sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.075s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

Århus AmtÅrhus - pressekommuniképress release - domstolskompetencejurisdiction - eneforhandlerconcessionaire - socio-økonomiske forholdsocioeconomic conditions - Rådet for Kulturelt SamarbejdeCouncil for Cultural Cooperation - CRESTCREST - Det Europæiske ProduktivitetsbureauEuropean Productivity Agency - KerneenergiagenturetNuclear Energy Agency - audiovisuelt dokumentaudiovisual document - DubaiDubayy - landbrugsudviklingsplanfarm development plan - printerprinter - saltvandsaltwater - grundvandgroundwater - spildevandwastewater - socio-kulturelle facilitetersociocultural facilities - Amerikas Forenede StaterUnited States of America - EF-fiskeriCommunity fisheries - Det Internationale EnergiagenturInternational Energy Agency - gedeostgoats’ milk cheese - komælksostcows’ milk cheese - FujairahAl Fujayrah - eksilregeringgovernment-in-exile - audiovisuel industriaudiovisual industry - retspraksiscase-law - EF-retspraksisEC case-law - delstatFederation State - usund boligsubstandard housing - Det østlige MalaysiaEastern Malaysia - Bretton Woods-aftalenBretton Woods Agreement - mikroøkonomimicroeconomics - migration mellem byerinterurban migration - migration inden for byerintraurban commuting - Danmark øst for Storebælteast of the Great Belt - organisationsplanorganisation chart - tree - vildtkødgame meat - Århus AmtAarhus - underslæbbreach of trust - klæbestofadhesive - statshandelState trading - detailhandelretail trade - engroshandelwholesale trade - våbenhandelarms trade - øst-vest-handelEast-West trade - ekstern handelforeign trade - intern handeldomestic trade - international handelinternational trade - tiltrædelse af Den Europæiske Unionaccession to the European Union - afsætningmarketing - ad hoc-udvalgad hoc committee - undersøgelsesudvalgcommittee of inquiry - MenneskerettighedskommissionenCommission on Human Rights - FN-kommissionUN Commission - parlamentsudvalgparliamentary committee - EP Committee - kvalitativ analysequalitative analysis - licitationaward of contract - stående udvalgstanding committee - særligt udvalgspecialised committee - UN Technical Commission - kommissionærcommission agent - CommonwealthCommonwealth - De Europæiske FællesskaberEuropean Communities - kommunemunicipality - tilsætningsstofadjuvant - massekommunikationmass communications - satellitkommunikationsatellite communications - pressekommuniképress communiqué - kommunismecommunism - ComorerneComoros - forsikringsselskabinsurance company - kompetence i forvaltningssageradministrative powers - fællesskabskompetenceCommunity competence - saglig kompetencejurisdiction ratione materiae - centralforvaltningcentral government - den udøvende magts kompetenceexecutive competence - medlemsstatskompetencecompetence of the Member States - parlamentskompetencepowers of parliament - domstolskompetencejurisdiction of the courts - blandet kompetencejoint competence - lokal kompetenceterritorial jurisdiction - konkurrenceevnecompetitiveness, fight - gensidig supplering i samhandelcomplementarity of trade - forbrugeradfærdconsumer behaviour - administration af undervisningeducational administration - politisk adfærdpolitical behaviour - elektronisk komponentelectronic component - uorganisk forbindelsemineral compound - befolkningssammensætningcomposition of the population - parlamentets sammensætningcomposition of parliament - regnskabsvæsenaccounting - eksternt regnskabfinancial accounting - nationalregnskabnational accounts - skattevæsentax authorities - offentligt regnskabsvæsenpublic accounting - regionalt regnskabregional accounting - regnskabsføreraccountant - regnskabaccount - koncernregnskabconsolidated account - driftsregnskabtrading account - salgskontortied sales outlet - amt, grevskabcounty, shire - befolkningskoncentrationconcentration of the population - magtkoncentrationconcentration of powers - lokalforvaltninglocal government - økonomisk koncentrationeconomic concentration - koncentration af industriindustrial concentration - produktkonciperingproduct design - Macedonia - eneforhandlerconcessionnaire - finansiel bistandmedium-term financial assistance - varig udviklingsustainable development - papirløst samlivcohabitation - konkurrencecompetition - international konkurrenceinternational competition - offentlig forvaltningpublic administration - sammenfatningsummarising - krydderipræparatcondiment - betingelser for bistandterms for aid - kvindens stillingposition of women - arbejdsvilkårworking conditions - levevilkårliving conditions - økonomisk stillingeconomic conditions - social situationsocial situation - socio-økonomiske forholdsocio-economic conditions - forpakningpreparation for market - indstilling til eksamenadmission to examinations - atmosfæriske forholdatmospheric conditions - WCLWCL - FN-konferenceUN Conference - fortrolighedconfidentiality - konfekturefremstillingconfectionery - kompetencestrid mellem domstoleconflict of jurisdiction - kompetencestridconflict of powers - rettighedsmisbrugmisuse of a right - affaldsforbrændingwaste incineration - midlertidig toldfrihedtemporary admission - arbejdskonfliktlabour dispute - international konfliktinternational conflict - racekonfliktracial conflict - social konfliktsocial conflict - sygeorlovsick leave - barselsorlovmaternity leave - tjenestefrihed i uddannelsesøjemedtraining leave - forældreorlovparental leave - betalt feriepaid leave - orlov uden lønunpaid leave - socialt betinget tjenestefrihedleave on social grounds - frysningfreezing - konglomeratconglomerate - CongoCongo - økonomisk konjunkturshort-term economic prospects - ConnachtaConnacht - RådetCouncil of the European Union - bestyrelseboard of directors - associeringsrådEC Association Council - adoptionadoption of a child - Rådet for Kulturelt SamarbejdeCCC - ToldsamarbejdsrådetCCD - AspacAspac - EuroparådetCouncil of Europe - Europarådet-landeCouncil of Europe countries - FN's SikkerhedsrådUN Security Council - FN's FormynderskabsrådUN Trusteeship Council - Rådet af Kommuner og Regioner i EuropaCouncil of European Municipalities and Regions - ministerrådCouncil of Ministers - vedtagelse af lovadoption of a law by vote - Det Europæiske RådEuropean Council - Nordisk RådNordic Council - Nordisk Råd-landeNordic Council countries - landbrugskonsulentagricultural adviser - levnedsmiddelkonserveringfood preserving - bevaring af fiskerietconservation of fish stocks - ressourcebevarelseconservation of resources - konservatismeconservatism - konservesfremstillingcannery - konsolidering af gældrescheduling of public debt - forbrugerconsumer - forbrugconsumption - fødevareforbrugfood consumption - vandforbrugwater consumption - energiforbrugenergy consumption - husholdningernes forbrughousehold consumption - vedtagelse af budgetadoption of the budget - endeligt forbrugfinal consumption - internt forbrugdomestic consumption - forbrug pr. indbyggerper capita consumption - forfatningconstitution - stiftelse af partiformation of a party - stiftelse af selskabincorporation - kontrol af overensstemmelse med forfatningencontrol of constitutionality - avlsbygningagricultural building - vejbyggeriroad building - metalkonstruktionmetal structure - skibsbyggerishipbuilding - informationskonsultationconsultation of information - høring af arbejdstagereworker consultation - containercontainer - valgtvistobjections to an election result - voksenadult - toldkontingenttariff quota - præventioncontraception - forkortelse af arbejdsugenshorter working week - kontraktcontract - forsikringsaftaleinsurance contract - arbejdskontraktwork contract - efterligningindustrial counterfeiting - EADIEADI - krydsfinérplywood - skatteydertaxpayer - administrativ kontroladministrative control - flyvekontrolair traffic control - budgetkontrolbudgetary control - driftsøkonomisk kontrolmanagement audit - kommunikationskontrolcontrol of communications - EFTAEFTA - forureningskontrolpollution control - likviditetskontrolliquidity control - produktionskontrolproduction control - kvalitetskontrol af industriprodukterquality control of industrial products - atypisk arbejdenon-standard employment - valutakontrolexchange control - kontrol af koncentrationermerger control - kundskabskontrolassessment - migrationskontrolmigration control - embedsmisbrugabuse of power - EFTA-landeEFTA countries - priskontrolprice control - finanskontrolfinancial control - parlamentarisk kontrolparliamentary control - plantesundhedskontrolplant health control - sundhedskontrolhealth control - CIV-konventionenCIV Convention - kollektiv overenskomstcollective agreement - lufthavnairport - Arusha-aftalenArusha Convention - Lomé-konventionenLomé Convention - Lomé-konvention Ifirst Lomé Convention - Lomé-konvention IIsecond Lomé Convention - Yaoundé-konventionenYaoundé Convention - FN-konventionUN convention - økonomisk konvergenseconomic convergence - energiomdannelseenergy conversion - konvertibilitetcurrency convertibility - CookøerneCook Islands - administrativt samarbejdeadministrative cooperation - handelssamarbejdetrade cooperation - kulturelt samarbejdecultural cooperation - økonomisk samarbejdeeconomic cooperation - europæisk samarbejdeEuropean cooperation - finansielt samarbejdefinancial cooperation - aerosolaerosol - industrielt samarbejdeindustrial cooperation - institutionelt samarbejdeinstitutional cooperation - samarbejde mellem virksomhederinter-company cooperation - internationalt samarbejdeinternational cooperation - retsligt samarbejdejudicial cooperation - militært samarbejdemilitary cooperation - monetært samarbejdemonetary cooperation - politisk samarbejdepolitical cooperation - regionalt samarbejderegional cooperation - udlægning af jordarealerallocation of land - videnskabeligt samarbejdescientific cooperation - syd-syd-samarbejdeSouth-South cooperation - teknisk samarbejdetechnical cooperation - grænseoverskridende samarbejdecross-border cooperation - andelsselskabcooperative - landbrugskooperativagricultural cooperative - forbrugerkooperativconsumer cooperative - kooperativt kreditinstitutcredit union - koordinering af bistandcoordination of aid - KøbenhavnCopenhagen - prisannonceringpublishing of prices - samejejoint ownership - SydkoreaSouth Korea - NordkoreaNorth Korea - CoreperCoreper - korporatismecorporatism - fedtstoffats - animalsk fedtstofanimal fats - vegetabilsk fedtstofvegetable fats - korrespondancecorrespondence - korrosioncorrosion - politisk tilknytningpolitical affiliation - korruptioncorruption - CorseCorsica - Costa RicaCosta Rica - børsnoteringstock-exchange listing - ElfenbenskystenCôte d'Ivoire - socialsikringsbidragsocial-security contribution - sukkerafgiftsugar levy - bomuldcotton - statskupcoup d'état - befragtningchartering - DomstolenEC Court of Justice - RevisionsrettenEC Court of Auditors - Den Europæiske MenneskerettighedsdomstolEuropean Court of Human Rights - Den Mellemfolkelige DomstolInternational Court of Justice - migrationsstrømmigratory movement - vandløbwatercourse - AfghanistanAfghanistan - værdipapirkursprice of securities - mæglerbroker - anlægsomkostningerequipment cost - investeringsomkostningerinvestment cost - kapitalomkostningercost of capital - distributionsomkostningerdistribution cost - driftsomkostningeroperating cost - udgifter til uddannelseeducation costs - AfrasecAfrasec - byggeomkostningerconstruction costs - forureningsomkostningercost of pollution - sundhedsudgifterhealth costs - leveomkostningercost of living - produktionsomkostningerproduction cost - lageromkostningerstorage cost - direkte omkostningerdirect cost - udlånsrenteniveaucost of borrowing - lønomkostningerwage cost - adgang til uddannelseaccess to education - AfrikaAfrica - sociale udgiftersocial cost - kunstnerisk skabenartistic creation - jobskabelsejob creation - kreditcredit - kortfristet kreditshort-term credit - eksportkreditexport credit - importkreditimport credit - forbrugskreditconsumer credit - langfristet kreditlong-term credit - engelsktalende AfrikaEnglish-speaking Africa - mellemlang kreditmedium-term credit - kommerciel kredittrade credit - swapswap arrangement - investeringskreditinvestment loan - betalingsbevillingpayment appropriation - remboursdocumentary credit - realkreditreal estate credit - industrikreditindustrial credit - international kreditinternational credit - flødecream - CentralafrikaCentral Africa - iscremedairy ice cream - CRESTCrest - KretaCrete - krigsforbrydelsewar crime - kriminologicriminology - energikriseenergy crisis - politisk krisepolitical crisis - økonomisk væksteconomic growth - NordafrikaNorth Africa - Røde KorsICRC - krebsdyr, skaldyrcrustacean, shellfish - CubaCuba - læderleather - kobbercopper - kulturculture - kornavlcereal-growing - terrassekulturterrace cropping - foderplanteavlfodder-growing - SydafrikaSouth Africa - frugtavlfruit-growing - avl af industriafgrøderagro-industrial cropping - avl af gartneriafgrødermarket gardening - flerårig kulturpermanent crop - folkekulturpopular culture - jordløs kulturhydroponics - væksthuskulturglasshouse cultivation - tropisk planteavltropical agriculture - avl af fødevareafgrøderself-sufficiency farming - kumulation af pensionercumulative pension entitlement - fransktalende AfrikaFrench-speaking Africa - CuraçaoCuraçao - KykladerneCyclades - konjunkturcykluseconomic cycle - DanmarkDenmark - regioner i Danmarkregions of Denmark - parlamentsforhandlingparliamentary debate - skovrydningdeforestation - decentraliseringdecentralisation - decharge for budgetbudgetary discharge - Det Sydlige AfrikaSouthern Africa - affaldwaste - landbrugsaffaldagricultural waste - industriaffaldindustrial waste - affald som ikke kan genvindesnon-recoverable waste - radioaktivt affaldradioactive waste - beslutningdecision - fællesskabsbeslutningCommunity decision - Euratom-beslutningEAEC Decision - VestafrikaWest Africa - generel EKSF-beslutningECSC general Decision - individuel EKSF-beslutningECSC individual Decision - anmeldelse af virksomhedsaftalerestrictive-practice notification - kandidatanmeldelseannouncement of candidacy - stemmeforklaringexplanation of voting - ØstafrikaEast Africa - økonomisk take-offeconomic take-off - afkoloniseringdecolonisation - stemmeoptællingcounting of the votes - dekoncentrationdevolution - administrativ inddelingadministrative unit - valgmæssig inddelingdivision into constituencies - dekretdecree - skattefradragtax relief - antimissilforsvaranti-missile defence - underskudloss - budgetunderskudbudget deficit - deflationdeflation - rydningclearing of land - miljøforringelsedegradation of the environment - adgang til beskæftigelsejob access - skolepligtig alderschool age - kriminalitetdelinquency - ungdomskriminalitetjuvenile delinquency - efterspørgsel efter stillingerjob application - efterspørgsel efter forbrugsvarerconsumer demand - energiefterspørgselenergy demand - regerings afgangresignation of the government - filial i udlandetagency abroad - demokratidemocracy - folkedemokratipeople's democracy - demokratiseringdemocratisation - demokratisering af uddannelsedemocratisation of education - demografidemography - denatureringdenaturing - letfordærvelig fødevareperishable goods - ForsyningsagenturetEAEC Supply Agency - befolkningstæthedpopulation density - departement - oversøisk departement - udgiftexpenditure - fødevareudgiftfood expenditure - budgetudgiftbudgetary expenditure - pressebureaupress agency - forbrugsudgiftconsumption expenditure - driftsudgiftadministrative expenditure - udgift uden for budgetextra-budgetary expenditure - rådighedsbeløbnational expenditure - ikke-obligatorisk udgiftnon-compulsory expenditure - obligatorisk udgiftcompulsory expenditure - aktionsudgiftoperational expenditure - offentlig udgiftpublic expenditure - afpolitiseringdepoliticisation - affolkningdepopulation - deporteretdeportee - forhandlersales agent - bankindskudbank deposit - værdiforringelse af kapitalapparatcapital depreciation - regelsaneringderegulation - nedrustningdisarmament - menneskeskabt katastrofeman-made disaster - naturkatastrofenatural disaster - stillingsbeskrivelsejob description - ørkendesert - ørkendannelsedesertification - dehydreringdehydration - tilbagetrækning af kandidaturwithdrawal of candidacy - civil ulydighedcivil disobedience - ødelæggelse af plantekulturerdestruction of crops - EPA - strædestrait - udlandsgældexternal debt - offentlig gældpublic debt - andetkammerUpper House - devalueringdevaluation - økonomisk udviklingeconomic development - NEA - industriel udviklingindustrial development - integreret udviklingintegrated development - regionaludviklingregional development - social udviklingsocial development - valutaforeign currency - diabetesdiabetes - nord-syd-relationerNorth-South relations - diktaturdictatorship - regional filialregional agency - håndbog, leksikon, opslagsbogdictionary, lexicon - kulturforskelcultural difference - mellemfolkelig tvistinternational dispute - informationsspredningdissemination of information - kulturspredningdissemination of culture - begrænset spredninglimited circulation - selektiv informationsspredningselective dissemination of information - virksomhedsstørrelsesize of business - eksamensbevisdiploma - virksomhedsledelsecompany management - direktivdirective - fællesskabsdirektivCommunity directive - afstemningsdisciplinvoting discipline - diskotekrecord library - talespeech - adgang til informationaccess to information - seksuel diskriminationsexual discrimination - økonomisk diskriminationeconomic discrimination - sproglig diskriminationlinguistic discrimination - politisk diskriminationpolitical discrimination - racediskriminationracial discrimination - religiøs diskriminationreligious discrimination - prisforskelprice disparity - økonomiske forskelleeconomic disparity - regionale forskelleregional disparity - konserveringsmiddelpreservative - lægehusmedical centre - fødevareressourcerfood resources - disponibel energiavailable energy resources - styreanordningdriving mechanism - sikkerhedsanordningsafety device - signaliseringsanordningsignalling device - intern oppositiondissidence - opløsning af parlamentdissolution of parliament - afskrækkelsedeterrent - destillationdistillation - varedistributiondistributive trades - energidistributionenergy distribution - vanddistributionwater supply - elektricitetsdistributionelectricity supply - eneforhandlingexclusive distribution agreement - produktionsspredningproduct diversification - spredning af eksportdiversification of exports - arbejdsledersupervisor - international arbejdsdelinginternational division of labour - skilsmissedivorce - retsvidenskab som retskildelegal doctrine - dokumentdocument - audio-visuelt dokumentaudio-visual document - identitetsdokumentidentity document - mødedokumentdocument for discussion at a sitting - tættere bebygget områdebuilt-up area - tolddokumentcustoms document - officielt dokumentofficial document - parlamentsdokumentparliamentary document - dokumentationdocumentation - De Dodekanesiske ØerDodecanese - DominicaDominica - skadedamage - krigsskadewar damage - skadeserstatningdamages - gavebistanddonation - gavegift - toldvæsencustoms - DubaiDubai - dobbeltbeskatningdouble taxation - dobbeltnationalitetdual nationality - dobbeltbeskæftigelseholding of two jobs - bebyggelse i landområderural settlement - foreløbig tolvtedelprovisional twelfth - opmudringdredging - dræningdrainage - DrentheDrenthe - ret til uddannelseright to education - ret til informationright to information - ret til kulturright to culture - bymæssig bebyggelseurban centre - ret til retfærdig rettergangright to justice - forvaltningsretadministrative law - luftretair law - antidumpingtoldanti-dumping duty - ret til arbejderight to work - bankretlaw of banking - retsregler vedrørende negotiable dokumenterlaw on negotiable instruments - civilretcivil law - handelsretcommercial law - fællesskabsretCommunity law - politisk uropolitical unrest - forfatningsretconstitutional law - sædvaneretcustomary law - forfatterretcopyright - registreringsafgiftregistration tax - landingsafgiftright to stopover - etableringsretright of establishment - strejkeretright to strike - energiretenergy law - miljøretenvironmental law - økonomisk aggregateconomic aggregate - rumretlaw of outer space - individets rettighederrights of the individual - konkurrenceretcompetition law - familieretfamily law - krigsretlaw of war - havretlaw of the sea - demonstrationsretright to demonstrate - fiskeriretfishing rights - adgang til erhvervaccess to a profession - forkøbsretright of pre-emption - tilbagetagelsesretright of repossession - stemmeretright to vote - forsikringsretinsurance law - patentretpatent law - statsretlaw of nations - fremmedretrights of aliens - mindretalsrettighederrights of minorities - selskabsretcompany law - transportrettransport law - boligrethousing law - arbejdsretlabour law - valgretelectoral law - deltidslandbrugpart-time farming - finansielle bestemmelserfinancial legislation - skatterettax law - international skatteretinternational tax law - skovlovgivningforestry legislation - humanitær folkeretinternational human rights law - international retinternational law - international privatretprivate international law - folkeretpublic international law - biologisk landbrugorganic farming - søretmaritime law - ægteskabsretmatrimonial law - national retnational law - atomenergiretnuclear law - strafferetcriminal law - økonomisk forbrydelseeconomic offence - international strafferetinternational criminal law - privatretprivate law - kommercielt landbrugcommercial farming - offentlig retpublic law - landboretagrarian law - socialretsocial legislation - territorialretterritorial law - politisk højrepolitical right - borgerlige rettighedercivil rights - menneskerettighederhuman rights - kvindens rettighederwomen's rights - kontraktlandbrugcontract farming - særlige trækningsrettighederspecial drawing rights - dumpingdumping - forventet levetidlife expectancy - studietidens længdelength of studies - lejeperiodelength of lease - arbejdstidens længdeworking time - lovbestemt arbejdstidlegal working time - AASM-landeAAMS countries - fælles landbrugsdriftgroup farming - East AngliaEast Anglia - vandwater - fællesskabsfarvandCommunity waters - nedsivningsvandpercolation water - badevandbathing water - brændevinspirits - indre farvandeinland waters - landbrug i bjergområderhill farming - internationale farvandeinternational waters - saltvandsalt water - grundvandground water - overfladevandsurface water - territorialfarvandeterritorial waters - spildevandwaste water - handel med landbrugsvareragricultural trade - samhandeltrading operation - selvforsyningslandbrugsubsistence farming - udveksling af informationinformation transfer - udveksling af publikationerexchange of publications - samhandel med tredjelandeextra-Community trade - samhandel inden for Fællesskabetintra-Community trade - samhandel efter landegruppertrade by group of countries - samhandel efter landetrade by country - samhandel efter produktertrade by product - prøveudtagningsampling - ekstensivt landbrugextensive farming - lønskalapay scale - belysninglighting - skole i udlandetschool abroad - europaskoleEuropean school - international skoleinternational school - børnehaveskolenursery school - national skolenational school - økologiecology - økologismeecologism - økonometrieconometrics - markedsadgangmarket access - intensivt landbrugintensive farming - økonomieconomy - landbrugsøkonomiagricultural economics - kollektiv økonomicollectivised economy - samordnet økonomiconcerted economic action - stordrifteconomies of scale - energibesparelseenergy saving - strukturtilpasningstructural adjustment - krigsøkonomiwar economy - virksomhedsøkonomibusiness administration - regioner i Østrigregions of Austria - landbrug i MiddelhavsområdetMediterranean agriculture - markedsøkonomimarket economy - selvforsyningsøkonomisubsistence economy - transportøkonomitransport economics - statsdirigeret økonomicontrolled economy - husholdningsøkonomihousekeeping economy - skovøkonomiforestry economics - industriel økonomiindustrial economy - international økonomiworld economy - blandingsøkonomimixed economy - national økonominational economy - landbrugsfødevareindustriagri-foodstuffs - planøkonomiplanned economy - postindustriel økonomipost-industrial economy - statshusholdningpublic economy - regional økonomiregional economy - undergrundsøkonomiunderground economy - byøkonomiurban economy - SkotlandScotland - økosystemecosystem - euroeuro - agroindustriagro-industry - forlagsvirksomhedpublishing - uddannelseeducation - hjemmeundervisninghome education - kunstundervisningart education - sammenlignende pædagogikcomparative education - undervisning i kernefagbasic education - folkeuddannelsemass education - voksenuddannelseadult education - uddannelse af udlændingeeducation of foreigners - uddannelse uden for uddannelsessystemnon-formal education - livslang uddannelsecontinuing education - idrætsundervisningphysical education - førskoleundervisningpre-school education - sundhedslærehealth education - seksualundervisningsex education - specialundervisningspecial education - sødestofsweetener - elevtalnumber of pupils - agronomiagronomy - radioaktivt udslipradioactive effluent - ligelønequal pay - ligebehandlingequal treatment - lighed for lovenequality before the law - EgyptenArab Republic of Egypt, Egypt, United Arab Republic - El SalvadorEl Salvador - markedsudvidelsemarket enlargement - citrusfrugtcitrus fruit - optagelse på valglisteregistration of voters - valgelection - valg før tidenearly election - valg til Europa-ParlamentetEuropean election - indirekte valgindirect election - lokalt valglocal election - nationalt valgnational election - parlamentsvalgparliamentary election - suppleringsvalgby-election - IDAIDA - præsidentvalgpresidential election - primærvalgprimary election - vælgerkorpselectorate - elektrokemielectrochemistry - elektrometallurgielectrometallurgy - elektronikelectronics - elektroteknikelectrotechnology - opdrætlivestock farming - økonomisk støtteeconomic support - gulvopdrætfree-range farming - krebsdyropdrætcrustacean farming - intensivt opdrætintensive livestock farming - elevpupil - valgbarhedright to stand for election - bortskaffelse af affaldwaste disposal - myndiggørelseemancipation - emballeringpackaging - opfedning på engpasture fattening - aftapningbottling - beskæftigelsesstøtteemployment aid - emigrationemigration - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - De Forenede Arabiske EmiraterUnited Arab Emirates - De Forenede Arabiske Emirater-landeUnited Arab Emirates countries - emission af værdipapirerissue of securities - pengeudstedelseissuing of currency - transportulykketransport accident - forbeholdt arbejdedesignated employment - funktionærwhite-collar worker - kontorfunktionæroffice worker - offentligt ansat funktionærpublic service employee - arbejdsgiveremployer - lånborrowing, loan, money loan - udlandsbistandforeign aid - fællesskabslånCommunity borrowing - internationalt låninternational loan - offentligt lånpublic borrowing - levnedsmiddelemulgatorfood emulsifier - gældsætningindebtedness - bølgeslagsenergiwave energy - blød energisoft energy - eksportstøtteexport aid - hård energihard energy - elektrisk energielectrical energy - vindenergiwind energy - geotermisk energigeothermal energy - vandkrafthydraulic energy - vandkraftenergihydroelectric power - tidevandsenergitidal energy - kerneenerginuclear energy - vedvarende energirenewable energy - hektarstøtteaid per hectare - solenergisolar energy - varmeenergithermal energy - barnchild - forladt barnabandoned child - migrantbarnchild of migrant - barn uden for ægteskabnatural child - enebarnonly child - forpligtelse af udgiftercommitment of expenditure - gødningfertiliser - kunstgødningchemical fertiliser - investeringsstøtteinvestment aid - organisk gødningorganic fertiliser - opfedningfattening - politisk bortførelsepolitical kidnapping - økonomisk undersøgelseeconomic survey - forbrugerundersøgelseconsumer survey - social undersøgelsesocial survey - dataregistreringdata recording - registrering af dokumenterdocumentary reference recording - byggestøttebuilding subsidy - brændstofberigelsefuel enrichment - lærerteacher - undervisningteaching - fjernundervisningdistance learning - landbrugsundervisningagricultural education - automatiseret undervisningprogrammed learning - konfessionel undervisningdenominational education - sprogundervisninglanguage teaching - almen undervisninggeneral education - gratis undervisningfree education - moderniseringsstøttemodernisation aid - konfessionsløs undervisningsecular education - medicinsk undervisningmedical training - undervisningspligtcompulsory education - paramedicinsk undervisningparamedical training - tværfaglig undervisningmultidisciplinary education - postgraduat undervisningpostgraduate education - grundskoleundervisningprimary education - privatundervisningprivate education - erhvervsfaglig undervisningvocational education - offentlig undervisningpublic education - produktionsstøtteproduction aid - videnskabelig undervisningscientific education - højere skoleundervisningsecondary education - højere uddannelsehigher education - teknisk undervisningtechnical education - virksomhedsaftalerestrictive trade practice - horisontal virksomhedsaftalehorizontal agreement - ulovlig virksomhedsaftaleunlawful agreement - international virksomhedsaftaleinternational cartel - vertikal virksomhedsaftalevertical agreement - fødevarehjælpfood aid - gensidig hjælp mellem landbrugeremutual assistance among farmers - ikke-toldmæssig handelshindringnon-tariff barrier - toldmæssig handelshindringtariff barrier - teknisk handelshindringtechnical barrier - toldoplagcustoms warehouse - virksomhedtype of business - håndværksvirksomhedcraft business - handelsvirksomheddistribution business - fællesforetagendejoint venture - udlejningsvirksomhedrental business - transportvirksomhedtransport company - udenlandsk virksomhedforeign enterprise - europæisk virksomhedEuropean undertaking - familievirksomhedfamily business - forvaltningsfirmatrust company - ejendomsfirmareal estate business - enkeltmandsvirksomhedsole proprietorship - arbejdsulykkeoccupational accident - hjælp til dårligt stilledeaid to disadvantaged groups - industrivirksomhedindustrial enterprise - multinational virksomhedmultinational enterprise - privat virksomhedprivate sector - offentlig virksomhedpublic sector - vedligeholdelsemaintenance - kulturplejecrop maintenance - fysisk miljøphysical environment - opsparingsavings - virksomhedsstøtteaid to undertakings - tvangsopsparingcompulsory saving - epidemiepidemic - epidemiologiepidemiology - EpirusEpirus - udtømning af ressourcerexhaustion of resources - EcuadorEcuador - hovdyrequidae - budgetbalancebudgetary equilibrium - økologisk balanceecological balance - bilateral bistandbilateral aid - landbrugsudstyragricultural equipment - kollektive facilitetercommunity facilities - udstyr til befordringsmiddelvehicle parts - elektronisk udstyrelectronic equipment - industriudstyrindustrial equipment - socio-kulturelle facilitetersocio-cultural facilities - EKSF-støtteECSC aid - sportsfacilitetersports facilities - eksamensbevisers ækvivalensequivalence of diplomas - ergonomiergonomics - vulkanudbrudvolcanic eruption - slaverislavery - diskontodiscounting - luftrumair space - europæisk retsområdeEuropean legal area - grønt områdegreen area - fællesskabsstøtteCommunity aid - SpanienSpain - regioner i Spanienregions of Spain - beskyttet artprotected species - industrispionageindustrial espionage - forsøgtesting - atomvåbenforsøgnuclear test - ExtremaduraExtremadura - supplerende produktstøttesupplementary aid for products - bedriftestablishment - institut med særlig statusspecial-status institution - undervisningsinstitutioneducational institution - almennyttigt foretagendeinstitution of public utility - budgetopstillingdrawing up of the budget - hospitalmedical institution - kriminalanstaltpenal institution - offentligt foretagendepublic institution - tintin - guldvekselfodgold-exchange standard - katastrofebistandemergency aid - guldfodgold standard - statState - civilstandcivil status - undtagelsestilstandrule under emergency powers - nødstilstandstate of emergency - velfærdsstatWelfare State - De Forenede StaterUnited States - statsstøtteState aid - ethanolethanol - EtiopienEthiopia - etnologiethnology - etiketteringlabelling - gennemførlighedsstudiefeasibility study - markedsundersøgelsemarket research - arbejdsstudiework study - studerendestudent - udenlandsk studerendeforeign student - økonomisk bistandeconomic aid - eurokreditEurocredit - eurovalutaEurocurrency - eurodollarEurodollar - euroemissionEurobond - euromarkedEuromarket - eurokommunismeEurocommunism - EurocontrolEurocontrol - europæisk højreEuroright - Euro-gruppenEurogroup - EuropaEurope - bistand i form af naturalieraid in kind - NordeuropaNorthern Europe - SydeuropaSouthern Europe - VesteuropaWestern Europe - Central- og ØsteuropaEastern Europe - EuropêcheEuropeche - interaktivitetinteractivity - eutrofieringeutrophication - budgetvurderingbudgetary assessment - projektevalueringproject evaluation - ressourcevurderingevaluation of resources - slagteaffaldoffal - atomulykkenuclear accident - finansiel udviklingsbistandfinancial aid - teknologisk vurderingtechnology assessment - skatteunddragelsetax avoidance - eksamenexamination - landbrugsoverskudagricultural surplus - udelukkelse fra EF-behandlingexclusion from EC treatment - projektgennemførelseproject management - gennemførelse af budgetimplementation of the budget - fuldbyrdelse af domenforcement of ruling - fritagelse for tilladelse til aftaleexemption from restrictive-practice authorisation - toldfrihedtariff exemption - regnskabsårfinancial year - intelligensflugtbrain drain - landmandfarmer - landbrugsbedriftagricultural holding - statsbrugState farm - blandet landbrugmixed farm - udnyttelse af haveexploitation of the seas - ressourceudnyttelseexploitation of resources - familiebrugfamily farming - skovbrugforestry holding - malkekvægsbedriftdairy farm - sprængstofexplosive - eksportexport - kapitaleksportexport of capital - ekspropriationexpropriation - multilateral bistandmultilateral aid - udvisningdeportation - eksterritorialitetextra-territoriality - udvinding af mineproduktermining extraction - udleveringextradition - yderste højreextreme right - yderste venstreextreme left - Det Fjerne ØstenFar East - faktureringinvoicing - bistand som ikke skal tilbagebetalesnon-refundable aid - lavindkomstlow income - konkursbankruptcy - sulthunger - driftsmådetype of tenure - selvejerdriftowner farming - blandet selvejer- og forpagterdriftmixed tenure - familiefamily - børnerig familielarge family - besvogret familiefamily by marriage - FAOFAO - privat bistandprivate aid - melcereal flour - fascismeFascism - faunaanimal life - FecomEMCF - fertilitetfertility - husmoderhousewife - regional støtteregional aid - migrerende kvindefemale migrant - EUGFLEAGGF - EUGFL-garantisektionenEAGGF Guarantee Section - EUGFL-udviklingssektionenEAGGF Guidance Section - jerniron - forpagtningtenant farming - kollektivbrugcollective farm - mønstergårdmodel farm - færgeferryboat - bistand på sundhedsområdethealth aid - IFLAIFLA - træfiberwood fibre - glasfiberglass fibre - tekstilfibertextile fibre - FIDFID - IFADIFAD - FijiFiji, Republic of Fiji - mund- og klovesygefoot-and-mouth disease - sektorstøttesectoral aid - trådwire - fiskegarnfishing net - datterselskabsubsidiary - fælles datterselskabjoint subsidiary - finansieringfinancing - kortfristet finansieringshort-term financing - langfristet finansieringlong-term financing - mellemlang finansieringmedium-term financing - socialforsorgwelfare - fællesskabsfinansieringCommunity financing - kompensatorisk finansieringcompensatory financing - supplerende finansieringsupplementary financing - finansiering af bistandfinancing of aid - finansiering af industriindustrial financing - eksportfinansieringexport financing - finansiering af partierparty financing - finansiering af budgetbudget financing - valgfinansieringelection financing - national finansieringnational financing - punktafgiftexcise duty - internationale finanserinternational finance - lokale finanserlocal authority finances - offentlige finanserpublic finance - FinlandFinland - Fyns AmtFunen - skatteforholdtax system - UNICEFUnicef - kernefissionnuclear fission - IEA - prisfastsættelsefixing of prices - lønfastsættelsewage determination - provinsen VestflandernProvince of West Flanders - provinsen ØstflandernProvince of East Flanders - kornflagecereal flakes - floraplant life - blomsteravlfloriculture - flådningrafting - luftflådeaircraft fleet - IAEAIAEA - fiskerflådefishing fleet - flodskibsflådeinland waterway fleet - handelsflådemerchant fleet - konjunktursvingningercyclical fluctuation - prissvingningerprice fluctuation - økonomiske svingningereconomic fluctuation - strukturelle svingningerstructural fluctuation - fluorfluorine - IMFIMF - ISSAIASS - UNFPAUNFPA - tjenestemandsordningcivil service - tjenestemandcivil servant - EF-tjenestemandEuropean official - kystnær havbundinshore grounds - havbundsea-bed - fondfoundation - EF-fondEC fund - AjmanAjman - fælles fondcommon fund - forretningsværdigoodwill - EFRUERDF - omsætningsaktiverworking capital - Den Europæiske Monetære FondEuropean Monetary Fund - støbejerncast-iron - boringdrilling - havboringoffshore drilling - udsættelseadjournment - skovforest - fredskovclassified forest - højskovhigh forest - lavskovcoppiced woodland - naturskovnatural forest - kulturskovforest plantation - toldformalitetcustoms formalities - management-uddannelsemanagement training - uddannelse af undervisereteacher training - prisdannelseprice formation - uddannelse i arbejdstidenin-service training - erhvervsuddannelsevocational training - justering af valutakursercurrency adjustment - formularform - ovnfurnace - leverandørsupplier - levering af dokumentsupplying of documents - sagsomkostningerlegal expenses - skoleudgifterschool fees - valgudgifterelection expenses - fællesomkostningeroverheads - medicinudgifterpharmaceutical expenses - FrankrigFrance - Frankrig ODFrench Overseas Departments - Frankrig OLTFrench Overseas Territories - regioner i Frankrigregions of France - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - toldfritagelseexemption from customs duties - bedragerifraud - valgsvindelelectoral fraud - ALADILAIA - skattesvigtax evasion - FrederiksbergFrederiksberg - Frederiksborg AmtFrederiksborg - skolegangschool attendance - fragtfreight rate - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia - FrieslandFriesland - ostcheese - halvfast ostsemi-soft cheese - fast osthard cheese - ALADI-landeLafta countries - blød ostsoft cheese - blåskimmelostblue-veined cheese - fåreostsheep's milk cheese - gedeostgoat's milk cheese - komælksostcow's milk cheese - smelteostprocessed cheese - frisk ostfresh cheese - ostefremstillingcheese factory - grænsefrontier - frugtfruit - skalfrugtnut - stenfrugtstone fruit - kernefrugtpip fruit - frisk frugtfresh fruit - tropefrugttropical fruit - FujairahFujairah - virksomhedsfusionmerger - kernefusionnuclear fusion - GabonGabon - AlbanienAlbania, Republic of Albania - GalapagosGalapagos - GalicienGalicia - GambiaGambia - garantiguarantee - kreditgaranticredit guarantee - indkomstgarantiguaranteed income - investeringsgarantiinvestment protection - børnepasningchild care - alkoholalcohol - spildwastage - GATTGATT - politisk venstrepolitical left - venstresocialismeleftism - gasgas - røggascombustion gases - naturgasnatural gas - gasledninggas pipeline - kemisk alkoholchemical alcohol - nedlæggelse af arealerset-aside - bygningsingeniørvæsencivil engineering - kvieheifer - geokemigeochemistry - geography - økonomisk geografieconomic geography - politisk geografipolitical geography - geologigeology - geofysikgeophysics - gerontologigerontology - ledelsemanagement - regnskabsforvaltningmanagement accounting - driftsledelsebusiness management - forvaltning af arealerarea management - forvaltning af affaldwaste management - forvaltning af fiskerietfishery management - forvaltning af ressourcermanagement of resources - forvaltning af materiellogistics - alkoholismealcoholism - personaleadministrationpersonnel administration - finansiel forvaltningfinancial management - ledelse gennem målmanagement planning - GhanaGhana - vildtgame animal - GibraltarGibraltar - isice - glucoseglucose - havbugtgulf - regeringgovernment - eksilregeringgovernment in exile - oprørsregeringrebel government - spisefedtfood fat - industrielt fedtstofindustrial fat - AlentejoAlentejo - stor virksomhedlarge business - stort bruglarge holding - De Store AntillerGreater Antilles - gratis behandlingfree medical care - GrækenlandEllas, Greece, Hellenic Republic - MidtgrækenlandCentral Greece - regioner i Grækenlandregions of Greece - GrenadaGrenada - strejkestrike - AlgarveAlgarve - GrønlandGreenland, Gronland, Kalaallit Nunaat - GroningenGroningen - AndesgruppenAndean Group - Andesgruppen-landeAndean Group countries - interessegruppeinterest group - koncerngroup of companies - Gruppen af De 10 LandeGroup of Ten - ADR-konventionenADR agreement - AlgerietAlgeria - politisk gruppepolitical group - menneskerettighedsbevægelsehuman rights movement - indkøbssammenslutningbuying group - økonomisk interessegruppeEconomic Interest Grouping - producentsammenslutningproducer group - etnisk gruppeethnic group - algealgae - sproglig gruppelinguistic group - groat - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - krigwar - borgerkrigcivil war - uafhængighedskrigwar of independence - grænsekrigborder war - kold krigcold war - atomkrignuclear war - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - ÆkvatorialguineaEquatorial Guinea - GuyanaGuyana - Fransk GuyanaFrench Guiana - beboelsehabitat - beboelse på landetrural habitat - beboelse i byerurban habitat - foderanimal feedingstuffs - spisevanereating habits - indkøbsvanerpurchasing habits - provinsen HainautProvince of Hainault - HaitiHaiti - halogenhalogen - HamborgHamburg - handicappetdisabled person - toldharmoniseringcustoms harmonisation - industrielt fodermanufactured feedingstuffs - fiskal harmoniseringtax harmonisation - Haute-NormandieUpper Normandy - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawaii - helikopterhelicopter - HessenHessen - levnedsmiddel til børnbaby food - sommertidsummertime - spørgetidquestion time - overtidovertime - hinduismeHinduism - historiehistory - histologihistology - holdingselskabholding company - SydhollandSouth Holland - NordhollandNorth Holland - tilberedt levnedsmiddelprepared foodstuff - drabhomicide - godkendelseapproval - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - UngarnHungary - psykiatrisk hospitalpsychiatric institution - arbejdstidwork schedule - forarbejdet levnedsmiddelprocessed foodstuff - fleksibel arbejdstidflexible working hours - havebrughorticulture - humlehops - animalsk olieanimal oil - jordnøddeoliegroundnut oil - olivenolieolive oil - fiskeoliefish oil - tung olieheavy oil - mineraloliemineral oil - ernæringnutrition - spildolieused oil - vegetabilsk olieoil, vegetable oil - oliefremstillingoil mill - fogedbailiff - menneskeliggørelse af arbejdethumanisation of work - kulbrintehydrocarbon - brinthydrogen - hydrogeologihydrogeology - dyreernæringanimal nutrition - hydrologihydrology - levnedsmiddelhygiejnefood hygiene - sundhed på arbejdspladsenoccupational health - panterettighedmortgage - politisk ideologipolitical ideology - AETR-overenskomstenAETR agreement - menneskelig ernæringhuman nutrition - yamsyam - IIEPIIEP - holm, skær, øisland, isle - Île-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - KanaløerneChannel Islands - CaymanøerneCayman Islands - CarolinerneCaroline Islands - WindwardøerneWindward Islands - FærøerneFaeroes - De Ioniske ØerIonian Islands - MarianerneMariana Islands - LeewardøerneLeeward Islands - Turks- og CaicosøerneTurks and Caicos Islands - JomfruøerneVirgin Islands - gældssaneringdebt reduction - selskabsregistreringregistration of a company - immigrationimmigration - parlamentarisk immunitetparliamentary immunity - immunologiimmunology - reklamemæssig virkningimpact of advertising - imperialismeimperialism - placering af driftsstedbusiness location - ØsttysklandGerman Democratic Republic - importimport - skattax - skat til FællesskaberneCommunity tax - personlig skatpersonal income tax - direkte skatdirect tax - ejendomsskatproperty tax - fast skatflat-rate tax - indirekte skatindirect tax - lokal skatlocal tax - national skatnational tax - tinglig skatnon-personal tax - forbrugsafgifttax on consumption - formueskatwealth tax - skat på kapitalgevinstcapital gains tax - skat på formueoverførselcapital transfer tax - kapitalskattax on capital - indkomstskattax on income - udbytteskattax on profits of self-employment - skat på kapitalafkasttax on investment income - regioner i Tysklandregions of Germany - lønskattax on employment income - selskabsskatcorporation tax - trykkeriprinting - konteringaccounting entry - uarbejdsdygtighedincapacity for work - ildebrandfire - uforenelighedincompatibility - Incotermsincoterms - IndienIndia - erstatningindemnification - legeringalloy - forsikringserstatninginsurance indemnity - bosættelsesgodtgørelseinstallation allowance - afskedigelsesgodtgørelseseverance pay - godtgørelse til parlamentsmedlemparliamentary allowance - økonomisk uafhængighedeconomic independence - national uafhængighednational independence - teknologisk uafhængighedtechnological independence - indeksregulering af priserprice indexing - dyrtidsregulering af lønningerwage indexing - indeksering af dokumenterdocument indexing - divergensindikatordivergence indicator - økonomisk indikatoreconomic indicator - social indikatorsocial indicator - prisindeksprice index - IndonesienIndonesia - industrialiseringindustrialisation - luftfartsindustriaeronautical industry - luft- og rumfartsindustriaerospace industry - valgforbundelectoral alliance - levnedsmiddelindustrifood industry - automobilindustrimotor vehicle industry - kemisk industrichemical industry - filmindustrifilm industry - kulturindustriculture industry - rustningsindustriarms industry - audiovisuel industriaudio-visual industry - informationsindustriinformation industry - skoindustrifootwear industry - supplerende ydelseadditional benefit - kommunikationsindustricommunications industry - værktøjsmaskinindustrimachine-tool industry - fiskeriindustrifishing industry - restaurationsindustricatering industry - kødindustrimeat processing industry - papir- og papirmasseindustripulp and paper industry - avanceret industriadvanced technology industry - forarbejdningsindustriprocessing industry - drikkevareindustribeverage industry - rammeaftaleframework agreement - studiestøtteeducation grant - farvestofindustridyestuffs industry - gødningsindustrifertiliser industry - plastindustriplastics industry - tjenesteydelsesindustriservice industry - telekommunikationsindustritelecommunications industry - træindustriwood industry - gummiindustrirubber industry - læderindustrileather industry - ydelse ved dødsfalddeath grant - køleindustrirefrigeration industry - legetøjsindustritoy industry - bogindustribook trade - møbelindustrifurniture industry - sukkerindustrisugar industry - tobaksindustritobacco industry - glasindustriglass industry - beklædningsindustriclothing industry - vakuumindustrivacuum industry - moderskabsydelsematernity benefit - elektronisk industrielectronics industry - elektroteknisk industrielectrical engineering - eksportindustriexport industry - urindustriclock and watch industry - hotelindustrihotel industry - edb-industriinformation technology industry - mejeriindustridairy industry - let industrilight industry - sværindustriheavy industry - ressourceallokeringallocation of resources - mekanisk industrimechanical engineering - mineindustrimining industry - kerneenergiindustrinuclear industry - optisk industrioptical industry - olieindustrioil industry - medicinalindustripharmaceutical industry - fotografisk industriphotographic industry - jern- og stålindustriiron and steel industry - tekstilindustritextile industry - alfabetiseringelimination of illiteracy - social ulighedsocial inequality - inflationinflation - informationinformation - kommerciel informationtrade information - information af arbejdstagerneworker information - forbrugeroplysningconsumer information - datamatikcomputer systems - forvaltningsdatamatikbusiness data processing - dokumentarisk datamatikinformation storage and retrieval - industriel datamatikindustrial data processing - AlsaceAlsace - medicinsk datamatikmedical computing - lovovertrædelseoffence - transportinfrastrukturtransport infrastructure - industriel infrastrukturindustrial infrastructure - ingeniørengineer - indblandinginterference - politisk magtskiftepolitical alternation - lovgivningsinitiativlegislative initiative - innovationinnovation - oversvømmelseflood - udeblivelse fra militærtjenestefailure to report for duty - levnedsmiddeltilsynfood inspection - arbejdstilsynlabour inspectorate - skoletilsynschool inspection - veterinærinspektionveterinary inspection - aluminiumaluminium - havneanlægharbour installation - kontrolinstanssupervisory body - Det Europæiske FagforeningsinstitutETUI - AVS/EF-institutionACP-EC institution - EU-institutionEU institution - finansielt institutfinancial institution - politisk institutionpolitical institution - religiøs institutionreligious institution - FN-særorganisationUN specialist institution - boligforbedringhousing improvements - forberedelse af retssagjudicial investigation - musikinstrumentmusical instrument - finansielt instrumentfinancial instrument - finansielt fællesskabsinstrumentCommunity financial instrument - INTALINTAL - integration af migranterintegration of migrants - økonomisk integrationeconomic integration - europæisk integrationEuropean integration - produktionsforbedringproduction improvement - monetær integrationmonetary integration - politisk integrationpolitical integration - regional integrationregional integration - social integrationsocial integration - intellektuelintellectual - stemmehensigtvoting intentions - indbyrdes økonomisk afhængighedeconomic interdependence - berufsverbotexclusion from public-sector employment - EF-aftaleEC agreement - planteforbedringplant breeding - renteinterest - mellemmandtrade intermediary - InternationaleWorkers International - Socialistisk InternationaleSocialist International - indlæggelse på psykiatrisk hospitalpsychiatric confinement - parlamentarisk interpellationquestion put to a minister - tolkninginterpreting - jordforbedringsoil improvement - fortolkning af retsreglerinterpretation of the law - finansiel interventionfinancial intervention - markedsinterventionmarket intervention - opfindelseinvention - investeringinvestment - investering i udlandetinvestment abroad - fællesskabsinvesteringCommunity investment - direkte investeringdirect investment - udenlandsk investeringforeign investment - industriinvesteringindustrial investment - international investeringinternational investment - privat investeringprivate investment - offentlig investeringpublic investment - regional investeringregional investment - boligens ukrænkelighedbreach of domicile - jodiodine - IrakIraq - IranIran - Irian YayaIrian Jaya - arbejdstidens tilrettelæggelsearrangement of working time - IrlandIreland - NordirlandNorthern Ireland - regioner i Irlandregions of Ireland - UNRISDUNRISD - islamIslam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglucoseisoglucose - isolerende stofinsulator - skovudviklingforestry development - bygningsisoleringbuilding insulation - lydisoleringsound insulation - varmeisoleringthermal insulation - isolationismeisolationism - IsraelIsrael - ItalienItaly - regioner i Italienregions of Italy - brakjordfallow - JamaicaJamaica - vandbygningsarbejderhydraulic works - JapanJapan - kolonihavekitchen garden - JavaJava - hasardspilgame of chance - ungeyoung person - ung arbejdstageryoung worker - Olympiske LegeOlympic games - Joint European TorusJoint European Torus - JordanJordan - officiel tidendeOfficial Journal - landbrugsmæssig vandforsyningwater management in agriculture - ubrudt arbejdsdagcontinuous working day - jødedomJudaism - dommerjudge - domruling - forvaltningsdomstoladministrative court - civil domstolcourt of civil jurisdiction - særlig domstolcourt having special jurisdiction - udvikling af landdistrikterrural development - judiciel domstolordinary court of law - militær domstolmilitary court - straffedomstolcriminal court - domstol for mindreårigejuvenile court - social court - højere retsinstanshigher court - bødefine - retspraksiscase law - EF-retspraksisEC case law - frugtsaftfruit juice - grønsagssaftvegetable juice - jutejute - CambodjaCambodia - kapokkapok - KenyaKenya - ændringamendment - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - RéunionRéunion - kvalitetsmærkequality label - lactoselactose - uldwool - mælkmilk - drikkemælkdrinking milk - handelsaftaletrade agreement - mælkekoncentratconcentrated milk - rå mælkraw milk - skummetmælkskimmed milk - mælkepulverpowdered milk - sødmælkwhole milk - fermenteret mælkfermented milk - homogeniseret mælkhomogenised milk - pasteuriseret mælkpasteurised milk - steriliseret mælksterilised milk - gødskningsoil conditioning - lancering af produktlaunching of a product - delstatState of a Federation - sproglanguage - fremmedsprogforeign language - modersmålmother tongue - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - kaninrabbit - LatiumLatium - AmerikaAmerica - legalitetlegality - lovgivninglegislation - levnedsmiddellovgivningfoodstuffs legislation - antidumpinglovgivninganti-dumping legislation - antitrustlovgivninganti-trust legislation - delegeret lovgivningskompetencedelegated legislation - lovgivning om apotekervæsenpharmaceutical legislation - lovgivning om plantesundhedplant health legislation - sundhedslovgivninghealth legislation - skolelovgivningschool legislation - veterinærlovgivningveterinary legislation - valgperiodelegislative period - nødværgeself-defence - legitimitetlegitimacy - grønsagvegetable - løggrønsagbulb vegetable - bladgrønsagleaf vegetable - frugtgrønsagfruit vegetable - MellemamerikaCentral America - rodgrønsagroot vegetable - frisk grønsagfresh vegetable - bælgfrugtleguminous vegetable - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - leukoseanimal leucosis - LibanonLebanon - liberalismeliberalism - NordamerikaNorth America - liberalisering af samhandelliberalisation of trade - LiberiaLiberia - foreningsfrihedfreedom of association - ytringsfrihedfreedom of expression - meningsfrihedfreedom of opinion - informationsfrihedfreedom of communication - pressefrihedfreedom of the press - fri sejladsfreedom of navigation - SydamerikaSouth America - forsamlingsfrihedfreedom of assembly - næringsfrihedfreedom of trade - religionsfrihedfreedom of religious beliefs - boghandelbookshop - fri kapitalbevægelighedfree movement of capital - frie varebevægelserfree movement of goods - LatinamerikaLatin America - fri bevægelighed for personerfree movement of persons - arbejdskraftens frie bevægelighedfree movement of workers - fri konkurrencefree competition - fri rådighed over egen personfreedom of self-determination - fri omsætningfree circulation - fri udveksling af tjenesteydelserfreedom to provide services - LibyenLibya - patentlicenspatents licence - handelslicenstrade licence - eksportlicensexport licence - asbestasbestos - importlicensimport licence - transportlicenstransport licence - afskedigelsedismissal - kollektiv afskedigelsecollective dismissal - økonomisk betinget afskedigelseredundancy - LiechtensteinLiechtenstein, Principality of Liechtenstein - korkcork - provinsen LiègeProvince of Liège - fiskepladsfishing grounds - arbejdsstedworkplace - stivelsestarch - transportlinietransport lines - brunkullignite - Den Arabiske LigaArab League - Den Arabiske Liga-landeArab League countries - LigurienLiguria - LimburgLimburg - provinsen LimburgProvince of Limbourg - begrænsning af markedsføringmarketing restriction - associeringsaftaleassociation agreement - Amnesty InternationalAmnesty International - mousserende drikaerated drink - LimousinLimousin - hørflax - oliehørseed flax - blokingot - lingvistiklinguistics - likørliqueur - likvidation af selskabliquidation - afskrivningamortisation - konkurs med udlodningreceivership - afvikling af udgiftervalidation of expenditure - likviditetmoney-market liquidity - international likviditetinternational liquidity - bunden listefixed party list - valglisteelectoral register - litteraturliterature - grå litteraturgrey literature - amortiseringredemption of public debt - kyststrækninglittoral - leveringdelivery - lokalisering af energienergy site - produktionsplaceringlocation of production - lejemål for fast ejendomproperty leasing - leje med forkøbsrethire purchase - lockoutlockout - bolighousing - analfabetismeilliteracy - flerfamiliehusmulti-storey dwelling - enfamilieboligsingle-family housing - usund boligsub-standard housing - social boligsubsidised housing - programmelsoftware - lovlaw - finanslovfinance act - rammelovoutline law - fritidleisure - LombardietLombardy - LorraineLorraine - billig huslejelow rent - smøreolielubricants - legetektoy library - bekæmpelse af ildebrandefire protection - forureningsbekæmpelsepollution control measures - bekæmpelse af grov kriminalitetfight against crime - bekæmpelse af spildfight against wastage - klassekampclass struggle - cost-benefit-analysecost-benefit analysis - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - provinsen LuxembourgProvince of Luxembourg - lucernelucerne - frysetørringfreeze-drying - MacaoMacao, Macau - maskinemachinery - landbrugsmaskineagricultural machinery - kontormaskineoffice equipment - økonomisk effektivitetsanalysecost-effectiveness analysis - høstmaskineharvester - hydraulisk maskinehydraulic machinery - værktøjsmaskinemachine tool - pneumatisk maskinepneumatic machinery - tekstilmaskinetextile machine - MachrekMashreq - makroøkonomimacroeconomics - MadagascarMadagascar - MadeiraMadeira - input-output-analyseinput-output analysis - supermarkedsupermarket - discount-forretningdiscount store - MaghrebMaghreb - dommere og anklageremagistrate - magnesiummagnesium - arbejdskraftlabour force - landbrugsarbejdskraftagricultural labour force - familiemedhjælpfamily worker - kvindelig arbejdskraftfemale worker - vandanalysewater analysis - opretholdelse af beskæftigelsejob preservation - opretholdelse af fredpeacekeeping - korncorn, Indian corn, maize, Zea mays - forlagpublisher - absolut flertalabsolute majority - myndighedsalderage of majority - stemmeflerhedmajority voting - politisk flertalpolitical majority - kvalificeret flertalqualified majority - tavst flertalsilent majority - informationsanalyseinformation analysis - simpelt flertalsimple majority - sygdomillness - dyresygdomanimal disease - luftvejssygdomrespiratory disease - kredsløbssygdomcardiovascular disease - endemisk sygdomendemic disease - infektionssygdomcontagious disease - psykisk sygdommental illness - erhvervssygdomoccupational disease - tropesygdomtropical disease - plantesygdomplant disease - ungdommens utilfredsheddisaffection of young people - MalayaPeninsular Malaysia - MalawiMalawi - MalaysiaMalaysia - MaldiverneMaldives - MaliMali - fejlernæringmalnutrition - FalklandsøerneFalkland Islands - maltmalt - befolkningsanalysedemographic analysis - MaltaMalta - havpattedyrmarine mammal - KanalenEnglish Channel - fuldmagtpower of attorney - mandatelective office - manganmanganese - kulturelt arrangementcultural event - maniokcassava - regnskabsanalysebalance-sheet analysis - ufaglært arbejderunskilled worker - lærebogschool textbook - maoismeMaoism - markedmarket - terminsmarkedfutures market - landbrugsmarkedagricultural market - EF-landbrugsmarkedCommunity agricultural market - kontantmarkedspot market - omkostningsanalysecost analysis - fælles markedcommon market - Det Arabiske FællesmarkedArab Common Market - Det Arabiske Fællesmarked-landeArab Common Market countries - fællesskabsmarkedCommunity market - indkøbsaftalesupplies contract - underhåndsaftalenegotiated contract - bygge- og anlægskontraktworks contract - valutamarkedforeign exchange market - økonomisk analyseeconomic analysis - råvaremarkedcommodities market - arbejdsmarkedlabour market - eksternt markedforeign market - finansielt markedfinancial market - jordmarkedreal estate market - internt markeddomestic market - internationalt markedinternational market - frit markedopen market - pengemarkedmoney market - offentlig kontraktpublic contract - finansiel analysefinancial analysis - reguleret markedofficial market - MarcheMarches - margarinemargarine - avancetrading margin - udsvingsmargenfluctuation margin - social udstødelsemarginalisation - ægteskabmarriage - MarokkoMorocco - social analysesocial analysis - varemærketrademark - MartiniqueMartinique - marxismeMarxism - totalbeløb på budgetbudget volume - pengemængdemoney supply - byggematerialerbuilding materials - ildfaste materialerheat-resisting materials - belysningsmateriellighting equipment - anarkismeanarchism - byggematerielconstruction equipment - borematerieldrilling equipment - hejsematerielhoisting equipment - elektrisk materielelectrical equipment - mekanisk materielmechanical equipment - matematikmathematics - mælkefedtmilk fat - plastplastics - ASEANAsean - råmaterialeraw material - radioaktivt stofradioactive materials - MauritiusMauritius - MauretanienIslamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, Muritaniya - MayotteMayotte - CACM-landeCACM countries - finmekanikprecision engineering - maskinarbejdegeneral mechanical engineering - ASEAN-landeAsean countries - mekaniseringmechanisation - landbrugsmekaniseringmechanisation of agriculture - valutainterventionsmekanismeexchange-rate mechanism - støttemekanismesupport mechanism - medicinmedicine - arbejdsmedicinoccupational medicine - sygdomsforebyggelsedisease prevention - skolemedicinschool medicine - veterinærmedicinveterinary medicine - slagtningslaughter of animals - Bretton Woods-aftalenBretton Woods agreement - anatomianatomy - forligsmandmediator - megalopolismegalopolis - MelanesienMelanesia - melassemolasses - husstandhousehold - landbrugshusstandfarm household - månedsaflønningmonthly pay - snedkerijoinery - metalsnedkerimetalwork - krigsveteranex-serviceman - havsea - ØstersøenBaltic Sea - Det Irske HavIrish Sea - AndalusienAndalusia - AndorraAndorra - NorskehavetNorwegian Sea - NordsøenNorth Sea - anhydridanhydride - MiddelhavetMediterranean Sea - kviksølvmercury - foranstaltning med tilsvarende virkningmeasure having equivalent effect - metalmetals - jernmetalferrous metal - tungt metalheavy metal - ikke-jernmetalnon-ferrous metal - ædelmetalprecious metal - metalloidmetalloid - slagtedyrslaughter animal - pulvermetallurgipowder metallurgy - halvtægtsfæsteshare farming - blandsædmeslin - meteorologimeteorology - methanolmethanol - forskningsmetoderesearch method - statistisk metodestatistical method - metrologimetrology - hovedstad, metropolcapital, city, metropolis, urban center - landbrugsdyrfarm animal - MexicoMexico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroøkonomimicro-economics - mikroformmicroform - MikronesienMicronesia - Midi-PyrenéesMidi-Pyrenees - East MidlandsEast Midlands - West MidlandsWest Midlands - honninghoney - trækdyrdraught animal - migrationmigration - pendlingcommuting - returmigrationreturn migration - familiemigrationfamily migration - tvungen migrationenforced migration - migration i grænseområderfrontier migration - illegal migrationillegal migration - intern migrationinternal migration - migration mellem byerinter-urban migration - clearingaftaleclearing agreement - husdyrdomestic animal - migration inden for byerintra-urban commuting - migration inden for FællesskabetCommunity migration - erhvervsmæssig forskydningoccupational migration - migration mellem landbrugsregionerrural migration - migration mellem land og bymigration from the countryside to the town - sæsonmigrationseasonal migration - arbejdsmiljøworking environment - skolemiljøschool environment - politisk tilhængerpolitical militant - avlsdyrbreeding animal - militarisering af rummetmilitarisation of space - militarismemilitarism - hirsemillet - jernmalmiron ore - ikke-jernholdig malmnon-ferrous ore - ikke-metallisk malmnon-metallic ore - mineralogimineralogy - levende dyrlive animal - anklagemyndighedpublic prosecutor's department - ministerminister - mindreårighedinfancy - nationalt mindretalnational minority - seksuelt mindretalsexual minority - møllerivirksomhedflour milling, mill - missilmissile - metalinventarmetal furniture - arbejdskraftens bevægelighedlabour mobility - omsætning af jordejendomland mobility - geografisk mobilitetgeographical mobility - boligmæssig mobilitetresidential mobility - skolemæssig mobilitetstudent mobility - social mobilitetsocial mobility - finansieringsmådefinancing method - valgmådevoting method - transportmådemode of transport - økonomisk modeleconomic model - modernisering af virksomhedcompany modernisation - industrimoderniseringmodernisation of industry - landbrugsdriftsmoderniseringfarm modernisation - budgetændringbudgetary amendment - MoliseMolise - bløddyrmollusc - årbogyearbook - MolukkerneMoluccas - molybdenmolybdenum - MonacoMonaco - parlamentarisk monarkiconstitutional monarchy - verdensføderalismeUniversalism - MongolietMongolia - pengemoney - reservevalutareserve currency - elektroniske pengeelectronic funds transfer - rede pengepaper money - international valutainternational currency - national valutanational currency - kontopengedeposit money - étkammersystemunicameral system - monokratimonocracy - monografimonograph - monopolmonopoly - købermonopolmonopsony - statsmonopolState monopoly - importmonopolimport monopoly - AntarktisAntarctica - informationsmonopolmonopoly of information - fiskalt monopolfiscal monopoly - MontserratMontserrat - bjergmountain - monetært udligningsbeløbmonetary compensatory amount - moralethics - offentlig moralpublic morality - dødelighedmortality - børnedødelighedinfant mortality - erhvervsbetinget dødelighedoccupational mortality - motorengine - forslag om mistillidsvotummotion of censure - forbrugermotivationconsumer motivation - antibiotikumantibiotic - politisk motivationpolitical motivation - autonom bevægelseautonomous movement - antiracistisk bevægelseanti-racist movement - ikke-partipolitisk bevægelsetrends of opinion - kapitalbevægelsecapital movement - kvindebevægelsewomen's movement - ungdomsbevægelseyouth movement - national befrielsesbevægelsenational liberation movement - produktionsdelingsaftalecomplementarity agreement - miljøbevægelseecology movement - europæisk bevægelseEuropean Movement - arbejderbevægelseworkers' movement - bondebevægelsefarmers' movement - social bevægelsesocial movement - kommunikationsmiddelmeans of communication - massekommunikationsmiddelmass media - landbrugsproduktionsmiddelmeans of agricultural production - transportmiddelmeans of transport - mellemstor virksomhedmedium-sized business - mellemstort brugmedium-sized holding - MoçambiqueMozambique - flersprogethedmultilingualism - flerpartisystemmultiparty system - MunsterMunster - museummuseum - musikmusic - De Engelske AntillerBritish West Indies - svampeavlmushroom-growing - NAFONAFO - NamibiaNamibia - provinsen NamurProvince of Namur - fødselshyppighedbirths - nationalsocialismeNational Socialism - nationaliseringnationalisation - De Franske AntillerFrench West Indies - nationalismenationalism - nationalitetnationality - juridisk persons nationalitetnationality of legal persons - naturalisationnaturalisation - NauruNauru - NavarraNavarre - luftfartair traffic - flodsejladsinland waterway shipping - søfartmaritime shipping - De Nederlandske AntillerNetherlands Antilles - fragtskibcargo vessel - lægtermoderskibbarge carrier ship - handlendemerchant - kollektiv forhandlingcollective bargaining - Tokyo-rundenTokyo Round - Dillon-rundenDillon Round - Kennedy-rundenKennedy Round - toldforhandlingtariff negotiations - antisemitismeanti-semitism - NepalNepal - neutralitetneutrality - NICNew Community Instrument - NicaraguaNicaragua - nikkelnickel - NigerNiger - undervisningsniveaulevel of education - forureningsgraddegree of pollution - provinsen AntwerpenProvince of Antwerp - levestandardstandard of living - lydstyrkenoise level - palmenødpalm nut - nomadismenomadism - nomenklaturnomenclature - kontoplanbudgetary classification - nomenklatur for landbrugsprodukteragricultural product nomenclature - toldnomenklaturtariff nomenclature - ANZUSAnzus - alliancefrihednon-alignment - medlem uden for gruppernenon-attached member - ikke-voldnon-violence - Nordjyllands AmtNorth Jutland - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardiseringstandardisation - normstandard - levnedsmiddelnormfood standard - ANZUS-landeAnzus countries - biologisk normbiological standard - handelsnormmarketing standard - arbejdsnormlabour standard - social normsocial norm - notarnotary - apartheidapartheid - ny økonomisk verdensordennew economic order - Ny CaledonienNew Caledonia - New ZealandNew Zealand - genenuisance - ugyldighed af valginvalidity of an election - vielsesfrekvensmarriage rate - ICAOICAO - APOAPO - samarbejdsaftalecooperation agreement - statsløsstateless person - militærnægtelseconscientious objection - obligationbond - underholdspligtmaintenance obligation - konkurrenceklausulnon-competition clause - hindring for udviklingobstacle to development - OCAMAMCO - OCAM-landeCCAM countries - apéritifaperitif - OECDOECD - OECD-landeOECD countries - oceanocean - Det Sydlige PolarhavAntarctic Ocean - IshavetArctic Ocean - Det Atlantiske OceanAtlantic Ocean - Det Indiske OceanIndian Ocean - Det Stille OceanPacific Ocean - OceanienOceania - oceanografioceanography - biavlapiculture - ODECAOCAS - ODECA-landeOCAS countries - OASOAS - OAS-landeOAS countries - Danmark øst for StorebæltEast of the Great Belt - ægegg - kunstværkwork of art - Den Europæiske PatentmyndighedEPO - person med offentligt hverv i retsplejenpublic legal official - optageapparatrecording equipment - udbud af stillingerjob vacancy - energiudbudavailable energy - udbud og efterspørgselsupply and demand - overtagelsestilbudtakeover bid - ILOILO - olivenavlolive-growing - olieledningoil pipeline - mikronæringsstoftrace element - oligopololigopoly - oligopsonoligopsony - olivenolive - PLOPLO - OmanOman - UmbrienUmbria - EF-ombudsmandEC Ombudsman - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UNIDOUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC-landeOPEC countries - bankvirksomhedbanking - børsforretningstock-exchange transaction - valutatransaktionexchange transaction - offentlig meningpublic opinion - PublikationskontoretOOPEC - samvittighedsopponentopposition - politisk oppositionpolitical opposition - guldgold - datamatcomputer - bekendtgørelseordinance - måleapparatmeasuring equipment - dagsordenagenda - standssamfundprofessional society - offentlig ordenpublic order - fællesskabsorgan - organisationsplanorganization chart - administrativ organisationadministrative structures - afrikansk organisationAfrican organisation - afro-asiatisk organisationAfro-Asian organisations - finmekanisk apparatprecision instrument - amerikansk organisationAmerican organisation - arabisk organisationArab organisation - asiatisk organisationAsian organisation - fælles markedsordningcommon organisation of markets - kulturel organisationcultural organisation - organisation af undervisningorganisation of teaching - radioapparatradio equipment - produktionstilrettelæggelseorganisation of production - standsorganisationorganisation of professions - Forenede NationerUNO - organisation af partierparty organisation - organisation af transportorganisation of transport - markedsordningmarket organisation - WarszawapagtenWarsaw Pact Organisation - organisation af arbejdetorganisation of work - fjernsynsapparattelevision equipment - organisering af valgorganisation of elections - europæisk organisationEuropean organisation - mellemstatslig organisationintergovernmental organisation - international organisationinternational organisation - latinamerikansk organisationLatin American organisation - ikke-statslig organisationnon-governmental organisation - elektronisk apparatelectronic device - bygbarley - orientering af landbrugagricultural guidance - erhvervsvejledningvocational guidance - skolevejledningeducational guidance - forældreløst barnorphan - EurostatSOEC - NATONATO - NATO-landeNATO countries - SEATOSEATO - Den Afrikanske UnionAfrican Union - UgandaRepublic of Uganda, Uganda - landbrugsredskabagricultural implement - hobbyredskabhand tool - transportbygningsværkstructure - arbejderblue-collar worker - faglært arbejderskilled worker - specialarbejdersemi-skilled worker - OverijsselOverijssel - fårsheep - ægproduktegg product - oxidoxide - iltoxygen - ozonozone - betalingpayment - forskudsbetalingadvance payment - indkaldelse af tilbudinvitation to tender - internationale betalingerinternational payment - betalinger inden for Fællesskabetintra-Community payment - brødbread - PakistanPakistan - listeblandingcross voting - PanamaPanama - valutakurvbasket of currencies - brødproduktionbread-making - umiddelbar anvendeligheddirect applicability - papir-paper - Papua Ny GuineaPapua New Guinea - skattelignende afgiftquasi-fiscal charge - ParaguayParaguay - parasitologiparasitology - bilparkvehicle fleet - togparkrolling stock - nationalparknational park - gennemførelse af lovapplication of legislation - jordlodplot - ugift forældrepartsingle parent - slægtskabrelationship - valutaparitetexchange parity - købekraftsparitetpurchasing power parity - parlamentparliament - ParlamentetEuropean Parliament - nationalt parlamentnational parliament - regionalt parlamentregional parliament - parlamentsmedlemMember of Parliament - gennemførelse af fællesskabsretnational implementation of Community law - medlem af ParlamentetMember of the European Parliament - skiftedivision of property - kommunistisk partiCommunist Party - konservativt partiConservative Party - demokratisk partiDemocratic Party - kristelig-demokratisk partiChristian Democratic Party - miljøpartiEcology Party - europæisk partiEuropean party - anvendelsesform af solenergisolar energy end-use applications - liberalt partiLiberal Party - politisk partipolitical party - republikansk partiRepublican Party - socialdemokratisk partiSocial Democratic Party - socialistisk partiSocialist Party - arbejderpartiLabour Party - etpartisystemone-party system - kapitalinteresseshareholding - kvinders medindflydelseparticipation of women - medarbejderindflydelseworker participation - personalevurderingstaff assessment - valgdeltagelseturnout of voters - deltagelse i det politiske livpolitical involvement - deltagelse i socialt fællesskabsocial participation - paspassport - europæisk pasEuropean passport - pasteuriseringpasteurisation - pastapasta - frihandelsaftalefree-trade agreement - lærlingapprentice - konditorivirksomhedpastry-making - kulturarvcultural heritage - arbejdsgiverorganisationemployers' organisation - forarmelsepauperisation - fattigdompoverty - skibsflagship's flag - bekvemmelighedsflagflag of convenience - lærlingeuddannelseapprenticeship - associeret landassociated country - NederlandeneNetherlands - Nederlandene OLTNetherlands OCT - regioner i Nederlandeneregions of the Netherlands - BaskerlandetBasque Country - WalesCambria, Cymru, Wales - ØstlandeEastern Bloc countries - forsyningsupply - Pays de la LoireLoire Region - giverlanddonor country - udviklingslanddeveloping countries - oversøiske lande og territorieroverseas countries and territories - industrilandindustrialised country - medlemsstatmember country - mindre udviklet landleast-developed country - tredjelandthird country - trafikafgifttoll - huder og skindanimal skin - våbenforsyningarms supply - kystfiskeriinshore fishing - ferskvandsfiskerifreshwater fishing - havfiskerideep-sea fishing - industrifiskeriindustrial fishing - saltvandsfiskerisea fishing - genudsat fangstdiscarded fish - traditionelt fiskeritraditional fishing - fiskerfisherman - energiforsyningenergy supply - ny pædagogiknew educational methods - dødsstrafdeath penalty - PeloponnesPeloponnese - prambarge - knaphedshortage - fødevaremangelfood shortage - økonomisk udligningfinancial equalisation - akvakulturaquaculture, aquiculture - aktiv forædlinginward processing - passiv forædlingoutward processing - fiskeriperiodefishing season - EF-overgangsperiodeEC transitional period - kørekortdriving licence - europæisk kørekortEuropean driving licence - byggetilladelsebuilding permit - AquitaineAquitaine - fisketilladelsefishing permit - arbejdstilladelsework permit - PeruPeru - personificering af magtpersonalisation of power - ældre personelderly person - fraskilt persondivorced person - gift personmarried person - Saudi-ArabienSaudi Arabia - juridisk personlegal person - fysisk personnatural person - separeret personseparated person - enlig personone person household - person i enkestandwidowed person - personalestaff - jordpersonaleground staff - EF-personale i kategori AEC category A staff - jordnødgroundnut - EF-personale i kategori BEC category B staff - EF-personale i kategori CEC category C staff - EF-personale i kategori DEC category D staff - kørende personaledrivers - transportpersonaletransport staff - retsligt erhvervlegal profession - luft- og søfartspersonalecrew - kriminalforsorgspersonalepenitentiary staff - AragonienAragon - økonomisk tabfinancial loss - dyrepestanimal plague - pesticidpesticide - mindre virksomhedsmall business - små og mellemstore virksomhedersmall and medium-sized enterprises - mindre brugsmallholding - mindre bysmall town - De Små AntillerLesser Antilles - andragendepetition - petrokemipetrochemicals - petrodollarpetrodollar - oliepetroleum - farmakologipharmacology - FilippinernePhilippines - filosofi, livssynphilosophy - politisk filosofipolitical philosophy - arbitragearbitrage - fosforphosphorus - fotokemiphotochemistry - solcellephotovoltaic cell - arbejdsfysiologioccupational physiology - atomfysiknuclear physics - PicardiePicardy - løsdelspare part - PiemontePiedmont - international voldgiftinternational arbitration - ædelstenprecious stones - brændselscellefuel cell - kapringpiracy - fiskeavlfish farming - cykelsticycle track - kapitalanbringelseinvestment transaction - toldlofttariff ceiling - politisk voldgiftpolitical arbitration - sletteplain - antikriseplananti-crisis plan - byplantown-planning scheme - Colombo-PlanenColombo Plan - udviklingsplandevelopment plan - finansieringsplanfinancing plan - planktonplankton - træavlarboriculture - uddannelsesplanlægningeducational planning - familieplanlægningfamily planning - produktionsplanlægningproduction planning - transportplanlægningtransport planning - markedsplanlægningmarket planning - økonomisk planlægningeconomic planning - finansiel planlægningfinancial planning - træsapling, tree - industriel planlægningindustrial planning - national planlægningnational planning - regional planlægningregional planning - sektorplanlægningsectoral planning - sætteplanteseedling - beplantningplantation - vandplanteaquatic plant - foderplantefodder plant - industriplanteindustrial plant - olieplanteoleaginous plant - nåletræconifer - rodfrugtroot crop - tekstilplantetextile plant - tropeplantetropical plant - plastkulturcultivation under plastic - blødgøringsmiddelplasticiser - pladeplate - politisk programpolitical programme - fastlandssokkelcontinental shelf - platinplatinum - gips, gips-plaster, plaster of Paris - løvtrædeciduous tree - fuld beskæftigelsefull employment - blylead - plutoniumplutonium - dækpneumatic tyre - UNDPUNDP - UNEPUNEP - vægt og dimensionerweight and size - salgsstedmercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outlet - fiskfish - ferskvandsfiskfreshwater fish - saltvandsfisksea fish - fersk fiskfresh fish - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - politipolice - kriminalpoliticriminal investigation department - landbrugspolitikagricultural policy - fælles landbrugspolitikcommon agricultural policy - national landbrugspolitiknational agricultural policy - regional landbrugspolitikregional farm policy - fødevarepolitikfood policy - bankpolitikbanking policy - budgetpolitikbudget policy - handelspolitiktrade policy - fælles handelspolitikcommon commercial policy - fællesskabspolitikCommunity policy - begrænsningsaftalevoluntary restraint agreement - arkæologiarchaeology, archeology - Fællesskabets beskæftigelsespolitikCommunity employment policy - fælles fiskeripolitikcommon fisheries policy - fælles prispolitikcommon price policy - fælles transportpolitikcommon transport policy - konjunkturpolitikshort-term economic policy - kulturpolitikcultural policy - bistandspolitikaid policy - stram økonomisk politikausterity policy - interventionspolitikintervention policy - investeringspolitikinvestment policy - forsvarspolitikdefence policy - udviklingspolitikdevelopment policy - finansieringspolitikfinancing policy - uddannelsespolitikeducation policy - beskæftigelsespolitikemployment policy - virksomhedspolitikbusiness policy - miljøpolitikenvironmental policy - arkitekturarchitecture - informationspolitikinformation policy - kommunikationspolitikcommunications policy - konkurrencepolitikcompetition policy - byggepolitikconstruction policy - fiskeripolitikfisheries policy - landbrugsproduktionspolitikagricultural production policy - forskningspolitikresearch policy - sundhedspolitikhealth policy - fødselspolitikbirth policy - produktionspolitikproduction policy - solenergiarkitektursolar architecture - støttepolitiksupport policy - befolkningspolitikpopulation policy - blokpolitikEast-West policy - valutapolitikexchange policy - eksportpolitikexport policy - importpolitikimport policy - prispolitikprices policy - indkomstpolitikincomes policy - lønpolitikpay policy - arkivarchives - landbrugsstrukturpolitikpolicy on agricultural structures - transportpolitiktransport policy - kreditpolitikcredit policy - boligpolitikhousing policy - økonomisk politikeconomic policy - energipolitikenergy policy - europæisk forsvarspolitikEuropean defence policy - udenrigspolitikforeign policy - familiepolitikfamily policy - finanspolitikfinancial policy - ArktisArctic - skattepolitikfiscal policy - skovbrugspolitikforestry policy - regeringspolitikgovernment policy - industripolitikindustrial policy - indenrigspolitikdomestic policy - migrationspolitikmigration policy - monetær politikmonetary policy - agromonetær politikagri-monetary policy - havnepolitikports policy - fælles havnepolitikcommon ports policy - sølvsilver - regionalpolitikregional policy - Fællesskabets regionalpolitikCommunity regional policy - socialpolitiksocial policy - strukturpolitikstructural policy - toldpolitiktariff policy - fælles toldpolitikcommon tariff policy - forurenende stofpollutant - luftforurenende stofatmospheric pollutant - vandforurenende stofwater pollutant - forureningpollution - ArgentinaArgentina - støjforureningnoise pollution - luftforureningatmospheric pollution - kemisk forureningchemical pollution - landbaseret forureningpollution from land-based sources - vandforureningwater pollution - fødevareforureningfood contamination - kystforureningcoastal pollution - vandløbsforureningpollution of waterways - jordforureningsoil pollution - havforureningmarine pollution - dry farmingdry farming - organisk forureningorganic pollution - forurening fra landbrugpollution from agricultural sources - radioaktiv forureningradioactive pollution - forurening af stratosfærenstratospheric pollution - termisk forureningthermal pollution - grænseoverskridende forureningtransfrontier pollution - PolenPoland - polykulturmixed cropping - polymerpolymer - PolynesienPolynesia - Fransk PolynesienFrench Polynesia - kartoffelpotato - varmepumpeheat pump - arbejdsstyrkeworking population - erhvervsaktiv landbrugsbefolkningworking population engaged in agriculture - beskæftiget arbejdsstyrkepersons in work - befolkning i erhvervsaktiv alderpopulation of working age - verdens befolkningworld population - ikke-erhvervsaktiv befolkningnon-working population - fiskeriaftalefishing agreement - kemisk våbenchemical weapon - landbefolkningrural population - bybefolkningurban population - svinswine - fiskerihavnfishing port - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugal - regioner i Portugalregions of Portugal - dominerende stillingdominant position - post- og telegrafvæsenpostal and telecommunications services - konventionelt våbenconventional weapon - kaliumpotassium - udviklingspotentieldevelopment potential - ApulienApulia - skubbebådsfartpush towing - støvdust - politisk beføjelsepolitical power - budgetbeføjelsebudgetary power - købekraftpurchasing power - skønsfrihedpower of assessment - udøvende beføjelsepower of implementation - initiativbeføjelsepower of initiative - kontrolbeføjelsesupervisory power - beslutningsbeføjelsepower of decision - forhandlingsbeføjelsepower to negotiate - ratifikationsbeføjelsepower of ratification - diskretionær myndigheddiscretionary power - udøvende myndighedexecutive power - dømmende myndighedjudicial power - lovgivende myndighedlegislative power - anordningsmyndighedstatutory power - offentlige myndighederpublic authorities - færdigpakningpre-packaging - generelle præferencergeneralised preferences - landbrugsafgiftagricultural levy - EKSF-afgiftECSC levy - første beskæftigelsefirst job - spædbørnearly childhood - atomvåbennuclear weapon - jordbehandlingsoil preparation - strafforældelsebarring of penalties by limitation - parlamentsformandSpeaker of Parliament - journalister, presse, presse-press, public press - politisk pressepolitical press - ydelse til efterlevendesurvivor's benefit - udførelse af tjenesteydelserprovision of services - taktisk atomvåbentactical nuclear weapon - familieydelsefamily benefit - social ydelsesocial-security benefit - udlånloan - EIB-lånEIB loan - EKSF-lånECSC loan - Community loan - Euratom-lånEuratom loan - forureningsforebyggelseprevention of pollution - kortsigtet prognoseshort-term forecast - langsigtet prognoselong-term forecast - mellemlangsigtet prognosemedium-term forecast - budgetoverslagbudget estimate - økonomisk prognoseeconomic forecasting - rettens forrangprimacy of the law - fællesskabsrettens forrangprecedence of Community law - bonusbonus payment - slagtepræmieslaughter premium - rydningspræmiegrubbing premium - præmie for ikke-markedsføringnon-marketing premium - forsikringspræmieinsurance premium - oplagringspræmiestorage premium - tidlig grønsagearly fruit and vegetables - princippet at forureneren betalerpolluter pays principle - overordnet økonomisk måleconomic priority - militærarmed forces - beslutningstagningdecision-making - politisk fangepolitical prisoner - rettighedsberøvelsedeprivation of rights - prisprices - gaffelprisbracket price - eksportprisexport price - importprisimport price - forbrugerprisconsumer price - hvervet militærstyrkeprofessional army - producentprisproducer price - landbrugsprisfarm prices - fødevareprisfood price - cif-priscif price - købsprispurchase price - sluseprissluice-gate price - interventionsprisintervention price - målprisnorm price - prisaftaleprice agreement - militærmaterielmilitary equipment - tilbudsprisoffer price - orienteringsprisguide price - basisprisbasic price - udløsningsprisactivating price - detailprisretail price - engrospriswholesale price - energiprisprice of energy - jordprisprice of farm land - markedsprismarket prices - referenceprisreference price - smagsstofflavouring - tilbagetagelsespriswithdrawal price - kostpriscost price - tærskelpristhreshold price - støtteprissupport price - parkeringsafgiftstandage - salgsprisselling price - råvarepriscommodity price - diskriminerende prisdiscriminatory price - forpagtningsafgiftfarm rent - verdensmarkedsprisworld market price - anordningadministrative order - forudfastsat prisprice fixed in advance - pris frit om bordfree-on-board price - pris franko grænsefree-at-frontier price - trigger pricetrigger price - garanteret prisguaranteed price - bundet prisimposed price - indikativpristarget price - industriprisindustrial price - frit fastsat prisfree price - maksimumsprismaximum price - kunstvandingirrigation - minimumsprisminimum price - garanteret minimumsprisguaranteed minimum price - gennemsnitsprisaverage price - præferenceprispreferential price - nedsat prisreduced price - franko-prisdelivered price - repræsentativ prisrepresentative price - kunstarts - repræsentativ markedsprisrepresentative market price - socialt problemsocial problem - bymæssigt problemurban problem - kemisk proceschemical process - elektrisk proceselectrical process - fysisk procesphysical process - retspleje i forvaltningssageradministrative procedure - antisubventionsprocedureanti-subsidy proceeding - folkekunstpopular art - budgetprocedurebudgetary procedure - borgerlig retsplejecivil procedure - retspleje i disciplinærsagerdisciplinary proceedings - retsplejejudicial proceedings - lovgivningsprocedurelegislative procedure - parlamentarisk procedureparliamentary procedure - strafferetsplejecriminal procedure - Nær- og MellemøstenMiddle East - gaveartikelgift item - produktionproduction - samlebåndsproduktionassembly line production - landbrugsproduktionagricultural production - levnedsmiddelproduktionfood production - animalsk produktionanimal production - håndværksproduktioncraft production - fællesskabsproduktionCommunity production - kontinuerlig produktioncontinuous production - energiproduktionenergy production - brintproduktionhydrogen production - masseproduktionmass production - fiskeriproduktfishery product - underproduktionunderproduction - industriproduktionindustrial production - verdensproduktionworld production - national produktionnational production - vegetabilsk produktioncrop production - produktivitetproductivity - produktivitet i landbrugetagricultural productivity - dekorationsartikeldecorative item - landbrugsjordens produktivitetland productivity - arbejdsproduktivitetwork productivity - kornproduktcereal product - frugtproduktfruit product - grønsagsproduktvegetable product - fiskeproduktfish product - sukkerproduktsugar product - landbrugsproduktagricultural product - levnedsmiddelfoodstuff - sammensat levnedsmiddelprocessed food product - animalsk produktanimal product - kødproduktmeat product - kemikaliechemical product - uorganisk kemikalieinorganic chemical product - koncentreret produktconcentrated product - salgsklart produktpackaged product - frosset produktfrozen product - kosmetisk produktcosmetic product - sportsartikelsports equipment - emballageproduktpackaging product - vedligeholdelsesmiddelpolishing and scouring preparations - råvareprimary product - konfekturevareconfectionery product - masseforbrugsvaremass-consumption product - erstatningsproduktsubstitute product - kunsttørret produktdesiccated product - diætetisk produktdietary product - træproduktwood product - toiletartikeltoilet article - massegodsbulk product - røget produktsmoked product - industriproduktindustrial product - brandfarligt produktinflammable product - instant produktinstant product - bruttonationalproduktgross domestic product - bestrålet produktirradiated product - mejeriproduktmilk product - frysetørret produktfreeze-dried product - færdigvaremanufactured goods - metalproduktmetal product - mineproduktmining product - nationalproduktdomestic product - bruttonationalindkomstgross national product - nyt produktnew product - vare med oprindelsesstatusoriginating product - olieproduktpetroleum product - farmaceutisk produktpharmaceutical product - husholdningsartikelhousehold article - proteinrigt produktprotein products - rekonstitueret produktreconstituted product - kølet produktrefrigerated product - bruttoregionalindkomstgross regional product - saltet produktsalted product - halvfabrikatsemi-manufactured goods - følsom varesensitive product - dybfrosset produktdeep-frozen product - tekstilprodukttextile product - håndværkercraftsman - lægemiddel til dyrveterinary product - handelserhvervsales occupation - finansielt erhvervfinancial occupation - liberalt erhvervliberal profession - sundhedserhvervhealth care profession - paramedicinsk erhvervparamedical profession - WFPWFP - handlingsprogramaction programme - bistandsprogramaid programme - undervisningsplanteaching curriculum - forskningsprogramresearch programme - valgprogramelection programme - videnskabeligt fremskridtscientific progress - investeringsprojektinvestment project - budgetforslagdraft budget - regeringslovforslaggovernment bill - forskningsprojektresearch project - industriprojektindustrial project - handelsfremmesales promotion - fremme af samhandeltrade promotion - investeringsfremmeinvestment promotion - byggevirksomhedproperty development - forfremmelsepromotion - valgpropagandaelection campaign publicity - EF-forslagEC proposal - scenekunstperforming arts - privat lovforslagnon-government bill - offentlig ejendompublic property - jordejendomland and buildings - landbrugsejendomagricultural real estate - fast ejendomreal property - industriel ejendomsretindustrial property - intellektuel ejendomsretintellectual property - løsørepersonal property - privat ejendomprivate property - ArubaAruba - prospektering efter mineproduktermineral prospecting - langtidsprognoseforward studies - prostitutionprostitution - beskyttelse mod støjnoise protection - miljøbeskyttelseenvironmental protection - beskyttelse af faunaprotection of animal life - beskyttelse af floraprotection of plant life - beskyttelse af privatlivetprotection of privacy - ESAESA - beskyttelse af dyrprotection of animals - beskyttelse af selskabsdeltagereprotection of shareholders - kommunikationsbeskyttelseprotection of communications - beskyttelse af frihedsrettighederprotection of freedoms - mindretalsbeskyttelseprotection of minorities - diplomatisk beskyttelsediplomatic protection - forbrugerbeskyttelseconsumer protection - specialiseringsaftalespecialisation agreement - AsienAsia - markedsbeskyttelsemarket protection - beskyttelse af kulturarvheritage protection - landskabsbeskyttelsecountryside conservation - beskyttelse af jordbundensoil protection - børneforsorg og mødrehjælpcare of mothers and infants - protektionismeprotectionism - animalsk proteinanimal protein - syntetisk proteinsynthetic protein - mælkeproteinmilk protein - SydasienSouth Asia - vegetabilsk proteinvegetable protein - aftaleprotokolprotocol to an agreement - sukkerprotokolprotocol on sugar - prototypeprototype - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provinsprovince - psykiatripsychiatry - psykologipsychology - arbejdspsykologioccupational psychology - publikationpublication - fællesskabspublikationCommunity publication - offentliggørelse af lovpublication of a law - reklameadvertising - utilbørlig reklameadvertising malpractice - offentliggørelse af regnskabpublication of accounts - offentliggørelse af transporttarifpublication of tariffs - QatarQatar - politisk asylpolitical asylum - faglig kvalifikationprofessional qualifications - miljøkvalitetquality of the environment - livskvalitetquality of life - produktkvalitetproduct quality - landet mængdequantity of fish landed - socialt dårligt stillet gruppesocially disadvantaged class - skriftlig forespørgselwritten question - mundtlig forespørgseloral question - parlamentarisk forespørgselparliamentary question - saneringdecontamination - beslutningsdygtighedquorum - fiskerikvotecatch quota - valgkvotientelectoral quota - radioaktivitetradiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivity - radio, radiospredning, transmission, tv, udsendelsebroadcasting, broadcast medium - strålingsbeskyttelseradiation protection - FN's GeneralforsamlingUN General Assembly - olieraffineringoil refining - sukkerraffineringsugar refining - druegrape - firmanavnbusiness name - hjemtagelse af kapitalrepatriation of capital - rapportreport - forholdet landbrug-handelagriculture-trade relationship - forholdet landbrug-industriagriculture-industry relationship - aktivitetsrapportannual report - betænkningcommittee report - forskningsrapportresearch report - tilnærmelse af lovgivningapproximation of laws - tilnærmelse af politikapproximation of policies - Ras al KhaimahRas Al Khaimah - beregningsgrundlag for skatbasis of tax assessment - ratificering af aftaleratification of an agreement - kvotientratio - atomreaktornuclear reactor - erhvervsmæssig omstillingvocational retraining - genoprustningrearmament - genforsikringreinsurance - optællingcensus - folketællingpopulation census - uddannelsesbistandassistance in training - økonomisk recessioneconomic recession - indtægtrevenue - eksportindtægtexport revenue - antagelse af retssagadmissibility - forskningresearch - landbrugsforskningagronomic research - anvendt forskningapplied research - energiforskningenergy research - dokumentarisk søgningdocument retrieval - miljøforskningenvironmental research - skovbrugsforskningforestry research - fiskeriforskningfishery research - industriel forskningindustrial research - medicinsk forskningmedical research - videnskabelig forskningscientific research - høstharvest - henstillingrecommendation - fællesskabshenstillingCommunity recommendation - økonomisk aftaleeconomic agreement - gensidig socialforsikringmutual assistance scheme - EKSF-henstillingECSC recommendation - Euratom-henstillingEAEC recommendation - anerkendelse af eksamensbeviserrecognition of diplomas - økonomisk genopbygningeconomic reconstruction - omstilling til gartnericonversion to horticulture - omstilling af besætningherd conversion - industriel omstillingindustrial conversion - omstilling fra mælke- til kødproduktionconversion to beef production - produktionsomstillingredirection of production - administrativ rekursappeal to an administrative authority - annullationssøgsmålaction for annulment - passivitetssøgsmålaction for failure to act - traktatbrudssagaction for failure to fulfil an obligation - ansættelserecruitment - foreningassociation - genvinding af energienergy recovery - tilbageføring af kapitalrecycling of capital - genvinding af affaldwaste recycling - krydderurtaromatic plant - styrkereduktionforce reduction - lægeurtmedical plant - sojaoliesoya bean oil - solsikkeoliesunflower seed oil - nedsættelse af arbejdstidenreduction of working time - vildtkødmeat from game - kaninkødrabbit meat - majsoliemaize oil - toldnedsættelsetariff reduction - skummetmælkspulverskimmed milk powder - rediskonteringrediscounting - revalueringrevaluation - reeksportre-export - tørret produktdried product - konsistensmiddeltexture agent - hurtig retsforfølgningsummary procedure - landbrugsstøtteaid to agriculture - folkeafstemningreferendum - fællesskabspræferenceCommunity preference - administrativ reformadministrative reform - reform af den fælles landbrugspolitikreform of the CAP - landbrugsreformagrarian reform - landbrugsproduktionsbestemmelserregulation of agricultural production - undervisningsreformeducational reform - landbrugskvoteagricultural quota - garantitærskelguarantee threshold - alternativ landbrugsproduktionalternative agricultural production - afgift på fedtstoffertax on oils and fats - jordreformland reform - ugunstigt stillet landbrugsområdeless-favoured agricultural area - kvindelig landbrugerwoman farmer - ung landmandyoung farmer - retsreformjudicial reform - bedriftssammenslutninggrouping of farms - bedriftskortfarm return - plantebeskyttelsesmiddelplant health product - flygtningrefugee - herbicidherbicide - rabiesrabies - mælkeproduktiondairy production - kornerstatningcereal substitute - politisk flygtningpolitical refugee - skovbrugssammenslutningforestry group - tilbudsvægringrefusal to bid - træproduktionwood production - skovejendomforestry property - statsskovpublicly-owned forest - privat skovprivate forest - salgsvægringrefusal to sell - skaldyrsavlshellfish farming - akvakulturproduktfishery produce - fiskerilicensfishing licence - autoritært styreauthoritarian regime - bistandsordningaid system - opdeling af virksomheddemerger - transnational virksomhedtransnational corporation - eksklusivkøbexclusive purchasing agreement - virksomhed af almen interessepartly nationalised undertaking - selektiv distributionselective distribution agreement - ejendomsforhold til jordlandholding system - elektronisk postelectronic mail - grænseoverskridende datastrømcross-frontier data flow - kommercielt mediecommercial media - økonomisk systemeconomic system - lokalt medielocal media - privat medieprivate media - militært styremilitary regime - dataoverførselsnettransmission network - telekonferencevideophone conference - europæisk tvEuropean television - parlamentarisk styreparliamentary system - betalings-tvpay television - teletekstsystemVideotex - hjemmedatamatikhome computing - datalagringinformation storage - politisk styreformpolitical system - anvendt datamatikcomputer applications - datakriminalitetcomputer crime - dataretdata-processing law - kunstig intelligensartificial intelligence - regionregion - EU-TidendeEU Official Journal - edb-piratvirksomhedcomputer piracy - landbrugsregionagricultural region - prøvelse af valgelection monitoring - kumulation af mandatermultiple office holding - valgresultatelection result - delegation af beføjelserdelegation of power - regionen Bruxelles-HovedstadsområdetBrussels region - parlamentarisk delegationparliamentary delegation - valgretsaldervoting age - føderalismefederalism - kystregioncoastal region - afstemming om personlig tillidplebiscite - stemmefordelingdistribution of votes - rådgivende beføjelseadvisory power - udviklingsregiondevelopment region - udnævnelsesbeføjelsepower to appoint - privilegiumprivilege - radikalt partiradical party - bjergregionmountain region - ugunstigt stillet regionless-favoured region - tvangsmæssig forsvindenforced disappearance - politisk mindretalpolitical minority - politikontrolpolice checks - pacifismepacifism - civilbeskyttelsecivil defence - økonomisk regioneconomic region - stemmeafgivning ved stedfortrædervote by delegation - konsortiumconsortium - den flamske regionFlanders - udøvende magtexecutive body - regeringsprogramgovernment programme - grænseregionfrontier region - markedsstøttemarket support - økonomisk omstillingeconomic conversion - industriregionindustrial region - omstillingsstøtteredevelopment aid - omstruktureringsstøtteaid for restructuring - afsætningsstøttesales aid - industristøtteaid to industry - omfordeling af indkomstredistribution of income - EF-region i MiddelhavsområdetEC Mediterranean region - humanitær hjælphumanitarian aid - flygtningehjælpaid to refugees - hjælp til katastroferamteaid to disaster victims - udviklingsbistanddevelopment aid - højt prioriteret regionpriority region - landregionrural region - nyt industrilandnewly industrialised country - turistregiontourist region - socialøkonomisocial economy - landøkonomisk regnskabeconomic accounts for agriculture - den wallonske regionWalloon region - konsekvensundersøgelseimpact study - økonomisk konsekvenseconomic consequence - samrådsprocedureconciliation procedure - regionaliseringregionalisation - metrounderground railway - stortransportmiddellarge vehicle - rumtransportspace transport - rumfartøjspace vehicle - regionalisering af samhandelregionalisation of trade - rumstationspace station - regionalismeregionalism - leje af transportmiddelvehicle rental - transportlokaliseringdestination of transport - forordningregulation - fartscertifikatship's passport - fragtomkostningertransport price - fællesskabsforordningCommunity regulation - tarifgodkendelseapproval of tariffs - havnetrafikport traffic - Euratom-forordningEAEC Regulation - trafikkontroltraffic control - transportkvotatransport quota - transportmarkedtransport market - køretøjsregistreringvehicle registration - køretøjspapirervehicle documents - bilæggelse af tvistersettlement of disputes - transportvarighedlength of journey - højhastighedstransporthigh-speed transport - fragtdokumenttransport document - køretiddriving period - teknisk kontrolroadworthiness tests - turistbureautravel agency - finansforordningfinancial regulation - transportkontraktcontract of carriage - selskabsdeltagercompany member - tvangsakkordcomposition - handelsbestemmelsertrade regulations - byplanbestemmelsertown-planning regulations - flyruteairline - vejtrafikroad traffic - jagtbestemmelserhunting regulations - søfartspolitikshipping policy - havkonferencemaritime conference - færdselsbestemmelsertraffic regulations - dumpning af affalddumping of waste - affaldsoplagringstorage of waste - byggebestemmelserbuilding regulations - giftigt stoftoxic substance - ikke-forurenende køretøjnon-polluting vehicle - udnyttelse af havbundenexploitation of the sea-bed - erstatning af ressourcerreplacement of resources - miljøindvirkningenvironmental impact - miljøkontrolenvironmental monitoring - forebyggelse af jordskælvseismic monitoring - kystsikringshore protection - hastighedsbestemmelserspeed control - vandforvaltningwater management - regulering af virksomhedsaftalercontrol of restrictive practices - geofysisk miljøgeophysical environment - stillestående vandstagnant water - retsforskrifter om investeringerregulation of investments - marin artmarine life - naturlivwildlife - forsikringinsurance - prisbestemmelserprice regulations - vegetabilske ressourcerplant resources - flodmundingestuary - landbrugskatastrofeagricultural disaster - toldbestemmelsercustoms regulations - afløvningdefoliation - erosionerosion - forurening fra motorkøretøjermotor vehicle pollution - transportbestemmelsertransport regulations - forurening med kulbrinteroil pollution - metalforureningmetal pollution - forurening fra skibepollution from ships - industriel forureningindustrial pollution - markedsreguleringmarket stabilisation - eksportafgiftexport levy - importafgiftimport levy - fødselskontrolbirth control - ulovlig handelillicit trade - afsætningskontorintervention agency - NimexeNimexe - regulering af transaktionerregulation of transactions - oprindelsesbetegnelsedesignation of origin - suspensiv toldordningcustoms procedure suspending duties - reimportre-import - toldgodtgørelsecustoms drawback - skolemæssig reintegreringre-integration into school - EF's toldområdeEC customs territory - resocialiseringsocial rehabilitation - enhedsdokumentsingle document - forenkling af formalitetersimplification of formalities - forkastelse af budgetrejection of the budget - toldspecialiseringspecification of tariff heading - handelsrelationertrade relations - finansiel aftalefinancial agreement - eksportforsikringexport credit insurance - termisk udledningthermal discharge - kompensationshandelcountertrade - fællesskabseksportCommunity export - fællesskabsimportCommunity import - varer og tjenesteydelsergoods and services - igangsætning af økonomisk opsvingreflation - produktionsgodeintermediate goods - bilaterale relationerbilateral relations - fast aktivcapital goods - brugt forbrugsgodeused goods - integreret handelintegrated trade - kulturelle relationercultural relations - industrielt forbrugintermediate consumption - verdensforbrugworld consumption - markedsføringmerchandising - markedsføringsteoritheory of marketing - diplomatiske relationerdiplomatic relations - handelsfremmende arrangementtrade event - pris uden afgifterprice net of tax - arbejdsmarkedsrelationerlabour relations - tabsgivende salgselling at a loss - selvbetjeningself-service store - interessentskabsforretningaffiliated retailing - vandrehandelitinerant trade - selvstændig handelindependent retailer - kædeforretningchain store - forholdet skole-industrischool-industry relations - terminalmarkedwholesale trading centre - distributørdistributor - økonomiske relationereconomic relations - primær pengeforsyningprivate-sector liquidity - forholdet kirke-statchurch-State relations - ulykkesforsikringpersonal accident insurance - øst-vest-relationerEast-West relations - markedssammenfletninginter-industrial relations - valutakrisemonetary crisis - interinstitutionelle relationerinterinstitutional relations - valutarestriktionerexchange restriction - internationale relationerinternational relations - gratis kreditfree credit - diskontosatsdiscount rate - kreditrammercredit control - interparlamentariske relationerinterparliamentary relations - børsstock exchange - relationer inden for EFintra-Community relations - kapitalflugtoutflow of capital - overførselsudgifttransfer pricing - forholdet lovgivende-udøvende magtlegislative-executive relations - finansiering på meget kort sigtvery short-term financing - monetære relationermonetary relations - virksomhedsfinansieringcorporate finance - multilaterale relationermultilateral relations - tingsskadeforsikringproperty insurance - personskadeforsikringpersonal insurance - medforsikringco-insurance - forholdet by-landtown-country relationship - kreditinstitutcredit institution - industribankfinance house - automatiseret bankvirksomhedelectronic banking - arbejdsulykkesforsikringoccupational accident insurance - menneskelige relationerhuman relations - banktilsynbanking supervision - bankomkostningerbank charges - budgetbevillingbudget appropriation - almindeligt budgetgeneral budget - public relationspublic relations - regionale finanserregional finances - religionreligion - finansiering af Fællesskabets budgetfinancing of the Community budget - medlemsstaternes bidragMember State's contribution - regeringsomdannelsecabinet reshuffle - beskatningsaftaletax convention - skattekontroltax inspection - tilbagebetalingredemption - ekstraordinær skatspecial tax - jordfordelingreparcelling - gaffeltarifbracket rate - fritagelse for eksportafgifterremission of export duties - enhedsprisunit price - støttetarifsupport tariff - blandet prismixed price - importsubstitutionimport substitution - pris for landbrugsprodukterprice of agricultural produce - aflønning af arbejderemuneration of work - landbrugsforsikringagricultural insurance - landbrugsudbyttecrop yield - samfundslærecivics - handelsundervisningcommercial education - undervisningsmaterielteaching materials - edb-baseret undervisningsmaterielteaching software - forholdet skole-erhvervslivschool-working life relations - byfornyelseurban renewal - neurobiologineurobiology - rentabilitetprofitability - gynækologigynaecology - neurologineurology - pædiatripaediatrics - odontologidental medicine - førstehjælpfirst aid - alternativ medicinalternative medicine - industriel reorganiseringindustrial reorganisation - akustikacoustics - optikoptics - kybernetikcybernetics - petrologipetrology - fordeling af bistanddistribution of aid - religiøs sektreligious sect - teologitheology - skatteligningdistribution of the tax burden - indre markedsingle market - befolkningens geografiske fordelinggeographical distribution of the population - familie med enlig forældrepartone-parent family - adoptivbarnadopted child - motorkøretøjsforsikringmotor vehicle insurance - fordeling af produktiondistribution of production - beskyttelse af familienfamily protection - opdeling af markedmarket-sharing agreement - kunstig forplantningartificial reproductive techniques - artificiel inseminationartificial insemination - in-vitrobefrugtningtest tube fertilisation - fordeling af rigdommenedistribution of wealth - rugemorsurrogate mother - forældremyndighedparental authority - fordeling af mandaterallocation of seats - forældreskabdescendant - efternavnsurname - forældreansvarparental responsibility - separationjudicial separation - befolkningsudviklingpopulation dynamics - indkomstfordelingdistribution of income - migrantmigrant - arbejdsfordelingallocation of work - befolkningsmigrationmigration for settlement purposes - hjemrejsehjælprepatriation grant - befolkningsaldringageing of the population - erhvervsmæssig mobilitetjob mobility - geografisk fordelinggeographical distribution - aldersfordelingdistribution by age - fordeling pr. indbyggerper capita distribution - hædersbevisninghonour - frivilligt arbejdevoluntary work - velgørende organisationvoluntary organisation - arbejdsløshedsforsikringunemployment insurance - fordeling pr. beskæftigetdistribution per employed person - spilgaming - spilleetablissementgaming establishment - automatisk spilautomatic game - kønsfordelingdistribution by sex - sportsfiskerisport fishing - turistudvekslingtourist exchange - udlandsturismeforeign tourism - agroturismerural tourism - fortegnelsedirectory - turistmæssig infrastrukturtourist infrastructure - socialbudgetsocial budget - genbeplantningreplanting - europæisk socialpolitikEuropean social policy - bekæmpelse af kriminalitetprevention of delinquency - grov kriminalitetcrime - fysisk handicappetphysically disabled - fremførsel af bevillingcarry-over of appropriations - mentalt handicappetmentally disabled - hjemløshomelessness - seksuel mutilationsexual mutilation - ugentlig hvileperiodeweekly rest period - narkotikahandeldrug traffic - almen medicingeneral medicine - social bistandsocial assistance - social infrastruktursocial facilities - socialsikringsretsocial security legislation - socialt arbejdesocial work - hjemmehjælphome help - supplerende pensionsupplementary pension - tillidsrepræsentantunion representative - helbredskorthealth card - helbredsudgifterhealth expenditure - hospitalsudgifterhospital expenses - diplomatisk repræsentationdiplomatic representation - sygehusindlæggelsehospitalisation - hjemmesygeplejehome care - syges rettighederpatient's rights - offentlig hygiejnepublic hygiene - socialmedicinsocial medicine - kreditforsikringcredit insurance - personalerepræsentationworkers' representation - privatmedicinprivate medical treatment - bymæssigt byggeriurban construction - bymæssig infrastruktururban infrastructure - ejendomsmarkedproperty market - politisk repræsentationpolitical representation - huslejebestemmelserrent regulations - ManIsle of Man - Castilla-LeonCastile-Leon - forholdstalsrepræsentationproportional representation - Castilla-La ManchaCastile-La Mancha - CantabrienCantabria - De Baleariske ØerBalearic Islands - RiojaRioja - Ceuta og MelillaCeuta and Melilla - repressionrepression - Madrid-regionenCommunity of Madrid - Valencia-regionenCommunity of Valencia - Murcia-regionenRegion of Murcia - NordportugalNorthern Portugal - MidtportugalCentral Portugal - Lissabon-regionenLisbon and the Tagus Valley - NordenglandNorthern England - NordvestenglandNorth-West England - SydøstenglandSouth-East England - SydvestenglandSouth-West England - økonomisk opsvingeconomic recovery - Antigua og BarbudaAntigua and Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Kitts-NevisSaint Christopher and Nevis - reproduktionduplicating - Saint Vincent og GrenadinerneSaint Vincent and the Grenadines - US Virgin Islands - Maghreb-områdetGreat Maghreb - reproduktion af dyranimal breeding - reproduktion af planterplant propagation - MarshalløerneMarshall Islands - Amerikansk SamoaAmerican Samoa - invalideforsikringdisability insurance - republikrepublic - polarområdepolar region - Den Dominikanske RepublikDominican Republic - PitcairnPitcairn Islands - påbud om genoptagelse af arbejdetrequisitioning of workers - biologisk våbenbiological weapon - masseødelæggelsesvåbenweapon of mass destruction - strategisk atomvåbenstrategic nuclear weapon - informationsnetinformation network - atombombeatomic bomb - bogføringsmæssigt informationsnetfarm accountancy data network - ballistisk missilballistic missile - styrbart missilguided missile - interkontinentalt missilintercontinental missile - transportnettransport network - flådestyrkewarships - jernbanenetrail network - rumvåbenspace-based weapons - laservåbenlaser weapon - brandvåbenincendiary weapon - skydevåben og ammunitionfirearms and munitions - vandvejsnetnetwork of navigable waterways - hærland forces - paramilitær styrkeparamilitary force - vejnetroad network - flyvevåbenair force - reservereserve army - udstationeret styrkeforces abroad - søværnnavy - beholdningreserves - militærtjeneste for kvinderwomen's military service - frivillig militærtjenestevoluntary military service - regnskabsmæssig reserveprovision - forsvarsudgiftdefence expenditure - strategisk forsvarstrategic defence - valutareserveforeign-exchange reserves - international sikkerhedinternational security - rustningspolitikarms policy - europæisk rustningspolitikEuropean arms policy - europæisk sikkerhedEuropean security - ikke-spredning af atomvåbennuclear non-proliferation - rustningsbegrænsningarms limitation - atomnedrustningcreation of nuclear-free zones - naturreservatnature reserve - rustningsharmoniseringharmonisation of weapons - opholdsstedresidence - international aftaleinternational agreement - bilateral aftalebilateral agreement - multilateral aftalemultilateral agreement - fritidsboligsecondary residence - international forhandlinginternational negotiations - undertegnelse af aftalesignature of an agreement - internationalt instrumentinternational instrument - international konventioninternational convention - pesticidrestpesticide residue - resolutionresolution - træaffaldwood residue - europæisk konventionEuropean convention - international FN-overenskomstUN international covenant - international politikinternational affairs - ophævelse af kontrakttermination of a contract - internationalt spørgsmålinternational issue - skadesforsikringindemnity insurance - harpiksresin - relationer mellem de to Tysklanderelations between the two German States - officielt besøgofficial visit - international hjælpinternational aid - adfærdskodekscode of conduct - international sanktioninternational sanctions - EU-resolutionCommunity resolution - religiøs gruppereligious group - socio-kulturel gruppesocio-cultural group - fødevaremæssig uafhængighedself-sufficiency in food - samarbejdspolitikcooperation policy - FN-resolutionUN resolution - retligt samarbejdelegal cooperation - militær besættelsemilitary occupation - EP-beslutningEP resolution - besat områdeoccupied territory - multinational styrkemultinational force - ansvarliability - krigsfangeprisoner of war - det armenske spørgsmålArmenian question - det kurdiske spørgsmålKurdistan question - det palæstinensiske spørgsmålPalestinian question - foreningen af de to Tysklandeunification of Germany - internationalt ansvarinternational responsibility - CDECDE - euromissilEuro-missile - rustningskontrolarms control - ministeransvarministerial responsibility - START-aftaleSTART agreement - ABM-aftaleABM Agreement - fredszonepeace zone - sygeforsikringhealth insurance - strafansvarcriminal liability - OSCEOSCE - langtidsarbejdsløshedlong-term unemployment - tilbagevenden til arbejdsmarkedetreintegration into working life - politisk ansvarpolitical responsibility - arbejdsløshedsbekæmpelsefight against unemployment - beskæftigelsesplanlægningmanpower planning - delt arbejdejob sharing - statsborgernational - arbejdsophørtermination of employment - beskæftigelsesomlægningchange of job - lokalt beskæftigelsesfremmende initiativlocal employment initiative - ulønnet arbejdeunpaid work - fællesskabsborgerCommunity national - midlertidigt arbejdetemporary employment - animalske ressourceranimal resources - ungdomsarbejdeyouth employment - kvindearbejdefemale work - havets ressourcerresources of the sea - omskolingupdating of skills - økonomisk ressourceeconomic resources - praktiktraineeship - vandressourcerwater resources - ressourcer i form af landområdersoil resources - beskæftigelsesstatistikemployment statistics - energiressourcerenergy resources - hjælpearbejderauxiliary worker - udstationeret personaleexpatriate worker - søforsikringmarine insurance - selvstændig erhvervsdrivendeentrepreneur - direktør for virksomhedmanaging director - fiskeressourcerfishery resources - selvstændigt erhvervself-employed person - mineralressourcermineral resources - helligdagpublic holiday - søndagsarbejdeSunday working - naturressourcernatural resources - arbejdsrytmerate of work - vedvarende ressourcerrenewable resources - distancearbejdeteleworking - lønstoppay freeze - yderligere indtægteradditional resources - lønnedgangpay cut - personalegodefringe benefit - godtgørelser og udgifterallowances and expenses - budgetindtægterbudgetary resources - personaleudnævnelseappointment of staff - egne indtægterown resources - internt regulativrules of procedure - ansættelse på prøveprobationary period - marketenderivirksomhedcatering - faglige rettighedertrade union rights - organisationsfrihedtrade union freedom - professionel etikprofessional ethics - lovpligtig forsikringcompulsory insurance - eksportrestitutionexport refund - økonomisk demokratiprofit sharing - importrestitutionimport refund - valg til fagforeningtrade union election - arbejdsmarkedspartsocial partners - tjenestemandsforbundunion of civil servants - faglig foreningprofessional association - fagforeningtrade union - produktionsrestitutionproduction refund - eksportrestriktionexport restriction - diplomatisk erhvervdiplomatic profession - importrestriktionimport restriction - kommunikationserhvervcommunications profession - konkurrencebegrænsningrestriction on competition - administrativt erhvervadministrative personnel - sekretariatspersonalesecretarial staff - handelsrestriktionertrade restriction - informationserhvervinformation profession - videnskabeligt erhvervscientific profession - teknisk erhvervtechnical profession - frihedsindskrænkningrestriction of liberty - pol, political leader, politician, politico - assurandørerhvervinsurance occupation - kvantitativ restriktionquantitative restriction - småhandelsmall retailer - tandlægedentist - lægedoctor - dyrlægeveterinarian - farmaceutpharmacist - jordemodermidwife - kunstnerisk erhvervartistic profession - privatforsikringprivate insurance - industriel omstruktureringindustrial restructuring - litterært erhvervliterary profession - driftsresultatoperating result - salgspersonalesales staff - handelsrepræsentantsales representative - driftsresultat af landbrugagricultural performance - skolemæssigt resultatschool results - edb-erhvervinformation technology profession - turisterhvervtourist profession - hotelerhvervhotel profession - serviceerhvervservice occupation - genindførelse af toldafgifterrestoration of customs duties - bankerhvervbanking profession - professionel sportprofessional sport - transittransit - skolemæssig retarderingbackwardness at school - europæisk industriområdeEuropean industrial area - Fællesskabets industripolitikCommunity industrial policy - tilbagetrækning fra markedetwithdrawal from the market - håndværkhandicrafts - småindustrismall industry - mellemstor industrimedium-sized industry - små og mellemstore industriersmall and medium industries - pensioneret personretired person - placering af industrilocation of industry - toldfri industrizoneindustrial free zone - førtidspensioneringearly retirement - teknologiparktechnology park - produktionsoverskudproduction surplus - håndteringhandling - offentlig forsikringpublic insurance - genbehandling af brændstoffuel reprocessing - industriel fremstillingindustrial manufacturing - produktionskvotaproduction quota - produktionsstatistikproduction statistics - producentansvarproducer's liability - ny teknologinew technology - topmødesummit meeting - ren teknologiclean technology - traditionel teknologitraditional technology - teknologisk procestechnological process - tekniske bestemmelsertechnical regulations - produktlevetidproduct life - mangelfuldt produktdefective product - ministermødeministerial meeting - teknisk specifikationtechnical specification - europæisk normEuropean standard - international norminternational standard - harmonisering af normerharmonisation of standards - teknisk regulativtechnical rule - internationalt mødeinternational meeting - genvindingsteknologirecycling technology - forskningsbudgetresearch budget - ajourføring af lønningerpay rise - EurekaEureka - forskningspersonaleresearch staff - Fællesskabets forskningspolitikCommunity research policy - forholdet industri-forskningindustry-research relations - videreforhandlerdealer - indkomstincome - forskningsorganisationresearch body - handelsmærkebrand name - indregistreret varemærkeregistered trademark - mønsterdesigns and models - ekstraindtægtsupplementary income - varemærkerettrademark law - europæisk varemærkeEuropean trademark - dyreforsøgexperiment on animals - forsøg på menneskerexperiment on humans - virksomhedsforskningcompany research - grundforskningbasic research - militær forskningmilitary research - universitetsforskninguniversity research - ansvarsforsikringthird-party insurance - investeringsafkastinvestment income - Gruppen af De 77 LandeGroup of 77 - Contadora-gruppenContadora Group - ikke-autonomt områdedependent territory - forbrugerbevægelseconsumer movement - producentindkomstfarmers' income - sekretariatsgodtgørelsesecretarial allowance - transport af farligt godstransport of dangerous goods - bedriftsindtjeningfarm income - pædagogisk metodeteaching method - husholdningernes indkomsthousehold income - skattepligtig indkomsttaxable income - nationalindkomstnational income - undersøiske mineralressourcerunderwater mineral resources - anden indtægt end lønincome in addition to normal pay - avanceret materialeadvanced materials - gulvbelægningfloor coverings - superledende legeringsuperconducting alloy - kompositmaterialecomposite materials - teknisk keramiktechnical ceramics - specialpolymerspecial polymer - amorft materialeamorphous materials - mikropartikelultra-fine particle - biomaterialebiomaterials - memorylegeringshape-memory alloy - revision af forfatningconstitutional revision - ADN-konventionenADN agreement - perifer enhedperipheral - feriespredningstaggering of holidays - revision af lovamendment of a law - mikrodatamatmicro-computer - turistpolitiktourism policy - transportforsikringtransport insurance - industriel revolutionindustrial revolution - BITInternational Labour Office - ECOSOCEcosoc - UNHCRUNHCR, United Nations High Commission for Refugees - Nordrhein-WestfalenNorth Rhine-Westphalia - EEBEEB - Rheinland-PfalzRhineland-Palatinate - Rhone-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og ArbejdsvilkåreneEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Det Europæiske Institut i FirenzeEuropean University Institute of Florence - Ribe AmtRibe - EBUEBU - rigdomwealth - UEMOAWAEMU - livsforsikringlife assurance - ricinuscastor bean - ADCADC - Ringkøbing AmtRingkoebing - CACMCACM - dækket risikoinsured risk - DACDAC - sundhedsrisikohealth risk - kerneenergipolitiknuclear policy - risrice - oliepolitikpetroleum policy - kulbrintelagringstorage of hydrocarbons - nedlukning af kraftværkdecommissioning of power stations - energilandbrugagro-energy - energiindustrienergy industry - gasoholgasohol - alkoholbrændstofmotor spirit - robotteknologirobotics - energiproduktenergy-generating product - kulindustricoal industry - robotiseringrobotisation - kulpolitikcoalmining policy - kulbehandlingcoal processing - malmforekomstore deposit - social rollesocial role - minedriftmining operation - mineproduktionmining production - alderdomsforsikringpension scheme - Roskilde AmtRoskilde - udnyttelse af malmmining of ore - metallisk malmmetallic ore - bauxitbauxite - bituminøst materialebituminous materials - jord- og stenartearths and stones - saltsalt - bearing - fosfatphosphate - potaskepotash - RumænienRomania, Roumania, Rumania - olieefterforskningpetroleum exploration - olieudvindingextraction of oil - havanlægoffshore structure - olieproduktionpetroleum production - butanbutane - paraffinalkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin series - råoliecrude oil - benzinpetrol - gasoliediesel fuel - fyringsoliefuel oil - Det Forenede KongerigeUnited Kingdom - propanpropane gas - flybrændstofaviation fuel - blyfri benzinlead-free petrol - Det Forenede Kongerige OLTUnited Kingdom OCT - havolieoffshore oil - regioner i Det Forenede Kongerigeregions of the United Kingdom - kraftværkpower plant - elektricitetsindustrielectrical industry - RwandaRwanda - placering af kraftværksiting of power stations - vandkraftinstallationhydroelectric development - SabaSaba - reaktorkølingreactor cooling system - kernekeminuclear chemistry - astronomiastronomy - SabahSabah - bestrålet brændstofirradiated fuel - saccharosesucrose - biologisk procesbioprocess - bioindustribio-industry - bioteknologibiotechnology - parakemispecial chemicals - VestsaharaWestern Sahara - ikke-pladeformigt produktnon-flat product - pladeformigt produktflat product - bliksheet - profilsection - SahelSahel - foliethin sheet - svinefedtlard - kemisk basisindustriraw chemical industry - kemisk stofchemical element, element - kemisk forbindelsechemical compound, compound - maling og lakpaints and varnishes - Sint EustatinsSaint Eustatius - medikamentmedicament - San MarinoSan Marino - hormonhormone - Sint MaartenSaint Martin - organisk kemikalieorganic chemical - pesticidindustripesticides industry - metalindustrimetallurgical industry - aftale mellem virksomhederinter-company agreement - AsturienPrincipality of Asturias - Saint-Pierre og MiquelonSaint Pierre and Miquelon - stålproduktiron and steel product - skruer og møtrikkerbolt and screw industry - blikkenslageri og klejnsmederitinplate and cutlery industry - isenkramironmongery - støbejernsproduktiron product - overfladebehandling af metalmetal coating - Sankt HelenaSaint Helena - jern- og stålfremstillingsmaterieliron and steel-working machinery - specialstålspecial steels - Saint LuciaSaint Lucia - antimonantimony - berylliumberyllium - cadmiumcadmium - jernlegeringferro-alloy - tantaltantalum - udlægseizure of goods - cykel og motorcykelcycle and motorcycle industry - værktøjtool industry - videnskabeligt apparatscientific apparatus - lønpay - medicinsk-kirurgisk udstyrmedical and surgical instruments - akkordlønpiece work pay - køleanlægcold store - timelønhourly wage - industrirobotindustrial robot - løn for arbejde i hjemmetwages for housework - mindstelønminimum pay - pumpepump - IATAIATA - lønmodtagerwage earner - audiovisuelt udstyraudio-visual equipment - lydgengiversound reproduction equipment - SalomonøerneSolomon Islands - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - el-kabelelectric cable - telekommunikationsudstyrtelecommunications equipment - husholdningsapparathousehold electrical appliance - administrativ sanktionadministrative penalty - elektrisk industrimaskineindustrial electric machinery - elektrisk maskineelectric machinery - elektromagnetisk materielelectro-magnetic equipment - fællesskabssanktionCommunity sanction - videopladevideo disc - videokassettevideo cassette - optagemediumrecording medium - økonomisk sanktioneconomic sanctions - grammofonpladerecord - optisk mediumoptical medium - indspillet mediumrecording - strålingsapparatapparatus based on the use of rays - trådløs telekommunikationradio telecommunications - mikroelektronikmicroelectronics - strafferetlig sanktionpenalty - byggeindustribuilding industry - præfabrikationprefabrication - byggepanelbuilding slab - store anlægsarbejderlarge-scale construction - kartonpaperboard - agglomereret træbonded wood - offentlig sundhedpublic health - lædervarerfancy leather goods and glove-making industry - buntmagerihides and furskins industry - São Tomé og PrincipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - manufakturvarerhaberdashery - SardinienSardinia - kunsttekstilman-made fibre - naturtekstilnatural fibre - diverse industriermiscellaneous industries - ApSprivate limited company - bijouteri- og guldsmedearbejdejewellery and goldsmith's articles - boghvedebuckwheat - sociale rettighedersocial rights - politiske rettighederpolitical rights - økonomiske rettighedereconomic rights - menneskerettighedspagtcharter on human rights - SaarlandSaarland - ateismeatheism - satellitsatellite - bevægelsesfrihedfreedom of movement - arbejdstilfredshedjob satisfaction - bekæmpelse af diskriminationanti-discriminatory measure - know-howknow-how - etnisk diskriminationethnic discrimination - seksuel frihedsexual freedom - fremmedhadxenophobia - ligestilling mellem kvinder og mændequality between men and women - undervisningsfrihedacademic freedom - ret til udviklingright to development - børns rettighederchildren's rights - nedværdigende og grusom behandlingcruel and degrading treatment - Slesvig-HolstenSchleswig-Holstein - beskyttelse af børnchild protection - forbrydelse mod menneskehedencrime against humanity - lovs tilbagevirkende kraftretroactivity of a law - sammenlignende retcomparative law - forvaltningsvidenskabadministrative science - lokal lovgivninglocal legislation - informationsvidenskabinformation science - civilretligt ansvarcivil liability - kontraktansvarcontractual liability - adfærdsvidenskaberbehavioural sciences - ejendomsretownership - atlasatlas - jordbundsvidenskabsoil science - privatiseringprivatisation - økonomisk videnskabeconomics - arvinheritance - retsvidenskablegal science - arveretlaw of succession - time-sharingtime-sharing - servituttereasement - nydelse af rettighederenjoyment of rights - bopællegal domicile - biologiske videnskaberlife sciences - solvensfinancial solvency - forbrydelser mod personercrime against individuals - forbrydelser mod tingcrime against property - ulovlig frihedsberøvelseillegal restraint - fysiske videnskaberphysical sciences - politisk videnskabpolitical science - toldsvigcustoms fraud - anvendte videnskaberapplied sciences - æreskrænkelsedefamation - overtrædelse af fiskale bestemmelsertax offence - geovidenskaberearth sciences - fængslingimprisonment - fængselslovgivninglaw relating to prisons - indsatprisoner - socialvidenskabersocial sciences - forvandlingsstrafalternative sentence - delvis frihedsstrafconditional discharge - konfiskationconfiscation of property - strafnedsættelsereduction of sentence - overførsel af indsattetransfer of prisoners - fængselsregulativprison system - fængselsforvaltningprison administration - politisk splittelsepolitical split - retsfristlimitation of legal proceedings - retsforhandlinglegal hearing - atmosfæreatmosphere - skolesøgningschooling - retshjælplegal aid - anholdelsearrest - retslig undersøgelsejudicial inquiry - ransagningsearch - varetægtsarrestdetention before trial - forsvarsrettighederrights of the defence - valg i to omgangedouble-ballot voting system - valg i én omgangsingle-ballot system - listevalglist voting system - EC action to establish liability - klageadgang for ansatteaction by staff - reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling - flertalsvalgmajority voting system - enkeltmandsvalguninominal voting system - commercial court - parlamentsmødeparliamentary sitting - voldgiftsdomstolcourt of arbitration - international domstolinternational court - fiscal court - tørkedrought - juridisk rådgiverlegal adviser - lægdommerlay magistrate - havområdemaritime area - statsforbrydelsethreat to national security - bankhemmelighedbanking secrecy - havovervågningmaritime surveillance - havenes frihedfreedom of the seas - industrihemmelighedindustrial secret - rummet uden for atmosfærenextra-atmospheric space - ejendomsret til rummetspace property right - tavshedspligtprofessional secret - udnyttelse af verdensrummetuse of outer space - FN's SekretariatUN Secretariat - udenlandsk statsborgerforeign national - opholdstilladelseresidence permit - indrejsetilladelse for udlændingeadmission of aliens - økonomisk sektoreconomic sector - blandet ægteskabmixed marriage - primær sektorprimary sector - forholdet international ret — national retinternational law - national law - international økonomisk retinternational economic law - administrativt ansvaradministrative responsibility - økonomisk offentlig retpublic economic law - kvartær sektorquaternary sector - EF-beslutningEC Decision - EF-direktivEC Directive - sekundær sektorsecondary sector - EF-retsordenCommunity legal system - afledt retsecondary legislation - Euratom-direktivEAEC Directive - EF-henstillingEC recommendation - tertiær sektortertiary sector - EF-forordningEC Regulation - gennemførelsesforordningimplementing Regulation - Euratom-udtalelseEAEC opinion - forsyningssikkerhedsecurity of supply - EKSF-udtalelseECSC opinion - domstolsudtalelseopinion of the EC Court of Justice - harmonisering af socialsikringsocial-security harmonisation - tryghed i ansættelsenjob security - ekstern EF-kompetenceEC external competence - EF-protokolEC Protocol - fusionstraktatMerger Treaty - transportsikkerhedtransport safety - Europæisk Fælles AktSingle European Act - EF-tiltrædelsestraktatEC Accession Treaty - produktsikkerhedproduct safety - Euratom-fællesforetagendeEAEC Joint Undertaking - KommissionenEC Commission - arbejdssikkerhedoccupational safety - EU's forbindelserEU relations - Ministerrådet AVS-EFACP-EC Council of Ministers - nuklear sikkerhednuclear safety - medlem af Domstolenmember of the EC Court of Justice - medlem af KommissionenEuropean Commissioner - offentlig sikkerhedpublic safety - ESSEAC - færdselssikkerhedroad safety - EF-associeringsaftaleEC association agreement - AVS/EF-konventionACP-EC Convention - social sikringsocial security - Ambassadørudvalget AVS-EFACP-EC Committee of Ambassadors - Det Paritetiske Udvalg AVS-EFACP-EC Joint Committee - Lomé-konvention IIIthird Lomé Convention - EURESEURES - EUFEDF - ESFESF - udvidelse af EUenlargement of the Union - boligtildelinghousing allocation - rugrye - Den Europæiske UnionEuropean Union - EF's historiehistory of Europe - kemisk saltchemical salt - EU-medlemskabEuropean Union membership - SELALAES - fælles holdningjoint position - fælles aktionjoint action - Traktat om Den Europæiske UnionTreaty on European Union - SELA-landeLAES countries - Europæisk Politisk SamarbejdeEuropean political cooperation - EF-udvælgelsesprøveEC competition - elevudvælgelseselection of pupils - supplerende mekanismesupplementary trade mechanism - forebyggelse af risicirisk prevention - naturlig risikonatural hazard - industriel risikoindustrial hazard - økonomisk liberalismeeconomic liberalism - toldafgiftercustoms duties - toldkontrolcustoms inspection - FTT-afgifterCCT duties - frøseed - mål og vægtweights and measures - konservesproduktpreserved product - halvmetalsemi-metal - bestrålingirradiation - eksistensminimumsindkomstsubsistence level income - personligt våbenpersonal weapon - meal - mæcenatpatronage - administrativ udvælgelsesprøveadministrative competition - offentlig høringpublic hearing - SenegalSenegal - magtens delingseparation of powers - psykoanalysepsychoanalysis - silkeavlsericulture - bildende kunstvisual arts - kulturel pluralismecultural pluralism - skikke og traditionercustoms and traditions - tjenesteydelseservice - arkitektonisk arvarchitectural heritage - kirkechurch - hymneanthem - flagflag - serviceafter-sales service - litterær og kunstnerisk ejendomliterary and artistic property - civil værnepligtalternative service - aerodynamikaerodynamics - termodynamikthermodynamics - plasmafysikplasma physics - laserfysiklaser physics - genteknikgenetic engineering - malerkunstpainting - arbejdsformidlingstjenesteemployment service - betinget løsladelserelease on licence - kapitalforhøjelsecapital increase - sundhedstjenestehealth service - landbrugets stillingagricultural situation - postvæsenets finansielle tjenesterpost office financial services - promulgation af lovpromulgation of a law - medlemmernes økonomiske interesserfinancial interests of members - arabisk-afrikansk samarbejdeArab-African cooperation - gratis tjenesteydelsefree service - europæisk-arabisk samarbejdeEuro-Arab cooperation - Commission Delegation - fællesskabskontrolCommunity control - additionalitetsprincippetprinciple of additionality - værnepligtnational service - perifer regionperipheral region - øregionisland region - mestbegunstiget nationmost-favoured nation - betalingspligtig tjenesteydelsepayable service - suppleringsbudgetsubsidiary budget - posttjenestepostal service - flersproget ordbogmultilingual dictionary - forkortelsesordbogdictionary of abbreviations - offentlig tjenestepublic service - leksikonencyclopaedia - tesaurusthesaurus - tidsskriftperiodical publication - efterretningsvæsensecret service - husholdningsaffalddomestic waste - monokultursingle-crop farming - socialforvaltningsocial services - avisnewspaper - sesamsesame - prisforhøjelseprice increase - parlamentssessionparliamentary session - SeychellerneSeychelles - IFCIFC - universitetuniversity - dyretransporttransport of animals - foreningsbevægelseassociative movement - SharjahSharjah - SicilienSicily - stationering af styrkerstationing of forces - parlamentsmandatparliamentary seat - hjemstedcentral office, head office, headquarters, home base, home office, main office - ledigt mandatvacant seat - AustralienAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - afmærkningtraffic signs - foder til selskabsdyrpet food - SingaporeSingapore - sur regnacid rain - forsikringsbegivenhedinsurance claim - byplanlægningserhvervtown-planning profession - dokumentationsværktøjdocumentary tool - uvævet tekstilnon-woven fabric - sirupsyrup - De Ægæiske ØerAegean Islands - De Kanariske ØerCanary Islands - sisalsisal - EP's præsidiumBureau of the EP - formandPresident - seismologiseismology - næstformandVice-President - generalsekretærSecretary General - institutionelt livinstitutional activity - hjemsted for institutionseat of Community institution - institutionel reforminstitutional reform - institutionel kompetencecompetence of the institution - EF-situationEC situation - familiemæssig stillingmarital status - rumfartspolitikspace policy - selvforsyningself-supply - finansiel stillingfinancial situation - socialismesocialism - selskaborganisation - anonymt selskabpublic limited company - civilretligt selskabcivil-law association - liberalt samvirkeprofessional partnership - handelsretligt selskabfirm governed by commercial law - halvoffentligt selskabmixed-ownership company - investeringsselskabinvestment company - kapitalselskabcompany with share capital - busbus - forbrugersamfundconsumer society - personselskabpartnership - kommanditselskablimited partnership - stille selskabundisclosed partnership - europæisk aktieselskabEuropean company - moderselskabparent company - selskab uden gevinstformålnon-profit organisation - sociologisociology - Sønderjyllands AmtSouth Jutland - silkesilk - egetforbrugown consumption - invalideforsorgcare of the disabled - sojasoya bean - opløsningsmiddelsolvent - SomaliaSomalia - stikprøvesample survey - opinionsundersøgelseopinion poll - sorghumsorghum - selvbestemmelseself-determination - SudanSudan - svovlsulphur - afgivelse af tilbudtendering - informationskildesource of information - bistandskildesource of aid - retskildesource of law - underudviklingunderdevelopment - biproduktby-product - landbrugsbiproduktagricultural by-product - selvfinansieringself-financing - mælkebiproduktmilk by-product - metallisk biproduktmetal by-product - subproletariatsub-proletariat - underernæringundernourishment - underbefolkningunderpopulation - underleverancesub-contracting - selvforvaltningself-management - familieforsørgerbreadwinner - prisstøtteprice support - landbrugsprisstøttefarm price support - valutastøttemonetary support - national suverænitetnational sovereignty - produktionsspecialiseringproduct specialisation - specialisering af samhandelspecialisation of trade - hensættelse til særligt formålbudgetary specification - frivillig begrænsningvoluntary restraint - ejendomsspekulationbuilding speculation - SporaderneSporades - sportsport - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - prisstabilitetprice stability - indkomststabiliseringincome stabilisation - økonomisk stabiliseringeconomic stabilisation - opstaldningindoor livestock farming - brancheaftaleinter-professional agreement - automatiseringautomation - økonomisk stagnationeconomic stagnation - forsøgsstationexperimental farm - statistikstatistics - landbrugsstatistikagricultural statistics - fællesskabsstatistikCommunity statistics - befolkningsstatistikpopulation statistics - fiskeristatistikfishing statistics - automobilmotor car - økonomisk statistikeconomic statistics - finansiel statistikfinancial statistics - industristatistikindustrial statistics - international statistikinternational statistics - national statistiknational statistics - officiel statistikofficial statistics - regional statistikregional statistics - Berlins statusstatus of Berlin - Jerusalems statusstatus of Jerusalem - tjenestemandsvedtægtregulations for civil servants - autonomiautonomy - personalevedtægtstaff regulations - juridisk statuslegal status - politisk statuspolitical status - arbejdsstillingoccupational status - social statussocial status - steriliseringsterilisation - skatteincitamenttax incentive - lagerstock - fællesskabslagerCommunity stock - finansiel autonomifinancial autonomy - konjunkturlagereconomic contingency stock - interventionslagerintervention stock - overskudslagersurplus stock - minimumslagerminimum stock - verdenslagerworld stock - privat lagerprivate stock - offentligt lagerpublic stock - stødpudelagerbuffer stock - oplagringstorage - oplagring af våbenstockpiling of weapons - energioplagringenergy storage - oplagring af levnedsmidlerstorage of food - opbevaring af dokumenterdocument storage - StorkøbenhavnGreater Copenhagen - Storstrøms AmtStorstroem - landbrugsstrukturagricultural structure - beskæftigelsesstrukturemployment structure - virksomhedsstrukturcompany structure - budgetbemyndigelsebudget authorisation - økonomisk struktureconomic structure - industriel strukturindustrial structures - institutionel strukturinstitutional structure - social struktursocial structure - narkotisk stofnarcotic - kræftfremkaldende stofcarcinogenic substance - farligt stofdangerous substance - tilladelse til virksomhedsaftalerestrictive-practice authorisation - eksportsubsidierexport subsidy - levnedsmiddelerstatningfood substitute - overtagelse af landbrugtransfer of farms - filialbranch - sukkersugar - hvidt sukkerwhite sugar - råsukkerraw sugar - roesukkerbeet sugar - transporttilladelsetransport authorisation - rørsukkercane sugar - SverigeSweden - afgiven stemmevotes cast - almindelig valgretuniversal suffrage - selvmordsuicide - SchweizSwitzerland - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - udnyttet landbrugsarealutilised agricultural area - stedfortræderalternate - tariftillægadditional duty - databærerinformation medium - magnetisk mediummagnetic medium - nedlæggelse af arbejdspladserjob cuts - ophævelse af toldafgifterabolition of customs duties - overstatslighedsupranationality - overudnyttelse af ressourcerover-exploitation of resources - skovarealwooded area - landbrugsarealarea of holding - græsarealgrassland - hovedarealmain acreage - dybfrysningdeep-freezing - formeringsreaktorbreeder reactor - SurinameSurinam - overbefolkningoverpopulation - valutaaftalemonetary agreement - motorvejmotorway - overproduktionover-production - markedskontrolmarket supervision - suspension af bistandsuspension of aid - strafudsættelsesuspension of sentence - suspension af toldafgiftersuspension of customs duties - SwazilandSwaziland - forstvæsensilviculture - ØstrigAustria - SyrienSyria - SysminSysmin - banksystembanking system - undervisningssystemeducational system - landbrugsdriftssystemfarming system - informationssysteminformation system - ledelsesinformationssystemmanagement information system - kommunikationssystemcommunications systems - regnskabssystemaccounting system - dyrkningsformcultivation system - AuvergneAuvergne - FN-systemetUnited Nations system - dokumentationssysteminformation service - valgsystemelectoral system - europæisk valgmetodeEuropean electoral system - europæisk regnskabssystemEuropean accounting system - Det Europæiske Monetære SystemEuropean Monetary System - det internationale valutasysteminternational monetary system - standardiseret regnskabssystemstandardised accounting system - tobaktobacco - tobaksmisbrugsmoking - TaiwanTaiwan - TanzaniaTanzania - tæppecarpet - lufttarifair freight rate - transporttariftransportation tariff - toldtarifcustoms tariff - den fælles toldtarifcommon customs tariff - jernbanetarifrailway tariff - kasselånadvance - posttarifpostal charges - præferencetoldtariff preference - passagertarifpassenger tariff - infrastrukturafgiftsopkrævningcharges for use of infrastructure - tyrbull - selvforsyningsgradself-sufficiency rate - valutakursexchange rate - foreløbigt budgetforslagpreliminary draft budget - momssatsVAT rate - flydende valutakursfloating rate - centralkurscentral rate - repræsentativ kursrepresentative rate - Al TawalTawal - offentlig fastsættelse af priserassessment of prices - akselafgiftaxle tax - eksportskatexport tax - importskatimport tax - stempelafgiftstamp duty - udligningsafgiftcountervailing charge - afgift med tilsvarende virkningcharge having equivalent effect - producenters medansvarproducer co-responsibility - transitafgifttransit charge - erhvervsskatbusiness tax - brændstofafgiftfuel tax - civil flyvningcivil aviation - afgift på motorkøretøjervehicle tax - TchadChad - TjekkoslovakietCzechoslovakia - dyrkningsteknikcultivation techniques - ledelsesteknikmanagement techniques - bygningsudstyrbuilding services - teknologitechnology - levnedsmiddelteknologifood technology - luftstyrkemilitary aircraft - materialeteknologimaterials technology - blød teknologisoft technology - energiteknologienergy technology - mellemteknologiintermediate technology - atomteknologinuclear technology - olieteknologioil technology - telekommunikationtelecommunications - telefaxfacsimile - teledetektionremote sensing - fjerkræavlpoultry farming - kabelspredningcable distribution - telegraftelegraph - telematiktelematics - telefon, telefon-phone, telephone, telephone set - telecasting, television, TV, video - telextelex - vidneudsagnevidence - hviletidrest period - politisk tendenspolitical tendency - Den Europæiske ValutaoverenskomstEuropean Monetary Agreement - fly, flyvemaskineaeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runabout - psykisk spændingmental stress - bytteforholdterms of trade - terminologiterminology - byggegrundbuilding plot - industrigrundindustrial plot - forladt jordabandoned land - landbrugsjordagricultural land - statsjordState-owned land - udyrket jorduncultivated land - pløjejordarable land - udtalelseopinion - indvundet landreclaimed land - oversøisk territoriumoverseas territory - terrorismeterrorism - ThailandThailand - tetea - terapitherapeutics - afhandlingthesis - EF-udtalelseEC opinion - ThessalienThessaly - VestthrakienWestern Thrace - TimorTimor - ØsttimorEast Timor - titantitanium - gældsbrevnegotiable instrument - rejsehjemmelticket - TogoTogo - TongaTonga - torturtorture - ToscanaTuscany - tørvpeat - masseturismemass tourism - solsikkesunflower - EP-udtalelseEP opinion - toksikologitoxicology - stofmisbrugdrug addiction - traktortractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - oversættelsetranslation - EF-TraktatEC Treaty - EKSF-TraktatECSC Treaty - EØF-TraktatEEC Treaty - Euratom-TraktatEAEC Treaty - Warszawapagten-landeWarsaw Pact countries - malkemaskinemilking machine - vandbehandlingwater treatment - informationsbehandlinginformation processing - tekstbehandlingword processing - databehandlingdataprocessing - malmbehandlingore processing - fytosanitær behandlingplant health treatment - finansiel transaktionfinancial transaction - virksomhedsflytningtransfer of businesses - kapitaloverførselcapital transfer - overførsel af pensionsrettransfer of pension rights - befolkningsflytningtransfer of population - overførsel af teknologitechnology transfer - havreoats - forarbejdning af levnedsmidlerfood processing - fællesskabsforsendelseCommunity transit - toldtransitcustoms transit - translitterationtransliteration - datatransmissiondata transmission - ejendomsoverdragelsetransfer of property - abortabortion - lufttransportair transport - kombineret transportcombined transport - energitransportenergy transport - oplandstransporthinterland transport - varetransportcarriage of goods - overfladetransportsurface transport - passagertransportcarriage of passengers - kollektiv transportpublic transport - illegal abortillegal abortion - jernbanetransportrail transport - transport ad indre vandvejeinland waterway transport - individuel transportprivate means of transport - interkontinental transportintercontinental transport - intern transportinland transport - international transportinternational transport - international vejtransportinternational road transport - transport inden for Fællesskabetintra-Community transport - søtransportmaritime transport - Abu DhabiAbu Dhabi - multifiberaftalenmultifibre agreement - abort på medicinsk indikationtherapeutic abortion - national transportnational transport - kabeltransportcable transport - rørledningstransportpipeline transport - transport for tredjemands regningcarriage for hire or reward - transport for egen regningown-account transport - offentlig transportmeans of public conveyance - regional transportregional transport - vejtransportroad transport - elevtransportschool transport - halvkollektiv transportsemi-public transport - transport under toldlukketransport under customs control - underjordisk transportunderground transport - forstadstransportsuburban transport - landtransportland transport - grænseoverskridende transporttransfrontier transport - bytransporturban transport - transportørcarrier - arbejdework - hjemmearbejdehome working - nitrogennitrogen - samlebåndsarbejdeassembly line work - heltidsarbejdefull-time employment - deltidsarbejdepart-time employment - sort arbejdemoonlighting - holdarbejdeteam work - natarbejdenight work - børnearbejdechild labour - turnusarbejdeshift work - skolearbejdeschoolwork - ældre arbejdstagerolder worker - illegal arbejdskraftclandestine worker - fællesskabsarbejdstagerCommunity worker - grænsearbejderfrontier worker - erhvervshæmmet arbejdstagerworker with disabilities - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - kropsarbejdermanual worker - vandrende arbejdstagermigrant worker - sæsonarbejderseasonal worker - socialarbejdersocial worker - bygge- og anlægsarbejderpublic works - kløverclover - BahamaøerneBahamas - Trentino-SydtirolTrentino-Alto Adige - statskasseTreasury - Trinidad og TobagoTrinidad and Tobago - triticaletriticale - BahrainBahrain - byttehandelbarter - trusttrust - -kanal, -ledning, rør, -rør, slange, tubeconduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubing - dyretuberkuloseanimal tuberculosis - wolframtungsten - TunesienTunisia - turbineturbine - TyrkietTurkey - værgemålguardianship - bærfrugtsoft fruit - TuvaluTuvalu - rørsystempiping - momsVAT - UDEACCAEEU - UDEAC-landeCAEEU countries - UEBLBLEU - Den Europæiske ToldunionEECU - WEU-landeWEU countries - ITUITU - Umm al QaiwainUmm Al Qaiwain - énstemmighedunanimity - UNCRDUNCRD - UNESCOUnesco - national samlingnational unification - WEUWEU - lejekontraktlease - Unionen af Afrikanske StaterUAS - toldunioncustoms union - økonomisk unioneconomic union - Den Økonomiske og Monetære UnionEconomic and Monetary Union - Den Europæiske BetalingsunionEuropean Payments Union - Den Interparlamentariske UnionInterparliamentary Union - præferenceaftalepreferential agreement - erhvervslejemålbusiness lease - UEMOA-landeneWAEMU countries - monetær unionmonetary union - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - kreaturenhedlivestock unit - almindelig forpagtningfarm lease - UNRWAUNRWA - APUAPPU - UPUUPU - uranuranium - urbaniseringurbanisation - byplanlægningtown planning - USSRUSSR - UruguayUruguay - transportbrugertransport user - prisfaldprice reduction - nøglefærdig fabrikturnkey factory - frugtoppebørselsretusufruct - informationsbrugerinformation user - anvendelse af bistanduse of aid - anvendelse af vanduse of water - anvendelse af energienergy use - anvendelse af jordarealerland use - fredelig anvendelse af energipeaceful use of energy - UtrechtUtrecht - handelsbalancetrade balance - ferieholiday - vaccinevaccine - vaccinationvaccination - kocow - ammekosuckler cow - malkekodairy cow - Valle d'AostaValle d'Aosta - merværdiadded value - kursværdimarket capitalisation - værdi af samhandelvalue of trade - negativ balancebalance-of-payments deficit - toldværdicustoms valuation - værdipapirsecurities - vanadiumvanadium - VanuatuVanuatu - VatikanstatenVatican - kalvcalf - befordringsmiddelvehicle - luftpudefartøjair-cushion vehicle - tohjulet køretøjtwo-wheeled vehicle - motorkøretøjmotor vehicle - landbrugskøretøjagricultural vehicle - elektrisk køretøjelectric vehicle - skinnekøretøjvehicle on rails - brugskøretøjcommercial vehicle - Vejle AmtVejle - VenetoVeneto - betalingsbalancens usynlige posterinvisible trade balance - VenezuelaVenezuela - salgsale - kreditsalgcredit sale - dørsalgdoor-to-door selling - detailsalgretail selling - rabatsalgdiscount sale - auktionssalgauction sale - direkte salgdirect selling - engrossalgwholesale selling - betalingsbalancebalance of payments - afgiftsfrit salgduty-free sale - fjernsalgdistance selling - frugthaveorchard - revision af regnskaberauditing - glasglass - Danmark vest for StorebæltWest of the Great Belt - Vestsjællands AmtWest Zealand - BaliBali - tøjclothing - kødmeat - oksekødbeef - gedekødgoatmeat - hestekødhorsemeat - bøffelkødbuffalo meat - kalvekødveal - fjerkrækødpoultrymeat - udbenet kødboned meat - fersk kødfresh meat - BalkanBalkan Peninsula, Balkans - fårekødsheepmeat - svinekødpigmeat - Viborg AmtViborg - næstformand for parlamentDeputy Speaker of Parliament - offervictim - civilt offercivilian victim - krigsofferwar victim - tekst-tvbroadcast videography - interaktivt tekst-tvinteractive videotex - faglig integreringintegration into employment - bundet omvalgsecond ballot - foreningslivcollective activities - virksomhedens livbusiness activity - politisk livpolitics - skolelivschool life - socialt livsocial life - VietnamAnnam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet Nam - vinarealvineyard - bytown - mellemstor bymedium-sized town - ny bynew town - satellitbysatellite town - vinwine - aromatiseret vinflavoured wine - hvidvinwhite wine - landvinlocal wine - kvalitetsvinwine of superior quality - bordvintable wine - aftappet vinbottled wine - hedvinfortified wine - båndstrip - mousserende vinsparkling wine - rosévinrosé wine - rødvinred wine - stille vinstill wine - vinfremstillingvinification - seksualforbrydelsesexual violence - voldviolence - statsvoldgovernment violence - politisk voldpolitical violence - overførselcredit transfer - BangladeshBangladesh - vitamin, vitamin-vitamin - vinavlviticulture - indre vandvejinland waterway - international vandvejinternational waterway - motortrafikvejexpressway - bankbank - vej i landområdecountry road - vej i byområdeurban road - vejvæsenroad services department - tyveritheft - fjerkræpoultry - Den Afrikanske UdviklingsbankAfrican Development Bank - slagtet fjerkræslaughtered poultry - æglæggende fjerkrælaying poultry - levende fjerkrælive poultry - omfang af samhandeltrade volume - omfang af transaktionertrading volume - stemmeafgivningvote - blank stemmeblank ballot paper - landbrugsbankagricultural bank - bunden afstemningvote on a text as a whole - afstemning om lovpassage of a bill - elektronisk afstemningelectronic voting - afstemning ved navneopråbroll-call vote - ugyldig stemmeinvalid ballot paper - stemmepligtcompulsory voting - stemmeafgivning før valgdagenadvance voting - brevstemmeafgivningpostal vote - stemmeafgivning ved fuldmagtproxy vote - parlamentsafstemningparliamentary vote - centralbankcentral bank - præferencestemmepreferential voting - offentlig stemmeafgivningopen ballot - hemmelig stemmeafgivningsecret ballot - rejsetravel - færdigpakket rejseinclusive tour - grupperejsegroup travel - vulkanologivolcanology - landbrugsoplysningagricultural advisory services - Wallis og FutunaWallis and Futuna - yoghurtyoghourt - handelsbankcommercial bank - YemenYemen - tidligere Sydyemenformer South Yemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslavienYugoslavia - Den Demokratiske Republik CongoDemocratic Republic of Congo - ZambiaZambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zinkzinc - kooperativ bankcooperative bank - arid zonearid zone - klimazoneclimatic zone - beboelsesområderesidential area - fangstzonecatch area - frihandelszonefree-trade area - fiskerizonefishing area - eksklusiv økonomisk zoneexclusive economic zone - ækvatorialzoneequatorial zone - frizonefree zone - SALT-aftaleSALT Agreement - investeringsbankinvestment bank - kold zonefrigid zone - fugtig zonehumid zone - monetær zonecurrency area - fodgængerzonepedestrian zone - forurenet områdepolluted area - fredet områdeprotected area - katastroferamt områdedisaster area - subtropisk zonesubtropical zone - forstadsområdesuburban area - tarifzonetariff zone - udviklingsbankdevelopment bank - tempereret zonetemperate zone - tropisk zonetropical zone - byzoneurban area - zoologizoology - jordbankland bank - VerdensbankenWorld Bank - folkebankpeople's bank - privat bankprivate bank - offentlig bankpublic bank - BarbadosBarbados - sektoraftalesectoral agreement - prislisteprice list - stangbar - lavlønlow pay - databasedatabase - militærbasemilitary base - BasilicataBasilicata - Basse-NormandieLower Normandy - Nedersaksen, NiedersachsenLower Saxony - TABTAB - bådvessel - råvareaftalecommodity agreement - fiskerfartøjfishing vessel - tankskibtanker - bygningbuilding - lystbådpleasure craft - industribygningindustrial building - offentlig bygningpublic building - BayernBavaria - toldaftaletariff agreement - skønne kunsterfine arts - EIBEIB - BelgienBelgium - regioner og sprogsamfund i Belgienregions and communities of Belgium - BelizeBelize - overskudprofit - bistandsmodtageraid recipient - BeneluxBenelux, Benelux countries - Benelux-landeBenelux countries - BeninBenin - BerlinBerlin - BermudaøerneBermuda - fødevarebehovnutritional needs - boligbehovhousing need - arbejdskraftbehovmanpower needs - befolkningstilvækstpopulation growth - vandbehovwater requirements - plantefoderfodder - finansielt behovfinancial requirements - betonconcrete - foderroefodder beet - sukkerroesugar beet - BEUCBEUC - smørbutter - vegetabilsk smørvegetable butter - BhutanBhutan - produktionsstigningincrease in production - bibliografibibliography - biblioteklibrary - ungdomsbibliotekchildren's library - nationalbiblioteknational library - folkebibliotekpublic library - videnskabeligt bibliotekscientific library - universitetsbibliotekuniversity library - tokammersystembicameral system - IDBIDB - tilpasning til andet kulturmiljøacculturation - barakbyslum - IBEIBE - kommunal ejendomcommon land - kulturværdicultural object - forbrugsvareconsumer goods - varigt godedurable goods - ikke-varigt godenon-durable goods - social velfærdsocial well-being - anklagecharge - ølbeer - balancebalance sheet - forsyningsbalancesupply balance sheet - energibalanceenergy audit - social årsberetningsocial audit - biokemibiochemistry - biokonversionbioconversion - biologisk nedbrydelighedbiodegradability - bioenergibioenergy - biogasbiogas - biografibiography - biologibiology - biomassebiomass - biosfærebiosphere - topartisystemtwo-party system - polariseringbipolarisation - MyanmarMyanmar - købpurchase - biskuitfremstillingbiscuit factory - bismutbismuth - hvedewheat - hård hvededurum wheat - blød hvedecommon wheat - prisstopprice freeze - studbeef animal - brændefuel wood - bygningstømmerwood for construction - kreditkøbcredit purchase - tilplanting med skovafforestation - drikkevarebeverage - alkoholholdig drikalcoholic beverage - alkoholfri driknon-alcoholic beverage - BoliviaBolivia - skatkammerbevistreasury bill - BonaireBonaire - rentegodtgørelseinterest-rate subsidy - trikotagefabrikknitted and crocheted goods - interventionsopkøbintervention buying - BorneoBorneo - Bornholms AmtBornholm - botanikbotany, phytology - BotswanaBotswana - buddhismeBuddhism - bagerivirksomhedbakery - BourgogneBurgundy - varebørscommodities exchange - kvægcattle - syreacid - provinsen Flamsk BrabantProvince of Flemish Brabant - NordbrabantNorth Brabant - provinsen Wallonsk BrabantProvince of Walloon Brabant - BremenBremen - BrasilienBrasil, Brazil, Federative Republic of Brazil - BretagneBrittany - patentpatent - europæisk patentEuropean patent - BISBIS - uorganisk syreinorganic acid - brombromine - brucellosebrucellosis - støjnoise - BruneiBrunei - budgetbudget - Fællesskabets budgetCommunity budget - statsbudgetnational budget - forsvarsbudgetdefence budget - ekstraordinært budgetextraordinary budget - organisk syreorganic acid - familiebudgethousehold budget - EKSF's aktionsbudgetECSC operating budget - reklamebudgetadvertising budget - ændringsbudgetamending budget - europæisk socialbudgetEuropean social budget - tillægsbudgetsupplementary budget - opførelse på budgetinclusion in the budget - BulgarienBulgaria - stemmeseddelballot paper - stålsteel - informationskontorinformation centre - valglokalepolling station - parlamentspræsidiumbureau of parliament - partiledelsepolitical executive - administrative formaliteteradministrative formalities - kontorautomatiseringoffice automation - butteroilbutter oil - skyggekabinetshadow cabinet - AbruzziAbruzzi - AzorerneAzores - kystfartmaritime cabotage - kakaococoa - matrikelland register - ledende funktionærexecutive - administrativt ledende funktionærmanager - EF-personale i kategori LAEC language service - AVS-landeACP countries - højere funktionærmiddle management - overordnet funktionærsenior management - ComeconCMEA - Comecon-landeCMEA countries - kaffecoffee - sparekassesavings bank - hypoteklånekassemortgage bank - CalabrienCalabria - omkostningsberegningcosting - erhvervelse af ejendomacquisition of property - skoletidsplanplanning of the school year - CamerounCameroon - produktionsårmarketing year - valgkampagneelection campaign - CampanienCampania - campingcamping - CanadaCanada - PanamakanalenPanama Canal - erhvervelse af kundskaberlearning - kræftcancer - kandidatcandidate - sukkerrørsugar cane - ØAFCAO - Kap VerdeCape Verde - anskaffelse af dokumenterdocument acquisition - handleevnecapacity to exercise rights - lastekapacitetcarrying capacity - kontraktshabilitetcapacity to contract - retsevnecapacity to have rights and obligations - vetoveto - rådføringsprocedureconsultation procedure - ministeriumministry - kvæstortreasurer - lokalvalgtlocally elected representative - autonom enhedautonomous community - regionalforvaltningregional government - kolonialismecolonialism - videnskabelig udvekslingscientific exchange - produktionskapacitetproduction capacity - militær sanktionmilitary sanctions - ulandsfrivilliginternational voluntary worker - det vestjordanske spørgsmålWest Bank question - fællesskabsret — national retCommunity law - national law - EP-delegationEP delegation - ØSU-udtalelseESC opinion - EU-forvaltningEuropean civil service - samtykkende EP-udtalelseEP assent - Den Paritetiske Forsamling AVS-EFACP-EC Joint Assembly - EP-formandPresident of the EP - EP-næstformandVice-President of the EP - EP-kvæstorQuaestor of the EP - EF-Domstolens domjudgment of the EC Court - antieuropæisk bevægelseanti-European movement - strukturfondeStructural Funds - arbejdsretlig domstollabour tribunal - lagerkapacitetstorage capacity - advokatbarrister - fortrydenrepentance - tilstødende zonecontiguous zone - varetægtsfængslingsurveillance - privates klageadgangappeals by private individuals - økonomisk situationeconomic situation - produktionsfaktorfactor of production - vækstcentergrowth point - integreret udviklingsprogramintegrated development programme - IMPIMP - nord-syd samhandelNorth-South trade - transportkapacitettransport capacity - spekulationskapitalspeculative funds - offentlig finansieringpublic financing - prisharmoniseringharmonisation of prices - kapitalmarkedcapital market - risikovillig kapitalventure capital - EF's almindelige budgetEC general budget - fødsels-, graviditets-, moderskabmaternity, motherhood - kulturpriscultural prize - rets- og handleevnelegal capacity - anglikanismeAnglicanism - katolicismeCatholicism - ortodoksiOrthodoxy - protestantismeProtestantism - fritidsparkleisure park - hotel- og restaurationserhvervenecatering profession - mafiaMafia - bioetikbio-ethics - hemmelig foreningsecret society - egnskulturregional culture - AIDSAIDS - grundprisprice of land - åbent universitetopen university - undervisningsbudgeteducation budget - skoleudvekslingeducational exchange - EurydiceEurydice - anerkendelse af studierrecognition of studies - pressevirksomhedpress undertaking - teletexTeletex - databeskyttelsedata protection - interaktivt netinteractive network - filmproduktionfilm production - programindustriprogrammes industry - audiovisuel samproduktionaudio-visual co-production - audiovisuelt programaudio-visual programme - audiovisuel produktionaudio-visual production - informationsteknologiinformation technology - højopløsnings-tvhigh-definition television - videokommunikationvideo communications - audiovisuel politikaudio-visual communications policy - audiovisuel piratvirksomhedaudio-visual piracy - europæisk audiovisuelt rumEuropean audio-visual area - fri programspredningfree movement of programmes - kommunikationstarifcommunications tariff - informationsretlaw relating to information - juridisk datamatiklegal data processing - teleindlæsningdownloading - programmeringssprogprogramming language - automatisk oversættelsemachine translation - energiuafhængighedself-sufficiency in energy - industrikapitalindustrial capital - samarbejdsprocedurecooperation procedure - overførsel af kompetencetransfer of competence - skabelse af virksomhedbusiness start-up - servicefirmaservices company - vikarbureautemporary employment agency - skærmarbejdevideo display unit work - cabotagekørselroad cabotage - flodskipperiwaterway transport - søfartskanalship canal - fast Kanalforbindelsecross-channel connection - indenlandstarifnational tariff - international tarifinternational tariff - vejtarifroad transport tariff - rumfartspace navigation - forvaltningsaktadministrative measure - selskabskapitalshare capital - skovbeskyttelseforest conservation - Det Tyrrhenske HavTyrrhenian Sea - AdriaterhavetAdriatic Sea - Det Liguriske HavLigurian Sea - Det Ægæiske HavAegean Sea - Det Ioniske HavIonian Sea - insektbekæmpelsefight against insects - landbrugsejendomsreformland restructuring - insekticidinsecticide - fiskeribestemmelserfishing regulations - fiskeriinspektionfishing controls - hovedstadcapital city - flerårig grønsagperennial vegetable - fersk produktfresh product - kvalitetsnormquality standard - sikkerhedsnormsafety standard - teknisk normtechnical standard - COSTCOST - forskning og udviklingresearch and development - rumforskningspace research - rumfartsteknikspace technology - udenlandsk kapitalforeign capital - syntetisk gummisynthetic rubber - naturgumminatural rubber - jernbaneindustrirailway industry - trækulcharcoal - industri for luksusprodukterluxury products industry - Den Selvstændige Provins BolzanoAutonomous Province of Bolzano - Den Selvstændige Provins TrentoAutonomous Province of Trento - CEPTCEPT - IDCOINCB - FN's HabitatUN Habitat - EF-ansatEC servants - gedgoat - bifangstby-catch - tilladt fangstauthorised catch - fiskefangstcatch of fish - fangst efter artcatch by species - totalfangsttotal catch - fællesskabsaktCommunity act - VestindienCaribbean Islands - kulkemicoal by-products industry - kulstofcarbon - motorbrændstofmotor fuel - slagtekropcarcass - CaricomCaricom - Caricom-landeCaricom countries - skoleplandistribution of schools - kartelcartel - handelstransaktioncommercial transaction - kartograficartography - cash flowcash flow - strafferegistercriminal record - katalogiseringcataloguing - CatalonienCatalonia - katalogcatalogue - socio-professionel gruppesocio-professional category - valgkautionelectoral deposit - kongresberetningconference proceedings - ITCITC - CPPSSPC - kvinde-, kvindeligadult female, dame, daughter of Eve, woman - mandman - CIUCID - EU-landEU country - ECACECAC - Det Østafrikanske Økonomiske FællesskabCEAE - CEAOCEAO - ioniserende strålingionising radiation - natriumsodium - metalarbejdemetalworking - inert gasrare gas - døddeath - organtransplantationorgan transplant - blodtransfusionblood transfusion - metalaffaldmetal waste - EF-færdselsåreCommunity trunk route - plejeretcustody - ungdomsudvekslingyouth exchange scheme - elementarpartiklerfundamental particle - atomatom - analytisk kemianalytical chemistry - spektrometrispectrometry - CEAO-landeCEAO countries - cytologicytology - kalciumcalcium - medicinsk diagnosemedical diagnosis - nuklear medicinnuclear medicine - lægeundersøgelsemedical examination - medlem af Revisionsrettenmember of the EC Court of Auditors - bygningssikkerhedbuilding safety - Det Europæiske MiljøagenturEuropean Environment Agency - vejledningguide - europæisk symbolEuropean symbol - officielt sprogofficial language - ulykke i hjemmetaccident in the home - fællesskabsprogramCommunity programme - tropisk skovtropical forest - personligt godepersonal effects - Lomé-konvention IVfourth Lomé Convention - elektromagnetiske skadevirkningerelectromagnetic interference - frekvensbåndwaveband - lejesoldatmercenary - højtideligholdelsecommemoration - venskabsforbindelsertwinning - kørselsundervisningdriving instruction - dopingperformance drugs - Den Europæiske Konvention for MenneskerettighederEuropean Convention on Human Rights - EKSFECSC - Retten i Første InstansEC Court of First Instance - betingelser for pensionretirement conditions - Fællesskabets indre grænserinternal Community frontier - camping køretøjercamping vehicle - antidumpingforanstaltninganti-dumping measure - indvirkninger af edbimpact of information technology - datakommunikationdisclosure of information - militær interventionmilitary intervention - eksport af affaldexport of waste - bistandsarbejderdevelopment worker - radiobiologiradiobiology - arbejdsforsømmelseabsenteeism - pavelig aktpapal act - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - Det Europæiske FællesskabEuropean Community - EuratomEAEC - ugift personunmarried person - cellulosecellulose - CEMTECMT - censurcensorship - Den Centralafrikanske RepublikCentral African Republic - atomkraftværknuclear power station - centralisering af informationcentralisation of information - CentreCentre - butikscentershopping centre - EAEC Joint Research Centre - regnecentralcomputer centre - dokumentationscenterdocumentation centre - politisk centrumpolitical centre - værtscenteron line data service - keramikceramics - korncereals - korn til spisebrugfood cereals - aktieshare - foderkornfodder cereals - brødkorncereals of bread-making quality - CERNCERN - ESROESRO - oprindelsescertifikatcertificate of origin - varecertifikatmovement certificate - sundhedsattesthealth certificate - EFSETUC - søgsmållegal action - ophør af virksomhedcessation of trading - ophør med landbrugcessation of farming - betalingsstandsningsuspension of payments - våbenstilstandcease-fire - industri- og handelskammerchamber of commerce and industry - direkte valgt kammerdirectly-elected chamber - forbundskammerfederal chamber - parlamentskammerparliamentary chamber - champagnechampagne - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - social forandringsocial change - teknologisk forandringtechnological change - hamphemp - chaptaliseringchaptalisation - kulcoal - kulminedriftcoal mining - akseltrykaxle weight - aktionærshareholder - forsørgerpligtdependant - nyttelastpayload - ladningload - Havanna-TraktatenHavana Charter - FN-PagtenUnited Nations Charter - Den Europæiske SocialpagtEuropean Social Charter - jagthunting - kedelboiler - adgang til EU-oplysningeraccess to Community information - adgang til retsvæsenetaccess to the courts - ATP-traktatATP Agreement - EF-handelsaftaleEC trade agreement - EF-samarbejdsaftaleEC cooperation agreement - Schengen-aftalenSchengen Agreement - europæisk associeringsaftaleEuropean Association Agreement - midlertidig EF-aftaleEC interim agreement - tværinstitutionel aftaleinterinstitutional agreement - blandet aftalemixed agreement - elektrisk akkumulatorelectricity storage device - gældende fællesskabsretCommunity acquis - privat påtaleassociated action for damages - fællesskabsaktionCommunity action - borgerlige sagercivil proceedings - straffesagercriminal proceedings - erstatningssagercivil liability proceedings - offentlig påtalepublic prosecution - fællesskabsaktivitetCommunity activity - justering af de økonomiske udsigteradaptation of financial perspectives - tiltrædelse af en aftaleaccession to an agreement - forvaltning af institutionenadministration of the Institutions - opslagdisplay - portugisisktalende AfrikaPortuguese-speaking Africa - Afrika syd for Saharasub-Saharan Africa - Det Europæiske Agentur for LægemiddelvurderingEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products - Det Europæiske ArbejdsmiljøagenturEuropean Agency for Safety and Health at Work - voldshandlingphysical aggression - parkeringsområdeparking area - NAFTANAFTA - allergiallergy - ambassadeembassy - egnsplanlægningtown and country planning - tidligere DDRformer GDR - tidligere USSRformer USSR - anciennitetseniority - tidligere socialistiske landeformer socialist countries - EnglandEngland - pelsdyrfur-bearing animal - gasapparatgas appliance - anvendelse af edbinformation technology applications - udbygning af EUdeepening of the European Union - AtlantbuenAtlantic Arc - øgruppearchipelago - ArmenienArmenia - SAARCSAARC - elevatorlift - CentralasienCentral Asia - parlamentarisk forsamlingparliamentary assembly - administrativ uafhængighedadministrative autonomy - salgstilladelsemarket approval - foreløbigt forslag til EF-budgetpreliminary draft EC budget - kampflycombat aircraft - AserbajdsjanAzerbaijan - Den Europæiske CentralbankEuropean Central Bank - retsgrundlaglegal basis - RhinområdetRhine Valley - BelarusBelarus - nettobidragnydernet recipient - EBRDEBRD - vare med dobbelt formåldual-use good - dyrevelfærdanimal welfare - biologisk mangfoldighedbiodiversity - biotopbiotope - hvidvaskning af pengemoney laundering - vaskericleaning industry - tropisk trætropical wood - bombeflybomber - Bosnien-HercegovinaBosnia-Herzegovina - BrandenburgBrandenburg - cabotageflyvningair cabotage - fællesskabsstøtterammerCommunity support framework - videnskabelig beregningscientific calculation - ØMU's tidsplantimetable for EMU - karriereforløbprofessional career - udvidelseskortexpansion card - lydkassetteaudio cassette - NACCNACC - SNGCIS - kvalitetscirkelquality control circle - EF-certificeringCommunity certification - klimaændringclimate change - ændring af politisk styreformchange of political system - Fællesskabspagten om Arbejdstagernes Grundlæggende Sociale RettighederEC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers - europæisk pagtEuropean charter - international pagtinternational charter - kirurgsurgeon - kirkegårdcemetery - skærpende omstændighedaggravating circumstances - formildende omstændighedmitigating circumstances - europæisk statsborgerskabEuropean citizenship - urimelig kontraktbestemmelseunfair terms of contract - kontraktbestemmelsecontract terms - undtagelsesbestemmelseopt-out clause - COCOMCOCOM - borgerlig lovbogcivil code - straffelovpenal code - kodifikation af fællesskabsrettencodification of Community law - økonomisk og social samhørighedeconomic and social cohesion - frisørarbejde og skønhedsplejehairdressing and beauty care - lokal forvaltningsenhedlocal authority - regional forvaltningsenhedregional authority - opvarmningheating - Det Blandede EØS-UdvalgEEA Joint Committee - Det Rådgivende EØS-UdvalgEEA Joint Consultative Committee - EC management committee - EC regulatory committee - RegionsudvalgetCommittee of the Regions - EC joint committee - Det Blandede EØS-ParlamentarikerudvalgEEA joint parliamentary committee - komitologicomitology - handel med organertrade in organs - kunsthandelart trade - det flamske sprogsamfundFlemish Community - det franske sprogsamfundFrench-speaking Community - det tysktalende sprogsamfundGerman-speaking Community - Belgiens sprogsamfundcommunities of Belgium - EP's beføjelserpowers of the EP - powers of the EC Institutions - datamatstøttet konstruktioncomputer assisted design - arbejdsgiverforbundemployers' confederation - fagforbundtrade union confederation - europæisk konferenceEuropean conference - EF-regeringskonferenceEC Intergovernmental Conference - international konferenceinternational conference - Den Internationale ArbejdskonferenceInternational Labour Conference - trepartskonferencetripartite conference - etnisk konfliktethnic conflict - tjenestefrihed til politisk arbejdeleave for political activities - Golfens SamarbejdsrådGulf Cooperation Council - EØS-RådetEEA Council - rådgivning og konsulentvirksomhedconsultancy - pant på forurenende produkterdeposit on a polluting product - konsolidering af fællesskabsrettenconsolidation of Community law - konsulatconsulate - forvaltningskontraktadministrative contract - aftalemodydelsefinancial compensation of an agreement - nettobidragydernet contributor - bidrag efter BNIGNP contribution - grænsekontrolborder control - kontrol med statsstøttecontrol of State aid - eksportkontrolmonitoring of exports - mellemstatslig EF-konventionEC Intergovernmental Convention - samarbejde om indre anliggendercooperation in home affairs - toldsamarbejdecustoms cooperation - miljøsamarbejdeenvironmental cooperation - mellemstatsligt EU-samarbejdeEC intergovernmental cooperation - EC interinstitutional cooperation - interparlamentarisk samarbejdeinter-parliamentary cooperation - EU judicial cooperation - politisamarbejdepolice cooperation - EU police cooperation - andelsboligselskabhousing cooperative - finansieringskoordineringcoordination of financing - koordinering af ØMU's politikkercoordination of EMU policies - Afrikas HornHorn of Africa - EurocorpsEuropean army corps - COSACCOSAC - fordringclaim - organiseret kriminalitetorganised crime - udvælgelseskriteriumeligibility criteria - konvergenskriteriumconvergence criteria - KroatienCroatia, Hrvatska, Republic of Croatia - sammenfald af indtægteroverlapping of income - cykloncyclone - selvangivelsetax return - erklæring om fælles europæisk nyttedeclaration of Community interest - offentlig udtalelsepublic statement - udgivelsesfristpublishing deadline - insiderhandelinsider trading - miljømæssig forbrydelseenvironmental offence - seksuel forbrydelsesexual offence - produktbetegnelseproduct designation - opsigelse af aftalewithdrawal from an agreement - landbrugsudgiftagricultural expenditure - fællesskabsudgiftCommunity expenditure - EC administrative expenditure - EC research expenditure - EC operational expenditure - strukturudgiftstructural expenditure - fravigelse af fællesskabsrettenderogation from Community law - gælddebt - toldskyldcustoms debt - anden fase af ØMUsecond stage of EMU - tjenestemandens pligterduties of civil servants - social dialogsocial dialogue - social dialog på fællesskabsplanCommunity social dialogue - formidling af fællesskabsinformationdissemination of Community information - EF-budgetdisciplinEC budgetary discipline - militær disciplinmilitary discipline - forskelsbehandling på grund af nationalitetdiscrimination on the basis of nationality - forureningsforebyggende udstyranti-pollution device - medicinske datamedical data - personoplysningerpersonal data - søgsmålsretright of action - asylretright of asylum - fordringsretlaw of obligations - regionalretregional law - tjenestemandens rettighederrights of civil servants - skærmscreen - privat ecuprivate ECU - overvåget undervisningeducation of young offenders - medarbejderaktierworkers' stock ownership - drivhuseffektgreenhouse effect - udarbejdelse af fællesskabsretdrafting of Community law - regionalvalgregional election - fosterembryo and foetus - anvendelse af sproguse of languages - militær træningmilitary training - EC Institutional balance - sikkerhedsudstyrprotective equipment - edb-udstyrcomputer equipment - trykbærende anlægpressure equipment - varme- og køleanlægthermal equipment - juridisk fejlmiscarriage of justice - EritreaEritrea - Det Europæiske Økonomiske SamarbejdsområdeEuropean Economic Area - EstlandEstonia - opstilling af fællesskabsbudgetdrawing up of the Community budget - konfessionel statnon-secular State - retsstatrule of law - forbundsstatfederal State - islamisk statIslamic State - konfessionsløs statsecular State - enhedsstatunitarian State - sammenlignende undersøgelsecomparative study - case-studycase study - borgernes Europacitizens' Europe - EuropolEuropol - straffuldbyrdelsecarrying out of sentence - erhvervserfaringprofessional experience - syn og skønexpert's report ordered by a court - ekstremisme, yderliggående holdningextremism - datamatstøttet produktioncomputer assisted manufacturing - faciliteter for handicappedefacilities for the disabled - FlevolandFlevoland - international tjenestemandsordninginternational civil service - tjenestemand i international organisationinternational civil servant - institutionernes funktionoperation of the Institutions - Det Europæiske ErhvervsuddannelsesinstitutEuropean Training Foundation - SamhørighedsfondenCohesion Fund - Europarådets fondeCouncil of Europe fund - Den Europæiske InvesteringsfondEuropean Investment Fund - kontorartikleroffice supplies - afgiftsfrihedtax-free allowance - svig mod Fællesskabetfraud against the Community - Fællesskabets ydre grænseexternal frontier of the Community - drivhusgasgreenhouse gas - genetikgenetics - GeorgienGeorgia - sigøjnergypsy - sultestrejkehunger strike - Visegrad-landeneVisegrad countries - fireogtyve-landegruppenGroup of Twenty-Four - sammenslutning af forvaltningsenhederassociation of local authorities - europæisk økonomisk firmagruppeEuropean Economic Interest Grouping - seksuel chikanesexual harassment - kamphelikoptercombat helicopter - oldtidshistorieancient history - samtidshistoriecontemporary history - middelalderhistoriemedieval history - moderne historiemodern history - historisk fremstillinghistorical account - butikstidtrading hours - kulturel identitetcultural identity - FIUFFIFG - imageimage - diplomatisk immunitetdiplomatic immunity - økonomisk infrastruktureconomic infrastructure - fællesskabsinitiativCommunity initiative - europæisk vækstinitiativEuropean growth initiative - insektinsect - anlæg til opsendelse af rumfartøjerlaunch facility - sanitær installationplumbing equipment - Det Europæiske Institut for Offentlig AdministrationEuropean Institute of Public Administration - Det Europæiske Monetære InstitutEuropean Monetary Institute - EEA joint institution - økonomisk instrument for miljøeteconomic instrument for the environment - dårligt vejrbad weather - sammenkobling af systemersystems interconnection - kollektiv interessecollective interest - retlig interesseinterest in bringing an action - kostskoleboarding school - InterpolInterpol - levnedsmiddelforgiftningfood poisoning - jødeJew - jurisdiktioncourts and tribunals - forfatningsjurisdiktionconstitutional court - KasakhstanKazakhstan - KirgisistanKyrgyzstan - KosovoKosovo - økologisk etiketeco-label - lake - modermælkmother's milk - boosterraketlaunch vehicle - europæisk sprogEuropean language - minoritetssprogminority language - ikke-europæisk sprognon-European language - regionalt sprogregional language - levende sprogliving language - diskdrevdisc drive - LetlandLatvia - liberalisering af markedetliberalisation of the market - frihedsrettighed for luftfartenfreedom of the skies - LitauenLithuania - lejehiring - gennemførelseslovorganic law - udstykningdividing up of land - Den Tidligere Jugoslaviske Republik MakedonienFormer Yugoslav Republic of Macedonia - medfødt sygdomcongenital disease - ernæringssygdomnutritional disease - hudsygdomskin disease - blodsygdomblood disease - sygdom i fordøjelsessystemetgastrointestinal disease - nervesygdomneurological disease - kirtelsygdomendocrine disease - seksuelt overført sygdomsexually transmitted disease - vilde pattedyrwild mammal - sportsarrangementsporting event - militærmanøvremilitary manoeuvres - tjenesteydelsesaftaleservices contract - CE-overensstemmelsesmærkningEC conformity marking - pungdyrmarsupial - materiale af animalsk oprindelsematerial of animal origin - EMS exchange-rate mechanism - Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-West Pomerania - medicinsk speciale tilsluttet sygesikringenstandard agreement health care - retsmedicinforensic medicine - håndkøbsmedicinover-the-counter drug - veterinærlægemiddelveterinary drug - Det Kaspiske HavCaspian Sea - SortehavetBlack Sea - Det Røde HavRed Sea - MercosurMercosur - national gennemførelsesforanstaltningnational implementing measure - mikroorganismemicroorganism - vandmiljøaquatic environment - havmiljømarine environment - minearbejderminer - fact-finding missionfact-finding mission - modemmodem - MontenegroCrna Gora, Montenegro - monumentmonument - politisk moralpolitical morality - forhandling om EF-aftalenegotiation of an EC agreement - Uruguay-rundenUruguay Round - Den Kombinerede VarenomenklaturCombined Nomenclature - farmaceutisk nomenklaturdrugs classification - ikke-spredning af våbennon-proliferation of arms - miljønormenvironmental standard - ny beskæftigelsesformnew type of employment - observatørobserver - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og NarkotikamisbrugEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition - Fællesskabets VaremærkemyndighedCommunity Trademark Office - fuglbird - EU-samarbejdsorganEU cooperation body - besluttende organdecision-making body - EC joint body - organisation af sundhedsvæsenetorganisation of health care - VerdenshandelsorganisationenWorld Trade Organisation - idrætsorganisationsports body - fælles organCommunity body - genetisk modificeret organismegenetically modified organism - fælles organ og EF-agenturEC body and agency - UsbekistanUzbekistan - sponsoreringsponsorship - fællesskabssponsoreringCommunity sponsorship - Partnerskab for fredPartnership for Peace - Baltiske landeBaltic States - SNG-landeCIS countries - GCC-landeGCC countries - GolfstaterneGulf States - Mercosur-landeMercosur countries - ikke-associeret landnon-associated country - tredjelande i Middelhavsområdetthird countries in the Mediterranean - PECOCEEC - omsættelig forureningstilladelsetradeable emission permit - civilt personnelcivilian personnel - kontraktansat personalecontract staff - sygeplejepersonalenursing staff - militært personnelmilitary personnel - finansielle overslagfinancial perspectives - FUSPCFSP - retsfilosofiphilosophy of law - klage til Kommissionencomplaint to the Commission - skadelig planteharmful plant - levende planteliving plant - mediernes pluralismepluralism in the media - Fællesskabets miljøpolitikCommunity environmental policy - fælles valutakurspolitiksingle exchange-rate policy - visumpolitikvisa policy - fælles monetær politiksingle monetary policy - stratosfæreforurenende stofstratospheric pollutant - indfødt befolkningindigenous population - pornografipornography - hangarskibaircraft carrier - retsforfølgninglegal process - forhistorieprehistory - første fase af ØMUfirst stage of EMU - statschefhead of State - Rådets formandskabEU Council Presidency - Kommissionens formandPresident of the Commission - videnskabelig pressescientific press - bevisproof - forebyggelse af ulykkeraccident prevention - princippet om gensidig anerkendelsemutual recognition principle - nærhedsprincipprinciple of subsidiarity - almindeligt retsprincipgeneral legal principle - traktatbrudsprocedureEC infringement procedure - fælles beslutningstagningcodecision procedure - forligsprocedure - særlige procesformerspecial procedure - homøopatisk produkthomeopathic product - genbrugsproduktrecycled product - erhverv inden for toldvæsenetcustoms profession - erhverv inden for alternativ medicinpractitioner of alternative medicine - Fællesskabets lovgivningsprogramCommunity legislative programme - operationelt programoperational programme - projekt af fællesskabsinteresseproject of Community interest - draft EC budget - fremme af den europæiske idépromotion of the European idea - finansprotokolfinancial protocol - datamatstøttet trykcomputer assisted publishing - parlamentsmøders offentlighedpublic conduct of debates - tillidsvotumconfidence motion - det tibetanske spørgsmålTibetan question - præjudicielt spørgsmålpreliminary issue - forlængelse af aftalerenewal of an agreement - klage til EF-ombudsmandenappeal to the EC Ombudsman - forvaltningssageraction brought before an administrative court - fællesskabsretlige sageraction brought before the EC Court of Justice - action for annulment of an EC decision - erstatningssøgsmål i forvaltningssageraction to establish liability on the part of an administration - miljøafgiftenvironmental tax - økonomisk reformeconomic reform - politisk reformpolitical reform - Fællesskabets toldordningCommunity customs procedure - eksporttoldordningexport customs procedure - ordning for fællesskabsfinansieringCommunity financing arrangements - alperegionAlpine Region - fiskeriafhængig regionregion dependent on fishing - tilskudsberettiget regioneligible region - europæisk regionEuropean Region - industriområde i tilbagegangdeclining industrial region - folkeregistercivil register - parlamentets forretningsordenparliamentary rules of procedure - forholdet forvaltning-borgercitizen-authority relations - forholdet stat-regionrelations between the State and the regions - EC interinstitutional relations - fordeling af beføjelserdivision of powers - fordeling af fællesskabsfinansieringdistribution of Community funding - krybdyrreptile - Republikken MoldovaRepublic of Moldova - Den Slovakiske RepublikSlovak Republic - Den Tjekkiske RepublikCzech Republic - energinetenergy grid - datanetcomputer network - lokalnetlocal area network - transeuropæisk nettrans-European network - pladsreservationreservation - EF-budgetreserveEC budgetary reserve - parlamentsbeslutningresolution of parliament - momsindtægterVAT resource - kildeskatdeduction at source - revision af aftalerevision of an agreement - revision af EF-traktatrevision of the EC Treaty - revision af finansielle overslagrevision of financial perspectives - EU's internationale rollethe EU's international role - gnaverrodent - royalismeroyalism - RuslandRussia - dyresundhedanimal health - mental sundhedmental health - SachsenSaxony - Sachsen-AnhaltSaxony-Anhalt - lægevidenskabelige områdermedical science - billedhuggerkunstsculpture - ESCBESCB - statshemmelighedState secret - sekretariat for institutionsecretariat of an Institution - landbrugssektorfarming sector - luftfartssikkerhedair safety - sikkerheds- og vagtservicesecurity services - søfartssikkerhedmaritime safety - jordskælvearthquake - bevidstgørelse af offentlighedenpublic awareness campaign - Serbien, Serbien og MontenegroSerbia, Serbia and Montenegro - netværksservernetwork server - nationalt sundhedsvæsenState health service - abemonkey - historisk stedhistoric site - politisk situationpolitical situation - SlovenienRepublic of Slovenia, Slovenia, Slovenija - sundhedsplejehealth care - sygeplejenursing care - undervandsbådsubmarine - medicinsk specialemedical specialisation - dyreopvisninganimal show - budgetstabilisatorbudgetary stabiliser - uddannelsesstatistikeducation statistics - bedriftslederhead of agricultural holding - sundhedsstatistikhealth statistics - transportstatistiktransport statistics - turiststatistiktourism statistics - europæisk juridisk statusEuropean legal status - stimulansstimulant - oplagring af affald under jordenunderground storage of waste - fiskeristrukturfisheries structure - psykotropisk stofpsychotropic substance - brugerstøttehelp desk - lægemiddelkontroldrug surveillance - multilateral overvågningmultilateral surveillance - kommunesammenslutningjoint authority - operating system - databasestyringssystemdatabase management system - sundhedsordninghealth care system - edb-systemcomputer system - retssystemlegal system - regnearkspreadsheet - TadsjikistanTajikistan - interventionsgradfinancing level - teknologi med dobbelt formåldual-use technology - edb-terminalcomputer terminal - selvstyrende palæstinensiske områderautonomous territories of Palestine - områder i det tidligere Jugoslavienterritories of the former Yugoslavia - ThüringenThuringia - menneskehandeltrafficking in persons - beroligende middeltranquiliser - forarbejdning under toldkontrolprocessing under customs control - offentlighed i forvaltningenadministrative transparency - gennemsigtighed i beslutningsprocessentransparency in decision-making - sygetransporttransport of patients - traumatisk lidelsetrauma - sæsonarbejdeseasonal employment - Fællesskabets TroikaCommunity Troika - tredje fase af ØMUthird stage of EMU - TurkmenistanTurkmenistan - administrativt tilsynadministrative supervision - UkraineUkraine - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Europæisk Politisk UnionEuropean Political Union - edb-brugerinformation technology user - alternativ anvendelse af landbrugsproduktalternative use of agricultural products - vektordisease vector - kampvogncombat vehicle - overtrædelse af fællesskabsretinfringement of Community law - retsmiddelappeal - VojvodinaVojvodina - rejsendetraveller - demilitariseret zonedemilitarised zone - følsomt områdesensitive area - regeringschefhead of government - oppositionslederleader of the opposition - husstandsoverhovedhead of household - besætninglivestock - checkcheque - omsætningturnover - ChileChile - kemichemistry - levnedsmiddelkemifood chemistry - teknisk kemiindustrial chemistry - KinaChina - kirurgisurgery - chlorchlorine - budgetprioriteringprogramme budgeting - valg af teknologichoice of technology - arbejdsløshedunemployment - konjunkturarbejdsløshedcyclical unemployment - skjult arbejdsløshedhidden unemployment - arbejdsløshed blandt kvinderfemale unemployment - ungdomsarbejdsløshedyouth unemployment - korttidsarbejdeshort-time working - sæsonarbejdsløshedseasonal unemployment - strukturarbejdsløshedstructural unemployment - driftsbetinget arbejdsløshedtemporary layoff - teknologisk arbejdsløshedunemployment due to technical progress - manglende valgdeltagelseabstentionism - virksomhedsaktivitetbranch of activity - arbejdsløsunemployed person - kristendomChristianity - kromchromium - CypernCyprus - cidercider - IOMIOM - økonomisk aktiviteteconomic activity - cementcement - filmcinema - cirkulærecircular - civilisationcivilisation - herskende klasseruling class - underklasselower class - middelklassemiddle class - arbejderklasseworking class - landbostandpeasant class - klasse, social klasseclass, rank, social class, socio-economic class, stratum - overklasseupper class - klassifikationclassification - voldgiftsklausularbitration clause - spærreregelallocation clause - beskyttelsesklausulprotective clause - selvstændig erhvervsvirksomhedself-employment - præsteskabclergy - kundekredscustomers - klimaclimate - luftkonditioneringair conditioning - regnskabsafslutningclosing of accounts - politisk klubpolitical club - WFCWFC - UNCTADUnctad - politisk koalitionpolitical coalition - koboltcobalt - kodningcoding - færdselslovhighway code - søfartslovnavigational code - arbejdslovwork code - lovboglegal code - fredelig sameksistenspeaceful co-existence - samfinansieringco-financing - medbestemmelseco-determination - kokscoke - budgetsamarbejdebudgetary cooperation - skatteopkrævningtax collection - dataindsamlingdata collection - solfangersolar collector - kollektivismecollectivism - landbosamfundrural community - territorial forvaltningsenhedregional and local authorities - bysamfundurban community - ColombiaColombia - skolemæssig tilpasningadjustment to school - farvestofdyestuff - levnedsmiddelfarvestoffood colouring - kunstigt levnedsmiddelfarvestofartificial food colouring - naturligt levnedsmiddelfarvestofnatural food colouring - rapsoil seed rape - brændsel, brændstoffuel - erstatningsbrændstofsubstitute fuel - fossilt brændselfossil fuel - social tilpasningsocial adjustment - atombrændselnuclear fuel - EF-landbrugskomitéEC agriculture committee - EC committee - EC advisory committee - bedriftsrådworks council - levnedsmiddeladditivfood additive - udvalg under Rådet for Den Europæiske UnionEU Council committee - Det Europæiske Økonomiske og Sociale UdvalgEuropean Economic and Social Committee - EF's Monetære UdvalgEC Monetary Committee - joint committee on EC matters - EC standing committee - UN Standing Committee - EC scientific committee - EC technical committee - handelsvoldgiftcommercial arbitration - revisionaudit - virtuelt bibliotekvirtual library - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions OrganerTranslation Centre for the Bodies of the European Union - EF-SortsmyndighedenCommunity Plant Variety Office - Det afrikanske menneskerettighedscharterAfrican Charter on Human and Peoples' Rights - Det europæiske energicharterEuropean Energy Charter - social bestemmelsesocial clause - UNCEDUNCED - europæiske samarbejdsudvalgEuropean Works Council - InternetInternet - elektronisk handelelectronic commerce - Det europæiske standardiseringsinstitutEuropean Standards Institute - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - anerkendelse af faglige kvalifikationerrecognition of vocational training qualifications - kvalitetskontrol af landbrugsprodukterquality control of agricultural products - EFTA-DomstolenEFTA Court - farligt affaldhazardous waste - pligtafleveringlegal deposit - social dumpingsocial dumping - erhvervet rettighedestablished right - overgangsøkonomitransition economy - elektronisk publiceringelectronic publishing - enzymenzyme - BSEBSE - socialt integreret EuropaEuropean social area - gruppe bestående af de mest industrialiserede landegroup of leading industrialised countries - GATSGATS - Rio-GruppenRio Group - opnåelse af fredestablishment of peace - økonomisk intelligenseconomic intelligence - zoologisk havezoo - fiskesygdommefish disease - globaliseringglobalisation - multimediamultimedia - Harmoniseringskontoret for det Indre MarkedOffice for Harmonisation in the Internal Market - VerdenstoldorganisationenWorld Customs Organisation - Instansen til Bilæggelse af TvisterDispute Settlement Body - APECAPEC - pædofilipaedophilia - proportionalitetsprincippetprinciple of proportionality - sammenlignende reklamecomparative advertising - regioner i Finlandregions of Finland - regioner i Sverigeregions of Sweden - telekommunikationsforskrifterregulation of telecommunications - informationssamfundetinformation society - Amsterdam-traktatenTreaty of Amsterdam - økonomisk overgangeconomic transition - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - erhvervsaktivt livworking life - eurozoneeuro area - zoonosezoonosis - TARICTARIC - FFIICFTU - CEEACECCAS - EutelsatEUTELSAT - ELECELEC - OIEIOE - kloningcloning - handelstvisttrade dispute - kriseramt virksomhedcompany in difficulties - informationsmotorvejinformation highway - intranetintranet - extranetextranet - søgesoftwarebrowser - dokumenthåndteringdocument management - edbEDM - OCROCR - digitaliseringdigitisation - scannerscanner - NiederösterreichNiederösterreich - OberösterreichOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KärntenCarinthia - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TirolTyrol - VorarlbergVorarlberg - WienVienna - APEC-landeneAPEC countries - CEEPCEEP - betalingsfristdeadline for payment - stabilitetspagtstability pact - ungdomspolitikyouth policy - forbrugerpolitikconsumer policy - fællesskabspolitik - national politikCommunity policy-national policy - Det Europæiske Observatorium for Racisme og FremmedhadEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - RIAJHA - diskrimination på grund af alderage discrimination - forskelsbehandling på grund af seksuel orienteringdiscrimination on the basis of sexual orientation - ældreplejecare for the elderly - uberettiget afskedigelseunfair dismissal - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med øerneSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - EF's socialaftaleSocial Policy Agreement - forskelsbehandling på grund af et handicapdiscrimination based on disability - ECHOECHO - OLAFOLAF - forenkling af lovgivningensimplification of legislation - DNADNA - virtuel virkelighedvirtual reality - billedsyntesepicture synthesis - evalueringsmetodeevaluation method - observationobservation - princippet om fællesskabsanliggenderprinciple of communitisation - statens ansvarliability of the state - simuleringsimulation - tilsyn med importensurveillance concerning imports - sammenlignende analysecomparative analysis - årsagsanalyseanalysis of causes - kvantitativ analysequantitative analysis - særlig orlovspecial leave - tættere samarbejdecloser cooperation - hypermediahypermedia - hyperteksthypertext - eutanasieuthanasia - PalauPalau - Norfolk IslandNorfolk Island - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - fællesskabsudtalelseCommunity opinion - Revisionsrettens udtalelseCourt of Auditors opinion - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettighederEU Charter of Fundamental Rights - demokratisk underskuddemocratic deficit - højtstående repræsentant for FUSPHigh Representative for the CFSP - EU-Rådets resolutionResolution of the Council of the European Union - Det Europæiske Råds resolutionresolution of the European Council - produktionsmetodemode of production - produktionsmålproduction target - produktionsteknikproduction technique - transgent dyrtransgenic animal - transgen plantetransgenic plant - udbredelse af nyskabelserdiffusion of innovations - produktionsnormproduction standard - forældet teknologiobsolete technology - teknologiske fremtidsstudierprospective technological studies - forskningsorganiseringorganisation of research - videnskabelig opdagelsescientific discovery - forsigtighedsprincipprecautionary principle - feltforskningfield research - forskningsresultatresearch results - sporbarhedtraceability - bæredygtigt landbrugsustainable agriculture - europæisk landbrugsmodelEuropean agricultural model - miljøplan for landbrugetagri-environmental plan - jordpolitikland policies - landbrugsprojektfarming project - landbrugsområde med miljørestriktioneragricultural area with environmental restrictions - skovlandbrugagroforestry - høsttabcrop losses - landbrugstællingagricultural census - kunstvandet landbrugirrigated agriculture - vekseldriftcrop rotation - silosilo - energiafgrødeenergy crop - olieafgrødeoil crop - zooteknikzootechnics - boreal skovboreal forest - bæredygtigt skovbrugsustainable forest management - skovcertificeringforest certification - europæisk skovpolitikEuropean forestry policy - EFICSEFICS - middelhavsskovMediterranean forest - tempereret skovtemperate forest - skovstatistikforestry statistics - europæisk møntEuropean currency - ecuEcu - EURIBOREURIBOR - omregningskursconversion rate - ASDBADB - CABEICABEI - CDBCaribank - landbrugskreditagricultural credit - stabilitetsprogramstability programme - europæisk skattesamarbejdeEuropean tax cooperation - skattereformtax reform - migrantarbejdsløshedmigrant unemployment - faglig efter- og videreuddannelsecontinuing vocational training - Employment Committee - europæisk beskæftigelsesstrategiEuropean Employment Strategy - arbejdskraftens tilpasningsevneworker adaptability - arbejdsfleksibilitetlabour flexibility - forældet kvalifikationskill obsolescence - mangel på arbejdskraftlabour shortage - alsidig arbejdskraftmulti-skilled worker - strandhugsthead-hunting - omrokering af medarbejderereassignment - degradation af medarbejderdemotion - ØkofinEcofin - ikke deltagende landnon-participating country - deltagende landparticipating country - materialestyrkeresistance of materials - benchmarkingbenchmarking - ikke-dødbringende våbennon-lethal weapon - fair handelfair trade - koncession på tjenesteydelserservice concession - kommerciel kontraktcommercial contract - international handelsvoldgiftinternational commercial arbitration - almennyttig tjenesteydelseservices of general interest - elektronisk signaturelectronic signature - handelsstatistiktrade statistics - udelukkelse fra en international organisationexclusion from an international organisation - Euro-MiddelhavspartnerskabEuro-Mediterranean partnership - vurdering af hjælpaid evaluation - forebyggelse af konflikterconflict prevention - etnisk udrensningethnic cleansing - personelvåbenanti-personnel weapon - spionageespionage - militær hemmelighedmilitary secret - forsvarsstatistikdefence statistics - jordbundsanalysesoil analysis - rumvidenskabspace science - astronautikastronautics - klimatologiclimatology - bioklimatologibioclimatology - jordbundskemisoil chemistry - kulturgeograficultural geography - humangeografihuman geography - regionalgeografiregional geography - geomorfologigeomorphology - sedimentologisedimentology - jordtypesoil type - etnografiethnography - arbejdssociologiindustrial sociology - miljøøkonomienvironmental economics - miljøuddannelseenvironmental education - beskyttelse af vandwater protection - reduktion af gasemissionerreduction of gas emissions - ansvar for miljøskaderenvironmental liability - miljøstatistikenvironmental statistics - hvalwhale - marint økosystemmarine ecosystem - terrestrisk økosystemterrestrial ecosystem - sælseal - forsuringacidification - spildevandsslamsewage sludge - ukontrolleret lossepladsunauthorised dumping - kemisk affaldchemical waste - elektronisk affaldelectronic waste - sygehusaffaldhospital waste - utilsigtet forureningaccidental pollution - lokal forureninglocal pollution - international adoptioninternational adoption - generationskonfliktconflict of generations - adoptionsretadoption law - sammenbragt familiestepfamily - polygamipolygamy - familiesolidaritetfamily solidarity - diasporadiaspora - Fællesskabets migrationspolitikCommunity migration policy - ældres afhængigheddependence of elderly persons - demografisk prognosepopulation forecast - generationsfornyelsegeneration renewal - kristenChristian - muslimMuslim - europæisk foreningEuropean association - handicappedes selvstændighedindependence of the disabled - social adfærdsocial behaviour - integration af handicappedeintegration of the disabled - social paktsocial pact - børnepornografichild pornography - religiøs turismereligious tourism - unges voldyouth violence - vold i skolenviolence at school - vold i hjemmetdomestic violence - kulturel undtagelsecultural exception - europæisk identitetEuropean identity - religiøs fundamentalismereligious fundamentalism - ny religionnew religion - europæisk kulturelt arrangementEuropean cultural event - fremme af kulturcultural promotion - universel sygdomsdækninguniversal health coverage - medicinsk juramedical law - medicinsk fejlmedical error - kronisk sygdomchronic illness - generisk lægemiddelgeneric drug - fødevaresikkerhedfood safety - palliativ plejepalliative care - selvreguleringself-regulation - forvaltningslovadministrative code - retshistoriehistory of law - uforsætligt retsbrudunintentional crime - mobningpsychological harassment - straffrihedimpunity - mindreåriges strafansvarcriminal responsibility of minors -