sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.122s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

AarhusÅrhus - sajtóközleménypress release - bíróságok illetékességejurisdiction - engedményesconcessionaire - társadalmi-gazdasági körülményeksocioeconomic conditions - a Kulturális Együttműködés TanácsaCouncil for Cultural Cooperation - CRESTCREST - Európai Termelékenységi ÜgynökségEuropean Productivity Agency - Atomenergia-ügynökségNuclear Energy Agency - audiovizuális dokumentumaudiovisual document - DubaiDubayy - mezőgazdasági fejlesztési tervfarm development plan - nyomtatóprinter - sós vízsaltwater - talajvízgroundwater - szennyvízwastewater - szociokulturális létesítménysociocultural facilities - Amerikai Egyesült ÁllamokUnited States of America - közösségi halászatCommunity fisheries - Nemzetközi EnergiaügynökségInternational Energy Agency - kecskesajtgoats’ milk cheese - tehénsajtcows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - emigráns kormánygovernment-in-exile - audiovizuális szektoraudiovisual industry - esetjogcase-law - EK-esetjogEC case-law - szövetségi tagállamFederation State - komfort nélküli lakássubstandard housing - Kelet-MalajziaEastern Malaysia - Bretton Woods-i megállapodásBretton Woods Agreement - mikroökonómiamicroeconomics - városok közötti migrációinterurban migration - városon belüli ingázásintraurban commuting - a Storebaelttől keletre fekvő területeast of the Great Belt - szervezeti diagramorganisation chart - fatree - vadhúsgame meat - AarhusAarhus - hűtlen kezelésbreach of trust - ragasztóanyagadhesive - állami kereskedelemState trading - kiskereskedelemretail trade - nagykereskedelemwholesale trade - fegyverkereskedelemarms trade - Kelet-Nyugat kereskedelemEast-West trade - külkereskedelemforeign trade - belkereskedelemdomestic trade - nemzetközi kereskedeleminternational trade - csatlakozás az Európai Unióhozaccession to the European Union - forgalmazásmarketing - eseti bizottságad hoc committee - vizsgálóbizottságcommittee of inquiry - Emberi Jogok BizottságaCommission on Human Rights - ENSZ-bizottságUN Commission - parlamenti bizottságparliamentary committee - EP-bizottságEP Committee - minőségi elemzésqualitative analysis - közbeszerzési szerződés odaítéléseaward of contract - állandó bizottságstanding committee - szakbizottságspecialised committee - az ENSZ technikai bizottságaUN Technical Commission - bizományoscommission agent - NemzetközösségCommonwealth - Európai KözösségekEuropean Communities - községmunicipality - segédanyagadjuvant - tömegkommunikációmass communications - műholdas távközléssatellite communications - sajtóközleménypress communiqué - kommunizmuscommunism - Comore-szigetekComoros - biztosítótársaságinsurance company - közigazgatási hatásköradministrative powers - közösségi hatáskörCommunity competence - bírósági hatáskörjurisdiction ratione materiae - központi kormányzatcentral government - kormányzati jogkörexecutive competence - tagállami hatáskörcompetence of the Member States - a parlament hatáskörepowers of parliament - bíróságok illetékességejurisdiction of the courts - vegyes hatáskörjoint competence - helyi bíráskodásterritorial jurisdiction - versenyképességcompetitiveness, fight - kereskedelem egymást kiegészítő jellegecomplementarity of trade - fogyasztói magatartásconsumer behaviour - oktatási igazgatáseducational administration - politikai magatartáspolitical behaviour - elektromos alkatrészelectronic component - szervetlen vegyületmineral compound - a népesség összetételecomposition of the population - parlament összetételecomposition of parliament - számvitelaccounting - általános könyvelésfinancial accounting - nemzeti számláknational accounts - adóhatóságoktax authorities - állami számvitelpublic accounting - regionális számlákregional accounting - könyvelőaccountant - számlaaccount - konszolidált éves beszámolóconsolidated account - eredménykimutatástrading account - kötött árusítóhelytied sales outlet - megyecounty, shire - népesség összpontosulásaconcentration of the population - hatalomkoncentrációconcentration of powers - helyi önkormányzatlocal government - gazdasági koncentrációeconomic concentration - iparkoncentrációindustrial concentration - terméktervezésproduct design - Macedonia - engedményesconcessionnaire - középtávú pénzügyi támogatásmedium-term financial assistance - fenntartható fejlődéssustainable development - együttéléscohabitation - versenycompetition - nemzetközi versenyinternational competition - közigazgatáspublic administration - összefoglalássummarising - ízesítőcondiment - segély feltételeiterms for aid - nők helyzeteposition of women - munkakörülményekworking conditions - életkörülményekliving conditions - gazdasági feltételekeconomic conditions - társadalmi helyzetsocial situation - társadalmi-gazdasági körülményeksocio-economic conditions - termékcsomagolás és -kiszereléspreparation for market - vizsgára bocsátásadmission to examinations - légköri viszonyokatmospheric conditions - WCLWCL - ENSZ konferenciaUN Conference - titoktartásconfidentiality - édesiparconfectionery - joghatósági összeütközésconflict of jurisdiction - hatásköri összeütközésconflict of powers - joggal való visszaélésmisuse of a right - szemétégetéswaste incineration - ideiglenes behozataltemporary admission - munkaügyi vitalabour dispute - nemzetközi konfliktusinternational conflict - faji konfliktusracial conflict - társadalmi konfliktussocial conflict - betegszabadságsick leave - szülési szabadságmaternity leave - tanulmányi szabadságtraining leave - szülői szabadságparental leave - fizetett szabadságpaid leave - fizetés nélküli szabadságunpaid leave - szociális alapú munkahelyi távollétleave on social grounds - fagyasztásfreezing - konglomerátumconglomerate - KongóCongo - konjunktúrashort-term economic prospects - ConnaughtConnacht - az Európai Unió TanácsaCouncil of the European Union - igazgatótanácsboard of directors - EK Társulási TanácsEC Association Council - örökbefogadásadoption of a child - CCCCCC - CCDCCD - ASPACAspac - Európa TanácsCouncil of Europe - az Európa Tanács tagországaiCouncil of Europe countries - az ENSZ Biztonsági TanácsaUN Security Council - az ENSZ Gyámsági TanácsaUN Trusteeship Council - Európai Önkormányzatok és Régiók TanácsaCouncil of European Municipalities and Regions - miniszterek tanácsaCouncil of Ministers - törvény elfogadásaadoption of a law by vote - Európai TanácsEuropean Council - Skandináv TanácsNordic Council - az Északi Tanács országaiNordic Council countries - mezőgazdasági tanácsadóagricultural adviser - élelmiszer-tartósításfood preserving - halállomány védelmeconservation of fish stocks - forrásmegőrzésconservation of resources - onzervativizmusconservatism - tartósítóiparcannery - államadósság átütemezéserescheduling of public debt - fogyasztóconsumer - fogyasztásconsumption - élelmiszerfogyasztásfood consumption - vízfogyasztáswater consumption - energiafogyasztásenergy consumption - háztartások fogyasztásahousehold consumption - a költségvetés elfogadásaadoption of the budget - végső fogyasztásfinal consumption - hazai fogyasztásdomestic consumption - egy főre jutó fogyasztásper capita consumption - alkotmányconstitution - pártalapításformation of a party - társaság alapításaincorporation - alkotmányosság vizsgálatacontrol of constitutionality - mezőgazdasági épületagricultural building - útépítésroad building - fémszerkezetmetal structure - hajógyártásshipbuilding - információk megismeréseconsultation of information - munkavállalói konzultációworker consultation - konténercontainer - választási kifogásobjections to an election result - felnőttadult - vámkontingenstariff quota - fogamzásgátláscontraception - csökkentett heti munkaidőshorter working week - szerződéscontract - biztosítási szerződésinsurance contract - munkaszerződéswork contract - hamisításindustrial counterfeiting - EADIEADI - lemezelt fatáblaplywood - adófizetőtaxpayer - közigazgatási ellenőrzésadministrative control - légiforgalmi irányításair traffic control - költségvetési ellenőrzésbudgetary control - a menedzsment ellenőrzésemanagement audit - a kommunikáció ellenőrzésecontrol of communications - EFTAEFTA - környezetszennyezés ellenőrzésepollution control - likviditás védelmeliquidity control - gyártásellenőrzésproduction control - ipari termékek minőségellenőrzésequality control of industrial products - atipikus foglalkoztatásnon-standard employment - árfolyam-szabályozásexchange control - vállalkozások összefonódásának ellenőrzésemerger control - értékelésassessment - bevándorlási szabályozásmigration control - hatalommal való visszaélésabuse of power - EFTA-országokEFTA countries - árellenőrzésprice control - pénzügyi ellenőrzésfinancial control - parlamenti ellenőrzésparliamentary control - növény-egészségügyi ellenőrzésplant health control - egészségügyi ellenőrzéshealth control - CIV-egyezményCIV Convention - kollektív szerződéscollective agreement - repülőtérairport - Arushai EgyezményArusha Convention - Loméi EgyezményLomé Convention - I. Loméi Egyezményfirst Lomé Convention - II. Loméi Egyezménysecond Lomé Convention - Yaoundéi egyezményYaoundé Convention - ENSZ-egyezményUN convention - gazdasági konvergenciaeconomic convergence - energiaátalakításenergy conversion - valutakonvertibilitáscurrency convertibility - Cook-szigetekCook Islands - közigazgatási együttműködésadministrative cooperation - kereskedelmi együttműködéstrade cooperation - kulturális együttműködéscultural cooperation - gazdasági együttműködéseconomic cooperation - európai együttműködésEuropean cooperation - pénzügyi együttműködésfinancial cooperation - aeroszolaerosol - ipari együttműködésindustrial cooperation - intézményi együttműködésinstitutional cooperation - vállalatközi együttműködésinter-company cooperation - nemzetközi együttműködésinternational cooperation - igazságügyi együttműködésjudicial cooperation - katonai együttműködésmilitary cooperation - monetáris együttműködésmonetary cooperation - politikai együttműködéspolitical cooperation - regionális együttműködésregional cooperation - földhasználatallocation of land - tudományos együttműködésscientific cooperation - Dél-Dél együttműködésSouth-South cooperation - műszaki együttműködéstechnical cooperation - határokon átnyúló együttműködéscross-border cooperation - szövetkezetcooperative - mezőgazdasági szövetkezetagricultural cooperative - fogyasztói szövetkezetconsumer cooperative - hitelszövetkezetcredit union - segély koordinálásacoordination of aid - KoppenhágaCopenhagen - árak közzétételepublishing of prices - közös tulajdonjoint ownership - Dél-KoreaSouth Korea - Észak-KoreaNorth Korea - COREPERCoreper - korporativizmuscorporatism - zsírokfats - állati zsírokanimal fats - növényi zsiradékvegetable fats - levelezéscorrespondence - korróziócorrosion - párttagságpolitical affiliation - korrupciócorruption - KorzikaCorsica - Costa RicaCosta Rica - tőzsdei jegyzésstock-exchange listing - ElefántcsontpartCôte d'Ivoire - társadalombiztosítási járuléksocial-security contribution - cukorlefölözéssugar levy - gyapotcotton - államcsínycoup d'état - bérletbe adáschartering - Az Európai Közösségek BíróságaEC Court of Justice - EK SzámvevőszékEC Court of Auditors - Emberi Jogok Európai BíróságaEuropean Court of Human Rights - Nemzetközi BíróságInternational Court of Justice - migrációs mozgásmigratory movement - vízfolyáswatercourse - AfganisztánAfghanistan - értékpapír-árfolyamprice of securities - alkuszbroker - felszerelési költségequipment cost - beruházási költséginvestment cost - tőkeköltségcost of capital - forgalmazási költségdistribution cost - működési költségoperating cost - oktatási költségeducation costs - AfrasecAfrasec - építési költségekconstruction costs - környezetszennyezésből származó költségekcost of pollution - egészségügyi költségekhealth costs - megélhetési költségekcost of living - termelési költségproduction cost - raktározási költségstorage cost - közvetlen költségdirect cost - hitelfelvételi költségcost of borrowing - bérköltségwage cost - oktatásba való bejutásaccess to education - AfrikaAfrica - társadalmi költségsocial cost - művészeti alkotómunkaartistic creation - munkahelyteremtésjob creation - hitelcredit - rövid lejáratú hitelshort-term credit - exporthitelexport credit - importhitelimport credit - fogyasztói hitelconsumer credit - hosszú lejáratú hitellong-term credit - angol nyelvű AfrikaEnglish-speaking Africa - középtávú hitelmedium-term credit - kereskedelmi hiteltrade credit - swapswap arrangement - beruházási hitelinvestment loan - kifizetési előirányzatpayment appropriation - okmányos meghitelezésdocumentary credit - ingatlanhitelreal estate credit - ipari hitelindustrial credit - nemzetközi hitelinternational credit - tejszíncream - Közép-AfrikaCentral Africa - tejes jégkrémdairy ice cream - CRESTCrest - KrétaCrete - háborús bűncselekménywar crime - kriminológiacriminology - energiaválságenergy crisis - politikai válságpolitical crisis - gazdasági növekedéseconomic growth - Észak-AfrikaNorth Africa - ICRCICRC - héjas állat, rákfélecrustacean, shellfish - KubaCuba - bőrleather - rézcopper - kultúraculture - gabonatermesztéscereal-growing - teraszos művelésterrace cropping - takarmánynövény-termesztésfodder-growing - Dél-AfrikaSouth Africa - gyümölcstermesztésfruit-growing - ipari növénytermesztésagro-industrial cropping - zöldségkertészetmarket gardening - állókultúrapermanent crop - populáris kultúrapopular culture - hidrokultúrás termesztéshydroponics - üvegházi termesztésglasshouse cultivation - trópusi mezőgazdaságtropical agriculture - saját fogyasztásra történő termelésself-sufficiency farming - többszörös nyugdíjjogosultságcumulative pension entitlement - francia nyelvű AfrikaFrench-speaking Africa - CuraçaoCuraçao - KikládokCyclades - gazdasági cikluseconomic cycle - DániaDenmark - Dánia régióiregions of Denmark - parlamenti vitaparliamentary debate - erdőirtásdeforestation - decentralizációdecentralisation - költségvetési mentesítésbudgetary discharge - Afrika déli részeSouthern Africa - hulladékwaste - mezőgazdasági hulladékagricultural waste - ipari hulladékindustrial waste - nem hasznosítható hulladéknon-recoverable waste - radioaktív hulladékradioactive waste - határozatdecision - közösségi határozatCommunity decision - EAEK-határozatEAEC Decision - Nyugat-AfrikaWest Africa - ESZAK-általános határozatECSC general Decision - ESZAK egyedi határozatECSC individual Decision - versenykorlátozó magatartás bejelentéserestrictive-practice notification - jelöltállítás bejelentéseannouncement of candidacy - szavazás indoklásaexplanation of voting - Kelet-AfrikaEast Africa - a gazdaság élénküléseeconomic take-off - dekolonizációdecolonisation - szavazatszámláláscounting of the votes - dekoncentrációdevolution - közigazgatási egységadministrative unit - választókerületekre történő beosztásdivision into constituencies - egyedi rendeletdecree - adókedvezménytax relief - rakétaelhárításanti-missile defence - deficitloss - költségvetési hiánybudget deficit - deflációdeflation - földterület művelés alá vonásaclearing of land - a környezet romlásadegradation of the environment - munkavállalásjob access - iskolaköteles korschool age - bűnismétlésdelinquency - fiatalkori bűnözésjuvenile delinquency - álláskeresésjob application - fogyasztói keresletconsumer demand - energiaigényenergy demand - kormány lemondásaresignation of the government - külföldi képviseletagency abroad - demokráciademocracy - népi demokráciapeople's democracy - demokratizálódásdemocratisation - az oktatás demokratizálásademocratisation of education - demográfiademography - denaturálásdenaturing - romlandó árukperishable goods - Euratom Ellátási ÜgynökségEAEC Supply Agency - népsűrűségpopulation density - département (fr) - département d'outre-mer (fr) - kiadásexpenditure - élelmiszerköltségfood expenditure - költségvetési kiadásbudgetary expenditure - sajtóügynökségpress agency - fogyasztási kiadásconsumption expenditure - igazgatási kiadásokadministrative expenditure - költségvetésen kívüli kiadásokextra-budgetary expenditure - nemzeti kiadásnational expenditure - nem kötelező kiadásoknon-compulsory expenditure - kötelező kiadásokcompulsory expenditure - működési kiadásokoperational expenditure - állami kiadásokpublic expenditure - depolitizáltságdepoliticisation - népességcsökkenésdepopulation - deportáltdeportee - értékesítési ügynöksales agent - banki betétbank deposit - tőkeérték-csökkenéscapital depreciation - deregulációderegulation - leszerelésdisarmament - ember okozta katasztrófaman-made disaster - természeti csapásnatural disaster - munkakörjob description - sivatagdesert - elsivatagosodásdesertification - dehidratálásdehydration - jelölt visszalépésewithdrawal of candidacy - polgári engedetlenségcivil disobedience - növényi kultúrák megsemmisítésedestruction of crops - EPAEPA - tengerszorosstrait - külföldi adósságexternal debt - államadósságpublic debt - felsőházUpper House - leértékelésdevaluation - gazdasági fejlődéseconomic development - NEANEA - ipari fejlődésindustrial development - integrált fejlesztésintegrated development - területfejlesztésregional development - társadalmi fejlődéssocial development - devizaforeign currency - diabéteszdiabetes - Észak-Dél kapcsolatokNorth-South relations - diktatúradictatorship - regionális képviseletregional agency - lexikondictionary, lexicon - kulturális különbségcultural difference - nemzetközi vitainternational dispute - információterjesztésdissemination of information - kultúra terjesztésedissemination of culture - korlátozott terjesztéslimited circulation - szelektív információterjesztésselective dissemination of information - vállalkozás méretesize of business - oklevéldiploma - vállalatvezetéscompany management - irányelvdirective - közösségi irányelvCommunity directive - szavazási fegyelemvoting discipline - zeneműtárrecord library - beszédspeech - információkhoz való hozzáférésaccess to information - nemi megkülönböztetéssexual discrimination - gazdasági megkülönböztetéseconomic discrimination - nyelvi megkülönböztetéslinguistic discrimination - politikai megkülönböztetéspolitical discrimination - faji megkülönböztetésracial discrimination - vallási megkülönböztetésreligious discrimination - árkülönbségprice disparity - gazdasági egyenlőtlenségeconomic disparity - regionális egyenlőtlenségregional disparity - tartósítószerpreservative - egészségügyi központmedical centre - élelmiszerforrásokfood resources - rendelkezésre álló energiaforrásokavailable energy resources - kormányberendezésdriving mechanism - biztonsági berendezéssafety device - jelzőkészüléksignalling device - máskéntgondolkodásdissidence - parlament feloszlatásadissolution of parliament - elrettentésdeterrent - lepárlásdistillation - elosztó kereskedelemdistributive trades - energiaelosztásenergy distribution - vízellátáswater supply - áramellátáselectricity supply - kizárólagos forgalmazási megállapodásexclusive distribution agreement - a termelés diverzifikációjaproduct diversification - a kivitel diverzifikálásadiversification of exports - művezetősupervisor - nemzetközi munkamegosztásinternational division of labour - házasság felbontásadivorce - jogi doktrínalegal doctrine - dokumentumdocument - audiovizuális dokumentumaudio-visual document - személyazonossági okmányidentity document - ülésanyagokdocument for discussion at a sitting - agglomerációbuilt-up area - vámokmánycustoms document - hivatalos dokumentumofficial document - parlamenti dokumentumparliamentary document - dokumentációdocumentation - DodekániszoszDodecanese - DominikaDominica - kárdamage - háborús kárwar damage - kártérítésdamages - adománydonation - ajándékgift - vámcustoms - DubaiDubai - kettős adóztatásdouble taxation - kettős állampolgárságdual nationality - két munkahely fenntartásaholding of two jobs - vidéki településrural settlement - ideiglenes tizenkettedekprovisional twelfth - kotrásdredging - alagcsövezésdrainage - DrentheDrenthe - oktatáshoz való jogright to education - információs szabadságright to information - művelődéshez való jogright to culture - városi agglomerációurban centre - igazságszolgáltatáshoz való jogright to justice - közigazgatási jogadministrative law - légijogair law - dömpingellenes vámanti-dumping duty - munkához való jogright to work - bankjoglaw of banking - értékpapírjoglaw on negotiable instruments - polgári jogcivil law - kereskedelmi jogcommercial law - közösségi jogCommunity law - politikai izgatáspolitical unrest - alkotmányjogconstitutional law - szokásjogcustomary law - szerzői jogcopyright - regisztrációs adóregistration tax - útmegszakításhoz való jogosultságright to stopover - letelepedési jogright of establishment - sztrájkjogright to strike - energiajogenergy law - környezetvédelmi jogenvironmental law - gazdasági aggregátumeconomic aggregate - világűrjoglaw of outer space - egyének jogairights of the individual - versenyjogcompetition law - családjogfamily law - a háború jogalaw of war - tengerjoglaw of the sea - tüntetéshez való jogright to demonstrate - halászati jogfishing rights - szakmába történő bejutásaccess to a profession - elővásárlási jogright of pre-emption - bérbeadó felmondási jogaright of repossession - aktív választójogright to vote - biztosítási joginsurance law - szabadalmi jogpatent law - nemzetek jogalaw of nations - idegenjogrights of aliens - kisebbségek jogairights of minorities - társasági jogcompany law - közlekedési jogtransport law - lakásügyi jogszabályokhousing law - munkajoglabour law - választójogelectoral law - részidős műveléspart-time farming - pénzügyi szabályozásfinancial legislation - adójogtax law - nemzetközi adójoginternational tax law - erdészeti jogszabályokforestry legislation - nemzetközi emberi jogokinternational human rights law - nemzetközi joginternational law - nemzetközi magánjogprivate international law - nemzetközi közjogpublic international law - biogazdálkodásorganic farming - tengerjogi szabályozásmaritime law - házassági jogmatrimonial law - nemzeti jognational law - nukleáris jognuclear law - büntetőjogcriminal law - gazdasági bűncselekményeconomic offence - nemzetközi büntetőjoginternational criminal law - magánjogprivate law - kereskedelmi célú gazdálkodáscommercial farming - közjogpublic law - agrárjogagrarian law - szociális jogszabályoksocial legislation - felségjogterritorial law - politikai jobboldalpolitical right - polgári jogokcivil rights - emberi jogokhuman rights - nők jogaiwomen's rights - szerződéses gazdálkodáscontract farming - különleges lehívási jogokspecial drawing rights - dömpingdumping - születéskor várható élettartamlife expectancy - tanulmányok időtartamalength of studies - bérlet időtartamalength of lease - munkaidőworking time - jogszabályban meghatározott munkaidőlegal working time - AASM-országokAAMS countries - közös gazdálkodásgroup farming - Kelet-AngliaEast Anglia - vízwater - közösségi vizekCommunity waters - csurgalékvízpercolation water - fürdésre alkalmas vízbathing water - szeszekspirits - belvizekinland waters - hegyvidéki gazdálkodáshill farming - nemzetközi vizekinternational waters - sós vízsalt water - talajvízground water - felszíni vizeksurface water - felségvizekterritorial waters - szennyvízwaste water - mezőgazdasági kereskedelemagricultural trade - kereskedelmi forgalomtrading operation - önfenntartó gazdálkodássubsistence farming - információcsereinformation transfer - kiadványcsereexchange of publications - Közösségen kívüli kereskedelemextra-Community trade - Közösségen belüli kereskedelemintra-Community trade - országcsoportok szerinti kereskedelemtrade by group of countries - országok szerinti kereskedelemtrade by country - termékek szerinti kereskedelemtrade by product - mintavételsampling - külterjes gazdálkodásextensive farming - bértáblapay scale - világításlighting - külföldön működő iskolaschool abroad - európai iskolaEuropean school - nemzetközi iskolainternational school - óvodanursery school - rendészeti iskolanational school - ökológiaecology - ökologizmusecologism - ökonometriaeconometrics - piacra jutásmarket access - belterjes gazdálkodásintensive farming - gazdaságeconomy - agrárgazdaságtanagricultural economics - kollektivizált gazdaságcollectivised economy - összehangolt gazdasági cselekvésconcerted economic action - méretgazdaságosságeconomies of scale - energiamegtakarításenergy saving - strukturális kiigazításstructural adjustment - háborús gazdálkodáswar economy - vállalati gazdálkodásbusiness administration - Ausztria régióiregions of Austria - mediterrán mezőgazdaságMediterranean agriculture - piacgazdaságmarket economy - önellátó gazdálkodássubsistence economy - közlekedésgazdaságtransport economics - irányított gazdaságcontrolled economy - családi gazdasághousekeeping economy - erdőgazdálkodásforestry economics - ipari gazdaságindustrial economy - világgazdaságworld economy - vegyes gazdaságmixed economy - nemzetgazdaságnational economy - agrárélelmiszer-iparagri-foodstuffs - tervgazdaságplanned economy - posztindusztriális gazdaságpost-industrial economy - állami gazdálkodáspublic economy - regionális gazdaságregional economy - feketegazdaságunderground economy - városgazdálkodásurban economy - SkóciaScotland - ökoszisztémaecosystem - euróeuro - agroiparagro-industry - könyvkiadáspublishing - oktatáseducation - otthoni tanuláshome education - művészeti oktatásart education - összehasonlító oktatáscomparative education - alapoktatásbasic education - tömegoktatásmass education - felnőttoktatásadult education - külföldiek oktatásaeducation of foreigners - iskolarendszeren kívüli oktatásnon-formal education - folyamatos tanuláscontinuing education - testnevelésphysical education - óvodai neveléspre-school education - egészségneveléshealth education - szexuális neveléssex education - speciális oktatásspecial education - édesítőszersweetener - tanulólétszámnumber of pupils - agronómiaagronomy - radioaktív szennyvízradioactive effluent - egyenlő díjazásequal pay - egyenlő bánásmódequal treatment - törvény előtti egyenlőségequality before the law - EgyiptomArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - SalvadorEl Salvador - piacbővítésmarket enlargement - citrusfélékcitrus fruit - választók nyilvántartásba vételeregistration of voters - választáselection - előrehozott választásearly election - európai választásEuropean election - közvetett választásindirect election - helyi választásoklocal election - nemzeti választásnational election - parlamenti választásparliamentary election - időközi választásby-election - IDAIDA - elnökválasztáspresidential election - előválasztásprimary election - elektori testületelectorate - elektrokémiaelectrochemistry - elektrometallurgiaelectrometallurgy - elektronikaelectronics - elektrotechnikaelectrotechnology - állattartáslivestock farming - gazdasági támogatáseconomic support - külterjes állattartásfree-range farming - ráktenyésztéscrustacean farming - belterjes állattenyésztésintensive livestock farming - tanulópupil - passzív választójogright to stand for election - hulladék ártalmatlanításawaste disposal - emancipációemancipation - csomagoláspackaging - legeltetéses állattartáspasture fattening - palackozásbottling - foglalkoztatási támogatásemployment aid - kivándorlásemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - Egyesült Arab EmírségekUnited Arab Emirates - az Egyesült Arab Emírségek országaiUnited Arab Emirates countries - értékpapír-kibocsátásissue of securities - pénzkibocsátásissuing of currency - közlekedési balesettransport accident - védett munkahelydesignated employment - fehérgalléros munkavállalówhite-collar worker - irodai alkalmazottoffice worker - közalkalmazottpublic service employee - munkaadóemployer - kölcsön, kölcsönfelvételborrowing, loan, money loan - külföldi segélyforeign aid - közösségi hitelfelvételCommunity borrowing - nemzetközi kölcsöninternational loan - állami kölcsönfelvételpublic borrowing - emulgeátorfood emulsifier - eladósodásindebtedness - hullámenergiawave energy - környezetkímélő energiasoft energy - exporttámogatásexport aid - kemény energiahard energy - elektromos energiaelectrical energy - szélenergiawind energy - geotermikus energiageothermal energy - hidraulikus energiahydraulic energy - hidroelektromos energiahydroelectric power - árapály-energiatidal energy - nukleáris energianuclear energy - megújuló energiarenewable energy - hektáronkénti támogatásaid per hectare - napenergiasolar energy - hőenergiathermal energy - gyermekchild - elhagyott gyermekabandoned child - migráns szülő gyermekechild of migrant - házasságon kívül született gyermeknatural child - egyetlen gyermekonly child - kötelezettségvállalás kiadásokracommitment of expenditure - trágyafertiliser - műtrágyachemical fertiliser - befektetési támogatásinvestment aid - szerves trágyaorganic fertiliser - hizlalásfattening - politikai emberrabláspolitical kidnapping - gazdasági felméréseconomic survey - a fogyasztás felméréseconsumer survey - társadalomstatisztikai felméréssocial survey - adatrögzítésdata recording - dokumentum adatrögzítésedocumentary reference recording - építési támogatásbuilding subsidy - tüzelőanyag-dúsításfuel enrichment - tanárteacher - tanításteaching - távoktatásdistance learning - mezőgazdasági oktatásagricultural education - számítógépes oktatásprogrammed learning - felekezeti oktatásdenominational education - nyelvoktatáslanguage teaching - általános oktatásgeneral education - ingyenes oktatásfree education - modernizációs támogatásmodernisation aid - nem felekezeti iskolasecular education - orvosképzésmedical training - kötelező oktatáscompulsory education - paramedicinai képzésparamedical training - multidiszciplináris oktatásmultidisciplinary education - posztgraduális oktatáspostgraduate education - alapfokú oktatásprimary education - magánoktatásprivate education - szakoktatásvocational education - közoktatáspublic education - termelési támogatásproduction aid - tudományos oktatásscientific education - középfokú oktatássecondary education - felsőoktatáshigher education - műszaki oktatástechnical education - versenykorlátozó megállapodásrestrictive trade practice - horizontális megállapodáshorizontal agreement - tiltott megállapodásunlawful agreement - nemzetközi kartellinternational cartel - vertikális megállapodásvertical agreement - élelmiszersegélyfood aid - gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtásamutual assistance among farmers - nem tarifális akadálynon-tariff barrier - tarifális akadálytariff barrier - technikai akadálytechnical barrier - vámraktárcustoms warehouse - vállalkozástype of business - kézműves vállalkozáscraft business - kereskedelmi vállalkozásdistribution business - közös vállalatjoint venture - lízingvállalkozásrental business - közlekedési vállalattransport company - külföldi vállalkozásforeign enterprise - európai vállalkozásEuropean undertaking - családi vállalkozásfamily business - vagyonkezelő társaságtrust company - ingatlanvállalkozásreal estate business - egyszemélyes társaságsole proprietorship - munkahelyi balesetoccupational accident - hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatásaid to disadvantaged groups - ipari vállalkozásindustrial enterprise - multinacionális vállalatmultinational enterprise - magánvállalkozásprivate sector - közvállalkozáspublic sector - karbantartásmaintenance - növényi kultúra megőrzésecrop maintenance - fizikai környezetphysical environment - megtakarításoksavings - vállalkozásoknak nyújtott támogatásaid to undertakings - kényszerű takarékosságcompulsory saving - epidémiaepidemic - epidemiológiaepidemiology - EpíroszEpirus - források kimerüléseexhaustion of resources - EcuadorEcuador - lófélékequidae - költségvetési egyensúlybudgetary equilibrium - ökológiai egyensúlyecological balance - kétoldalú segélybilateral aid - mezőgazdasági felszerelésagricultural equipment - közösségi létesítményekcommunity facilities - járműrészekvehicle parts - elektromos felszereléselectronic equipment - ipari berendezésindustrial equipment - szociokulturális létesítménysocio-cultural facilities - ESZAK-segélyECSC aid - sportlétesítménysports facilities - oklevelek egyenértékűségeequivalence of diplomas - ergonómiaergonomics - vulkánkitörésvolcanic eruption - rabszolgaságslavery - leszámítolásdiscounting - légtérair space - európai jogi térségEuropean legal area - zöldterületgreen area - közösségi támogatásCommunity aid - SpanyolországSpain - Spanyolország régióiregions of Spain - védett fajokprotected species - ipari kémkedésindustrial espionage - vizsgálattesting - nukleáris kísérletnuclear test - ExtremaduraExtremadura - kiegészítő terméktámogatássupplementary aid for products - telephelyestablishment - különleges feladattal megbízott pénzügyi intézményekspecial-status institution - oktatási intézményeducational institution - közüzeminstitution of public utility - a költségvetés megállapításadrawing up of the budget - egészségügyi intézménymedical institution - büntetés-végrehajtási intézetpenal institution - közjogi intézménypublic institution - óntin - arany-deviza standardgold-exchange standard - sürgősségi segélyemergency aid - aranystandardgold standard - államState - személyi állapotcivil status - kormányzás rendkívüli állapot eseténrule under emergency powers - rendkívüli állapotstate of emergency - jóléti államWelfare State - Amerikai Egyesült ÁllamokUnited States - állami támogatásState aid - etanolethanol - EtiópiaEthiopia - etnológiaethnology - címkézéslabelling - megvalósíthatósági tanulmányfeasibility study - piackutatásmarket research - munkatanulmánywork study - hallgatóstudent - külföldi hallgatóforeign student - gazdasági segélyeconomic aid - euróhitelEurocredit - euródevizaEurocurrency - euró-dollárEurodollar - eurókötvényEurobond - európiacEuromarket - eurokommunizmusEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - európai jobboldalEuroright - EurogroupEurogroup - EurópaEurope - természetbeni segélyaid in kind - Észak-EurópaNorthern Europe - Dél-EurópaSouthern Europe - Nyugat-EurópaWestern Europe - Közép- és Kelet-EurópaEastern Europe - EuropecheEuropeche - interaktivitásinteractivity - eutrofizációeutrophication - költségvetési javaslatbudgetary assessment - projektelemzésproject evaluation - a források értékeléseevaluation of resources - vágási melléktermék és belsőségoffal - nukleáris balesetnuclear accident - pénzügyi segélyfinancial aid - technológiaértékeléstechnology assessment - adókikerüléstax avoidance - vizsgaexamination - mezőgazdasági többletagricultural surplus - EK-elbánásból való kizárásexclusion from EC treatment - projektmenedzsmentproject management - költségvetés végrehajtásaimplementation of the budget - ítélet végrehajtásaenforcement of ruling - versenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli mentesítésexemption from restrictive-practice authorisation - tarifális mentességtariff exemption - költségvetési évfinancial year - agyelszívásbrain drain - mezőgazdasági gazdálkodófarmer - mezőgazdasági üzemagricultural holding - állami gazdaságState farm - vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemmixed farm - tengerek kihasználásaexploitation of the seas - források kiaknázásaexploitation of resources - családi gazdálkodásfamily farming - erdőgazdaságforestry holding - tejgazdaságdairy farm - robbanóanyagexplosive - kivitelexport - tőkekivitelexport of capital - kisajátításexpropriation - multilaterális segélymultilateral aid - kiutasításdeportation - extraterritorialitásextra-territoriality - bányakitermelésmining extraction - kiadatásextradition - szélsőjobbextreme right - szélsőbalextreme left - Távol-KeletFar East - számlázásinvoicing - vissza nem térintendő segélynon-refundable aid - alacsony jövedelemlow income - csődbankruptcy - éhséghunger - használati viszonytype of tenure - tulajdonosi művelésowner farming - részesművelésmixed tenure - családfamily - nagycsaládlarge family - sógorságfamily by marriage - FAOFAO - magánsegélyprivate aid - gabonalisztcereal flour - fasizmusFascism - állatviláganimal life - EMEAEMCF - termékenységfertility - háztartásbelihousewife - regionális támogatásregional aid - migráns nőfemale migrant - EMOGAEAGGF - EMOGA GaranciarészlegEAGGF Guarantee Section - EMOGA Orientációs RészlegEAGGF Guidance Section - vasiron - haszonbérlői gazdálkodástenant farming - szövetkezeti gazdaságcollective farm - mintagazdaságmodel farm - komphajóferryboat - egészségügyi segélyhealth aid - IFLAIFLA - farostwood fibre - üvegrostglass fibre - textilrosttextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - Fidzsi-szigetekFiji, Republic of Fiji - ragadós száj- és körömfájásfoot-and-mouth disease - ágazati támogatássectoral aid - huzalwire - halászhálófishing net - leányvállalatsubsidiary - közös leányvállalatjoint subsidiary - finanszírozásfinancing - rövid távú finanszírozásshort-term financing - hosszú távú finanszírozáslong-term financing - középtávú finanszírozásmedium-term financing - szociális segélywelfare - közösségi finanszírozásCommunity financing - kompenzációs finanszírozáscompensatory financing - kiegészítő finanszírozássupplementary financing - segély finanszírozásafinancing of aid - ipar finanszírozásaindustrial financing - exportfinanszírozásexport financing - pártok finanszírozásaparty financing - a költségvetés finanszírozásabudget financing - kampányfinanszírozáselection financing - nemzeti finanszírozásnational financing - jövedéki adóexcise duty - nemzetközi pénzügyekinternational finance - helyi pénzügyeklocal authority finances - államháztartáspublic finance - FinnországFinland - FunenFunen - adórendszertax system - UnicefUnicef - atommaghasadásnuclear fission - IEAIEA - árrögzítésfixing of prices - bérmegállapításwage determination - Nyugat-Flandria tartományProvince of West Flanders - Kelet-Flandria tartományProvince of East Flanders - gabonapehelycereal flakes - növényvilágplant life - virágkertészetfloriculture - faúsztatásrafting - légiflottaaircraft fleet - NAÜIAEA - halászflottafishing fleet - belvízi hajóflottainland waterway fleet - kereskedelmi flottamerchant fleet - ciklikus ingadozáscyclical fluctuation - áringadozásprice fluctuation - gazdasági ingadozáseconomic fluctuation - strukturális változásokstructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - közszolgálatcivil service - köztisztviselőcivil servant - európai tisztviselőEuropean official - parthoz közeli tengerfenékinshore grounds - tengerfenéksea-bed - alapítványfoundation - EK-alapEC fund - AdzsmánAjman - közös alapcommon fund - cégértékgoodwill - ERFAERDF - működő tőkeworking capital - Európai Monetáris AlapEuropean Monetary Fund - öntöttvascast-iron - fúrásdrilling - tengeri fúrásoffshore drilling - elnapolásadjournment - erdőforest - védett erdőclassified forest - szálerdőhigh forest - csemeteerdőcoppiced woodland - természetes erdőnatural forest - erdőültetvényforest plantation - vámalakiságokcustoms formalities - vezetőképzésmanagement training - tanárképzésteacher training - árképzésprice formation - munkahelyi képzésin-service training - szakképzésvocational training - valutakiigazításcurrency adjustment - formanyomtatványform - kemencefurnace - szállítósupplier - dokumentumellátássupplying of documents - eljárási költségeklegal expenses - tandíjschool fees - választási költségekelection expenses - rezsiköltségekoverheads - gyógyszerköltségekpharmaceutical expenses - FranciaországFrance - Franciaország tengerentúli megyéiFrench Overseas Departments - francia TOTFrench Overseas Territories - Franciaország régióiregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisefranchising - vámmentességexemption from customs duties - csalásfraud - választási csaláselectoral fraud - LAFTALAIA - adókijátszástax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - iskolalátogatásschool attendance - fuvardíjfreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - sajtcheese - féllágy sajtsemi-soft cheese - kemény sajthard cheese - LAFTA-országokLafta countries - lágy sajtsoft cheese - kéksajtblue-veined cheese - juhsajtsheep's milk cheese - kecskesajtgoat's milk cheese - tehénsajtcow's milk cheese - ömlesztett sajtprocessed cheese - friss sajtfresh cheese - sajtgyárcheese factory - határfrontier - gyümölcsfruit - dióféléknut - csonthéjasokstone fruit - maggyümölcspip fruit - friss gyümölcsfresh fruit - trópusi gyümölcstropical fruit - FujairahFujairah - vállalkozás egyesülésemerger - magfúziónuclear fusion - GabonGabon - AlbániaAlbania, Republic of Albania - Galápagos-szigetekGalapagos - GalíciaGalicia - GambiaGambia - biztosítékguarantee - hitelgaranciacredit guarantee - garantált jövedelemguaranteed income - beruházásvédeleminvestment protection - gyermekgondozáschild care - alkoholalcohol - pazarláswastage - GATTGATT - politikai baloldalpolitical left - baloldali radikalizmusleftism - gázgas - füstgázcombustion gases - földgáznatural gas - gázvezetékgas pipeline - kémiai alkoholchemical alcohol - területpihentetésset-aside - magas- és mélyépítéscivil engineering - üszőheifer - geokémiageochemistry - geography - gazdaságföldrajzeconomic geography - politikai földrajzpolitical geography - geológiageology - geofizikageophysics - gerontológiagerontology - menedzsmentmanagement - vállalati számvitelmanagement accounting - vállalkozás igazgatásabusiness management - területrendezésarea management - hulladékgazdálkodáswaste management - halgazdálkodásfishery management - erőforrás-gazdálkodásmanagement of resources - logisztikalogistics - alkoholizmusalcoholism - személyzetgazdálkodáspersonnel administration - pénzügyi irányításfinancial management - menedzsment-stratégiamanagement planning - GhánaGhana - vadgame animal - GibraltárGibraltar - jégice - glükózglucose - tengeröbölgulf - kormánygovernment - emigráns kormánygovernment in exile - forradalmi kormányrebel government - étkezési zsírfood fat - ipari zsírindustrial fat - AlentejoAlentejo - nagyvállalkozáslarge business - nagy méretű mezőgazdasági üzemlarge holding - Nagy-AntillákGreater Antilles - ingyenes orvosi ellátásfree medical care - GörögországEllas, Greece, Hellenic Republic - Közép-GörögországCentral Greece - Görögország régióiregions of Greece - GrenadaGrenada - sztrájkstrike - AlgarveAlgarve - GrönlandGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andok-csoportAndean Group - Andok-csoport országaiAndean Group countries - érdekcsoportinterest group - vállalkozások csoportjagroup of companies - Tízek CsoportjaGroup of Ten - ADR-megállapodásADR agreement - AlgériaAlgeria - képviselőcsoportpolitical group - emberi jogi mozgalomhuman rights movement - beszerzői csoportbuying group - gazdasági egyesülésEconomic Interest Grouping - termelői csoportproducer group - etnikai csoportethnic group - algaalgae - nyelvi csoportlinguistic group - daragroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GeldernGelderland - háborúwar - polgárháborúcivil war - függetlenségi háborúwar of independence - határháborúborder war - hidegháborúcold war - atomháborúnuclear war - GuineaGuinea - Bissau-GuineaGuinea-Bissau - Egyenlítői-GuineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Francia GuyanaFrench Guiana - élőhelyhabitat - vidéki lakóhelyrural habitat - városi lakóhelyurban habitat - állati takarmányanimal feedingstuffs - táplálkozási szokásokeating habits - vásárlói szokásokpurchasing habits - Hainaut tartományProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogénhalogen - HamburgHamburg - fogyatékkal élő személydisabled person - vámharmonizációcustoms harmonisation - ipari takarmánymanufactured feedingstuffs - adóharmonizációtax harmonisation - Felső-NormandiaUpper Normandy - Burkina Fasói KöztársaságBurkina Faso - HawaiiHawaii - helikopterhelicopter - HessenHessen - bébiételbaby food - nyári időszámítássummertime - kérdések órájaquestion time - túlóraovertime - hinduizmusHinduism - történettudományhistory - hisztológiahistology - holdingtársaságholding company - Dél-HollandiaSouth Holland - Észak-HollandiaNorth Holland - előkészített élelmiszerprepared foodstuff - emberöléshomicide - jóváhagyásapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - MagyarországHungary - pszichiátriai intézménypsychiatric institution - munkarendwork schedule - feldolgozott élelmiszerprocessed foodstuff - rugalmas munkaidőflexible working hours - kertészethorticulture - komlóhops - állati olajanimal oil - mogyoróolajgroundnut oil - olívaolajolive oil - halolajfish oil - nehézolajheavy oil - ásványolajmineral oil - táplálkozásnutrition - fáradt olajused oil - növényi olajoil, vegetable oil - olajmalomoil mill - bírósági végrehajtóbailiff - munkakörülmények humanizálásahumanisation of work - szénhidrogénhydrocarbon - hidrogénhydrogen - hidrogeológiahydrogeology - takarmányozásanimal nutrition - hidrológiahydrology - élelmiszer-higiéniafood hygiene - munkahelyi egészségvédelemoccupational health - jelzálogmortgage - politikai ideológiapolitical ideology - AETR-megállapodásAETR agreement - emberi táplálkozáshuman nutrition - yamgyökéryam - IIEPIIEP - szigetisland, isle - Ile de FranceIle-de-France - GuamGuam - Csatorna-szigetekChannel Islands - Kajmán-szigetekCayman Islands - Karolina-szigetekCaroline Islands - Szél felőli szigetekWindward Islands - Feröer-szigetekFaeroes - Ión-szigetekIonian Islands - Mariana-szigetekMariana Islands - Szélcsendes-szigetekLeeward Islands - Turks- és Caicos-szigetekTurks and Caicos Islands - Virgin-szigetekVirgin Islands - adósságelengedésdebt reduction - társaság bejegyzéseregistration of a company - bevándorlásimmigration - parlamenti mentességparliamentary immunity - immunológiaimmunology - reklámhatásimpact of advertising - imperializmusimperialism - új tevékenység meghonosításabusiness location - Német Demokratikus KöztársaságGerman Democratic Republic - behozatalimport - adótax - közösségi adóCommunity tax - személyi jövedelemadópersonal income tax - közvetlen adódirect tax - ingatlanadóproperty tax - átalányadóflat-rate tax - közvetett adóindirect tax - helyi adólocal tax - nemzeti adónational tax - tárgyi dónon-personal tax - fogyasztási adótax on consumption - magánszemélyt terhelő vagyonadówealth tax - értéknövekedési adócapital gains tax - vagyonszerzési illetékcapital transfer tax - vállalkozást terhelő vagyonadótax on capital - jövedelemadótax on income - önálló vállalkozók jövedelemadójatax on profits of self-employment - tőkenyereség-adótax on investment income - Németország régióiregions of Germany - bértömegadótax on employment income - társasági adócorporation tax - nyomtatásprinting - könyvelési tételaccounting entry - keresőképtelenségincapacity for work - tűzfire - összeférhetetlenségincompatibility - incotermsincoterms - IndiaIndia - kártalanításindemnification - ötvözetalloy - biztosítási összeginsurance indemnity - indulási támogatásinstallation allowance - végkielégítésseverance pay - képviselői tiszteletdíjparliamentary allowance - gazdasági függetlenségeconomic independence - nemzeti függetlenségnational independence - technológiai függetlenségtechnological independence - árindexálásprice indexing - munkabérek indexálásawage indexing - dokumentumindexelésdocument indexing - eltérési indikátordivergence indicator - gazdasági mutatóeconomic indicator - szociális indikátorsocial indicator - árindexprice index - IndonéziaIndonesia - iparosításindustrialisation - repülőgépiparaeronautical industry - űrrepülőgép-iparaerospace industry - választási koalícióelectoral alliance - élelmiszeriparfood industry - gépjárműiparmotor vehicle industry - vegyiparchemical industry - filmiparfilm industry - kulturális iparculture industry - fegyvergyártásarms industry - audiovizuális szektoraudio-visual industry - információs ágazatinformation industry - cipőiparfootwear industry - kiegészítő juttatásadditional benefit - kommunikációs iparcommunications industry - szerszámgépiparmachine-tool industry - halászati ágazatfishing industry - vendéglátóiparcatering industry - húsfeldolgozó iparmeat processing industry - cellulóz- és papíriparpulp and paper industry - csúcstechnológiás iparadvanced technology industry - feldolgozóiparprocessing industry - italgyártásbeverage industry - keretmegállapodásframework agreement - ösztöndíjeducation grant - festékipardyestuffs industry - műtrágyaiparfertiliser industry - műanyagiparplastics industry - szolgáltatóiparservice industry - telekommunikációs szektortelecommunications industry - faiparwood industry - gumiiparrubber industry - bőriparleather industry - haláleseti juttatásdeath grant - hűtőiparrefrigeration industry - játékipartoy industry - könyvkereskedelembook trade - bútoriparfurniture industry - cukoriparsugar industry - dohányipartobacco industry - üvegiparglass industry - ruhaiparclothing industry - szivattyúiparvacuum industry - anyasági ellátásmaternity benefit - elektronikai iparelectronics industry - elektrotechnikai iparelectrical engineering - exportiparexport industry - óraiparclock and watch industry - szállodaiparhotel industry - informatikai ágazatinformation technology industry - tejipardairy industry - könnyűiparlight industry - nehéziparheavy industry - erőforrások elosztásaallocation of resources - gépészetmechanical engineering - bányászatmining industry - nukleáris iparnuclear industry - optikai iparoptical industry - olajiparoil industry - gyógyszeriparpharmaceutical industry - fotóiparphotographic industry - vas- és acélipariron and steel industry - textilipartextile industry - alfabetizációelimination of illiteracy - társadalmi egyenlőtlenségsocial inequality - inflációinflation - információinformation - kereskedelmi adattrade information - munkavállalók tájékoztatásaworker information - fogyasztói tájékoztatásconsumer information - informatikacomputer systems - üzleti informatikabusiness data processing - számítógépes dokumentációinformation storage and retrieval - ipari informatikaindustrial data processing - ElzászAlsace - orvosi informatikamedical computing - büntetendő cselekményoffence - közlekedési infrastruktúratransport infrastructure - ipari infrastruktúraindustrial infrastructure - mérnökengineer - beavatkozásinterference - politikai változáspolitical alternation - törvénykezdeményezéslegislative initiative - innovációinnovation - árvízflood - önkényes eltávozásfailure to report for duty - élelmiszer-felügyeletfood inspection - munkafelügyeletlabour inspectorate - szakfelügyeletschool inspection - állat-egészségügyi vizsgálatveterinary inspection - alumíniumaluminium - kikötőberendezésharbour installation - ellenőrző szervsupervisory body - ETUIETUI - AKCS-EK intézményACP-EC institution - EU-intézményEU institution - pénzügyi intézményfinancial institution - politikai intézménypolitical institution - vallási intézményreligious institution - az ENSZ szakosított intézményeUN specialist institution - lakásfelújításhousing improvements - vizsgálóbírói eljárásjudicial investigation - hangszermusical instrument - pénzügyi instrumentumfinancial instrument - közösségi pénzügyi eszközCommunity financial instrument - INTALINTAL - migránsok beilleszkedéseintegration of migrants - gazdasági integrációeconomic integration - európai integrációEuropean integration - a termelés javításaproduction improvement - monetáris integrációmonetary integration - politikai integrációpolitical integration - regionális integrációregional integration - társadalmi beilleszkedéssocial integration - értelmiségintellectual - választópolgárok akaratavoting intentions - kölcsönös gazdasági függőségeconomic interdependence - közhivataloktól való elzárásexclusion from public-sector employment - EK-megállapodásEC agreement - növénynemesítésplant breeding - kamatinterest - közvetítő kereskedőtrade intermediary - munkásinternacionáléWorkers International - szocialista internacionáléSocialist International - elmegyógyintézetbe utaláspsychiatric confinement - interpellációquestion put to a minister - tolmácsolásinterpreting - talajjavítássoil improvement - jogértelmezésinterpretation of the law - pénzügyi intervenciófinancial intervention - piaci intervenciómarket intervention - találmányinvention - beruházásinvestment - külföldön történő befektetésinvestment abroad - közösségi beruházásCommunity investment - közvetlen beruházásdirect investment - külföldi befektetésforeign investment - ipari befektetésindustrial investment - nemzetközi beruházásinternational investment - magánberuházásprivate investment - állami beruházáspublic investment - regionális beruházásregional investment - magánlakás sérthetetlenségebreach of domicile - jódiodine - IrakIraq - IránIran - Irian JayaIrian Jaya - munkaidő beosztásaarrangement of working time - ÍrországIreland - Észak-ÍrországNorthern Ireland - Írország régióiregions of Ireland - UNRISDUNRISD - iszlámIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - izoglükózisoglucose - szigetelőanyaginsulator - erdőfejlesztésforestry development - épületszigetelésbuilding insulation - hangszigeteléssound insulation - hőszigetelésthermal insulation - elszigetelődési politikaisolationism - IzraelIsrael - OlaszországItaly - Olaszország régióiregions of Italy - ugarfallow - Jamaicai KöztársaságJamaica - vízépítéshydraulic works - JapánJapan - konyhakertkitchen garden - JávaJava - szerencsejátékgame of chance - fiatal személyyoung person - fiatal munkavállalóyoung worker - olimpiaOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordániaJordan - hivatalos lapOfficial Journal - mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodáswater management in agriculture - folyamatos munkarendcontinuous working day - judaizmusJudaism - bírójudge - ítéletruling - közigazgatási bíróságadministrative court - polgári ügyekben eljáró bíróságcourt of civil jurisdiction - különbíróságcourt having special jurisdiction - vidékfejlesztésrural development - rendes bíráskodásordinary court of law - katonai bíróságmilitary court - büntetőbíróságcriminal court - fiatalkorúak bíróságajuvenile court - társadalombiztosítási bíráskodássocial court - fellebbviteli bírósághigher court - pénzbüntetésfine - esetjogcase law - EK-esetjogEC case law - gyümölcsléfruit juice - zöldséglévegetable juice - jutajute - KambodzsaCambodia - kapokkapok - KenyaKenya - módosításamendment - KiribatiKiribati - KuvaitKuwait - RéunionRéunion - minőséget igazoló címkequality label - laktózlactose - gyapjúwool - tejmilk - fogyasztási tejdrinking milk - kereskedelmi megállapodástrade agreement - sűrített tejconcentrated milk - nyerstejraw milk - fölözött tejskimmed milk - tejporpowdered milk - teljes tejwhole milk - fermentált tejfermented milk - homogenizált tejhomogenised milk - pasztőrözött tejpasteurised milk - sterilizált tejsterilised milk - talaj kondicionálásasoil conditioning - termékbevezetéslaunching of a product - szövetségi tagállamState of a Federation - nyelvlanguage - idegen nyelvforeign language - anyanyelvmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaoszLaos - házinyúlrabbit - LazioLatium - AmerikaAmerica - törvényességlegality - törvényalkotáslegislation - élelmiszerjogfoodstuffs legislation - dömpingellenes jogszabályokanti-dumping legislation - trösztellenes jogszabályokanti-trust legislation - felhatalmazáson alapuló jogalkotásdelegated legislation - gyógyszerjogpharmaceutical legislation - növény-egészségügyi jogszabályokplant health legislation - egészségügyi jogszabályokhealth legislation - oktatási jogszabályokschool legislation - állat-egészségügyi jogszabályokveterinary legislation - törvényhozási időszaklegislative period - jogos védelemself-defence - legitimitáslegitimacy - zöldségvegetable - gumós zöldségbulb vegetable - leveles zöldségleaf vegetable - gyümölcszöldségfruit vegetable - Közép-AmerikaCentral America - gyökérzöldségroot vegetable - friss zöldségfresh vegetable - hüvelyes zöldségekleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - állati leukózisanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalizmusliberalism - Észak-AmerikaNorth America - a kereskedelem liberalizálásaliberalisation of trade - LibériaLiberia - egyesülési szabadságfreedom of association - szólásszabadságfreedom of expression - gondolatszabadságfreedom of opinion - véleménynyilvánítási szabadságfreedom of communication - sajtószabadságfreedom of the press - hajózás szabadságafreedom of navigation - Dél-AmerikaSouth America - gyülekezési jogfreedom of assembly - iparűzési szabadságfreedom of trade - vallásszabadságfreedom of religious beliefs - könyvesboltbookshop - tőke szabad mozgásafree movement of capital - áruk szabad mozgásafree movement of goods - Latin-AmerikaLatin America - személyek szabad mozgásafree movement of persons - munkavállalók szabad mozgásafree movement of workers - szabad versenyfree competition - önrendelkezési jogfreedom of self-determination - szabad forgalomfree circulation - szolgáltatásnyújtás szabadságafreedom to provide services - LíbiaLibya - szabadalmi engedélypatents licence - iparűzési engedélytrade licence - kiviteli engedélyexport licence - azbesztasbestos - behozatali engedélyimport licence - szállítói engedélytransport licence - elbocsátásdismissal - kollektív elbocsátáscollective dismissal - létszámcsökkentés gazdasági okokbólredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - parafacork - Liège tartományProvince of Liège - halászterületfishing grounds - munkahelyworkplace - keményítőstarch - közlekedési útvonaltransport lines - barnaszénlignite - Arab LigaArab League - az Arab Liga országaiArab League countries - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Belga-Limburg tartományProvince of Limbourg - értékesítési korlátozásmarketing restriction - társulási megállapodásassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - szénsavas italaerated drink - LimousinLimousin - lenflax - olajlenseed flax - fémrúdingot - nyelvészetlinguistics - likőrliqueur - végelszámolásliquidation - amortizációamortisation - vagyon felszámolásareceivership - kiadások érvényesítésevalidation of expenditure - likviditásmoney-market liquidity - nemzetközi likviditásinternational liquidity - zárt listafixed party list - választói névjegyzékelectoral register - szépirodalomliterature - szürke irodalomgrey literature - államadósság törlesztéseredemption of public debt - partvidéklittoral - fuvarozásdelivery - energia-lelőhelyenergy site - a termelés helyelocation of production - ingatlan-bérbeadásproperty leasing - lízinghire purchase - munkáskizáráslockout - lakásügyhousing - írástudatlanságilliteracy - többszintes házmulti-storey dwelling - családi házsingle-family housing - komfort nélküli lakássub-standard housing - szociális lakássubsidised housing - szoftversoftware - törvénylaw - költségvetési törvényfinance act - kerettörvényoutline law - szabadidőleisure - LombardiaLombardy - LotaringiaLorraine - alacsony lakbérlow rent - kenőanyaglubricants - játéktártoy library - tűzvédelemfire protection - környezetszennyezés elleni küzdelempollution control measures - bűnüldözésfight against crime - pazarlás elleni küzdelemfight against wastage - osztályharcclass struggle - költség-haszon elemzéscost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Luxembourg tartományProvince of Luxembourg - lucernalucerne - liofilizálásfreeze-drying - MakaóMacao, Macau - munkagépmachinery - mezőgazdasági gépagricultural machinery - irodai berendezésoffice equipment - költséghatékonysági elemzéscost-effectiveness analysis - aratógépharvester - hidraulikus gépi berendezéshydraulic machinery - szerszámgépmachine tool - pneumatikus munkagéppneumatic machinery - textilgéptextile machine - MashreqMashreq - makroökonómiamacroeconomics - MadagaszkárMadagascar - MadeiraMadeira - input-output elemzésinput-output analysis - szupermarketsupermarket - diszkontáruházdiscount store - MaghrebMaghreb - bíró/ügyészmagistrate - magnéziummagnesium - munkaerőlabour force - mezőgazdasági munkaerőagricultural labour force - kisegítő családtagfamily worker - női munkavállalófemale worker - vízelemzéswater analysis - munkahelyek megtartásajob preservation - békefenntartáspeacekeeping - gabonacorn, Indian corn, maize, Zea mays - kiadópublisher - abszolút többségabsolute majority - nagykorúságage of majority - többségi szavazásmajority voting - politikai többségpolitical majority - minősített többségqualified majority - csendes többségsilent majority - információelemzésinformation analysis - egyszerű többségsimple majority - betegségillness - állatbetegséganimal disease - légzőszervi betegségrespiratory disease - kardiovaszkuláris betegségcardiovascular disease - endemikus betegségendemic disease - járványos betegségcontagious disease - elmebetegségmental illness - foglalkozási betegségoccupational disease - trópusi betegségtropical disease - növénybetegségplant disease - fiatalok elégedetlenségedisaffection of young people - Malajziai-félszigetPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalajziaMalaysia - Maldív-szigetekMaldives - MaliMali - rosszul tápláltságmalnutrition - Falkland-szigetekFalkland Islands - malátamalt - demográfiai elemzésdemographic analysis - MáltaMalta - tengeri emlősökmarine mammal - La Manche csatornaEnglish Channel - meghatalmazáspower of attorney - képviselői mandátumelective office - mangánmanganese - kulturális eseménycultural event - maniókacassava - mérlegelemzésbalance-sheet analysis - szakképzetlen munkásunskilled worker - tankönyvschool textbook - maoizmusMaoism - piacmarket - határidős piacfutures market - mezőgazdasági piacagricultural market - közösségi mezőgazdasági piacCommunity agricultural market - azonnali piacspot market - költségelemzéscost analysis - közös piaccommon market - Arab Közös PiacArab Common Market - az Arab Közös Piac országaiArab Common Market countries - közösségi piacCommunity market - árubeszerzési szerződéssupplies contract - szabadkézi vételnegotiated contract - építési beruházásra irányuló szerződésworks contract - devizapiacforeign exchange market - közgazdasági elemzéseconomic analysis - árupiaccommodities market - munkaerőpiaclabour market - külső piacforeign market - pénzügyi piacfinancial market - földpiacreal estate market - hazai piacdomestic market - nemzetközi piacinternational market - szabadpiacopen market - pénzpiacmoney market - közbeszerzési szerződéspublic contract - pénzügyi elemzésfinancial analysis - szabályozott piacofficial market - MarcheMarches - margarinmargarine - kereskedelmi árréstrading margin - ingadozási sávfluctuation margin - szociális kirekesztésmarginalisation - házasságmarriage - MarokkóMorocco - társadalmi elemzéssocial analysis - védjegytrademark - MartiniqueMartinique - marxizmusMarxism - költségvetési volumenbudget volume - pénzmennyiségmoney supply - építőanyagokbuilding materials - hőálló anyagokheat-resisting materials - világítási berendezéslighting equipment - anarchizmusanarchism - építési munkagépconstruction equipment - fúróberendezésdrilling equipment - emelőszerkezethoisting equipment - elektromos berendezésekelectrical equipment - gépi berendezésmechanical equipment - matematikamathematics - tejzsírmilk fat - műanyagokplastics - ASEANAsean - nyersanyagraw material - radioaktív anyagokradioactive materials - MauritiusMauritius - MauritániaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-országokCACM countries - precíziós gépgyártásprecision engineering - általános gépgyártásgeneral mechanical engineering - ASEAN-országokAsean countries - gépesítésmechanisation - mezőgazdaság gépesítésemechanisation of agriculture - monetáris intervenciós mechanizmusexchange-rate mechanism - támogatási mechanizmussupport mechanism - orvoslásmedicine - foglalkozás-egészségügyoccupational medicine - betegségmegelőzésdisease prevention - iskolaorvosschool medicine - állatorvos-tudományveterinary medicine - állatok levágásaslaughter of animals - Bretton Woods-i megállapodásBretton Woods agreement - anatómiaanatomy - közvetítőmediator - megalopoliszmegalopolis - MelanéziaMelanesia - melaszmolasses - háztartáshousehold - mezőgazdasági háztartásfarm household - havi munkabérmonthly pay - asztalosmunkajoinery - lakatosmunkametalwork - katonaviseltex-serviceman - tengersea - Balti-tengerBaltic Sea - Ír-tengerIrish Sea - AndalúziaAndalusia - AndorraAndorra - Norvég-tengerNorwegian Sea - Északi-tengerNorth Sea - anhidridanhydride - Földközi-tengerMediterranean Sea - higanymercury - azonos hatású intézkedésekmeasure having equivalent effect - fémmetals - vasfémferrous metal - nehézfémheavy metal - nemvasfémnon-ferrous metal - nemesfémprecious metal - metalloidmetalloid - vágóállatslaughter animal - porkohászatpowder metallurgy - feles bérletshare farming - kétszeresmeslin - meteorológiameteorology - metanolmethanol - kutatási módszerresearch method - statisztikai módszerstatistical method - metrológiametrology - főváros, metropoliszcapital, city, metropolis, urban center - haszonállatfarm animal - MexikóMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroökonómiamicro-economics - mikroformamicroform - MikronéziaMicronesia - Midi-PyrénéesMidi-Pyrenees - Kelet-MidlandsEast Midlands - Nyugat-MidlandsWest Midlands - mézhoney - igavonó állatdraught animal - migrációmigration - ingázáscommuting - hazatelepülésreturn migration - családi migrációfamily migration - kényszermigrációenforced migration - határmenti migrációfrontier migration - illegális migrációillegal migration - belső migrációinternal migration - városok közötti migrációinter-urban migration - klíringmegállapodásclearing agreement - háziállatdomestic animal - városon belüli ingázásintra-urban commuting - közösségi migrációCommunity migration - szakmai migrációoccupational migration - vidéki migrációrural migration - vidékről városba történő migrációmigration from the countryside to the town - időszakos migrációseasonal migration - munkakörnyezetworking environment - iskolai környezetschool environment - politikai aktivistapolitical militant - tenyészállatbreeding animal - a világűr militarizálásamilitarisation of space - militarizmusmilitarism - kölesmillet - vasérciron ore - nem vas fémércnon-ferrous ore - nem fémes ércnon-metallic ore - ásványtanmineralogy - élő állatlive animal - ügyészségpublic prosecutor's department - miniszterminister - kiskorúságinfancy - nemzeti kisebbségnational minority - nemi kisebbségsexual minority - malom, malomiparflour milling, mill - rakétamissile - fémbútormetal furniture - munkaerő mobilitásalabour mobility - földmobilitásland mobility - földrajzi mobilitásgeographical mobility - lakóhelyi mobilitásresidential mobility - iskolai mobilitásstudent mobility - társadalmi mobilitássocial mobility - finanszírozási módszerfinancing method - választási módszervoting method - közlekedési módmode of transport - gazdasági modelleconomic model - a vállalkozás korszerűsítésecompany modernisation - az ipar modernizálásamodernisation of industry - mezőgazdasági üzemek modernizációjafarm modernisation - költségvetési módosításbudgetary amendment - MoliseMolise - puhatestűekmollusc - évkönyvyearbook - Molukka-szigetekMoluccas - molibdénmolybdenum - MonacoMonaco - alkotmányos monarchiaconstitutional monarchy - univerzalizmusUniversalism - MongóliaMongolia - pénzmoney - tartalékvalutareserve currency - elektronikus pénzelectronic funds transfer - papírpénzpaper money - nemzetközi devizainternational currency - nemzeti valutanational currency - bankszámlapénzdeposit money - egykamarás rendszerunicameral system - monarchiamonocracy - monográfiamonograph - monopóliummonopoly - monopszóniamonopsony - állami monopóliumState monopoly - importmonopóliumimport monopoly - Déli-sarkAntarctica - információs monopóliummonopoly of information - adókivetési monopóliumfiscal monopoly - MontserratMontserrat - hegységmountain - pénzügyi kompenzációs összegmonetary compensatory amount - etikaethics - közerkölcspublic morality - halandóságmortality - csecsemőhalandóságinfant mortality - foglalkozási halandóságoccupational mortality - motorengine - bizalmatlansági indítványmotion of censure - fogyasztók motivációjaconsumer motivation - antibiotikumantibiotic - politikai motivációpolitical motivation - függetlenségi mozgalomautonomous movement - antirasszista mozgalomanti-racist movement - politikai mozgalomtrends of opinion - tőkemozgáscapital movement - nőmozgalomwomen's movement - ifjúsági mozgalomyouth movement - nemzeti felszabadító mozgalomnational liberation movement - gazdasági együttműködési megállapodáscomplementarity agreement - környezetvédelmi mozgalomecology movement - európai mozgalomEuropean Movement - munkásmozgalomworkers' movement - parasztmozgalomfarmers' movement - társadalmi mozgalomsocial movement - kommunikációs eszközmeans of communication - tömegmédiamass media - mezőgazdasági termelési eszközökmeans of agricultural production - szállítóeszközmeans of transport - középvállalkozásmedium-sized business - közepes méretű gazdaságmedium-sized holding - MozambikMozambique - többnyelvűségmultilingualism - többpártrendszermultiparty system - MünsterMunster - múzeummuseum - zenemusic - Brit Nyugat-IndiaBritish West Indies - gombatermesztésmushroom-growing - NAFONAFO - NamíbiaNamibia - Namur tartományProvince of Namur - születési aránybirths - nemzetiszocializmusNational Socialism - államosításnationalisation - Francia Nyugat-IndiaFrench West Indies - nacionalizmusnationalism - állampolgárságnationality - jogi személyek honosságanationality of legal persons - honosításnaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - légi forgalomair traffic - belvízi hajózásinland waterway shipping - tengeri hajózásmaritime shipping - Holland AntillákNetherlands Antilles - teherszállító hajócargo vessel - hajón szállítható bárkabarge carrier ship - kereskedőmerchant - kollektív tárgyalásokcollective bargaining - Tokiói FordulóTokyo Round - Dillon-fordulóDillon Round - Kennedy FordulóKennedy Round - vámtarifa-tárgyalástariff negotiations - antiszemitizmusanti-semitism - NepálNepal - semlegességneutrality - Új közösségi eszközNew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nikkelnickel - NigerNiger - oktatási szintlevel of education - a szennyezés mértékedegree of pollution - Antwerpen tartományProvince of Antwerp - életszínvonalstandard of living - zajszintnoise level - pálmadiópalm nut - nomadizálásnomadism - nómenklatúranomenclature - költségvetési nómenklatúrabudgetary classification - mezőgazdasági terméknómenklatúraagricultural product nomenclature - vámtarifa-nómenklatúratariff nomenclature - ANZUSAnzus - el nem kötelezettségnon-alignment - független képviselőnon-attached member - erőszakmentességnon-violence - Észak-JütlandNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - szabványosításstandardisation - szabványstandard - élelmiszer-előírásfood standard - ANZUS-országokAnzus countries - biológiai előírásokbiological standard - forgalmazási előírásmarketing standard - munkaügyi előírásoklabour standard - társadalmi normasocial norm - közjegyzőnotary - apartheidapartheid - új gazdasági rendnew economic order - Új-KaledóniaNew Caledonia - Új-ZélandNew Zealand - ártalomnuisance - választás érvénytelenségeinvalidity of an election - házasodási aránymarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - együttműködési megállapodáscooperation agreement - hontalanstateless person - szolgálat megtagadásaconscientious objection - kötvénybond - tartási kötelezettségmaintenance obligation - versenytilalomnon-competition clause - fejlődési akadályobstacle to development - AMCOAMCO - OCAM-országokCCAM countries - aperitifaperitif - OECDOECD - OECD-országokOECD countries - óceánocean - Déli-Jeges-tengerAntarctic Ocean - Jeges-tengerArctic Ocean - Atlanti-óceánAtlantic Ocean - Indiai-óceánIndian Ocean - Csendes-óceánPacific Ocean - ÓceániaOceania - oceanográfiaoceanography - méhészetapiculture - OCASOCAS - ODECA-országokOCAS countries - OASOAS - OAS-országokOAS countries - a Storebaelttől keletre fekvő területEast of the Great Belt - tojásegg - műalkotáswork of art - EPOEPO - igazságszolgáltatási alkalmazottpublic legal official - felvevőkészülékrecording equipment - munkahelyi üresedésjob vacancy - energiakínálatavailable energy - kínálat és keresletsupply and demand - nyilvános vételi ajánlattakeover bid - ILOILO - olívatermesztésolive-growing - olajvezetékoil pipeline - nyomelemtrace element - oligopóliumoligopoly - oligopszóniaoligopsony - olívaolive - PFSZPLO - OmánOman - UmbriaUmbria - EK ombudsmanEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UNIDOUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC-országokOPEC countries - banki tevékenységbanking - tőzsdei ügyletstock-exchange transaction - devizaügyletexchange transaction - közvéleménypublic opinion - OPOCEOOPEC - másképp gondolkodóopposition - politikai ellenzékpolitical opposition - aranygold - számítógépcomputer - különrendeletordinance - mérőberendezésmeasuring equipment - napirendagenda - szakmai kamaraprofessional society - közrendpublic order - közösségi szerv - szervezeti diagramorganization chart - közigazgatás szervezeteadministrative structures - afrikai szervezetAfrican organisation - afroázsiai szervezetekAfro-Asian organisations - finommechanikai műszerprecision instrument - amerikai szervezetAmerican organisation - arab szervezetArab organisation - ázsiai szervezetAsian organisation - közös piacszervezéscommon organisation of markets - kulturális szervezetcultural organisation - oktatásszervezésorganisation of teaching - rádiókészülékradio equipment - a termelés szervezéseorganisation of production - szakmai szerveződésorganisation of professions - ENSZUNO - pártszervezetparty organisation - közlekedésszervezésorganisation of transport - piaci rendtartásmarket organisation - a Varsói Szerződés SzervezeteWarsaw Pact Organisation - munkaszervezésorganisation of work - televíziókészüléktelevision equipment - választások megszervezéseorganisation of elections - európai szervezetEuropean organisation - kormányközi szervezetintergovernmental organisation - nemzetközi szervezetinternational organisation - Latin-amerikai SzervezetLatin American organisation - nem kormányzati szervezetnon-governmental organisation - elektromos eszközelectronic device - árpabarley - mezőgazdasági orientációagricultural guidance - pályaválasztási tanácsadásvocational guidance - oktatási tanácsadáseducational guidance - árvaorphan - EurostatSOEC - NATONATO - NATO-országokNATO countries - SEATOSEATO - Afrikai UnióAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - mezőgazdasági eszközagricultural implement - kéziszerszámhand tool - szerkezetstructure - kékgalléros munkavállalóblue-collar worker - szakmunkásskilled worker - betanított munkássemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - juhsheep - tojástermékegg product - oxidoxide - oxigénoxygen - ózonozone - fizetéspayment - előlegfizetésadvance payment - pályázati felhívásinvitation to tender - nemzetközi fizetési műveletekinternational payment - Közösségen belüli fizetési műveletekintra-Community payment - kenyérbread - PakisztánPakistan - vegyes jelöltlista állításacross voting - PanamaPanama - valutakosárbasket of currencies - kenyérgyártásbread-making - közvetlen alkalmazhatóságdirect applicability - paper - Pápua Új-GuineaPapua New Guinea - adó jellegű közteherquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parazitológiaparasitology - tehergépjárműparkvehicle fleet - vasúti járműparkrolling stock - nemzeti parknational park - törvények alkalmazásaapplication of legislation - parcellaplot - nem házas szülősingle parent - hozzátartozói viszonyrelationship - árfolyamparitásexchange parity - vásárlóerő-paritáspurchasing power parity - parlamentparliament - Európai ParlamentEuropean Parliament - nemzeti parlamentnational parliament - regionális parlamentregional parliament - parlamenti képviselőMember of Parliament - közösségi jog végrehajtásanational implementation of Community law - az Európai Parlament képviselőjeMember of the European Parliament - tulajdonmegosztásdivision of property - kommunista pártCommunist Party - konzervatív pártConservative Party - demokrata pártDemocratic Party - kereszténydemokrata pártChristian Democratic Party - zöldpártEcology Party - európai pártEuropean party - napenergia-felhasználássolar energy end-use applications - liberális pártLiberal Party - politikai pártpolitical party - republikánus pártRepublican Party - szociáldemokrata pártSocial Democratic Party - szocialista pártSocialist Party - munkáspártLabour Party - egypártrendszerone-party system - részesedésshareholding - nők részvételeparticipation of women - munkavállalói részvételworker participation - alkalmazottak értékelésestaff assessment - választói részvételturnout of voters - politikai részvételpolitical involvement - társadalmi részvételsocial participation - útlevélpassport - európai útlevélEuropean passport - pasztőrözéspasteurisation - száraztésztapasta - szabadkereskedelmi megállapodásfree-trade agreement - szakmunkástanulóapprentice - cukrászatpastry-making - kulturális örökségcultural heritage - munkaadói szervezetemployers' organisation - elszegényedéspauperisation - szegénységpoverty - lobogóship's flag - olcsó lobogóflag of convenience - szakmai képzésapprenticeship - társult országassociated country - HollandiaNetherlands - holland TOTNetherlands OCT - Hollandia régióiregions of the Netherlands - BaszkföldBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - a keleti blokk országaiEastern Bloc countries - ellátássupply - Loire-vidékLoire Region - adományozó országdonor country - fejlődő országokdeveloping countries - tengerentúli országok és területekoverseas countries and territories - ipari országindustrialised country - tagországmember country - legkevésbé fejlett országokleast-developed country - harmadik országthird country - autópályadíjtoll - állati bőranimal skin - fegyverellátásarms supply - part menti halászatinshore fishing - édesvízi halászatfreshwater fishing - mélytengeri halászatdeep-sea fishing - ipari halászatindustrial fishing - tengeri halászatsea fishing - visszaengedett haldiscarded fish - hagyományos halászattraditional fishing - halászfisherman - energiaellátásenergy supply - új pedagógianew educational methods - halálbüntetésdeath penalty - PeloponnészoszPeloponnese - bárkabarge - áruhiányshortage - élelmiszer-hiányfood shortage - pénzügyi kiegyenlítésfinancial equalisation - akvakultúraaquaculture, aquiculture - aktív feldolgozásinward processing - passzív feldolgozásoutward processing - halászati idényfishing season - EK átmeneti időszakEC transitional period - vezetői engedélydriving licence - európai vezetői engedélyEuropean driving licence - építési engedélybuilding permit - AquitániaAquitaine - halászati engedélyfishing permit - munkavállalási engedélywork permit - PeruPeru - hatalom megszemélyesítésepersonalisation of power - idős személyelderly person - elvált személydivorced person - házas személymarried person - Szaúd-ArábiaSaudi Arabia - jogi személylegal person - természetes személynatural person - külön élő személyseparated person - egyszemélyes háztartásone person household - özvegywidowed person - személyzetstaff - földi személyzetground staff - A besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category A staff - földimogyorógroundnut - B besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category B staff - C besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category C staff - D besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetEC category D staff - vezetőszemélyzetdrivers - szállító személyzettransport staff - jogi szakmalegal profession - a hajó és repülőgép személyzetecrew - büntetés-végrehajtási személyzetpenitentiary staff - AragóniaAragon - pénzügyi veszteségfinancial loss - állatjárványanimal plague - peszticidpesticide - kisvállalkozássmall business - kis- és középvállalkozásoksmall and medium-sized enterprises - kis méretű mezőgazdasági üzemsmallholding - kisvárossmall town - Kis-AntillákLesser Antilles - petíciópetition - petrolkémiapetrochemicals - olajdollárpetrodollar - nyersolajpetroleum - farmakológiapharmacology - Fülöp-szigetekPhilippines - életfilozófiaphilosophy - politikai filozófiapolitical philosophy - arbitrázsarbitrage - foszforphosphorus - fotokémiaphotochemistry - napelemphotovoltaic cell - munkaélettanoccupational physiology - magfizikanuclear physics - PicardiePicardy - tartalék alkatrészspare part - PiemontePiedmont - nemzetközi választottbíráskodásinternational arbitration - drágakőprecious stones - tüzelőanyag-cellafuel cell - kalózkodáspiracy - haltenyésztésfish farming - kerékpárútcycle track - tőkebefektetésinvestment transaction - vámplafontariff ceiling - politikai egyeztetéspolitical arbitration - síkságplain - válságrendezési tervanti-crisis plan - városrendezési tervtown-planning scheme - Colombo-tervColombo Plan - fejlesztési tervdevelopment plan - finanszírozási tervfinancing plan - planktonplankton - fatermesztésarboriculture - oktatástervezéseducational planning - családtervezésfamily planning - a termelés tervezéseproduction planning - a szállítás tervezésetransport planning - piactervezésmarket planning - gazdasági tervezéseconomic planning - pénzügyi tervezésfinancial planning - fasapling, tree - ipari tervezésindustrial planning - állami tervezésnational planning - regionális tervezésregional planning - ágazati tervezéssectoral planning - magról nevelt növényseedling - ültetvényplantation - vízinövényaquatic plant - takarmánynövényfodder plant - ipari növényindustrial plant - olajnövényoleaginous plant - tűlevelűekconifer - kapásnövényroot crop - textilnövénytextile plant - trópusi növénytropical plant - fóliás növénytermesztéscultivation under plastic - plasztizálószerplasticiser - lemezplate - politikai programpolitical programme - kontinentális talapzatcontinental shelf - platinaplatinum - gipszplaster, plaster of Paris - lombhullató fadeciduous tree - teljes foglalkoztatottságfull employment - ólomlead - plutóniumplutonium - gumiabroncspneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - súly és méretweight and size - árusítóhelymercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - halfish - édesvízi halfreshwater fish - tengeri halsea fish - friss halfresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - rendőrségpolice - bűnügyi rendőrségcriminal investigation department - agrárpolitikaagricultural policy - közös agrárpolitikacommon agricultural policy - nemzeti agrárpolitikanational agricultural policy - regionális agrárpolitikaregional farm policy - élelmiszer-politikafood policy - bankpolitikabanking policy - költségvetési politikabudget policy - kereskedelempolitikatrade policy - közös kereskedelempolitikacommon commercial policy - közösségi politikaCommunity policy - önkorlátozási megállapodásvoluntary restraint agreement - régészetarchaeology, archeology - közösségi foglalkoztatáspolitikaCommunity employment policy - közös halászati politikacommon fisheries policy - közös árpolitikacommon price policy - közös közlekedéspolitikacommon transport policy - konjunktúrapolitikashort-term economic policy - kultúrpolitikacultural policy - segélypolitikaaid policy - megszorító politikaausterity policy - intervenciós politikaintervention policy - befektetési politikainvestment policy - védelmi politikadefence policy - fejlesztési politikadevelopment policy - finanszírozási politikafinancing policy - oktatáspolitikaeducation policy - foglalkoztatáspolitikaemployment policy - üzletpolitikabusiness policy - környezetvédelmi politikaenvironmental policy - építészetarchitecture - információs politikainformation policy - kommunikációs politikacommunications policy - versenypolitikacompetition policy - építési politikaconstruction policy - halászati politikafisheries policy - mezőgazdasági termelési politikaagricultural production policy - kutatáspolitikaresearch policy - egészségügyi politikahealth policy - születésszabályozási politikabirth policy - termeléspolitikaproduction policy - szoláris építészetsolar architecture - támogatási politikasupport policy - népesedési politikapopulation policy - tömbpolitikaEast-West policy - devizapolitikaexchange policy - exportpolitikaexport policy - importpolitikaimport policy - árpolitikaprices policy - jövedelempolitikaincomes policy - bérpolitikapay policy - levéltárarchives - agrárstruktúra-politikapolicy on agricultural structures - közlekedéspolitikatransport policy - hitelezési politikacredit policy - lakáspolitikahousing policy - gazdaságpolitikaeconomic policy - energiapolitikaenergy policy - európai védelmi politikaEuropean defence policy - külpolitikaforeign policy - családpolitikafamily policy - pénzügyi politikafinancial policy - Északi-sarkArctic - fiskális politikafiscal policy - erdészeti politikaforestry policy - kormányzati politikagovernment policy - iparpolitikaindustrial policy - belpolitikadomestic policy - migrációs politikamigration policy - monetáris politikamonetary policy - agrimonetáris politikaagri-monetary policy - kikötőpolitikaports policy - közös kikötőpolitikacommon ports policy - ezüstsilver - regionális politikaregional policy - közösségi regionális politikaCommunity regional policy - szociálpolitikasocial policy - strukturális politikastructural policy - vámtarifa-politikatariff policy - közös vámtarifa-politikacommon tariff policy - szennyező anyagpollutant - légszennyező anyagatmospheric pollutant - vízszennyező anyagwater pollutant - környezetszennyezéspollution - ArgentínaArgentina - zajszennyezésnoise pollution - légszennyezésatmospheric pollution - vegyi szennyezéschemical pollution - szárazföldi eredetű szennyezéspollution from land-based sources - vízszennyezéswater pollution - élelmiszerszennyezésfood contamination - partszennyezéscoastal pollution - vízfolyások szennyezésepollution of waterways - talajszennyezéssoil pollution - tengerszennyezésmarine pollution - szárazgazdálkodásdry farming - szerves szennyezésorganic pollution - mezőgazdaság okozta szennyezéspollution from agricultural sources - radioaktív szennyezésradioactive pollution - sztratoszferikus szennyezésstratospheric pollution - hőszennyezésthermal pollution - határon átnyúló környezetszennyezéstransfrontier pollution - LengyelországPoland - vegyesművelésmixed cropping - polimerpolymer - PolinéziaPolynesia - Francia PolinéziaFrench Polynesia - burgonyapotato - hőszivattyúheat pump - aktív népességworking population - aktív mezőgazdasági népességworking population engaged in agriculture - aktív foglalkoztatott népességpersons in work - munkaképes korú népességpopulation of working age - a világ népességeworld population - inaktív népességnon-working population - halászati megállapodásfishing agreement - vegyi fegyverchemical weapon - agrárnépességrural population - városi népességurban population - sertésswine - halászati kikötőfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugáliaPortugal - Portugália régióiregions of Portugal - erőfölénydominant position - postai és távközlési szolgáltatásokpostal and telecommunications services - hagyományos fegyverconventional weapon - káliumpotassium - fejlődési potenciáldevelopment potential - ApuliaApulia - tolóhajózáspush towing - szilárd szennyezőanyagdust - politikai hatalompolitical power - költségvetési hatáskörbudgetary power - vásárlóerőpurchasing power - mérlegelési jogpower of assessment - végrehajtási jogkörpower of implementation - kezdeményezési jogpower of initiative - felügyeleti jogkörsupervisory power - döntéshozatali hatáskörpower of decision - tárgyalási felhatalmazáspower to negotiate - megerősítési jogkörpower of ratification - diszkrecionális jogkördiscretionary power - végrehajtó hatalomexecutive power - bírói hatalomjudicial power - jogalkotói hatalomlegislative power - rendeletalkotási jogstatutory power - hatóságokpublic authorities - előrecsomagoláspre-packaging - általános preferenciákgeneralised preferences - mezőgazdasági lefölözésagricultural levy - ESZAK-járulékECSC levy - első munkahelyfirst job - korai gyermekkorearly childhood - nukleáris fegyvernuclear weapon - talaj-előkészítéssoil preparation - büntetés elévülésebarring of penalties by limitation - parlament elnökeSpeaker of Parliament - sajtópress, public press - politikai sajtópolitical press - hozzátartozói nyugellátássurvivor's benefit - szolgáltatásnyújtásprovision of services - harcászati nukleáris fegyvertactical nuclear weapon - családi ellátásfamily benefit - társadalombiztosítási juttatássocial-security benefit - kölcsönloan - EBB-kölcsönEIB loan - ESZAK-kölcsönECSC loan - közösségi kölcsönCommunity loan - Euratom-kölcsönEuratom loan - környezetszennyezés megelőzéseprevention of pollution - rövid távú előrejelzésshort-term forecast - hosszú távú előrejelzéslong-term forecast - középtávú előrejelzésmedium-term forecast - költségvetési becslésbudget estimate - gazdasági előrejelzéseconomic forecasting - a jog szupremáciájaprimacy of the law - közösségi jog elsőbbségeprecedence of Community law - jutalombonus payment - vágási támogatásslaughter premium - kivágási támogatásgrubbing premium - értékesítés megszüntetésére nyújtott jövedelemtámogatásnon-marketing premium - biztosítási díjinsurance premium - tárolási támogatásstorage premium - korai zöldség és gyümölcsearly fruit and vegetables - a szennyező fizet elvepolluter pays principle - gazdasági prioritáseconomic priority - fegyveres erőkarmed forces - határozathozataldecision-making - politikai fogolypolitical prisoner - jogfosztásdeprivation of rights - árprices - árrésbracket price - exportárexport price - importárimport price - fogyasztói árconsumer price - hivatásos hadseregprofessional army - termelői árproducer price - mezőgazdasági árfarm prices - élelmiszerárfood price - cif-árcif price - vételárpurchase price - zsilipársluice-gate price - intervenciós árintervention price - szabványárnorm price - ármegállapodásprice agreement - fegyverzetmilitary equipment - ajánlati ároffer price - irányadó árguide price - alapárbasic price - aktiválási áractivating price - kiskereskedelmi árretail price - nagykereskedelmi árwholesale price - energiaárprice of energy - földárprice of farm land - piaci ármarket prices - referenciaárreference price - aromaflavouring - kivonási árwithdrawal price - önköltségi árcost price - küszöbárthreshold price - támogatott ársupport price - parkolási díjstandage - eladási árselling price - nyersanyagárcommodity price - diszkriminatív árdiscriminatory price - haszonbérfarm rent - világpiaci árworld market price - közigazgatási határozatadministrative order - előre meghatározott árprice fixed in advance - költségmentesen a hajó fedélzetérefree-on-board price - határparitásos árfree-at-frontier price - triggerártrigger price - garantált árguaranteed price - rögzített árimposed price - irányártarget price - ipari árindustrial price - szabad árfree price - maximálármaximum price - öntözésirrigation - minimálárminimum price - garantált minimálárguaranteed minimum price - átlagáraverage price - preferenciális árpreferential price - kedvezményes árreduced price - beszerzési árdelivered price - reprezentatív árrepresentative price - művészetekarts - irányadó piaci árrepresentative market price - társadalmi problémasocial problem - várostervezési problémaurban problem - kémiai eljáráschemical process - elektromos eljáráselectrical process - fizikai eljárásphysical process - közigazgatási eljárásadministrative procedure - szubvencióellenes eljárásanti-subsidy proceeding - populáris művészetpopular art - költségvetési eljárásbudgetary procedure - polgári eljáráscivil procedure - fegyelmi eljárásdisciplinary proceedings - bírósági eljárásjudicial proceedings - törvényalkotási eljáráslegislative procedure - parlamenti eljárásparliamentary procedure - büntetőeljáráscriminal procedure - Közel-KeletMiddle East - ajándéktárgygift item - termelésproduction - szalagon gyártásassembly line production - mezőgazdasági termelésagricultural production - élelmiszergyártásfood production - állattenyésztésanimal production - kézműipari termeléscraft production - közösségi termelésCommunity production - folyamatos termeléscontinuous production - energiatermelésenergy production - hidrogéngyártáshydrogen production - tömegtermelésmass production - halászati termékfishery product - elégtelen termelésunderproduction - ipari termelésindustrial production - világtermelésworld production - nemzeti termelésnational production - növénytermesztéscrop production - termelékenységproductivity - mezőgazdasági termelékenységagricultural productivity - dekorációs árucikkdecorative item - földterület termelékenységeland productivity - munkahatékonyságwork productivity - gabonakészítménycereal product - gyümölcstermékfruit product - zöldségtermékvegetable product - haltermékfish product - cukorterméksugar product - mezőgazdasági termékagricultural product - élelmiszerfoodstuff - élelmiszerkészítményprocessed food product - állati termékanimal product - húskészítménymeat product - vegyipari termékchemical product - szervetlen vegyi anyaginorganic chemical product - sűrített élelmiszerconcentrated product - csomagolt termékpackaged product - fagyasztott termékfrozen product - kozmetikai termékcosmetic product - sportfelszereléssports equipment - csomagolóanyagpackaging product - tisztítószerpolishing and scouring preparations - alaptermékprimary product - édesipari termékconfectionery product - tömegfogyasztási cikkekmass-consumption product - helyettesítő terméksubstitute product - dehidratált termékdesiccated product - diétás élelmiszerdietary product - fatermékwood product - piperecikktoilet article - ömlesztett árubulk product - füstölt terméksmoked product - ipari termékindustrial product - gyúlékony termékinflammable product - instant termékinstant product - bruttó hazai termékgross domestic product - besugárzott élelmiszerirradiated product - tejtermékmilk product - liofilizált termékfreeze-dried product - előállított termékmanufactured goods - fémtermékmetal product - bányászati termékmining product - hazai termékdomestic product - bruttó nemzeti termékgross national product - új terméknew product - származó termékoriginating product - kőolajtermékpetroleum product - gyógyszerkészítménypharmaceutical product - háztartási cikkhousehold article - fehérjetermékekprotein products - sűrített alapanyagból készült termékreconstituted product - hűtött termékrefrigerated product - bruttó regionális termékgross regional product - sózott terméksalted product - félkész áruksemi-manufactured goods - érzékeny terméksensitive product - mélyfagyasztott termékdeep-frozen product - textilterméktextile product - kézművescraftsman - állatorvosi termékveterinary product - kereskedelmi szakmáksales occupation - pénzügyi szakmafinancial occupation - szabadfoglalkozásúliberal profession - egészségügyi szakmahealth care profession - paramedicinális szakmaparamedical profession - WFPWFP - cselekvési programaction programme - segélyprogramaid programme - tantervteaching curriculum - kutatási programresearch programme - választási programelection programme - tudományos fejlődésscientific progress - beruházási projektinvestment project - költségvetési tervezetdraft budget - kormány által előterjesztett törvényjavaslatgovernment bill - kutatási projektresearch project - ipari projektindustrial project - eladásösztönzéssales promotion - kereskedelem ösztönzésetrade promotion - beruházásösztönzésinvestment promotion - ingatlanfejlesztésproperty development - szakmai előmenetelpromotion - választási propagandaelection campaign publicity - EK-javaslatEC proposal - előadó-művészetperforming arts - képviselői törvényjavaslatnon-government bill - állami tulajdonpublic property - földtulajdonland and buildings - mezőgazdasági ingatlanagricultural real estate - ingatlantulajdonreal property - ipari tulajdonindustrial property - szellemi tulajdonintellectual property - személyes vagyontárgypersonal property - magántulajdonprivate property - ArubaAruba - bányászati kutatásmineral prospecting - jövőtanulmányokforward studies - prostitúcióprostitution - zajvédelemnoise protection - környezetvédelemenvironmental protection - az állatvilág védelmeprotection of animal life - a növényvilág védelmeprotection of plant life - a magánélet védelmeprotection of privacy - ESAESA - állatvédelemprotection of animals - társasági tagok védelmeprotection of shareholders - kapcsolattartás védelmeprotection of communications - szabadságok védelmeprotection of freedoms - kissebségek védelmeprotection of minorities - diplomáciai védelemdiplomatic protection - fogyasztóvédelemconsumer protection - szakosítási megállapodásspecialisation agreement - ÁzsiaAsia - piacvédelemmarket protection - nemzeti örökségvédelemheritage protection - természeti környezet megőrzésecountryside conservation - talajvédelemsoil protection - anya- és gyermekvédelemcare of mothers and infants - protekcionizmusprotectionism - állati fehérjeanimal protein - szintetikus fehérjesynthetic protein - tejfehérjemilk protein - Dél-ÁzsiaSouth Asia - növényi fehérjevegetable protein - megállapodás jegyzőkönyveprotocol to an agreement - cukorjegyzőkönyvprotocol on sugar - prototípusprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - tartományprovince - pszichiátriapsychiatry - pszichológiapsychology - munkapszichológiaoccupational psychology - közzétételpublication - közösségi kiadványCommunity publication - jogszabály kihirdetésepublication of a law - reklámadvertising - tisztességtelen reklámadvertising malpractice - elszámolások nyilvánosságapublication of accounts - a díjszabás közzétételepublication of tariffs - KatarQatar - politikai menedékjogpolitical asylum - szakképesítésprofessional qualifications - környezetminőségquality of the environment - életminőségquality of life - termékminőségproduct quality - kifogott hal mennyiségequantity of fish landed - hátrányos társadalmi helyzetű osztálysocially disadvantaged class - írásbeli kérdéswritten question - szóbeli kérdésoral question - parlamenti kérdésparliamentary question - szennyeződésmentesítésdecontamination - határozatképességquorum - fogási kvótacatch quota - szükséges szavazatarányelectoral quota - radioaktivitásradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - műsorszórás, sugárzásbroadcasting, broadcast medium - sugárvédelemradiation protection - ENSZ-közgyűlésUN General Assembly - kőolaj-finomításoil refining - cukorfinomítássugar refining - szőlőgrape - cégnévbusiness name - tőke hazatelepítéserepatriation of capital - jelentésreport - a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolataagriculture-trade relationship - a mezőgazdaság és az ipar kapcsolataagriculture-industry relationship - éves jelentésannual report - bizottsági jelentéscommittee report - kutatási jelentésresearch report - jogszabályok közelítéseapproximation of laws - politikák közelítéseapproximation of policies - Rasz el-HajmaRas Al Khaimah - adóalapbasis of tax assessment - megállapodás megerősítéseratification of an agreement - viszonyszámratio - atomreaktornuclear reactor - szakmai átképzésvocational retraining - újrafelfegyverkezésrearmament - viszontbiztosításreinsurance - teljes körű felméréscensus - népszámláláspopulation census - képzési támogatásassistance in training - gazdasági recesszióeconomic recession - bevételrevenue - exportbevételexport revenue - megengedhetőségadmissibility - kutatásresearch - agrárkutatásagronomic research - alkalmazott kutatásapplied research - energiakutatásenergy research - dokumentumok visszakeresésedocument retrieval - környezetvédelmi kutatásenvironmental research - erdészeti kutatásforestry research - halászati kutatásfishery research - ipari kutatásindustrial research - orvosi kutatásmedical research - tudományos kutatásscientific research - betakarításharvest - ajánlásrecommendation - közösségi ajánlásCommunity recommendation - gazdasági megállapodáseconomic agreement - kölcsönös biztosítómutual assistance scheme - ESZAK-ajánlásECSC recommendation - EAEK-ajánlásEAEC recommendation - oklevelek elismeréserecognition of diplomas - gazdasági újjáépítéseconomic reconstruction - kertészetre való áttérésconversion to horticulture - állatállomány átállításaherd conversion - ipari átállásindustrial conversion - húsmarha-tenyésztésre való áttérésconversion to beef production - termelési áttérésredirection of production - fellebbezés közigazgatási szervnélappeal to an administrative authority - megsemmisítési keresetaction for annulment - mulasztás megállapítása iránti keresetaction for failure to act - tagállami mulasztás megállapítása iránti keresetaction for failure to fulfil an obligation - személyzetfelvételrecruitment - egyesületassociation - energetikai hasznosításenergy recovery - tőke visszaforgatásarecycling of capital - a hulladék anyagában történő hasznosításawaste recycling - aromanövényaromatic plant - haderőcsökkentésforce reduction - gyógynövénymedical plant - szójaolajsoya bean oil - napraforgóolajsunflower seed oil - munkaidő-csökkentésreduction of working time - vadhúsmeat from game - nyúlhúsrabbit meat - kukoricaolajmaize oil - vámcsökkentéstariff reduction - sovány tejporskimmed milk powder - viszontleszámítolásrediscounting - átértékelésrevaluation - újrakivitelre-export - szárított termékdried product - stabilizátortexture agent - gyorsított eljárássummary procedure - mezőgazdasági támogatásaid to agriculture - népszavazásreferendum - közösségi preferenciaCommunity preference - közigazgatási reformadministrative reform - KAP-reformreform of the CAP - agrárreformagrarian reform - a mezőgazdasági termelés szabályozásaregulation of agricultural production - oktatási reformeducational reform - mezőgazdasági kvótaagricultural quota - garanciaküszöbguarantee threshold - alternatív mezőgazdasági termelésalternative agricultural production - olaj- és zsírilletéktax on oils and fats - földreformland reform - hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségless-favoured agricultural area - női gazdálkodówoman farmer - fiatal gazdálkodóyoung farmer - igazságszolgáltatási reformjudicial reform - mezőgazdasági üzemek összefogásagrouping of farms - mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapfarm return - növény-egészségügyi termékplant health product - menekültrefugee - gyomirtó szerherbicide - veszettségrabies - tejtermelésdairy production - gabonapótlócereal substitute - politikai menekültpolitical refugee - erdészeti érdekcsoportforestry group - ajánlat elutasításarefusal to bid - fakitermeléswood production - erdészeti tulajdonforestry property - állami erdőpublicly-owned forest - magánerdőprivate forest - értékesítés megtagadásarefusal to sell - kagylótenyésztésshellfish farming - halászati termelésfishery produce - halászati jogosítványfishing licence - autoritárius rendszerauthoritarian regime - segélyrendszeraid system - vállalkozás szétválásademerger - transznacionális vállalkozástransnational corporation - kizárólagos beszerzési megállapodásexclusive purchasing agreement - közhasznú vállalkozáspartly nationalised undertaking - szelektív forgalmazási megállapodásselective distribution agreement - földtulajdoni rendszerlandholding system - elektronikus levélelectronic mail - határon átnyúló adatáramláscross-frontier data flow - kereskedelmi médiacommercial media - gazdasági rendszereconomic system - helyi médialocal media - magánmédiaprivate media - katonai diktatúramilitary regime - adatátviteli hálózattransmission network - videokonferenciavideophone conference - európai televízióEuropean television - parlamentáris rendszerparliamentary system - előfizetéses televíziópay television - videotexVideotex - otthoni számítástechnikahome computing - információtárolásinformation storage - politikai rendszerpolitical system - alkalmazott számítástechnikacomputer applications - számítógépes bűnözéscomputer crime - adatvédelmi jogdata-processing law - mesterséges intelligenciaartificial intelligence - régióregion - az EU Hivatalos LapjaEU Official Journal - számítógépes kalózkodáscomputer piracy - mezőgazdasági régióagricultural region - választási monitoringelection monitoring - mandátumok halmozásamultiple office holding - választási eredményelection result - hatáskör delegálásadelegation of power - brüsszeli régióBrussels region - parlamenti küldöttségparliamentary delegation - választójogi korhatárvoting age - föderalizmusfederalism - tengerparti régiócoastal region - plebiszcitumplebiscite - szavazateloszlásdistribution of votes - véleményezési jogadvisory power - fejlődő régiódevelopment region - kinevezési jogpower to appoint - kiváltságprivilege - radikális pártradical party - hegyvidéki térségmountain region - kevésbé fejlett térségless-favoured region - eltűnés erőszakos körülmények közöttforced disappearance - politikai kisebbségpolitical minority - rendőrségi ellenőrzéspolice checks - pacifizmuspacifism - polgári védelemcivil defence - gazdasági régióeconomic region - szavazás képviselő útjánvote by delegation - konzorciumconsortium - flamand régióFlanders - végrehajtó szervexecutive body - kormányprogramgovernment programme - határ menti régiófrontier region - piactámogatásmarket support - gazdasági átalakuláseconomic conversion - ipari térségindustrial region - átalakulási támogatásredevelopment aid - szerkezetátalakítási támogatásaid for restructuring - értékesítési támogatássales aid - ipari támogatásaid to industry - jövedelem-újraelosztásredistribution of income - EK mediterrán térségEC Mediterranean region - humanitárius segítségnyújtáshumanitarian aid - segély menekültek részéreaid to refugees - katasztrófa áldozatainak segélyezéseaid to disaster victims - fejlesztési segélydevelopment aid - kiemelt régiópriority region - vidéki térségrural region - újonnan iparosodott országnewly industrialised country - idegenforgalmi régiótourist region - szociális gazdaságsocial economy - mezőgazdasági számlákeconomic accounts for agriculture - vallon régióWalloon region - hatástanulmányimpact study - gazdasági következményeconomic consequence - egyeztető eljárásconciliation procedure - regionalizációregionalisation - metróunderground railway - tehergépjárműlarge vehicle - űrközlekedésspace transport - űrjárműspace vehicle - a kereskedelem regionalizálásaregionalisation of trade - űrállomásspace station - regionalizmusregionalism - járműkölcsönzésvehicle rental - közlekedési területdestination of transport - rendeletregulation - hajóvezetői engedélyship's passport - fuvarozási díjtransport price - közösségi rendeletCommunity regulation - a fuvardíjszabás engedélyezéseapproval of tariffs - kikötőforgalomport traffic - EAEK-rendeletEAEC Regulation - forgalomirányítástraffic control - szállítási kontingenstransport quota - közlekedési piactransport market - járműnyilvántartásvehicle registration - járműokmányvehicle documents - vitarendezéssettlement of disputes - az utazás időtartamalength of journey - nagy sebességű közlekedéshigh-speed transport - fuvarokmánytransport document - vezetési idődriving period - időszakos műszaki vizsgálatroadworthiness tests - utazási ügynökségtravel agency - költségvetési rendeletfinancial regulation - szállítási szerződéscontract of carriage - társasági tagcompany member - csődeljáráscomposition - kereskedelmi rendelkezésektrade regulations - várostervezési szabályozástown-planning regulations - légitársaságairline - közúti forgalomroad traffic - vadászati jogszabályokhunting regulations - tengeriközlekedés-politikashipping policy - tengeri konferenciamaritime conference - közlekedési szabályoktraffic regulations - hulladéklerakásdumping of waste - hulladék tárolásastorage of waste - építési jogszabályokbuilding regulations - toxikus anyagtoxic substance - környezetbarát járműnon-polluting vehicle - a tengerfenék hasznosításaexploitation of the sea-bed - források pótlásareplacement of resources - környezeti hatásenvironmental impact - környezetvédelmi ellenőrzésenvironmental monitoring - földrengés-monitoringseismic monitoring - partvédelemshore protection - sebességszabályozásspeed control - vízgazdálkodáswater management - kartelljogcontrol of restrictive practices - geofizikai környezetgeophysical environment - állóvízstagnant water - befektetési szabályokregulation of investments - a tenger élővilágamarine life - vadvilágwildlife - biztosításinsurance - árszabályozásprice regulations - növényállományplant resources - torkolatestuary - mezőgazdasági katasztrófaagricultural disaster - vámszabályokcustoms regulations - levélvesztésdefoliation - erózióerosion - gépjárművek okozta szennyezésmotor vehicle pollution - közlekedéspolitikai szabályoktransport regulations - olajszennyezésoil pollution - fémek okozta szennyezésmetal pollution - hajók okozta szennyezéspollution from ships - ipari szennyezésindustrial pollution - piacszabályozásmarket stabilisation - exportlefölözésexport levy - importilletékimport levy - születésszabályozásbirth control - tiltott kereskedelemillicit trade - intervenciós hivatalintervention agency - NimexeNimexe - kereskedelemi szabályozásregulation of transactions - eredetmegjelölésdesignation of origin - vámfelfüggesztéses eljáráscustoms procedure suspending duties - újrabehozatalre-import - vámvisszatérítéscustoms drawback - iskolai újrabeilleszkedésre-integration into school - EK vámterületEC customs territory - társadalmi rehabilitációsocial rehabilitation - egységes vámokmánysingle document - vámalakiságok egyszerűsítésesimplification of formalities - a költségvetési tervezet elutasításarejection of the budget - tarifális besorolásspecification of tariff heading - kereskedelmi kapcsolatoktrade relations - pénzügyi megállapodásfinancial agreement - exportbiztosításaexport credit insurance - hulladékhőthermal discharge - cserekereskedelemcountertrade - közösségi kivitelCommunity export - közösségi behozatalCommunity import - áruk és szolgáltatásokgoods and services - a gazdaság élénkítésereflation - termelési javakintermediate goods - kétoldalú kapcsolatokbilateral relations - tőkejavakcapital goods - használt áruused goods - integrált kereskedelemintegrated trade - kulturális kapcsolatokcultural relations - ipari fogyasztásintermediate consumption - világfogyasztásworld consumption - merchandisingmerchandising - marketingtheory of marketing - diplomáciai kapcsolatokdiplomatic relations - kereskedelmi rendezvénytrade event - nettó árprice net of tax - munkaügyi kapcsolatoklabour relations - veszteséges eladásselling at a loss - önkiszolgálóself-service store - társulásos kiskereskedelemaffiliated retailing - vándorkereskedelemitinerant trade - önálló kiskereskedésindependent retailer - üzletláncchain store - az iskola és a gazdasági élet kapcsolataischool-industry relations - nagybani piacwholesale trading centre - terjesztődistributor - gazdasági kapcsolatokeconomic relations - pénzügyi likviditásprivate-sector liquidity - állam és egyház kapcsolatachurch-State relations - balesetbiztosításpersonal accident insurance - Kelet-Nyugat kapcsolatokEast-West relations - iparközi kapcsolatokinter-industrial relations - monetáris válságmonetary crisis - intézményközi kapcsolatokinterinstitutional relations - devizakorlátozásexchange restriction - nemzetközi kapcsolatokinternational relations - kamatmentes hitelfree credit - leszámítolási kamatlábdiscount rate - hitelkorlátozáscredit control - interparlamentáris kapcsolatokinterparliamentary relations - értékpapírtőzsdestock exchange - Közösségen belüli kapcsolatokintra-Community relations - tőkekiáramlásoutflow of capital - transzferártransfer pricing - a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolatalegislative-executive relations - nagyon rövid távú finanszírozásvery short-term financing - monetáris kapcsolatokmonetary relations - vállalati pénzügyekcorporate finance - többoldalú kapcsolatokmultilateral relations - vagyonbiztosításproperty insurance - személybiztosításpersonal insurance - együttbiztosításco-insurance - kapcsolatok a város és a vidék közötttown-country relationship - hitelintézetcredit institution - iparbankfinance house - elektronikus banki szolgáltatáselectronic banking - munkahelyi baleset-biztosításoccupational accident insurance - emberi kapcsolatokhuman relations - bankfelügyeletbanking supervision - banki díjakbank charges - költségvetési előirányzatbudget appropriation - általános költségvetésgeneral budget - közönségkapcsolatokpublic relations - regionális pénzügyekregional finances - vallásreligion - a közösségi költségvetés finanszírozásafinancing of the Community budget - tagállami hozzájárulásMember State's contribution - kormányátalakításcabinet reshuffle - adóegyezménytax convention - adóellenőrzéstax inspection - törlesztésredemption - különadóspecial tax - birtokrendezésreparcelling - tarifatáblázatbracket rate - kiviteli vámok elengedéseremission of export duties - egységárunit price - támogatott díjszabássupport tariff - vegyes ármixed price - importhelyettesítésimport substitution - mezőgazdasági termékek áraprice of agricultural produce - munkaviszonyból származó jövedelemremuneration of work - mezőgazdasági biztosításagricultural insurance - terméshozamcrop yield - állampolgári neveléscivics - kereskedelmi oktatáscommercial education - oktatási anyagteaching materials - oktatóprogramteaching software - kapcsolat az iskola és a munka világa közöttschool-working life relations - városrekonstrukcióurban renewal - neurobiológianeurobiology - jövedelmezőségprofitability - nőgyógyászatgynaecology - ideggyógyászatneurology - gyermekgyógyászatpaediatrics - fogorvostandental medicine - elsősegélyfirst aid - alternatív gyógyászatalternative medicine - ipari reorganizációindustrial reorganisation - akusztikaacoustics - optikaoptics - kibernetikacybernetics - kőzettanpetrology - segély szétosztásadistribution of aid - vallási szektareligious sect - teológiatheology - adóterhek megoszlásadistribution of the tax burden - egységes piacsingle market - a népesség földrajzi megoszlásageographical distribution of the population - egyszülős családone-parent family - örökbefogadott gyermekadopted child - gépjármű-biztosításmotor vehicle insurance - a termelés elosztásadistribution of production - családvédelemfamily protection - piacfelosztási megállapodásmarket-sharing agreement - mesterséges megtermékenyítésartificial reproductive techniques - mesterséges termékenyítésartificial insemination - in vitro megtermékenyítéstest tube fertilisation - javak elosztásadistribution of wealth - dajkaanyasurrogate mother - szülői jogparental authority - mandátumok elosztásaallocation of seats - leszármazásdescendant - vezetéknévsurname - szülői felelősségparental responsibility - különválásjudicial separation - népességdinamikapopulation dynamics - jövedelemelosztásdistribution of income - migránsmigrant - munkaelosztásallocation of work - letelepedési célú migrációmigration for settlement purposes - hazatelepülési támogatásrepatriation grant - népességelöregedésageing of the population - szakmai mobilitásjob mobility - földrajzi eloszlásgeographical distribution - kormegoszlásdistribution by age - egy főre jutó elosztásper capita distribution - kitüntetéshonour - önkéntes munkavoluntary work - önkéntes szervezetvoluntary organisation - munkanélküliségi biztosításunemployment insurance - foglalkoztatottak szerinti elosztásdistribution per employed person - játékgaming - játék-szervezésgaming establishment - elektronikus játékautomatic game - nemi megoszlásdistribution by sex - sporthorgászatsport fishing - turistaforgalomtourist exchange - idegenforgalomforeign tourism - falusi turizmusrural tourism - repertóriumdirectory - idegenforgalmi infrastruktúratourist infrastructure - szociális költségvetéssocial budget - újraültetésreplanting - európai szociálpolitikaEuropean social policy - bűnözés elleni küzdelemprevention of delinquency - bűnözéscrime - testi fogyatékosphysically disabled - előirányzatok átcsoportosításacarry-over of appropriations - szellemi fogyatékosmentally disabled - hajléktalansághomelessness - szexuális csonkítássexual mutilation - heti pihenőidőweekly rest period - visszaélés kábítószerreldrug traffic - általános orvostangeneral medicine - szociális támogatássocial assistance - szociális létesítménysocial facilities - társadalombiztosítási jogsocial security legislation - szociális munkasocial work - otthoni segítségnyújtáshome help - kiegészítő nyugdíjsupplementary pension - szakszervezeti képviselőunion representative - egészségbiztosítási kártyahealth card - egészségügyi kiadásokhealth expenditure - kórházi költségekhospital expenses - diplomáciai képviseletdiplomatic representation - hospitalizációhospitalisation - otthoni ápoláshome care - betegjogokpatient's rights - közegészségügypublic hygiene - társadalom-orvostansocial medicine - hitelbiztosításcredit insurance - munkavállalói képviseletworkers' representation - magánorvoslásprivate medical treatment - városépítészeturban construction - városi infrastruktúraurban infrastructure - ingatlanpiacproperty market - politikai képviseletpolitical representation - bérleti szabályozásrent regulations - Man szigetIsle of Man - Kasztília és LeónCastile-Leon - arányos képviseletproportional representation - Kasztília-La ManchaCastile-La Mancha - KantábriaCantabria - Baleár-szigetekBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta és MelillaCeuta and Melilla - elnyomásrepression - madridi közösségCommunity of Madrid - valenciai közösségCommunity of Valencia - Murciai RégióRegion of Murcia - Észak-PortugáliaNorthern Portugal - Közép-PortugáliaCentral Portugal - Lisszabon és a Tejo völgyeLisbon and the Tagus Valley - Észak-AngliaNorthern England - Északnyugat-AngliaNorth-West England - Délkelet-AngliaSouth-East England - Délnyugat-AngliaSouth-West England - gazdasági fellendüléseconomic recovery - Antigua és BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher és NevisSaint Christopher and Nevis - sokszorosításduplicating - Saint Vincent és Grenadine-szigetekSaint Vincent and the Grenadines - Amerikai Virgin-szigetekUS Virgin Islands - Nagy-MaghrebGreat Maghreb - állatnemesítésanimal breeding - növényszaporításplant propagation - Marshall-szigetekMarshall Islands - Amerikai SzamoaAmerican Samoa - fogyatékkal élők biztosításadisability insurance - köztársaságrepublic - sarkvidékpolar region - Dominikai KöztársaságDominican Republic - Pitcairn-szigetekPitcairn Islands - munkavállalók igénybe vételerequisitioning of workers - biológiai fegyverbiological weapon - tömegpusztító fegyverweapon of mass destruction - stratégiai atomfegyverstrategic nuclear weapon - információs hálózatinformation network - atombombaatomic bomb - mezőgazdasági számviteli információs hálózatfarm accountancy data network - ballisztikus rakétaballistic missile - irányított lövedékguided missile - interkontinentális rakétaintercontinental missile - közlekedési hálózattransport network - hadiflottawarships - vasúthálózatrail network - űrfegyverspace-based weapons - lézerfegyverlaser weapon - gyújtófegyverincendiary weapon - lőfegyverek és lőszerekfirearms and munitions - hajóúthálózatnetwork of navigable waterways - szárazföldi hadseregland forces - félkatonai erőkparamilitary force - közúthálózatroad network - légierőair force - tartalékos hadseregreserve army - külföldön állomásozó haderőkforces abroad - haditengerészetnavy - tartalékokreserves - női katonai szolgálatwomen's military service - önkéntes katonai szolgálatvoluntary military service - céltartalékprovision - védelmi kiadásokdefence expenditure - stratégiai védelemstrategic defence - devizatartalékforeign-exchange reserves - nemzetközi biztonságinternational security - fegyverzeti politikaarms policy - európai fegyverzetpolitikaEuropean arms policy - európai biztonságEuropean security - nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásanuclear non-proliferation - fegyverzetkorlátozásarms limitation - atomfegyvermentes övezet létrehozásacreation of nuclear-free zones - természetvédelmi területnature reserve - fegyverrendszerek összehangolásaharmonisation of weapons - lakóhelyresidence - nemzetközi megállapodásinternational agreement - kétoldalú megállapodásbilateral agreement - többoldalú megállapodásmultilateral agreement - másodlagos lakóhelysecondary residence - nemzetközi tárgyalásokinternational negotiations - megállapodás aláírásasignature of an agreement - nemzetközi jogi okmányinternational instrument - nemzetközi egyezményinternational convention - peszticid-szermaradékpesticide residue - nemzetközi szervezet határozataresolution - fahulladékwood residue - európai egyezményEuropean convention - ENSZ nemzetközi egyezségokmányUN international covenant - nemzetközi ügyekinternational affairs - szerződés megszüntetésetermination of a contract - nemzetközi kérdésinternational issue - kárbiztosításindemnity insurance - gyantaresin - a két német állam közötti kapcsolatokrelations between the two German States - hivatalos látogatásofficial visit - nemzetközi segítségnyújtásinternational aid - magatartási kódexcode of conduct - nemzetközi szankciókinternational sanctions - közösségi állásfoglalásCommunity resolution - vallási csoportreligious group - szociokulturális csoportsocio-cultural group - élelmiszer-önellátásself-sufficiency in food - együttműködési politikacooperation policy - ENSZ határozatUN resolution - jogi együttműködéslegal cooperation - katonai megszállásmilitary occupation - EP-állásfoglalásEP resolution - megszállt területoccupied territory - többnemzetiségű erőkmultinational force - felelősségliability - hadifogolyprisoner of war - örmény-kérdésArmenian question - kurdisztáni kérdésKurdistan question - palesztin-kérdésPalestinian question - Németország egyesüléseunification of Germany - nemzetközi felelősséginternational responsibility - CDECDE - euromissileEuro-missile - fegyverzetellenőrzésarms control - miniszteri felelősségministerial responsibility - START-megállapodásSTART agreement - ABM-szerződésABM Agreement - békés övezetpeace zone - egészségbiztosításhealth insurance - büntetőjogi felelősségcriminal liability - EBESZOSCE - tartós munkanélküliséglong-term unemployment - munkába történő visszailleszkedésreintegration into working life - politikai felelősségpolitical responsibility - küzdelem a munkanélküliség ellenfight against unemployment - humánerőforrás-tervezésmanpower planning - megosztott munkavállalásjob sharing - állampolgárnational - munkaviszony megszűnésetermination of employment - munkahelyváltáschange of job - helyi foglalkoztatási kezdeményezéslocal employment initiative - nem fizetett munkaunpaid work - EK-tagállam állampolgáraCommunity national - ideiglenes foglalkoztatástemporary employment - vadállományanimal resources - fiatalkorúak foglalkoztatásayouth employment - női munkafemale work - tengeri forrásokresources of the sea - szakmai továbbképzésupdating of skills - gazdasági forrásokeconomic resources - szakmai gyakorlattraineeship - vízkészletwater resources - földi erőforrássoil resources - foglalkoztatási statisztikaemployment statistics - energiaforrásokenergy resources - segédmunkásauxiliary worker - külföldre kirendelt munkavállalóexpatriate worker - tengeri szállítási biztosításmarine insurance - vállalkozóentrepreneur - ügyvezető igazgatómanaging director - halászati erőforrásokfishery resources - önálló foglalkozásself-employed person - ásványi nyersanyagokmineral resources - munkaszüneti nappublic holiday - vasárnapi munkaSunday working - természeti erőforrásoknatural resources - munkavégzés ütemerate of work - megújuló forrásokrenewable resources - távmunkateleworking - fizetések befagyasztásapay freeze - kiegészítő forrásokadditional resources - bércsökkentéspay cut - természetbeni juttatásfringe benefit - juttatások és költségtérítésekallowances and expenses - költségvetési forrásokbudgetary resources - kinevezésappointment of staff - saját forrásokown resources - eljárási szabályzatrules of procedure - próbaidőprobationary period - étkeztetéscatering - szakszervezeti jogoktrade union rights - szakszervezeti szabadságtrade union freedom - szakmai etikaprofessional ethics - kötelező biztosításcompulsory insurance - export-visszatérítésexport refund - nyereségrészesedésprofit sharing - import-visszatérítésimport refund - szakszervezeti választástrade union election - szociális partnereksocial partners - közalkalmazotti szervezetunion of civil servants - szakmai szövetségprofessional association - szakszervezettrade union - termelési visszatérítésproduction refund - kiviteli korlátozásexport restriction - diplomáciai hivataldiplomatic profession - behozatali korlátozásimport restriction - kommunikációs szakmacommunications profession - versenykorlátozásrestriction on competition - igazgatási személyzetadministrative personnel - titkársági személyzetsecretarial staff - kereskedelmi korlátozástrade restriction - információs szakmainformation profession - tudományos hivatásscientific profession - műszaki szakmatechnical profession - szabadságkorlátozásrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - biztosítási szakmainsurance occupation - mennyiségi korlátozásquantitative restriction - kiskereskedéssmall retailer - fogorvosdentist - orvosdoctor - állatorvosveterinarian - gyógyszerészpharmacist - szülésznőmidwife - művészpályaartistic profession - magánbiztosításprivate insurance - ipari szerkezetátalakításindustrial restructuring - irodalmi pályaliterary profession - működési eredményoperating result - kereskedelmi személyzetsales staff - kereskedelmi képviselősales representative - mezőgazdasági teljesítményagricultural performance - iskolai eredményekschool results - informatikai szakmainformation technology profession - idegenforgalmi szakmatourist profession - szállodai szakmahotel profession - kiszolgálószemélyzetservice occupation - a vámtételek visszaállításarestoration of customs duties - bankszakmabanking profession - profi sportprofessional sport - átszállítástransit - tanulási zavarokbackwardness at school - európai ipari térségEuropean industrial area - közösségi iparpolitikaCommunity industrial policy - piacról történő visszavonáswithdrawal from the market - kézműiparhandicrafts - kisiparsmall industry - középiparmedium-sized industry - kis- és középiparsmall and medium industries - nyugdíjasretired person - ipartelepítéslocation of industry - ipari szabadövezetindustrial free zone - előnyugdíjazásearly retirement - műszaki parktechnology park - termelési többletproduction surplus - áruátrakodáshandling - állami biztosításpublic insurance - üzemanyag újrafeldolgozásafuel reprocessing - ipari feldolgozásindustrial manufacturing - termelési kvótaproduction quota - termelési statisztikákproduction statistics - termékfelelősségproducer's liability - új technológianew technology - csúcstalálkozósummit meeting - tiszta technológiaclean technology - hagyományos technológiatraditional technology - technológiai folyamattechnological process - műszaki szabályoktechnical regulations - termék élettartalmaproduct life - hibás termékdefective product - miniszteri találkozóministerial meeting - műszaki előírástechnical specification - európai szabványEuropean standard - nemzetközi szabványinternational standard - a szabványok harmonizációjaharmonisation of standards - műszaki szabálytechnical rule - nemzetközi találkozóinternational meeting - újrafelhasználási technológiarecycling technology - kutatási költségvetésresearch budget - béremeléspay rise - EurekaEureka - kutató személyzetresearch staff - közösségi kutatási politikaCommunity research policy - ipari és kutatási kapcsolatokindustry-research relations - viszonteladódealer - jövedelemincome - kutatóintézetresearch body - márkanévbrand name - bejegyzett védjegyregistered trademark - formatervezési minták és modellekdesigns and models - kiegészítő jövedelemsupplementary income - védjegyjogtrademark law - európai védjegyEuropean trademark - állatkísérletexperiment on animals - emberen végzett kísérletexperiment on humans - vállalaton belül végzett kutatáscompany research - alapkutatásbasic research - katonai kutatásmilitary research - egyetemi kutatásuniversity research - felelősségbiztosításthird-party insurance - befektetési jövedeleminvestment income - 77-ek csoportjaGroup of 77 - Contadora-csoportContadora Group - függő területdependent territory - fogyasztói mozgalomconsumer movement - gazdálkodásból származó jövedelemfarmers' income - képviselői költségtérítéssecretarial allowance - veszélyes anyagok szállításatransport of dangerous goods - mezőgazdasági jövedelemfarm income - oktatási módszerteaching method - háztartások jövedelmehousehold income - adóköteles jövedelemtaxable income - nemzeti jövedelemnational income - a tengerfenék természeti kincseiunderwater mineral resources - nem bér jellegű jövedelemincome in addition to normal pay - korszerű anyagokadvanced materials - padlóburkoló anyagokfloor coverings - szupravezető ötvözetsuperconducting alloy - kompozit anyagcomposite materials - műszaki kerámiatechnical ceramics - speciális polimerspecial polymer - amorf anyagokamorphous materials - ultrafinom részecskeultra-fine particle - bioanyagokbiomaterials - alakemlékező ötvözetshape-memory alloy - alkotmány felülvizsgálataconstitutional revision - ADN-megállapodásADN agreement - perifériaperipheral - szabadnapok elosztásastaggering of holidays - törvénymódosításamendment of a law - személyi számítógépmicro-computer - idegenforgalmi politikatourism policy - fuvarbiztosítástransport insurance - ipari forradalomindustrial revolution - Nemzetközi Munkaügyi HivatalInternational Labour Office - ECOSOCEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Észak-Rajna–VesztfáliaNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rajna-PfalzRhineland-Palatinate - Rajna-AlpokRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények JavításáértEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - firenzei Európai Egyetemi IntézetEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - jólétwealth - WAEMUWAEMU - életbiztosításlife assurance - ricinuscastor bean - ADCADC - RingköbingRingkoebing - CACMCACM - kockázati fedezetinsured risk - DACDAC - egészségügyi kockázathealth risk - nukleáris politikanuclear policy - rizsrice - kőolaj-politikapetroleum policy - szénhidrogének raktározásastorage of hydrocarbons - erőművek leszerelésedecommissioning of power stations - agrárenergiaagro-energy - energiaiparenergy industry - gasoholgasohol - bioalkoholmotor spirit - robottechnológiarobotics - energiahordozóenergy-generating product - széniparcoal industry - robotizálásrobotisation - szénbányászati politikacoalmining policy - szénfeldolgozáscoal processing - érclelőhelyore deposit - társadalmi szerepsocial role - bányászati tevékenységmining operation - bányászati termelésmining production - nyugdíjrendszerpension scheme - RoskildeRoskilde - ércbányászatmining of ore - fémércmetallic ore - bauxitbauxite - bitumenes anyagokbituminous materials - talajok és kőzetekearths and stones - salt - csapágyazásbearing - foszfátphosphate - kálisókpotash - RomániaRomania, Roumania, Rumania - kőolajkutatáspetroleum exploration - olajkitermelésextraction of oil - tengeri létesítményoffshore structure - kőolajtermeléspetroleum production - butánbutane - paraffinalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - kőolajcrude oil - benzinpetrol - dízelüzemanyagdiesel fuel - fűtőolajfuel oil - Egyesült KirályságUnited Kingdom - propángázpropane gas - repülőbenzinaviation fuel - ólmozatlan benzinlead-free petrol - brit TOTUnited Kingdom OCT - tengeri olajoffshore oil - az Egyesült Királyság régióiregions of the United Kingdom - erőműpower plant - villamosenergia-iparelectrical industry - RuandaRwanda - erőmű telephelyesiting of power stations - hidroelektromos fejlesztéshydroelectric development - SabaSaba - reaktorhűtésreactor cooling system - nukleáris kémianuclear chemistry - asztronómiaastronomy - SabahSabah - besugárzott tüzelőanyagirradiated fuel - szacharózsucrose - bioeljárásbioprocess - bioiparbio-industry - biotechnológiabiotechnology - speciális kémiaspecial chemicals - Nyugat-SzaharaWestern Sahara - nem lapos terméknon-flat product - lapos termékflat product - pléhsheet - profilvassection - SzahelSahel - vékony fóliathin sheet - szalonnalard - kémiai alapanyagiparraw chemical industry - kémiai elemchemical element, element - kémiai vegyületchemical compound, compound - festékek és lakkokpaints and varnishes - Saint EustatiusSaint Eustatius - gyógyszermedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Saint MartinSaint Martin - szerves vegyi anyagorganic chemical - peszticidiparpesticides industry - fémiparmetallurgical industry - vállalatközi megállapodásinter-company agreement - Asztúriai HercegségPrincipality of Asturias - Saint Pierre és MiquelonSaint Pierre and Miquelon - vas- és acéltermékekiron and steel product - csavargyártásbolt and screw industry - bádogipar és késgyártástinplate and cutlery industry - vasáruironmongery - vastermékiron product - fémbevonásmetal coating - Szent IlonaSaint Helena - vas- és acélipari munkagépiron and steel-working machinery - különleges acélspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimonantimony - berilliumberyllium - kadmiumcadmium - ferroötvözetferro-alloy - tantáltantalum - lefoglalásseizure of goods - kerékpár- és motorkerékpár-gyártáscycle and motorcycle industry - gépszerszámtool industry - tudományos berendezésscientific apparatus - díjazáspay - orvosi és sebészeti műszerekmedical and surgical instruments - teljesítménybérpiece work pay - hűtőházcold store - órabérhourly wage - ipari robotindustrial robot - háztartási munka díjazásawages for housework - minimálbérminimum pay - pumpapump - IATAIATA - alkalmazottwage earner - audiovizuális eszközaudio-visual equipment - hangreprodukciós berendezéssound reproduction equipment - Salamon-szigetekSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektromos vezetékelectric cable - távközlési eszköztelecommunications equipment - háztartási elektromos készülékhousehold electrical appliance - fegyelmi büntetésadministrative penalty - ipari elektromos gépekindustrial electric machinery - elektromos gépezetelectric machinery - elektromágneses berendezéselectro-magnetic equipment - közösségi szankcióCommunity sanction - videolemezvideo disc - videokazettavideo cassette - adatrögzítőrecording medium - gazdasági szankcióeconomic sanctions - hanglemezrecord - optikai adathordozóoptical medium - felvételrecording - sugárforrásapparatus based on the use of rays - rádiós távközlésradio telecommunications - mikroelektronikamicroelectronics - büntetéspenalty - építőiparbuilding industry - előregyártásprefabrication - építőlapbuilding slab - nagyszabású építkezéslarge-scale construction - kartonpaperboard - préselt fabonded wood - közegészségpublic health - bőrdíszmű- és kesztyűiparfancy leather goods and glove-making industry - szőrme- és szűcsiparhides and furskins industry - São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - rövidáru-kereskedéshaberdashery - SzardíniaSardinia - szintetikus rostszálman-made fibre - természetes rostnatural fibre - vegyesiparmiscellaneous industries - korlátolt felelősségű társaságprivate limited company - ékszer- és aranyárujewellery and goldsmith's articles - hajdinabuckwheat - szociális jogoksocial rights - politikai jogokpolitical rights - gazdasági jogokeconomic rights - emberi jogi chartacharter on human rights - Saar-vidékSaarland - ateizmusatheism - szatellitsatellite - mozgás szabadságafreedom of movement - munkával való elégedettségjob satisfaction - megkülönböztetés-ellenes intézkedésekanti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnikai megkülönböztetésethnic discrimination - nemi szabadságsexual freedom - xenofóbiaxenophobia - nők és férfiak közötti egyenlőségequality between men and women - oktatás szabadságaacademic freedom - fejlődéshez való jogright to development - gyermek jogaichildren's rights - kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódcruel and degrading treatment - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - gyermekvédelemchild protection - emberiség elleni bűncselekménycrime against humanity - visszaható hatályretroactivity of a law - összehasonlító jogcomparative law - igazgatástudományadministrative science - helyi jogalkotáslocal legislation - információtudományinformation science - polgári jogi felelősségcivil liability - szerződéses felelősségcontractual liability - viselkedéstudománybehavioural sciences - tulajdonjogownership - atlaszatlas - talajtansoil science - privatizációprivatisation - közgazdaságtaneconomics - öröklésinheritance - jogtudománylegal science - öröklési joglaw of succession - időben megosztott használattime-sharing - szolgalmi jogeasement - jogok élvezeteenjoyment of rights - állandó lakóhelylegal domicile - élettudományoklife sciences - fizetőképességfinancial solvency - személy elleni bűncselekménycrime against individuals - vagyon elleni bűncselekménycrime against property - a személyi szabadság megsértéseillegal restraint - fizikai tudományokphysical sciences - politológiapolitical science - vámcsaláscustoms fraud - alkalmazott tudományokapplied sciences - rágalmazásdefamation - adóbűncselekménytax offence - földtudományokearth sciences - szabadságelvonásimprisonment - büntetés-végrehajtási joglaw relating to prisons - fogvatartottprisoner - társadalomtudományoksocial sciences - alternatív büntetésalternative sentence - feltételes elítélésconditional discharge - vagyonelkobzásconfiscation of property - büntetés enyhítésereduction of sentence - fogvatartottak átszállításatransfer of prisoners - börtönrendszerprison system - börtönigazgatásprison administration - politikai megosztottságpolitical split - elévüléslimitation of legal proceedings - bírósági tárgyaláslegal hearing - atmoszféraatmosphere - iskoláztatásschooling - költségmentességlegal aid - letartóztatásarrest - bírósági vizsgálatjudicial inquiry - házkutatássearch - előzetes letartóztatásdetention before trial - védelemhez való jogrights of the defence - kétfordulós választási rendszerdouble-ballot voting system - egyfordulós választási rendszersingle-ballot system - listás választási rendszerlist voting system - közösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti keresetEC action to establish liability - alkalmazotti keresetaction by staff - reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - többségi szavazási rendszermajority voting system - egyéni választókerületi rendszeruninominal voting system - kereskedelmi bíróságcommercial court - parlamenti ülésparliamentary sitting - választottbíróságcourt of arbitration - nemzetközi igazságszolgáltatásinternational court - pénzügyi bíráskodásfiscal court - aszálydrought - jogtanácsoslegal adviser - ülnöklay magistrate - tengeri területmaritime area - az állam biztonságának veszélyeztetésethreat to national security - banktitokbanking secrecy - tengeri felügyeletmaritime surveillance - tengerek szabadságafreedom of the seas - ipari titokindustrial secret - világűrextra-atmospheric space - tulajdonjog az űrbenspace property right - szakmai titokprofessional secret - világűr használatause of outer space - az ENSZ TitkárságaUN Secretariat - külföldi állampolgárforeign national - tartózkodási engedélyresidence permit - külföldiek beutazásaadmission of aliens - gazdasági szektoreconomic sector - vegyes házasságmixed marriage - elsődleges szektorprimary sector - nemzetközi jog-nemzeti joginternational law - national law - nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogainternational economic law - közigazgatási felelősségadministrative responsibility - gazdaságirányítás jogapublic economic law - információs szektorquaternary sector - EK-határozatEC Decision - EK-irányelvEC Directive - ipari szektorsecondary sector - közösségi jogrendszerCommunity legal system - másodlagos jogsecondary legislation - EAEK-irányelvEAEC Directive - EK-ajánlásEC recommendation - szolgáltatási szektortertiary sector - EK-rendeletEC Regulation - végrehajtási rendeletimplementing Regulation - Euratom-véleményEAEC opinion - ellátás biztonságasecurity of supply - ESZAK-véleményECSC opinion - az Európai Bíróság véleményeopinion of the EC Court of Justice - társadalombiztosítás harmonizálásasocial-security harmonisation - biztos munkahelyjob security - az EK külső hatásköreEC external competence - EK-jegyzőkönyvEC Protocol - Egyesülési szerződésMerger Treaty - közlekedésbiztonságtransport safety - Egységes Európai OkmánySingle European Act - EK-csatlakozási szerződésEC Accession Treaty - termékbiztonságproduct safety - Euratom közös vállalkozásEAEC Joint Undertaking - Európai BizottságEC Commission - munkahelyi biztonságoccupational safety - EU-kapcsolatokEU relations - AKCS-EK Miniszterek TanácsaACP-EC Council of Ministers - nukleáris biztonságnuclear safety - Az Európai Közösségek Bíróságának tagjamember of the EC Court of Justice - európai biztosEuropean Commissioner - közbiztonságpublic safety - EACEAC - közúti közlekedésbiztonságroad safety - EK-társulási megállapodásEC association agreement - AKCS–EK-egyezményACP-EC Convention - szociális biztonságsocial security - AKCS-EK nagykövetek bizottságaACP-EC Committee of Ambassadors - AKCS-EK vegyesbizottságACP-EC Joint Committee - III. Loméi Egyezménythird Lomé Convention - EURESEURES - EFAEDF - ESZAESF - az Unió bővítéseenlargement of the Union - lakhatási támogatáshousing allocation - rozsrye - Európai UnióEuropean Union - az európai építmény történetehistory of Europe - kémiai sóchemical salt - európai uniós tagságEuropean Union membership - LAESLAES - együttes álláspontjoint position - együttes fellépésjoint action - Szerződés az Európai UniórólTreaty on European Union - SELA-országokLAES countries - Európai Politikai EgyüttműködésEuropean political cooperation - EK-versenyvizsgaEC competition - tanulók kiválasztásaselection of pupils - kiegészítő kereskedelmi mechanizmussupplementary trade mechanism - kockázatmegelőzésrisk prevention - természeti veszélyeknatural hazard - ipari veszélyindustrial hazard - gazdasági liberalizmuseconomic liberalism - vámtételcustoms duties - vámvizsgálatcustoms inspection - KVT-vámCCT duties - vetőmagseed - mértékek és tömegekweights and measures - konzervpreserved product - félfémsemi-metal - besugárzásirradiation - létminimumsubsistence level income - személyi fegyverpersonal weapon - grízmeal - mecenatúrapatronage - felvételi versenyvizsgaadministrative competition - nyilvános üléspublic hearing - SzenegálSenegal - hatalommegosztásseparation of powers - pszichoanalízispsychoanalysis - selyemhernyó-tenyésztéssericulture - vizuális művészetvisual arts - kulturális pluralizmuscultural pluralism - szokások és hagyományokcustoms and traditions - szolgáltatásservice - építészeti örökségarchitectural heritage - templomchurch - himnuszanthem - zászlóflag - vevőszolgálatafter-sales service - irodalmi és művészeti tulajdonliterary and artistic property - polgári szolgálatalternative service - aerodinamikaaerodynamics - termodinamikathermodynamics - plazmafizikaplasma physics - lézerfizikalaser physics - géntechnológiagenetic engineering - festészetpainting - foglalkoztatási szolgálatemployment service - feltételes szabadságra bocsátásrelease on licence - tőkeemeléscapital increase - egészségügyi szolgáltatáshealth service - mezőgazdasági helyzetagricultural situation - postai pénzügyi szolgáltatásokpost office financial services - törvény kihirdetésepromulgation of a law - képviselők gazdasági érdekeltségeifinancial interests of members - arab-afrikai együttműködésArab-African cooperation - ingyenes szolgáltatásfree service - európai-arab együttműködésEuro-Arab cooperation - a Bizottság küldöttségeCommission Delegation - közösségi ellenőrzésCommunity control - addicionalitás elveprinciple of additionality - katonai szolgálatnational service - legkülső régióperipheral region - szigeti régióisland region - legnagyobb kedvezményes elbánásmost-favoured nation - pénzért nyújtott szolgáltatáspayable service - állami vállalatok költségvetésesubsidiary budget - postai szolgáltatáspostal service - többnyelvű szótármultilingual dictionary - rövidítésszótárdictionary of abbreviations - közszolgáltatáspublic service - enciklopédiaencyclopaedia - tezauruszthesaurus - folyóiratperiodical publication - titkosszolgálatsecret service - háztartási hulladékdomestic waste - monokultúrasingle-crop farming - szociális szolgáltatássocial services - újságnewspaper - szezámsesame - árnövekedésprice increase - ülésszakparliamentary session - Seychelle-szigetekSeychelles - IFCIFC - egyetemuniversity - állatok szállításatransport of animals - szövetkezeti mozgalomassociative movement - SardzsaSharjah - SzicíliaSicily - csapatok állomásoztatásastationing of forces - parlamenti helyparliamentary seat - székhelycentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - betöltetlen helyvacant seat - AusztráliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - közlekedési jelzésektraffic signs - kisállateledelpet food - SzingapúrSingapore - savas esőacid rain - káreseményinsurance claim - várostervezési szakmatown-planning profession - dokumentációs eszközdocumentary tool - nem szövött áruknon-woven fabric - szirupsyrup - Égei-szigetekAegean Islands - Kanári-szigetekCanary Islands - szizálkendersisal - az EP elnökségeBureau of the EP - elnökPresident - szeizmológiaseismology - alelnökVice-President - főtitkárSecretary General - intézményi tevékenységinstitutional activity - közösségi intézmény székhelyeseat of Community institution - intézményi reforminstitutional reform - intézmény hatáskörecompetence of the institution - EK-helyzetEC situation - családi állapotmarital status - űrpolitikaspace policy - önellátásself-supply - pénzügyi helyzetfinancial situation - szocializmussocialism - társaságorganisation - részvénytársaságpublic limited company - polgári jogi társaságcivil-law association - munkaközösségprofessional partnership - kereskedelmi társaságfirm governed by commercial law - vegyes tulajdonú gazdasági társaságmixed-ownership company - befektetési társaságinvestment company - tőkeegyesítő társaságcompany with share capital - autóbuszbus - fogyasztói társadalomconsumer society - személyegyesítő társaságpartnership - betéti társaságlimited partnership - csendes társaságundisclosed partnership - európai részvénytársaságEuropean company - anyavállalatparent company - nonprofit szervezetnon-profit organisation - szociológiasociology - Dél-JütlandSouth Jutland - selyemsilk - saját fogyasztásown consumption - fogyatékkal élők ellátásacare of the disabled - szójababsoya bean - oldószersolvent - SzomáliaSomalia - mintavételes felméréssample survey - közvélemény-kutatásopinion poll - ciroksorghum - önrendelkezésself-determination - SzudánSudan - kénsulphur - ajánlattételtendering - információforrássource of information - segélyforrássource of aid - jogforrássource of law - elmaradottságunderdevelopment - melléktermékby-product - mezőgazdasági melléktermékagricultural by-product - önfinanszírozásself-financing - tejipari melléktermékmilk by-product - fémgyártási melléktermékmetal by-product - szubproletariátussub-proletariat - alultápláltságundernourishment - alacsony népsűrűségunderpopulation - alvállalkozásba adássub-contracting - munkavállalói irányításself-management - családfenntartóbreadwinner - ártámogatásprice support - mezőgazdasági ártámogatásfarm price support - monetáris támogatásmonetary support - nemzeti szuverenitásnational sovereignty - termelési szakosításproduct specialisation - kereskedelem szakosodásaspecialisation of trade - költségvetési egyediségbudgetary specification - önkorlátozásvoluntary restraint - ingatlanspekulációbuilding speculation - Északi-SzporádokSporades - sportsport - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - árstabilitásprice stability - jövedelmek stabilizációjaincome stabilisation - a gazdaság stabilizálásaeconomic stabilisation - belterjes állattartásindoor livestock farming - szakmaközi megállapodásinter-professional agreement - automatizálásautomation - gazdasági stagnáláseconomic stagnation - kísérleti gazdaságexperimental farm - statisztikastatistics - agrárstatisztikaagricultural statistics - a Közösség statisztikájaCommunity statistics - népességstatisztikapopulation statistics - halászati statisztikafishing statistics - autómotor car - gazdasági statisztikaeconomic statistics - pénzügyi statisztikafinancial statistics - iparstatisztikaindustrial statistics - nemzetközi statisztikainternational statistics - nemzeti statisztikanational statistics - hivatalos statisztikaofficial statistics - regionális statisztikaregional statistics - Berlin jogállásastatus of Berlin - Jeruzsálem jogállásastatus of Jerusalem - köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályokregulations for civil servants - autonómiaautonomy - személyzeti szabályzatstaff regulations - jogálláslegal status - politikai státuszpolitical status - beosztásoccupational status - társadalmi státuszsocial status - sterilizálássterilisation - adóösztönzéstax incentive - raktárkészletstock - közösségi készletekCommunity stock - pénzügyi autonómiafinancial autonomy - konjunktúrától függő készleteconomic contingency stock - intervenciós készletintervention stock - többletkészletsurplus stock - minimális készletminimum stock - világkészletworld stock - magánkészletekprivate stock - állami készletekpublic stock - ütközőkészletbuffer stock - raktározásstorage - fegyverkészletezésstockpiling of weapons - energiatárolásenergy storage - élelmiszer-tárolásstorage of food - dokumentumtárolásdocument storage - Nagy-KoppenhágaGreater Copenhagen - StorströmStorstroem - agrárstruktúraagricultural structure - foglalkoztatási struktúraemployment structure - vállalati felépítéscompany structure - engedélyezett költségvetési előirányzatbudget authorisation - gazdasági szerkezeteconomic structure - iparszerkezetindustrial structures - intézményi szerkezetinstitutional structure - társadalmi struktúrasocial structure - narkotikumnarcotic - rákkeltő anyagcarcinogenic substance - veszélyes anyagdangerous substance - versenykorlátozó magatartás engedélyezéserestrictive-practice authorisation - exportszubvencióexport subsidy - élelmiszer-helyettesítőfood substitute - mezőgazdasági üzem átadásatransfer of farms - fióktelepbranch - cukorsugar - fehércukorwhite sugar - nyers cukorraw sugar - répacukorbeet sugar - fuvarozási engedélytransport authorisation - nádcukorcane sugar - SvédországSweden - leadott szavazatokvotes cast - általános választójoguniversal suffrage - öngyilkosságsuicide - SvájcSwitzerland - SulawesiSulawesi - SzumátraSumatra - mezőgazdasági hasznosítású területutilised agricultural area - póttagalternate - feláradditional duty - adathordozóinformation medium - mágneses adathordozómagnetic medium - létszámleépítésjob cuts - vámok megszüntetéseabolition of customs duties - szupranacionalitássupranationality - a források túlzott mértékű kiaknázásaover-exploitation of resources - fás területwooded area - mezőgazdasági üzem területearea of holding - legelőgrassland - fő művelési területmain acreage - mélyfagyasztásdeep-freezing - tenyészreaktorbreeder reactor - SurinameSurinam - túlnépesedésoverpopulation - monetáris megállapodásmonetary agreement - autópályamotorway - túltermelésover-production - piacfelügyeletmarket supervision - segély felfüggesztésesuspension of aid - a büntetés végrehajtásának felfüggesztésesuspension of sentence - vámok felfüggesztésesuspension of customs duties - SzváziföldSwaziland - erdőműveléssilviculture - AusztriaAustria - SzíriaSyria - SysminSysmin - bankrendszerbanking system - oktatási rendszereducational system - gazdálkodási rendszerfarming system - információs rendszerinformation system - igazgatási információs rendszermanagement information system - kommunikációs rendszercommunications systems - elszámolási rendszeraccounting system - művelési rendszercultivation system - AuvergneAuvergne - az Egyesült Nemzetek rendszereUnited Nations system - dokumentációs rendszerinformation service - választási rendszerelectoral system - európai választási rendszerEuropean electoral system - európai elszámolási rendszerEuropean accounting system - Európai Monetáris RendszerEuropean Monetary System - nemzetközi monetáris rendszerinternational monetary system - standard elszámolási rendszerstandardised accounting system - dohánytobacco - dohányzássmoking - TajvanTaiwan - TanzániaTanzania - szőnyegcarpet - légi fuvardíjszabásair freight rate - fuvardíjszabástransportation tariff - vámtarifacustoms tariff - Közös Vámtarifacommon customs tariff - vasúti fuvardíjszabásrailway tariff - előlegadvance - postai díjszabáspostal charges - tarifális preferenciatariff preference - személyszállítási díjszabáspassenger tariff - infrastruktúrahasználati díjcharges for use of infrastructure - bikabull - önellátás mértékeself-sufficiency rate - árfolyamexchange rate - előzetes költségvetési tervezetpreliminary draft budget - HÉA-mértékVAT rate - lebegő árfolyamfloating rate - középárfolyamcentral rate - irányadó árfolyamrepresentative rate - TawalTawal - állami árrögzítésassessment of prices - úthasználati díjaxle tax - exportadóexport tax - importadóimport tax - bélyegilletékstamp duty - kiegyenlítő díjcountervailing charge - azonos hatású díjakcharge having equivalent effect - termelői társfelelősségproducer co-responsibility - tranzitdíjtransit charge - iparűzési adóbusiness tax - üzemanyagadófuel tax - polgári légi közlekedéscivil aviation - gépjárműadóvehicle tax - CsádChad - CsehszlovákiaCzechoslovakia - művelési technológiacultivation techniques - menedzsment-technikákmanagement techniques - épületszerelvénybuilding services - technológiatechnology - élelmiszer-technológiafood technology - katonai repülőgépmilitary aircraft - anyagtechnológiamaterials technology - soft technológiasoft technology - energiatechnológiaenergy technology - közvetítő technológiaintermediate technology - nukleáris technológianuclear technology - kőolaj-technológiaoil technology - távközléstelecommunications - telefaxfacsimile - távérzékelésremote sensing - baromfitenyésztéspoultry farming - kábelszolgáltatócable distribution - távirattelegraph - telematikatelematics - telefonphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - tanúvallomásevidence - pihenőidőrest period - politikai irányzatpolitical tendency - Európai Monetáris MegállapodásEuropean Monetary Agreement - repülőgépaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - stresszmental stress - külkereskedelmi cserearányokterms of trade - terminológiaterminology - építési területbuilding plot - ipari területindustrial plot - termelés alóli kivont földterületabandoned land - mezőgazdasági földterületagricultural land - állami tulajdonú földterületState-owned land - parlagon hagyott földuncultivated land - szántóterületarable land - véleményopinion - ismét hasznosítható földterületreclaimed land - tengerentúli területekoverseas territory - terrorizmusterrorism - ThaiföldThailand - teatea - terapeutikatherapeutics - szakdolgozatthesis - EK-véleményEC opinion - ThesszáliaThessaly - Nyugat-TrákiaWestern Thrace - TimorTimor - Kelet-TimorEast Timor - titántitanium - forgatható értékpapírnegotiable instrument - jegyticket - TogoTogo - TongaTonga - kínzástorture - ToscanaTuscany - tőzegpeat - tömegturizmusmass tourism - napraforgósunflower - EP-véleményEP opinion - toxikológiatoxicology - drogfüggőségdrug addiction - mezőgazdasági vontatótractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - fordítástranslation - EK-SzerződésEC Treaty - ESZAK-SzerződésECSC Treaty - EGK-SzerződésEEC Treaty - EAEK-SzerződésEAEC Treaty - a Varsói Szerződés országaiWarsaw Pact countries - fejőgépmilking machine - vízkezeléswater treatment - információfeldolgozásinformation processing - szövegszerkesztésword processing - adatfeldolgozásdataprocessing - ércfeldolgozásore processing - növény-egészségügyi kezelésplant health treatment - pénzügyi tranzakciófinancial transaction - vállalkozási tevékenység áthelyezésetransfer of businesses - tőkeátutaláscapital transfer - nyugdíjjogosultság átruházásatransfer of pension rights - áttelepüléstransfer of population - technológiaátadástechnology transfer - zaboats - élelmiszer-feldolgozásfood processing - közösségi árutovábbításCommunity transit - vámtranzitcustoms transit - átírástransliteration - adatátviteldata transmission - tulajdonátruházástransfer of property - abortuszabortion - légiközlekedésair transport - kombinált szállításcombined transport - energiaszállításenergy transport - hátországba történő szállításhinterland transport - áruszállításcarriage of goods - felszíni szállítássurface transport - személyszállításcarriage of passengers - tömegközlekedéspublic transport - illegális abortuszillegal abortion - vasúti közlekedésrail transport - belvízi közlekedésinland waterway transport - egyéni közlekedésprivate means of transport - interkontinentális közlekedésintercontinental transport - belföldi közlekedésinland transport - nemzetközi közlekedésinternational transport - nemzetközi közúti árufuvarozásinternational road transport - Közösségen belüli közlekedésintra-Community transport - tengeri szállításmaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - "multi-fibre" megállapodásmultifibre agreement - egészségügyi célú művi abortusztherapeutic abortion - nemzeti közlekedésnational transport - kábelen történő szállításcable transport - csővezetéken történő szállításpipeline transport - ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozáscarriage for hire or reward - saját számlás fuvarozásown-account transport - tömegközlekedési eszközzel történő szállításmeans of public conveyance - regionális közlekedésregional transport - közúti közlekedésroad transport - iskolabuszschool transport - állami és magán közlekedéssemi-public transport - vámzárral történő szállítástransport under customs control - földalatti közlekedésunderground transport - elővárosi közlekedéssuburban transport - szárazföldi közlekedésland transport - határon átnyúló forgalomtransfrontier transport - városi közlekedésurban transport - szállítmányozócarrier - munkawork - otthoni munkahome working - nitrogénnitrogen - futószalag mellett végzett munkaassembly line work - teljes munkaidőben történő foglalkoztatásfull-time employment - részmunkaidős foglalkoztatáspart-time employment - feketemunkamoonlighting - csapatmunkateam work - éjszakai munkanight work - gyermekmunkachild labour - váltott műszakban végzett munkashift work - iskolai munkaschoolwork - idős munkavállalóolder worker - feketemunkásclandestine worker - közösségi munkavállalóCommunity worker - határ menti ingázófrontier worker - fogyatékkal élő munkavállalóworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - fizikai dolgozómanual worker - migráns munkavállalómigrant worker - idénymunkásseasonal worker - szociális munkássocial worker - közmunkákpublic works - lóhereclover - Bahama-szigetekBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - államkincstárTreasury - Trinidad és TobagoTrinidad and Tobago - tritikálétriticale - BahreinBahrain - barterbarter - tröszttrust - cső, tubusconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - állati tuberkolózisanimal tuberculosis - volfrámtungsten - TunéziaTunisia - turbinaturbine - TörökországTurkey - gyámságguardianship - bogyós gyümölcssoft fruit - TuvaluTuvalu - csőhálózatpiping - hozzáadottérték-adóVAT - CAEEUCAEEU - UDEAC-országokCAEEU countries - BLGUBLEU - EECUEECU - NYEU-országokWEU countries - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm Al Qaiwain - egyhangúságunanimity - UNCRDUNCRD - UNESCOUnesco - nemzetegyesítésnational unification - NYEUWEU - bérleti szerződéslease - UASUAS - vámuniócustoms union - gazdasági unióeconomic union - gazdasági és monetáris unióEconomic and Monetary Union - Európai Fizetési UnióEuropean Payments Union - Interparlamentáris UnióInterparliamentary Union - preferenciális megállapodáspreferential agreement - üzletbérletbusiness lease - UEMOA-országokWAEMU countries - monetáris uniómonetary union - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - számosállat-egységlivestock unit - földhaszonbérletfarm lease - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uránuranium - urbanizációurbanisation - várostervezéstown planning - SZSZKSZUSSR - UruguayUruguay - a közlekedésben résztvevőktransport user - árcsökkenésprice reduction - kulcsrakész gyárturnkey factory - haszonélvezetusufruct - információfelhasználóinformation user - segély felhasználásause of aid - vízkészlet-hasznosításuse of water - energiafelhasználásenergy use - területhasználatland use - az energia békés célú felhasználásapeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - kereskedelmi mérlegtrade balance - üdülésholiday - vakcinavaccine - vakcinálásvaccination - tehéncow - anyatehénsuckler cow - tejelő tehéndairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - hozzáadott értékadded value - tőkepiaci értékmarket capitalisation - kereskedelmi értékvalue of trade - fizetési mérleg hiányabalance-of-payments deficit - vámértékcustoms valuation - értékpapírsecurities - vanádiumvanadium - VanuatuVanuatu - VatikánVatican - borjúcalf - járművehicle - légpárnás vízi járművekair-cushion vehicle - kétkerekű járműtwo-wheeled vehicle - gépjárműmotor vehicle - mezőgazdasági járműagricultural vehicle - elektromos járműelectric vehicle - vasúti járművehicle on rails - haszongépjárműcommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - láthatatlan kereskedelmi mérleginvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - értékesítéssale - hitelre történő értékesítéscredit sale - házaló kereskedelemdoor-to-door selling - kiskereskedelmi értékesítésretail selling - kedvezményes áron történő értékesítésdiscount sale - árverésauction sale - közvetlen értékesítésdirect selling - nagykereskedelmi értékesítéswholesale selling - fizetési mérlegbalance of payments - vámmentes értékesítésduty-free sale - távértékesítésdistance selling - gyümölcsösorchard - könyvvizsgálatauditing - üvegglass - a Storebaelttől nyugatra fekvő területWest of the Great Belt - Nyugat-ZeelandWest Zealand - BaliBali - ruházatclothing - húsmeat - marhahúsbeef - kecskehúsgoatmeat - lóhúshorsemeat - bivalyhúsbuffalo meat - borjúhúsveal - baromfihúspoultrymeat - kicsontozott húsboned meat - friss húsfresh meat - BalkánBalkan Peninsula, Balkans - birkahússheepmeat - sertéshúspigmeat - ViborgViborg - parlament alelnökeDeputy Speaker of Parliament - sértettvictim - polgári áldozatcivilian victim - háborús áldozatwar victim - teletextbroadcast videography - interaktív videotexinteractive videotex - szakmai beilleszkedésintegration into employment - választás második fordulójasecond ballot - kollektív tevékenységekcollective activities - üzleti tevékenységbusiness activity - politikapolitics - iskolai életschool life - társadalmi életsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - szőlőültetvényvineyard - várostown - közepes méretű városmedium-sized town - új városnew town - szatellitvárossatellite town - borwine - ízesített borflavoured wine - fehérborwhite wine - tájborlocal wine - minőségi borwine of superior quality - asztali bortable wine - palackos borbottled wine - szeszezett borfortified wine - szalagstrip - pezsgősparkling wine - rozé borrosé wine - vörösborred wine - csendes borstill wine - borkészítésvinification - nemi erőszaksexual violence - erőszakviolence - állami kényszergovernment violence - politikai erőszakpolitical violence - átutaláscredit transfer - BangladesBangladesh - vitaminvitamin - szőlőtermesztésviticulture - belvízi útinland waterway - nemzetközi víziútinternational waterway - gyorsforgalmi útexpressway - bankbank - földútcountry road - városi úturban road - közutakroad services department - lopástheft - baromfipoultry - Afrikai Fejlesztési BankAfrican Development Bank - vágott baromfislaughtered poultry - tojóbaromfilaying poultry - élő baromfilive poultry - kereskedelmi volumentrade volume - kereskedés volumenetrading volume - szavazásvote - kitöltetlen szavazólapblank ballot paper - agrárbankagricultural bank - szavazás a szöveg egészérőlvote on a text as a whole - törvényjavaslat elfogadásapassage of a bill - elektronikus szavazáselectronic voting - név szerinti szavazásroll-call vote - érvénytelen szavazólapinvalid ballot paper - kötelező szavazáscompulsory voting - előszavazásadvance voting - levélben történő szavazáspostal vote - meghatalmazott útján történő szavazásproxy vote - parlamenti szavazásparliamentary vote - központi bankcentral bank - preferenciális listás szavazáspreferential voting - nyílt szavazásopen ballot - titkos szavazássecret ballot - utazástravel - szervezett utazásinclusive tour - csoportos utazásgroup travel - vulkanológiavolcanology - mezőgazdasági tanácsadásagricultural advisory services - Wallis és FutunaWallis and Futuna - joghurtyoghourt - kereskedelmi bankcommercial bank - JemenYemen - volt Dél-Jemenformer South Yemen - Yorkshire és HumbersideYorkshire and Humberside - JugoszláviaYugoslavia - Kongói Demokratikus KöztársaságDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - cinkzinc - szövetkezeti hitelintézetcooperative bank - száraz övarid zone - éghajlati övezetclimatic zone - lakóövezetresidential area - fogási területcatch area - szabadkereskedelmi övezetfree-trade area - halászati területfishing area - kizárólagos gazdasági övezetexclusive economic zone - egyenlítői övequatorial zone - vámszabad területfree zone - SALT-megállapodásSALT Agreement - beruházási bankinvestment bank - hideg övezetfrigid zone - nedves övhumid zone - valutaövezetcurrency area - gyalogos övezetpedestrian zone - szennyezett területpolluted area - védett területprotected area - katasztrófa sújtotta területdisaster area - szubtrópusi övsubtropical zone - kertvárosi övezetsuburban area - díjövezettariff zone - fejlesztési bankdevelopment bank - mérsékelt övezettemperate zone - trópusi övezettropical zone - városi térségurban area - állattanzoology - földbankland bank - VilágbankWorld Bank - népbankpeople's bank - magánbankprivate bank - állami bankpublic bank - BarbadosBarbados - ágazati megállapodássectoral agreement - árjegyzékprice list - rúdbar - alacsony fizetéslow pay - adatbázisdatabase - katonai bázismilitary base - BasilicataBasilicata - Alsó-NormandiaLower Normandy - Alsó-SzászországLower Saxony - TSHTAB - hajóvessel - árumegállapodáscommodity agreement - halászhajófishing vessel - tartályhajótanker - épületbuilding - kedvtelési célú hajópleasure craft - ipari épületindustrial building - középületpublic building - BajorországBavaria - vámtarifa-megállapodástariff agreement - szépművészetekfine arts - EBBEIB - BelgiumBelgium - Belgium régiói és közösségeiregions and communities of Belgium - BelizeBelize - nyereségprofit - segély jogosultjaaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-államokBenelux countries - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudaBermuda - tápanyagszükségletnutritional needs - lakásszükséglethousing need - munkaerőigénymanpower needs - népességnövekedéspopulation growth - vízigénywater requirements - takarmányfodder - pénzügyi szükségletekfinancial requirements - betonconcrete - takarmányrépafodder beet - cukorrépasugar beet - BEUCBEUC - vajbutter - növényi vajvegetable butter - BhutánBhutan - a termelés növekedéseincrease in production - bibliográfiabibliography - könyvtárlibrary - gyermekkönyvtárchildren's library - nemzeti könyvtárnational library - közkönyvtárpublic library - tudományos könyvtárscientific library - egyetemi könyvtáruniversity library - kétkamarás rendszerbicameral system - IDBIDB - kulturális asszimilálásacculturation - nyomornegyedslum - IBEIBE - közösségi földterületcommon land - kulturális javakcultural object - fogyasztási cikkekconsumer goods - tartós fogyasztási cikkekdurable goods - nem tartós fogyasztási cikkeknon-durable goods - társadalmi jólétsocial well-being - vádcharge - sörbeer - mérlegbalance sheet - ellátási mérlegsupply balance sheet - energiamérlegenergy audit - szociális auditsocial audit - biokémiabiochemistry - biokonverzióbioconversion - biológiai lebonthatóságbiodegradability - bioenergiabioenergy - biogázbiogas - életrajzbiography - biológiabiology - biomasszabiomass - bioszférabiosphere - kétpártrendszertwo-party system - bipolarizációbipolarisation - MianmarMyanmar - vételpurchase - kekszgyárbiscuit factory - bizmutbismuth - búzawheat - durumbúzadurum wheat - közönséges búzacommon wheat - árbefagyasztásprice freeze - ökörbeef animal - tűzifafuel wood - épületfawood for construction - vásárlás hitelrecredit purchase - erdőtelepítésafforestation - italokbeverage - alkoholtartalmú italalcoholic beverage - alkoholmentes italnon-alcoholic beverage - BolíviaBolivia - kincstárjegytreasury bill - BonaireBonaire - kamattámogatásinterest-rate subsidy - kötött és hurkolt áruknitted and crocheted goods - intervenciós felvásárlásintervention buying - BorneóBorneo - BornholmBornholm - botanikabotany, phytology - BotswanaBotswana - buddhizmusBuddhism - pékségbakery - BurgundiaBurgundy - árutőzsdecommodities exchange - szarvasmarhacattle - savacid - Flamand-Brabant tartományProvince of Flemish Brabant - Észak-BrabantNorth Brabant - Vallon-Brabant tartományProvince of Walloon Brabant - BrémaBremen - BrazíliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - szabadalompatent - európai szabadalomEuropean patent - BISBIS - szervetlen savinorganic acid - brómbromine - brucellózisbrucellosis - zajnoise - BruneiBrunei - költségvetésbudget - közösségi költségvetésCommunity budget - állami költségvetésnational budget - védelmi költségvetésdefence budget - rendkívüli költségvetésextraordinary budget - szerves savorganic acid - családi költségvetéshousehold budget - ESZAK működési költségvetésECSC operating budget - reklámköltségvetésadvertising budget - korrekciós költségvetésamending budget - európai szociális költségvetésEuropean social budget - pótköltségvetéssupplementary budget - költségvetésbe történő belefoglalásinclusion in the budget - BulgáriaBulgaria - szavazólapballot paper - acélsteel - tájékoztatási irodainformation centre - szavazóhelyiségpolling station - az országgyűlés hivatalabureau of parliament - politikai vezetéspolitical executive - közigazgatási alaki követelményekadministrative formalities - irodatechnikaoffice automation - vajolajbutter oil - árnyékkormányshadow cabinet - AbruzzókAbruzzi - Azori-szigetekAzores - tengeri kabotázsmaritime cabotage - kakaócocoa - ingatlan-nyilvántartásland register - vezetőexecutive - menedzsermanager - EK nyelvi szolgálatEC language service - AKCS-országokACP countries - középvezetésmiddle management - felső vezetéssenior management - KGSTCMEA - KGST-országokCMEA countries - kávécoffee - takarékpénztársavings bank - jelzálogbankmortgage bank - CalabriaCalabria - költségszámításcosting - ingatlanszerzésacquisition of property - tanévplanning of the school year - KamerunCameroon - gazdasági évmarketing year - választási kampányelection campaign - CampaniaCampania - kempingcamping - KanadaCanada - Panama-csatorna-övezetPanama Canal - tanuláslearning - rákcancer - jelöltcandidate - cukornádsugar cane - CAOCAO - Zöld-foki-szigetekCape Verde - dokumentumbeszerzésdocument acquisition - cselekvőképességcapacity to exercise rights - hordképességcarrying capacity - ügyleti képességcapacity to contract - jogképességcapacity to have rights and obligations - vétóveto - konzultációs eljárásconsultation procedure - minisztériumministry - quaestortreasurer - önkormányzati képviselőlocally elected representative - autonóm közösségautonomous community - regionális kormányzatregional government - kolonializmuscolonialism - tudományos ismeretek cseréjescientific exchange - termelőkapacitásproduction capacity - katonai szankciómilitary sanctions - nemzetközi önkéntesinternational voluntary worker - ciszjordániai kérdésWest Bank question - közösségi jog-nemzeti jogCommunity law - national law - EP-küldöttségEP delegation - GSZB-véleményESC opinion - európai közszolgálatEuropean civil service - EP-hozzájárulásEP assent - AKCS-EK Közös KözgyűlésACP-EC Joint Assembly - az Európai Parlament elnökePresident of the EP - az Európai Parlament alelnökeVice-President of the EP - az EP quaestoraQuaestor of the EP - EK Bíróság ítéletejudgment of the EC Court - Európa-ellenes mozgalomanti-European movement - strukturális alapokStructural Funds - munkaügyi bíróságlabour tribunal - raktárkapacitásstorage capacity - ügyvédbarrister - megbánásrepentance - csatlakozó övezetcontiguous zone - őrizetsurveillance - magánszemély fellebbezéseappeals by private individuals - gazdasági helyzeteconomic situation - termelési tényezőfactor of production - növekedés súlypontjagrowth point - integrált fejlesztési programintegrated development programme - IMPIMP - Észak-Dél kereskedelemNorth-South trade - szállítási kapacitástransport capacity - spekulációs tőkespeculative funds - állami finanszírozáspublic financing - árharmonizációharmonisation of prices - tőkepiaccapital market - kockázati tőkeventure capital - EK-általános költségvetésEC general budget - anyaságmaternity, motherhood - kulturális díjcultural prize - jog- és ügyleti képességlegal capacity - anglikanizmusAnglicanism - katolicizmusCatholicism - ortodoxiaOrthodoxy - protestantizmusProtestantism - szabadidőparkleisure park - gasztronómiai szakmacatering profession - maffiaMafia - bioetikabio-ethics - titkos társaságsecret society - regionális kultúraregional culture - AIDSAIDS - telekárprice of land - nyitott egyetemopen university - oktatási költségvetéseducation budget - oktatási csereprogrameducational exchange - EurydiceEurydice - tanulmányok elismeréserecognition of studies - sajtóvállalkozáspress undertaking - teletexTeletex - adatvédelemdata protection - interaktív hálózatinteractive network - filmgyártásfilm production - műsoriparprogrammes industry - audiovizuális koprodukcióaudio-visual co-production - audiovizuális programaudio-visual programme - audiovizuális termékaudio-visual production - információtechnológiainformation technology - nagy képfelbontású televízióhigh-definition television - videokommunikációvideo communications - audiovizuális politikaaudio-visual communications policy - audiovizuális kalózkodásaudio-visual piracy - európai audiovizuális térségEuropean audio-visual area - programok szabad mozgásafree movement of programmes - távközlési díjszabáscommunications tariff - tájékoztatáshoz való joglaw relating to information - jogi informatikalegal data processing - letöltésdownloading - programnyelvprogramming language - gépi fordításmachine translation - energetikai függetlenségself-sufficiency in energy - ipari tőkeindustrial capital - együttműködési eljáráscooperation procedure - hatáskör-átruházástransfer of competence - vállalkozás indításabusiness start-up - szolgáltató vállalatservices company - munkaerő-kölcsönző ügynökségtemporary employment agency - képernyő előtti munkavégzésvideo display unit work - közúti kabotázsroad cabotage - vízi közlekedéswaterway transport - hajózható csatornaship canal - a La Manche csatornán keresztül történő összeköttetéscross-channel connection - belföldi díjszabásnational tariff - nemzetközi díjszabásinternational tariff - közúti fuvardíjszabásroad transport tariff - űrutazásspace navigation - közigazgatási intézkedésadministrative measure - társasági tőkeshare capital - erdővédelemforest conservation - Tirrén-tengerTyrrhenian Sea - Adriai-tengerAdriatic Sea - Ligur-tengerLigurian Sea - Égei-tengerAegean Sea - Jón-tengerIonian Sea - rovarok elleni küzdelemfight against insects - birtokszerkezet átalakításaland restructuring - rovarölőszerinsecticide - halászati előírásokfishing regulations - halászati ellenőrzésfishing controls - fővároscapital city - évelő zöldségekperennial vegetable - friss termékfresh product - minőségi előírásquality standard - biztonsági előírássafety standard - műszaki szabványtechnical standard - COSTCOST - kutatás és fejlesztésresearch and development - űrkutatásspace research - világűr-technológiaspace technology - külföldi tőkeforeign capital - szintetikus gumisynthetic rubber - természetes guminatural rubber - vasúti háttériparrailway industry - faszéncharcoal - luxusiparluxury products industry - Bolzano autonóm tartományAutonomous Province of Bolzano - Trento autonóm tartományAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - HabitatUN Habitat - EK-alkalmazottEC servants - kecskegoat - járulékos halfogásby-catch - engedélyezett fogásauthorised catch - halfogáscatch of fish - fajonkénti fogáscatch by species - teljes fogástotal catch - közösségi jogi aktusCommunity act - Karib-szigetekCaribbean Islands - szénbázisú vegyiparcoal by-products industry - széncarbon - üzemanyagmotor fuel - hasított testcarcass - CaricomCaricom - CARICOM-országokCaricom countries - iskolahálózatdistribution of schools - kartellcartel - kereskedelmi ügyletcommercial transaction - kartográfiacartography - cash-flowcash flow - bűnügyi nyilvántartáscriminal record - katalogizáláscataloguing - KatalóniaCatalonia - katalóguscatalogue - társadalmi-szakmai csoportsocio-professional category - választási biztosítékelectoral deposit - konferenciakötetconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - ... nő, asszonyadult female, dame, daughter of Eve, woman - férfiman - CIDCID - EU-tagállamEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizáló sugárzásionising radiation - nátriumsodium - fémmegmunkálásmetalworking - nemesgázrare gas - haláldeath - szervátültetésorgan transplant - vérátömlesztésblood transfusion - fémhulladékmetal waste - a Közösségen belüli közlekedési főútvonalCommunity trunk route - szülői felügyeleti jogcustody - fiatalok csereprogramjayouth exchange scheme - elemi részecskefundamental particle - atomatom - analitikai kémiaanalytical chemistry - spektrometriaspectrometry - CEAO-országokCEAO countries - citológiacytology - kalciumcalcium - orvosi diagnózismedical diagnosis - nukleáris medicinanuclear medicine - orvosi felülvizsgálatmedical examination - az EK Számvevőszék tagjamember of the EC Court of Auditors - épületbiztonságbuilding safety - Európai Környezetvédelmi ÜgynökségEuropean Environment Agency - kézikönyvguide - európai szimbólumEuropean symbol - hivatalos nyelvofficial language - otthoni balesetaccident in the home - közösségi programCommunity programme - trópusi erdőtropical forest - személyes használati tárgyakpersonal effects - IV. Loméi Egyezményfourth Lomé Convention - elektromágneses interferenciaelectromagnetic interference - hullámsávwaveband - zsoldosmercenary - megemlékezéscommemoration - testvérvárosi kapcsolattwinning - járművezető-oktatásdriving instruction - teljesítménynövelő szerekperformance drugs - Emberi Jogok Európai EgyezményeEuropean Convention on Human Rights - ESZAKECSC - Európai Közösségek Elsőfokú BíróságaEC Court of First Instance - nyugdíjazási feltételekretirement conditions - a Közösség belső határainternal Community frontier - lakókocsicamping vehicle - dömpingellenes intézkedésekanti-dumping measure - informatikai hatásimpact of information technology - információ kiszolgáltatásadisclosure of information - katonai beavatkozásmilitary intervention - hulladékexportexport of waste - fejlesztési tanácsadódevelopment worker - radiobiológiaradiobiology - rendszeres munkahelyi távollétabsenteeism - pápai bullapapal act - ECOWASECOWAS - CEDEFOPCedefop - Európai KözösségEuropean Community - EuratomEAEC - nem házas személyunmarried person - cellulózcellulose - ECMTECMT - cenzúracensorship - Közép-afrikai KöztársaságCentral African Republic - atomerőműnuclear power station - az információ centralizálásacentralisation of information - Közép-FranciaországCentre - bevásárlóközpontshopping centre - Euratom Közös KutatóközpontEAEC Joint Research Centre - számítóközpontcomputer centre - dokumentációs központdocumentation centre - politikai centrumpolitical centre - online adatszolgáltatáson line data service - kerámiaceramics - gabonafélékcereals - étkezési gabonafood cereals - részvényshare - takarmánygabonafodder cereals - kenyérgabonacereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - származási bizonyítványcertificate of origin - szállítási bizonyítványmovement certificate - egészségügyi bizonyítványhealth certificate - ESZSZETUC - keresetlegal action - üzleti tevékenység megszüntetésecessation of trading - mezőgazdasági tevékenység megszüntetésecessation of farming - kifizetések felfüggesztésesuspension of payments - tűzszünetcease-fire - ipari és kereskedelmi kamarachamber of commerce and industry - képviselőházdirectly-elected chamber - szövetségi parlamentfederal chamber - parlamenti kamaraparliamentary chamber - champagnechampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - társadalmi változássocial change - technológiai változástechnological change - kenderhemp - bor cukrozásachaptalisation - kőszéncoal - szénbányászatcoal mining - tengelyterhelésaxle weight - részvényesshareholder - eltartottdependant - terhelhetőségpayload - rakományload - Havannai ChartaHavana Charter - Egyesült Nemzetek AlapokmányaUnited Nations Charter - Európai Szociális ChartaEuropean Social Charter - vadászathunting - kazánboiler - közösségi információkhoz való hozzáférésaccess to Community information - bírósági eljáráshoz való jogaccess to the courts - ATP-megállapodásATP Agreement - EK-kereskedelmi megállapodásEC trade agreement - EK-együttműködési megállapodásEC cooperation agreement - Schengeni MegállapodásSchengen Agreement - európai társulási megállapodásEuropean Association Agreement - EK ideiglenes megállapodásEC interim agreement - intézményközi megállapodásinterinstitutional agreement - vegyes megállapodásmixed agreement - elektromos akkumulátorelectricity storage device - közösségi vívmányokCommunity acquis - polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló keresetassociated action for damages - közösségi fellépésCommunity action - polgári jogi keresetcivil proceedings - bűnvádi eljáráscriminal proceedings - kártérítés iránti keresetcivil liability proceedings - közvádas eljáráspublic prosecution - közösségi tevékenységCommunity activity - pénzügyi terv elfogadásaadaptation of financial perspectives - csatlakozás egy megállapodáshozaccession to an agreement - intézmények igazgatásaadministration of the Institutions - hirdetménydisplay - portugál nyelvű AfrikaPortuguese-speaking Africa - szubszaharai Afrikasub-Saharan Africa - Európai Gyógyszerértékelő ÜgynökségEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜgynökségEuropean Agency for Safety and Health at Work - fizikai támadásphysical aggression - parkolóparking area - NAFTANAFTA - allergiaallergy - nagykövetségembassy - területszervezéstown and country planning - volt NDKformer GDR - a volt Szovjetunióformer USSR - rangidős tisztviselőseniority - volt szocialista országokformer socialist countries - AngliaEngland - prémes állatfur-bearing animal - gázfogyasztó készülékgas appliance - informatika alkalmazásainformation technology applications - az Európai Unió mélyítésedeepening of the European Union - atlanti ívAtlantic Arc - szigetcsoportarchipelago - ÖrményországArmenia - SAARCSAARC - felvonólift - Közép-ÁzsiaCentral Asia - parlamenti közgyűlésparliamentary assembly - igazgatási autonómiaadministrative autonomy - forgalomba hozatali engedélymarket approval - előzetes EK-költségvetési tervezetpreliminary draft EC budget - harci repülőgépcombat aircraft - AzerbajdzsánAzerbaijan - Európai Központi BankEuropean Central Bank - jogalaplegal basis - Rajna-völgyRhine Valley - BelaruszBelarus - nettó kedvezményezettnet recipient - EBRDEBRD - kettős felhasználású árudual-use good - állatjólétanimal welfare - biodiverzitásbiodiversity - biotópbiotope - pénzmosásmoney laundering - tisztítóiparcleaning industry - trópusi fatropical wood - bombavetőbomber - Bosznia és HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - légi közlekedési kabotázsair cabotage - közösségi támogatási kerettervCommunity support framework - tudományos számításscientific calculation - a GMU ütemezésetimetable for EMU - szakmai karrierprofessional career - bővítőkártyaexpansion card - audiokazettaaudio cassette - NACCNACC - FÁKCIS - minőségellenőrző körquality control circle - közösségi tanúsításCommunity certification - éghajlatváltozásclimate change - politikai rendszer megváltozásachange of political system - Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairólEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - európai chartaEuropean charter - nemzetközi chartainternational charter - sebészsurgeon - temetőcemetery - súlyosbító körülményekaggravating circumstances - enyhítő körülményekmitigating circumstances - európai polgárságEuropean citizenship - tisztességtelen szerződési feltételunfair terms of contract - szerződési feltételcontract terms - opt-out záradékopt-out clause - COCOMCOCOM - polgári törvénykönyvcivil code - büntető törvénykönyvpenal code - közösségi jogszabályok kodifikációjacodification of Community law - gazdasági és társadalmi kohézióeconomic and social cohesion - haj- és szépségápoláshairdressing and beauty care - helyi hatóságlocal authority - regionális hatóságregional authority - fűtésheating - EGT-VegyesbizottságEEA Joint Committee - EGT Tanácsadó VegyesbizottságEEA Joint Consultative Committee - EK-irányítóbizottságEC management committee - EK szabályozási bizottságEC regulatory committee - Régiók BizottságaCommittee of the Regions - EK-vegyesbizottságEC joint committee - EGT Parlamenti VegyesbizottságEEA joint parliamentary committee - komitológiacomitology - szervkereskedelemtrade in organs - műkincs-kereskedelemart trade - flamand közösségFlemish Community - Francia KözösségFrench-speaking Community - Németajkú KözösségGerman-speaking Community - Belgium közösségeicommunities of Belgium - az EP hatáskörepowers of the EP - az EK intézményeinek hatáskörepowers of the EC Institutions - számítógépes tervezéscomputer assisted design - munkaadók szövetségeemployers' confederation - szakszervezetek szövetségetrade union confederation - európai konferenciaEuropean conference - EK kormányközi konferenciaEC Intergovernmental Conference - nemzetközi konferenciainternational conference - Nemzetközi Munkaügyi KonferenciaInternational Labour Conference - háromoldalú tanácskozástripartite conference - etnikai konfliktusethnic conflict - szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljábólleave for political activities - Öböl-menti Együttműködési TanácsGulf Cooperation Council - EGT TanácsEEA Council - tanácsadás és véleményezésconsultancy - környezetszennyező termék betétdíjadeposit on a polluting product - közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalásaconsolidation of Community law - konzulátusconsulate - közigazgatási szerződésadministrative contract - megállapodás pénzügyi ellentételezésefinancial compensation of an agreement - nettó befizetőnet contributor - GNP alapú hozzájárulásGNP contribution - határellenőrzésborder control - állami támogatások felügyeletecontrol of State aid - exportfelügyeletmonitoring of exports - EK kormányközi egyezményEC Intergovernmental Convention - belügyi együttműködéscooperation in home affairs - vámügyi együttműködéscustoms cooperation - környezetvédelmi együttműködésenvironmental cooperation - EK-kormányközi együttműködésEC intergovernmental cooperation - EK-intézményközi együttműködésEC interinstitutional cooperation - parlamentközi együttműködésinter-parliamentary cooperation - EU igazságügyi együttműködésEU judicial cooperation - rendőrségi együttműködéspolice cooperation - EU rendőrségi együttműködésEU police cooperation - lakásszövetkezethousing cooperative - finanszírozás koordinálásacoordination of financing - GMU-politikák összehangolásacoordination of EMU policies - Afrika szarvaHorn of Africa - Európa-hadtestEuropean army corps - COSACCOSAC - követelésclaim - szervezett bűnözésorganised crime - jogosultsági feltételekeligibility criteria - konvergenciakritériumconvergence criteria - HorvátországCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - jövedelemfelhalmozódásoverlapping of income - forgószélcyclone - adóbevallástax return - a közösségi érdek kinyilvánításadeclaration of Community interest - nyilatkozatpublic statement - kiadási határidőpublishing deadline - bennfentes kereskedeleminsider trading - környezet elleni bűncselekményekenvironmental offence - nemi erkölcs elleni bűncselekménysexual offence - árucikkek megnevezéseproduct designation - megállapodás felmondásawithdrawal from an agreement - mezőgazdasági kiadásagricultural expenditure - közösségi kiadásCommunity expenditure - EK-igazgatási kiadásokEC administrative expenditure - EK-kutatási kiadásEC research expenditure - EK működési kiadásokEC operational expenditure - strukturális kiadásstructural expenditure - eltérés a közösségi jogtólderogation from Community law - adósságdebt - vámtartozáscustoms debt - a GMU második szakaszasecond stage of EMU - köztisztviselő kötelezettségeiduties of civil servants - szociális párbeszédsocial dialogue - közösségi szociális párbeszédCommunity social dialogue - közösségi információk terjesztésedissemination of Community information - EK-költségvetési fegyelemEC budgetary discipline - katonai fegyelemmilitary discipline - állampolgárság alapján történő megkülönböztetésdiscrimination on the basis of nationality - szennyezéscsökkentő eszközanti-pollution device - orvosi adatokmedical data - személyes adatokpersonal data - perképességright of action - menedékjogright of asylum - kötelmi joglaw of obligations - regionális jogregional law - köztisztviselők jogairights of civil servants - monitorscreen - magán ECUprivate ECU - javítóintézeti neveléseducation of young offenders - munkavállalói részvénytulajdonworkers' stock ownership - üvegházhatásgreenhouse effect - közösségi jogszabályok megszövegezésedrafting of Community law - területi választásregional election - embrió és magzatembryo and foetus - nyelvhasználatuse of languages - katonai kiképzésmilitary training - EK-intézményi egyensúlyEC Institutional balance - védőfelszerelésprotective equipment - számítógép-berendezéscomputer equipment - nyomástartó berendezéspressure equipment - fűtőberendezésthermal equipment - bírói tévedésmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Európai Gazdasági TérségEuropean Economic Area - ÉsztországEstonia - a közösségi költségvetés elkészítésedrawing up of the Community budget - nem szekularizált államnon-secular State - jogállamiságrule of law - szövetségi államfederal State - iszlám államIslamic State - világi államsecular State - unitárius államunitarian State - összehasonlító tanulmánycomparative study - esettanulmánycase study - polgárok Európájacitizens' Europe - EuropolEuropol - büntetés végrehajtásacarrying out of sentence - szakmai tapasztalatprofessional experience - bíróság által elrendelt szakértői szakvéleményexpert's report ordered by a court - szélsőség, szélsőséges irányzatextremism - számítógépes gyártáscomputer assisted manufacturing - fogyatékkal élők számára szolgáló létesítményekfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - nemzetközi közszolgálatinternational civil service - nemzetközi tisztviselőinternational civil servant - intézmények működéseoperation of the Institutions - Európai Képzési AlapítványEuropean Training Foundation - Kohéziós AlapCohesion Fund - Európa Tanácsi AlapCouncil of Europe fund - Európai Beruházási AlapEuropean Investment Fund - irodaellátásoffice supplies - adómentes összegtax-free allowance - Közösség érdekeit sértő csalásfraud against the Community - a Közösség külső határaiexternal frontier of the Community - üvegházhatást okozó gázgreenhouse gas - genetikagenetics - GrúziaGeorgia - romagypsy - éhségsztrájkhunger strike - visegrádi országokVisegrad countries - Huszonnégyek CsoportjaGroup of Twenty-Four - helyi önkormányzati szövetségassociation of local authorities - Európai Gazdasági EgyesülésEuropean Economic Interest Grouping - szexuális zaklatássexual harassment - harci helikoptercombat helicopter - ókortörténetancient history - legújabbkori történelemcontemporary history - középkortörténetmedieval history - újkortörténetmodern history - történeti áttekintéshistorical account - nyitvatartási időtrading hours - kulturális identitáscultural identity - HOPEFIFG - közmegítélésimage - diplomáciai mentességdiplomatic immunity - gazdasági infrastruktúraeconomic infrastructure - közösségi kezdeményezésCommunity initiative - európai növekedési kezdeményezésEuropean growth initiative - rovarinsect - indítóberendezéslaunch facility - szaniterekplumbing equipment - Európai Közigazgatási IntézetEuropean Institute of Public Administration - Európai Monetáris IntézetEuropean Monetary Institute - EGT-intézményEEA joint institution - környezetvédelmi gazdasági eszközeconomic instrument for the environment - zord időjárásbad weather - rendszerek összekapcsolásasystems interconnection - közös érdekcollective interest - keresethez fűződő jogi érdekinterest in bringing an action - internátusboarding school - InterpolInterpol - ételmérgezésfood poisoning - zsidóJew - bíráskodáscourts and tribunals - alkotmánybíróságconstitutional court - KazahsztánKazakhstan - KirgizisztánKyrgyzstan - KoszovóKosovo - ökocímkeeco-label - lake - anyatejmother's milk - indítórakétalaunch vehicle - európai nyelvEuropean language - kisebbségi nyelvminority language - nem európai nyelvnon-European language - regionális nyelvregional language - élő nyelvliving language - CD-meghajtódisc drive - LettországLatvia - a piac liberalizációjaliberalisation of the market - légi felségjogfreedom of the skies - LitvániaLithuania - bérlethiring - szervezeti törvényorganic law - parcellázásdividing up of land - Macedónia Volt Jugoszláv KöztársaságFormer Yugoslav Republic of Macedonia - veleszületett betegségcongenital disease - táplálkozási betegségnutritional disease - bőrbetegségskin disease - vérbetegségblood disease - emésztőrendszeri betegséggastrointestinal disease - neurológiai megbetegedésneurological disease - hormonális betegségendocrine disease - szexuálisan terjedő betegségsexually transmitted disease - vadon élő emlősökwild mammal - sporteseménysporting event - katonai hadműveletmilitary manoeuvres - szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésservices contract - EK megfelelőségi jelölésEC conformity marking - erszényesekmarsupial - állati eredetű anyagmaterial of animal origin - EMR árfolyam-mechanizmusEMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-Nyugat-PomerániaMecklenburg-West Pomerania - társadalombiztosítási orvosi ellátásstandard agreement health care - törvényszéki orvostanforensic medicine - vény nélkül adható gyógyszerover-the-counter drug - állatgyógyászati készítményveterinary drug - Kaszpi-tengerCaspian Sea - Fekete-tengerBlack Sea - Vörös-tengerRed Sea - MercosurMercosur - nemzeti végrehajtási intézkedésnational implementing measure - mikroorganizmusmicroorganism - vízi környezetaquatic environment - tengeri környezetmarine environment - bányászminer - tényfeltáró küldetésfact-finding mission - modemmodem - MontenegróCrna Gora, Montenegro - műemlékmonument - politikai morálpolitical morality - EK-megállapodásra vonatkozó tárgyalásnegotiation of an EC agreement - Uruguayi FordulóUruguay Round - Kombinált NómenklatúraCombined Nomenclature - gyógyszernómenklatúradrugs classification - fegyverek elterjedésének megakadályozásanon-proliferation of arms - környezetvédelmi előírásenvironmental standard - új foglalkoztatási formanew type of employment - megfigyelőobserver - a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai MegfigyelőközpontjaEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Közösségi VédjegyhivatalCommunity Trademark Office - madárbird - EU együttműködési szervEU cooperation body - döntéshozó szervdecision-making body - EK vegyes testületEC joint body - egészségügy megszervezéseorganisation of health care - Kereskedelmi VilágszervezetWorld Trade Organisation - sportszervezetsports body - közösségi hivatalCommunity body - géntechnológiával módosított szervezetgenetically modified organism - EK-hivatal és -ügynökségEC body and agency - ÜzbegisztánUzbekistan - szponzorálássponsorship - közösségi szponzorálásCommunity sponsorship - Partnerség a békéértPartnership for Peace - balti államokBaltic States - FÁK-országokCIS countries - GCC-országokGCC countries - Öböl-országokGulf States - Mercosur-államokMercosur countries - nem társult országnon-associated country - földközi-tengeri harmadik országokthird countries in the Mediterranean - KKEOCEEC - kibocsátáskereskedelmi engedélytradeable emission permit - polgári alkalmazottcivilian personnel - szerződéses alkalmazottakcontract staff - ápolószemélyzetnursing staff - katonai állománymilitary personnel - pénzügyi tervfinancial perspectives - KKBPCFSP - jogfilozófiaphilosophy of law - Bizottsághoz benyújtott panaszcomplaint to the Commission - gyomnövényharmful plant - élő növényliving plant - médiapluralizmuspluralism in the media - közösségi környezetvédelmi politikaCommunity environmental policy - egységes árfolyam-politikasingle exchange-rate policy - vízumpolitikavisa policy - egységes monetáris politikasingle monetary policy - sztratoszferikus szennyezőanyagstratospheric pollutant - őshonos népességindigenous population - pornográfiapornography - repülőgép-anyahajóaircraft carrier - bírósági eljárás büntetőügyekbenlegal process - őstörténetprehistory - a GMU első szakaszafirst stage of EMU - államfőhead of State - az Európai Unió Tanácsának elnökségeEU Council Presidency - a Bizottság elnökePresident of the Commission - tudományos kiadványscientific press - bizonyítékproof - balesetmegelőzésaccident prevention - kölcsönös elismerés elvemutual recognition principle - szubszidiaritás elveprinciple of subsidiarity - általános jogi alapelvgeneral legal principle - az EK-Szerződés megsértése miatti eljárásEC infringement procedure - együttdöntési eljáráscodecision procedure - egyeztetőbizottsági eljárás - különleges eljárásspecial procedure - homeopátiás termékhomeopathic product - újrahasznosított anyagból készült termékrecycled product - vámszakmacustoms profession - alternatív gyógyászpractitioner of alternative medicine - közösségi jogalkotási programCommunity legislative programme - operatív programoperational programme - közösségi érdekű projektproject of Community interest - EK-költségvetéstervezetdraft EC budget - az Európa-gondolat előmozdításapromotion of the European idea - pénzügyi jegyzőkönyvfinancial protocol - számítógépes kiadáscomputer assisted publishing - ülések nyilvánosságapublic conduct of debates - bizalmi szavazásconfidence motion - tibeti kérdésTibetan question - előzetes kérdéspreliminary issue - megállapodás megújításarenewal of an agreement - EK-ombudsmanhoz fordulásappeal to the EC Ombudsman - közigazgatási bírósághoz benyújtott keresetaction brought before an administrative court - az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott keresetaction brought before the EC Court of Justice - EK semmisségi keresetaction for annulment of an EC decision - közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti keresetaction to establish liability on the part of an administration - környezetvédelmi adóenvironmental tax - gazdasági reformeconomic reform - politikai reformpolitical reform - közösségi vámeljárásCommunity customs procedure - kiviteli vámeljárásexport customs procedure - közösségi finanszírozási rendszerCommunity financing arrangements - alpesi régióAlpine Region - halászattól függő régióregion dependent on fishing - támogatásra jogosult régióeligible region - európai régióEuropean Region - hanyatló ipari térségdeclining industrial region - anyakönyvcivil register - parlamenti eljárási szabályzatparliamentary rules of procedure - állampolgár és hatóság viszonyacitizen-authority relations - az állam és a régiók kapcsolatarelations between the State and the regions - EK-intézményközi kapcsolatokEC interinstitutional relations - hatáskörmegosztásdivision of powers - közösségi finanszírozás elosztásadistribution of Community funding - hüllőreptile - Moldovai KöztársaságRepublic of Moldova - Szlovák KöztársaságSlovak Republic - Cseh KöztársaságCzech Republic - energiahálózatenergy grid - számítógépes hálózatcomputer network - helyi hálózatlocal area network - transzeurópai hálózattrans-European network - helyfoglalásreservation - EK-költségvetési tartalékEC budgetary reserve - parlamenti határozatresolution of parliament - HÉA-forrásVAT resource - forrásadódeduction at source - megállapodás felülvizsgálatarevision of an agreement - EK-szerződés felülvizsgálatarevision of the EC Treaty - pénzügyi terv módosításarevision of financial perspectives - az EU nemzetközi szerepethe EU's international role - rágcsálórodent - royalizmusroyalism - OroszországRussia - állategészségügyanimal health - mentálhigiénémental health - SzászországSaxony - Szász-AnhaltSaxony-Anhalt - orvostudománymedical science - szobrászatsculpture - KBERESCB - államtitokState secret - intézmény titkárságasecretariat of an Institution - mezőgazdasági szektorfarming sector - légi közlekedésbiztonságair safety - biztonsági szolgáltatásoksecurity services - tengeri közlekedésbiztonságmaritime safety - földrengésearthquake - felvilágosító kampánypublic awareness campaign - Szerbia, Szerbia és MontenegróSerbia, Serbia and Montenegro - hálózati szervernetwork server - állami egészségügyi szolgálatState health service - majommonkey - történelmi emlékhelyhistoric site - politikai helyzetpolitical situation - SzlovéniaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - egészségügyi ellátáshealth care - betegápolásnursing care - tengeralattjárósubmarine - orvosi szakterületmedical specialisation - állatbemutatóanimal show - költségvetési stabilizálóbudgetary stabiliser - oktatásstatisztikaeducation statistics - a mezőgazdasági üzem vezetőjehead of agricultural holding - egészségügyi statisztikahealth statistics - közlekedésstatisztikatransport statistics - idegenforgalmi statisztikatourism statistics - európai jogállásEuropean legal status - stimulánsstimulant - földalatti hulladéktárolásunderground storage of waste - halászati struktúrafisheries structure - pszichotróp anyagpsychotropic substance - számítógépes ügyfélszolgálathelp desk - gyógyszerfelügyeletdrug surveillance - többoldalú felügyeletmultilateral surveillance - önkormányzati társulásjoint authority - operációs rendszeroperating system - adatbáziskezelő rendszerdatabase management system - egészségügyi rendszerhealth care system - számítógépes rendszercomputer system - igazságszolgáltatási rendszerlegal system - táblázatkezelésspreadsheet - TádzsikisztánTajikistan - finanszírozási szintfinancing level - kettős felhasználású technológiadual-use technology - számítógépes terminálcomputer terminal - Palesztina autonóm területeiautonomous territories of Palestine - a volt Jugoszlávia területeiterritories of the former Yugoslavia - TüringiaThuringia - emberkereskedelemtrafficking in persons - nyugtatótranquiliser - vámfelügyelet melletti feldolgozásprocessing under customs control - közigazgatás átláthatóságaadministrative transparency - döntéshozás átláthatóságatransparency in decision-making - betegszállítástransport of patients - traumatrauma - szezonális foglalkoztatásseasonal employment - közösségi trojkaCommunity Troika - GMU harmadik szakaszathird stage of EMU - TürkmenisztánTurkmenistan - közigazgatási felügyeletadministrative supervision - UkrajnaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - európai politikai unióEuropean Political Union - számítógéphasználóinformation technology user - mezőgazdasági termékek alternatív felhasználásaalternative use of agricultural products - betegséghordozódisease vector - harci járműcombat vehicle - közösségi jog megsértéseinfringement of Community law - fellebbezésappeal - VajdaságVojvodina - utastraveller - demilitarizált övezetdemilitarised zone - érzékeny területsensitive area - kormányfőhead of government - ellenzéki vezetőleader of the opposition - családfőhead of household - állatállománylivestock - csekkcheque - forgalomturnover - ChileChile - kémiachemistry - élelmiszer-kémiafood chemistry - ipari kémiaindustrial chemistry - KínaChina - sebészetsurgery - klórchlorine - költségvetés-tervezési rendszerprogramme budgeting - technológia kiválasztásachoice of technology - munkanélküliségunemployment - konjunkturális munkanélküliségcyclical unemployment - rejtett munkanélküliséghidden unemployment - női munkanélküliségfemale unemployment - fiatalok munkanélküliségeyouth unemployment - részleges foglalkoztatásshort-time working - szezonális munkanélküliségseasonal unemployment - strukturális munkanélküliségstructural unemployment - munkaidőcsökkentéstemporary layoff - a technikai fejlődés miatti munkanélküliségunemployment due to technical progress - tartózkodásabstentionism - vállalkozás tevékenységi körebranch of activity - munkanélküliunemployed person - kereszténységChristianity - krómchromium - CiprusCyprus - almaborcider - IOMIOM - gazdasági tevékenységeconomic activity - cementcement - filmművészetcinema - körrendeletcircular - civilizációcivilisation - uralkodó osztályruling class - alsó osztálylower class - középosztálymiddle class - munkásosztályworking class - földművelőkpeasant class - társadalmi osztályclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - felső osztályupper class - osztályozásclassification - választottbírósági kikötésarbitration clause - mandátumszerzési küszöballocation clause - védzáradékprotective clause - önálló vállalkozói tevékenységself-employment - papságclergy - ügyfélcustomers - éghajlatclimate - légkondicionálásair conditioning - végső elszámolásclosing of accounts - politikai körpolitical club - WFCWFC - UNCTADUnctad - politikai koalíciópolitical coalition - kobaltcobalt - kódoláscoding - közúti közlekedés szabályaihighway code - hajózási törvénynavigational code - munka törvénykönyvework code - törvénykönyvlegal code - békés együttéléspeaceful co-existence - társfinanszírozásco-financing - részvétel a vállalati döntéshozatalbanco-determination - kokszcoke - költségvetési együttműködésbudgetary cooperation - adóbeszedéstax collection - adatgyűjtésdata collection - napkollektorsolar collector - kollektivizmuscollectivism - vidéki közösségrural community - területi és helyi hatóságokregional and local authorities - városi közösségurban community - KolumbiaColombia - iskolai beilleszkedésadjustment to school - festékdyestuff - színezőanyagfood colouring - mesterséges élelmiszer-színezékartificial food colouring - természetes élelmiszer-színezéknatural food colouring - repceoil seed rape - üzemanyagfuel - helyettesítő tüzelőanyagsubstitute fuel - fosszilis tüzelőanyagfossil fuel - társadalmi adaptációsocial adjustment - nukleáris tüzelőanyagnuclear fuel - az EK mezőgazdasági bizottságaEC agriculture committee - EK-bizottságEC committee - EK-tanácsadó bizottságEC advisory committee - üzemi tanácsworks council - élelmiszer-adalékanyagfood additive - az Európai Unió Tanácsának bizottságaEU Council committee - Európai Gazdasági és Szociális BizottságEuropean Economic and Social Committee - EK Monetáris BizottságEC Monetary Committee - EK vegyes bizottságjoint committee on EC matters - EK-állandó bizottságEC standing committee - az ENSZ Állandó BizottságaUN Standing Committee - EK Tudományos BizottságEC scientific committee - EK-technikai bizottságEC technical committee - kereskedelmi választottbíráskodáscommercial arbitration - ellenőrzésaudit - virtuális könyvtárvirtual library - az Európai Unió Szerveinek FordítóközpontjaTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Közösségi Növényfajta-hivatalCommunity Plant Variety Office - Az Ember és a Népek Jogainak Afrikai ChartájaAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Európai Energia ChartaEuropean Energy Charter - szociális záradéksocial clause - UNCEDUNCED - Európai Üzemi TanácsEuropean Works Council - InternetInternet - elektronikus kereskedelemelectronic commerce - Európai Szabványügyi IntézetEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - szakképesítések elismeréserecognition of vocational training qualifications - mezőgazdasági termékek minőségellenőrzésequality control of agricultural products - EFTA BíróságEFTA Court - veszélyes hulladékhazardous waste - kötelespéldánylegal deposit - szociális dömpingsocial dumping - szerzett jogokestablished right - átmeneti gazdaságtransition economy - elektronikus kiadáselectronic publishing - enzimenzyme - BSEBSE - európai szociális térségEuropean social area - a vezető iparosodott országok csoportjagroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Rió-csoportRio Group - béketeremtésestablishment of peace - gazdasági hírszerzéseconomic intelligence - állatkertzoo - halbetegségekfish disease - globalizációglobalisation - multimédiamultimedia - Belső Piaci Harmonizációs HivatalOffice for Harmonisation in the Internal Market - Vámigazgatások VilágszervezeteWorld Customs Organisation - Vitarendezési TestületDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofíliapaedophilia - arányosság elveprinciple of proportionality - összehasonlító reklámcomparative advertising - Finnország régióiregions of Finland - Svédország régióiregions of Sweden - távközlés-szabályozásregulation of telecommunications - információs társadalominformation society - Amszterdami SzerződésTreaty of Amsterdam - gazdasági szerkezetváltáseconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - munka világaworking life - euróövezeteuro area - zoonóziszoonosis - TARICTARIC - ICFTUICFTU - CEEACECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECELEC - OIEIOE - klónozáscloning - kereskedelmi vitatrade dispute - nehézségekkel küzdő vállalkozáscompany in difficulties - információs sztrádainformation highway - intranetintranet - extranetextranet - böngészőbrowser - dokumentumkezelésdocument management - EDKEDM - OCROCR - digitalizálásdigitisation - szkennerscanner - Alsó-AusztriaNiederösterreich - Felső-AusztriaOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KarintiaCarinthia - SalzburgSalzburg - StájerországSteiermark - TirolTyrol - VorarlbergVorarlberg - BécsVienna - APEC-országokAPEC countries - CEEPCEEP - fizetési határidődeadline for payment - stabilitási paktumstability pact - ifjúságpolitikayouth policy - fogyasztóvédelmi politikaconsumer policy - közösségi politika-nemzeti politikaCommunity policy-national policy - a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai MegfigyelőközpontjaEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - IBJHA - életkor szerinti megkülönböztetésage discrimination - szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetésdiscrimination on the basis of sexual orientation - idősek ellátásacare for the elderly - jogellenes elbocsátásunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - szociálpolitikai megállapodásSocial Policy Agreement - fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésdiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - jogszabályok egyszerűsítésesimplification of legislation - DNSDNA - virtuális valóságvirtual reality - képfeldolgozáspicture synthesis - értékelési módszerevaluation method - megfigyelésobservation - közösségiesítés elveprinciple of communitisation - az állam felelősségeliability of the state - szimulációsimulation - importfelügyeletsurveillance concerning imports - összehasonlító elemzéscomparative analysis - okozati elemzésanalysis of causes - mennyiségi elemzésquantitative analysis - rendkívüli szabadságspecial leave - megerősített együttműködéscloser cooperation - hipermédiumokhypermedia - hipertexthypertext - eutanáziaeuthanasia - PalauPalau - Norfolk-szigetNorfolk Island - NiueNiue - Tokelau-szigetekTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - közösségi véleményCommunity opinion - a Számvevőszék véleményeCourt of Auditors opinion - Az Európai Unió alapjogi chartájaEU Charter of Fundamental Rights - demokráciadeficitdemocratic deficit - a KKBP főképviselőjeHigh Representative for the CFSP - az Európai Unió Tanácsának állásfoglalásaResolution of the Council of the European Union - az Európai Tanács állásfoglalásaresolution of the European Council - termelési módmode of production - termelési célproduction target - termelési technikaproduction technique - transzgenikus állatoktransgenic animal - transzgenikus növényektransgenic plant - innovációk elterjedésediffusion of innovations - termelési normaproduction standard - elavult technológiaobsolete technology - technológiai hatástanulmányokprospective technological studies - kutatásszervezésorganisation of research - tudományos felfedezésscientific discovery - elővigyázatosság elveprecautionary principle - tereptanulmányfield research - kutatási eredményekresearch results - nyomon követhetőségtraceability - fenntartható mezőgazdaságsustainable agriculture - európai mezőgazdasági modellEuropean agricultural model - agrár-környezetvédelmi tervagri-environmental plan - földpolitikaland policies - mezőgazdasági projektfarming project - környezeti megszorítások alá eső mezőgazdasági térségagricultural area with environmental restrictions - agrárerdészetagroforestry - terményveszteségcrop losses - mezőgazdasági összeírásagricultural census - öntözéses művelésirrigated agriculture - vetésforgócrop rotation - silósilo - energianövényenergy crop - olajnövény-kultúraoil crop - állattenyésztési technológiazootechnics - boreális erdőboreal forest - fenntartható erdőgazdálkodássustainable forest management - erdőtanúsításforest certification - európai erdészeti politikaEuropean forestry policy - EFICSEFICS - mediterrán erdőMediterranean forest - mérsékelt égövi erdőtemperate forest - erdészeti statisztikaforestry statistics - európai valutaEuropean currency - ECUEcu - EURIBOREURIBOR - átváltási arányokconversion rate - ADBADB - CABEICABEI - CDBCaribank - agrárhitelagricultural credit - stabilitási programstability programme - európai adóügyi együttműködésEuropean tax cooperation - adóreformtax reform - migráns munkanélküliség