkaassheep's milk cheese - geitenkaasgoat's milk cheese - kaas van koeienmelkcow's milk cheese - smeerkaasprocess cheese, processed cheese - verse kaasfresh cheese - kaasmakerijcheese factory - grensfrontier - pitvruchtpip fruit - vers fruitfresh fruit - tropische vruchtentropical fruit - FujairahFujairah - fusie van ondernemingenmerger - GalapagoseilandenGalapagos - GaliciëGalicia - GambiaGambia - garantieguarantee - kredietgarantiecredit guarantee - inkomensgarantieguaranteed income - garantie van investeringeninvestment protection - kinderoppaschild care - GATTGATT - politieke linkervleugelpolitical left - links radicalismeleftism - verbrandingsgascombustion gases - gasleidinggas pipeline - chemische alcoholchemical alcohol - braakleggen van landbouwgrondset-aside - bouwkundecivil engineering - vaarsheifer - geochemiegeochemistry - economische geografieeconomic geography - politieke geografiepolitical geography - geofysicageophysics - gerontologiegerontology - beheermanagement - financiële administratiemanagement accounting - bedrijfsbeheerbusiness management - ruimtelijk beheerarea management - beheer van afvalstoffenwaste management - visserijbeheerfishery management - beheer van de hulpbronnenmanagement of resources - materiaalbeheerlogistics - alcoholismealcoholism - personeelsbeheerpersonnel administration - financieel beheerfinancial management - vooruitziend beleidmanagement planning - GibraltarGibraltar - ijsice - glucoseglucose - golfgulf - regeringgovernment - regering in ballingschapgovernment in exile - rebellenregeringrebel government - consumptievetfood fat - vet voor industriële doeleindenindustrial fat - AlentejoAlentejo - groot bedrijflarge business - groot landbouwbedrijflarge holding - Grote AntillenGreater Antilles - kosteloze medische verzorgingfree medical care - GriekenlandEllas, Greece, Hellenic Republic - Centraal-GriekenlandCentral Greece - Griekenland gebiedsdelenregions of Greece - GrenadaGrenada - AlgarveAlgarve - GroenlandGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - AndesgroepAndean Group - Andesgroep-landenAndean Group countries - belangengroepinterest group - groep ondernemingengroup of companies - Groep van TienGroup of Ten - ADR-overeenkomstADR agreement - AlgerijeAlgeria - politieke fractiepolitical group - beweging voor de mensenrechtenhuman rights movement - aankoopverenigingbuying group - economische belangengemeenschapEconomic Interest Grouping - producentengroeperingproducer group - etnische groepethnic group - wierenalgae - taalgroeplinguistic group - gruttengroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - onafhankelijkheidsoorlogwar of independence - grensoorlogborder war - kernoorlognuclear war - GuineeGuinea - Guinee-BissauGuinea-Bissau - Equatoriaal-GuineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Frans-GuyanaFrench Guiana - woonomgevinghabitat - woonmilieu op het plattelandrural habitat - stedelijk woonmilieuurban habitat - veevoederanimal feedingstuffs - koopgedragpurchasing habits - provincie HenegouwenProvince of Hainault - HaïtiHaiti - HamburgHamburg - douaneharmonisatiecustoms harmonisation - industrieel voermanufactured feedingstuffs - belastingharmonisatietax harmonisation - Haute-NormandieUpper Normandy - Burkina-FasoBurkina Faso - HawaïHawaii - HessenHessen - kindervoedingbaby food - zomertijdsummertime - vragenuurquestion time - overuurovertime - geschiedenishistory - histologiehistology - holdingholding company - Zuid-HollandSouth Holland - Noord-HollandNorth Holland - klaargemaakt gerechtprepared foodstuff - doodslaghomicide - homologatieapproval - HondurasHonduras - HongarijeHungary - psychiatrische inrichtingpsychiatric institution - werktijdenwork schedule - verwerkt voedingsmiddelprocessed foodstuff - variabele werktijdenflexible working hours, flexitime - tuinbouwhorticulture - dierlijke olieanimal oil - aardnotenoliegroundnut oil - olijfolieolive oil - visoliefish oil - dikvloeibare olieheavy oil - minerale oliemineral oil - voedingnutrition - afgewerkte olieused oil - plantaardige olieoil, vegetable oil - olieslagerijoil mill - gerechtsdeurwaarderbailiff - humanisering van de arbeidhumanisation of work - waterstofhydrogen - hydrogeologiehydrogeology - voederanimal nutrition - hydrologiehydrology - voedselhygiënefood hygiene - gezondheid op het werkoccupational health - hypotheekmortgage - politieke ideologiepolitical ideology - AETR-verdragAETR agreement - levensmiddelenhuman nutrition - jamswortelyam - IIEPIIEP - bomenpartij, boomgroep, eiland, riviereilandisland, isle - île-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - KanaaleilandenChannel Islands - CaymaneilandenCayman Islands - CarolinenCaroline Islands - Bovenwindse eilandenWindward Islands - FaeröerFaeroes - Ionische eilandenIonian Islands - MarianenMariana Islands - Benedenwindse eilandenLeeward Islands - Turks- en CaicoseilandenTurks and Caicos Islands - Britse MaagdeneilandenVirgin Islands - vermindering van de schulddebt reduction - registratie van maatschappijregistration of a company - parlementaire onschendbaarheiddiplomatic immunity - immunologieimmunology - uitwerking van reclameimpact of advertising - vestigen van een bedrijfbusiness location - Duitse Democratische RepubliekGerman Democratic Republic - invoerimport - gemeenschapsbelastingCommunity tax - belasting van natuurlijke personenpersonal income tax - directe belastingdirect tax - grondbelastingproperty tax - forfaitaire belastingflat-rate tax - indirecte belasting, indirekte belastingindirect tax - nationale belastingnational tax - zakelijke belastingnon-personal tax - verbruiksbelastingtax on consumption - vermogensbelastingwealth tax - belasting op de meerwaardecapital gains tax - overdrachtsbelastingcapital transfer tax - kapitaalbelastingtax on capital - inkomstenbelastingtax on income - belasting op inkomsten uit kapitaaltax on investment income - Duitsland-Bondsrepubliek gebiedsdelenregions of Germany - loonbelastingtax on employment income - vennootschapsbelastingcorporation tax - drukkerijprinting - boekhoudkundige afschrijvingaccounting entry - arbeidsongeschiktheidincapacity for work - brandfire - onverenigbaarheidincompatibility - incotermsincoterms - IndiaIndia - vergoedingindemnification - verzekeringsuitkeringinsurance indemnity - inrichtingsvergoedinginstallation allowance - ontslagpremieseverance pay - vergoeding voor afgevaardigdenparliamentary allowance - economische onafhankelijkheideconomic independence - nationale onafhankelijkheidnational independence - technologische onafhankelijkheidtechnological independence - prijsindexeringprice indexing - loonindexeringwage indexing - indexeren van tekstendocument indexing - afwijkingsindicatordivergence indicator - economische indicatoreconomic indicator - sociale indicatorsocial indicator - prijsindexprice index - IndonesiëIndonesia - luchtvaartindustrieaeronautical industry - ruimtevaartindustrieaerospace industry - verkiezingsverbondelectoral alliance - levensmiddelenindustriefood industry - automobielindustriemotor vehicle industry - chemische industriechemical industry - film, filmindustrie, filmwereldcinema, film industry, movie industry - cultuurindustrieculture industry - wapenindustriearms industry - audiovisuele industrieaudio-visual industry - informatie-industrieinformation industry - aanvullende uitkeringadditional benefit - communicatie-industriecommunications industry - werktuigmachine-industriemachine-tool industry - visserijindustriefishing industry - vleesindustriemeat processing industry - pulp- en papierindustriepulp and paper industry - speerpuntindustrieadvanced technology industry - verwerkingsindustrieprocessing industry - drankenindustriebeverage industry - kaderovereenkomstframework agreement - studietoelageeducation grant - kleurstoffenindustriedyestuffs industry - meststoffenindustriefertiliser industry - kunststofindustrieplastics industry - dienstensectorservice industry - telecommunicatie-industrietelecommunications industry - houtindustriewood industry - rubberindustrierubber industry - lederverwerkende industrieleather industry - uitkering bij overlijdendeath grant - koelindustrierefrigeration industry - speelgoedindustrietoy industry - boekensectorbook trade - meubelindustriefurniture industry - suikerindustriesugar industry - glasindustrieglass industry - kledingindustrieclothing industry - vacuümindustrievacuum industry - moederschapsuitkeringmaternity benefit - elektronische industrieelectronics industry - elektrotechnische industrieelectrical engineering - exportindustrieexport industry - uurwerkindustrieclock and watch industry - hotelindustriehotel industry - informatiemarktinformation technology industry - zuivelindustriedairy industry - lichte industrielight industry - toewijzing van middelenallocation of resources - mechanische industriemechanical engineering - mijnindustriemining industry - nucleaire industrienuclear industry - optische industrieoptical industry - farmaceutische industriepharmaceutical industry - fotografische industriephotographic industry - ijzer- en staalindustrieiron and steel industry - sociale ongelijkheidsocial inequality - inflatieinflation - commerciële informatietrade information - voorlichting van de werknemersworker information - consumentenvoorlichtingconsumer information - bedrijfsbeheerssysteembusiness data processing - informatie en documentatieinformation storage and retrieval - procesautomatiseringindustrial data processing - ElzasAlsace - medisch informatiesysteemmedical computing - overtredingoffence - industriële infrastructuurindustrial infrastructure - ingenieurengineer - inmenginginterference - politieke machtswisselingpolitical alternation - initiatief tot een wetlegislative initiative - vernieuwinginnovation - dienstweigeringfailure to report for duty - Keuringsdienst van warenfood inspection - schoolinspectieschool inspection - veterinaire inspectieveterinary inspection - aluminiumaluminium - haveninstallatieharbour installation - controleorgaansupervisory body - ISEETUI - ACS-EG-instellingACP-EC institution - communautaire InstellingEU institution - financiële instellingfinancial institution - politieke instellingpolitical institution - religieuze instellingreligious institution - gespecialiseerde instelling van de VNUN specialist institution - verbetering van het woonmilieuhousing improvements - gerechtelijk vooronderzoekjudicial investigation - muziekinstrumentmusical instrument - communautair financieel instrumentCommunity financial instrument - INTALINTAL - integratie van migrantenintegration of migrants - economische integratieeconomic integration - Europese integratieEuropean integration - productieverbeteringproduction improvement - monetaire integratiemonetary integration - politieke integratiepolitical integration - regionale integratieregional integration - sociale integratiesocial integration - waarschijnlijk kiesgedragvoting intentions - wederzijdse economische afhankelijkheideconomic interdependence - beroepsverbodexclusion from public-sector employment - EG-overeenkomstEC agreement - plantenveredelingplant breeding - renteinterest - tussenhandelaartrade intermediary - InternationaleWorkers International - Socialistische InternationaleSocialist International - opname in psychiatrische kliniekpsychiatric confinement - parlementaire interpellatiequestion put to a minister - bodemverbeteringsoil improvement - interpretatie van het rechtinterpretation of the law - financiële interventiefinancial intervention - marktinterventiemarket intervention - uitvindinginvention - investering in het buitenlandinvestment abroad - communautaire investeringCommunity investment - directe investeringdirect investment - buitenlandse investeringforeign investment - industriële investeringindustrial investment - internationale investeringinternational investment - particuliere investeringprivate investment - overheidsinvesteringpublic investment - regionale investeringregional investment - onschendbaarheid van de woningbreach of domicile - jodiumiodine - IrakIraq - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - indeling van de werktijdarrangement of working time - Noord-IerlandNorthern Ireland - Ierland gebiedsdelenregions of Ireland - UnrisoUNRISD - IjslandIceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglucoseisoglucose - isolerende stofinsulator - bosbouwplanningforestry development - isolatie van gebouwenbuilding insulation - geluidsisolatiesound insulation - thermische isolatiethermal insulation - isolationismeisolationism - IsraëlIsrael - ItaliëItaly - Italië gebiedsdelenregions of Italy - braaklandfallow - JamaicaJamaica - waterhuishoudinghydraulic works - particuliere tuinkitchen garden - JavaJava - kansspelgame of chance - jongereyoung person - jeugdige werknemeryoung worker - Olympische spelenOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordaniëJordan - StaatscourantOfficial Journal - watervoorziening in de landbouwwater management in agriculture - continudienstcontinuous working day - jodendomJudaism - rechterjudge - vonnisruling - administratieve rechtspraakadministrative court - burgerlijke rechtspraakcourt of civil jurisdiction - buitengewone rechtbankcourt having special jurisdiction - ontwikkeling van het plattelandrural development - judiciële rechtspraakordinary court of law - militaire rechtspraakmilitary court - strafrechtspraakcriminal court - rechtspraak voor minderjarigenjuvenile court - sociale rechtspraaksocial court - hogere rechtspraakhigher court - geldboetefine - jurisprudentiecase law - EG-jurisprudentieEC case law - vruchtensapfruit juice - groentesapvegetable juice - CambodjaCambodia - kapokkapok - KeniaKenya - amendementamendment - GilberteilandenKiribati - KoeweitKuwait - RéunionRéunion - kwaliteitsmerkquality label - lactoselactose - melkmilk - consumptiemelkdrinking milk - rauwe melkraw milk - magere melkskimmed milk - volle melkwhole milk - gefermenteerde melkfermented milk - gehomogeniseerde melkhomogenised milk - gepasteuriseerde melkpasteurised milk - gesteriliseerde melksterilised milk - bemesting van de grondsoil conditioning - lanceren van een productlaunching of a product - deelstaatState of a Federation - moedertaalmother tongue - LaosLaos - konijnrabbit - LazioLatium - AmerikaAmerica - legaliteitlegality - wetgevinglegislation - levensmiddelenwetgevingfoodstuffs legislation - antidumpingwetgevinganti-dumping legislation - antitrustwetgevinganti-trust legislation - gedelegeerde wetgevingdelegated legislation - farmaceutische wetgevingpharmaceutical legislation - fytosanitaire wetgevingplant health legislation - gezondheidswetgevinghealth legislation - schoolwetgevingschool legislation - veterinaire wetgevingveterinary legislation - zittingsduurlegislative period - bolgewasbulb vegetable - bladgroenteleaf vegetable - vruchtgewasfruit vegetable - Midden-AmerikaCentral America - knolgewasroot vegetable - verse groentefresh vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leukose bij dierenanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalisering van het handelsverkeerliberalisation of trade - LiberiaLiberia - vrijheid van verenigingfreedom of association - vrijheid van opiniefreedom of opinion - vrijheid van informatiefreedom of communication - persvrijheidfreedom of the press - vrijheid van navigatiefreedom of navigation - vrijheid van vergaderingfreedom of assembly - vrijheid van het handelsverkeerfreedom of trade - vrijheid van godsdienstfreedom of religious beliefs - boekhandelbookshop - vrij verkeer van kapitaalfree movement of capital - vrij verkeer van goederenfree movement of goods - vrij verkeer van personenfree movement of persons - vrij verkeer van werknemersfree movement of workers - vrije concurrentiefree competition - vrijheid van zelfbeschikkingfreedom of self-determination - vrij verkeerfree circulation - vrij verrichten van dienstenfreedom to provide services - LibiëLibya - licentiepatents licence - handelsvergunningtrade licence - uitvoervergunningexport licence - asbestasbestos - invoervergunningimport licence - vervoersvergunningtransport licence - ontslagdismissal - collectief ontslagcollective dismissal - ontslag om economische redenenredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - kurkcork - LuikProvince of Liège - visplaatsfishing grounds - werkplekworkplace - zetmeelstarch - vervoerslijntransport lines - bruinkoollignite - Arabische LigaArab League - Arabische-LigalandenArab League countries - LiguriëLiguria - LimburgLimburg - provincie LimburgProvince of Limbourg - beperking van commercialiseringmarketing restriction - associatieovereenkomstassociation agreement - koolzuurhoudende drankaerated drink - LimousinLimousin - vlasflax - lijnzaadseed flax - blokingot - taalwetenschaplinguistics - likeurliqueur - liquidatie van een ondernemingliquidation - afschrijvingamortisation - vereffening van de boedelreceivership - betaalbaarstelling van de uitgavenvalidation of expenditure - liquiditeitmoney-market liquidity - internationale liquiditeitinternational liquidity - geblokkeerde lijstfixed party list - literatuurliterature - grijze literatuurgrey literature - amortisatieredemption of public debt - leveringdelivery - vindplaats van energieenergy site - productielocatielocation of production - verhuur van onroerend goedproperty leasing - huurkoophire purchase - lock-outlockout - meergezinswoningmulti-storey dwelling - eengezinswoningsingle-family housing - krotwoningsub-standard housing - sociale woningsubsidised housing - computerprogrammasoftware - wetlaw - kaderwetoutline law - vrije tijdleisure - LombardijeLombardy - LotharingenLorraine, Lothringen - lage huurlow rent - smeermiddellubricants - speel-o-theektoy library - brandbestrijdingfire protection - bestrijding van de verontreinigingpollution control measures - misdaadbestrijdingfight against crime - bestrijding van verspillingfight against wastage - klassenstrijdclass struggle - kosten-batenanalysecost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - provincie LuxemburgProvince of Luxembourg - luzernelucerne - vriesdrogingfreeze-drying - machinemachinery - landbouwmachineagricultural machinery - kantoormachineoffice equipment - kostenefficiëntieanalysecost-effectiveness analysis - oogstmachineharvester - hydraulische machinehydraulic machinery - pneumatische machinepneumatic machinery - textielmachinetextile machine - MachrakMashreq - macro-economiemacroeconomics - MadeiraMadeira - input-output-analyseinput-output analysis - grootwarenhuissupermarket - kortingwinkeldiscount store - MaghrebMaghreb - magnesiummagnesium - landbouwarbeidskrachtenagricultural labour force - arbeidskrachten in familiebedrijffamily worker - wateranalysewater analysis - behoud van werkgelegenheidjob preservation - handhaving van de vredepeacekeeping - absolute meerderheidabsolute majority - meerderjarigheidage of majority - meerderheid van stemmenmajority voting - politieke meerderheidpolitical majority - gekwalificeerde meerderheidqualified majority - zwijgende meerderheidsilent majority - informatieanalyseinformation analysis - gewone meerderheidsimple majority - dierenziekteanimal disease - ziekte van de luchtwegenrespiratory disease - hart- en vaatziektecardiovascular disease - endemische ziekteendemic disease - infectieziektecontagious disease - beroepsziekteoccupational disease - tropische ziektetropical disease - plantaardige ziekteplant disease - jeugdmalaisedisaffection of young people - Federatie MaleisiëPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MaleisiëMalaysia - MaldivenMaldives - MaliMali - FalklandeilandenFalkland Islands - moutmalt - demografische analysedemographic analysis - MaltaMalta - het KanaalEnglish Channel - mandaatelective office - mangaanmanganese - culturele manifestatiecultural event - balansanalysebalance-sheet analysis - ongeschoold arbeiderunskilled worker - schoolboekschool textbook - maoïsmeMaoism - termijnmarktfutures market - landbouwmarktagricultural market - communautaire landbouwmarktCommunity agricultural market - contantmarktspot market - kostenanalysecost analysis - gemeenschappelijke marktcommon market - Arabische Gemeenschappelijke MarktArab Common Market - landen van de Arabische Gemeenschappelijke MarktArab Common Market countries - communautaire marktCommunity market - overheidsopdracht voor leveringensupplies contract - onderhandse aanbestedingnegotiated contract - overheidsopdracht voor werkenworks contract - wisselmarktforeign exchange market - economische analyseeconomic analysis - markt van basisproductencommodities market - arbeidsmarktlabour market - buitenlandse marktforeign market - grondmarktreal estate market - binnenlandse marktdomestic market - internationale marktinternational market - vrije marktopen market - monetaire marktmoney market - overheidsopdrachtpublic contract - financiële analysefinancial analysis - gereglementeerde marktofficial market - margarinemargarine - fluctuatiemargefluctuation margin - sociale uitsluitingmarginalisation - huwelijkmarriage - MarokkoMorocco - sociale analysesocial analysis - MartiniqueMartinique - marxismeMarxism - begrotingsomvangbudget volume - geldhoeveelheidmoney supply - vuurvast materiaalheat-resisting materials - verlichtingsmateriaallighting equipment - bouwmaterieelconstruction equipment - boormateriaaldrilling equipment - hef- en hijswerktuigenhoisting equipment - elektrisch materiaalelectrical equipment - mechanisch materiaalmechanical equipment - wiskundemathematics - melkvetmilk fat - kunststofplastics - ASEANAsean - grondstofraw material - radioactieve stofradioactive materials - MauritiusMauritius, Republic of Mauritius - Mauretanië, MauritaniëIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - MCCC-landenCACM countries - fijnmechanicaprecision engineering - werktuigbouwkundegeneral mechanical engineering - ASEAN-landenAsean countries - mechaniseringmechanisation - landbouwmechaniseringmechanisation of agriculture - monetair interventiemechanismeexchange-rate mechanism - steunregelingsupport mechanism - schoolgeneeskundeschool medicine - diergeneeskundeveterinary medicine - slachten van dierenslaughter of animals - Overeenkomst van Bretton WoodsBretton Woods Agreement - anatomieanatomy - MelanesiëMelanesia - melassemolasses - boerengezinfarm household - maandelijkse uitbetalingmonthly pay - schrijnwerkjoinery - metalen ramen en deurenmetalwork - OostzeeBaltic Sea - Ierse ZeeIrish Sea - AndalusiëAndalusia - AndorraAndorra - Noorse ZeeNorwegian Sea - NoordzeeNorth Sea - anhydrideanhydride - Middellandse ZeeMediterranean Sea - kwikmercury - maatregel van gelijke werkingmeasure having equivalent effect - ferrometaalferrous metal - zware metalenheavy metal - non-ferrometaalnon-ferrous metal - edel metaalprecious metal - metalloïdemetalloid - slachtdierslaughter animal - poedermetallurgiepowder metallurgy - deelpachtshare farming - masteluinmeslin - meteorologiemeteorology - onderzoeksmethoderesearch method - statistische methodestatistical method - metrologiemetrology - landbouwhuisdierfarm animal - MexicoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economiemicro-economics - microreproductiemicroform - MicronesiëMicronesia - East MidlandsEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - trekdierdraught animal - migratiemigration - pendelcommuting - remigratiereturn migration - familiemigratiefamily migration - gedwongen migratieenforced migration - grensoverschrijdende migratiefrontier migration - illegale migratieillegal migration - binnenlandse migratieinternal migration - interstedelijke migratieinter-urban migration - compensatieovereenkomstclearing agreement - huisdierdomestic animal - binnenstedelijke pendelintra-urban commuting - migratie binnen de GemeenschapCommunity migration - beroepsmigratieoccupational migration - landvluchtrural migration - pendel platteland-stadmigration from the countryside to the town - seizoenmigratieseasonal migration - arbeidsomgevingworking environment - schoolomgevingschool environment - actief partijlidpolitical militant - fokdierbreeding animal - militarisering van de ruimtemilitarisation of space - militarismemilitarism - pluimgierstmillet - ijzerertsiron ore - non-ferro-ertsnon-ferrous ore - niet-metaalhoudend ertsnon-metallic ore - mineralogiemineralogy - ongeslacht dierlive animal - openbaar ministeriepublic prosecutor's department - ministerminister - minderjarigheidinfancy - nationale minderheidnational minority - seksuele minderheidsexual minority - metalen meubelenmetal furniture - mobiliteit van arbeidskrachtenlabour mobility - verhandelbaarheid van grondland mobility - geografische mobiliteitgeographical mobility - woningmobiliteitresidential mobility - studentenmobiliteitstudent mobility - financieringswijzefinancing method - wijze van stemmingvoting method - wijze van vervoermode of transport - economisch modeleconomic model - modernisering van de ondernemingcompany modernisation - modernisering van de industriemodernisation of industry - modernisering van een landbouwbedrijffarm modernisation - wijziging van de begrotingbudgetary amendment - MoliseMolise - weekdiermollusc - jaarboekyearbook - MolukkenMoluccas - molybdeenmolybdenum - parlementaire monarchieconstitutional monarchy - mundialismeUniversalism - MongoliëMongolia - reservevalutareserve currency - elektronisch betaalmiddelelectronic funds transfer - internationale valutainternational currency - nationale valutanational currency - giraal gelddeposit money - eenkamerstelselunicameral system - alleenheerschappijmonocracy - monografiemonograph - monopoliemonopoly - aankoopmonopoliemonopsony - staatsmonopolieState monopoly - invoermonopolieimport monopoly - AntarcticaAntarctica - informatiemonopoliemonopoly of information - fiscaal monopoliefiscal monopoly - MontserratMontserrat - bergmountain - monetair compenserend bedragmonetary compensatory amount - publieke moraalpublic morality - sterftecijfermortality - kindersterfteinfant mortality - beroepssterftecijferoccupational mortality - motivatie van de consumentconsumer motivation - antibioticumantibiotic - politieke motivatiepolitical motivation - autonomistische bewegingautonomous movement - antiracismebeweginganti-racist movement - meningsvormingtrends of opinion - kapitaalbewegingcapital movement - vrouwenbewegingwomen's movement - jongerenbewegingyouth movement - nationale bevrijdingsbewegingnational liberation movement - complementariteitsovereenkomstcomplementarity agreement - ecologische bewegingecology movement - Europese bewegingEuropean Movement - boerenbewegingfarmers' movement - sociale bewegingsocial movement - communicatiemiddelmeans of communication - massamediamass media - landbouwproductiemiddelmeans of agricultural production - vervoermiddelmeans of transport - middelgroot bedrijfmedium-sized business - middelgroot landbouwbedrijfmedium-sized holding - MozambiqueMozambique - meerpartijenstelselmultiparty system - MunsterMunster - museummuseum - Engelse AntillenBritish West Indies - champignonteeltmushroom-growing - NAFONAFO - NamibiëNamibia - NamenProvince of Namur - geboortecijferbirths - nationaal-socialismeNational Socialism - nationaliseringnationalisation - Franse AntillenFrench West Indies - nationalismenationalism - nationaliteit van de rechtspersoonnationality of legal persons - NauroeNauru - NavarraNavarre - luchtverkeerair traffic - binnenvaartinland waterway shipping - zeevaartmaritime shipping - Nederlandse AntillenNetherlands Antilles - vrachtschipcargo vessel - lichtermoederschipbarge carrier ship - collectieve onderhandelingcollective bargaining - onderhandeling van TokioTokyo Round - Dillon-rondeDillon Round - KennedyrondeKennedy Round - tariefonderhandelingtariff negotiations - antisemitismeanti-semitism - neutraliteitneutrality - NCINew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nikkelnickel - NigerNiger - niveau van het onderwijslevel of education - graad van verontreinigingdegree of pollution - AntwerpenProvince of Antwerp - geluidsniveaunoise level - palmnootpalm nut - nomadenlevennomadism - begrotingsnomenclatuurbudgetary classification - nomenclatuur van landbouwproductenagricultural product nomenclature - tariefnomenclatuurtariff nomenclature - ANZUSAnzus - niet-gebondenheidnon-alignment - niet-ingeschrevenenon-attached member - geweldloosheidnonviolence, nonviolent resistance, passive resistance - Noord-JutlandNorth Jutland - normalisatiestandardisation - normstandard - voedingsnormfood standard - ANZUS-landenAnzus countries - biologische normbiological standard - handelsnormmarketing standard - arbeidsreglementlabour standard - sociale normsocial norm - apartheidapartheid - nieuwe economische ordenew economic order - Nieuw-CaledoniëNew Caledonia - Nieuw-ZeelandNew Zealand - ongeldigheid van een verkiezinginvalidity of an election - huwelijkscijfermarriage rate - ICAOICAO - OAPAPO - samenwerkingsovereenkomstcooperation agreement - gewetensbezwaarconscientious objection - alimentatieplichtmaintenance obligation - concurrentiebedingnon-competition clause - belemmering voor de ontwikkelingobstacle to development - OCAMAMCO - OCAM-landenCCAM countries - OESOOECD - OESO-landenOECD countries - Zuidelijke IJszeeAntarctic Ocean - Noordelijke IJszeeArctic Ocean - Atlantische OceaanAtlantic Ocean - Indische OceaanIndian Ocean - Stille OceaanPacific Ocean - OceaniëOceania - oceanografieoceanography - bijenteeltapiculture - OCASOCAS - ODECA-landenOCAS countries - OASOAS - OAS-landenOAS countries - Oest for StorebaeltEast of the Great Belt - kunstvoorwerpwork of art - EOBEPO - opnameapparaatrecording equipment - banenaanbodjob vacancy - aanbod van energieavailable energy - vraag en aanbodsupply and demand - ILOILO - olijventeeltolive-growing - spoorelementtrace element - oligopolieoligopoly - oligopsonieoligopsony - olijfolive - PLOPLO - OmanOman - UmbriaUmbria - EG-bemiddelaarEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - UnidoUnido - OPAEPOAPEC - OPECOPEC - OPEC-landenOPEC countries - bankactiviteitbanking - beursoperatiestock-exchange transaction - valutatransactieexchange transaction - communis opinio, publieke opinie, volksstemopinion, popular opinion, public opinion, vox populi - Bureau voor officiële publicaties der Europese GemeenschappenOOPEC - andersdenkendeopposition - politieke oppositiepolitical opposition - beschikkingordinance - meetapparaatmeasuring equipment - openbare ordepublic order - communautaire instantie - organisatieschemaorganization chart - administratieve organisatieadministrative structures - Afrikaanse organisatieAfrican organisation - Afrikaans-Aziatische organisatieAfro-Asian organisations - precisie-instrumentprecision instrument - Amerikaanse organisatieAmerican organisation - Arabische organisatieArab organisation - Aziatische organisatieAsian organisation - gemeenschappelijke marktordeningcommon organisation of markets - culturele organisatiecultural organisation - organisatie van het onderwijsorganisation of teaching - radiotoestelradio equipment - organisatie van de productieorganisation of production - beroepsorganisatieorganisation of professions - Organisatie van de Verenigde NatiesUNO - partijorganisatieparty organisation - organisatie van het vervoerorganisation of transport - marktordeningmarket organisation - Organisatie van het WarschaupactWarsaw Pact Organisation - organisatie van het werkorganisation of work - televisietoesteltelevision equipment - organisatie van verkiezingenorganisation of elections - Europese organisatieEuropean organisation - intergouvernementele organisatieintergovernmental organisation - internationale organisatieinternational organisation - Latijns-Amerikaanse organisatieLatin American organisation - niet-gouvernementele organisatienon-governmental organisation - elektronisch apparaatelectronic device - gerstbarley - landbouworiëntatieagricultural guidance - voorlichting inzake schoolkeuzeeducational guidance - BSEGSOEC - NAVO-landenNATO countries - ZOAVOSEATO - Afrikaanse UnieAfrican Union - landbouwgereedschapagricultural implement - doe-het-zelfgereedschaphand tool - geschoold arbeiderskilled worker - OverijsselOverijssel - schapensheep - eiproductegg product - zuurstofoxygen - betalingpayment - vooruitbetalingadvance payment - aanbesteding bij inschrijvinginvitation to tender - internationale betalinginternational payment - betaling binnen de Gemeenschapintra-Community payment - broodbread - PakistanPakistan - panacherencross voting - PanamaPanama - valutapakketbasket of currencies - broodbereidingbread-making - rechtstreekse toepasselijkheiddirect applicability - papierpaper - Papoea-Nieuw-GuineaPapua New Guinea - parafiscale heffingquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parasitologieparasitology - wagenparkvehicle fleet - rollend materieelrolling stock - nationaal parknational park - toepassing van de wetapplication of legislation - alleenstaande vader/moeder, eenouder-, ongehuwde oudersingle parent - verwantschaprelationship - pariteitexchange parity - koopkrachtpariteitpurchasing power parity - parlementparliament - nationaal parlementnational parliament - regionaal parlementregional parliament - afgevaardigdeMember of Parliament - toepassing van het communautair rechtnational implementation of Community law - boedelscheidingdivision of property - communistische partijCommunist Party - conservatieve partijConservative Party - christen-democratische partijChristian Democratic Party - ecologische partijEcology Party - Europese partijEuropean party - toepassing van zonne-energiesolar energy end-use applications - liberale partijLiberal Party - sociaal-democratische partijSocial Democratic Party - socialistische partijSocialist Party - arbeiderspartijLabour Party - eenheidspartijone-party system - participatie van vrouwenparticipation of women - participatie van de werknemersworker participation - beoordeling van het personeelstaff assessment - deelneming aan de verkiezingturnout of voters - politieke participatiepolitical involvement - sociale participatiesocial participation - paspoortpassport - Europees paspoortEuropean passport - pasteurisatiepasteurisation - vrijhandelsovereenkomstfree-trade agreement - cultureel erfgoedcultural heritage - werkgeversorganisatieemployers' organisation - verpauperingpauperisation - armoedepoverty - scheepsvlagship's flag - goedkope vlagflag of convenience - assistentschapapprenticeship - geassocieerd landassociated country - NederlandNetherlands - Nederland LGONetherlands OCT - Nederland provinciesregions of the Netherlands - Baskische provinciesBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - LoiregebiedLoire Region - donorlanddonor country - ontwikkelingslanddeveloping countries - landen en gebieden overzeeoverseas countries and territories - lidstaatmember country - minder ontwikkeld landleast-developed country - derde landthird country - wapenvoorzieningarms supply - kustvisserijinshore fishing - zoetwatervisserijfreshwater fishing - visserij op volle zeedeep-sea fishing - zeevisserijsea fishing - afgekeurde vangstdiscarded fish - traditionele visvangsttraditional fishing - energievoorzieningenergy supply - nieuwe pedagogienew educational methods - PeloponnesosPeloponnese - aak, bark, binnenschip, binnenvaartschip, binnenvaartuig, bokschip, duwbak, platbodem, praam, rijnaak, schuit, sleepaak, sleepschip, sloep, vletbarge, flatboat, flat-bottomed boat, hoy, lighter, pram - voedselschaarstefood shortage - financiële aanpassingfinancial equalisation - actieve veredelinginward processing - passieve veredelingoutward processing - visseizoenfishing season - overgangsperiode van de EGEC transitional period - rijbewijsdriving licence - Europees rijbewijsEuropean driving licence - bouwvergunningbuilding permit - visaktefishing permit - werkvergunningwork permit - PeruPeru - verpersoonlijking van de machtpersonalisation of power - bejaardeelderly person - gescheiden persoondivorced person - gehuwde persoonmarried person - Saoedi-ArabiëSaudi Arabia - gescheiden levende persoonseparated person - alleenstaandeone person household - weduwschapwidowed person - grondpersoneelground staff - EG-personeel categorie AEC category A staff - aardnootgroundnut - EG-personeel categorie BEC category B staff - EG-personeel categorie CEC category C staff - EG-personeel categorie DEC category D staff - bestuurderdrivers - vervoerspersoneeltransport staff - gevangenispersoneelpenitentiary staff - financieel verliesfinancial loss - veepestanimal plague - klein bedrijfsmall business - kleine en middelgrote ondernemingsmall and medium-sized enterprises - klein landbouwbedrijfsmallholding - kleine stadsmall town - Kleine AntillenLesser Antilles - verzoekschriftpetition - petrochemiepetrochemicals - farmacologiepharmacology - FilipijnenPhilippines - politieke filosofiepolitical philosophy - financiële arbitragearbitrage - fosforphosphorus - fotochemiephotochemistry - zonnecelphotovoltaic cell - arbeidsfysiologieoccupational physiology - kernfysicanuclear physics - PicardiëPicardy - onderdeelspare part - PiemontePiedmont - internationale arbitrageinternational arbitration - edelsteenprecious stones - piraterijpiracy - visteeltfish farming - kapitaalbelegginginvestment transaction - tariefplafondtariff ceiling - politieke arbitragepolitical arbitration - vlakteplain - anticrisisplananti-crisis plan - stedenbouwkundige planningtown-planning scheme - Colombo-planColombo Plan - ontwikkelingsplandevelopment plan - financieringsplanfinancing plan - planktonplankton - boomkwekerijarboriculture - onderwijsplanningeducational planning - gezinsplanningfamily planning - productieplanningproduction planning - vervoersplanningtransport planning - marktplanningmarket planning - economische planningeconomic planning - financiële planningfinancial planning - industriële planningindustrial planning - nationale planningnational planning - regionale planningregional planning - sectoriële planningsectoral planning - pootgoedseedling - waterplantaquatic plant - voedergewasfodder plant - industriegewasindustrial plant - oliehoudend gewasoleaginous plant - naaldboomconifer - hakvruchtroot crop - textielplanttextile plant - tropisch gewastropical plant - teelt onder plasticcultivation under plastic - weekmakerplasticiser - plaatplate - politiek programmapolitical programme - continentaal platcontinental shelf - gips, kalk, muurkalk, pleister, pleisterkalk, pleistermortel, stuc, witkalk, witselplaster - loofboomdeciduous tree - volledige werkgelegenheidfull employment - plutoniumplutonium - luchtbandpneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - gewichten en afmetingenweight and size - handel, verkooppunt, zaakmercantile establishment, outlet, retail store, sales outlet, shop, store - visfish - zoetwatervisfreshwater fish - zeevissea fish - verse visfresh fish - politiepolice - gerechtelijke politiecriminal investigation department - landbouwbeleidagricultural policy - gemeenschappelijk landbouwbeleidcommon agricultural policy - nationaal landbouwbeleidnational agricultural policy - regionaal landbouwbeleidregional farm policy - voedselbeleidfood policy - bankbeleidbanking policy - begrotingsbeleidbudget policy - handelsbeleidtrade policy - gemeenschappelijk handelsbeleidcommon commercial policy - communautair beleidCommunity policy - overeenkomst inzake beperkingvoluntary restraint agreement - archeologie, oudheidkunde, paleologiearchaeology, archeology - communautair werkgelegenheidsbeleidCommunity employment policy - gemeenschappelijk visserijbeleidcommon fisheries policy - gemeenschappelijk prijsbeleidcommon price policy - gemeenschappelijk vervoersbeleidcommon transport policy - conjunctuurbeleidshort-term economic policy - cultuurbeleidcultural policy - hulpbeleidaid policy - bezuinigingsbeleidausterity policy - interventiebeleidintervention policy - investeringsbeleidinvestment policy - defensiebeleiddefence policy - ontwikkelingsbeleiddevelopment policy - financieringsbeleidfinancing policy - onderwijsbeleideducation policy - werkgelegenheidsbeleidemployment policy - ondernemingsbeleidbusiness policy - milieubeleidenvironmental policy - architectuurarchitecture - informatiebeleidinformation policy - communicatiebeleidcommunications policy - concurrentiebeleidcompetition policy - bouwbeleidconstruction policy - visserijbeleidfisheries policy - landbouwproductiebeleidagricultural production policy - onderzoeksbeleidresearch policy - gezondheidsbeleidhealth policy - geboortebeleidbirth policy - productiebeleidproduction policy - toepassing van zonne-energie in de architectuursolar architecture - steunverleningsbeleidsupport policy - bevolkingsbeleidpopulation policy - blokpolitiekEast-West policy - deviezenbeleidexchange policy - uitvoerbeleidexport policy - invoerbeleidimport policy - prijsbeleidprices policy - loonbeleidpay policy - archiefarchives - landbouwstructuurbeleidpolicy on agricultural structures - vervoerbeleidtransport policy - kredietbeleidcredit policy - woningbeleidhousing policy - energiebeleidenergy policy - Europees defensiebeleidEuropean defence policy - buitenlands beleidforeign policy - gezinsbeleidfamily policy - financieel beleidfinancial policy - belastingbeleidfiscal policy - bosbouwbeleidforestry policy - regeringsbeleidgovernment policy - industriebeleidindustrial policy - binnenlands beleiddomestic policy - migratiebeleidmigration policy - monetair beleidmonetary policy - monetair landbouwbeleidagri-monetary policy - havenbeleidports policy - gemeenschappelijk havenbeleidcommon ports policy - zilversilver - regionaal beleidregional policy - communautair regionaal beleidCommunity regional policy - sociaal beleidsocial policy - structuurbeleidstructural policy - tariefbeleidtariff policy - gemeenschappelijk tariefbeleidcommon tariff policy - luchtverontreinigende stofatmospheric pollutant - waterverontreinigende stofwater pollutant - ArgentiniëArgentina - akoestische vervuilingnoise pollution - luchtverontreinigingatmospheric pollution - chemische verontreinigingchemical pollution - verontreiniging van tellurische oorsprongpollution from land-based sources - waterverontreinigingwater pollution - verontreiniging van voedingsmiddelenfood contamination - kustvervuilingcoastal pollution - verontreiniging van de waterlopenpollution of waterways - bodemverontreinigingsoil pollution - vervuiling van de zeemarine pollution - landbouw in aride gebiedendry farming - organische verontreinigingorganic pollution - verontreiniging door de landbouwpollution from agricultural sources - radioactieve verontreinigingradioactive pollution - verontreiniging van de stratosfeerstratospheric pollution - thermische verontreinigingthermal pollution - grensoverschrijdende verontreinigingtransfrontier pollution - PolenPoland - polycultuurmixed cropping - polymeerpolymer - PolynesiëPolynesia - Frans-PolynesiëFrench Polynesia - agrarische beroepsbevolkingworking population engaged in agriculture - werkende beroepsbevolkingpersons in work - bevolking op arbeidsgeschikte leeftijdpopulation of working age - niet-beroepsbevolkingnon-working population - visserijovereenkomstfishing agreement - chemisch wapenchemical weapon - plattelandsbevolkingrural population - stadsbevolkingurban population - vissershavenfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugal - Portugal gebiedsdelenregions of Portugal - machtspositiedominant position - post en telecommunicatiepostal and telecommunications services - conventioneel wapenconventional weapon - kaliumpotassium - ontwikkelingspotentieeldevelopment potential - PugliaApulia - duwvaartpush towing - stofdust - politieke bevoegdheidpolitical power - begrotingsbevoegdheidbudgetary power - beoordelingsbevoegdheidpower of assessment - uitvoerende bevoegdheidpower of implementation - recht van initiatiefpower of initiative - toezichthoudende bevoegdheidsupervisory power - beslissingsbevoegdheidpower of decision - onderhandelingsbevoegdheidpower to negotiate - ratificatiebevoegdheidpower of ratification - discretionaire machtdiscretionary power - executieve machtexecutive power - rechterlijke machtjudicial power - wetgevende machtlegislative power - regelgevende bevoegdheidstatutory power - overheidpublic authorities - voorverpakkingpre-packaging - algemene preferentiesgeneralised preferences - landbouwheffingagricultural levy - EGKS-heffingECSC levy - eerste betrekkingfirst job - kernwapennuclear weapon - grondbewerkingsoil preparation - strafverjaringbarring of penalties by limitation - voorzitter van het ParlementSpeaker of Parliament - perspress, public press - politieke perspolitical press - uitkering aan nabestaandensurvivor's benefit - dienstverrichtingprovision of services - tactisch kernwapentactical nuclear weapon - sociale uitkeringsocial-security benefit - EIB-leningEIB loan - EGKS-leningECSC loan - lening door de GemeenschapCommunity loan - Euratom-leningEuratom loan - voorkoming van verontreinigingprevention of pollution - raming op korte termijnshort-term forecast - raming op lange termijnlong-term forecast - raming op middellange termijnmedium-term forecast - begrotingsramingbudget estimate - economische prognoseeconomic forecasting - rechtssoevereiniteitprimacy of the law - voorrang van het communautair rechtprecedence of Community law - loonpremiebonus payment - slachtpremieslaughter premium - rooipremiegrubbing premium - premie voor niet in handel brengennon-marketing premium - opslagpremiestorage premium - eerstelingenearly fruit and vegetables, greengrocery - vervuiler-betaalt-principepolluter pays principle - economische prioriteiteconomic priority - krijgsmachtarmed forces - besluitvormingdecision-making - politieke gevangenepolitical prisoner - ontzetting uit de rechtendeprivation of rights - prijsprices - maximum- en minimumprijsbracket price - exportprijsexport price - importprijsimport price - consumptieprijsconsumer price - beroepslegerprofessional army - productieprijsproducer price - landbouwprijsfarm prices - prijs van levensmiddelenfood price - cif-prijscif price - aankoopprijspurchase price - sluisprijssluice-gate price - interventieprijsintervention price - streefprijsnorm price - prijsovereenkomstprice agreement - bewapeningmilitary equipment - aanbiedingsprijsoffer price - oriëntatieprijsguide price - basisprijsbasic price - interventietoepassingsprijsactivating price - kleinhandelsprijsretail price - groothandelsprijswholesale price - energieprijsprice of energy - landbouwgrondprijsprice of farm land - referentieprijsreference price - smaakstofflavouring - ophoudprijswithdrawal price - kostprijscost price - drempelprijsthreshold price - steunprijssupport price - parkeergeldstandage - verkoopprijsselling price - prijs van basisproductencommodity price - discriminerende prijsdiscriminatory price - pachtprijsfarm rent - prijs op de wereldmarktworld market price - vooraf vastgestelde prijsprice fixed in advance - prijs vrij aan boordfree-on-board price - prijs franco grensfree-at-frontier price - trigger pricetrigger price - gegarandeerde prijsguaranteed price - voorgeschreven prijsimposed price - richtprijstarget price - fabrieksprijsindustrial price - vrije prijsfree price - maximumprijsmaximum price - irrigatieirrigation - minimumprijsminimum price - gegarandeerde minimumprijsguaranteed minimum price - middenprijsaverage price - voorkeurprijspreferential price - gereduceerde prijsreduced price - francoprijsdelivered price - representatieve prijsrepresentative price - kunstenarts - representatieve marktprijsrepresentative market price - sociaal probleemsocial problem - stedelijk probleemurban problem - chemisch procédéchemical process - elektrisch procédéelectrical process - fysisch procédéphysical process - administratieve procedureadministrative procedure - antisubsidieprocedureanti-subsidy proceeding - volkskunstpopular art - begrotingsprocedurebudgetary procedure - burgerlijke rechtsvorderingcivil procedure - disciplinaire proceduredisciplinary proceedings - wetgevende procedurelegislative procedure - parlementaire procedureparliamentary procedure - strafprocedurecriminal procedure - Midden-OostenMiddle East - geschenkartikelgift item - productie aan de lopende bandassembly line production - landbouwproductieagricultural production - levensmiddelenproductiefood production - dierlijke productieanimal production - ambachtelijke productiecraft production - communautaire productieCommunity production - continuproductiecontinuous production - energieproductieenergy production - waterstofproductiehydrogen production - visserijproductiefishery product - productie met verliesunderproduction - industriële productieindustrial production - wereldproductieworld production - nationale productienational production - plantaardige productiecrop production - arbeidsproductiviteit, arbeidsproduktiviteit, productiviteit, produktiviteitproductiveness, productivity - landbouwproductiviteitagricultural productivity - decoratieartikeldecorative item - productiviteit van het landland productivity - arbeidsproductiviteitwork productivity - graanproductcereal product - product op basis van vruchtenfruit product - product op basis van groentevegetable product - product op basis van visfish product - product op basis van suikersugar product - samengesteld voedingsproductprocessed food product - dierlijk productanimal product - vleesproductmeat product - anorganisch chemisch productinorganic chemical product - geconcentreerd productconcentrated product - verpakt productpackaged product - bevroren productfrozen product - cosmetisch productcosmetic product - sportartikelsports equipment - verpakkingsproductpackaging product - onderhoudsmiddelpolishing and scouring preparations - basisproductprimary product - suikerwarenconfectionery product - massaconsumptiegoederenmass-consumption product - vervangingsproductsubstitute product - gedroogd productdesiccated product - dieetproductdietary product - houtproductwood product - toiletartikeltoilet article - onverpakt productbulk product - gerookt productsmoked product - industrieproductindustrial product - brandbaar productinflammable product - instantproductinstant product - bestraald productirradiated product - zuivelproductmilk product - gevriesdroogd productfreeze-dried product - fabrikaatmanufactured goods - product uit metaalmetal product - mijnbouwproductmining product - nationaal productdomestic product - bruto nationaal productgross national product - nieuw productnew product - product van oorsprongoriginating product - aardolieproductpetroleum product - farmaceutisch productpharmaceutical product - huishoudelijk artikelhousehold article - eiwithoudend productprotein products - gereconstitueerd productreconstituted product - gekoeld productrefrigerated product - bruto regionaal productgross regional product - gezouten productsalted product - halffabrikaatsemi-manufactured goods - gevoelig productsensitive product - diepvriesproductdeep-frozen product - textielproducttextile product - ambachtsmancraftsman - veterinair productveterinary product - handelsberoepsales occupation - financieel beroepfinancial occupation - beroep in de gezondheidszorghealth care profession - paramedisch beroepparamedical profession - WVPWFP - actieprogrammaaction programme - hulpprogrammaaid programme - onderwijsprogrammateaching curriculum - onderzoeksprogrammaresearch programme - verkiezingsprogrammaelection programme - wetenschappelijke vooruitgangscientific progress - investeringsprojectinvestment project - ontwerp-begrotingdraft budget - onderzoeksprojectresearch project - industrieel projectindustrial project - handelspromotiesales promotion - bevordering van het handelsverkeertrade promotion - bevordering van investeringeninvestment promotion - projectontwikkelingproperty development - bevordering in een loopbaanpromotion - EG-voorstelEC proposal - wetsvoorstelnon-government bill - publiek eigendompublic property - grondeigendomland and buildings - landbouwgrondbezitagricultural real estate - onroerend eigendomreal property - industriële eigendomindustrial property - intellectuele eigendomintellectual property - ArubaAruba - delfstoffenprospectiemineral prospecting - prostitutieharlotry, prostitution, whoredom - bescherming tegen geluidshindernoise protection - milieubeschermingenvironmental protection - bescherming van de faunaprotection of animal life - bescherming van de floraprotection of plant life - eerbiediging van het privé-levenprotection of privacy - ESAESA - dierenbeschermingprotection of animals - bescherming van de vennotenprotection of shareholders - telefoon- en briefgeheimprotection of communications - bescherming van vrijhedenprotection of freedoms - bescherming van minderhedenprotection of minorities - diplomatieke beschermingdiplomatic protection - bescherming van de consumentconsumer protection - specialisatieovereenkomstspecialisation agreement - marktbeschermingmarket protection - bescherming van het erfgoedheritage protection - bescherming van het landschapcountryside conservation - bodembeschermingsoil protection - bescherming van moeder en kindcare of mothers and infants - dierlijk eiwitanimal protein - melkeiwitmilk protein - Zuid-AziëSouth Asia - plantaardig eiwitvegetable protein - overeenkomstprotocolprotocol to an agreement - suikerprotocolprotocol on sugar - prototypeprototype - arbeidspsychologieoccupational psychology - publicatiepublication - communautaire publicatieCommunity publication - wetspublicatiepublication of a law - reclameadvertising - misleidende reclameadvertising malpractice - openbaarheid van rekeningenpublication of accounts - openbaarheid van tarievenpublication of tariffs - QuatarQatar - politiek asielpolitical asylum - beroepskwalificatieprofessional qualifications - milieukwaliteitquality of the environment - levenskwaliteitquality of life - kwaliteit van het productproduct quality - geloste hoeveelheidquantity of fish landed - sociaal achtergestelde groepsocially disadvantaged class - schriftelijke vraagwritten question - mondelinge vraagoral question - parlementaire vraagparliamentary question - zuiveringdecontamination - quorumquorum - vangstquotacatch quota - kiesdelerelectoral quota - radioactiviteit, radioaktiviteitradiation, radioactivity - stralingsbeschermingradiation protection - Algemene Vergadering VNUN General Assembly - aardolieraffinageoil refining - raffineren van suikersugar refining - druifgrape - handelsnaambusiness name - repatriëring van kapitaalrepatriation of capital - relatie landbouw-handelagriculture-trade relationship - relatie landbouw-industrieagriculture-industry relationship - verslag over de werkzaamhedenannual report - commissieverslagcommittee report - onderzoekverslagresearch report - harmonisatie van de wetgevingenapproximation of laws - harmonisatie van het beleidapproximation of policies - Ras al KhaimahRas Al Khaimah - belastinggrondslagbasis of tax assessment - ratificatie van een overeenkomstratification of an agreement - kengetalratio - kernreactornuclear reactor - werkveranderingvocational retraining - herbewapeningrearmament - herverzekeringreinsurance - volkstellingpopulation census - vormingshulpassistance in training - economische recessieeconomic recession - inkomstenrevenue - exportopbrengstexport revenue - ontvankelijkheidadmissibility - researchresearch - landbouwkundig onderzoekagronomic research - toegepast onderzoekapplied research - energieonderzoekenergy research - documentenonderzoekdocument retrieval - milieuonderzoekenvironmental research - bosbouwkundig onderzoekforestry research - visserijonderzoekfishery research - industriële researchindustrial research - medische researchmedical research - wetenschappelijk onderzoekscientific research - aanbevelingrecommendation - communautaire aanbevelingCommunity recommendation - economische overeenkomsteconomic agreement - sociaal ziekenfondsmutual assistance scheme - EGKS-aanbevelingECSC recommendation - EGA-aanbevelingEAEC recommendation - erkenning van diploma'srecognition of diplomas - economische wederopbouweconomic reconstruction - omschakeling op tuinbouwconversion to horticulture - omschakeling van het veebestandherd conversion - industriële omschakelingindustrial conversion - omschakeling melk-vleesconversion to beef production - productieomschakelingredirection of production - beroep in administratieve zakenappeal to an administrative authority - beroep tot nietigverklaringaction for annulment - beroep wegens onvermogenaction for failure to act - beroep wegens niet-nakomenaction for failure to fulfil an obligation - verenigingassociation - terugwinning van energieenergy recovery - terugsluizen van kapitaalrecycling of capital - hergebruik van afvalstoffenwaste recycling - vermindering van de troepenforce reduction - geneeskrachtige plantmedical plant - sojaoliesoya bean oil - zonnebloemoliesunflower seed oil - vlees van wildmeat from game - konijnenvleesrabbit meat - maïsoliemaize oil - tariefverlagingtariff reduction - mageremelkpoedernonfat dry milk, skimmed milk powder - herdiscontorediscounting - revaluatierevaluation - wederuitvoerre-export - droog productdried product - textureermiddeltexture agent - kort gedingsummary procedure - steun aan de landbouwaid to agriculture - communautaire preferentieCommunity preference - administratieve hervormingadministrative reform - GLB-hervormingreform of the CAP - landbouwhervormingagrarian reform - voorschriften voor de landbouwproductieregulation of agricultural production - onderwijshervormingeducational reform - landbouwquotaagricultural quota - garantiedrempelguarantee threshold - alternatieve landbouwproductiealternative agricultural production - heffing op vettentax on oils and fats - grondhervormingland reform - agrarisch probleemgebiedless-favoured agricultural area - boerinwoman farmer - jonge landbouweryoung farmer - judiciële hervormingjudicial reform - landbouwcorporatiegrouping of farms - landbouwbedrijfsfichefarm return - hondsdolheidrabies - melkproductiedairy production - vervanging voor voedergraancereal substitute - politieke vluchtelingpolitical refugee - bosbouwgroeperingforestry group - weigering aan te biedenrefusal to bid - houtproductiewood production - boseigendomforestry property - staatsbospublicly-owned forest - particulier bosprivate forest - verkoopweigeringrefusal to sell - schelpdierenteeltshellfish farming - visteeltproductiefishery produce - visvergunningfishing licence - autoritair stelselauthoritarian regime - steunstelselaid system - splitsing van ondernemingdemerger - transnationale ondernemingtransnational corporation - exclusiviteit van aankoopexclusive purchasing agreement - onderneming van algemeen belangpartly nationalised undertaking - selectieve distributieselective distribution agreement - beheer van landbouwgrondlandholding system - elektronische postelectronic mail - grensoverschrijdende gegevensstroomcross-frontier data flow - commerciële mediacommercial media - economisch stelseleconomic system - lokale medialocal media - privé-mediaprivate media - militair bewindmilitary regime - transmissienettransmission network - teleconferentievideophone conference - Europese televisieEuropean television - parlementair stelselparliamentary system - pay-tvpay television - beeldschermtekstVideotex - privé-gebruik computerhome computing - opslag van gegevensinformation storage - politiek stelselpolitical system - toegepaste informaticacomputer applications - computercriminaliteitcomputer crime - informaticarechtdata-processing law - Publicatieblad EUEU Official Journal - computerpiraterijcomputer piracy - landbouwgebiedagricultural region - toezicht op de verkiezingenelection monitoring - cumulatie van ambtenmultiple office holding - verkiezingsuitslagelection result - delegatie van bevoegdheiddelegation of power - Hoofdstedelijk Gewest BrusselBrussels region - parlementaire delegatieparliamentary delegation - kiesgerechtigde leeftijdvoting age - federalismefederalism - kustgebiedcoastal region - volksstemmingplebiscite - verdeling van de stemmendistribution of votes - consultatieve bevoegdheidadvisory power - ontwikkelingsgebieddevelopment region - benoemingsbevoegdheidpower to appoint - privilegeprivilege - radicale partijradical party - berggebiedmountain region - minder begunstigd gebiedless-favoured region - gedwongen verdwijningforced disappearance - politieke minderheidpolitical minority - politiecontrolepolice checks - burgerbeschermingcivil defence - economisch gebiedeconomic region - stemming via afvaardigingvote by delegation - consortiumconsortium - Vlaams GewestFlanders - uitvoerende machtexecutive body - regeringsprogrammagovernment programme - grensgebiedfrontier region - steun aan de marktmarket support - economische omschakelingeconomic conversion - industriegebiedindustrial region - steun voor omschakelingredevelopment aid - steun voor herstructureringaid for restructuring - afzetbevorderingsales aid - steun aan de industrieaid to industry - herverdeling van het inkomenredistribution of income - EG-Middellandse-ZeegebiedEC Mediterranean region - vluchtelingenhulpaid to refugees - hulp aan getroffenenaid to disaster victims - ontwikkelingshulpdevelopment aid - prioriteitsgebiedpriority region - plattelandsgebiedrural region - jong industrielandnewly industrialised country - toeristisch gebiedtourist region - sociale economiesocial economy - economische landbouwboekhoudingeconomic accounts for agriculture - Waals GewestWalloon region - impactonderzoekimpact study - economisch gevolgeconomic consequence - overlegprocedureconciliation procedure - gewestvormingregionalisation - mammoetvoertuiglarge vehicle - ruimtevervoerspace transport - regionalisatie van het handelsverkeerregionalisation of trade - ruimtestationspace station - verhuur van voertuigenvehicle rental - bestemmingdestination of transport - verordeningregulation - vaarbewijsship's passport - vervoerskostentransport price - communautaire verordeningCommunity regulation - homologatie van tarievenapproval of tariffs - havenverkeerport traffic - EGA-verordeningEAEC Regulation - verkeerscontroletraffic control - vervoersquotatransport quota - vervoersmarkttransport market - registratie van een voertuigvehicle registration - voertuigdocumentenvehicle documents - beslechting van geschillensettlement of disputes - vervoersduurlength of journey - snelvervoerhigh-speed transport - vervoersdocumenttransport document - rijtijddriving period - technische keuringroadworthiness tests - reisbureautravel agency - financieel reglementfinancial regulation - vervoersovereenkomstcontract of carriage - vennootcompany member - akkoordprocedurecomposition - handelsregelingentrade regulations - voorschriften voor de stedenbouwtown-planning regulations - luchtvaartlijnairline - wegverkeerroad traffic - jachtvoorschriftenhunting regulations - maritiem beleidshipping policy - zeevaartconferentiemaritime conference - verkeersvoorschriftentraffic regulations - in zee storten van afvalstoffendumping of waste - bouwvoorschriftenbuilding regulations - minder vervuilend voertuignon-polluting vehicle - diepzee-exploitatieexploitation of the sea-bed - vervanging van hulpbronnenreplacement of resources - invloed op het milieuenvironmental impact - toezicht op het milieuenvironmental monitoring - waarschuwingsdienst voor aardbevingenseismic monitoring - kustbeschermingshore protection - snelheidsvoorschriftenspeed control - waterbeheerwater management - kartelvoorschriftencontrol of restrictive practices - geofysisch milieugeophysical environment - stilstaand waterstagnant water - investeringsvoorschriftenregulation of investments - mariene soortmarine life - wild levenwildlife - verzekeringinsurance - prijsregelingprice regulations - plantaardige reservesplant resources - landbouwcatastrofeagricultural disaster - douaneregelingencustoms regulations - erosieerosion - verontreiniging door auto'smotor vehicle pollution - vervoersvoorschriftentransport regulations - verontreiniging door koolwaterstoffenoil pollution - verontreiniging door metalenmetal pollution - verontreiniging door schepenpollution from ships - industriële verontreinigingindustrial pollution - regularisatie van de marktmarket stabilisation - uitvoerheffingenexport levy - invoerheffingimport levy - geboorteregelingbirth control - zwarte handelillicit trade - marketingbureauintervention agency - NimexeNimexe - regeling van transactiesregulation of transactions - aanduiding van herkomstdesignation of origin - douaneregelingcustoms procedure suspending duties - wederinvoerre-import - terugbetaling van de douanerechtencustoms drawback - wederaanpassing op schoolre-integration into school - EG-douanegebiedEC customs territory - reclasseringsocial rehabilitation - enkel documentsingle document - vereenvoudiging van de formaliteitensimplification of formalities - verwerping van de begrotingrejection of the budget - tariefspecialisatiespecification of tariff heading - handelsbetrekkingtrade relations - financiële overeenkomstfinancial agreement - exportverzekeringexport credit insurance - warmtelozingthermal discharge - compensatiehandelcountertrade - communautaire uitvoerCommunity export - communautaire invoerCommunity import - goederen en dienstengoods and services - bilaterale betrekkingbilateral relations - kapitaalgoedcapital goods - tweedehandsgoederenused goods - geïntegreerde handelintegrated trade - culturele betrekkingcultural relations - industrieel verbruikintermediate consumption - wereldverbruikworld consumption - merchandisingmerchandising - marketingtheory of marketing - diplomatieke betrekkingdiplomatic relations - handelsmanifestatietrade event - prijs zonder belastingprice net of tax - arbeidsbetrekkinglabour relations - verkoop met verliesselling at a loss - zelfbedieningself-service store - geassocieerde handelaffiliated retailing - straathandelitinerant trade - zelfstandig winkelbedrijfindependent retailer - grootwinkelbedrijfchain store - verhouding school-industrieschool-industry relations - groothandelscentrumwholesale trading centre - distributeurdistributor - economische betrekkingeconomic relations - geldbeschikbaarheidprivate-sector liquidity - verhouding kerk-staatchurch-State relations - ongevallenverzekeringpersonal accident insurance - Oost-WestverhoudingEast-West relations - industriële interpenetratieinter-industrial relations - monetaire crisismonetary crisis - interinstitutionele betrekkinginterinstitutional relations - wisselbeperkingexchange restriction - internationale betrekkinginternational relations - renteloze leningfree credit - discontovoetdiscount rate - kredietbeperkingcredit control - interparlementaire betrekkinginterparliamentary relations - intracommunautaire betrekkingintra-Community relations - kapitaalvluchtoutflow of capital - transferkostentransfer pricing - verband wetgeving-uitvoeringlegislative-executive relations - financiering met zeer korte looptijdvery short-term financing - monetaire betrekkingenmonetary relations - bedrijfsfinancieringcorporate finance - multilaterale betrekkingmultilateral relations - goederenverzekeringproperty insurance - personenverzekeringpersonal insurance - medeverzekeringco-insurance - verhouding stad-plattelandtown-country relationship - kredietinstellingcredit institution - industriebankfinance house - elektronische bankhandelingelectronic banking - arbeidsongevallenverzekeringoccupational accident insurance - intermenselijke betrekkingenhuman relations - bankcontrolebanking supervision - bankkostenbank charges - begrotingskredietbudget appropriation - algemene begrotinggeneral budget - regionale financiënregional finances - godsdienstreligion - financiering van de gemeenschapsbegrotingfinancing of the Community budget - bijdrage van de lidstatenMember State's contribution - kabinetswijzigingcabinet reshuffle - belastingovereenkomsttax convention - fiscale controletax inspection - aflossingredemption - buitengewone belastingspecial tax - herverkavelingreparcelling - maximum- en minimumtariefbracket rate - uitvoerkortingremission of export duties - eenheidsprijsunit price - steuntariefsupport tariff - gemengde prijsmixed price - vervanging van invoerimport substitution - prijs van de landbouwproductenprice of agricultural produce - arbeidsbezoldigingremuneration of work - landbouwverzekeringagricultural insurance - landbouwopbrengstcrop yield - maatschappijleercivics - handelsonderwijscommercial education - onderwijsmateriaalteaching materials - educatieve softwareteaching software - verhouding school-beroepslevenschool-working life relations - stadsvernieuwingurban renewal - neurobiologieneurobiology - rentabiliteitprofitability - gynaecologiegynaecology - neurologieneurology - pediatriepaediatrics - tandheelkundedental medicine - eerste hulpfirst aid - zachte geneeskundealternative medicine - industriële reorganisatieindustrial reorganisation - geluidsleeracoustics - opticaoptics - cyberneticacybernetics - petrologiepetrology - spreiding van de hulpverleningdistribution of aid - religieuze sektereligious sect - theologietheology - verdeling van de belastingdistribution of the tax burden - interne marktsingle market - geografische spreiding van de bevolkinggeographical distribution of the population - eenoudergezinone-parent family - aangenomen kindadopted child - autoverzekeringmotor vehicle insurance - verdeling van de productiedistribution of production - bescherming van het gezinfamily protection - marktverdelingmarket-sharing agreement - kunstmatige inseminatieartificial insemination - verdeling van de rijkdomdistribution of wealth - draagmoedersurrogate mother - ouderlijke machtparental authority - zetelverdelingallocation of seats - afstammingdescendant - achternaamsurname - ouderlijke verantwoordelijkheidparental responsibility - gerechtelijke scheidingjudicial separation - bevolkingsdynamiekpopulation dynamics - inkomensverdelingdistribution of income - arbeidsverdelingallocation of work - volksverhuizingmigration for settlement purposes - steun voor de terugkeerrepatriation grant - vergrijzing van de bevolkingageing of the population - beroepsmobiliteitjob mobility - geografische spreidinggeographical distribution - leeftijdsverdelingdistribution by age - verdeling per inwonerper capita distribution - eervolle onderscheidinghonour - vrijwilligerswerkvoluntary work - vrijwilligersorganisatievoluntary organisation - werkloosheidsverzekeringunemployment insurance - verdeling per hoofd beroepsbevolkingdistribution per employed person - spelgaming - speelhuisgaming establishment - speelautomaatautomatic game - verdeling naar geslachtdistribution by sex - sportvisserijsport fishing - toeristische uitwisselingtourist exchange - buitenlands toerismeforeign tourism - plattelandstoerismerural tourism - zaakregisterdirectory - toeristische infrastructuurtourist infrastructure - sociale begrotingsocial budget - verplantenreplanting - Europese sociale politiekEuropean social policy - strijd tegen de misdadigheidprevention of delinquency - criminaliteitcrime - kredietoverdrachtcarry-over of appropriations - geestelijk gehandicapte, zwakzinnigefeebleminded person, mental defective, mentally disabled, retard, subnormal - seksuele verminkingsexual mutilation - wekelijkse rusttijdweekly rest period - handel in verdovende middelendrug traffic - algemene geneeskundegeneral medicine - sociale begeleidingsocial assistance - sociale voorzieningensocial facilities - rechtsregels voor de sociale zekerheidsocial security legislation - sociaal werksocial work - hulp in het huishoudenhome help - aanvullend pensioensupplementary pension - vakbondsvertegenwoordigerunion representative - gezondheidskaarthealth card - bestedingen voor gezondheidhealth expenditure - kosten voor ziekenhuisopnamehospital expenses - diplomatieke vertegenwoordigingdiplomatic representation - ziekenhuisopnamehospitalisation - thuisverzorginghome care - rechten van de ziekepatient's rights - openbare gezondheidszorgpublic hygiene - sociale geneeskundesocial medicine - kredietverzekeringcredit insurance - personeelsvertegenwoordigingworkers' representation - privé-geneeskundeprivate medical treatment - stedelijke constructieurban construction - stedelijke infrastructuururban infrastructure - onroerendgoedmarktproperty market - politieke vertegenwoordigingpolitical representation - voorschriften voor de huurprijzenrent regulations - eiland ManIsle of Man - Castilië en LeónCastile-Leon - evenredige vertegenwoordigingproportional representation - Castilië en ManchaCastile-La Mancha - CantabriëCantabria - BalearenBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta en MelillaCeuta and Melilla - bestrijdingrepression - MadridCommunity of Madrid - ValenciaCommunity of Valencia - MurciëRegion of Murcia - Noord-PortugalNorthern Portugal - Midden-PortugalCentral Portugal - Lissabon en de TaagvalleiLisbon and the Tagus Valley - Noord-EngelandNorthern England - Noord-West-EngelandNorth-West England - Zuid-Oost-EngelandSouth-East England - Zuid-West-EngelandSouth-West England - economisch hersteleconomic recovery - Antigua en BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - St. Christopher en NevisSaint Christopher and Nevis - reproductieduplicating - St. Vincent en de GrenadinenSaint Vincent and the Grenadines - Amerikaanse MaagdeneilandenUS Virgin Islands - Grote MaghrebGreat Maghreb - dierlijke reproductieanimal breeding - plantaardige reproductieplant propagation - MarshalleilandenMarshall Islands - invaliditeitsverzekeringdisability insurance - Dominicaanse RepubliekDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - rekwisitie van arbeidskrachtenrequisitioning of workers - biologisch wapenbiological weapon - massalevernietigingswapenweapon of mass destruction - strategisch kernwapenstrategic nuclear weapon - informatienetwerkinformation network - informatienet landbouwbedrijfsboekhoudingfarm accountancy data network - ballistische raketballistic missile - geleide raketguided missile - intercontinentale raketintercontinental missile - transportnetwerktransport network - spoorwegnetrail network - ruimtewapenspace-based weapons - laserwapenlaser weapon - vuurwapenfirearms and munitions - waterwegennetnetwork of navigable waterways - landmachtland forces - paramilitaire troepenparamilitary force - wegennetroad network - luchtmachtair force - strijdkrachten in het buitenlandforces abroad - marinenavy - reservereserves - legerdienst voor vrouwenwomen's military service - vrijwillige legerdienstvoluntary military service - boekhoudkundige reserveprovision - defensieuitgavendefence expenditure - strategische verdedigingstrategic defence - deviezenreserveforeign-exchange reserves - internationale veiligheidinternational security - bewapeningspolitiekarms policy - Europese bewapeningspolitiekEuropean arms policy - Europese veiligheidEuropean security - non-proliferatie van kernwapensnuclear non-proliferation - wapenbeperkingarms limitation - denuclearisatiecreation of nuclear-free zones - natuurreservaatnature reserve - harmonisatie van de bewapeningharmonisation of weapons - verblijfplaatsresidence - internationale overeenkomstinternational agreement - bilaterale overeenkomstbilateral agreement - multilaterale overeenkomstmultilateral agreement - internationale onderhandelinginternational negotiations - ondertekening van een overeenkomstsignature of an agreement - internationaal instrumentinternational instrument - residu van bestrijdingsmiddelpesticide residue - resolutieresolution - houtafvalwood residue - Europese ConventieEuropean convention - internationaal VN-pactUN international covenant - internationale politiekinternational affairs - verbreken van een contracttermination of a contract - internationaal probleeminternational issue - schadeverzekeringindemnity insurance - harsresin - betrekkingen tussen BRD en DDRrelations between the two German States - internationale hulpinternational aid - gedragscodecode of conduct - internationale sanctieinternational sanctions - communautaire resolutieCommunity resolution - godsdienstige groepreligious group - socio-culturele groepsocio-cultural group - onafhankelijkheid van voedselhulpself-sufficiency in food - samenwerkingsbeleidcooperation policy - VN-resolutieUN resolution - juridische samenwerkinglegal cooperation - militaire bezettingmilitary occupation - EP-resolutieEP resolution - bezet gebiedoccupied territory - multinationale strijdmachtmultinational force - aansprakelijkheidliability - krijgsgevangeneprisoner of war - Armeense kwestieArmenian question - Koerdische kwestieKurdistan question - Palestijnse kwestiePalestinian question - eenwording van Duitslandunification of Germany - internationale verantwoordelijkheidinternational responsibility - EOCCDE - euroraketEuro-missile - wapenbeheersingarms control - ministeriële verantwoordelijkheidministerial responsibility - START-overeenkomstSTART agreement - antiraket-overeenkomstABM Agreement - vredeszonepeace zone - ziekteverzekeringhealth insurance - strafrechtelijke aansprakelijkheidcriminal liability - OVSEOSCE - langdurige werkloosheidlong-term unemployment - herintredingreintegration into working life - politieke verantwoordelijkheidpolitical responsibility - werkloosheidsbestrijdingfight against unemployment - planning van de arbeidskrachtenmanpower planning - gedeelde arbeidsplaatsjob sharing - beëindiging van het werkverbandtermination of employment - omscholingchange of job - plaatselijk initiatief voor tewerkstellinglocal employment initiative - onbetaald werkunpaid work - ingezetene van de GemeenschapCommunity national - tijdelijk werktemporary employment - dierlijke reservesanimal resources - jongerenarbeidyouth employment - vrouwenarbeidfemale work - rijkdom van de zeeresources of the sea - bijscholingupdating of skills - economische hulpbroneconomic resources - opleidingsstagetraineeship - watervoorraadwater resources - grondrijkdomsoil resources - werkgelegenheidsstatistiekemployment statistics - energievoorraadenergy resources - hulpkrachtauxiliary worker - uitgezonden werknemerexpatriate worker - zeeverzekeringmarine insurance - ondernemingsdirecteurmanaging director - visbestandfishery resources - zelfstandig beroepself-employed person - minerale reservesmineral resources - zondagswerkSunday working - natuurlijke reservesnatural resources - arbeidsritmerate of work - vernieuwbare reservesrenewable resources - werk op afstandteleworking - loonstoppay freeze - aanvullende middelenadditional resources - salarisverminderingpay cut - bijkomend voordeelfringe benefit - vergoedingen en onkostenallowances and expenses - budgettaire middelenbudgetary resources - personeelsbenoemingappointment of staff - eigen middelenown resources - intern reglementrules of procedure - proeftijdprobationary period - vakbondsrechtentrade union rights - vakbondsvrijheidtrade union freedom - beroepsdeontologieprofessional ethics - verplichte verzekeringcompulsory insurance - restitutie bij uitvoerexport refund - winstdeling voor werknemersprofit sharing - restitutie bij invoerimport refund - vakbondsverkiezingtrade union election - sociale partnersocial partners - ambtenarenvakbondunion of civil servants - beroepsverenigingprofessional association - vakbondtrade union - restitutie bij productieproduction refund - uitvoerbeperkingexport restriction - personeel in diplomatieke dienstdiplomatic profession - invoerbeperkingimport restriction - beroep in de communicatiesectorcommunications profession - concurrentiebeperkingrestriction on competition - administratief beroepadministrative personnel - secretariaatspersoneelsecretarial staff - beperkingen in het handelsverkeertrade restriction - beroep in het informatiewezeninformation profession - wetenschappelijk beroepscientific profession - technisch beroeptechnical profession - beperking van bewegingsvrijheidrestriction of liberty - verzekeringsberoepinsurance occupation - kwantitatieve beperkingquantitative restriction - kleinbedrijfsmall retailer - tandartsdentist - dokterdoctor - dierenartsveterinarian - apothekerpharmacist - vroedvrouwmidwife - beroep in de kunstartistic profession - particuliere verzekeringprivate insurance - industriële herstructureringindustrial restructuring - literair beroepliterary profession - bedrijfsresultaatoperating result - verkooppersoneelsales staff - handelsvertegenwoordigersales representative - landbouwbedrijfsresultaatagricultural performance - schoolresultaatschool results - beroep in de informaticainformation technology profession - beroep in het reiswezentourist profession - beroep in het hotelwezenhotel profession - dienstpersoneelservice occupation - wederinstelling van de douanerechtenrestoration of customs duties - beroep in het bankwezenbanking profession - beroepssportprofessional sport - doorvoertransit - leerachterstandbackwardness at school - Europees industriegebiedEuropean industrial area - communautair industriebeleidCommunity industrial policy - onttrekken aan de marktwithdrawal from the market - ambachtenhandicrafts - kleine industriesmall industry - middelgrote industriemedium-sized industry - kleine en middelgrote industriële ondernemingensmall and medium industries - gepensioneerderetired person - industrievestiginglocation of industry - tolvrij industriegebiedindustrial free zone - vervroegd pensioenearly retirement - technologieparktechnology park - productieoverschotproduction surplus - goederenverplaatsinghandling - rijksverzekeringpublic insurance - opwerking van de splijtstoffuel reprocessing - industriële vervaardigingindustrial manufacturing - productiequotaproduction quota - productiestatistiekproduction statistics - aansprakelijkheid van de producentproducer's liability - nieuwe technologienew technology - topconferentiesummit meeting - schone technologieclean technology - traditionele technologietraditional technology - technologisch procédétechnological process - technische voorschriftentechnical regulations - levensduur van het productproduct life - gebrekkig productdefective product - ministerconferentieministerial meeting - technische specificatietechnical specification - Europese normEuropean standard - internationale norminternational standard - harmonisatie van de normenharmonisation of standards - technisch reglementtechnical rule - internationale bijeenkomstinternational meeting - recyclingtechnologierecycling technology - onderzoeksbegrotingresearch budget - herwaardering van lonenpay rise - EurekaEureka - onderzoekerresearch staff - communautair onderzoeksbeleidCommunity research policy - verhouding industrie-researchindustry-research relations - onderzoekorganismeresearch body - handelsmerkbrand name - gedeponeerd merkregistered trademark - ontwerp en modeldesigns and models - aanvullend inkomensupplementary income - merkenrechttrademark law - Europees merkEuropean trademark - proefneming met dierenexperiment on animals - proefneming met mensenexperiment on humans - research binnen de ondernemingcompany research - basisresearchbasic research - militaire researchmilitary research - universitair onderzoekuniversity research - wettelijkeaansprakelijkheidsverzekeringthird-party insurance - inkomsten uit investeringeninvestment income - Groep van 77Group of 77 - Contadora-groepContadora Group - niet-autonoom gebieddependent territory - consumentenorganisatieconsumer movement - inkomen van de landbouwerfarmers' income - secretariaatsvergoedingsecretarial allowance - vervoer van gevaarlijke stoffentransport of dangerous goods - landbouwbedrijfsinkomenfarm income - pedagogische methodeteaching method - gezinsinkomenhousehold income - belastbaar inkomentaxable income - nationaal inkomennational income - minerale reserves uit de zeebodemunderwater mineral resources - niet in loondienst verkregen inkomenincome in addition to normal pay - geavanceerd materiaaladvanced materials - vloerbekledingfloor coverings - suprageleidende legeringsuperconducting alloy - samengesteld materiaalcomposite materials - technisch keramiektechnical ceramics - speciaal polymeerspecial polymer - amorf materiaalamorphous materials - ultrafijn deeltjeultra-fine particle - biomateriaalbiomaterials - geheugenlegeringshape-memory alloy - herziening van de grondwetconstitutional revision - ADN-overeenkomstADN agreement - vakantiespreidingstaggering of holidays - wetsherzieningamendment of a law - microcomputermicro-computer - toeristisch beleidtourism policy - transportverzekeringtransport insurance - industriële revolutieindustrial revolution - IABInternational Labour Office - EcosocEcosoc - HCNURUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nordrhein-WestfalenNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rheinland-PfalzRhineland-Palatinate - SEEAEAES - ENEAENEA - Europese Stichting ter verbetering van de levens- en arbeidsomstandighedenEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Europese Instelling van FlorenceEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - ERUEBU - rijkdomwealth - WAEMUWAEMU - levensverzekeringlife assurance - ricinuscastor bean - ADCADC - RingkoebingRingkoebing - MCCACACM - gedekt risicoinsured risk - CADDAC - gevaren voor de gezondheidhealth risk - nucleair beleidnuclear policy - rijstrice - aardoliebeleidpetroleum policy - opslag van koolwaterstoffenstorage of hydrocarbons - stillegging van een centraledecommissioning of power stations - agro-energieagro-energy - energie-industrieenergy industry - alcohol als brandstofmotor spirit - robottechnologierobotics - energieproductenergy-generating product - steenkoolindustriecoal industry - toepassen van robotsrobotisation - steenkoolbeleidcoalmining policy - verwerking van steenkoolcoal processing - sociale rolsocial role - mijnproductiemining production - ouderdomsverzekeringpension scheme - RoskildeRoskilde - ertsexploitatiemining of ore - metaalertsmetallic ore - bauxietbauxite - bitumineus materiaalbituminous materials - aarde en gesteentenearths and stones - lagerbearing - fosfaatphosphate - kaliumcarbonaatpotash - RoemeniëRomania, Roumania, Rumania - aardolie-exploratiepetroleum exploration - aardoliewinningextraction of oil - offshore-installatieoffshore structure - aardolieproductiepetroleum production - butaanbutane - paraffinealkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - ruwe aardoliecrude oil - gasoliediesel fuel - stookoliefuel oil - Verenigd KoninkrijkUnited Kingdom - propaan, propaangaspropane, propane gas - vliegtuigbrandstofaviation fuel - Verenigd Koninkrijk LGOUnited Kingdom OCT - aardolie uit zeeoffshore oil - Verenigd Koninkrijk gebiedsdelenregions of the United Kingdom - energiecentralepower plant - elektrische industrieelectrical industry - vestiging van een centralesiting of power stations - hydro-elektrische inrichtinghydroelectric development - SabaSaba - afkoeling van de reactorreactor cooling system - nucleaire chemienuclear chemistry - sterrenkundeastronomy - SabahSabah - stralingsbrandstofirradiated fuel - sacharosesucrose - bioprocédébioprocess - bio-industriebio-industry - parachemiespecial chemicals - West-SaharaWestern Sahara - niet-plat productnon-flat product - plat productflat product - profielstaalsection - SahelSahel - dun bladthin sheet - reuzellard - chemische basisindustrieraw chemical industry - chemisch element, element, scheikundig elementchemical element, element - verf en lakpaints and varnishes - St. EustatiusSaint Eustatius - geneesmiddelmedicament - San MarinoSan Marino - hormoonhormone - St. MaartenSaint Martin - organisch chemisch productorganic chemical - metaalindustriemetallurgical industry - overeenkomst tussen ondernemingeninter-company agreement - Vorstendom AsturiëPrincipality of Asturias - St. Pierre en MiquelonSaint Pierre and Miquelon - siderurgisch productiron and steel product - bouten- en schroevenfabriekbolt and screw industry - blikindustrie en messenmakerijtinplate and cutlery industry - smeedwerkiron product - bekleden van metalenmetal coating - St. HelenaSaint Helena - installatie voor metaalindustrieiron and steel-working machinery - speciaal staalspecial steels - St. LuciaSaint Lucia - antimoonantimony - berylliumberyllium - cadmiumcadmium - ijzerverbindingferro-alloy - tantaliumtantalum - beslag op bezittingenseizure of goods - fiets en bromfietscycle and motorcycle industry - werktuigentool industry - wetenschappelijk apparaatscientific apparatus - loonpay - medisch en chirurgisch materiaalmedical and surgical instruments - prestatieloonpiece work pay - koelinstallatiecold store - uurloonhourly wage - industriële robotindustrial robot - huishoudloonwages for housework - minimumloonminimum pay - ATAIIATA - audiovisueel materiaalaudio-visual equipment - toestel voor geluidsweergavesound reproduction equipment - SalomonseilandenSolomon Islands - West-SamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - telecommunicatiemateriaaltelecommunications equipment - huishoudelijk apparaathousehold electrical appliance - administratieve sanctieadministrative penalty - industriële elektrische machineindustrial electric machinery - elektrische machineelectric machinery - elektromagnetisch materiaalelectro-magnetic equipment - communautaire sanctieCommunity sanction - video-CDvideo disc - videocassettevideo cassette - mediumrecording medium - economische sanctieeconomic sanctions - grammofoonplaatrecord - optische informatiedrageroptical medium - voorbespeelde beeld- of geluidsdragerrecording - stralingsapparaatapparatus based on the use of rays - radiocommunicatieradio telecommunications - micro-elektronicamicroelectronics - strafsanctiepenalty - bouwnijverheidbuilding industry - bouwplaatbuilding slab - grootschalige projectenlarge-scale construction - spaanplaatbonded wood - lederwaren en handschoenenfancy leather goods and glove-making industry - bontverwerkende industriehides and furskins industry - Sao Tomé en PrincipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - garen en bandhaberdashery - SardiniëSardinia - synthetische stofman-made fibre - natuurvezelnatural fibre - diverse industrieënmiscellaneous industries - sieraden en edelsmeedkunstjewellery and goldsmith's articles - sociale rechtensocial rights - politieke rechtenpolitical rights - economische rechteneconomic rights - Handvest van de rechten van de menscharter on human rights - SaarlandSaarland - atheïsmeatheism - satellietsatellite - vrijheid van verkeerfreedom of movement - positieve arbeidsbelevingjob satisfaction - bestrijding van discriminatieanti-discriminatory measure - etnische discriminatieethnic discrimination - seksuele vrijheidsexual freedom - xenofobiexenophobia - gelijke behandeling van man en vrouwequality between men and women - vrijheid van onderwijsacademic freedom - recht op ontwikkelingright to development - rechten van het kindchildren's rights - wrede en onterende behandelingcruel and degrading treatment - Sleeswijk-HolsteinSchleswig-Holstein - kinderbeschermingchild protection - terugwerkende kracht van de wetretroactivity of a law - vergelijkend rechtcomparative law - administratieve wetenschapadministrative science - lokale wetgevinglocal legislation - informatiewetenschapinformation science - civiele aansprakelijkheidcivil liability - contractuele aansprakelijkheidcontractual liability - gedragswetenschapbehavioural sciences - eigendom van goederenownership - bodemkundesoil science - privatiseringprivatisation - economische wetenschapeconomics - erfrechtlaw of succession - periode-eigendomtime-sharing - servituuteasement - genot van rechtenenjoyment of rights - domicilielegal domicile - levenswetenschappenlife sciences - financiële solvabiliteitfinancial solvency - misdaad tegen de personencrime against individuals - eigendomsdelictcrime against property - vrijheidsberovingillegal restraint - natuurwetenschapphysical sciences - douanefraudecustoms fraud - eerroofdefamation - fiscaal delicttax offence - aardkundeearth sciences - gevangenisstrafimprisonment - penitentiair rechtlaw relating to prisons - gedetineerdeprisoner - sociale wetenschappensocial sciences - vervangende strafalternative sentence - semi-vrijheidconditional discharge - verbeurdverklaring van goederenconfiscation of property - strafverminderingreduction of sentence - overbrenging van gedetineerdentransfer of prisoners - strafstelselprison system - gevangeniswezenprison administration - politieke verdeeldheidpolitical split - verjaring van de vorderinglimitation of legal proceedings - gerechtszittinglegal hearing - rechtsbijstandlegal aid - arrestatiearrest - gerechtelijk onderzoekjudicial inquiry - huiszoekingsearch - rechten van de verdedigingrights of the defence - kiesstelsel met twee stemrondendouble-ballot voting system - kiesstelsel met een stemrondesingle-ballot system - stemming op lijstenlist voting system - aansprakelijkheidsverhaalEC action to establish liability - beroep door het personeelaction by staff - prejudicieel beroep EGreference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - meerderheidsstelselmajority voting system - kiesstelsel met een kandidaatuninominal voting system - commerciële rechtspraakcommercial court - parlementsvergaderingparliamentary sitting - scheidsrechtspraakcourt of arbitration - internationale rechtspraakinternational court - fiscale rechtspraakfiscal court - droogtedrought - niet-beroepsmagistraatlay magistrate - zeeruimmaritime area - aanslag op de staatsveiligheidthreat to national security - bankgeheimbanking secrecy - maritiem toezichtmaritime surveillance - open zeefreedom of the seas - fabrieksgeheimindustrial secret - buitenatmosferische ruimteextra-atmospheric space - vrije ruimtespace property right - beroepsgeheimprofessional secret - gebruik van de ruimteuse of outer space - secretariaat van de VNUN Secretariat - buitenlandse staatsburgerforeign national - verblijfsrechtresidence permit - toelating van vreemdelingenadmission of aliens - economische sectoreconomic sector - gemengd huwelijkmixed marriage - primaire sectorprimary sector - internationaal recht - intern rechtinternational law - national law - internationaal economisch rechtinternational economic law - bestuurlijke verantwoordelijkheidadministrative responsibility - economisch publiekrechtpublic economic law - quartaire sectorquaternary sector - EEG-beschikkingEC Decision - EG-richtlijnEC Directive - secundaire sectorsecondary sector - communautaire juridische ordeCommunity legal system - afgeleid rechtsecondary legislation - EGA-richtlijnEAEC Directive - EG-aanbevelingEC recommendation - tertiaire sectortertiary sector - EG-verordeningEC Regulation - uitvoeringsverordeningimplementing Regulation - advies van de EGAEAEC opinion - zekerheid van voorzieningsecurity of supply - advies van de EGKSECSC opinion - advies van het Hof van Justitieopinion of the EC Court of Justice - harmonisatie van de sociale zekerheidsocial-security harmonisation - zekerheid van arbeidsplaatsjob security - externe bevoegdheid van de EGEC external competence - EG-protocolEC Protocol - fusieverdragMerger Treaty - veiligheid van het vervoertransport safety - Europese akteSingle European Act - EG-toetredingsverdragEC Accession Treaty - veiligheid van het productproduct safety - Gemeenschappelijke Onderneming EuratomEAEC Joint Undertaking - arbeidsveiligheidoccupational safety - betrekking van de Europese UnieEU relations - Raad van Ministers ACS-EGACP-EC Council of Ministers - nucleaire veiligheidnuclear safety - lid van het Hof van Justitiemember of the EC Court of Justice - Europese commissarisEuropean Commissioner - openbare veiligheidpublic safety - EASEAC - EG-associatieovereenkomstEC association agreement - ACS-EG-conventieACP-EC Convention - sociale zekerheidsocial security - Comité van Ambassadeurs ACS-EGACP-EC Committee of Ambassadors - paritair comité ACS-EGACP-EC Joint Committee - Conventie van Lomé IIIthird Lomé Convention - EURESEURES - EOFEDF - ESFESF - uitbreiding van de Europese Unieenlargement of the Union - toewijzing van een woninghousing allocation - geschiedenis van Europahistory of Europe - chemisch zoutchemical salt - lidmaatschap van de Europese UnieEuropean Union membership - SELALAES - gemeenschappelijk standpuntjoint position - gemeenschappelijke actiejoint action - Verdrag betreffende de Europese UnieTreaty on European Union - SELA-landenLAES countries - Europese politieke samenwerkingEuropean political cooperation - EG-vergelijkend onderzoekEC competition - leerlingenselectieselection of pupils - complementair mechanismesupplementary trade mechanism - risicopreventierisk prevention - natuurlijk risiconatural hazard - industrieel risicoindustrial hazard - economisch liberalismeeconomic liberalism - douanerechtencustoms duties - douanecontrolecustoms inspection - rechten van het GDTCCT duties - zaadseed - maten en gewichtenweights and measures - product in blikpreserved product - halfmetalensemi-metal - bestralingirradiation - minimumbestaansinkomensubsistence level income - persoonlijk wapenpersonal weapon - griesmeelmeal - mecenaatpatronage - aanstellingsexamenadministrative competition - hoorzittingpublic hearing - SenegalSenegal - scheiding der machtenseparation of powers - zijdecultuursericulture - visuele kunstenvisual arts - culturele verscheidenheidcultural pluralism - gebruiken en traditiescustoms and traditions - dienstenservice - architecturaal erfgoedarchitectural heritage - serviceafter-sales service - literaire en artistieke eigendomliterary and artistic property - civiele dienstalternative service - aërodynamicaaerodynamics - thermodynamicathermodynamics - plasmafysicaplasma physics - laserfysicalaser physics - genetische genesegenetic engineering - schilderkunstpainting - dienst voor arbeidsbemiddelingemployment service - kapitaalvermeerderingcapital increase - situatie van de landbouwagricultural situation - financiële dienst van de postpost office financial services - uitvaardiging van een wetpromulgation of a law - financieel belang van de ledenfinancial interests of members - Arabisch-Afrikaanse samenwerkingArab-African cooperation - gratis dienstenfree service - Europees-Arabische samenwerkingEuro-Arab cooperation - delegatie van de CommissieCommission Delegation - communautair toezichtCommunity control - complementariteitsbeginselprinciple of additionality - dienstplichtnational service - periferieperipheral region - eilandengebiedisland region - meest bevoorrechte natiemost-favoured nation - betaalde dienstenpayable service - suppletoire begrotingsubsidiary budget - postdienstpostal service - meertalig woordenboekmultilingual dictionary - woordenboek van afkortingendictionary of abbreviations - encyclopedieencyclopaedia - thesaurusthesaurus - tijdschriftperiodical publication - geheime dienstsecret service - huishoudelijk afvaldomestic waste - monocultuursingle-crop farming - sociale dienstsocial services - sesamsesame - prijsstijgingprice increase - parlementszittingparliamentary session - SeychellenSeychelles - IFCIFC - universiteituniversity - vervoer van dierentransport of animals - verenigingswerkassociative movement - SharjahSharjah - SiciliëSicily - troepenstationeringstationing of forces - parlementaire zetelparliamentary seat - vacante zetelvacant seat - AustraliëAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - bebakeningtraffic signs - voeder voor huisdierenpet food - SingaporeSingapore - zure regenacid rain - stedenbouwkundig beroeptown-planning profession - documentair hulpmiddeldocumentary tool - niet-geweven textielnon-woven fabric - siroopsyrup - eilanden van de Egeïsche ZeeAegean Islands - Canarische eilandenCanary Islands - sisalsisal - bureau van het EPBureau of the EP - seismologieseismology - vice-voorzitterVice-President - institutionele opzetinstitutional activity - zetel van de instellingseat of Community institution - institutionele hervorminginstitutional reform - institutionele bevoegdheidcompetence of the institution - EG-situatieEC situation - gezinssituatiemarital status - ruimtevaartbeleidspace policy - zelfbevoorradingself-supply - financiële situatiefinancial situation - vennootschaporganisation - niet-commerciële vennootschapcivil-law association - beroepsvereniging zonder winstoogmerkprofessional partnership - handelsmaatschappijfirm governed by commercial law - gemengd bedrijfmixed-ownership company - beleggingsmaatschappijinvestment company - kapitaalvennootschapcompany with share capital - autobusbus - personenvennootschappartnership - commanditaire vennootschaplimited partnership - participatiemaatschappijundisclosed partnership - Europese vennootschapEuropean company - organisatie zonder winstoogmerknon-profit organisation - Zuid-JutlandSouth Jutland - zijdesilk - invalidenzorgcare of the disabled - sojasoya bean - oplosmiddelsolvent - SomaliëSomalia - opiniepeilingopinion poll - sorghumsorghum - zelfbeschikkingself-determination - SoedanSudan - zwavelsulphur - inschrijving op een aanbestedingtendering - bron van de hulpsource of aid - rechtsbronsource of law - bijproductby-product - agrarisch bijproductagricultural by-product - zelffinancieringself-financing - zuivelbijproductmilk by-product - bijproduct metaalindustriemetal by-product - lompenproletariaatsub-proletariat - ondervoedingundernourishment - onderbevolkingunderpopulation - zelfbeheerself-management - kostwinnerbreadwinner - ondersteuning van de prijzenprice support - ondersteuning van landbouwprijzenfarm price support - monetaire steunmonetary support - nationale soevereiniteitnational sovereignty - specialisatie van de productieproduct specialisation - specialisatie van het handelsverkeerspecialisation of trade - begrotingsspecificatiebudgetary specification - zelfbeperkingvoluntary restraint - bouwspeculatiebuilding speculation - SporadenSporades - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - prijsstabiliteitprice stability - stabilisering van de inkomensincome stabilisation - economische stabilisatieeconomic stabilisation - onderlinge beroepsovereenkomstinter-professional agreement - economische stagnatieeconomic stagnation - proefstationexperimental farm - statistiekstatistics - landbouwstatistiekagricultural statistics - communautaire statistiekCommunity statistics - bevolkingsstatistiekpopulation statistics - visserijstatistiekfishing statistics - economische statistiekeconomic statistics - financiële statistiekfinancial statistics - industriestatistiekindustrial statistics - internationale statistiekinternational statistics - nationale statistieknational statistics - officiële statistiekofficial statistics - regionale statistiekregional statistics - status van Berlijnstatus of Berlin - status van Jeruzalemstatus of Jerusalem - statuut van de ambtenaarregulations for civil servants - autonomieautonomy - personeelsstatuutstaff regulations - rechtstoestandlegal status - politieke statuspolitical status - beroepsstatusoccupational status - maatschappelijke positiesocial status - sterilisatiesterilisation - fiscale stimulanstax incentive - voorraadstock - communautaire voorraadCommunity stock - financiële autonomiefinancial autonomy - conjuncturele voorraadeconomic contingency stock - interventievoorraadintervention stock - overtollige voorraadsurplus stock - minimumvoorraadminimum stock - wereldvoorraadworld stock - particuliere voorraadprivate stock - overheidsvoorraadpublic stock - buffervoorraadbuffer stock - wapenopslagstockpiling of weapons - energieopslagenergy storage - opslaan van levensmiddelenstorage of food - opslag van documentendocument storage - StorkøbenhavnGreater Copenhagen - StorstrømStorstroem - landbouwstructuuragricultural structure - structuur van de werkgelegenheidemployment structure - structuur van de ondernemingcompany structure - begrotingsrechtbudget authorisation - economische structuureconomic structure - industriële structuurindustrial structures - institutionele structuurinstitutional structure - maatschappelijke structuursocial structure - gevaarlijke stofdangerous substance - toegestaan kartelrestrictive-practice authorisation - exportsubsidieexport subsidy - levensmiddelensurrogaatfood substitute - opvolging in een landbouwbedrijftransfer of farms - suikersugar - witte suikerwhite sugar - ruwe suikerraw sugar - bietsuikerbeet sugar - toestemming tot vervoertransport authorisation - rietsuikercane sugar - uitgebrachte stemvotes cast - algemeen kiesrechtuniversal suffrage - zelfmoordsuicide - ZwitserlandSwitzerland - SulaweziSulawesi - SumatraSumatra - landbouwareaalutilised agricultural area - plaatsvervangeralternate - informatiedragerinformation medium - magnetische dragermagnetic medium - afschaffing van arbeidsplaatsenjob cuts - afschaffing van de douanerechtenabolition of customs duties - supranationaliteitsupranationality - roofbouw op hulpbronnenover-exploitation of resources - bebost oppervlakwooded area - bedrijfsoppervlaktearea of holding - oppervlak aan hoofdgewasmain acreage - diepvriezendeep-freezing - SurinameSurinam - overbevolkingoverpopulation - monetaire overeenkomstmonetary agreement - autowegmotorway - overproductieover-production - toezicht op de marktmarket supervision - opschorting van de hulpsuspension of aid - opschorting van de strafsuspension of sentence - schorsing van de douanerechtensuspension of customs duties - SwazilandSwaziland - bosbouwsilviculture - OostenrijkAustria - SyriëSyria - SysminSysmin - banksysteembanking system - onderwijssysteemeducational system - landbouwbedrijfssysteemfarming system - informatiesysteeminformation system - informatiesysteem voor bedrijfsbeheermanagement information system - communicatiesysteemcommunications systems - boekhoudsysteemaccounting system - verbouwingswijzecultivation system - AuvergneAuvergne - organen Verenigde NatiesUnited Nations system - documentatiesysteeminformation service - kiesstelselelectoral system - Europees kiesstelselEuropean electoral system - Europees stelsel van rekeningenEuropean accounting system - Europees Monetair StelselEuropean Monetary System - internationaal monetair stelselinternational monetary system - standaardstelsel van rekeningenstandardised accounting system - TaiwanTaiwan - TanzaniaTanzania - tapijtencarpet - luchtvaarttariefair freight rate - vervoerstarieftransportation tariff - gemeenschappelijk douanetariefcommon customs tariff - spoorwegtariefrailway tariff - kasvoorschotadvance - portpostal charges - voorkeurtarieftariff preference - reizigerstariefpassenger tariff - heffingen op vervoersinfrastructuurcharges for use of infrastructure - zelfvoorzieningsgraadself-sufficiency rate - wisselkoersexchange rate - voorontwerp van de begrotingpreliminary draft budget - BTW-tariefVAT rate - zwevende wisselkoersfloating rate - spilkoerscentral rate - representatieve koersrepresentative rate - TawalTawal - taxatie van de prijzenassessment of prices - belasting naar aantal assenaxle tax - heffing bij uitvoerexport tax - heffing bij invoerimport tax - zegelrechtstamp duty - compenserende heffingcountervailing charge - heffing van gelijke werkingcharge having equivalent effect - medeverantwoordelijkheid van producentenproducer co-responsibility - doorvoerrechtentransit charge - bedrijfsbelastingbusiness tax - heffing op brandstoffenfuel tax - burgerluchtvaartcivil aviation - voertuigenbelastingvehicle tax - TsjaadChad - TsjechoslowakijeCzechoslovakia - landbouwtechniekcultivation techniques - beheerstechniekmanagement techniques - technische voorzieningen van gebouwenbuilding services - technologietechnology - levensmiddelentechnologiefood technology - militaire luchtvlootmilitary aircraft - materiaaltechnologiematerials technology - zachte technologiesoft technology - energietechnologieenergy technology - intermediaire technologieintermediate technology - nucleaire technologienuclear technology - aardolietechnologieoil technology - telecommunicatietelecommunications - faxfacsimile - teledetectieremote sensing - pluimveehouderijpoultry farming - teledistributiecable distribution - telegraaftelegraph - telematicatelematics - televisietelecasting, television, TV, video - telextelex - rusttijdrest period - politieke richtingpolitical tendency - Europese Monetaire OvereenkomstEuropean Monetary Agreement - mentale spanningmental stress - ruilvoetterms of trade - bouwterreinbuilding plot - industrieterreinindustrial plot - verlaten landabandoned land - landbouwgrondagricultural land - staatsgrondState-owned land - woeste gronduncultivated land - akkerlandarable land - adviesopinion - gewonnen landreclaimed land - overzees gebiedsdeeloverseas territory - terrorismeterrorism - ThailandThailand - theetea - geneeswijzetherapeutics - EG-adviesEC opinion - ThessaliëThessaly - West-ThraciëWestern Thrace - TimorTimor - Oost-TimorEast Timor - titaantitanium - kredietbriefnegotiable instrument - plaatsbewijsticket - TogoTogo - TongaTonga - folteringtorture - ToscanaTuscany - massatoerismemass tourism - zonnebloemsunflower - advies van het EPEP opinion - toxicologietoxicology - tractortractor - trade expansion actTrade Expansion Act - vertalingtranslation - EG-VerdragEC Treaty - EGKS-verdragECSC Treaty - EEG-VerdragEEC Treaty - EGA-verdragEAEC Treaty - Warschaupact-landenWarsaw Pact countries - melkmachinemilking machine - waterbehandelingwater treatment - tekstverwerkingword processing - gegevensverwerkingdataprocessing - verwerking van ertsore processing - fytosanitaire behandelingplant health treatment - financiële transactiefinancial transaction - bedrijfsverplaatsingtransfer of businesses - kapitaaloverdrachtcapital transfer - overdracht van pensioenrechtentransfer of pension rights - bevolkingsverplaatsingtransfer of population - overdracht van technologietechnology transfer - haveroats - levensmiddelenverwerkingfood processing - communautaire transitCommunity transit - transitocustoms transit - datatransmissiedata transmission - eigendomsoverdrachttransfer of property - abortusabortion - luchtvervoerair transport - gecombineerd vervoercombined transport - energietransportenergy transport - vervoer naar het achterlandhinterland transport - goederenvervoercarriage of goods - bovengronds vervoersurface transport - reizigersvervoercarriage of passengers - gemeenschappelijk vervoerpublic transport - illegale abortusillegal abortion - vervoer per spoorrail transport - vervoer over binnenwatereninland waterway transport - individueel vervoerprivate means of transport - intercontinentaal vervoerintercontinental transport - binnenlands vervoerinland transport - internationaal vervoerinternational transport - internationaal vervoer over de weginternational road transport - vervoer binnen de EGintra-Community transport - multivezelovereenkomstmultifibre agreement - therapeutische abortustherapeutic abortion - nationaal vervoernational transport - vervoer per kabelcable transport - vervoer per pijpleidingpipeline transport - vervoer voor rekening van derdencarriage for hire or reward - vervoer voor eigen rekeningown-account transport - openbaar vervoermeans of public conveyance - regionaal vervoerregional transport - wegvervoerroad transport - schoolvervoerschool transport - meerijregelingsemi-public transport - vervoer onder douanecontroletransport under customs control - ondergronds vervoerunderground transport - streekvervoersuburban transport - vervoer over landland transport - grensoverschrijdend vervoertransfrontier transport - stadsvervoerurban transport - vervoerdercarrier - arbeidwork - thuiswerkhome working - stikstofnitrogen - lopendebandwerkassembly line work - volledige betrekkingfull-time employment - deeltijdarbeidpart-time employment - kinderarbeidchild labour - ploegendienstshift work - oudere werknemerolder worker - illegale werknemerclandestine worker - communautaire werknemerCommunity worker - grensarbeiderfrontier worker - gehandicapte werknemerworker with disabilities - handarbeidermanual worker - migrerende werknemermigrant worker - seizoenarbeiderseasonal worker - maatschappelijk werkersocial worker - openbare werkenpublic works - klaverclover - Bahama'sBahamas - Trentino Alto AdigeTrentino-Alto Adige - schatkistTreasury - Trinidad en TobagoTrinidad and Tobago - triticaletriticale - BahreinBahrain - trusttrust - buis, buisje, buizen, gummislang, kanaal, leiding, pijp, pijpje, slang, tube, vlampijp, vuurbuisconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - diertuberculoseanimal tuberculosis - wolframtungsten - TunesiëTunisia - turbineturbine - TurkijeTurkey - besvruchtsoft fruit - TuvaluTuvalu - leidingenpiping - BTWVAT - UDEACCAEEU - UDEAC-landenCAEEU countries - BLEUBLEU - EDUEECU - WEU-landenWEU countries - ITUITU - Umm al QaiwanUmm Al Qaiwain - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - nationale eenwordingnational unification - WEUWEU - huurovereenkomstlease - UEAUAS - douane-uniecustoms union - economische unieeconomic union - Economische en Monetaire UnieEconomic and Monetary Union - Europese BetalingsunieEuropean Payments Union - interparlementaire unieInterparliamentary Union - preferentiële overeenkomstpreferential agreement - huurcontract van een winkelbusiness lease - landen van de WAEMUWAEMU countries - monetaire uniemonetary union - IRUUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - stuk veelivestock unit - pachtcontractfarm lease - UNRWAUNRWA - UPAAPPU - UPUUPU - uraniumuranium - urbanisatieurbanisation - stedenbouwtown planning - USSRUSSR - UruguayUruguay - gebruiker van transportfaciliteitentransport user - prijsdalingprice reduction - kant-en-klaarfabrieksgebouwturnkey factory - vruchtgebruikusufruct - informatiegebruikerinformation user - gebruik van de hulpuse of aid - gebruik van het wateruse of water - energiegebruikenergy use - grondgebruikland use - vreedzaam gebruik van energiepeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - handelsbalanstrade balance - vaccinvaccine - vaccinatievaccination - kalfkoesuckler cow - melkkoedairy cow - Val d'AostaValle d'Aosta - toegevoegde waardeadded value - beurswaardemarket capitalisation - ruilwaardevalue of trade - deficitaire balansbalance-of-payments deficit - douanewaardecustoms valuation - vanadiumvanadium - VanuatuVanuatu - VaticaanstadVatican - kalfcalf - luchtkussenvoertuigair-cushion vehicle - tweewielig voertuigtwo-wheeled vehicle - motorvoertuigmotor vehicle - landbouwvoertuigagricultural vehicle - elektrisch voertuigelectric vehicle - voertuig op railsvehicle on rails - VejleVejle - VenetiëVeneto - balans van onzichtbare transactiesinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - verkoopsale - verkoop op kredietcredit sale - verkoop met prijsreductiediscount sale - veilingauction sale - directe verkoopdirect selling - betalingsbalansbalance of payments - belastingvrije verkoopduty-free sale - teleshoppingdistance selling - verificatie van de rekeningenauditing - Vest for StorebæltWest of the Great Belt - Vest-SjaellandWest Zealand - BaliBali - vleesmeat - rundvleesbeef - geitenvleesgoatmeat - paardenvleeshorsemeat - buffelvleesbuffalo meat - kalfsvleesveal - gevogeltepoultrymeat - uitgebeend vleesboned meat - vers vleesfresh meat - BalkanBalkan Peninsula, Balkans - schapenvleessheepmeat - varkensvleespigmeat - ViborgViborg - ondervoorzitter van het ParlementDeputy Speaker of Parliament - slachtoffer onder burgerbevolkingcivilian victim - oorlogsslachtofferwar victim - uitgezonden videografiebroadcast videography - interactieve videografieinteractive videotex - opneming in het beroepslevenintegration into employment - herstemmingsecond ballot - verenigingslevencollective activities - bedrijfbusiness activity - schoollevenschool life - sociaal levensocial life - Annam, VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - wijngaardvineyard - middelgrote stadmedium-sized town - nieuwe stadnew town - satellietstadsatellite town - gearomatiseerde wijnflavoured wine - witte wijnwhite wine - landwijnlocal wine - kwaliteitswijnwine of superior quality - tafelwijntable wine - gebottelde wijnbottled wine - versterkte wijnfortified wine - bandstrip - mousserende wijnsparkling wine - roséwijnrosé wine - rode wijnred wine - stille wijnstill wine - wijnbereidingvinification - seksueel geweldsexual violence - geweldviolence - staatsgeweldgovernment violence - politiek geweldpolitical violence - BangladeshBangladesh - wijnbouwviticulture - binnenlandse waterweginland waterway - internationale waterweginternational waterway - autosnelwegexpressway - landwegcountry road - weg binnen de bebouwde komurban road - Afrikaanse OntwikkelingsbankAfrican Development Bank - geslacht pluimveeslaughtered poultry - leghenlaying poultry - levend pluimveelive poultry - omvang van het handelsverkeertrade volume - omvang van de transactiestrading volume - blanco stemblank ballot paper - landbouwbankagricultural bank - globale stemmingvote on a text as a whole - stemmen van de wetpassage of a bill - elektronische stemmingelectronic voting - hoofdelijke stemmingroll-call vote - ongeldige steminvalid ballot paper - stemplichtcompulsory voting - stemming bij anticipatieadvance voting - stemming per briefpostal vote - stemming bij volmachtproxy vote - parlementaire stemmingparliamentary vote - centrale bankcentral bank - voorkeurstempreferential voting - openbare stemmingopen ballot - reis tegen vaste prijsinclusive tour - groepsreisgroup travel - vulcanologievolcanology - landbouwvoorlichtingagricultural advisory services - Wallis en FutunaWallis and Futuna - yoghurtyoghourt - handelsbankcommercial bank - voormalige Volksrepubliek JemenYemen - Volksrepubliek Jemenformer South Yemen - Yorkshire HumbersideYorkshire and Humberside - Democratische Republiek KongoDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - coöperatieve bankcooperative bank - droogtezonearid zone - klimaatgordelclimatic zone - woongebiedresidential area - vangstgebiedcatch area - vrijhandelszonefree-trade area - visserijzonefishing area - exclusieve economische zoneexclusive economic zone - equatoriale gordelequatorial zone - vrije zonefree zone - Salt-verdragenSALT Agreement - investeringsbankinvestment bank - koude zonefrigid zone - vochtige zonehumid zone - monetaire zonecurrency area - voetgangersgebied, winkelcentrumpedestrian/shopping precinct, pedestrian zone - verontreinigd gebiedpolluted area - beschermd gebiedprotected area - rampgebieddisaster area - subtropische zonesubtropical zone - voorstadsgebiedsuburban area - tariefzonetariff zone - ontwikkelingsbankdevelopment bank - gematigde zonetemperate zone - tropische zonetropical zone - stedelijk gebiedurban area - zoölogiezoology - grondkredietbankland bank - volksbankpeople's bank - particuliere bankprivate bank - staatsbankpublic bank - BarbadosBarbados - sectoriële overeenkomstsectoral agreement - prijsschaalprice list - staafbar - laag loonlow pay - gegevensbankdatabase - militaire basismilitary base - BasilicataBasilicata - Basse-NormandieLower Normandy - NiedersachsenLower Saxony - bootvessel - basisproductenovereenkomstcommodity agreement - tankertanker - gebouwbuilding - plezierbootpleasure craft - industrieel gebouwindustrial building - openbaar gebouwpublic building - BeierenBavaria - tariefovereenkomsttariff agreement - schone kunstenfine arts - EIBEIB - BelgiëBelgium - gewesten en gemeenschappen van Belgiëregions and communities of Belgium - BelizeBelize - winstprofit - ontvanger van hulpaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-landenBenelux countries - BeninBenin - BerlijnBerlin - BermudaBermuda - voedselbehoeftenutritional needs - woningbehoeftehousing need - vraag naar arbeidskrachtenmanpower needs - bevolkingsaanwaspopulation growth - waterbehoeftewater requirements - veevoerfodder - financiële behoeftefinancial requirements - voederbietfodder beet - suikerbietsugar beet - BEUCBEUC - boterbutter - plantenbotervegetable butter - BhutanBhutan - productietoenameincrease in production - bibliografiebibliography - bibliotheeklibrary - jeugdbibliotheekchildren's library - nationale bibliotheeknational library - openbare bibliotheekpublic library - wetenschappelijke bibliotheekscientific library - universiteitsbibliotheekuniversity library - tweekamerstelselbicameral system - IOBIDB - sloppenwijkslum - BIEIBE - gemeente-eigendomcommon land - cultuurgoedcultural object - duurzame goederendurable goods - niet-duurzame goederennon-durable goods - sociaal welzijnsocial well-being - tenlasteleggingcharge - voorzieningsbalanssupply balance sheet - energiebalansenergy audit - sociale balanssocial audit - biochemiebiochemistry - bioconversiebioconversion - biologische afbreekbaarheidbiodegradability - bio-energiebioenergy - biografiebiography - tweepartijenstelseltwo-party system - politieke polarisatiebipolarisation - MyanmarMyanmar - aankooppurchase - bismutbismuth - harde tarwedurum wheat - zachte tarwecommon wheat - prijsstopprice freeze - timmerhoutwood for construction - aankoop op kredietcredit purchase - niet-alcoholhoudende dranknon-alcoholic beverage - schatkistbiljettreasury bill - BonaireBonaire - rentesubsidieinterest-rate subsidy - huishoudtextielknitted and crocheted goods - interventieaankoopintervention buying - BornholmBornholm - botanica, botanie, botanika, fytologie, plantenleer, plantkundebotany, phytology - BotswanaBotswana - bakkerijbakery - BourgogneBurgundy - goederenbeurscommodities exchange - rundveecattle - provincie Vlaams BrabantProvince of Flemish Brabant - Noord-BrabantNorth Brabant - provincie Waals BrabantProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BraziliëBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - octrooipatent - Europees octrooiEuropean patent - BIBBIS - anorganisch zuurinorganic acid - broombromine - brucellosebrucellosis - BruneiBrunei - begroting van de GemeenschapCommunity budget - defensiebegrotingdefence budget - buitengewone begrotingextraordinary budget - organisch zuurorganic acid - gezinsbudgethousehold budget - operationele begroting EGKSECSC operating budget - reclamebudgetadvertising budget - gewijzigde begrotingamending budget - Europese sociale begrotingEuropean social budget - aanvullende begrotingsupplementary budget - opneming in de begrotinginclusion in the budget - BulgarijeBulgaria - stembiljetballot paper - informatiebureauinformation centre - stembureaupolling station - parlementspresidiumbureau of parliament - administratieve formaliteitadministrative formalities - kantoorautomatiseringoffice automation - butteroilbutter oil - schaduwkabinetshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzorenAzores - kustvaartmaritime cabotage - cacaococoa - kadasterland register - leidinggevend personeelexecutive - leidinggevend administratief personeelmanager - EG-talendienstEC language service - ACS-landenACP countries - middenkadermiddle management - hoger kadersenior management - RWEBCMEA - RWEB-landenCMEA countries - koffiecoffee - spaarbanksavings bank - CalabriëCalabria - kostenberekeningcosting - eigendomsverkrijgingacquisition of property - schooltijdschemaplanning of the school year - KameroenCameroon - landbouwseizoenmarketing year - CampaniëCampania - kamperencamping - CanadaCanada - PanamakanaalPanama Canal - verwerving van kennislearning - kankercancer - kandidaatcandidate - suikerrietsugar cane - CAOCAO - KaapverdiëCape Verde - verwerving van documentatiedocument acquisition - handelingsbekwaamheidcapacity to exercise rights - laadvermogencarrying capacity - bevoegdheid om overeenkomsten te sluitencapacity to contract - handelingsbevoegdheidcapacity to have rights and obligations - vetoveto - raadplegingsprocedureconsultation procedure - ministerieministry - plaatselijk verkozenelocally elected representative - autonome gemeenschapautonomous community - regionale overheidregional government - wetenschappelijke uitwisselingscientific exchange - productiecapaciteitproduction capacity - militaire sanctiemilitary sanctions - internationaal vrijwilligerinternational voluntary worker - Cis-Jordaanse kwestieWest Bank question - communautair recht - nationaal rechtCommunity law - national law - delegatie EPEP delegation - advies van het ESCESC opinion - Europese overheidsdienstEuropean civil service - akkoordverklaring EPEP assent - Paritaire Vergadering ACS-EGACP-EC Joint Assembly - voorzitter EPPresident of the EP - ondervoorzitter EPVice-President of the EP - quaestor EPQuaestor of the EP - arrest van het Hof EGjudgment of the EC Court - beweging tegen Europaanti-European movement - structureel fondsStructural Funds - arbeidsrechtspraaklabour tribunal - opslagcapaciteitstorage capacity - boetvaardigerepentance - aangrenzende zonecontiguous zone - beroep voor particulierenappeals by private individuals - economische situatieeconomic situation - productiefactorfactor of production - groeipoolgrowth point - geïntegreerd ontwikkelingsprogrammaintegrated development programme - GMPIMP - Noord-ZuidhandelNorth-South trade - vervoerscapaciteittransport capacity - speculatiekapitaalspeculative funds - overheidsfinancieringpublic financing - harmonisatie van de prijzenharmonisation of prices - kapitaalmarktcapital market - risicodragend kapitaalventure capital - algemene begroting EGEC general budget - culturele prijscultural prize - anglicismeAnglicanism - katholicismeCatholicism - orthodoxe godsdienstOrthodoxy - protestantismeProtestantism - pretparkleisure park - beroep in de horecasectorcatering profession - maffiaMafia - bio-ethiekbio-ethics - geheim genootschapsecret society - regionale cultuurregional culture - aidsAIDS - grondprijsprice of land - open universiteitopen university - onderwijsbegrotingeducation budget - schooluitwisselingeducational exchange - EurydiceEurydice - erkenning van de opleidingrecognition of studies - persondernemingpress undertaking - teletekstTeletex - gegevensbeschermingdata protection - interactief netinteractive network - filmproductiefilm production - programma-industrieprogrammes industry - audiovisuele coproductieaudio-visual co-production - audiovisueel programmaaudio-visual programme - audiovisuele productieaudio-visual production - televisie met hoge resolutiehigh-definition television - videocommunicatievideo communications - audiovisueel beleidaudio-visual communications policy - audiovisuele piraterijaudio-visual piracy - Europese audiovisuele ruimteEuropean audio-visual area - vrij verkeer van programma'sfree movement of programmes - communicatietariefcommunications tariff - rechtsregels voor informatielaw relating to information - juridisch informatiesysteemlegal data processing - invoer per lijndownloading - automatische vertalingmachine translation - onafhankelijkheid van energieself-sufficiency in energy - industrieel kapitaalindustrial capital - samenwerkingsprocedurecooperation procedure - bevoegdheidsoverdrachttransfer of competence - oprichting van een ondernemingbusiness start-up - dienstenmaatschappijservices company - uitzendbureautemporary employment agency - werk aan beeldschermvideo display unit work - wegcabotageroad cabotage - beroep in de binnenscheepvaartwaterway transport - zeekanaalship canal - Kanaalverbindingcross-channel connection - binnenlands tariefnational tariff - internationaal tariefinternational tariff - wegtariefroad transport tariff - bestuursmaatregeladministrative measure - maatschappelijk kapitaalshare capital - bosbeschermingforest conservation - Tyrrheense ZeeTyrrhenian Sea - Adriatische ZeeAdriatic Sea - Ligurische ZeeLigurian Sea - Egeïsche ZeeAegean Sea - Ionische ZeeIonian Sea - insectenbestrijdingfight against insects - landinrichtingland restructuring - regeling van de visserijfishing regulations - visserijcontrolefishing controls - overjarige groenteperennial vegetable - vers productfresh product - kwaliteitsnormquality standard - veiligheidsnormsafety standard - technische normtechnical standard - COSTCOST - onderzoek en ontwikkelingresearch and development - ruimteonderzoekspace research - ruimtevaarttechniekspace technology - buitenlands kapitaalforeign capital - synthetische rubbersynthetic rubber - natuurlijke rubbernatural rubber - spoorwegindustrierailway industry - houtskoolcharcoal - industrie van luxeartikelenluxury products industry - autonome provincie BolzanoAutonomous Province of Bolzano - autonome provincie TrentoAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - OICSINCB - Habitat VNUN Habitat - personeelslid EGEC servants - geitengoat - bijvangstby-catch - toegestane vangstauthorised catch - visvangstcatch of fish - vangst per soortcatch by species - totale vangsttotal catch - communautair besluitCommunity act - CaraïbenCaribbean Islands - koolstofchemiecoal by-products industry - koolstofcarbon - motorbrandstofmotor fuel - karkascarcass - CaricomCaricom - Caricom-landenCaricom countries - scholenspreidingdistribution of schools - kartelcartel - handelsverrichtingcommercial transaction - cartografiecartography - cashflowcash flow - catalogiseringcataloguing - CataloniëCatalonia - cataloguscatalogue - sociaal-professionele categoriesocio-professional category - verkiezingswaarborgelectoral deposit - conferentiehandelingenconference proceedings - CPSSPC - ILCCID - EU-landenEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ioniserende stralingionising radiation - natriumsodium - metaalbewerkingmetalworking - edelgasrare gas - orgaantransplantatieorgan transplant - bloedtransfusieblood transfusion - metaalafvalmetal waste - communautaire verkeersaderCommunity trunk route - uitwisseling van jongerenyouth exchange scheme - elementair deeltjefundamental particle - analytische chemieanalytical chemistry - spectrometriespectrometry - CEAO-landenCEAO countries - cytologiecytology - calciumcalcium - medische diagnosemedical diagnosis - nucleaire geneeskundenuclear medicine - lid van de Rekenkamer EGmember of the EC Court of Auditors - veiligheid van gebouwenbuilding safety - Europees MilieubureauEuropean Environment Agency - handboekguide - Europees symboolEuropean symbol - officiële taalofficial language - ongeval thuisaccident in the home - communautair programmaCommunity programme - tropisch regenwoudtropical forest - Conventie van Lomé IVfourth Lomé Convention - elektromagnetische schadelijke invloedelectromagnetic interference - huurlingmercenary - herdenkingsplechtigheidcommemoration - verkeersopleidingdriving instruction - dopingperformance drugs - Europese Conventie voor de rechten van de mensEuropean Convention on Human Rights - EGKSECSC - Gerecht van Eerste Aanleg EGEC Court of First Instance - pensioenvoorwaardenretirement conditions - EG-binnengrensinternal Community frontier - kampeervoertuigcamping vehicle - antidumpingmaatregelanti-dumping measure - invloedssfeer van de informaticaimpact of information technology - doorgeven van informatiedisclosure of information - militaire interventiemilitary intervention - uitvoer van afvalstoffenexport of waste - ontwikkelingshelperdevelopment worker - radiobiologieradiobiology - absenteïsmeabsenteeism - pauselijk besluitpapal act - EcowasECOWAS - CedefopCedefop - EGAEAEC - vrijgezelunmarried person - ECMVECMT - censuurcensorship - Centraal-Afrikaanse RepubliekCentral African Republic - centralisatie van de informatiecentralisation of information - CentreCentre - Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek EuratomEAEC Joint Research Centre - rekencentrumcomputer centre - documentatiecentrumdocumentation centre - politiek middenpolitical centre - informatiedienstverleningon line data service - voedselgraanfood cereals - aandeelshare - voedergraanfodder cereals - broodgraancereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - certificaat van oorsprongcertificate of origin - certificaat inzake goederenverkeermovement certificate - gezondheidscertificaathealth certificate - EVVETUC - rechtsinganglegal action - opheffing van de zaakcessation of trading - opheffing van een landbouwbedrijfcessation of farming - staken van betalingensuspension of payments - Kamer van Koophandel en Industriechamber of commerce and industry - rechtstreeks gekozen kamerdirectly-elected chamber - federale kamerfederal chamber - parlementaire kamerparliamentary chamber - champagnechampagne - sociale veranderingsocial change - technologische veranderingtechnological change - chaptaliserenchaptalisation - steenkoolwinplaatscoal mining - asdrukaxle weight - gezinslastdependant - nuttige lastpayload - ladingload - Handvest van HavanaHavana Charter - Handvest van de Verenigde NatiesUnited Nations Charter - Europees Sociaal HandvestEuropean Social Charter - toegang tot de communautaire informatieaccess to Community information - toegang tot de rechtsplegingaccess to the courts - ATP-overeenkomstATP Agreement - EG-handelsakkoordEC trade agreement - EG-samenwerkingsovereenkomstEC cooperation agreement - Akkoord van SchengenSchengen Agreement - Europese associatieovereenkomstEuropean Association Agreement - interimovereenkomst EGEC interim agreement - Interinstitutioneel Akkoordinterinstitutional agreement - gemengde overeenkomstmixed agreement - elektrische accumulatorelectricity storage device - communautaire verworvenhedenCommunity acquis - burgerlijk gedingassociated action for damages - communautaire actieCommunity action - burgerlijke procedurecivil proceedings - strafrechtelijke procedurecriminal proceedings - aansprakelijkheidsvorderingcivil liability proceedings - strafvervolgingpublic prosecution - communautaire activiteitCommunity activity - bijstelling van de financiële vooruitzichtenadaptation of financial perspectives - toetreding tot een akkoordaccession to an agreement - administratie van de instellingadministration of the Institutions - portugeestalig AfrikaPortuguese-speaking Africa - Afrika ten zuiden van de Saharasub-Saharan Africa - Europees Bureau voor de beoordeling van geneesmiddelenEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werkEuropean Agency for Safety and Health at Work - lichamelijk geweldphysical aggression - NAFTANAFTA - allergieallergy - ambassadeembassy - ruimtelijke ordeningtown and country planning - voormalige DDRformer GDR - voormalige USSRformer USSR - anciënniteitseniority - vroegere socialistische landenformer socialist countries - gastoestelgas appliance - toepassing van informaticainformation technology applications - consolidatie van de Europese Uniedeepening of the European Union - Atlantische boogAtlantic Arc - archipelarchipelago - ArmeniëArmenia - SAARCSAARC - liftlift - Centraal-AziëCentral Asia - parlementaire vergaderingparliamentary assembly - bestuurlijke autonomieadministrative autonomy - verkoopvergunningmarket approval - voorontwerp EG-begrotingpreliminary draft EC budget - gevechtsvliegtuigcombat aircraft - AzerbeidzjanAzerbaijan - juridische basislegal basis - stroomgebied van de RijnRhine Valley - BelarusBelarus - netto begunstigdenet recipient - EBWOEBRD - goederen voor dubbel gebruikdual-use good - welzijn van dierenanimal welfare - biotoopbiotope - wasserijcleaning industry - tropisch houttropical wood - Bosnië-HerzegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - luchtcabotageair cabotage - communautair bestekCommunity support framework - wetenschappelijke berekeningscientific calculation - werkschema EMUtimetable for EMU - beroepsloopbaanprofessional career - uitbreidingskaartexpansion card - audiocassetteaudio cassette - NASRNACC - GOSCIS - kwaliteitskringquality control circle - communautaire certificatieCommunity certification - verandering van politiek stelselchange of political system - Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkendenEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Europees handvestEuropean charter - internationaal handvestinternational charter - chirurgsurgeon - verzwarende omstandigheidaggravating circumstances - verzachtende omstandigheidmitigating circumstances - Europees staatsburgerschapEuropean citizenship - misbruikclausuleunfair terms of contract - clausulecontract terms - uitzonderingsbepalingopt-out clause - COCOMCOCOM - wetboek van strafrechtpenal code - codificatie van het communautair rechtcodification of Community law - economische en sociale samenhangeconomic and social cohesion - haar- en schoonheidsverzorginghairdressing and beauty care - gemeentelijk publiekrechtelijk lichaamlocal authority - regionaal bestuurregional authority - gemeenschappelijk comité EEREEA Joint Committee - gemeenschappelijk raadgevend comité EEREEA Joint Consultative Committee - comité van beheer EGEC management committee - reglementeringscomité EGEC regulatory committee - Comité van de Regio'sCommittee of the Regions - gemengde commissie EGEC joint committee - gemeenschappelijk parlementair comité EEREEA joint parliamentary committee - comitologiecomitology - handel in organentrade in organs - handel in kunstvoorwerpenart trade - Vlaamse GemeenschapFlemish Community - Franse GemeenschapFrench-speaking Community - Duitstalige GemeenschapGerman-speaking Community - gemeenschappen van Belgiëcommunities of Belgium - bevoegdheid van het EPpowers of the EP - institutionele bevoegdheid EGpowers of the EC Institutions - ontwerpautomatiseringcomputer assisted design - verbond van werkgeversemployers' confederation - vakcentraletrade union confederation - Europese conferentieEuropean conference - intergouvernementele conferentie EGEC Intergovernmental Conference - internationale conferentieinternational conference - Internationale ArbeidsconferentieInternational Labour Conference - driepartijenconferentietripartite conference - conflict tussen etnische groeperingenethnic conflict - politiek verlofleave for political activities - Samenwerkingsraad van de GolfGulf Cooperation Council - Raad van de EEREEA Council - advies en inspectieconsultancy - statiegeldheffing op vervuilend productdeposit on a polluting product - consolidatie van het communautair rechtconsolidation of Community law - consulaatconsulate - administratiefrechtelijke overeenkomstadministrative contract - tegenprestatie in een overeenkomstfinancial compensation of an agreement - netto bijdragernet contributor - bijdrage naar BNPGNP contribution - grenscontroleborder control - toezicht op overheidssteuncontrol of State aid - exportcontrolemonitoring of exports - intergouvernementele conventie EGEC Intergovernmental Convention - samenwerking in binnenlandse aangelegenhedencooperation in home affairs - douanesamenwerkingcustoms cooperation - samenwerking op milieugebiedenvironmental cooperation - intergouvernementele samenwerking EUEC intergovernmental cooperation - interinstitutionele samenwerking EGEC interinstitutional cooperation - interparlementaire samenwerkinginter-parliamentary cooperation - justitiële samenwerking EUEU judicial cooperation - politiële samenwerkingpolice cooperation - politiële samenwerking EUEU police cooperation - woningcorporatiehousing cooperative - coördinatie van financieringencoordination of financing - coördinatie van EMU-beleidcoordination of EMU policies - Hoorn van AfrikaHorn of Africa - Europees legerEuropean army corps - COSACCOSAC - georganiseerde misdaadorganised crime - ontvankelijkheidscriteriumeligibility criteria - convergentiecriteriumconvergence criteria - cumulatie van inkomstenoverlapping of income - cyclooncyclone - verklaring van communautair belangdeclaration of Community interest - termijn voor publicatiepublishing deadline - misbruik van voorkennisinsider trading - milieudelictenvironmental offence - seksueel misdrijfsexual offence - benaming van een productproduct designation - opzegging van een overeenkomstwithdrawal from an agreement - landbouwuitgavenagricultural expenditure - communautaire uitgavenCommunity expenditure - huishoudelijke uitgaven EGEC administrative expenditure - onderzoeksuitgaven EGEC research expenditure - operationele uitgaven EGEC operational expenditure - structurele uitgavestructural expenditure - afwijking van het communautair rechtderogation from Community law - douaneschuldcustoms debt - tweede fase van de EMUsecond stage of EMU - plichten van de ambtenaarduties of civil servants - sociale dialoogsocial dialogue - communautaire sociale dialoogCommunity social dialogue - verspreiding van de communautaire informatiedissemination of Community information - begrotingsdiscipline EGEC budgetary discipline - militaire disciplinemilitary discipline - discriminatie op grond van nationaliteitdiscrimination on the basis of nationality - voorziening tegen vervuilinganti-pollution device - medische gegevensmedical data - persoonlijke gegevenspersonal data - recht om voor het gerecht te tredenright of action - asielrechtright of asylum - verbintenisrechtlaw of obligations - regionaal rechtregional law - rechten van de ambtenaarrights of civil servants - beeldschermscreen - particuliere ecuprivate ECU - onderwijs onder toezichteducation of young offenders - aandeelhouderschap van werknemersworkers' stock ownership - broeikaseffectgreenhouse effect - uitwerking van het communautair rechtdrafting of Community law - regionale verkiezingenregional election - ongeboren vruchtembryo and foetus - taalgebruikuse of languages - militaire opleidingmilitary training - institutioneel evenwicht EGEC Institutional balance - beschermingsmiddelprotective equipment - gegevensverwerkende installatiecomputer equipment - hogedrukapparatuurpressure equipment - thermische apparatuurthermal equipment - EritreaEritrea - Europese Economische RuimteEuropean Economic Area - opstellen van de communautaire begrotingdrawing up of the Community budget - confessionele staatnon-secular State - rechtsstaatrule of law - federale staatfederal State - Islamitische staatIslamic State - wereldlijke staatsecular State - eenheidsstaatunitarian State - vergelijkende studiecomparative study - casestudycase study - Europa van de burgerscitizens' Europe - EuropolEuropol - voltrekking van de strafcarrying out of sentence - beroepservaringprofessional experience - gerechtelijke expertiseexpert's report ordered by a court - extremismeextremism - computerondersteunde fabricagecomputer assisted manufacturing - faciliteiten voor gehandicaptenfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - internationale overheidsdienstinternational civil service - internationaal ambtenaarinternational civil servant - werking van de instellingoperation of the Institutions - Europese Stichting voor OpleidingEuropean Training Foundation - CohesiefondsCohesion Fund - fondsen van de Raad van EuropaCouncil of Europe fund - Europees investeringsfondsEuropean Investment Fund - kantoorbenodigdhedenoffice supplies - vrijstelling van belastingtax-free allowance - fraude tegen de Gemeenschapfraud against the Community - buitengrens van de Gemeenschapexternal frontier of the Community - geneticagenetics - hongerstakinghunger strike - Visegrad-landenVisegrad countries - Groep van VierentwintigGroup of Twenty-Four - vereniging van lagere overhedenassociation of local authorities - Europees Economisch SamenwerkingsverbandEuropean Economic Interest Grouping - gevechtshelicoptercombat helicopter - klassieke geschiedenisancient history - hedendaagse geschiedeniscontemporary history - geschiedenis van de middeleeuwenmedieval history - moderne geschiedenismodern history - openingstijd van een winkeltrading hours - culturele identiteitcultural identity - FIOVFIFG - imagoimage - diplomatieke onschendbaarheiddiplomatic immunity - economische infrastructuureconomic infrastructure - communautair initiatiefCommunity initiative - beleidsplan voor Europese groeiEuropean growth initiative - insectinsect - lanceerinrichtinglaunch facility - sanitaire installatieplumbing equipment - Europees Instituut voor BestuurskundeEuropean Institute of Public Administration - Europees Monetair InstituutEuropean Monetary Institute - gemeenschappelijke instelling EEREEA joint institution - economisch instrument voor het milieueconomic instrument for the environment - weer en windbad weather - interconnectie van systemensystems interconnection - algemeen belangcollective interest - handelingsbelanginterest in bringing an action - kostschoolboarding school - InterpolInterpol - voedselvergiftigingfood poisoning - joodJew - rechtspraakcourts and tribunals - constitutionele rechtspraakconstitutional court - KazachstanKazakhstan - KirgiziëKyrgyzstan - KosovoKosovo, Kosovo and Metohia - milieukeurmerkeco-label - meerlake - moedermelkmother's milk - draagraketlaunch vehicle - Europese taalEuropean language - minderheidstaalminority language - niet-Europese taalnon-European language - streektaalregional language - magneetschijfeenheiddisc drive - LetlandLatvia - marktliberalisatieliberalisation of the market - vrijheid van luchtvaartfreedom of the skies - LitouwenLithuania - organieke wetorganic law - verkavelingdividing up of land - Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniëFormer Yugoslav Republic of Macedonia - aangeboren ziektecongenital disease - voedingsziektenutritional disease - huidziekteskin disease - bloedziekteblood disease - ziekte van het spijsverteringsstelselgastrointestinal disease - ziekte van het zenuwstelselneurological disease - endocriene ziekteendocrine disease - seksueel overdraagbare aandoeningsexually transmitted disease - wild zoogdierwild mammal - sportmanifestatiesporting event - militaire oefeningmilitary manoeuvres - dienstverleningscontractservices contract - EG-conformiteitsmerkEC conformity marking - stof van dierlijke oorsprongmaterial of animal origin - EMS-wisselkoersmechanismeEMS exchange-rate mechanism - westelijk Mecklenburg-PommerenMecklenburg-West Pomerania - door ziekenfondsen erkende geneeskundestandard agreement health care - forensische geneeskundeforensic medicine - vrij verkrijgbaar geneesmiddelover-the-counter drug - veterinair geneesmiddelveterinary drug - Kaspische ZeeCaspian Sea - Zwarte ZeeBlack Sea - Rode ZeeRed Sea - MercosurMercosur - nationale uitvoeringsmaatregelnational implementing measure - micro-organismemicroorganism - aquatisch milieuaquatic environment - marien milieumarine environment - vooronderzoekfact-finding mission - modemmodem - MontenegroCrna Gora, Montenegro - politieke moraalpolitical morality - onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomstnegotiation of an EC agreement - Uruguay-onderhandelingenUruguay Round - gecombineerde nomenclatuurCombined Nomenclature - farmaceutische nomenclatuurdrugs classification - non-proliferatie van bewapeningnon-proliferation of arms - milieunormenvironmental standard - nieuwe werkvormnew type of employment - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslavingEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Europees MerkenbureauCommunity Trademark Office - samenwerkingsorgaan EUEU cooperation body - besluitvormend orgaandecision-making body - gemengd EG-orgaanEC joint body - organisatie van de gezondheidorganisation of health care - wereldhandelsorganisatieWorld Trade Organisation - sportorganisatiesports body - communautair organismeCommunity body - lichaam en agentschap EGEC body and agency - OezbekistanUzbekistan - beschermheerschap, sponsoring, sponsorschapsponsoring, sponsorship - communautair beschermheerschapCommunity sponsorship - Partners voor de vredePartnership for Peace - Baltische statenBaltic States - GOS-landenCIS countries - GCC-landenGCC countries - Mercosur-landenMercosur countries - niet-geassocieerd landnon-associated country - derde landen rond de Middellandse Zeethird countries in the Mediterranean - LMOECEEC - verhandelbaar vervuilingsquotumtradeable emission permit - burgerpersoneelcivilian personnel - personeel op contractbasiscontract staff - verplegend personeelnursing staff - militair personeelmilitary personnel - financiële vooruitzichtenfinancial perspectives - GBVBCFSP - juridische filosofiephilosophy of law - klacht aan de Commissiecomplaint to the Commission - schadelijke plantharmful plant - levende plantliving plant - pluralisme in de mediapluralism in the media - communautair milieubeleidCommunity environmental policy - één wisselkoersbeleidsingle exchange-rate policy - visabeleidvisa policy - uniek monetair beleidsingle monetary policy - stratosfeervervuilende stofstratospheric pollutant - autochtone bevolkingindigenous population - pornografiepornography - vliegdekschipaircraft carrier - gerechtelijke vervolginglegal process - prehistorieprehistory - eerste fase van de EMUfirst stage of EMU - voorzitterschap van de Raad van de Europese UnieEU Council Presidency - voorzitter van de CommissiePresident of the Commission - wetenschappelijke persscientific press - bewijsproof - ongevallenpreventieaccident prevention - beginsel van wederzijdse erkenningmutual recognition principle - subsidiariteitsbeginselprinciple of subsidiarity - algemeen rechtsbeginselgeneral legal principle - procedure wegens schending van het GemeenschapsrechtEC infringement procedure - inspraakprocedurecodecision procedure - overeenstemmingsprocedure - speciale procedurespecial procedure - homeopathisch producthomeopathic product - kringloopproductrecycled product - beroep in het douanewezencustoms profession - beroep in de alternatieve geneeskundepractitioner of alternative medicine - communautair wetgevingsprogrammaCommunity legislative programme - operationeel programmaoperational programme - plan van communautair belangproject of Community interest - ontwerpbegroting EGdraft EC budget - promotie van de Europese gedachtepromotion of the European idea - financieel protocolfinancial protocol - desk-top publishingcomputer assisted publishing - openbaarheid van de debattenpublic conduct of debates - vertrouwenskwestieconfidence motion - TibetkwestieTibetan question - prejudiciële rechtsvraagpreliminary issue - verlenging van een overeenkomstrenewal of an agreement - beroep op de EG-bemiddelaarappeal to the EC Ombudsman - klacht inzake bestuurlijke geschillenaction brought before an administrative court - klacht inzake communautaire geschillenaction brought before the EC Court of Justice - vordering tot nietigverklaringaction for annulment of an EC decision - vordering tot administratieve aansprakelijkheidaction to establish liability on the part of an administration - milieuheffingenvironmental tax - economische hervormingeconomic reform - politieke hervormingpolitical reform - gemeenschappelijke douaneregelingCommunity customs procedure - export douaneregelingexport customs procedure - regeling van communautaire financieringCommunity financing arrangements - AlpengebiedAlpine Region - van visserij afhankelijk gebiedregion dependent on fishing - subsidiabel gebiedeligible region - Europese regioEuropean Region - achteruitgaand industriegebieddeclining industrial region - bevolkingsregistercivil register - reglement van het parlementparliamentary rules of procedure - betrekking tussen overheid en burgercitizen-authority relations - verhouding land-regiorelations between the State and the regions - interinstitutionele betrekkingen EGEC interinstitutional relations - verdeling van de bevoegdhedendivision of powers - verdeling van de communautaire financieringdistribution of Community funding - republiek MoldaviëRepublic of Moldova - Slowaakse RepubliekSlovak Republic - energienetenergy grid - computernetwerkcomputer network - lokaal netwerklocal area network - trans-Europees netwerktrans-European network - reserveringreservation - EG-begrotingsreserveEC budgetary reserve - motie van het Parlementresolution of parliament - BTW-inkomstenVAT resource - aftrek voorafdeduction at source - herziening van een overeenkomstrevision of an agreement - herziening van het EG-verdragrevision of the EC Treaty - herziening van de financiële vooruitzichtenrevision of financial perspectives - internationale rol van de Europese Uniethe EU's international role - knaagdierrodent - royalismeroyalism - gezondheid van dierenanimal health - SaksenSaxony - Saksen-AnhaltSaxony-Anhalt - medische wetenschappenmedical science - beeldhouwwerksculpture - ESCBESCB - staatsgeheimState secret - secretariaat van de instellingsecretariat of an Institution - landbouwsectorfarming sector - veiligheid van het luchtverkeerair safety - beveiliging en bewakingsecurity services - veiligheid op zeemaritime safety - aardschokearthquake - bewustmaking van de burgerspublic awareness campaign - netwerk-servernetwork server - nationale gezondheidsdienstState health service - historische plaatshistoric site - politieke situatiepolitical situation - SloveniëRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - gezondheidsverzorginghealth care - verpleegkundige verzorgingnursing care - medisch specialismemedical specialisation - dierenvoorstellinganimal show - uitgaven stabiliserende maatregelbudgetary stabiliser - onderwijsstatistiekeducation statistics - bedrijfsleider van een landbouwbedrijfhead of agricultural holding - gezondheidsstatistiekhealth statistics - vervoersstatistiektransport statistics - toeristische statistiektourism statistics - Europees juridisch statuutEuropean legal status - stimulerend middelstimulant - ondergrondse opslag van afvalstoffenunderground storage of waste - visserijstructuurfisheries structure - psychotropicumpsychotropic substance - hulp aan de gebruikerhelp desk - inspectie van geneesmiddelendrug surveillance - multilaterale bewakingmultilateral surveillance - intercommunale verenigingjoint authority - besturingssysteemoperating system - database management systemdatabase management system - gezondheidszorgstelselhealth care system - rechtsstelsellegal system - TadzjikistanTajikistan - interventiekoersfinancing level - technologie voor dubbel gebruikdual-use technology - computerterminalcomputer terminal - Palestijnse autonome gebiedenautonomous territories of Palestine - grondgebied van het voormalige Joegoslaviëterritories of the former Yugoslavia - ThuringenThuringia - mensenhandeltrafficking in persons - kalmerend middeltranquiliser - behandeling onder douanetoezichtprocessing under customs control - openbaarheid van het bestuuradministrative transparency - openbaarheid van het besluitvormingsprocestransparency in decision-making - ziekentransporttransport of patients - traumatrauma - seizoenarbeidseasonal employment - communautaire trojkaCommunity Troika - derde fase van de EMUthird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - administratieve voogdijadministrative supervision - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europese Politieke UnieEuropean Political Union - computergebruikerinformation technology user - alternatief gebruik van een landbouwproductalternative use of agricultural products - ziekteoverbrengerdisease vector - gevechtsvoertuigcombat vehicle - schending van het communautair rechtinfringement of Community law - rechtsmiddelappeal - passagiertraveller - kwetsbaar gebiedsensitive area - oppositieleiderleader of the opposition - hoofd van het huishoudenhead of household - veestapellivestock - ChiliChile - levensmiddelenchemiefood chemistry - industriële chemieindustrial chemistry - chirurgiesurgery - chloorchlorine - budgettaire prioriteitprogramme budgeting - gekozen technologiechoice of technology - werkeloosheid, werkloosheidunemployment - conjuncturele werkloosheidcyclical unemployment - verborgen werkloosheidhidden unemployment - werkloosheid van vrouwenfemale unemployment - jeugdwerkloosheidyouth unemployment - gedeeltelijke werkloosheidshort-time working - seizoenwerkloosheidseasonal unemployment - structurele werkloosheidstructural unemployment - verlettemporary layoff - technologische werkloosheidunemployment due to technical progress - stemonthoudingabstentionism - bedrijfstakbranch of activity - werklozeunemployed person - chroomchromium - CyprusCyprus - cidercider - IOMIOM - cementcement - filmcinema - circulaire, clubblad, mededelingenblad, nieuwsbrief, rondschrijvencircular, circular letter, newsletter, newssheet - leidende klasseruling class - lagere klasselower class - middenklassemiddle class - arbeidersklasseworking class - boerenstandpeasant class - hogere klasseupper class - classificatieclassification - arbitragebedingarbitration clause - verdeelsleutelallocation clause - vrijwaringsclausuleprotective clause - niet in loondienst verrichte arbeidself-employment - geestelijkheidclergy - klimaatclimate - klimaatbeheersingair conditioning - sluiting van de rekeningenclosing of accounts - politieke verenigingpolitical club - CMAWFC - UnctadUnctad - politieke coalitiepolitical coalition - kobaltcobalt - coderingcoding - verkeersregelshighway code - navigatievoorschriftennavigational code - arbeidswetwork code - vreedzame coëxistentiepeaceful co-existence - cofinancieringco-financing - medebeheerco-determination - budgettaire samenwerkingbudgetary cooperation - inning der belastingentax collection - verzamelen van gegevensdata collection - zonnecollectorsolar collector - collectivismecollectivism - plattelandssamenlevingrural community - stedelijke samenlevingurban community - aanpassing aan het schoollevenadjustment to school - kleurstof voor levensmiddelenfood colouring - synthetische levensmiddelenkleurstofartificial food colouring - natuurlijke levensmiddelenkleurstofnatural food colouring - koolzaadoil seed rape - autogas, brandstof, L.P.G., lpg, splijtstoffuel - vervangende brandstofsubstitute fuel - fossiele brandstoffossil fuel - sociale aanpassingsocial adjustment - nucleaire brandstofnuclear fuel - landbouwcomitéEC agriculture committee - Comité EGEC committee - Raadgevend Comité EGEC advisory committee - ondernemingsraadworks council - Comité van de Raad van de Europese UnieEU Council committee - Europees Economisch en Sociaal ComitéEuropean Economic and Social Committee - Monetair Comité EGEC Monetary Committee - Paritair Comité EGjoint committee on EC matters - Permanent Comité EGEC standing committee - Permanent Comité VNUN Standing Committee - Wetenschappelijk Comité EGEC scientific committee - Technisch Comité EGEC technical committee - handelsarbitragecommercial arbitration - virtuele bibliotheekvirtual library - Vertaalbureau voor de organen van de Europese UnieTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Communautair bureau voor plantenrassenCommunity Plant Variety Office - Afrikaans Handvest voor de rechten van de mens en de volkerenAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Europees energiehandvestEuropean Energy Charter - sociale clausulesocial clause - UNCEDUNCED - Europese ondernemingsraadEuropean Works Council - elektronische handelelectronic commerce - Europees normalisatie-instituutEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheidrecognition of vocational training qualifications - kwaliteitscontrolediensten voor landbouwproductenquality control of agricultural products - EVA-HofEFTA Court - gevaarlijk afvalhazardous waste - wettelijk depotlegal deposit - sociale dumpingsocial dumping - verworven rechtenestablished right - overgangseconomietransition economy - elektronisch publicerenelectronic publishing - enzymenzyme - Europese sociale dimensieEuropean social area - Groep van meest geïndustrialiseerde landengroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Groep van RioRio Group - totstandbrenging van de vredeestablishment of peace - economische informatievergaringeconomic intelligence - dierentuinzoo - visziektefish disease - globaliseringglobalisation - multimediamultimedia - Bureau voor harmonisatie binnen de interne marktOffice for Harmonisation in the Internal Market - WerelddouaneorganisatieWorld Customs Organisation - Orgaan voor GeschillenbeslechtingDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofiliepaedophilia - evenredigheidsbeginselprinciple of proportionality - vergelijkende reclamecomparative advertising - Finse regio'sregions of Finland - Zweedse regio'sregions of Sweden - telecommunicatieregelgevingregulation of telecommunications - informatiemaatschappijinformation society - Verdrag van AmsterdamTreaty of Amsterdam - economisch overgangsproceseconomic transition - TRIM'sTRIMS - TRIP'sTRIPS - UNICEUNICE - beroepslevenworking life - eurozoneeuro area - TARICTARIC - IVVVICFTU - CEEACECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELESELEC - klonencloning - handelsgeschiltrade dispute - onderneming in moeilijkhedencompany in difficulties - digitale snelweginformation highway - intranetintranet - extranetextranet - bladeraar, browserbrowser, web browser - documentenbeheerdocument management - EDMEDM - OCROCR - digitaliseringdigitisation - NiederösterreichNiederösterreich - OberösterreichOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KarinthiëCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TirolTyrol - VorarlbergVorarlberg - WenenVienna - APEC-landenAPEC countries - CEEPCEEP - betalingstermijndeadline for payment - stabiliteitspactstability pact - jeugdbeleidyouth policy - consumentenbeleidconsumer policy - communautair beleid - nationaal beleidCommunity policy-national policy - Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaatEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - JBZJHA - discriminatie op grond van leeftijdage discrimination - discriminatie op grond van seksuele geaardheiddiscrimination on the basis of sexual orientation - zorg voor ouderencare for the elderly - onredelijk ontslagunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - sociale overeenkomstSocial Policy Agreement - discriminatie op grond van een handicapdiscrimination based on disability - OLAFOLAF - vereenvoudiging van de wetgevingsimplification of legislation - DNADNA - synthesebeeldpicture synthesis - evaluatiemethodeevaluation method - observatieobservation - communautariseringprinciple of communitisation - aansprakelijkheid van de staatliability of the state - simulatiesimulation - toezicht op de invoersurveillance concerning imports - vergelijkend onderzoekcomparative analysis - gevolgenanalyseanalysis of causes - kwantitatieve analysequantitative analysis - buitengewoon verlofspecial leave - nauwere samenwerkingcloser cooperation - hypermediahypermedia - hyperteksthypertext - euthanasieeuthanasia - PalauPalau - NorfolkeilandNorfolk Island - NiueNiue - Tokelau-eilandenTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - communautair adviesCommunity opinion - advies RekenkamerCourt of Auditors opinion - handvest van de grondrechten van de Europese UnieEU Charter of Fundamental Rights - democratisch deficitdemocratic deficit - hoge vertegenwoordiger voor het GBVBHigh Representative for the CFSP - resolutie van de Raad van de Europese UnieResolution of the Council of the European Union - resolutie van de Europese Raadresolution of the European Council - productiemethodemode of production - streefcijferproduction target - productietechniekproduction technique - transgeen diertransgenic animal - transgene planttransgenic plant - invoering van vernieuwingendiffusion of innovations - productienormproduction standard - verouderde technologieobsolete technology - technologische vooruitzichtenprospective technological studies - organisatie van het onderzoekorganisation of research - wetenschappelijke ontdekkingscientific discovery - voorzorgsbeginselprecautionary principle - veldonderzoekfield research - onderzoeksresultaatresearch results - traceerbaarheidtraceability - duurzame landbouwsustainable agriculture - Europees landbouwmodelEuropean agricultural model - milieuplan voor de landbouwagri-environmental plan - grondpolitiekland policies - landbouwprojectfarming project - landbouwgebied met milieubeperkingenagricultural area with environmental restrictions - verloren gaan van de oogstcrop losses - landbouwtellingagricultural census - irrigatieteeltirrigated agriculture - wisselbouwcrop rotation - silosilo - teelt van landbouwgewassen voor brandstofproductieenergy crop - teelt van oliehoudende gewassenoil crop - zoötechniekzootechnics - boreaal bosboreal forest - duurzame bosbouwsustainable forest management - certificatie voor de bosbouwforest certification - Europees bosbeleidEuropean forestry policy - EFICSEFICS - mediterraan bosMediterranean forest - gematigd bostemperate forest - bosstatistiekforestry statistics - Europese munteenheidEuropean currency - EURIBOREURIBOR - omrekeningskoersconversion rate - AsDBADB - BCIECABEI - CDBCaribank - landbouwkredietagricultural credit - stabiliteitsprogrammastability programme - Europese fiscale samenwerkingEuropean tax cooperation - belastinghervormingtax reform - werkloosheid onder migrerende werknemersmigrant unemployment - voortdurende bijscholingcontinuing vocational training - Employment Committee - Europese werkgelegenheidsstrategieEuropean Employment Strategy - flexibiliteit van de werknemerworker adaptability - flexibiliteit van de arbeidlabour flexibility - verouderde kwalificatieskill obsolescence - tekort aan arbeidskrachtenlabour shortage - polyvalente werknemermulti-skilled worker - wegkopen van arbeidskrachtenhead-hunting - degradatie van een werknemerdemotion - EcofinEcofin - niet-deelnemend landnon-participating country - deelnemend landparticipating country - materiaalweerstandresistance of materials - benchmarkingbenchmarking - eerlijke handelfair trade - concessieovereenkomsten voor dienstverleningservice concession - handelscontractcommercial contract - internationale arbitrage in handelsgeschilleninternational commercial arbitration - elektronische handtekeningelectronic signature - handelsstatistiektrade statistics - uitsluiting van een internationale organisatieexclusion from an international organisation - Europees-Mediterraan PartnerschapEuro-Mediterranean partnership - evaluatie van de steunaid evaluation - conflictpreventieconflict prevention - etnische zuiveringethnic cleansing - antipersoneel-wapenanti-personnel weapon - spionageespionage - militair geheimmilitary secret - defensiestatistiekdefence statistics - bodemanalysesoil analysis - ruimtewetenschapspace science - bioklimatologiebioclimatology - bodemchemiesoil chemistry - culturele geografiecultural geography - sociale geografiehuman geography - regionale geografieregional geography - geomorfologiegeomorphology - sedimentologiesedimentology - grondsoortsoil type - etnografieethnography - arbeidssociologieindustrial sociology - milieueconomieenvironmental economics - milieueducatieenvironmental education - bescherming van het waterwater protection - vermindering van gasemissiereduction of gas emissions - aansprakelijkheid voor milieuschadeenvironmental liability - milieustatistiekenvironmental statistics - marien ecosysteemmarine ecosystem - ecosysteem van het landterrestrial ecosystem - verzuringacidification - zuiveringsslibsewage sludge - chemisch afvalchemical waste - elektronisch afvalelectronic waste - ziekenhuisafvalhospital waste - toevallige vervuilingaccidental pollution - plaatselijke vervuilinglocal pollution - internationale adoptieinternational adoption - generatieconflict, generatiekloofconflict of generations, the generation gap - adoptierechtadoption law - nieuw-samengesteld gezinstepfamily - polygamiepolygamy - gezinssolidariteitfamily solidarity - communautair migratiebeleidCommunity migration policy - afhankelijkheidssituatie van ouderendependence of elderly persons - demografische verwachtingenpopulation forecast - aflossing van de oudere generatiegeneration renewal - christenChristian - moslimMuslim - Europese verenigingEuropean association - zelfstandigheid van gehandicaptenindependence of the disabled - sociaal gedragsocial behaviour - integratie van gehandicaptenintegration of the disabled - sociaal pactsocial pact - kinderpornografiechild pornography - religieus toerismereligious tourism - geweld bij jongerenyouth violence - geweld op schoolviolence at school - huiselijk gewelddomestic violence - culturele uitsluitingcultural exception - Europese identiteitEuropean identity - religieus conservatismereligious fundamentalism - nieuwe religienew religion - Europese culturele manifestatieEuropean cultural event - bevordering van culturele activiteitencultural promotion - algemene toegang tot de ziekteverzekeringuniversal health coverage - medisch rechtmedical law - medische foutmedical error - chronische ziektechronic illness - generiek geneesmiddelgeneric drug - voedselveiligheidfood safety - palliatieve zorgpalliative care - zelfreguleringself-regulation - administratief wetboekadministrative code - geschiedenis van het rechthistory of law - onopzettelijk delictunintentional crime - psychologische intimidatiepsychological harassment - straffeloosheidimpunity - strafrechtelijke aansrakelijkheid van minderjarigencriminal responsibility of minors - sekstoerismesexual tourism - gerechtelijke achterstandbacklog of court cases - herroepingrepeal - extraterritoriale bevoegdheidextraterritorial jurisdiction - onafhankelijkheid van de rechterlijke machtindependence of the judiciary - maritime rechtspraakmaritime court - schijnhuwelijkmarriage of convenience - Schengen-informatiesysteemSchengen Information System - religieus conflictreligious conflict - recht op gezondheidright to health - energiediversificatieenergy diversification - gasbelgas field - energie-efficiëntieenergy efficiency - strategische reservestrategic reserves - olieveldoilfield - atoomonderzoeknuclear research - uitbreiding van een internationale organisatieenlargement of an international organisation - industriële integratieindustrial integration - toetredingscriteriaaccession criteria - toetredingsonderhandelingaccession negotiations - gemeenschappelijk defensiebeleidcommon defence policy - pretoetredingsstrategiepre-accession strategy - Europees bureau voor consumentenvoorlichtingEuropean consumer information agency - microkredietmicroloan - microfinancieringmicrofinance - cindynicacindynics - cosmologiecosmology - meewerkende echtgenootassisting spouse - incidenteel werkcasual employment - mechanische trillingmechanical vibration - boswachterforest ranger - EurojustEurojust - Europees arrestatiebevelEuropean arrest warrant - toetredingsverdrag EUEU Accession Treaty - Verdrag van NiceTreaty of Nice - slachtofferhulphelp for victims - gesloten opleidingsinstituutyouth detention centre - intern religieus rechtinternal law of religions - boeddhistisch rechtBuddhist law - canoniek rechtcanon law - protestants kerkrechtprotestant church law - Hebreeuws rechtHebrew law - hindoeïstisch rechtHindu law - islamitisch rechtIslamic law - kwijtschelding van belastingschuldtax debt write-off - illegale constructieillegal building - straatkindstreet children - voetbalvandalismehooliganism - achterstandsbuurtdeprived urban area - geneeskundige noodhulpemergency medical treatment - vandalismevandalism - eugeneseeugenics - werkende armenworking poor - niet-ioniserende stralingnon-ionising radiation - groei van de ondernemingcompany growth - internationale fusieinternational merger - leiding van een ondernemingcorporate governance - sociaal labelsocial labelling - company buy-outcompany buyout - integratiebedrijfreintegration enterprise - startende ondernemingstartup business - Europese coöperatieve vennootschapEuropean cooperative - kwaliteit van het onderwijsteaching quality - bibliotheek van het parlementparliamentary library - nota van toelichtingcommentary on a law - elektronisch documentelectronic document - reisgidstourist guide - mediatheekmedia library - desinformatiedisinformation - providerInternet access provider - internaut, surfercybernaut, surfer, web surfer - zoekmachinesearch engine - telecommunicatiebeleidtelecommunications policy - videobewakingvideo surveillance - codering van informatie, cryptografie, geheimschriftcryptanalysis, cryptanalytics, cryptography, cryptology - computerviruscomputer virus - levensbehoeftenbasic needs - relatie tussen de regio's en de Unieregion-EU relationship - non-profitsectornon-commercial sector - sociale uitkeringensocial transfers - gelatinegelatine - voedingssupplementfood supplement - biologisch productorganic product - baksteenbrick - steenstone - speciaal metaalspecial metal - dieselmotordiesel engine - zagerijsawmill - navigatiehulpmiddelnavigation aid - stadsverkeertown traffic - duurzame mobiliteitsustainable mobility - intelligent vervoerssyteemintelligent transport system - satellietnavigatiesatellite navigation - gronddiensten op luchthavensground handling - bondsstaatconfederal State - staat met autonome gebiedenregional State - protocolcommunications protocol, protocol - nationaal symboolsymbol of State - nationalistische partijnationalist party - onafhankelijkheidspartijautonomist party - extremistische partijextremist party - hervorming van het kiesstelselelectoral reform - parlementaire enquêteparliamentary inquiry - wettekstlegislative drafting - status van de verkozen persoonstatus of the person elected - elektronische overheidelectronic government - regeringsverklaringgovernment statement - governancegovernance - parlementaire diplomatieparliamentary diplomacy - dwangsomperiodic penalty payment - uitzetting uit een woningexpulsion from housing - automaatautomatic vending machine - startkapitaalseed capital - plastische chirurgieaesthetic surgery - medische expertisemedical report - voortijdige schoolverlatingdropout - schotelantenneparabolic aerial - populariseringpopularising science - kennisbeheerknowledge management - havendienstport administration - externaliseringoutsourcing - chemisch ongevalchemical accident - cosmetische industriecosmetics industry - bouwtechniekbuilding technique - samenwerking op landbouwgebiedcooperation on agriculture - vernietiging van wapensweapons' destruction - samenwerking op onderwijsgebiedcooperation in the field of education - gasindustriegas industry - internationaal arbeidsrechtinternational labour law - internationaal handelsrechtinternational trade law - vaderschapsverlofpaternity leave - gedetineerdenwerkprisoner work - regionale marktregional market - regionale veiligheidregional security - rendierreindeer - telezorgtelemedicine - grensgeschilterritorial dispute - Europese Autoriteit voor voedselveiligheidEuropean Food Safety Authority - Europese grondwetEuropean Constitution - communautair Corpus JurisCommunity corpus juris - volgrechtartist's resale right - wetenschappelijke expertisescientific report - sociaal effectsocial impact - ISPAISPA - kwekersrechtplant variety right - postcommunismepost-communism - reproductieve gezondheidszorgreproductive health - universele dienstuniversal service - internationale strafrechtbankInternational Criminal Tribunal - visie van Europavision of Europe - institutioneel akkoordinstitutional agreement - MEVACEFTA - Centrale Commissie voor de RijnvaartCCNR - openbaar ambtpublic office - gewetensvraagconscience clause - politieke samenlevingpolitical cohabitation - samenstelling van een parlementaire commissiecomposition of a parliamentary committee - leiden van een vergaderingconduct of meetings - Interamerikaans Hof voor de mensenrechtenInter-American Court of Human Rights - Internationaal gerechtshof voor strafzakenInternational Criminal Court - kaderbesluitframework decision - persoonlijke ontwikkelingpersonal development - multi-etnische staatmultiracial State - Federale staten van MicronesiëFederated States of Micronesia - evacuatie van de bevolkingevacuation of the population - justitie in de buurtlocal access to the law - economische ethiekbusiness morals - OVCWOPCW - Wereldorganisatie voor toerisme - vertegenwoordigingsorgaan voor de landbouwagricultural sector representative body - AndesparlementAndean Parliament - Centraal-Amerikaans parlementCentral American Parliament - NAFTA-landenNAFTA countries - KaukasuslandenCaucasus countries - communicatie in de praktijkcommunication skills - onderhandelingspraktijknegotiation skills - Latijns-Amerikaans ParlementLatin American Parliament - redactie in de praktijkwriting skills - uitslag van de stemmingresult of the vote - sociaal-democratiesocial democracy - statuut van de afgevaardigdenStatute for Members of the European Parliament - geografisch informatiesysteemgeographical information system - digitale technologiedigital technology - FTAAFTAA - Europees Bureau voor wederopbouwEuropean Agency for Reconstruction - Voedsel- en Veterinair BureauFood and Veterinary Office - wijkpolitieneighbourhood police - interparlementaire delegatieinterparliamentary delegation - boeddhist [V4.1]Buddhist [V4.1] - krijgskunde [V4.1]military science [V4.1] - schoolkantine [V4.1]school canteen [V4.1] - concilie [V4.1]ecclesiastical council [V4.1] - partijcongres [V4.1]party congress [V4.1] - CLRAE [V4.1]CLRAE [V4.1] - burgerplicht [V4.1]citizen's duties [V4.1] - recht op lichamelijke integriteit [V4.1]right to physical integrity [V4.1] - militair strafrecht [V4.1]military law [V4.1] - Romeins recht [V4.1]Roman law [V4.1] - belastingteruggave [V4.1]tax rebate [V4.1] - omgangsrecht [V4.1]rights of access [V4.1] - enclave [V4.1]territorial enclave [V4.1] - nieraandoening [V4.1]kidney disease [V4.1] - apotheek [V4.1]pharmacy [V4.1] - spoorwegstation [V4.1]railway station [V4.1] - busstation [V4.1]bus station [V4.1] - historische geografie [V4.1]historical geography [V4.1] - hindoe [V4.1]Hindu [V4.1] - wereldgeschiedenis [V4.1]world history [V4.1] - grafische illustratie [V4.1]graphic illustration [V4.1] - incunabel [V4.1]incunabula [V4.1] - administratieve overtreding [V4.1]administrative offence [V4.1] - harmonisatiewetgeving [V4.1]harmonisation law [V4.1] - manifest [V4.1]manifesto [V4.1] - manuscript [V4.1]manuscript [V4.1] - rechtsmethodiek [V4.1]legal methodology [V4.1] - mythologie [V4.1]mythology [V4.1] - antiglobaliseringsbeweging [V4.1]anti-globalisation movement [V4.1] - culturele beweging [V4.1]cultural movement [V4.1] - middenpartij [V4.1]hinge party [V4.1] - extraparlementaire partij [V4.1]extra-parliamentary party [V4.1] - monarchisten [V4.1]monarchist party [V4.1] - regionale partij [V4.1]regionalist party [V4.1] - plattegrond [V4.1]plan [V4.1] - regionale politie [V4.1]regional police [V4.1] - gemeentepolitie [V4.1]municipal police [V4.1] - prestatie zonder premiebetaling [V4.1]non-contributory benefit [V4.1] - gemeentebegroting [V4.1]local budget [V4.1] - provinciebegroting [V4.1]regional budget [V4.1] - politieke propaganda [V4.1]political propaganda [V4.1] - presidentsregime [V4.1]presidential régime [V4.1] - natuurgodsdienst [V4.1]primitive religion [V4.1] - studentenhuis [V4.1]student residence [V4.1] - sexualiteit [V4.1]sexuality [V4.1] - rechtssociologie [V4.1]sociology of law [V4.1] - plattelandssociologie [V4.1]rural sociology [V4.1] - sociologie van het stadsleven [V4.1]urban sociology [V4.1] - onderwijssociologie [V4.1]sociology of education [V4.1] - politieke sociologie [V4.1]political sociology [V4.1] - gasdistributie [V4.1]gas supply [V4.1] - codicil [V4.1]living will [V4.1] - heilige boeken [V4.1]sacred text [V4.1] - videotheek [V4.1]video library [V4.1] - natuurrecht [V4.1]natural law [V4.1] - Biometrie [V4.1]biometrics [V4.1] - recht op huisvesting [V4.1]right to housing [V4.1] - snelle interventiemacht [V4.1]rapid reaction force [V4.1] - populisme [V4.1]populism [V4.1] - geregistreerd samenwonen [V4.1]civil union [V4.1] - Associatie van Caraïbische Staten [V4.1]Association of Caribbean States [V4.1] - patriotistische beweging [V4.1]patriotic movement [V4.1] - permanente vertegenwoordiging bij de EU [V4.1]permanent representation to the EU [V4.1] - socio-culturele groepsociocultural group - ambtenarenvakbondcivil servants’ union - tolvrij industriegebiedindustrial-free zone - RingkøbingRingkøbing - audiovisueel materiaalaudiovisual equipment - Europese samenwerkingsassociatieEuropean Association for Cooperation - onderlinge beroepsovereenkomstinterprofessional agreement - StorstrømStorstrøm - Umm al QaiwanUmm al Qaywayn - Vest for Storebæltwest of the Great Belt - rentesubsidieinterest rate subsidy - audiovisuele coproductieaudiovisual co-production - audiovisueel programmaaudiovisual programme - audiovisuele productieaudiovisual production - audiovisueel beleidaudiovisual communications policy - audiovisuele piraterijaudiovisual piracy - Europese audiovisuele ruimteEuropean audiovisual area - karkascarcase - sociaal-professionele categoriesocioprofessional category - EU-lidstaatEU Member State - Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoekJoint Research Centre - Europees GeneesmiddelenbureauEuropean Medicines Agency - Bosnië-HerzegovinaBosnia and Herzegovina - Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkendenCommunity Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - gemeenschappen van BelgiëBelgian communities - exportcontroleexport monitoring - fraude tegen de Europese Uniefraud against the European Union - buitengrens van de Europese Unieexternal frontier of the European Union - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslavingEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - organen en agentschappen van de Europese UnieEU body or agency - SlowakijeSlovakia - CenelecCenelec - Harmonisatiebureau voor de interne marktOffice for Harmonization in the Internal Market - TaricTaric - EutelsatEutelsat - NiederösterreichLower Austria - OberösterreichUpper Austria - oostelijk Midden-ZwedenEast Middle Sweden - Zuid-ZwedenSouth Sweden - noordelijk Midden-ZwedenNorth Middle Sweden - Midden-NorrlandMiddle Norrland - Noord-NorrlandUpper Norrland - Småland en de eilandenSmåland and the islands - West-ZwedenWest Sweden - oostelijk FinlandEastern Finland - LaplandLapland - zuidelijk FinlandSouthern Finland - ÅlandÅland - aansprakelijkheid van de staatliability of the State - advies Rekenkameropinion of the Court of Auditors - EURIBOREuribor - polyvalente werknemermultiskilled worker - Wereldorganisatie voor toerismeWorld Tourism Organisation - boeddhistBuddhist - krijgskundemilitary science - schoolkantineschool canteen - CLRAECLRAE - burgerplichtcitizen's duties - recht op lichamelijke integriteitright to physical integrity - krijgsrechtmilitary criminal law - Romeins rechtRoman law - belastingteruggavetax rebate - omgangsrechtrights of access - nieraandoeningkidney disease - apotheekpharmacy - spoorwegstationrailway station - busstationbus station - historische geografiehistorical geography - hindoeHindu - wereldgeschiedenisworld history - grafische illustratiegraphic illustration - incunabelincunabula - administratieve overtredingadministrative offence - harmonisatiewetgevingharmonisation law - manifestmanifesto - manuscriptmanuscript - rechtsmethodieklegal methodology - mythologiemythology - antiglobaliseringsbeweginganti-globalisation movement - culturele bewegingcultural movement - middenpartijhinge party - extraparlementaire partijextra-parliamentary party - monarchistenmonarchist party - regionale partijregionalist party - regionale politieregional police - gemeentepolitiemunicipal police - prestatie zonder premiebetalingnon-contributory benefit - gemeentebegrotinglocal budget - provinciebegrotingregional budget - politieke propagandapolitical propaganda - presidentsregimepresidential régime - natuurgodsdienstprimitive religion - studentenhuisstudent residence - sexualiteitsexuality - rechtssociologiesociology of law - plattelandssociologierural sociology - sociologie van het stadslevenurban sociology - onderwijssociologiesociology of education - politieke sociologiepolitical sociology - gasdistributiegas supply - codicilliving will - heilige boekensacred text - videotheekvideo library - natuurrechtnatural law - recht op huisvestingright to housing - snelle interventiemachtrapid reaction force - populismepopulism - Associatie van Caraïbische StatenAssociation of Caribbean States - patriottistische bewegingpatriotic movement - permanente vertegenwoordiging bij de EUpermanent representation to the EU - militair rechtmilitary law - teach-in-programmeringlearning technique - mnemotechniekmnemonics - psychometrische testpsychometric test - Overeenkomst van CotonouCotonou Agreement - regio's van Polenregions of Poland - regio's van Sloveniëregions of Slovenia - regio's van de Tsjechische Republiekregions of the Czech Republic - regio's van Slowakijeregions of Slovakia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - Zuidoost-SloveniëSouth-east Slovenia - KoroškaKoroška - Notranjsko-kraškaNotranjsko-kraška - Obalno-kraškaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Centraal-SloveniëCentral Slovenia - regio BratislavaBratislava region - regio TrnavaTrnava region - regio TrenčínTrenčín region - regio NitraNitra region - regio Banská BystricaBanská Bystrica region - regio PrešovPrešov region - regio KošiceKošice region - Zuid-BohemenSouthern Bohemia - Hradec KrálovéHradec Králové - Karlovy VaryKarlovy Vary - LiberecLiberec - Zuid-MoraviëSouthern Moravia - Moravië-SileziëMoravia-Silesia - OlomucOlomouc - PardubicePardubice - PilsenPilsen - PraagCzech capital, Prag, Prague, Praha - UstíUstí - VysočinaVysočina - ZlínZlín - Centraal-BohemenCentral Bohemia - regio ŽilinaŽilina region - regio's van Estlandregions of Estonia - Noord-EstlandNorthern Estonia - West-EstlandWestern Estonia - Centraal-EstlandCentral Estonia - Oost-EstlandNorth-eastern Estonia - Zuid-EstlandSouthern Estonia - regio's van Letlandregions of Latvia - LatgaleLatgale - RigaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - regio's van Litouwenregions of Lithuania - AlytusAlytus - KaunasKaunas - KlaipėdaKlaipėda - MarijampolėMarijampolė - PanevėžysPanevėžys - ŠiauliaiŠiauliai - TauragėTauragė - TelšiaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - regio's van Hongarijeregions of Hungary - OuluOulu - westelijk FinlandWestern Finland - AtticaAttica - West-GriekenlandWestern Greece - Centraal-MacedoniëCentral Macedonia - Oost-Macedonië en ThraciëEastern Macedonia and Thrace - West-MacedoniëWestern Macedonia - Noord-Egeïsche ZeeNorthern Aegean - Zuid-Egeïsche ZeeSouthern Aegean - Zuid-AlföldSouthern Alföld - Noord-AlföldNorthern Alföld - Centraal-HongarijeCentral Hungary - Noord-HongarijeNorthern Hungary - Centraal-Trans-DanubiëCentral Transdanubia - Zuid-Trans-DanubiëSouthern Transdanubia - West-Trans-DanubiëWestern Transdanubia - intellectueel kapitaalintellectual capital - Europese Toezichthouder voor gegevensbeschermingEuropean data protection supervisor - EPSOEPSO - rechterlijke toetsingjudicial review - opencoördinatiemethodeopen method of coordination - nanotechnologienanotechnology - Europees nabuurschapsbeleidEuropean neighbourhood policy - UNDCPUNIDCP - publiek-private samenwerkingpublic-private partnership - diplomatiek protocoldiplomatic protocol - Europees Agentschap voor maritieme veiligheidEuropean Maritime Safety Agency - Europese Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaartEuropean Aviation Safety Agency - ENISAENISA - digitale kloofdigital divide - taalbeleidlanguage policy - sociale verantwoordelijkheid van ondernemingencorporate social responsibility - momentopnamemethodespeed reading - overtreding van het verkeersreglementtraffic offence - ijsbrekericebreaker - verzorgingsuitkeringcare allowance - ongevraagde elektronische reclameunsolicited electronic advertising - organisatiecultuurorganisational culture - steun voor herplaatsingoutplacement - internetadresInternet address - kenniseconomieknowledge economy - Conferentie van voorzittersconference of presidents - Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese UnieEuropean Union Institute for Security Studies - Satellietcentrum van de Europese UnieEuropean Union Satellite Centre - stamcelstem cell - delokalisatieoffshoring - militaire begraafplaatsmilitary cemetery - woiwodschap MazovieMazovia province - woiwodschap Klein-PolenLittle Poland province - woiwodschap SileziëSilesia province - woiwodschap LublinLublin province - woiwodschap Kleine KarpatenLower Carpathians province - woiwodschap West-PommerenWestern Pomerania province - woiwodschap Heilig KruisHoly Cross province - woiwodschap LodzLodz province - woiwodschap LubusLubus province - woiwodschap Neder-SileziëLower Silesia province - woiwodschap PodlachiePodlachia province - woiwodschap Groot-PolenGreater Poland province - woiwodschap PommerenPomerania - woiwodschap OpolsOpole province - woiwodschap Cujavie-PommerenKuyavia-Pomerania province - woiwodschap Varmie-MasuriëVarmia-Mazuria province - ouderschapstoelageparental allowance - Europees DefensieagentschapEuropean Defence Agency - Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijdingEuropean Centre for Disease Prevention and Control - Europees ChemicaliënagentschapEuropean Chemicals Agency - Europees SpoorwegbureauEuropean Railway Agency - Europese PolitieacademieEuropean Police College - verboden wapenprohibited weapon - VästernorrlandVästernorrland county - JämtlandJämtland county - VärmlandVärmland county - DalarnaDalarna county - GävleborgGävleborg county - JönköpingJönköping county - KronobergKronoberg county - KalmarKalmar county - GotlandGotland county - BlekingeBlekinge county - SkåneSkåne county - HallandHalland county - Västra GötalandVästra Götaland county - UppsalaUppsala county - SödermanlandSödermanland county - ÖstergötlandÖstergötland county - ÖrebroÖrebro county - VästmanlandVästmanland county - VästerbottenVästerbotten county - NorrbottenNorrbotten county[Thème]

-

 


   Advertising ▼