sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.294s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

ÅrhusÅrhus - pressiteadepress release - kohtute pädevusjurisdiction - kontsessionäärconcessionaire - sotsiaal-majanduslikud tingimusedsocioeconomic conditions - CCCCouncil for Cultural Cooperation - CRESTCREST - EPAEuropean Productivity Agency - NEANuclear Energy Agency - audiovisuaalne dokumentaudiovisual document - DubaiDubayy - talumajapidamise arengukavafarm development plan - printerprinter - soolane vesisaltwater - põhjavesigroundwater - heitvesiwastewater - ühiskondlik-kultuurilised teenusedsociocultural facilities - Ameerika ÜhendriigidUnited States of America - ühenduse kalapüükCommunity fisheries - IEAInternational Energy Agency - kitsejuustgoats’ milk cheese - lehmapiimajuustcows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - pagulasvalitsusgovernment-in-exile - audiovisuaalne tööstusaudiovisual industry - pretsedendiõiguscase-law - EÜ pretsedendiõigusEC case-law - liiduriikFederation State - ebatervislikud eluruumidsubstandard housing - Ida-MalaisiaEastern Malaysia - Bretton Woodsi kokkulepeBretton Woods Agreement - mikromajandusteadusmicroeconomics - linnadevaheline migratsiooninterurban migration - linnasisene migratsioonintraurban commuting - Suur-Belti idaosaeast of the Great Belt - organisatsiooni struktuuri skeemorganisation chart - puutree - ulukilihagame meat - Aarhus - usalduse kuritarvitaminebreach of trust - liimadhesive - riiklik kaubandusState trading - jaekaubandusretail trade - hulgikaubanduswholesale trade - relvakaubandusarms trade - ida-lääne kaubandusEast-West trade - väliskaubandusforeign trade - sisekaubandusdomestic trade - rahvusvaheline kaubandusinternational trade - ühinemine Euroopa Liidugaaccession to the European Union - turundusmarketing - ajutine komisjonad hoc committee - uurimiskomisjoncommittee of inquiry - inimõiguste komisjonCommission on Human Rights - ÜRO komisjonUN Commission - parlamendikomisjonparliamentary committee - Euroopa Parlamendi komisjonEP Committee - kvalitatiivne analüüsqualitative analysis - hankelepingu sõlmimineaward of contract - alatine komisjonstanding committee - erikomisjonspecialised committee - ÜRO TehnikakomisjonUN Technical Commission - komisjonärcommission agent - Rahvaste ÜhendusCommonwealth - Euroopa ühendusedEuropean Communities - valdmunicipality - abiaineadjuvant - massikommunikatsioonmass communications - satelliitsidesatellite communications - press communiqué - kommunismcommunism - KomooridComoros - kindlustusseltsinsurance company - halduspädevusadministrative powers - ühenduse pädevusCommunity competence - ratione materiae pädevusjurisdiction ratione materiae - keskvalitsuscentral government - täideviimispädevusexecutive competence - liikmesriikide pädevuscompetence of the Member States - parlamendi pädevuspowers of parliament - jurisdiction of the courts - ühine pädevusjoint competence - territoriaalne kohtualluvusterritorial jurisdiction - konkurentsivõimecompetitiveness, fight - kaubanduse vastastikune täiendavuscomplementarity of trade - tarbijakäitumineconsumer behaviour - hariduskorralduseducational administration - poliitiline käituminepolitical behaviour - elektrooniline komponentelectronic component - mineraalühendmineral compound - rahvastiku koosseiscomposition of the population - parlamendi koosseiscomposition of parliament - raamatupidamineaccounting - finantsraamatupidaminefinancial accounting - rahvamajanduse arvepidaminenational accounts - maksude haldaminetax authorities - avaliku sektori raamatupidaminepublic accounting - piirkondlik arvepidamineregional accounting - raamatupidajaaccountant - raamatupidamiskontoaccount - konsolideeritud aruanneconsolidated account - tegevustulemuste aruannetrading account - seotud müügikanaltied sales outlet - krahvkond, maakondcounty, shire - rahvastiku koondumineconcentration of the population - võimu koondumineconcentration of powers - kohalik omavalitsuslocal government - majanduslik kontsentratsiooneconomic concentration - tööstuse kontsentratsioonindustrial concentration - tootekujundusproduct design - MakedooniaMacedonia - concessionnaire - keskmise tähtajaga finantsabimedium-term financial assistance - säästev arengsustainable development - vabaabielucohabitation - konkurentscompetition - rahvusvaheline konkurentsinternational competition - avalik halduspublic administration - kokkuvõtminesummarising - maitseainecondiment - abi tingimusedterms for aid - naiste olukordposition of women - töötingimusedworking conditions - elamistingimusedliving conditions - majandustingimusedeconomic conditions - sotsiaalne olukordsocial situation - socio-economic conditions - turustamiseks ettevalmistaminepreparation for market - eksamile lubamineadmission to examinations - ilmastikutingimusedatmospheric conditions - Maailma TööliitWCL - ÜRO konverentsUN Conference - konfidentsiaalsusconfidentiality - maiustustetööstusconfectionery - kohtualluvuskonfliktconflict of jurisdiction - pädevuste konfliktconflict of powers - õiguse kuritarvitaminemisuse of a right - jäätmete põletaminewaste incineration - ajutine importtemporary admission - töövaidluslabour dispute - rahvusvaheline konfliktinternational conflict - rassikonfliktracial conflict - sotsiaalne konfliktsocial conflict - haiguspuhkussick leave - sünnituspuhkusmaternity leave - õppepuhkustraining leave - lapsehoolduspuhkusparental leave - tasustatav puhkuspaid leave - palgata puhkusunpaid leave - sotsiaalsetel põhjustel antav puhkusleave on social grounds - külmutaminefreezing - konglomeraatconglomerate - KongoCongo - lühiajalised majandusväljavaatedshort-term economic prospects - ConnachtConnacht - Euroopa Liidu NõukoguCouncil of the European Union - juhatusboard of directors - EÜ assotsiatsiooninõukoguEC Association Council - lapsendamineadoption of a child - CCC - CCDCCD - ASPACAspac - Euroopa NõukoguCouncil of Europe - Euroopa Nõukogu riigidCouncil of Europe countries - ÜRO JulgeolekunõukoguUN Security Council - ÜRO HooldusnõukoguUN Trusteeship Council - Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste NõukoguCouncil of European Municipalities and Regions - ministrite nõukoguCouncil of Ministers - seaduse vastuvõtmineadoption of a law by vote - Euroopa ÜlemkoguEuropean Council - Põhjamaade NõukoguNordic Council - Põhjamaade Nõukogu riigidNordic Council countries - põllumajandusnõustajaagricultural adviser - toiduainete säilitaminefood preserving - kalavarude kaitseconservation of fish stocks - loodusvarade säilitamineconservation of resources - konservatismconservatism - konservitehascannery - riigivõla ümberkorraldaminerescheduling of public debt - tarbijaconsumer - tarbimineconsumption - toidu tarbiminefood consumption - veetarbiminewater consumption - energiatarbimineenergy consumption - kodumajapidamiste tarbiminehousehold consumption - eelarve vastuvõtmineadoption of the budget - lõpptarbiminefinal consumption - sisetarbiminedomestic consumption - tarbimine elaniku kohtaper capita consumption - põhiseadusconstitution - partei asutamineformation of a party - inkorporeerimineincorporation - põhiseaduslikkuse kontrollcontrol of constitutionality - põllumajandushooneagricultural building - tee-ehitusroad building - metallkarkassmetal structure - laevaehitusshipbuilding - teabepäringconsultation of information - töötajate nõustamineworker consultation - konteinercontainer - valimistulemuste vaidlustamineobjections to an election result - täiskasvanuadult - tariifikvoottariff quota - kontratseptsiooncontraception - lühendatud töönädalshorter working week - lepingcontract - kindlustuslepinginsurance contract - töölepingwork contract - tööstuslik võltsimineindustrial counterfeiting - EADIEADI - vineerplywood - maksumaksjataxpayer - halduskontrolladministrative control - lennujuhtimineair traffic control - eelarvekontrollbudgetary control - tulemusauditmanagement audit - teabevahetuse kontrollcontrol of communications - EFTAEFTA - reostustõrjepollution control - likviidsuskontrollliquidity control - tootmise juhtimineproduction control - tööstustoodete kvaliteedikontrollquality control of industrial products - ebatüüpiline töönon-standard employment - valuutakitsendusedexchange control - ühinemise kontrollmerger control - hindamineassessment - migratsioonikontrollmigration control - võimu kuritarvitamineabuse of power - EFTA riigidEFTA countries - hinnakontrollprice control - finantskontrollfinancial control - parlamentaarne kontrollparliamentary control - fütosanitaarkontrollplant health control - tervisekontrollhealth control - CIV-konventsioonCIV Convention - kollektiivlepingcollective agreement - lennujaamairport - Arusha konventsioonArusha Convention - Lomé konventsioonLomé Convention - I Lomé konventsioonfirst Lomé Convention - II Lomé konventsioonsecond Lomé Convention - Yaoundé konventsioonYaoundé Convention - ÜRO konventsioonUN convention - majanduslik lähenemineeconomic convergence - energia muundamineenergy conversion - valuuta konverteeritavuscurrency convertibility - Cooki saaredCook Islands - halduskoostööadministrative cooperation - kaubanduskoostöötrade cooperation - kultuurialane koostööcultural cooperation - majanduskoostööeconomic cooperation - Euroopa koostööEuropean cooperation - rahandusalane koostööfinancial cooperation - aerosoolaerosol - tööstuskoostööindustrial cooperation - institutsionaalne koostööinstitutional cooperation - ettevõtetevaheline koostööinter-company cooperation - rahvusvaheline koostööinternational cooperation - kohtualane koostööjudicial cooperation - sõjaline koostöömilitary cooperation - valuutakoostöömonetary cooperation - poliitiline koostööpolitical cooperation - regionaalkoostööregional cooperation - maa kasutusallocation of land - teaduskoostööscientific cooperation - Lõuna-Lõuna koostööSouth-South cooperation - tehnikaalane koostöötechnical cooperation - piiriülene koostööcross-border cooperation - ühistucooperative - põllumajandusühistuagricultural cooperative - tarbijate ühistuconsumer cooperative - krediidiühistucredit union - abi koordineeriminecoordination of aid - KopenhaagenCopenhagen - hindade avaldaminepublishing of prices - ühisomandjoint ownership - Lõuna-KoreaSouth Korea - Põhja-KoreaNorth Korea - CoreperCoreper - korporatismcorporatism - rasvadfats - loomsed rasvadanimal fats - taimsed rasvadvegetable fats - kirjavahetuscorrespondence - korrosiooncorrosion - poliitiline kuuluvuspolitical affiliation - korruptsiooncorruption - KorsikaCorsica - Costa RicaCosta Rica - börsinoteeringstock-exchange listing - Côte d'IvoireCôte d'Ivoire - sotsiaalkindlustusmaksesocial-security contribution - suhkrumakssugar levy - puuvillcotton - riigipöörecoup d'état - tellimusveodchartering - Euroopa Ühenduste KohusEC Court of Justice - Euroopa KontrollikodaEC Court of Auditors - Euroopa Inimõiguste KohusEuropean Court of Human Rights - Rahvusvaheline KohusInternational Court of Justice - migratsioonivoogmigratory movement - vooluveekoguwatercourse - AfganistanAfghanistan - väärtpaberite hindprice of securities - maaklerbroker - töövahenditega seotud kuludequipment cost - investeerimiskuludinvestment cost - kapitalikuludcost of capital - jaotuskuluddistribution cost - tegutsemiskuludoperating cost - hariduskuludeducation costs - AfrasecAfrasec - ehituskuludconstruction costs - saastekuludcost of pollution - tervishoiukuludhealth costs - elukalliduscost of living - tootmiskuludproduction cost - laokuludstorage cost - otsesed kuluddirect cost - laenukuludcost of borrowing - palgakuludwage cost - hariduse kättesaadavusaccess to education - AafrikaAfrica - sotsiaalkuludsocial cost - kunstiloomeartistic creation - töökohtade loominejob creation - krediitcredit - lühilaenshort-term credit - ekspordikrediitexport credit - impordikrediitimport credit - tarbijakrediitconsumer credit - pikaajaline laenlong-term credit - ingliskeelne AafrikaEnglish-speaking Africa - keskmise tähtajaga laenmedium-term credit - kaubakrediittrade credit - vahetuslepingswap arrangement - investeerimislaeninvestment loan - makseassigneeringpayment appropriation - dokumentaalakreditiivdocumentary credit - kinnisvaralaenreal estate credit - tööstuskrediitindustrial credit - rahvusvaheline krediitinternational credit - koorcream - Kesk-AafrikaCentral Africa - jäätisdairy ice cream - Crest - KreetaCrete - sõjakuriteguwar crime - kriminoloogiacriminology - energiakriisenergy crisis - poliitiline kriispolitical crisis - majanduskasveconomic growth - Põhja-AafrikaNorth Africa - Punane RistICRC - koorikloom, vähidcrustacean, shellfish - KuubaCuba - nahkleather - vaskcopper - kultuurculture - teraviljakasvatuscereal-growing - terrasspõllundusterrace cropping - söödakasvatusfodder-growing - Lõuna-Aafrika VabariikSouth Africa - puuviljakasvatusfruit-growing - agrotööstulik viljelusagro-industrial cropping - köögiviljandusmarket gardening - püsikultuurpermanent crop - populaarkultuurpopular culture - hüdropoonikahydroponics - kasvuhooneviljelusglasshouse cultivation - troopikapõllumajandustropical agriculture - isemajandamineself-sufficiency farming - pensioni koguminecumulative pension entitlement - prantsuskeelne AafrikaFrench-speaking Africa - CuraçaoCuraçao - Cyclades - majandustsükkeleconomic cycle - TaaniDenmark - Taani piirkonnadregions of Denmark - parlamendiaruteluparliamentary debate - raiedeforestation - detsentraliseeriminedecentralisation - eelarve heakskiitminebudgetary discharge - Lõuna-AafrikaSouthern Africa - jäätmedwaste - põllumajandusjäätmedagricultural waste - tööstusjäätmedindustrial waste - taaskasutamiseks kõlbmatud jäätmednon-recoverable waste - radioaktiivsed jäätmedradioactive waste - otsusdecision - ühenduse otsusCommunity decision - Euratomi otsusEAEC Decision - Lääne-AafrikaWest Africa - ESTÜ üldine otsusECSC general Decision - ESTÜ üksikotsusECSC individual Decision - konkurentsivabaduse piiramise teadaannerestrictive-practice notification - kandidaadiks seadmineannouncement of candidacy - selgitus hääletuse kohtaexplanation of voting - Ida-AafrikaEast Africa - majandustõuseconomic take-off - dekoloniseeriminedecolonisation - häälte lugeminecounting of the votes - hajutaminedevolution - haldusüksusadministrative unit - valimisringkondadeks jagaminedivision into constituencies - seadlusdecree - maksuvähendustax relief - raketitõrjeanti-missile defence - kahjumloss - eelarve puudujääkbudget deficit - deflatsioondeflation - ülesharimineclearing of land - keskkonna halveneminedegradation of the environment - juurdepääs töölejob access - kooliigaschool age - õigusrikkuminedelinquency - noorte kuritegevusjuvenile delinquency - tööotsiminejob application - tarbijanõudlusconsumer demand - energianõudlusenergy demand - valitsuse tagasiastumineresignation of the government - välisesindusagency abroad - demokraatiademocracy - rahvademokraatiapeople's democracy - demokratiseeriminedemocratisation - hariduse demokratiseeriminedemocratisation of education - demograafiademography - denatureeriminedenaturing - kergriknev kaupperishable goods - Euratomi TarneagentuurEAEC Supply Agency - rahvastikutiheduspopulation density - departemang - ülemeredepartemang - kuludexpenditure - kulutused toidulefood expenditure - eelarvelised kuludbudgetary expenditure - pressiagentuurpress agency - tarbimiskulutusedconsumption expenditure - halduskuludadministrative expenditure - eelarvevälised kuludextra-budgetary expenditure - riigi kuludnational expenditure - mittekohustuslikud kuludnon-compulsory expenditure - kohustuslikud kuludcompulsory expenditure - tegevuskuludoperational expenditure - avaliku sektori kuludpublic expenditure - depolitiseeriminedepoliticisation - rahvastikukadudepopulation - küüditatudeportee - müügiesindajasales agent - pangahoiusbank deposit - kapitali amortisatsiooncapital depreciation - piirangute kõrvaldaminederegulation - relvitustaminedisarmament - inimese põhjustatud katastroofman-made disaster - loodusõnnetusnatural disaster - töökirjeldusjob description - kõrbdesert - kõrbestuminedesertification - dehüdraatiminedehydration - kandideerimisest loobuminewithdrawal of candidacy - kodanikuallumatuscivil disobedience - saagi häviminedestruction of crops - EPA - väinstrait - välisvõlgexternal debt - riigivõlgpublic debt - ÜlemkodaUpper House - devalveeriminedevaluation - majandusarengeconomic development - NEA - tööstuse arengindustrial development - integreeritud arengintegrated development - regionaalarengregional development - sotsiaalne arengsocial development - välisvaluutaforeign currency - suhkruhaigusdiabetes - Põhja ja Lõuna suhtedNorth-South relations - diktatuurdictatorship - piirkondlik esindusregional agency - leksikondictionary, lexicon - kultuurierinevuscultural difference - rahvusvaheline vaidlusinternational dispute - teabelevidissemination of information - kultuurilevidissemination of culture - piiratud leviklimited circulation - valikuline teabeleviselective dissemination of information - ettevõtte suurussize of business - diplomdiploma - ettevõtte juhtiminecompany management - käskkiridirective - ühenduse direktiivCommunity directive - juhised hääletamiseksvoting discipline - heliplaadikogurecord library - kõnespeech - info kättesaadavusaccess to information - sooline diskrimineeriminesexual discrimination - majanduslik diskrimineerimineeconomic discrimination - keeleline diskrimineeriminelinguistic discrimination - poliitiline diskrimineeriminepolitical discrimination - rassiline diskrimineerimineracial discrimination - usuline diskrimineeriminereligious discrimination - hinnaerinevusprice disparity - majanduslik erinevuseconomic disparity - piirkondlik erinevusregional disparity - säilitusainepreservative - meditsiinikeskusmedical centre - toiduainevarudfood resources - kasutusel olevad energiaressursidavailable energy resources - juhtimisseadedriving mechanism - ohutusseadissafety device - signaalseadmedsignalling device - dissidentlusdissidence - parlamendi laialisaatminedissolution of parliament - hirmutusvahenddeterrent - destilleeriminedistillation - turustaminedistributive trades - energia jaotamineenergy distribution - veevarustuswater supply - elektrivarustuselectricity supply - ainuõiguslik turustuskokkulepeexclusive distribution agreement - toodangu mitmekesistamineproduct diversification - ekspordi mitmekesistaminediversification of exports - ülevaatajasupervisor - rahvusvaheline tööjaotusinternational division of labour - abielulahutusdivorce - õigusdoktriinlegal doctrine - dokumentdocument - audio-visual document - isikut tõendav dokumentidentity document - istungil arutatav dokumentdocument for discussion at a sitting - asulabuilt-up area - tollidokumentcustoms document - ametlik dokumentofficial document - parlamendidokumentparliamentary document - dokumentatsioondocumentation - Dodecanese - DominicaDominica - kahjudamage - sõjakahjustuswar damage - kahjutasudamages - annetusdonation - kingegift - tollcustoms - Dubai - topeltmaksustaminedouble taxation - topeltkodakondsusdual nationality - kahel töökohal töötamineholding of two jobs - maa-asularural settlement - ajutine kaheteistkümnendikprovisional twelfth - süvendaminedredging - drenaaždrainage - DrentheDrenthe - õigus hariduseleright to education - õigus infoleright to information - õigus kultuurileright to culture - linna-asulaurban centre - õigus õiguskaitseleright to justice - haldusõigusadministrative law - õhuõigusair law - dumpinguvastane tollimaksanti-dumping duty - õigus tööleright to work - pangandusõiguslaw of banking - vabalt kaubeldavaid instrumente käsitlevad õigusaktidlaw on negotiable instruments - tsiviilõiguscivil law - äriõiguscommercial law - Euroopa Ühenduse õigusCommunity law - poliitiline rahutuspolitical unrest - riigiõigusconstitutional law - tavaõiguscustomary law - autoriõiguscopyright - registreerimismaksregistration tax - vahemaandumisõigusright to stopover - asutamisõigusright of establishment - streigiõigusright to strike - energiaõigusenergy law - keskkonnaõigusenvironmental law - majanduse agregaatsummaeconomic aggregate - kosmoseõiguslaw of outer space - üksikisiku õigusedrights of the individual - konkurentsiõiguscompetition law - perekonnaõigusfamily law - sõjaõiguslaw of war - mereõiguslaw of the sea - õigus meelt avaldadaright to demonstrate - kalapüügiõigusedfishing rights - juurdepääs kutsealaleaccess to a profession - ostueesõigusright of pre-emption - tagasivõtmisõigusright of repossession - valimisõigusright to vote - kindlustusõigusinsurance law - patendiõiguspatent law - riikide õiguslaw of nations - välismaalaste õigusedrights of aliens - vähemuste õigusedrights of minorities - äriühinguõiguscompany law - transpordiõigustransport law - eluasemeseadusandlushousing law - tööõiguslabour law - valimisseaduselectoral law - osaajaline talupidaminepart-time farming - finantsõigusaktidfinancial legislation - maksuõigustax law - rahvusvaheline maksuõigusinternational tax law - metsandusalased õigusaktidforestry legislation - rahvusvaheline humanitaarõigusinternational human rights law - rahvusvaheline õigusinternational law - rahvusvaheline eraõigusprivate international law - rahvusvaheline avalik õiguspublic international law - mahepõllumajandusorganic farming - meresõiduõigusmaritime law - abieluõigusmatrimonial law - siseriiklik õigusnational law - tuumaenergiaõigusnuclear law - kriminaalõiguscriminal law - majandussüütegueconomic offence - rahvusvaheline kriminaalõigusinternational criminal law - eraõigusprivate law - kaubanduslik põllumajanduscommercial farming - avalik õiguspublic law - agraarõigusagrarian law - sotsiaalõigusaktidsocial legislation - territoriaalne õigusterritorial law - poliitiline parempoolsuspolitical right - kodanikuõigusedcivil rights - inimõigusedhuman rights - naiste õigusedwomen's rights - lepinguline kasvataminecontract farming - laenueriõigusedspecial drawing rights - dumpingdumping - eeldatav eluigalife expectancy - õpingute kestuslength of studies - üürilepingu kestuslength of lease - tööaegworking time - seadusega kehtestatud tööaeglegal working time - AAMS riigidAAMS countries - ühine põllumajanduslik tootminegroup farming - Ida-AngliaEast Anglia - vesiwater - ühenduse veedCommunity waters - nõrgvesipercolation water - suplusvesibathing water - kanged alkohoolsed joogidspirits - siseveedinland waters - mägipõllumajandushill farming - rahvusvahelised veedinternational waters - salt water - ground water - pinnavesisurface water - territoriaalveedterritorial waters - waste water - kauplemine põllumajandustoodetegaagricultural trade - kaubandustegevustrading operation - elatuspõllumajandussubsistence farming - infovahetusinformation transfer - väljaannete vahetusexchange of publications - ühenduseväline kaubandusextra-Community trade - ühendusesisene kaubandusintra-Community trade - kauplemine riikide rühmagatrade by group of countries - kauplemine riikidegatrade by country - kauplemine tootele vastavalttrade by product - valimi võtminesampling - ekstensiivne põllumajandusextensive farming - palgaastmestikpay scale - valgustuslighting - välismaa koolschool abroad - Euroopa koolEuropean school - rahvusvaheline koolinternational school - lasteaednursery school - riiklik koolnational school - ökoloogiaecology - ökologismecologism - ökonomeetriaeconometrics - turulepääsmarket access - intensiivne põllumajandusintensive farming - majanduseconomy - põllumajandusökonoomikaagricultural economics - kollektiivmajanduscollectivised economy - kooskõlastatud majandusmeedeconcerted economic action - mastaabisäästeconomies of scale - energiasäästenergy saving - struktuuriline kohandusstructural adjustment - sõjamajanduswar economy - ärikorraldusbusiness administration - Austria piirkonnadregions of Austria - Vahemere piirkonna põllumajandusMediterranean agriculture - turumajandusmarket economy - naturaalmajandussubsistence economy - transpordiökonoomikatransport economics - käsumajanduscontrolled economy - kodumajandushousekeeping economy - metsamajandusforestry economics - tööstusmajandusindustrial economy - maailmamajandusworld economy - segamajandusmixed economy - rahvamajandusnational economy - põllumajanduslikud toiduainedagri-foodstuffs - plaanimajandusplanned economy - postindustriaalne majanduspost-industrial economy - avaliku sektori majanduspublic economy - piirkondlik majandusregional economy - varimajandusunderground economy - linnamajandusurban economy - ŠotimaaScotland - ökosüsteemecosystem - euroeuro - põllumajanduslik toidutööstusagro-industry - kirjastaminepublishing - hariduseducation - koduõpehome education - kunstiharidusart education - võrdlev pedagoogikacomparative education - põhiharidusbasic education - massiharidusmass education - täiskasvanute koolitusadult education - välismaalaste hariduseducation of foreigners - mitteformaalne haridusnon-formal education - pidevõpecontinuing education - kehaline kasvatusphysical education - alushariduspre-school education - tervisekasvatushealth education - seksuaalkasvatussex education - eriõpespecial education - magusainesweetener - õpilaste arvnumber of pupils - agronoomiaagronomy - radioaktiivne heitvesiradioactive effluent - võrdne palkequal pay - võrdne kohtlemineequal treatment - võrdsus seaduse eesequality before the law - EgiptusArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - turu laieneminemarket enlargement - tsitrusviljadcitrus fruit - hääletajate registreerimineregistration of voters - valimisedelection - enneaegsed valimisedearly election - Euroopa Parlamendi valimisedEuropean election - kaudsed valimisedindirect election - kohalikud valimisedlocal election - riiklikud valimisednational election - parlamendivalimisedparliamentary election - vahevalimisedby-election - IDA - presidendivalimisedpresidential election - eelvalimisedprimary election - valijaskondelectorate - elektrokeemiaelectrochemistry - elektrometallurgiaelectrometallurgy - elektroonikaelectronics - elektrotehnoloogiaelectrotechnology - loomakasvatuslivestock farming - majanduslik toetuseconomic support - vabapidaminefree-range farming - vähikasvatuscrustacean farming - intensiivne loomakasvatusintensive livestock farming - õpilanepupil - õigus valimistel kandideeridaright to stand for election - jäätmete kõrvaldaminewaste disposal - emantsipatsioonemancipation - pakkiminepackaging - karjamaanuumaminepasture fattening - villiminebottling - tööhõiveabiemployment aid - emigratsioonemigration - Emilia RomagnaEmilia-Romagna - Araabia ÜhendemiraadidUnited Arab Emirates - Araabia Ühendemiraatide riigidUnited Arab Emirates countries - väärtpaberite emiteerimineissue of securities - raha käibelelaskmineissuing of currency - liiklusõnnetustransport accident - reserveeritud töökohtdesignated employment - ametnikwhite-collar worker - kontoritöötajaoffice worker - avalik teenistujapublic service employee - tööandjaemployer - laenborrowing, loan, money loan - välisabiforeign aid - ühenduse laenuvõtmineCommunity borrowing - rahvusvaheline laeninternational loan - riigilaenpublic borrowing - toiduemulgaatorfood emulsifier - võlgnevusindebtedness - laineenergiawave energy - keskkonnasäästlik energiasoft energy - ekspordiabiexport aid - kõva energiahard energy - elektrienergiaelectrical energy - tuuleenergiawind energy - geotermaalenergiageothermal energy - hüdroenergiahydraulic energy - hüdroelektrienergiahydroelectric power - loodeteenergiatidal energy - tuumaenergianuclear energy - taastuv energiarenewable energy - toetus hektari kohtaaid per hectare - päikeseenergiasolar energy - soojusenergiathermal energy - lapschild - hüljatud lapsabandoned child - migrandi lapschild of migrant - vallaslapsnatural child - üksiklapsonly child - kulukohustuste võtminecommitment of expenditure - väetisfertiliser - keemiline väetischemical fertiliser - investeeringutoetusinvestment aid - orgaaniline väetisorganic fertiliser - nuumaminefattening - poliitiline röövpolitical kidnapping - majandusülevaadeeconomic survey - tarbijaküsitlusconsumer survey - sotsiaalne uurimussocial survey - andmesalvestusdata recording - dokumentide registreeriminedocumentary reference recording - ehitustoetusbuilding subsidy - kütuse rikastaminefuel enrichment - õpetajateacher - õpetamineteaching - kaugõpedistance learning - põllumajandusharidusagricultural education - programmõpeprogrammed learning - konfessionaalne haridusdenominational education - keeleõpetuslanguage teaching - üldharidusgeneral education - tasuta haridusfree education - moderniseerimisabimodernisation aid - ilmalik haridussecular education - arstiõpemedical training - kohustuslik hariduscompulsory education - parameditsiiniline haridusparamedical training - multidistsiplinaarne haridusmultidisciplinary education - diplomijärgne õpepostgraduate education - algharidusprimary education - eraharidusprivate education - kutseharidusvocational education - riiklik hariduspublic education - tootmisabiproduction aid - teadusharidusscientific education - keskharidussecondary education - kõrgharidushigher education - tehniline haridustechnical education - konkurentsivabaduse piiraminerestrictive trade practice - horisontaalne kokkulepehorizontal agreement - õigusvastane kokkulepeunlawful agreement - rahvusvaheline kartellinternational cartel - vertikaalne kokkulepevertical agreement - toiduabifood aid - talupidajate vastastikune abimutual assistance among farmers - mittetariifne tõkenon-tariff barrier - tollitõketariff barrier - tehniline kaubandustõketechnical barrier - tolliladucustoms warehouse - ettevõtte tüüptype of business - käsitööettevõtecraft business - kaubandusettevõtedistribution business - ühisettevõtejoint venture - rendiettevõterental business - transpordifirmatransport company - välisettevõteforeign enterprise - Euroopa ettevõteEuropean undertaking - pereettevõtefamily business - usaldusühingtrust company - kinnisvaraettevõtereal estate business - eraettevõtesole proprietorship - tööõnnetusoccupational accident - toimetulekuabiaid to disadvantaged groups - tööstusettevõteindustrial enterprise - hargmaine ettevõtemultinational enterprise - erasektorprivate sector - avalik sektorpublic sector - tehniline hooldusmaintenance - kultuuride hooldaminecrop maintenance - füüsiline keskkondphysical environment - säästudsavings - ettevõtlustoetusaid to undertakings - kohustuslik säästminecompulsory saving - epideemiaepidemic - epidemioloogiaepidemiology - ÍpeirosEpirus - loodusvarade ammendamineexhaustion of resources - EcuadorEcuador - hobuslasedequidae - eelarvetasakaalbudgetary equilibrium - ökoloogiline tasakaalecological balance - kahepoolne abibilateral aid - põllumajandusseadmedagricultural equipment - avalik teeninduscommunity facilities - sõidukiosadvehicle parts - elektronseadeelectronic equipment - tööstusseadmedindustrial equipment - socio-cultural facilities - ESTÜ abiECSC aid - spordibaassports facilities - diplomite vastavusequivalence of diplomas - ergonoomikaergonomics - vulkaanipursevolcanic eruption - orjusslavery - diskonteeriminediscounting - õhuruumair space - Euroopa õigusruumEuropean legal area - haljasalagreen area - ühenduse abiCommunity aid - HispaaniaSpain - Hispaania piirkonnadregions of Spain - kaitsealused liigidprotected species - tööstusspionaažindustrial espionage - katsetaminetesting - tuumakatsetusnuclear test - ExtremaduraExtremadura - täiendav toetus toodetelesupplementary aid for products - ettevõteestablishment - eriotstarbeline rahastamisasutusspecial-status institution - haridusasutuseducational institution - ühiskondlik asutusinstitution of public utility - eelarve koostaminedrawing up of the budget - raviasutusmedical institution - karistusasutuspenal institution - avalik asutuspublic institution - tinatin - kullavaluuta standardgold-exchange standard - hädaabiemergency aid - kullastandardgold standard - riikState - kodanikuseisundcivil status - hädaolukordrule under emergency powers - erakorraline seisukordstate of emergency - heaoluriikWelfare State - United States - riigiabiState aid - etanoolethanol - EtioopiaEthiopia - etnoloogiaethnology - sildistaminelabelling - teostatavusuuringfeasibility study - turuanalüüsmarket research - tööuuringwork study - õppurstudent - välismaine õppurforeign student - majandusabieconomic aid - eurolaenEurocredit - eurovaluutaEurocurrency - eurodollarEurodollar - eurovõlakiriEurobond - euroturgEuromarket - eurokommunismEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - euroõigusEuroright - EurorühmEurogroup - EuroopaEurope - natuuras antav abiaid in kind - Põhja-EuroopaNorthern Europe - Lõuna-EuroopaSouthern Europe - Lääne-EuroopaWestern Europe - Ida-EuroopaEastern Europe - Europeche - interaktiivsusinteractivity - eutrofeerumineeutrophication - eelarve läbivaataminebudgetary assessment - projekti hindamineproject evaluation - loodusvarade hindamineevaluation of resources - rupsoffal - tuumaavariinuclear accident - finantsabifinancial aid - tehnoloogia hindaminetechnology assessment - maksustamise vältiminetax avoidance - eksamexamination - põllumajandusülejääkagricultural surplus - EÜ kohtlemisest kõrvaldamineexclusion from EC treatment - projektijuhtimineproject management - eelarve täitmineimplementation of the budget - kohtuotsuse täitmineenforcement of ruling - konkuretsivabaduse piiramisloa nõudest vabastamineexemption from restrictive-practice authorisation - tollimaksuvabastustariff exemption - eelarveaastafinancial year - ajude äravoolbrain drain - talunikfarmer - põllumajandusettevõteagricultural holding - sovhoosState farm - segatalumixed farm - merede kasutamineexploitation of the seas - loodusvarade kasutamineexploitation of resources - peretalumajapidaminefamily farming - metsamajandusettevõteforestry holding - piimakarjakasvatusdairy farm - lõhkeaineexplosive - eksportexport - kapitali eksportexport of capital - sundvõõrandamineexpropriation - mitmepoolne abimultilateral aid - väljasaatminedeportation - eksterritoriaalsusextra-territoriality - kaevandaminemining extraction - väljaandmineextradition - äärmuslik parempoolsusextreme right - äärmuslik vasakpoolsusextreme left - Kaug-IdaFar East - arveldusinvoicing - tagastamatu abinon-refundable aid - väike sissetuleklow income - pankrotbankruptcy - nälghunger - valdusvormtype of tenure - omaniku poolt kasutatav põllumajandusmaaowner farming - segaomandmixed tenure - perekondfamily - suurperelarge family - sugulus abielu kaudufamily by marriage - ÜRO Toidu- ja PõllumajandusorganisatsioonFAO - eraabiprivate aid - teraviljajahucereal flour - fašismFascism - loomariikanimal life - EVKFEMCF - viljakusfertility - koduperenainehousewife - regionaalabiregional aid - naissoost migrantfemale migrant - EAGGFEAGGF - EAGGF tagatisrahastuEAGGF Guarantee Section - EAGGF arendusrahastuEAGGF Guidance Section - raudiron - rendisuhte alusel kasutatav põllumajandusmaatenant farming - kolhooscollective farm - näidistalumodel farm - parvlaevferryboat - tervishoiuabihealth aid - IFLAIFLA - puidukiudwood fibre - klaaskiudglass fibre - tekstiilkiudtextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - FidžiFiji, Republic of Fiji - suu- ja sõrataudfoot-and-mouth disease - valdkondlik abisectoral aid - traatwire - kalavõrkfishing net - tütarettevõtjasubsidiary - ühine tütarettevõtejoint subsidiary - finantseeriminefinancing - lühikese tähtajaga rahastamineshort-term financing - pikaajaline rahastaminelong-term financing - keskmise tähtajaga rahastaminemedium-term financing - sotsiaalhoolekannewelfare - ühenduse rahastamineCommunity financing - tasandusrahastaminecompensatory financing - täiendav rahastaminesupplementary financing - abi finantseeriminefinancing of aid - tööstuse rahastamineindustrial financing - ekspordi rahastamineexport financing - partei rahastamineparty financing - eelarve rahastaminebudget financing - valimiste rahastamineelection financing - riiklik rahastaminenational financing - aktsiisimaksexcise duty - rahvusvaheline rahandusinternational finance - kohalike asutuste rahanduslocal authority finances - riigirahanduspublic finance - SoomeFinland - FynFunen - maksusüsteemtax system - UNICEFUnicef - tuuma lõhustuminenuclear fission - IEA - hindade kinnitaminefixing of prices - palkade kinnitaminewage determination - Lääne-Flandria provintsProvince of West Flanders - Ida-Flandria provintsProvince of East Flanders - teraviljahelbedcereal flakes - taimestikplant life - lillekasvatusfloriculture - palgiparvetusrafting - õhulaevastikaircraft fleet - IAEAIAEA - kalalaevastikfishing fleet - siseveelaevastikinland waterway fleet - kaubalaevastikmerchant fleet - tsükliline kõikuminecyclical fluctuation - hinnakõikumineprice fluctuation - majanduslik kõikumineeconomic fluctuation - struktuuriline kõikuminestructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - riigiteenistuscivil service - riigiteenistujacivil servant - Euroopa ametiisikEuropean official - rannikulähedane merepõhiinshore grounds - merepõhisea-bed - sihtasutusfoundation - EÜ fondEC fund - AjmanAjman - lepinguline fondcommon fund - maineväärtusgoodwill - ERFERDF - käibekapitalworking capital - Euroopa RahafondEuropean Monetary Fund - malmcast-iron - puuriminedrilling - merealune puurimineoffshore drilling - vaheaegadjournment - metsforest - kaitsemetsclassified forest - kõrgmetshigh forest - madalmetscoppiced woodland - looduslik metsnatural forest - kultuurpuistuforest plantation - tolliformaalsusedcustoms formalities - juhtimiskoolitusmanagement training - õpetajakoolitusteacher training - hinnakujundusprice formation - täiendkoolitusin-service training - kutseõpevocational training - valuuta väärtuse muutminecurrency adjustment - plankform - ahifurnace - tarnijasupplier - dokumentide kättetoimetaminesupplying of documents - kohtukuludlegal expenses - koolikuludschool fees - valimiskuludelection expenses - üldkuludoverheads - ravimikuludpharmaceutical expenses - PrantsusmaaFrance - Prantsuse ülemeredepartemangudFrench Overseas Departments - Prantsuse ülemereterritooriumidFrench Overseas Territories - Prantsusmaa piirkonnadregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - frantsiisfranchising - tollimaksudest vabastamineexemption from customs duties - pettusfraud - valimispettuselectoral fraud - ALADILAIA - maksudest kõrvalehoiduminetax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - koolis kohalkäimineschool attendance - prahihindfreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FriisimaaFriesland - juustcheese - poolpehme juustsemi-soft cheese - kõva juusthard cheese - ALADI riigidLafta countries - pehme juustsoft cheese - sinihallitusjuustblue-veined cheese - lambajuustsheep's milk cheese - goat's milk cheese - cow's milk cheese - sulatatud juustprocessed cheese - värske juustfresh cheese - juustutehascheese factory - piirfrontier - puuvilifruit - pähkelnut - luuviljalised puuviljadstone fruit - seemneviljaline puuvilipip fruit - värske puuvilifresh fruit - troopilised puuviljadtropical fruit - Fujairah - ühineminemerger - tuumasünteesnuclear fusion - GabonGabon - AlbaaniaAlbania, Republic of Albania - GalapagosGalapagos - GaliciaGalicia - GambiaGambia - tagatisguarantee - laenutagatiscredit guarantee - tagatud sissetulekguaranteed income - investeeringute kaitseinvestment protection - lastehoolduschild care - alkoholalcohol - kaduwastage - GATTGATT - poliitiline vasakpoolsuspolitical left - vasakpoolsusleftism - gaasgas - põlemisgaasidcombustion gases - maagaasnatural gas - gaasi torujuhegas pipeline - keemiline alkoholchemical alcohol - maa tootmisest kõrvaldamineset-aside - tsiviilehituscivil engineering - mullikasheifer - geokeemiageochemistry - geograafiageography - majandusgeograafiaeconomic geography - poliitiline geograafiapolitical geography - geoloogiageology - geofüüsikageophysics - gerontoloogiagerontology - juhtiminemanagement - juhtimisarvestusmanagement accounting - ärijuhtiminebusiness management - maastikukorraldusarea management - jäätmehoolduswaste management - kalavarude majandaminefishery management - loodusvarade majandaminemanagement of resources - logistikalogistics - alkoholismalcoholism - personalihalduspersonnel administration - finantsjuhtiminefinancial management - juhtimise planeeriminemanagement planning - GhanaGhana - jahiloomgame animal - GibraltarGibraltar - jääice - glükoosglucose - lahtgulf - valitsusgovernment - government in exile - revolutsioonivalitsusrebel government - toidurasvfood fat - tehniline rasvindustrial fat - AlentejoAlentejo - suurettevõtelarge business - suurtalularge holding - Suured AntillidGreater Antilles - tasuta arstiabifree medical care - KreekaEllas, Greece, Hellenic Republic - Kesk-KreekaCentral Greece - Kreeka piirkonnadregions of Greece - GrenadaGrenada - streikstrike - AlgarveAlgarve - GröönimaaGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - Andide rühmAndean Group - Andide rühma riigidAndean Group countries - huvigruppinterest group - äriühingute gruppgroup of companies - kümne gruppGroup of Ten - ADR-kokkulepeADR agreement - AlžeeriaAlgeria - fraktsioonpolitical group - inimõiguste liikuminehuman rights movement - osturühmbuying group - majandushuviühingEconomic Interest Grouping - tootjarühmproducer group - etniline rühmethnic group - vetikadalgae - keelerühmlinguistic group - tanggroat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - sõdawar - kodusõdacivil war - iseseisvussõdawar of independence - piirisõdaborder war - külm sõdacold war - tuumasõdanuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Ekvatoriaal-GuineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Prantsuse GuajaanaFrench Guiana - elukeskkondhabitat - maakeskkondrural habitat - linnakeskkondurban habitat - loomatoitanimal feedingstuffs - söömisharjumusedeating habits - ostuharjumusedpurchasing habits - Hainauti provintsProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogeenhalogen - HamburgHamburg - puudega inimenedisabled person - tolliprotseduuride ühtlustaminecustoms harmonisation - tööstuslikult toodetud loomasöötmanufactured feedingstuffs - maksude kooskõlastaminetax harmonisation - Ülem-NormandiaUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHawaii - helikopterhelicopter - HessenHessen - imikutoitbaby food - suveaegsummertime - infotundquestion time - ületunnitööovertime - hinduismHinduism - ajaluguhistory - histoloogiahistology - valdusettevõtjaholding company - Lõuna-HollandSouth Holland - Põhja-HollandNorth Holland - valmistoiduainedprepared foodstuff - tapminehomicide - tunnustusapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - UngariHungary - psühhiaatriaasutuspsychiatric institution - töögraafikwork schedule - töödeldud toiduainedprocessed foodstuff - paindlik tööaegflexible working hours - aiandushorticulture - humalhops - loomne õlianimal oil - maapähkliõligroundnut oil - oliiviõliolive oil - kalaõlifish oil - raske naftaheavy oil - mineraalõlimineral oil - toituminenutrition - kasutatud õliused oil - taimeõlioil, vegetable oil - õlipressimisettevõteoil mill - kohtutäiturbailiff - töö inimlikustaminehumanisation of work - süsivesinikhydrocarbon - vesinikhydrogen - hüdrogeoloogiahydrogeology - loomasöödadanimal nutrition - hüdroloogiahydrology - toiduhügieenfood hygiene - töötervishoidoccupational health - hüpoteekmortgage - poliitiline ideoloogiapolitical ideology - AETR-kokkulepeAETR agreement - inimeste toituminehuman nutrition - jamssyam - IIEPIIEP - ohutussaar, saarisland, isle - Île-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - KanalisaaredChannel Islands - KaimanisaaredCayman Islands - KaroliinidCaroline Islands - Tuulepealsed saaredWindward Islands - Fääri saaredFaeroes - Joonia saaredIonian Islands - MariaanidMariana Islands - Tuulealused saaredLeeward Islands - Turks ja CaicosTurks and Caicos Islands - NeitsisaaredVirgin Islands - võla vähendaminedebt reduction - äriühingu registreerimineregistration of a company - immigratsioonimmigration - parlamentaarne puutumatusparliamentary immunity - immunoloogiaimmunology - reklaami mõjuimpact of advertising - imperialismimperialism - ettevõtte asukohtbusiness location - Saksa Demokraatlik VabariikGerman Democratic Republic - importimport - makstax - ühenduse maksCommunity tax - üksikisiku tulumakspersonal income tax - otsene maksdirect tax - omandimaksproperty tax - kindla suurusega maksflat-rate tax - kaudne maksindirect tax - kohalik makslocal tax - riiklik maksnational tax - mittepersonaalne maksnon-personal tax - tarbimismakstax on consumption - varandusemakswealth tax - kapitalikasvu makscapital gains tax - kapitaliülekande makscapital transfer tax - kapitalimakstax on capital - tulumakstax on income - füüsilisest isikust ettevõtja tulumakstax on profits of self-employment - maks investeerimistululttax on investment income - Saksamaa piirkonnadregions of Germany - maks töötasulttax on employment income - ettevõtte tulumakscorporation tax - trükkimineprinting - raamatupidamiskanneaccounting entry - töövõimetusincapacity for work - tulekahjufire - kokkusobimatusincompatibility - Incotermi tarneklauslidincoterms - IndiaIndia - hüvitamineindemnification - sulamalloy - kindlustushüvitisinsurance indemnity - asutamistoetusinstallation allowance - lahkumistoetusseverance pay - parlamendiliikme lisatasudparliamentary allowance - majanduslik sõltumatuseconomic independence - rahvuslik sõltumatusnational independence - tehnoloogiline sõltumatustechnological independence - hindade indekseerimineprice indexing - palkade indekseeriminewage indexing - dokumentide indekseeriminedocument indexing - kõrvalekalde indikaatordivergence indicator - majandusnäitajaeconomic indicator - sotsiaalne näitajasocial indicator - hinnaindeksprice index - IndoneesiaIndonesia - industrialiseerimineindustrialisation - lennukitööstusaeronautical industry - kosmosetööstusaerospace industry - valimisliitelectoral alliance - toiduainetööstusfood industry - autotööstusmotor vehicle industry - keemiatööstuschemical industry - filmitööstusfilm industry - kultuuritööstusculture industry - relvatööstusarms industry - audio-visual industry - infotööstusinformation industry - jalatsitööstusfootwear industry - lisahüvitisadditional benefit - sidetööstuscommunications industry - tööpingiehitusmachine-tool industry - kalatööstusfishing industry - toitlustustööstuscatering industry - lihatööstusmeat processing industry - paberimassi- ja paberitööstuspulp and paper industry - kõrgtehnoloogiatööstusadvanced technology industry - töötlev tööstusprocessing industry - joogitööstusbeverage industry - raamlepingframework agreement - õppetoetuseducation grant - värvainetööstusdyestuffs industry - väetisetööstusfertiliser industry - plastmassitööstusplastics industry - teenuskaubandusservice industry - telekommunikatsioonitööstustelecommunications industry - puidutööstuswood industry - kummitööstusrubber industry - nahatööstusleather industry - matusetoetusdeath grant - külmutustööstusrefrigeration industry - mänguasjatööstustoy industry - raamatutööstusbook trade - mööblitööstusfurniture industry - suhkrutööstussugar industry - tubakatööstustobacco industry - klaasitööstusglass industry - rõivatööstusclothing industry - vaakumtööstusvacuum industry - sünnitushüvitismaternity benefit - elektroonikatööstuselectronics industry - elektrotehnikaelectrical engineering - eksporditööstusexport industry - kellatööstusclock and watch industry - hotellimajandushotel industry - infotehnoloogiatööstsinformation technology industry - piimatööstusdairy industry - kergetööstuslight industry - rasketööstusheavy industry - vahendite jaotumineallocation of resources - masinaehitusmechanical engineering - mäetööstusmining industry - tuumatööstusnuclear industry - optikatööstusoptical industry - naftatööstusoil industry - farmaatsiatööstuspharmaceutical industry - fotograafiatööstusphotographic industry - malmi- ja terasetööstusiron and steel industry - tekstiilitööstustextile industry - kirjaoskamatuse likvideerimineelimination of illiteracy - sotsiaalne ebavõrdsussocial inequality - inflatsiooninflation - teaveinformation - kaubandusinfotrade information - töötajate teavitamineworker information - tarbijateaveconsumer information - informaatikacomputer systems - andmetöötlus haldusesbusiness data processing - info salvestamine ja otsinginformation storage and retrieval - tööstuslik andmetöötlusindustrial data processing - AlsaceAlsace - meditsiiniinformaatikamedical computing - süüteguoffence - transpordi infrastruktuurtransport infrastructure - tööstuse infrastruktuurindustrial infrastructure - insenerengineer - sekkumineinterference - poliitiline võimuvahetuspolitical alternation - seadusandlik algatuslegislative initiative - innovatsiooninnovation - üleujutusflood - teenistuskohustustest kõrvalehoidminefailure to report for duty - toiduinspektsioonfood inspection - tööinspektsioonlabour inspectorate - koolide inspekteerimineschool inspection - veterinaarkontrollveterinary inspection - alumiiniumaluminium - sadamarajatisharbour installation - järelevalveorgansupervisory body - ETUIETUI - AKV-EÜ institutsioonACP-EC institution - Euroopa Liidu institutsioonEU institution - finantseerimisasutusfinancial institution - poliitiline institutsioonpolitical institution - usuline institutsioonreligious institution - ÜRO eriasutusUN specialist institution - elamute parendaminehousing improvements - kohtulik uuriminejudicial investigation - muusikariistmusical instrument - finantsinstrumentfinancial instrument - ühenduse rahastamisvahendCommunity financial instrument - INTALINTAL - migrantide integreerimineintegration of migrants - majandusintegratsiooneconomic integration - Euroopa integratsioonEuropean integration - tootmise parandamineproduction improvement - valuutade siduminemonetary integration - poliitiline integratsioonpolitical integration - piirkondlik integratsioonregional integration - sotsiaalne integratsioonsocial integration - intellektuaalintellectual - hääletamiskavatsusvoting intentions - vastastikune majanduslik sõltuvuseconomic interdependence - kutse praktiseerimise keeldexclusion from public-sector employment - EÜ lepingEC agreement - sordiaretusplant breeding - intressinterest - kaubavahendajatrade intermediary - Tööliste InternatsionaalWorkers International - Sotsialistlik InternatsionaalSocialist International - psühhiaatriahaiglasse paigutaminepsychiatric confinement - arupäriminequestion put to a minister - suuline tõlgeinterpreting - melioratsioonsoil improvement - seaduse tõlgendamineinterpretation of the law - finantssekkuminefinancial intervention - turule sekkuminemarket intervention - leiutisinvention - investeeringinvestment - investeerimine välismaaleinvestment abroad - ühenduse investeeringCommunity investment - otseinvesteeringdirect investment - välisinvesteeringforeign investment - tööstusinvesteeringindustrial investment - rahvusvaheline investeeringinternational investment - erainvesteeringprivate investment - avalik investeeringpublic investment - piirkondlik investeeringregional investment - elukoha puutumatusbreach of domicile - joodiodine - IraakIraq - IraanIran - Irian JayaIrian Jaya - tööaja korraldusarrangement of working time - IirimaaIreland - Põhja-IirimaaNorthern Ireland - Iirimaa piirkonnadregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - IslandIceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglükoosisoglucose - isolaatorinsulator - metsanduse arendamineforestry development - ehitise isolatsioonbuilding insulation - heliisolatsioonsound insulation - soojusisolatsioonthermal insulation - isolatsionismisolationism - IisraelIsrael - ItaaliaItaly - Itaalia piirkonnadregions of Italy - kesafallow - JamaicaJamaica - vesiehitushydraulic works - JaapanJapan - koduaedkitchen garden - JaavaJava - õnnemänggame of chance - noor inimeneyoung person - noor töötajayoung worker - olümpiamängudOlympic games - Euroopa ÜhistoroidkamberJoint European Torus - JordaaniaJordan - TeatajaOfficial Journal - põllumajanduse veemajanduswater management in agriculture - katkematu tööpäevcontinuous working day - judaismJudaism - kohtunikjudge - kohtuotsusruling - halduskohusadministrative court - tsiviilkohuscourt of civil jurisdiction - erikohuscourt having special jurisdiction - maaelu arengrural development - kohtudordinary court of law - sõjakohusmilitary court - kriminaalkohuscriminal court - noortekohusjuvenile court - sotsiaalkohussocial court - kõrgema astme kohushigher court - trahvfine - case law - EC case law - puuviljamahlfruit juice - köögiviljamahlvegetable juice - džuutjute - KambodžaCambodia - kapokkapok - KenyaKenya - muudatusamendment - KiribatiKiribati - KuveitKuwait - RéunionRéunion - kvaliteedimärkquality label - laktooslactose - villwool - piimmilk - joogipiimdrinking milk - kaubanduskokkulepetrade agreement - kontsentreeritud piimconcentrated milk - toorpiimraw milk - lõssskimmed milk - piimapulberpowdered milk - täispiimwhole milk - fermenteeritud piimfermented milk - homogeniseeritud piimhomogenised milk - pastöriseeritud piimpasteurised milk - steriliseeritud piimsterilised milk - mullaomaduste parandaminesoil conditioning - toote turuletoominelaunching of a product - State of a Federation - keellanguage - võõrkeelforeign language - emakeelmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - küülikrabbit - LazioLatium - AmeerikaAmerica - õiguspärasuslegality - seadusandluslegislation - toiduaineseadusandlusfoodstuffs legislation - dumpinguvastane seadusandlusanti-dumping legislation - trustidevastane seadusandlusanti-trust legislation - seadusandliku võimu delegeeriminedelegated legislation - ravimiseadusandluspharmaceutical legislation - taimetervisealased õigusaktidplant health legislation - tervishoiuseadusandlushealth legislation - kooliseadusandlusschool legislation - veterinaaria-alased õigusaktidveterinary legislation - seadusandlik perioodlegislative period - hädakaitseself-defence - legitiimsuslegitimacy - köögivilivegetable - sibulköögivilibulb vegetable - lehtköögivilileaf vegetable - viliköögivilifruit vegetable - Kesk-AmeerikaCentral America - juurköögiviliroot vegetable - värske köögivilifresh vegetable - kaunvilileguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - loomade leukoosanimal leucosis - LiibanonLebanon - liberalismliberalism - Põhja-AmeerikaNorth America - kaubanduse liberaliseerimineliberalisation of trade - LibeeriaLiberia - ühinemisvabadusfreedom of association - sõnavabadusfreedom of expression - arvamusvabadusfreedom of opinion - kommunikatsioonivabadusfreedom of communication - trükivabadusfreedom of the press - meresõiduvabadusfreedom of navigation - Lõuna-AmeerikaSouth America - kogunemisvabadusfreedom of assembly - kaubavahetuse vabadusfreedom of trade - usuvabadusfreedom of religious beliefs - raamatukauplusbookshop - kapitali vaba liikuminefree movement of capital - kaupade vaba liikuminefree movement of goods - Ladina-AmeerikaLatin America - isikute vaba liikuminefree movement of persons - töötajate vaba liikuminefree movement of workers - vaba konkurentsfree competition - enesemääramisõigusfreedom of self-determination - vaba ringlusfree circulation - teenuste osutamise vabadusfreedom to provide services - LiibüaLibya - patendilitsentspatents licence - kauplemislubatrade licence - ekspordilitsentsexport licence - asbestasbestos - impordilitsentsimport licence - veolitsentstransport licence - töölt vabastaminedismissal - kollektiivne vallandaminecollective dismissal - koondamineredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korkcork - Liège'i provintsProvince of Liège - püügikohtfishing grounds - töökohtworkplace - tärklisstarch - transpordiliinidtransport lines - ligniitlignite - Araabia LiigaArab League - Araabia Liiga riigidArab League countries - LiguuriaLiguria - LimburgLimburg - Limburgi provintsProvince of Limbourg - turustuskitsendusmarketing restriction - assotsiatsioonilepingassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - gaseeritud jookaerated drink - LimousinLimousin - linaflax - õlilinaseed flax - valuplokkingot - keeleteaduslinguistics - liköörliqueur - likvideerimineliquidation - amortisatsioonamortisation - pankrotivara haldaminereceivership - kulude tõendaminevalidation of expenditure - rahaturu likviidsusmoney-market liquidity - rahvusvaheline likviidsusinternational liquidity - kinnine nimekirifixed party list - valijate registerelectoral register - kirjandusliterature - hall kirjandusgrey literature - riigivõla tagastamineredemption of public debt - rannikuvööndlittoral - tarnedelivery - energiaallikasenergy site - tootmise asukohtlocation of production - kinnisvaraliisingproperty leasing - müük järelmaksugahire purchase - töösulglockout - eluasehousing - kirjaoskamatusilliteracy - mitmepereelamumulti-storey dwelling - ühepereelamusingle-family housing - sub-standard housing - sotsiaaleluruumsubsidised housing - tarkvarasoftware - seaduslaw - eelarveseadusfinance act - raamseadusoutline law - vaba aegleisure - LombardiaLombardy - LorraineLorraine - madal üürlow rent - määrdeainedlubricants - mänguasjalaenutustoy library - tuletõrjefire protection - saastetõrjemeedepollution control measures - kuritegevusevastane võitlusfight against crime - jäätmete vältiminefight against wastage - klassivõitlusclass struggle - kulude-tulude analüüscost-benefit analysis - Luksemburgcapital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Luxembourgi provintsProvince of Luxembourg - lutsernlucerne - külmkuivataminefreeze-drying - AomenMacao, Macau - masinadmachinery - põllutöömasinadagricultural machinery - bürooseadmedoffice equipment - kulutasuvuse analüüscost-effectiveness analysis - kombainharvester - hüdraulilised masinadhydraulic machinery - tööpinkmachine tool - pneumaatilised masinadpneumatic machinery - tekstiilimasintextile machine - MashreqMashreq - makromajandusteadusmacroeconomics - MadagaskarMadagascar - MadeiraMadeira - sisend-väljundanalüüsinput-output analysis - selvehallsupermarket - odavate hindadega jaekaplusdiscount store - MagribMaghreb - kohtunik või prokurörmagistrate - magneesiummagnesium - tööjõudlabour force - põllumajanduslik tööjõudagricultural labour force - palgata peretöötajafamily worker - naistöötajafemale worker - veeanalüüswater analysis - töökoha säilitaminejob preservation - rahuvalvepeacekeeping - teravilicorn, Indian corn, maize, Zea mays - kirjastuspublisher - absoluutne enamusabsolute majority - täisealisusage of majority - häälteenamusmajority voting - poliitiline enamuspolitical majority - kvalifitseeritud häälteenamusqualified majority - vaikiv enamussilent majority - infoanalüüsinformation analysis - lihthäälteenamussimple majority - haigusillness - loomahaigusanimal disease - hingamisteede haigusrespiratory disease - südame-veresoonkonna haiguscardiovascular disease - endeemiline haigusendemic disease - nakkushaiguscontagious disease - vaimuhaigusmental illness - kutsehaigusoccupational disease - troopikahaigustropical disease - taimehaigusplant disease - noorte rahulolematusdisaffection of young people - Malaka poolsaarPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalaisiaMalaysia - MaldiividMaldives - MaliMali - puudulik toituminemalnutrition - Falklandi saaredFalkland Islands - linnasedmalt - demograafiline analüüsdemographic analysis - MaltaMalta - mereimetajamarine mammal - La MancheEnglish Channel - volituspower of attorney - valitav ametikohtelective office - mangaanmanganese - kultuurisündmuscultural event - kassaavacassava - bilansianalüüsbalance-sheet analysis - lihttöölineunskilled worker - kooliõpikschool textbook - maoismMaoism - turgmarket - futuurikaubandusfutures market - põllumajandusturgagricultural market - ühenduse põllumajandusturgCommunity agricultural market - kassaturgspot market - kuluanalüüscost analysis - ühisturgcommon market - Araabia ÜhisturgArab Common Market - Araabia ühisturu riigidArab Common Market countries - ühenduse turgCommunity market - tarnelepingsupplies contract - läbiräägitud lepingnegotiated contract - ehitustöölepingworks contract - valuutabörsforeign exchange market - majandusanalüüseconomic analysis - tooraineturgcommodities market - tööturglabour market - välisturgforeign market - finantsturgfinancial market - maaturgreal estate market - siseturgdomestic market - rahvusvaheline turginternational market - vabaturgopen market - rahaturgmoney market - riigihankelepingpublic contract - finantsanalüüsfinancial analysis - avalik turgofficial market - MarcheMarches - margariinmargarine - kasumimarginaaltrading margin - kõikumispiirfluctuation margin - marginaliseeruminemarginalisation - abielumarriage - MarokoMorocco - sotsiaalne analüüssocial analysis - kaubamärktrademark - MartiniqueMartinique - marksismMarxism - eelarve mahtbudget volume - rahakäivemoney supply - ehitusmaterjalidbuilding materials - kuumuskindlad materjalidheat-resisting materials - valgustilighting equipment - anarhismanarchism - ehitusseadmedconstruction equipment - puurseadmeddrilling equipment - tõsteseadmedhoisting equipment - elektriseadeelectrical equipment - mehaanilised seadmedmechanical equipment - matemaatikamathematics - piimarasvmilk fat - plastmassidplastics - ASEANAsean - tooraineraw material - radioaktiivsed ainedradioactive materials - MauritiusMauritius - MauritaaniaIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-riigidCACM countries - peenmehhaanikaprecision engineering - üldine masinaehitusgeneral mechanical engineering - ASEAN-i riigidAsean countries - mehhaniseeriminemechanisation - põllumajanduse mehhaniseeriminemechanisation of agriculture - vahetuskursimehhanismexchange-rate mechanism - toetussüsteemsupport mechanism - meditsiinmedicine - töömeditsiinoccupational medicine - haiguste ennetaminedisease prevention - koolitervishoidschool medicine - veterinaariaveterinary medicine - loomade tapmineslaughter of animals - Bretton Woods agreement - anatoomiaanatomy - lepitajamediator - hiidlinnmegalopolis - MelaneesiaMelanesia - melassmolasses - leibkondhousehold - talumajapidaminefarm household - kuupalkmonthly pay - laudsepatöödjoinery - metallitöödmetalwork - sõjaveteranex-serviceman - merisea - LäänemeriBaltic Sea - Iiri meriIrish Sea - AndaluusiaAndalusia - AndorraAndorra - Norra meriNorwegian Sea - PõhjameriNorth Sea - anhüdriidanhydride - VahemeriMediterranean Sea - elavhõbemercury - samaväärse toimega meedemeasure having equivalent effect - metallmetals - raudmetallferrous metal - raskmetallheavy metal - mitteraudmetallnon-ferrous metal - väärismetallprecious metal - metalloidmetalloid - tapaloomslaughter animal - pulbermetallurgiapowder metallurgy - loonusrendisuhte alusel kasutatav põllumajandusmaashare farming - meslinmeslin - meteoroloogiameteorology - metanoolmethanol - uurimismeetodresearch method - statistiline meetodstatistical method - metroloogiametrology - keskus, linn, pealinn, suurlinncapital, city, metropolis, urban center - põllumajandusloomfarm animal - MehhikoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economics - mikrovormmicroform - MikroneesiaMicronesia - Lõuna-PüreneedMidi-Pyrenees - Ida-MidlandsEast Midlands - Lääne-MidlandsWest Midlands - mesihoney - veoloomdraught animal - migratsioonmigration - pendelrännecommuting - remigratsioonreturn migration - perekondade migratsioonfamily migration - sundmigratsioonenforced migration - piirimigratsioonfrontier migration - ebaseaduslik migratsioonillegal migration - sisemigratsiooninternal migration - inter-urban migration - kliiringarvelduste lepingclearing agreement - koduloomdomestic animal - intra-urban commuting - ühendusesisene migratsioonCommunity migration - tööga seonduv migratsioonoccupational migration - migratsioon maapiirkonnasrural migration - maalt linna siirduminemigration from the countryside to the town - hooajaline migratsioonseasonal migration - töökeskkondworking environment - koolikeskkondschool environment - parteiaktivistpolitical militant - aretusloombreeding animal - kosmose militariseeriminemilitarisation of space - militarismmilitarism - hirssmillet - rauamaakiron ore - mitterauamaaknon-ferrous ore - mittemetalne maaknon-metallic ore - mineraloogiamineralogy - elusloomlive animal - prokuratuurpublic prosecutor's department - ministerminister - alaealisusinfancy - rahvusvähemusnational minority - seksuaalvähemussexual minority - jahutööstus, veskiflour milling, mill - rakettmissile - metallmööbelmetal furniture - tööjõu liikuvuslabour mobility - maaomandi üleminek uuele omanikuleland mobility - geograafiline liikuvusgeographical mobility - elukoha vahetamineresidential mobility - õppurite liikuvusstudent mobility - sotsiaalne liikuvussocial mobility - rahastamismeetodfinancing method - hääletamisviisvoting method - transpordiliikmode of transport - majandusmudeleconomic model - äriühingu kaasajastaminecompany modernisation - tööstuse moderniseeriminemodernisation of industry - talumajapidamise kaasajastaminefarm modernisation - eelarvemuudatusbudgetary amendment - MoliseMolise - molluskmollusc - aastaraamatyearbook - MolukidMoluccas - molübdeenmolybdenum - MonacoMonaco - põhiseaduslik monarhiaconstitutional monarchy - universalismUniversalism - MongooliaMongolia - rahamoney - reservvaluutareserve currency - elektronrahaelectronic funds transfer - paberrahapaper money - rahvusvaheline valuutainternational currency - omavääringnational currency - arveldusrahadeposit money - ühekojasüsteemunicameral system - ainuvalitsusmonocracy - monograafiamonograph - monopolmonopoly - monopsonmonopsony - riigimonopolState monopoly - impordimonopolimport monopoly - AntarktikaAntarctica - infomonopolmonopoly of information - fiskaalmonopolfiscal monopoly - MontserratMontserrat - mägimountain - kursikompensatsioonmonetary compensatory amount - eetikaethics - avalik moraalpublic morality - suremusmortality - imikusuremusinfant mortality - kutsesuremusoccupational mortality - mootorengine - umbusaldusavaldusmotion of censure - tarbija motivatsioonconsumer motivation - antibiootikumantibiotic - poliitilised ajendidpolitical motivation - autonoomialiikumineautonomous movement - rassismivastane liikumineanti-racist movement - poliitiline liikuminetrends of opinion - kapitalisiirecapital movement - naisliikuminewomen's movement - noorsooliikumineyouth movement - rahvuslik vabastusliikuminenational liberation movement - täiendav lepingcomplementarity agreement - keskkonnaliikumineecology movement - Euroopa liikumineEuropean Movement - töölisliikumineworkers' movement - talupojaliikuminefarmers' movement - ühiskondlik liikuminesocial movement - sidevahendmeans of communication - massiteabevahendidmass media - põllumajandusliku tootmise vahendidmeans of agricultural production - transpordivahendmeans of transport - keskmise suurusega ettevõtemedium-sized business - keskmise suurusega talumedium-sized holding - MosambiikMozambique - mitmekeelsusmultilingualism - mitmeparteisüsteemmultiparty system - MunsterMunster - muuseummuseum - muusikamusic - Briti AntillidBritish West Indies - seenekasvatusmushroom-growing - NAFONAFO - NamiibiaNamibia - Namuri provintsProvince of Namur - sündimusbirths - rahvussotsialismNational Socialism - natsionaliseeriminenationalisation - Prantsuse AntillidFrench West Indies - rahvuslusnationalism - kodakondsusnationality - juriidiliste isikute kodakondsusnationality of legal persons - naturalisatsioonnaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - lennuliiklusair traffic - siseveelaevandusinland waterway shipping - meresõitmaritime shipping - Hollandi AntillidNetherlands Antilles - lastilaevcargo vessel - praamerbarge carrier ship - hulgikaupmeesmerchant - kollektiivläbirääkimisedcollective bargaining - Tokyo voorTokyo Round - Dilloni voorDillon Round - Kennedy voorKennedy Round - tolliläbirääkimisedtariff negotiations - antisemitismanti-semitism - NepalNepal - neutraliteetneutrality - ühenduse uus laenude rahastamisvahendNew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nikkelnickel - NigerNiger - haridustaselevel of education - saasteastedegree of pollution - Antwerpeni provintsProvince of Antwerp - elatustasestandard of living - müratasenoise level - palmipähkelpalm nut - nomaadlusnomadism - nomenklatuurnomenclature - eelarveklassifikaatorbudgetary classification - põllumajandustoodete nomenklatuuragricultural product nomenclature - tariifinomenklatuurtariff nomenclature - ANZUSAnzus - liitumatusnon-alignment - fraktsiooni mittekuuluv saadiknon-attached member - vägivallatusnon-violence - Põhja-JüütimaaNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardiminestandardisation - standardstandard - toiduainestandardfood standard - ANZUS riigidAnzus countries - bioloogiline normbiological standard - turustusnormmarketing standard - tööstandardlabour standard - sotsiaalne normsocial norm - notarnotary - apartheidapartheid - uus majanduskordnew economic order - Uus-KaledooniaNew Caledonia - Uus-MeremaaNew Zealand - häiringnuisance - valimiste kehtetusinvalidity of an election - abiellumusmarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - koostöölepingcooperation agreement - kodakondsuseta isikstateless person - sõjaväeteenistusest keeldumineconscientious objection - võlakiribond - ülalpidamiskohustusmaintenance obligation - konkurentsikeeldnon-competition clause - arenguraskusobstacle to development - OCAMAMCO - CCAM countries - aperitiivaperitif - OECDOECD - OECD maadOECD countries - ookeanocean - Lõuna-JäämeriAntarctic Ocean - Põhja-JäämeriArctic Ocean - Atlandi ookeanAtlantic Ocean - India ookeanIndian Ocean - Vaikne ookeanPacific Ocean - OkeaaniaOceania - okeanograafiaoceanography - mesindusapiculture - OCASOCAS - OCAS riigidOCAS countries - OASOAS - OAS riigidOAS countries - East of the Great Belt - munaegg - kunstiteoswork of art - EPOEPO - avalik-õigusliku ameti kandjapublic legal official - salvestusseadmedrecording equipment - vaba ametikohtjob vacancy - kasutatav energiaavailable energy - pakkumine ja nõudminesupply and demand - ülevõtmispakkuminetakeover bid - ILOILO - oliivikasvatusolive-growing - nafta torujuheoil pipeline - mikroelementtrace element - oligopololigopoly - oligopsonoligopsony - oliivolive - PVOPLO - OmaanOman - UmbriaUmbria - EÜ ombudsmanEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UNIDOUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPECi riigidOPEC countries - pangandusbanking - väärtpaberibörsi tehingstock-exchange transaction - valuutatehingexchange transaction - avalik arvamuspublic opinion - OPOCEOOPEC - opositsioonopposition - poliitiline opositsioonpolitical opposition - kuldgold - arvuticomputer - valitsuse ajutine korraldusordinance - mõõteseadmedmeasuring equipment - päevakordagenda - kutseühendusprofessional society - avalik kordpublic order - ühenduse organ - organization chart - haldusorganisatsioonadministrative structures - Aafrika organisatsioonAfrican organisation - Aafrika-Aasia organisatsioonAfro-Asian organisations - täppisinstrumentprecision instrument - Ameerika organisatsioonAmerican organisation - Araabia organisatsioonArab organisation - Aasia organisatsioonAsian organisation - ühine turukorralduscommon organisation of markets - kultuuriorganisatsiooncultural organisation - õpetamise korraldamineorganisation of teaching - raadioseadmedradio equipment - tootmise korraldamineorganisation of production - kutsealade korraldusorganisation of professions - ÜROUNO - parteiorganisatsioonparty organisation - transpordikorraldusorganisation of transport - turukorraldusmarket organisation - Varssavi Lepingu OrganisatsioonWarsaw Pact Organisation - töökorraldusorganisation of work - televiisortelevision equipment - valimiste korraldamineorganisation of elections - Euroopa organisatsioonEuropean organisation - valitsustevaheline organisatsioonintergovernmental organisation - rahvusvaheline organisatsiooninternational organisation - Ladina-Ameerika organisatsioonLatin American organisation - valitsusväline organisatsioonnon-governmental organisation - elektronseadiselectronic device - oderbarley - põllumajandussuunisagricultural guidance - kutsesuunitlusvocational guidance - haridusnõustamineeducational guidance - orborphan - EUROSTATSOEC - NATONATO - NATO riigidNATO countries - SEATOSEATO - Aafrika LiitAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - põllutööriistagricultural implement - käsi-tööriisthand tool - rajatisstructure - töölineblue-collar worker - oskustöölineskilled worker - väljaõppinud töölinesemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - lammassheep - munatoodeegg product - oksiidoxide - hapnikoxygen - osoonozone - maksepayment - ettemaksadvance payment - pakkumiskutseinvitation to tender - rahvusvaheline makseinternational payment - ühendusesisene makseintra-Community payment - leibbread - PakistanPakistan - risthääletuscross voting - PanamaPanama - valuutakorvbasket of currencies - leiva valmistaminebread-making - vahetu kohaldatavusdirect applicability - paper - Paapua Uus-GuineaPapua New Guinea - maksutaoline lõivquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parasitoloogiaparasitology - sõidukiparkvehicle fleet - veeremrolling stock - rahvusparknational park - seaduse rakendamineapplication of legislation - maatükkplot - üksikvanemsingle parent - sugulusrelationship - valuutapariteetexchange parity - ostujõu pariteetpurchasing power parity - parlamentparliament - Euroopa ParlamentEuropean Parliament - rahvusparlamentnational parliament - piirkondlik parlamentregional parliament - parlamendiliigeMember of Parliament - ühenduse õiguse siseriiklik rakendaminenational implementation of Community law - Euroopa Parlamendi liigeMember of the European Parliament - vara jagaminedivision of property - kommunistlik parteiCommunist Party - konservatiivne parteiConservative Party - demokraatlik parteiDemocratic Party - kristlik-demokraatlik parteiChristian Democratic Party - keskkonnaparteiEcology Party - Euroopa parteiEuropean party - päikeseenergia kasutussolar energy end-use applications - liberaalne parteiLiberal Party - poliitiline parteipolitical party - vabariiklik parteiRepublican Party - sotsiaaldemokraatlik parteiSocial Democratic Party - sotsialistlik parteiSocialist Party - töölisparteiLabour Party - üheparteisüsteemone-party system - osalusshareholding - naiste osalemineparticipation of women - töötajate osalemineworker participation - personali hindaminestaff assessment - valimisaktiivsusturnout of voters - poliitiline osaleminepolitical involvement - ühiskonnaelus osaleminesocial participation - passpassport - Euroopa passEuropean passport - pastöriseeriminepasteurisation - pastatootedpasta - vabakaubanduslepingfree-trade agreement - õpipoissapprentice - kondiitritööstuspastry-making - kultuuripärandcultural heritage - tööandjate organisatsioonemployers' organisation - vaesestuminepauperisation - vaesuspoverty - laevalippship's flag - mugavuslippflag of convenience - õpipoisiaegapprenticeship - assotsieerunud maaassociated country - MadalmaadNetherlands - Hollandi ülemeremaad ja -territooriumidNetherlands OCT - Hollandi piirkonnadregions of the Netherlands - BaskimaaBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - Idabloki riigidEastern Bloc countries - tarniminesupply - Loire´i piirkondLoire Region - doonorriikdonor country - arengumaaddeveloping countries - ülemeremaad ja -territooriumidoverseas countries and territories - tööstusriikindustrialised country - liikmesriikmember country - vähemarenenud riikleast-developed country - kolmas riikthird country - teemakstoll - loomanahkanimal skin - relvavarustusarms supply - rannalähedane püükinshore fishing - magevee kalapüükfreshwater fishing - süvamerepüükdeep-sea fishing - kalapüük tehnilisel otstarbelindustrial fishing - merekalapüüksea fishing - vette tagasi lastud kaladiscarded fish - traditsiooniline kalapüüktraditional fishing - kalurfisherman - energiaga varustamineenergy supply - uued õpetamismeetodidnew educational methods - surmanuhtlusdeath penalty - PeloponnesosPeloponnese - praambarge - puudujääkshortage - toidupuudusfood shortage - rahaline ühtlustaminefinancial equalisation - akvakultuuraquaculture, aquiculture - seestöötlemineinward processing - välistöötlemineoutward processing - kalastushooaegfishing season - EÜ üleminekuperioodEC transitional period - juhilubadriving licence - Euroopa juhilubaEuropean driving licence - ehituslubabuilding permit - AkvitaaniaAquitaine - kalapüügilubafishing permit - töölubawork permit - PeruuPeru - võimu isikustuminepersonalisation of power - eakas inimeneelderly person - lahutatudivorced person - abieluinimenemarried person - Saudi-AraabiaSaudi Arabia - juriidiline isiklegal person - füüsiline isiknatural person - lahuselav isikseparated person - üheliikmeline leibkondone person household - leskwidowed person - personalstaff - maapealne personalground staff - EÜ A-kategooria töötajadEC category A staff - maapähkelgroundnut - EÜ B-kategooria töötajadEC category B staff - EÜ C-kategooria töötajadEC category C staff - EÜ D-kategooria töötajadEC category D staff - juhiddrivers - transporditöötajadtransport staff - õiguserialalegal profession - meeskondcrew - karistusasutuse personalpenitentiary staff - AragónAragon - finantskahjufinancial loss - loomakatkanimal plague - pestitsiidpesticide - väikeettevõtesmall business - väikesed ja keskmise suurusega ettevõttedsmall and medium-sized enterprises - väiketalusmallholding - väikelinnsmall town - Väikesed AntillidLesser Antilles - avalduspetition - naftakeemiatootedpetrochemicals - naftadollarpetrodollar - naftapetroleum - farmakoloogiapharmacology - FilipiinidPhilippines - filosoofiaphilosophy - poliitiline filosoofiapolitical philosophy - arbitraažtehingarbitrage - fosforphosphorus - fotokeemiaphotochemistry - fotogalvaaniline elementphotovoltaic cell - tööfüsioloogiaoccupational physiology - tuumafüüsikanuclear physics - PicardiePicardy - varuosaspare part - PiemontePiedmont - rahvusvaheline vahekohtumenetlusinternational arbitration - vääriskividprecious stones - kütuseelementfuel cell - piraatluspiracy - kalakasvatusfish farming - jalgrattateecycle track - investeerimistehinginvestment transaction - tariifilagitariff ceiling - poliitiline lepitaminepolitical arbitration - tasandikplain - kriisikavaanti-crisis plan - linnaplaneerimiskavatown-planning scheme - Colombo plaanColombo Plan - arengukavadevelopment plan - rahastamiskavafinancing plan - planktonplankton - puuviljelusarboriculture - hariduse planeerimineeducational planning - pereplaneeriminefamily planning - tootmise planeerimineproduction planning - transpordiplaneeriminetransport planning - turu kavandaminemarket planning - majanduslik planeerimineeconomic planning - finantsplaneeriminefinancial planning - puusapling, tree - tööstusprojekteerimineindustrial planning - riiklik planeeriminenational planning - regionaalplaneerimineregional planning - valdkondlik planeeriminesectoral planning - seemikseedling - istandikplantation - veetaimaquatic plant - söödakultuurfodder plant - tehniline kultuurindustrial plant - õlitaimoleaginous plant - okaspuuconifer - juurviliroot crop - kiutaimtextile plant - troopiline taimtropical plant - kileviljeluscultivation under plastic - plastifikaatorplasticiser - plaatplate - poliitiline programmpolitical programme - mandrilavacontinental shelf - plaatinaplatinum - kips, kipskrohviseguplaster, plaster of Paris - heitlehine puudeciduous tree - täielik tööhõivefull employment - pliilead - plutooniumplutonium - õhkrehvpneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - mass ja mõõtmedweight and size - kaubandusettevõte, kommertsettevõtemercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - kalafish - mageveekalafreshwater fish - merekalasea fish - värske kalafresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - politseipolice - kriminaalpolitseicriminal investigation department - põllumajanduspoliitikaagricultural policy - ühine põllumajanduspoliitikacommon agricultural policy - riiklik põllumajanduspoliitikanational agricultural policy - piirkondlik põllumajanduspoliitikaregional farm policy - toiduainepoliitikafood policy - panganduspoliitikabanking policy - eelarvepoliitikabudget policy - kaubanduspoliitikatrade policy - ühine kaubanduspoliitikacommon commercial policy - ühenduse poliitikaCommunity policy - vabatahtlik piirav lepevoluntary restraint agreement - arheoloogiaarchaeology, archeology - ühenduse tööhõivepoliitikaCommunity employment policy - ühine kalanduspoliitikacommon fisheries policy - ühine hinnapoliitikacommon price policy - ühine transpordipoliitikacommon transport policy - lühiajaline majanduspoliitikashort-term economic policy - kultuuripoliitikacultural policy - abistamispoliitikaaid policy - kokkuhoiupoliitikaausterity policy - sekkumispoliitikaintervention policy - investeerimispoliitikainvestment policy - kaitsepoliitikadefence policy - arengupoliitikadevelopment policy - rahastamispoliitikafinancing policy - hariduspoliitikaeducation policy - tööhõivepoliitikaemployment policy - ettevõtluspoliitikabusiness policy - keskkonnapoliitikaenvironmental policy - arhitektuurarchitecture - teabepoliitikainformation policy - kommunikatsioonipoliitikacommunications policy - konkurentsipoliitikacompetition policy - ehituspoliitikaconstruction policy - kalanduspoliitikafisheries policy - põllumajandusliku tootmise poliitikaagricultural production policy - uurimispoliitikaresearch policy - tervishoiupoliitikahealth policy - sündimuspoliitikabirth policy - tootmispoliitikaproduction policy - päikesearhitektuursolar architecture - toetuspoliitikasupport policy - rahvastikupoliitikapopulation policy - Ida-Lääne poliitikaEast-West policy - valuutapoliitikaexchange policy - ekspordipoliitikaexport policy - impordipoliitikaimport policy - hinnapoliitikaprices policy - tulupoliitikaincomes policy - palgapoliitikapay policy - arhiivarchives - põllumajandusstruktuuride poliitikapolicy on agricultural structures - transpordipoliitikatransport policy - krediidipoliitikacredit policy - elamumajanduspoliitikahousing policy - majanduspoliitikaeconomic policy - energiapoliitikaenergy policy - Euroopa kaitsepoliitikaEuropean defence policy - välispoliitikaforeign policy - perepoliitikafamily policy - rahanduspoliitikafinancial policy - ArktikaArctic - fiskaalpoliitikafiscal policy - metsapoliitikaforestry policy - valitsuspoliitikagovernment policy - tööstuspoliitikaindustrial policy - sisepoliitikadomestic policy - migratsioonipoliitikamigration policy - rahapoliitikamonetary policy - põllumajanduse rahapoliitikaagri-monetary policy - sadamapoliitikaports policy - ühine sadamapoliitikacommon ports policy - hõbesilver - regionaalpoliitikaregional policy - ühenduse regionaalpoliitikaCommunity regional policy - sotsiaalpoliitikasocial policy - struktuuripoliitikastructural policy - tariifipoliitikatariff policy - ühine tariifipoliitikacommon tariff policy - saasteainepollutant - õhusaasteaineatmospheric pollutant - vee saasteainewater pollutant - saastaminepollution - ArgentinaArgentina - mürasaastenoise pollution - õhusaasteatmospheric pollution - keemiline saastechemical pollution - maismaalt lähtuv reostuspollution from land-based sources - veereostuswater pollution - toidu saastuminefood contamination - ranniku saastaminecoastal pollution - veekogu reostuspollution of waterways - pinnasereostussoil pollution - merereostusmarine pollution - kuiva maa hariminedry farming - orgaaniline reostusorganic pollution - põllumajandusest pärinev reostuspollution from agricultural sources - radioaktiivne reostusradioactive pollution - stratosfääri saastuminestratospheric pollution - soojusreostusthermal pollution - piiriülene saastustransfrontier pollution - PoolaPoland - segaviljelusmixed cropping - polümeerpolymer - PolüneesiaPolynesia - Prantsuse PolüneesiaFrench Polynesia - kartulpotato - soojuspumpheat pump - töötav elanikkondworking population - põllumajandusega tegelev aktiivne elanikkondworking population engaged in agriculture - tööga hõivatud elanikkondpersons in work - tööealine elanikkondpopulation of working age - maailma rahvastikworld population - mittetöötav elanikkondnon-working population - kalanduskokkulepefishing agreement - keemiarelvchemical weapon - maarahvastikrural population - linnarahvastikurban population - sigaswine - kalasadamfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugal - Portugali piirkonnadregions of Portugal - turgu valitsev seisunddominant position - posti- ja telekommunikatsiooniteenusedpostal and telecommunications services - tavarelvconventional weapon - kaaliumpotassium - arenguvõimalusdevelopment potential - ApuuliaApulia - tõukaminepush towing - tolmdust - poliitiline võimpolitical power - eelarvepädevusbudgetary power - ostujõudpurchasing power - kaalutlusõiguspower of assessment - rakendamisõiguspower of implementation - algatusõiguspower of initiative - järelevalveõigussupervisory power - otsustamisõiguspower of decision - läbirääkimisõiguspower to negotiate - ratifitseerimisõiguspower of ratification - diskretsiooniõigusdiscretionary power - täidesaatev võimexecutive power - kohtuvõimjudicial power - seadusandlik võimlegislative power - seadusjärgne võimstatutory power - ametivõimudpublic authorities - kinnispakendaminepre-packaging - üldised soodustusedgeneralised preferences - põllumajandusmaksagricultural levy - ESTÜ maksECSC levy - esimene töökohtfirst job - varajane lapsepõlvearly childhood - tuumarelvnuclear weapon - mullahariminesoil preparation - karistuse täideviimise aeguminebarring of penalties by limitation - parlamendi esimeesSpeaker of Parliament - ajakirjandus, ajakirjanikud, presspress, public press - poliitiline ajakirjanduspolitical press - toitjakaotushüvitissurvivor's benefit - teenuste pakkumineprovision of services - taktikaline tuumarelvtactical nuclear weapon - peretoetusfamily benefit - sotsiaalkindlustushüvitissocial-security benefit - laenloan - EIP laenEIB loan - ESTÜ laenECSC loan - ühenduse antav laenCommunity loan - EURATOMi laenEuratom loan - saastamise vältimineprevention of pollution - lühiajaline prognoosshort-term forecast - pikaajaline prognooslong-term forecast - keskmise tähtajaga prognoosmedium-term forecast - eelarvekavandbudget estimate - majandusprognooseconomic forecasting - seaduse ülimuslikkusprimacy of the law - ühenduse õiguse ülimuslikkusprecedence of Community law - preemiabonus payment - lisatasu loomade tapmise eestslaughter premium - lisatasu väljajuurimise eestgrubbing premium - turustamata jätmise lisatasunon-marketing premium - kindlustusmakseinsurance premium - ladustamislisatasustorage premium - varajased puu- ja köögiviljadearly fruit and vegetables - põhimõte, et saastaja maksabpolluter pays principle - majanduslik prioriteeteconomic priority - relvajõudarmed forces - otsuste tegeminedecision-making - poliitvangpolitical prisoner - õiguste äravõtminedeprivation of rights - hinnadprices - hinnakahvelbracket price - ekspordihindexport price - impordihindimport price - tarbijahindconsumer price - elukutseline sõjavägiprofessional army - tootjahindproducer price - põllumajandustootjate hinnadfarm prices - toidukauba hindfood price - CIF-hindcif price - ostuhindpurchase price - lüüsihindsluice-gate price - sekkumishindintervention price - juhishindnorm price - hinnakokkulepeprice agreement - relvastusmilitary equipment - pakkumishindoffer price - soovitushindguide price - baashindbasic price - starterhindactivating price - jaehindretail price - hulgihindwholesale price - energia hindprice of energy - põllumajandusmaa hindprice of farm land - turuhinnadmarket prices - võrdlushindreference price - lõhna- ja maitseaineflavouring - kõrvaldamishindwithdrawal price - omahindcost price - künnishindthreshold price - toetushindsupport price - parkimistasustandage - müügihindselling price - tooraine hindcommodity price - diskrimineeriv hinddiscriminatory price - põllumajandusmaa rentfarm rent - maailmaturu hindworld market price - halduslik korraldusadministrative order - eelnevalt kindlaksmääratud hindprice fixed in advance - franko laeva pardalfree-on-board price - vaba hind piirilfree-at-frontier price - käivitushindtrigger price - garanteeritud hindguaranteed price - kehtestatud hindimposed price - taotlushindtarget price - tööstushindindustrial price - vaba hindfree price - maksimumhindmaximum price - niisutamineirrigation - miinimumhindminimum price - tagatud miinimumhindguaranteed minimum price - keskmine hindaverage price - soodushindpreferential price - alandatud hindreduced price - tarnehinddelivered price - tüüpiline hindrepresentative price - kunstidarts - tüüpiline turuhindrepresentative market price - sotsiaalprobleemsocial problem - linnaehituslik probleemurban problem - keemiline protsesschemical process - elektriline protsesselectrical process - füüsikaline protsessphysical process - haldusmenetlusadministrative procedure - subsiidiumidevastane menetlusanti-subsidy proceeding - rahvakunstpopular art - eelarvemenetlusbudgetary procedure - tsiviilkohtumenetluscivil procedure - distsiplinaarmenetlusdisciplinary proceedings - kohtumenetlusjudicial proceedings - seadusandlik menetluslegislative procedure - parlamendimenetlusparliamentary procedure - kriminaalkohtumenetluscriminal procedure - Lähis-IdaMiddle East - kinkekaupgift item - toodangproduction - konveiertootmineassembly line production - põllumajanduslik tootmineagricultural production - toiduainete tootminefood production - loomakasvatustoodanganimal production - käsitöö tootminecraft production - ühenduse toodangCommunity production - pidev tootminecontinuous production - energia tootmineenergy production - vesiniku tootminehydrogen production - masstootminemass production - kalastussaadusfishery product - alatootmineunderproduction - tööstustootmineindustrial production - maailmatoodangworld production - kodumaine toodangnational production - taimekasvatustoodangcrop production - tootlusproductivity - põllumajanduse tootlikkusagricultural productivity - dekoratiivkaupdecorative item - maa tootlikkusland productivity - töö tootlikkuswork productivity - teraviljasaaduscereal product - puuviljatoodefruit product - taimne toodevegetable product - kalatoodefish product - suhkrutoodesugar product - põllumajandustoodeagricultural product - toiduainedfoodstuff - töödeldud toiduaineprocessed food product - loomne saadusanimal product - lihatoodemeat product - keemiatoodechemical product - anorgaaniline keemiatoodeinorganic chemical product - kontsentreeritud toodeconcentrated product - pakitud toodepackaged product - külmutatud toodefrozen product - kosmeetikatoodecosmetic product - spordivahendidsports equipment - pakendpackaging product - poleerimis- ja küürimisvahendidpolishing and scouring preparations - põhisaadusprimary product - kondiitritoodeconfectionery product - laiatarbekaupmass-consumption product - asendustoodesubstitute product - veetustatud toodedesiccated product - dieettoodedietary product - puidutoodewood product - tualett-tarbedtoilet article - pakkimata kaupbulk product - suitsutatud toodesmoked product - tööstustoodeindustrial product - tuleohtlik toodeinflammable product - lahustuv toodeinstant product - sisemajanduse kogutoodanggross domestic product - kiiritatud toodeirradiated product - piimasaadusmilk product - külmkuivatatud toodefreeze-dried product - toodetud kaubadmanufactured goods - metallitoodemetal product - kaevandamise toodemining product - omamaine toodangdomestic product - rahvamajanduse kogutoodanggross national product - uus toodenew product - päritolustaatusega toodeoriginating product - naftasaaduspetroleum product - farmaatsiatoodepharmaceutical product - majapidamiskauphousehold article - valgutoodeprotein products - taastatud toodereconstituted product - jahutatud tooderefrigerated product - piirkondlik kogutoodanggross regional product - soolatud toodesalted product - pooltootedsemi-manufactured goods - tundlik toodesensitive product - sügavkülmutatud toodedeep-frozen product - tekstiiltoodetextile product - käsitöölinecraftsman - veterinaariatoodeveterinary product - kaubanduslik ametsales occupation - rahandusalane elukutsefinancial occupation - vaba elukutseliberal profession - tervishoiuerialahealth care profession - parameditsiiniline erialaparamedical profession - WFPWFP - tegevusprogrammaction programme - abistamisprogrammaid programme - õppekavateaching curriculum - uurimisprogrammresearch programme - valimisprogrammelection programme - teaduse arengscientific progress - investeerimisprojektinvestment project - eelarveprojektdraft budget - valitsuse eelnõugovernment bill - uurimisprojektresearch project - tööstusprojektindustrial project - müügi edendaminesales promotion - kaubanduse edendaminetrade promotion - investeeringute soodustamineinvestment promotion - kinnisvaraarendusproperty development - edutaminepromotion - valimisreklaamelection campaign publicity - EÜ ettepanekEC proposal - etenduskunstidperforming arts - parlamendiliikme seadusalgatusnon-government bill - riigivarapublic property - maaomandland and buildings - põllumajanduslik kinnisvaraagricultural real estate - kinnisvarareal property - tööstusomandindustrial property - intellektuaalomandintellectual property - vallasvarapersonal property - eraomandprivate property - ArubaAruba - mineraalide uuringmineral prospecting - tuleviku-uuringudforward studies - prostitutsioonprostitution - mürakaitsenoise protection - keskkonnakaitseenvironmental protection - loomastiku kaitseprotection of animal life - taimestiku kaitseprotection of plant life - eraelu puutumatuse kaitseprotection of privacy - ESAESA - loomakaitseprotection of animals - osanike kaitseprotection of shareholders - teabevahetuse kaitseprotection of communications - vabaduste kaitseprotection of freedoms - vähemuste kaitsmineprotection of minorities - diplomaatiline kaitsediplomatic protection - tarbijakaitseconsumer protection - spetsialiseerumiskokkulepespecialisation agreement - AasiaAsia - turu kaitsemarket protection - muinsuskaitseheritage protection - paikkondade alalhoidminecountryside conservation - mullakaitsesoil protection - emade ja laste hoolekannecare of mothers and infants - protektsionismprotectionism - loomne valkanimal protein - sünteetiline valksynthetic protein - piimavalkmilk protein - Lõuna-AasiaSouth Asia - taimne valkvegetable protein - lepingu protokollprotocol to an agreement - suhkruprotokollprotocol on sugar - prototüüpprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provintsprovince - psühhiaatriapsychiatry - psühholoogiapsychology - tööpsühholoogiaoccupational psychology - väljaannepublication - ühenduse väljaanneCommunity publication - seaduse väljaandminepublication of a law - reklaamadvertising - reklaamipettusadvertising malpractice - raamatupidamisaruande avaldaminepublication of accounts - tariifide avaldaminepublication of tariffs - KatarQatar - poliitiline varjupaikpolitical asylum - kutsekvalifikatsioonprofessional qualifications - keskkonnakvaliteetquality of the environment - elukvaliteetquality of life - toote kvaliteetproduct quality - lossitud kala kogusquantity of fish landed - sotsiaalselt tõrjutud inimesedsocially disadvantaged class - kirjalik küsimuswritten question - suuline küsimusoral question - parlamendiküsimusparliamentary question - saastatusest puhastaminedecontamination - otsustusvõimelisusquorum - püügikvootcatch quota - valimiskvootelectoral quota - radioaktiivsusradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - ringhäälingbroadcasting, broadcast medium - kiirguskaitseradiation protection - ÜRO PeaassambleeUN General Assembly - nafta töötlemineoil refining - suhkru rafineeriminesugar refining - viinamarigrape - ärinimibusiness name - kapitali repatrieeriminerepatriation of capital - aruannereport - põllumajanduse ja kaubanduse vahelised suhtedagriculture-trade relationship - põllumajanduse ja tööstuse vahelised suhtedagriculture-industry relationship - tegevusaruanneannual report - komisjoni aruannecommittee report - uurimisaruanneresearch report - õigusaktide ühtlustamineapproximation of laws - poliitikate ühtlustamineapproximation of policies - Ra's al-KhaymahRas Al Khaimah - maksubaasbasis of tax assessment - lepingu ratifitseerimineratification of an agreement - suheratio - tuumareaktornuclear reactor - kutsealane ümberõpevocational retraining - taasrelvastuminerearmament - edasikindlustusreinsurance - loenduscensus - rahvaloenduspopulation census - koolitusabiassistance in training - majanduslanguseconomic recession - tuludrevenue - ekspordituluexport revenue - lubatavusadmissibility - uurimineresearch - põllumajandusuuringudagronomic research - rakendusuuringudapplied research - energeetikaalased teadusuuringudenergy research - dokumendiotsingdocument retrieval - keskkonnauuringudenvironmental research - metsauuringforestry research - kalandusuuringudfishery research - tööstusuuringindustrial research - arstiteaduslik uurimusmedical research - teadusuuringudscientific research - saagikoristusharvest - soovitusrecommendation - ühenduse soovitusCommunity recommendation - majanduslepingeconomic agreement - vastastikune sotsiaalabimutual assistance scheme - ESTÜ soovitusECSC recommendation - Euratomi soovitusEAEC recommendation - diplomite tunnustaminerecognition of diplomas - majanduse ümberkujundamineeconomic reconstruction - üleminek aianduseleconversion to horticulture - karjade ümberkorraldamineherd conversion - tööstuse ümberkujundamineindustrial conversion - tootmise ümberkorraldamine veiseliha tootmiseksconversion to beef production - tootmissuuna muutmineredirection of production - halduskaebusappeal to an administrative authority - tühistamishagiaction for annulment - hagi tegevusetuse pealeaction for failure to act - hagi kohustuse täitmata jätmise pealeaction for failure to fulfil an obligation - töölevõtminerecruitment - ühendusassociation - energiakasutusenergy recovery - kapitaliringlusrecycling of capital - jäätmete ringlussevõttwaste recycling - aromaatne taimaromatic plant - vägede vähendamineforce reduction - ravimtaimmedical plant - sojaõlisoya bean oil - päevalilleõlisunflower seed oil - tööaja lühendaminereduction of working time - meat from game - küülikuliharabbit meat - maisiõlimaize oil - tollimaksude vähendaminetariff reduction - lõssipulberskimmed milk powder - rediskonteeriminerediscounting - revalveeriminerevaluation - reeksportre-export - kuivatatud toodedried product - struktuurainetexture agent - lihtmenetlussummary procedure - põllumajandustoetusaid to agriculture - rahvahääletusreferendum - ühenduse eelistamineCommunity preference - haldusreformadministrative reform - ühise põllumajanduspoliitika reformreform of the CAP - põllumajandusreformagrarian reform - põllumajanduslikku tootmist käsitlevad õigusaktidregulation of agricultural production - haridusreformeducational reform - põllumajanduskvootagricultural quota - tagatiskünnisguarantee threshold - alternatiivne põllumajanduslik tootminealternative agricultural production - maks rasvainete eesttax on oils and fats - maareformland reform - vähemsoodne põllumajandusmaaless-favoured agricultural area - naistalunikwoman farmer - noortalunikyoung farmer - kohtureformjudicial reform - talude rühmitaminegrouping of farms - põllumajandusaruannefarm return - taimekaitsevahendplant health product - pagulanerefugee - herbitsiidherbicide - marutaudrabies - piimatoodangdairy production - teravilja asendustoodecereal substitute - poliitiline pagulanepolitical refugee - metsaühistuforestry group - pakkumise tegemisest keelduminerefusal to bid - puidu tootminewood production - metsaomandforestry property - riigimetspublicly-owned forest - erametsprivate forest - müügist keelduminerefusal to sell - karbikasvatusshellfish farming - kalandustootedfishery produce - püügilitsentsfishing licence - autoritaarne režiimauthoritarian regime - abistamissüsteemaid system - eralduminedemerger - riikidevaheline korporatsioontransnational corporation - ainuõiguslik ostukokkulepeexclusive purchasing agreement - osaliselt riigistatud ettevõtepartly nationalised undertaking - valikuline turustuskokkulepeselective distribution agreement - maaomandi süsteemlandholding system - elektronpostelectronic mail - piiriülene andmevoogcross-frontier data flow - kommertsmeediacommercial media - majandussüsteemeconomic system - kohalik meedialocal media - erameediaprivate media - militaarrežiimmilitary regime - ülekandevõrktransmission network - telekonverentsvideophone conference - euroopa televisioonEuropean television - parlamentaarne kordparliamentary system - tasuline televisioonpay television - videoteksVideotex - koduarvutiga töötaminehome computing - infosalvestusinformation storage - poliitiline süsteempolitical system - rakendusinformaatikacomputer applications - arvutikuritegucomputer crime - informaatikaalane seadusandlusdata-processing law - tehisintellektartificial intelligence - piirkondregion - Euroopa Liidu TeatajaEU Official Journal - arvutipiraatluscomputer piracy - põllumajanduspiirkondagricultural region - valimiste vaatlemineelection monitoring - mitmel ametikohal oleminemultiple office holding - valimistulemusedelection result - võimu delegeeriminedelegation of power - Brüsseli piirkondBrussels region - parlamendidelegatsioonparliamentary delegation - valimisõiguslik vanusvoting age - föderalismfederalism - rannikualacoastal region - valimised valijameeste kauduplebiscite - häälte jaotuminedistribution of votes - nõuandmisõigusadvisory power - arengupiirkonddevelopment region - nimetamisõiguspower to appoint - eesõigusprivilege - radikaalne parteiradical party - mägipiirkondmountain region - vähemsoodne piirkondless-favoured region - sunnitud kadunuks jäämineforced disappearance - poliiitiline vähemuspolitical minority - politseikontrollpolice checks - patsifismpacifism - tsiviilkaitsecivil defence - majanduspiirkondeconomic region - esindaja vahendusel hääletaminevote by delegation - konsortiumconsortium - Flaami piirkondFlanders - täitevorganexecutive body - valitsusprogrammgovernment programme - piirialafrontier region - turutoetusmarket support - majanduse ümberkorraldamineeconomic conversion - tööstuspiirkondindustrial region - taastamisabiredevelopment aid - ümberkorraldamisabiaid for restructuring - müügiabisales aid - abi tööstuseleaid to industry - tulude ümberjaotamineredistribution of income - EÜ Vahemere piirkondEC Mediterranean region - humanitaarabihumanitarian aid - pagulastele antav abiaid to refugees - katastroofiabiaid to disaster victims - arenguabidevelopment aid - esmatähtis piirkondpriority region - maapiirkondrural region - uus tööstusriiknewly industrialised country - turismipiirkondtourist region - sotsiaalmajandussocial economy - põllumajanduse arvepidamineeconomic accounts for agriculture - Vallooni piirkondWalloon region - mõju uuringimpact study - majanduslik tagajärgeconomic consequence - lepitusmenetlusconciliation procedure - piirkondadeks jaotamineregionalisation - metroounderground railway - suurveoklarge vehicle - kosmosetransportspace transport - kosmosesõidukspace vehicle - kaubanduse piirkondadeks jaotamineregionalisation of trade - kosmosejaamspace station - regionalismregionalism - sõiduki rentvehicle rental - transpordi sihtkohtdestination of transport - määrusregulation - laevalubaship's passport - transpordihindtransport price - ühenduse määrusCommunity regulation - tariifide kinnitamineapproval of tariffs - sadamaliiklusport traffic - Euratomi määrusEAEC Regulation - liikluse kontrolltraffic control - transpordikvoottransport quota - transporditurgtransport market - sõiduki registreeriminevehicle registration - sõidukidokumendidvehicle documents - vaidluste lahendaminesettlement of disputes - sõidu kestuslength of journey - kiirtransporthigh-speed transport - veodokumenttransport document - juhtimisaegdriving period - tehnoülevaatusroadworthiness tests - reisibürootravel agency - finantsmäärusfinancial regulation - veolepingcontract of carriage - äriühingu osanikcompany member - kompromisscomposition - kaubandusreeglidtrade regulations - linnaplaneerimise eeskirjadtown-planning regulations - lennuliinairline - maanteeliiklusroad traffic - jahieeskirjadhunting regulations - meretranspordipoliitikashipping policy - merekonverentsmaritime conference - liikluseeskirjadtraffic regulations - jäätmete kaadaminedumping of waste - jäätmete ladustaminestorage of waste - ehituseeskirjadbuilding regulations - mürgine ainetoxic substance - mittesaastav sõiduknon-polluting vehicle - merepõhja ekspluateerimineexploitation of the sea-bed - loodusvarade asendaminereplacement of resources - keskkonnamõjuenvironmental impact - keskkonnaseireenvironmental monitoring - seismiline seireseismic monitoring - kaldakaitseshore protection - kiiruse reguleeriminespeed control - veemajanduswater management - konkurentsivabaduse kontrollcontrol of restrictive practices - geofüüsikaline keskkondgeophysical environment - seisev vesistagnant water - investeerimiseeskirjadregulation of investments - mereelustikmarine life - eluslooduswildlife - kindlustusinsurance - hindade reguleerimineprice regulations - taimevarudplant resources - lehtersuueestuary - agrokatastroofagricultural disaster - tollieeskirjadcustoms regulations - defoliatsioondefoliation - erosioonerosion - mootorsõidukite põhjustatud reostusmotor vehicle pollution - veoeeskirjadtransport regulations - õlireostusoil pollution - metallireostusmetal pollution - laevade põhjustatud merereostuspollution from ships - tööstusreostusindustrial pollution - turu tasakaalustaminemarket stabilisation - ekspordimaksexport levy - impordimaksimport levy - sündimuse reguleeriminebirth control - keelatud kaubandusillicit trade - sekkumisametintervention agency - NimexeNimexe - tehingute eeskirjadregulation of transactions - päritolunimetusdesignation of origin - tollimaksude peatamise protseduurcustoms procedure suspending duties - reimportre-import - tollimaksu tagastaminecustoms drawback - taaskohanemine koolielugare-integration into school - EÜ tolliterritooriumEC customs territory - sotsiaalne rehabilitatsioonsocial rehabilitation - ühtne dokumentsingle document - formaalsuste lihtsustaminesimplification of formalities - eelarve tagasilükkaminerejection of the budget - tariifirubriigi täpsustaminespecification of tariff heading - kaubandussuhtedtrade relations - rahaline kokkulepefinancial agreement - ekspordikrediidikindlustusexport credit insurance - soojusheidethermal discharge - barterkaubanduscountertrade - ühenduse eksportCommunity export - ühenduse importCommunity import - kaubad ja teenusedgoods and services - reflatsioonreflation - vahetootedintermediate goods - kahepoolsed suhtedbilateral relations - kapitalikaubadcapital goods - kasutatud kaupused goods - integreeritud kaubandusintegrated trade - kultuurisuhtedcultural relations - vahetarbimineintermediate consumption - maailma kogutarbimineworld consumption - toote arendusmerchandising - turundusteooriatheory of marketing - diplomaatilised suhteddiplomatic relations - müügiüritustrade event - hind ilma maksudetaprice net of tax - töösuhtedlabour relations - müük kahjumigaselling at a loss - selvekauplusself-service store - ühendatud jaemüükaffiliated retailing - rändkaubandusitinerant trade - sõltumatu jaemüüjaindependent retailer - ahelkaupluschain store - kooli ja tööstuse suhtedschool-industry relations - hulgimüügikeskuswholesale trading centre - turustajadistributor - majandussuhtedeconomic relations - erasektori likviidsusprivate-sector liquidity - kiriku ja riigi vahelised suhtedchurch-State relations - õnnetusjuhtumikindlustuspersonal accident insurance - Ida ja Lääne suhtedEast-West relations - tööstustevahelised suhtedinter-industrial relations - valuutakriismonetary crisis - institutsioonidevahelised suhtedinterinstitutional relations - valuutapiirangexchange restriction - rahvusvahelised suhtedinternational relations - kinkelaenfree credit - diskontomäärdiscount rate - laenujärelevalvecredit control - parlamentidevahelised suhtedinterparliamentary relations - väärtpaberibörsstock exchange - ühendusesisesed suhtedintra-Community relations - kapitali väljavooloutflow of capital - üleandehindtransfer pricing - seadusandliku võimu ja täidesaatva võimu vahelised suhtedlegislative-executive relations - väga lühikese tähtajaga rahastaminevery short-term financing - rahalised suhtedmonetary relations - ettevõtte rahastaminecorporate finance - mitmepoolsed suhtedmultilateral relations - varakindlustusproperty insurance - isikukindlustuspersonal insurance - kaaskindlustusco-insurance - linna ja maa suhetown-country relationship - krediidiasutuscredit institution - laenuasutusfinance house - elektrooniline panganduselectronic banking - tööõnnetuskindlustusoccupational accident insurance - inimsuhtedhuman relations - pangajärelevalvebanking supervision - panga teenustasudbank charges - eelarveassigneeringbudget appropriation - üldeelarvegeneral budget - suhtekorralduspublic relations - piirkondlik rahandusregional finances - religioonreligion - ühenduse eelarve rahastaminefinancing of the Community budget - liikmesriigi osamaksMember State's contribution - ministrivahetuscabinet reshuffle - maksukonventsioontax convention - maksujärelevalvetax inspection - tagasimaksmineredemption - erimaksspecial tax - ümberkruntiminereparcelling - hinnavahemikbracket rate - eksporditollimaksu vähendamineremission of export duties - ühikuhindunit price - tugitariifsupport tariff - kombineeritud hindmixed price - impordi asendamineimport substitution - põllumajandustoodete hindprice of agricultural produce - töö tasustamineremuneration of work - põllumajanduskindlustusagricultural insurance - põllumajanduse saagikuscrop yield - ühiskonnaõpetuscivics - ärikoolituscommercial education - õppematerjalidteaching materials - õppetarkvarateaching software - kooli ja tööelu suhtedschool-working life relations - linnauuendusurban renewal - neurobioloogianeurobiology - kulutasuvusprofitability - günekoloogiagynaecology - neuroloogianeurology - pediaatriapaediatrics - hambaarstiteadusdental medicine - esmaabifirst aid - alternatiivmeditsiinalternative medicine - tööstuse ümberkorraldamineindustrial reorganisation - akustikaacoustics - optikaoptics - küberneetikacybernetics - petroloogiapetrology - abijagaminedistribution of aid - usulahkreligious sect - teoloogiatheology - maksukoormuse jaotuminedistribution of the tax burden - ühtne turgsingle market - rahvastiku geograafiline jaotuminegeographical distribution of the population - ühe vanemaga pereone-parent family - lapsendatud lapsadopted child - liikluskindlustusmotor vehicle insurance - tootmise jaotuminedistribution of production - perekonna kaitsminefamily protection - turu jagamise kokkulepemarket-sharing agreement - kunstlik viljastamineartificial reproductive techniques - kunstlik seemendamineartificial insemination - katseklaasiviljastaminetest tube fertilisation - varanduse jaotuminedistribution of wealth - asendusemasurrogate mother - vanema õigusedparental authority - kohtade jaotusallocation of seats - järeltulijadescendant - perekonnanimisurname - vanemlik vastutusparental responsibility - seadustatud lahuselujudicial separation - rahvastikudünaamikapopulation dynamics - tulude jaotaminedistribution of income - migrantmigrant - tööjaotusallocation of work - asustusmigratsioonmigration for settlement purposes - repatrieerimistoetusrepatriation grant - rahvastiku vananemineageing of the population - tööalane liikuvusjob mobility - geograafiline jaotuminegeographical distribution - vanuseline jaotuvusdistribution by age - jaotuvus elaniku kohtaper capita distribution - auavaldushonour - vabatahtlik töövoluntary work - vabatahtlik organisatsioonvoluntary organisation - töötuskindlustusunemployment insurance - jaotuvus töötaja kohtadistribution per employed person - mängiminegaming - hasartmänguasutusgaming establishment - mänguautomaatautomatic game - sooline jaotuvusdistribution by sex - sportlik kalapüüksport fishing - turismivahetustourist exchange - välisturismforeign tourism - maaturismrural tourism - teatmikdirectory - turismi infrastruktuurtourist infrastructure - sotsiaaleelarvesocial budget - taasistutaminereplanting - Euroopa sotsiaalpoliitikaEuropean social policy - kuritegevuse ärahoidmineprevention of delinquency - kuritegevuscrime - füüsilise puudega isikphysically disabled - assigneeringute ümberpaigutaminecarry-over of appropriations - vaimse puudega inimenementally disabled - kodutushomelessness - suguelundite vigastaminesexual mutilation - iganädalane puhkeaegweekly rest period - narkokaubandusdrug traffic - üldmeditsiingeneral medicine - sotsiaalabisocial assistance - sotsiaalhoolekandeasutusedsocial facilities - sotsiaalkindlustusõigussocial security legislation - sotsiaaltöösocial work - koduabihome help - lisapensionsupplementary pension - ametiühingu esindajaunion representative - tervisekaarthealth card - tervishoiukulutusedhealth expenditure - haiglakuludhospital expenses - diplomaatiline esindusdiplomatic representation - haiglaravihospitalisation - koduhooldushome care - patsiendi õigusedpatient's rights - üldhügieenpublic hygiene - sotsiaalmeditsiinsocial medicine - krediidikindlustuscredit insurance - töötajate esindusworkers' representation - erameditsiinprivate medical treatment - linnaehitusurban construction - linna infrastruktuururban infrastructure - kinnisvaraturgproperty market - poliitiline esinduspolitical representation - üüride reguleeriminerent regulations - Mani saarIsle of Man - Castilla-LeónCastile-Leon - võrdeline esindatusproportional representation - Castilla-La ManchaCastile-La Mancha - KantaabriaCantabria - BaleaaridBalearic Islands - La RiojaRioja - Ceuta ja MelillaCeuta and Melilla - represseeriminerepression - Madridi autonoomne piirkondCommunity of Madrid - Valencia autonoomne piirkondCommunity of Valencia - Murcia piirkondRegion of Murcia - Põhja-PortugalNorthern Portugal - Kesk-PortugalCentral Portugal - Lissabon ja Tejo orgLisbon and the Tagus Valley - Põhja-InglismaaNorthern England - Loode-InglismaaNorth-West England - Kagu-InglismaaSouth-East England - Edela-InglismaaSouth-West England - majanduse taastumineeconomic recovery - Antigua ja BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Kitts ja NevisSaint Christopher and Nevis - reprodutseerimineduplicating - Saint Vincent ja GrenadiinidSaint Vincent and the Grenadines - USA NeitsisaaredUS Virgin Islands - Suur-MagribGreat Maghreb - tõuaretusanimal breeding - taimede paljundamineplant propagation - Marshalli saaredMarshall Islands - Ameerika SamoaAmerican Samoa - invaliidsuskindlustusdisability insurance - vabariikrepublic - polaarpiirkondpolar region - Dominikaani VabariikDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - töölesundiminerequisitioning of workers - bioloogiline relvbiological weapon - massihävitusrelvweapon of mass destruction - strateegiline tuumarelvstrategic nuclear weapon - infovõrkinformation network - atomic bomb - põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrkfarm accountancy data network - ballistiline rakettballistic missile - juhitav rakettguided missile - mandritevaheline rakettintercontinental missile - transpordivõrktransport network - sõjalaevwarships - raudteevõrkrail network - kosmoserelvadspace-based weapons - laserrelvlaser weapon - süüterelvincendiary weapon - tulirelvad ja laskemoonfirearms and munitions - laevatatavate veeteede võrknetwork of navigable waterways - maaväedland forces - sõjaväestatud jõudparamilitary force - teedevõrkroad network - õhuvägiair force - reservarmeereserve army - välismaal paiknevad jõudforces abroad - mereväginavy - varudreserves - naiste sõjaväeteenistuswomen's military service - vabatahtlik sõjaväeteenistusvoluntary military service - reservprovision - kaitsekulutuseddefence expenditure - strateegiline kaitsestrategic defence - välisvaluutareservidforeign-exchange reserves - rahvusvaheline julgeolekinternational security - relvastuspoliitikaarms policy - Euroopa relvastuspoliitikaEuropean arms policy - Euroopa julgeolekEuropean security - tuumarelvade leviku tõkestaminenuclear non-proliferation - relvastuse piiraminearms limitation - tuumarelvavabade tsoonide loominecreation of nuclear-free zones - looduskaitsealanature reserve - relvade ühtlustamineharmonisation of weapons - elukohtresidence - rahvusvaheline lepinginternational agreement - kahepoolne lepingbilateral agreement - mitmepoolne lepingmultilateral agreement - lisaeluasesecondary residence - rahvusvahelised läbirääkimisedinternational negotiations - lepingu allakirjutaminesignature of an agreement - rahvusvaheline juriidiline dokumentinternational instrument - rahvusvaheline konventsiooninternational convention - pestitsiidide jääkpesticide residue - resolutsioonresolution - puidujäätmedwood residue - Euroopa konventsioonEuropean convention - ÜRO rahvusvaheline paktUN international covenant - rahvusvaheline poliitikainternational affairs - lepingu lõpetaminetermination of a contract - rahvusvaheline küsimusinternational issue - kahjukindlustusindemnity insurance - vaikresin - kahe Saksa riigi vahelised suhtedrelations between the two German States - ametlik visiitofficial visit - rahvusvaheline abiinternational aid - toimimisjuhendcode of conduct - rahvusvaheline sanktsiooninternational sanctions - ühenduse resolutsioonCommunity resolution - usuline rühmitusreligious group - socio-cultural group - omavarustatus toiduainetegaself-sufficiency in food - koostööpoliitikacooperation policy - ÜRO resolutsioonUN resolution - õigusalane koostöölegal cooperation - sõjaline okupatsioonmilitary occupation - Euroopa Parlamendi resolutsioonEP resolution - okupeeritud alaoccupied territory - mitme riigi väedmultinational force - vastutusliability - sõjavangprisoner of war - Armeenia küsimusArmenian question - Kurdistani küsimusKurdistan question - Palestiina küsimusPalestinian question - Saksamaa ühinemineunification of Germany - rahvusvaheline vastutusinternational responsibility - CDECDE - eurorakettEuro-missile - relvastuskontrollarms control - ministrivastutusministerial responsibility - START-lepingSTART agreement - ABM-lepingABM Agreement - rahuvööndpeace zone - tervisekindlustushealth insurance - kriminaalvastutuscriminal liability - OSCEOSCE - pikaajaline töötuslong-term unemployment - tööellu naasminereintegration into working life - poliitiline vastutuspolitical responsibility - võitlus tööpuuduse vastufight against unemployment - tööjõu planeeriminemanpower planning - töö jagaminejob sharing - kodaniknational - töösuhte lõpetaminetermination of employment - töökohavahetuschange of job - kohalik tööhõivealgatuslocal employment initiative - palgata tööunpaid work - ühenduse kodanikCommunity national - ajutine töötemporary employment - loomastikanimal resources - noorte tööhõiveyouth employment - naiste tööfemale work - merevaradresources of the sea - kutsealane täiendõpeupdating of skills - majanduslikud vahendideconomic resources - praktikatraineeship - veevaradwater resources - maapõue loodusvaradsoil resources - tööhõivestatistikaemployment statistics - energiavarudenergy resources - abitöötajaauxiliary worker - välismaal töötajaexpatriate worker - merekindlustusmarine insurance - ettevõtjaentrepreneur - tegevdirektormanaging director - kalavarudfishery resources - füüsilisest isikust ettevõtjaself-employed person - maavaradmineral resources - riigipühapublic holiday - pühapäeval töötamineSunday working - loodusvaradnatural resources - töötemporate of work - taastuvad loodusvaradrenewable resources - kaugtööteleworking - palkade külmutaminepay freeze - lisavahendidadditional resources - palkade vähendaminepay cut - erisoodustusfringe benefit - kuluhüvitisedallowances and expenses - eelarvelised vahendidbudgetary resources - ametisse nimetamineappointment of staff - omavahendidown resources - töökordrules of procedure - katseaegprobationary period - toitlustaminecatering - ametiühinguõigusedtrade union rights - ametiühinguvabadustrade union freedom - kutse-eetikaprofessional ethics - kohustuslik kindlustuscompulsory insurance - eksporditoetusexport refund - kasumijaotusprofit sharing - imporditoetusimport refund - ametiühingu esindajate valiminetrade union election - sotsiaalpartneridsocial partners - union of civil servants - kutseühingprofessional association - ametiühingtrade union - tootmistoetusproduction refund - ekspordipiirangexport restriction - diplomaadiametdiplomatic profession - impordipiirangimport restriction - kommunikatsioonierialacommunications profession - konkurentsi piiraminerestriction on competition - haldustöötajadadministrative personnel - sekretariaaditöötajadsecretarial staff - kaubanduse piiraminetrade restriction - infoalane erialainformation profession - teaduserialascientific profession - tehniline erialatechnical profession - vabaduse piiraminerestriction of liberty - poliitikpol, political leader, politician, politico - kindlustusala elukutseinsurance occupation - koguseline piirangquantitative restriction - väike jaekauplussmall retailer - hambaarstdentist - arstdoctor - veterinaararstveterinarian - farmatseutpharmacist - ämmaemandmidwife - kunstnikukutseartistic profession - erakindlustusprivate insurance - tööstuse restruktureerimineindustrial restructuring - kirjanikukutseliterary profession - põhitegevuskasumoperating result - müügitöötajadsales staff - müügiagentsales representative - põllumajanduse tulemuslikkusagricultural performance - koolitulemusedschool results - informaatikaerialainformation technology profession - turismiala elukutsetourist profession - hotellinduse erialahotel profession - teenindustöötajadservice occupation - tollimaksu taastaminerestoration of customs duties - panganduserialabanking profession - elukutseline sportprofessional sport - transiittransit - koolis mahajääminebackwardness at school - Euroopa tööstuspiirkondEuropean industrial area - ühenduse tööstuspoliitikaCommunity industrial policy - turult kõrvaldaminewithdrawal from the market - käsitööndushandicrafts - väiketööstussmall industry - keskmise suurusega tööstusmedium-sized industry - väike- ja keskmised tööstusedsmall and medium industries - pensionärretired person - tööstuse asukohtlocation of industry - industrial free zone - ennetähtaegselt pensionile jäämineearly retirement - tehnoloogiaparktechnology park - tootmisülejääkproduction surplus - käitleminehandling - avalik-õiguslik kindlustuspublic insurance - kütuse ümbertöötaminefuel reprocessing - tööstuslik tootmineindustrial manufacturing - tootmiskvootproduction quota - toodangustatistikaproduction statistics - tootja vastutusproducer's liability - uus tehnoloogianew technology - tippkohtuminesummit meeting - keskkonnasäästlik tehnoloogiaclean technology - traditsiooniline tehnoloogiatraditional technology - tehnoloogiline protsesstechnological process - tehnilised normidtechnical regulations - toote kestusproduct life - puudusega toodedefective product - ministrite nõupidamineministerial meeting - tehniline kirjeldustechnical specification - Euroopa standardEuropean standard - rahvusvaheline standardinternational standard - standardite ühtlustamineharmonisation of standards - tehniline eeskiritechnical rule - rahvusvaheline kohtumineinternational meeting - ringlussevõtutehnoloogiarecycling technology - teadusuuringute eelarveresearch budget - palkade tõstminepay rise - EurekaEureka - teaduspersonalresearch staff - ühenduse teaduspoliitikaCommunity research policy - tööstuse ja teaduse suhtedindustry-research relations - vahendajadealer - tuluincome - uurimisasutusresearch body - margitoote nimibrand name - registreeritud kaubamärkregistered trademark - näidised ja mudeliddesigns and models - lisatulusupplementary income - kaubamärgiseadustrademark law - Euroopa kaubamärkEuropean trademark - loomkatseexperiment on animals - inimkatseexperiment on humans - ettevõttesisene teadustegevuscompany research - alusuuringudbasic research - sõjaline uuringmilitary research - ülikooli teadusuuringuduniversity research - vastutuskindlustusthird-party insurance - investeerimistuluinvestment income - 77 gruppGroup of 77 - Contadora rühmContadora Group - sõltuv territooriumdependent territory - tarbijate liikumineconsumer movement - talupidaja tulufarmers' income - abipersonali palkamise toetussecretarial allowance - ohtlike kaupade vedutransport of dangerous goods - talumajapidamise tulufarm income - õpetamismeetodteaching method - leibkonna sissetulekhousehold income - maksustatav tulutaxable income - rahvamajanduse tulunational income - veealused maavaradunderwater mineral resources - mittepalgaline sissetulekincome in addition to normal pay - nüüdisaegsed materjalidadvanced materials - põrandakatefloor coverings - ülijuhtiv sulamsuperconducting alloy - komposiitmaterjalcomposite materials - tehniline keraamikatechnical ceramics - eripolümeerspecial polymer - amorfsed materjalidamorphous materials - ultrapeen osakeultra-fine particle - biomaterjalidbiomaterials - kujumälusulamshape-memory alloy - põhiseaduse muutmineconstitutional revision - ADN-kokkulepeADN agreement - välisseadeperipheral - osade kaupa puhkaminestaggering of holidays - seaduse muutmineamendment of a law - mikroarvutimicro-computer - turismipoliitikatourism policy - transpordikindlustustransport insurance - tööstusrevolutsioonindustrial revolution - Rahvusvaheline TööbürooInternational Labour Office - EcosocEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nordrhein-WestfalenNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rheinland-PfalzRhineland-Palatinate - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise FondEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Firenze Euroopa InstituutEuropean University Institute of Florence - RibeRibe - EBUEBU - jõukuswealth - WAEMUWAEMU - elukindlustuslife assurance - riitsinuscastor bean - ADCADC - Ringkoebing - CACMCACM - kindlustusriskinsured risk - DACDAC - terviseriskhealth risk - tuumaenergiapoliitikanuclear policy - riisrice - naftapoliitikapetroleum policy - süsivesinike ladustaminestorage of hydrocarbons - jõujaamade tegevuse lõpetaminedecommissioning of power stations - agroenergiaagro-energy - energiatööstusenergy industry - gasoolgasohol - mootoripiiritusmotor spirit - robootikarobotics - energiatoodeenergy-generating product - söetööstuscoal industry - robotiseeriminerobotisation - söekaevandamispoliitikacoalmining policy - söe töötleminecoal processing - maagimaardlaore deposit - sotsiaalne rollsocial role - mäetöömining operation - mäetootminemining production - pensionisüsteempension scheme - RoskildeRoskilde - maagi kaevandaminemining of ore - metallimaakmetallic ore - boksiitbauxite - bituumenmaterjalidbituminous materials - mullad ja kivimidearths and stones - soolsalt - laagerbearing - fosfaatphosphate - potaspotash - RumeeniaRomania, Roumania, Rumania - naftauuringpetroleum exploration - naftatootmineextraction of oil - avamererajatisoffshore structure - nafta tootminepetroleum production - butaanbutane - parafiinalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - toornaftacrude oil - bensiinpetrol - diislikütusdiesel fuel - kütteõlifuel oil - ÜhendkuningriikUnited Kingdom - propaangaaspropane gas - aviokütusaviation fuel - pliivaba bensiinlead-free petrol - Ühendkuningriigi ülemeremaad ja -territooriumidUnited Kingdom OCT - merealune naftaoffshore oil - Ühendkuningriigi piirkonnadregions of the United Kingdom - elektrijaampower plant - elektroenergeetikaelectrical industry - RwandaRwanda - jõujaamade asukohtsiting of power stations - hüdroelektrijaamade arendaminehydroelectric development - SabaSaba - reaktori jahutussüsteemreactor cooling system - tuumakeemianuclear chemistry - astronoomiaastronomy - Sabah - kiiritatud kütusirradiated fuel - sahharoossucrose - bioprotsessbioprocess - biotööstusbio-industry - biotehnoloogiabiotechnology - erikemikaalidspecial chemicals - Lääne-SaharaWestern Sahara - muu kui lametoodenon-flat product - lametoodeflat product - plekksheet - profiilsection - SahelSahel - fooliumthin sheet - seapekklard - keemia põhitööstusraw chemical industry - element, keemiline elementchemical element, element - keemiline ühendchemical compound, compound - värvid ja lakidpaints and varnishes - Saint EustatiusSaint Eustatius - ravimmedicament - San MarinoSan Marino - hormoonhormone - Saint MartinSaint Martin - orgaaniline kemikaalorganic chemical - taimekaitsevahendite tööstuspesticides industry - metallurgiatööstusmetallurgical industry - äriühingutevaheline kokkulepeinter-company agreement - Astuuria vürstiriikPrincipality of Asturias - Saint-Pierre ja MiquelonSaint Pierre and Miquelon - malmi- ja terasetoodeiron and steel product - poldi- ja kruvitööstusbolt and screw industry - söögiriistade tootminetinplate and cutlery industry - rauakaubadironmongery - sepisiron product - metalliga katminemetal coating - Saint HelenaSaint Helena - malmi- ja terase tööpinkiron and steel-working machinery - eriterasspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimonantimony - berülliumberyllium - kaadmiumcadmium - ferrosulamferro-alloy - tantaaltantalum - vara arestimineseizure of goods - jalg- ja mootorrattatööstuscycle and motorcycle industry - tööriistatööstustool industry - teadusaparatuurscientific apparatus - palkpay - meditsiiniseadmed ja kirurgilised instrumendidmedical and surgical instruments - tükitöötasupiece work pay - külmseadmedcold store - tunnipalkhourly wage - tööstusrobotindustrial robot - majapidamistööde eest makstav palkwages for housework - miinimumpalkminimum pay - pumppump - IATAIATA - palgatöötajawage earner - audio-visual equipment - heli taasesitusseadmedsound reproduction equipment - Saalomoni saaredSolomon Islands - SamoaIndependent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - elektrijuheelectric cable - telekommunikatsiooniseadmedtelecommunications equipment - elektriline kodumasinhousehold electrical appliance - halduskaristusadministrative penalty - tööstuslik elektrimasinindustrial electric machinery - elektrimasinelectric machinery - elektromagnetilised seadmedelectro-magnetic equipment - ühenduse sanktsioonCommunity sanction - videoketasvideo disc - videokassettvideo cassette - salvestusvahendrecording medium - majanduslikud sanktsioonideconomic sanctions - heliplaatrecord - optiline andmekandjaoptical medium - salvestisrecording - kiirgusel töötav aparaatapparatus based on the use of rays - raadiotelekommunikatsioonradio telecommunications - mikroelektroonikamicroelectronics - karistuspenalty - ehitustööstusbuilding industry - ehitusdetailide valmistamineprefabrication - ehitusplaatbuilding slab - suured ehitushankedlarge-scale construction - papppaperboard - liimpuitbonded wood - rahvatervispublic health - nahktoodete ja kinnaste valmistaminefancy leather goods and glove-making industry - naha- ja karusnahatööstushides and furskins industry - São Tomé ja PríncipeSão Tomé and Príncipe - Sarawak - pudukaubadhaberdashery - SardiiniaSardinia - keemiline kiudman-made fibre - looduslik kiudnatural fibre - mitmesugused tööstusedmiscellaneous industries - osaühingprivate limited company - juveel-ja kullassepatootedjewellery and goldsmith's articles - tatarbuckwheat - sotsiaalsed õigusedsocial rights - poliitilised õigusedpolitical rights - majanduslikud õigusedeconomic rights - inimõiguste hartacharter on human rights - SaarimaaSaarland - ateismatheism - satelliitsatellite - liikumisvabadusfreedom of movement - töörahulolujob satisfaction - diskrimineerimisvastane võitlusanti-discriminatory measure - oskusteaveknow-how - etniline diskrimineerimineethnic discrimination - seksuaalne vabadussexual freedom - ksenofoobiaxenophobia - meeste ja naiste võrdõiguslikkusequality between men and women - akadeemiline vabadusacademic freedom - arenguõigusright to development - laste õigusedchildren's rights - julm ja alandav kohtleminecruel and degrading treatment - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - lastekaitsechild protection - inimsusevastane kuritegucrime against humanity - seaduse tagasiulatuvusretroactivity of a law - võrdlev õigusteaduscomparative law - haldusteadusadministrative science - kohalik seadusandluslocal legislation - infoteadusinformation science - tsiviilvastutuscivil liability - lepinguline vastutuscontractual liability - käitumisteadusedbehavioural sciences - omandownership - atlasatlas - mullateadussoil science - erastamineprivatisation - majandusteaduseconomics - pärandinheritance - õigusteaduslegal science - pärimisõiguslaw of succession - osaajaline kasutustime-sharing - servituuteasement - õiguste kasutamineenjoyment of rights - seaduslik elukohtlegal domicile - bioteadusedlife sciences - maksevõimefinancial solvency - isikuvastane kuritegucrime against individuals - varavastane kuritegucrime against property - ebaseaduslik vabadusevõtmineillegal restraint - füüsikateadusedphysical sciences - politoloogiapolitical science - tollipettuscustoms fraud - rakendusteadusedapplied sciences - au teotaminedefamation - maksukuritegutax offence - maateadusedearth sciences - vangistusimprisonment - vangistusõiguslaw relating to prisons - vangprisoner - sotsiaalteadusedsocial sciences - asenduskaristusalternative sentence - vangistuse tingimisi kohaldamata jätmineconditional discharge - vara konfiskeerimineconfiscation of property - karistuse vähendaminereduction of sentence - vangide üleviiminetransfer of prisoners - vanglate süsteemprison system - vangla juhtkondprison administration - poliitiline lõhepolitical split - nõudeõiguse aeguminelimitation of legal proceedings - kohtulik arutaminelegal hearing - atmosfääratmosphere - koolitusschooling - õigusabilegal aid - vahistaminearrest - kohtulik juurdlusjudicial inquiry - läbiotsiminesearch - eelvangistusdetention before trial - kaitse õigusedrights of the defence - kahevoorulised valimiseddouble-ballot voting system - ühevoorulised valimisedsingle-ballot system - hääletamine nimekirja alusellist voting system - EÜ hagi vastututuse tuvastamiseksEC action to establish liability - personali hagiaction by staff - pöördumine Euroopa Ühenduste Kohtusse eelotsuse saamiseksreference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - enamushääletusmajority voting system - isikuvalimiseduninominal voting system - kaubanduskohuscommercial court - parlamendiistungparliamentary sitting - vahekohuscourt of arbitration - rahvusvaheline kohusinternational court - maksukohusfiscal court - põuddrought - õigusnõuniklegal adviser - rahvakohtuniklay magistrate - merepiirkondmaritime area - riigi julgeoleku ohustaminethreat to national security - pangasaladusbanking secrecy - merejärelevalvemaritime surveillance - merede vabadusfreedom of the seas - tootmissaladusindustrial secret - atmosfääriväline ruumextra-atmospheric space - kosmosega seonduv omandiõigusspace property right - ametisaladusprofessional secret - kosmose kasutamineuse of outer space - ÜRO SekretariaatUN Secretariat - välisriigi kodanikforeign national - elamislubaresidence permit - välismaalaste riiki lubamineadmission of aliens - majandussektoreconomic sector - segaabielumixed marriage - primaarsektorprimary sector - rahvusvaheline õigus - siseriiklik õigusinternational law - national law - rahvusvaheline majandusõigusinternational economic law - haldusvastutusadministrative responsibility - avalik majandusõiguspublic economic law - kvaternaarsektorquaternary sector - EÜ otsusEC Decision - EÜ direktiivEC Directive - sekundaarsektorsecondary sector - ühenduse õigussüsteemCommunity legal system - teisesed õigusaktidsecondary legislation - Euratomi direktiivEAEC Directive - EÜ soovitusEC recommendation - tertsiaarsektortertiary sector - EÜ määrusEC Regulation - rakendusmäärusimplementing Regulation - Euratomi arvamusEAEC opinion - varustuskindlussecurity of supply - ESTÜ arvamusECSC opinion - Euroopa Kohtu arvamusopinion of the EC Court of Justice - sotsiaalkindlustuse ühtlustaminesocial-security harmonisation - tööturvalisusjob security - EÜ väline pädevusEC external competence - EÜ protokollEC Protocol - liitmislepingMerger Treaty - transpordi ohutustransport safety - ühtne Euroopa aktSingle European Act - EÜ ühinemislepingEC Accession Treaty - tooteohutusproduct safety - Euratomi ühisettevõteEAEC Joint Undertaking - Euroopa Ühenduste KomisjonEC Commission - tööohutusoccupational safety - Euroopa Liidu suhtedEU relations - AKV-EÜ ministrite nõukoguACP-EC Council of Ministers - tuumaohutusnuclear safety - Euroopa Kohtu liigemember of the EC Court of Justice - Euroopa Komisjoni liigeEuropean Commissioner - avalik turvalisuspublic safety - EAC - liiklusohutusroad safety - EÜ assotsiatsioonilepingEC association agreement - AKV-EÜ konventsioonACP-EC Convention - sotsiaalkindlustussocial security - AKV-EÜ suursaadikute komiteeACP-EC Committee of Ambassadors - AKV-EÜ ühiskomiteeACP-EC Joint Committee - III Lomé konventsioonthird Lomé Convention - EURESEURES - EAFEDF - ESFESF - Euroopa Liidu laienemineenlargement of the Union - eluasemete jagaminehousing allocation - rukisrye - Euroopa LiitEuropean Union - Euroopa ajaluguhistory of Europe - keemiline soolchemical salt - Euroopa Liidu liikmelisusEuropean Union membership - LAESLAES - ühine seisukohtjoint position - ühismeedejoint action - Euroopa Liidu lepingTreaty on European Union - SELA riigidLAES countries - Euroopa poliitiline koostööEuropean political cooperation - EÜ konkurssEC competition - õpilaste valikselection of pupils - täiendav kaubandusmehhanismsupplementary trade mechanism - riskiennetusrisk prevention - looduslik ohutegurnatural hazard - tööstustegevusest tulenev ohtindustrial hazard - majanduslik liberalismeconomic liberalism - tollimaksudcustoms duties - tollikontrollcustoms inspection - ühise tollitariifistiku maksumääradCCT duties - seemeseed - kaalud ja mõõdudweights and measures - konservpreserved product - poolmetallsemi-metal - kiiritamineirradiation - elatusmiinimumsubsistence level income - isiklik relvpersonal weapon - jahumeal - metseenluspatronage - töölevõtukonkurssadministrative competition - avalik ärakuulaminepublic hearing - SenegalSenegal - võimude lahususseparation of powers - psühhoanalüüspsychoanalysis - siidiussikasvatussericulture - kujutavad kunstidvisual arts - kultuuride paljususcultural pluralism - tavad ja pärimusedcustoms and traditions - teenusedservice - arhitektuuripärandarchitectural heritage - kirikchurch - hümnanthem - lippflag - müügijärgne hooldusafter-sales service - kirjanduslik ja kunstiline omandliterary and artistic property - asendusteenistusalternative service - aerodünaamikaaerodynamics - termodünaamikathermodynamics - plasmafüüsikaplasma physics - laserfüüsikalaser physics - geenitehnoloogiagenetic engineering - maaliminepainting - tööhõivetalitusemployment service - tingimisi vabastaminerelease on licence - kapitali suurendaminecapital increase - tervishoiuteenushealth service - põllumajanduse olukordagricultural situation - postipangateenusedpost office financial services - seaduse väljakuulutaminepromulgation of a law - liikmete finantshuvidfinancial interests of members - Araabia-Aafrika koostööArab-African cooperation - tasuta teenusfree service - Euroopa-Aafrika koostööEuro-Arab cooperation - komisjoni delegatsioonCommission Delegation - ühenduse järelevalveCommunity control - täiendavuspõhimõteprinciple of additionality - sõjaväeteenistusnational service - ääremaaperipheral region - saartepiirkondisland region - enamsoodustusrežiimmost-favoured nation - tasuline teenuspayable service - osaeelarvesubsidiary budget - postiteenuspostal service - mitmekeelne sõnaraamatmultilingual dictionary - lühendisõnaraamatdictionary of abbreviations - avalik teenistuspublic service - entsüklopeediaencyclopaedia - tesaurusthesaurus - perioodiline väljaanneperiodical publication - salateenistussecret service - majapidamisjäätmeddomestic waste - üksikkultuursingle-crop farming - sotsiaalteenusedsocial services - ajalehtnewspaper - seesamsesame - hinnatõusprice increase - parlamendi istungjärkparliamentary session - SeišellidSeychelles - IFC - ülikooluniversity - loomade transporttransport of animals - ühinemisliikumineassociative movement - SharjahSharjah - SitsiiliaSicily - vägede paikneminestationing of forces - parlamendikohtparliamentary seat - peakontorcentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - vaba kohtvacant seat - AustraaliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - liiklusmärgidtraffic signs - lemmikloomatoitpet food - SingapurSingapore - happevihmacid rain - kindlustusnõueinsurance claim - linnaplaneerijatown-planning profession - dokumenteerimisvahenddocumentary tool - lausriienon-woven fabric - siirupsyrup - Aegean Islands - Kanaari saaredCanary Islands - sisalsisal - Euroopa Parlamendi bürooBureau of the EP - presidentPresident - seismoloogiaseismology - asepresidentVice-President - peasekretärSecretary General - institutsiooniline tegevusinstitutional activity - ühenduse institutsiooni asukohtseat of Community institution - institutsionaalne reforminstitutional reform - institutsiooni pädevuscompetence of the institution - EÜ olukordEC situation - perekonnaseismarital status - kosmosepoliitikaspace policy - eraotstarbeline tarnimineself-supply - finantsolukordfinancial situation - sotsialismsocialism - organisatsioonorganisation - aktsiaseltspublic limited company - tsiviilõiguslik ühenduscivil-law association - vabakutseliste töötajate ühingprofessional partnership - äriõiguslik äriühingfirm governed by commercial law - segaomandis olev äriühingmixed-ownership company - investeerimisühinginvestment company - kapitaliühingcompany with share capital - bussbus - tarbimisühiskondconsumer society - täisühingpartnership - kommadiitühinglimited partnership - vaikiv seltsingundisclosed partnership - Euroopa äriühingEuropean company - emaettevõtjaparent company - ühiskondlik organisatsioonnon-profit organisation - sotsioloogiasociology - Lõuna-JüütimaaSouth Jutland - siidsilk - omatarbimineown consumption - puuetega inimeste hooldaminecare of the disabled - sojasoya bean - lahustisolvent - SomaaliaSomalia - valikvaatlussample survey - arvamusküsitlusopinion poll - sorgosorghum - enesemääramineself-determination - SudaanSudan - väävelsulphur - pakkuminetendering - infoallikassource of information - abiallikassource of aid - õigusallikassource of law - mahajäämusunderdevelopment - kõrvaltoodeby-product - põllumajanduse kõrvalsaadusagricultural by-product - omafinantseerimineself-financing - piima kõrvalsaadusmilk by-product - metallist kõrvaltoodemetal by-product - alam töölisklasssub-proletariat - alatoitumusundernourishment - alarahvastatusunderpopulation - sub-contracting - isejuhtimineself-management - pere toitjabreadwinner - hinnatoetusprice support - põllumajandustoodete hinnatoetusfarm price support - rahaline toetusmonetary support - riiklik suveräänsusnational sovereignty - tootmise spetsialiseerumineproduct specialisation - kaubanduse spetsialiseeuminespecialisation of trade - eelarve täpsustaminebudgetary specification - vabatahtlik piirangvoluntary restraint - kinnisvaraspekulatsioonbuilding speculation - Sporades - sportsport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - hindade stabiilsusprice stability - sissetuleku stabiliseerimineincome stabilisation - majanduslik stabiliseerumineeconomic stabilisation - loomade laudaspidamineindoor livestock farming - inter-professional agreement - automatiseerimineautomation - majanduslik stagnatsiooneconomic stagnation - katsetaluexperimental farm - statistikastatistics - põllumajandusstatistikaagricultural statistics - ühenduse statistikaCommunity statistics - rahvastikustatistikapopulation statistics - kalapüügistatistikafishing statistics - automotor car - majandusstatistikaeconomic statistics - finantsstatistikafinancial statistics - tööstusstatistikaindustrial statistics - rahvusvaheline statistikainternational statistics - riiklik statistikanational statistics - ametlik statistikaofficial statistics - piirkondlik statistikaregional statistics - Berliini staatusstatus of Berlin - Jeruusalemma staatusstatus of Jerusalem - riigiteenistujate eeskirjadregulations for civil servants - autonoomiaautonomy - personalieeskirjadstaff regulations - õiguslik seisundlegal status - poliitiline staatuspolitical status - ametiseisundoccupational status - sotsiaalne staatussocial status - steriliseeriminesterilisation - maksusoodustustax incentive - varustock - ühenduse varudCommunity stock - finantsautonoomiafinancial autonomy - varu ettenägematuteks juhtudekseconomic contingency stock - sekkumisvaruintervention stock - ülemäärane varusurplus stock - miinimumvaruminimum stock - maailmavarudworld stock - eravaruprivate stock - riigi varupublic stock - puhvervarubuffer stock - hoiustaminestorage - relvade ladustaminestockpiling of weapons - energia salvestamineenergy storage - toiduainete ladustaminestorage of food - dokumentide hoiustaminedocument storage - Suur-KopenhaagenGreater Copenhagen - Storstroem - põllumajandusstruktuuragricultural structure - tööhõivestruktuuremployment structure - ettevõtte struktuurcompany structure - eelaeve kinnitaminebudget authorisation - majandusstruktuureconomic structure - tööstusstruktuuridindustrial structures - institutsiooniline struktuurinstitutional structure - sotsiaalne struktuursocial structure - narkootikumnarcotic - kantserogeenne ainecarcinogenic substance - ohtlik ainedangerous substance - konkurentsivabaduse piiramise lubaminerestrictive-practice authorisation - ekspordisoodustusexport subsidy - toiduasendajafood substitute - talumajapidamiste üleandminetransfer of farms - filiaalbranch - suhkursugar - valge suhkurwhite sugar - toorsuhkurraw sugar - peedisuhkurbeet sugar - veolubatransport authorisation - roosuhkurcane sugar - RootsiSweden - antud hääledvotes cast - üldised valimiseduniversal suffrage - enesetappsuicide - ŠveitsSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - põllumajanduslik kõlvikutilised agricultural area - asendusliigealternate - täiendav tollimaksadditional duty - infokandjainformation medium - magnetkandjamagnetic medium - töökohtade vähendaminejob cuts - tollimaksu kaotamineabolition of customs duties - rahvusülesussupranationality - loodusvarade ülekasutamineover-exploitation of resources - metsaalawooded area - talu pindalaarea of holding - rohumaagrassland - kasvupindmain acreage - sügavkülmutusdeep-freezing - paljundusreaktorbreeder reactor - SurinameSurinam - ülerahvastatusoverpopulation - valuutakokkulepemonetary agreement - kiirteemotorway - ületootmineover-production - turujärelevalvemarket supervision - abi peataminesuspension of aid - tingimisi karistussuspension of sentence - tollimaksude peataminesuspension of customs duties - SvaasimaaSwaziland - metsakasvatussilviculture - AustriaAustria - SüüriaSyria - SysminSysmin - pangandussüsteembanking system - haridussüsteemeducational system - põllumajandustootminefarming system - infosüsteeminformation system - juhtimise infosüsteemmanagement information system - sidesüsteemcommunications systems - raamatupidamissüsteemaccounting system - viljelussüsteemcultivation system - AuvergneAuvergne - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni süsteemUnited Nations system - infoteenindusinformation service - valimissüsteemelectoral system - Euroopa valimissüsteemEuropean electoral system - Euroopa raamatupidamissüsteemEuropean accounting system - Euroopa RahasüsteemEuropean Monetary System - rahvusvaheline rahasüsteeminternational monetary system - standardiseeritud raamatupidamissüsteemstandardised accounting system - tubakastobacco - suitsetaminesmoking - TaiwanTaiwan - TansaaniaTanzania - vaipcarpet - õhuveotariifair freight rate - veotariiftransportation tariff - tollitariifcustoms tariff - ühine tollitariifistikcommon customs tariff - raudteetariifrailway tariff - ettemaksedadvance - postimaksudpostal charges - tariifsed soodustusedtariff preference - reisijateveotariifpassenger tariff - infrastruktuuri kasutustasucharges for use of infrastructure - pullbull - isemajandamismäärself-sufficiency rate - vahetuskurssexchange rate - esialgne eelarveprojektpreliminary draft budget - käibemaksumäärVAT rate - vabakurssfloating rate - keskkursscentral rate - tasakaalustuskurssrepresentative rate - TawalTawal - hindade läbivaatamineassessment of prices - teljemaksaxle tax - eksporditollimaksexport tax - imporditollimaksimport tax - tempelmaksstamp duty - tasakaalustusmakscountervailing charge - samaväärse toimega makscharge having equivalent effect - tootja kaasvastutusproducer co-responsibility - transiidimakstransit charge - ettevõtlusmaksbusiness tax - kütusemaksfuel tax - tsiviillennunduscivil aviation - mootorsõidukimaksvehicle tax - TšaadChad - TšehhoslovakkiaCzechoslovakia - viljelustehnikadcultivation techniques - juhtimisvõttedmanagement techniques - hoone sisseseadebuilding services - tehnoloogiatechnology - toidutehnoloogiafood technology - sõjalennukmilitary aircraft - materjalitehnoloogiamaterials technology - pehmetehnoloogiasoft technology - energiatehnoloogiaenergy technology - vahetehnoloogiaintermediate technology - tuumatehnoloogianuclear technology - naftatehnoloogiaoil technology - telekommunikatsioontelecommunications - faksfacsimile - kaugseireremote sensing - linnukasvatuspoultry farming - kaabellevicable distribution - telegraaftelegraph - telemaatikatelematics - kõnetraat, telefonphone, telephone, telephone set - televisioontelecasting, television, TV, video - telekstelex - tunnistusevidence - puhkeaegrest period - poliitiline suundumuspolitical tendency - Euroopa ValuutakokkulepeEuropean Monetary Agreement - aeroplaan, lennukaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - vaimne pingemental stress - kaubavahetusoludterms of trade - terminoloogiaterminology - ehituskruntbuilding plot - tööstuskruntindustrial plot - peremehetu maaabandoned land - põllumajandusmaaagricultural land - riigimaaState-owned land - harimata maauncultivated land - põllumaaarable land - arvamusopinion - uudismaareclaimed land - ülemereterritooriumoverseas territory - terrorismterrorism - TaiThailand - teetea - ravitherapeutics - väitekirithesis - EÜ arvamusEC opinion - TessaaliaThessaly - Western Thrace - TimorTimor - Ida-TimorEast Timor - titaantitanium - vabalt kaubeldav instrumentnegotiable instrument - piletticket - TogoTogo - TongaTonga - piinaminetorture - ToscanaTuscany - kütteturvaspeat - massiturismmass tourism - päevalillsunflower - Euroopa Parlamendi arvamusEP opinion - toksikoloogiatoxicology - narkomaaniadrug addiction - traktortractor - kaubanduse laiendamise seadusTrade Expansion Act - tõlkiminetranslation - EÜ asutamislepingEC Treaty - ESTÜ asutamislepingECSC Treaty - EMÜ asutamislepingEEC Treaty - Euratomi asutamislepingEAEC Treaty - Varssavi lepingu riigidWarsaw Pact countries - lüpsimasinmilking machine - veekäitluswater treatment - infotöötlusinformation processing - tekstitöötlusword processing - andmetöötlusdataprocessing - maagi töötlemineore processing - taimekaitsemeedeplant health treatment - finantstehingfinancial transaction - ettevõtte üleminektransfer of businesses - kapitaliülekannecapital transfer - pensioniõiguste üleminektransfer of pension rights - rahvastiku ümberasustaminetransfer of population - tehnoloogiasiiretechnology transfer - kaeroats - toiduainete töötleminefood processing - ühenduse transiidiprotseduurCommunity transit - tollitransiitcustoms transit - transliteratsioontransliteration - andmeedastusdata transmission - vara üleandminetransfer of property - abortabortion - õhutransportair transport - kombineeritud veducombined transport - energia transportenergy transport - sisemaatransporthinterland transport - kaubaveducarriage of goods - maismaa- ja meretransportsurface transport - reisijateveducarriage of passengers - ühistransportpublic transport - ebaseaduslik abortillegal abortion - raudteetransportrail transport - siseveetransportinland waterway transport - eratranspordivahendidprivate means of transport - mandritevaheline transportintercontinental transport - sisetransportinland transport - rahvusvaheline transportinternational transport - rahvusvaheline maismaatransportinternational road transport - ühendusesisene transportintra-Community transport - meretransportmaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - tekstiilikaubanduse kokkulepemultifibre agreement - terapeutiline aborttherapeutic abortion - riigisisene transportnational transport - kaabeltransportcable transport - torutransportpipeline transport - vedu rendi või tasu eestcarriage for hire or reward - omal kulul korraldatav veduown-account transport - ühistranspordivahendidmeans of public conveyance - piirkondlik transportregional transport - maanteetransportroad transport - koolitransportschool transport - avaliku sektori osalusega transportsemi-public transport - transport tollikontrolli alltransport under customs control - allmaatransportunderground transport - linnalähitransportsuburban transport - maatransportland transport - piiriülene transporttransfrontier transport - linnatransporturban transport - veoettevõtjacarrier - tööwork - kodutööhome working - lämmastiknitrogen - konveieritööassembly line work - täistööajaga tööfull-time employment - osa-ajatööpart-time employment - must töömoonlighting - rühmatööteam work - öötöönight work - laste tööchild labour - vahetustega tööshift work - koolitööschoolwork - eakas töötajaolder worker - mustalt töötajaclandestine worker - ühenduse töötajaCommunity worker - piirialatöötajafrontier worker - puudega töötajaworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - füüsilise töö tegijamanual worker - rändtöölinemigrant worker - hooajatöötajaseasonal worker - sotsiaaltöötajasocial worker - riiklikud ehitustöödpublic works - ristikclover - BahamaBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - riigikassaTreasury - Trinidad ja TobagoTrinidad and Tobago - tritikaletriticale - BahreinBahrain - vahetuskaubandusbarter - trusttrust - juha, toru, torumaterjal, torustik, tuubconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - loomatuberkuloosanimal tuberculosis - volframtungsten - TuneesiaTunisia - turbiinturbine - TürgiTurkey - eestkosteguardianship - marjadsoft fruit - TuvaluTuvalu - torustikpiping - käibemaksVAT - UDEACCAEEU - UDEAC-riigidCAEEU countries - BLEUBLEU - UEDEEECU - WEU riigidWEU countries - ITUITU - Umm Al Qaiwain - üksmeelunanimity - UNCRDUNCRD - UNESCOUnesco - rahvuslik ühendaminenational unification - WEUWEU - üürilepinglease - UEAUAS - tolliliitcustoms union - majandusliiteconomic union - majandus- ja rahaliitEconomic and Monetary Union - Euroopa MakseliitEuropean Payments Union - Parlamentidevaheline LiitInterparliamentary Union - sooduslepingpreferential agreement - äriotstarbeline üürilepingbusiness lease - WAEMU riigidWAEMU countries - rahaliitmonetary union - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - loomühiklivestock unit - põllumajandusmaa rendilepingfarm lease - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraanuranium - linnastumineurbanisation - linnaplaneeriminetown planning - NSVLUSSR - UruguayUruguay - transpordikasutajatransport user - hinnalangusprice reduction - võtmed kätte tehasturnkey factory - kasutusvaldususufruct - infokasutajainformation user - abi kasutamineuse of aid - veekasutususe of water - energiakuluenergy use - maakasutusland use - energia rahuotstarbeline kasutaminepeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - kaubandusbilansstrade balance - puhkusholiday - vaktsiinvaccine - vaktsineeriminevaccination - lehmcow - ammlehmsuckler cow - lüpsilehmdairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - lisandväärtusadded value - turu kapitalisatsioonmarket capitalisation - kaubanduse väärtusvalue of trade - maksebilansi puudujääkbalance-of-payments deficit - tolliväärtuse määraminecustoms valuation - väärtpaberidsecurities - vanaadiumvanadium - VanuatuVanuatu - VatikanVatican - vasikascalf - sõidukvehicle - õhkpadjal sõidukair-cushion vehicle - kaherattaline sõiduktwo-wheeled vehicle - mootorsõidukmotor vehicle - põllutöömasinagricultural vehicle - elektrisõidukelectric vehicle - rööbassõidukvehicle on rails - kommertsveokcommercial vehicle - VejleVejle - VenetoVeneto - nähtamatu kaubandusbilanssinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - müüksale - müük krediidi aluselcredit sale - lävemüükdoor-to-door selling - jaemüükretail selling - soodusmüükdiscount sale - oksjonimüükauction sale - otsemüükdirect selling - hulgimüükwholesale selling - maksebilanssbalance of payments - tollimaksuvaba müükduty-free sale - kaugmüükdistance selling - viljapuuaedorchard - auditeerimineauditing - klaasglass - West of the Great Belt - VestsjællandWest Zealand - BaliBali - riidedclothing - lihameat - veiselihabeef - kitselihagoatmeat - hobuselihahorsemeat - pühvlilihabuffalo meat - vasikalihaveal - linnulihapoultrymeat - konditustatud lihaboned meat - värske lihafresh meat - BalkanimaadBalkan Peninsula, Balkans - lambalihasheepmeat - sealihapigmeat - ViborgViborg - parlamendi aseesimeesDeputy Speaker of Parliament - ohvervictim - tsiviilohvercivilian victim - sõjaohverwar victim - levi-videograafiabroadcast videography - interaktiivne videograafiainteractive videotex - tööellu siirdumineintegration into employment - teine valimisvoorsecond ballot - ühistegevusedcollective activities - äritegevusbusiness activity - poliitikapolitics - koolieluschool life - ühiskondlik elusocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - viinamarjaistandusvineyard - linntown - keskmise suurusega linnmedium-sized town - uus linnnew town - satelliitlinnsatellite town - veinwine - aromatiseeritud veinflavoured wine - valge veinwhite wine - kohalik veinlocal wine - kõrgema kvaliteediga veinwine of superior quality - lauaveintable wine - villitud veinbottled wine - kangendatud veinfortified wine - ribastrip - vahuveinsparkling wine - roosa veinrosé wine - punane veinred wine - rahulik veinstill wine - veinivalmistaminevinification - seksuaalne vägivaldsexual violence - vägivaldviolence - valitsusepoolne vägivaldgovernment violence - poliitiline vägivaldpolitical violence - kreeditkorralduscredit transfer - BangladeshBangladesh - vitamiinvitamin - viinamarjakasvatusviticulture - siseveeteeinland waterway - rahvusvaheline veeteeinternational waterway - ekspressteeexpressway - pankbank - maateecountry road - linnateeurban road - üldkasutatavad teedroad services department - vargustheft - kodulinnudpoultry - Aafrika ArengupankAfrican Development Bank - tapetud linnudslaughtered poultry - munevad linnudlaying poultry - eluskodulinnudlive poultry - kaubandusmahttrade volume - kaubanduse mahttrading volume - hääletusvote - tühi hääletamissedelblank ballot paper - põllumajanduspankagricultural bank - teksti hääletamine tervikunavote on a text as a whole - eelnõu heakskiitminepassage of a bill - elektrooniline hääletamineelectronic voting - nimeline hääletamineroll-call vote - kehtetu hääletamissedelinvalid ballot paper - kohustuslik hääletaminecompulsory voting - eelhääletamineadvance voting - posti teel hääletaminepostal vote - volikirja alusel hääletamineproxy vote - parlamendihääletusparliamentary vote - keskpankcentral bank - eelistushääletuspreferential voting - avalik hääletusopen ballot - salajane hääletaminesecret ballot - reistravel - reisipakettinclusive tour - rühmareisgroup travel - vulkanoloogiavolcanology - põllumajanduslikud nõuandeteenusedagricultural advisory services - Wallis ja FutunaWallis and Futuna - jogurtyoghourt - kommertspankcommercial bank - JeemenYemen - endine Lõuna-Jeemenformer South Yemen - Yorkshire ja HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslaaviaYugoslavia - Kongo Demokraatlik VabariikDemocratic Republic of Congo - SambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - tsinkzinc - ühistupankcooperative bank - kuiv vööndarid zone - kliimavöödeclimatic zone - elurajoonresidential area - püügialacatch area - vabakaubanduspiirkondfree-trade area - püügipiirkondfishing area - majandusvööndexclusive economic zone - ekvatoriaalvöödeequatorial zone - vabatsoonfree zone - SALT-lepingSALT Agreement - investeerimispankinvestment bank - polaarvöödefrigid zone - niiske vööndhumid zone - valuutatsooncurrency area - jalakäigualapedestrian zone - saastunud alapolluted area - kaitsealaprotected area - katastroofipiirkonddisaster area - lähistroopikavöödesubtropical zone - linnalähedane piirkondsuburban area - tariifitsoontariff zone - arengupankdevelopment bank - parasvöödetemperate zone - troopiline vöödetropical zone - linnapiirkondurban area - zooloogiazoology - maapankland bank - MaailmapankWorld Bank - rahvapankpeople's bank - erapankprivate bank - riigipankpublic bank - BarbadosBarbados - valdkondlik kokkulepesectoral agreement - hinnakiriprice list - varrasbar - madal palklow pay - andmebaasdatabase - sõjaväebaasmilitary base - BasilicataBasilicata - Alam-NormandiaLower Normandy - Alam-SaksiLower Saxony - TABTAB - alusvessel - kaubalepingcommodity agreement - kalalaevfishing vessel - tankertanker - ehitisbuilding - lõbusõidulaevpleasure craft - tööstushooneindustrial building - avalik hoonepublic building - BaieriBavaria - tariifikokkulepetariff agreement - kaunid kunstidfine arts - EIPEIB - BelgiaBelgium - Belgia piirkonnad ja kogukonnadregions and communities of Belgium - BelizeBelize - kasumprofit - abisaajaaid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Beneluxi riigidBenelux countries - BeninBenin - BerliinBerlin - BermudaBermuda - toiduvajadusnutritional needs - eluasemevajadushousing need - tööjõuvajadusmanpower needs - rahvastiku kasvpopulation growth - veevajaduswater requirements - söötfodder - finantsnõudedfinancial requirements - betoonconcrete - söödapeetfodder beet - suhkrupeetsugar beet - BEUCBEUC - võibutter - taimne võivegetable butter - BhutanBhutan - toodangu kasvincrease in production - bibliograafiabibliography - raamatukogulibrary - lasteraamatukoguchildren's library - rahvusraamatukogunational library - rahvaraamatukogupublic library - teadusraamatukoguscientific library - ülikooliraamatukoguuniversity library - kahekojasüsteembicameral system - Ameerika ArengupankIDB - akulturatsioonacculturation - agulslum - IBEIBE - ühismaacommon land - kultuuriväärtusedcultural object - tarbekaupconsumer goods - kestvuskaubaddurable goods - lühikese kasutuseaga kaubadnon-durable goods - sotsiaalne heaolusocial well-being - süüdistuscharge - õlubeer - bilanssbalance sheet - tarnebilansssupply balance sheet - energiabilanssenergy audit - sotsiaalne auditsocial audit - biokeemiabiochemistry - biokonversioonbioconversion - biolagundatavusbiodegradability - bioenergiabioenergy - biogaasbiogas - elulookirjeldusbiography - bioloogiabiology - biomassbiomass - biosfäärbiosphere - kaheparteisüsteemtwo-party system - poliitiline polariseeruminebipolarisation - MyanmarMyanmar - ostpurchase - küpsisetehasbiscuit factory - vismutbismuth - nisuwheat - kõva nisudurum wheat - pehme nisucommon wheat - hindade külmutamineprice freeze - veisbeef animal - küttepuitfuel wood - ehituspuitwood for construction - krediidiga ostcredit purchase - metsastamineafforestation - jookbeverage - alkohoolne jookalcoholic beverage - mittealkohoolne jooknon-alcoholic beverage - BoliiviaBolivia - riigi võlakiritreasury bill - BonaireBonaire - interest-rate subsidy - silmkoelised ja heegeldatud tootedknitted and crocheted goods - sekkumisostintervention buying - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botaanikabotany, phytology - BotswanaBotswana - budismBuddhism - pagaritöökodabakery - BurgundiaBurgundy - kaubabörscommodities exchange - kariloomadcattle - hapeacid - Flaami Brabanti provintsProvince of Flemish Brabant - Põhja-BrabantNorth Brabant - Vallooni Brabanti provintsProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BrasiiliaBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - patentpatent - Euroopa patentEuropean patent - BISBIS - anorgaaniline hapeinorganic acid - broombromine - brutselloosbrucellosis - müranoise - BruneiBrunei - eelarvebudget - ühenduse eelarveCommunity budget - riigieelarvenational budget - kaitse-eelarvedefence budget - erakorraline eelarveextraordinary budget - orgaaniline hapeorganic acid - leibkonna eelarvehousehold budget - ESTÜ tegevuseelarveECSC operating budget - reklaami eelarveadvertising budget - paranduseelarveamending budget - Euroopa sotsiaaleelarveEuropean social budget - lisaeelarvesupplementary budget - eelarvesse kavandamineinclusion in the budget - BulgaariaBulgaria - hääletamissedelballot paper - terassteel - infokeskusinformation centre - valimisjaoskondpolling station - parlamendi büroobureau of parliament - partei juhtkondpolitical executive - haldusformaalsusedadministrative formalities - bürooautomaatikaoffice automation - võiõlibutter oil - varivalitsusshadow cabinet - AbruzzoAbruzzi - AssooridAzores - merekabotaažmaritime cabotage - kakaococoa - kinnistusraamatland register - juhtkondexecutive - juhtmanager - EÜ keeleüksusedEC language service - AKV riigidACP countries - keskastme juhtiminemiddle management - kõrgema astme juhtiminesenior management - VMNCMEA - VMNi riigidCMEA countries - kohvcoffee - hoiupanksavings bank - hüpoteegipankmortgage bank - CalabriaCalabria - kuluarvutuscosting - vara omandamineacquisition of property - õppeaasta planeerimineplanning of the school year - KamerunCameroon - turustusaastamarketing year - valimiskampaaniaelection campaign - CampaniaCampania - telkiminecamping - KanadaCanada - Panama kanalPanama Canal - õppiminelearning - vähkcancer - kandidaatcandidate - suhkruroogsugar cane - CAOCAO - Cabo VerdeCape Verde - dokumentide hankiminedocument acquisition - võime teostada õigusicapacity to exercise rights - kandevõimecarrying capacity - teovõimecapacity to contract - õigusvõimecapacity to have rights and obligations - vetoõigusveto - konsulteerimismenetlusconsultation procedure - ministeeriumministry - kvestortreasurer - valitud kohaliku võimu esindajalocally elected representative - autonoomne piirkondautonomous community - piirkondlik valitsusregional government - kolonialismcolonialism - teadusvahetusscientific exchange - tootmisvõimsusproduction capacity - sõjaline sanktsioonmilitary sanctions - rahvusvaheline vabatahtlik töötajainternational voluntary worker - Läänekalda küsimusWest Bank question - ühenduse õigus - siseriiklik õigusCommunity law - national law - Euroopa Parlamendi delegatsioonEP delegation - majandus- ja sotsiaalkomitee arvamusESC opinion - Euroopa avalik teenistusEuropean civil service - Euroopa Parlamendi nõusolekEP assent - AKV-EÜ ühisassambleeACP-EC Joint Assembly - Euroopa Parlamendi presidentPresident of the EP - Euroopa Parlamendi asepresidentVice-President of the EP - Euroopa Parlamendi kvestorQuaestor of the EP - Euroopa Kohtu otsusjudgment of the EC Court - Euroopa-vastane liikumineanti-European movement - tõukefondStructural Funds - töökohuslabour tribunal - ladustamisvõimsusstorage capacity - advokaatbarrister - kahetsusrepentance - külgvööndcontiguous zone - jälitustegevussurveillance - üksikisikute kaebusedappeals by private individuals - majanduslik olukordeconomic situation - tootmistegurfactor of production - arengupunktgrowth point - integreeritud arenguprogrammintegrated development programme - IMPIMP - põhja-lõuna kaubandusNorth-South trade - transpordimahttransport capacity - spekulatiivne kapitalspeculative funds - riiklik finantseeringpublic financing - hindade ühtlustamineharmonisation of prices - kapitaliturgcapital market - riskikapitalventure capital - ühenduse üldeelarveEC general budget - emadusmaternity, motherhood - kultuuriauhindcultural prize - õigus- ja teovõimelegal capacity - anglikanismAnglicanism - katoliiklusCatholicism - õigeuskOrthodoxy - protestantismProtestantism - lõbustusparkleisure park - toitlustuserialacatering profession - maffiaMafia - bioeetikabio-ethics - salaühingsecret society - piirkondlik kultuurregional culture - AIDSAIDS - maa hindprice of land - avatud ülikoolopen university - hariduseelarveeducation budget - haridusvahetuseducational exchange - EurydiceEurydice - õpingute tunnustaminerecognition of studies - ajakirjandusettevõtepress undertaking - teleteksTeletex - andmekaitsedata protection - interaktiivne võrkinteractive network - filmitootminefilm production - programmitööstusprogrammes industry - audio-visual co-production - audio-visual programme - audio-visual production - infotehnoloogiainformation technology - kõrglahutusega televisioonhigh-definition television - videokommunikatsioonvideo communications - audio-visual communications policy - audio-visual piracy - European audio-visual area - programmide vaba liikuminefree movement of programmes - sidetariifcommunications tariff - infoõiguslaw relating to information - õigusinformaatikalegal data processing - allalaadiminedownloading - programmeerimiskeelprogramming language - masintõlgemachine translation - energiasõltumatusself-sufficiency in energy - tööstuskapitalindustrial capital - koostöömenetluscooperation procedure - pädevuse üleandminetransfer of competence - ettevõtte käivitaminebusiness start-up - teenindusettevõteservices company - ajutise tööhõive asutustemporary employment agency - ekraaniga töötaminevideo display unit work - maanteekabotaažroad cabotage - veetransportwaterway transport - merekanalship canal - ühendus üle La Manche'i väinacross-channel connection - riigisisene tariifnational tariff - rahvusvaheline tariifinternational tariff - maanteeveotariifroad transport tariff - kosmoselennudspace navigation - haldusmeedeadministrative measure - aktsiakapitalshare capital - metsade kaitseforest conservation - Türreeni meriTyrrhenian Sea - Aadria meriAdriatic Sea - Liguuria meriLigurian Sea - Egeuse meriAegean Sea - Joonia meriIonian Sea - putukatõrjefight against insects - maakasutuse ümberkorraldamineland restructuring - insektitsiidinsecticide - kalandusalased õigusaktidfishing regulations - kalanduse järelevalvefishing controls - pealinncapital city - mitmeaastane köögiviliperennial vegetable - värske toodefresh product - kvaliteedistandardquality standard - ohutusnormsafety standard - tehniline normtechnical standard - COSTCOST - uurimis- ja arendustegevusresearch and development - kosmoseuuringspace research - kosmosetehnoloogiaspace technology - väliskapitalforeign capital - sünteeskautšuksynthetic rubber - looduslik kautšuknatural rubber - raudteetööstusrailway industry - puusüsicharcoal - luksuskaupade tööstusluxury products industry - Bolzano autonoomne provintsAutonomous Province of Bolzano - Trento autonoomne provintsAutonomous Province of Trento - Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsCEPT - INCBINCB - ÜRO asustuskeskusUN Habitat - EÜ teenistujadEC servants - kitsgoat - kaaspüükby-catch - lubatud püükauthorised catch - kalasaakcatch of fish - saak liikide kaupacatch by species - kogusaaktotal catch - ühenduse õigusaktCommunity act - Kariibi mere saaredCaribbean Islands - söekeemiacoal by-products industry - süsinikcarbon - mootorikütusmotor fuel - carcass - CaricomCaricom - CARICOMi riigidCaricom countries - koolide paikneminedistribution of schools - kartellcartel - äritehingcommercial transaction - kartograafiacartography - rahavoogcash flow - karistusregistercriminal record - kataloogiminecataloguing - KatalooniaCatalonia - kataloogcatalogue - socio-professional category - valimiskautsjonelectoral deposit - konverentsikogumikconference proceedings - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - meesman - TAKCID - EU country - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ioniseeriv kiirgusionising radiation - naatriumsodium - metallitöömetalworking - väärisgaasrare gas - surmdeath - elundite siirdamineorgan transplant - vereülekanneblood transfusion - metallijäätmedmetal waste - ühenduse magistraalteeCommunity trunk route - hooldamisõiguscustody - noorsoovahetusyouth exchange scheme - algosakefundamental particle - aatomatom - analüütiline keemiaanalytical chemistry - spektromeetriaspectrometry - CEAO riigidCEAO countries - tsütoloogiacytology - kaltsiumcalcium - meditsiiniline diagnoosmedical diagnosis - nukleaarmeditsiinnuclear medicine - arstlik läbivaatusmedical examination - Euroopa Kontrollikoja liigemember of the EC Court of Auditors - ehitiste ohutusbuilding safety - Euroopa KeskkonnaagentuurEuropean Environment Agency - juhendguide - Euroopa sümbolEuropean symbol - ametlik keelofficial language - kodune õnnetusjuhtumaccident in the home - ühenduse programmCommunity programme - troopiline metstropical forest - isiklikud esemedpersonal effects - IV Lomé konventsioonfourth Lomé Convention - elektromagnetilised häiredelectromagnetic interference - lainealawaveband - palgasõdurmercenary - mälestaminecommemoration - mestiminetwinning - sõiduõpetusdriving instruction - dopingperformance drugs - Euroopa inimõiguste konventsioonEuropean Convention on Human Rights - ESTÜECSC - EÜ esimese astme kohusEC Court of First Instance - pensionitingimusedretirement conditions - ühenduse sisepiirinternal Community frontier - matkasõidukcamping vehicle - dumpinguvastane meedeanti-dumping measure - infotehnoloogia mõjuimpact of information technology - teabe avalikustaminedisclosure of information - sõjaline sekkuminemilitary intervention - jäätmete eksportexport of waste - arenguabitöötajadevelopment worker - radiobioloogiaradiobiology - töölt puudumineabsenteeism - paavstlik dokumentpapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Euroopa ÜhendusEuropean Community - EURATOMEAEC - vallalineunmarried person - tsellulooscellulose - CEMTECMT - tsensuurcensorship - Kesk-Aafrika VabariikCentral African Republic - tuumaelektrijaamnuclear power station - info koondaminecentralisation of information - KeskpiirkondCentre - ostukeskusshopping centre - EAEC Joint Research Centre - arvutikeskuscomputer centre - dokumentatsioonikeskusdocumentation centre - poliitiline tsentrismpolitical centre - siduspöördusega andmeteenuson line data service - keraamikaceramics - teravilicereals - toiduteravilifood cereals - aktsiashare - söödateravilifodder cereals - küpsetuskvaliteediga teravilicereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - päritolusertifikaatcertificate of origin - kaupade liikumissertifikaatmovement certificate - terviseohutuse sertifikaathealth certificate - Euroopa Ametiühingute KonföderatsioonETUC - õigusmenetluslegal action - kaubandustegevuse lõpetaminecessation of trading - põllumajandustegevuse lõpetaminecessation of farming - maksete peataminesuspension of payments - vaherahucease-fire - kaubandus- ja tööstuskodachamber of commerce and industry - otse valitav kodadirectly-elected chamber - föderaalkodafederal chamber - parlamendikodaparliamentary chamber - šampanjachampagne - Champagne-ArdenneChampagne-Ardenne - sotsiaalne muutussocial change - tehnoloogiline muutustechnological change - kanephemp - kuivsuhkurdaminechaptalisation - kivisüsicoal - söe kaevandaminecoal mining - teljekoormusaxle weight - osanikshareholder - ülalpeetavdependant - nimikoormuspayload - kooremload - Havanna hartaHavana Charter - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiriUnited Nations Charter - Euroopa sotsiaalhartaEuropean Social Charter - jahipidaminehunting - katelboiler - ühenduse info kättesaadavusaccess to Community information - õiguskaitse kättesaadavusaccess to the courts - ATP-lepingATP Agreement - EÜ kaubanduskokkulepeEC trade agreement - EÜ koostöölepingEC cooperation agreement - Schengeni lepingSchengen Agreement - Euroopa assotsiatsioonilepingEuropean Association Agreement - EÜ vahelepingEC interim agreement - institutsioonidevaheline kokkulepeinterinstitutional agreement - segakokkulepemixed agreement - elektriakuelectricity storage device - ühenduse õigustikCommunity acquis - tsiviilhagiassociated action for damages - ühenduse meetmedCommunity action - tsiviilasja menetluscivil proceedings - kriminaalmenetluscriminal proceedings - kahju hüvitamise nõude menetluscivil liability proceedings - riiklik süüdistuspublic prosecution - ühenduse tegevusCommunity activity - finantsperspektiivide kohandamineadaptation of financial perspectives - lepinguga ühinemineaccession to an agreement - institutsioonide töökorraldusadministration of the Institutions - kuvaminedisplay - portugalikeelne AafrikaPortuguese-speaking Africa - Saharast lõunasse jääv Aafrikasub-Saharan Africa - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu AgentuurEuropean Agency for Safety and Health at Work - füüsiline vägivaldphysical aggression - parkimisalaparking area - Põhja-Ameerika VabakaubanduslepingNAFTA - allergiaallergy - saatkondembassy - asulaplaneeriminetown and country planning - endine SDVformer GDR - endine NSVLformer USSR - teenistusstaažseniority - endised sotsialistlikud riigidformer socialist countries - InglismaaEngland - karusloomfur-bearing animal - gaasiseadegas appliance - infotehnoloogia rakendusedinformation technology applications - Euroopa Liidu süvendaminedeepening of the European Union - Atlandi kaarAtlantic Arc - saarestikarchipelago - ArmeeniaArmenia - SAARCSAARC - liftlift - Kesk-AasiaCentral Asia - parlamentaarne assambleeparliamentary assembly - haldusautonoomiaadministrative autonomy - müügilubamarket approval - EÜ esialgne eelarveprojektpreliminary draft EC budget - lahingulennukcombat aircraft - AserbaidžaanAzerbaijan - Euroopa KeskpankEuropean Central Bank - õiguslik aluslegal basis - Reini orgRhine Valley - ValgeveneBelarus - netosaajanet recipient - EBRDEBRD - kahese kasutusega kaupdual-use good - loomade heaoluanimal welfare - bioloogiline mitmekesisusbiodiversity - biotoopbiotope - rahapesumoney laundering - puhastusteeninduscleaning industry - troopiline puittropical wood - pommitajabomber - Bosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - õhukabotaažair cabotage - ühenduse abi raamprogrammCommunity support framework - teaduslik arvutaminescientific calculation - EMU ajakavatimetable for EMU - ametialane karjäärprofessional career - laienduskaartexpansion card - helikassettaudio cassette - NACCNACC - SRÜCIS - kvaliteediringquality control circle - ühendusepoolne sertifitseerimineCommunity certification - kliimamuutusclimate change - poliitilise korra muutuschange of political system - EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - Euroopa hartaEuropean charter - rahvusvaheline hartainternational charter - kirurgsurgeon - kalmistucemetery - raskendavad asjaoludaggravating circumstances - kergendavad asjaoludmitigating circumstances - Euroopa kodakondsusEuropean citizenship - ebaõiglased lepingutingimusedunfair terms of contract - lepingutingimuscontract terms - loobumisklauselopt-out clause - COCOMCOCOM - tsiviilkoodekscivil code - karistusseadustikpenal code - ühenduse õiguse kodifitseeriminecodification of Community law - majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvuseconomic and social cohesion - juuksuri- ja iluteenindushairdressing and beauty care - kohalik valitsusüksuslocal authority - piirkondlik valitsusüksusregional authority - küteheating - EMP ühiskomiteeEEA Joint Committee - EMP ühine nõuandekomiteeEEA Joint Consultative Committee - EÜ korralduskomiteeEC management committee - EÜ regulatiivkomiteeEC regulatory committee - Regioonide KomiteeCommittee of the Regions - EÜ ühiskomiteeEC joint committee - EMP parlamentaarne ühiskomiteeEEA joint parliamentary committee - komitoloogiacomitology - elundikaubandustrade in organs - kunstikaubandusart trade - flaamikeelne kogukondFlemish Community - prantsuskeelne kogukondFrench-speaking Community - saksakeelne kogukondGerman-speaking Community - communities of Belgium - Euroopa Parlamendi pädevuspowers of the EP - EÜ institutsioonide pädevuspowers of the EC Institutions - raalprojekteeriminecomputer assisted design - tööandjate liitemployers' confederation - ametiühingute konföderatsioontrade union confederation - euroopa konverentsEuropean conference - EÜ valitsustevaheline konverentsEC Intergovernmental Conference - rahvusvaheline konverentsinternational conference - Rahvusvaheline TöökonverentsInternational Labour Conference - kolmepoolne konverentstripartite conference - rahvuskonfliktethnic conflict - puhkus poliitiliseks tegevuseksleave for political activities - Pärsia Lahe KoostöönõukoguGulf Cooperation Council - EMP nõukoguEEA Council - nõustamisteenusedconsultancy - saastava aine pandimaksdeposit on a polluting product - ühenduse õiguse konsolideerimineconsolidation of Community law - konsulaatconsulate - halduslepingadministrative contract - lepingu rahaline hüvitaminefinancial compensation of an agreement - netomaksjanet contributor - RKT-osamaksGNP contribution - piirikontrollborder control - riigiabi kontrollcontrol of State aid - monitoring of exports - EÜ valitsustevaheline konventsioonEC Intergovernmental Convention - koostöö siseküsimustescooperation in home affairs - tollikoostööcustoms cooperation - keskkonnaalane koostööenvironmental cooperation - EÜ valitsustevaheline koostööEC intergovernmental cooperation - EÜ institutsioonidevaheline koostööEC interinstitutional cooperation - parlamentidevaheline koostööinter-parliamentary cooperation - EL õigusalane koostööEU judicial cooperation - politseikoostööpolice cooperation - EL politseikoostööEU police cooperation - elamuühistuhousing cooperative - rahastamise kooskõlastaminecoordination of financing - EMU poliitika kooskõlastaminecoordination of EMU policies - Aafrika sarvHorn of Africa - Euroopa korpusEuropean army corps - COSACCOSAC - nõueclaim - organiseeritud kuritegevusorganised crime - abikõlblikkuskriteeriumideligibility criteria - lähenemiskriteeriumidconvergence criteria - HorvaatiaCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - tulude kogunemineoverlapping of income - tsükloncyclone - maksudeklaratsioontax return - ühenduse huvide deklaratsioondeclaration of Community interest - avalik teadaannepublic statement - avaldamistähtaegpublishing deadline - siseringitehinginsider trading - keskkonnavastane kuriteguenvironmental offence - seksuaalkuritegusexual offence - tootenimetusproduct designation - lepingust taganeminewithdrawal from an agreement - põllumajanduskuludagricultural expenditure - ühenduse kuludCommunity expenditure - EÜ halduskuludEC administrative expenditure - teaduskuludEC research expenditure - EÜ tegevuskuludEC operational expenditure - struktuurikuludstructural expenditure - ühenduse õiguse kitsendaminederogation from Community law - võlgdebt - tollivõlgcustoms debt - EMU teine etappsecond stage of EMU - riigiteenistujate kohustusedduties of civil servants - sotsiaaldialoogsocial dialogue - ühenduse sotsiaaldialoogCommunity social dialogue - ühenduse teabelevidissemination of Community information - EÜ eelarvedistsipliinEC budgetary discipline - sõjaväedistsipliinmilitary discipline - diskrimineerimine kodakondsuse aluseldiscrimination on the basis of nationality - saastetõrjeseadeanti-pollution device - meditsiinilised andmedmedical data - isikuandmedpersonal data - hagemisõigusright of action - varjupaigaõigusright of asylum - võlaõiguslaw of obligations - piirkondlik õigusregional law - riigiteenistujate õigusedrights of civil servants - ekraanscreen - mitteametlik eküüprivate ECU - noorte õigusrikkujate koolitamineeducation of young offenders - töötajate aktisaosalusworkers' stock ownership - kasvuhooneefektgreenhouse effect - ühenduse õigusloomedrafting of Community law - piirkondlikud valimisedregional election - loodeembryo and foetus - keelte kasutususe of languages - sõjaline õpemilitary training - EÜ intitutsioonide tasakaalEC Institutional balance - kaitsevahendidprotective equipment - arvutiseadmedcomputer equipment - surveseadmedpressure equipment - soojusseadmedthermal equipment - kohtuvigamiscarriage of justice - EritreaEritrea - Euroopa MajanduspiirkondEuropean Economic Area - EestiEstonia - ühenduse eelarve koostaminedrawing up of the Community budget - konfessionaalne riiknon-secular State - õigusriikrule of law - liitriikfederal State - islamiriikIslamic State - ilmalik riiksecular State - unitaarriikunitarian State - võrdlev uurimuscomparative study - juhtumiuuringcase study - kodanike Euroopacitizens' Europe - EuropolEuropol - karistuse täideviiminecarrying out of sentence - erialane töökogemusprofessional experience - kohtuekspertiisexpert's report ordered by a court - äärmuslus, ekstremismextremism - arvutipõhine tootminecomputer assisted manufacturing - puudega inimeste abivahendidfacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - rahvusvaheline avalik teenistusinternational civil service - rahvusvaheline avalik teenistujainternational civil servant - institutsioonide tegevusoperation of the Institutions - Euroopa KoolitusfondEuropean Training Foundation - ÜhtekuuluvusfondCohesion Fund - Euroopa Nõukogu fondCouncil of Europe fund - Euroopa InvesteerimisfondEuropean Investment Fund - kontoritarbedoffice supplies - maksukergendustax-free allowance - fraud against the Community - external frontier of the Community - kasvuhoonegaasgreenhouse gas - geneetikagenetics - GruusiaGeorgia - mustlanegypsy - näljastreikhunger strike - Visegradi riigidVisegrad countries - G-24Group of Twenty-Four - kohalike valitsusüksuste liitassociation of local authorities - Euroopa MajandushuviühingEuropean Economic Interest Grouping - seksuaalne ahistaminesexual harassment - lahinguhelikoptercombat helicopter - antiikajaluguancient history - lähiajalugucontemporary history - keskaja ajalugumedieval history - uusaja ajalugumodern history - ajalooline ülevaadehistorical account - kauplemisaegtrading hours - kultuuriidentiteetcultural identity - FIFGFIFG - imidžimage - diplomaatiline puutumatusdiplomatic immunity - majanduse infrastruktuureconomic infrastructure - ühenduse algatusCommunity initiative - Euroopa kasvu algatusEuropean growth initiative - putukasinsect - stardiseadelaunch facility - veevarustusseadmedplumbing equipment - Euroopa Avaliku Halduse InstituutEuropean Institute of Public Administration - Euroopa RahainstituutEuropean Monetary Institute - EMP ühisinstitutsioonEEA joint institution - majanduslikud vahendid keskkonnakaitsekseconomic instrument for the environment - halb ilmbad weather - süsteemide ühendaminesystems interconnection - üldine huvicollective interest - õiguslik huviinterest in bringing an action - õpilaskoduboarding school - InterpolInterpol - toidumürgistusfood poisoning - juutJew - kohuscourts and tribunals - konstitutsioonikohusconstitutional court - KasahstanKazakhstan - KõrgõzstanKyrgyzstan - KosovoKosovo - mahemärkeco-label - järvlake - emapiimmother's milk - kanderakettlaunch vehicle - euroopa keelEuropean language - vähemuskeelminority language - mitte-Euroopa keelnon-European language - regionaalkeelregional language - elav keelliving language - kettaajamdisc drive - LätiLatvia - turu liberaliseerimineliberalisation of the market - õhuruumi vabadusfreedom of the skies - LeeduLithuania - üüriminehiring - orgaaniline seadusorganic law - kruntiminedividing up of land - endine Jugoslaavia Makedoonia VabariikFormer Yugoslav Republic of Macedonia - kaasasündinud haiguscongenital disease - toitumishaigusnutritional disease - nahahaigusskin disease - verehaigusblood disease - seedekulglahaigusgastrointestinal disease - neuroloogiline haigusneurological disease - sisesekretsioonihaigusendocrine disease - sugulisel teel ülekanduv haigussexually transmitted disease - looduslik imetajawild mammal - spordisündmussporting event - sõjaväemanöövridmilitary manoeuvres - teenuslepingservices contract - EÜ vastavusmärkEC conformity marking - kukrulinemarsupial - loomne materjalmaterial of animal origin - ERS vahetuskursimehhanismEMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-West Pomerania - tervisekindlustussüsteemstandard agreement health care - kohtumeditsiinforensic medicine - käsimüügiravimover-the-counter drug - veterinaarravimveterinary drug - Kaspia meriCaspian Sea - Must meriBlack Sea - Punane meriRed Sea - MercosurMercosur - riiklik rakendusmeedenational implementing measure - mikroorganismmicroorganism - veekeskkondaquatic environment - merekeskkondmarine environment - kaevurminer - uurimismissioonfact-finding mission - modemmodem - MontenegroCrna Gora, Montenegro - mälestismonument - poliitiline moraalpolitical morality - EÜ lepingu läbirääkimisednegotiation of an EC agreement - Uruguay voorUruguay Round - kaupade koondnomenklatuurCombined Nomenclature - ravimite liigitusdrugs classification - relvade leviku tõkestaminenon-proliferation of arms - keskkonnanormatiivenvironmental standard - uus töötamisviisnew type of employment - vaatlejaobserver - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Community Trademark Office - lindbird - EL koostööasutusEU cooperation body - otsuseid tegev organdecision-making body - EÜ ühisasutusEC joint body - tervishoiukorraldusorganisation of health care - Maailma KaubandusorganisatsioonWorld Trade Organisation - spordiorganisatsioonsports body - ühenduse asutusCommunity body - geneetiliselt muundatud organismgenetically modified organism - EC body and agency - UsbekistanUzbekistan - sponsorlussponsorship - ühenduse sponsorlusCommunity sponsorship - rahupartnerlusPartnership for Peace - BaltimaadBaltic States - SRÜ riigidCIS countries - GCC riigidGCC countries - Pärsia lahe riigidGulf States - Mercosuri riigidMercosur countries - mitteassotsieerunud maanon-associated country - Vahemere piirkonna kolmandad riigidthird countries in the Mediterranean - CEECCEEC - kaubeldav heitelubatradeable emission permit - tsiviiltöötajadcivilian personnel - lepingulised töötajadcontract staff - õenduspersonalnursing staff - sõjaväelasedmilitary personnel - finantsperspektiividfinancial perspectives - ÜVJPCFSP - õigusfilosoofiaphilosophy of law - Komisjonile esitatud kaebuscomplaint to the Commission - kahjulik taimharmful plant - elustaimliving plant - meedia pluralismpluralism in the media - ühenduse keskkonnapoliitikaCommunity environmental policy - ühtne vahetuskursipoliitikasingle exchange-rate policy - viisapoliitikavisa policy - ühtne rahapoliitikasingle monetary policy - stratosfääri saasteainestratospheric pollutant - põlisrahvasindigenous population - pornograafiapornography - lennukikandjaaircraft carrier - õiguslik menetluslegal process - esiajaluguprehistory - EMU esimene etappfirst stage of EMU - riigipeahead of State - EL Nõukogu eesistumineEU Council Presidency - Euroopa Komisjoni presidentPresident of the Commission - teadusajakirjandusscientific press - tõendproof - õnnetuste vältimineaccident prevention - vastastikuse tunnustamise põhimõtemutual recognition principle - subsidiaarsuse põhimõteprinciple of subsidiarity - üldine õiguspõhimõtegeneral legal principle - EÜ menetlused rikkumiste puhulEC infringement procedure - kaasotsustamismenetluscodecision procedure - lepitusprotseduur - erimenetlusspecial procedure - homöopaatiline toodehomeopathic product - ringlussevõetud tooderecycled product - tollitöötajacustoms profession - alternatiivmeditsiiniga tegelejapractitioner of alternative medicine - ühenduse õigusloomekavaCommunity legislative programme - rakenduskavaoperational programme - ühenduse huvidele vastav projektproject of Community interest - EÜ eelarveprojektdraft EC budget - Euroopa idee edendaminepromotion of the European idea - finantsprotokollfinancial protocol - raalkirjastaminecomputer assisted publishing - istungite avalikkuspublic conduct of debates - usaldusküsimusconfidence motion - Tiibeti küsimusTibetan question - eelküsimuspreliminary issue - lepingu pikendaminerenewal of an agreement - pöördumine Euroopa ombudsmani pooleappeal to the EC Ombudsman - halduskohtule esitatud kaebusaction brought before an administrative court - Euroopa Ühenduste Kohtule esitatud hagiaction brought before the EC Court of Justice - EÜ otsuse tühistamise hagiaction for annulment of an EC decision - hagi vastutuse tuvastamiseksaction to establish liability on the part of an administration - keskkonnamaksenvironmental tax - majandusreformeconomic reform - poliitiline reformpolitical reform - ühenduse tolliprotseduurCommunity customs procedure - eksporditolliprotseduurexport customs procedure - ühenduse rahastamiskordCommunity financing arrangements - Alpide piirkondAlpine Region - kalapüügist sõltuv piirkondregion dependent on fishing - abikõlblik piirkondeligible region - Euroopa piirkondEuropean Region - taandarenguga tööstuspiirkonddeclining industrial region - tsiviilregistercivil register - parlamendi töökordparliamentary rules of procedure - kodanike ja ametivõimude vahelised suhtedcitizen-authority relations - riigi ja piirkondade vahelised suhtedrelations between the State and the regions - EÜ institutsioonidevahelised suhtedEC interinstitutional relations - pädevuste jaotusdivision of powers - ühenduse rahaliste vahendite jaotusdistribution of Community funding - roomajareptile - Moldova VabariikRepublic of Moldova - Slovak Republic - Tšehhi VabariikCzech Republic - energiavõrkenergy grid - arvutivõrkcomputer network - kohtvõrklocal area network - üleeuroopaline võrktrans-European network - broneeringreservation - EÜ eelarvereservEC budgetary reserve - parlamendi otsusresolution of parliament - käibemaksu-omavahendidVAT resource - kinnipidamine allikaltdeduction at source - lepingu läbivaataminerevision of an agreement - EÜ asutamislepingu läbivaataminerevision of the EC Treaty - finantsperspektiivide läbivaataminerevision of financial perspectives - EL rahvusvaheline tegevusthe EU's international role - närilinerodent - kuningriiklusroyalism - VenemaaRussia - loomade tervishoidanimal health - vaimne tervismental health - SaksimaaSaxony - Saksi-AnhaltSaxony-Anhalt - meditsiiniteadusedmedical science - skulptuursculpture - EKPSESCB - riigisaladusState secret - institutsiooni sekretariaatsecretariat of an Institution - põllumajandussektorfarming sector - lennuohutusair safety - turvateenusedsecurity services - meresõiduohutusmaritime safety - maavärinearthquake - üldsuse teavitamise kampaaniapublic awareness campaign - SerbiaSerbia, Serbia and Montenegro - võrguservernetwork server - riiklik tervishoiuteenusState health service - ahvmonkey - ajalooline paikhistoric site - poliitiline olukordpolitical situation - SloveeniaRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - tervishoidhealth care - põetusnursing care - allveelaevsubmarine - meditsiinierialamedical specialisation - loomavaatemänganimal show - eelarve tasakaalustajabudgetary stabiliser - haridusstatistikaeducation statistics - talumajapidamise juhthead of agricultural holding - tervisestatistikahealth statistics - transpordistatistikatransport statistics - turismistatistikatourism statistics - Euroopa õiguslik seisundEuropean legal status - stimulaatorstimulant - jäätmete maa-alune ladustamineunderground storage of waste - kalandusstruktuurfisheries structure - psühhotroopne ainepsychotropic substance - kasutajatugihelp desk - ravimijärelevalvedrug surveillance - mitmepoolne järelevalvemultilateral surveillance - ühisomavalitsusjoint authority - operatsioonisüsteemoperating system - andmebaasihaldurdatabase management system - tervishoiusüsteemhealth care system - arvutisüsteemcomputer system - õigussüsteemlegal system - arvutustabelspreadsheet - TadžikistanTajikistan - rahastamistasefinancing level - kahese kasutusega tehnoloogiadual-use technology - arvutiterminalcomputer terminal - Palestiina autonoomsed territooriumidautonomous territories of Palestine - endise Jugoslaavia territooriumidterritories of the former Yugoslavia - TüüringiThuringia - inimkaubandustrafficking in persons - rahustitranquiliser - töötlemine tollikontrolli allprocessing under customs control - halduslik läbipaistvusadministrative transparency - otsuste tegemise läbipaistvustransparency in decision-making - haigete transporttransport of patients - traumatrauma - hooajatööseasonal employment - ühenduse troikaCommunity Troika - EMU kolmas etappthird stage of EMU - TürkmenistanTurkmenistan - haldusjärelevalveadministrative supervision - UkrainaUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Euroopa pollitiline liitEuropean Political Union - infotehnoloogia kasutajainformation technology user - põllumajandustoodete alternatiivne kasutusalternative use of agricultural products - haigusekandjadisease vector - lahingumasincombat vehicle - ühenduse õiguse rikkumineinfringement of Community law - apellatsioonkaebusappeal - VojvodinaVojvodina - reisijatraveller - demilitariseeritud tsoondemilitarised zone - tundlik alasensitive area - valitsusjuhthead of government - opositsioonijuhtleader of the opposition - leibkonnapeahead of household - karilivestock - tšekkcheque - käiveturnover - TšiiliChile - keemiachemistry - toidukeemiafood chemistry - tööstuskeemiaindustrial chemistry - HiinaChina - kirurgiasurgery - kloorchlorine - eelarveprogrammprogramme budgeting - tehnika valikchoice of technology - tööpuudus, töötaolek, töötusunemployment - tsükliline tööpuuduscyclical unemployment - varjatud tööpuudushidden unemployment - naiste tööpuudusfemale unemployment - noorte tööpuudusyouth unemployment - osaline töötusshort-time working - hooajaline tööpuudusseasonal unemployment - struktuurne tööpuudusstructural unemployment - sundpuhkustemporary layoff - tehnoloogia arengust tingitud tööpuudusunemployment due to technical progress - hääletamata jätmineabstentionism - tegevusharubranch of activity - töötuunemployed person - kristlusChristianity - kroomchromium - KüprosCyprus - siidercider - IOMIOM - majandustegevuseconomic activity - tsementcement - kinocinema - ringkiricircular - tsivilisatsiooncivilisation - valitsev klassruling class - alamklasslower class - keskklassmiddle class - töölisklassworking class - talupoegkondpeasant class - klassclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - ülemklassupper class - klassifikatsioonclassification - vahekohtuklauselarbitration clause - jaotusklauselallocation clause - kaitseklauselprotective clause - iseseisva ameti praktiseerimineself-employment - vaimulikkondclergy - kliendidcustomers - kliimaclimate - õhu konditsioneerimineair conditioning - kontode sulgemineclosing of accounts - poliitiline klubipolitical club - WFCWFC - UNCTADUnctad - poliitiline koalitsioonpolitical coalition - koobaltcobalt - kodeeriminecoding - liikluseeskirihighway code - meresõidukoodeksnavigational code - tööseadustikwork code - seadustiklegal code - rahumeelne kooseksisteeriminepeaceful co-existence - kaasfinantseerimineco-financing - kaasotsustamineco-determination - kokscoke - eelarvealane koostööbudgetary cooperation - maksude koguminetax collection - andmekoguminedata collection - päikesepaneelsolar collector - kollektivismcollectivism - maakogukondrural community - piirkondlikud ja kohalikud valitsusüksusedregional and local authorities - linnakogukondurban community - ColombiaColombia - kooliga kohanemineadjustment to school - värvainedyestuff - toiduvärvfood colouring - tehislik toiduvärvartificial food colouring - looduslik toiduvärvnatural food colouring - rapsoil seed rape - küte, kütteaine, kütus, põlevainefuel - asenduskütussubstitute fuel - fossiilkütusfossil fuel - sotsiaalne kohaneminesocial adjustment - tuumkütusnuclear fuel - EÜ põllumajanduskomisjonEC agriculture committee - EÜ komiteeEC committee - EÜ nõuandekomiteeEC advisory committee - ettevõtte nõukoguworks council - lisaainefood additive - Euroopa Liidu nõukogu komiteeEU Council committee - Euroopa Majandus- ja SotsiaalkomiteeEuropean Economic and Social Committee - EÜ valuutakomiteeEC Monetary Committee - EÜ küsimuste ühiskomiteejoint committee on EC matters - EÜ alaline komiteeEC standing committee - ÜRO alaline komiteeUN Standing Committee - EÜ teaduskomiteeEC scientific committee - EÜ tehniline komiteeEC technical committee - kaubanduslik vahekohtumenetluscommercial arbitration - auditaudit - virtuaalraamatukoguvirtual library - ühenduse asutuste tõlkekeskusTranslation Centre for the Bodies of the European Union - Euroopa Ühenduse SordiametCommunity Plant Variety Office - Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste hartaAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Euroopa energiahartaEuropean Energy Charter - sotsiaalne klauselsocial clause - UNCEDUNCED - Euroopa EttevõttenõukoguEuropean Works Council - InternetInternet - elektronkaubanduselectronic commerce - Euroopa standardiseerimisinstituutEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELEC - ETSIETSI - kutsekvalifikatsioonide tunnustaminerecognition of vocational training qualifications - põllumajandustoodete kvaliteedikontrollquality control of agricultural products - EFTA kohusEFTA Court - ohtlikud jäätmedhazardous waste - seaduspärane säilitaminelegal deposit - sotsiaalne dumpingsocial dumping - omandatud õigusestablished right - siirdemajandustransition economy - elektrooniline kirjastamineelectronic publishing - ensüümenzyme - veiste spongioosne entsefalopaatiaBSE - Euroopa sotsiaalruumEuropean social area - juhtivate tööstusmaade rühmgroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Rio gruppRio Group - rahu kehtestamineestablishment of peace - majanduslik teabehalduseconomic intelligence - loomaaedzoo - kalahaigusfish disease - globaliseerumineglobalisation - multimeediamultimedia - Office for Harmonisation in the Internal Market - Maailma TolliorganisatsioonWorld Customs Organisation - vaidluste lahendamise organDispute Settlement Body - APECAPEC - pedofiiliapaedophilia - proportsionaalsuse põhimõteprinciple of proportionality - võrdlev reklaamcomparative advertising - Soome piirkonnadregions of Finland - Rootsi piirkonnadregions of Sweden - telekommunikatsiooni reguleerimineregulation of telecommunications - infoühiskondinformation society - Amsterdami lepingTreaty of Amsterdam - majanduslik üleminekeconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - tööeluworking life - euroalaeuro area - zoonooszoonosis - TARIC - ICFTUICFTU - ECCASECCAS - EUTELSAT - LECEELEC - OIEIOE - kloonaretuscloning - kaubandusvaidlustrade dispute - raskustes olev äriühingcompany in difficulties - infokiirteeinformation highway - intranetintranet - ekstranetextranet - brauserbrowser - dokumendihaldusdocument management - elektrooniline dokumendihaldusEDM - OCROCR - digiteeriminedigitisation - skannerscanner - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TiroolTyrol - VorarlbergVorarlberg - ViinVienna - APEC riigidAPEC countries - CEEPCEEP - maksetähtaegdeadline for payment - stabiilsuspaktstability pact - noorsoopoliitikayouth policy - tarbijapoliitikaconsumer policy - ühenduse poliitika - riigi poliitikaCommunity policy-national policy - Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia JärelevalvekeskusEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - JSKJHA - vanuseline diskrimineerimineage discrimination - diskrimineerimine seksuaalse sättumuse aluseldiscrimination on the basis of sexual orientation - eakate hoolekannecare for the elderly - ebaõiglane vallandamineunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - sotsiaalpoliitika kokkulepeSocial Policy Agreement - diskrimineerimine puude aluseldiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - seadusandluse lihtsustaminesimplification of legislation - DNADNA - virtuaalreaalsusvirtual reality - pildisünteespicture synthesis - hindamismeetodevaluation method - vaatlusobservation - ühendustamise põhimõteprinciple of communitisation - liability of the state - simulatsioonsimulation - impordi järelevalvesurveillance concerning imports - võrdlev analüüscomparative analysis - põhjuste analüüsanalysis of causes - kvantitatiivne analüüsquantitative analysis - eripuhkusspecial leave - tihedam koostööcloser cooperation - hüpermeediumhypermedia - hüperteksthypertext - eutanaasiaeuthanasia - BelauPalau - Norfolki saarNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - ühenduse arvamusCommunity opinion - Court of Auditors opinion - EÜ põhiõiguste hartaEU Charter of Fundamental Rights - demokraatia nappusdemocratic deficit - ÜVJP kõrge esindajaHigh Representative for the CFSP - Euroopa Liidu Nõukogu resolutsioonResolution of the Council of the European Union - Euroopa Ülemkogu resolutsioonresolution of the European Council - tootmisviismode of production - tootmisplaanproduction target - tootmistehnikaproduction technique - transgeenne loomtransgenic animal - transgeenne taimtransgenic plant - innovatsioonide levitaminediffusion of innovations - tootmisnormproduction standard - vananenud tehnoloogiaobsolete technology - tehnoloogia tuleviku-uuringprospective technological studies - teaduskorraldusorganisation of research - teaduslik avastusscientific discovery - ettevaatusprintsiipprecautionary principle - väliuuringfield research - uurimistulemusedresearch results - jälgitavustraceability - säästev põllumajandussustainable agriculture - Euroopa põllumajandusmudelEuropean agricultural model - põllumajanduse keskkonnakavaagri-environmental plan - maapoliitikaland policies - põllumajandusprojektfarming project - keskkonnaalaste kitsendustega põllumajanduspiirkondagricultural area with environmental restrictions - agrometsandusagroforestry - saagikaodcrop losses - põllumajandusloendusagricultural census - niisutatava maa harimineirrigated agriculture - külvikordcrop rotation - silosilo - energeetiline põllukultuurenergy crop - õlikultuuroil crop - zootehnikazootechnics - boreaalne metsboreal forest - säästev metsamajandussustainable forest management - metsa sertifitseerimineforest certification - Euroopa metsapoliitikaEuropean forestry policy - EFICSEFICS - Vahemere piirkonna metsMediterranean forest - parasvöötme metstemperate forest - metsandusstatistikaforestry statistics - Euroopa valuutaEuropean currency - eküüEcu - EURIBOR - konverteerimiskurssconversion rate - ADBADB - CABEICABEI - Kariibi ArengupankCaribank - põllumajanduslaenagricultural credit - stabiilsusprogrammstability programme - Euroopa maksukoostööEuropean tax cooperation - maksureformtax reform - migrantide tööpuudusmigrant unemployment - täiendkutseõpecontinuing vocational training - EÜ tööhõivekomiteeEmployment Committee - Euroopa tööhõivestrateegiaEuropean Employment Strategy - töötaja kohanemisvõimeworker adaptability - töö paindlikkuslabour flexibility - aegunud kvalifikatsioonskill obsolescence - tööjõupuuduslabour shortage - multi-skilled worker - töötajate üleostminehead-hunting - üleviimine teisele töölereassignment - üleviimine madalamale ametikohaledemotion - EcofinEcofin - mitteosalev riiknon-participating country - osalev riikparticipating country - materjalide vastupidavusresistance of materials - võrdlusuuringbenchmarking - mittesurmav relvnon-lethal weapon - õiglane kaubandusfair trade - teenuse kontsessioonilepingservice concession - ärilepingcommercial contract - rahvusvaheline kaubanduslik vahekohtumenetlusinternational commercial arbitration - üldhuviteenusedservices of general interest - elektrooniline allkirielectronic signature - kaubandusstatistikatrade statistics - rahvusvahelisest organisatsioonist väljaarvamineexclusion from an international organisation - Euroopa-Vahemere partnerlusEuro-Mediterranean partnership - abi hindamineaid evaluation - konfliktide ärahoidmineconflict prevention - etniline puhastusethnic cleansing - jalaväevastane relvanti-personnel weapon - salakuulamineespionage - sõjasaladusmilitary secret - kaitsestatistikadefence statistics - mullaanalüüssoil analysis - kosmoseteadusspace science - astronautikaastronautics - klimatoloogiaclimatology - bioklimatoloogiabioclimatology - mullakeemiasoil chemistry - kultuurigeograafiacultural geography - inimgeograafiahuman geography - regionaalgeograafiaregional geography - geomorfoloogiageomorphology - sedimentoloogiasedimentology - mullatüüpsoil type - etnograafiaethnography - töösotsioloogiaindustrial sociology - keskkonnaökonoomikaenvironmental economics - keskkonnaharidusenvironmental education - veekaitsewater protection - gaasiheidete vähendaminereduction of gas emissions - keskkonnavastutusenvironmental liability - keskkonnastatistikaenvironmental statistics - vaalwhale - mere ökosüsteemmarine ecosystem - maismaaökosüsteemterrestrial ecosystem - hüljesseal - hapestumineacidification - reoveesettedsewage sludge - loata mahapanekunauthorised dumping - keemilised jäätmedchemical waste - elektroonikajäätmedelectronic waste - haiglajäätmedhospital waste - juhuslik reostusaccidental pollution - kohalik reostuslocal pollution - rahvusvaheline lapsendamineinternational adoption - põlvkondade konfliktconflict of generations - lapsendamisõigusadoption law - kasuperestepfamily - polügaamiapolygamy - perekonna solidaarsusfamily solidarity - diasporaadiaspora - ühenduse migratsioonipoliitikaCommunity migration policy - eakate inimeste sõltuvusdependence of elderly persons - rahvastikuprognoospopulation forecast - põlvkondade vahetusgeneration renewal - kristlaneChristian - moslemMuslim - Euroopa assotsiatsioonEuropean association - puudega inimeste sõltumatusindependence of the disabled - sotsiaalne käituminesocial behaviour - puudega inimeste integreerimineintegration of the disabled - ühiskondlik lepingsocial pact - lapspornochild pornography - usuline turismreligious tourism - noorte vägivaldyouth violence - koolivägivaldviolence at school - koduvägivaddomestic violence - kultuurierandcultural exception - Euroopa identiteetEuropean identity - usuline fundamentalismreligious fundamentalism - uususundnew religion - Euroopa kultuurisündmusEuropean cultural event - kultuuri edendaminecultural promotion - üldine tervisekindlustusuniversal health coverage - meditsiiniõigusmedical law - meditsiiniline vigamedical error - krooniline haiguschronic illness - geneeriline ravimgeneric drug - toidu ohutusfood safety - palliatiivne ravipalliative care - iseregulatsioonself-regulation - haldusseadustikadministrative code - õigusajaluguhistory of law - ettevaatamatusest toimepandud süüteguunintentional crime - moraalne ahistaminepsychological harassment - karistamatusimpunity - alaealiste kriminaalvastutuscriminal responsibility of minors - seksiturismsexual tourism - vahekohtumenetlusarbitration -