sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.106s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

ÅrhusÅrhus - lehdistötiedotepress release - tuomioistuimen toimivaltajurisdiction - piirimyyjäconcessionaire - yhteiskunnallis-taloudelliset olotsocioeconomic conditions - kulttuuriyhteistyön neuvostoCouncil for Cultural Cooperation - CrestCREST - European Productivity Agency - ydinenergiajärjestöNuclear Energy Agency - audiovisuaalinen aineistoaudiovisual document - DubaiDubayy - maatalouden kehittämissuunnitelmafarm development plan - tulostinprinter - suolainen vesisaltwater - pohjavesigroundwater - jätevesiwastewater - sosiaali- ja kulttuuripalvelutsociocultural facilities - YhdysvallatUnited States of America - yhteisön kalatalousCommunity fisheries - Kansainvälinen energiajärjestöInternational Energy Agency - vuohenjuustogoats’ milk cheese - lehmänmaidosta valmistettu juustocows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - pakolaishallitusgovernment-in-exile - audiovisuaalinen teollisuusaudiovisual industry - oikeuskäytäntöcase-law - EY:n oikeuskäytäntöEC case-law - liittovaltion osavaltioFederation State - heikkotasoinen asuminensubstandard housing - Itä-MalesiaEastern Malaysia - Bretton Woodsin sopimusBretton Woods Agreement - mikrotalousmicroeconomics - kaupunkien välinen muuttoliikeinterurban migration - kaupunkien sisäinen muuttoliikeintraurban commuting - Iso-Beltistä itääneast of the Great Belt - organisaatiokaavioorganisation chart - puutree - riistanlihagame meat - ÅrhusAarhus - luottamusaseman väärinkäyttöbreach of trust - liimaadhesive - valtiojohtoinen kauppaState trading - vähittäiskaupparetail trade - tukkukauppawholesale trade - asekauppaarms trade - idän ja lännen välinen kauppaEast-West trade - ulkomaankauppaforeign trade - kotimaankauppadomestic trade - kansainvälinen kauppainternational trade - Euroopan unioniin liittyminenaccession to the European Union - markkinointimarketing - tilapäinen komiteaad hoc committee - tutkintavaliokuntacommittee of inquiry - YK:n ihmisoikeustoimikuntaCommission on Human Rights - YK:n toimikuntaUN Commission - parlamentin valiokuntaparliamentary committee - EP:n valiokuntaEP Committee - kvalitatiivinen analyysiqualitative analysis - hankintasopimuksen tekeminenaward of contract - pysyvä valiokuntastanding committee - erityisvaliokuntaspecialised committee - YK:n tekninen toimikuntaUN Technical Commission - liike-edustajacommission agent - KansainyhteisöCommonwealth - Euroopan yhteisötEuropean Communities - kuntamunicipality - apuaineadjuvant - joukkoviestintämass communications - satelliittiviestintäsatellite communications - lehdistötiedotepress communiqué - kommunismicommunism - KomoritComoros - vakuutusyhtiöinsurance company - hallinnollinen toimivaltaadministrative powers - yhteisön toimivaltaCommunity competence - asiallinen toimivaltajurisdiction ratione materiae - keskushallintocentral government - täytäntöönpanotoimivaltaexecutive competence - jäsenvaltioiden toimivaltacompetence of the Member States - parlamentin toimivaltapowers of parliament - tuomioistuimen toimivaltajurisdiction of the courts - jaettu toimivaltajoint competence - alueellinen toimivaltaterritorial jurisdiction - kilpailukykycompetitiveness, fight - kaupan täydentävyyscomplementarity of trade - kulutuskäyttäytyminenconsumer behaviour - opetushallintoeducational administration - poliittinen käyttäytyminenpolitical behaviour - elektroniikkakomponenttielectronic component - mineraaliyhdistemineral compound - väestön koostumuscomposition of the population - parlamentin kokoonpanocomposition of parliament - kirjanpitoaccounting - tuloslaskentafinancial accounting - kansallinen tilinpitonational accounts - verohallintotax authorities - julkisten palveluiden tilinpitopublic accounting - aluetilinpitoregional accounting - kirjanpitäjäaccountant - tiliaccount - konsernitiliconsolidated account - myyntitilitrading account - sidottu myyntikanavatied sales outlet - kreivikunta, piirikuntacounty, shire - väestön keskittyminenconcentration of the population - vallan keskitysconcentration of powers - paikallishallintolocal government - taloudellinen keskittymäeconomic concentration - teollisuuden keskittyminenindustrial concentration - tuotesuunnitteluproduct design - Macedonia - piirimyyjäconcessionnaire - keskipitkän ajan tukimedium-term financial assistance - kestävä kehityssustainable development - avoliittocohabitation - kilpailucompetition - kansainvälinen kilpailuinternational competition - julkinen hallintopublic administration - tiivistäminensummarising - maustecondiment - avun ehdotterms for aid - naisten asemaposition of women - työolotworking conditions - elinolotliving conditions - taloudelliset oloteconomic conditions - sosiaalinen tilannesocial situation - yhteiskunnallis-taloudelliset olotsocio-economic conditions - pakkaaminen ja kauppakunnostuspreparation for market - pääsy kokeisiinadmission to examinations - ilmasto-olosuhteetatmospheric conditions - MTLWCL - YK:n konferenssiUN Conference - luottamuksellisuusconfidentiality - makeisteollisuusconfectionery - tuomioistuinten välinen toimivaltaristiriitaconflict of jurisdiction - toimivaltaristiriitaconflict of powers - oikeuden väärinkäyttömisuse of a right - jätteiden polttowaste incineration - väliaikainen maahantuontitemporary admission - työriitalabour dispute - kansainvälinen selkkausinternational conflict - roturistiriitaracial conflict - yhteiskunnallinen ristiriitasocial conflict - sairaslomasick leave - äitiyslomamaternity leave - koulutusvapaatraining leave - vanhempainlomaparental leave - palkallinen vapaapaid leave - palkaton vapaaunpaid leave - sosiaalisin perustein myönnetty lomaleave on social grounds - jäädyttäminenfreezing - monialakonserniconglomerate - KongoCongo - vallitseva suhdanneshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - EU:n neuvostoCouncil of the European Union - yhtiön hallitusboard of directors - EY:n assosiaationeuvostoEC Association Council - lapseksiottaminenadoption of a child - CCCCCC - CCDCCD - ASPACAspac - Euroopan neuvostoCouncil of Europe - Euroopan neuvoston maatCouncil of Europe countries - YK:n turvallisuusneuvostoUN Security Council - YK:n huoltohallintoneuvostoUN Trusteeship Council - Euroopan kuntien ja alueiden neuvostoCouncil of European Municipalities and Regions - ministerineuvostoCouncil of Ministers - lain hyväksyminen äänestämälläadoption of a law by vote - Eurooppa-neuvostoEuropean Council - Pohjoismaiden neuvostoNordic Council - Pohjoismaiden neuvoston jäsenmaatNordic Council countries - maatalousneuvojaagricultural adviser - elintarvikkeiden säilöntäfood preserving - kalakannan säilyttäminenconservation of fish stocks - luonnonvarojen säilyttäminenconservation of resources - konservatismiconservatism - säilyketehdascannery - saatavan vakautusrescheduling of public debt - kuluttajaconsumer - kulutusconsumption - ravinnon kulutusfood consumption - vedenkulutuswater consumption - energiankulutusenergy consumption - kotitalouksien kulutushousehold consumption - talousarvion hyväksyminenadoption of the budget - lopullinen kulutusfinal consumption - kotimainen kulutusdomestic consumption - kulutus henkeä kohtiper capita consumption - perustuslakiconstitution - puolueen perustaminenformation of a party - yhtiön perustaminenincorporation - perustuslaillisuuden valvontacontrol of constitutionality - maatalousrakennusagricultural building - tienrakennusroad building - metallirakennemetal structure - laivanrakennusshipbuilding - tiedonhakuconsultation of information - työntekijöiden kuuleminenworker consultation - kontticontainer - vaalituloksen riitauttaminenobjections to an election result - aikuinenadult - tariffikiintiötariff quota - ehkäisycontraception - lyhennetty työviikkoshorter working week - sopimuscontract - vakuutussopimusinsurance contract - työsopimuswork contract - teollinen väärentäminenindustrial counterfeiting - EADIEADI - vaneriplywood - veronmaksajataxpayer - hallinnollinen valvontamenettelyadministrative control - lennonjohtoair traffic control - talousarvion valvontabudgetary control - hallinnon valvontamanagement audit - viestinnän valvontacontrol of communications - EftaEFTA - saastuttamisen valvontapollution control - maksuvalmiuden valvontaliquidity control - tuotannonvalvontaproduction control - teollisuustuotteiden laadunvalvontaquality control of industrial products - epätyypillinen työnon-standard employment - valuutan säännöstelyexchange control - yrityskauppavalvontamerger control - arvosteluassessment - muuttoliikkeen valvontamigration control - vallan väärinkäyttöabuse of power - Efta-maatEFTA countries - hintavalvontaprice control - finanssivalvontafinancial control - parlamentaarinen valvontaparliamentary control - kasvintarkastusplant health control - terveystarkastushealth control - CIV-yleissopimusCIV Convention - kollektiivinen sopimuscollective agreement - lentoasemaairport - Arushan sopimusArusha Convention - ensimmäinen Lomén yleissopimusLomé Convention - Lomén sopimus Ifirst Lomé Convention - Lomén sopimus IIsecond Lomé Convention - Yaoundén sopimusYaoundé Convention - YK:n yleissopimusUN convention - lähentyminen talouden alallaeconomic convergence - energian muuntoenergy conversion - valuutan vaihdettavuuscurrency convertibility - CookinsaaretCook Islands - hallinnollinen yhteistyöadministrative cooperation - kaupallinen yhteistyötrade cooperation - kulttuuriyhteistyöcultural cooperation - taloudellinen yhteistyöeconomic cooperation - eurooppalainen yhteistyöEuropean cooperation - rahataloudellinen yhteistyöfinancial cooperation - aerosoliaerosol - teollinen yhteistyöindustrial cooperation - institutionaalinen yhteistyöinstitutional cooperation - yritysten välinen yhteistyöinter-company cooperation - kansainvälinen yhteistyöinternational cooperation - oikeudellinen yhteistyöjudicial cooperation - sotilaallinen yhteistyömilitary cooperation - rahapoliittinen yhteistyömonetary cooperation - poliittinen yhteistyöpolitical cooperation - alueellinen yhteistyöregional cooperation - maan käyttöallocation of land - tieteellinen yhteistyöscientific cooperation - Etelä-Etelä-yhteistyöSouth-South cooperation - tekninen yhteistyötechnical cooperation - rajat ylittävä yhteistyöcross-border cooperation - osuuskuntacooperative - maatalousosuuskuntaagricultural cooperative - kulutusosuuskuntaconsumer cooperative - luotto-osuuskuntacredit union - avun yhteensovittaminencoordination of aid - KööpenhaminaCopenhagen - hintojen julkaiseminenpublishing of prices - yhteisomistusjoint ownership - Etelä-KoreaSouth Korea - Pohjois-KoreaNorth Korea - CoreperCoreper - korporativismicorporatism - rasvatfats - eläinrasvatanimal fats - kasvirasvatvegetable fats - kirjeenvaihtocorrespondence - korroosiocorrosion - puolueen jäsenyyspolitical affiliation - lahjontacorruption - KorsikaCorsica - Costa RicaCosta Rica - pörssilistausstock-exchange listing - NorsunluurannikkoCôte d'Ivoire - sosiaaliturvamaksusocial-security contribution - sokerimaksusugar levy - puuvillacotton - vallankaappauscoup d'état - tilausliikennechartering - Euroopan yhteisöjen tuomioistuinEC Court of Justice - Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuinEC Court of Auditors - Euroopan ihmisoikeustuomioistuinEuropean Court of Human Rights - Kansainvälinen tuomioistuinInternational Court of Justice - siirtolaisvirtamigratory movement - vesistöwatercourse - AfganistanAfghanistan - arvopapereiden hintaprice of securities - välittäjäbroker - kalustokustannuksetequipment cost - investointikustannuksetinvestment cost - pääomakustannuksetcost of capital - jakelukustannuksetdistribution cost - hallintokustannuksetoperating cost - koulutuskustannukseteducation costs - AfrasecAfrasec - rakennuskustannuksetconstruction costs - saastumisesta aiheutuvat kustannuksetcost of pollution - terveydenhoitokustannuksethealth costs - elinkustannuksetcost of living - tuotantokustannuksetproduction cost - varastointikustannuksetstorage cost - välittömät kustannuksetdirect cost - lainanhoitokustannuksetcost of borrowing - palkkakustannuksetwage cost - koulutukseen pääsyaccess to education - AfrikkaAfrica - sosiaalimenotsocial cost - luova taiteellinen työartistic creation - työpaikkojen luominenjob creation - luottocredit - lyhytaikainen luottoshort-term credit - vientiluottoexport credit - tuontiluottoimport credit - kulutusluottoconsumer credit - pitkäaikainen luottolong-term credit - englanninkielinen AfrikkaEnglish-speaking Africa - keskipitkän ajan luottomedium-term credit - tavaraluottotrade credit - swapswap arrangement - investointiluottoinvestment loan - maksatuspayment appropriation - remburssidocumentary credit - kiinteistöluottoreal estate credit - teollisuusluottoindustrial credit - kansainvälinen luottointernational credit - kermacream - Keski-AfrikkaCentral Africa - jäätelödairy ice cream - CrestCrest - KreetaCrete - sotarikoswar crime - kriminologiacriminology - energiakriisienergy crisis - poliittinen kriisipolitical crisis - taloudellinen kasvueconomic growth - Pohjois-AfrikkaNorth Africa - Punainen RistiICRC - äyriäinencrustacean, shellfish - KuubaCuba - nahkaleather - kuparicopper - kulttuuriculture - viljanviljelycereal-growing - pengerviljelyterrace cropping - rehunviljelyfodder-growing - Etelä-AfrikkaSouth Africa - hedelmänviljelyfruit-growing - teollinen viljelyagro-industrial cropping - vihannesviljelymarket gardening - pitkäaikainen viljelypermanent crop - populaarikulttuuripopular culture - vesiviljelyhydroponics - kasvihuoneviljelyglasshouse cultivation - trooppinen viljelytropical agriculture - omavaraistalousself-sufficiency farming - eläkkeiden kertymäcumulative pension entitlement - ranskankielinen AfrikkaFrench-speaking Africa - CuracaoCuraçao - KykladitCyclades - suhdanteeteconomic cycle - TanskaDenmark - Tanskan alueetregions of Denmark - keskustelu parlamentissaparliamentary debate - metsän hävittäminendeforestation - päätösvallan hajauttaminendecentralisation - talousarviota koskeva vastuuvapausbudgetary discharge - Eteläinen AfrikkaSouthern Africa - jätteetwaste - maatalousjätteetagricultural waste - teollisuusjätteetindustrial waste - hyödyntämiskelvoton jätenon-recoverable waste - radioaktiivinen jäteradioactive waste - päätösdecision - yhteisön päätösCommunity decision - Euratomin päätösEAEC Decision - Länsi-AfrikkaWest Africa - EHTY:n yleinen päätösECSC general Decision - EHTY:n yksittäinen päätösECSC individual Decision - ilmoitus kilpailunrajoituksestarestrictive-practice notification - ehdokkaaksi asettautuminenannouncement of candidacy - äänestysselitysexplanation of voting - Itä-AfrikkaEast Africa - taloudellinen elpymineneconomic take-off - siirtomaiden itsenäistäminendecolonisation - ääntenlaskentacounting of the votes - hajauttaminendevolution - hallintoyksikköadministrative unit - vaalipiirijakodivision into constituencies - asetusdecree - verovähennystax relief - ohjustentorjuntaanti-missile defence - vajausloss - talousarvion alijäämäbudget deficit - deflaatiodeflation - maanraivausclearing of land - ympäristövauriodegradation of the environment - työn saantijob access - oppivelvollisuusikäschool age - rikollinen elämäntapadelinquency - nuorisorikollisuusjuvenile delinquency - työpaikkahakemusjob application - kulutuskysyntäconsumer demand - energian kysyntäenergy demand - hallituksen eroresignation of the government - kauppaedustajan liike ulkomaillaagency abroad - demokratiademocracy - kansandemokratiapeople's democracy - demokratisointidemocratisation - koulutuksen demokratisointidemocratisation of education - väestötiededemography - denaturointidenaturing - helposti pilaantuvat tuotteetperishable goods - Euratomin hankintakeskusEAEC Supply Agency - väestötiheyspopulation density - departementti - merentakainen departementti - menotexpenditure - ruokamenotfood expenditure - talousarvion menotbudgetary expenditure - tietotoimistopress agency - kulutusmenotconsumption expenditure - hallinnolliset menotadministrative expenditure - talousarvion ulkopuoliset menotextra-budgetary expenditure - kansalliset menotnational expenditure - harkinnanvaraiset menotnon-compulsory expenditure - pakolliset menotcompulsory expenditure - käyttömenotoperational expenditure - julkiset menotpublic expenditure - epäpolitisoituminendepoliticisation - väestökatodepopulation - karkotettudeportee - yksinedustajasales agent - pankkitalletusbank deposit - poistotcapital depreciation - sääntelyn purkaminenderegulation - aseidenriisuntadisarmament - ihmisen aiheuttama onnettomuusman-made disaster - luonnonmullistusnatural disaster - toimenkuvajob description - autiomaadesert - aavikoituminendesertification - dehydrointidehydration - ehdokkuudesta luopuminenwithdrawal of candidacy - kansalaistottelemattomuuscivil disobedience - sadon tuhoutuminendestruction of crops - EPAEPA - salmistrait - ulkomaanvelkaexternal debt - julkinen velkapublic debt - ylähuoneUpper House - devalvaatiodevaluation - taloudellinen kehityseconomic development - NEANEA - teollinen kehitysindustrial development - integroitu kehitysintegrated development - alueellinen kehittäminenregional development - sosiaalinen kehityssocial development - valuuttaforeign currency - sokeritautidiabetes - pohjoisen ja etelän suhteetNorth-South relations - diktatuuridictatorship - aluetoimistoregional agency - sanastodictionary, lexicon - kulttuurierocultural difference - kansainvälinen kiistainternational dispute - tiedon jakeludissemination of information - kulttuuritarjontadissemination of culture - rajoitettu levityslimited circulation - valikoiva tiedon jakeluselective dissemination of information - yrityskokosize of business - tutkintotodistusdiploma - yritysjohtocompany management - direktiividirective - yhteisön direktiiviCommunity directive - äänestyskurivoting discipline - äänitekirjastorecord library - puhespeech - tietojen saatavuusaccess to information - sukupuolisyrjintäsexual discrimination - taloudellinen syrjintäeconomic discrimination - kielellinen syrjintälinguistic discrimination - poliittinen syrjintäpolitical discrimination - rotusyrjintäracial discrimination - uskonnollinen syrjintäreligious discrimination - hintojen erotprice disparity - talouden eroteconomic disparity - alueelliset erotregional disparity - säilöntäainepreservative - lääkärikeskusmedical centre - elintarvikevaratfood resources - käytettävissä olevat energiavaratavailable energy resources - ohjauslaitedriving mechanism - turvalaitesafety device - merkinantolaitesignalling device - sisäinen oppositiodissidence - parlamentin hajottaminendissolution of parliament - pelotedeterrent - tislausdistillation - kaupallinen jakeludistributive trades - energian jakeluenergy distribution - vesihuoltowater supply - sähkön tuotanto ja jakeluelectricity supply - yksinmyyntiexclusive distribution agreement - tuotannon monipuolistaminenproduct diversification - viennin monipuolistaminendiversification of exports - esimiessupervisor - kansainvälinen työnjakointernational division of labour - avioerodivorce - oikeusoppilegal doctrine - asiakirjadocument - audiovisuaalinen aineistoaudio-visual document - henkilöllisyystodistusidentity document - keskustelun pohjana oleva asiakirjadocument for discussion at a sitting - taajamabuilt-up area - tulliasiakirjacustoms document - virallinen asiakirjaofficial document - eduskunnan asiakirjaparliamentary document - asiakirjatdocumentation - DodekanesiaDodecanese - DominicaDominica - vahinkodamage - sotavahinkowar damage - vahingonkorvausdamages - lahjoitusdonation - lahjagift - tullicustoms - DubaiDubai - kaksinkertainen verotusdouble taxation - kaksoiskansalaisuusdual nationality - kahden työn tekeminenholding of two jobs - maaseututaajamarural settlement - väliaikainen kuukausieräprovisional twelfth - ruoppausdredging - kuivatusdrainage - DrentheDrenthe - oikeus koulutukseenright to education - oikeus tietoonright to information - oikeus kulttuuriinright to culture - kaupunkitaajamaurban centre - oikeus oikeussuojaanright to justice - hallinto-oikeusadministrative law - ilmailulainsäädäntöair law - polkumyyntitullianti-dumping duty - oikeus työhönright to work - pankkilainsäädäntölaw of banking - vekselioikeuslaw on negotiable instruments - siviilioikeuscivil law - kauppaoikeuscommercial law - yhteisön oikeusCommunity law - poliittinen kiihotuspolitical unrest - valtiosääntöoikeusconstitutional law - tapaoikeuscustomary law - tekijänoikeuscopyright - rekisteröintimaksuregistration tax - välilaskuoikeusright to stopover - sijoittautumisoikeusright of establishment - lakko-oikeusright to strike - energialainsäädäntöenergy law - ympäristöoikeusenvironmental law - taloudellinen kokonaissuureeconomic aggregate - avaruusoikeuslaw of outer space - yksilön oikeudetrights of the individual - kilpailuoikeuscompetition law - perhelainsäädäntöfamily law - sotalainsäädäntölaw of war - merilainsäädäntölaw of the sea - mielenosoitusoikeusright to demonstrate - kalastusoikeudetfishing rights - ammattiin pääsyaccess to a profession - etuosto-oikeusright of pre-emption - takaisinotto-oikeusright of repossession - äänioikeusright to vote - vakuutuslainsäädäntöinsurance law - patenttioikeuspatent law - valtioiden oikeuslaw of nations - ulkomaalaisten oikeudetrights of aliens - vähemmistön oikeudetrights of minorities - yhtiöoikeuscompany law - liikennelainsäädäntötransport law - asuntolainsäädäntöhousing law - työoikeuslabour law - vaalilainsäädäntöelectoral law - osa-aikaviljelypart-time farming - varainhoitosäännötfinancial legislation - vero-oikeustax law - kansainvälinen vero-oikeusinternational tax law - metsälainsäädäntöforestry legislation - kansainvälinen humanitaarinen oikeusinternational human rights law - kansainvälinen oikeusinternational law - kansainvälinen yksityisoikeusprivate international law - kansainvälinen julkisoikeuspublic international law - luonnonmukainen viljelyorganic farming - merenkulkuoikeusmaritime law - avioliitto-oikeusmatrimonial law - kansallinen oikeusnational law - ydinenergialainsäädäntönuclear law - rikosoikeuscriminal law - talousrikoseconomic offence - kansainvälinen rikosoikeusinternational criminal law - yksityisoikeusprivate law - kaupallinen viljelycommercial farming - julkisoikeuspublic law - maatalouslainsäädäntöagrarian law - sosiaalilainsäädäntösocial legislation - alueellinen lainsäädäntöterritorial law - poliittinen oikeistopolitical right - kansalaisoikeudetcivil rights - ihmisoikeudethuman rights - naisten oikeudetwomen's rights - sopimusviljelycontract farming - erityisnosto-oikeudetspecial drawing rights - polkumyyntidumping - odotettavissa oleva elinikälife expectancy - opintojen kestolength of studies - vuokra-aikalength of lease - työaikaworking time - sallittu työaikalegal working time - AAMS-maatAAMS countries - yhteisviljelygroup farming - Itä-AngliaEast Anglia - vesiwater - yhteisön vesialueCommunity waters - suotovesipercolation water - uimakelpoinen vesibathing water - väkevä alkoholijuomaspirits - sisäiset aluevedetinland waters - vuoristoviljelyhill farming - kansainvälinen vesialueinternational waters - suolainen vesisalt water - pohjavesiground water - pintavesisurface water - aluevedetterritorial waters - jätevesiwaste water - maataloustuotteiden kauppaagricultural trade - kaupallinen toimintatrading operation - omavaraisviljelysubsistence farming - tietojen vaihtoinformation transfer - julkaisuvaihtoexchange of publications - yhteisön ulkopuolelle suuntautauva kauppaextra-Community trade - yhteisön sisäinen kauppaintra-Community trade - kauppa maaryhmittäintrade by group of countries - kauppa maittaintrade by country - kauppa tuotteittaintrade by product - otantasampling - laajaperäinen viljelyextensive farming - palkka-asteikkopay scale - valaistuslighting - ulkomainen kouluschool abroad - Eurooppa-kouluEuropean school - kansainvälinen kouluinternational school - esikoulunursery school - kansallinen koulunational school - ekologiaecology - ekologismiecologism - ekonometriaeconometrics - markkinoille pääsymarket access - tehoviljelyintensive farming - talouseconomy - maatalousekonomiaagricultural economics - kollektiivitalouscollectivised economy - yhteistoiminnassa toteutetut taloudellisettoimenpiteetconcerted economic action - suurtuotantoeconomies of scale - energiansäästöenergy saving - rakenteellinen sopeuttaminenstructural adjustment - sotatalouswar economy - yritystalousbusiness administration - Itävallan alueetregions of Austria - Välimeren alueen maatalousMediterranean agriculture - markkinatalousmarket economy - luontaistaloussubsistence economy - kuljetustaloustransport economics - sääntelytalouscontrolled economy - kotitaloudethousekeeping economy - metsätalousforestry economics - teollinen talousindustrial economy - kansainvälinen talousworld economy - sekatalousmixed economy - kansantalousnational economy - maatalouselintarvikkeetagri-foodstuffs - suunnitelmatalousplanned economy - jälkiteollinen talouspost-industrial economy - julkinen talouspublic economy - aluetalousregional economy - pimeä talousunderground economy - yhdyskuntatalousurban economy - SkotlantiScotland - ekosysteemiecosystem - euroeuro - maatalouteen liittyvä teollisuusagro-industry - julkaisutoimintapublishing - yleissivistävä koulutuseducation - kotiopetushome education - taidekasvatusart education - vertaileva kasvatustiedecomparative education - peruskoulutusbasic education - kansanopetusmass education - aikuiskoulutusadult education - ulkomaalaisten koulutuseducation of foreigners - vapaamuotoinen opetusnon-formal education - jatkuva koulutuscontinuing education - liikuntakasvatusphysical education - varhaiskasvatuspre-school education - terveyskasvatushealth education - sukupuolikasvatussex education - erityisopetusspecial education - makeutusainesweetener - oppilasmääränumber of pupils - maataloustiedeagronomy - radioaktiivinen jätevesiradioactive effluent - samapalkkaisuusequal pay - yhdenvertainen kohteluequal treatment - yhdenvertaisuus lain edessäequality before the law - EgyptiArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - markkinoiden laajentuminenmarket enlargement - sitrushedelmäcitrus fruit - äänestäjien rekisteröintiregistration of voters - vaalitelection - ennenaikaiset vaalitearly election - Euroopan parlamentin vaalitEuropean election - välilliset vaalitindirect election - paikallisvaalitlocal election - valtiolliset vaalitnational election - parlamenttivaalitparliamentary election - täytevaalitby-election - IDAIDA - presidentin vaalipresidential election - esivaalitprimary election - valitsijakuntaelectorate - sähkökemiaelectrochemistry - elektrometallurgiaelectrometallurgy - elektroniikkaelectronics - sähkötekniikkaelectrotechnology - kotieläintalouslivestock farming - taloudellinen tukieconomic support - ulkotarhausfree-range farming - äyriäisten viljelycrustacean farming - tehotuotantointensive livestock farming - oppilaspupil - vaalikelpoisuusright to stand for election - jätteiden käsittelywaste disposal - itsenäistyminenemancipation - pakkaaminenpackaging - laiduntaminenpasture fattening - pullottaminenbottling - työllistämistukiemployment aid - maastamuuttoemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - ArabiemiirikunnatUnited Arab Emirates - Yhdistyneet arabiemiirikunnatUnited Arab Emirates countries - arvopaperien liikkeeseenlaskuissue of securities - rahan liikkeeseenlaskuissuing of currency - liikenneonnettomuustransport accident - osoitettu työpaikkadesignated employment - toimihenkilöwhite-collar worker - toimistotyöntekijäoffice worker - julkisyhteisön palveluksessa olevapublic service employee - työnantajaemployer - laina, lainan ottaminenborrowing, loan, money loan - ulkomaanapuforeign aid - yhteisön ottolainausCommunity borrowing - kansainvälinen lainainternational loan - julkinen lainapublic borrowing - elintarvikkeen emulgointiainefood emulsifier - velkaantuneisuusindebtedness - aaltoenergiawave energy - pehmeä energiasoft energy - viennin tukiexport aid - kova energiahard energy - sähköenergiaelectrical energy - tuulienergiawind energy - geoterminen energiageothermal energy - vesienergiahydraulic energy - vesivoimahydroelectric power - vuorovesienergiatidal energy - ydinenergianuclear energy - uusiutuva energiarenewable energy - hehtaarikohtainen tukiaid per hectare - aurinkoenergiasolar energy - lämpöenergiathermal energy - lapsichild - hylätty lapsiabandoned child - siirtolaislapsichild of migrant - avioton lapsinatural child - ainoa lapsionly child - maksusitoumuscommitment of expenditure - lannoitefertiliser - väkilannoitechemical fertiliser - investointitukiinvestment aid - orgaaninen lannoiteorganic fertiliser - lihotusfattening - poliittinen sieppauspolitical kidnapping - taloudellinen katsauseconomic survey - kuluttajatutkimusconsumer survey - yhteiskunnallinen tutkimussocial survey - tiedon tallennusdata recording - asiakirjojen tallennusdocumentary reference recording - rakentamistukibuilding subsidy - polttoaineen rikastaminenfuel enrichment - opettajateacher - teachingteaching - etäopiskeludistance learning - maatalousalan koulutusagricultural education - tietokoneavusteinen opetusprogrammed learning - tunnustuksellinen opetusdenominational education - kieltenopetuslanguage teaching - yleinen opetusgeneral education - ilmaiskoulutusfree education - uudenaikaistamistukimodernisation aid - tunnustukseton opetussecular education - lääketieteellinen koulutusmedical training - oppivelvollisuuskoulutuscompulsory education - avustavan hoitohenkilökunnan koulutusparamedical training - monialakoulutusmultidisciplinary education - jatkokoulutuspostgraduate education - perusasteen koulutusprimary education - yksityiskoulutusprivate education - ammattikoulutusvocational education - valtion järjestämä koulutuspublic education - tuotannon tukiproduction aid - tieteellinen koulutusscientific education - keskiasteen koulutussecondary education - korkeakouluopetushigher education - teknisen alan koulutustechnical education - yritysten välinen järjestelyrestrictive trade practice - horisontaalinen järjestelyhorizontal agreement - laiton sopimusunlawful agreement - kansainvälinen kartelliinternational cartel - vertikaalinen järjestelyvertical agreement - elintarvikeapufood aid - viljelijöiden keskinäinen apumutual assistance among farmers - muu kuin tullitariffista johtuva kaupan estenon-tariff barrier - tulliestetariff barrier - tekninen estetechnical barrier - tullivarastocustoms warehouse - yritystype of business - käsiteollisuusyrityscraft business - kaupallinen yritysdistribution business - yhteisyritysjoint venture - vuokraamorental business - kuljetusalan yritystransport company - ulkomaalainen yritysforeign enterprise - eurooppalainen yritysEuropean undertaking - perheyritysfamily business - edunvalvontayhtiötrust company - kiinteistöalan yritysreal estate business - yksityisyrityssole proprietorship - työtapaturmaoccupational accident - toimeentulotukiaid to disadvantaged groups - teollisuusyritysindustrial enterprise - monikansallinen yhtiömultinational enterprise - yksityinen yritysprivate sector - julkinen yrityspublic sector - kunnossapitomaintenance - kasvien hoitocrop maintenance - fyysinen ympäristöphysical environment - säästötsavings - yritystukiaid to undertakings - pakkosäästäminencompulsory saving - epidemiaepidemic - epidemiologiaepidemiology - EpeirosEpirus - luonnonvarojen ehtyminenexhaustion of resources - EcuadorEcuador - hevoseläinequidae - budjettitasapainobudgetary equilibrium - ekologinen tasapainoecological balance - kahdenvälinen apubilateral aid - maatalouslaitteetagricultural equipment - julkiset palvelutcommunity facilities - ajoneuvon osatvehicle parts - elektroniikkalaitteetelectronic equipment - teollisuuden laitteistotindustrial equipment - sosiaali- ja kulttuuripalvelutsocio-cultural facilities - EHTY:n tukiECSC aid - urheilutilatsports facilities - tutkintojen vastaavuusequivalence of diplomas - ergonomiaergonomics - tulivuoren purkausvolcanic eruption - orjuusslavery - diskonttausdiscounting - ilmatilaair space - Euroopan oikeusalueEuropean legal area - viheraluegreen area - yhteisön tukiCommunity aid - EspanjaSpain - Espanjan alueetregions of Spain - rauhoitettu lajiprotected species - teollisuusvakoiluindustrial espionage - testaustesting - ydinkoenuclear test - ExtremaduraExtremadura - täydentävä tuotekohtainen tukisupplementary aid for products - laitosestablishment - rahoituslaitos erityistehtäviä vartenspecial-status institution - oppilaitoseducational institution - yleishyödyllinen laitosinstitution of public utility - talousarvion laatiminendrawing up of the budget - sairaalamedical institution - rangaistuslaitospenal institution - julkinen liikelaitospublic institution - tinatin - kultavaluuttakantagold-exchange standard - hätäapuemergency aid - kultakantagold standard - valtioState - siviilisäätycivil status - poikkeustilarule under emergency powers - hätätilastate of emergency - hyvinvointivaltioWelfare State - YhdysvallatUnited States - valtio tukiState aid - etanoliethanol - EtiopiaEthiopia - etnologiaethnology - merkinnätlabelling - toteutettavuustutkimusfeasibility study - markkinatutkimusmarket research - työntutkimuswork study - opiskelijastudent - ulkomainen opiskelijaforeign student - taloudellinen apueconomic aid - euroluottoEurocredit - eurovaluuttaEurocurrency - eurodollariEurodollar - euro-obligaatioEurobond - euromarkkinatEuromarket - eurokommunismiEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - euro-oikeistoEuroright - EuroryhmäEurogroup - EurooppaEurope - apu luontoissuorituksinaaid in kind - Pohjois-EurooppaNorthern Europe - Etelä-EurooppaSouthern Europe - Länsi-EurooppaWestern Europe - Keski- ja Itä-EurooppaEastern Europe - EuropêcheEuropeche - interaktiivisuusinteractivity - rehevöitymineneutrophication - budjettiarviointibudgetary assessment - hankearviointiproject evaluation - luonnonvarojen arviointievaluation of resources - muut eläimen osat kuin lihaoffal - ydinonnettomusnuclear accident - raha-apufinancial aid - teknologian arviointitechnology assessment - veronkiertotax avoidance - koeexamination - maatalousylijäämäagricultural surplus - EY-kohtelun epääminenexclusion from EC treatment - hankkeen toteuttaminenproject management - talousarvion toteuttaminenimplementation of the budget - päätöksen täytäntöönpanoenforcement of ruling - poikkeuslupa kilpailun rajoittamiselleexemption from restrictive-practice authorisation - tullivapaustariff exemption - varainhoitovuosifinancial year - aivovientibrain drain - maanviljelijäfarmer - maatilaagricultural holding - valtiontilaState farm - erikoistumaton maatilamixed farm - merten hyödyntäminenexploitation of the seas - luonnonvarojen hyödyntäminenexploitation of resources - perheviljelyfamily farming - metsätilaforestry holding - maitotalousdairy farm - räjähdysaineexplosive - vientiexport - pääoman vientiexport of capital - pakkolunastusexpropriation - monenvälinen apumultilateral aid - karkotusdeportation - ekstraterritoriaalisuusextra-territoriality - louhintamining extraction - luovutusextradition - äärioikeistoextreme right - äärivasemmistoextreme left - KaukoitäFar East - laskutusinvoicing - apu ilman takaisinmaksuvelvollisuuttanon-refundable aid - alhainen tulotasolow income - konkurssibankruptcy - nälkähunger - hallintaoikeuden muototype of tenure - omistusviljelyowner farming - omaa ja vuokramaata käsittävä tilamixed tenure - perhefamily - suurperhelarge family - sukulaisuus avioliiton kauttafamily by marriage - FAOFAO - yksityinen apuprivate aid - jauhettu viljacereal flour - fasismiFascism - eläinkuntaanimal life - ERYREMCF - hedelmällisyysfertility - kotirouvahousewife - aluetukiregional aid - naispuolinen siirtolainenfemale migrant - EMOTREAGGF - EMOTR:n tukiosastoEAGGF Guarantee Section - EMOTR:n ohjausosastoEAGGF Guidance Section - rautairon - vuokraviljelytenant farming - yhteisomistuksessa oleva tilacollective farm - mallitilamodel farm - lauttaferryboat - apu terveydenhoidon alallahealth aid - IFLAIFLA - puukuituwood fibre - lasikuituglass fibre - tekstiilikuitutextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - Fidzi, FidžiFiji, Republic of Fiji - suu- ja sorkkatautifoot-and-mouth disease - alakohtainen tukisectoral aid - lankawire - kalaverkkofishing net - tytäryhtiösubsidiary - yhteinen tytäryhtiöjoint subsidiary - rahoitusfinancing - lyhyen aikavälin rahoitusshort-term financing - pitkän aikavälin rahoituslong-term financing - keskipitkän aikavälin rahoitusmedium-term financing - sosiaalihuoltowelfare - yhteisön rahoitusCommunity financing - korvaava rahoituscompensatory financing - lisärahoitussupplementary financing - avun rahoitusfinancing of aid - teollisuuden rahoitusindustrial financing - vientirahoitusexport financing - puolueen rahoitusparty financing - talousarvion rahoitusbudget financing - vaalirahoituselection financing - kansallinen rahoitusnational financing - valmisteveroexcise duty - kansainvälinen rahoitustoimiinternational finance - kuntien rahatalouslocal authority finances - julkistalouspublic finance - SuomiFinland - FynFunen - verojärjestelmätax system - UnicefUnicef - atomiytimen halkeamisreaktionuclear fission - IEAIEA - hinnoista sopiminenfixing of prices - palkkaratkaisuwage determination - Länsi-Flanderin maakuntaProvince of West Flanders - Itä-Flanderin maakuntaProvince of East Flanders - viljahiutaleetcereal flakes - kasvikuntaplant life - kukkien kasvatusfloriculture - uittorafting - lentokalustoaircraft fleet - IAEAIAEA - kalastuslaivastofishing fleet - sisävesilaivastoinland waterway fleet - kauppalaivastomerchant fleet - suhdannevaihtelucyclical fluctuation - hinnanvaihteluprice fluctuation - taloudellinen vaihtelueconomic fluctuation - rakennevaihtelustructural fluctuation - fluorifluorine - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - virkamieskuntacivil service - virkamiescivil servant - yhteisön virkamiesEuropean official - rannikonläheinen merenpohjainshore grounds - merenpohjasea-bed - säätiöfoundation - EY:n rahastoEC fund - AjmanAjman - yhteisrahastocommon fund - liikearvogoodwill - EAKRERDF - käyttöpääomaworking capital - Euroopan valuuttarahastoEuropean Monetary Fund - valurautacast-iron - porausdrilling - merenpohjaporausoffshore drilling - istunnon lykkääminenadjournment - metsäforest - suojelumetsäclassified forest - tukkimetsähigh forest - vesaikkocoppiced woodland - luonnonmetsänatural forest - istutusmetsäforest plantation - tullimuodollisuudetcustoms formalities - johdon koulutusmanagement training - opettajankoulutusteacher training - hinnanmuodostusprice formation - työpaikkakoulutusin-service training - ammatillinen koulutusvocational training - valuutan arvon muuttaminencurrency adjustment - lomakeform - uunifurnace - tavaran toimittajasupplier - aineiston toimittaminensupplying of documents - oikeudenkäyntikulutlegal expenses - koulumaksutschool fees - vaalikustannuksetelection expenses - yleiskulutoverheads - lääkekulutpharmaceutical expenses - RanskaFrance - Ranskan merentakaiset departementitFrench Overseas Departments - Ranskan merentakaiset maat ja alueetFrench Overseas Territories - Ranskan alueetregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - toimilupafranchising - tullittomuusexemption from customs duties - petosfraud - vaalipetoselectoral fraud - ALADILAIA - veropetostax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - läsnäolo oppitunneillaschool attendance - rahtimaksufreight rate - Friuli-Venetsia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FriisinmaaFriesland - juustocheese - puolipehmeä juustosemi-soft cheese - kova juustohard cheese - Latinalaisen Amerikan yhteistyöjärjestönmaatLafta countries - pehmeä juustosoft cheese - sinihomejuustoblue-veined cheese - lampaanjuustosheep's milk cheese - vuohenjuustogoat's milk cheese - lehmänmaidosta valmistettu juustocow's milk cheese - sulatejuustoprocessed cheese - tuorejuustofresh cheese - juustomeijericheese factory - rajafrontier - hedelmäfruit - pähkinänut - kivellinen hedelmästone fruit - siemenellinen hedelmäpip fruit - tuore hedelmäfresh fruit - trooppinen hedelmätropical fruit - FujairahFujairah - sulautuminenmerger - ydinfuusionuclear fusion - GabonGabon - AlbaniaAlbania, Republic of Albania - GalapagosGalapagos - GaliciaGalicia - GambiaGambia - takuuguarantee - luottotakuucredit guarantee - ansiotakuuguaranteed income - investointitakuuinvestment protection - lastenhuoltochild care - alkoholialcohol - tuhlauswastage - GATTGATT - poliittinen vasemmistopolitical left - vasemmistolaisuusleftism - kaasugas - palamiskaasucombustion gases - maakaasunatural gas - kaasuputkigas pipeline - kemiallinen alkoholichemical alcohol - kesannointiset-aside - tie- ja vesirakentaminencivil engineering - hiehoheifer - geokemiageochemistry - geography - talousmaantiedeeconomic geography - poliittinen maantiedepolitical geography - geologiageology - geofysiikkageophysics - gerontologiagerontology - johtaminenmanagement - johdon laskentatoimimanagement accounting - yrityshallintobusiness management - maiseman hoitoarea management - jätehuoltowaste management - kalatalouden hallintofishery management - luonnonvarojen hoito ja käyttömanagement of resources - logistiikkalogistics - alkoholismialcoholism - henkilöstöhallintopersonnel administration - varainhoitofinancial management - yrityssuunnittelumanagement planning - GhanaGhana - riistagame animal - GibraltarGibraltar - jääice - glukoosiglucose - merenlahtigulf - valtioneuvostogovernment - pakolaishallitusgovernment in exile - kapinahallitusrebel government - ravintorasvafood fat - teollisuusrasvaindustrial fat - AlentejoAlentejo - suuryrityslarge business - suurtilalarge holding - Isot AntillitGreater Antilles - maksuton terveydenhoitofree medical care - KreikkaEllas, Greece, Hellenic Republic - Keski-KreikkaCentral Greece - Kreikan alueetregions of Greece - GrenadaGrenada - lakkostrike - AlgarveAlgarve - GrönlantiGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andien ryhmäAndean Group - Andien ryhmän maatAndean Group countries - etujärjestöinterest group - yritysryhmägroup of companies - Ryhmä 10Group of Ten - ADR-sopimusADR agreement - AlgeriaAlgeria - puolueryhmäpolitical group - ihmisoikeusliikehuman rights movement - ostoryhmittymäbuying group - taloudellinen eturyhmäEconomic Interest Grouping - tuottajaryhmäproducer group - etninen ryhmäethnic group - leväalgae - kieliryhmälinguistic group - viljarouhegroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - sotawar - sisällissotacivil war - itsenäisyyssotawar of independence - rajasotaborder war - kylmä sotacold war - ydinsotanuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Päiväntasaajan GuineaEquatorial Guinea - GuayanaGuyana - Ranskan GuayanaFrench Guiana - elinympäristöhabitat - maaseutuelinympäristörural habitat - kaupunkielinympäristöurban habitat - rehutanimal feedingstuffs - ravintotottumukseteating habits - ostotottumuksetpurchasing habits - Hainautin maakuntaProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogeenihalogen - HampuriHamburg - vammainendisabled person - tullijärjestelmän yhdenmukaistaminencustoms harmonisation - tehdasvalmisteiset rehutmanufactured feedingstuffs - verotuksen yhdenmukaistaminentax harmonisation - Ylä-NormandiaUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HavaijiHawaii - helikopterihelicopter - HessenHessen - lastenruokababy food - kesäaikasummertime - kyselytuntiquestion time - ylityöovertime - hindulaisuusHinduism - historiahistory - histologiahistology - hallintayhtiöholding company - Etelä-HollantiSouth Holland - Pohjois-HollantiNorth Holland - einestuoteprepared foodstuff - henkirikoshomicide - hyväksyntäapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - UnkariHungary - psykiatrinen hoitolaitospsychiatric institution - työaikasuunnitelmawork schedule - jalostetut eineksetprocessed foodstuff - joustava työaikaflexible working hours - puutarhaviljelyhorticulture - humalahops - eläinöljyanimal oil - maapähkinäöljygroundnut oil - oliiviöljyolive oil - kalaöljyfish oil - raskas öljyheavy oil - mineraaliöljymineral oil - ravitsemusnutrition - jäteöljyused oil - kasviöljyoil, vegetable oil - kasviöljypuristamooil mill - haastemiesbailiff - työn inhimillistäminenhumanisation of work - hiilivetyhydrocarbon - vetyhydrogen - hydrogeologiahydrogeology - eläinten ravitsemusanimal nutrition - hydrologiahydrology - elintarvikehygieniafood hygiene - työterveysoccupational health - kiinnitysmortgage - poliittinen ideologiapolitical ideology - AETR-sopimusAETR agreement - ihmisen ravitsemushuman nutrition - jamssiyam - IIEPIIEP - saariisland, isle - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - KanaalisaaretChannel Islands - CaymansaaretCayman Islands - KaroliinitCaroline Islands - WindwardsaaretWindward Islands - FärsaaretFaeroes - JooniansaaretIonian Islands - MariaanitMariana Islands - LeewardsaaretLeeward Islands - Turks- ja CaicossaaretTurks and Caicos Islands - NeitsytsaaretVirgin Islands - velan määrän vähentäminendebt reduction - yhtiön rekisteröintiregistration of a company - maahanmuuttoimmigration - parlamentaarinen koskemattomuusparliamentary immunity - immunologiaimmunology - mainonnan vaikutusimpact of advertising - imperialismiimperialism - liikeyrityksen sijaintibusiness location - Saksan demokraattinen tasavaltaGerman Democratic Republic - tuontiimport - verotax - yhteisön veroCommunity tax - luonnollisen henkilön tuloveropersonal income tax - välitön verodirect tax - omaisuusveroproperty tax - suhteellinen verokantaflat-rate tax - välillinen veroindirect tax - paikallinen verolocal tax - kansallinen veronational tax - reaaliveronon-personal tax - kulutusverotax on consumption - varallisuusverowealth tax - myyntivoittoverocapital gains tax - varallisuuden siirtoverocapital transfer tax - pääomaverotax on capital - tuloverotax on income - itsenäisen ammatinharjoittajan tulosta suoritettavaverotax on profits of self-employment - pääomatulosta suoritettava verotax on investment income - Saksan alueetregions of Germany - palkkatulosta suoritettava verotax on employment income - yhtiöverocorporation tax - painatusprinting - kirjausaccounting entry - työkyvyttömyysincapacity for work - tulipalofire - yhteensoveltumattomuusincompatibility - Incoterms-lausekkeetincoterms - IntiaIndia - korvausindemnification - metalliseosalloy - vakuutuskorvausinsurance indemnity - asuttamiskorvausinstallation allowance - erorahaseverance pay - edustajan palkka ja korvauksetparliamentary allowance - taloudellinen riippumattomuuseconomic independence - kansallinen itsenäisyysnational independence - teknologinen omavaraisuustechnological independence - hintaindeksointiprice indexing - palkkaindeksointiwage indexing - indeksointidocument indexing - divergenssi-indikaattoridivergence indicator - taloudellinen indikaattorieconomic indicator - sosiaalinen ilmaisinsocial indicator - hintaindeksiprice index - IndonesiaIndonesia - teollistuminenindustrialisation - ilmailuteollisuusaeronautical industry - avaruusteollisuusaerospace industry - vaaliliittoelectoral alliance - elintarviketeollisuusfood industry - autoteollisuusmotor vehicle industry - kemianteollisuuschemical industry - elokuvateollisuusfilm industry - kulttuuritoimintaculture industry - aseteollisuusarms industry - audiovisuaalinen teollisuusaudio-visual industry - tietoteollisuusinformation industry - jalkineteollisuusfootwear industry - täydennystukiadditional benefit - viestintäteollisuuscommunications industry - työstökoneteollisuusmachine-tool industry - kalastuselinkeinofishing industry - ateriapalveluteollisuuscatering industry - lihanjalostusteollisuusmeat processing industry - massa- ja paperiteollisuuspulp and paper industry - huipputekniikkateollisuusadvanced technology industry - jalostusteollisuusprocessing industry - juomateollisuusbeverage industry - puitesopimusframework agreement - opintotukieducation grant - väriaineteollisuusdyestuffs industry - lannoiteteollisuusfertiliser industry - muoviteollisuusplastics industry - palvelualaservice industry - televiestintäteollisuustelecommunications industry - puuteollisuuswood industry - kumiteollisuusrubber industry - nahkateollisuusleather industry - hautausavustusdeath grant - kylmäteollisuusrefrigeration industry - leluteollisuustoy industry - kirjateollisuusbook trade - huonekaluteollisuusfurniture industry - sokeriteollisuussugar industry - tupakkateollisuustobacco industry - lasiteollisuusglass industry - vaatetusteollisuusclothing industry - tyhjöteollisuusvacuum industry - äitiysavustusmaternity benefit - elektroniikkateollisuuselectronics industry - sähkötekninen teollisuuselectrical engineering - vientiteollisuusexport industry - kelloteollisuusclock and watch industry - hotellialahotel industry - tietotekniikkateollisuusinformation technology industry - meijeriteollisuusdairy industry - kevyt teollisuuslight industry - raskas teollisuusheavy industry - voimavarojen kohdentaminenallocation of resources - konepajateollisuusmechanical engineering - kaivosteollisuusmining industry - ydinteollisuusnuclear industry - optinen teollisuusoptical industry - öljyteollisuusoil industry - lääketeollisuuuspharmaceutical industry - valokuvausalaphotographic industry - rauta- ja terästeollisuusiron and steel industry - tekstiiliteollisuustextile industry - lukutaidottomuuden poistaminenelimination of illiteracy - yhteiskunnallinen eriarvoisuussocial inequality - inflaatioinflation - tietoinformation - kauppaa koskevat tiedottrade information - työntekijöille tiedottaminenworker information - kuluttajavalistusconsumer information - tietotekniikkacomputer systems - tietotekniikan käyttö hallinnossabusiness data processing - tiedon tallennus ja hakuinformation storage and retrieval - tietotekniikan käyttö teollisuudessaindustrial data processing - ElsassAlsace - tietotekniikan käyttö lääketieteessämedical computing - rikkomusoffence - liikenteen infrastruktuuritransport infrastructure - teollinen infrastruktuuriindustrial infrastructure - insinööriengineer - asioihin sekaantumineninterference - poliittinen vallanvaihdospolitical alternation - lainsäädäntöaloitelegislative initiative - innovaatioinnovation - tulvaflood - luvaton asepalveluksen välttäminenfailure to report for duty - elintarviketarkastusfood inspection - ammatintarkastuslabour inspectorate - koulutoimen tarkastusschool inspection - eläinlääkintätarkastusveterinary inspection - alumiinialuminium - satamalaitteistoharbour installation - valvontaelinsupervisory body - ETUIETUI - AKT-EY-toimielinACP-EC institution - EY:n toimielinEU institution - rahoituslaitosfinancial institution - poliittinen instituutiopolitical institution - uskonnollinen instituutioreligious institution - YK:n erityisjärjestöUN specialist institution - asuntojen perusparannushousing improvements - oikeudellinen tutkintajudicial investigation - soitinmusical instrument - rahoitusvälinefinancial instrument - yhteisön rahoitusvälineCommunity financial instrument - INTALINTAL - siirtolaisten sulautuminenintegration of migrants - taloudellinen yhdentymineneconomic integration - Euroopan yhdentyminenEuropean integration - tuotannollinen parannusproduction improvement - rahapoliittinen yhdentyminenmonetary integration - poliittinen yhdentyminenpolitical integration - alueellinen yhdentyminenregional integration - sosiaalinen integraatiosocial integration - älymystöön kuuluvaintellectual - äänestysaikomusvoting intentions - keskinäinen taloudellinen riippuvuuseconomic interdependence - ammatinharjoittamiskieltoexclusion from public-sector employment - EY:n tekemä sopimusEC agreement - kasvinjalostusplant breeding - korkointerest - kaupallinen välittäjätrade intermediary - kansainvälinen työväenliittoWorkers International - sosialistinen internationaaliSocialist International - eristäminen psykiatrisin perusteinpsychiatric confinement - välikysymysquestion put to a minister - tulkkausinterpreting - maanparannussoil improvement - laintulkintainterpretation of the law - rahoitusmarkkinoita koskeva toimenpidefinancial intervention - markkinoiden interventiomarket intervention - keksintöinvention - investointiinvestment - sijoitukset ulkomailleinvestment abroad - yhteisön investointiCommunity investment - suora sijoitusdirect investment - ulkomainen sijoitusforeign investment - teollinen investointiindustrial investment - kansainvälinen sijoitusinternational investment - yksityinen investointiprivate investment - julkinen investointipublic investment - alueellinen investointiregional investment - kotirauhan loukkaamattomuusbreach of domicile - jodiiodine - IrakIraq - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - työaikajärjestelytarrangement of working time - IrlantiIreland - Pohjois-IrlantiNorthern Ireland - Irlannin alueetregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglukoosiisoglucose - eristeinsulator - metsätalouden kehittäminenforestry development - rakennuksen eristysbuilding insulation - äänieristyssound insulation - lämpöeristysthermal insulation - eristäytymispolitiikkaisolationism - IsraelIsrael - ItaliaItaly - Italian alueetregions of Italy - kesantofallow - JamaikaJamaica - vesirakennushydraulic works - JapaniJapan - kotipuutarhakitchen garden - JaavaJava - onnenpeligame of chance - nuoriyoung person - nuori työntekijäyoung worker - olympiakisatOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordaniaJordan - virallinen lehtiOfficial Journal - maatalouden vesitalouswater management in agriculture - keskeytymätön työpäiväcontinuous working day - juutalaisuusJudaism - tuomarijudge - tuomioistuimen ratkaisuruling - hallintotuomioistuinadministrative court - siviilituomioistuincourt of civil jurisdiction - erityistuomioistuincourt having special jurisdiction - maaseudun kehittäminenrural development - tuomioistuimetordinary court of law - sotaoikeusmilitary court - rikostuomioistuincriminal court - nuorisotuomioistuinjuvenile court - sosiaaliturvatuomioistuinsocial court - ylioikeushigher court - sakkofine - oikeuskäytäntöcase law - EY:n oikeuskäytäntöEC case law - hedelmämehufruit juice - kasvismehuvegetable juice - juuttijute - KambodzaCambodia - kapokkikapok - KeniaKenya - muutosamendment - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - RéunionRéunion - laatumerkkiquality label - laktoosilactose - villawool - maitomilk - kulutusmaitodrinking milk - kauppasopimustrade agreement - tiivistetty maitoconcentrated milk - raakamaitoraw milk - rasvaton maitoskimmed milk - maitojauhepowdered milk - täysmaitowhole milk - käynyt maitofermented milk - homogenisoitu maitohomogenised milk - pastöroitu maitopasteurised milk - steriloitu maitosterilised milk - maankunnostussoil conditioning - tuotteen markkinoille tuontilaunching of a product - liittovaltion osavaltioState of a Federation - kielilanguage - vieras kieliforeign language - äidinkielimother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - kanirabbit - LatiumLatium - AmerikkaAmerica - laillisuuslegality - lainsäädäntölegislation - elintarvikelainsäädäntöfoodstuffs legislation - polkumyyntilainsäädäntöanti-dumping legislation - kilpailunrajoituslainsäädäntöanti-trust legislation - siirretty lainsäädäntövaltadelegated legislation - lääkelainsäädäntöpharmaceutical legislation - kasvintarkastuslainsäädäntöplant health legislation - terveydenhoitolainsäädäntöhealth legislation - koululainsäädäntöschool legislation - eläinlääkintälainsäädäntöveterinary legislation - vaalikausilegislative period - hätävarjeluself-defence - legitimiteettilegitimacy - kasvisvegetable - sipulikasvisbulb vegetable - lehtikasvisleaf vegetable - hedelmäkasvisfruit vegetable - Keski-AmerikkaCentral America - juurikasroot vegetable - tuorekasvisfresh vegetable - palkoviljaleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - eläinten leukoosianimal leucosis - LibanonLebanon - liberalismiliberalism - Pohjois-AmerikkaNorth America - kaupan vapautuminenliberalisation of trade - LiberiaLiberia - yhdistymisvapausfreedom of association - sananvapausfreedom of expression - mielipiteen vapausfreedom of opinion - tiedonvälityksen vapausfreedom of communication - painovapausfreedom of the press - merenkulun vapausfreedom of navigation - Etelä-AmerikkaSouth America - kokoontumisvapausfreedom of assembly - kaupan vapausfreedom of trade - uskonnonvapausfreedom of religious beliefs - kirjakauppabookshop - pääomien vapaa liikkuvuusfree movement of capital - tavaroiden vapaa liikkuvuusfree movement of goods - Latinalainen AmerikkaLatin America - henkilöiden vapaa liikkuvuusfree movement of persons - työntekijöiden vapaa liikkuvuusfree movement of workers - vapaa kilpailufree competition - itsemääräämisoikeusfreedom of self-determination - vapaa liikefree circulation - vapaus tarjota palvelujafreedom to provide services - LibyaLibya - patenttilisenssipatents licence - kauppalisenssitrade licence - vientilisenssiexport licence - asbestiasbestos - tuontilisenssiimport licence - liikennelupatransport licence - irtisanominendismissal - joukkoirtisanominencollective dismissal - irtisanominen taloudellisista syistäredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korkkicork - Liegen maakuntaProvince of Liège - kalastuspaikkafishing grounds - työpaikkaworkplace - tärkkelysstarch - kuljetusreittitransport lines - ruskohiililignite - ArabiliittoArab League - Arabiliiton maatArab League countries - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Limburgin maakuntaProvince of Limbourg - markkinointirajoitusmarketing restriction - assosiaatiosopimusassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - hiilihappopitoinen juomaaerated drink - LimousinLimousin - pellavaflax - öljypellavaseed flax - harkkoingot - kielitiedelinguistics - likööriliqueur - yrityksen selvitystilaliquidation - kuoletusamortisation - konkurssipesän hallintoreceivership - menojen suorittaminenvalidation of expenditure - maksuvalmiusmoney-market liquidity - kansainvälinen maksuvalmiusinternational liquidity - vahvistettu ehdokasluettelofixed party list - vaaliluetteloelectoral register - kirjallisuusliterature - harmaa kirjallisuusgrey literature - julkisen velan takaisinmaksuredemption of public debt - rannikkovyöhykelittoral - toimitusdelivery - energianlähdealueenergy site - tuotannon sijoittaminenlocation of production - kiinteistöjen vuokrausproperty leasing - leasinghire purchase - työsulkulockout - asuminenhousing - lukutaidottomuusilliteracy - kerrostaloasuntomulti-storey dwelling - omakotiasuminensingle-family housing - heikkotasoinen asuminensub-standard housing - sosiaalinen asuntotuotantosubsidised housing - ohjelmistosoftware - lakilaw - budjettilakifinance act - puitelakioutline law - vapaa-aikaleisure - LombardiaLombardy - LothringenLorraine - kohtuullinen vuokratasolow rent - voiteluainelubricants - lelulainaamotoy library - palontorjuntafire protection - ympäristöhaittojen torjuntapollution control measures - rikollisuuden torjuntafight against crime - tuhlauksen torjuntafight against wastage - luokkataisteluclass struggle - kustannus-hyötyanalyysicost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Luxemburgin maakuntaProvince of Luxembourg - sinimailanenlucerne - pakastekuivatusfreeze-drying - MacaoMacao, Macau - konemachinery - maatalouskoneagricultural machinery - toimistolaiteoffice equipment - kustannus-tehokkuusanalyysicost-effectiveness analysis - leikkuupuimuriharvester - hydraulikonehydraulic machinery - työstökonemachine tool - paineilmakonepneumatic machinery - tekstiilikonetextile machine - MashreqMashreq - makrotaloustiedemacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - panos-tuotosanalyysiinput-output analysis - valintamyymäläsupermarket - alennusmyymälädiscount store - AtlasmaatMaghreb - tuomaristomagistrate - magnesiummagnesium - työvoimalabour force - maataloustyövoimaagricultural labour force - yrityksessä työskentelevä perheenjäsenfamily worker - naispuolinen työntekijäfemale worker - vesianalyysiwater analysis - työpaikan säilyttäminenjob preservation - rauhanturvaaminenpeacekeeping - viljacorn, Indian corn, maize, Zea mays - kustantamopublisher - ehdoton enemmistöabsolute majority - täysivaltaisuusikäage of majority - äänten enemmistömajority voting - poliittinen enemmistöpolitical majority - määräenemmistöqualified majority - hiljainen enemmistösilent majority - tiedon sisällön analyysiinformation analysis - yksinkertainen enemmistösimple majority - sairausillness - eläintautianimal disease - hengitystiesairausrespiratory disease - sydän- ja verenkiertoelinten sairauscardiovascular disease - alueellisesti esiintyvä tautiendemic disease - tarttuva tauticontagious disease - mielisairausmental illness - ammattitautioccupational disease - trooppinen tautitropical disease - kasvitautiplant disease - nuorison pahoinvointidisaffection of young people - MalakkaPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalesiaMalaysia - MalediivitMaldives - MaliMali - puutteellinen ravitsemusmalnutrition - Falklandin saaretFalkland Islands - mallasmalt - väestötilastollinen analyysidemographic analysis - MaltaMalta - merinisäkäsmarine mammal - Englannin kanaaliEnglish Channel - valtakirjapower of attorney - virka, johon valitaan vaalillaelective office - mangaanimanganese - kulttuuritapahtumacultural event - maniokkicassava - taseanalyysibalance-sheet analysis - ammattitaidoton työntekijäunskilled worker - oppikirjaschool textbook - maolaisuusMaoism - markkinatmarket - futuurimarkkinatfutures market - maatalousmarkkinatagricultural market - yhteisön maatalousmarkkinatCommunity agricultural market - käteismarkkinatspot market - kustannusanalyysicost analysis - yhteismarkkinatcommon market - Arabimaiden yhteismarkkinatArab Common Market - Arabien yhteismarkkinoiden maatArab Common Market countries - yhteisön markkinatCommunity market - tavaranhankintasopimussupplies contract - suoraan yrityksen kanssa tehty sopimusnegotiated contract - urakkasopimusworks contract - valuuttamarkkinatforeign exchange market - taloudellinen analyysieconomic analysis - perushyödykemarkkinatcommodities market - työmarkkinatlabour market - ulkomaanmarkkinatforeign market - rahoitusmarkkinatfinancial market - maaomaisuusmarkkinatreal estate market - kotimarkkinatdomestic market - kansainväliset markkinatinternational market - vapaat markkinatopen market - rahamarkkinatmoney market - julkisia hankintoja koskeva sopimuspublic contract - rahoituslaskelmafinancial analysis - säännellyt markkinatofficial market - MarcheMarches - margariinimargarine - myyntikatetrading margin - vaihteluvälifluctuation margin - syrjäytyminenmarginalisation - avioliiittomarriage - MarokkoMorocco - yhteiskunnallinen analyysisocial analysis - tavaramerkkitrademark - MartiniqueMartinique - marxilaisuusMarxism - talousarvion kokonaissummabudget volume - liikkeellä oleva rahamoney supply - rakennusaineetbuilding materials - tulenkestävät materiaalitheat-resisting materials - valaistuslaitteetlighting equipment - anarkismianarchism - rakennuslaitteetconstruction equipment - porauskalustodrilling equipment - nostolaitteethoisting equipment - sähkölaitteetelectrical equipment - mekaaniset laitteetmechanical equipment - matematiikkamathematics - maitorasvamilk fat - muovitplastics - ASEANAsean - raaka-aineraw material - radioaktiiviset aineetradioactive materials - MauritiusMauritius - MauritaniaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-maatCACM countries - hienomekaaninen teollisuusprecision engineering - yleinen konepajateollisuusgeneral mechanical engineering - Asean-maatAsean countries - koneistaminenmechanisation - maatalouden koneistaminenmechanisation of agriculture - valuuttainterventiomekanismiexchange-rate mechanism - tukitoimenpiteetsupport mechanism - lääketiedemedicine - työlääketiedeoccupational medicine - sairauksien ehkäisydisease prevention - kouluterveydenhuoltoschool medicine - eläinlääketiedeveterinary medicine - eläinten teurastusslaughter of animals - Bretton Woodsin sopimusBretton Woods agreement - anatomiaanatomy - sovittelijamediator - milijoonakaupunkimegalopolis - MelanesiaMelanesia - melassimolasses - kotitaloushousehold - maatilakotitalousfarm household - kuukausipalkkamonthly pay - puusepänteollisuusjoinery - metallityötmetalwork - sotaveteraaniex-serviceman - merisea - ItämeriBaltic Sea - Irlannin meriIrish Sea - AndalusiaAndalusia - AndorraAndorra - Norjan meriNorwegian Sea - PohjanmeriNorth Sea - anhydridianhydride - VälimeriMediterranean Sea - elohopeamercury - vaikutukseltaan vastaava toimenpidemeasure having equivalent effect - metallimetals - rautametalliferrous metal - raskasmetalliheavy metal - muu metalli kuin rautametallinon-ferrous metal - jalometalliprecious metal - metalloidimetalloid - teuraseläinslaughter animal - jauhemetallurgiapowder metallurgy - osuusviljelyshare farming - sekaviljameslin - ilmatiedemeteorology - metanolimethanol - tutkimusmenetelmäresearch method - tilastomenetelmästatistical method - metrologiametrology - pääkaupunki, suurkaupunkicapital, city, metropolis, urban center - tuotantoeläinfarm animal - MeksikoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikrotalousmicro-economics - pienoisjäljennemicroform - MikronesiaMicronesia - Midi-PyrénéesMidi-Pyrenees - Itä-MidlandsEast Midlands - Länsi-MidlandsWest Midlands - hunajahoney - vetoeläindraught animal - siirtolaisuusmigration - työmatkaliikennecommuting - paluumuuttoreturn migration - perhesiirtolaisuusfamily migration - pakkosiirtolaisuusenforced migration - rajasiirtolaisuusfrontier migration - laiton siirtolaisuusillegal migration - sisäinen muuttoliikeinternal migration - kaupunkien välinen muuttoliikeinter-urban migration - clearing-sopimusclearing agreement - kotieläindomestic animal - kaupunkien sisäinen muuttoliikeintra-urban commuting - yhteisön sisäinen muuttoliikeCommunity migration - työhön liittyvä muuttoliikeoccupational migration - maaseudun muuttoliikerural migration - maaltapakomigration from the countryside to the town - kausiluontoinen muuttoliikeseasonal migration - työympäristöworking environment - kouluympäristöschool environment - puolueaktivistipolitical militant - jalostuseläinbreeding animal - avaruuden militarisointimilitarisation of space - militarismimilitarism - hirssimillet - rautamalmiiron ore - muu malmi kuin rautamalminon-ferrous ore - mineraalinon-metallic ore - mineralogiamineralogy - elävä eläinlive animal - syyttäjäviranomainenpublic prosecutor's department - ministeriminister - alaikäisyysinfancy - kansallinen vähemmistönational minority - seksuaalinen vähemmistösexual minority - mylly, myllyteollisuusflour milling, mill - ohjusmissile - metallikalusteetmetal furniture - työvoiman liikkuvuuslabour mobility - maaomaisuuden siirtyminen uudelleomistajalleland mobility - maantieteellinen liikkuvuusgeographical mobility - asuinpaikan vaihdoksetresidential mobility - opiskelijoiden liikkuvuusstudent mobility - sosiaalinen liikkuvuussocial mobility - rahoitusmuotofinancing method - äänestysmenettelyvoting method - kuljetusmuotomode of transport - taloudellinen mallieconomic model - yrityksen nykyaikaistaminencompany modernisation - teollisuuden nykyaikaistaminenmodernisation of industry - maatilan nykyaikaistaminenfarm modernisation - talousarvion muutosbudgetary amendment - MoliseMolise - nilviäinenmollusc - vuosikirjayearbook - MolukitMoluccas - molybdeenimolybdenum - MonacoMonaco - perustuslaillinen kuningaskuntaconstitutional monarchy - yleismaailmallisuusUniversalism - MongoliaMongolia - rahamoney - varantovaluuttareserve currency - elektroninen rahaelectronic funds transfer - setelirahapaper money - kansainvälinen valuuttainternational currency - kansallinen valuuttanational currency - tilirahadeposit money - yksikamarijärjestelmäunicameral system - yksinvaltamonocracy - monografiamonograph - monopolimonopoly - ostomonopolimonopsony - valtion monopoliState monopoly - tuontimonopoliimport monopoly - EtelämannerAntarctica - tiedotusmonopolimonopoly of information - veromonopolifiscal monopoly - MontserratMontserrat - vuorimountain - valuutan tasausmaksumonetary compensatory amount - etiikkaethics - julkinen moraalipublic morality - kuolleisuusmortality - imeväiskuolleisuusinfant mortality - kuolleisuus ammattiryhmittäinoccupational mortality - moottoriengine - epäluottamuslausemotion of censure - kuluttajan valintojen perusteetconsumer motivation - antibioottiantibiotic - poliittiset perusteetpolitical motivation - itsehallintoliikeautonomous movement - rotusyrjintää vastustava liikeanti-racist movement - mielipidesuuntaustrends of opinion - pääoman liikkeetcapital movement - naisliikewomen's movement - nuorisoliikeyouth movement - kansallinen vapautusliikenational liberation movement - täydentävä sopimuscomplementarity agreement - ympäristöliikeecology movement - Eurooppa-liikeEuropean Movement - työväenliikeworkers' movement - talonpoikaisliikefarmers' movement - yhteiskunnallinen liikesocial movement - viestintävälineetmeans of communication - joukkoviestintävälineetmass media - maataloustuotannon välineetmeans of agricultural production - kuljetusvälineetmeans of transport - keskisuuri yritysmedium-sized business - keskikokoinen tilamedium-sized holding - MosambikMozambique - monikielisyysmultilingualism - monipuoluejärjestelmämultiparty system - MunsterMunster - museomuseum - musiikkimusic - Brittiläiset AntillitBritish West Indies - sienten viljelymushroom-growing - NAFONAFO - NamibiaNamibia - Namurin maakuntaProvince of Namur - syntyvyysbirths - kansallissosialismiNational Socialism - kansallistaminennationalisation - Ranskan AntillitFrench West Indies - kansallisuusaatenationalism - kansalaisuusnationality - oikeushenkilöiden kansalaisuusnationality of legal persons - kansalaisuuden myöntäminennaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - lentoliikenneair traffic - sisävesikuljetusinland waterway shipping - merenkulkumaritime shipping - Alankomaiden AntillitNetherlands Antilles - rahtialuscargo vessel - proomunkuljetusalusbarge carrier ship - kauppiasmerchant - työehtosopimusneuvottelutcollective bargaining - Tokion kierrosTokyo Round - Dillonin kierrosDillon Round - Kennedyn kierrosKennedy Round - tullineuvotteluttariff negotiations - juutalaisvastaisuusanti-semitism - NepalNepal - puolueettomuusneutrality - NCINew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nikkelinickel - NigerNiger - koulutustasolevel of education - saastumisastedegree of pollution - Antverpenin maakuntaProvince of Antwerp - elintasostandard of living - melutasonoise level - palmun pähkinäpalm nut - paimentolaisuusnomadism - nimikkeistönomenclature - budjettiluokitusbudgetary classification - maataloustuotteiden nimikkeistöagricultural product nomenclature - tariffinimikkeistötariff nomenclature - ANZUSAnzus - liittoutumattomuusnon-alignment - ryhmiin kuulumaton edustajanon-attached member - väkivallan käytöstä luopuminennon-violence - Pohjois-JuutinmaaNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardointistandardisation - standardistandard - elintarvikestandardifood standard - ANZUS-maatAnzus countries - biologinen standardibiological standard - markkinointia koskeva normimarketing standard - työstandardilabour standard - sosiaalinen normisocial norm - notaarinotary - apartheidapartheid - uusi taloudellinen järjestysnew economic order - Uusi-KaledoniaNew Caledonia - Uusi-SeelantiNew Zealand - haittanuisance - vaalien mitättömyysinvalidity of an election - avioitumisastemarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - yhteistyösopimuscooperation agreement - kansalaisuutta vailla olevastateless person - aseistakieltäytyminenconscientious objection - obligaatiobond - elatusvelvollisuusmaintenance obligation - kilpailunkieltolausekenon-competition clause - kehityksen esteobstacle to development - OCAMAMCO - CCAM-maatCCAM countries - aperitiiviaperitif - OECDOECD - OECD-maatOECD countries - valtameriocean - Eteläinen jäämeriAntarctic Ocean - Pohjoinen jäämeriArctic Ocean - Atlantin valtameriAtlantic Ocean - Intian valtameriIndian Ocean - Tyyni valtameriPacific Ocean - OseaniaOceania - merentutkimusoceanography - mehiläishoitoapiculture - ODECAOCAS - OCAS-maatOCAS countries - OASOAS - OAS-maatOAS countries - Iso-Beltistä itäänEast of the Great Belt - munaegg - taideteoswork of art - EPOEPO - tuomioistuimen viranhaltijapublic legal official - tallennuslaiterecording equipment - avoimet työpaikatjob vacancy - käytettävissä oleva energiaavailable energy - tarjonta ja kysyntäsupply and demand - julkinen ostotarjoustakeover bid - ILOILO - oliivin viljelyolive-growing - öljyputkioil pipeline - hivenainetrace element - oligopolioligopoly - harvojen ostajien kilpailuoligopsony - oliiviolive - PLOPLO - OmanOman - UmbriaUmbria - EY:n oikeusasiamiesEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC-maatOPEC countries - pankkitoimintabanking - arvopapereiden pörssikauppastock-exchange transaction - valuuttakauppaexchange transaction - yleinen mielipidepublic opinion - OPOCEOOPEC - oppositioopposition - poliittinen oppositiopolitical opposition - kultagold - tietokonecomputer - hallituksen antama väliaikainen säädösordinance - mittauslaitteetmeasuring equipment - esityslistaagenda - ammatillinen yhteisöprofessional society - yleinen järjestyspublic order - yhteisön elin - organisaatiokaavioorganization chart - hallinto-organisaatioadministrative structures - afrikkalainen järjestöAfrican organisation - afrikkalais-aasialainen järjestöAfro-Asian organisations - tarkkuuskojeprecision instrument - amerikkalainen järjestöAmerican organisation - arabialainen järjestöArab organisation - aasialainen järjestöAsian organisation - yhteinen markkinajärjestelycommon organisation of markets - kulttuuriyhdistyscultural organisation - opetuksen järjestäminen/organisointiorganisation of teaching - radiolaiteradio equipment - tuotannon organisaatioorganisation of production - ammattijärjestötorganisation of professions - YKUNO - puoluejärjestelmäparty organisation - kuljetusjärjestelytorganisation of transport - markkinajärjestelymarket organisation - Varsovan liittoWarsaw Pact Organisation - työn organisointiorganisation of work - televisiolaitetelevision equipment - vaalien järjestäminenorganisation of elections - eurooppalaiset järjestötEuropean organisation - hallitustenväliset järjestötintergovernmental organisation - kansainväliset järjestötinternational organisation - latinalaisamerikkalaiset järjestötLatin American organisation - muu kuin hallitustenvälinen järjestönon-governmental organisation - elektroniikkalaiteelectronic device - ohrabarley - maataloudenohjausagricultural guidance - ammatinvalinnanohjausvocational guidance - opinto-ohjauseducational guidance - orpoorphan - EYTTSOEC - NatoNATO - NATO-maatNATO countries - SEATOSEATO - Afrikan yhtenäisyysjärjestöAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - maatalouden työkalutagricultural implement - käsityökaluhand tool - tekninen rakennestructure - työläinenblue-collar worker - ammattitaitoinen työntekijäskilled worker - ammattiin perehdytetty työtekijäsemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - lammassheep - munavalmisteegg product - oksidioxide - happioxygen - otsoniozone - maksupayment - ennakkomaksuadvance payment - tarjouspyyntöinvitation to tender - kansainvälinen maksuinternational payment - yhteisön sisäinen maksuintra-Community payment - leipäbread - PakistanPakistan - ristiinäänestyscross voting - PanamaPanama - valuuttakoribasket of currencies - leivänvalmistusbread-making - välitön sovellettavuusdirect applicability - paper - Papua-Uusi-GuineaPapua New Guinea - veronluontoinen maksuquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parasitologiaparasitology - ajoneuvokantavehicle fleet - rautateiden liikkuva kalustorolling stock - kansallispuistonational park - lain täytäntöönpanoapplication of legislation - palstaplot - yksinhuoltajasingle parent - sukulaisuussuhderelationship - valuuttapariteettiexchange parity - ostovoimapariteettipurchasing power parity - kansanedustuslaitosparliament - Euroopan parlamenttiEuropean Parliament - kansallinen parlamenttinational parliament - alueparlamenttiregional parliament - parlamentin jäsenMember of Parliament - yhteisön oikeuden täytäntöönpanonational implementation of Community law - Euroopan parlamentin jäsenMember of the European Parliament - omaisuuden jakodivision of property - kommunistinen puolueCommunist Party - konservatiivinen puolueConservative Party - demokraattinen puolueDemocratic Party - kristillis-demokraattinen puolueChristian Democratic Party - ympäristöpuolueEcology Party - Eurooppa-puolueEuropean party - aurinkoenergian käyttösolar energy end-use applications - liberaalinen puolueLiberal Party - poliittinen puoluepolitical party - tasavaltalaispuolueRepublican Party - sosiaalidemokraattinen puolueSocial Democratic Party - sosialistipuolueSocialist Party - työväenpuolueLabour Party - yksipuoluejärjestelmäone-party system - osakkeenomistusshareholding - naisten osallistuminenparticipation of women - työntekijöiden osallistuminenworker participation - henkilöstön arviointistaff assessment - äänestysvilkkausturnout of voters - poliittinen osallistuminenpolitical involvement - yhteiskunnallinen osallistuminensocial participation - passipassport - Eurooppa-passiEuropean passport - pastörointipasteurisation - makaronivalmistepasta - vapaakauppasopimusfree-trade agreement - oppisopimusoppilasapprentice - konditoriapastry-making - kulttuuriperintöcultural heritage - työnantajajärjestöemployers' organisation - köyhtyminenpauperisation - köyhyyspoverty - aluksen lippuship's flag - mukavuuslippuflag of convenience - oppisopimuskoulutusapprenticeship - assosioitunut maaassociated country - AlankomaatNetherlands - Alankomaiden merentakaiset maat ja alueetNetherlands OCT - Alankomaiden alueetregions of the Netherlands - BaskimaaBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - Itäblokin maatEastern Bloc countries - hankintasupply - Loiren alueLoire Region - antajamaadonor country - kehitysmaatdeveloping countries - merentakaiset maat ja alueetoverseas countries and territories - teollistunut maaindustrialised country - jäsenmaamember country - vähiten kehittynyt maaleast-developed country - kolmas maathird country - tiemaksutoll - vuotaanimal skin - asetoimitusarms supply - rannikkokalastusinshore fishing - sisävesikalastusfreshwater fishing - syvänmerenkalastusdeep-sea fishing - teollinen kalastusindustrial fishing - merikalastussea fishing - takaisinheitetty kalansaalisdiscarded fish - perinteinen kalastustraditional fishing - kalastajafisherman - energiahuoltoenergy supply - uudet opetusmenetelmätnew educational methods - kuolemanrangaistusdeath penalty - PeloponnesosPeloponnese - proomubarge - pulashortage - elintarvikepulafood shortage - kustannusten tasaaminenfinancial equalisation - vesikasvien ja -eläinten viljelyaquaculture, aquiculture - sisäinen jalostusinward processing - ulkoinen jalostusoutward processing - kalastuskausifishing season - EY:n siirtymäaikaEC transitional period - ajokorttidriving licence - eurooppalainen ajokorttiEuropean driving licence - rakennuslupabuilding permit - AkvitaniaAquitaine - kalastuslupafishing permit - työlupawork permit - PeruPeru - vallan henkilöityminenpersonalisation of power - vanhuselderly person - eronnutdivorced person - avioliitossa olevamarried person - Saudi-ArabiaSaudi Arabia - oikeushenkilölegal person - luonnollinen henkilönatural person - erillään asuva henkilöseparated person - naimaton henkilöone person household - leskiwidowed person - henkilöstöstaff - kenttähenkilöstöground staff - EY:n ura-alueeseen A kuuluva henkilöstöEC category A staff - maapähkinägroundnut - EY:n ura-alueeseen B kuuluva henkilöstöEC category B staff - EY:n ura-alueeseen C kuuluva henkilöstöEC category C staff - EY:n ura-alueeseen D kuuluva henkilöstöEC category D staff - kuljettajatdrivers - kuljetushenkilöstötransport staff - lakimieskuntalegal profession - miehistöcrew - vankeinhoitohenkilökuntapenitentiary staff - AragoniaAragon - tappiofinancial loss - karjaruttoanimal plague - torjunta-ainepesticide - pienyrityssmall business - pienet ja keskisuuret yrityksetsmall and medium-sized enterprises - pientilasmallholding - pikkukaupunkismall town - Pienet-AntillitLesser Antilles - aloitepetition - petrokemian tuotteetpetrochemicals - petrodollaripetrodollar - öljypetroleum - farmakologiapharmacology - FilippiinitPhilippines - elämänasennephilosophy - poliittinen filosofiapolitical philosophy - arbitraasiarbitrage - fosforiphosphorus - valokemiaphotochemistry - valosähkökennophotovoltaic cell - työfysiologiaoccupational physiology - ydinfysiikkanuclear physics - PicardiePicardy - varaosaspare part - PiemontePiedmont - kansainvälinen välimiesmenettelyinternational arbitration - jalokiviprecious stones - polttokennofuel cell - piratismipiracy - kalanviljelyfish farming - pyörätiecycle track - pääomasijoitusinvestment transaction - tariffikattotariff ceiling - poliittinen sovittelupolitical arbitration - tasankoplain - kriisisuunnitelmaanti-crisis plan - asemakaavatown-planning scheme - Colombo-suunnitelmaColombo Plan - kehittämissuunnitelmadevelopment plan - rahoitussuunnitelmafinancing plan - planktonplankton - taimitarhausarboriculture - koulutussuunnittelueducational planning - perhesuunnittelufamily planning - tuotannon suunnitteluproduction planning - liikennesuunnittelutransport planning - markkinasuunnittelumarket planning - taloudellinen suunnittelueconomic planning - rahoitussuunnittelufinancial planning - puusapling, tree - teollinen suunnitteluindustrial planning - valtakunnansuunnittelunational planning - aluesuunnitteluregional planning - alueellinen suunnittelusectoral planning - taimiseedling - istutusplantation - vesikasviaquatic plant - rehukasvifodder plant - teollinen kasviindustrial plant - öljykasvioleaginous plant - havupuuconifer - juurikasviroot crop - kuitukasvitextile plant - trooppinen kasvitropical plant - muovin alla viljelycultivation under plastic - pehmitinplasticiser - levyplate - poliittinen ohjelmapolitical programme - mannerjalustacontinental shelf - platinaplatinum - kipsiplaster, plaster of Paris - lehtipuudeciduous tree - täystyöllisyysfull employment - lyijylead - plutoniumplutonium - pneumaattinen ulkorengaspneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - paino ja kokoweight and size - myyntipistemercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - kalafish - makean veden kalafreshwater fish - merikalasea fish - tuore kalafresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - poliisipolice - rikospoliisicriminal investigation department - maatalouspolitiikkaagricultural policy - yhteinen maatalouspolitiikkacommon agricultural policy - kansallinen maatalouspolitiikkanational agricultural policy - alueellinen maatalouspolitiikkaregional farm policy - elintarvikepolitiikkafood policy - pankkitoimintapolitiikkabanking policy - budjettipolitiikkabudget policy - kauppapolitiikkatrade policy - yhteinen kauppapolitiikkacommon commercial policy - yhteisön politiikkaCommunity policy - vapaaehtoinen rajoitussopimusvoluntary restraint agreement - arkeologiaarchaeology, archeology - yhteisön työllisyyspolitiikkaCommunity employment policy - yhteinen kalastuspolitiikkacommon fisheries policy - yhteinen hintapolitiikkacommon price policy - yhteinen liikennepolitiikkacommon transport policy - suhdannepolitiikkashort-term economic policy - kulttuuripolitiikkacultural policy - avustuspolitiikkaaid policy - talouden kiristämispolitiikkaausterity policy - interventiopolitiikkaintervention policy - investointipolitiikkainvestment policy - puolustuspolitiikkadefence policy - kehittämispolitiikkadevelopment policy - rahoittamispolitiikkafinancing policy - koulutuspolitiikkaeducation policy - työllisyyspolitiikkaemployment policy - yrityspolitiikkabusiness policy - ympäristöpolitiikkaenvironmental policy - arkkitehtuuriarchitecture - tiedotuspolitiikkainformation policy - viestintäpolitiikkacommunications policy - kilpailupolitiikkacompetition policy - rakennuspolitiikkaconstruction policy - kalastuspolitiikkafisheries policy - maataloustuotantopolitiikkaagricultural production policy - tutkimuspolitiikkaresearch policy - terveyspolitiikkahealth policy - syntyvyyspolitiikkabirth policy - tuotantopolitiikkaproduction policy - aurinkoenergia-arkkitehtuurisolar architecture - tukipolitiikkasupport policy - väestöpolitiikkapopulation policy - Itä-Länsi-politiikkaEast-West policy - valuuttapolitiikkaexchange policy - vientipolitiikkaexport policy - tuontipolitiikkaimport policy - hintapolitiikkaprices policy - tulopolitiikkaincomes policy - palkkapolitiikkapay policy - arkistoarchives - maatalouden rakennepolitiikkapolicy on agricultural structures - liikennepolitiikkatransport policy - luottopolitiikkacredit policy - asuntopolitiikkahousing policy - talouspolitiikkaeconomic policy - energiapolitiikkaenergy policy - eurooppalainen puolustuspolitiikkaEuropean defence policy - ulkopolitiikkaforeign policy - perhepolitiikkafamily policy - rahoituspolitiikkafinancial policy - pohjoisnapa-alueArctic - veropolitiikkafiscal policy - metsäpolitiikkaforestry policy - hallituksen politiikkagovernment policy - teollisuuspolitiikkaindustrial policy - sisäpolitiikkadomestic policy - siirtolaispolitiikkamigration policy - rahapolitiikkamonetary policy - maatalouden rahapolitiikkaagri-monetary policy - satamapolitiikkaports policy - yhteinen satamapolitiikkacommon ports policy - hopeasilver - aluepolitiikkaregional policy - yhteisön aluepolitiikkaCommunity regional policy - sosiaalipolitiikkasocial policy - rakennepolitiikkastructural policy - tariffipolitiikkatariff policy - yhteinen tariffipolitiikkacommon tariff policy - saastepollutant - ilmansaasteatmospheric pollutant - vettä saastuttava ainewater pollutant - saastuminenpollution - ArgentiinaArgentina - melusaastenoise pollution - ilman saastuminenatmospheric pollution - kemialliset saasteetchemical pollution - maalta tulevat saasteetpollution from land-based sources - vesien saastuminenwater pollution - ruoan saastuminenfood contamination - rannikon saastuminencoastal pollution - vesistön saastuminenpollution of waterways - maaperän saastuminensoil pollution - meren saastuminenmarine pollution - kuivien maiden viljelydry farming - eloperäiset saasteetorganic pollution - maatalousperäiset saasteetpollution from agricultural sources - radioaktiiviset saasteetradioactive pollution - ulkoilmakehän saastuminenstratospheric pollution - lämmön aiheuttama saastuminenthermal pollution - rajojen yli kulkeutuvat saasteettransfrontier pollution - PuolaPoland - sekaviljelymixed cropping - polymeeripolymer - PolynesiaPolynesia - Ranskan PolynesiaFrench Polynesia - perunapotato - lämpöpumppuheat pump - ammatissa toimiva väestöworking population - maataloudessa toimiva väestöworking population engaged in agriculture - työssäkäyvä väestöpersons in work - työikäinen väestöpopulation of working age - maailman väestöworld population - työvoimaan kuulumaton väestönon-working population - kalastussopimusfishing agreement - kemiallinen asechemical weapon - maaseutuväestörural population - kaupunkiväestöurban population - sikaswine - kalastussatamafishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugaliPortugal - Portugalin alueetregions of Portugal - määräävä markkina-asemadominant position - posti- ja telepalvelutpostal and telecommunications services - tavanomainen aseconventional weapon - kaliumpotassium - kehitysmahdollisuudetdevelopment potential - ApuliaApulia - työntöhinauspush towing - pölydust - poliittinen valtapolitical power - budjettivaltabudgetary power - ostovoimapurchasing power - harkintavaltapower of assessment - toimennpanovaltapower of implementation - aloiteoikeuspower of initiative - valvontaoikeussupervisory power - päätösvaltapower of decision - neuvotteluvaltuuspower to negotiate - ratifiointivaltuuspower of ratification - harkintaan perustuva ratkaisuvaltadiscretionary power - täytäntöönpanovaltaexecutive power - tuomiovaltajudicial power - lainsäädäntövaltalegislative power - sääntelyvaltastatutory power - viranomaisetpublic authorities - valmiiksi pakkaaminenpre-packaging - yleinen tullietuusgeneralised preferences - maatalousmaksuagricultural levy - EHTY:n maksuECSC levy - ensimmäinen työpaikkafirst job - varhaislapsuusearly childhood - ydinasenuclear weapon - maanmuokkaussoil preparation - rangaistuksen täytäntöönpanon vanhentuminenbarring of penalties by limitation - parlamentin puhemiesSpeaker of Parliament - lehdistöpress, public press - poliittinen lehdistöpolitical press - jälkeenjääneen etuussurvivor's benefit - palvelujen tarjoaminenprovision of services - taktinen ydinasetactical nuclear weapon - perheavustusfamily benefit - sosiaaliavustussocial-security benefit - lainaloan - EIP:n lainaEIB loan - EHTY:n lainaECSC loan - yhteisön antolainaCommunity loan - Euratomin lainaEuratom loan - saastumisen ehkäiseminenprevention of pollution - lyhyen aikavälin ennusteshort-term forecast - pitkän aikavälin ennustelong-term forecast - keskipitkän aikavälin ennustemedium-term forecast - talousarviolaskelmabudget estimate - talousennusteeconomic forecasting - oikeuden ensisijaisuusprimacy of the law - yhteisön oikeuden ensisijaisuusprecedence of Community law - bonusbonus payment - teurastusmaksuslaughter premium - raivauspalkkiogrubbing premium - palkkio kaupanpitämisestä luovuttaessanon-marketing premium - vakuutusmaksuinsurance premium - varastointipalkkiostorage premium - varhaisvihanneksetearly fruit and vegetables - saastuttaja maksaa -periaatepolluter pays principle - taloudellinen tärkeysjärjestyseconomic priority - armeijaarmed forces - päätöksentekodecision-making - poliittinen vankipolitical prisoner - oikeuksien menetysdeprivation of rights - hinnatprices - hintahaarukkabracket price - vientihintaexport price - tuontihintaimport price - kuluttajahintaconsumer price - ammattiarmeijaprofessional army - tuottajahintaproducer price - maataloustuottajahinnatfarm prices - elintarvikkeen hintafood price - cif-hintacif price - ostohintapurchase price - sulkuhintasluice-gate price - interventiohintaintervention price - kohdehintanorm price - hintasopimusprice agreement - aseistusmilitary equipment - tarjoushintaoffer price - ohjehintaguide price - perushintabasic price - käynnistyshintaactivating price - vähittäishintaretail price - tukkuhintawholesale price - energian hintaprice of energy - maatalousmaan hintaprice of farm land - markkinahintamarket prices - viitehintareference price - aromiaineflavouring - luopumishintawithdrawal price - omakustannushintacost price - kynnyshintathreshold price - tukihintasupport price - pysäköintimaksustandage - myyntihintaselling price - perustuotteen hintacommodity price - syrjivä hintadiscriminatory price - maatilan vuokrafarm rent - maailmanmarkkinahintaworld market price - hallinnollinen määräysadministrative order - ennalta vahvistettu hintaprice fixed in advance - fob-hintafree-on-board price - vapaasti rajalla -hintafree-at-frontier price - laukaiseva hintatrigger price - takuuhintaguaranteed price - vahvistettu hintaimposed price - tavoitehintatarget price - teollinen hintaindustrial price - vapaa hintafree price - enimmäishintamaximum price - keinokasteluirrigation - vähimmäishintaminimum price - taattu vähimmäishintaguaranteed minimum price - keskihintaaverage price - etuushintapreferential price - alennettu hintareduced price - toimitushintadelivered price - edustava hintarepresentative price - taiteetarts - edustava markkinahintarepresentative market price - sosiaalinen ongelmasocial problem - kaupunkirakentamiseen liittyvät ongelmaturban problem - kemiallinen prosessichemical process - sähköinen prosessielectrical process - fysikaalinen prosessiphysical process - hallinnollinen menettelyadministrative procedure - tukitoimien vastainen menettelyanti-subsidy proceeding - populaaritaidepopular art - talousarviomenettelybudgetary procedure - riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelycivil procedure - kurinpitomenettelydisciplinary proceedings - oikeudenkäyntimenettelyjudicial proceedings - lainsäädäntömenettelylegislative procedure - menettely parlamentissaparliamentary procedure - rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelycriminal procedure - Lähi-itäMiddle East - lahjatavaragift item - tuotantoproduction - kokoonpanolinjatuotantoassembly line production - maataloustuotantoagricultural production - elintarviketuotantofood production - eläinten tuotantoanimal production - käsityötuotantocraft production - yhteisön tuotantoCommunity production - jatkuva tuotantocontinuous production - energiantuotantoenergy production - vedyn tuotantohydrogen production - massatuotantomass production - kalastustuotefishery product - alituotantounderproduction - teollisuustuotantoindustrial production - maailmanlaajuinen tuotantoworld production - kansallinen tuotantonational production - kasvituotantocrop production - tuottavuusproductivity - maatalouden tuottavuusagricultural productivity - koriste-esinedecorative item - maan tuottavuusland productivity - työn tuottavuuswork productivity - viljatuotecereal product - hedelmätuotefruit product - kasvistuotevegetable product - kalatuotefish product - sokerituotesugar product - maataloustuoteagricultural product - elintarvikefoodstuff - jalostettu elintarvikeprocessed food product - eläintuoteanimal product - lihatuotemeat product - kemiallinen tuotechemical product - epäorgaaninen kemiallinen tuoteinorganic chemical product - tiivisteconcentrated product - pakattu tuotepackaged product - jäädytetty tuotefrozen product - kosmeettinen valmistecosmetic product - urheiluvälineet ja -varusteetsports equipment - pakkaustuotepackaging product - kiillotus- ja hankausvalmisteetpolishing and scouring preparations - perustuoteprimary product - konditoriatuoteconfectionery product - massakulutustuotemass-consumption product - korvaava tuotesubstitute product - dehydratoitu tuotedesiccated product - dieettituotedietary product - puutuotewood product - hygieniatuotetoilet article - irtotavarabulk product - savustettu tuotesmoked product - teollisuustuoteindustrial product - helposti syttyvä tuoteinflammable product - pikajuomavalmisteinstant product - bruttokansantuotegross domestic product - säteilytetty tuoteirradiated product - maitotuotemilk product - pakastekuivattu valmistefreeze-dried product - tehdasvalmistemanufactured goods - metallituotemetal product - kaivosteollisuuden tuotemining product - nettokansantuotedomestic product - bruttokansantulogross national product - uusi tuotenew product - alkuperätuoteoriginating product - öljytuotepetroleum product - farmaseuttinen tuotepharmaceutical product - talousesinehousehold article - proteiinituoteprotein products - rekonstruoitu tuotereconstituted product - jäähdytetty tuoterefrigerated product - alueellinen bruttokansantuotegross regional product - suolattu tuotesalted product - puolivalmistesemi-manufactured goods - arka tuotesensitive product - pakastettu tuotedeep-frozen product - tekstiilituotetextile product - käsityöläinencraftsman - eläinlääkinnällinen tuoteveterinary product - kaupallinen ammattisales occupation - rahoitusalan ammattifinancial occupation - vapaa ammattiliberal profession - terveydenhoitoalan ammattihealth care profession - avustavaan hoitohenkilöstöön kuuluvaparamedical profession - Maailman elintarvikeohjelmaWFP - toimintaohjelmaaction programme - avustusohjelmaaid programme - opetusohjelmateaching curriculum - tutkimusohjelmaresearch programme - vaaliohjelmaelection programme - tieteen edistyminenscientific progress - investointihankeinvestment project - talousarvioesitysdraft budget - hallituksen esitysgovernment bill - tutkimushankeresearch project - teollisuushankeindustrial project - myynnin edistäminensales promotion - kaupan edistäminentrade promotion - investointien edistämineninvestment promotion - rakentamistoimintaproperty development - ylennyspromotion - vaalimainontaelection campaign publicity - EY:n ehdotusEC proposal - esittävät taiteetperforming arts - kansanedustajan lakialoitenon-government bill - julkinen omaisuuspublic property - maaomaisuusland and buildings - maatalouskiinteistöagricultural real estate - kiinteä omaisuusreal property - teollisoikeusindustrial property - immateriaalioikeusintellectual property - irtaimistopersonal property - yksityisomaisuusprivate property - ArubaAruba - malminetsintämineral prospecting - tulevaisuudentutkimusforward studies - prostituutioprostitution - meluntorjuntanoise protection - ympäristönsuojeluenvironmental protection - eläimistön suojeluprotection of animal life - kasvillisuuden suojeluprotection of plant life - yksityisyyden suojaprotection of privacy - ESAESA - eläinsuojeluprotection of animals - osakkeenomistajien suojaprotection of shareholders - tiedonvälityksen suojaprotection of communications - vapauksien suojaprotection of freedoms - vähemmistön suojeluprotection of minorities - diplomaattinen suojeludiplomatic protection - kuluttajansuojaconsumer protection - erikoistumissopimusspecialisation agreement - AasiaAsia - markkinoiden suojelumarket protection - kulttuuriperinnön suojeluheritage protection - maiseman suojelucountryside conservation - maaperän suojelusoil protection - äitiys- ja lastenhuoltocare of mothers and infants - protektionismiprotectionism - eläinvalkuainenanimal protein - synteettinen proteiinisynthetic protein - maitoproteiinimilk protein - Etelä-AasiaSouth Asia - kasvisvalkuainenvegetable protein - sopimuksen pöytäkirjaprotocol to an agreement - sokeripöytäkirjaprotocol on sugar - prototyyppiprototype - Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - maakuntaprovince - psykiatriapsychiatry - psykologiapsychology - työpsykologiaoccupational psychology - julkaisupublication - yhteisön julkaisuCommunity publication - lain julkaiseminenpublication of a law - mainontaadvertising - harhaanjohtava mainontaadvertising malpractice - tilinpäätöstietojen julkaiseminenpublication of accounts - tariffien julkaiseminenpublication of tariffs - QatarQatar - poliittinen turvapaikkapolitical asylum - ammatillinen pätevyysprofessional qualifications - ympäristön laatuquality of the environment - elämän laatuquality of life - tuotteen laatuproduct quality - aluksesta purettu määräquantity of fish landed - yhteiskunnan huono-osaisetsocially disadvantaged class - kirjallinen kysymyswritten question - suullinen kysymysoral question - parlamenttikysymysparliamentary question - puhdistaminendecontamination - päätösvaltaisuusquorum - saaliskiintiöcatch quota - edustajanpaikkakiintiöelectoral quota - radioaktiiviisuus, radioaktiivisuusradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radiointi, televisiointi, yleisradiointibroadcasting, broadcast medium - säteilysuojeluradiation protection - YK:n yleiskokousUN General Assembly - öljynjalostusoil refining - sokerin puhdistaminensugar refining - viinirypälegrape - toiminimibusiness name - pääoman kotiuttaminenrepatriation of capital - kertomusreport - maatalouden ja kaupan väliset suhteetagriculture-trade relationship - maatalouden ja teollisuuden väliset suhteetagriculture-industry relationship - toimintakertomusannual report - valiokuntamietintöcommittee report - tutkimusraporttiresearch report - lainsäädännön lähentäminenapproximation of laws - politiikan lähentäminenapproximation of policies - Ras al KhaimahRas Al Khaimah - veron määräytymisperustebasis of tax assessment - sopimuksen ratifiointiratification of an agreement - suhderatio - ydinreaktorinuclear reactor - uudelleenkoulutusvocational retraining - jälleenvarustautuminenrearmament - jälleenvakuutusreinsurance - väestönlaskentacensus - väestölaskentapopulation census - avustaminen koulutuksessaassistance in training - talouden taantumaeconomic recession - tulotrevenue - vientitulotexport revenue - tutkittavaksi ottaminenadmissibility - tutkimusresearch - maataloustutkimusagronomic research - soveltava tutkimusapplied research - energiatutkimusenergy research - aineiston hakudocument retrieval - ympäristötutkimusenvironmental research - metsäntutkimusforestry research - kalantutkimusfishery research - teollisuustutkimusindustrial research - lääketieteellinen tutkimusmedical research - tieteellinen tutkimusscientific research - sadonkorjuuharvest - suositusrecommendation - yhteisön suositusCommunity recommendation - taloudellinen sopimuseconomic agreement - keskinäinen sosiaaliturvajärjestelmämutual assistance scheme - EHTY:n suositusECSC recommendation - Euratomin suositusEAEC recommendation - tutkintojen tunnustaminenrecognition of diplomas - taloudellinen jälleenrakentamineneconomic reconstruction - siirtyminen puutarhanviljelyynconversion to horticulture - tuotantosuunnan muutos karjataloudessaherd conversion - teollisuuden muuntaminenindustrial conversion - tuotantosuunan muutos maitotuotannostalihatuotantoonconversion to beef production - tuotantosuunnan muutosredirection of production - muutoksenhaku hallintoviranomaisessaappeal to an administrative authority - kumoamiskanneaction for annulment - laiminlyöntikanneaction for failure to act - kanne velvoitteen täyttämättä jättämisestäaction for failure to fulfil an obligation - henkilöstön hankintarecruitment - järjestöassociation - energian talteenottoenergy recovery - pääoman kiertorecycling of capital - jätteiden kierrätyswaste recycling - aromikasviaromatic plant - joukkojen vähentäminenforce reduction - lääkekasvimedical plant - soijaöljysoya bean oil - auringonkukkaöljysunflower seed oil - työajan lyhentäminenreduction of working time - riistanlihameat from game - kaninliharabbit meat - maissiöljymaize oil - tullinalennustariff reduction - rasvaton maitojauheskimmed milk powder - rediskonttausrediscounting - revalvaatiorevaluation - jälleenvientire-export - kuivattu tuotedried product - rakenteen muokkausainetexture agent - summaarinen oikeudenkäyntisummary procedure - maataloustukiaid to agriculture - kansanäänestysreferendum - yhteisön etuuskohteluCommunity preference - hallinnonuudistusadministrative reform - YMP:n uudistusreform of the CAP - maatalousuudistusagrarian reform - maataloustuotantoa koskevat säännöksetregulation of agricultural production - koulutusuudistuseducational reform - maatalouskiintiöagricultural quota - takuukynnysguarantee threshold - vaihtoehtoinen maataloustuotantoalternative agricultural production - öljy- ja rasvaverotax on oils and fats - maareformiland reform - epäsuotuisa maatalousalueless-favoured agricultural area - naispuolinen maanviljelijäwoman farmer - nuori viljelijäyoung farmer - oikeuslaitoksen uudistusjudicial reform - tilojen ryhmittelygrouping of farms - maatilan tuottofarm return - kasvinsuojeluaineplant health product - pakolainenrefugee - rikkakasvien torjunta-aineherbicide - raivotautirabies - maidontuotantodairy production - viljan korvikecereal substitute - poliittinen pakolainenpolitical refugee - yhteismetsäforestry group - kieltäytyminen tarjouksen tekemisestärefusal to bid - puuntuotantowood production - metsäomaisuusforestry property - valtion metsäpublicly-owned forest - yksityismetsäprivate forest - toimituksesta kieltäytyminenrefusal to sell - simpukan viljelyshellfish farming - vesieläinten ja vesikasvien tuotantofishery produce - kalastuslisenssifishing licence - autoritaarinen hallintojärjestelmäauthoritarian regime - avustusjärjestelmäaid system - yhtiöittäminendemerger - ylikansallinen yritystransnational corporation - yksinostoexclusive purchasing agreement - työllistämisyrityspartly nationalised undertaking - valikoiva myyntiselective distribution agreement - maanomistusjärjestelmälandholding system - sähköpostielectronic mail - rajojen yli tapahtuva tiedonsiirtocross-frontier data flow - kaupalliset joukkoviestimetcommercial media - talousjärjestelmäeconomic system - paikalliset joukkoviestimetlocal media - yksityiset joukkoviestimetprivate media - sotilashallitusmilitary regime - tiedonsiirtoverkkotransmission network - videoneuvotteluvideophone conference - eurooppalainen televisioEuropean television - parlamentaarinen järjestelmäparliamentary system - maksutelevisiopay television - teletietopalveluVideotex - työskentely kotitietokoneellahome computing - muistiinformation storage - poliittinen järjestelmäpolitical system - tietotekniikkasovelluksetcomputer applications - tietokonerikoscomputer crime - tietotekniikkaa koskeva lainsäädäntödata-processing law - tekoälyartificial intelligence - alueregion - Euroopan unionin virallinen lehtiEU Official Journal - atk-piratismicomputer piracy - maatalousalueagricultural region - vaalien oikeellisuuden valvontaelection monitoring - usean viran hoitaminenmultiple office holding - vaalituloselection result - päätösvallan siirtäminendelegation of power - Brysselin alueBrussels region - parlamenttivaltuuskuntaparliamentary delegation - äänioikeusikävoting age - federalismifederalism - rannikkoaluecoastal region - luottamuslausekansanäänestysplebiscite - äänten jakautuminendistribution of votes - neuvonantokelpoisuusadvisory power - kehitysaluedevelopment region - nimitysvaltapower to appoint - erioikeusprivilege - radikaalinen puolueradical party - vuoristoaluemountain region - epäsuotuisa alueless-favoured region - pakotettu katoaminenforced disappearance - poliittinen vähemmistöpolitical minority - poliisivalvontapolice checks - pasifismipacifism - pelastuspalvelucivil defence - talousalueeconomic region - edustajan välityksellä äänestäminenvote by delegation - yhteenliittymäconsortium - Flanderin alueFlanders - täytäntöönpanoelinexecutive body - hallitusohjelmagovernment programme - rajaseutufrontier region - markkinatukimarket support - taloudellinen muuntamineneconomic conversion - teollisuusalueindustrial region - jälleenkehittämistukiredevelopment aid - rakenneuudistustukiaid for restructuring - myyntitukisales aid - teollisuudelle myönnettävä tukiaid to industry - tulojen uudelleenjakoredistribution of income - EY:n Välimeren alueEC Mediterranean region - humanitaarinen apuhumanitarian aid - pakolaisapuaid to refugees - katastrofiapuaid to disaster victims - kehitysapudevelopment aid - ensisijaisesti kehitettävä aluepriority region - maaseutualuerural region - vastateollistunut maanewly industrialised country - matkailualuetourist region - yhteiskuntataloussocial economy - maatalouden tilinpitoeconomic accounts for agriculture - Vallonian alueWalloon region - vaikuttavuustutkimusimpact study - taloudellinen seurauseconomic consequence - sovittelumenettelyconciliation procedure - tehtävien siirto aluehallinnolleregionalisation - metrounderground railway - raskas tavarankuljetusajoneuvolarge vehicle - avaruuskuljetusspace transport - avaruusalusspace vehicle - kaupan alueellisuusregionalisation of trade - avaruusasemaspace station - regionalismiregionalism - ajoneuvojen vuokrausvehicle rental - kuljetuksen määräpaikkadestination of transport - asetus tai hallinnollinen määräysregulation - katsastustodistusship's passport - kuljetuksen hintatransport price - yhteisön asetusCommunity regulation - tariffien hyväksyminenapproval of tariffs - satamaliikenneport traffic - Euratomin asetusEAEC Regulation - liikenteen valvontatraffic control - kuljetuskiintiötransport quota - kuljetusmarkkinattransport market - ajoneuvon rekisteröintivehicle registration - ajoneuvon asiakirjatvehicle documents - riitojen ratkaiseminensettlement of disputes - kuljetusaikalength of journey - suurnopeusliikennehigh-speed transport - kuljetusasiakirjatransport document - ajoaikadriving period - katsastusroadworthiness tests - matkatoimistotravel agency - varainhoitoasetusfinancial regulation - kuljetussopimuscontract of carriage - osakascompany member - velkajärjestelycomposition - kauppaa koskevat säännöksettrade regulations - asemakaavaa koskevat säännöksettown-planning regulations - lentoreittiairline - maantieliikenneroad traffic - metsästystä koskevat säännöksethunting regulations - merenkulkupolitiikkashipping policy - merikonferenssimaritime conference - liikennettä koskevat säännöksettraffic regulations - jätteiden upotusdumping of waste - jätteiden varastointistorage of waste - rakentamista koskevat säännöksetbuilding regulations - myrkyllinen ainetoxic substance - saasteeton ajoneuvonon-polluting vehicle - merenpohjan hyödyntäminenexploitation of the sea-bed - luonnonvarojen korvaaminenreplacement of resources - ympäristövaikutusenvironmental impact - ympäristön tilan seurantaenvironmental monitoring - seisminen valvontaseismic monitoring - rantojensuojelushore protection - nopeusrajoituksia koskevat säännöksetspeed control - vesitalouswater management - kilpailunrajoituksia koskevat säännöksetcontrol of restrictive practices - geofyysinen ympäristögeophysical environment - seisova vesistagnant water - investointeja koskevat säännöksetregulation of investments - meren eläimet ja kasvitmarine life - villit eläimet ja kasvitwildlife - vakuutusinsurance - hintoja koskevat säännöksetprice regulations - kasvistoplant resources - suistoalueestuary - maataloutta kohtaava tuhoagricultural disaster - tullimääräyksetcustoms regulations - neulas- ja lehtikatodefoliation - eroosioerosion - moottoriajoneuvojen aiheuttama saastuminenmotor vehicle pollution - kuljetusta koskevat säännöksettransport regulations - öljysaasteetoil pollution - metallisaasteetmetal pollution - aluksista tulevat saasteetpollution from ships - teollisuussaasteetindustrial pollution - markkinoiden vakauttaminenmarket stabilisation - vientimaksuexport levy - tuontimaksuimport levy - syntyvyyden säännöstelybirth control - laiton kauppaillicit trade - interventioelinintervention agency - NimexeNimexe - vaihdannan sääntelyregulation of transactions - alkuperänimitysdesignation of origin - tullisuspensiomenettelycustoms procedure suspending duties - jälleentuontire-import - tullinpalautuscustoms drawback - uudelleen sopeutuminen koulutyöhönre-integration into school - EY:n tullialueEC customs territory - sosiaalinen uudelleen sopeutuminensocial rehabilitation - yhtenäinen asiakirjasingle document - muodollisuuksien yksinkertaistaminensimplification of formalities - talousarvion hylkääminenrejection of the budget - tullitariffin jaotteluspecification of tariff heading - kauppasuhteettrade relations - rahoitussopimusfinancial agreement - vientiluottovakuutusexport credit insurance - lämpöpäästöthermal discharge - vastakauppacountertrade - yhteisön vientikauppaCommunity export - yhteisön tuontiCommunity import - tavarat ja palvelutgoods and services - talouden elvytysreflation - välituotteetintermediate goods - kahdenväliset suhteetbilateral relations - pääomahyödykkeetcapital goods - käytetyt tavaratused goods - integroitunut kauppaintegrated trade - kulttuurisuhteetcultural relations - teollinen kulutusintermediate consumption - maailmanlaajuinen kulutusworld consumption - tuotekehitys ja markkinointimerchandising - markkinoinnin teoriatheory of marketing - diplomaattisuhteetdiplomatic relations - myynninedistämistapahtumatrade event - veroton hintaprice net of tax - työmarkkinasuhteetlabour relations - tappiollinen myyntiselling at a loss - itsepalveluself-service store - kaupparyhmittymätaffiliated retailing - liikkuva kauppaitinerant trade - itsenäinen jälleenmyyjäindependent retailer - myymäläketjuchain store - koulun ja elinkeinoelämän suhteetschool-industry relations - tukkumyyntikeskuswholesale trading centre - jakelijadistributor - taloussuhteeteconomic relations - käyttövaratprivate-sector liquidity - kirkon ja valtion väliset suhteetchurch-State relations - tapaturmavakuutuspersonal accident insurance - idän ja lännen suhteetEast-West relations - teollisuusalojen väliset suhteetinter-industrial relations - valuuttakriisimonetary crisis - toimielinten väliset suhteetinterinstitutional relations - valuuttarajoitusexchange restriction - kansainväliset suhteetinternational relations - koroton luottofree credit - diskonttokorkodiscount rate - luotonannon tiukentaminencredit control - parlamenttien väliset suhteetinterparliamentary relations - arvopaperipörssistock exchange - yhteisön sisäiset suhteetintra-Community relations - pääomavirta ulkomailleoutflow of capital - siirtohintatransfer pricing - lainsäädäntövallan ja täytäntöönpanovallan välinensuhdelegislative-executive relations - hyvin lyhyen aikavälin rahoitusvery short-term financing - rahataloudelliset suhteetmonetary relations - yrityksen rahoituscorporate finance - monenväliset suhteetmultilateral relations - omaisuusvakuutusproperty insurance - henkilövakuutuspersonal insurance - rinnakkaisvakuutusco-insurance - kaupungin ja maaseudun suhdetown-country relationship - luottolaitoscredit institution - teollisuuspankkifinance house - elektroniset pankkipalvelutelectronic banking - työtapaturmavakuutusoccupational accident insurance - ihmissuhteethuman relations - pankkitarkastusbanking supervision - pankkien palvelumaksutbank charges - talousarvion määrärahabudget appropriation - yleinen talousarviogeneral budget - suhdetoimintapublic relations - alueellinen rahatalousregional finances - uskontoreligion - yhteisön talousarvion rahoitusfinancing of the Community budget - jäsenvaltion osuusMember State's contribution - ministerinvaihdoscabinet reshuffle - verosopimustax convention - verotarkastustax inspection - takaisinmaksuredemption - erityisverospecial tax - tilusjärjestelyreparcelling - hinnoitteluvälibracket rate - vientitullin peruutusremission of export duties - yksikköhintaunit price - tukitariffisupport tariff - sekahintamixed price - tuonnin korvaaminenimport substitution - maataloustuotteiden hintaprice of agricultural produce - korvaus työstäremuneration of work - maatalousvakuutusagricultural insurance - maataloustuottocrop yield - kansalaistaitocivics - kaupallinen koulutuscommercial education - opetusvälineetteaching materials - atk-opetusohjelmistotteaching software - koulun ja työelämän suhteetschool-working life relations - kaupunkirakenteen uudistaminenurban renewal - neurobiologianeurobiology - kannattavuusprofitability - gynekologiagynaecology - neurologianeurology - pediatriapaediatrics - hammaslääketiededental medicine - ensiapufirst aid - vaihtoehtoinen lääketiedealternative medicine - teollisuuden uudelleenjärjestelyindustrial reorganisation - akustiikkaacoustics - optiikkaoptics - kybernetiikkacybernetics - petrologiapetrology - avun jakaminendistribution of aid - uskonlahkoreligious sect - teologiatheology - verotuksen jakautuminendistribution of the tax burden - yhtenäismarkkinatsingle market - väestön alueellinen jakautuminengeographical distribution of the population - yksinhuoltajaperheone-parent family - ottolapsiadopted child - moottoriajoneuvovakuutusmotor vehicle insurance - tuotannon jakautuminendistribution of production - perheen suojelufamily protection - markkinoiden jakomarket-sharing agreement - keinotekoinen lisääntyminenartificial reproductive techniques - keinosiemennysartificial insemination - koeputkihedelmöitystest tube fertilisation - varallisuuden jakautuminendistribution of wealth - sijaissynnyttäjäsurrogate mother - vanhempien määräysvaltaparental authority - edustajanpaikkojen jakoallocation of seats - jälkeläinendescendant - sukunimisurname - vanhempain vastuuparental responsibility - asumuserojudicial separation - väestödynamiikkapopulation dynamics - tulonjakodistribution of income - siirtolainenmigrant - työn jakautuminenallocation of work - asutussiirtolaisuusmigration for settlement purposes - paluumuuttotukirepatriation grant - väestön ikääntyminenageing of the population - ammatillinen liikkuvuusjob mobility - maantieteellinen jakaumageographical distribution - ikäjakaumadistribution by age - jakauma henkeä kohtiper capita distribution - kunnianosoitushonour - vapaaehtoistyövoluntary work - vapaaehtoisjärjestövoluntary organisation - työttömyysvakuutusunemployment insurance - jakauma työllistä kohtidistribution per employed person - pelaaminengaming - pelipaikkagaming establishment - peliautomaattiautomatic game - sukupuolijakaumadistribution by sex - urheilukalastussport fishing - vastakkaiset matkailijavirrattourist exchange - ulkomaanmatkailuforeign tourism - maaseutumatkailurural tourism - hakemistodirectory - matkailun infrastruktuuritourist infrastructure - sosiaalimäärärahatsocial budget - uudelleenistutusreplanting - Euroopan sosiaalipolitiikkaEuropean social policy - rikollisuuden ennaltaehkäisyprevention of delinquency - rikollisuuscrime - liikuntavammainenphysically disabled - määrärahojen siirtocarry-over of appropriations - kehitysvammainenmentally disabled - koditonhomelessness - sukupuolielinten silpominensexual mutilation - viikkolepoweekly rest period - huumekauppadrug traffic - yleislääketiedegeneral medicine - sosiaaliapusocial assistance - sosiaalisen suojelun laitoksetsocial facilities - sosiaaliturvaoikeussocial security legislation - sosiaalityösocial work - kotipalveluthome help - lisäeläkesupplementary pension - henkilöstön edustajaunion representative - terveystietokorttihealth card - terveydenhoitomenothealth expenditure - sairaalakuluthospital expenses - diplomaattiedustusdiplomatic representation - sairaalassaolohospitalisation - kotisairaanhoitohome care - potilaan oikeudetpatient's rights - yleinen hygieniapublic hygiene - sosiaalilääketiedesocial medicine - luottovakuutuscredit insurance - henkilöstön edustusworkers' representation - yksityishoitoprivate medical treatment - kaupunkirakentaminenurban construction - kaupunkien infrastruktuuriurban infrastructure - kiinteistömarkkinatproperty market - poliittinen edustuspolitical representation - vuokralainsäädäntörent regulations - MansaariIsle of Man - Kastilia ja LeónCastile-Leon - suhteellinen edustusproportional representation - Kastilia ja La ManchaCastile-La Mancha - CantabriaCantabria - BaleaaritBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta ja MelillaCeuta and Melilla - tukahduttaminenrepression - Madridin yhteisöCommunity of Madrid - Valencian yhteisöCommunity of Valencia - Murcian alueRegion of Murcia - Pohjois-PortugaliNorthern Portugal - Keski-PortugaliCentral Portugal - Lissabon ja TejonlaaksoLisbon and the Tagus Valley - Pohjois-EnglantiNorthern England - Luoteis-EnglantiNorth-West England - Kaakkois-EnglantiSouth-East England - Lounais-EnglantiSouth-West England - talouden elpymineneconomic recovery - Antigua ja BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Kitts ja NevisSaint Christopher and Nevis - monistaminenduplicating - Saint Vincent ja GrenadiinitSaint Vincent and the Grenadines - Yhdysvaltain NeitsytsaaretUS Virgin Islands - Suur-MaghrebGreat Maghreb - kotieläinjalostusanimal breeding - kasvien lisääminenplant propagation - MarshallinsaaretMarshall Islands - Amerikan SamoaAmerican Samoa - työkyvyttömyysvakuutusdisability insurance - tasavaltarepublic - napa-aluepolar region - Dominikaaninen tasavaltaDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - työpakkorequisitioning of workers - biologinen asebiological weapon - joukkotuhoaseweapon of mass destruction - strateginen ydinasestrategic nuclear weapon - tietoverkostoinformation network - atomipommiatomic bomb - verkosto kirjanpitotietojen keruuta vartenfarm accountancy data network - ballistinen ohjusballistic missile - suunnattu ohjusguided missile - mannertenvälinen ohjusintercontinental missile - kuljetusverkkotransport network - merivoimatwarships - rautatieverkkorail network - avaruuteen sijoitetut aseetspace-based weapons - laseraselaser weapon - polttoaseincendiary weapon - tuliaseet ja ammuksetfirearms and munitions - purjehduskelpoisten vesiteiden verkostonetwork of navigable waterways - maavoimatland forces - puolisotilaalliset joukotparamilitary force - maantieverkkoroad network - ilmavoimatair force - reservissä oleva armeijareserve army - ulkomailla olevat joukotforces abroad - laivastonavy - varauksetreserves - naisten asepalveluswomen's military service - vapaaehtoinen asepalvelusvoluntary military service - kirjanpidollinen varausprovision - puolustusmenotdefence expenditure - strateginen puolustusstrategic defence - valuuttavarantoforeign-exchange reserves - kansainvälinen turvallisuusinternational security - varustelupolitiikkaarms policy - eurooppalainen varustelupolitiikkaEuropean arms policy - Euroopan turvallisuusEuropean security - ydinaseiden leviämisen estäminennuclear non-proliferation - aserajoitusarms limitation - ydinaseettomien vyöhykkeiden muodostaminencreation of nuclear-free zones - luonnonsuojelualuenature reserve - asejärjestelmien yhdenmukaistaminenharmonisation of weapons - asuinpaikkaresidence - kansainvälinen sopimusinternational agreement - kahdenvälinen sopimusbilateral agreement - monenvälinen sopimusmultilateral agreement - vapaa-ajan asuntosecondary residence - kansainväliset neuvottelutinternational negotiations - sopimuksen allekirjoittaminensignature of an agreement - kansainvälinen oikeudellinen asiakirjainternational instrument - kansainvälinen yleissopimusinternational convention - torjunta-ainejäämäpesticide residue - päätöslauselmaresolution - puujätewood residue - Euroopan yleissopimusEuropean convention - YK:n kansainvälinen sopimusUN international covenant - kansainvälinen politiikkainternational affairs - sopimuksen irtisanominentermination of a contract - kansainvälinen kysymysinternational issue - vahinkovakuutusindemnity insurance - hartsiresin - Saksojen väliset suhteetrelations between the two German States - virallinen vierailuofficial visit - kansainvälinen apuinternational aid - käytännesäännötcode of conduct - kansainvälinen pakoteinternational sanctions - yhteisön päätöslauselmaCommunity resolution - uskonnollinen ryhmäreligious group - sosiokulttuurinen ryhmäsocio-cultural group - elintarvikeomavaraisuusself-sufficiency in food - yhteistyöpolitiikkacooperation policy - YK:n päätöslauselmaUN resolution - juridinen yhteistyölegal cooperation - sotilaallinen miehitysmilitary occupation - EP:n päätöslauselmaEP resolution - miehitetty alueoccupied territory - monikansalliset joukotmultinational force - vastuuliability - sotavankiprisoner of war - Armenian kysymysArmenian question - Kurdistanin kysymysKurdistan question - Palestiinan kysymysPalestinian question - Saksan yhdentyminenunification of Germany - kansainvälinen vastuuinternational responsibility - CDECDE - euro-ohjusEuro-missile - aseiden valvontaarms control - ministerivastuuministerial responsibility - START-sopimusSTART agreement - ABM-sopimusABM Agreement - rauhanvyöhykepeace zone - sairausvakuutushealth insurance - rikosoikeudellinen vastuucriminal liability - ETYJOSCE - pitkäaikaistyöttömyyslong-term unemployment - työmarkkinoille paluureintegration into working life - poliittinen vastuupolitical responsibility - työttömyyden torjuntafight against unemployment - työvoimapoliittinen suunnittelumanpower planning - työn ositusjob sharing - kansalainennational - työsuhteen päättyminentermination of employment - työpaikan vaihtochange of job - paikallinen työllisyysaloitelocal employment initiative - palkaton työunpaid work - yhteisön kansalainenCommunity national - tilapäistyötemporary employment - eläimistöanimal resources - nuorten työllisyysyouth employment - naisten työfemale work - meren luonnonvaratresources of the sea - ammatillinen uudelleenkoulutusupdating of skills - taloudelliset voimavarateconomic resources - koulutuskurssitraineeship - vesivaratwater resources - maaperän luonnonvaratsoil resources - työllisyystilastoemployment statistics - energiavaratenergy resources - aputyöntekijäauxiliary worker - ulkomailla työskenteleväexpatriate worker - merivakuutusmarine insurance - yrittäjäentrepreneur - toimitusjohtajamanaging director - kalavaratfishery resources - itsenäinen ammatinharjoittajaself-employed person - mineraalivaratmineral resources - yleinen lomapäiväpublic holiday - pyhätyöSunday working - luonnonvaratnatural resources - työtahtirate of work - uusiutuvat luonnonvaratrenewable resources - etätyöteleworking - palkkojen jäädyttäminenpay freeze - lisävaratadditional resources - palkkojen leikkaaminenpay cut - lisäetufringe benefit - päivärahat ja kulukorvauksetallowances and expenses - budjettivaratbudgetary resources - henkilöstön palvelukseen nimittäminenappointment of staff - omat varatown resources - työjärjestysrules of procedure - koeaikaprobationary period - ateriapalvelucatering - järjestäymisoikeustrade union rights - ammatillinen järjestäytymisvapaustrade union freedom - ammattietiikkaprofessional ethics - pakollinen vakuutuscompulsory insurance - maataloustuotteiden vientitukiexport refund - voitto-osuuden jakaminen työntekijöilleprofit sharing - tuontitukiimport refund - henkilöstön edustajien valitseminentrade union election - työmarkkinaosapuoletsocial partners - virkamiesjärjestöunion of civil servants - ammatillinen yhdistysprofessional association - ammattiyhdistystrade union - tuotantotukiproduction refund - vientirajoitusexport restriction - diplomaatin ammattidiplomatic profession - tuontirajoitusimport restriction - viestintä- ja tiedotusalan ammatticommunications profession - kilpailun rajoittaminenrestriction on competition - hallinnollinen ammattiadministrative personnel - sihteeristösecretarial staff - kaupan rajoituksettrade restriction - tietopalvelualan ammattiinformation profession - teknis-tieteellinen ammattiscientific profession - teknisen alan ammattitechnical profession - vapauden rajoitusrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - vakuutusalan ammattiinsurance occupation - määrällinen rajoitusquantitative restriction - pieni vähittäiskauppasmall retailer - hammaslääkäridentist - lääkäridoctor - eläinlääkäriveterinarian - proviisoripharmacist - kätilömidwife - taiteilijan ammattiartistic profession - yksityisvakuutusprivate insurance - teollisuuden rakenneuudistusindustrial restructuring - kirjailijan ammattiliterary profession - liiketulosoperating result - myyntihenkilöstösales staff - kauppaedustajasales representative - maatalouden liiketulosagricultural performance - koulun arvosanatschool results - atk-alan ammattiinformation technology profession - matkailualan ammattitourist profession - hotellialan ammattihotel profession - palvelualan työntekijätservice occupation - tullien ottaminen uudelleen käyttöönrestoration of customs duties - pankkialan ammattibanking profession - ammattilaisurheiluprofessional sport - kauttakuljetustransit - jälkeenjääminen koulutyössäbackwardness at school - Euroopan teollisuusalueEuropean industrial area - yhteisön teollisuuspolitiikkaCommunity industrial policy - markkinoilta poisvetäminenwithdrawal from the market - käsityöammattihandicrafts - pienteollisuussmall industry - keskisuuri teollisuusmedium-sized industry - pieni ja keskisuuri teollisuussmall and medium industries - eläkeläinenretired person - teollisuuden sijoittuminenlocation of industry - teollinen vapaa-alueindustrial free zone - varhaiseläkeearly retirement - teknologiakylätechnology park - tuotantoylijäämäproduction surplus - käsittelyhandling - julkisoikeudellinen vakuutuspublic insurance - polttoaineen jälleenkäsittelyfuel reprocessing - teollinen valmistaminenindustrial manufacturing - tuotantokiintiöproduction quota - tuotantotilastoproduction statistics - valmistajan vastuuproducer's liability - uusi teknologianew technology - huippukokoussummit meeting - saastuttamaton tekniikkaclean technology - perinteinen tekniikkatraditional technology - teknologinen prosessitechnological process - tekniset määräyksettechnical regulations - tuotteen kestoikäproduct life - virheellinen tuotedefective product - ministerikokousministerial meeting - tekninen eritelmätechnical specification - eurooppalainen standardiEuropean standard - kansainvälinen standardiinternational standard - standardien yhdenmukaistaminenharmonisation of standards - tekninen sääntötechnical rule - kansainvälinen kokousinternational meeting - kierrätystekniikkarecycling technology - tutkimusmäärärahatresearch budget - palkankorotuspay rise - EurekaEureka - tutkimushenkilöstöresearch staff - yhteisön tutkimuspolitiikkaCommunity research policy - elinkeinoelämän ja tutkimuksen suhteetindustry-research relations - jälleenmyyjädealer - tuloincome - tutkimuselinresearch body - tuotemerkkibrand name - rekisteröity tavaramerkkiregistered trademark - mallioikeusdesigns and models - sivutulotsupplementary income - tavaramerkkioikeustrademark law - eurooppalainen tavaramerkkiEuropean trademark - eläinkokeetexperiment on animals - ihmisillä suoritettavat kokeetexperiment on humans - yrityksen tutkimustoimintacompany research - perustutkimusbasic research - sotilaallinen tutkimusmilitary research - korkeakoulututkimusuniversity research - vastuuvakuutusthird-party insurance - investointitulotinvestment income - Ryhmä 77Group of 77 - Contadora-ryhmäContadora Group - riippuvuussuhteessa oleva aluedependent territory - kuluttajaliikeconsumer movement - maanviljelijän tulotfarmers' income - määräraha avustavan henkilöstön palkaamistavartensecretarial allowance - vaarallisten aineiden kuljetustransport of dangerous goods - maatilan tulotfarm income - opetusmenetelmäteaching method - kotitalouden tulothousehold income - verotettavat tulottaxable income - kansantulonational income - vedenalaiset mineraalivaratunderwater mineral resources - palkkioincome in addition to normal pay - pitkälle kehitetyt materiaalitadvanced materials - lattianpäällystefloor coverings - suprajohtava seossuperconducting alloy - komposiititcomposite materials - tekniset keraamittechnical ceramics - erikoispolymeerispecial polymer - amorfiset aineetamorphous materials - mikrohiukkanenultra-fine particle - bioaineetbiomaterials - muistimetalliseosshape-memory alloy - valtiosäännön muuttaminenconstitutional revision - ADN-sopimusADN agreement - oheislaiteperipheral - lomien porrastaminenstaggering of holidays - lain muuttaminenamendment of a law - mikrotietokonemicro-computer - matkailupolitiikkatourism policy - kuljetusvakuutustransport insurance - teollinen vallankumousindustrial revolution - BITInternational Labour Office - EcosocEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nordrhein-WestfalenNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rheinland-PfalzRhineland-Palatinate - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiöEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Firenzen Eurooppa-instituuttiEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - varallisuuswealth - UEMOAWAEMU - henkivakuutuslife assurance - risiininsiemencastor bean - ADCADC - RingköbingRingkoebing - CACMCACM - katettu riskiinsured risk - DACDAC - terveysvaarahealth risk - ydinenergiapolitiikkanuclear policy - riisirice - öljypolitiikkapetroleum policy - hiilivetyjen varastointistorage of hydrocarbons - voimalaitosten käytöstäpoistaminendecommissioning of power stations - agroenergiaagro-energy - energiateollisuusenergy industry - gasoholigasohol - alkoholipolttoainemotor spirit - robotiikkarobotics - energianlähdeenergy-generating product - hiiliteollisuuscoal industry - robotointirobotisation - hiilikaivospolitiikkacoalmining policy - hiilen jalostuskäsittelycoal processing - malmiesiintymäore deposit - sosiaalinen merkityssocial role - kaivostoimintamining operation - kaivostuotantomining production - eläkejärjestelmäpension scheme - RoskildeRoskilde - malmin louhintamining of ore - malmimetallic ore - bauksiittibauxite - bitumiset aineetbituminous materials - maa- ja kivilajitearths and stones - suolasalt - laakeribearing - fosfaattiphosphate - kalipotash - RomaniaRomania, Roumania, Rumania - öljynetsintäpetroleum exploration - öljyn tuottaminen maaperästäextraction of oil - merenpohjaporauksessa käytettävä rakennelmaoffshore structure - öljyntuotantopetroleum production - butaanibutane - alkaani, parafiinialkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - raakaöljycrude oil - bensiinipetrol - dieselpolttoainediesel fuel - polttoöljyfuel oil - Yhdistynyt kuningaskuntaUnited Kingdom - propaanipropane gas - lentopolttoaineaviation fuel - lyijytön bensiinilead-free petrol - Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset maat jaalueetUnited Kingdom OCT - merenpohjaöljyoffshore oil - Yhdistyneen kuningaskunnan alueetregions of the United Kingdom - voimalaitospower plant - voimalateollisuuselectrical industry - RuandaRwanda - voimalaitoksen sijaintisiting of power stations - vesivoimalahydroelectric development - SabaSaba - reaktorin jäähdytysjärjestelmäreactor cooling system - ydinkemianuclear chemistry - tähtitiedeastronomy - SabahSabah - säteilytetty polttoaineirradiated fuel - sakkaroosisucrose - bioprosessibioprocess - bioteollisuusbio-industry - biotekniikkabiotechnology - parakemiaspecial chemicals - Länsi-SaharaWestern Sahara - muu kuin levytuotenon-flat product - levytuoteflat product - ohutlevysheet - profiilisection - SahelSahel - foliothin sheet - sianihralard - kemian perusteollisuusraw chemical industry - alkuaine, kemiallinen alkuainechemical element, element - kemiallinen yhdistechemical compound, compound - maalit ja lakatpaints and varnishes - Saint EustatiusSaint Eustatius - lääkemedicament - San MarinoSan Marino - hormonihormone - Saint MartinSaint Martin - orgaaninen kemiallinen tuoteorganic chemical - torjunta-aineteollisuuspesticides industry - metalliteollisuusmetallurgical industry - yritystenvälinen sopimusinter-company agreement - Asturian ruhtinaskuntaPrincipality of Asturias - Saint-Pierre ja MiquelonSaint Pierre and Miquelon - rauta- ja terästuoteiron and steel product - ruuviteollisuusbolt and screw industry - aterinteollisuustinplate and cutlery industry - terästavaratironmongery - rautatuoteiron product - metallipinnoitusmetal coating - Saint HelenaSaint Helena - raudan- ja teräksen työstökoneiron and steel-working machinery - erikoisteräksetspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimoniantimony - berylliumberyllium - kadmiumcadmium - rautaseosferro-alloy - tantaalitantalum - takavarikkoseizure of goods - polkypyörien ja moottoripyörien valmistuscycle and motorcycle industry - työvälineteollisuustool industry - tieteellinen tutkimuslaitescientific apparatus - palkkapay - lääketieteelliset ja kirurgiset kojeetmedical and surgical instruments - urakkapalkkapiece work pay - kylmälaitteetcold store - tuntipalkkahourly wage - teollisuusrobottiindustrial robot - kotitaloustyöstä maksettava palkkawages for housework - vähimmmäispalkkaminimum pay - pumppupump - IATAIATA - palkansaajawage earner - audiovisuaaliset laitteetaudio-visual equipment - äänentoistolaitesound reproduction equipment - SalomonsaaretSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - sähkökaapelielectric cable - televiestintälaitteettelecommunications equipment - kodinkonehousehold electrical appliance - hallinnollinen seuraamusadministrative penalty - teollisuuden sähkökoneindustrial electric machinery - sähkökoneelectric machinery - sähkömagneettiset laitteetelectro-magnetic equipment - yhteisöoikeudellinen seuraamusCommunity sanction - videolevyvideo disc - videokasettivideo cassette - tallennusmenetelmärecording medium - taloudellinen seuraamuseconomic sanctions - äänilevyrecord - optinen välineoptical medium - tallennerecording - säteiden käyttöön perustuva laiteapparatus based on the use of rays - radioteleviestintäradio telecommunications - mikroelektroniikkamicroelectronics - seuraamuspenalty - rakennusteollisuusbuilding industry - rakennusten tehdasvalmistusprefabrication - rakennuslevybuilding slab - suuret rakennushankkeetlarge-scale construction - kartonkipaperboard - yhteenpuristettu puubonded wood - kansanterveyspublic health - nahkatavara- ja hansikasteollisuusfancy leather goods and glove-making industry - vuota- ja turkisteollisuushides and furskins industry - São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - lyhyttavarahaberdashery - SardiniaSardinia - tekokuituman-made fibre - luonnonkuitunatural fibre - erinäiset toimialatmiscellaneous industries - rajavastuuyhtiöprivate limited company - korut ja muut kultasepän tuotteetjewellery and goldsmith's articles - tattaribuckwheat - sosiaaliset oikeudetsocial rights - poliittiset oikeudetpolitical rights - taloudelliset oikeudeteconomic rights - ihmisoikeusperuskirjacharter on human rights - SaarlandSaarland - ateismiatheism - satelliittisatellite - vapaa liikkuvuusfreedom of movement - työtyytyväisyysjob satisfaction - syrjinnän torjuntaanti-discriminatory measure - taitotietoknow-how - etninen syrjintäethnic discrimination - seksuaalinen vapaussexual freedom - muukalaisvihaxenophobia - miesten ja naisten tasa-arvoequality between men and women - akateeminen vapausacademic freedom - oikeus kehitykseenright to development - lapsen oikeudetchildren's rights - julma ja alentava kohtelucruel and degrading treatment - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - lastensuojeluchild protection - rikos ihmisyyttä vastaancrime against humanity - lain taannehtivuusretroactivity of a law - vertaileva oikeustiedecomparative law - hallinto-oppiadministrative science - paikallinen lainsäädäntölocal legislation - informatiikkainformation science - siviilioikeudellinen vastuucivil liability - sopimusperusteinen vastuucontractual liability - käyttäytymistieteetbehavioural sciences - omistusownership - kartastoatlas - maaperäoppisoil science - yksityistäminenprivatisation - taloustiedeeconomics - perintöinheritance - oikeustiedelegal science - perintöoikeuslaw of succession - osa-aikaomistustime-sharing - rasiteeasement - oikeuksien käyttäminenenjoyment of rights - kotipaikkalegal domicile - biotieteetlife sciences - maksukykyfinancial solvency - yksilöön kohdistuvat rikoksetcrime against individuals - omaisuusrikoscrime against property - laiton vapaudenriistoillegal restraint - fysikaaliset tieteetphysical sciences - valtio-oppipolitical science - tullipetoscustoms fraud - soveltavat tieteetapplied sciences - kunnianloukkausdefamation - verorikostax offence - maankuorta tutkivat tieteetearth sciences - vankeusimprisonment - vankilalainsäädäntölaw relating to prisons - vankiprisoner - yhteiskuntatieteetsocial sciences - vaihtoehtoinen rangaistusalternative sentence - ehdollinen vapausconditional discharge - omaisuuden takavarikointiconfiscation of property - rangaistuksen alentaminenreduction of sentence - vangin kuljetustransfer of prisoners - vankeinhoitolaitosprison system - vankilan hallintoprison administration - poliittinen hajaannuspolitical split - kanneoikeuden vanhentuminenlimitation of legal proceedings - asian käsittelylegal hearing - ilmakehäatmosphere - koulunkäyntischooling - oikeusapulegal aid - pidätysarrest - rikostutkintajudicial inquiry - etsintäsearch - tutkintavankeusdetention before trial - puolustuksen oikeudetrights of the defence - kaksivaiheiset vaalitdouble-ballot voting system - yksivaiheiset vaalitsingle-ballot system - listavaalitlist voting system - EY:n vahingonkorvauskanneEC action to establish liability - henkilöstöön kuuluvan nostama kanneaction by staff - yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntöreference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - enemmistövaalitmajority voting system - henkilövaalituninominal voting system - kaupallinen tuomioistuincommercial court - parlamentin istuntoparliamentary sitting - välimiesoikeuscourt of arbitration - kansainvälinen oikeusistuininternational court - verotuomioistuinfiscal court - kuivuusdrought - oikeudellinen neuvonantajalegal adviser - maallikkotuomarilay magistrate - merialuemaritime area - vaara valtion turvallisuudellethreat to national security - pankkisalaisuusbanking secrecy - merivalvontamaritime surveillance - merten vapausfreedom of the seas - teollinen salaisuusindustrial secret - ilmakehän ulkopuolinen avaruusextra-atmospheric space - avaruuteen kohdistuva omistusoikeusspace property right - ammattisalaisuusprofessional secret - ulkoavaruuden käyttöuse of outer space - YK:n sihteeristöUN Secretariat - vieraan valtion kansalainenforeign national - oleskeluluparesidence permit - ulkomaalaisten maahantulon salliminenadmission of aliens - talouden alaeconomic sector - seka-avioliittomixed marriage - alkutuotantoprimary sector - kansainvälinen oikeus - valtionsisäinenoikeusinternational law - national law - kansainvälinen talousoikeusinternational economic law - hallinnollinen vastuuadministrative responsibility - finanssihallinto-oikeuspublic economic law - neljäs sektoriquaternary sector - EY:n päätösEC Decision - EY:n direktiiviEC Directive - jalostuselinkeinotsecondary sector - yhteisön oikeusjärjestysCommunity legal system - johdettu oikeussecondary legislation - Euratomin direktiiviEAEC Directive - EY:n suositusEC recommendation - palveluelinkeinottertiary sector - EY:n asetusEC Regulation - soveltamisasetusimplementing Regulation - Euratomin lausuntoEAEC opinion - toimitusvarmuussecurity of supply - EHTY:n lausuntoECSC opinion - EY:n tuomioistuimen lausuntoopinion of the EC Court of Justice - sosiaaliturvan yhdenmukaistaminensocial-security harmonisation - työsuhdeturvajob security - EY:n ulkoinen toimivaltaEC external competence - EY:n pöytäkirjaEC Protocol - sulautumissopimusMerger Treaty - kuljetuksen turvallisuustransport safety - Euroopan yhtenäisasiakirjaSingle European Act - sopimus liittymisestä Euroopan yhteisöönEC Accession Treaty - tuoteturvallisuusproduct safety - Euratomin yhteisyritysEAEC Joint Undertaking - EY:n komissioEC Commission - työturvallisuusoccupational safety - Euroopan unionin suhteetEU relations - AKT-EY-ministerineuvostoACP-EC Council of Ministers - ydinturvallisuusnuclear safety - EY:n tuomioistuimen jäsenmember of the EC Court of Justice - European CommissionerEuropean Commissioner - yleinen turvallisuuspublic safety - EYJEAC - liikenneturvallisuusroad safety - EY:n assosiaatiosopimusEC association agreement - AKT-EY-yleissopimusACP-EC Convention - sosiaaliturvasocial security - AKT-EY-suurlähettiläskomiteaACP-EC Committee of Ambassadors - AKT-EY-sekakomiteaACP-EC Joint Committee - Lomén sopimus IIIthird Lomé Convention - EURESEURES - EKREDF - ESRESF - Euroopan unionin laajentuminenenlargement of the Union - asuntojen jakaminenhousing allocation - ruisrye - Euroopan unioniEuropean Union - Euroopan historiahistory of Europe - kemiallinen suolachemical salt - Euroopan unionin jäsenyysEuropean Union membership - LAESLAES - yhteinen kantajoint position - yhteinen toimintajoint action - sopimus Euroopan unionistaTreaty on European Union - LAES-maatLAES countries - Euroopan poliittinen yhteistyöEuropean political cooperation - EY:n kilpailuEC competition - oppilasvalintaselection of pupils - täydentävä kaupan järjestelmäsupplementary trade mechanism - riskien ehkäisyrisk prevention - luonnononnettomuuksien uhkanatural hazard - teollisuustoimintaan liittyvät vaaratindustrial hazard - taloudellinen liberalismieconomic liberalism - tullitcustoms duties - tullivalvontacustoms inspection - yhteisen tullitariffin tulliCCT duties - siemenseed - painot ja mitatweights and measures - säilykepreserved product - puolimetallisemi-metal - säteilyttäminenirradiation - vähimmäistoimeentulosubsistence level income - henkilökohtainen asepersonal weapon - karkeat jauhotmeal - kulttuurin tukeminenpatronage - hallintohenkilöstön kilpailuadministrative competition - julkinen kuuleminenpublic hearing - SenegalSenegal - vallanjakoseparation of powers - psykoanalyysipsychoanalysis - silkinviljelysericulture - visuaaliset taiteetvisual arts - kulttuurin monimuotoisuuscultural pluralism - tavat ja perinteetcustoms and traditions - palveluservice - rakennusperintöarchitectural heritage - kirkkochurch - hymnianthem - lippuflag - myynninjälkeinen asiakaspalveluafter-sales service - kirjallinen ja taiteellinen omaisuusliterary and artistic property - siviilipalvelualternative service - aerodynamiikkaaerodynamics - termodynamiikkathermodynamics - plasmafysiikkaplasma physics - laserfysiikkalaser physics - geeniteknologiagenetic engineering - maalauspainting - työnvälitysemployment service - ehdonalainen vapauttaminenrelease on licence - pääoman korotuscapital increase - terveyspalveluhealth service - maatalouden tilanneagricultural situation - postin rahoituspalvelutpost office financial services - lain antaminenpromulgation of a law - jäsenten taloudelliset edutfinancial interests of members - arabialais-afrikkalainen yhteistyöArab-African cooperation - maksuton palvelufree service - eurooppalais-arabialainen yhteistyöEuro-Arab cooperation - komission valtuuskuntaCommission Delegation - yhteisön valvontaCommunity control - täydentävyysperiaateprinciple of additionality - varusmiespalvelunational service - syrjäseutuperipheral region - saaristoalueisland region - suosituimmuusasemassa oleva maamost-favoured nation - maksullinen palvelupayable service - lisätalousarviosubsidiary budget - postipalvelutpostal service - monikielinen sanakirjamultilingual dictionary - lyhennesanakirjadictionary of abbreviations - julkinen palvelupublic service - tietosanakirjaencyclopaedia - synonyymisanastothesaurus - kausijulkaisuperiodical publication - tiedustelupalvelusecret service - kotitalousjätteetdomestic waste - monokulttuurisingle-crop farming - sosiaalipalvelutsocial services - sanomalehtinewspaper - seesamisesame - hinnannousuprice increase - parlamentin istuntokausiparliamentary session - SeychellitSeychelles - IFCIFC - korkeakouluuniversity - eläinten kuljetustransport of animals - yhdistysliikeassociative movement - SharjahSharjah - SisiliaSicily - joukkojen sijoittaminenstationing of forces - edustajanpaikkaparliamentary seat - pääkonttoricentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - avoin edustajanpaikkavacant seat - AustraliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - liikennemerkittraffic signs - lemmikkieläinten ruokapet food - SingaporeSingapore - happosadeacid rain - vakuutussaamineninsurance claim - kaavoitusalan ammattitown-planning profession - tiedonhakumenetelmädocumentary tool - kuitukangasnon-woven fabric - siirappisyrup - AigeiansaaretAegean Islands - KanariansaaretCanary Islands - sisalisisal - EP:n puhemiehistöBureau of the EP - puheenjohtajaPresident - seismologiaseismology - varapuheenjohtajaVice-President - pääsihteeriSecretary General - toimielimen toimintainstitutional activity - toimielinkotipaikkaseat of Community institution - institutionaalinen uudistusinstitutional reform - toimielimen toimivaltacompetence of the institution - EY-tilanneEC situation - perhetilannemarital status - avaruuspolitiikkaspace policy - omavaraisuusself-supply - rahoitustilannefinancial situation - sosialismisocialism - yhtiöorganisation - osakeyhtiöpublic limited company - siviilioikeudellinen yhtiöcivil-law association - avoin ammattiyhtiöprofessional partnership - kaupallinen yhtiöfirm governed by commercial law - yhteisomistuksessa oleva yhtiömixed-ownership company - sijoitusyhtiöinvestment company - pääomayhtiöcompany with share capital - linja-autobus - kulutusyhteiskuntaconsumer society - avoin yhtiöpartnership - kommandiittiyhtiölimited partnership - osakkuusyhtiöundisclosed partnership - eurooppayhtiöEuropean company - emoyhtiöparent company - yleishyödyllinen yhtiönon-profit organisation - sosiologiasociology - Etelä-JuutinmaaSouth Jutland - silkkisilk - oma kulutusown consumption - vammaishuoltocare of the disabled - soijasoya bean - liuotinsolvent - SomaliaSomalia - otantatutkimussample survey - mielipidetutkimusopinion poll - durrasorghum - itsemäärääminenself-determination - SudanSudan - rikkisulphur - tarjousten jättäminentendering - tietolähdesource of information - avun lähdesource of aid - oikeuslähdesource of law - alikehitysunderdevelopment - sivutuoteby-product - maatalouden sivutuoteagricultural by-product - omarahoitusself-financing - maidon sivutuotemilk by-product - metallinen sivutuotemetal by-product - proletariaattisub-proletariat - aliravitsemusundernourishment - alikansoitusunderpopulation - alihankintasub-contracting - itsehallintoself-management - perheen huoltajabreadwinner - hintatukiprice support - maataloustuotteiden hintatukifarm price support - rahoitustukimonetary support - valtion täysivaltaisuusnational sovereignty - tuotannon erikoistuminenproduct specialisation - kaupan erikoistuminenspecialisation of trade - talousarvion jaottelubudgetary specification - vapaaehtoinen rajoitusvoluntary restraint - kiinteistökeinottelubuilding speculation - SporaditSporades - urheilusport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - hintatason vakausprice stability - tulojen vakauttaminenincome stabilisation - taloudellinen vakauttamineneconomic stabilisation - karjan sisälläpitäminenindoor livestock farming - ammattikohtainen sopimusinter-professional agreement - automaatioautomation - stagnaatioeconomic stagnation - koetilaexperimental farm - tilastostatistics - maataloustilastoagricultural statistics - yhteisön tilastoCommunity statistics - väestötilastopopulation statistics - kalastustilastofishing statistics - automotor car - taloustilastoeconomic statistics - rahoitustilastofinancial statistics - teollisuustilastoindustrial statistics - kansainvälinen tilastointernational statistics - kansallinen tilastonational statistics - virallinen tilastoofficial statistics - aluetilastoregional statistics - Berliinin asemastatus of Berlin - Jerusalemin asemastatus of Jerusalem - virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännötregulations for civil servants - autonomiaautonomy - henkilöstösäännötstaff regulations - oikeudellinen asemalegal status - poliittinen asemapolitical status - ammattiasemaoccupational status - sosiaalinen asemasocial status - steriloiminensterilisation - verokannustintax incentive - varastostock - yhteisön varastoCommunity stock - rahoitusautonomiafinancial autonomy - varmuusvarastoeconomic contingency stock - interventiovarastointervention stock - ylijäämävarastosurplus stock - vähimmäisvarastominimum stock - maailmanlaajuiset varastotworld stock - yksityinen varastoprivate stock - julkinen varastopublic stock - puskurivarastobuffer stock - varastointistorage - aseiden varastointistockpiling of weapons - energian varastointienergy storage - elintarvikkeiden varastointistorage of food - asiakirjojen varastointidocument storage - Suur-KööpenhaminaGreater Copenhagen - StorströmStorstroem - maatalouden rakenneagricultural structure - työllisyyden rakenneemployment structure - yritysrakennecompany structure - budjettivaltuusbudget authorisation - talouden rakenneeconomic structure - teollisuuden rakenneindustrial structures - institutionaalinen rakenneinstitutional structure - yhteiskunnan rakennesocial structure - huumenarcotic - syövälle altistava ainecarcinogenic substance - vaarallinen ainedangerous substance - kilpailunrajoituksen salliminenrestrictive-practice authorisation - vientitukiexport subsidy - elintarvikkeen korvikefood substitute - maatilan siirtotransfer of farms - sivuliikebranch - sokerisugar - valkoinen sokeriwhite sugar - raakasokeriraw sugar - juurikassokeribeet sugar - kuljetuslupatransport authorisation - ruokosokericane sugar - RuotsiSweden - annetut äänetvotes cast - yleiset vaalituniversal suffrage - itsemurhasuicide - SveitsiSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - viljelty alautilised agricultural area - varajäsenalternate - lisätulliadditional duty - tietovälineinformation medium - magneettinen tallennusvälinemagnetic medium - työpaikkojen vähentäminenjob cuts - tullien poistaminenabolition of customs duties - ylikansallisuussupranationality - luonnonvarojen liikakäyttöover-exploitation of resources - metsitetty aluewooded area - maatilan pinta-alaarea of holding - nurmialuegrassland - kantatilamain acreage - pakastaminendeep-freezing - hyötöreaktoribreeder reactor - SurinamSurinam - ylikansoitusoverpopulation - valuuttasopimusmonetary agreement - moottoritiemotorway - ylituotantoover-production - markkinatarkkailumarket supervision - avun keskeyttäminensuspension of aid - ehdollinen rangaistussuspension of sentence - tullisuspensiosuspension of customs duties - SwazimaaSwaziland - metsänhoitosilviculture - ItävaltaAustria - SyyriaSyria - SysminSysmin - pankkijärjestelmäbanking system - koulutusjärjestelmäeducational system - farming systemfarming system - tietojärjestelmäinformation system - johdon tietojärjestelmämanagement information system - viestintäjärjestelmäcommunications systems - tilinpitojärjestelmäaccounting system - viljelyjärjestelmäcultivation system - AuvergneAuvergne - Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmäUnited Nations system - tiedonhallintajärjestelmäinformation service - vaalijärjestelmäelectoral system - Euroopan parlamentin vaalijärjestelmäEuropean electoral system - Euroopan tilinpitojärjestelmäEuropean accounting system - Euroopan valuuttajärjestelmäEuropean Monetary System - kansainvälinen valuuttajärjestelmäinternational monetary system - standardoitu tilinpitojärjestelmästandardised accounting system - tupakkatobacco - tupakointismoking - TaiwanTaiwan - TansaniaTanzania - mattocarpet - lentoliikenteen kuljetusmaksutair freight rate - kuljetusmaksuttransportation tariff - tullitarifficustoms tariff - yhteinen tullitarifficommon customs tariff - rautatieliikenteen kuljetusmaksutrailway tariff - ennakkoadvance - postimaksutpostal charges - tullietuuskohtelutariff preference - matkustajamaksutpassenger tariff - infrastruktuurin käyttömaksutcharges for use of infrastructure - sonnibull - omavaraisuusasteself-sufficiency rate - valuuttakurssiexchange rate - alustava esitys talousarvioksipreliminary draft budget - arvonlisäveron verokantaVAT rate - kelluva kurssifloating rate - keskuskurssicentral rate - edustava valuuttakurssirepresentative rate - TawalTawal - hinta-arvioassessment of prices - akseliveroaxle tax - vientiveroexport tax - tuontiveroimport tax - leimaverostamp duty - tasausmaksucountervailing charge - vaikutukseltaan vastaava maksucharge having equivalent effect - tuottajain yhteisvastuuproducer co-responsibility - kauttakuljetusmaksutransit charge - ammatinharjoittajan verobusiness tax - polttoaineverofuel tax - siviili-ilmailucivil aviation - moottoriajoneuvoverovehicle tax - TsadChad - TsekkoslovakiaCzechoslovakia - viljelytekniikkacultivation techniques - johtamismenetelmämanagement techniques - rakennusvarustusbuilding services - teknologiatechnology - elintarviketeknologiafood technology - sotilasilmailumilitary aircraft - materiaalitekniikkamaterials technology - pehmeä teknologiasoft technology - energiateknologiaenergy technology - välivaiheteknologiaintermediate technology - ydinteknologianuclear technology - öljyteknologiaoil technology - televiestintätelecommunications - telefaxfacsimile - kaukokartoitusremote sensing - siipikarjan kasvatuspoultry farming - kaapelijakelucable distribution - sähketelegraph - telematiikkatelematics - puhelinphone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - todistusevidence - lepoaikarest period - poliittinen suuntauspolitical tendency - Euroopan valuuttasopimusEuropean Monetary Agreement - ilma-alus, lentokoneaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - henkinen painemental stress - ulkomaankaupan vaihtosuhdeterms of trade - terminologiaterminology - rakennuspaikkabuilding plot - teollisuustonttiindustrial plot - joutomaaabandoned land - maatalousmaaagricultural land - valtionmaaState-owned land - viljelemätön maauncultivated land - peltomaaarable land - lausuntoopinion - uudisraivausreclaimed land - merentakainen alueoverseas territory - terrorismiterrorism - ThaimaaThailand - teetea - hoitotherapeutics - väitöskirjathesis - EY:n lausuntoEC opinion - ThessaliaThessaly - Länsi-TraakiaWestern Thrace - TimorTimor - Itä-TimorEast Timor - titaanititanium - velkakirjanegotiable instrument - matkalipputicket - TogoTogo - TongaTonga - kidutustorture - ToscanaTuscany - turvepeat - massaturismimass tourism - auringonkukkasunflower - EP:n lausuntoEP opinion - toksikologiatoxicology - huumausaineriippuvuusdrug addiction - traktoritractor - USA:n kaupanlaajennuslakiTrade Expansion Act - käännöstranslation - EY:n perustamissopimusEC Treaty - EHTY:n perustamissopimusECSC Treaty - ETY:n perustamissopimusEEC Treaty - Euratomin perustamissopimusEAEC Treaty - Varsovan liiton maatWarsaw Pact countries - lypsykonemilking machine - vedenkäsittelywater treatment - tiedonkäsittelyinformation processing - tekstinkäsittelyword processing - tietojenkäsittelydataprocessing - malmin käsittelyore processing - kasvinsuojelutoimiplant health treatment - rahoitusliiketoimifinancial transaction - yrityksen luovuttaminentransfer of businesses - pääomansiirtocapital transfer - eläkeoikeuksien siirtäminentransfer of pension rights - väestön siirtotransfer of population - teknologian siirtotechnology transfer - kauraoats - elintarvikkeiden jalostusfood processing - yhteisön passitusmenettelyCommunity transit - passituscustoms transit - translitterointitransliteration - datasiirtodata transmission - omaisuudensiirtotransfer of property - raskauden keskeyttäminenabortion - lentokuljetusair transport - yhdistetty kuljetuscombined transport - energian siirtoenergy transport - syrjäseutukuljetushinterland transport - tavaroiden kuljettaminencarriage of goods - pintakuljetussurface transport - matkustajaliikennecarriage of passengers - joukkoliikennepublic transport - laiton raskauden keskeyttäminenillegal abortion - rautatiekuljetusrail transport - sisävesiliikenneinland waterway transport - yksityinen liikenneprivate means of transport - mannertenvälinen liikenneintercontinental transport - maan sisäinen kuljetustoimintainland transport - kansainvälinen liikenneinternational transport - kansainväliset maantiekuljetuksetinternational road transport - yhteisön sisäinen liikenneintra-Community transport - meriliikennemaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - monikuitusopimusmultifibre agreement - raskauden keskeyttäminen lääketieteellisinperusteintherapeutic abortion - kotimaanliikennenational transport - kaapeliliikennecable transport - putkikuljetuspipeline transport - ammattimainen liikennecarriage for hire or reward - omaan lukuun tapahtuva kuljetusown-account transport - julkinen liikennemeans of public conveyance - alueellinen liikenneregional transport - maantiekuljetuksetroad transport - koulukuljetusschool transport - subventoitu liikennesemi-public transport - kuljetus tullivalvonnassatransport under customs control - maanalainen liikenneunderground transport - esikaupunkiliikennesuburban transport - maaliikenneland transport - rajat ylittävä liikennetransfrontier transport - kaupunkiliikenneurban transport - liikenteenharjoittajacarrier - työwork - kotona työskentelyhome working - typpinitrogen - kokoonpanolinjatyöskentelyassembly line work - kokopäivätyöfull-time employment - osa-aikatyöpart-time employment - kuutamourakointimoonlighting - ryhmätyöteam work - yötyönight work - lapsityövoimachild labour - vuorotyöshift work - koulutyöschoolwork - ikääntynyt työntekijäolder worker - luvaton työntekijäclandestine worker - yhteisön työntekijäCommunity worker - rajatyöntekijäfrontier worker - vammainen työntekijäworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - ruumillisen työn tekijämanual worker - siirtotyöläinenmigrant worker - kausityöntekijäseasonal worker - sosiaalityöntekijäsocial worker - julkinen rakentaminenpublic works - apilaclover - BahamaBahamas - Trentino-Alto-AdigeTrentino-Alto Adige - valtion kassaTreasury - Trinidad ja TobagoTrinidad and Tobago - ruisvehnätriticale - BahrainBahrain - vaihtokauppabarter - trustitrust - kanava, putket, putki, tuubiconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - eläintuberkuloosianimal tuberculosis - volframitungsten - TunisiaTunisia - turbiiniturbine - TurkkiTurkey - holhousguardianship - marjahedelmäsoft fruit - TuvaluTuvalu - putketpiping - alvVAT - UDEACCAEEU - UDEAC-maatCAEEU countries - UEBLBLEU - UEDEEECU - WEU-maatWEU countries - ITUITU - Umm al QuawainUmm Al Qaiwain - yksimielisyysunanimity - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - kansallinen yhdistyminennational unification - WEUWEU - vuokrasopimuslease - UEAUAS - tulliliittocustoms union - talousliittoeconomic union - talous- ja rahaliittoEconomic and Monetary Union - Euroopan maksuliittoEuropean Payments Union - Parlamenttien välinen liittoInterparliamentary Union - tullietuussopimuspreferential agreement - liiketilan vuokrasopimusbusiness lease - Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton maatWAEMU countries - rahaunionimonetary union - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - karjayksikkölivestock unit - maanvuokraussopimusfarm lease - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraaniuranium - kaupungistuminenurbanisation - yhdyskuntasuunnittelutown planning - NLUSSR - UruguayUruguay - liikennepalvelun käyttäjätransport user - hinnanalennusprice reduction - käyttövalmis tehdasturnkey factory - nautintaoikeususufruct - tiedon käyttäjäinformation user - avun käyttöuse of aid - veden käyttöuse of water - energian käyttöenergy use - maankäyttöland use - energian rauhanomainen käyttöpeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - kauppatasetrade balance - lomaholiday - rokotevaccine - rokotusvaccination - lehmäcow - emolehmäsuckler cow - lypsylehmädairy cow - AostanlaaksoValle d'Aosta - arvonlisäadded value - markkina-arvomarket capitalisation - kaupan arvovalue of trade - alijäämäinen maksutasebalance-of-payments deficit - tullausarvocustoms valuation - arvopaperisecurities - vanadiinivanadium - VanuatuVanuatu - VatikaaniVatican - vasikkacalf - ajoneuvovehicle - ilmatyynyajoneuvoair-cushion vehicle - kaksipyöräinen ajoneuvotwo-wheeled vehicle - moottoriajoneuvomotor vehicle - maatalousajoneuvoagricultural vehicle - sähköajoneuvoelectric vehicle - raideajoneuvovehicle on rails - hyötyajoneuvocommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - näkymättömien erien kauppataseinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - myyntisale - luottomyynticredit sale - ovelta ovelle myyntidoor-to-door selling - vähittäismyyntiretail selling - alennusmyyntidiscount sale - huutokauppaauction sale - suoramyyntidirect selling - tukkumyyntiwholesale selling - maksutasebalance of payments - veroton myyntiduty-free sale - etämyyntidistance selling - hedelmätarhaorchard - varainkäytön valvontaauditing - lasiglass - Iso-Beltistä länteenWest of the Great Belt - VestsjällandWest Zealand - BaliBali - vaatteetclothing - lihameat - naudanlihabeef - vuohenlihagoatmeat - hevosenlihahorsemeat - puhvelinlihabuffalo meat - vasikanlihaveal - siipikarjanlihapoultrymeat - luuton lihaboned meat - tuore lihafresh meat - Balkanin niemimaaBalkan Peninsula, Balkans - lampaanlihasheepmeat - sianlihapigmeat - ViborgViborg - parlamentin varapuhemiesDeputy Speaker of Parliament - uhrivictim - siviiliuhricivilian victim - sodan uhriwar victim - teksti-TVbroadcast videography - vuorovaikutteinen teletietopalveluinteractive videotex - työelämään siirtyminenintegration into employment - uusintavaalitsecond ballot - järjestötoimintacollective activities - yrityksen toimintabusiness activity - poliittinen elämäpolitics - koulumaailmaschool life - yhteiskuntaelämäsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - viinitarhavineyard - kaupunkitown - keskikokoinen kaupunkimedium-sized town - uusi kaupunkinew town - satelliittikaupunkisatellite town - viiniwine - maustettu viiniflavoured wine - valkoviiniwhite wine - maaviinilocal wine - korkealaatuinen viiniwine of superior quality - pöytäviinitable wine - pullotettu viinibottled wine - väkevä viinifortified wine - nauhastrip - kuohuviinisparkling wine - roséviinirosé wine - punaviinired wine - kuohumaton viinistill wine - viininvalmistusvinification - seksuaalinen väkivaltasexual violence - väkivaltaviolence - valtion harjoittama väkivaltagovernment violence - poliittinen väkivaltapolitical violence - tilisiirtocredit transfer - BangladeshBangladesh - vitamiinivitamin - viininviljelyviticulture - sisävesiväyläinland waterway - kansainvälinen vesitieinternational waterway - moottoriliikennetieexpressway - pankkibank - maaseututiecountry road - kaupunkialueen tieurban road - tielaitosroad services department - varkaustheft - siipikarjapoultry - Afrikan kehityspankkiAfrican Development Bank - teurastettu siipikarjaslaughtered poultry - muniva siipikarjalaying poultry - elävä siipikarjalive poultry - kaupan määrätrade volume - liiketoiminnan laajuustrading volume - äänestysvote - tyhjä äänestyslippublank ballot paper - maatalouspankkiagricultural bank - äänestys asiakirjan hyväksymisestäkokonaisuudessaanvote on a text as a whole - lakiesityksen hyväksyminenpassage of a bill - koneäänestyselectronic voting - nimenhuutoäänestysroll-call vote - mitätön äänestyslippuinvalid ballot paper - äänestyspakkocompulsory voting - ennakkoäänestysadvance voting - postiäänestyspostal vote - valtakirjalla äänestäminenproxy vote - äänestys parlamentissaparliamentary vote - keskuspankkicentral bank - suosituimmuusäänestyspreferential voting - avoin äänestysopen ballot - salainen äänestyssecret ballot - matkatravel - valmismatkainclusive tour - ryhmämatkagroup travel - vulkanologiavolcanology - maatalouden neuvontapalvelutagricultural advisory services - Wallis ja FutunaWallis and Futuna - jogurttiyoghourt - liikepankkicommercial bank - JemenYemen - entinen Etelä-Jemenformer South Yemen - Yorkshire ja HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslaviaYugoslavia - Kongon demokraattinen tasavaltaDemocratic Republic of Congo - SambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - sinkkizinc - osuuspankkicooperative bank - kuiva vyöhykearid zone - ilmastovyöhykeclimatic zone - asuinalueresidential area - pyyntialuecatch area - vapaakauppa-aluefree-trade area - kalastusvyöhykefishing area - yksinomainen talousvyöhykeexclusive economic zone - päiväntasaajavyöhykeequatorial zone - vapaa-aluefree zone - SALT-sopimusSALT Agreement - investointipankkiinvestment bank - kylmä vyöhykefrigid zone - kostea vyöhykehumid zone - valuutta-aluecurrency area - jalankulkuvyöhykepedestrian zone - saastunut aluepolluted area - suojelualueprotected area - tuhoaluedisaster area - subtrooppinen vyöhykesubtropical zone - esikaupunkialuesuburban area - tariffivyöhyketariff zone - kehityspankkidevelopment bank - lauhkea vyöhyketemperate zone - trooppinen vyöhyketropical zone - kaupunkialueurban area - eläintiedezoology - maatilapankkiland bank - MaailmanpankkiWorld Bank - kansan pankkipeople's bank - yksityinen pankkiprivate bank - julkisen alan pankkipublic bank - BarbadosBarbados - alakohtainen sopimussectoral agreement - hintaluetteloprice list - tankobar - matalapalkkalow pay - tietokantadatabase - sotilastukikohtamilitary base - BasilicataBasilicata - Ala-NormandiaLower Normandy - Ala-SaksiLower Saxony - TABTAB - alusvessel - perushyödykesopimuscommodity agreement - kalastusalusfishing vessel - säiliöalustanker - rakennusbuilding - huvialuspleasure craft - teollisuusrakennusindustrial building - julkinen rakennuspublic building - BaijeriBavaria - tullisopimustariff agreement - kuvataiteetfine arts - EIPEIB - BelgiaBelgium - Belgian yhteisöt ja alueetregions and communities of Belgium - BelizeBelize - voittoprofit - avunsaajaaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-maatBenelux countries - BeninBenin - BerliiniBerlin - BermudaBermuda - ravinnontarvenutritional needs - asunnontarvehousing need - työvoiman tarvemanpower needs - väestönkasvupopulation growth - veden tarvewater requirements - rehufodder - rahoitustarvefinancial requirements - betoniconcrete - rehujuurikasfodder beet - sokerijuurikassugar beet - BEUCBEUC - voibutter - kasvisvoivegetable butter - BhutanBhutan - tuotannon kasvuincrease in production - bibliografiabibliography - kirjastolibrary - lasten kirjastochildren's library - kansalliskirjastonational library - yleinen kirjastopublic library - tieteellinen kirjastoscientific library - korkeakoulukirjastouniversity library - kaksikamarijärjestelmäbicameral system - IDBIDB - sopeutuminen vieraaseen kulttuuriinacculturation - slummislum - IBEIBE - yhteismaacommon land - kulttuuriesinecultural object - kulutustavaratconsumer goods - kestokulutustavaratdurable goods - lyhytikäiset kulutustavaratnon-durable goods - sosiaalinen hyvinvointisocial well-being - syytecharge - olutbeer - tasebalance sheet - hankintatasesupply balance sheet - energiataseenergy audit - henkilöstökertomussocial audit - biokemiabiochemistry - biokonvertointibioconversion - biologinen hajoavuusbiodegradability - bioenergiabioenergy - biokaasubiogas - elämäkertabiography - biologiabiology - biomassabiomass - biosfääribiosphere - kaksipuoluejärjestelmätwo-party system - kaksinapaisuusbipolarisation - MyanmarMyanmar - ostopurchase - keksitehdasbiscuit factory - vismuttibismuth - vehnäwheat - durum-vehnädurum wheat - tavallinen vehnäcommon wheat - hintasulkuprice freeze - härkäbeef animal - polttopuufuel wood - rakennuspuutavarawood for construction - luottokauppacredit purchase - metsitysafforestation - juomabeverage - alkoholijuomaalcoholic beverage - alkoholiton juomanon-alcoholic beverage - BoliviaBolivia - valtion obligaatiotreasury bill - BonaireBonaire - korkotukiinterest-rate subsidy - neulosknitted and crocheted goods - tukiostointervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - kasvitiedebotany, phytology - BotswanaBotswana - buddhalaisuusBuddhism - leipomobakery - BurgundiBurgundy - tavarapörssicommodities exchange - nautakarjacattle - happoacid - flaamilainen Brabantin maakuntaProvince of Flemish Brabant - Pohjois-BrabantNorth Brabant - vallonilainen Brabantin maakuntaProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BrasiliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - patenttipatent - eurooppapatenttiEuropean patent - BISBIS - epäorgaaninen happoinorganic acid - bromibromine - luomistautibrucellosis - melunoise - BruneiBrunei - talousarviobudget - yhteisön talousarvioCommunity budget - valtion talousarvionational budget - puolustusmäärärahatdefence budget - ylimääräinen talousarvioextraordinary budget - orgaaninen happoorganic acid - perheen tulo- ja menoarviohousehold budget - EHTY:n toiminnallinen talousarvioECSC operating budget - mainosmäärärahatadvertising budget - korjaava lisätalousarvioamending budget - Euroopan sosiaalimäärärahatEuropean social budget - täydentävä lisätalousarviosupplementary budget - talousarvioon sisällyttämineninclusion in the budget - BulgariaBulgaria - äänestyslippuballot paper - terässteel - tiedotustoimistoinformation centre - äänestyspaikkapolling station - parlamentin puhemiehistöbureau of parliament - puoluejohtopolitical executive - hallinnolliset muodollisuudetadministrative formalities - toimistoautomatiikkaoffice automation - voiöljybutter oil - varjohallitusshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzoritAzores - meriliikenteen kabotaasimaritime cabotage - kaakaococoa - kiinteistörekisteriland register - johtajistoexecutive - hallinnollinen johtomanager - EY:n kielipalvelutEC language service - AKT-maatACP countries - keskijohtomiddle management - ylempi johtajistosenior management - SEVCMEA - SEV-maatCMEA countries - kahvicoffee - säästöpankkisavings bank - kiinnitysluottopankkimortgage bank - CalabriaCalabria - kustannuslaskentacosting - omaisuuden hankkiminenacquisition of property - lukujärjestysplanning of the school year - KamerunCameroon - markkinointivuosimarketing year - vaalikampanjaelection campaign - CampaniaCampania - leirintämatkailucamping - KanadaCanada - Panaman kanavaPanama Canal - oppiminenlearning - syöpäcancer - ehdokascandidate - sokeriruokosugar cane - CAOCAO - Kap VerdeCape Verde - aineiston hankkiminendocument acquisition - oikeudellinen toimikelpoisuuscapacity to exercise rights - kantavuuscarrying capacity - oikeustoimikelpoisuuscapacity to contract - oikeuskelpoisuuscapacity to have rights and obligations - veto-oikeusveto - kuulemismenettelyconsultation procedure - ministeriöministry - kvestoritreasurer - paikallisvaltuutettulocally elected representative - itsehallintoalueautonomous community - alueellinen hallintoregional government - kolonialismicolonialism - tutkijain vaihtoscientific exchange - tuotantokapasiteettiproduction capacity - sotilaallinen seuraamusmilitary sanctions - kansainvälinen vapaaehtoistyöntekijäinternational voluntary worker - Länsirannan kysymysWest Bank question - yhteisön oikeus - kansallinen oikeusCommunity law - national law - EP:n valtuuskuntaEP delegation - talous- ja sosiaalikomitean lausuntoESC opinion - yhteisön virkamieskuntaEuropean civil service - EP:n puoltava lausuntoEP assent - AKT-EY-yhteinen edustajakokousACP-EC Joint Assembly - EP:n puhemiesPresident of the EP - EP:n varapuhemiesVice-President of the EP - EP:n kvestoriQuaestor of the EP - EY:n tuomioistuimen tuomiojudgment of the EC Court - Euroopan yhdentymistä vastustava liikeanti-European movement - rakennerahastoStructural Funds - työtuomioistuinlabour tribunal - varastokapasiteettistorage capacity - asianajajabarrister - katumusrepentance - naapuriseutucontiguous zone - kiinniotto tutkintaa vartensurveillance - yksityisten oikeussubjektien tekemä valitusappeals by private individuals - taloudellinen tilanneeconomic situation - tuotannontekijäfactor of production - kasvukeskusgrowth point - integroitu kehittämisohjelmaintegrated development programme - PIMIMP - pohjoisen ja etelän välinen kauppaNorth-South trade - kuljetuskapasiteettitransport capacity - keinottelupääomaspeculative funds - julkinen rahoituspublic financing - hintojen yhdenmukaistaminenharmonisation of prices - pääomamarkkinatcapital market - riskipääomaventure capital - EY:n yleinen talousarvioEC general budget - äitiysmaternity, motherhood - kulttuuripalkintocultural prize - oikeudellinen kelpoisuuslegal capacity - anglikaanisuusAnglicanism - katolisuusCatholicism - ortodoksiaOrthodoxy - protestantismiProtestantism - huvipuistoleisure park - ravitsemusalan ammatticatering profession - mafiaMafia - bioetiikkabio-ethics - salaseurasecret society - alueellinen kulttuuriregional culture - AIDSAIDS - maan hintaprice of land - avoin korkeakouluopen university - koulutusmäärärahateducation budget - opiskelija- ja opettajavaihtoeducational exchange - EURYDICEEurydice - opintosuoritusten tunnustaminenrecognition of studies - lehdistöalanyrityspress undertaking - teletexTeletex - tietosuojadata protection - vuorovaikutteinen verkkointeractive network - elokuvatuotantofilm production - ohjelmatuotantoprogrammes industry - audiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotantoaudio-visual co-production - audiovisuaalinen ohjelmaaudio-visual programme - audiovisuaalinen ohjelmatuotantoaudio-visual production - informaatioteknologiainformation technology - teräväpiirtotelevisiohigh-definition television - videoteleliikennevideo communications - audiovisuaalisen alan viestintäpolitiikkaaudio-visual communications policy - audiovisuaalisten tuotteiden luvatonkopiointiaudio-visual piracy - Euroopan audiovisuaalinen alueEuropean audio-visual area - ohjelmien vapaa liikkuvuusfree movement of programmes - tietoliikennemaksutcommunications tariff - tietoa koskeva lainsäädäntölaw relating to information - oikeusinformatiikkalegal data processing - tiedonsiirto käyttäjän koneeseendownloading - ohjelmointikieliprogramming language - koneellinen kääntäminenmachine translation - energiaomavaraisuusself-sufficiency in energy - tuotantoon sidottu pääomaindustrial capital - yhteistoimintamenettelycooperation procedure - toimivallan siirtotransfer of competence - yrityksen perustaminenbusiness start-up - palvelualan yhtiöservices company - toimialapalvelutemporary employment agency - näyttöpäätetyöskentelyvideo display unit work - maantieliikenteen kabotaasiroad cabotage - vesiliikennewaterway transport - merenkulkukanavaship canal - yhteydet Englannin kanaalin poikkicross-channel connection - kotimaan tariffinational tariff - kansainvälinen tariffiinternational tariff - maantiekuljetusmaksutroad transport tariff - avaruuslennotspace navigation - hallintotoimiadministrative measure - osakepääomashare capital - metsien suojeluforest conservation - TyrrhenanmeriTyrrhenian Sea - AdrianmeriAdriatic Sea - LigurianmeriLigurian Sea - AigeianmeriAegean Sea - JoonianmeriIonian Sea - hyönteistorjuntafight against insects - maankäytön suunnitteluland restructuring - hyönteisten torjunta-aineinsecticide - kalastussäännöksetfishing regulations - kalastuksen valvontafishing controls - pääkaupunkicapital city - monivuotinen kasvisperennial vegetable - tuoretuotefresh product - laatustandardiquality standard - turvallisuusstandardisafety standard - tekninen standarditechnical standard - COSTCOST - tutkimus ja kehitysresearch and development - avaruustutkimusspace research - avaruustekniikkaspace technology - ulkomainen pääomaforeign capital - synteettinen kumisynthetic rubber - luonnonkuminatural rubber - rautatieteollisuusrailway industry - puuhiilicharcoal - ylellisyystuoteteollisuusluxury products industry - Bolzanon itsehallintoalueAutonomous Province of Bolzano - Trenton itsehallintoalueAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - INCBINCB - YK:n asuinyhteisökeskusUN Habitat - EY:n henkilöstöön kuuluvaEC servants - vuohigoat - sivusaalisby-catch - luvallinen saalisauthorised catch - kalansaaliscatch of fish - saalis lajeittaincatch by species - kokonaissaalistotal catch - yhteisön säädösCommunity act - Karibian alueCaribbean Islands - hiilikemianteollisuuscoal by-products industry - hiilicarbon - moottoripolttonestemotor fuel - ruhocarcass - CaricomCaricom - CARICOM-maatCaricom countries - koulutiheysdistribution of schools - kartellicartel - liiketoimicommercial transaction - kartografiacartography - kassavirtacash flow - rikosrekistericriminal record - luettelointicataloguing - KataloniaCatalonia - luettelocatalogue - yhteiskunnallis-ammatillinen ryhmäsocio-professional category - vaalitalletuselectoral deposit - konferenssijulkaisuconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - miesman - TKKCID - EU-maatEU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionisoiva säteilyionising radiation - natriumsodium - metallityömetalworking - jalokaasurare gas - kuolemadeath - elinsiirtoorgan transplant - verensiirtoblood transfusion - metallijätemetal waste - yhteisön liikenneakseliCommunity trunk route - lapsenhuolto-oikeuscustody - nuorisovaihtoyouth exchange scheme - alkeishiukkanenfundamental particle - atomiatom - analyyttinen kemiaanalytical chemistry - spektrometriaspectrometry - CEAO-maatCEAO countries - solututkimuscytology - kalsiumcalcium - lääketieteellinen diagnoosimedical diagnosis - isotooppilääketiedenuclear medicine - lääkärintarkastusmedical examination - EY:n tilintarkastustuomioistuimen jäsenmember of the EC Court of Auditors - rakennusten turvallisuusbuilding safety - Euroopan ympäristökeskusEuropean Environment Agency - opasguide - eurooppalainen tunnusEuropean symbol - virallinen kieliofficial language - kotitapaturmaaccident in the home - yhteisön ohjelmaCommunity programme - trooppinen metsätropical forest - henkilökohtainen omaisuuspersonal effects - Lomén sopimus IVfourth Lomé Convention - elektromagneettinen häiriöelectromagnetic interference - taajuusaluewaveband - palkkasotilasmercenary - muistojuhlacommemoration - ystävyyskaupunkitoimintatwinning - ajo-opetusdriving instruction - dopingperformance drugs - Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksiensuojelemiseEuropean Convention on Human Rights - EHTYECSC - EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinEC Court of First Instance - eläke-ehdotretirement conditions - yhteisön sisärajatinternal Community frontier - matkailuajoneuvocamping vehicle - polkumyynnin vastainen toimenpideanti-dumping measure - tietotekniikan vaikutuksetimpact of information technology - tietojen ilmoittaminendisclosure of information - sotilaallinen interventiomilitary intervention - jätevientiexport of waste - kehitysaputyöntekijädevelopment worker - radiobiologiaradiobiology - luvaton poissaoloabsenteeism - paavin antama säädöspapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Euroopan yhteisöEuropean Community - EuratomEAEC - naimatonunmarried person - selluloosacellulose - CEMTECMT - sensuuricensorship - Keski-Afrikan tasavaltaCentral African Republic - ydinvoimalaitosnuclear power station - tiedon keskittäminencentralisation of information - Centren alueCentre - ostoskeskusshopping centre - Euratomin yhteinen tutkimuskeskusEAEC Joint Research Centre - tietokonekeskuscomputer centre - dokumentaatiokeskusdocumentation centre - poliittinen keskustapolitical centre - tietopankkipalvelukeskuson line data service - keramiikkaceramics - viljacereals - ruokaviljafood cereals - osakeshare - rehuviljafodder cereals - leipäviljacereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - alkuperätodistuscertificate of origin - tavaratodistusmovement certificate - terveystodistushealth certificate - Euroopan ammattiyhdistysten liittoETUC - oikeudenkäyntilegal action - toiminnan lopettaminencessation of trading - maatilatoiminnan lopettaminencessation of farming - maksujen lakkauttaminensuspension of payments - aselepocease-fire - kauppa- ja teollisuuskamarichamber of commerce and industry - suoralla vaalilla valittava kamaridirectly-elected chamber - liittovaltion parlamenttikamarifederal chamber - parlamentin kamariparliamentary chamber - samppanjachampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - sosiaalinen muutossocial change - teknologinen muutostechnological change - hamppuhemp - väkevöinti sokeria lisäämällächaptalisation - kivihiilicoal - hiilenlouhintacoal mining - akselipainoaxle weight - osakkeenomistajashareholder - perheen elatusdependant - hyötykuormapayload - kuormaload - Havannan peruskirjaHavana Charter - Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaUnited Nations Charter - Euroopan sosiaalinen peruskirjaEuropean Social Charter - metsästyshunting - höyrykattilaboiler - yhteisöä koskevien tietojen saatavuusaccess to Community information - oikeussuojakeinotaccess to the courts - ATP-sopimusATP Agreement - EY:n tekemä kauppasopimusEC trade agreement - EY:n tekemä yhteistyösopimusEC cooperation agreement - Schengenin sopimusSchengen Agreement - assosioinnin perustava Eurooppa-sopimusEuropean Association Agreement - EY:n tekemä väliaikainen sopimusEC interim agreement - toimielinten välinen sopimusinterinstitutional agreement - sekasopimusmixed agreement - sähköakkuelectricity storage device - yhteisön säännöstöCommunity acquis - siviilikanneassociated action for damages - yhteisön toimintaCommunity action - siviilioikeudellinen menettelycivil proceedings - rikosoikeudellinen menettelycriminal proceedings - vahingonkorvausmenettelycivil liability proceedings - yleinen syytepublic prosecution - yhteisön toimetCommunity activity - taloudellisten näkökohtienyhteensovittaminenadaptation of financial perspectives - sopimukseen liittyminenaccession to an agreement - toimielimen hallintoadministration of the Institutions - ilmoitustaululla ilmoittaminendisplay - portugalinkielinen AfrikkaPortuguese-speaking Africa - Saharan eteläpuolinen Afrikkasub-Saharan Africa - Euroopan lääkearviointivirastoEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Euroopan työturvallisuus- jatyöterveysjärjestöEuropean Agency for Safety and Health at Work - fyysinen väkivaltaphysical aggression - pysäköintialueparking area - NAFTANAFTA - allergiaallergy - suurlähetystöembassy - kaavoitustown and country planning - entinen DDRformer GDR - entinen NLformer USSR - virkaikäseniority - entiset sosialistimaatformer socialist countries - EnglantiEngland - turkiseläinfur-bearing animal - kaasulaitegas appliance - tietotekniikan käyttöinformation technology applications - Euroopan unionin syveneminendeepening of the European Union - Atlantin kaariAtlantic Arc - saaristoarchipelago - ArmeniaArmenia - SAARCSAARC - hissilift - Keski-AasiaCentral Asia - parlamentaarinen edustajakokousparliamentary assembly - hallintoautonomiaadministrative autonomy - myyntilupamarket approval - alustava esitys EY:n talousarvioksipreliminary draft EC budget - taistelulentokonecombat aircraft - AzerbaidzanAzerbaijan - Euroopan keskuspankkiEuropean Central Bank - oikeudellinen perustalegal basis - Reinin laaksoRhine Valley - ValkovenäjäBelarus - nettosaajanet recipient - EBRDEBRD - kaksikäyttötuotedual-use good - eläinten hyvinvointianimal welfare - luonnon monimuotoisuusbiodiversity - biotooppibiotope - rahanpesumoney laundering - pesulacleaning industry - trooppinen puutropical wood - pommikonebomber - Bosnia-HertsegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - lentoliikenteen kabotaasiair cabotage - yhteisön tukikehysCommunity support framework - tieteellinen laskentascientific calculation - EMU:n aikataulutimetable for EMU - urakehitysprofessional career - laajennuskorttiexpansion card - äänikasettiaudio cassette - NACCNACC - IVYCIS - laatupiiriquality control circle - yhteisön varmentaminenCommunity certification - ilmastonmuutosclimate change - poliittisen järjestelmän muutoschange of political system - Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevayhteisönEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Euroopan peruskirjaEuropean charter - kansainvälinen peruskirjainternational charter - kirurgisurgeon - hautausmaacemetery - raskauttavat olosuhteetaggravating circumstances - lieventävät olosuhteetmitigating circumstances - Euroopan kansalaisuusEuropean citizenship - kohtuuton ehtounfair terms of contract - sopimusehtocontract terms - vapauttava lausekeopt-out clause - COCOMCOCOM - siviilioikeuslakikirjacivil code - rikoslakipenal code - yhteisöoikeuden kodifiointicodification of Community law - taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuuseconomic and social cohesion - kampaamo ja kauneushoitolahairdressing and beauty care - paikallinen viranomainenlocal authority - alueellinen viranomainenregional authority - lämmitysheating - ETA:n sekakomiteaEEA Joint Committee - ETA:n konsultatiivinen sekakomiteaEEA Joint Consultative Committee - EY:n hallintokomiteaEC management committee - EY:n sääntelykomiteaEC regulatory committee - alueiden komiteaCommittee of the Regions - EY:n sekakomiteaEC joint committee - ETA:n parlamentaarinen sekakomiteaEEA joint parliamentary committee - komitologiacomitology - elinkauppatrade in organs - taidekauppaart trade - flaaminkielinen yhteisöFlemish Community - ranskankielinen yhteisöFrench-speaking Community - saksankielinen yhteisöGerman-speaking Community - Belgian yhteisötcommunities of Belgium - EP:n toimivaltapowers of the EP - EY:n toimielimen toimivaltapowers of the EC Institutions - tietokoneavusteinen suunnittelucomputer assisted design - työnantajaliittoemployers' confederation - työntekijäliittotrade union confederation - eurooppalainen konferenssiEuropean conference - EY:n hallitustenvälinen konferenssiEC Intergovernmental Conference - kansainvälinen konferenssiinternational conference - kansainvälinen työkonferenssiInternational Labour Conference - kolmikantakokoustripartite conference - etninen selkkausethnic conflict - virkavapaus poliittiseen toimintaanleave for political activities - Persianlahden yhteistyöneuvostoGulf Cooperation Council - ETA:n neuvostoEEA Council - neuvonta- ja asiantuntijapalvelutconsultancy - ympäristölle haitallisen tuotteenpanttimaksudeposit on a polluting product - yhteisön oikeuden konsolidointiconsolidation of Community law - konsulaatticonsulate - hallinnollinen sopimusadministrative contract - sopimuksen vastasuoritefinancial compensation of an agreement - nettomaksajanet contributor - BKTL-osuusGNP contribution - rajavalvontaborder control - valtion tuen valvontacontrol of State aid - vientituotteiden valvontamonitoring of exports - EY:n hallitusten välinen sopimusEC Intergovernmental Convention - yhteistyö sisäasioissacooperation in home affairs - tulliyhteistyöcustoms cooperation - ympäristöasiain yhteistyöenvironmental cooperation - EY:n hallitustenvälinen yhteistyöEC intergovernmental cooperation - EY:n toimielinten välinen yhteistyöEC interinstitutional cooperation - parlamenttien välinen yhteistyöinter-parliamentary cooperation - EU:n oikeudellinen yhteistyöEU judicial cooperation - poliisiasiain yhteistyöpolice cooperation - EU:n poliisiasiain yhteistyöEU police cooperation - asunto-osuuskuntahousing cooperative - rahoituksen yhteensovittaminencoordination of financing - EMU-politiikkojen yhteensovittaminencoordination of EMU policies - Afrikan sarviHorn of Africa - Eurooppalaiset yhteisjoukotEuropean army corps - COSACCOSAC - saatavaclaim - järjestäytynyt rikollisuusorganised crime - kelpoisuusperusteeteligibility criteria - lähentymisperusteconvergence criteria - KroatiaCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - tulojen kertymäoverlapping of income - syklonicyclone - veroilmoitustax return - yhteisön edunmukaisuuden osoittavapöytäkirjadeclaration of Community interest - julkinen lausuntopublic statement - julkaisemisen määräaikapublishing deadline - sisäpiiririkosinsider trading - ympäristörikosenvironmental offence - seksuaalirikossexual offence - tuotenimitysproduct designation - kansainvälisen sopimuksen irtisanominenwithdrawal from an agreement - maatalousmenotagricultural expenditure - yhteisön menotCommunity expenditure - EY:n hallinnolliset menotEC administrative expenditure - EY:n tutkimusmenotEC research expenditure - EY:n käyttömenotEC operational expenditure - rakennemenotstructural expenditure - yhteisöoikeuden poikkeusderogation from Community law - velkadebt - tullivelkacustoms debt - EMU:n toinen vaihesecond stage of EMU - virkamiesten velvollisuudetduties of civil servants - työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelusocial dialogue - yhteisön työmarkkinaosapuolten välinenvuoropuheluCommunity social dialogue - yhteisöä koskevan tiedon jakeludissemination of Community information - EY:n talousarviota koskeva kurinalaisuusEC budgetary discipline - sotilaskurimilitary discipline - kansallisuuteen perustuva syrjintädiscrimination on the basis of nationality - ympäristön kuormitusta ehkäisevä laiteanti-pollution device - potilastiedotmedical data - henkilötiedotpersonal data - oikeudenkäyntikelpoisuusright of action - turvapaikkaoikeusright of asylum - velvoiteoikeuslaw of obligations - alueellinen oikeusregional law - virkamiesten oikeudetrights of civil servants - kuvaruutuscreen - yksityinen ecuprivate ECU - nuorten rikoksentekijöiden koulutuseducation of young offenders - työntekijöiden osakkeenomistusworkers' stock ownership - kasvihuoneilmiögreenhouse effect - yhteisön oikeuden valmisteludrafting of Community law - aluevaalitregional election - alkio ja sikiöembryo and foetus - kielten käyttöuse of languages - sotilaskoulutusmilitary training - EY:n toimielinten välinen tasapainoEC Institutional balance - turvalaitteetprotective equipment - atk-laitteetcomputer equipment - painelaitteetpressure equipment - lämpötekniset laitteetthermal equipment - oikeudellinen virhemiscarriage of justice - EritreaEritrea - Euroopan talousalueEuropean Economic Area - ViroEstonia - yhteisön talousarvion laatiminendrawing up of the Community budget - tunnustuksellinen valtionon-secular State - oikeusvaltiorule of law - liittovaltiofederal State - islamilainen valtioIslamic State - maallinen valtiosecular State - keskitetty valtiounitarian State - vertaileva tutkimuscomparative study - tapaustutkimuscase study - kansalaisten Eurooppacitizens' Europe - EuropolEuropol - rangaistuksen toimeenpanocarrying out of sentence - ammattikokemusprofessional experience - asiantuntija oikeudenkäynnissäexpert's report ordered by a court - äärimmäisyyskanta, äärisuuntausextremism - tietokoneavusteinen valmistaminencomputer assisted manufacturing - vammaisten apuvälineetfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - kansainvälinen virkamieskuntainternational civil service - kansainvälinen virkamiesinternational civil servant - toimielinten toimintaoperation of the Institutions - Euroopan koulutussäätiöEuropean Training Foundation - koheesiorahastoCohesion Fund - Euroopan neuvoston rahastoCouncil of Europe fund - Euroopan investointirahastoEuropean Investment Fund - toimistotarvikkeetoffice supplies - veronhuojennustax-free allowance - petos Euroopan yhteisöä vastaanfraud against the Community - yhteisön ulkorajatexternal frontier of the Community - kasvihuonekaasugreenhouse gas - perinnöllisyystiedegenetics - GeorgiaGeorgia - mustalainengypsy - nälkälakkohunger strike - Visegrad-maatVisegrad countries - 24 maan ryhmäGroup of Twenty-Four - kuntaliittoassociation of local authorities - eurooppalainen taloudellinen eturyhmittymäEuropean Economic Interest Grouping - sukupuolinen ahdistelusexual harassment - taisteluhelikoptericombat helicopter - antiikin historiaancient history - nykyhistoriacontemporary history - keskiajan historiamedieval history - uuden ajan historiamodern history - historiikkihistorical account - kauppojen aukioloajattrading hours - kulttuuri-identtiteetticultural identity - KORFIFG - imagoimage - diplomaattinen koskemattomuusdiplomatic immunity - talouden infrastruktuurieconomic infrastructure - yhteisön aloiteCommunity initiative - Euroopan kasvua koskeva aloiteEuropean growth initiative - hyönteineninsect - laukaisulaitelaunch facility - saniteettilaitteetplumbing equipment - Euroopan julkisen hallinnon instituuttiEuropean Institute of Public Administration - Euroopan rahapoliittinen instituuttiEuropean Monetary Institute - ETA:n yhteinen toimielinEEA joint institution - taloudelliset keinot ympäristönsuojelemiseksieconomic instrument for the environment - huono sääbad weather - järjestelmien yhteenliittäminensystems interconnection - yhteinen etucollective interest - asianosaisintressiinterest in bringing an action - sisäoppilaitosboarding school - InterpolInterpol - ruokamyrkytysfood poisoning - juutalainenJew - tuomioistuincourts and tribunals - valtiosääntötuomioistuinconstitutional court - KazakstanKazakhstan - KirgisiaKyrgyzstan - KosovoKosovo - ekotuotemerkkieco-label - järvilake - äidinmaitomother's milk - kantorakettilaunch vehicle - eurooppalainen kieliEuropean language - vähemmistökieliminority language - Euroopan ulkopuolinen kielinon-European language - alueellinen kieliregional language - elävä kieliliving language - levyasemadisc drive - LatviaLatvia - markkinoiden vapauttaminenliberalisation of the market - ilmailun vapausfreedom of the skies - LiettuaLithuania - vuokraushiring - orgaaninen lakiorganic law - palstoitusdividing up of land - entisen Jugoslavian tasavalta MakedoniaFormer Yugoslav Republic of Macedonia - synnynnäinen sairauscongenital disease - aineenvaihduntasairausnutritional disease - ihotautiskin disease - veritautiblood disease - ruoansulatuselinten sairausgastrointestinal disease - neurologinen sairausneurological disease - sisäeritysrauhasten sairausendocrine disease - sukupuoliteitse leviävä tautisexually transmitted disease - luonnontilassa elävä nisäkäswild mammal - urheilutapahtumasporting event - taisteluharjoituksetmilitary manoeuvres - palvelusopimusservices contract - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintäEC conformity marking - pussieläinmarsupial - eläinperäiset aineetmaterial of animal origin - EVJ:n valuuttakurssimekanismiEMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-Länsi-PommeriMecklenburg-West Pomerania - sairausvakuutusjärjestelmästandard agreement health care - oikeuslääketiedeforensic medicine - käsikauppalääkeover-the-counter drug - eläinlääkeveterinary drug - Kaspian meriCaspian Sea - MustameriBlack Sea - Punainen meriRed Sea - MercosurMercosur - kansallinen täytäntöönpanotoimenpidenational implementing measure - mikro-organismimicroorganism - vesiympäristöaquatic environment - meriympäristömarine environment - kaivostyöläinenminer - tiedonhakutehtäväfact-finding mission - modeemimodem - MontenegroCrna Gora, Montenegro - muistomerkkimonument - poliittinen moraalipolitical morality - neuvottelut EY-sopimuksestanegotiation of an EC agreement - Uruguayn kierrosUruguay Round - yhdistetty nimikkeistöCombined Nomenclature - lääkeaineiden nimikkeistödrugs classification - aseiden leviämisen estäminennon-proliferation of arms - ympäristöstandardienvironmental standard - uusi työmuotonew type of employment - tarkkailijaobserver - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskusEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - yhteisön tavaramerkkivirastoCommunity Trademark Office - lintubird - EU:n yhteistyöelinEU cooperation body - päätöksentekoelindecision-making body - EY:n yhteistoimintaelinEC joint body - terveydehoitojärjestöorganisation of health care - Maailman kauppajärjestöWorld Trade Organisation - urheilujärjestösports body - yhteisön laitosCommunity body - geneettisesti muunnettu organismigenetically modified organism - EY:n laitos ja virastoEC body and agency - UzbekistanUzbekistan - sponsorointisponsorship - yhteisön sponsorointiCommunity sponsorship - rauhankumppanuusPartnership for Peace - Baltian maatBaltic States - IVY-maatCIS countries - GCC-maatGCC countries - Persianlahden maatGulf States - Mercosur-maatMercosur countries - assosioitumaton maanon-associated country - Välimeren alueen kolmannet valtiotthird countries in the Mediterranean - CEECCEEC - ympäristölupatradeable emission permit - siviilihenkilöstöcivilian personnel - sopimuspalkkainen henkilöstöcontract staff - sairaanhoitohenkilöstönursing staff - sotilashenkilöstömilitary personnel - rahoitusnäkymätfinancial perspectives - YUTPCFSP - oikeusfilosofiaphilosophy of law - komissiolle osoitettu valituscomplaint to the Commission - haitallinen kasviharmful plant - elävä kasviliving plant - viestinnän monimuotoisuuspluralism in the media - yhteisön ympäristöpolitiikkaCommunity environmental policy - yhtenäinen valuuttapolitiikkasingle exchange-rate policy - viisumipolitiikkavisa policy - yhtenäinen rahapolitiikkasingle monetary policy - ulkoilmakehää saastuttava ainestratospheric pollutant - alkuperäisväestöindigenous population - pornografiapornography - lentotukialusaircraft carrier - kannelegal process - esihistoriaprehistory - EMU:n ensimmäinen vaihefirst stage of EMU - valtionpäämieshead of State - Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuusEU Council Presidency - komission puheenjohtajaPresident of the Commission - tiedelehtistöscientific press - todisteproof - tapaturmien ehkäisyaccident prevention - vastavuoroisen tunnustamisen periaatemutual recognition principle - toissijaisuusperiaateprinciple of subsidiarity - yleinen oikeusperiaategeneral legal principle - EY:n jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevamenettelyEC infringement procedure - yhteispäätösmenettelycodecision procedure - sovintomenettely - erityismenettelyspecial procedure - homeopaattinen tuotehomeopathic product - kierrätystuoterecycled product - tullialan ammatticustoms profession - vaihtoehtolääketieteen harjoittajapractitioner of alternative medicine - yhteisön lainsäädäntöohjelmaCommunity legislative programme - alueellinen toimintaohjelmaoperational programme - yhteisön edun kannalta tärkeä hankeproject of Community interest - yhteisön talousarvioesitysdraft EC budget - Eurooppa-aatteen edistäminenpromotion of the European idea - rahoituspöytäkirjafinancial protocol - tietokoneavusteinen julkaisucomputer assisted publishing - istuntojen julkisuuspublic conduct of debates - luottamuskysymysconfidence motion - Tiibetin kysymysTibetan question - ennakkoratkaisukysymyspreliminary issue - sopimuksen jatkaminenrenewal of an agreement - kanne Euroopan parlamentinoikeusasiamiehelleappeal to the EC Ombudsman - hallinnollinen muutoksenhakuaction brought before an administrative court - kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessaaction brought before the EC Court of Justice - EY:n päätöstä koskeva kumoamiskanneaction for annulment of an EC decision - vastuuntoteamiskanneaction to establish liability on the part of an administration - ympäristömaksuenvironmental tax - talousuudistuseconomic reform - poliittinen uudistuspolitical reform - yhteisön tullimenettelyCommunity customs procedure - vientitullimenettelyexport customs procedure - yhteisön rahoitusjärjestelmäCommunity financing arrangements - AlppiseutuAlpine Region - kalastuksesta riippuvainen alueregion dependent on fishing - tukeen oikeutettu alueeligible region - Euroopan alueEuropean Region - taantuva teollisuusaluedeclining industrial region - väestörekistericivil register - parlamentin työjärjestysparliamentary rules of procedure - virkavallan ja kansalaisten väliset suhteetcitizen-authority relations - valtion ja alueiden väliset suhteetrelations between the State and the regions - EY:n toimielinten väliset suhteetEC interinstitutional relations - toimivallan jakodivision of powers - yhteisön rahoituksen jakautuminendistribution of Community funding - matelijareptile - Moldovan tasavaltaRepublic of Moldova - Slovakian tasavaltaSlovak Republic - Tsekin tasavaltaCzech Republic - energiaverkkoenergy grid - tietoverkkocomputer network - paikallisverkkolocal area network - euroopanlaajuiset verkottrans-European network - varausreservation - EY:n budjettivarausEC budgetary reserve - parlamentin päätöslauselmaresolution of parliament - alv-varatVAT resource - ennakkopidätysdeduction at source - sopimuksen tarkistaminenrevision of an agreement - EY:n perustamissopimuksen tarkistaminenrevision of the EC Treaty - rahoitusnäkymien tarkistaminenrevision of financial perspectives - Euroopan unionin tehtävä kansainvälisissä asioissathe EU's international role - jyrsijärodent - rojalismiroyalism - VenäjäRussia - eläinten terveysanimal health - mielenterveysmental health - SaksiSaxony - Sachsen-AnhaltSaxony-Anhalt - lääketieteetmedical science - kuvanveistosculpture - EKPJESCB - valtiosalaisuusState secret - toimielimen sihteeristösecretariat of an Institution - maatalousalafarming sector - lentoturvallisuusair safety - turvallisuus ja vartiointisecurity services - merenkulun turvallisuusmaritime safety - maanjäristysearthquake - yleisen tietoisuuden herättäminenpublic awareness campaign - Serbia, Serbia ja MontenegroSerbia, Serbia and Montenegro - verkkopalvelijanetwork server - kansanterveyslaitosState health service - apinamonkey - historiallinen paikkahistoric site - poliittinen tilannepolitical situation - SloveniaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - terveydenhoitohealth care - sairaanhoitonursing care - merenalainensubmarine - lääketieteellinen erikoistuminenmedical specialisation - eläinnäyttelyanimal show - talousarvion vakauttajabudgetary stabiliser - koulutustilastoeducation statistics - maatilan johtajahead of agricultural holding - terveystilastohealth statistics - liikennetilastotransport statistics - matkailutilastotourism statistics - eurooppalainen oikeudellinen asemaEuropean legal status - kiihokestimulant - jätteiden maanalainen varastointiunderground storage of waste - kalastuksen rakennefisheries structure - psykotrooppinen ainepsychotropic substance - käyttäjätukihelp desk - lääkevalvontadrug surveillance - monenkeskinen valvontamultilateral surveillance - kuntayhtymäjoint authority - käyttöjärjestelmäoperating system - tietokannan hallintajärjestelmädatabase management system - terveydenhoitojärjestelmähealth care system - ATK-järjestelmäcomputer system - tuomioistuinjärjestelmälegal system - taulukkolaskentaohjelmaspreadsheet - TadzikistanTajikistan - interventio-osuusfinancing level - kaksikäyttötekniikkadual-use technology - tietokonepäätecomputer terminal - Palestiinan itsehallintoalueetautonomous territories of Palestine - entisen Jugoslavian alueetterritories of the former Yugoslavia - TüringenThuringia - ihmiskauppatrafficking in persons - rauhoittava lääketranquiliser - tullivalvonnassa tapahtuva valmistusprocessing under customs control - hallinnollinen avoimuusadministrative transparency - päätöksentekomenettelyn avoimuustransparency in decision-making - sairaankuljetustransport of patients - traumatrauma - kausityöseasonal employment - yhteisön troikkaCommunity Troika - EMU:n kolmas vaihethird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - hallinnollinen valvontaadministrative supervision - UkrainaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Euroopan poliittinen unioniEuropean Political Union - tietotekniikan käyttäjäinformation technology user - maataloustuotteiden vaihtoehtoinen käyttöalternative use of agricultural products - tartunnan levittäjädisease vector - taisteluajoneuvocombat vehicle - yhteisön oikeuden rikkomineninfringement of Community law - muutoksenhakukeinoappeal - VojvodinaVojvodina - matkustajatraveller - demilitarisoitu vyöhykedemilitarised zone - herkkä aluesensitive area - pääministerihead of government - opposition johtajaleader of the opposition - perheenpäähead of household - karjalivestock - sekkicheque - liikevaihtoturnover - ChileChile - kemiachemistry - elintarvikekemiafood chemistry - teollisuuskemiaindustrial chemistry - KiinaChina - kirurgiasurgery - kloorichlorine - budjettiohjelmaprogramme budgeting - tekniikan valintachoice of technology - työttömyysunemployment - suhdannetyöttömyyscyclical unemployment - piilotyöttömyyshidden unemployment - naisten työttömyysfemale unemployment - nuorisotyöttömyysyouth unemployment - osittainen työttömyysshort-time working - kausityöttömyysseasonal unemployment - rakennetyöttömyysstructural unemployment - lomautustemporary layoff - teknisestä kehityksestä johtuva työttömyysunemployment due to technical progress - äänestämättä jättäminenabstentionism - yrityksen toiminta-alabranch of activity - työtönunemployed person - kristinuskoChristianity - kromichromium - KyprosCyprus - siidericider - OIMIOM - taloudellinen toimintaeconomic activity - sementticement - elokuvacinema - yleiskirjecircular - sivistyscivilisation - hallitseva yhteiskuntaluokkaruling class - alaluokkalower class - keskiluokkamiddle class - työväenluokkaworking class - maalaisväestöpeasant class - luokka, yhteiskuntaluokkaclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - yläluokkaupper class - luokitusclassification - välityslausekearbitration clause - jakoperusteallocation clause - suojalausekeprotective clause - itsenäisen ammatin harjoittaminenself-employment - papistoclergy - asiakkaatcustomers - ilmastoclimate - ilmastointiair conditioning - tilinpäätösclosing of accounts - poliittinen kerhopolitical club - WFCWFC - UnctadUnctad - poliittinen liittoutumapolitical coalition - koboltticobalt - koodauscoding - liikennesäännöthighway code - meriteiden säännötnavigational code - työlakiwork code - lakikirjalegal code - rauhanomainen rinnakkainolopeaceful co-existence - yhteisrahoitusco-financing - myötämäärääminenco-determination - koksicoke - budjettiyhteistyöbudgetary cooperation - veronkantotax collection - tietojen keruudata collection - aurinkoenergian kerääjäsolar collector - kollektivismicollectivism - maaseutuyhdyskuntarural community - alueelliset ja paikalliset viranomaisetregional and local authorities - kaupunkiyhdyskuntaurban community - KolumbiaColombia - kouluun sopeutuminenadjustment to school - väriainedyestuff - elintarvikevärifood colouring - keinotekoinen elintarvikeväriartificial food colouring - luontainen elintarvikevärinatural food colouring - rapsioil seed rape - polttoaine , polttonestefuel - korvaava polttoainesubstitute fuel - fossiilinen polttoainefossil fuel - sosiaalinen sopeutuminensocial adjustment - ydinpolttoainenuclear fuel - EY:n maatalouskomiteaEC agriculture committee - EY:n komiteaEC committee - EY:n neuvoa-antava komiteaEC advisory committee - työpaikkaneuvostoworks council - elintarvikelisäainefood additive - Euroopan unionin neuvoston asettama komiteaEU Council committee - Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaEuropean Economic and Social Committee - EY:n rahapoliittinen komiteaEC Monetary Committee - EY:n pariteettikomiteajoint committee on EC matters - EY:n pysyvä komiteaEC standing committee - YK:n pysyvä komiteaUN Standing Committee - EY:n tiedekomiteaEC scientific committee - EY:n tekninen komiteaEC technical committee - kaupallinen välimiesmenettelycommercial arbitration - tilintarkastusaudit - virtuaalikirjastovirtual library - Euroopan unionin elinten käännöskeskusTranslation Centre for the Bodies of the European Union - yhteisön kasvilajikevirastoCommunity Plant Variety Office - Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjaAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Euroopan energiaperuskirjaEuropean Energy Charter - sosiaalilausekesocial clause - UNCEDUNCED - eurooppalainen yritysneuvostoEuropean Works Council - InternetInternet - sähköinen kaupankäyntielectronic commerce - Euroopan standardointilaitosEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - ammatillisen pätevyyden tunnustaminenrecognition of vocational training qualifications - maataloustuotteiden laadunvalvontaquality control of agricultural products - EFTAn tuomioistuinEFTA Court - ongelmajätehazardous waste - vapaakappaleen luovutuslegal deposit - sosiaalinen polkumyyntisocial dumping - saatu oikeusestablished right - siirtymätaloustransition economy - sähköinen julkaisutoimintaelectronic publishing - entsyymienzyme - BSEBSE - Euroopan sosiaalialueEuropean social area - teollistuneimpien maiden ryhmägroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Rion ryhmäRio Group - rauhan rakentaminenestablishment of peace - taloudellinen tiedonhallintaeconomic intelligence - eläintarhazoo - kalasairausfish disease - maailmanlaajuistuminenglobalisation - multimediamultimedia - sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirastoOffice for Harmonisation in the Internal Market - Maailman tullijärjestöWorld Customs Organisation - riitojenratkaisuelinDispute Settlement Body - CEAPAPEC - pedofiliapaedophilia - suhteellisuusperiaateprinciple of proportionality - vertaileva mainontacomparative advertising - Suomen alueetregions of Finland - Ruotsin alueetregions of Sweden - teleliikennettä koskevat säädöksetregulation of telecommunications - tietoyhteiskuntainformation society - Amsterdamin sopimusTreaty of Amsterdam - talouden siirtymävaiheeconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - työelämäworking life - euroalueeuro area - zoonoosizoonosis - TARICTARIC - VAKLICFTU - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - LECEELEC - OIEIOE - kloonauscloning - kauppariitatrade dispute - vaikeuksissa oleva yrityscompany in difficulties - tiedon valtatieinformation highway - intranetintranet - ekstranetextranet - selainohjelmistobrowser - asiakirjahallintodocument management - sähköinen asiakirjahallintoEDM - OCROCR - digitalisointidigitisation - skanneriscanner - Nieder-ÖsterreichNiederösterreich - Ober-ÖsterreichOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TiroliTyrol - VorarlbergVorarlberg - WienVienna - Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön maatAPEC countries - CEEPCEEP - maksuaikadeadline for payment - vakaussopimusstability pact - nuorisopolitiikkayouth policy - kuluttajapolitiikkaconsumer policy - yhteisön politiikka-kansallinen politiikkaCommunity policy-national policy - Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskusEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - YOSJHA - ikään perustuva syrjintäage discrimination - seksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintädiscrimination on the basis of sexual orientation - vanhusten hoitocare for the elderly - laiton irtisanominenunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimusSocial Policy Agreement - vammaisuuteen perustuva syrjintädiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - lainsäädännön yksinkertaistaminensimplification of legislation - DNADNA - virtuaalitodellisuusvirtual reality - kuvasynteesipicture synthesis - arviointimenetelmäevaluation method - tarkkailuobservation - yhteisöllistämistä koskeva periaateprinciple of communitisation - valtion vastuuliability of the state - simulointisimulation - tuonnin valvontasurveillance concerning imports - vertaileva analyysicomparative analysis - syyanalyysianalysis of causes - kvantitatiivinen analyysiquantitative analysis - erityinen lomaspecial leave - tiiviimpi yhteistyöcloser cooperation - hypermediahypermedia - hypertekstihypertext - eutanasiaeuthanasia - PalauPalau - NorfolkinsaariNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - yhteisön lausuntoCommunity opinion - tilintarkastustuomioistuimen lausuntoCourt of Auditors opinion - Euroopan unionin perusoikeuskirjaEU Charter of Fundamental Rights - demokratiavajedemocratic deficit - YUTP:n korkea edustajaHigh Representative for the CFSP - Euroopan unionin neuvoston lausuntoResolution of the Council of the European Union - Eurooppa-neuvoston päätöslauselmaresolution of the European Council - tuotantotapamode of production - tuotantotavoiteproduction target - tuotantotekniikkaproduction technique - transgeeninen eläintransgenic animal - transgeeninen kasvitransgenic plant - innovaationäkökulmadiffusion of innovations - tuotantostandardiproduction standard - vanhentunut tekniikkaobsolete technology - tekniikan tulevaisuusprospective technological studies - tutkimuksen järjestäminenorganisation of research - tieteellinen keksintöscientific discovery - varovaisuusperiaateprecautionary principle - kenttätutkimusfield research - tutkimustulosresearch results - jäljitettävyystraceability - kestävä maataloussustainable agriculture - eurooppalainen maatalousmalliEuropean agricultural model - maatalouden ympäristösuunnitelmaagri-environmental plan - maapolitiikkaland policies - maataloushankefarming project - alue, jolla on ympäristörajoituksiaagricultural area with environmental restrictions - peltometsätalousagroforestry - sadonmenetyscrop losses - maatalouslaskentaagricultural census - kasteluviljelyirrigated agriculture - viljelykiertocrop rotation - siilosilo - energiakasvien viljelyenergy crop - öljykasvien viljelyoil crop - kotieläinjalostustutkimuszootechnics - boreaalinen metsäboreal forest - kestävä metsätaloussustainable forest management - metsäsertifikaattiforest certification - Euroopan metsäpolitiikkaEuropean forestry policy - EFICSEFICS - Välimeren ilmaston metsäMediterranean forest - lauhkean vyöhykkeen metsätemperate forest - metsätilastoforestry statistics - eurooppalainen rahaEuropean currency - ecuEcu - EURIBOREURIBOR - muuntokurssiconversion rate - ADBADB - CABEICABEI - CARIBANKCaribank - maatalouden rahoituslaitosagricultural credit - vakausohjelmastability programme - eurooppalainen veroyhteistyöEuropean tax cooperation - verouudistustax reform - siirtolaistyöttömyysmigrant unemployment - jatkuva ammatillinen koulutuscontinuing vocational training - EY:n työllisyyskomiteaEmployment Committee - Euroopan työllisyysstrategiaEuropean Employment Strategy - työntekijöiden sopeutumiskykyworker adaptability - työn joustavuuslabour flexibility - vanhentunut tutkintoskill obsolescence - työvoimapulalabour shortage - monitaitoinen työntekijämulti-skilled worker - henkilöstön houkuttelu muista yrityksistähead-hunting - siirto toisiin tehtäviinreassignment - työntekijän alentaminendemotion - EcofinEcofin - poikkeusmaanon-participating country - osallistuva jäsenvaltioparticipating country - materiaalien kestoresistance of materials - esikuva-analyysibenchmarking - ei-tappava asenon-lethal weapon - reilu kauppafair trade - palveluhankintoja koskeva käyttöoikeussopimusservice concession - kauppaa koskeva sopimuscommercial contract - kansainvälinen kaupan välitysmenettelyinternational commercial arbitration - yleishyödyllinen palveluservices of general interest - sähköinen allekirjoituselectronic signature - kauppatilastotrade statistics - kansainvälisen järjestön sulkeminen ulkopuolelleexclusion from an international organisation - Euro - Välimeri-kumppanuusEuro-Mediterranean partnership - avun arviointiaid evaluation - konfliktien torjuminenconflict prevention - etninen puhdistusethnic cleansing - jalkaväkiaseanti-personnel weapon - vakoiluespionage - sotasalaisuusmilitary secret - puolustustilastodefence statistics - maaperäanalyysisoil analysis - avaruustiedespace science - astronautiikkaastronautics - klimatologiaclimatology - bioklimatologiabioclimatology - maaperäkemiasoil chemistry - kulttuurimaantiedecultural geography - väestömaantiedehuman geography - aluemaantiederegional geography - geomorfologiageomorphology - sedimentologiasedimentology - maaperätyyppisoil type - etnografiaethnography - työsosiologiaindustrial sociology - ympäristöekonomiaenvironmental economics - ympäristökasvatusenvironmental education - vesiensuojeluwater protection - kaasupäästöjen vähentäminenreduction of gas emissions - ympäristövahinkovastuuenvironmental liability - ympäristötilastoenvironmental statistics - valaswhale - meriekosysteemimarine ecosystem - maaekosysteemiterrestrial ecosystem - hyljeseal - happamointuminenacidification -