sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.121s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

AarhusÅrhus - pranešimas spaudaipress release - teismų kompetencijajurisdiction - koncesininkasconcessionaire - socialinės ir ekonominės sąlygossocioeconomic conditions - Kultūrinio bendradarbiavimo tarybaCouncil for Cultural Cooperation - Mokslinių ir techninių tyrimų komitetasCREST - Europos produktyvumo agentūraEuropean Productivity Agency - Branduolinės energetikos agentūraNuclear Energy Agency - vaizdo ir garso dokumentasaudiovisual document - DubajusDubayy - ūkio plėtros planasfarm development plan - spausdintuvasprinter - sūrus vanduosaltwater - požeminis vanduogroundwater - nuotekoswastewater - socialinės ir kultūrinės paskirties pastataisociocultural facilities - Jungtinės Amerikos ValstijosUnited States of America - Bendrijos žvejybaCommunity fisheries - Tarptautinė energetikos agentūraInternational Energy Agency - ožkų sūrisgoats’ milk cheese - karvių sūriscows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - vyriausybė tremtyjegovernment-in-exile - garso ir vaizdo pramonėaudiovisual industry - teismų praktikacase-law - EB teismų teisėEC case-law - federacijos valstybėFederation State - būstas be patogumųsubstandard housing - Rytų MalaizijaEastern Malaysia - Bretton Woods susitarimasBretton Woods Agreement - mikroekonomikamicroeconomics - tarpmiestinis migravimasinterurban migration - migravimas miesteintraurban commuting - Didžiojo Belto Rytaieast of the Great Belt - organizacinė schemaorganisation chart - medistree - žvėrienagame meat - AarhusAarhus - piktnaudžiavimas pasitikėjimubreach of trust - lipniosios medžiagosadhesive - valstybinė prekybaState trading - mažmeninė prekybaretail trade - didmeninė prekybawholesale trade - ginklų prekybaarms trade - Rytų ir Vakarų prekybaEast-West trade - užsienio prekybaforeign trade - vidaus prekybadomestic trade - tarptautinė prekybainternational trade - prisijungimas prie Europos Sąjungosaccession to the European Union - rinkodaramarketing - laikinasis komitetasad hoc committee - tyrimo komitetascommittee of inquiry - Žmogaus teisių komisijaCommission on Human Rights - JTO komisijaUN Commission - parlamento komitetasparliamentary committee - EP komitetasEP Committee - kokybinė analizėqualitative analysis - sutarties skyrimasaward of contract - nuolatinis komitetasstanding committee - specialusis komitetasspecialised committee - JTO techninė komisijaUN Technical Commission - komisininkascommission agent - SandraugaCommonwealth - Europos BendrijosEuropean Communities - savivaldybėmunicipality - aktyvuojantysis priedasadjuvant - masinė komunikacijamass communications - palydovinis ryšyssatellite communications - pranešimas spaudaipress communiqué - komunizmascommunism - KomoraiComoros - draudimo bendrovėinsurance company - administracinė galiaadministrative powers - Bendrijos kompetencijaCommunity competence - specialusis teismingumasjurisdiction ratione materiae - centrinė vyriausybėcentral government - vykdomosios valdžios kompetencijaexecutive competence - valstybių narių kompetencijacompetence of the Member States - parlamento galiospowers of parliament - teismų kompetencijajurisdiction of the courts - mišrioji kompetencijajoint competence - teritorinis teismingumasterritorial jurisdiction - konkurencingumascompetitiveness, fight - prekybos papildomumascomplementarity of trade - vartotojo elgesysconsumer behaviour - mokymo įstaigų valdymaseducational administration - politinė elgsenapolitical behaviour - elektroninis komponentaselectronic component - neorganinis junginysmineral compound - gyventojų sudėtiscomposition of the population - parlamento sudėtiscomposition of parliament - apskaitaaccounting - finansų apskaitafinancial accounting - šalies sąskaitosnational accounts - mokesčių inspekcijatax authorities - valstybinio sektoriaus finansų apskaitapublic accounting - regioninė apskaitaregional accounting - apskaitininkasaccountant - sąskaitaaccount - konsoliduotoji finansinė ataskaitaconsolidated account - apyvartinė sąskaitatrading account - firminė parduotuvėtied sales outlet - apskritis, apygarda, grafystėcounty, shire - gyventojų santalkaconcentration of the population - valdžios sutelkimasconcentration of powers - vietos valdžialocal government - ekonomikos santalkaeconomic concentration - pramonės santalkaindustrial concentration - gaminio projektavimasproduct design - MakedonijaMacedonia - koncesininkasconcessionnaire - vidutinės trukmės finansinė pagalbamedium-term financial assistance - tvarioji plėtrasustainable development - nesantuokinis gyvenimascohabitation - konkurencijacompetition - tarptautinė konkurencijainternational competition - viešasis valdymaspublic administration - apibendrinimassummarising - prieskoniaicondiment - pagalbos teikimo sąlygosterms for aid - moterų padėtisposition of women - darbo sąlygosworking conditions - gyvenimo sąlygosliving conditions - ekonominės sąlygoseconomic conditions - socialinė padėtissocial situation - socialinės ir ekonominės sąlygossocio-economic conditions - prekių parengimas rinkaipreparation for market - leidimas laikyti egzaminusadmission to examinations - atmosferos sąlygosatmospheric conditions - Pasaulinė darbo konfederacijaWCL - JTO konferencijaUN Conference - slaptumasconfidentiality - saldainių fabrikasconfectionery - ginčas dėl teismingumoconflict of jurisdiction - galių konfliktasconflict of powers - piktnaudžiavimas teisemisuse of a right - atliekų deginimaswaste incineration - laikinasis leidimas įvežtitemporary admission - darbo ginčaslabour dispute - tarptautinis konfliktasinternational conflict - rasinis konfliktasracial conflict - socialinis konfliktassocial conflict - laikinojo nedarbingumo atostogossick leave - motinystės atostogosmaternity leave - mokymosi atostogostraining leave - vaiko priežiūros atostogosparental leave - mokamos atostogospaid leave - nemokamos atostogosunpaid leave - socialinės atostogosleave on social grounds - šaldymasfreezing - konglomeratasconglomerate - KongasCongo - trumpalaikės ekonominės perspektyvosshort-term economic prospects - KonachtasConnacht - Europos Sąjungos Ministrų TarybaCouncil of the European Union - direktorių valdybaboard of directors - EB Asociacijos tarybaEC Association Council - įvaikinimasadoption of a child - Kultūrinio bendradarbiavimo tarybaCCC - Muitų bendradarbiavimo tarybaCCD - Azijos ir Ramiojo vandenyno tarybaAspac - Europos TarybaCouncil of Europe - Europos Tarybos šalysCouncil of Europe countries - JTO Saugumo TarybaUN Security Council - JTO Globos tarybaUN Trusteeship Council - Europos municipalitetų ir regionų tarybaCouncil of European Municipalities and Regions - ministrų tarybaCouncil of Ministers - įstatymo priėmimas balsavimuadoption of a law by vote - Europos Vadovų TarybaEuropean Council - Šiaurės TarybaNordic Council - Šiaurės Tarybos šalysNordic Council countries - žemės ūkio konsultantasagricultural adviser - maisto konservavimasfood preserving - žuvų telkinių išsaugojimasconservation of fish stocks - išteklių išsaugojimasconservation of resources - konservatizmasconservatism - konservų fabrikascannery - valstybės skolos terminų pakeitimasrescheduling of public debt - vartotojasconsumer - vartojimasconsumption - maisto vartojimasfood consumption - water consumption - energy consumption - namų ūkio vartojimashousehold consumption - biudžeto priėmimasadoption of the budget - galutinis vartojimasfinal consumption - vartojimas šalies vidujedomestic consumption - vartojimas vienam gyventojuiper capita consumption - konstitucijaconstitution - partijos steigimasformation of a party - bendrovės įsteigimasincorporation - konstitucingumo kontrolėcontrol of constitutionality - žemės ūkio pastatasagricultural building - kelių tiesybaroad building - metalinė konstrukcijametal structure - laivų statybashipbuilding - informacijos konsultacijaconsultation of information - darbuotojų konsultavimasworker consultation - konteineriscontainer - rinkimų rezultatų užprotestavimasobjections to an election result - suaugęs žmogusadult - muitų tarifų kvotatariff quota - kontracepcijacontraception - sutrumpinta darbo savaitėshorter working week - sutartiscontract - draudimo sutartisinsurance contract - darbo sutartiswork contract - pramoninis padirbinėjimasindustrial counterfeiting - Europos plėtros tyrimo ir mokymo institutų asociacijaEADI - faneraplywood - mokesčių mokėtojastaxpayer - administracinė kontrolėadministrative control - skrydžių valdymasair traffic control - biudžeto kontrolėbudgetary control - valdymo auditasmanagement audit - ryšių kontrolėcontrol of communications - Europos laisvosios prekybos asociacijaEFTA - taršos kontrolėpollution control - likvidumo kontrolėliquidity control - gamybos kontrolėproduction control - pramonės gaminių kokybės kontrolėquality control of industrial products - nestandartinės darbo formosnon-standard employment - valiutų kontrolėexchange control - bendrovių susijungimo kontrolėmerger control - vertinimas pažymiaisassessment - migracijos kontrolėmigration control - piktnaudžiavimas valdžiaabuse of power - ELPA šalysEFTA countries - kainų kontrolėprice control - finansų kontrolėfinancial control - parlamentinė kontrolėparliamentary control - augalų apsaugos kontrolėplant health control - sveikatos kontrolėhealth control - Tarptautinė vežimo konvencijaCIV Convention - kolektyvinis susitarimascollective agreement - oro uostasairport - Aruša konvencijaArusha Convention - Lomės konvencijaLomé Convention - Pirmoji Lomės konvencijafirst Lomé Convention - Antroji Lomės konvencijasecond Lomé Convention - Jaundės konvencijaYaoundé Convention - JTO konvencijaUN convention - ekonominis suartėjimaseconomic convergence - energijos keitimasenergy conversion - valiutos konvertuojamumascurrency convertibility - Kuko salosCook Islands - administracinis bendradarbiavimasadministrative cooperation - prekybinis bendradarbiavimastrade cooperation - kultūrinis bendradarbiavimascultural cooperation - ekonominis bendradarbiavimaseconomic cooperation - Europos bendradarbiavimasEuropean cooperation - finansinis bendradarbiavimasfinancial cooperation - aerozolisaerosol - pramoninis bendradarbiavimasindustrial cooperation - institucijų bendradarbiavimasinstitutional cooperation - bendrovių bendradarbiavimasinter-company cooperation - tarptautinis bendradarbiavimasinternational cooperation - teisminis bendradarbiavimasjudicial cooperation - karinis bendradarbiavimasmilitary cooperation - piniginis bendradarbiavimasmonetary cooperation - politinis bendradarbiavimaspolitical cooperation - regionų bendradarbiavimasregional cooperation - žemės paskirstymasallocation of land - mokslinis bendradarbiavimasscientific cooperation - Pietų šalių bendradarbiavimasSouth-South cooperation - techninis bendradarbiavimastechnical cooperation - pasienio bendradarbiavimascross-border cooperation - kooperatyvascooperative - žemės ūkio kooperatyvasagricultural cooperative - vartotojų kooperatyvasconsumer cooperative - saviskolos bendrijacredit union - pagalbos koordinavimascoordination of aid - KopenhagaCopenhagen - kainų skelbimaspublishing of prices - bendroji nuosavybėjoint ownership - Pietų KorėjaSouth Korea - Šiaurės KorėjaNorth Korea - Nuolatinių atstovų komitetasCoreper - korporatyvizmascorporatism - riebalaifats - gyvūnų riebalaianimal fats - augaliniai riebalaivegetable fats - korespondencijacorrespondence - korozijacorrosion - partinė priklausomybėpolitical affiliation - korupcijacorruption - KorsikaCorsica - Kosta RikaCosta Rica - kotiravimas vertybinių popierių biržojestock-exchange listing - Dramblio Kaulo KrantasCôte d'Ivoire - socialinio draudimo įmokasocial-security contribution - cukraus išlyginamasis mokestissugar levy - medvilnėcotton - valstybės perversmascoup d'état - užsakomasis vežimaschartering - EB Teisingumo TeismasEC Court of Justice - EB Audito RūmaiEC Court of Auditors - Europos Žmogaus Teisių TeismasEuropean Court of Human Rights - Tarptautinis Teisingumo TeismasInternational Court of Justice - migrantų judėjimasmigratory movement - vandentakiswatercourse - AfganistanasAfghanistan - vertybinių popierių kainaprice of securities - brokerisbroker - įrangos sąnaudosequipment cost - investicinės sąnaudosinvestment cost - kapitalo sąnaudoscost of capital - platinimo sąnaudosdistribution cost - veiklos sąnaudosoperating cost - švietimo išlaidoseducation costs - AfrasecAfrasec - statybos išlaidosconstruction costs - taršos kainacost of pollution - sveikatos sistemos išlaidoshealth costs - pragyvenimo išlaidoscost of living - gamybos sąnaudosproduction cost - sandėliavimo sąnaudosstorage cost - tiesioginės sąnaudosdirect cost - paskolos kainacost of borrowing - darbo užmokesčio sąnaudoswage cost - mokslo pasiekiamumasaccess to education - AfrikaAfrica - socialinės sąnaudossocial cost - meninė kūrybaartistic creation - darbo vietų kūrimasjob creation - kreditascredit - trumpalaikė paskolashort-term credit - eksporto kreditasexport credit - importo kreditasimport credit - vartojimo paskolaconsumer credit - ilgalaikė paskolalong-term credit - anglakalbė AfrikaEnglish-speaking Africa - vidutinės trukmės paskolamedium-term credit - prekybos paskolatrade credit - apsikeitimo susitarimasswap arrangement - investicinė paskolainvestment loan - mokėjimų asignavimaspayment appropriation - dokumentinis akredityvasdocumentary credit - nekilnojamojo turto paskolareal estate credit - pramonės kreditasindustrial credit - tarptautinis kreditasinternational credit - grietinėlėcream - Centrinė AfrikaCentral Africa - valgomieji ledaidairy ice cream - Mokslinių ir techninių tyrimų komitetasCrest - KretaCrete - karo nusikaltimaswar crime - kriminologijacriminology - energetinė krizėenergy crisis - politinė krizėpolitical crisis - ūkio augimaseconomic growth - Šiaurės AfrikaNorth Africa - Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetasICRC - vėžiagyviscrustacean, shellfish - KubaCuba - išdirbta odaleather - variscopper - kultūraculture - javų auginimascereal-growing - terasinis auginimo būdasterrace cropping - pašarinių kultūrų auginimasfodder-growing - Pietų AfrikaSouth Africa - vaisių auginimasfruit-growing - techninių kultūrų auginimasagro-industrial cropping - prekinė daržininkystėmarket gardening - daugiametė kultūrapermanent crop - liaudiškoji kultūrapopular culture - hidroponikahydroponics - auginimas šiltnamiuoseglasshouse cultivation - atogrąžų žemės ūkistropical agriculture - apsirūpinantis ūkisself-sufficiency farming - teisė į kaupiamąją pensijącumulative pension entitlement - prancūzakalbė AfrikaFrench-speaking Africa - CuracaoCuraçao - KikladosCyclades - ekonomikos ciklaseconomic cycle - DanijaDenmark - Danijos regionairegions of Denmark - parlamento debataiparliamentary debate - miškų naikinimasdeforestation - decentralizavimasdecentralisation - biudžeto išmokabudgetary discharge - Pietinė AfrikaSouthern Africa - atliekoswaste - žemės ūkio atliekosagricultural waste - pramonės atliekosindustrial waste - neperdirbamosios atliekosnon-recoverable waste - radioaktyviosios atliekosradioactive waste - sprendimasdecision - Bendrijos sprendimasCommunity decision - EAEB sprendimasEAEC Decision - Vakarų AfrikaWest Africa - bendrasis EAPB sprendimasECSC general Decision - EAPB atskirasis sprendimasECSC individual Decision - ribojamosios praktikos pranešimasrestrictive-practice notification - kandidatūros iškėlimasannouncement of candidacy - balsavimo motyvų aiškinimasexplanation of voting - Rytų AfrikaEast Africa - ūkio pakilimaseconomic take-off - dekolonizavimasdecolonisation - balsų skaičiavimascounting of the votes - dekoncentravimasdevolution - administracinis vienetasadministrative unit - rinkimų apygardų nustatymasdivision into constituencies - dekretasdecree - mokesčio lengvatatax relief - priešraketinė gynybaanti-missile defence - nuostoliailoss - biudžeto deficitasbudget deficit - defliacijadeflation - žemės įsisavinimasclearing of land - aplinkos blogėjimasdegradation of the environment - įsidarbinimo galimybėsjob access - mokyklinis amžiusschool age - teisės pažeidimaidelinquency - nepilnamečių nusikalstamumasjuvenile delinquency - prašymas priimti į darbąjob application - vartojimo paklausaconsumer demand - energijos paklausaenergy demand - vyriausybės atsistatydinimasresignation of the government - atstovybė užsienyjeagency abroad - demokratijademocracy - liaudies demokratijapeople's democracy - demokratizavimasdemocratisation - švietimo demokratizavimasdemocratisation of education - demografijademography - denatūravimasdenaturing - gendantys produktaiperishable goods - EAEB tiekimo agentūraEAEC Supply Agency - gyventojų tankispopulation density - Prancūzijos departamentas - Prancūzijos užjūrio departamentas - išlaidosexpenditure - maisto išlaidosfood expenditure - biudžeto išlaidosbudgetary expenditure - spaudos agentūrapress agency - vartojimo išlaidosconsumption expenditure - administracinės išlaidosadministrative expenditure - nebiudžetinės išlaidosextra-budgetary expenditure - šalies išlaidosnational expenditure - neprivalomosios išlaidosnon-compulsory expenditure - privalomosios išlaidoscompulsory expenditure - veiklos išlaidosoperational expenditure - viešosios išlaidospublic expenditure - depolitizavimasdepoliticisation - gyventojų skaičiaus mažėjimasdepopulation - deportuotas asmuodeportee - pardavimo agentassales agent - banko indėlisbank deposit - kapitalo nuvertėjimascapital depreciation - reglamentavimo panaikinimasderegulation - nusiginklavimasdisarmament - žmogaus sukelta nelaimėman-made disaster - gaivalinė nelaimėnatural disaster - pareiginė instrukcijajob description - dykumadesert - dykumėjimasdesertification - vandens šalinimasdehydration - kandidatūros atšaukimaswithdrawal of candidacy - pilietinis nepaklusnumascivil disobedience - pasėlių naikinimasdestruction of crops - Europos produktyvumo agentūraEPA - sąsiaurisstrait - užsienio skolaexternal debt - valstybės skolapublic debt - aukštieji rūmaiUpper House - kurso sumažinimasdevaluation - ūkio plėtraeconomic development - Branduolinės energetikos agentūraNEA - pramonės plėtraindustrial development - integruotoji plėtraintegrated development - regioninė plėtraregional development - socialinė plėtrasocial development - užsienio valiutaforeign currency - cukraligėdiabetes - Šiaurės ir Pietų santykiaiNorth-South relations - diktatūradictatorship - regioninė atstovybėregional agency - dictionary, lexicon - kultūrinis skirtumascultural difference - tarptautinis ginčasinternational dispute - informacijos skleidimasdissemination of information - kultūros skleidimasdissemination of culture - ribotas informacijos skleidimaslimited circulation - atrankinė informacijos sklaidaselective dissemination of information - įmonės dydissize of business - diplomasdiploma - bendrovės vadovybėcompany management - direktyvadirective - Bendrijos direktyvaCommunity directive - balsavimo drausmėvoting discipline - garso įrašų bibliotekarecord library - pasisakymasspeech - informacijos prieinamumasaccess to information - lytinė diskriminacijasexual discrimination - ekonominė diskriminacijaeconomic discrimination - kalbinė diskriminacijalinguistic discrimination - politinė diskriminacijapolitical discrimination - rasinė diskriminacijaracial discrimination - religinė diskriminacijareligious discrimination - kainų nevienodumasprice disparity - ekonominis neatitikimaseconomic disparity - regioniniai skirtumairegional disparity - konservantaspreservative - medicinos centrasmedical centre - maisto ištekliaifood resources - turimi energijos ištekliaiavailable energy resources - vairavimo įtaisasdriving mechanism - saugos įtaisassafety device - signalizavimo įtaisassignalling device - disidencijadissidence - parlamento paleidimasdissolution of parliament - atgrasadeterrent - distiliavimasdistillation - prekybos tinklasdistributive trades - taupus energijos naudojimasenergy distribution - vandens tiekimaswater supply - elektros tiekimaselectricity supply - išimtinio platinimo susitarimasexclusive distribution agreement - gamybos asortimento įvairavimasproduct diversification - eksporto įvairinimasdiversification of exports - darbų vadovassupervisor - tarptautinis darbo pasidalijimasinternational division of labour - ištuokadivorce - teisės doktrinalegal doctrine - dokumentasdocument - vaizdo ir garso dokumentasaudio-visual document - asmens liudijimasidentity document - posėdyje svarstomas dokumentasdocument for discussion at a sitting - užstatyta teritorijabuilt-up area - muitinės dokumentascustoms document - oficialusis dokumentasofficial document - parlamento dokumentasparliamentary document - dokumentacijadocumentation - DodekanesasDodecanese - DominikaDominica - žaladamage - karo žalawar damage - nuostolių atlyginimasdamages - dovanadonation - dovanojimasgift - muitinėcustoms - DubajusDubai - dvigubas apmokestinimasdouble taxation - dviguba pilietybėdual nationality - darbas dviejose vietoseholding of two jobs - kaimiškoji gyvenvietėrural settlement - laikinas dvyliktasisprovisional twelfth - dugno valymo darbaidredging - sausinimasdrainage - DrentėDrenthe - teisė į moksląright to education - teisė gauti ir skleisti informacijąright to information - teisė turėti savo kultūrąright to culture - miestiškoji gyvenvietėurban centre - teisė kreiptis į teismąright to justice - administracinė teisėadministrative law - oro teisėair law - antidempingo mokestisanti-dumping duty - teisė į darbąright to work - bankininkystės teisėlaw of banking - sandorių teisėlaw on negotiable instruments - civilinė teisėcivil law - prekybos teisėcommercial law - Bendrijos teisėCommunity law - politiniai neramumaipolitical unrest - konstitucinė teisėconstitutional law - paprotinė teisėcustomary law - autoriaus teisėcopyright - registracijos rinkliavaregistration tax - sustojimo mokestisright to stopover - steigimosi teisėright of establishment - teisė streikuotiright to strike - energetikos teisėenergy law - aplinkos teisėenvironmental law - ekonomikos rodiklių visumaeconomic aggregate - kosminės erdvės teisėlaw of outer space - asmens teisėsrights of the individual - konkurencijos įstatymascompetition law - šeimos teisėfamily law - karo įstatymaslaw of war - jūrų teisėlaw of the sea - teisė rengti demonstracijasright to demonstrate - žvejybos teisėsfishing rights - profesijos įsigijimo galimybėaccess to a profession - pirmenybės teisė pirktiright of pre-emption - teisė atgauti nuosavybęright of repossession - balsavimo teisėright to vote - draudimo teisėinsurance law - patentų teisėpatent law - tautų teisėlaw of nations - užsieniečių teisėsrights of aliens - mažumų teisėsrights of minorities - bendrovių įstatymascompany law - transporto teisėtransport law - aprūpinimo būstu įstatymashousing law - darbo teisėlabour law - rinkimų įstatymaselectoral law - dalinis užimtumas ūkyjepart-time farming - finansų įstatymaifinancial legislation - mokesčių teisėtax law - tarptautinė mokesčių teisėinternational tax law - miškininkystės įstatymaiforestry legislation - tarptautinė žmogaus teisių ir laisvių teisėinternational human rights law - tarptautinė teisėinternational law - privatinė tarptautinė teisėprivate international law - viešoji tarptautinė teisėpublic international law - organinė žemdirbystėorganic farming - jūrų laivininkystės teisėmaritime law - santuokos ir šeimos teisėmatrimonial law - šalies teisėnational law - branduolinės energetikos teisėnuclear law - baudžiamoji teisėcriminal law - ekonominis nusikaltimaseconomic offence - tarptautinė baudžiamoji teisėinternational criminal law - privatinė teisėprivate law - komercinis ūkiscommercial farming - viešoji teisėpublic law - žemės ūkio teisėagrarian law - socialinė teisėsocial legislation - teritorinė teisėterritorial law - politinė dešinėpolitical right - pilietinės teisėscivil rights - žmogaus teisėshuman rights - moterų teisėswomen's rights - rangovinis ūkininkavimascontract farming - specialiosios skolinimosi teisėsspecial drawing rights - dempingasdumping - vidutinė gyvenimo trukmėlife expectancy - studijų trukmėlength of studies - nuomos trukmėlength of lease - darbo laikasworking time - įstatymo nustatytas darbo laikaslegal working time - AAMS šalysAAMS countries - grupinis ūkininkavimasgroup farming - Rytų AnglijaEast Anglia - vanduowater - Bendrijos vandenysCommunity waters - beslėgės filtracijos vanduopercolation water - maudymosi vanduobathing water - stiprusis gėrimasspirits - vidaus vandenysinland waters - ūkininkavimas kalvotose vietovėsehill farming - tarptautiniai vandenysinternational waters - sūrus vanduosalt water - požeminis vanduoground water - paviršinis vanduosurface water - teritoriniai vandenysterritorial waters - nuotekoswaste water - prekyba žemės ūkio produktaisagricultural trade - prekybinė veiklatrading operation - natūralusis ūkissubsistence farming - informacijos perdavimasinformation transfer - leidinių mainaiexchange of publications - prekyba už Bendrijos ribųextra-Community trade - Bendrijos vidaus prekybaintra-Community trade - prekyba tarp šalių grupiųtrade by group of countries - prekyba tarp šaliųtrade by country - prekyba produktaistrade by product - imtissampling - ekstensyvioji žemdirbystėextensive farming - atlygio skalėpay scale - apšvietimaslighting - užsienio mokyklaschool abroad - europinė mokyklaEuropean school - tarptautinė mokyklainternational school - vaikų darželio makyklanursery school - nacionalinė mokyklanational school - ekologijaecology - ekologizmasecologism - ekonometrijaeconometrics - patekimas į rinkąmarket access - intensyvioji žemdirbystėintensive farming - ekonomikos mokslaseconomy - žemės ūkio ekonomikaagricultural economics - suvisuomenintoji ekonomikacollectivised economy - suderintoji ekonomikaconcerted economic action - masto ekonomijaeconomies of scale - energijos taupymasenergy saving - struktūrinis sureguliavimasstructural adjustment - karo ekonomikawar economy - verslo valdymasbusiness administration - Austrijos regionairegions of Austria - Viduržemio šalių žemės ūkisMediterranean agriculture - rinkos ekonomikamarket economy - išgyvenimo ekonomikasubsistence economy - transporto ekonomikatransport economics - kontroliuojamoji ekonomikacontrolled economy - namų ekonomikahousekeeping economy - miškų ūkisforestry economics - pramoninė ekonomikaindustrial economy - pasaulio ekonomikaworld economy - mišrioji ekonomikamixed economy - šalies ekonomikanational economy - žemės ūkio maisto produktų gamybaagri-foodstuffs - planinė ekonomikaplanned economy - poindustrinė ekonomikapost-industrial economy - viešoji ekonomikapublic economy - regioninė ekonomikaregional economy - pogrindinė ekonomikaunderground economy - miesto ūkisurban economy - ŠkotijaScotland - ekosistemaecosystem - euraseuro - žemės ūkio pramonėagro-industry - leidybapublishing - švietimaseducation - mokymas namiehome education - meninis lavinimasart education - lyginamasis švietimascomparative education - pagrindinis išsilavinimasbasic education - visuotinis švietimasmass education - suaugusiųjų švietimasadult education - užsieniečių švietimaseducation of foreigners - neformalusis švietimasnon-formal education - nuolatinis švietimascontinuing education - fizinis lavinimasphysical education - ikimokyklinis ugdymaspre-school education - sanitarinis švietimashealth education - lytinis auklėjimassex education - specialusis lavinimasspecial education - saldiklissweetener - mokinių skaičiusnumber of pupils - agronomijaagronomy - radioaktyvusis nuotėkisradioactive effluent - vienodas atlyginimasequal pay - vienodas vertinimasequal treatment - lygybė prieš įstatymąequality before the law - EgiptasArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalvadorasEl Salvador - market enlargement - citrusaicitrus fruit - rinkėjų registravimasregistration of voters - rinkimaielection - pirmalaikiai rinkimaiearly election - Europos Parlamento rinkimaiEuropean election - netiesioginiai rinkimaiindirect election - vietiniai rinkimailocal election - šalies rinkimainational election - parlamento rinkimaiparliamentary election - papildomieji rinkimaiby-election - Tarptautinė plėtros asociacijaIDA - prezidento rinkimaipresidential election - pirminiai rinkimaiprimary election - rinkėjaielectorate - elektrochemijaelectrochemistry - elektrometalurgijaelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotechnikaelectrotechnology - gyvulininkystėlivestock farming - ekonominė paramaeconomic support - ganyklinė gyvulininkystėfree-range farming - vėžiagyvių ūkiscrustacean farming - intensyvioji gyvulininkystėintensive livestock farming - mokinyspupil - teisė kandidatuotiright to stand for election - atliekų šalinimaswaste disposal - emancipacijaemancipation - pakavimaspackaging - ganomasis gyvulių penėjimaspasture fattening - pilstymas į buteliusbottling - pagalba užimtumuiemployment aid - išeivystėemigration - Emilija-RomanijaEmilia-Romagna - Jungtiniai Arabų EmyrataiUnited Arab Emirates - Jungtinių Arabų Emyratų šalysUnited Arab Emirates countries - vertybinių popierių emisijaissue of securities - pinigų emisijaissuing of currency - eismo nelaimėtransport accident - tikslinis įdarbinimasdesignated employment - tarnautojaswhite-collar worker - raštinės tarnautojasoffice worker - valstybės tarnautojaspublic service employee - darbdavysemployer - paskola, skolinimasisborrowing, loan, money loan - pagalba užsienio šalimsforeign aid - Bendrijos skolinimasCommunity borrowing - tarptautinė paskolainternational loan - valstybės skolinimasispublic borrowing - maisto emulsiklisfood emulsifier - įsiskolinimasindebtedness - bangų energijawave energy - netaršioji energijasoft energy - pagalba eksportuiexport aid - taršioji energijahard energy - elektros energijaelectrical energy - vėjo energijawind energy - geoterminė energijageothermal energy - vandens energijahydraulic energy - hidroelektros energijahydroelectric power - jūros potvynių energijatidal energy - branduolinė energijanuclear energy - atsinaujinanti energijarenewable energy - parama vienam hektaruiaid per hectare - saulės energijasolar energy - šiluminė energijathermal energy - vaikaschild - pamestinukasabandoned child - migranto vaikaschild of migrant - nesantuokinis vaikasnatural child - vienturtisonly child - numatomos išlaidoscommitment of expenditure - trąšafertiliser - cheminės trąšoschemical fertiliser - pagalba investavimuiinvestment aid - organinės trąšosorganic fertiliser - penėjimasfattening - politinis pagrobimaspolitical kidnapping - ekonomikos apžvalgaeconomic survey - vartotojų nuomonės tyrimasconsumer survey - socialinė apžvalgasocial survey - duomenų įrašymasdata recording - dokumentų nuorodų registravimasdocumentary reference recording - statybos subsidijabuilding subsidy - kuro sodrinimasfuel enrichment - mokytojasteacher - mokymasteaching - nuotolinis mokymasdistance learning - žemės ūkio specialybių mokymasagricultural education - programuotasis mokymasprogrammed learning - tikybiškas mokymasdenominational education - kalbų mokymaslanguage teaching - bendrasis lavinimasgeneral education - nemokamas mokslasfree education - pagalba modernizavimuimodernisation aid - pasaulietiškasis mokymassecular education - medikų rengimasmedical training - privalomasis mokslascompulsory education - paramedikų rengimasparamedical training - daugiadalykis mokymasmultidisciplinary education - pouniversitetinės studijospostgraduate education - pradinis lavinimasprimary education - privatus mokymasprivate education - profesinis lavinimasvocational education - valstybinis švietimaspublic education - pagalba gamybaiproduction aid - realinis lavinimasscientific education - vidurinis lavinimassecondary education - aukštasis mokslashigher education - techninis lavinimastechnical education - prekybos varžymasrestrictive trade practice - horizontalusis susitarimashorizontal agreement - neteisėtas susitarimasunlawful agreement - tarptautinis kartelisinternational cartel - vertikalusis susitarimasvertical agreement - pagalba maistufood aid - ūkininkų savitarpio pagalbamutual assistance among farmers - ne tarifinė kliūtisnon-tariff barrier - muitų tarifų barjerastariff barrier - techninis barjerastechnical barrier - muitinės sandėliscustoms warehouse - įmonės rūšistype of business - amatų įmonėcraft business - prekybos įmonėdistribution business - bendroji įmonėjoint venture - nuomos paslaugų verslasrental business - transporto bendrovėtransport company - užsienio įmonėforeign enterprise - Europos įmonėEuropean undertaking - šeimos įmonėfamily business - patikėtinė bendrovėtrust company - nekilnojamojo turto verslasreal estate business - individualioji įmonėsole proprietorship - nelaimingas atsitikimas darbeoccupational accident - pagalba socialiai remtiniems asmenimsaid to disadvantaged groups - pramonės įmonėindustrial enterprise - tarptautinio verslo įmonėmultinational enterprise - privatusis sektoriusprivate sector - viešasis sektoriuspublic sector - techninė priežiūramaintenance - pasėlių priežiūracrop maintenance - fizinė aplinkaphysical environment - santaupossavings - pagalba įmonėmsaid to undertakings - privalomasis taupymascompulsory saving - epidemijaepidemic - epidemiologijaepidemiology - EpyrasEpirus - gamtos išteklių išsekimasexhaustion of resources - EkvadorasEcuador - kanopiniaiequidae - biudžeto pusiausvyrabudgetary equilibrium - ekologinė pusiausvyraecological balance - dvišalė pagalbabilateral aid - žemės ūkio įrangaagricultural equipment - bendrojo naudojimo įrangacommunity facilities - transporto priemonės įrangavehicle parts - elektroninė įrangaelectronic equipment - pramonės įrangaindustrial equipment - socialinės ir kultūrinės paskirties pastataisocio-cultural facilities - EAPB pagalbaECSC aid - sporto reikmenyssports facilities - diplomų lygiavertiškumasequivalence of diplomas - ergonomikaergonomics - ugnikalnio išsiveržimasvolcanic eruption - vergijaslavery - diskontavimasdiscounting - oro erdvėair space - Europos teisinė erdvėEuropean legal area - žalioji zonagreen area - Bendrijos pagalbaCommunity aid - IspanijaSpain - Ispanijos regionairegions of Spain - saugoma rūšisprotected species - pramoninis šnipinėjimasindustrial espionage - bandymaitesting - branduolinio ginklo bandymasnuclear test - EstremadūraExtremadura - papildomoji parama produktamssupplementary aid for products - ekonominis padalinysestablishment - specialioji finansų įstaigaspecial-status institution - švietimo įstaigaeducational institution - komunalinių paslaugų įstaigainstitution of public utility - biudžeto sudarymasdrawing up of the budget - gydymo įstaigamedical institution - bausmės atlikimo įstaigapenal institution - viešoji institucijapublic institution - alavastin - auksu padengtų pinigų standartasgold-exchange standard - neatidėliotina pagalbaemergency aid - aukso standartasgold standard - valstybėState - civilinė padėtiscivil status - ypatingoji padėtisrule under emergency powers - nepaprastoji padėtisstate of emergency - socialinės gerovės valstybėWelfare State - Jungtinės Amerikos ValstijosUnited States - valstybės pagalbaState aid - etanolisethanol - EtiopijaEthiopia - etnologijaethnology - ženklinimas etiketėmislabelling - ekonominio pagrįstumo analizėfeasibility study - rinkotyramarket research - darbo proceso analizėwork study - studentasstudent - užsienio studentasforeign student - ekonominė pagalbaeconomic aid - eurokreditasEurocredit - eurovaliutaEurocurrency - eurodolerisEurodollar - euroobligacijaEurobond - eurorinkaEuromarket - eurokomunizmasEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - europinis dešinumasEuroright - EurogrupėEurogroup - EuropaEurope - pagalba natūraaid in kind - Šiaurės EuropaNorthern Europe - Pietų EuropaSouthern Europe - Vakarų EuropaWestern Europe - Rytų EuropaEastern Europe - eurožvejybaEuropeche - sąveikainteractivity - eutrofikacijaeutrophication - biudžeto įvertinimasbudgetary assessment - projekto įvertinimasproject evaluation - išteklių įvertinimasevaluation of resources - subproduktaioffal - branduolinė avarijanuclear accident - piniginė pagalbafinancial aid - techninių sprendimų įvertinimastechnology assessment - mokesčių sumažinimastax avoidance - egzaminasexamination - žemės ūkio produkcijos pertekliusagricultural surplus - leidžiamieji EB nukrypimaiexclusion from EC treatment - vadovavimas projektuiproject management - biudžeto vykdymasimplementation of the budget - teismo nutarimo vykdymasenforcement of ruling - ribojamosios praktikos išimtisexemption from restrictive-practice authorisation - muito netaikymastariff exemption - finansiniai metaifinancial year - protų nutekėjimasbrain drain - ūkininkasfarmer - žemės ūkio valdaagricultural holding - valstybinis ūkisState farm - mišrusis ūkismixed farm - jūrų išteklių naudojimasexploitation of the seas - gamtos išteklių naudojimasexploitation of resources - šeimos ūkisfamily farming - miško valdaforestry holding - pienininkystės ūkisdairy farm - sprogioji medžiagaexplosive - eksportasexport - kapitalo eksportasexport of capital - turto nusavinimasexpropriation - daugiašalė pagalbamultilateral aid - deportavimasdeportation - eksteritorialumasextra-territoriality - iškasenų gavybamining extraction - nusikaltėlių išdavimasextradition - kraštutinė dešinėextreme right - kraštutinė kairėextreme left - Tolimieji RytaiFar East - sąskaitos faktūros pateikimasinvoicing - neatlygintina pagalbanon-refundable aid - mažos pajamoslow income - bankrotasbankruptcy - badashunger - teisinis žemės naudojimo pagrindastype of tenure - ūkininkavimas nuosavame ūkyjeowner farming - mišrusis ūkio valdymasmixed tenure - šeimafamily - daugiavaikė šeimalarge family - santuokinė šeimafamily by marriage - Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijaFAO - privati pagalbaprivate aid - grūdų miltaicereal flour - fašizmasFascism - gyvūnijaanimal life - EPBFEMCF - vaisingumasfertility - namų šeimininkėhousewife - regioninė pagalbaregional aid - migrantėfemale migrant - Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondasEAGGF - EŽŪOGF Garantijų skyriusEAGGF Guarantee Section - EŽŪOGF orientavimo skyriusEAGGF Guidance Section - geležisiron - nuomojamasis ūkistenant farming - kolektyvinis ūkiscollective farm - pavyzdinis ūkismodel farm - keltasferryboat - pagalba sveikatos apsaugos srityjehealth aid - Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijaIFLA - medienos plaušaiwood fibre - stiklo pluoštasglass fibre - tekstilės pluoštastextile fibre - Tarptautinė dokumentavimo federacijaFID - Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondasIFAD - FidžisFiji, Republic of Fiji - nagų ir snukio ligafoot-and-mouth disease - pagalba sektoriamssectoral aid - vielawire - žvejybos tinklasfishing net - pavaldžioji bendrovėsubsidiary - bendra pavaldžioji bendrovėjoint subsidiary - finansavimasfinancing - trumpalaikis finansavimasshort-term financing - ilgalaikis finansavimaslong-term financing - vidutinės trukmės finansavimasmedium-term financing - gerovėwelfare - Bendrijos finansavimasCommunity financing - kompensacinis finansavimascompensatory financing - papildomasis finansavimassupplementary financing - pagalbos finansavimasfinancing of aid - pramonės finansavimasindustrial financing - eksporto finansavimasexport financing - partijos finansavimasparty financing - finansavimas iš biudžetobudget financing - rinkimų finansavimaselection financing - šalies finansavimasnational financing - akcizasexcise duty - tarptautiniai finansaiinternational finance - savivaldybių finansailocal authority finances - valstybės finansaipublic finance - SuomijaFinland - FunenFunen - mokesčių sistematax system - UNICEFUnicef - branduolio dalijimasisnuclear fission - Tarptautinė energetikos agentūraIEA - sutartinis kainų nustatymasfixing of prices - darbo užmokesčio nustatymaswage determination - Vakarų Flandrijos provincijaProvince of West Flanders - Rytų Flandrijos provincijaProvince of East Flanders - grūdų dribsniaicereal flakes - augalijaplant life - gėlininkystėfloriculture - plukdymasrafting - oro laivynasaircraft fleet - Tarptautinė atominės energetikos agentūraIAEA - žvejybos laivynasfishing fleet - vidaus laivynasinland waterway fleet - prekybos laivynasmerchant fleet - ciklinis svyravimascyclical fluctuation - kainų svyravimasprice fluctuation - ekonomikos svyravimaseconomic fluctuation - struktūrinis svyravimasstructural fluctuation - fluorasfluorine - Tarptautinis pinigų fondasIMF - Tarptautinė socialinės apsaugos asociacijaIASS - Jungtinių Tautų demografinės veiklos fondasUNFPA - valstybės tarnybacivil service - valstybės pareigūnascivil servant - Europos pareigūnasEuropean official - pakrančių jūros dugnasinshore grounds - jūros dugnassea-bed - fondasfoundation - EB fondaiEC fund - AjmanAjman - bendrasis fondascommon fund - verslo įvaizdžio vertėgoodwill - Europos regioninės plėtros fondasERDF - apyvartinis kapitalasworking capital - Europos pinigų fondasEuropean Monetary Fund - ketuscast-iron - gręžybadrilling - jūrų gręžybaoffshore drilling - nukėlimasadjournment - miškasforest - miško kategorijosclassified forest - brandusis miškashigh forest - atžalynascoppiced woodland - natūralus miškasnatural forest - sodintinis miškasforest plantation - muitinės formalumaicustoms formalities - vadovų rengimasmanagement training - mokytojų rengimasteacher training - kainodaraprice formation - mokymas darbo laikuin-service training - profesinis mokymasvocational training - pinigų kurso koregavimascurrency adjustment - blankasform - krosnisfurnace - tiekėjassupplier - dokumentų tiekimassupplying of documents - teismo išlaidoslegal expenses - mokymosi išlaidosschool fees - rinkimų išlaidoselection expenses - pridėtinės išlaidosoverheads - vaistų išlaidospharmaceutical expenses - PrancūzijaFrance - Prancūzijos užjūrio departamentaiFrench Overseas Departments - Prancūzijos užjūrio teritorijosFrench Overseas Territories - Prancūzijos regionairegions of France - Franche-ComteFranche-Comté - franšizės paslaugosfranchising - neapmuitinimasexemption from customs duties - sukčiavimasfraud - rinkimų klastojimaselectoral fraud - Lotynų Amerikos integracijos asociacijaLAIA - mokesčių vengimastax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - mokyklos lankymasschool attendance - važtos tarifasfreight rate - Friulis-Venecija-DžulijaFriuli-Venezia Giulia - FryzijaFriesland - sūrischeese - pusminkštis sūrissemi-soft cheese - kietasis sūrishard cheese - LAFTA šalysLafta countries - minkštasis sūrissoft cheese - mėlynasis sūrisblue-veined cheese - avių sūrissheep's milk cheese - ožkų sūrisgoat's milk cheese - karvių sūriscow's milk cheese - lydytas sūrisprocessed cheese - šviežias sūrisfresh cheese - sūrinėcheese factory - pasienisfrontier - vaisiaifruit - riešutainut - kaulavaisiaistone fruit - sėklavaisiaipip fruit - švieži vaisiaifresh fruit - atogrąžų vaisiaitropical fruit - FujairahFujairah - bendrovių susijungimasmerger - branduolių sintezėnuclear fusion - GabonasGabon - AlbanijaAlbania, Republic of Albania - GalapagaiGalapagos - GalisijaGalicia - GambijaGambia - garantijaguarantee - paskolos garantijacredit guarantee - garantuotosios pajamosguaranteed income - investicijų apsaugainvestment protection - vaikų globachild care - alkoholisalcohol - natūralieji nuostoliaiwastage - GATTGATT - politinė kairėpolitical left - radikalusis kairumasleftism - dujosgas - išmetamosios dujoscombustion gases - gamtinės dujosnatural gas - dujotiekisgas pipeline - cheminis alkoholischemical alcohol - dirbamos žemės nebedirbimasset-aside - statybos inžinerijacivil engineering - telyčiaheifer - geochemijageochemistry - geography - ekonominė geografijaeconomic geography - politinė geografijapolitical geography - geologijageology - geofizikageophysics - gerontologijagerontology - valdymasmanagement - valdymo apskaitamanagement accounting - įmonės vadovybėbusiness management - teritorijos tvarkymasarea management - atliekų tvarkybawaste management - žuvininkystės valdymasfishery management - išteklių valdymasmanagement of resources - logistikalogistics - alkoholizmasalcoholism - personalo valdymaspersonnel administration - finansų valdymasfinancial management - valdymo planavimasmanagement planning - GanaGhana - medžiojamieji žvėrys ir paukščiaigame animal - GibraltarasGibraltar - ledasice - gliukozėglucose - įlankagulf - vyriausybėgovernment - vyriausybė tremtyjegovernment in exile - sukilėlių vyriausybėrebel government - maistiniai riebalaifood fat - pramoniniai riebalaiindustrial fat - AlentežasAlentejo - didelė įmonėlarge business - didelė žemės valdalarge holding - Didieji AntilaiGreater Antilles - nemokama sveikatos priežiūrafree medical care - GraikijaEllas, Greece, Hellenic Republic - Vidurio GraikijaCentral Greece - Graikijos regionairegions of Greece - GrenadaGrenada - streikasstrike - AlgarvėAlgarve - GrenlandijaGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenasGroningen - Andų grupėAndean Group - Andų grupės šalysAndean Group countries - interesų grupėinterest group - bendrovių grupėgroup of companies - Dešimties grupėGroup of Ten - ADR susitarimasADR agreement - AlžyrasAlgeria - politinė grupėpolitical group - žmogaus teisių judėjimashuman rights movement - pirkėjų susivienijimasbuying group - ekonominių interesų grupėEconomic Interest Grouping - specializuotas ūkininkų susivienijimasproducer group - tautinė grupėethnic group - dumbliaialgae - kalbinė grupėlinguistic group - kruoposgroat - GvadelupaGuadeloupe - GvatemalaGuatemala - GelderlandasGelderland - karaswar - pilietinis karascivil war - nepriklausomybės karaswar of independence - pasienio karasborder war - šaltasis karascold war - branduolinis karasnuclear war - GvinėjaGuinea - Bisau GvinėjaGuinea-Bissau - Pusiaujo GvinėjaEquatorial Guinea - GajanaGuyana - Prancūzijos GvianaFrench Guiana - gyvenamoji aplinkahabitat - gyvenamoji kaimo aplinkarural habitat - gyvenamoji miesto aplinkaurban habitat - gyvulių pašarasanimal feedingstuffs - mitybos įpročiaieating habits - pirkėjų įpročiaipurchasing habits - Heno provincijaProvince of Hainault - HaitisHaiti - halogenashalogen - HamburgHamburg - neįgalusisdisabled person - muitų suderinimascustoms harmonisation - pramoninis pašarasmanufactured feedingstuffs - mokesčių derinimastax harmonisation - Aukštutinė NormandijaUpper Normandy - Burkina FasasBurkina Faso - HavajaiHawaii - sraigtasparnishelicopter - HessenHessen - vaikų maistasbaby food - vasaros laikassummertime - paklausimų metasquestion time - viršvalandžiaiovertime - induizmasHinduism - istorijahistory - histologijahistology - kontroliuojančioji bendrovėholding company - Pietų OlandijaSouth Holland - Šiaurės OlandijaNorth Holland - maisto pusgaminisprepared foodstuff - nužudymashomicide - atitikties patvirtinimasapproval - HondūrasHonduras - HonkongasHong Kong - VengrijaHungary - psichiatrijos įstaigapsychiatric institution - darbo grafikaswork schedule - perdirbti maisto produktaiprocessed foodstuff - lankstusis darbo laikasflexible working hours - sodininkystėhorticulture - apyniaihops - taukaianimal oil - žemės riešutų aliejusgroundnut oil - alyvuogių aliejusolive oil - žuvų taukaifish oil - sunkioji alyvaheavy oil - alyvamineral oil - mitybanutrition - naudotas tepalasused oil - aliejusoil, vegetable oil - aliejinėoil mill - teismo antstolisbailiff - darbo humanizavimashumanisation of work - angliavandenilishydrocarbon - vandenilishydrogen - hidrogeologijahydrogeology - gyvūnų mitybaanimal nutrition - hidrologijahydrology - maisto higienafood hygiene - profesinė sveikataoccupational health - nekilnojamojo turto hipotekamortgage - politinė ideologijapolitical ideology - Europos kelių transporto susitarimasAETR agreement - žmogaus mitybahuman nutrition - dioskorėjosyam - Tarptautinis švietimo planavimo institutasIIEP - salaisland, isle - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamasGuam - Normandijos salosChannel Islands - Kaimanų salosCayman Islands - Karolinų salosCaroline Islands - Priešvėjinės salosWindward Islands - FareraiFaeroes - Jonijos salosIonian Islands - Marianos salosMariana Islands - Pavėjinės salosLeeward Islands - Turkso ir Caicoso salosTurks and Caicos Islands - Virdžinijos salosVirgin Islands - skolos mažinimasdebt reduction - bendrovės įregistravimasregistration of a company - imigracijaimmigration - parlamento nario neliečiamumasparliamentary immunity - imunologijaimmunology - reklamos poveikisimpact of advertising - imperializmasimperialism - verslo organizavimo vietabusiness location - Vokietijos Demokratinė RespublikaGerman Democratic Republic - importasimport - mokestistax - Bendrijos mokestisCommunity tax - fizinių asmenų pajamų mokestispersonal income tax - tiesioginis mokestisdirect tax - nuosavybės mokestisproperty tax - vienodo tarifo mokestisflat-rate tax - netiesioginis mokestisindirect tax - vietinė rinkliavalocal tax - valstybės mokestisnational tax - realinis mokestisnon-personal tax - vartojimo mokestistax on consumption - turto mokestiswealth tax - kapitalo pelno mokestiscapital gains tax - kapitalo pervedimo mokestiscapital transfer tax - kapitalo mokestistax on capital - pajamų mokestistax on income - savisamdos pelno mokestistax on profits of self-employment - investicinių pajamų mokestistax on investment income - Vokietijos regionairegions of Germany - darbo užmokesčio mokestistax on employment income - įmonių pelno mokestiscorporation tax - spausdinimasprinting - apskaitos įrašasaccounting entry - nedarbingumasincapacity for work - gaisrasfire - nesuderinamumasincompatibility - tarptautinės prekybos terminaiincoterms - IndijaIndia - žalos atlyginimasindemnification - lydinysalloy - draudimo kompensavimasinsurance indemnity - įsikūrimo pašalpainstallation allowance - išeitinėseverance pay - parlamento nario priemokaparliamentary allowance - ekonominė nepriklausomybėeconomic independence - šalies nepriklausomybėnational independence - technologinė nepriklausomybėtechnological independence - kainų indeksavimasprice indexing - darbo užmokesčio indeksavimaswage indexing - dokumentų indeksavimasdocument indexing - nuokrypio rodiklisdivergence indicator - ekonominis rodikliseconomic indicator - socialinis rodiklissocial indicator - kainų indeksasprice index - IndonezijaIndonesia - industrializacijaindustrialisation - aeronautikos pramonėaeronautical industry - erdvėlaivių pramonėaerospace industry - rinkimų sąjungaelectoral alliance - maisto pramonėfood industry - variklinių transporto priemonių pramonėmotor vehicle industry - chemijos pramonėchemical industry - kino pramonėfilm industry - kultūros pramonėculture industry - ginkluotės pramonėarms industry - garso ir vaizdo pramonėaudio-visual industry - informacijos priemonių pramonėinformation industry - avalynės pramonėfootwear industry - papildomoji pašalpaadditional benefit - ryšių pramonėcommunications industry - staklių gamybos pramonėmachine-tool industry - žvejybos pramonėfishing industry - maitinimo organizavimo verslascatering industry - mėsos perdirbimo pramonėmeat processing industry - celiuliozės ir popieriaus pramonėpulp and paper industry - pažangiosios technologijos pramonėadvanced technology industry - perdirbamoji pramonėprocessing industry - gėrimų pramonėbeverage industry - pamatinis susitarimasframework agreement - stipendija mokymuisieducation grant - dažiklių pramonėdyestuffs industry - trąšų pramonėfertiliser industry - plastikų pramonėplastics industry - paslaugų pramonėservice industry - telekomunikacijų pramonėtelecommunications industry - medienos pramonėwood industry - gumos pramonėrubber industry - odos pramonėleather industry - laidotuvių pašalpadeath grant - šaldymo įrenginių pramonėrefrigeration industry - žaislų pramonėtoy industry - knygų leidyba ir prekybabook trade - baldų pramonėfurniture industry - cukraus pramonėsugar industry - tabako pramonėtobacco industry - stiklo pramonėglass industry - aprangos pramonėclothing industry - vakuuminė pramonėvacuum industry - motinystės pašalpamaternity benefit - elektronikos pramonėelectronics industry - elektrotechnikos pramonėelectrical engineering - eksporto pramonėexport industry - laikrodžių pramonėclock and watch industry - viešbučių verslashotel industry - informacijos technologijų pramonėinformation technology industry - pieno pramonėdairy industry - lengvoji pramonėlight industry - sunkioji pramonėheavy industry - išteklių paskirstymasallocation of resources - mašinų gamybamechanical engineering - kasybos pramonėmining industry - branduolinė energetikanuclear industry - optikos pramonėoptical industry - naftos pramonėoil industry - vaistų pramonėpharmaceutical industry - fotografijos pramonėphotographic industry - juodoji metalurgijairon and steel industry - tekstilės pramonėtextile industry - neraštingumo likvidavimaselimination of illiteracy - socialinė nelygybėsocial inequality - infliacijainflation - informacijainformation - prekybos informacijatrade information - darbuotojų informavimasworker information - informacija vartotojuiconsumer information - kompiuterių sistemoscomputer systems - verslo duomenų apdorojimasbusiness data processing - informacijos laikymas ir paieškainformation storage and retrieval - pramonės duomenų apdorojimasindustrial data processing - ElzasasAlsace - medicinos duomenų apdorojimasmedical computing - nusikalstama veiklaoffence - transporto infrastruktūratransport infrastructure - pramonės infrastruktūraindustrial infrastructure - inžinieriusengineer - kišimasisinterference - politinė kaitapolitical alternation - įstatymų leidybos iniciatyvalegislative initiative - naujovėinnovation - potvynisflood - savavališkas pasitraukimas iš karinės tarnybosfailure to report for duty - maisto tikrinimasfood inspection - darbo inspekcijalabour inspectorate - mokyklų inspektavimasschool inspection - veterinarinė priežiūraveterinary inspection - aliuminisaluminium - uostų įrangaharbour installation - priežiūros institucijasupervisory body - Europos profesinių sąjungų institutasETUI - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB institucijaACP-EC institution - ES institucijaEU institution - finansų įstaigafinancial institution - politinė institucijapolitical institution - religinė institucijareligious institution - JT specializuotoji institucijaUN specialist institution - būsto sąlygų gerinimashousing improvements - teisminis nagrinėjimasjudicial investigation - muzikos instrumentasmusical instrument - finansinė priemonėfinancial instrument - Bendrijos finansinė priemonėCommunity financial instrument - Lotynų Amerikos integracijos institutasINTAL - migrantų integracijaintegration of migrants - ekonominė integracijaeconomic integration - Europos integracijaEuropean integration - gamybos gerinimasproduction improvement - pinigų integracijamonetary integration - politinė integracijapolitical integration - regionų integracijaregional integration - socialinė integracijasocial integration - inteligentasintellectual - balsavimo motyvaivoting intentions - ekonominė savitarpio priklausomybėeconomic interdependence - draudimas dirbti valstybės sektoriujeexclusion from public-sector employment - EB susitarimasEC agreement - augalų selekcijaplant breeding - palūkanosinterest - prekybos tarpininkastrade intermediary - Darbininkų internacionalasWorkers International - Socialistų internacionalasSocialist International - uždarymas psichiatrinėje ligoninėjepsychiatric confinement - parlamentinė interpeliacijaquestion put to a minister - vertimas žodžiuinterpreting - dirvožemio gerinimassoil improvement - įstatymo aiškinimasinterpretation of the law - finansinis kišimasisfinancial intervention - kišimasis į rinkąmarket intervention - išradimasinvention - investicijainvestment - investavimas užsienyjeinvestment abroad - Bendrijos investicijaCommunity investment - tiesioginė investicijadirect investment - užsienio investicijaforeign investment - investicija į pramonęindustrial investment - tarptautinė investicijainternational investment - privačioji investicijaprivate investment - valstybės investavimaspublic investment - regioninis investavimasregional investment - būsto neliečiamumo pažeidimasbreach of domicile - jodasiodine - IrakasIraq - IranasIran - Irian JayaIrian Jaya - darbo laiko suderinimasarrangement of working time - AirijaIreland - Šiaurės AirijaNorthern Ireland - Airijos regionairegions of Ireland - Jungtinių Tautų socialinės plėtros tyrimų institutasUNRISD - islamasIslam - IslandijaIceland, Republic of Iceland - ISOISO - izogliukozėisoglucose - izoliacinė medžiagainsulator - miškų ūkio plėtraforestry development - pastatų izoliacijabuilding insulation - garso izoliacijasound insulation - šiluminė izoliacijathermal insulation - izoliacionizmasisolationism - IzraelisIsrael - ItalijaItaly - Italijos regionairegions of Italy - pūdymasfallow - JamaikaJamaica - hidrotechniniai statiniaihydraulic works - JaponijaJapan - daržaskitchen garden - JavaJava - azartiniai lošimaigame of chance - jaunuolisyoung person - jaunas darbuotojasyoung worker - olimpinės žaidynėsOlympic games - Jungtinis Europos torasJoint European Torus - JordanijaJordan - oficialusis žurnalasOfficial Journal - vandens ūkis žemdirbystėjewater management in agriculture - ištisinė darbo dienacontinuous working day - judaizmasJudaism - teisėjasjudge - teismo nutarimasruling - administracinis teismasadministrative court - civilinis teismascourt of civil jurisdiction - specialiosios teisenos teismascourt having special jurisdiction - kaimiškųjų vietovių vystymasrural development - bendrosios teisenos teismasordinary court of law - karo teismasmilitary court - baudžiamųjų bylų teismascriminal court - nepilnamečių teismasjuvenile court - socialinis teismassocial court - aukštesnysis teismashigher court - baudafine - teismų praktikacase law - EB teismų teisėEC case law - vaisių sultysfruit juice - daržovių sultysvegetable juice - džiutasjute - KambodžaCambodia - kapokmediskapok - KenijaKenya - įstatymo pataisaamendment - KiribatisKiribati - KuveitasKuwait - ReunionRéunion - kokybės ženklasquality label - laktozėlactose - vilnawool - pienasmilk - geriamasis pienasdrinking milk - prekybos susitarimastrade agreement - kondensuotas pienasconcentrated milk - neperdirbtas pienasraw milk - nugriebtas pienasskimmed milk - pieno milteliaipowdered milk - nenugriebtas pienaswhole milk - fermentuotas pienasfermented milk - homogenizuotas pienashomogenised milk - pasterizuotas pienaspasteurised milk - sterilizuotas pienassterilised milk - dirvos tręšimassoil conditioning - naujo produkto reklamavimaslaunching of a product - federacijos valstybėState of a Federation - kalbalanguage - užsienio kalbaforeign language - gimtoji kalbamother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosasLaos - triušisrabbit - LacijusLatium - AmerikaAmerica - atitiktis įstatymamslegality - teisėkūralegislation - maisto produktus reglamentuojantys įstatymaifoodstuffs legislation - antidempingo įstatymaianti-dumping legislation - antimonopoliniai įstatymaianti-trust legislation - atstovaujamoji įstatymų leidybadelegated legislation - farmacinės veiklos įstatymaipharmaceutical legislation - augalų apsaugos įstatymaiplant health legislation - sveikatos sistemos įstatymaihealth legislation - mokyklų įstatymaischool legislation - veterinarijos įstatymaiveterinary legislation - parlamento kadencijalegislative period - būtinoji gintisself-defence - teisėtumaslegitimacy - daržovėvegetable - svogūninės daržovėsbulb vegetable - lapinės daržovėsleaf vegetable - vaisinės daržovėsfruit vegetable - Centrinė AmerikaCentral America - šakniavaisinės daržovėsroot vegetable - šviežios daržovėsfresh vegetable - ankštinės daržovėsleguminous vegetable - LensterisLeinster - LesotasLesotho - gyvulių leukozėanimal leucosis - LibanasLebanon - liberalizmasliberalism - Šiaurės AmerikaNorth America - prekybos liberalizavimasliberalisation of trade - LiberijaLiberia - susivienijimų laisvėfreedom of association - žodžio laisvėfreedom of expression - nuomonės laisvėfreedom of opinion - informacijos laisvėfreedom of communication - spaudos laisvėfreedom of the press - laivybos laisvėfreedom of navigation - Pietų AmerikaSouth America - susirinkimų laisvėfreedom of assembly - prekybos laisvėfreedom of trade - religinių įsitikinimų laisvėfreedom of religious beliefs - knygynasbookshop - laisvas kapitalo judėjimasfree movement of capital - laisva prekių apyvartafree movement of goods - Lotynų AmerikaLatin America - laisvas asmenų judėjimasfree movement of persons - laisvas darbuotojų judėjimasfree movement of workers - laisvoji konkurencijafree competition - apsisprendimo teisėfreedom of self-determination - laisvasis judėjimasfree circulation - paslaugų teikimo laisvėfreedom to provide services - LibijaLibya - patento licencijapatents licence - prekybos licencijatrade licence - eksporto licencijaexport licence - asbestasasbestos - importo licencijaimport licence - transporto licencijatransport licence - atleidimasdismissal - kolektyvinis atleidimas iš darbocollective dismissal - atleidimas dėl darbo vietų mažinimoredundancy - LichtenšteinasLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - kamštienacork - Lježo provincijaProvince of Liège - žvejybos rajonasfishing grounds - darbo vietaworkplace - krakmolasstarch - transporto keliaitransport lines - rusvosios anglyslignite - Arabų lygaArab League - Arabų lygos šalysArab League countries - LigūrijaLiguria - LimburgasLimburg - Limburgo provincijaProvince of Limbourg - prekybos apribojimasmarketing restriction - asociacijos susitarimasassociation agreement - Tarptautinė amnestijaAmnesty International - gazuotas gėrimasaerated drink - LimousinLimousin - linaiflax - aliejiniai linaiseed flax - luitasingot - kalbotyralinguistics - likerisliqueur - likvidavimasliquidation - skolos mažėjimasamortisation - likvidavimo administravimasreceivership - išlaidų pagrindimasvalidation of expenditure - pinigų rinkos likvidumasmoney-market liquidity - tarptautinis likvidumasinternational liquidity - partijos sąrašasfixed party list - rinkėjų sąrašaselectoral register - literatūraliterature - pilkoji literatūragrey literature - valstybės skolos padengimasredemption of public debt - pajūrislittoral - pristatymasdelivery - energijos šaltinio vietaenergy site - gamybos vietalocation of production - ilgalaikė nekilnojamojo turto nuomaproperty leasing - išsimokėtinis pirkimashire purchase - lokautaslockout - aprūpinimas būstuhousing - neraštingumasilliteracy - daugiaaukštis namasmulti-storey dwelling - vienbutis namassingle-family housing - būstas be patogumųsub-standard housing - socialinis būstassubsidised housing - programinė įrangasoftware - įstatymaslaw - finansų įstatymasfinance act - įstatymo metmenysoutline law - laisvalaikisleisure - LombardijaLombardy - LotaringijaLorraine - nedidelis nuomos mokestislow rent - tepalailubricants - žaislotekatoy library - priešgaisrinė apsaugafire protection - kova su taršapollution control measures - kova su nusikalstamumufight against crime - kova su neūkiškumufight against wastage - klasių kovaclass struggle - sąnaudų ir naudos analizėcost-benefit analysis - Liuksemburgascapital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Liuksemburgo provincijaProvince of Luxembourg - liucernoslucerne - sublimacinis džiovinimasfreeze-drying - MacaoMacao, Macau - mašinosmachinery - žemės ūkio technikaagricultural machinery - raštinės įrangaoffice equipment - sąnaudų efektyvumo analizėcost-effectiveness analysis - derliaus nuėmimo mašinaharvester - hidraulinė mašinahydraulic machinery - staklėsmachine tool - pneumatinė mašinapneumatic machinery - tekstilės mašinatextile machine - MašrekasMashreq - makroekonomikamacroeconomics - MadagaskarasMadagascar - MadeiraMadeira - sąnaudų ir produkcijos analizėinput-output analysis - didelė universalinė parduotuvėsupermarket - parduotuvė su kainų nuolaidadiscount store - MagribasMaghreb - žemesniojo teismo teisėjasmagistrate - magnismagnesium - darbo jėgalabour force - žemės ūkio darbo jėgaagricultural labour force - šeimos darbuotojasfamily worker - darbuotojafemale worker - vandens analizėwater analysis - darbo vietos išsaugojimasjob preservation - taikos palaikymaspeacekeeping - javai, kukurūzaicorn, Indian corn, maize, Zea mays - leidyklapublisher - absoliučioji daugumaabsolute majority - pilnametystėage of majority - balsų daugumamajority voting - politinė daugumapolitical majority - kvalifikuotoji daugumaqualified majority - tylioji daugumasilent majority - informacijos analizėinformation analysis - paprastoji daugumasimple majority - ligaillness - gyvūnų ligaanimal disease - kvėpavimo takų ligarespiratory disease - širdies ir kraujagyslių ligacardiovascular disease - endemijaendemic disease - užkrečiamoji ligacontagious disease - psichikos ligamental illness - profesinė ligaoccupational disease - atogrąžų ligatropical disease - augalų ligosplant disease - jaunimo abejingumasdisaffection of young people - pusiasalinė MalaizijaPeninsular Malaysia - MalavisMalawi - MalaizijaMalaysia - MaldyvaiMaldives - MalisMali - netaisyklinga mitybamalnutrition - Folklendo salosFalkland Islands - salyklasmalt - demografinė analizėdemographic analysis - MaltaMalta - jūrų žinduolismarine mammal - Lamanšo sąsiaurisEnglish Channel - įgaliojimaspower of attorney - renkamosios pareigoselective office - manganasmanganese - kultūrinis renginyscultural event - manijokaicassava - balanso analizėbalance-sheet analysis - nekvalifikuotas darbininkasunskilled worker - mokyklinis vadovėlisschool textbook - maoizmasMaoism - rinkamarket - sandorių ateičiai rinkafutures market - žemės ūkio rinkaagricultural market - Bendrijos žemės ūkio rinkaCommunity agricultural market - neatidėliotinų atsiskaitymų rinkaspot market - sąnaudų analizėcost analysis - bendra rinkacommon market - Arabų bendroji rinkaArab Common Market - Arabų bendrosios rinkos šalysArab Common Market countries - Bendrijos rinkaCommunity market - viešojo tiekimo sutartissupplies contract - tiesioginė sutartisnegotiated contract - darbų sutartisworks contract - užsienio valiutų rinkaforeign exchange market - ekonominė analizėeconomic analysis - prekių rinkacommodities market - darbo rinkalabour market - užsienio rinkaforeign market - finansų rinkafinancial market - žemės sklypų rinkareal estate market - vidaus rinkadomestic market - tarptautinė rinkainternational market - atviroji rinkaopen market - pinigų rinkamoney market - viešoji sutartispublic contract - finansinė analizėfinancial analysis - oficialioji rinkaofficial market - MarchesMarches - margarinasmargarine - apyvartinis pelnastrading margin - pinigų kurso svyravimo ribosfluctuation margin - socialinis nuošalėjimasmarginalisation - santuokamarriage - MarokasMorocco - socialinė analizėsocial analysis - prekių ženklastrademark - MartinikaMartinique - marksizmasMarxism - biudžeto apimtisbudget volume - pinigų pasiūlamoney supply - statybinė medžiagabuilding materials - kaitrai atsparios medžiagosheat-resisting materials - apšvietimo įrangalighting equipment - anarchizmasanarchism - statybos įrangaconstruction equipment - gręžimo įrangadrilling equipment - kėlimo įrangahoisting equipment - elektros įrangaelectrical equipment - mechaninė įrangamechanical equipment - matematikamathematics - pieno riebalaimilk fat - plastikaiplastics - Pietryčių Azijos valstybių asociacijaAsean - žaliavaraw material - radioaktyviosios medžiagosradioactive materials - MauricijusMauritius - MauritanijaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CABR šalysCACM countries - tikslioji mechanikaprecision engineering - bendroji mašinų gamybageneral mechanical engineering - ASEAN šalysAsean countries - mechanizavimasmechanisation - žemės ūkio mechanizavimasmechanisation of agriculture - valiutų kurso mechanizmasexchange-rate mechanism - paramos mechanizmassupport mechanism - medicinamedicine - darbo medicinaoccupational medicine - pasauga nuo ligųdisease prevention - mokyklinė medicinaschool medicine - veterinarijaveterinary medicine - skerdimasslaughter of animals - Bretton Woods susitarimasBretton Woods agreement - anatomijaanatomy - tarpininkasmediator - milijoninis miestasmegalopolis - MelanezijaMelanesia - melasamolasses - namų ūkishousehold - ūkininko šeimynafarm household - mėnesinis atlyginimasmonthly pay - staliaus dirbtuvėjoinery - metalo dirbinysmetalwork - karo veteranasex-serviceman - jūrasea - Baltijos jūraBaltic Sea - Airijos jūraIrish Sea - AndalūzijaAndalusia - AndoraAndorra - Norvegijos jūraNorwegian Sea - Šiaurės jūraNorth Sea - anhidridasanhydride - Viduržemio jūraMediterranean Sea - gyvsidabrismercury - lygiaverčio poveikio priemonėmeasure having equivalent effect - metalaimetals - juodasis metalasferrous metal - sunkusis metalasheavy metal - spalvotasis metalasnon-ferrous metal - brangusis metalasprecious metal - nemetalasmetalloid - skerstiniai gyvuliaislaughter animal - miltelių metalurgijapowder metallurgy - pusininkystėshare farming - kviečių ir rugių mišinysmeslin - meteorologijameteorology - metanolismethanol - tyrimo metodasresearch method - statistinis metodasstatistical method - metrologijametrology - didžiausias miestas, metropolis, pagrindinis regiono miestas, sostinėcapital, city, metropolis, urban center - ūkio gyvuliaifarm animal - MeksikaMexico - ES Viduržemio jūros šalysMezzogiorno - mikroekonomikamicro-economics - mikroformamicroform - MikronezijaMicronesia - Pietų PirėnaiMidi-Pyrenees - Rytų MidlandsasEast Midlands - Vakarų MidlandsasWest Midlands - medushoney - darbiniai gyvuliaidraught animal - migracijamigration - važinėjimas į darbącommuting - grįžtamoji migracijareturn migration - šeimos migracijafamily migration - priverstinė migracijaenforced migration - pasienio migracijafrontier migration - neteisėta migracijaillegal migration - vidinis migravimasinternal migration - tarpmiestinis migravimasinter-urban migration - tarpuskaitos susitarimasclearing agreement - naminis gyvūnasdomestic animal - migravimas miesteintra-urban commuting - migracija BendrijojeCommunity migration - profesinis migravimasoccupational migration - kaimiškasis migravimasrural migration - migracija iš kaimo į miestąmigration from the countryside to the town - sezoninė migracijaseasonal migration - darbo aplinkaworking environment - mokyklos aplinkaschool environment - partijos aktyvistaspolitical militant - veislinis gyvulysbreeding animal - kosmoso militarizavimasmilitarisation of space - militarizmasmilitarism - sorosmillet - geležies rūdairon ore - spalvotųjų metalų rūdanon-ferrous ore - nemetalų iškasenosnon-metallic ore - mineralogijamineralogy - gyvas gyvūnaslive animal - valstybinė prokuratūrapublic prosecutor's department - ministrasminister - kūdikystėinfancy - tautinė mažumanational minority - seksualinė mažumasexual minority - malūnasflour milling, mill - raketamissile - metaliniai baldaimetal furniture - darbo jėgos judumaslabour mobility - žemės nuosavybės mobilumasland mobility - geografinis gyventojų judumasgeographical mobility - gyvenamosios vietos keitimasresidential mobility - studentų mobilumasstudent mobility - socialinis judumassocial mobility - finansavimo metodasfinancing method - balsavimo būdasvoting method - transporto rūšismode of transport - ekonominis modeliseconomic model - bendrovės modernizavimascompany modernisation - pramonės modernizavimasmodernisation of industry - ūkio modernizavimasfarm modernisation - biudžeto pataisabudgetary amendment - MoliseMolise - moliuskasmollusc - metknygėyearbook - Molukų salosMoluccas - molibdenasmolybdenum - MonakasMonaco - konstitucinė monarchijaconstitutional monarchy - mondializmasUniversalism - MongolijaMongolia - pinigaimoney - atsarginė valiutareserve currency - elektroninis pinigų pervedimaselectronic funds transfer - popieriniai pinigaipaper money - tarptautinė valiutainternational currency - šalies pinigainational currency - indėlių pinigaideposit money - vienerių rūmų parlamentasunicameral system - monokratijamonocracy - monografijamonograph - monopolijamonopoly - pirkimo monopolijamonopsony - valstybės monopolijaState monopoly - importo monopolijaimport monopoly - AntarktidaAntarctica - informacijos monopolismonopoly of information - mokesčių monopolijafiscal monopoly - MontserratMontserrat - kalnasmountain - kompensuojamoji pinigų sumamonetary compensatory amount - etikaethics - viešoji dorovėpublic morality - mirtingumasmortality - kūdikių mirtingumasinfant mortality - profesinis mirtingumasoccupational mortality - variklisengine - siūlymas pareikšti nepasitikėjimąmotion of censure - vartotojo motyvacijaconsumer motivation - antibiotikasantibiotic - politinė motyvacijapolitical motivation - judėjimas dėl autonomijosautonomous movement - antirasistinis judėjimasanti-racist movement - viešosios nuomonės tendencijostrends of opinion - kapitalo judėjimascapital movement - moterų judėjimaswomen's movement - jaunimo judėjimasyouth movement - šalies išsivadavimo judėjimasnational liberation movement - papildomasis susitarimascomplementarity agreement - ekologinis judėjimasecology movement - Europos judėjimasEuropean Movement - darbininkų judėjimasworkers' movement - ūkininkų judėjimasfarmers' movement - asociacijų kūrimo judėjimassocial movement - ryšių priemonėsmeans of communication - žiniasklaidamass media - žemės ūkio gamybos priemonėsmeans of agricultural production - transporto priemonėsmeans of transport - vidutinė įmonėmedium-sized business - vidutinė valdamedium-sized holding - MozambikasMozambique - daugiakalbystėmultilingualism - daugiapartinė sistemamultiparty system - MansterisMunster - muziejusmuseum - muzikamusic - Britanijos Vest IndijaBritish West Indies - grybų auginimasmushroom-growing - Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacijaNAFO - NamibijaNamibia - Namiūro provincijaProvince of Namur - gimstamumasbirths - nacionalsocializmasNational Socialism - nacionalizacijanationalisation - Prancūzijos Vest IndijaFrench West Indies - nacionalizmasnationalism - pilietybėnationality - juridinių asmenų nacionalinė priklausomybėnationality of legal persons - natūralizacijanaturalisation - NauruNauru - NavaraNavarre - oro eismasair traffic - vidaus laivybainland waterway shipping - jūrų laivybamaritime shipping - Nyderlandų AntilaiNetherlands Antilles - krovininis laivascargo vessel - baržų vilkikasbarge carrier ship - didmenų prekybininkasmerchant - kolektyvinės sutarties sudarymo deryboscollective bargaining - Tokijo derybų ratasTokyo Round - Dilono derybų ratasDillon Round - Kenedžio derybų ratasKennedy Round - derybos dėl muitų tarifųtariff negotiations - antisemitizmasanti-semitism - NepalasNepal - neutralitetasneutrality - naujoji Bendrijos priemonėNew Community Instrument - NikaragvaNicaragua - nikelisnickel - NigerisNiger - mokymo lygmuolevel of education - taršos laipsnisdegree of pollution - Antverpeno provincijaProvince of Antwerp - gyvenimo lygisstandard of living - triukšmo lygisnoise level - kokoso riešutaipalm nut - klajokliškas gyvenimasnomadism - nomenklatūranomenclature - biudžeto klasifikacijabudgetary classification - žemės ūkio produktų sąrašasagricultural product nomenclature - muitų tarifų nomenklatūratariff nomenclature - ANZUSAnzus - neprisijungimasnon-alignment - nepriklausomas narysnon-attached member - nesmurtiniai veiksmainon-violence - Šiaurės JutlandijaNorth Jutland - Šiaurė-Pa de KalėNord-Pas-de-Calais - standartizacijastandardisation - standartasstandard - maisto standartasfood standard - ANZUS šalysAnzus countries - biologinis standartasbiological standard - rinkodaros standartasmarketing standard - darbo standartaslabour standard - socialinė normasocial norm - notarasnotary - apartheidasapartheid - naujoji ekonominė tvarkanew economic order - Naujoji KaledonijaNew Caledonia - Naujoji ZelandijaNew Zealand - kenksmingasis veiksnysnuisance - rinkimų negaliojimasinvalidity of an election - santuokų koeficientasmarriage rate - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacijaICAO - Azijos produktyvumo organizacijaAPO - bendradarbiavimo susitarimascooperation agreement - asmuo be pilietybėsstateless person - karinės prievolės atsisakymasconscientious objection - obligacijabond - išlaikymo prievolėmaintenance obligation - nekonkuravimo straipsnisnon-competition clause - plėtros kliūtisobstacle to development - Afrikos ir Mauricijaus bendroji organizacijaAMCO - Centrinės Afrikos ir Malagatijos bendrijos šalysCCAM countries - aperityvasaperitif - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijaOECD - EBPO šalysOECD countries - vandenynasocean - Antarkties vandenynasAntarctic Ocean - Arkties vandenynasArctic Ocean - Atlanto vandenynasAtlantic Ocean - Indijos vandenynasIndian Ocean - Ramusis vandenynasPacific Ocean - OkeanijaOceania - okeanografijaoceanography - bitininkystėapiculture - Centrinės Amerikos valstybių organizacijaOCAS - Centrinės Amerikos valstybių organizacijos šalysOCAS countries - Amerikos valstybių organizacijaOAS - AVO šalysOAS countries - Didžiojo Belto RytaiEast of the Great Belt - kiaušinisegg - meno kūrinyswork of art - Europos patentų biurasEPO - pareigūnas teisininkaspublic legal official - įrašymo įrangarecording equipment - laisva darbo vietajob vacancy - turima energijaavailable energy - pasiūla ir paklausasupply and demand - siūlymas pirkti kontrolinį paketątakeover bid - Tarptautinė darbo organizacijaILO - alyvmedžių auginimasolive-growing - naftotiekisoil pipeline - mikroelementastrace element - oligopolijaoligopoly - oligopsonijaoligopsony - alyvosolive - Palestinos išsivadavimo organizacijaPLO - OmanasOman - UmbrijaUmbria - EB įgaliotinisEC Ombudsman - Tarptautinė jūrų organizacijaIMO - Pasaulinė meteorologijos organizacijaWMO - Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacijaWIPO - Pasaulinė sveikatos organizacijaWHO - Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijaUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - Naftą eksportuojančių šalių organizacijos šalysOPEC countries - bankininkystėbanking - vertybinių popierių biržos sandorisstock-exchange transaction - pinigų keitimasexchange transaction - viešoji nuomonėpublic opinion - ESOLBOOPEC - opozicijaopposition - politinė opozicijapolitical opposition - auksasgold - kompiuteriscomputer - potvarkisordinance - matavimo įrenginysmeasuring equipment - darbotvarkėagenda - profesinė draugijaprofessional society - viešoji tvarkapublic order - Bendrijos organas - organizacinė schemaorganization chart - administracinės struktūrosadministrative structures - Afrikos organizacijaAfrican organisation - Afrikos ir Azijos organizacijosAfro-Asian organisations - tikslusis prietaisasprecision instrument - Amerikos organizacijaAmerican organisation - arabų organizacijaArab organisation - Azijos organizacijaAsian organisation - bendrasis rinkos organizavimascommon organisation of markets - kultūros organizacijacultural organisation - mokymo organizavimasorganisation of teaching - radijo įrangaradio equipment - gamybos organizavimasorganisation of production - profesijų organizacinė struktūraorganisation of professions - Jungtinių Tautų OrganizacijaUNO - partijos organizavimasparty organisation - transporto organizavimasorganisation of transport - rinkos organizavimasmarket organisation - Varšuvos pakto organizacijaWarsaw Pact Organisation - darbo organizavimasorganisation of work - televizijos įrenginystelevision equipment - rinkimų rengimasorganisation of elections - Europos organizacijaEuropean organisation - tarpvyriausybinė organizacijaintergovernmental organisation - tarptautinė organizacijainternational organisation - Lotynų Amerikos organizacijaLatin American organisation - nevyriausybinė organizacijanon-governmental organisation - elektroninis įtaisaselectronic device - miežiaibarley - žemės ūkio orientavimasagricultural guidance - profesinis orientavimasvocational guidance - mokyklinis orientavimaseducational guidance - našlaitisorphan - Europos Bendrijų Statistikos biurasSOEC - NATONATO - NATO šalysNATO countries - Pietryčių Azijos sutarties organizacijaSEATO - Afrikos SąjungaAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - žemės ūkio padargaiagricultural implement - rankinis įrankishand tool - konstrukcijastructure - darbininkasblue-collar worker - kvalifikuotas darbininkasskilled worker - pusiau kvalifikuotas darbininkassemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - avissheep - kiaušinių produktasegg product - oksidasoxide - deguonisoxygen - ozonasozone - įmokapayment - išankstinė įmokaadvance payment - paraiškų konkurso paskelbimasinvitation to tender - tarptautinis mokėjimasinternational payment - Bendrijos vidaus mokėjimasintra-Community payment - duonabread - PakistanasPakistan - mišrusis balsavimascross voting - PanamaPanama - valiutų krepšelisbasket of currencies - duonos kepimasbread-making - tiesioginis taikymasdirect applicability - paper - Papua Naujoji GvinėjaPapua New Guinea - tariamasis iždo mokestisquasi-fiscal charge - ParagvajusParaguay - parazitologijaparasitology - automobilių parkasvehicle fleet - riedmenysrolling stock - nacionalinis parkasnational park - įstatymų taikymasapplication of legislation - sklypasplot - vienišas tėvassingle parent - giminystėrelationship - valiutų lygiavertiškumasexchange parity - perkamosios galios lygiavertiškumaspurchasing power parity - parlamentasparliament - Europos ParlamentasEuropean Parliament - šalies parlamentasnational parliament - regioninis parlamentasregional parliament - parlamento narysMember of Parliament - nacionalinis Bendrijos teisės įgyvendinimasnational implementation of Community law - Europos Parlamento narysMember of the European Parliament - turto padalijimasdivision of property - komunistų partijaCommunist Party - konservatorių partijaConservative Party - demokratų partijaDemocratic Party - krikščionių demokratų partijaChristian Democratic Party - ekologinė partijaEcology Party - europinė partijaEuropean party - saulės energijos panaudojimassolar energy end-use applications - liberalų partijaLiberal Party - politinė partijapolitical party - respublikonų partijaRepublican Party - socialdemokratų partijaSocial Democratic Party - socialistų partijaSocialist Party - darbo partijaLabour Party - vienpartinė sistemaone-party system - akcijų paketasshareholding - moterų socialinis veiklumasparticipation of women - darbuotojų dalyvavimasworker participation - darbuotojų įvertinimasstaff assessment - dalyvavimas rinkimuoseturnout of voters - politinis aktyvumaspolitical involvement - socialinis veiklumassocial participation - pasaspassport - Europos pasasEuropean passport - pasterizavimaspasteurisation - makaronų gaminyspasta - laisvosios prekybos susitarimasfree-trade agreement - pameistrysapprentice - konditerijapastry-making - kultūros paveldascultural heritage - darbdavių organizacijaemployers' organisation - nuskurdinimaspauperisation - skurdaspoverty - laivo vėliavaship's flag - patogios šalies vėliavaflag of convenience - pameistrystėapprenticeship - asocijuota šalisassociated country - NyderlandaiNetherlands - Nyderlandų užjūrio šalys ir teritorijosNetherlands OCT - Nyderlandų regionairegions of the Netherlands - BaskijaBasque Country - VelsasCambria, Cymru, Wales - Rytų bloko šalysEastern Bloc countries - tiekimassupply - Luaros regionasLoire Region - pagalbą teikianti šalisdonor country - besivystančios šalysdeveloping countries - užjūrio kraštai ir teritorijosoverseas countries and territories - pramoninė šalisindustrialised country - šalis narėmember country - mažiau išsivysčiusi šalisleast-developed country - trečioji šalisthird country - kelio rinkliavatoll - gyvūno odaanimal skin - apsirūpinimas ginklaisarms supply - pakrančių žvejybainshore fishing - gėlųjų vandenų žvejybafreshwater fishing - giluminė žvejybadeep-sea fishing - pramoninė žvejybaindustrial fishing - jūrų žvejybasea fishing - išmestos atgal į jūrą žuvysdiscarded fish - įprastinė žvejybatraditional fishing - žvejysfisherman - energijos tiekimasenergy supply - naujoji pedagogikanew educational methods - mirties bausmėdeath penalty - PeloponesasPeloponnese - baržabarge - trūkumasshortage - maisto trūkumasfood shortage - finansinis išlyginimasfinancial equalisation - vandens ūkisaquaculture, aquiculture - įvežamasis perdirbimasinward processing - išvežamasis perdirbimasoutward processing - žūklės sezonasfishing season - EB pereinamasis laikotarpisEC transitional period - vairuotojo pažymėjimasdriving licence - europinis vairuotojo pažymėjimasEuropean driving licence - statybos leidimasbuilding permit - AkvitanijaAquitaine - žvejybos leidimasfishing permit - darbo leidimaswork permit - PeruPeru - valdžios įasmeninimaspersonalisation of power - pagyvenęs žmoguselderly person - išsituokęs asmuodivorced person - susituokęs asmuomarried person - Saudo ArabijaSaudi Arabia - juridinis asmuolegal person - fizinis asmuonatural person - atsiskyręs sutuoktinisseparated person - vieno asmens namų ūkisone person household - našlaujantis žmoguswidowed person - darbuotojaistaff - antžeminės tarnybos darbuotojaiground staff - EB A kategorijos personalasEC category A staff - žemės riešutaigroundnut - EB B kategorijos personalasEC category B staff - EB C kategorijos personalasEC category C staff - EB D kategorijos personalasEC category D staff - vairuotojaidrivers - transporto darbuotojaitransport staff - teisininko profesijalegal profession - įgulacrew - kalinimo įstaigos darbuotojaipenitentiary staff - AragonasAragon - finansinis nuostolisfinancial loss - gyvūnų marasanimal plague - pesticidaspesticide - maža įmonėsmall business - mažos ir vidutinės įmonėssmall and medium-sized enterprises - maža žemės valdasmallholding - miestelissmall town - Mažieji AntilaiLesser Antilles - peticijapetition - naftos chemijos produktaipetrochemicals - naftos dolerispetrodollar - naftapetroleum - farmakologijapharmacology - FilipinaiPhilippines - filosofija, požiūris į gyvenimąphilosophy - politinė filosofijapolitical philosophy - finansų arbitražasarbitrage - fosforasphosphorus - fotochemijaphotochemistry - fotovoltinis elementasphotovoltaic cell - darbo fiziologijaoccupational physiology - branduolio fizikanuclear physics - PikardijaPicardy - atsarginė dalisspare part - PjemontasPiedmont - tarptautinis tarpininkavimasinternational arbitration - brangakmeniaiprecious stones - kuro elementasfuel cell - piratavimaspiracy - žuvininkystėfish farming - dviračių takascycle track - kapitalo investicijų sandorisinvestment transaction - didžiausiasis tarifastariff ceiling - politinis tarpininkavimaspolitical arbitration - lygumaplain - antikrizinis planasanti-crisis plan - miesto planavimo programatown-planning scheme - Kolombo planasColombo Plan - plėtros planasdevelopment plan - finansavimo planasfinancing plan - planktonasplankton - medžių veisimasarboriculture - švietimo planavimaseducational planning - šeimos planavimasfamily planning - gamybos planavimasproduction planning - transporto planavimastransport planning - rinkos planavimasmarket planning - ekonomikos planavimaseconomic planning - finansų planavimasfinancial planning - medissapling, tree - pramonės planavimasindustrial planning - valstybinis planavimasnational planning - regioninis planavimasregional planning - sektorinis planavimassectoral planning - sodmuoseedling - sodinimasplantation - vandens augalasaquatic plant - pašariniai augalaifodder plant - pramoniniai augalaiindustrial plant - aliejinis augalasoleaginous plant - spygliuotisconifer - šakniavaisiairoot crop - tekstilės augalaitextile plant - atogrąžų augalastropical plant - auginimas po plėvelecultivation under plastic - plastifikatoriusplasticiser - plokštėplate - politinė programapolitical programme - žemyninis šelfascontinental shelf - platinaplatinum - gipsas, gipsinis, statybinis gipsasplaster, plaster of Paris - lapuotisdeciduous tree - visiškas užimtumasfull employment - švinaslead - plutonisplutonium - orinė padangapneumatic tyre - Jungtinių Tautų vystymo programaUNDP - Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programaUNEP - svoris ir matmenysweight and size - mažmeninės prekybos punktasmercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - žuvisfish - gėlųjų vandenų žuvisfreshwater fish - jūrų žuvissea fish - šviežios žuvysfresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policijapolice - kriminalinė policijacriminal investigation department - žemės ūkio politikaagricultural policy - bendroji žemės ūkio politikacommon agricultural policy - šalies žemės ūkio politikanational agricultural policy - regioninė žemės ūkio politikaregional farm policy - maisto politikafood policy - banko politikabanking policy - biudžeto politikabudget policy - prekybos politikatrade policy - bendroji prekybos politikacommon commercial policy - Bendrijos politikaCommunity policy - savanoriško apsiribojimo susitarimasvoluntary restraint agreement - archeologijaarchaeology, archeology - Bendrijos užimtumo politikaCommunity employment policy - bendroji žvejybos politikacommon fisheries policy - bendroji kainų politikacommon price policy - bendroji transporto politikacommon transport policy - trumpalaikė ūkio politikashort-term economic policy - kultūros politikacultural policy - pagalbos politikaaid policy - griežto taupymo politikaausterity policy - kišimosi politikaintervention policy - investicijų politikainvestment policy - gynybos politikadefence policy - plėtros politikadevelopment policy - finansavimo politikafinancing policy - švietimo politikaeducation policy - užimtumo politikaemployment policy - verslo politikabusiness policy - aplinkos politikaenvironmental policy - architektūraarchitecture - informacijos politikainformation policy - ryšių politikacommunications policy - konkurencijos politikacompetition policy - statybos politikaconstruction policy - žvejybos politikafisheries policy - žemės ūkio gamybos politikaagricultural production policy - mokslinių tyrimų politikaresearch policy - sveikatos politikahealth policy - gimstamumo politikabirth policy - gamybos politikaproduction policy - saulės architektūrasolar architecture - paramos politikasupport policy - demografinė politikapopulation policy - blokų politikaEast-West policy - valiutų keitimo politikaexchange policy - eksporto politikaexport policy - importo politikaimport policy - kainų politikaprices policy - pajamų politikaincomes policy - apmokėjimo politikapay policy - archyvaiarchives - žemės ūkio struktūrų politikapolicy on agricultural structures - transporto politikatransport policy - paskolų politikacredit policy - būsto politikahousing policy - ekonominė politikaeconomic policy - energetikos politikaenergy policy - Europos gynybos politikaEuropean defence policy - užsienio politikaforeign policy - šeimos politikafamily policy - finansų politikafinancial policy - ArktisArctic - mokesčių politikafiscal policy - miškininkystės politikaforestry policy - vyriausybės politikagovernment policy - pramonės politikaindustrial policy - vidaus politikadomestic policy - migracijos politikamigration policy - pinigų politikamonetary policy - žemės ūkio pinigų politikaagri-monetary policy - uostų politikaports policy - bendroji uostų politikacommon ports policy - sidabrassilver - regioninė politikaregional policy - Bendrijos regioninė politikaCommunity regional policy - socialinė politikasocial policy - struktūrinė politikastructural policy - muitų tarifų politikatariff policy - bendroji muitų politikacommon tariff policy - teršalaspollutant - atmosferos teršalasatmospheric pollutant - vandens teršalaswater pollutant - taršapollution - ArgentinaArgentina - akustinė taršanoise pollution - atmosferos taršaatmospheric pollution - cheminė taršachemical pollution - žemyninės kilmės taršapollution from land-based sources - vandens taršawater pollution - maisto užtaršafood contamination - jūros pakrantės taršacoastal pollution - vandentakių taršapollution of waterways - dirvožemio taršasoil pollution - jūrų taršamarine pollution - sausringųjų zonų žemdirbystėdry farming - organinė taršaorganic pollution - žemdirbystės taršapollution from agricultural sources - radioaktyvioji taršaradioactive pollution - stratosferinė taršastratospheric pollution - šiluminė taršathermal pollution - tarša per sienątransfrontier pollution - LenkijaPoland - mišrioji augalininkystėmixed cropping - polimeraspolymer - PolinezijaPolynesia - Prancūzijos PolinezijaFrench Polynesia - bulvėspotato - šilumos siurblysheat pump - darbingieji gyventojaiworking population - žemdirbiaiworking population engaged in agriculture - dirbantiejipersons in work - darbingo amžiaus gyventojaipopulation of working age - pasaulio gyventojų skaičiusworld population - nedirbantieji gyventojainon-working population - žvejybos susitarimasfishing agreement - cheminis ginklaschemical weapon - kaimo gyventojairural population - miesto gyventojaiurban population - kiaulėswine - žvejybos uostasfishing port - Puerto RikasPuerto Rico - PortugalijaPortugal - Portugalijos regionairegions of Portugal - vyraujančioji padėtisdominant position - pašto ir telekomunikacijų paslaugospostal and telecommunications services - įprastinis ginklasconventional weapon - kalispotassium - plėtros potencialasdevelopment potential - ApulijaApulia - vilkimaspush towing - dulkėsdust - politinė galiapolitical power - biudžeto valdymo institucijabudgetary power - perkamoji galiapurchasing power - vertinimo galiapower of assessment - įgyvendinimo įgaliojimaipower of implementation - iniciatyvos teisėpower of initiative - priežiūros galiasupervisory power - sprendžiamoji galiapower of decision - derybiniai įgaliojimaipower to negotiate - ratifikacijos galiapower of ratification - savaveiksmiškumo įgaliojimaidiscretionary power - vykdomoji valdžiaexecutive power - teisminė valdžiajudicial power - įstatymų leidžiamoji valdžialegislative power - reglamentavimo įgaliojimaistatutory power - valstybės institucijospublic authorities - išankstinis prekių pakavimaspre-packaging - bendrosios lengvatosgeneralised preferences - žemės ūkio produktų išlyginamasis mokestisagricultural levy - EAPB išlyginamasis mokestisECSC levy - pagrindinis darbasfirst job - ankstyvoji vaikystėearly childhood - branduolinis ginklasnuclear weapon - dirvos įdirbimassoil preparation - bausmių netaikymas dėl senatiesbarring of penalties by limitation - parlamento pirmininkasSpeaker of Parliament - spauda, žurnalistaipress, public press - politinė spaudapolitical press - pensija netekus maitintojosurvivor's benefit - paslaugų teikimasprovision of services - taktinis branduolinis ginklastactical nuclear weapon - socialinė pašalpa šeimaifamily benefit - socialinio draudimo išmokasocial-security benefit - paskolaloan - EIB paskolaEIB loan - EAPB paskolaECSC loan - Bendrijos paskolaCommunity loan - "Euratomo" paskolaEuratom loan - apsauga nuo taršosprevention of pollution - trumpalaikė prognozėshort-term forecast - ilgalaikė prognozėlong-term forecast - vidutinės trukmės prognozėmedium-term forecast - biudžeto sąmatabudget estimate - ekonominis prognozavimaseconomic forecasting - įstatymo viršenybėprimacy of the law - Bendrijos teisės viršenybėprecedence of Community law - premijinė išmokabonus payment - išskerdimo išmokaslaughter premium - išrovimo išmokagrubbing premium - išmoka už pasitraukimą iš rinkosnon-marketing premium - draudimo įmokainsurance premium - išmoka už sandėliavimąstorage premium - ankstyvieji vaisiai ir daržovėsearly fruit and vegetables - principas "teršėjas moka"polluter pays principle - ekonominė pirmenybėeconomic priority - ginkluotosios pajėgosarmed forces - sprendimų priėmimasdecision-making - politinis kalinyspolitical prisoner - teisių atėmimasdeprivation of rights - kainosprices - intervalinė kainabracket price - eksporto kainaexport price - importo kainaimport price - vartojimo kainaconsumer price - profesionalioji kariuomenėprofessional army - gamintojo kainaproducer price - Bendrijos žemės ūkio kainosfarm prices - maisto kainafood price - CIF kainacif price - pirkimo kainapurchase price - nuleidžiamoji kainasluice-gate price - intervencinė kainaintervention price - tikslinė kainanorm price - susitarimas dėl kainųprice agreement - karo technikamilitary equipment - pasiūlos kainaoffer price - orientacinė kainaguide price - pagrindinė kainabasic price - skatinamoji kainaactivating price - mažmeninė kainaretail price - didmeninė kainawholesale price - energijos kainaprice of energy - dirbamosios žemės kainaprice of farm land - rinkos kainosmarket prices - atskaitos kainareference price - kvapioji medžiagaflavouring - pasitraukimo iš rinkos kainawithdrawal price - savikainacost price - slenkstinė kainathreshold price - palaikomoji kainasupport price - stovos rinkliavastandage - pardavimo kainaselling price - pagrindinių produktų kainacommodity price - diskriminacinė kainadiscriminatory price - ūkio nuomos mokestisfarm rent - pasaulinė rinkos kainaworld market price - administracinis potvarkisadministrative order - išankstinė nustatytoji kainaprice fixed in advance - FOB kainafree-on-board price - laisva pasienio kainafree-at-frontier price - paleidžiamoji kainatrigger price - garantuotoji kainaguaranteed price - priverstinė kainaimposed price - nuorodinė kainatarget price - gamybos kainaindustrial price - laisvoji kainafree price - didžiausioji kainamaximum price - drėkinimasirrigation - mažiausioji kainaminimum price - mažiausia garantuotoji kainaguaranteed minimum price - vidutinė kainaaverage price - lengvatinė kainapreferential price - sumažintoji kainareduced price - tiekimų kainadelivered price - būdingoji kainarepresentative price - menaiarts - būdingoji rinkos kainarepresentative market price - socialinė problemasocial problem - miestų problemaurban problem - cheminis būdaschemical process - elektrinis būdaselectrical process - fizikinis būdasphysical process - administracinė tvarkaadministrative procedure - antisubsidiniai veiksmaianti-subsidy proceeding - liaudies menaspopular art - biudžetinė procedūrabudgetary procedure - civilinis procesascivil procedure - drausminė procedūradisciplinary proceedings - teisenajudicial proceedings - įstatymų leidybalegislative procedure - parlamento darbo tvarkaparliamentary procedure - baudžiamasis procesascriminal procedure - Viduriniai RytaiMiddle East - dovanos gaminysgift item - gamybaproduction - konvejerinė gamybaassembly line production - žemės ūkio gamybaagricultural production - maisto gamybafood production - gyvūninė produkcijaanimal production - amatiniai dirbiniaicraft production - Bendrijos gamybos apimtisCommunity production - nenutrūkstama gamybacontinuous production - energijos gamybaenergy production - vandenilio gamybahydrogen production - masinė gamybamass production - žuvininkystės produktasfishery product - nepakankama gamybaunderproduction - pramoninė gamybaindustrial production - pasaulinė gamybaworld production - šalies gamybos apimtisnational production - augalininkystėcrop production - produktyvumasproductivity - žemės ūkio produktyvumasagricultural productivity - dekoratyvinis gaminysdecorative item - žemės derlingumasland productivity - darbo produktyvumaswork productivity - grūdų produktascereal product - vaisių produktasfruit product - daržovių produktasvegetable product - žuvies produktasfish product - cukraus produktassugar product - žemės ūkio produktasagricultural product - maisto produktaifoodstuff - perdirbtas maisto produktasprocessed food product - gyvūniniai produktaianimal product - mėsos produktasmeat product - cheminis produktaschemical product - neorganinis cheminis produktasinorganic chemical product - koncentruotas produktasconcentrated product - pakuota prekėpackaged product - užšaldytas produktasfrozen product - kosmetikos gaminyscosmetic product - sporto įrangasports equipment - pakavimo reikmuopackaging product - blizginimo ir šveitimo preparataipolishing and scouring preparations - pagrindinis produktasprimary product - konditerijos gaminysconfectionery product - plataus vartojimo prekėsmass-consumption product - pakaitinis produktassubstitute product - dehidratuotas produktasdesiccated product - dietinis produktasdietary product - medienos gaminyswood product - tualeto reikmuotoilet article - nepakuotos prekėsbulk product - rūkytas produktassmoked product - pramonės produktasindustrial product - degiusis produktasinflammable product - tirpusis produktasinstant product - bendrasis vidaus produktasgross domestic product - švitintas produktasirradiated product - pieno produktasmilk product - šaldytas ir džiovintas produktasfreeze-dried product - pramonės gaminiaimanufactured goods - metalo gaminysmetal product - naudingosios iškasenosmining product - vidaus produktasdomestic product - bendrasis šalies produktasgross national product - naujas produktasnew product - produkto kilmėoriginating product - naftos produktaspetroleum product - vaistų pramonės gaminyspharmaceutical product - namų apyvokos reikmuohousehold article - baltyminiai produktaiprotein products - atgamintas produktasreconstituted product - šaldytas produktasrefrigerated product - bendrasis regioninis produktasgross regional product - sūdytas produktassalted product - pusgaminissemi-manufactured goods - jautrioji prekėsensitive product - šviežiai užšaldytas produktasdeep-frozen product - tekstilės gaminystextile product - amatininkascraftsman - veterinarinis preparatasveterinary product - pardavimo profesijasales occupation - finansininko profesijafinancial occupation - laisvoji profesijaliberal profession - mediko profesijahealth care profession - paramedicinos profesijaparamedical profession - Pasaulinė maisto programaWFP - veiksmų programaaction programme - pagalbos programaaid programme - bendrosios mokymo programosteaching curriculum - mokslinių tyrimų programaresearch programme - rinkimų programaelection programme - mokslo pažangascientific progress - investicinis projektasinvestment project - biudžeto projektasdraft budget - vyriausybinis įstatymo projektasgovernment bill - mokslinių tyrimų projektasresearch project - pramoninis projektasindustrial project - komercinė paskatasales promotion - prekybos skatinimastrade promotion - investicijų skatinimasinvestment promotion - statybos darbaiproperty development - paaukštinimaspromotion - rinkimų agitacijaelection campaign publicity - EB pasiūlymasEC proposal - atlikimo menasperforming arts - nevyriausybinis įstatymo projektasnon-government bill - viešoji nuosavybėpublic property - žemė ir pastatailand and buildings - nekilnojamasis ūkio turtasagricultural real estate - nekilnojamasis turtasreal property - pramoninė nuosavybėindustrial property - intelektinė nuosavybėintellectual property - kilnojamasis turtaspersonal property - privatinė nuosavybėprivate property - ArubaAruba - mineralinių žaliavų paieškosmineral prospecting - perspektyviniai tyrimaiforward studies - prostitucijaprostitution - apsauga nuo triukšmonoise protection - aplinkos apsaugaenvironmental protection - gyvūnijos apsaugaprotection of animal life - augalijos apsaugaprotection of plant life - privatumo apsaugaprotection of privacy - Europos kosmoso agentūraESA - gyvūnų apsaugaprotection of animals - akcininkų apsaugaprotection of shareholders - ryšių privatumo apsaugaprotection of communications - laisvių apsaugaprotection of freedoms - mažumų apsaugaprotection of minorities - diplomatinė apsaugadiplomatic protection - vartotojų apsaugaconsumer protection - specializacijos susitarimasspecialisation agreement - AzijaAsia - rinkos apsaugamarket protection - paveldo apsaugaheritage protection - kraštovaizdžio išsaugojimascountryside conservation - dirvožemio apsaugasoil protection - motinos ir kūdikio sveikatos priežiūracare of mothers and infants - protekcionizmasprotectionism - gyvuliniai baltymaianimal protein - dirbtiniai baltymaisynthetic protein - pieno baltymaimilk protein - Pietų AzijaSouth Asia - daržovių baltymaivegetable protein - susitarimo protokolasprotocol to an agreement - cukraus protokolasprotocol on sugar - prototipasprototype - Provansas-Alpės-Žydrasis KrantasProvence-Alpes-Côte d'Azur - provincijaprovince - psichiatrijapsychiatry - psichologijapsychology - darbo psichologijaoccupational psychology - leidinyspublication - Bendrijos teisės dokumentų leidinysCommunity publication - įstatymo išleidimaspublication of a law - reklamavimasadvertising - klaidinanti reklamaadvertising malpractice - finansinių ataskaitų skelbimaspublication of accounts - tarifų skelbimaspublication of tariffs - KatarasQatar - politinis prieglobstispolitical asylum - profesinė kvalifikacijaprofessional qualifications - aplinkos kokybėquality of the environment - gyvenimo kokybėquality of life - produkto kokybėproduct quality - iškrautų žuvų kiekisquantity of fish landed - socialiai nuskriausta klasėsocially disadvantaged class - raštiškas paklausimaswritten question - žodinis paklausimasoral question - parlamentinis paklausimasparliamentary question - asenizacijadecontamination - kvorumasquorum - sugavimo kvotacatch quota - rinkimų kvotaelectoral quota - radioaktyvumasradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radijo laidų transliavimas, transliavimasbroadcasting, broadcast medium - radiacinė saugaradiation protection - JTO Generalinė asamblėjaUN General Assembly - naftos perdirbimasoil refining - cukraus rafinavimassugar refining - vynuogėsgrape - verslo pavadinimasbusiness name - kapitalo repatriacijarepatriation of capital - ataskaitareport - žemės ūkio ir prekybos ryšiaiagriculture-trade relationship - žemės ūkio ir pramonės ryšiaiagriculture-industry relationship - metinė ataskaitaannual report - komiteto pranešimascommittee report - mokslinių tyrimų ataskaitaresearch report - teisės aktų derinimasapproximation of laws - politikos nuostatų derinimasapproximation of policies - Ras al KhaimahRas Al Khaimah - apmokestinimo pagrindasbasis of tax assessment - susitarimo ratifikavimasratification of an agreement - santykisratio - branduolinis reaktoriusnuclear reactor - profesinis perkvalifikavimasvocational retraining - persiginklavimasrearmament - perdraudimasreinsurance - surašymascensus - gyventojų surašymaspopulation census - mokomoji pagalbaassistance in training - ekonomikos nuosmukiseconomic recession - įplaukosrevenue - eksporto įplaukosexport revenue - bylos žinybingumasadmissibility - moksliniai tyrimairesearch - tiriamieji agronomijos darbaiagronomic research - taikomieji moksliniai tyrimaiapplied research - moksliniai energetikos tyrimaienergy research - dokumentų paieškadocument retrieval - moksliniai aplinkos tyrimaienvironmental research - tiriamieji miškininkystės darbaiforestry research - žuvininkystės tyrimaifishery research - pramoniniai moksliniai tyrimaiindustrial research - medicinos mokslo tiriamieji darbaimedical research - mokslo tiriamasis darbasscientific research - derliusharvest - rekomendacijarecommendation - Bendrijos rekomendacijaCommunity recommendation - ekonominis susitarimaseconomic agreement - socialinė savitarpio pagalbamutual assistance scheme - EAPB rekomendacijaECSC recommendation - EAEB rekomendacijaEAEC recommendation - diplomų pripažinimasrecognition of diplomas - ūkio pertvarkymaseconomic reconstruction - perėjimas prie sodininkystėsconversion to horticulture - bandos tipo pakeitimasherd conversion - pramonės perkaitaindustrial conversion - perėjimas prie mėsinės galvijininkystėsconversion to beef production - žemės ūkio gamybos pakeitimasredirection of production - administracinis skundasappeal to an administrative authority - skundas dėl pripažinimo negaliojančiuaction for annulment - ieškinys dėl neveikimoaction for failure to act - ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymoaction for failure to fulfil an obligation - įdarbinimasrecruitment - asociacijaassociation - energijos atgavimasenergy recovery - antrinis kapitalo panaudojimasrecycling of capital - atliekų perdirbimaswaste recycling - kvapieji augalaiaromatic plant - ginkluotųjų pajėgų mažinimasforce reduction - vaistiniai augalaimedical plant - sojų aliejussoya bean oil - saulėgrąžų aliejussunflower seed oil - darbo laiko sutrumpinimasreduction of working time - žvėrienameat from game - triušienarabbit meat - kukurūzų aliejusmaize oil - muito tarifo sumažinimastariff reduction - lieso pieno milteliaiskimmed milk powder - perdiskontavimasrediscounting - kurso didinimasrevaluation - grįžtamasis eksportasre-export - džiovintas produktasdried product - tekstūros medžiagatexture agent - supaprastinta teisenasummary procedure - parama žemės ūkiuiaid to agriculture - referendumasreferendum - Bendrijos lengvatosCommunity preference - administracinė reformaadministrative reform - bendrosios žemės ūkio politikos reformareform of the CAP - žemės ūkio reformaagrarian reform - žemės ūkio produkcijos reguliavimasregulation of agricultural production - švietimo reformaeducational reform - žemės ūkio kvotaagricultural quota - garantuojamoji ribaguarantee threshold - pakaitinė žemės ūkio gamybaalternative agricultural production - aliejaus ir riebalų mokestistax on oils and fats - žemės reformaland reform - nelabai tinkama žemės ūkiui sritisless-favoured agricultural area - ūkininkėwoman farmer - jaunasis ūkininkasyoung farmer - teismų reformajudicial reform - ūkių vienijimasisgrouping of farms - ūkio ataskaitafarm return - augalų apsaugos preparataiplant health product - pabėgėlisrefugee - herbicidasherbicide - pasiutligėrabies - pieno produkcijadairy production - grūdinių pašarų pakaitalascereal substitute - politinis pabėgėlispolitical refugee - miškų valdytojų susivienijimasforestry group - siūlymo atsisakymasrefusal to bid - medienos gamybawood production - miško nuosavybėforestry property - valstybinis miškaspublicly-owned forest - privatus miškasprivate forest - atsisakymas parduotirefusal to sell - moliuskų ūkisshellfish farming - žuvininkystės produkcijafishery produce - žvejybos licencijafishing licence - autoritarinis režimasauthoritarian regime - pagalbos teikimo tvarkaaid system - bendrovių skilimasdemerger - tarptautinė korporacijatransnational corporation - išimtinis pirkimo susitarimasexclusive purchasing agreement - kolektyvinių interesų įmonėpartly nationalised undertaking - atrankiojo platinimo susitarimasselective distribution agreement - žemėvaldalandholding system - elektroninis paštaselectronic mail - tarpvalstybinis duomenų srautų perdavimascross-frontier data flow - komercinė žiniasklaidacommercial media - ekonomikos sistemaeconomic system - vietinė žiniasklaidalocal media - privačios žiniasklaidos priemonėsprivate media - karinis režimasmilitary regime - perdavimo tinklastransmission network - videotelefoninė konferencijavideophone conference - Europos televizijaEuropean television - parlamentinė sistemaparliamentary system - mokamoji televizijapay television - videoteksasVideotex - buitinių duomenų apdorojimashome computing - informacijos įsiminimasinformation storage - politinė sistemapolitical system - kompiuterių taikymascomputer applications - kompiuterinis nusikaltimascomputer crime - duomenų apdorojimo teisėdata-processing law - dirbtinis intelektasartificial intelligence - regionasregion - ES oficialusis leidinysEU Official Journal - kompiuterinis piratavimascomputer piracy - žemės ūkio regionasagricultural region - rinkimų stebėjimaselection monitoring - daugiapareigystėmultiple office holding - rinkimų rezultataielection result - galių perdavimasdelegation of power - Briuselio regionasBrussels region - parlamento delegacijaparliamentary delegation - rinkimų teisės amžiusvoting age - federalizmasfederalism - pakrantės regionascoastal region - plebiscitasplebiscite - balsų pasiskirstymasdistribution of votes - patariamoji galiaadvisory power - plėtros regionasdevelopment region - paskyrimo galiapower to appoint - privilegijaprivilege - radikalų partijaradical party - kalnų regionasmountain region - nepalankus regionasless-favoured region - priverstinis dingimasforced disappearance - politinė mažumapolitical minority - policijos kontrolėpolice checks - pacifizmaspacifism - civilinė gynybacivil defence - ekonominis regionaseconomic region - balsavimas pagal pavedimąvote by delegation - konsorciumasconsortium - FlandrijaFlanders - vykdomasis organasexecutive body - vyriausybės programagovernment programme - pasienio regionasfrontier region - rinkos palaikymasmarket support - ekonominis pertvarkymaseconomic conversion - pramoninis regionasindustrial region - perorientavimo pagalbaredevelopment aid - pagalba struktūrinei pertvarkaiaid for restructuring - pagalba pardavimuisales aid - pagalba pramoneiaid to industry - pajamų perskirstymasredistribution of income - EB Viduržemio jūros regionasEC Mediterranean region - humanitarinė pagalbahumanitarian aid - pagalba pabėgėliamsaid to refugees - pagalba nelaimės aukomsaid to disaster victims - plėtros pagalbadevelopment aid - pirmenybinis regionaspriority region - kaimiškasis regionasrural region - nauja pramoninė valstybėnewly industrialised country - turizmo regionastourist region - socialinė ekonomikasocial economy - žemės ūkio sąskaitoseconomic accounts for agriculture - Valonų regionasWalloon region - poveikio tyrimasimpact study - ekonominis padarinyseconomic consequence - derinimo procedūraconciliation procedure - regionalizacijaregionalisation - metrounderground railway - didelė krovininė transporto priemonėlarge vehicle - kosminis transportasspace transport - kosminė transporto priemonėspace vehicle - regioninis prekybos pasiskirstymasregionalisation of trade - kosminė stotisspace station - regionalizmasregionalism - transporto priemonių nuomavehicle rental - transporto sklaidadestination of transport - reglamentasregulation - laivo pasasship's passport - vežimo kainatransport price - Bendrijos reglamentasCommunity regulation - tarifų tvirtinimasapproval of tariffs - susisiekimas tarp uostųport traffic - EAEB reglamentasEAEC Regulation - eismo valdymastraffic control - transporto kvotatransport quota - transporto rinkatransport market - transporto priemonės registracijavehicle registration - transporto priemonės dokumentaivehicle documents - ginčų išsprendimassettlement of disputes - vežimo trukmėlength of journey - greitasis transportashigh-speed transport - važtos dokumentastransport document - vairavimo trukmėdriving period - techninė apžiūraroadworthiness tests - turizmo agentūratravel agency - finansų reguliavimasfinancial regulation - vežimo sutartiscontract of carriage - bendrovės dalininkascompany member - susitarimas dėl dalinio skolos grąžinimocomposition - prekybos taisyklėstrade regulations - miesto planavimo reglamentastown-planning regulations - oro linijosairline - kelių eismasroad traffic - medžioklės nuostataihunting regulations - jūrų politikashipping policy - jūrų konferencijamaritime conference - eismo reglamentavimastraffic regulations - atliekų kaupimas sąvartynuosedumping of waste - atliekų laikymasstorage of waste - statybos nuostataibuilding regulations - nuodingoji medžiagatoxic substance - netaršioji transporto priemonėnon-polluting vehicle - jūros dugno išteklių naudojimasexploitation of the sea-bed - išteklių pakeitimasreplacement of resources - poveikis aplinkaienvironmental impact - aplinkos monitoringasenvironmental monitoring - seisminis monitoringasseismic monitoring - pakrančių apsaugashore protection - greičio kontrolėspeed control - vandens ūkio tvarkybawater management - suvaržymų kontrolėcontrol of restrictive practices - geofizinė aplinkageophysical environment - stovintis vanduostagnant water - investicijų reguliavimasregulation of investments - jūrų augalija ir gyvūnijamarine life - augalija ir gyvūnijawildlife - draudimasinsurance - kainų reguliavimasprice regulations - augalijos ištekliaiplant resources - upės žiotysestuary - žemės ūkio nelaimėagricultural disaster - muitų nuostataicustoms regulations - defoliacijadefoliation - erozijaerosion - automobilių taršamotor vehicle pollution - transporto reglamentavimastransport regulations - tarša naftos produktaisoil pollution - teršimas metalaismetal pollution - laivų taršapollution from ships - pramoninė taršaindustrial pollution - rinkos stabilizavimasmarket stabilisation - eksporto rinkliavaexport levy - išlyginamoji importo rinkliavaimport levy - gimstamumo kontrolėbirth control - neteisėta prekybaillicit trade - intervencinė žinybaintervention agency - NimexeNimexe - sandorių reguliavimasregulation of transactions - kilmės pavadinimasdesignation of origin - muitų stabdymo tvarkacustoms procedure suspending duties - grįžtamasis importasre-import - muito grąžinimascustoms drawback - reintegracija į mokykląre-integration into school - EB muitų teritorijaEC customs territory - socialinė reabilitacijasocial rehabilitation - vienas bendras dokumentassingle document - formalumų supaprastinimassimplification of formalities - biudžeto atmetimasrejection of the budget - muitų tarifų antraščių klasifikacijaspecification of tariff heading - prekybiniai santykiaitrade relations - finansinis susitarimasfinancial agreement - eksporto draudimasexport credit insurance - šilumos išleidimasthermal discharge - priešpriešinė prekybacountertrade - Bendrijos eksportasCommunity export - Bendrijos importasCommunity import - prekės ir paslaugosgoods and services - pagyvėjimasreflation - pusgaminiaiintermediate goods - dvišaliai santykiaibilateral relations - gamybos priemonėscapital goods - naudotos prekėsused goods - suvienytoji prekybaintegrated trade - kultūriniai ryšiaicultural relations - gamybinis vartojimasintermediate consumption - pasaulinis vartojimasworld consumption - reklamavimas parduotuvėjemerchandising - rinkodaros teorijatheory of marketing - diplomatiniai santykiaidiplomatic relations - prekybos renginystrade event - kaina be mokesčioprice net of tax - darbo santykiailabour relations - sąmoningai nuostolingas pardavimasselling at a loss - savitarnos parduotuvėself-service store - jungtinė mažmeninė prekybaaffiliated retailing - kilnojamoji prekybaitinerant trade - nepriklausomas mažmenininkasindependent retailer - tipinė firmos parduotuvėchain store - mokyklos ir pramonės įmonių ryšiaischool-industry relations - didmeninės prekybos centraswholesale trading centre - platintojasdistributor - ekonominiai santykiaieconomic relations - turimų pinigų likvidumasprivate-sector liquidity - bažnyčios ir valstybės santykiaichurch-State relations - asmens draudimas nuo nelaimingų įvykiųpersonal accident insurance - Rytų ir Vakarų santykiaiEast-West relations - pramonės šakų ryšiaiinter-industrial relations - pinigų krizėmonetary crisis - institucijų ryšiaiinterinstitutional relations - valiutų keitimo ribojimasexchange restriction - tarptautiniai santykiaiinternational relations - paskola be palūkanųfree credit - diskonto normadiscount rate - paskolos kontrolėcredit control - tarpparlamentiniai ryšiaiinterparliamentary relations - vertybinių popierių biržastock exchange - Bendrijos vidaus santykiaiintra-Community relations - kapitalo nutekėjimasoutflow of capital - pervedimo kainodaratransfer pricing - įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios santykiailegislative-executive relations - labai trumpos trukmės finansavimasvery short-term financing - piniginiai santykiaimonetary relations - įmonių finansaicorporate finance - daugiašaliai santykiaimultilateral relations - nuosavybės draudimasproperty insurance - asmens draudimaspersonal insurance - bendrasis draudimasco-insurance - miesto ir kaimo ryšiaitown-country relationship - kredito įstaigacredit institution - pramonės finansavimo rūmaifinance house - elektroninė bankininkystėelectronic banking - draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbeoccupational accident insurance - žmonių santykiaihuman relations - banko priežiūrabanking supervision - mokesčiai už banko paslaugasbank charges - biudžeto asignavimasbudget appropriation - bendrasis biudžetasgeneral budget - viešieji ryšiaipublic relations - regioninės lėšosregional finances - religijareligion - Bendrijos biudžeto finansavimasfinancing of the Community budget - valstybės narės įmokaMember State's contribution - ministrų kabineto pertvarkymascabinet reshuffle - mokesčių konvencijatax convention - mokesčių tikrinimastax inspection - skolos grąžinimasredemption - specialusis mokestisspecial tax - sklypų perskirstymasreparcelling - dviribis tarifasbracket rate - eksporto muitų grąžinimasremission of export duties - vieneto kainaunit price - palaikomasis tarifassupport tariff - mišrioji kainamixed price - importo pakeitimasimport substitution - žemės ūkio produktų kainaprice of agricultural produce - atlyginimas už darbąremuneration of work - žemės ūkio draudimasagricultural insurance - derlingumascrop yield - pilietiškumo ugdymascivics - prekybos mokymascommercial education - mokomoji medžiagateaching materials - mokomosios kompiuterinės programosteaching software - mokyklos ir profesinės veiklos ryšiaischool-working life relations - miesto atnaujinimasurban renewal - neurobiologijaneurobiology - pelningumasprofitability - ginekologijagynaecology - neurologijaneurology - pediatrijapaediatrics - dantų gydymasdental medicine - pirmoji pagalbafirst aid - alternatyvioji medicinaalternative medicine - pramonės pertvarkaindustrial reorganisation - akustikaacoustics - optikaoptics - kibernetikacybernetics - petrologijapetrology - pagalbos paskirstymasdistribution of aid - religinė sektareligious sect - teologijatheology - mokesčių naštos paskirstymasdistribution of the tax burden - bendroji rinkasingle market - teritorinis gyventojų pasiskirstymasgeographical distribution of the population - nepilna šeimaone-parent family - įvaikisadopted child - automobilių draudimasmotor vehicle insurance - gamybos paskirstymasdistribution of production - šeimos apsaugafamily protection - rinkos pasidalijimasmarket-sharing agreement - dirbtinis apvaisinimasartificial reproductive techniques - apsėklinimasartificial insemination - apvaisinimas mėgintuvėlyjetest tube fertilisation - turto paskirstymasdistribution of wealth - išnešiojusioji motinasurrogate mother - tėvų valiaparental authority - vietų paskirstymasallocation of seats - palikuonisdescendant - pavardėsurname - tėvų atsakomybėparental responsibility - teisminis išsiskyrimasjudicial separation - gyventojų skaičiaus kitimaspopulation dynamics - pajamų paskirstymasdistribution of income - migrantasmigrant - darbo paskirstymasallocation of work - įsikurtinė migracijamigration for settlement purposes - repatriacijos pašalparepatriation grant - gyventojų senėjimasageing of the population - profesinis judumasjob mobility - geographical distribution - pasiskirstymas pagal amžiųdistribution by age - paskirstymas vienam gyventojuiper capita distribution - pagerbimashonour - savanoriškas darbasvoluntary work - savanoriška organizacijavoluntary organisation - nedarbo draudimasunemployment insurance - paskirstymas vienam darbuotojuidistribution per employed person - lošimaigaming - lošimų įstaigagaming establishment - automatizuoti lošimaiautomatic game - pasiskirstymas pagal lytįdistribution by sex - sportinė žūklėsport fishing - turistiniai mainaitourist exchange - užsienio turizmasforeign tourism - kaimo turizmasrural tourism - žinynasdirectory - turizmo infrastruktūratourist infrastructure - socialinių reikmių biudžetassocial budget - persodinimasreplanting - Europos socialinė politikaEuropean social policy - nusikalstamumo prevencijaprevention of delinquency - nusikaltimascrime - fiziškai neįgaliejiphysically disabled - asignavimų perkėlimascarry-over of appropriations - psichiškai neįgalusismentally disabled - benamystėhomelessness - lytinis suluošinimassexual mutilation - savaitinio poilsio trukmėweekly rest period - narkotikų prekybadrug traffic - bendroji medicinageneral medicine - socialinė pagalbasocial assistance - socialinės globos įstaigossocial facilities - socialinės apsaugos įstatymaisocial security legislation - socialinis darbassocial work - pagalba namiehome help - papildomoji pensijasupplementary pension - profesinės sąjungos atstovasunion representative - medicininė knygelėhealth card - sveikatos išlaidoshealth expenditure - gydymo ligoninėje išlaidoshospital expenses - diplomatinis atstovavimasdiplomatic representation - guldymas į ligoninęhospitalisation - priežiūra namuosehome care - paciento teisėspatient's rights - visuomenės higienapublic hygiene - socialinė medicinasocial medicine - paskolų draudimascredit insurance - darbuotojų atstovavimasworkers' representation - privatus gydymasprivate medical treatment - miestų statybaurban construction - miesto infrastruktūraurban infrastructure - nekilnojamojo turto rinkaproperty market - politinis atstovavimaspolitical representation - nuomos mokesčio nuostatairent regulations - Meno salaIsle of Man - Kastilija ir LeonasCastile-Leon - proporcinis atstovavimasproportional representation - Kastilija ir La ManchaCastile-La Mancha - KantabrijaCantabria - Balearų salosBalearic Islands - RiojaRioja - Seuta ir MelilijaCeuta and Melilla - represijarepression - MadridasCommunity of Madrid - ValensijaCommunity of Valencia - Mursijos regionasRegion of Murcia - Šiaurės PortugalijaNorthern Portugal - Vidurio PortugalijaCentral Portugal - Lisabona ir Težo slėnisLisbon and the Tagus Valley - Šiaurės AnglijaNorthern England - Šiaurės Vakarų AnglijaNorth-West England - Pietryčių AnglijaSouth-East England - Pietvakarių AnglijaSouth-West England - ekonomikos atsigavimaseconomic recovery - Antigva ir BarbudaAntigua and Barbuda - AngilijaAnguilla - Sent Kristoferis ir NevisSaint Christopher and Nevis - kopijavimasduplicating - Sent Vinsentas ir GrenadinaiSaint Vincent and the Grenadines - JAV Virdžinijos salosUS Virgin Islands - Didysis MagribasGreat Maghreb - veislininkystėanimal breeding - augalų dauginimasplant propagation - Maršalo SalosMarshall Islands - Amerikos SamoaAmerican Samoa - invalidumo draudimasdisability insurance - respublikarepublic - ašigalispolar region - Dominikos RespublikaDominican Republic - Pitcairno salosPitcairn Islands - darbuotojų perkėlimasrequisitioning of workers - biologinis ginklasbiological weapon - masinio naikinimo ginklasweapon of mass destruction - strateginis branduolinis ginklasstrategic nuclear weapon - informacijos tinklasinformation network - atominė bombaatomic bomb - ūkių apskaitos duomenų tinklasfarm accountancy data network - balistinė raketaballistic missile - valdomoji raketaguided missile - tarpžemyninė raketaintercontinental missile - transporto tinklastransport network - karinis jūrų laivynaswarships - geležinkelių tinklasrail network - kosminis ginklasspace-based weapons - lazerinis ginklaslaser weapon - padegamasis ginklasincendiary weapon - šaunamieji ginklai ir šaudmenysfirearms and munitions - laivybos kelių tinklasnetwork of navigable waterways - sausumos kariuomenėland forces - sukarintos pajėgosparamilitary force - kelių tinklasroad network - karinės oro pajėgosair force - atsargos kariuomenėreserve army - užsienyje dislokuota kariuomenėforces abroad - karinės jūrų pajėgosnavy - finansų atsargosreserves - moterų karinė tarnybawomen's military service - savanoriška karinė tarnybavoluntary military service - atidėjimasprovision - gynybos išlaidosdefence expenditure - strateginė gynybastrategic defence - užsienio pinigų rezervaiforeign-exchange reserves - tarptautinis saugumasinternational security - ginklavimosi politikaarms policy - Europos ginklavimosi politikaEuropean arms policy - Europos saugumasEuropean security - branduolinių ginklų neplatinimasnuclear non-proliferation - ginkluotės apribojimasarms limitation - nebranduolinių zonų kūrimascreation of nuclear-free zones - gamtos draustinisnature reserve - ginkluotės suderinimasharmonisation of weapons - gyvenamoji vietaresidence - tarptautinis susitarimasinternational agreement - dvišalis susitarimasbilateral agreement - daugiašalis susitarimasmultilateral agreement - antrinė gyvenamoji vietasecondary residence - tarptautinės derybosinternational negotiations - susitarimo pasirašymassignature of an agreement - tarptautinis dokumentasinternational instrument - tarptautinė konvencijainternational convention - pesticidų liekanospesticide residue - rezoliucijaresolution - medienos atliekoswood residue - Europos Tarybos konvencijaEuropean convention - JTO tarptautinis paktasUN international covenant - tarptautinė politikainternational affairs - sutarties nutraukimastermination of a contract - ginčytinas tarptautinis klausimasinternational issue - draudimas nuo nuostoliųindemnity insurance - dervaresin - dviejų Vokietijų santykiairelations between the two German States - oficialusis vizitasofficial visit - tarptautinė pagalbainternational aid - elgsenos kodeksascode of conduct - tarptautinės sankcijosinternational sanctions - Bendrijos rezoliucijaCommunity resolution - religinė grupėreligious group - socialinė ir kultūrinė grupėsocio-cultural group - maistinė nepriklausomybėself-sufficiency in food - bendradarbiavimo politikacooperation policy - JTO rezoliucijaUN resolution - teismų bendradarbiavimaslegal cooperation - karinė okupacijamilitary occupation - EP rezoliucijaEP resolution - okupuota teritorijaoccupied territory - daugiašalės pajėgosmultinational force - atsakomybėliability - karo belaisvisprisoner of war - Armėnijos klausimasArmenian question - Kurdistano klausimasKurdistan question - Palestinos klausimasPalestinian question - Vokietijos susivienijimasunification of Germany - tarptautinė atsakomybėinternational responsibility - Europos nusiginklavimo konferencijaCDE - euroraketaEuro-missile - ginkluotės kontrolėarms control - ministro atsakomybėministerial responsibility - strateginės ginkluotės mažinimo sutartisSTART agreement - Susitarimas dėl antibalistinių raketųABM Agreement - taikos zonapeace zone - sveikatos draudimashealth insurance - baudžiamoji atsakomybėcriminal liability - ESBOOSCE - ilgalaikis nedarbaslong-term unemployment - sugrįžimas į darbinį gyvenimąreintegration into working life - politinė atsakomybėpolitical responsibility - kova su nedarbufight against unemployment - darbo jėgos planavimasmanpower planning - darbo vietos dalijimasisjob sharing - pilietisnational - darbo sutarties nutraukimastermination of employment - darbo pakeitimaschange of job - vietinė užimtumo iniciatyvalocal employment initiative - neatlyginamas darbasunpaid work - Bendrijos pilietisCommunity national - laikinas darbastemporary employment - gyvūnijos ištekliaianimal resources - jaunimo užimtumasyouth employment - moterų darbasfemale work - jūrų ištekliairesources of the sea - profesinių įgūdžių atnaujinimasupdating of skills - ūkio ištekliaieconomic resources - stažavimastraineeship - vandens ištekliaiwater resources - dirvožemio ištekliaisoil resources - užimtumo statistikaemployment statistics - energijos ištekliaienergy resources - pagalbinis darbininkasauxiliary worker - užsienyje dirbantis darbuotojasexpatriate worker - jūrų transporto draudimasmarine insurance - verslininkasentrepreneur - generalinis direktoriusmanaging director - žuvininkystės ištekliaifishery resources - savisamdisself-employed person - mineralinių žaliavų ištekliaimineral resources - valstybinė šventėpublic holiday - sekmadienio darbasSunday working - gamtos ištekliainatural resources - darbo normarate of work - atsinaujinantys ištekliairenewable resources - nuotolinis darbasteleworking - darbo užmokesčio įšaldymaspay freeze - papildomieji ištekliaiadditional resources - atlyginimo mažinimaspay cut - papildomas atlygisfringe benefit - išmokos ir išlaidosallowances and expenses - biudžeto ištekliaibudgetary resources - darbuotojų paskyrimasappointment of staff - nuosavieji ištekliaiown resources - vidaus tvarkos taisyklėsrules of procedure - bandomasis laikotarpisprobationary period - viešasis maitinimascatering - profesinių sąjungų teisėstrade union rights - laisvė jungtis į profesines sąjungastrade union freedom - profesinė etikaprofessional ethics - privalomasis draudimascompulsory insurance - eksporto kompensacijaexport refund - pelno pasidalijimasprofit sharing - importo kompensacijaimport refund - profesinės sąjungos rinkimaitrade union election - socialiniai partneriaisocial partners - tarnautojų profesinė sąjungaunion of civil servants - profesinė asociacijaprofessional association - profesinė sąjungatrade union - gamybos nuostolių padengimasproduction refund - eksporto ribojimasexport restriction - diplomato profesijadiplomatic profession - importo ribojimasimport restriction - visuomenės informavimo profesijacommunications profession - konkurencijos apribojimasrestriction on competition - administracijos personalasadministrative personnel - sekretoriato darbuotojaisecretarial staff - prekybos ribojimastrade restriction - informacijos specialistasinformation profession - mokslininko profesijascientific profession - techniko profesijatechnical profession - laisvės suvaržymasrestriction of liberty - politikaspol, political leader, politician, politico - draudiko profesijainsurance occupation - kiekybinis ribojimasquantitative restriction - smulkioji prekybasmall retailer - dantų gydytojasdentist - gydytojasdoctor - veterinarasveterinarian - vaistininkaspharmacist - akušerėmidwife - menininko profesijaartistic profession - privatusis draudimasprivate insurance - pramonės struktūros pertvarkaindustrial restructuring - literato profesijaliterary profession - einamosios veiklos rezultatasoperating result - pardavėjaisales staff - prekybos atstovassales representative - žemės ūkio veiklos rezultataiagricultural performance - mokymosi rezultataischool results - informacijos technologijų profesijainformation technology profession - turizmo darbuotojo profesijatourist profession - viešbučių darbuotojo profesijahotel profession - aptarnautojaiservice occupation - muitų taikymo atnaujinimasrestoration of customs duties - bankininko profesijabanking profession - profesionalų sportasprofessional sport - tranzitastransit - mokymosi atsilikimasbackwardness at school - Europos pramonės erdvėEuropean industrial area - Bendrijos pramonės politikaCommunity industrial policy - pasitraukimas iš rinkoswithdrawal from the market - amataihandicrafts - mažoji pramonėsmall industry - vidutinė pramonėmedium-sized industry - mažos ir vidutinės pramonės šakossmall and medium industries - pensininkasretired person - pramonės išdėstymaslocation of industry - laisvoji pramonės zonaindustrial free zone - paankstintas išėjimas į pensijąearly retirement - technologijų parkastechnology park - produkcijos pertekliusproduction surplus - krovinių tvarkymashandling - valstybinis draudimaspublic insurance - kuro regeneracijafuel reprocessing - pramoninis apdirbimasindustrial manufacturing - gamybos kvotosproduction quota - gamybos statistikaproduction statistics - gamintojo atsakomybėproducer's liability - naujoji technologijanew technology - viršūnių susitikimassummit meeting - švarioji technologijaclean technology - įprastinė technologijatraditional technology - technologinis būdastechnological process - techninis reglamentastechnical regulations - produkto naudojimo trukmėproduct life - brokuotas produktasdefective product - ministrų susitikimasministerial meeting - techninis aprašastechnical specification - Europos standartasEuropean standard - tarptautinis standartasinternational standard - standartų derinimasharmonisation of standards - techninės instrukcijostechnical rule - tarptautinis susitikimasinternational meeting - perdirbimo technologijarecycling technology - mokslinių tyrimų biudžetasresearch budget - atlyginimo didinimaspay rise - "Eureka"Eureka - mokslinių tyrimų personalasresearch staff - Bendrijos mokslinių tyrimų politikaCommunity research policy - pramonės ir mokslinių tyrimų ryšiaiindustry-research relations - prekybos agentasdealer - pajamosincome - mokslo įstaigaresearch body - registruotasis prekės pavadinimasbrand name - registruotas prekės ženklasregistered trademark - dizainai ir modeliaidesigns and models - papildomos pajamossupplementary income - prekių ženklų teisėtrademark law - europinis prekės ženklasEuropean trademark - eksperimentas su gyvūnaisexperiment on animals - eksperimentas su žmonėmisexperiment on humans - įmonės moksliniai tyrimaicompany research - fundamentiniai tyrimaibasic research - kariniai moksliniai tyrimaimilitary research - universitetiniai moksliniai tyrimaiuniversity research - civilinės atsakomybės draudimasthird-party insurance - pajamos iš investicijųinvestment income - 77-ių grupėGroup of 77 - Kontadoros grupėContadora Group - priklausoma teritorijadependent territory - vartotojų judėjimasconsumer movement - ūkininkų pajamosfarmers' income - priemoka kanceliarinėms reikmėmssecretarial allowance - pavojingųjų prekių vežimastransport of dangerous goods - ūkio pajamosfarm income - mokymo metodasteaching method - namų ūkio pajamoshousehold income - apmokestinamosios pajamostaxable income - šalies pajamosnational income - povandeninių mineralinių žaliavų ištekliaiunderwater mineral resources - pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygioincome in addition to normal pay - pažangiosios medžiagosadvanced materials - grindų dangafloor coverings - superlaidusis lydinyssuperconducting alloy - kompozicinės medžiagoscomposite materials - techninė keramikatechnical ceramics - specialusis polimerasspecial polymer - amorfinės medžiagosamorphous materials - labai maža dalelėultra-fine particle - biomedžiagosbiomaterials - atmenusis lydinysshape-memory alloy - konstitucijos pakeitimasconstitutional revision - ADN susitarimasADN agreement - išorinis įrenginysperipheral - atostogų grafikasstaggering of holidays - įstatymo keitimasamendment of a law - mikrokompiuterismicro-computer - turizmo politikatourism policy - transporto draudimastransport insurance - pramonės revoliucijaindustrial revolution - Tarptautinis darbo biurasInternational Labour Office - Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinė tarybaEcosoc - Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisarasUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Šiaurės Reinas-VestfalijaNorth Rhine-Westphalia - Europos eksporto bankasEEB - Reino kraštas-PfalcasRhineland-Palatinate - Ronos AlpėsRhône-Alpes - Europos atominės energetikos draugijaEAES - Europos branduolinės energetikos agentūraENEA - Dublino fondasEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Florencijos Europos universitetinis institutasEuropean University Institute of Florence - RibėRibe - Europos transliuotojų sąjungaEBU - turtaswealth - Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjungaWAEMU - gyvybės draudimaslife assurance - ricinoscastor bean - Azijos plėtros centrasADC - RingkoebingRingkoebing - Centrinės Amerikos bendroji rinkaCACM - apdraustoji rizikainsured risk - Plėtros paramos komitetasDAC - sveikatos rizikahealth risk - branduolinės energetikos politikanuclear policy - ryžiairice - naftos politikapetroleum policy - angliavandenilių atsargų kaupimasstorage of hydrocarbons - elektrinių uždarymasdecommissioning of power stations - agroenergijaagro-energy - energetikos pramonėenergy industry - gazoholisgasohol - variklinis spiritasmotor spirit - robotikarobotics - energinė medžiagaenergy-generating product - akmens anglių pramonėcoal industry - robotų naudojimas gamybojerobotisation - akmens anglių gavybos politikacoalmining policy - akmens anglių perdirbimascoal processing - rūdos telkinysore deposit - socialinis vaidmuosocial role - kasybos darbaimining operation - kasybos produkcijamining production - senatvės draudimo sistemapension scheme - RoskildeRoskilde - rūdos kasybamining of ore - metalingoji rūdametallic ore - boksitasbauxite - bituminės medžiagosbituminous materials - uolienos ir akmenysearths and stones - druskasalt - guolisbearing - fosfatasphosphate - potašaspotash - RumunijaRomania, Roumania, Rumania - naftos telkinių paieškapetroleum exploration - naftos gavybaextraction of oil - jūros gręžinio statinysoffshore structure - naftos gavybos apimtispetroleum production - butanasbutane - parafinasalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - žalia naftacrude oil - benzinaspetrol - dyzeliniai degalaidiesel fuel - mazutasfuel oil - Jungtinė KaralystėUnited Kingdom - propanaspropane gas - aviaciniai degalaiaviation fuel - bešvinis benzinaslead-free petrol - Jungtinės Karalystės užjūrio šalys ir teritorijosUnited Kingdom OCT - jūrinė naftaoffshore oil - Jungtinės Karalystės regionairegions of the United Kingdom - elektrinėpower plant - elektros energetikaelectrical industry - RuandaRwanda - elektrinių vietos parinkimassiting of power stations - hidroelektrinių plėtojimashydroelectric development - SabaSaba - reaktoriaus aušinimo sistemareactor cooling system - branduolinė chemijanuclear chemistry - astronomijaastronomy - SabahSabah - naudotas branduolinis kurasirradiated fuel - sacharozėsucrose - biologinis būdasbioprocess - biologinė pramonėbio-industry - biotechnologijabiotechnology - specialiosios cheminės medžiagosspecial chemicals - Vakarų SacharaWestern Sahara - neplokščias gaminysnon-flat product - plokščiasis gaminysflat product - lakštassheet - profiliuotissection - SahelisSahel - plonoji folijathin sheet - lydyti taukailard - cheminių žaliavų pramonėraw chemical industry - cheminis elementaschemical element, element - cheminis junginyschemical compound, compound - dažai ir lakaipaints and varnishes - Sent EustatijusSaint Eustatius - vaistasmedicament - San MarinasSan Marino - hormoninis preparatashormone - Šv. Martyno salaSaint Martin - organinė cheminė medžiagaorganic chemical - pesticidų pramonėpesticides industry - metalurgijos pramonėmetallurgical industry - bendrovių susitarimasinter-company agreement - Astūrijos KunigaikštystėPrincipality of Asturias - Sen Pjeras ir MikelonasSaint Pierre and Miquelon - juodosios metalurgijos gaminysiron and steel product - varžtų ir sraigtų pramonėbolt and screw industry - skardininkystėtinplate and cutlery industry - smulkieji metalo gaminiaiironmongery - kalvystės dirbinysiron product - metalų dengimasmetal coating - Šv. Elenos salaSaint Helena - juodosios metalurgijos darbo įrangairon and steel-working machinery - specialieji plienaispecial steels - Sent LusijaSaint Lucia - stibisantimony - berilisberyllium - kadmiscadmium - geležies lydinysferro-alloy - tantalastantalum - prekių konfiskavimasseizure of goods - dviračių ir motociklų pramonėcycle and motorcycle industry - įrankių pramonėtool industry - mokslinis aparatasscientific apparatus - darbo užmokestispay - medicininiai ir chirurginiai instrumentaimedical and surgical instruments - vienetinis atlygispiece work pay - šaldymo įrenginyscold store - valandinis darbo užmokestishourly wage - pramoninis robotasindustrial robot - namų ruošos atlyginimaswages for housework - mažiausiasis atlyginimasminimum pay - siurblyspump - Tarptautinė oro transporto asociacijaIATA - samdomasis darbuotojaswage earner - garso ir vaizdo įrangaaudio-visual equipment - garso atkūrimo įrangasound reproduction equipment - Saliamono SalosSolomon Islands - SamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektros kabeliselectric cable - telekomunikacijų įrangatelecommunications equipment - buitinis elektrinis aparatashousehold electrical appliance - administracinė nuobaudaadministrative penalty - pramoninė elektros mašinaindustrial electric machinery - elektros mašinaelectric machinery - elektromagnetinė įrangaelectro-magnetic equipment - Bendrijos sankcijaCommunity sanction - vaizdo diskasvideo disc - vaizdajuostėvideo cassette - įrašo laikmenarecording medium - ekonominės sankcijoseconomic sanctions - įrašasrecord - CD-ROM diskasoptical medium - įrašytoji laikmenarecording - mikrobangų aparatasapparatus based on the use of rays - radijo ryšysradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - bausmėpenalty - statybos pramonėbuilding industry - surenkamoji statybaprefabrication - statybinė plokštėbuilding slab - didelio masto statyboslarge-scale construction - kartonaspaperboard - presuota medienabonded wood - visuomenės sveikatapublic health - prabangių odos gaminių ir pirštinių pramonėfancy leather goods and glove-making industry - odų ir kailių išdirbimo pramonėhides and furskins industry - San Tomė ir PrinsipėSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - galanterijahaberdashery - SardinijaSardinia - sintetinis pluoštasman-made fibre - natūralusis pluoštasnatural fibre - įvairi pramonėmiscellaneous industries - uždaroji akcinė bendrovėprivate limited company - juvelyriniai aukso ir sidabro dirbiniaijewellery and goldsmith's articles - grikiaibuckwheat - socialinės teisėssocial rights - politinės teisėspolitical rights - ekonominės teisėseconomic rights - žmogaus teisių chartijacharter on human rights - Saaro kraštasSaarland - ateizmasatheism - palydovassatellite - judėjimo laisvėfreedom of movement - pasitenkinimas darbujob satisfaction - antidiskriminacinė priemonėanti-discriminatory measure - praktinė patirtisknow-how - etninė diskriminacijaethnic discrimination - lytinė laisvėsexual freedom - ksenofobijaxenophobia - vyrų ir moterų lygybėequality between men and women - akademinė laisvėacademic freedom - teisė į vystymąsiright to development - vaikų teisėschildren's rights - žiaurus ir žeminantis elgesyscruel and degrading treatment - Šlėzvigas-HolšteinasSchleswig-Holstein - vaikų apsaugachild protection - nusikaltimas žmogiškumuicrime against humanity - įstatymo veikimas atgaline dataretroactivity of a law - lyginamoji teisėcomparative law - valdymo mokslasadministrative science - vietiniai teisės aktailocal legislation - informatikainformation science - civilinė atsakomybėcivil liability - atsakomybė už sutarties vykdymącontractual liability - elgsenos mokslaibehavioural sciences - nuosavybėownership - atlasasatlas - dirvotyrasoil science - privatizacijaprivatisation - ekonomikos mokslaieconomics - palikimasinheritance - teisės mokslaslegal science - paveldėjimo teisėlaw of succession - pakaitinis naudojimasis turtutime-sharing - servitutaseasement - naudojimasis teisėmisenjoyment of rights - juridinis adresasxlegal domicile - gyvosios gamtos mokslailife sciences - mokumasfinancial solvency - nusikaltimas asmeniuicrime against individuals - nusikaltimas nuosavybeicrime against property - neteisėtas veiksmų laisvės varžymasillegal restraint - fiziniai mokslaiphysical sciences - politologijapolitical science - muito klastotėcustoms fraud - taikomieji mokslaiapplied sciences - garbės ir orumo įžeidimasdefamation - nusikaltimas mokesčių tvarkaitax offence - žemės mokslasearth sciences - įkalinimasimprisonment - kalinimo įstaigų teisėlaw relating to prisons - kalinysprisoner - socialiniai mokslaisocial sciences - pakaitinė bausmėalternative sentence - sąlyginis atleidimas nuo bausmės atlikimoconditional discharge - turto konfiskavimasconfiscation of property - bausmės sušvelninimasreduction of sentence - kalinių perdavimastransfer of prisoners - kalinimo įstaigos režimasprison system - kalinimo įstaigos administracijaprison administration - politinis skilimaspolitical split - ieškinio senatislimitation of legal proceedings - teismo posėdislegal hearing - atmosferaatmosphere - mokyklinis lavinimasschooling - teisinė pagalbalegal aid - areštasarrest - teisminis tyrimasjudicial inquiry - kratasearch - kardomasis sulaikymasdetention before trial - gynybos teisėsrights of the defence - dviejų turų sistemadouble-ballot voting system - vieno turo balsavimassingle-ballot system - daugiamandatė rinkimų sistemalist voting system - EB ieškinys dėl atsakomybės nustatymoEC action to establish liability - tarnautojų skundasaction by staff - kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybėsreference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - balsų daugumos sistemamajority voting system - vienmandatė rinkimų sistemauninominal voting system - komercinis teismascommercial court - parlamento posėdisparliamentary sitting - trečiųjų teismascourt of arbitration - tarptautinis teismasinternational court - mokesčių teismasfiscal court - sausradrought - juriskonsultaslegal adviser - taikos teisėjaslay magistrate - jūros dalismaritime area - grėsmė valstybės saugumuithreat to national security - banko paslaptisbanking secrecy - jūrų laivybos priežiūramaritime surveillance - laisvė naudotis jūrafreedom of the seas - pramoninė paslaptisindustrial secret - kosminė erdvėextra-atmospheric space - teisė į kosminės erdvės nuosavybęspace property right - profesinė paslaptisprofessional secret - kosminės erdvės naudojimasuse of outer space - JTO sekretoriatasUN Secretariat - užsienio valstybės pilietisforeign national - leidimas gyventiresidence permit - leidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiamsadmission of aliens - ekonomikos sektoriuseconomic sector - mišri santuokamixed marriage - pirminis sektoriusprimary sector - tarptautinė teisė - valstybės teisėinternational law - national law - tarptautinė ekonominė teisėinternational economic law - administracinė atsakomybėadministrative responsibility - viešoji ekonominė teisėpublic economic law - ketvirtinis sektoriusquaternary sector - EB sprendimasEC Decision - EB direktyvaEC Directive - antrinis sektoriussecondary sector - Bendrijos teisės sistemaCommunity legal system - antriniai teisės aktaisecondary legislation - EAEB direktyvaEAEC Directive - EB rekomendacijaEC recommendation - tretinis sektoriustertiary sector - EB reglamentasEC Regulation - įgyvendinimo reglamentasimplementing Regulation - EAEB nuomonėEAEC opinion - tiekimo patikimumassecurity of supply - EAPB nuomonėECSC opinion - EB Teisingumo Teismo nuomonėopinion of the EC Court of Justice - socialinių įstatymų suderinimassocial-security harmonisation - užimtumo garantijajob security - EB kompetencija užsienio reikalų srityjeEC external competence - EB protokolasEC Protocol - prisijungimo sutartisMerger Treaty - transporto saugatransport safety - Europos bendrasis aktasSingle European Act - prisijungimo prie EB sutartisEC Accession Treaty - produkto saugaproduct safety - EAEB bendroji įmonėEAEC Joint Undertaking - EB KomisijaEC Commission - darbų saugaoccupational safety - ES santykiaiEU relations - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB Ministrų TarybaACP-EC Council of Ministers - branduolinis saugumasnuclear safety - EB Teisingumo Teismo narysmember of the EC Court of Justice - Europos komisarasEuropean Commissioner - viešasis saugumaspublic safety - Europos bendradarbiavimo asociacijaEAC - kelių eismo saugumasroad safety - EB susivienijimo susitarimasEC association agreement - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB konvencijaACP-EC Convention - socialinė apsaugasocial security - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB ambasadorių komitetasACP-EC Committee of Ambassadors - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinis komitetasACP-EC Joint Committee - Trečioji Lomės konvencijathird Lomé Convention - Europos laisvų vietų ir užimtumo paieškų suderinimo sistemaEURES - Europos plėtros fondasEDF - Europos socialinis fondasESF - Sąjungos išplėtimasenlargement of the Union - būsto suteikimashousing allocation - rugiairye - Europos SąjungaEuropean Union - Europos istorijahistory of Europe - cheminė druskachemical salt - Europos Sąjungos narystėEuropean Union membership - Lotynų Amerikos ekonominė sistemaLAES - bendra pozicijajoint position - bendri veiksmaijoint action - Europos Sąjungos sutartisTreaty on European Union - LAES šalysLAES countries - Europos politinis bendradarbiavimasEuropean political cooperation - EB konkursasEC competition - mokinių atrankaselection of pupils - papildomasis prekybos mechanizmassupplementary trade mechanism - rizikos prevencijarisk prevention - gamtinis pavojusnatural hazard - pramoninis pavojusindustrial hazard - ekonominis liberalizmaseconomic liberalism - muitascustoms duties - muitinės tikrinimascustoms inspection - bendrieji muito tarifaiCCT duties - sėklaseed - svarsčiai ir mataiweights and measures - konservuotas produktaspreserved product - pusmetalissemi-metal - švitinimasirradiation - minimalios pragyvenimo pajamossubsistence level income - asmeninis ginklaspersonal weapon - rupūs miltaimeal - kultūros mecenavimaspatronage - konkursas administracinėms pareigomsadministrative competition - viešas svarstymaspublic hearing - SenegalasSenegal - valdžių atskyrimasseparation of powers - psichoanalizėpsychoanalysis - šilkininkystėsericulture - regimasis menasvisual arts - kultūrinis pliuralizmascultural pluralism - papročiai ir tradicijoscustoms and traditions - paslaugaservice - architektūros paveldasarchitectural heritage - bažnyčiachurch - himnasanthem - vėliavaflag - paslaugos po prekių pardavimoafter-sales service - literatūrinė ir meninė nuosavybėliterary and artistic property - pakaitinė tarnybaalternative service - aerodinamikaaerodynamics - termodinamikathermodynamics - plazmos fizikaplasma physics - lazerių fizikalaser physics - genų inžinerijagenetic engineering - tapybapainting - įdarbinimo tarnybaemployment service - lygtinis paleidimasrelease on licence - kapitalo didinimascapital increase - sveikatos priežiūros tarnybahealth service - žemės ūkio padėtisagricultural situation - finansinės pašto paslaugospost office financial services - įstatymo paskelbimaspromulgation of a law - narių finansiniai interesaifinancial interests of members - arabų ir Afrikos šalių bendradarbiavimasArab-African cooperation - nemokama paslaugafree service - Europos ir arabų šalių bendradarbiavimasEuro-Arab cooperation - Komisijos delegacijaCommission Delegation - Bendrijos kontrolėCommunity control - papildomumo principasprinciple of additionality - krašto karinė tarnybanational service - pakraščio regionasperipheral region - salų regionasisland region - didžiausio palankumo valstybėmost-favoured nation - mokama paslaugapayable service - papildomas biudžetassubsidiary budget - pašto tarnybapostal service - daugiakalbis žodynasmultilingual dictionary - santrumpų žodynasdictionary of abbreviations - viešoji tarnybapublic service - enciklopedijaencyclopaedia - tezaurasthesaurus - periodinis leidinysperiodical publication - slaptoji tarnybasecret service - buitinės atliekosdomestic waste - monokultūros ūkissingle-crop farming - socialinė tarnybasocial services - laikraštisnewspaper - sezamaisesame - kainų didinimasprice increase - parlamento sesijaparliamentary session - SeišeliaiSeychelles - Tarptautinė finansų korporacijaIFC - universitetasuniversity - gyvūnų vežimastransport of animals - vienijimosi judėjimasassociative movement - SharjahSharjah - SicilijaSicily - kariuomenės dislokavimasstationing of forces - parlamento nario vietaparliamentary seat - pagrindinė būstinėcentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - laisva vietavacant seat - AustralijaAustralia - Siera LeonėSierra Leone - kelio ženklaitraffic signs - naminių gyvūnėlių ėdalaspet food - SingapūrasSingapore - rūgštusis lietusacid rain - draudimo išmokainsurance claim - miestų planavimo profesijatown-planning profession - dokumentinė priemonėdocumentary tool - neaustinė medžiaganon-woven fabric - sirupassyrup - Egėjo salosAegean Islands - Kanarų salosCanary Islands - sizalissisal - EP biurasBureau of the EP - pirmininkasPresident - seismologijaseismology - vicepirmininkasVice-President - generalinis sekretoriusSecretary General - institucinė veiklainstitutional activity - Bendrijos institucijos būstinėseat of Community institution - institucinė reformainstitutional reform - institucijos kompetencijacompetence of the institution - EB padėtisEC situation - šeiminė padėtismarital status - kosmoso politikaspace policy - apsirūpinimasself-supply - finansinė padėtisfinancial situation - socializmassocialism - organizacijaorganisation - ribotos atsakomybės bendrovėpublic limited company - civilinė asociacijacivil-law association - profesinė bendrijaprofessional partnership - komercinė bendrovėfirm governed by commercial law - mišrios nuosavybės bendrovėmixed-ownership company - investicinė bendrovėinvestment company - akcinė bendrovėcompany with share capital - autobusasbus - vartotojų visuomenėconsumer society - bendrijapartnership - ribotos atsakomybės bendrijalimited partnership - neįvardytų dalyvių bendrijaundisclosed partnership - Europos bendrovėEuropean company - pagrindinė bendrovėparent company - ne pelno organizacijanon-profit organisation - sociologijasociology - Pietų JutlandijaSouth Jutland - šilkassilk - vartojimas savo reikmėmsown consumption - neįgaliųjų globacare of the disabled - sojossoya bean - tirpiklissolvent - SomalisSomalia - atrankusis tyrimassample survey - nuomonės apklausaopinion poll - sorgaisorghum - apsisprendimasself-determination - SudanasSudan - sierasulphur - dalyvavimas paraiškų konkursetendering - informacijos šaltinissource of information - pagalbos šaltinissource of aid - teisės šaltinissource of law - nepakankamas išsivystymasunderdevelopment - šalutinis produktasby-product - šalutinis žemės ūkio produktasagricultural by-product - finansavimasisself-financing - šalutinis pieno perdirbimo produktasmilk by-product - šalutinis metalo gamybos produktasmetal by-product - žemiausias proletariato sluoksnissub-proletariat - nepakankama mitybaundernourishment - gyventojų stygiusunderpopulation - subrangos sutarties sudarymassub-contracting - savivaldaself-management - šeimos maitintojasbreadwinner - kainų palaikymasprice support - EB žemės ūkio kainų palaikymasfarm price support - piniginė paramamonetary support - šalies suverenitetasnational sovereignty - specializavimas pagal produktusproduct specialisation - prekybos specializacijaspecialisation of trade - biudžeto pirmenybių išvardijimasbudgetary specification - savanoriškas apsiribojimasvoluntary restraint - spekuliacija nekilnojamuoju turtubuilding speculation - SporadosSporades - sportassport - Šri LankaSri Lanka - StabexStabex - kainų pastovumasprice stability - pajamų stabilizavimasincome stabilisation - ekonomikos stabilizavimaseconomic stabilisation - tvartinė gyvulininkystėindoor livestock farming - tarpprofesinis susitarimasinter-professional agreement - automatizavimasautomation - ekonomikos sąstingiseconomic stagnation - eksperimentinis ūkisexperimental farm - statistikastatistics - žemės ūkio statistikaagricultural statistics - Bendrijos statistikaCommunity statistics - gyventojų statistikapopulation statistics - žvejybos statistikafishing statistics - lengvasis automobilismotor car - ūkio statistikaeconomic statistics - finansinė statistikafinancial statistics - pramonės statistikaindustrial statistics - tarptautinė statistikainternational statistics - šalies statistikanational statistics - oficialioji statistikaofficial statistics - regioninė statistikaregional statistics - Berlyno statusasstatus of Berlin - Jeruzalės statusasstatus of Jerusalem - valstybės tarnautojų nuostatairegulations for civil servants - autonomijaautonomy - darbuotojų nuostataistaff regulations - teisinis statusaslegal status - politinis statusaspolitical status - tarnybinė padėtisoccupational status - socialinis statusassocial status - sterilizacijasterilisation - mokesčių paskatatax incentive - atsargosstock - Bendrijos atsargosCommunity stock - finansinis savarankiškumasfinancial autonomy - ekonominio būtinumo atsargoseconomic contingency stock - intervencinės atsargosintervention stock - perteklinės atsargossurplus stock - minimaliosios atsargosminimum stock - pasaulinės atsargosworld stock - privačios atsargosprivate stock - viešosios atsargospublic stock - palaikomosios atsargosbuffer stock - sandėliavimasstorage - ginklų atsargų kaupimasstockpiling of weapons - energijos kaupimasenergy storage - maisto laikymasstorage of food - dokumentų saugojimasdocument storage - Didžioji KopenhagaGreater Copenhagen - StorstroemStorstroem - žemės ūkio struktūraagricultural structure - užimtumo struktūraemployment structure - bendrovės struktūracompany structure - biudžeto patvirtinimasbudget authorisation - ekonominė struktūraeconomic structure - pramonės struktūraindustrial structures - institucinė struktūrainstitutional structure - socialinė struktūrasocial structure - narkotikasnarcotic - kancerogeninė medžiagacarcinogenic substance - pavojingoji medžiagadangerous substance - leidimas riboti konkurencijąrestrictive-practice authorisation - eksporto subsidijaexport subsidy - maisto pakaitasfood substitute - ūkių perėmimastransfer of farms - skyriusbranch - cukrussugar - baltasis cukruswhite sugar - žaliavinis cukrusraw sugar - cukrinių runkelių cukrusbeet sugar - transporto leidimastransport authorisation - cukranendrių cukruscane sugar - ŠvedijaSweden - galiojantys balsaivotes cast - visuotinė rinkimų teisėuniversal suffrage - savižudybėsuicide - ŠveicarijaSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - naudojamas žemės plotasutilised agricultural area - pakaitinis narysalternate - papildomasis kainos tarifasadditional duty - informacijos laikmenainformation medium - magnetinė laikmenamagnetic medium - darbo vietų mažinimasjob cuts - muitų panaikinimasabolition of customs duties - supranacionalumassupranationality - besaikis gamtos išteklių naudojimasover-exploitation of resources - miškingas plotaswooded area - valdos plotasarea of holding - pievosgrassland - pagrindinis valdos plotasmain acreage - užšaldymasdeep-freezing - dauginimo reaktoriusbreeder reactor - SurinamasSurinam - gyventojų pertekliusoverpopulation - piniginis susitarimasmonetary agreement - automagistralėmotorway - perprodukcijaover-production - rinkos priežiūramarket supervision - laikinas pagalbos nutraukimassuspension of aid - nuosprendžio vykdymo atidėjimassuspension of sentence - muito taikymo sustabdymassuspension of customs duties - SvazilandasSwaziland - miško medžių auginimassilviculture - AustrijaAustria - SirijaSyria - iškasenų eksporto sistemaSysmin - banko sistemabanking system - švietimo sistemaeducational system - ūkininkavimo sistemafarming system - informacijos sistemainformation system - valdymo informacijos sistemamanagement information system - ryšių sistemoscommunications systems - apskaitos sistemaaccounting system - žemdirbystės sistemacultivation system - AuvergneAuvergne - Jungtinių Tautų sistemaUnited Nations system - informacinė paslaugainformation service - rinkimų sistemaelectoral system - Europos rinkimų sistemaEuropean electoral system - Europos apskaitos sistemaEuropean accounting system - Europos pinigų sistemaEuropean Monetary System - tarptautinė pinigų sistemainternational monetary system - standartizuotosios apskaitos sistemastandardised accounting system - tabakastobacco - rūkymassmoking - TaivanasTaiwan - TanzanijaTanzania - kilimascarpet - oro važtos tarifasair freight rate - vežimo tarifastransportation tariff - muito tarifascustoms tariff - bendrasis muitų tarifascommon customs tariff - geležinkelio tarifasrailway tariff - iždo avansavimasadvance - pašto mokestispostal charges - muito tarifo lengvatatariff preference - keleivių vežimo tarifaspassenger tariff - infrastruktūros mokestischarges for use of infrastructure - buliusbull - apsirūpinimo lygisself-sufficiency rate - valiutų kursasexchange rate - išankstinis biudžeto projektaspreliminary draft budget - PVM normaVAT rate - laisvai kintamas kursasfloating rate - centrinis kursascentral rate - orientacinis keitimo kursasrepresentative rate - TawalTawal - valstybinis kainų nustatymasassessment of prices - ašies mokestisaxle tax - eksporto mokestisexport tax - importo mokestisimport tax - valstybinė rinkliavastamp duty - išlyginamasis mokestiscountervailing charge - lygiaverčio poveikio mokestischarge having equivalent effect - bendra gamintojų atsakomybėproducer co-responsibility - tranzito mokestistransit charge - verslo mokestisbusiness tax - degalų mokestisfuel tax - civilinė aviacijacivil aviation - transporto priemonių mokestisvehicle tax - ČadasChad - ČekoslovakijaCzechoslovakia - agrotechnikacultivation techniques - valdymo būdaimanagement techniques - inžineriniai pastatų tinklaibuilding services - technologijatechnology - maisto technologijafood technology - karinis oro laivynasmilitary aircraft - medžiagų technologijamaterials technology - netaršioji technologijasoft technology - energetikos technologijaenergy technology - tarpinė technologijaintermediate technology - branduolinė technologijanuclear technology - naftos technologijaoil technology - telekomunikacijostelecommunications - faksimilinis ryšysfacsimile - nuotolinis aptikimasremote sensing - paukštininkystėpoultry farming - kabelinės televizijos tinklascable distribution - telegrafastelegraph - telematikatelematics - telefonasphone, telephone, telephone set - televizijatelecasting, television, TV, video - teleksastelex - liudytojo parodymaievidence - poilsio trukmėrest period - politinė kryptispolitical tendency - Europos piniginis susitarimasEuropean Monetary Agreement - aeroplanas, lėktuvas, orlaivisaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - psichinė įtampamental stress - prekybos sąlygosterms of trade - terminologijaterminology - statybos sklypasbuilding plot - pramoninės statybos sklypasindustrial plot - užleista žemėabandoned land - žemės ūkio naudmenosagricultural land - valstybinė žemėState-owned land - nedirbamoji žemėuncultivated land - ariamoji žemėarable land - nuomonėopinion - įsisavinta žemėreclaimed land - užjūrio teritorijaoverseas territory - terorizmasterrorism - TailandasThailand - arbatatea - terapijatherapeutics - disertacijathesis - EB nuomonėEC opinion - TesalijaThessaly - Vakarų TrakijaWestern Thrace - TimorasTimor - Rytų TimorasEast Timor - titanastitanium - apyvarčioji priemonėnegotiable instrument - bilietasticket - TogasTogo - TongaTonga - kankinimastorture - ToskanaTuscany - durpėspeat - masinis turizmasmass tourism - saulėgrąžossunflower - EP nuomonėEP opinion - toksikologijatoxicology - narkomanijadrug addiction - traktoriustractor - Prekybos plėtros aktasTrade Expansion Act - vertimas raštutranslation - EB sutartisEC Treaty - EAPB sutartisECSC Treaty - EEB sutartisEEC Treaty - EAEB sutartisEAEC Treaty - Varšuvos pakto šalysWarsaw Pact countries - melžimo įrenginysmilking machine - vandens valymaswater treatment - informacijos apdorojimasinformation processing - teksto apdorojimasword processing - duomenų apdorojimasdataprocessing - rūdos apdorojimasore processing - augalų apsaugaplant health treatment - finansinis sandorisfinancial transaction - įmonės perdavimastransfer of businesses - kapitalo pervedimascapital transfer - teisių į pensiją perdavimastransfer of pension rights - gyventojų perkėlimastransfer of population - technologijos perdavimastechnology transfer - avižosoats - maisto perdirbimasfood processing - Bendrijos tranzitasCommunity transit - muitinės tranzitascustoms transit - transliteracijatransliteration - duomenų perdavimasdata transmission - nuosavybės perdavimastransfer of property - abortasabortion - oro transportasair transport - mišrusis transportascombined transport - energijos perdavimasenergy transport - tolimasis transportashinterland transport - prekių vežimascarriage of goods - antžeminis transportassurface transport - keleivių vežimascarriage of passengers - viešasis transportaspublic transport - neteisėtas abortasillegal abortion - geležinkelių transportasrail transport - vidaus vandens kelių transportasinland waterway transport - nuosava transporto priemonėprivate means of transport - tarpžemyninis transportasintercontinental transport - vidaus transportasinland transport - tarptautinis transportasinternational transport - tarptautinis kelių transportasinternational road transport - Bendrijos vidaus transportasintra-Community transport - jūrų transportasmaritime transport - Abu DabisAbu Dhabi - daugiašalis tekstilės susitarimasmultifibre agreement - terapinis abortastherapeutic abortion - šalies transportasnational transport - lyninis transportascable transport - vamzdyninis transportaspipeline transport - samdomasis vežimascarriage for hire or reward - tarnybinė transporto priemonėown-account transport - viešojo transporto priemonėsmeans of public conveyance - regioninis transportasregional transport - kelių transportasroad transport - mokyklinis transportasschool transport - pusiau viešas transportassemi-public transport - muitinės kontroliuojamas transportastransport under customs control - požeminis transportasunderground transport - priemiestinis transportassuburban transport - sausumos transportasland transport - sieną kertantis transportastransfrontier transport - miesto transportasurban transport - vežėjascarrier - darbaswork - namudinis darbashome working - azotasnitrogen - darbas prie konvejerioassembly line work - užimtumas visą darbo laikąfull-time employment - dalinis užimtumaspart-time employment - uždarbiavimasmoonlighting - komandinis darbasteam work - naktinis darbasnight work - vaikų darbaschild labour - pamaininis darbasshift work - mokyklos darbasschoolwork - vyresnio amžiaus darbuotojasolder worker - nuslėptas darbuotojasclandestine worker - Bendrijos darbuotojasCommunity worker - pasienio darbuotojasfrontier worker - neįgalus darbuotojasworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - paprastas darbininkasmanual worker - migruojantis darbuotojasmigrant worker - sezoninis darbininkasseasonal worker - socialinis darbuotojassocial worker - viešieji darbaipublic works - dobilaiclover - BahamosBahamas - Trentinas-Alto AdidžėTrentino-Alto Adige - iždasTreasury - Trinidadas ir TobagasTrinidad and Tobago - kvietrugiaitriticale - BahreinasBahrain - natūriniai mainaibarter - trestastrust - kanalas, tūbelė, vamzdis, vamzdžiaiconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - galvijų tuberkuliozėanimal tuberculosis - volframastungsten - TunisasTunisia - turbinaturbine - TurkijaTurkey - globaguardianship - uogossoft fruit - TuvaluTuvalu - vamzdynaspiping - PVMVAT - Centrinės Afrikos muitų ir ekonominė sąjungaCAEEU - UDEAC šalysCAEEU countries - Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjungaBLEU - Europos ekonominė muitų sąjungaEECU - VES šalysWEU countries - Tarptautinė telekomunikacijų sąjungaITU - Umm Al QaiwainUmm Al Qaiwain - vienbalsiškumasunanimity - Jungtinių Tautų regioninės plėtros centrasUNCRD - JUNESKOUnesco - šalies vienijimasisnational unification - Vakarų Europos SąjungaWEU - nuomos sutartislease - Afrikos valstybių sąjungaUAS - muitų sąjungacustoms union - ekonominė sąjungaeconomic union - ekonominė ir pinigų sąjungaEconomic and Monetary Union - Europos mokėjimų sąjungaEuropean Payments Union - Tarpparlamentinė sąjungaInterparliamentary Union - lengvatinis susitarimaspreferential agreement - nuomos verslasbusiness lease - VAEPS šalysWAEMU countries - pinigų sąjungamonetary union - Tarptautinės Reino laivybos sąjungaUNIR - tarpvyriausybinė bendradarbiavimo mokslinės ir techninės informacijos srityje programaUnisist - Jungtinių Tautų mokymo ir mokslinių tyrimų institutasUnitar - sutartinis galvijaslivestock unit - ūkio nuomafarm lease - UNRWAUNRWA - Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių parlamentų sąjungaAPPU - Pasaualinė pašto sąjungaUPU - uranasuranium - urbanizacijaurbanisation - miestų planavimastown planning - TSRSUSSR - UrugvajusUruguay - transporto naudotojastransport user - kainų mažinimasprice reduction - visiškai įrengta gamyklaturnkey factory - uzufruktasusufruct - informacijos vartotojasinformation user - pagalbos naudojimasuse of aid - vandens naudojimasuse of water - energijos naudojimasenergy use - žemėtvarkaland use - taikus energijos naudojimaspeaceful use of energy - UtrechtasUtrecht - prekybos balansastrade balance - atostogosholiday - skiepasvaccine - skiepijimasvaccination - karvėcow - karvė žindenėsuckler cow - melžiama karvėdairy cow - Aostos SlėnisValle d'Aosta - pridėtinė vertėadded value - rinkos kapitalizacijamarket capitalisation - prekybos vertėvalue of trade - mokėjimų balanso deficitasbalance-of-payments deficit - muitinės vertinimascustoms valuation - vertybiniai popieriaisecurities - vanadisvanadium - VanuatuVanuatu - Šventasis SostasVatican - veršeliscalf - transporto priemonėvehicle - transporto priemonė su oro pagalveair-cushion vehicle - dviratė transporto priemonėtwo-wheeled vehicle - variklinė transporto priemonėmotor vehicle - žemės ūkio transporto priemonėagricultural vehicle - elektrinė transporto priemonėelectric vehicle - bėginė transporto priemonėvehicle on rails - krovininis automobiliscommercial vehicle - VailėVejle - VenecijaVeneto - paslaugų prekybos balansasinvisible trade balance - VenesuelaVenezuela - pardavimassale - pardavimas į skolącredit sale - išnešiojamoji prekybadoor-to-door selling - mažmeninis pardavimasretail selling - pardavimas su nuolaidadiscount sale - aukcionasauction sale - tiesioginis pardavimasdirect selling - didmeninis pardavimaswholesale selling - mokėjimų balansasbalance of payments - pardavimas be muitoduty-free sale - nuotolinis pardavimasdistance selling - vaismedžių sodasorchard - auditavimasauditing - stiklasglass - Didžiojo Belto VakaraiWest of the Great Belt - Vakarų ZelandijaWest Zealand - BaliBali - aprangaclothing - mėsameat - jautienabeef - ožkienagoatmeat - arklienahorsemeat - buivolienabuffalo meat - veršienaveal - paukštienapoultrymeat - mėsa be kaulųboned meat - šviežia mėsafresh meat - BalkanaiBalkan Peninsula, Balkans - avienasheepmeat - kiaulienapigmeat - ViborgasViborg - parlamento pirmininko pavaduotojasDeputy Speaker of Parliament - nukentėjusysisvictim - civilinė aukacivilian victim - karo aukawar victim - transliuojamoji videografijabroadcast videography - sąveikusis videoteksasinteractive videotex - integration into employment - antrasis balsavimo turassecond ballot - kolektyvinė veiklacollective activities - verslininkystėbusiness activity - politinis gyvenimaspolitics - mokyklos gyvenimasschool life - socialinis gyvenimassocial life - VietnamasAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vynuogynasvineyard - miestastown - vidutinis miestasmedium-sized town - naujas miestasnew town - miestas palydovassatellite town - vynaswine - aromatizuotas vynasflavoured wine - baltasis vynaswhite wine - vietinis vynaslocal wine - aukščiausios kokybės vynaswine of superior quality - stalo vynastable wine - butelinis vynasbottled wine - spirituotas vynasfortified wine - juostastrip - putojantis vynassparkling wine - rožinis vynasrosé wine - raudonasis vynasred wine - neputojantis vynasstill wine - vyno fermentacijavinification - lytinė prievartasexual violence - smurtavimasviolence - valstybinė prievartagovernment violence - politinė prievartapolitical violence - kredito pervedimascredit transfer - BangladešasBangladesh - vitaminasvitamin - vynuogininkystėviticulture - vidaus vandens keliaiinland waterway - tarptautinis vandens keliasinternational waterway - greitkelisexpressway - bankasbank - kaimo keliascountry road - miesto keliasurban road - kelių tvarkymo žinybaroad services department - vagystėtheft - naminiai paukščiaipoultry - Afrikos plėtros bankasAfrican Development Bank - papjauti paukščiaislaughtered poultry - dėslieji paukščiailaying poultry - gyvi paukščiailive poultry - prekybos apimtistrade volume - sandorių apimtistrading volume - balsavimasvote - tuščias balsalapisblank ballot paper - žemės ūkio bankasagricultural bank - balsavimas už visą tekstąvote on a text as a whole - įstatymo priėmimaspassage of a bill - elektroninis balsavimaselectronic voting - vardinis balsavimasroll-call vote - negaliojantis balsalapisinvalid ballot paper - privalomasis balsavimascompulsory voting - išankstinis balsavimasadvance voting - balsavimas paštupostal vote - balsavimas pagal įgaliojimąproxy vote - parlamento balsavimasparliamentary vote - centrinis bankascentral bank - pirmenybinis balsavimaspreferential voting - atviras balsavimasopen ballot - slaptas balsavimassecret ballot - kelionėtravel - organizuota turistinė kelionėinclusive tour - grupinė kelionėgroup travel - vulkanologijavolcanology - žemės ūkio konsultavimo tarnybosagricultural advisory services - Wallisas ir FutunaWallis and Futuna - jogurtasyoghourt - komercinis bankascommercial bank - JemenasYemen - buvęs Pietų Jemenasformer South Yemen - Jorkšyras ir HambersaidasYorkshire and Humberside - JugoslavijaYugoslavia - Kongo Demokratinė RespublikaDemocratic Republic of Congo - ZambijaZambia - ZelandasZeeland - ZimbabvėZimbabwe - cinkaszinc - kooperatinis bankascooperative bank - sausringoji zonaarid zone - klimato zonaclimatic zone - gyvenamasis rajonasresidential area - žūklės plotascatch area - laisvosios prekybos zonafree-trade area - žūklės zonafishing area - išskirtinė ekonominė zonaexclusive economic zone - pusiaujo klimato zonaequatorial zone - laisvoji zonafree zone - Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimoSALT Agreement - investicijų bankasinvestment bank - šalto klimato zonafrigid zone - drėgno klimato zonahumid zone - pinigų erdvėcurrency area - pėsčiųjų zonapedestrian zone - užteršta teritorijapolluted area - saugoma vietovėprotected area - nelaimės zonadisaster area - prieatogrąžių klimato zonasubtropical zone - priemiesčio zonasuburban area - tarifinė zonatariff zone - plėtros bankasdevelopment bank - vidutinio klimato zonatemperate zone - atogrąžų klimato zonatropical zone - miesto zonaurban area - zoologijazoology - žemės bankasland bank - Pasaulio bankasWorld Bank - liaudies bankaspeople's bank - privatus bankasprivate bank - valstybinis bankaspublic bank - BarbadosasBarbados - sektorinis susitarimassectoral agreement - kainoraštisprice list - strypasbar - žemas atlygislow pay - duomenų bazėdatabase - karinė bazėmilitary base - BazilikataBasilicata - Žemutinė NormandijaLower Normandy - Žemutinė SaksonijaLower Saxony - Techninės pagalbos biurasTAB - laivasvessel - didmeninės prekybos susitarimascommodity agreement - žvejybos laivasfishing vessel - tanklaivistanker - pastatasbuilding - pramoginis laivaspleasure craft - pramoninis pastatasindustrial building - visuomeninis pastataspublic building - BavarijaBavaria - muitų tarifų susitarimastariff agreement - dailėfine arts - Europos investicijų bankasEIB - BelgijaBelgium - Belgijos regionai ir bendruomenėsregions and communities of Belgium - BelizasBelize - pelnasprofit - pagalbą gaunanti šalisaid recipient - BeniliuksasBenelux, Benelux countries - Beniliukso šalysBenelux countries - BeninasBenin - BerlynasBerlin - BermudaBermuda - mitybos reikmėsnutritional needs - būsto poreikishousing need - darbo jėgos poreikismanpower needs - gyventojų skaičiaus didėjimaspopulation growth - vandens poreikiaiwater requirements - stambieji pašaraifodder - lėšų poreikiaifinancial requirements - betonasconcrete - pašariniai runkeliaifodder beet - cukriniai runkeliaisugar beet - Europos vartotojų sąjungų biurasBEUC - sviestasbutter - augalinis sviestasvegetable butter - Butano KaralystėBhutan - gamybos augimasincrease in production - bibliografijabibliography - bibliotekalibrary - vaikų bibliotekachildren's library - nacionalinė bibliotekanational library - viešoji bibliotekapublic library - mokslinė bibliotekascientific library - universiteto bibliotekauniversity library - dvejų rūmų parlamentasbicameral system - Amerikos valstybių plėtros bankasIDB - kultūrinis supanašėjimasacculturation - lūšnynasslum - Tarptautinis švietimo biurasIBE - bendruomenės žemėcommon land - kultūros vertybėcultural object - vartojimo prekėsconsumer goods - ilgalaikio vartojimo prekėsdurable goods - trumpalaikio vartojimo prekėsnon-durable goods - socialinė gerovėsocial well-being - kaltinimascharge - alusbeer - balansasbalance sheet - tiekimo balansassupply balance sheet - energijos balansasenergy audit - socialinis auditassocial audit - biochemijabiochemistry - biologinis kitimasbioconversion - biologinis skaidumasbiodegradability - bioenergijabioenergy - biodujosbiogas - biografijabiography - biologijabiology - biomasėbiomass - biosferabiosphere - dvipartinė sistematwo-party system - politinis dvipoliškumasbipolarisation - MianmarasMyanmar - pirkimaspurchase - sausainių fabrikasbiscuit factory - bismutasbismuth - kviečiaiwheat - kietieji kviečiaidurum wheat - paprastieji kviečiaicommon wheat - kainų įšaldymasprice freeze - mėsinis jautukasbeef animal - malkinė medienafuel wood - statybinė medienawood for construction - pirkimas į skolącredit purchase - miškų želdinimasafforestation - gėrimasbeverage - alkoholinis gėrimasalcoholic beverage - nealkoholinis gėrimasnon-alcoholic beverage - BolivijaBolivia - iždo vekselistreasury bill - BonaireBonaire - palūkanų subsidijainterest-rate subsidy - trikotažo gaminiaiknitted and crocheted goods - intervencinis supirkimasintervention buying - BorneoBorneo - BornholmasBornholm - botanikabotany, phytology - BotsvanaBotswana - budizmasBuddhism - kepyklabakery - BurgundijaBurgundy - prekių biržacommodities exchange - galvijaicattle - rūgštisacid - Flamandų Brabanto provincijaProvince of Flemish Brabant - Šiaurės BrabantasNorth Brabant - Valonų Brabanto provincijaProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BrazilijaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretanėBrittany - patentaspatent - Europos patentasEuropean patent - Tarptautinių atsiskaitymų bankasBIS - neorganinė rūgštisinorganic acid - bromasbromine - bruceliozėbrucellosis - triukšmasnoise - BrunėjusBrunei - biudžetasbudget - Bendrijos biudžetasCommunity budget - šalies biudžetasnational budget - gynybos biudžetasdefence budget - ypatingasis biudžetasextraordinary budget - organinė rūgštisorganic acid - namų ūkio biudžetashousehold budget - EAPB einamosios veiklos biudžetasECSC operating budget - reklamavimo biudžetasadvertising budget - pataisytasis biudžetasamending budget - Europos socialinių reikmių biudžetasEuropean social budget - papildytas biudžetassupplementary budget - įtraukimas į biudžetąinclusion in the budget - BulgarijaBulgaria - balsalapisballot paper - plienassteel - informacijos centrasinformation centre - balsavimo vietapolling station - parlamento vadovybėbureau of parliament - partijos vadovybėpolitical executive - administraciniai formalumaiadministrative formalities - įstaigos automatizavimasoffice automation - lydytas sviestasbutter oil - šešėlinis kabinetasshadow cabinet - AbrucaiAbruzzi - Azorų salosAzores - jūrų kabotažasmaritime cabotage - kakavacocoa - žemės kadastrasland register - administracijaexecutive - vadovasmanager - EB kalbų tarnybaEC language service - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalysACP countries - vidurinė vadovybėmiddle management - vyresnioji vadovybėsenior management - Ekonominės savitarpio pagalbos tarybaCMEA - ESPT šalysCMEA countries - kavacoffee - taupomasis bankassavings bank - hipotekos bankasmortgage bank - KalabrijaCalabria - savikainos apskaičiavimascosting - turto įsigijimasacquisition of property - kalendorinis mokslo metų planasplanning of the school year - KamerūnasCameroon - prekybiniai žemės ūkio metaimarketing year - rinkimų kampanijaelection campaign - KampanijaCampania - stovyklavimascamping - KanadaCanada - Panamos kanalasPanama Canal - mokymasislearning - vėžyscancer - kandidatascandidate - cukranendrėssugar cane - Rytų Afrikos bendrijaCAO - Žaliojo Kyšulio SalosCape Verde - dokumentų įsigijimasdocument acquisition - galėjimas naudotis teisėmiscapacity to exercise rights - krovumascarrying capacity - galėjimas sudaryti sutartįcapacity to contract - teisnumascapacity to have rights and obligations - veto teisėveto - konsultacijų procedūraconsultation procedure - ministerijaministry - parlamento reikalų tvarkytojastreasurer - išrinktasis vietos atstovaslocally elected representative - savivaldžioji bendruomenėautonomous community - regioninė valdžiaregional government - kolonializmascolonialism - moksliniai mainaiscientific exchange - gamybos pajėgumaiproduction capacity - karinės sankcijosmilitary sanctions - tarptautinės pagalbos savanorisinternational voluntary worker - Vakarų kranto klausimasWest Bank question - Bendrijos teisė - šalies teisėCommunity law - national law - EP delegacijaEP delegation - Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėESC opinion - Europos civilinė tarnybaEuropean civil service - EP pritarimasEP assent - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinė asamblėjaACP-EC Joint Assembly - EP pirmininkasPresident of the EP - EP vicepirmininkasVice-President of the EP - EP kvestoriusQuaestor of the EP - EB teismo sprendimasjudgment of the EC Court - antieuropinis judėjimasanti-European movement - struktūriniai fondaiStructural Funds - darbo ginčų teismaslabour tribunal - sandėlio talpastorage capacity - advokatasbarrister - gailėjimasisrepentance - gretimoji zonacontiguous zone - policijos priežiūrasurveillance - privačių asmenų skundaiappeals by private individuals - ekonominė padėtiseconomic situation - gamybos veiksnysfactor of production - augimo matasgrowth point - integruota plėtros programaintegrated development programme - integruotos Viduržemio jūros šalių programosIMP - Šiaurės ir Pietų prekybaNorth-South trade - transporto pajėgumastransport capacity - spekuliacinės lėšosspeculative funds - valstybinis finansavimaspublic financing - kainų derinimasharmonisation of prices - kapitalo rinkacapital market - rizikos kapitalasventure capital - EB bendrasis biudžetasEC general budget - gimdymas, motinystėmaternity, motherhood - kultūros premijacultural prize - veiksnumaslegal capacity - anglikonybėAnglicanism - katalikybėCatholicism - stačiatikybėOrthodoxy - protestantizmasProtestantism - laisvalaikio parkasleisure park - maisto ruošimo ir tiekimo profesijacatering profession - mafijaMafia - bioetikabio-ethics - slapta draugijasecret society - regioninė kultūraregional culture - AIDSAIDS - žemės sklypo kainaprice of land - atvirasis universitetasopen university - švietimo biudžetaseducation budget - mainai švietimo srityjeeducational exchange - EuridikėEurydice - studijų pripažinimasrecognition of studies - spaudos įmonėpress undertaking - teleteksasTeletex - duomenų apsaugadata protection - sąveikusis tinklasinteractive network - kino produkcijafilm production - programų kūrimasprogrammes industry - bendra garso ir vaizdo įrašų gamybaaudio-visual co-production - garso ir vaizdo įrašų programaaudio-visual programme - garso ir vaizdo įrašų gamybaaudio-visual production - informacijos technologijainformation technology - raiškioji televizijahigh-definition television - vaizdo ryšiaivideo communications - garso ir vaizdo ryšių politikaaudio-visual communications policy - garso ir vaizdo įrašų piratavimasaudio-visual piracy - europinė garso ir vaizdo įrašų erdvėEuropean audio-visual area - laisvas programų judėjimasfree movement of programmes - ryšių tarifascommunications tariff - informacijos teisėlaw relating to information - teisės duomenų apdorojimaslegal data processing - duomenų atsisiuntimasdownloading - programavimo kalbaprogramming language - automatinis vertimasmachine translation - energetinis nepriklausomumasself-sufficiency in energy - pramonės kapitalasindustrial capital - bendradarbiavimo procedūracooperation procedure - kompetencijos perdavimastransfer of competence - įmonės įkūrimasbusiness start-up - paslaugų įmonėservices company - laikino užimtumo agentūratemporary employment agency - darbas prie monitoriausvideo display unit work - kelių kabotažasroad cabotage - vandens kelių transportaswaterway transport - jūrų laivybos kanalasship canal - susisiekimas per Lamanšo sąsiaurįcross-channel connection - šalies tarifasnational tariff - tarptautinis tarifasinternational tariff - kelių transporto tarifasroad transport tariff - kosminė navigacijaspace navigation - administracinė priemonėadministrative measure - akcinis kapitalasshare capital - miškų išsaugojimasforest conservation - Tirėnų jūraTyrrhenian Sea - Adrijos jūraAdriatic Sea - Ligūrijos jūraLigurian Sea - Egėjo jūraAegean Sea - Jonijos jūraIonian Sea - kova su vabzdžiaisfight against insects - žemės perplanavimasland restructuring - insekticidasinsecticide - žūklės taisyklėsfishing regulations - žvejybos inspekcijafishing controls - sostinėcapital city - daugiametės daržovėsperennial vegetable - šviežias produktasfresh product - kokybės standartasquality standard - saugos standartassafety standard - techninis standartastechnical standard - Europos mokslinis ir techninis bendradarbiavimasCOST - moksliniai tyrimai ir plėtraresearch and development - kosmoso tyrimaispace research - kosminė technologijaspace technology - užsienio kapitalasforeign capital - sintetinis kaučiukassynthetic rubber - natūralusis kaučiukasnatural rubber - lokomotyvų ir vagonų pramonėrailway industry - medžio anglyscharcoal - prabangos gaminių pramonėluxury products industry - Bolzano autonominė provincijaAutonomous Province of Bolzano - Trento autonominė provincijaAutonomous Province of Trento - Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijaCEPT - Tarptautinė narkotikų kontrolės valdybaINCB - Jungtinių Tautų Būsto statybos ir planavimo centrasUN Habitat - EB tarnautojaiEC servants - ožkagoat - šalutinis žvejybos laimikisby-catch - leidžiamas sugavimo kiekisauthorised catch - laimikiscatch of fish - laimikis pagal rūšiscatch by species - bendrasis laimikistotal catch - Bendrijos aktasCommunity act - Karibų salosCaribbean Islands - akmens anglių chemijos pramonėcoal by-products industry - angliscarbon - degalaimotor fuel - skerdenacarcass - Karibų baseino bendrijaCaricom - KBB šalysCaricom countries - mokyklų išsidėstymasdistribution of schools - karteliscartel - prekybos sandoriscommercial transaction - kartografijacartography - pinigų srautascash flow - teistumascriminal record - katalogavimascataloguing - KatalonijaCatalonia - katalogascatalogue - socialinė ir profesinė kategorijasocio-professional category - rinkimų užstataselectoral deposit - konferencijos darbaiconference proceedings - Tarptautinės prekybos centrasITC - Pietų Ramiojo vandenyno komisijaSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - vyrasman - Pramonės plėtros centrasCID - ES šalisEU country - Europos civilinės aviacijos konferencijaECAC - Rytų Afrikos ekonominė bendrijaCEAE - Vakarų Afrikos ekonominė bendrijaCEAO - jonizuojančioji spinduliuotėionising radiation - natrissodium - metalų apdirbimasmetalworking - inertinės dujosrare gas - mirtisdeath - organų persodinimasorgan transplant - kraujo perpylimasblood transfusion - metalo atliekosmetal waste - pagrindinis Bendrijos keliasCommunity trunk route - globos teisėcustody - jaunimo mainų projektasyouth exchange scheme - elementariųjų dalelių fizikafundamental particle - atomo fizikaatom - analizinė chemijaanalytical chemistry - spektrometrijaspectrometry - VAEB šalysCEAO countries - citologijacytology - kalciscalcium - medicinos diagnozėmedical diagnosis - branduolinė medicinanuclear medicine - medicininė apžiūramedical examination - EB Audito Rūmų narysmember of the EC Court of Auditors - pastatų saugabuilding safety - Europos aplinkosaugos agentūraEuropean Environment Agency - atmintinėguide - Europos simbolisEuropean symbol - oficialioji kalbaofficial language - nelaimingas atsitikimas namieaccident in the home - Bendrijos programaCommunity programme - atogrąžų miškastropical forest - asmeniniai daiktaipersonal effects - Ketvirtoji Lomės konvencijafourth Lomé Convention - elektromagnetiniai trukdžiaielectromagnetic interference - dažnių juostawaveband - svetimšalis samdomasis karysmercenary - iškilmingas paminėjimascommemoration - miestų giminiavimasistwinning - vairavimo mokymasdriving instruction - stimuliantų vartojimasperformance drugs - Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijaEuropean Convention on Human Rights - Europos anglių ir plieno bendrijaECSC - EB pirmosios instancijos teismasEC Court of First Instance - išėjimo į pensiją sąlygosretirement conditions - EB vidaus sienainternal Community frontier - poilsinė transporto priemonėcamping vehicle - antidempingo priemonėanti-dumping measure - informacijos technologijos poveikisimpact of information technology - duomenų persiuntimasdisclosure of information - karinė intervencijamilitary intervention - atliekų eksportasexport of waste - plėtros darbuotojasdevelopment worker - radiobiologijaradiobiology - pravaikštaabsenteeism - popiežiaus bulėpapal act - Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrijaECOWAS - CedefopCedefop - Europos BendrijaEuropean Community - Europos atominės energijos bendrijaEAEC - viengungisunmarried person - celiuliozėcellulose - Europos transporto ministrų konferencijaECMT - cenzūracensorship - Centrinės Afrikos RespublikaCentral African Republic - branduolinė elektrinėnuclear power station - informacijos centralizavimascentralisation of information - CentrasCentre - prekybos centrasshopping centre - EAEB Jungtinis tyrimų centrasEAEC Joint Research Centre - skaičiavimo centrascomputer centre - dokumentavimo centrasdocumentation centre - politinis viduryspolitical centre - operatyviosios duomenų paslaugoson line data service - keramikaceramics - javaicereals - maistiniai javaifood cereals - akcijashare - pašariniai javaifodder cereals - duoniniai javaicereals of bread-making quality - Europos branduolinių tyrimų organizacijaCERN - Europos kosmoso tyrimų organizacijaESRO - kilmės pažymėjimascertificate of origin - judėjimo pažymėjimasmovement certificate - sanitarinis pažymėjimashealth certificate - Europos profesinių sąjungų konfederacijaETUC - teismo bylalegal action - veiklos nutraukimascessation of trading - ūkininkavimo nutraukimascessation of farming - mokėjimų sustabdymassuspension of payments - paliauboscease-fire - prekybos ir pramonės rūmaichamber of commerce and industry - tiesiogiai renkami rūmaidirectly-elected chamber - federacijos rūmaifederal chamber - parlamento rūmaiparliamentary chamber - šampanaschampagne - Ardėnų ŠampanėChampagne-Ardenne - socialiniai pokyčiaisocial change - technologinis pakeitimastechnological change - kanapėshemp - saldyto vyno gamybachaptalisation - akmens anglyscoal - akmens anglių gavybacoal mining - ašies apkrovaaxle weight - akcininkasshareholder - išlaikytinisdependant - mokamoji krovapayload - krovaload - Havanos chartijaHavana Charter - Jungtinių Tautų ChartijaUnited Nations Charter - Europos socialinė chartijaEuropean Social Charter - medžioklėhunting - katilasboiler - galimybė naudotis Bendrijos informacijaaccess to Community information - galimumas kreiptis į teismąaccess to the courts - ATP susitarimasATP Agreement - EB prekybos susitarimasEC trade agreement - EB bendradarbiavimo susitarimasEC cooperation agreement - Šengeno sutartisSchengen Agreement - Europos susivienijimo sutartisEuropean Association Agreement - EB laikinasis susitarimasEC interim agreement - EB institucijų susitarimasinterinstitutional agreement - mišrus sutsitarimasmixed agreement - elektros akumuliatoriuselectricity storage device - Bendrijos teisynas acquisCommunity acquis - civilinis ieškinys baudžiamojoje bylojeassociated action for damages - Bendrijos veiksmaiCommunity action - civilinė bylacivil proceedings - baudžiamoji bylacriminal proceedings - byla dėl civilinės atsakomybėscivil liability proceedings - viešasis kaltinimaspublic prosecution - Bendrijos veiklaCommunity activity - finansinių perspektyvų pritaikymasadaptation of financial perspectives - prisijungimas prie susitarimoaccession to an agreement - institucijų administravimasadministration of the Institutions - vaizdavimasdisplay - portugalakalbė AfrikaPortuguese-speaking Africa - Afrika į pietus nuo Sacharossub-Saharan Africa - Europos vaistų kontrolės tarnybaEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Europos darbo ir sveikatos apsaugos agentūraEuropean Agency for Safety and Health at Work - fizinis smurtasphysical aggression - automobilių stovėjimo aikštelėparking area - Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimasNAFTA - alergijaallergy - ambasadaembassy - teritorinis planavimastown and country planning - buvusi VDRformer GDR - buvusioji TSRSformer USSR - darbo stažasseniority - buvusios socialistinės šalysformer socialist countries - AnglijaEngland - kailinis gyvūnasfur-bearing animal - buitinis dujinis aparatasgas appliance - informacijos technologijos taikymasinformation technology applications - deepening of the European Union - Atlanto regionasAtlantic Arc - salynasarchipelago - ArmėnijaArmenia - Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijaSAARC - liftaslift - Centrinė AzijaCentral Asia - parlamentinė asamblėjaparliamentary assembly - administracinė savivaldaadministrative autonomy - pritarimas prekybaimarket approval - nebaigtinis EB biudžeto projektaspreliminary draft EC budget - kovos lėktuvascombat aircraft - AzerbaidžanasAzerbaijan - Europos centrinis bankasEuropean Central Bank - teisinis pagrindaslegal basis - Reino slėnisRhine Valley - BaltarusijaBelarus - įmokų perviršio gavėjasnet recipient - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankasEBRD - dvejopo naudojimo gaminysdual-use good - gyvūnų gerovėanimal welfare - biologinė įvairovėbiodiversity - biotopasbiotope - pinigų plovimasmoney laundering - švaros pramonėcleaning industry - atogrąžų medienatropical wood - bombonešisbomber - Bosnija ir HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - oro kabotažasair cabotage - Bendrijos paramos koncepcijaCommunity support framework - moksliniai skaičiavimaiscientific calculation - EPS kalendorinis planastimetable for EMU - profesinė karjeraprofessional career - išplėtimo plokštėexpansion card - garso kasetėaudio cassette - Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybaNACC - Nepriklausomų valstybių sandraugaCIS - kokybės kontrolės grandinėquality control circle - Bendrijos šalyse galiojantis sertifikavimasCommunity certification - klimato kaitaclimate change - politinės sistemos keitimaschange of political system - EB darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijaEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Europos chartijaEuropean charter - tarptautinė chartijainternational charter - chirurgassurgeon - kapinėscemetery - sunkinančios aplinkybėsaggravating circumstances - lengvinančios aplinkybėsmitigating circumstances - Europos pilietybėEuropean citizenship - nesąžiningos sutarties sąlygosunfair terms of contract - sutarties sąlygoscontract terms - atsisakymo nuostatų straipsnisopt-out clause - COCOMCOCOM - civilinis kodeksascivil code - baudžiamasis kodeksaspenal code - Bendrijos teisės kodifikavimascodification of Community law - ekonominė ir socialinė sanglaudaeconomic and social cohesion - kirpykla ir grožio salonashairdressing and beauty care - vietos savivaldos institucijalocal authority - regiono savivaldaregional authority - šildymasheating - EEE jungtinis komitetasEEA Joint Committee - EEE jungtinis konsultacinis komitetasEEA Joint Consultative Committee - EB valdymo komitetasEC management committee - EB reglamentavimo komitetasEC regulatory committee - Regionų komitetasCommittee of the Regions - EB jungtinis komitetasEC joint committee - EEE jungtinis parlamentinis komitetasEEA joint parliamentary committee - komitologijacomitology - prekyba žmogaus organaistrade in organs - meno kūrinių prekybaart trade - flamandų bendruomenėFlemish Community - prancūzakalbė bendruomenėFrench-speaking Community - vokiečiakalbė bendruomenėGerman-speaking Community - Belgijos bendruomenėscommunities of Belgium - EP galiospowers of the EP - EB institucijų įgaliojimaipowers of the EC Institutions - kompiuterizuotasis projektavimascomputer assisted design - darbdavių konfederacijaemployers' confederation - profesinių sąjungų konfederacijatrade union confederation - Europos konferencijaEuropean conference - EB tarpvyriausybinė konferencijaEC Intergovernmental Conference - tarptautinė konferencijainternational conference - Tarptautinė darbo konferencijaInternational Labour Conference - trišalis pasitarimastripartite conference - tautinis konfliktasethnic conflict - politinės veiklos atostogosleave for political activities - Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybaGulf Cooperation Council - EEE TarybaEEA Council - konsultacija ir ekspertizėconsultancy - užstatas už taršų gaminįdeposit on a polluting product - Bendrijos teisės subendrinimasconsolidation of Community law - konsulatasconsulate - administracinė sutartisadministrative contract - finansinis susitarimo kompensavimasfinancial compensation of an agreement - įmokų perviršio mokėtojasnet contributor - įmoka nuo bendrojo šalies produktoGNP contribution - sienos kontrolėborder control - valstybės pagalbos kontrolėcontrol of State aid - eksporto kontrolėmonitoring of exports - ES vyriausybių konvencijaEC Intergovernmental Convention - bendradarbiavimas vidaus reikalų klausimaiscooperation in home affairs - bendradarbiavimas muitų srityjecustoms cooperation - bendradarbiavimas aplinkotvarkos srityjeenvironmental cooperation - EB tarpvalstybinis bendradarbiavimasEC intergovernmental cooperation - EB institucijų bendradarbiavimasEC interinstitutional cooperation - tarpparlamentinis bendradarbiavimasinter-parliamentary cooperation - ES bendradarbiavimas teisingumo srityjeEU judicial cooperation - policijų bendradarbiavimaspolice cooperation - ES policijų bendradarbiavimasEU police cooperation - gyvenamųjų namų bendrijahousing cooperative - finansavimo koordinavimascoordination of financing - EPS politikos koordinavimascoordination of EMU policies - Afrikos KyšulysHorn of Africa - Europos kariuomenės korpusasEuropean army corps - COSACCOSAC - ieškinysclaim - organizuotas nusikalstamumasorganised crime - teisės įgijimo kriterijaieligibility criteria - suartėjimo kriterijaiconvergence criteria - Chorvatija, KroatijaCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - pajamų sanklotaoverlapping of income - ciklonascyclone - mokesčių deklaravimastax return - Bendrijos interesų paskelbimasdeclaration of Community interest - viešas pareiškimaspublic statement - kūrinio išleidimo terminaspublishing deadline - vidinė prekybainsider trading - nusikaltimas aplinkaienvironmental offence - lytinis nusikaltimassexual offence - produkto pavadinimasproduct designation - pasitraukimas iš susitarimowithdrawal from an agreement - žemės ūkio išlaidosagricultural expenditure - Bendrijos išlaidosCommunity expenditure - EB administravimo išlaidosEC administrative expenditure - EB tyrimų išlaidosEC research expenditure - EB veiklos išlaidosEC operational expenditure - struktūrinės išlaidosstructural expenditure - nukrypimas nuo Bendrijos teisėsderogation from Community law - skoladebt - muitų skolacustoms debt - antrasis EPS etapassecond stage of EMU - valstybės tarnautojų pareigosduties of civil servants - socialinis dialogassocial dialogue - Bendrijos socialinis dialogasCommunity social dialogue - EB informacijos skleidimasdissemination of Community information - EB biudžetinė drausmėEC budgetary discipline - karinė drausmėmilitary discipline - tautinė diskriminacijadiscrimination on the basis of nationality - taršos šalinimo įtaisasanti-pollution device - medicininiai duomenysmedical data - asmeniniai duomenyspersonal data - ieškinio pareiškimo teisėright of action - prieglobsčio teisėright of asylum - prievolių teisėlaw of obligations - regioninė teisėregional law - valstybės tarnautojų teisėsrights of civil servants - ekranasscreen - privatūs ekiuprivate ECU - nepilnamečių teisės pažeidėjų auklėjimaseducation of young offenders - darbuotojų akcijosworkers' stock ownership - šiltnamio efektasgreenhouse effect - Bendrijos teisės aktų projektų rengimasdrafting of Community law - regioniniai rinkimairegional election - gemalas ir vaisiusembryo and foetus - kalbų vartojimasuse of languages - karinis parengimasmilitary training - EB institucinė pusiausvyraEC Institutional balance - apsauginė įrangaprotective equipment - kompiuterio įrangacomputer equipment - slėginė įrangapressure equipment - šiluminis įrenginysthermal equipment - teismo klaidamiscarriage of justice - EritrėjaEritrea - Europos ekonominė erdvėEuropean Economic Area - EstijaEstonia - Bendrijos biudžeto sudarymasdrawing up of the Community budget - konfesinė valstybėnon-secular State - teisinė valstybėrule of law - federacinė valstybėfederal State - islamo valstybėIslamic State - pasaulietinė valstybėsecular State - vienalytė valstybėunitarian State - lyginamoji studijacomparative study - problemos nagrinėjimascase study - piliečių Europacitizens' Europe - EuropolasEuropol - nuosprendžio vykdymascarrying out of sentence - profesinė patirtisprofessional experience - teismo ekspertizės aktasexpert's report ordered by a court - ekstremizmas, kraštutinumasextremism - kompiuterizuotoji gamybacomputer assisted manufacturing - pagalbinės priemonės neįgaliesiemsfacilities for the disabled - FlevolandasFlevoland - tarptautinė viešoji tarnybainternational civil service - tarptautinės organizacijos tarnautojasinternational civil servant - institucijų veiklaoperation of the Institutions - Europos mokymo fondasEuropean Training Foundation - Sanglaudos fondasCohesion Fund - Europos Tarybos fondasCouncil of Europe fund - Europos investicijų fondasEuropean Investment Fund - raštinės reikmenysoffice supplies - neapmokestinimo nuolaidatax-free allowance - prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimasfraud against the Community - išorinė Bendrijos sienaexternal frontier of the Community - šiltnamio efektą sukeliančios dujosgreenhouse gas - genetikagenetics - GruzijaGeorgia - čigonasgypsy - bado streikashunger strike - Visegrado šalysVisegrad countries - Dvidešimt keturių grupėGroup of Twenty-Four - savivaldybių asociacijaassociation of local authorities - Europos ekonominių interesų grupėEuropean Economic Interest Grouping - lytinis priekabiavimassexual harassment - kovos sraigtasparniscombat helicopter - senovės istorijaancient history - šiuolaikinė istorijacontemporary history - viduramžių istorijamedieval history - naujųjų amžių istorijamodern history - chronologinis faktų išdėstymashistorical account - prekybos darbo laikastrading hours - kultūrinis tapatumascultural identity - Europos žvejybos orientavimo finansinė priemonėFIFG - įvaizdisimage - diplomatinis imunitetasdiplomatic immunity - ūkio infrastruktūraeconomic infrastructure - Bendrijos iniciatyvaCommunity initiative - europinės plėtros iniciatyvaEuropean growth initiative - vabzdysinsect - leidimo įrangalaunch facility - santechninė įrangaplumbing equipment - Europos viešojo administravimo institutasEuropean Institute of Public Administration - Europos pinigų institutasEuropean Monetary Institute - EEE jungtinė institucijaEEA joint institution - aplinkos apsaugos skatinimo ekonominės priemonėseconomic instrument for the environment - blogi oraibad weather - sistemų jungimassystems interconnection - kolektyvinis interesascollective interest - ieškinio motyvasinterest in bringing an action - internatinė mokyklaboarding school - InterpolasInterpol - apsinuodijimas maistufood poisoning - žydasJew - teismo institucijoscourts and tribunals - konstitucinis teismasconstitutional court - KazachstanasKazakhstan - KirgizijaKyrgyzstan - KosovasKosovo - ekologinė etiketėeco-label - ežeraslake - motinos pienasmother's milk - nešančioji raketalaunch vehicle - Europos kalbaEuropean language - mažumos kalbaminority language - ne Europos kalbanon-European language - regioninė kalbaregional language - gyvoji kalbaliving language - diskasukisdisc drive - LatvijaLatvia - rinkos liberalizavimasliberalisation of the market - skrydžių laisvėfreedom of the skies - LietuvaLithuania - nuomojimashiring - konstitucinis įstatymasorganic law - žemės skirstymas sklypaisdividing up of land - Buvusioji Jugoslavijos Respublika MakedonijaFormer Yugoslav Republic of Macedonia - įgimta ligacongenital disease - mitybos liganutritional disease - odos ligaskin disease - kraujo ligablood disease - skrandžio ir žarnų ligagastrointestinal disease - nervų liganeurological disease - endokrininė ligaendocrine disease - lytiškai plintanti ligasexually transmitted disease - laukinis žinduoliswild mammal - sporto renginyssporting event - kariniai manevraimilitary manoeuvres - viešųjų paslaugų sutartisservices contract - EB atitikties ženklinimasEC conformity marking - sterblinis žinduolismarsupial - gyvūninės kilmės medžiagamaterial of animal origin - EPS valiutų kurso mechanizmasEMS exchange-rate mechanism - Meklenburgas-Priešakinė PomeranijaMecklenburg-West Pomerania - ligonių kasų sistemastandard agreement health care - teismo medicinaforensic medicine - nereceptinis vaistasover-the-counter drug - veterinarinis vaistasveterinary drug - Kaspijos jūraCaspian Sea - Juodoji jūraBlack Sea - Raudonoji jūraRed Sea - MercosurMercosur - nacionalinė įgyvendinimo priemonėnational implementing measure - mikroorganizmasmicroorganism - vandens aplinkaaquatic environment - jūrų aplinkamarine environment - šachtininkasminer - tiriamoji misijafact-finding mission - modemasmodem - JuodkalnijaCrna Gora, Montenegro - paminklasmonument - politikos padorumaspolitical morality - derybos dėl EB susitarimonegotiation of an EC agreement - Urugvajaus derybų ratasUruguay Round - Kombinuotoji nomenklatūraCombined Nomenclature - vaistų sąrašasdrugs classification - ginklų neplatinimasnon-proliferation of arms - aplinkos standartasenvironmental standard - nauja užimtumo formanew type of employment - stebėtojasobserver - Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrasEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - EB prekių ženklų biurasCommunity Trademark Office - paukštisbird - ES bendradarbiavimo organasEU cooperation body - sprendžiamasis organasdecision-making body - EB jungtinė institucijaEC joint body - sveikatos priežiūros organizavimasorganisation of health care - Pasaulinė prekybos organizacijaWorld Trade Organisation - sporto organizacijasports body - Bendrijos struktūrinis darinysCommunity body - genetiškai modifikuotas organizmasgenetically modified organism - EB įstaigos ir agentūrosEC body and agency - UzbekistanasUzbekistan - rėmimassponsorship - Bendrijos remiamoji veiklaCommunity sponsorship - Partnerystė taikos labuiPartnership for Peace - Baltijos valstybėsBaltic States - NVS šalysCIS countries - Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalysGCC countries - Persijos įlankos valstybėsGulf States - MERCOSUR šalysMercosur countries - neasocijuota šalisnon-associated country - Viduržemio jūros trečiosios šalysthird countries in the Mediterranean - Vidurio ir Rytų Europos šalysCEEC - prekiaujamasis išmetamųjų teršalų leidimastradeable emission permit - civilinis personalascivilian personnel - sutartininkaicontract staff - slaugos darbuotojainursing staff - karinis personalasmilitary personnel - finansinės perspektyvosfinancial perspectives - bendroji užsienio ir saugumo politikaCFSP - teisės filosofijaphilosophy of law - skundas Komisijaicomplaint to the Commission - kenksmingasis augalasharmful plant - gyvas augalasliving plant - žiniasklaidos pliuralizmaspluralism in the media - Bendrijos aplinkos politikaCommunity environmental policy - bendra valiutų kurso politikasingle exchange-rate policy - vizų politikavisa policy - bendra pinigų politikasingle monetary policy - stratosferos teršalasstratospheric pollutant - vietos gyventojaiindigenous population - pornografijapornography - lėktuvnešisaircraft carrier - procesiniai veiksmailegal process - priešistorėprehistory - pirmasis EPS etapasfirst stage of EMU - valstybės vadovashead of State - pirmininkavimas EB TarybaiEU Council Presidency - Komisijos pirmininkasPresident of the Commission - mokslinė spaudascientific press - įrodymasproof - nelaimingų atsitikimų prevencijaaccident prevention - abipusio pripažinimo principasmutual recognition principle - subsidiarumo principasprinciple of subsidiarity - bendrasis teisės principasgeneral legal principle - EB teisės aktų pažeidimo procesasEC infringement procedure - bendrų sprendimų priėmimo procedūracodecision procedure - taikinimo procedūra - specialioji teismo procedūraspecial procedure - homeopatinis preparatashomeopathic product - antrinis produktasrecycled product - muitininkascustoms profession - praktikuojantis alternatyviosios medicinos gydytojaspractitioner of alternative medicine - Bendrijos teisės aktų leidybos programaCommunity legislative programme - operatyvinė programaoperational programme - Bendrijos interesų projektasproject of Community interest - EB biudžeto projektasdraft EC budget - Europos idėjos skleidimaspromotion of the European idea - finansinis protokolasfinancial protocol - kompiuterizuotoji leidybacomputer assisted publishing - svarstymų viešumaspublic conduct of debates - siūlymas pareikšti pasitikėjimąconfidence motion - Tibeto klausimasTibetan question - išankstinis klausimo nagrinėjimas teismepreliminary issue - susitarimo atnaujinimasrenewal of an agreement - kreipimasis į EB įgaliotinįappeal to the EC Ombudsman - administracinis ieškinysaction brought before an administrative court - EB Teisingumo Teismui įteikta bylaaction brought before the EC Court of Justice - ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimoaction for annulment of an EC decision - skundas dėl administracinės atsakomybėsaction to establish liability on the part of an administration - aplinkos mokestisenvironmental tax - ūkio reformaeconomic reform - politinė reformapolitical reform - Bendrijos muitų tvarkaCommunity customs procedure - eksporto muitų tvarkaexport customs procedure - Bendrijos finansavimo priemonėsCommunity financing arrangements - Alpių regionasAlpine Region - nuo žvejybos priklausantis regionasregion dependent on fishing - remtinas regionaseligible region - Europos regionasEuropean Region - silpnėjančios pramonės regionasdeclining industrial region - gyventojų registrascivil register - parlamento reglamentasparliamentary rules of procedure - piliečio ir valdžios santykiaicitizen-authority relations - valstybės ir regionų santykiairelations between the State and the regions - EB institucijų santykiaiEC interinstitutional relations - kompetencijos padalijimasdivision of powers - Bendrijos finansavimo paskirstymasdistribution of Community funding - roplysreptile - MoldavijaRepublic of Moldova - Slovakijos RespublikaSlovak Republic - ČekijaCzech Republic - energetikos tinklasenergy grid - kompiuterių tinklascomputer network - vietinis tinklaslocal area network - europinis tinklastrans-European network - išankstinis vietų užsakymasreservation - EB biudžeto atsargosEC budgetary reserve - parlamento rezoliucijaresolution of parliament - PVM ištekliaiVAT resource - išskaitymas išmokantdeduction at source - susitarimo pakeitimasrevision of an agreement - EB sutarties keitimasrevision of the EC Treaty - finansinių perspektyvų pervertinimasrevision of financial perspectives - ES tarptautinis vaidmuothe EU's international role - graužikasrodent - rojalizmasroyalism - RusijaRussia - gyvūnų sveikataanimal health - psichikos sveikatamental health - SaksonijaSaxony - Saksonija-AnhaltasSaxony-Anhalt - medicinos mokslasmedical science - skulptūrasculpture - Europos centrinių bankų sistemaESCB - valstybinė paslaptisState secret - institucijos sekretoriatassecretariat of an Institution - žemės ūkio sektoriusfarming sector - skrydžių saugaair safety - apsaugos paslaugossecurity services - laivybos saugamaritime safety - žemės drebėjimasearthquake - visuomenės informavimo kampanijapublic awareness campaign - Serbija, Serbija ir JuodkalnijaSerbia, Serbia and Montenegro - tarnybinė tinklo stotisnetwork server - valstybinė sveikatos priežiūros tarnybaState health service - beždžionėmonkey - istorinė vietahistoric site - politinė padėtispolitical situation - SlovėnijaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - sveikatos priežiūrahealth care - slauganursing care - povandeninis laivassubmarine - medicinos specializacijamedical specialisation - gyvūnų parodaanimal show - biudžeto stabilizavimo priemonėbudgetary stabiliser - švietimo statistikaeducation statistics - ūkio vadovashead of agricultural holding - sveikatos statistikahealth statistics - transporto statistikatransport statistics - statistiniai turizmo duomenystourism statistics - europinis teisinis statusasEuropean legal status - stimuliantasstimulant - požeminis atliekų laikymasunderground storage of waste - žvejybos struktūrafisheries structure - psichotropinė medžiagapsychotropic substance - pagalba vartotojuihelp desk - vaistų kontrolė ir priežiūradrug surveillance - daugiašalė kontrolėmultilateral surveillance - bendruomenių sąjungajoint authority - operacinė sistemaoperating system - duomenų bazės valdymo sistemadatabase management system - sveikatos priežiūros sistemahealth care system - kompiuterių sistemacomputer system - teismų sistemalegal system - skaičiuoklėspreadsheet - TadžikistanasTajikistan - finansinio poveikio lygisfinancing level - dvejopo naudojimo technologijadual-use technology - galinis kompiuterio įrenginyscomputer terminal - Palestinos autonominės teritorijosautonomous territories of Palestine - buvusios Jugoslavijos teritorijaterritories of the former Yugoslavia - TiūringijaThuringia - prekyba žmonėmistrafficking in persons - raminamasis vaistastranquiliser - muitinės kontroliuojamas perdirbimasprocessing under customs control - administravimo viešumasadministrative transparency - sprendimo priėmimo viešumastransparency in decision-making - pacientų pervežimastransport of patients - traumatrauma - sezoninis darbasseasonal employment - Bendrijos trijulėCommunity Troika - trečiasis EPS etapasthird stage of EMU - TurkmėnistanasTurkmenistan - administracinė priežiūraadministrative supervision - UkrainaUkraine - Alsteris-DonegalisUlster-Donegal - Europos politinė sąjungaEuropean Political Union - informacijos technologijos vartotojasinformation technology user - pakaitinis žemės ūkio produktų panaudojimasalternative use of agricultural products - ligos užkrato pernešėjasdisease vector - kovinė transporto priemonėcombat vehicle - Bendrijos teisės pažeidimasinfringement of Community law - apeliacijaappeal - VoivodinaVojvodina - keliautojastraveller - demilitarizuotoji zonademilitarised zone - jautri vietovėsensitive area - vyriausybės vadovashead of government - opozicijos vadovasleader of the opposition - šeimos galvahead of household - gyvuliailivestock - čekischeque - apyvartaturnover - ČilėChile - chemijachemistry - maisto chemijafood chemistry - pramoninė chemijaindustrial chemistry - KinijaChina - chirurgijasurgery - chloraschlorine - programinis biudžeto sudarymasprogramme budgeting - technologijos pasirinkimaschoice of technology - nedarbasunemployment - ciklinis nedarbascyclical unemployment - paslėptinis nedarbashidden unemployment - moterų nedarbasfemale unemployment - jaunimo nedarbasyouth unemployment - trumpalaikis darbasshort-time working - sezoninis nedarbasseasonal unemployment - struktūrinis nedarbasstructural unemployment - laikinas atleidimas iš darbotemporary layoff - techninės pažangos sukeltas nedarbasunemployment due to technical progress - nebalsavimasabstentionism - veiklos sritisbranch of activity - bedarbisunemployed person - krikščionybėChristianity - chromaschromium - KiprasCyprus - sidrascider - Tarptautinė migracijos organizacijaIOM - ūkinė veiklaeconomic activity - cementascement - kinascinema - aplinkraštiscircular - civilizacijacivilisation - valdantysis sluoksnisruling class - žemesnysis sluoksnislower class - vidurinis sluoksnismiddle class - darbininkų klasėworking class - valstiečių klasėpeasant class - klasė, socialinis sluoksnisclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - aukštuomenėupper class - klasifikacijaclassification - arbitražinė išlygaarbitration clause - vietų paskirstymo straipsnisallocation clause - apsauginis straipsnisprotective clause - savisamdaself-employment - dvasininkijaclergy - pirkėjaicustomers - klimatasclimate - oro kondicionavimasair conditioning - sąskaitų uždarymasclosing of accounts - politinis klubaspolitical club - Pasaulinė maisto tarybaWFC - Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijaUnctad - politinė koalicijapolitical coalition - kobaltascobalt - kodavimascoding - kelių eismo taisyklėshighway code - laivybos kodeksasnavigational code - darbo kodeksaswork code - teisės kodeksaslegal code - taikus sambūvispeaceful co-existence - bendrasis finansavimasco-financing - bendras sprendimų priėmimasco-determination - koksascoke - bendradarbiavimas biudžeto klausimaisbudgetary cooperation - mokesčių rinkimastax collection - duomenų rinkimasdata collection - saulės energijos telktuvassolar collector - kolektyvizmascollectivism - kaimo bendruomenėrural community - administracinis teritorinis vienetasregional and local authorities - miesto bendruomenėurban community - KolumbijaColombia - prisitaikymas mokyklojeadjustment to school - dažikliaidyestuff - maisto dažiklisfood colouring - dirbtinis maisto dažiklisartificial food colouring - natūralusis maisto dažiklisnatural food colouring - rapsaioil seed rape - degalai, kuras, pl''fuel - pakaitinis kurassubstitute fuel - iškastinis kurasfossil fuel - socialinis prisitaikymassocial adjustment - branduolinis kurasnuclear fuel - ES žemės ūkio komitetasEC agriculture committee - EB komitetasEC committee - EB patariamasis komitetasEC advisory committee - įmonės tarybaworks council - maisto priedasfood additive - ES Ministrų Tarybos komitetasEU Council committee - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetasEuropean Economic and Social Committee - ES pinigų komitetasEC Monetary Committee - EB bendrasis komitetasjoint committee on EC matters - EB nuolatinis komitetasEC standing committee - JTO nuolatinis komitetasUN Standing Committee - EB mokslo komitetasEC scientific committee - EB techninis komitetasEC technical committee - komercinis arbitražascommercial arbitration - auditasaudit - virtualioji bibliotekavirtual library - Europos Sąjungos institucijų vertimo centrasTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Bendrijos augalų veislių biurasCommunity Plant Variety Office - Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijaAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Europos energetikos chartijaEuropean Energy Charter - socialinių sąlygų straipsnissocial clause - JTAPKUNCED - Europos įmonių tarybaEuropean Works Council - internetasInternet - elektroninė prekybaelectronic commerce - Europos standartų institutasEuropean Standards Institute - ESKCEN - EESKCENELEC - ETSKETSI - profesinio parengimo kvalifikacijų pripažinimasrecognition of vocational training qualifications - žemės ūkio produktų kokybės kontrolėquality control of agricultural products - EFTA teismasEFTA Court - pavojingosios atliekoshazardous waste - privalomasis egzemplioriuslegal deposit - socialinis dempingassocial dumping - įtvirtinta teisėestablished right - pereinamojo laikotarpio ekonomikatransition economy - elektroninė leidybaelectronic publishing - fermentasenzyme - smegenų kempinligėBSE - Europos socialinė erdvėEuropean social area - pirmaujančių industrializuotų šalių grupėgroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Rio grupėRio Group - taikos įvedimasestablishment of peace - ekonominė žvalgybaeconomic intelligence - zoologijos sodaszoo - žuvų ligafish disease - globalizacijaglobalisation - daugialypė terpėmultimedia - Bendrijos vidaus rinkos darninimo biurasOffice for Harmonisation in the Internal Market - Pasaulio muitų organizacijaWorld Customs Organisation - Ginčų sprendimo institucijaDispute Settlement Body - Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis bendradarbiavimasAPEC - pedofilijapaedophilia - proporcingumo principasprinciple of proportionality - lyginamoji reklamacomparative advertising - Suomijos regionairegions of Finland - Švedijos regionairegions of Sweden - nuotolinių ryšių reglamentavimasregulation of telecommunications - informacinė visuomenėinformation society - Amsterdamo sutartisTreaty of Amsterdam - pereinamasis ekonomikos laikotarpiseconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - Europos pramonininkų ir darbdavių konfederacijų sąjungaUNICE - darbinis gyvenimasworking life - euro zonaeuro area - zoonosijazoonosis - IBTTARIC - Tarptautinė laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijaICFTU - Centrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrijaECCAS - EUTELSATEUTELSAT - Europos ekonominio bendradarbiavimo lygaELEC - TVOIOE - klonavimascloning - prekybinis ginčastrade dispute - sunkumus patirianti įmonėcompany in difficulties - informacijos magistralėinformation highway - intranetasintranet - ekstranetasextranet - naršyklėbrowser - dokumentų tvarkybadocument management - elektroninė dokumentų tvarkybaEDM - optinė ženklų atpažintisOCR - skaitmeninis keitimasdigitisation - skaitytuvasscanner - Žemutinė AustrijaNiederösterreich - Aukštutinė AustrijaOberösterreich - BurgenlandasBurgenland - KarintijaCarinthia - ZalcburgasSalzburg - ŠtirijaSteiermark - TirolisTyrol - VorarlbergVorarlberg - VienaVienna - APEC šalysAPEC countries - Energetikos ir aplinkos apsaugos politikos centrasCEEP - paskutinis mokėjimo terminasdeadline for payment - stabilumo paktasstability pact - jaunimo reikalų politikayouth policy - politika vartotojų atžvilgiuconsumer policy - Bendrijos politika - nacionalinė politikaCommunity policy-national policy - Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centrasEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - teisingumas ir vidaus reikalaiJHA - pagyvenusių žmonių diskriminacijaage discrimination - diskriminacija dėl seksualinės orientacijosdiscrimination on the basis of sexual orientation - pagyvenusių žmonių priežiūracare for the elderly - neteisingas atleidimas iš darbounfair dismissal - StokholmasStockholm - Rytų Vidurio ŠvedijaÖstra Mellansverige - Pietų ŠvedijaSydsverige - Šiaurės Vidurio ŠvedijaNorra Mellansverige - Vidurio NorlandasMellersta Norrland - Aukštutinis NorlandasÖvre Norrland - Smolandas ir salosSmåland med öarna - Vakarų ŠvedijaVästsverige - Rytų SuomijaItä-Suomi - Vidurio SuomijaVäli-Suomi - Šiaurės SuomijaPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Pietų SuomijaEtelä-Suomi - Alandų salosAhvenanmaa - Socialinės politikos susitarimasSocial Policy Agreement - diskriminacija dėl negaliosdiscrimination based on disability - EBHPBECHO - Europos kovos su sukčiavimu biurasOLAF - teisės aktų supaprastinimassimplification of legislation - DNRDNA - virtualioji tikrovėvirtual reality - vaizdo sintezėpicture synthesis - įvertinimo metodasevaluation method - stebėjimasobservation - Bendrijos lygmens principasprinciple of communitisation - valstybės atsakomybėliability of the state - modeliavimassimulation - importo priežiūrasurveillance concerning imports - lyginamoji analizėcomparative analysis - priežasčių analizėanalysis of causes - kiekybinė analizėquantitative analysis - specialiosios atostogosspecial leave - glaudesnis bendradarbiavimascloser cooperation - hiperterpėhypermedia - hipertekstashypertext - eutanazijaeuthanasia - PalauPalau - Norfolko salaNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - SeutaCeuta - MelilijaMelilla - Bendrijos nuomonėCommunity opinion - Audito Rūmų nuomonėCourt of Auditors opinion - ES pagrindinių teisių chartijaEU Charter of Fundamental Rights - demokratijos stokademocratic deficit - vyriausiasis BUSP įgaliotinisHigh Representative for the CFSP - Europos Sąjungos Tarybos nutarimasResolution of the Council of the European Union - Europos Tarybos nutarimasresolution of the European Council - gamybos būdasmode of production - gamybos planasproduction target - gamybos metodasproduction technique - transgeninis gyvūnastransgenic animal - transgeninis augalastransgenic plant - naujovių sklaidadiffusion of innovations - gamybos standartasproduction standard - pasenusi technologijaobsolete technology - naujų technologijų tyrimaiprospective technological studies - mokslinių tyrimų organizavimasorganisation of research - mokslo atradimas